ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla"

Transcription

1 ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมร จ กก บ CMS (Content Management System) ระบบการจ ดการเน อหาข อม ล (Content Management System : CMS) ค อระบบท พ ฒนา ค ดค น ข นมาเพ อจ ดการทร พยากรในการพ ฒนา(Development) และบร หาร(Management)เว บไซต ไม ว าจะเป น เร องของกาล งคน ระยะเวลาและเง นทอง ท ใช ในการสร างและควบค มด แลเว บไซต ม แนวค ดใหม ของการสร าง เว บไซต ท ม การเปล ยนแปลงของข อม ลอย เสมอ (Dynamics) ซ งข อม ลจะถ กเก บอย ในฐานข อม ลแยกจากต ว โปรแกรมทาให ม ความ และม ความปลอดภ ยจาการความเส ยหายของโปรแกรมเว บไซต พ ฒนาจาก ภาษา สคร ปต (Script languages) ต างๆ เพ อให ว ธ การทางานเป นแบบอ ตโนม ต ไม ว าจะเป น PHP, Perl, ASP, Python หร อภาษาอ นๆ ซ งม กต องใช ควบค ก นก บโปรแกรมเว บเซ ร ฟเวอร เช น Apache และดาตาเบส เซ ร ฟเวอร เช น MySQL ล กษณะเด นของ CMS ก ค อ ม ส วนของ Administration panel (เมน ผ ควบค มระบบ) ท ใช ในการ บร หารจ ดการ ทางานต างๆ ในเว บไซต ทาให สามารถบร หารจ ดเน อหาได อย างรวดเร วและสามารถจ ดการ ระบบผ านเว บ (Web interface) ในล กษณะร ปแบบของ ระบบเว บท า (Portal Systems) โดย ต วอย างของ ฟ งก ช นการทางาน ได แก การนาเสนอบทความ (Articles), เว บไดเรคทอร (Web directory), เผยแพร ข าวสาร ต างๆ (News), ห วข อข าว (Headline), รายงานสภาพด นฟ าอากาศ (Weather), ข อม ลข าวสารท น าสนใจ

2 (Informations), ถาม/ตอบป ญหา (FAQs), ห องสนทนา (Chat), กระดานข าว (Forums), การจ ดการไฟล ใน ส วนดาวน โหลด (Downloads), แบบสอบถาม (Polls), ข อม ลสถ ต ต างๆ (Statistics) และส วนอ นๆ อ ก มากมาย ท สามารถเพ มเต ม ด ดแปลงแก ไข และประย กต นามาใช งานให เหมาะสมตามแต ร ปและประเภทของ เน อหาน น ด งน น CMS ไม ใช เคร องม อ แต เป นจ กกลท สามารถปร บแต งให เป นเว บไซต ระด บม ออาช พได อย าง ง ายดาย หร ออาจจะเร ยก CMS ว าเป นโปรแกรมสาเร จร ปก ได แต ม สามารถในการปร บแต ง และเพ มเต ม ความสามารถได อย างมากมาย ท งปร บแต งสาเร จร ปท ม ให ดาวน โหลดจากเว บไซต ต างๆ เป นจานวนมาก หร อ แม แต การเข ยนโค ดโปรแกรมข นส วนใหญ CMS จะถ กข นโดยภาษา PHP และเช อมต อก บฐานข อม ล MySQL ซ งเป นซอฟต แวร เป ดเผยรห ส opensource ม ความง ายในการต ดต ง และบร หารจ ดการในภายหล ง โดย สามารถเพ มเต มความสามารถด วยโปรแกรมเสร มเล กๆ ท ม ผ พ ฒนาออกจาน ายในราคาถ กเป นจานวนมาก นอกจากน ในส วนของร ปแบบ (Template) ซ งทาให การเปล ยนแปลงทาได ง าย แนะนำ Joomla CMS Joomla โปรแกรม open source ท เป นระบบบร หารจ ดการเน อหา (Web Content Management Systems: CMS) ซ งถ กพ ฒนาด วยภาษา PHP และใช ฐานข อม ลของ MySQL ในการเก บ ข อม ล ม เทคน คการเข ยนโปรแกรมข นส ง XHTML สามารถทางานได หลายแพลตฟอร ม PHP และ mysql ท งน Joomla ได ถ กพ ฒนาข นอย างต อเน องจากผ พ ฒนาท ม อย ท วโลก ซ งม การเปล ยนแปลงเพ มข นอย ตลอดเวลา โดยระยะเร มต น Joomla ได ม งเน นเพ อใช ในการพ ฒนา Coporate Website หร อเว บไซต ของ บร ษ ทและองค กรต างๆ รวมไปถ งเว บ Intranet ภายในหน วยงาน โดยม จ ดเด นอย ท ความสวยงามของเว บไซต ท เป นสากล รวมถ งความง ายต อการใช งานของท งผ พ ฒนาและผ ใช งาน ให ความร ส กแตกต างจาก CMS ท วไป ตรงท สามารถออกแบบและสร างหน าตาของเว บไซต (Template) ได ตามต องการ และเน องจากเว บไซต Joomla ท ม เพ มข นอย างต อเน อง ทาให ป จจ บ นม เคร องม อเสร มหลายต วท ช วยในการนาไปใช สร างเว บไซต ได หลายประเภทมาก การสร างเว บไซต เช งพาณ ชย อ เล กทรอน กส หร อ E-commerce การสร างเว บท า (Portals) การสร างเว บไซต เพ อให เป น community และเว บไซต ประเภทอ นๆ หลากหลายร ปแบบข นอย ก บความ ต องการ หากต องการท จะสร างเว บไซต แต ไม เคยร ว าจะทาได อย างไร Joomla สามารถช วยได โดยไม จาเป นต องม ความร ทางด านการเข ยนโปรแกรมอย าง HTML, XML, DHTML, PHP หร อแม แต MySQL ซ ง สามารถเพ มเต มและเปล ยนแปลงเน อหา โดยไม จาเป นต องเส ยเวลาไปก บการแก ไขโปรแกรม Joomla ย งไม ม ข ดจาก บในเร องของการออกแบบ ทาให สามารถปร บเปล ยนหน าตาเว บไซต ของได สวยงามตามต องการ

3 joomla เป นหน งใน CMS ท ได ร บความน ยมอย างรวดเร ว เพราะต ดต งง าย ม ความย ดหย นส งปร บแต ง ได ตามต องการ โดยแบ งองค ประกอบออกเป น 3 ส วน ได แก โปรแกรมหล ก (Core Program) โปรแกรมส วน ขยาย (Extension) และร ปแบบการนาเสนอ (Template) ซ งท งสามส วนน ม ให ดาวน โหลดฟร และซ อหาได ใน ราคาถ กมาก การพ ฒนาเว บ CMSสามารถลดต นท น และระยะเวลาในการพ ฒนาได อย างมาก เพ ยงแต ผ พ ฒนา จะต องเร ยนร หล กการทางานของโปรแกรม CMS และการปร บแต งให เป นไปตามความต องการ แนวค ดการ พ ฒนาเว บไซต แบบน กาล งได ร บความน ยมไปท วโลก เพราะม ผ ใช หลายล านคนท วโลก และหน งในสามของผ ใช ก ค อผ ท ม ส วนในการพ ฒนาโปรแกรมด วยเช นก น Joomla ม น กพ ฒนามากถ ง 50,000 คน จากท วโลกช วยก น ปร บแต งและพ ฒนาจนเป นโปรแกรมท ม ความเสถ ยร

4 ประโยชน หล กของ Joomla ค อ การทาให สามารถจ ดการก บเน อหาหร อข อม ล (Content) ได โดยตรง ผ านหน าเว บ โดยผ บร หารเว บหร อผ ด แลเว บไซต ไม จาเป นต องม ความร ทางด านโปรแกรมเช น HTML ในการ อ พเดทเว บ เพราะ Joomla ม editor ออนไลน เช น WYSIWYG editor ไว เพ อการจ ดร ปแบบข อความ ต วหน งส อ (Text) และร ปภาพ ย งกว าน นไม จาเป นท ต องอ พโหลดเอกสารด วยโปรแกรม FTP เพ ยงแค คล กป ม save หร อ apply หน าเว บของก จะออนไลน เตร ยมพร อมร บผ เข าชมท จะเข ามาเย ยมชมเว บของเราได ท นท นอกจากน Joomla ย งสามารถใช งานได หลายอย าง เช น อ พเดทเว บไซต ด วยข าว บทความ และ ร ปภาพ ง ายต อการสร างเน อหาของส นค า ด วยเมน เช น ผล ตภ ณฑ > ฮาร ดแวร > เคร องเล นด ว ด หร อ ผล ตภ ณฑ > ฮาร ดแวร > เคร องเล นซ ด อ พโหลด MS Word, MS Excel และ Acrobat PDF เพ อให ด เอกสาร ได จ ดการ Banner เช น โฆษณา สร างโพล (แบบสารวจ) จ ดการเว บล งค จ ดการ FAQ จ ดการข าวท อย ในร ป flash จ ดการก บ multimedia flash, และไฟล ร ปภาพ.jpg, gif, bmp และ.png จ ดการก บการป อนข าวจาก แหล งข าวท มาจากเว บไซต ต างๆ จ ดการก บ contact และ อ เมล จากหน าต างๆ ให ระด บการเข าถ งข อม ล (access) ก บผ ใช จ ดการหน า Archive จ ดการ components, modules และ templates ท พ ฒนาข นมา เพ มเต ม เช น e-commerce, forums, ร ปภาพ, ปฏ ท น และกาหนดการ, help desk เป นต น

5 Joomla จะแบ งเว บไซต ออกเป นสองส วนหล ก ๆ ค อ Frontend ค อส วนท แสดงผลให ก บผ เข าชม เว บไซต หร อก ค อหน าเว บไซต น นเองและ Backend ค อส วนการจ ดการเน อหารวมถ งโครงสร างของเว บไซต หร อ อ กช อหน งว าส วนของ Admin น นเอง ร ป Frontend ส วนท แสดงผลให ก บผ เข าชมเว บไซต หร อก ค อหน าเว บไซต ร ป Backend ส วนการจ ดการเน อหา โครงสร างของเว บไซต หร ออ กช อหน งว าส วนของ Admin

6 การเข าส ระบบบร หารจ ดการเว บไซต Joomla พ มพ ในช อง address bar ว า อเว บไซต ของเรา/administrator/ เช น ร ป การเข าส ระบบบร หารจ ดการเว บไซต Joomla หน า login admin

7 องค ประกอบหน ำเว บไซต frontend สามารถด โครงสร างของหน าเว บไซต ด วยการพ มพ URL ด งน อเว บไซต ของเรา/index.php?tp=1 เช น ก จะได ผลด งร ปด านล างน ร ปองค ประกอบ โครงสร างของเว บไซต Joomla ตาแหน ง Modules ข นอย ก บ template ท เราเล อกใช ด วยนะคร บ

8 หน ำบร หำรจ ดกำรเว บไซต backend ร ป หน าเว บของการบร หารจ ดการเว บไซต backend การใช งานและส วนประกอบของเมน ในหน าบร หารจ ดการเว บไซต backend เมน หล กในการใช งาน

9 เมน ระบบ เอาไว จ ดการระบบหล ก เช น ต งเวลา ว นท กาหนดช อเว บไซต ส ทธ การใช งาน และอ นๆ ร ปเมน ระบบ ร ปการต งค าหล กของระบบเว บไซต

10 เมน สมาช ก - จ ดการสมาช ก กล ม ระด บการเข าถ ง เมน เมน - เอาไว จ ดการ เพ ม ลด แก ไข เมน หน าเว บไซต ของเรา เมน เน อหา - เมน เน อหาเอาไว จ ดการเน อหา หร อข อม ล ภายในเว บไซต ข าวต างๆ หร อ ข อม ลของ หน วยงานของเรา - การจ ดร ปภาพและไฟล ก รวมอย ในเมน น เช นก น

11 เมน คอมโพเน นท - เป นเมน ท เอาไว จ ดการคอมโพเน นท ภายในเว บไซต ของเรา เช น คอมโพเน นท การจ ดการเน อหา K2, คอมโพเน นท กระดานข าว Kunena, คอมโพเน นท แกล เลอร ร ร ปภาพ คอมโพเน นท ในการจ ดการ การดาวน โหลด เป นต น เมน ส วนเสร ม เป นเมน ท สาค ญและได ใช งานอย บ อยๆ ไม ว าจะเป นการต ดต งโมด ล ปล กอ น ต ดต งภาษา ต ดต งเทมเพลต - เอาไว ต ดต ง จ ดการส วนเสร มภายใน เว บไซต ของเราเช น โมด ล เทมเพลต ภาษา - เอาไว จ ดการก บโมด ล ท ใช แสดงผลหน า เว บไซต ตาแหน งท ใช แสดงหน าเว บไซต - เอาไว จ ดการเทมเพลตในการผลหน า เว บไซต - เอาไว จ ดการภาษาท ให แสดงผลในส วนของ backend และ frontend เมน ช วยเหล อ - เมน ช วยเหล อ หากเราต องการทราบข อม ล เพ มเต ม หร อการใช งาน Joomla สามรถกด เข าเมน น ได แต ว าเป นภาษาอ งกฤษ

12 ป มเคร องม อหล ก ป มเคร องม อหล กหร อแถบเคร องหล กต วน จะเป นกล มของเคร องม อ ท ใช ควบค มการทางาน ของการ ใช งานน นๆ อย ในขณะน น เช น ถ าหากเรา คล ก เมน > เน อหา > จ ดการเน อหา กล มของเมน ก จะเปล ยนเป น กล มของเมน ในการจ ดการเน อหา ป ม สร างใหม ก ค อ ป ม สร างเน อหาใหม หร อจะเป น ป ม แก ไข ก จะเป น ป ม ท เอาแก ไขเน อหาน นเอง ถ าหากเราเล อกแก ไขบทความหร อเน อหา ป มเคร องม อก จะเป นเคร องท ใช บ นท ก ป ด หร อค ดลอกบทความ น นเอง

13 แต ก จะม ป มท ทางานหล ก หร อไม ว าจะเล อกการทางานแบบใดก จะม ป มท ทาหน าท หล กอย ค อ 1. ป มสร างใหม / บ นท ก ใช ในการสร างเน อหาใหม หร อ สร างโมด ลใหม บางคร งก กลายเป นป มบ นท ก 2. ป มแก ไข ใช ในการแก ไขบทความหร อโมด ล 3. ป มเผยแพร ใช ในการกาหนดให เน อหาหร อโมด ลทางาน 4. ป มไม เผยแพร ใช ในการกาหนดให เน อหาหร อโมด ลไม ให ทางาน 5. ป มร ปดาว ใช กาหนดให เป นเน อเด นหร อไม เด น 6. ป มช วยเหล อ ใช ขอความช วยเหล อหร อคาแนะนาในการใช งาน 7. ป มต งค า ใช ต งค าการทางานของเมน น นๆ 8. ป มป ด ใช ในการออกจากการทางาน ในเมน น นๆ

14 14 ส วนประกอบของเว บไซต สาขาว ชา สามารถเข าส เว บไซต โดยใช URL อเว บไซต ท ได ร บ ภาพท 1 ส วนประกอบของเว บไซต ระด บสาขาว ชา

15 15 1. การเปล ยนช อเว บไซต ในส วนของไตเต ลบาร 1. เข าส ระบบ โดย เป ด browser และพ มพ URL : อเว บไซต ท ได ร บ/administrator/ จากต วอย าง และใส ช อและรห สผ านท ก าหนดไว ให ด งภาพ และคล กป ม เข าส ระบบ 2. เล อก เมน ระบบ ต งค าระบบหล ก ภาพท 2 หน าจอการเข าส ระบบบร หารจ ดการเว บไซต 1. กรอกช อเว บไซต ของสาขาว ชา ในฟ วล ช อเว บ 2. ทาการบ นท ก โดยกดป ม บ นท ก & ป ด ภาพท 3 การแก ไขช อเว บไซต ในส วนของไตเต ลบาร

16 16 2. เปล ยนโลโก หร อช อของสาขาว ชาในส วนห วของเว บไซต ส งท ต องเตร ยม ร ปภาพโลโก เด มของเว บไซต โปรแกรม Adobe Photoshop ลาด บข นตอน 1. จ ดทาโลโก สาหร บเว บไซต ด วยโปรแกรม Adobe Photoshop 2. นาโลโก ท ได ใส แทนโลโก เด มโดยเข าส ระบบการจ ดการเว บไซต สาหร บผ ด แลเว บไซต ร ปภาพโลโก เด ม ร ปภาพโลโก ท ทาแก ไข 1. การจ ดทาโลโก สาหร บเว บไซต 1.1 ทาการบ นท กภาพโลโก เด ม ด วยการบ นท กร ปภาพจากหน าเว บไซต คล กขวาท ร ปภาพโล โก และเล อก Save image as ด งภาพท 4 แล วเล อกท ตาแหน ง Desktop จะได ภาพโลโก logo-sci02.png ภาพท 4 การบ นท กร ปภาพ

17 ใช Adobe Photoshop เพ อแก ไขร ปภาพในส วนโลโก กรณ แก ไขจากไฟล เด มท ม อย โดยลบคาว า สาขาว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร ออกไปและใส ช อสาขาว ชาและคณะของผ ด แล เว บไซต แทน เป ดโปรแกรม Photoshop 1. เป ดไฟล โลโก เด ม ท ได จากการบ นท กจากหน าเว บไซต โดยคล กท File > Open 2. เล อกใช เคร องม อ Marquee จากกล องเคร องม อ และกาหนดพ นท โดยการลาก เคร องม อครอบบร เวณท ต องการ ด งภาพท 5 ภาพท 5 ข นตอนในการเล อกพ นท บนร ปภาพ 3. ลบข อความ สาขาว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร โดยการกดป ม Delete บน Keyboard 4. เล อกเมน Select Deselect เพ อให กรอบพ นท เล อกไว หายไป เพ อให สามารถทางานใน ลาด บต อไปได ด งภาพท 6 ภาพท 6 ยกเล กพ นท ท เคยเล อกไว

18 18 5. พ มพ ช อสาขาว ชาและคณะเว บไซต ของผ ด แล โดยใช เคร องม อ Horizontal Type ใช พ มพ ข อความแนวนอน จากกล องเคร องม อ คล กบนพ นท ท ต องการพ มพ และพ มพ ข อความท ต องการลงไป และปร บแต งต วอ กษรจาก Option Bar ด งภาพท 7 โดยลากคล มต วอ กษร เป นส ดาเส ยก อน ภาพท 7 การพ มพ ต วอ กษร A = เปล ยนอ กษร B = เปล ยนขนาดต วอ กษร C = จ ดตาแหน งต วอ กษร D = เปล ยนส โดยการ เปล ยนส สามารถทาได โดยการคล กกล มส ท ต องการ แล วเล อกระด บของส เข มอ อนโดยคล กส ตรง ตาแหน งท ต องการ ด งภาพท 8 และกดป ม OK ภาพท 8 การเล อกส ของต วอ กษร

19 19 6. เม อได ต วอ กษรตามแบบท ต องการแล ว ขย บตาแหน งให เหมาะสม โดยเล อน cursor ข นหร อ ลงจากตาแหน งของต วอ กษร cursor จะเปล ยนจากร ป เป นร ป ทาการลาก ต วอ กษรไปตามตาแหน งท ต องการ ทาการบ นท กโดยไปท Menu Bar เล อก File Save for web & Devices เล อก Save และต งช อไฟล เป น logo02.png ภาพท 9 การบ นท กไฟล สาหร บใช บนเว บไซต _1

20 20 นาโลโก ท ได มาแทนท โลโก เด ม โดยข นตอนน ผ ด แลต องเข าส ระบบการจ ดการเว บไซต สาหร บ ผ ด แลเว บไซต เป ด browser และพ มพ URL : อเว บไซต ท ได ร บ/administrator/ จากต วอย าง และใส ช อและรห สผ านท ก าหนดไว ให ด งภาพ และคล กป ม เข าส ระบบ ภาพท 10 การเข าส ระบบการจ ดการเว บไซต เม อเข าส ระบบแล ว ไปท Menu Bar เล อก ส วนเสร ม การจ ดการเทมเพลต ภาพท 12 ช อเทมเพลต ภาพท 11 หน าการจ ดการเทมเพลต

21 21 เล อกส เทมเพลตท ต องการโดยสามารถเล อกได จากเทมเพลตท ข นต นด วยช อ Cepon โดยการ คล กท ร ปดาวส เทา ซ งอย ในแถวเด ยวก นก บช อเทมเพลต สามารถส งเกตเทมเพลตท กาล งใช งานอย ได จาก ร ปดาวส เหล อง ในห วข อค าเร มต น และเข ยนกาก บ ว า ไซต ในห วข อ ท อย ด งภาพท 13 ส ของเทมเพลต ภาพท 13 แสดงเทมเพลตท กาล งใช งาน

22 คล กท ช อร ปแบบ จะเข าส หน าการจ ดการ แก ไขร ปแบบเทมเพลต ให เล อก Tab ท ช อ Theme จากน นคล กป ม select ในห วข อ Logo Image เพ อทาการ Upload ไฟล โลโก ใหม เข าไปในระบบ จะพบก บหน าต างการอ พโหลดร ปภาพ 1. คล กป ม Choose Files เพ อเล อกไฟล โลโก ท ทาข นใหม 2. คล กป ม เร มอ พโหลด เพ อนาไฟล เข าระบบ 3. จะปรากฏไฟล โลโก ท อ พโหลด ให คล กท ช อไฟล จากต วอย างค อไฟล logo_2.png จะ ปรากฎท อย ร ปข นมา 4. กดป ม เพ มเน อหา

23 กล บส หน าแก ไขร ปแบบเทมเพลต เช คไฟล ท อ พโหลดว าถ กต องหร อใหม โดยการนาเม าไป ช ท ช องแสดงท อย ของไฟล จะม ข อความในกรอบส เทาเข มแสดงออกมา เม อแน ใจว าไฟล ท เล อก ถ กต องแล ว ทาการบ นท กและป ดหน าการแก ไขร ปแบบเทมเพลต โดยไปท ป ม Save และเล อก Save & Close ภาพท 14 บ นท กโลโก 2.6 กล บมาหน าแรกของการจ ดการเทมเพลต เป นอ นเสร จข นตอนในการเปล ยนโลโก เว บไซต โดยสามารถด ผลล พธ ได สองว ธ ค อ คล กท ช อของเว บไซต ด านบนขวาม อ และคล กท คาว าด หน าเว บท ด านล างซ ายม อ ภาพท 16 ข นตอนการแสดงผลล พธ

24 24 3. การแก ไขเมน และเพ มเต มเน อหาในส วนของเมน ส งท ต องเตร ยม ข อม ลพ นฐานท ทางสาขาว ชาจ ดเตร ยมมา ลาด บข นตอน 1. ปร บแต ง แก ไขเมน 2. แก ไขเน อหาให ก บเมน 1. แก ไขเมน ปร บแต ง แก ไขเมน 1.1 เข าส ระบบสาหร บผ ด แลเว บไซต เป ด browser และพ มพ URL : อเว บไซต ท ได ร บ/administrator/ จากต วอย าง และใส ช อและรห สผ านท กาหนดไว ให ด งภาพ และ คล กป ม เข าส ระบบ ภาพท 17 การเข าส ระบบ 1.2 การจ ดการเมน สามารถทาได โดย ไปท แถบเมน บาร เล อก เมน Main Menu จะ พบก บเมน ท ม อย ในระบบท งหมด ภาพท 18 เมน ในระบบ

25 25 ภาพท 19 คาอธ บายเมน 1. ช อของเมน เป นช อของเมน ท ต องการสร างซ งจะปรากฏบนหน าเว บไซต การแก ไขช อเมน ทาได โดย คล กท ช อเมน ท ต องการแก ไขและพ มพ ช อเมน ลงไปในช อง ช อเมน และทาการ บ นท ก Error! Reference source not found. ภาพท 20 ข นตอนการแก ไขช อเมน 2. ประเภทของเมน เป นการเล อกชน ดของเมน ท สร าง ซ งชน ดของเมน จะม ให เล อกหลาย ร ปแบบทาได การแก ไชทาได โดยคล กท ช อเมน และคล กป ม เล อก ในชน ดของเมน * และทา การเล อกประเภทของเมน ท ผ ด แลต องการเช อมต อหร อล งก ไป จากต วอย าง เป นการสร าง ชน ดเมน ประเภท เน อหา ค อการล งก ไปย งเน อหาหร อข าวท สร างไว ก อนหน าในระบบ ภาพท 21 การเล อกประเภทของเมน

26 26 3. สถานะของเมน ประกอบด วย เมน หล ก เปร ยบห วข อหล กของเมน ท ถ กจ ดกล มไว แล ว สามารถมองเห นได เลยโดยท ไม ต องนาเม าไปคล กเพ อให แสดงเหม อนเมน ย อย ด ง ภาพท 23 สถานะของเมน 4. สถานะ การเผยแพร ของเมน จากต วอย าง ก าหนดให ไม เผยแพร ซ งซ งผลล พธ ให เมน ด งกล าวไม แสดงบนหน าเว บไซต ไม เผยแพร เผยแพร 5. การจ ดลาด บท แสดงของเมน เมน สามารถจ ดลาด บแสดงก อนหล งได โดยนาเม าช ท เคร องหมาย พ อยเตอร จะเปล ยนเป น การจ ดลาด บเพ ยงด งเมน ท ต องการ จ ดลาด บเล อนข นลงตามต องการ ซ งเมน ท ต องการเปล ยนจะอย ในแถบส เข ยว เปล ยนลาด บ เมน เก ยวก บสาขาให อย ในลาด บแรก ภาพท 24 การจ ดลาด บท แสดงของเมน 2. แก ไขเน อหาในเมน ซ งการแก ไขเน อหาม 2 ว ธ ค อ การพ มพ เข าไปในระบบและการค ดลอกจาก แหล งเน อหา เช น Word หร อ จากเว บไซต ต างๆ ในกรณ ท ม ข อม ลอย ก อนแล ว ไปท เมน บาร เล อก เมน Main Menu เล อก เมน ท ต องการทาการแก ไข ในท น เราจะทาการแก ไขเฉพาะเมน ประเภท เน อหา จากต วอย างเล อกแก ไขเน อหาในเมน ข อม ลท วไป คล กท ช อเมน เพ อเข าไปทาการแก เน อหา

27 27 ภาพท 25 แก ไขเมน ข อม ลท วไป จะพบก บหน าต างท ใช สาหร บการแก ไขเน อหา ซ งประกอบด วย 2 ส วนหล ก ภาพท 26 ส วนประกอบสาค ญในการแก ไขเน อหา 1. เคร องม อช วยในการเข ยนเน อหา คล ายก บเคร องม อของ Microsoft word หากเคยใช งาน มาแล วก จะพบว าม ว ธ การใช งานท คล ายก น 2. พ นท ในการเข ยนข าว สามารถพ มพ ลงไปในส วนของการเข ยนข าว จากต วอย างต องการจ ด เน อหาให อย ในร ปแบบด งภาพท 26 การทาต วหนา ต วเอ ยง ต วข ดเส นใต และข ดฆ า การจ ดตาแหน ง สามารถทาได โดยให ลาก เม าส ไฮไลต เล อกข อความท ต องการและใช เคร องม อท ต องการ เม อเล อกเสร จแล วข อความจะ แสดงตามค ณสมบ ต ของเคร องม อท เล อกใช เช นต วหนาข น ภาพท 27 การจ ดร ปแบบข อความ

28 28 การจ ดล กษณะของข อความ ห วข อหล ก ห วข อรอง ในเน อหาท เราเข ยนอาจจะม หลาย ห วข อเช น ห วข อหล ก ห วข อรอง ห วข อย อย เป นต น ด งน นเราจ งต องจ ดล กษณะข อความ ห วข อเหล าน ให โดดเด นกว าเน อหาปกต ด งต วอย างใน ภาพท 26 จะพบว าห วข อและเน อหา ปกต จะแตกต างก นช ดเจน ข นตอนในการทาน นให ไฮไลต เล อกข อความท ต องการ จ ดเป น ห วข อรองเส ยก อน แล วจ งคล กเล อกข อม ลจาก Drop-down ท เข ยนว า Paragraph โดย เล อกเป น Heading 5 เม อเล อกเสร จแล ว ข อความท เล อกก จะแสดงเป นห วข อท ใหญ ข นจาก ข อความปกต ภาพท 28 การจ ดล กษณะของข อความ สร างรายการห วข อด วย Bullet โดยเราสามารถใช แบบจ ดและแบบต วเลข โดยคล กไฮไลต เล อกข อความท ต องการจ ดร ปแบบ จากน นคล กเล อกร ปแบบของ Bullet ต องการ ด ง ต วอย างใน ภาพท 29 เป นการเล อกแบบต วเลข ภาพท 29 สร างรายการห วข อ ยกเล กจ ดร ปแบบข อความ ในกรณ เก ดข อผ ดพลลาด เราสามารถแก ไขหร อย อนกล บ ตาแหน งก อนท จะผ ดพลาได 2 กรณ 1. การใช ป ม Undo โดยการคล กป มน จะเป นการยกเล กคาส งล าส ดท ได ทาไป หากคล กไป เร อยๆ จเป นการยกเล กการท างานย อนหล งไปเร อยๆ จนกระท งเป ดไฟล ข นมา ภาพท 30 ป ม Undo

29 29 2. ใช ป ม Remove Formatting สาหร บการยกเล กการจ ดร ปแบบข อความท งหมดให กล บค น ข อความปกต การใช ป มต องไฮไลต ข อความเส ยก อนจากน นกดป ม Remove Formatting (ใช ได เฉพาะก บข อความท ไม จ ดล กษณะ ห วข อหล ก ห วข อรอง) ภาพท 31 การล างร ปแบบ การแทรกภาพประกอบ เล อกตาแหน งท ต องการแทรกร ปภาพ จากต วอย างแทรกบนคาว าปร ชญา นาเคอร เซอร คล กท หน าค าว า ปร ชญา และกด Enter ใช เคร องม อแทรกร ปภาพ ภาพท 32 เล อกตาแหน งในการแทรกร ปภาพ จะพบก บหน าต างการ สาหร บใช ในการจ ดการไฟล จะพบว าหน าน ม ท งไฟล ภาพและไดเรกทอร ท เก ก บภาพแสดงอย หากม ภาพเป นจานวนมาให สร างไดเรกทอร เพ อจ ดแบ งภาพให เป นหมวดหม ง าย ต อการค นหา ในท น เราสร างไดเรกทอร ข นมาช อ Images โดยการคล กป ม Creator Folder จากน น กรอกช อไดเรกทอร ท ต องการสร างใน Text box พ มพ คาว า Images

30 30 ในหน าการจ ดการไฟล น ค ณจะเห นไดเรกทอร ใหม ท สร างข นมาหล งจากสร างไดเรกทอร เสร จ แล ว ให คล กท ไดเรกทอร Images จะพบหน าจอว างซ งไม ม ไฟล ใดๆอย ให คล กป ม Choose Files เพ อเล อกไฟล จากเคร องคอมพ วเตอร และสามารถเล อกท ละไฟล หร อหลายไฟล พร อม ก น ภาพท 33 อ พโหลดภาพ_1 ภาพท 34 การอ พโหลดภาพ_2

31 31 เม อเล อกไฟล อ พโหลดแล ว จะเห นช อไฟล แสดงอย ให คล กป ม อ พโหลดไฟล ไปเก บไว ท เคร องแม ข าย (เซร ฟ เวอร ) ภาพท 36 อ พโหลดภาพ_3 เม ออ พโหลดเร ยบร อยแล ว จะปรากฏไฟล ท เราได อ พโหลดข น ให คล กท ช อไฟล ภาพท 35 เล อกไฟล ท ต องการแทรก

32 32 จะพบกล อง ค ณสมบ ต ของร ปภาพ คล กป ม ตกลง ภาพท 37 การแทรกร ปภาพ ร ปภาพท เล อกจะแทรกลงบนเน อหา ซ งจะพบว าร ปภาพท แทรกมาน นม ขนาดใหญ เก นไปให ย อขนาด ของร ปภาพโดยด งจากม มด านใดด านหน งของร ปภาพ ภาพท 38 จ ดร ปแบบร ปภาพในเน อหา

33 33 เม อได ขนาดภาพท ต องการแล วให คล ก ป ม บ นท ก และเร ยกด ผลล พธ โดยคล กช อของเว บไซต ด านบน ขวาม อเพ อด ผลล พธ การแทรกร ปภาพ ภาพท 39 การแทรกร ปภาพ ระบบจะเป ดหน าใหม ข นมาซ งค อหน าเว บไซต ของเรา ให เล อกเมน เก ยวก บสาขา ข อม ลท วไป เพราะในกรณ น เรากาล งทาการแก ไขในส วนของเมน ซ งเป นประเภทเน อหา ภาพท 40 หน าเว บไซต

34 34 จะพบก บหน าข อม ลท วไป ซ งค อหน าผลล พธ ท ได ทาการแทรกร ปภาพเพ มเต มลงไป ให กล บมาท หน า ระบบการจ ดการ และทาการบ นท กและออกจากหน าการจ ดการบทความ โดย คล กป ม บ นท ก & ป ด ด งภาพท 39 แก ไขเน อหาโดยใช ไฟล เอกสารท ม อย แล ว ให เป ดเอกสารท ม อย จากต วอย างเป นไฟล Word ไฮไลต เล อกข อความท ต องการค ดลอก ทาการวางข อความลงในระบบโดยกดป ด Ctrl + V ข อความค ดลอกจะปรากฏบนพ นท สาหร บการแก ไข จ ดร ปแบบแล วให กด ป มบ นท ก และด ผลล พธ ใน เมน ท ทาการแก ไข เม อพอใจก บผลล พธ ให กล บมาท หน าจ ดการแก ไขเน อหา และ กดป มบ นท ก & ป ด ภาพท 41 การค ดลอกเน อหาจาก word และผลล พธ หน าเว บไซต

35 35 4. การเพ มข าวสารจากสาขา ภาพท 42 ข าวสารสาขาบนหน าเว บไซต ส งท ต องเตร ยม ร ปภาพข าว เน อหาของข าว การเพ มเน อหาของข าวใช ว ธ ไม แตกต างจากการแก ไขเน อหาไม มากน ก เพ ยงเปล ยนใช เคร องม อเท าน น เน องจาก คอมโพเน นท K2 สามารถจ ดการก บการแสดงผลได ง ายและสวยงามกว า ระบบการเข ยนข าวจาก ต ว joomla ข นตอนการเข ยนข าว ให ไปท เมน บาร เล อกเมน คอมโพเน นท K2 ไอเท ม ภาพท 43 เข าส คอมโพเนนท K2

36 36 จะพบก บหน าการจ ดการเน อหา K2 ให คล กป ม สร างใหม ภาพท 44 สร างเน อหาของข าว ภาพท 45 ใส ข อม ลสาหร บเน อหาข าว

37 37 จะพบฟ ลด ต างๆ ซ งส วนท สาค ญท เราต องก าหนดม ด งน 1. ช อ ค อ ช อเร องหร อห วเร องของข าว (ไม สามารถเว นว างได ) 2. ช อห วเร องสาหร บใช ในท อย URL Title alias (URL) ค อ ส วนท จะแสดงบน url address ใน ส วนน จะไทยหร อต างประเทศก ได โดยเราสามารถเปล ยน URLได ตามท เราต องการก จากส วนน (สามารถเว นว างได ) 3. หมวดหม ค อ หมวดหม ของข าวท ได กาหนดไว แล ว ค อ ข าวสารจากสาขา (ไม สามารถเว นว างได ) 4. เผยแพร แล ว ค อ การกาหนดให ข าวท กาหล งเข ยนแสดงบนหน าเว บไซต ในตอนน หร อไม ในท น ไม ต องแก ไข 5. พ นท ของการแก ไขเน อหา ( Content Field ) ค อ ส วนของเน อหาท เราต องการเข ยน หร อส วน แสดงข าว ซ งใช ว ธ เด ยวก นก บการแก ไขเน อหาในส วนของเมน (สามารถเว นว างได เพ อกล บมา แก ไขได ) 6. กาหนดว นท เข ยนข าว ว นท ต องการให เผยแพร ว นหมดอาย ของข าว เคร องม อจะอย ด านขวา ของหน าการจ ดการเน อหา ภาพท 46 การจ ดการว นท แสดงข าว

38 38 7. ว นท สร าง : ว นท เข ยนข าว แสดงบนหน าเว บไซต ว นท เผยแพร : กาหนดว นท ให ข าวแสดงบนหน าเว บไซต ตามว นเวลาท ต องการ เราสามารถ กาหนดให ข าวแสดงหล งจากว นท เข ยนข าวได แต โดยปกต แล วจะกาหนดเป นว นเด ยวก นก บว นท เข ยนข าว ว นท ส นส ดการเผยแพร : กาหนดว นหมดอาย ของข าว โดยหล งจากว นท ท กาหนดแล ว ข าวจะไม ปรากฏบนหน าเว บไซต และเปล ยนสถานะเป นไม เผยแพร โดยอ ตม ต ข นตอนในการกาหนดว นท ให ก บข าว 1. คล ก ป มท ม ร ปไอคอน ปฏ ท น จะพบก บหน าต างปฏ ท น 2. คล กคาว า ว นน ตรงส วนบนของปฏ ท น 3. เล อกเด อนท ต องการให ข าวแสดงบนเวว บไซต 4. เล อกว นท ท ต องการให ข าวแสดงบนเว บไซต โดยร ปแบบของว นท ควรจะเป นป คศ. ด งต วอย าง :19:00 8. ท กคร งหล งจากเข ยนเน อหาให ทาการบ นท ก โดย กดป ม บ นท ก หล งจากน น ด ผลล พธ โดย คล ก ท ช อเว บไซต บนด านขวาม อ และป ดหน าต างการแก ไขท กคร ง โดยกดป ม เล อก บ นท ก & ป ด

39 39 ผลล พธ ภาพท 48 ผลล พธ การเข ยนข าวท แสดงบนหน าเว บไซต การจ ดการข าว ทาได โดย กล บไปท เมน คอมโพเนนท K2 ไอเท ม จะพบก บเน อหาของ ข าวท เคยเข ยนไว ก อนหน า ซ งม ข นตอนเหม อนก บการแก ไขในส วนของเมน ภาพท 49 หน าการจ ดการข าวโดย K2

40 40 1. หากเป นการแก ไขเน อหาของข าวให คล กท ช อของข าว 2. กาหนดการแสดงข าวบนหน าเว บไซต โดยจะม 3 สถานะ ภาพท 52 ส ญล กษณ สถานะของข าวท ถ กกาหนดแสดงบนหน าเว บไซต 3. กาหนดลาด บในการแสดงข าว และคล กเล อกข าวท ต องการจ ดลาด บใหม ซ งการจ ดล าด บ จะส งผลก บการแสดงบนหน าเว บไซต (ข นอย ก บการกาหนดการแสดงข าว ในท น กาหนดให การแสดงข าวตามลาด บของว นท เข ยนข าว ) ทาได โดยคล กท Check Box ด านหน าช อของ ข าว และกดป มข นลง ภาพท 50 การกาหนดลาด บในการแสดงข าว ผลล พธ ของการจ ดลาด บข าว ภาพท 51 ผลล พธ

41 41 5. การแก ไข ล งก บนเว บล งก ภาพท 53 เว บล งก ท แสดงบนหน าเว บไซต เว บล งก ค อ เมน ประเภทหน ง ท ทาการเช อมต อไปย งเว บภายนอกมหาว ทยาล ย หร อ ภายใน มหาว ทยาล ย รวมถ งภายใน หน าเว บไซต ของเรา ไปท เมน บาร เล อก เมน BRU เว บล งก ภาพท 54 การเข าแก ไขเว บล งก เข าส หน าการจ ดการเมน จะพบก บเมน ท ถ กสร างไว หากต องการแก ไขให คล กท ช อของล งก ท ต องการ แก ไข และหาต องการแก ไขลาด บในการแสดงสามารถทาได เหม อนในกข นตอนการจ ดลาด บเมน ภาพท 55 หน าการจ ดการเมน

42 42 การสร างเว บล งใหม ทาได โดย คล กท ป ม สร างใหม ภาพท 58 การสร างเว บล งก ใหม จะพบก บฟ วล ท ต องท าการกาหนด ซ งส วนสาค ญท ต องกาหนดม ด งน ภาพท 57 ส วนท ต องกาหนด ภาพท 56 กาหนดชน ดของเมน ช อเมน ค อ ช อของเว บล งก ท เรากาหนด ชน ดของเมน ให เล อก URL ภายนอก หน าต างเบราเซอร เป าหมาย ม ให เล อก เป ดหน าต างใหม พร อมเคร องม อ เสร จส นข นตอนให ทาการบ นท ก โดยกดป มบ นท ก & ป ด

43 40 6. การเพ มภาพสไลด 1. ไปท เมน ส วนเสร ม > การจ ดการโมด ล 2. ท ช องค นหาพ มพ ค นหาค าว า silder แล วคล กป มค นหา

44 41 3. จากน นเข าไปท โมด ลช อ slider 4. คล กไปท แท บท ช อว า Your Slides 5. คล กท ป ม remove เพ มลบสไลด อ นเก าออก เพ อท จะได เพ มสไลด อ นใหม เข าไป

45 42 6. จากน นคล กท ป ม ADD NEW SLIDE และเล อก Content type เป น K2 Article 7. ท แท บของ Image คล กท ป ม เล อก เพ อท จะน าร ปภาพมาแสดง 8. คล กท ไปโฟลเดอร ช อ slider

46 43 9. หากร ปภาพท ต องการไม ม อย ในระบบ ผ ใช จะต องท าการอ พโหลดไฟล ภาพเข าส ระบบ โดยให ด ในส วน ของการอ พโหลดไฟล ซ งอย ด านล าง ให ท าการคล กไปท ป ม Choose Files เพ อเล อกไฟล ภาพท ต องการ และหล งจากเล อกไฟล ภาพตามท ต องการแล ว ให คล กท ป ม เร มอ พโหลด เพ อท าการอ พ โหลดไฟล ภาพเข าส ระบบ * หมายเหต : ขนาดของภาพท น ามาใช ควรจะม ขนาด กว าง 970 พ กเซล ส ง 350 พ กเซล 10. หล งจากได ท าการอ พโหลดไฟล ภาพเสร จแล ว ระบบจะม การแจ งว าได อ พโหลดเสร จส นด งภาพ จากน นให คล กไปท ไฟล ภาพท ได ท าการอ พโหลด จากน นให คล กป ม เพ มในเน อหา

47 ในแท บของ Title ให ใส ช อของสไลด และในแท บของ K2 Article ให คล กท ป ม Select / change 12. คล กเล อกบทความท ต องการให สไลด ของเราล งค ไป

48 หล งจากน นคล ดท ป ม Save และคล กป มบ นท กด านบนส ดของโมด ล เพ อท าการบ นท กสไลด ท ได ท า การสร างข น

49 46 7. การจ ดการไฟล ส าหร บดาวน โหลด ในส วนน ทางเราได ท าการแบ งหมวดหม ต างๆของการดาวน โหลดไว ด งน 1. งานประก นค ณภาพ 2. ปฏ ท นการศ กษา 3. เอกสารงานว จ ย 4. เอกสารประกอบการเร ยน 5. เอกสารหล กส ตร 6. เอกสารอ นๆ 1. ไปท เมน คอมโพเน นท > Phoca Download > Category

50 47 2. คล กไปท ป ม สร างใหม 3. ในแท บ Title ให ใส ช อของหมวดหม (ภาษาไทย) และในแท บของ Alias ให ใส ช อของหมวดหม ท เป น ภาษาอ งกฤษ หล งจากน น กดท ป ม บ นท ก & ป ด 4. คล กท แท บ Files และคล กป ม สร างใหม

51 48 5. ในแท บของ Title ให พ มพ ช อของไฟล ท จะท าการอ พโหลดลงไป ในแท บของ Alias ให พ มพ ช อของไฟล ท จะท าการอ พโหลดลงไป (ภาษาอ งกฤษ) ในแท บของ Category ให เล อกหวมดหม ของไฟล ท ต องการ จากน นคล กท ท ป ม Select Filename เพ อเล อกไฟล ท จะท าการอ พโหลด 6. คล กท ป ม Choose File เพ อเล อกไฟล ท จะท าการอ พโหลดจากในเคร อง จากน นคล กป ม Start Upload เพ อท าการอ พโหลดไฟล 7. ในท น ได ท าการอ พโหลดไฟล ช อ Test.pdf หล งจากน นให คล กท ช อไฟล ท ได ท าการอ พโหลด

52 49 8. จากน นคล กท ป ม บ นท ก & ป ด 9. กล บไปท ด านหน าของเว บไซต ให เข าไปท เมน ช วยเหล อ > ดาวน โหลด เพ อตรวจสอบว าไฟล ท ได ท า การอ พโหลดน น สามารถใช ได หร อไม 10. ไปท หมวดหม ท ได ท าการสร างไว (ในท น หมวดหม ช อ ทดสอบการดาวน โหลด)

53 จะเห นได ว าไฟล ท ได อ พโหลดจะเข ามาอย ในหมวดหม ท สร างข น ให ลองคล กป ม Download เพ อ ทดสอบไฟล

54 51 8. การจ ดการคล งภาพ 1. ไปท เมน คอมโพเน นท > Phoca Gallery > Categories และคล กท ป ม สร างใหม

55 52 2. แท บ Title ให กรอกช อของหมวดหม แท บ Alias ให กรอกช อของหมวดหม (ภาษาอ งกฤษ) จากน นให คล กป ม Select Folder 3. พ มพ ช อโฟลเดอร ของหมวดหม (แนะน าให เป นภาษาอ งกฤษ) และคล กป ม Create Folder 4. คล กเล อกโฟลเดอร ท ป มตามภาพ

56 53 5. จากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด 6. ไปท แท บ Images และคล กป ม Multiple Add 7. แท บ Category ให เล อกหมวดหม ท ต องการ ท แท บด านขวาให คล กเล อกช อโฟลเดอร ท ได สร างข นจาก ข นตอนท ผ านมา และให คล กท Multiple Upload

57 54 8. ให คล กท ป ม Add Files เพ อเล อกภาพท จะท าการอ พโหลด (เล อกได มากกว า 1 ภาพ) จากน นคล ก ป ม Start Upload 9. แท บ Title ให พ มพ ช อของร ปภาพ แท บ Alias ให พ มพ ช อของร ปภาพ (ภาษาอ งกฤษ) แท บ Category ให เล อกหมวดหม ของภาพท ต องการ คล ก Checkbox ท Filename ด งภาพ จากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด ระบบจะท าการบ นท กไฟล ภาพเข าส ระบบ

58 10. ไปท หน าของเว บไซต เข าเมน ข าวสาร > ภาพก จกรรม 55

59 11. จะเห นว าม หมวดหม ของภาพใหม ท ได เพ มเข าในระบบ 56

60 57 9. การจ ดการโมด ล Facebook 1. ไปท ส วนเสร ม > การจ ดการโมด ล ในช องค นหาพ มพ facebook หล กจากน น เล อกโมด ลท ช อว า On Facebook

61 58 2. ไปท แท บ Facebook Settings พ มพ หร อค ดลอก url ของหน าเพจ Facebook ในมาใส ในแท บของ 3. Domain หล งจากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด

62 การท าล งค ภาพ Banner 1. ไปท ส วนเสร ม > การจ ดการโมด ล ในช องค นหาพ มพ ล งก และให เล อกโมด ลท ช อว า ล งก น าสนใจ

63 60 2. คล กป ม ใส ร ปภาพ (หากต องการภาพท ไม ม อย ในระบบ ให ผ ใช ท าการอ พโหลดร ปภาพใหม แต ใน ต วอย างจะใช ภาพท ม อย แล วในระบบ) จากน นไปท โฟลเดอร banner > เล อกไฟล ภาพช อ ev.png คล กป ม เพ มในเน อหา

64 61 3. คล กขวาท ภาพ ไปท เมน ค ณสมบ ต ของ ร ปภาพ 4. ไปท แท บ ล งค เช อมโยงเว บ อ เมล ร ปภาพ หร อไฟล อ นๆ ท อย อ างอ ง URL : พ มพ หร อค ดลอก url ลงไปในช อง Target : เล อก New Window (_blank) เพ อเป ดในแท บหน าหน าต างใหม หล งจากน นคล กป ม ตกลง 5. จากน นคล กป ม บ นท ก & ป ด

65 6. ไปท หน าเว บไซต ทดลองคล ก Banner ภาพท ได ท าการสร างข นมา ทดสอบด ว าใช งานได หร อไม 62

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การสร างบทความ (Content)

การสร างบทความ (Content) การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information