ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla

Size: px
Start display at page:

Download "ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla"

Transcription

1 ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมร จ กก บ CMS (Content Management System) ระบบการจ ดการเน อหาข อม ล (Content Management System : CMS) ค อระบบท พ ฒนา ค ดค น ข นมาเพ อจ ดการทร พยากรในการพ ฒนา(Development) และบร หาร(Management)เว บไซต ไม ว าจะเป น เร องของกาล งคน ระยะเวลาและเง นทอง ท ใช ในการสร างและควบค มด แลเว บไซต ม แนวค ดใหม ของการสร าง เว บไซต ท ม การเปล ยนแปลงของข อม ลอย เสมอ (Dynamics) ซ งข อม ลจะถ กเก บอย ในฐานข อม ลแยกจากต ว โปรแกรมทาให ม ความ และม ความปลอดภ ยจาการความเส ยหายของโปรแกรมเว บไซต พ ฒนาจาก ภาษา สคร ปต (Script languages) ต างๆ เพ อให ว ธ การทางานเป นแบบอ ตโนม ต ไม ว าจะเป น PHP, Perl, ASP, Python หร อภาษาอ นๆ ซ งม กต องใช ควบค ก นก บโปรแกรมเว บเซ ร ฟเวอร เช น Apache และดาตาเบส เซ ร ฟเวอร เช น MySQL ล กษณะเด นของ CMS ก ค อ ม ส วนของ Administration panel (เมน ผ ควบค มระบบ) ท ใช ในการ บร หารจ ดการ ทางานต างๆ ในเว บไซต ทาให สามารถบร หารจ ดเน อหาได อย างรวดเร วและสามารถจ ดการ ระบบผ านเว บ (Web interface) ในล กษณะร ปแบบของ ระบบเว บท า (Portal Systems) โดย ต วอย างของ ฟ งก ช นการทางาน ได แก การนาเสนอบทความ (Articles), เว บไดเรคทอร (Web directory), เผยแพร ข าวสาร ต างๆ (News), ห วข อข าว (Headline), รายงานสภาพด นฟ าอากาศ (Weather), ข อม ลข าวสารท น าสนใจ

2 (Informations), ถาม/ตอบป ญหา (FAQs), ห องสนทนา (Chat), กระดานข าว (Forums), การจ ดการไฟล ใน ส วนดาวน โหลด (Downloads), แบบสอบถาม (Polls), ข อม ลสถ ต ต างๆ (Statistics) และส วนอ นๆ อ ก มากมาย ท สามารถเพ มเต ม ด ดแปลงแก ไข และประย กต นามาใช งานให เหมาะสมตามแต ร ปและประเภทของ เน อหาน น ด งน น CMS ไม ใช เคร องม อ แต เป นจ กกลท สามารถปร บแต งให เป นเว บไซต ระด บม ออาช พได อย าง ง ายดาย หร ออาจจะเร ยก CMS ว าเป นโปรแกรมสาเร จร ปก ได แต ม สามารถในการปร บแต ง และเพ มเต ม ความสามารถได อย างมากมาย ท งปร บแต งสาเร จร ปท ม ให ดาวน โหลดจากเว บไซต ต างๆ เป นจานวนมาก หร อ แม แต การเข ยนโค ดโปรแกรมข นส วนใหญ CMS จะถ กข นโดยภาษา PHP และเช อมต อก บฐานข อม ล MySQL ซ งเป นซอฟต แวร เป ดเผยรห ส opensource ม ความง ายในการต ดต ง และบร หารจ ดการในภายหล ง โดย สามารถเพ มเต มความสามารถด วยโปรแกรมเสร มเล กๆ ท ม ผ พ ฒนาออกจาน ายในราคาถ กเป นจานวนมาก นอกจากน ในส วนของร ปแบบ (Template) ซ งทาให การเปล ยนแปลงทาได ง าย แนะนำ Joomla CMS Joomla โปรแกรม open source ท เป นระบบบร หารจ ดการเน อหา (Web Content Management Systems: CMS) ซ งถ กพ ฒนาด วยภาษา PHP และใช ฐานข อม ลของ MySQL ในการเก บ ข อม ล ม เทคน คการเข ยนโปรแกรมข นส ง XHTML สามารถทางานได หลายแพลตฟอร ม PHP และ mysql ท งน Joomla ได ถ กพ ฒนาข นอย างต อเน องจากผ พ ฒนาท ม อย ท วโลก ซ งม การเปล ยนแปลงเพ มข นอย ตลอดเวลา โดยระยะเร มต น Joomla ได ม งเน นเพ อใช ในการพ ฒนา Coporate Website หร อเว บไซต ของ บร ษ ทและองค กรต างๆ รวมไปถ งเว บ Intranet ภายในหน วยงาน โดยม จ ดเด นอย ท ความสวยงามของเว บไซต ท เป นสากล รวมถ งความง ายต อการใช งานของท งผ พ ฒนาและผ ใช งาน ให ความร ส กแตกต างจาก CMS ท วไป ตรงท สามารถออกแบบและสร างหน าตาของเว บไซต (Template) ได ตามต องการ และเน องจากเว บไซต Joomla ท ม เพ มข นอย างต อเน อง ทาให ป จจ บ นม เคร องม อเสร มหลายต วท ช วยในการนาไปใช สร างเว บไซต ได หลายประเภทมาก การสร างเว บไซต เช งพาณ ชย อ เล กทรอน กส หร อ E-commerce การสร างเว บท า (Portals) การสร างเว บไซต เพ อให เป น community และเว บไซต ประเภทอ นๆ หลากหลายร ปแบบข นอย ก บความ ต องการ หากต องการท จะสร างเว บไซต แต ไม เคยร ว าจะทาได อย างไร Joomla สามารถช วยได โดยไม จาเป นต องม ความร ทางด านการเข ยนโปรแกรมอย าง HTML, XML, DHTML, PHP หร อแม แต MySQL ซ ง สามารถเพ มเต มและเปล ยนแปลงเน อหา โดยไม จาเป นต องเส ยเวลาไปก บการแก ไขโปรแกรม Joomla ย งไม ม ข ดจาก บในเร องของการออกแบบ ทาให สามารถปร บเปล ยนหน าตาเว บไซต ของได สวยงามตามต องการ

3 joomla เป นหน งใน CMS ท ได ร บความน ยมอย างรวดเร ว เพราะต ดต งง าย ม ความย ดหย นส งปร บแต ง ได ตามต องการ โดยแบ งองค ประกอบออกเป น 3 ส วน ได แก โปรแกรมหล ก (Core Program) โปรแกรมส วน ขยาย (Extension) และร ปแบบการนาเสนอ (Template) ซ งท งสามส วนน ม ให ดาวน โหลดฟร และซ อหาได ใน ราคาถ กมาก การพ ฒนาเว บ CMSสามารถลดต นท น และระยะเวลาในการพ ฒนาได อย างมาก เพ ยงแต ผ พ ฒนา จะต องเร ยนร หล กการทางานของโปรแกรม CMS และการปร บแต งให เป นไปตามความต องการ แนวค ดการ พ ฒนาเว บไซต แบบน กาล งได ร บความน ยมไปท วโลก เพราะม ผ ใช หลายล านคนท วโลก และหน งในสามของผ ใช ก ค อผ ท ม ส วนในการพ ฒนาโปรแกรมด วยเช นก น Joomla ม น กพ ฒนามากถ ง 50,000 คน จากท วโลกช วยก น ปร บแต งและพ ฒนาจนเป นโปรแกรมท ม ความเสถ ยร

4 ประโยชน หล กของ Joomla ค อ การทาให สามารถจ ดการก บเน อหาหร อข อม ล (Content) ได โดยตรง ผ านหน าเว บ โดยผ บร หารเว บหร อผ ด แลเว บไซต ไม จาเป นต องม ความร ทางด านโปรแกรมเช น HTML ในการ อ พเดทเว บ เพราะ Joomla ม editor ออนไลน เช น WYSIWYG editor ไว เพ อการจ ดร ปแบบข อความ ต วหน งส อ (Text) และร ปภาพ ย งกว าน นไม จาเป นท ต องอ พโหลดเอกสารด วยโปรแกรม FTP เพ ยงแค คล กป ม save หร อ apply หน าเว บของก จะออนไลน เตร ยมพร อมร บผ เข าชมท จะเข ามาเย ยมชมเว บของเราได ท นท นอกจากน Joomla ย งสามารถใช งานได หลายอย าง เช น อ พเดทเว บไซต ด วยข าว บทความ และ ร ปภาพ ง ายต อการสร างเน อหาของส นค า ด วยเมน เช น ผล ตภ ณฑ > ฮาร ดแวร > เคร องเล นด ว ด หร อ ผล ตภ ณฑ > ฮาร ดแวร > เคร องเล นซ ด อ พโหลด MS Word, MS Excel และ Acrobat PDF เพ อให ด เอกสาร ได จ ดการ Banner เช น โฆษณา สร างโพล (แบบสารวจ) จ ดการเว บล งค จ ดการ FAQ จ ดการข าวท อย ในร ป flash จ ดการก บ multimedia flash, และไฟล ร ปภาพ.jpg, gif, bmp และ.png จ ดการก บการป อนข าวจาก แหล งข าวท มาจากเว บไซต ต างๆ จ ดการก บ contact และ อ เมล จากหน าต างๆ ให ระด บการเข าถ งข อม ล (access) ก บผ ใช จ ดการหน า Archive จ ดการ components, modules และ templates ท พ ฒนาข นมา เพ มเต ม เช น e-commerce, forums, ร ปภาพ, ปฏ ท น และกาหนดการ, help desk เป นต น

5 Joomla จะแบ งเว บไซต ออกเป นสองส วนหล ก ๆ ค อ Frontend ค อส วนท แสดงผลให ก บผ เข าชม เว บไซต หร อก ค อหน าเว บไซต น นเองและ Backend ค อส วนการจ ดการเน อหารวมถ งโครงสร างของเว บไซต หร อ อ กช อหน งว าส วนของ Admin น นเอง ร ป Frontend ส วนท แสดงผลให ก บผ เข าชมเว บไซต หร อก ค อหน าเว บไซต ร ป Backend ส วนการจ ดการเน อหา โครงสร างของเว บไซต หร ออ กช อหน งว าส วนของ Admin

6 การเข าส ระบบบร หารจ ดการเว บไซต Joomla พ มพ ในช อง address bar ว า อเว บไซต ของเรา/administrator/ เช น ร ป การเข าส ระบบบร หารจ ดการเว บไซต Joomla หน า login admin

7 องค ประกอบหน ำเว บไซต frontend สามารถด โครงสร างของหน าเว บไซต ด วยการพ มพ URL ด งน อเว บไซต ของเรา/index.php?tp=1 เช น ก จะได ผลด งร ปด านล างน ร ปองค ประกอบ โครงสร างของเว บไซต Joomla ตาแหน ง Modules ข นอย ก บ template ท เราเล อกใช ด วยนะคร บ

8 หน ำบร หำรจ ดกำรเว บไซต backend ร ป หน าเว บของการบร หารจ ดการเว บไซต backend การใช งานและส วนประกอบของเมน ในหน าบร หารจ ดการเว บไซต backend เมน หล กในการใช งาน

9 เมน ระบบ เอาไว จ ดการระบบหล ก เช น ต งเวลา ว นท กาหนดช อเว บไซต ส ทธ การใช งาน และอ นๆ ร ปเมน ระบบ ร ปการต งค าหล กของระบบเว บไซต

10 เมน สมาช ก - จ ดการสมาช ก กล ม ระด บการเข าถ ง เมน เมน - เอาไว จ ดการ เพ ม ลด แก ไข เมน หน าเว บไซต ของเรา เมน เน อหา - เมน เน อหาเอาไว จ ดการเน อหา หร อข อม ล ภายในเว บไซต ข าวต างๆ หร อ ข อม ลของ หน วยงานของเรา - การจ ดร ปภาพและไฟล ก รวมอย ในเมน น เช นก น

11 เมน คอมโพเน นท - เป นเมน ท เอาไว จ ดการคอมโพเน นท ภายในเว บไซต ของเรา เช น คอมโพเน นท การจ ดการเน อหา K2, คอมโพเน นท กระดานข าว Kunena, คอมโพเน นท แกล เลอร ร ร ปภาพ คอมโพเน นท ในการจ ดการ การดาวน โหลด เป นต น เมน ส วนเสร ม เป นเมน ท สาค ญและได ใช งานอย บ อยๆ ไม ว าจะเป นการต ดต งโมด ล ปล กอ น ต ดต งภาษา ต ดต งเทมเพลต - เอาไว ต ดต ง จ ดการส วนเสร มภายใน เว บไซต ของเราเช น โมด ล เทมเพลต ภาษา - เอาไว จ ดการก บโมด ล ท ใช แสดงผลหน า เว บไซต ตาแหน งท ใช แสดงหน าเว บไซต - เอาไว จ ดการเทมเพลตในการผลหน า เว บไซต - เอาไว จ ดการภาษาท ให แสดงผลในส วนของ backend และ frontend เมน ช วยเหล อ - เมน ช วยเหล อ หากเราต องการทราบข อม ล เพ มเต ม หร อการใช งาน Joomla สามรถกด เข าเมน น ได แต ว าเป นภาษาอ งกฤษ

12 ป มเคร องม อหล ก ป มเคร องม อหล กหร อแถบเคร องหล กต วน จะเป นกล มของเคร องม อ ท ใช ควบค มการทางาน ของการ ใช งานน นๆ อย ในขณะน น เช น ถ าหากเรา คล ก เมน > เน อหา > จ ดการเน อหา กล มของเมน ก จะเปล ยนเป น กล มของเมน ในการจ ดการเน อหา ป ม สร างใหม ก ค อ ป ม สร างเน อหาใหม หร อจะเป น ป ม แก ไข ก จะเป น ป ม ท เอาแก ไขเน อหาน นเอง ถ าหากเราเล อกแก ไขบทความหร อเน อหา ป มเคร องม อก จะเป นเคร องท ใช บ นท ก ป ด หร อค ดลอกบทความ น นเอง

13 แต ก จะม ป มท ทางานหล ก หร อไม ว าจะเล อกการทางานแบบใดก จะม ป มท ทาหน าท หล กอย ค อ 1. ป มสร างใหม / บ นท ก ใช ในการสร างเน อหาใหม หร อ สร างโมด ลใหม บางคร งก กลายเป นป มบ นท ก 2. ป มแก ไข ใช ในการแก ไขบทความหร อโมด ล 3. ป มเผยแพร ใช ในการกาหนดให เน อหาหร อโมด ลทางาน 4. ป มไม เผยแพร ใช ในการกาหนดให เน อหาหร อโมด ลไม ให ทางาน 5. ป มร ปดาว ใช กาหนดให เป นเน อเด นหร อไม เด น 6. ป มช วยเหล อ ใช ขอความช วยเหล อหร อคาแนะนาในการใช งาน 7. ป มต งค า ใช ต งค าการทางานของเมน น นๆ 8. ป มป ด ใช ในการออกจากการทางาน ในเมน น นๆ

14 14 ส วนประกอบของเว บไซต สาขาว ชา สามารถเข าส เว บไซต โดยใช URL อเว บไซต ท ได ร บ ภาพท 1 ส วนประกอบของเว บไซต ระด บสาขาว ชา

15 15 1. การเปล ยนช อเว บไซต ในส วนของไตเต ลบาร 1. เข าส ระบบ โดย เป ด browser และพ มพ URL : อเว บไซต ท ได ร บ/administrator/ จากต วอย าง และใส ช อและรห สผ านท ก าหนดไว ให ด งภาพ และคล กป ม เข าส ระบบ 2. เล อก เมน ระบบ ต งค าระบบหล ก ภาพท 2 หน าจอการเข าส ระบบบร หารจ ดการเว บไซต 1. กรอกช อเว บไซต ของสาขาว ชา ในฟ วล ช อเว บ 2. ทาการบ นท ก โดยกดป ม บ นท ก & ป ด ภาพท 3 การแก ไขช อเว บไซต ในส วนของไตเต ลบาร

16 16 2. เปล ยนโลโก หร อช อของสาขาว ชาในส วนห วของเว บไซต ส งท ต องเตร ยม ร ปภาพโลโก เด มของเว บไซต โปรแกรม Adobe Photoshop ลาด บข นตอน 1. จ ดทาโลโก สาหร บเว บไซต ด วยโปรแกรม Adobe Photoshop 2. นาโลโก ท ได ใส แทนโลโก เด มโดยเข าส ระบบการจ ดการเว บไซต สาหร บผ ด แลเว บไซต ร ปภาพโลโก เด ม ร ปภาพโลโก ท ทาแก ไข 1. การจ ดทาโลโก สาหร บเว บไซต 1.1 ทาการบ นท กภาพโลโก เด ม ด วยการบ นท กร ปภาพจากหน าเว บไซต คล กขวาท ร ปภาพโล โก และเล อก Save image as ด งภาพท 4 แล วเล อกท ตาแหน ง Desktop จะได ภาพโลโก logo-sci02.png ภาพท 4 การบ นท กร ปภาพ

17 ใช Adobe Photoshop เพ อแก ไขร ปภาพในส วนโลโก กรณ แก ไขจากไฟล เด มท ม อย โดยลบคาว า สาขาว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร ออกไปและใส ช อสาขาว ชาและคณะของผ ด แล เว บไซต แทน เป ดโปรแกรม Photoshop 1. เป ดไฟล โลโก เด ม ท ได จากการบ นท กจากหน าเว บไซต โดยคล กท File > Open 2. เล อกใช เคร องม อ Marquee จากกล องเคร องม อ และกาหนดพ นท โดยการลาก เคร องม อครอบบร เวณท ต องการ ด งภาพท 5 ภาพท 5 ข นตอนในการเล อกพ นท บนร ปภาพ 3. ลบข อความ สาขาว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร โดยการกดป ม Delete บน Keyboard 4. เล อกเมน Select Deselect เพ อให กรอบพ นท เล อกไว หายไป เพ อให สามารถทางานใน ลาด บต อไปได ด งภาพท 6 ภาพท 6 ยกเล กพ นท ท เคยเล อกไว

18 18 5. พ มพ ช อสาขาว ชาและคณะเว บไซต ของผ ด แล โดยใช เคร องม อ Horizontal Type ใช พ มพ ข อความแนวนอน จากกล องเคร องม อ คล กบนพ นท ท ต องการพ มพ และพ มพ ข อความท ต องการลงไป และปร บแต งต วอ กษรจาก Option Bar ด งภาพท 7 โดยลากคล มต วอ กษร เป นส ดาเส ยก อน ภาพท 7 การพ มพ ต วอ กษร A = เปล ยนอ กษร B = เปล ยนขนาดต วอ กษร C = จ ดตาแหน งต วอ กษร D = เปล ยนส โดยการ เปล ยนส สามารถทาได โดยการคล กกล มส ท ต องการ แล วเล อกระด บของส เข มอ อนโดยคล กส ตรง ตาแหน งท ต องการ ด งภาพท 8 และกดป ม OK ภาพท 8 การเล อกส ของต วอ กษร

19 19 6. เม อได ต วอ กษรตามแบบท ต องการแล ว ขย บตาแหน งให เหมาะสม โดยเล อน cursor ข นหร อ ลงจากตาแหน งของต วอ กษร cursor จะเปล ยนจากร ป เป นร ป ทาการลาก ต วอ กษรไปตามตาแหน งท ต องการ ทาการบ นท กโดยไปท Menu Bar เล อก File Save for web & Devices เล อก Save และต งช อไฟล เป น logo02.png ภาพท 9 การบ นท กไฟล สาหร บใช บนเว บไซต _1

20 20 นาโลโก ท ได มาแทนท โลโก เด ม โดยข นตอนน ผ ด แลต องเข าส ระบบการจ ดการเว บไซต สาหร บ ผ ด แลเว บไซต เป ด browser และพ มพ URL : อเว บไซต ท ได ร บ/administrator/ จากต วอย าง และใส ช อและรห สผ านท ก าหนดไว ให ด งภาพ และคล กป ม เข าส ระบบ ภาพท 10 การเข าส ระบบการจ ดการเว บไซต เม อเข าส ระบบแล ว ไปท Menu Bar เล อก ส วนเสร ม การจ ดการเทมเพลต ภาพท 12 ช อเทมเพลต ภาพท 11 หน าการจ ดการเทมเพลต

21 21 เล อกส เทมเพลตท ต องการโดยสามารถเล อกได จากเทมเพลตท ข นต นด วยช อ Cepon โดยการ คล กท ร ปดาวส เทา ซ งอย ในแถวเด ยวก นก บช อเทมเพลต สามารถส งเกตเทมเพลตท กาล งใช งานอย ได จาก ร ปดาวส เหล อง ในห วข อค าเร มต น และเข ยนกาก บ ว า ไซต ในห วข อ ท อย ด งภาพท 13 ส ของเทมเพลต ภาพท 13 แสดงเทมเพลตท กาล งใช งาน

22 คล กท ช อร ปแบบ จะเข าส หน าการจ ดการ แก ไขร ปแบบเทมเพลต ให เล อก Tab ท ช อ Theme จากน นคล กป ม select ในห วข อ Logo Image เพ อทาการ Upload ไฟล โลโก ใหม เข าไปในระบบ จะพบก บหน าต างการอ พโหลดร ปภาพ 1. คล กป ม Choose Files เพ อเล อกไฟล โลโก ท ทาข นใหม 2. คล กป ม เร มอ พโหลด เพ อนาไฟล เข าระบบ 3. จะปรากฏไฟล โลโก ท อ พโหลด ให คล กท ช อไฟล จากต วอย างค อไฟล logo_2.png จะ ปรากฎท อย ร ปข นมา 4. กดป ม เพ มเน อหา

23 กล บส หน าแก ไขร ปแบบเทมเพลต เช คไฟล ท อ พโหลดว าถ กต องหร อใหม โดยการนาเม าไป ช ท ช องแสดงท อย ของไฟล จะม ข อความในกรอบส เทาเข มแสดงออกมา เม อแน ใจว าไฟล ท เล อก ถ กต องแล ว ทาการบ นท กและป ดหน าการแก ไขร ปแบบเทมเพลต โดยไปท ป ม Save และเล อก Save & Close ภาพท 14 บ นท กโลโก 2.6 กล บมาหน าแรกของการจ ดการเทมเพลต เป นอ นเสร จข นตอนในการเปล ยนโลโก เว บไซต โดยสามารถด ผลล พธ ได สองว ธ ค อ คล กท ช อของเว บไซต ด านบนขวาม อ และคล กท คาว าด หน าเว บท ด านล างซ ายม อ ภาพท 16 ข นตอนการแสดงผลล พธ

24 24 3. การแก ไขเมน และเพ มเต มเน อหาในส วนของเมน ส งท ต องเตร ยม ข อม ลพ นฐานท ทางสาขาว ชาจ ดเตร ยมมา ลาด บข นตอน 1. ปร บแต ง แก ไขเมน 2. แก ไขเน อหาให ก บเมน 1. แก ไขเมน ปร บแต ง แก ไขเมน 1.1 เข าส ระบบสาหร บผ ด แลเว บไซต เป ด browser และพ มพ URL : อเว บไซต ท ได ร บ/administrator/ จากต วอย าง และใส ช อและรห สผ านท กาหนดไว ให ด งภาพ และ คล กป ม เข าส ระบบ ภาพท 17 การเข าส ระบบ 1.2 การจ ดการเมน สามารถทาได โดย ไปท แถบเมน บาร เล อก เมน Main Menu จะ พบก บเมน ท ม อย ในระบบท งหมด ภาพท 18 เมน ในระบบ

25 25 ภาพท 19 คาอธ บายเมน 1. ช อของเมน เป นช อของเมน ท ต องการสร างซ งจะปรากฏบนหน าเว บไซต การแก ไขช อเมน ทาได โดย คล กท ช อเมน ท ต องการแก ไขและพ มพ ช อเมน ลงไปในช อง ช อเมน และทาการ บ นท ก Error! Reference source not found. ภาพท 20 ข นตอนการแก ไขช อเมน 2. ประเภทของเมน เป นการเล อกชน ดของเมน ท สร าง ซ งชน ดของเมน จะม ให เล อกหลาย ร ปแบบทาได การแก ไชทาได โดยคล กท ช อเมน และคล กป ม เล อก ในชน ดของเมน * และทา การเล อกประเภทของเมน ท ผ ด แลต องการเช อมต อหร อล งก ไป จากต วอย าง เป นการสร าง ชน ดเมน ประเภท เน อหา ค อการล งก ไปย งเน อหาหร อข าวท สร างไว ก อนหน าในระบบ ภาพท 21 การเล อกประเภทของเมน

26 26 3. สถานะของเมน ประกอบด วย เมน หล ก เปร ยบห วข อหล กของเมน ท ถ กจ ดกล มไว แล ว สามารถมองเห นได เลยโดยท ไม ต องนาเม าไปคล กเพ อให แสดงเหม อนเมน ย อย ด ง ภาพท 23 สถานะของเมน 4. สถานะ การเผยแพร ของเมน จากต วอย าง ก าหนดให ไม เผยแพร ซ งซ งผลล พธ ให เมน ด งกล าวไม แสดงบนหน าเว บไซต ไม เผยแพร เผยแพร 5. การจ ดลาด บท แสดงของเมน เมน สามารถจ ดลาด บแสดงก อนหล งได โดยนาเม าช ท เคร องหมาย พ อยเตอร จะเปล ยนเป น การจ ดลาด บเพ ยงด งเมน ท ต องการ จ ดลาด บเล อนข นลงตามต องการ ซ งเมน ท ต องการเปล ยนจะอย ในแถบส เข ยว เปล ยนลาด บ เมน เก ยวก บสาขาให อย ในลาด บแรก ภาพท 24 การจ ดลาด บท แสดงของเมน 2. แก ไขเน อหาในเมน ซ งการแก ไขเน อหาม 2 ว ธ ค อ การพ มพ เข าไปในระบบและการค ดลอกจาก แหล งเน อหา เช น Word หร อ จากเว บไซต ต างๆ ในกรณ ท ม ข อม ลอย ก อนแล ว ไปท เมน บาร เล อก เมน Main Menu เล อก เมน ท ต องการทาการแก ไข ในท น เราจะทาการแก ไขเฉพาะเมน ประเภท เน อหา จากต วอย างเล อกแก ไขเน อหาในเมน ข อม ลท วไป คล กท ช อเมน เพ อเข าไปทาการแก เน อหา

27 27 ภาพท 25 แก ไขเมน ข อม ลท วไป จะพบก บหน าต างท ใช สาหร บการแก ไขเน อหา ซ งประกอบด วย 2 ส วนหล ก ภาพท 26 ส วนประกอบสาค ญในการแก ไขเน อหา 1. เคร องม อช วยในการเข ยนเน อหา คล ายก บเคร องม อของ Microsoft word หากเคยใช งาน มาแล วก จะพบว าม ว ธ การใช งานท คล ายก น 2. พ นท ในการเข ยนข าว สามารถพ มพ ลงไปในส วนของการเข ยนข าว จากต วอย างต องการจ ด เน อหาให อย ในร ปแบบด งภาพท 26 การทาต วหนา ต วเอ ยง ต วข ดเส นใต และข ดฆ า การจ ดตาแหน ง สามารถทาได โดยให ลาก เม าส ไฮไลต เล อกข อความท ต องการและใช เคร องม อท ต องการ เม อเล อกเสร จแล วข อความจะ แสดงตามค ณสมบ ต ของเคร องม อท เล อกใช เช นต วหนาข น ภาพท 27 การจ ดร ปแบบข อความ

28 28 การจ ดล กษณะของข อความ ห วข อหล ก ห วข อรอง ในเน อหาท เราเข ยนอาจจะม หลาย ห วข อเช น ห วข อหล ก ห วข อรอง ห วข อย อย เป นต น ด งน นเราจ งต องจ ดล กษณะข อความ ห วข อเหล าน ให โดดเด นกว าเน อหาปกต ด งต วอย างใน ภาพท 26 จะพบว าห วข อและเน อหา ปกต จะแตกต างก นช ดเจน ข นตอนในการทาน นให ไฮไลต เล อกข อความท ต องการ จ ดเป น ห วข อรองเส ยก อน แล วจ งคล กเล อกข อม ลจาก Drop-down ท เข ยนว า Paragraph โดย เล อกเป น Heading 5 เม อเล อกเสร จแล ว ข อความท เล อกก จะแสดงเป นห วข อท ใหญ ข นจาก ข อความปกต ภาพท 28 การจ ดล กษณะของข อความ สร างรายการห วข อด วย Bullet โดยเราสามารถใช แบบจ ดและแบบต วเลข โดยคล กไฮไลต เล อกข อความท ต องการจ ดร ปแบบ จากน นคล กเล อกร ปแบบของ Bullet ต องการ ด ง ต วอย างใน ภาพท 29 เป นการเล อกแบบต วเลข ภาพท 29 สร างรายการห วข อ ยกเล กจ ดร ปแบบข อความ ในกรณ เก ดข อผ ดพลลาด เราสามารถแก ไขหร อย อนกล บ ตาแหน งก อนท จะผ ดพลาได 2 กรณ 1. การใช ป ม Undo โดยการคล กป มน จะเป นการยกเล กคาส งล าส ดท ได ทาไป หากคล กไป เร อยๆ จเป นการยกเล กการท างานย อนหล งไปเร อยๆ จนกระท งเป ดไฟล ข นมา ภาพท 30 ป ม Undo

29 29 2. ใช ป ม Remove Formatting สาหร บการยกเล กการจ ดร ปแบบข อความท งหมดให กล บค น ข อความปกต การใช ป มต องไฮไลต ข อความเส ยก อนจากน นกดป ม Remove Formatting (ใช ได เฉพาะก บข อความท ไม จ ดล กษณะ ห วข อหล ก ห วข อรอง) ภาพท 31 การล างร ปแบบ การแทรกภาพประกอบ เล อกตาแหน งท ต องการแทรกร ปภาพ จากต วอย างแทรกบนคาว าปร ชญา นาเคอร เซอร คล กท หน าค าว า ปร ชญา และกด Enter ใช เคร องม อแทรกร ปภาพ ภาพท 32 เล อกตาแหน งในการแทรกร ปภาพ จะพบก บหน าต างการ สาหร บใช ในการจ ดการไฟล จะพบว าหน าน ม ท งไฟล ภาพและไดเรกทอร ท เก ก บภาพแสดงอย หากม ภาพเป นจานวนมาให สร างไดเรกทอร เพ อจ ดแบ งภาพให เป นหมวดหม ง าย ต อการค นหา ในท น เราสร างไดเรกทอร ข นมาช อ Images โดยการคล กป ม Creator Folder จากน น กรอกช อไดเรกทอร ท ต องการสร างใน Text box พ มพ คาว า Images

30 30 ในหน าการจ ดการไฟล น ค ณจะเห นไดเรกทอร ใหม ท สร างข นมาหล งจากสร างไดเรกทอร เสร จ แล ว ให คล กท ไดเรกทอร Images จะพบหน าจอว างซ งไม ม ไฟล ใดๆอย ให คล กป ม Choose Files เพ อเล อกไฟล จากเคร องคอมพ วเตอร และสามารถเล อกท ละไฟล หร อหลายไฟล พร อม ก น ภาพท 33 อ พโหลดภาพ_1 ภาพท 34 การอ พโหลดภาพ_2

31 31 เม อเล อกไฟล อ พโหลดแล ว จะเห นช อไฟล แสดงอย ให คล กป ม อ พโหลดไฟล ไปเก บไว ท เคร องแม ข าย (เซร ฟ เวอร ) ภาพท 36 อ พโหลดภาพ_3 เม ออ พโหลดเร ยบร อยแล ว จะปรากฏไฟล ท เราได อ พโหลดข น ให คล กท ช อไฟล ภาพท 35 เล อกไฟล ท ต องการแทรก

32 32 จะพบกล อง ค ณสมบ ต ของร ปภาพ คล กป ม ตกลง ภาพท 37 การแทรกร ปภาพ ร ปภาพท เล อกจะแทรกลงบนเน อหา ซ งจะพบว าร ปภาพท แทรกมาน นม ขนาดใหญ เก นไปให ย อขนาด ของร ปภาพโดยด งจากม มด านใดด านหน งของร ปภาพ ภาพท 38 จ ดร ปแบบร ปภาพในเน อหา

33 33 เม อได ขนาดภาพท ต องการแล วให คล ก ป ม บ นท ก และเร ยกด ผลล พธ โดยคล กช อของเว บไซต ด านบน ขวาม อเพ อด ผลล พธ การแทรกร ปภาพ ภาพท 39 การแทรกร ปภาพ ระบบจะเป ดหน าใหม ข นมาซ งค อหน าเว บไซต ของเรา ให เล อกเมน เก ยวก บสาขา ข อม ลท วไป เพราะในกรณ น เรากาล งทาการแก ไขในส วนของเมน ซ งเป นประเภทเน อหา ภาพท 40 หน าเว บไซต

34 34 จะพบก บหน าข อม ลท วไป ซ งค อหน าผลล พธ ท ได ทาการแทรกร ปภาพเพ มเต มลงไป ให กล บมาท หน า ระบบการจ ดการ และทาการบ นท กและออกจากหน าการจ ดการบทความ โดย คล กป ม บ นท ก & ป ด ด งภาพท 39 แก ไขเน อหาโดยใช ไฟล เอกสารท ม อย แล ว ให เป ดเอกสารท ม อย จากต วอย างเป นไฟล Word ไฮไลต เล อกข อความท ต องการค ดลอก ทาการวางข อความลงในระบบโดยกดป ด Ctrl + V ข อความค ดลอกจะปรากฏบนพ นท สาหร บการแก ไข จ ดร ปแบบแล วให กด ป มบ นท ก และด ผลล พธ ใน เมน ท ทาการแก ไข เม อพอใจก บผลล พธ ให กล บมาท หน าจ ดการแก ไขเน อหา และ กดป มบ นท ก & ป ด ภาพท 41 การค ดลอกเน อหาจาก word และผลล พธ หน าเว บไซต

35 35 4. การเพ มข าวสารจากสาขา ภาพท 42 ข าวสารสาขาบนหน าเว บไซต ส งท ต องเตร ยม ร ปภาพข าว เน อหาของข าว การเพ มเน อหาของข าวใช ว ธ ไม แตกต างจากการแก ไขเน อหาไม มากน ก เพ ยงเปล ยนใช เคร องม อเท าน น เน องจาก คอมโพเน นท K2 สามารถจ ดการก บการแสดงผลได ง ายและสวยงามกว า ระบบการเข ยนข าวจาก ต ว joomla ข นตอนการเข ยนข าว ให ไปท เมน บาร เล อกเมน คอมโพเน นท K2 ไอเท ม ภาพท 43 เข าส คอมโพเนนท K2

36 36 จะพบก บหน าการจ ดการเน อหา K2 ให คล กป ม สร างใหม ภาพท 44 สร างเน อหาของข าว ภาพท 45 ใส ข อม ลสาหร บเน อหาข าว

37 37 จะพบฟ ลด ต างๆ ซ งส วนท สาค ญท เราต องก าหนดม ด งน 1. ช อ ค อ ช อเร องหร อห วเร องของข าว (ไม สามารถเว นว างได ) 2. ช อห วเร องสาหร บใช ในท อย URL Title alias (URL) ค อ ส วนท จะแสดงบน url address ใน ส วนน จะไทยหร อต างประเทศก ได โดยเราสามารถเปล ยน URLได ตามท เราต องการก จากส วนน (สามารถเว นว างได ) 3. หมวดหม ค อ หมวดหม ของข าวท ได กาหนดไว แล ว ค อ ข าวสารจากสาขา (ไม สามารถเว นว างได ) 4. เผยแพร แล ว ค อ การกาหนดให ข าวท กาหล งเข ยนแสดงบนหน าเว บไซต ในตอนน หร อไม ในท น ไม ต องแก ไข 5. พ นท ของการแก ไขเน อหา ( Content Field ) ค อ ส วนของเน อหาท เราต องการเข ยน หร อส วน แสดงข าว ซ งใช ว ธ เด ยวก นก บการแก ไขเน อหาในส วนของเมน (สามารถเว นว างได เพ อกล บมา แก ไขได ) 6. กาหนดว นท เข ยนข าว ว นท ต องการให เผยแพร ว นหมดอาย ของข าว เคร องม อจะอย ด านขวา ของหน าการจ ดการเน อหา ภาพท 46 การจ ดการว นท แสดงข าว

38 38 7. ว นท สร าง : ว นท เข ยนข าว แสดงบนหน าเว บไซต ว นท เผยแพร : กาหนดว นท ให ข าวแสดงบนหน าเว บไซต ตามว นเวลาท ต องการ เราสามารถ กาหนดให ข าวแสดงหล งจากว นท เข ยนข าวได แต โดยปกต แล วจะกาหนดเป นว นเด ยวก นก บว นท เข ยนข าว ว นท ส นส ดการเผยแพร : กาหนดว นหมดอาย ของข าว โดยหล งจากว นท ท กาหนดแล ว ข าวจะไม ปรากฏบนหน าเว บไซต และเปล ยนสถานะเป นไม เผยแพร โดยอ ตม ต ข นตอนในการกาหนดว นท ให ก บข าว 1. คล ก ป มท ม ร ปไอคอน ปฏ ท น จะพบก บหน าต างปฏ ท น 2. คล กคาว า ว นน ตรงส วนบนของปฏ ท น 3. เล อกเด อนท ต องการให ข าวแสดงบนเวว บไซต 4. เล อกว นท ท ต องการให ข าวแสดงบนเว บไซต โดยร ปแบบของว นท ควรจะเป นป คศ. ด งต วอย าง :19:00 8. ท กคร งหล งจากเข ยนเน อหาให ทาการบ นท ก โดย กดป ม บ นท ก หล งจากน น ด ผลล พธ โดย คล ก ท ช อเว บไซต บนด านขวาม อ และป ดหน าต างการแก ไขท กคร ง โดยกดป ม เล อก บ นท ก & ป ด

39 39 ผลล พธ ภาพท 48 ผลล พธ การเข ยนข าวท แสดงบนหน าเว บไซต การจ ดการข าว ทาได โดย กล บไปท เมน คอมโพเนนท K2 ไอเท ม จะพบก บเน อหาของ ข าวท เคยเข ยนไว ก อนหน า ซ งม ข นตอนเหม อนก บการแก ไขในส วนของเมน ภาพท 49 หน าการจ ดการข าวโดย K2

40 40 1. หากเป นการแก ไขเน อหาของข าวให คล กท ช อของข าว 2. กาหนดการแสดงข าวบนหน าเว บไซต โดยจะม 3 สถานะ ภาพท 52 ส ญล กษณ สถานะของข าวท ถ กกาหนดแสดงบนหน าเว บไซต 3. กาหนดลาด บในการแสดงข าว และคล กเล อกข าวท ต องการจ ดลาด บใหม ซ งการจ ดล าด บ จะส งผลก บการแสดงบนหน าเว บไซต (ข นอย ก บการกาหนดการแสดงข าว ในท น กาหนดให การแสดงข าวตามลาด บของว นท เข ยนข าว ) ทาได โดยคล กท Check Box ด านหน าช อของ ข าว และกดป มข นลง ภาพท 50 การกาหนดลาด บในการแสดงข าว ผลล พธ ของการจ ดลาด บข าว ภาพท 51 ผลล พธ

41 41 5. การแก ไข ล งก บนเว บล งก ภาพท 53 เว บล งก ท แสดงบนหน าเว บไซต เว บล งก ค อ เมน ประเภทหน ง ท ทาการเช อมต อไปย งเว บภายนอกมหาว ทยาล ย หร อ ภายใน มหาว ทยาล ย รวมถ งภายใน หน าเว บไซต ของเรา ไปท เมน บาร เล อก เมน BRU เว บล งก ภาพท 54 การเข าแก ไขเว บล งก เข าส หน าการจ ดการเมน จะพบก บเมน ท ถ กสร างไว หากต องการแก ไขให คล กท ช อของล งก ท ต องการ แก ไข และหาต องการแก ไขลาด บในการแสดงสามารถทาได เหม อนในกข นตอนการจ ดลาด บเมน ภาพท 55 หน าการจ ดการเมน

42 42 การสร างเว บล งใหม ทาได โดย คล กท ป ม สร างใหม ภาพท 58 การสร างเว บล งก ใหม จะพบก บฟ วล ท ต องท าการกาหนด ซ งส วนสาค ญท ต องกาหนดม ด งน ภาพท 57 ส วนท ต องกาหนด ภาพท 56 กาหนดชน ดของเมน ช อเมน ค อ ช อของเว บล งก ท เรากาหนด ชน ดของเมน ให เล อก URL ภายนอก หน าต างเบราเซอร เป าหมาย ม ให เล อก เป ดหน าต างใหม พร อมเคร องม อ เสร จส นข นตอนให ทาการบ นท ก โดยกดป มบ นท ก & ป ด

43 40 6. การเพ มภาพสไลด 1. ไปท เมน ส วนเสร ม > การจ ดการโมด ล 2. ท ช องค นหาพ มพ ค นหาค าว า silder แล วคล กป มค นหา

44 41 3. จากน นเข าไปท โมด ลช อ slider 4. คล กไปท แท บท ช อว า Your Slides 5. คล กท ป ม remove เพ มลบสไลด อ นเก าออก เพ อท จะได เพ มสไลด อ นใหม เข าไป

45 42 6. จากน นคล กท ป ม ADD NEW SLIDE และเล อก Content type เป น K2 Article 7. ท แท บของ Image คล กท ป ม เล อก เพ อท จะน าร ปภาพมาแสดง 8. คล กท ไปโฟลเดอร ช อ slider

46 43 9. หากร ปภาพท ต องการไม ม อย ในระบบ ผ ใช จะต องท าการอ พโหลดไฟล ภาพเข าส ระบบ โดยให ด ในส วน ของการอ พโหลดไฟล ซ งอย ด านล าง ให ท าการคล กไปท ป ม Choose Files เพ อเล อกไฟล ภาพท ต องการ และหล งจากเล อกไฟล ภาพตามท ต องการแล ว ให คล กท ป ม เร มอ พโหลด เพ อท าการอ พ โหลดไฟล ภาพเข าส ระบบ * หมายเหต : ขนาดของภาพท น ามาใช ควรจะม ขนาด กว าง 970 พ กเซล ส ง 350 พ กเซล 10. หล งจากได ท าการอ พโหลดไฟล ภาพเสร จแล ว ระบบจะม การแจ งว าได อ พโหลดเสร จส นด งภาพ จากน นให คล กไปท ไฟล ภาพท ได ท าการอ พโหลด จากน นให คล กป ม เพ มในเน อหา

47 ในแท บของ Title ให ใส ช อของสไลด และในแท บของ K2 Article ให คล กท ป ม Select / change 12. คล กเล อกบทความท ต องการให สไลด ของเราล งค ไป

48 หล งจากน นคล ดท ป ม Save และคล กป มบ นท กด านบนส ดของโมด ล เพ อท าการบ นท กสไลด ท ได ท า การสร างข น

49 46 7. การจ ดการไฟล ส าหร บดาวน โหลด ในส วนน ทางเราได ท าการแบ งหมวดหม ต างๆของการดาวน โหลดไว ด งน 1. งานประก นค ณภาพ 2. ปฏ ท นการศ กษา 3. เอกสารงานว จ ย 4. เอกสารประกอบการเร ยน 5. เอกสารหล กส ตร 6. เอกสารอ นๆ 1. ไปท เมน คอมโพเน นท > Phoca Download > Category

50 47 2. คล กไปท ป ม สร างใหม 3. ในแท บ Title ให ใส ช อของหมวดหม (ภาษาไทย) และในแท บของ Alias ให ใส ช อของหมวดหม ท เป น ภาษาอ งกฤษ หล งจากน น กดท ป ม บ นท ก & ป ด 4. คล กท แท บ Files และคล กป ม สร างใหม

51 48 5. ในแท บของ Title ให พ มพ ช อของไฟล ท จะท าการอ พโหลดลงไป ในแท บของ Alias ให พ มพ ช อของไฟล ท จะท าการอ พโหลดลงไป (ภาษาอ งกฤษ) ในแท บของ Category ให เล อกหวมดหม ของไฟล ท ต องการ จากน นคล กท ท ป ม Select Filename เพ อเล อกไฟล ท จะท าการอ พโหลด 6. คล กท ป ม Choose File เพ อเล อกไฟล ท จะท าการอ พโหลดจากในเคร อง จากน นคล กป ม Start Upload เพ อท าการอ พโหลดไฟล 7. ในท น ได ท าการอ พโหลดไฟล ช อ Test.pdf หล งจากน นให คล กท ช อไฟล ท ได ท าการอ พโหลด

52 49 8. จากน นคล กท ป ม บ นท ก & ป ด 9. กล บไปท ด านหน าของเว บไซต ให เข าไปท เมน ช วยเหล อ > ดาวน โหลด เพ อตรวจสอบว าไฟล ท ได ท า การอ พโหลดน น สามารถใช ได หร อไม 10. ไปท หมวดหม ท ได ท าการสร างไว (ในท น หมวดหม ช อ ทดสอบการดาวน โหลด)

53 จะเห นได ว าไฟล ท ได อ พโหลดจะเข ามาอย ในหมวดหม ท สร างข น ให ลองคล กป ม Download เพ อ ทดสอบไฟล

54 51 8. การจ ดการคล งภาพ 1. ไปท เมน คอมโพเน นท > Phoca Gallery > Categories และคล กท ป ม สร างใหม

55 52 2. แท บ Title ให กรอกช อของหมวดหม แท บ Alias ให กรอกช อของหมวดหม (ภาษาอ งกฤษ) จากน นให คล กป ม Select Folder 3. พ มพ ช อโฟลเดอร ของหมวดหม (แนะน าให เป นภาษาอ งกฤษ) และคล กป ม Create Folder 4. คล กเล อกโฟลเดอร ท ป มตามภาพ

56 53 5. จากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด 6. ไปท แท บ Images และคล กป ม Multiple Add 7. แท บ Category ให เล อกหมวดหม ท ต องการ ท แท บด านขวาให คล กเล อกช อโฟลเดอร ท ได สร างข นจาก ข นตอนท ผ านมา และให คล กท Multiple Upload

57 54 8. ให คล กท ป ม Add Files เพ อเล อกภาพท จะท าการอ พโหลด (เล อกได มากกว า 1 ภาพ) จากน นคล ก ป ม Start Upload 9. แท บ Title ให พ มพ ช อของร ปภาพ แท บ Alias ให พ มพ ช อของร ปภาพ (ภาษาอ งกฤษ) แท บ Category ให เล อกหมวดหม ของภาพท ต องการ คล ก Checkbox ท Filename ด งภาพ จากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด ระบบจะท าการบ นท กไฟล ภาพเข าส ระบบ

58 10. ไปท หน าของเว บไซต เข าเมน ข าวสาร > ภาพก จกรรม 55

59 11. จะเห นว าม หมวดหม ของภาพใหม ท ได เพ มเข าในระบบ 56

60 57 9. การจ ดการโมด ล Facebook 1. ไปท ส วนเสร ม > การจ ดการโมด ล ในช องค นหาพ มพ facebook หล กจากน น เล อกโมด ลท ช อว า On Facebook

61 58 2. ไปท แท บ Facebook Settings พ มพ หร อค ดลอก url ของหน าเพจ Facebook ในมาใส ในแท บของ 3. Domain หล งจากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด

62 การท าล งค ภาพ Banner 1. ไปท ส วนเสร ม > การจ ดการโมด ล ในช องค นหาพ มพ ล งก และให เล อกโมด ลท ช อว า ล งก น าสนใจ

63 60 2. คล กป ม ใส ร ปภาพ (หากต องการภาพท ไม ม อย ในระบบ ให ผ ใช ท าการอ พโหลดร ปภาพใหม แต ใน ต วอย างจะใช ภาพท ม อย แล วในระบบ) จากน นไปท โฟลเดอร banner > เล อกไฟล ภาพช อ ev.png คล กป ม เพ มในเน อหา

64 61 3. คล กขวาท ภาพ ไปท เมน ค ณสมบ ต ของ ร ปภาพ 4. ไปท แท บ ล งค เช อมโยงเว บ อ เมล ร ปภาพ หร อไฟล อ นๆ ท อย อ างอ ง URL : พ มพ หร อค ดลอก url ลงไปในช อง Target : เล อก New Window (_blank) เพ อเป ดในแท บหน าหน าต างใหม หล งจากน นคล กป ม ตกลง 5. จากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด

65 6. ไปท หน าเว บไซต ทดลองคล ก Banner ภาพท ได ท าการสร างข นมา ทดสอบด ว าใช งานได หร อไม 62

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x 1 ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x ว ธ ต ดต ง ข นตอน การต ดต ง joomla 2.5.x บน Server จ าลอง Localhost ข นก อนการต ดต ง Joomla ค อโปรแกรม OpenSource จ าพวก CMS (Content Management System) ซ งใช ส าหร บสร างเว

More information

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร

More information

เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรมบร หารเว บส าเร จร ป ด วย Mambolaithai4.5.3_atomy

เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรมบร หารเว บส าเร จร ป ด วย Mambolaithai4.5.3_atomy เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรมบร หารเว บส าเร จร ป ด วย Mambolaithai4.5.3_atomy กล าวน า ป จจ บ นโปรแกรมเว บส าเร จร ปม หลายโปรแกรมให เล อก ท เราเร ยกก นว า CMS Mambo ก เป น CMS ต วหน งเป นท น ยมของหลายองค

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การสร างเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla

การสร างเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla 1 การสร างเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla จ มล า (Joomla) เป นระบบบร หารจ ดการเว บไซต (Content Management System: CMS) ท ช วยให การพ ฒนาเว บไซต เป นเร องง าย และรวดเร ว โดยไม จ าเป นต องม ความร เร องภาษา HTML,

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร (Knowledge Based Society Management System) ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร : 1 สารบ ญ เกร นน า ร ปแบบหน าจอสาหร บบ คคลท วไป 3 การสม ครสมาช ก 3 - กฎของการสม

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร?

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร? บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 ค ม อ OpenCart 1 สารบ ญ เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 เร มต นปร บแต งข อม ลของร านค า... 9 การจ ดการก บหมวดหม ส นค า... 24 จ ดการก บส นค

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information