สารบ ญ. C01 : Microsoft Windows XP : Word 2. C02 : Microsoft Windows XP : Excel 5. C03 : Microsoft Windows XP : PowerPoint 9

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ. C01 : Microsoft Windows XP : Word 2. C02 : Microsoft Windows XP : Excel 5. C03 : Microsoft Windows XP : PowerPoint 9"

Transcription

1 สารบ ญ หล กส ตร หน า หล กส ตรเสร มสมรรถนะด านเทคโนโลย สารสนเทศ C01 : Microsoft Windows XP : Word 2 C02 : Microsoft Windows XP : Excel 5 C03 : Microsoft Windows XP : PowerPoint 9 C04 : Microsoft Windows XP : Outlook 12 C05 : Microsoft Windows XP Professional 14 C06 : Microsoft Windows ME 16 C09 : Microsoft Visual Basic 24 C11 : การสร าง WebSite ด วยต วเองใน 7 ว น C12 : Free 31 C13 : WinZip 32 หล กส ตรด านการวางแผนกลย ทธ และการว เคราะห โครงการ C08 : การศ กษาความเป นไปได และการเข ยนโครงการ 22 หล กส ตรเสร มสมรรถนะด านภาษา C07 : ภาษาอ งกฤษเพ อการท างาน 19 C14 : ภาษาอ งกฤษพ นฐานระด บปร ญญาตร 33 C15 : ภาษาญ ป น 28 35

2 2 C01 : Microsoft Office XP :: Word เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: Word o บทท 1 Microsoft Word การเป ดโปรแกรม Word ส วนต างๆของโปรแกรม 1.3 เมน ล ดใน Word การซ อนและแสดงแถบเคร องม อ 1.5 การกรอกข อความลงในเอกสาร 1.6 การลบข อความ 1.7 การบ นท กเอกสาร 1.8 การเป ดเอกสารและการป ดเอกสาร 1.9 การป ดโปรแกรม Word 2002 o บทท 2 ม มมองใน Word 2.1 ม มมองใน Word 2.2 ม มมองปกต 2.3 ม มมองเค าโครง Web 2.4 ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ 2.5 ม มมองเค าร าง o บทท 3 เร มต นก บ Word 3.1 การสร างเอกสารใหม 3.2 ระยะจากขอบกระดาษ 3.3 ค าส ง Undo และ Redo 3.4 ว ธ ย ายข อความ 3.5 การค ดลอกข อความ 3.6 การแทรกส ญล กษณ พ เศษในเอกสาร o บทท 4 การปร บเปล ยนและตกแต งข อความ 4.1 การเปล ยน Font

3 3 4.2 การเปล ยนขนาดต วอ กษร 4.3 การท าต วหนา ต วเอ ยง และข ดเส นใต 4.4 การเปล ยนส ต วอ กษร 4.5 อ กษรต วยกและต วห อย 4.6 ล กษณะพ เศษอ นๆ ท ใช ก บข อความ 4.7 การค ดลอกร ปแบบข อม ล 4.8 การท าให อ กษรกล บเป นเหม อนเด ม 4.9 การต กรอบเอกสาร o บทท 5 ล าด บเลขและส ญล กษณ หน าข อความ 5.1 ล าด บเลขหน าข อความโดยอ ตโนม ต 5.2 การปร บแต งต วเลขหน าข อความ 5.3 การใส ล าด บเลขในภายหล ง 5.4 การก าหนดล าด บต วเลขย อย 5.5 การใส และเปล ยนส ญล กษณ แสดงห วข อย อย o บทท 6 การย อหน า,ต งห วกระดาษและท ายกระดาษ 6.1 การก าหนดบรรท ดแรกของย อหน า 6.2 การต งก นหน าและก นหล ง 6.3 การก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด 6.4 การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า 6.5 การก าหนดระยะห างระหว างต วอ กษร 6.6 การจ ดระเบ ยบข อความในเอกสาร 6.7 การค นค าร ปแบบเด มของย อหน า 6.8 การก าหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ 6.9 การแก ไขห วกระดาษและท ายกระดาษ o บทท 7 การแทรกร ปลงในเอกสาร 7.1 Clip Art และ Clip Organizer 7.2 การแทรกร ปภาพ Clip Art ลงในเอกสาร 7.3 การปร บแต งร ปภาพ Clip Art 7.4 การลบร ปภาพ Clip Art o บทท 8 Style และ Template 8.1 ร จ กก บ Style ( Style ) 8.2 ว ธ เร ยกใช Style 8.3 ชน ดของ Style 8.4 การสร าง Style ด วยต วเอง

4 4 8.5 การแก ไข Style ท สร างข น 8.6 การลบ Style 8.7 ร จ กก บ Template 8.8 การสร างเอกสารจาก Template o บทท 9 การสร างตาราง 9.1 การสร างตารางด วยตนเอง 9.2 การกรอกข อม ลลงในตาราง 9.3 ว ธ เล อกตาราง 9.4 การลบข อม ลในตาราง 9.5 การปร บแต งตาราง o บทท 10 การตรวจสอบและแก ไขเอกสาร 10.1 การค นหาข อความ 10.2 การแทนท ข อความ 10.3 การตรวจสอบค าผ ดอ ตโนม ต 10.4 การตรวจสอบไวยากรณ อ ตโนม ต 10.5 พจนาน กรมไทย - อ งกฤษ o บทท 11 การจ ดพ มพ เอกสาร 11.1 การตรวจสอบเอกสารก อนพ มพ 11.2 การต งค าหน ากระดาษก อนพ มพ 11.3 การส งพ มพ เอกสาร o บทท 12 จดหมายเว ยน ( Mail Merge ) 12.1 ร จ กก บจดหมายเว ยน ( Mail Merge ) 12.2 การสร างจดหมายเว ยนด วย Wizard 12.3การพ มพ ซองจดหมายเว ยน o แบบฝ กห ด Microsoft Word 2002

5 5 C02 : Microsoft Office XP :: Excel เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: Excel o บทท 1 ความร พ นฐานในการใช Excel 1.1 ร จ กก บ Excel 1.2 ส วนประกอบของ Excel 1.3 ส วนประกอบของ Sheet 1.4 ต าแหน งอ างอ งของ Cell 1.5 การกรอกข อม ลลงใน Cell 1.6 การใช Excel ค านวณข อม ล 1.7 การแก ไขข อม ลใน Cell 1.8 การล างข อม ลใน Cell 1.9 การกรอกข อม ลว นท o บทท 2 การแก ไข Sheet 2.1 การเล อก Cell 2.2 การเล อก Column และแถว 2.3 การเล อกท ง Sheet 2.4 การยกเล กการเล อก 2.5 การแทรกแถวและ Column ใหม 2.6 การลบ Cell แถว และ Column ท ง 2.7 การปร บขนาด Column และแถว 2.8 การปร บหลาย ๆ แถวหร อ Column พร อมก น 2.9 Copy หร อย ายข อม ลไปวางใน Cell อ น 2.10 Copy ต วเลข o บทท 3 Sheet และสม ดงาน 3.1 ความส าค ญของ Sheet และสม ดงาน 3.2 ส วนประกอบของสม ดงาน

6 6 3.3 การเปล ยนไปท างาน Sheet อ น 3.4 การเปล ยนช อ Sheet 3.5 การสล บต าแหน ง Sheet 3.6 การสร าง Sheet ใหม 3.7 การลบ Sheet 3.8 การแบ งหน าจอเพ อแสดงข อม ลท ไกลก น 3.9 การตร งส วนของ Sheet ให แสดงตลอด o บทท 4 การจ ดการ File ของสม ดงาน 4.1 การ Save สม ดงาน 4.2 การเป ดสม ดงาน 4.3 การสร างสม ดงานใหม 4.4 การท างานหลายสม ดงานพร อมก น 4.4 การป ดสม ดงาน o บทท 5 การตกแต ง Cell และ Sheet 5.1 การผสาน Cell และการยกเล ก 5.2 ว ธ ล ดเม อก าหนดร ปแบบการแสดงต วเลข 5.3 การก าหนดร ปแบบการแสดงต วเลขโดยละเอ ยด 5.4 การจ ดวางข อม ลตามแนวเอ ยงและแนวต ง 5.5 การใช ร ปแบบตกแต งอ ตโนม ต 5.6 Copy เฉพาะร ปแบบ Cell ไปตกแต งท อ นๆ o บทท 6 การค านวณด วยโปรแกรม Excel 6.1 กฎการค านวณใน Excel 6.2 การค านวณโดยใช ส ตร 6.3 การ Lock ต าแหน งอ างอ งในส ตร 6.4 Function เบ องต นท ใช ค านวณท ซ บซ อน 6.5 Function ท ควรร ในการค านวณท ซ บซ อน 6.6 ข อม ลแปลก ๆ ท ปรากฏใน Cell 6.7 ว ธ ล ดในการค านวณ 6.8 การตรวจสอบข นตอนการค านวณ o บทท 7 Function พ นฐานท วไป 7.1 การใช Function IF 7.2 การใช Function ท เก ยวก บการน บ 7.3 การใช Function ท เก ยวก บการหาผลรวม 7.4 การหาผลรวมย อย

7 7 7.5 การน บจ านวนต วอ กษรในข อความ 7.6 การแสดงต วอ กษรร มซ ายและขวา 7.7 การต ดเอาส วนของข อความตามท ระบ 7.8 การแทนท บางส วนด วยข อความใหม 7.9 การค นหาต าแหน งของอ กษรท ต องการ 7.10 การใช Function ว น 7.11 การใช ค าของ Column หร อแถวแรกเป นด ชน หาข อม ล o บทท 8 แผนภ ม และการแก ไขแผนภ ม 8.1 การสร างแผนภ ม ด วย Excel 8.2 การเปล ยนชน ดของแผนภ ม o บทท 9 การใส ภาพลงใน Sheet 9.1 การแทรกภาพ Clip Art ลงใน Sheet 9.2 การแทรกภาพจาก File ลงเอกสาร 9.3 การหม นภาพ 9.4 การย ายภาพ 9.5 การปร บขนาดภาพ 9.6 การปร บแต งภาพโดย Picture Toolbar 9.7 การลบภาพ o บทท 10 การร กษาความล บและการใช File ร วมก น 10.1 การต ง Password ป องก น File 10.2 การเป ด File ท ม Password 10.3 การเอา Password ออก 10.4 Password ป องก นการแก ไข Sheet 10.5 ยกเล กการป องก นการแก ไข Sheet 10.6 การป องก นส วนประกอบของสม ดงาน o บทท 11 การท าฐานข อม ลเพ อจ ดการข อม ลมากๆ 11.1 ฐานข อม ล 11.2 การตรวจความถ กต องขณะป อนข อม ล 11.3 การจ ดเร ยงข อม ล 11.4 การกรองข อม ล 11.5 การสร างรายงานสร ปอย างรวดเร ว 11.6 การแก ไขรายงานสร ป o บทท 12 การพ มพ และปร บแต งการพ มพ 12.1 การตรวจสอบก อนพ มพ

8 การใส ข อความและเลขหน า 12.3 การซ อน Column และแถว o บทท 13 การสร าง Macro 13.1 สร าง Macro ใหม 13.2 การเร ยกใช Macro 13.3 สร างป มล ดเพ อเร ยก Macro 13.4 การลบ Macro 13.5 การเปล ยนระบบร กษาความปลอดภ ย o แบบฝ กห ด Microsoft Excel 2002

9 9 C03 : Microsoft Office XP :: PowerPoint เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: PowerPoint o บทท 1 แนะน า PowerPoint 1.1 การเป ดโปรแกรม PowerPoint 1.2 ส วนต าง ๆ ของ PowerPoint 1.3 ว ธ การสร างงานน าเสนอใน PowerPoint 1.4 การ Save 1.5 การเป ดงานเก าข นมาแก ไข o บทท 2 ม มมองใน PowerPoint ม มมองปกต 2.2 ม มมองล าด บภาพน ง 2.3 ม มมองการแสดงภาพน ง o บทท 3 การสร าง Slide 3.1 การสร างงานน าเสนอ o บทท 4 การกรอกข อความลงใน Slide 4.1 การกรอกข อความลงใน Placeholder 4.2 การปร บแต ง Placeholder 4.3 การกรอกข อความลงใน "กล องข อความ" 4.4 การปร บแต งข อความในกล องข อความ o บทท 5 การใส Clip Art และ WordArt 5.1 Clip Art ค ออะไร 5.2 การแทรก Clip Art ลงใน Slide 5.3 มาร จ กก บเคร องม อร ปภาพก น 5.4 การใช เคร องม อปร บแต งภาพ 5.5 การใส WordArt ลง Slide 5.6 การปร บแต ง WordArt

10 10 o บทท 6 การวาดร ปลง Slide 6.1 การวาดร ปทรงเรขาคณ ต 6.2 การใส ร ปร างอ ตโนม ต 6.3 การเล อกร ปร างอ ตโนม ต จาก Clip Organizer 6.4 การปร บแต งร ปร างอ ตโนม ต 6.5 การเปล ยนส พ นและส เส น 6.6 การเปล ยนล กษณะร ปร างอ ตโนม ต 6.7 ว ธ การซ อนร ป 6.8 ว ธ การใส เงาให ก บร ป 6.9 การสร างร ปสามม ต o บทท 7 แม แบบ (Template) และการปร บแต งพ น Slide 7.1 ร จ กแม แบบ (Template) 7.2 Slide จากแม ออกแบบ (Design Template) 7.3 เปล ยนล กษณะ Slide ด วย Template 7.4 โครงร างส 7.5 การปร บแต งส ด วยโครงร างส 7.6 การเปล ยนพ น Slide o บทท 8 ผ งองค กรไดอะแกรม 8.1 ร จ กผ งองค กร 8.2 การสร างผ งองค กรอย างง าย 8.3 ร ปแบบการจ ดวางผ งองค กร 8.4 การแทรกต าแหน งต าง ๆ ในผ งองค กร 8.5 การปร บแต งร ปแบบผ งองค กร 8.6 การก าหนดร ปแบบผ งองค กรอ ตโนม ต o บทท 9 แทรกเส ยงและภาพยนตร ลงใน Slide 9.1 การแทรก File เส ยงเพลงจาก Clip Organizer 9.2 การส งให เล นเพลงวนไปเร อย ๆ 9.3 การใช เพลง MP3 ประกอบ Slide 9.4 อ ดเส ยงประกอบ Slide 9.5 File ภาพยนตร และ Gif Animation 9.6 การลบเส ยงหร อภาพยนตร ออกจาก Slide o บทท 10 ล กเล นของ PowerPoint 10.1 ชน ดของล กเล น 10.2 ส งใดใน Slide ท สามารถก าหนดล กเล นได

11 ล กเล นแสดงข อความท ต งไว ล วงหน า 10.4 การก าหนดล กเล นให ก บข อความด วยตนเอง 10.5 แก ไขปร บแต งล กเล นก บข อความ 10.6 การสร างล กเล นให ก บร ปภาพ 10.7 การก าหนดเส นทางของล กเล นใน Slide 10.8 การแก ไขเส นทางในการแสดงล กเล น 10.9 การก าหนดความส มพ นธ ของแต ละล กเล น การก าหนดความเร วในการแสดงล กเล น การก าหนดเวลาในการแสดงเป นว นาท การใช Trigger เพ อแสดงล กเล น การก าหนด Transition ขณะเปล ยน Slide o บทท 11 การเตร ยมความพร อมก อนน าเสนอ 11.1 ร ปแบบการน าเสนอใน PowerPoint 11.2 การน าเสนอแบบอ ตโนม ต 11.3 การจ บเวลาน าเสนอ 11.4 อ ดเส ยงพ ดประกอบงานน าเสนอ 11.5 จ ดล าด บ Slide ในม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง 11.6 ว ธ น าเสนอกล ม Slide ท เตร ยมไว 11.7 การซ อน Slide ท ไม ได ใช o บทท 12 การน าเสนอ 12.1 การแสดง Slide 12.2 การเล อน Slide ไปข างหน าและย อนกล บ 12.3 การไปย ง Slide แผ นท ต องการ 12.4 การยกเล กการน าเสนอ 12.5 Popup menu button 12.6 เน นบางส วนด วยปากกา 12.7 การลบเส นท เก ดจากปากกา o บทท 13 การจ ดพ มพ เอกสาร o แบบฝ กห ด Microsoft PowerPoint 2002

12 12 C04 : Microsoft Office XP :: Outlook เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: Outlook o บทท 1 เบ องต นของ Outlook 1.1 ร จ กก บ Outlook 1.2 การปร บแต ง Outlook ก อนใช งาน 1.3 ส วนประกอบต างๆ ของ Outlook o บทท 2 สม ดบ นท กการต ดต อ 2.1 บ นท กการต ดต อ 2.2 การเพ มรายช อบ คคลใน Contact 2.3 การลบบ นท กการต ดต อ 2.4 การเป ดหาข อม ลท ต องการ 2.5 การค นหาบ คคลใน Contact 2.6 การแก ไขบ นท กการต ดต อ 2.7 แสดงบ นท กการต ดต อตามเง อนไขท ก าหนด 2.8 การก าหนดกล มบ คคล 2.9 การน านามบ ตรอ เล กทรอน กส มาใช o บทท 3 ร บส ง ด วย Outlook 3.1 ก าหนดข อความในการร บส ง 3.2 การส ง ไปให ผ อ น 3.3 การตรวจสอบ ใหม 3.4 การส ง File ท แนบก บ 3.5 การเป ด File ท แนบก บ 3.6 การลบ ท ไม ใช แล ว o บทท 4 การน ดหมายและเหต การณ 4.1 การใช ปฏ ท นการน ดหมาย 4.2 การก าหนดเวลาการท างาน 4.3 แถบเคร องม อท ใช ในการน ดหมาย

13 การสร างตารางน ดหมาย 4.5 การเต อนเม อถ งเวลาน ดหมาย 4.6 การสร างตารางน ดหมายประจ า 4.7 แก ไขการน ดหมาย 4.8 การก าหนดเหต การณ 4.9 การก าหนดเหต การณ ประจ าป o บทท 5 งานและแผ นจดงาน 5.1 งาน หร อ (Task) 5.2 การกรอกงานลงใน Outlook 5.3 การก าหนดงานประจ า 5.4 งานประจ าท เก ดหล งงานเด มเสร จ 5.5 การแก ไขงาน 5.6 การลบงาน 5.7 การจ ดการก บงานท ท าเสร จแล ว 5.7 การเปล ยนม มมองในแบบต างๆ 5.9 การตรวจด งานในปฏ ท น o บทท 6 Note และบ นท กต ดตามงาน 6.1 การ Note ใน Outlook 6.2 การเป ด Note 6.3 การเปล ยนส Note 6.4 การปร บแต งหน าต าง Note o แบบฝ กห ด Microsoft Outlook 2002

14 14 C05 : Microsoft Windows XP Professional เกณฑ ผ านการอบรม 16 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 2 1 / 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Windows XP Professional o บทท 1 Windows XP เบ องต น เร มแรกก บ Windows XP ส วนประกอบพ นฐานของโปรแกรม การใช งานหลายๆ โปรแกรมพร อมก น การป ดโปรแกรมและป ดเคร องอย างถ กว ธ o บทท 2 การใช โปรแกรมใน Windows XP การใช โปรแกรมเคร องค ดเลข การใช โปรแกรม Notepad การใช โปรแกรม WordPad การใช โปรแกรม Paint o บทท 3 จ ดการก บ File ด วย Windows Explorer ร จ กก บ File การใช งาน Windows Explorer ส วนประกอบของโปรแกรม การท างานของ Windows Explorer การเป ด File ข อม ลข นมาใช งาน o บทท 4 การใช Windows Explorer การสร าง Folder การสร าง File ด วย Windows Explorer การ Copy, Move, Rename และ Delete การใช งาน Recycle Bin ค ณสมบ ต ของ File และ Folder Map Network Drive การบ บอ ด File ด วย Windows XP

15 15 o บทท 5 การท างานท ม ประส ทธ ภาพ การท างานก บ Desktop การใช Iconการใช Shortcut การใช Taskbar การปร บแต ง Taskbar การค นหา File ด วย Windows XP o บทท 6 Control Panel ร จ กก บ Control Panel การลบโปรแกรมออกจากระบบ Mouse Properties Keyboard Properties Date,Time,Language and Regional Options o บทท 7 Windows Media Player การเป ดโปรแกรม ฟ งเพลงจากแผ น CD เป ด VCD ด วย Windows Media Player การควบค มโปรแกรมขณะใช งาน การเล น File MP3 การปร บแต งหน าจอ Windows Media Player o บทท 8 Windows Movie Maker การใช งาน Windows Movie Maker o บทท 9 เช อมต อคอมพ วเตอร เข าก บอ นเตอร เน ต ว ธ การเช อมต อก บอ นเตอร เน ต การท อง Web Site ด วย Internet Explorer 6.0 o บทท 10 การท างาน Windows XP ก บ Network การเตร ยมต วเพ อต ดต อก บระบบเคร อข าย การก าหนด IP Address ให ก บเคร อง การใช Printer ร วมก นใน Network การใช งานระบบเคร อข าย o บทท 11 การท างานก บ System Tools Character Map Disk Defragmenter Scheduled Tasks System Restore

16 16 C06 : Microsoft Windows ME เกณฑ ผ านการอบรม 3 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 / 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Windows ME o บทท 1 เร มต นใช งานก บ Windows ME 1.1 ท าความร จ กก บ Windows ME 1.2 พ นฐานการใช Mouse ใน Windows ME 1.3 พ นฐานการใช Keyboard ใน Windows ME 1.4 การเป ดโปรแกรมเพ อใช งานใน Windows ME o บทท 2 Desktop ของ Windows ME 2.1 ส วนประกอบของ Desktop 2.2 Icon บน Desktop 2.3 การปร บแต งและจ ดเร ยง Icon บน Desktop 2.4 การปร บแต งฉากหล ง 2.5 การสร าง Screen Saver เพ อถนอมหน าจอ 2.6 การปร บแต งร ปแบบการแสดงผลบน Desktop 2.7 การใช Recycle Bin จ ดการ File ท ไม ต องการ o บทท 3 Taskbar และ Start Menu 3.1 การเพ ม Folder ใน Start Menu 3.2 การลบ Folder ใน Start Menu 3.3 การเร ยง File ใน Start Menu ตามต วอ กษร 3.4 การปร บต งค าของ Start Menu 3.5 การเคล อนย ายและการปร บขนาดของ Task bar o บทท 4 การใช งานระบบหน าต างโปรแกรม 4.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 4.2 การใช ค าส งในระบบหน าต างโปรแกรม 4.3 การปร บแต ง Toolbar ในระบบหน าต างโปรแกรม 4.4 การเคล อนย ายและก าหนดขนาดของหน าต างโปรแกรม

17 17 o บทท 5 การจ ดการ File และ Folder ใน Windows Explorer 5.1 การเล อก File และ Folder 5.2 การสร างและ Folder ใหม 5.3 การค ดลอก File และ Folder 5.4 การย าย File และ Folder 5.5 การลบ File และ Folder 5.6 การก าหนดสถานะของ File o บทท 6 โปรแกรมต างๆ ใน Windows ME 6.1 Calculator โปรแกรมในการใช ค านวณ 6.2 Notepad โปรแกรมบ นท กข อม ล 6.3 Paint โปรแกรมวาดภาพ 6.4 My Picture โปรแกรมด ภาพ 6.5 Sound Recorder โปรแกรมบ นท กเส ยง 6.6 การค นหา File และ Folder โดยการ Search o บทท 7 ด หน งฟ งเพลงก บ Windows Media Player 7.1 มาร จ กก บ Windows Media Player 7.2 Function ของ Windows Media Player 7.3 การใช Windows Media Player ฟ งแผ น CD เพลง 7.4 การฟ ง MP3 ด วย Windows Media Player 7.5 การบ นท กเพลงจาก CD ลง Hard disk o บทท 8 System Tool ก บการบ าร งร กษาระบบเคร อง 8.1 การเพ มท ว างใน Hard disk ด วย Disk Cleanup 8.2 การจ ดเร ยงข อม ล File ใน Hard disk ด วย Disk Defragmenter 8.3 ตรวจสอบสภาพของ Disk ด วย Disk Scanner 8.4 ด แลร กษาและซ อมแซมระบบเคร องด วย Maintenance o บทท 9 การต ดต งและปร บแต งอ ปกรณ 9.1 การต ดต งอ ปกรณ Hardware 9.2 การต ดต งเคร องพ มพ 9.3 การปร บแต ง Keyboard 9.4 การปร บแต ง Mouse 9.5 การปร บแต งการใช พล งงาน 9.6 การถอดโปรแกรมท ไม ต องการออกจากเคร อง o บทท 10 การสร างระบบ Internet บนเคร องคอมพ วเตอร 10.1 การต ดต งอ ปกรณ Modem

18 การก าหนดค าการใช โทรศ พท 10.3 Dial UP Networking ก บการเช อมต อ Internet 10.4 Connect to Internet ก บ Windows ME o บทท 11 เป ดโลก Internet ก บ Internet Explorer ร จ กก บ Internet Explorer ส วนประกอบของ Internet Explorer Hyperlink ใน Web Page 11.4 เก บ Web Page ท น าสนใจด วย Favorite 11.5 การปร บ Web Page ให เป นภาษาไทย 11.6 การปร บ Web Page ท ต องการลงส Hard disk o บทท 12 ระบบปฏ บ ต การ Windows ท าความร จ กก บ Windows ส วนประกอบต างๆ บน Desktop ใน Windows การก าหนดค ณสมบ ต Taskbar Start Menu ใน Windows Multimedia ในระบบปฏ บ ต การ Windows ข อแตกต างระหว าง Windows Me ก บ Windows98 o บทท 13 ก าวหน าไปก บ Windows XP 13.1 ท าความร จ กก บ Windows XP 13.2 การก าหนด User Account ในระบบ Windows XP 13.3 Taskbar และ Start Menu ใน Windows XP 13.4 การจ ดเร ยงไอคอนบน Desktop ใน Windows XP 13.5 Control Panel ใน Windows XP 13.6 Windows Media Player ใน Windows XP

19 19 C07 : ภาษาอ งกฤษเพ อการท างาน เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Microsoft Windows Media 7.1 หร อส งกว า เน อหาบทเร ยน ภาษาอ งกฤษเพ อการท างาน บทท 1 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o Greetings and Introductions o ต วอย างบทสนทนา o การแนะน า : การแนะน าตนเอง o ข นตอนในการแนะน าต วเอง o การแนะน า : การแนะน าบ คคลอ น o Conversation : Dialogue 1 o Conversation : Dialogue 2 o Starting Conversation o Small Talk o Personal Question o Possible answer o ต วอย างของการกล าวลาพร อมท งอวยพร o ต วอย างของการกล าวลาพร อมค าขอบค ณ o ร ปประโยคท ใช ในการแนะน าต วเอง o ร ปประโยคท ใช ในการแนะน าผ อ น o Open Question : กร ยาช วย is, am, are, was, were o Open Question : กร ยาช วย do, does, did o ร ปแบบประโยคการกล าวพร อมท งอวยพร บทท 2 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o บทสนทนาท 1 o บทสนทนาท 2

20 20 o บทสนทนาท 3 o บทสนทนาท 4 o บทสนทนาท 5 o บทสนทนาท 6 o บทสนทนาท 7 o บทสนทนาท 8 o Social Interaction o ส านวนท ใช ในสถานการณ ต าง ๆ o Offer o Request บทท 3 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o บ ร ษท 2 เป นผ ตอบ o ประโยคท แสดงความส ภาพและเกรงใจ o ประโยคท ใช เม อเป นการรบกวนคนอ นเป นพ เศษ o ประโยคข อความการตอบร บ o ประโยคขอข อม ลเพ มเต ม o Complaining & Apologizing o Suggestions o Giving Opinion o Permission การขออน ญาต o Conversation (offers) o Conversation (Request) o Conversation (Complaining & Apologizing) บทท 4 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o Conversation (Suggestions) o Conversation (Giving opinion) o Conversation (Permission) o Telephoning o การพ ดโต ตอบทางโทรศ พท o Taking and Leaving messages o ห วข ออ น ๆ ท ใช ในการสนทนาทางโทรศ พท o การขอบค ณ o แสดงการอ าลา

21 21 o Practice o บทสนทนาท 1 o บทสนทนาท 2 o สร ปข นตอนการพ ดโทรศ พท อย างม ออาช พ

22 22 C08 : การศ กษาความเป นไปได และการเข ยนโครงการ เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Microsoft Windows Media 7.1 หร อส งกว า เน อหาบทเร ยน การศ กษาความเป นไปได และการเข ยนโครงการ ตอนท 1 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o การเข ยนและบร หารโครงการ o การศ กษาความเป นไปได ทางการตลาด o ความสามารถในการพยากรณ การขาย o การศ กษาความเป นไปได ทางด านว ศวกรรม o ต นท นการผล ตประกอบด วย o โสห ยการผล ต o การศ กษาความเป นไปได ทางด านการบร หารการจ ดการ o PARADOX o Chart ตอนท 2 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o การศ กษาความเป นไปได ทางด านว ศวกรรม o CAPTIAL o INFLATION o องค ประกอบท จะท าให การศ กษาความเป นไปได น นบรรล ผล o ต นท นเง นท น o SOURCE CAPITAL o หล กการ 3 ประการในการก าหนดส ดส วนผ ถ อห น o CASHFLOW o การบร หารโครงการ o ข นตอนการวางแผนโครงการ o DIAGRAM

23 23 o CPM / PERT ตอนท 3 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o CPM / PERT o OPTIMISTIC o ES / LS / EF / LF o Diagram o แสดงการค านวณ o Burst o CRITICAL ACTIVITIES o PART o กราฟ o WBS Work Breakdown Structure o CHART o แผนผ งการวางแผนงาน o การประมาณเวลาและเวลาเร มต นเร วท ส ดของก จกรรมโครงการ o การประมาณเวลาเร มต นท เร วท ส ดและเวลาส นส ดท เร วท ส ดของโครงการ

24 24 C09 : Microsoft Visual Basic เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Microsoft Windows Media 7.1 หร อส งกว า เน อหาบทเร ยน Microsoft Visual Basic o Chapter 1 Visual Basic เน อหาของบทเร ยน 1.2 ต วอย างแบบฝ กห ด o Chapter 2 Visual Basic น าเสนอเน อหาการเร ยน 2.2 ล าด บเหต การณ (Event) ในโปรแกรม Visual Basic 2.3 การเข ยนโปรแกรมควบค ม 2.4 ต วอย างในการท าแปลง File เป นนามสก ล EXE 2.5 การเข ยนโปรแกรม 2.6 การใส ค าอธ บายโปรแกรม 2.7 การประกาศค าในโปรแกรม 2.8 ค าส งท ใช ในการเข ยนโปรแกรมข นพ นฐาน 2.9 การใช งาน Text Box 2.10 การต อ String Text 2.11 การใช Message Box o Chapter 3 Visual Basic ว ตถ ประสงค และ ห วเร อง 3.2 ต วอย างโปรแกรมในการใช งาน Event Key 3.3 การใช งาน Function Input Box 3.4 การเข ยนโปรแกรมแบบ Sequence 3.5 การเข ยนโปรแกรมแบบต วเล อก 3.6 การเข ยนโปรแกรมแบบวนซ า 3.7 การเข ยนโปรแกรมแบบวนซ า โดยใช ค าส ง For Next 3.8 ต วอย างโปรแกรม

25 25 o Chapter 4 Visual Basic การท างานแบบวนซ า 4.2 การใช งานค าส ง Do While loop 4.3 การใช งานค าส ง Do loop While 4.4 การใช งานค าส ง Do Until loop 4.5 การใช งานค าส ง Do loop Until 4.6 ต วอย างโปรแกรม 4.7 สร ป o Chapter 5 Visual Basic การใช งานของต วแปร Array 5.2 การก าหนดค าเร มต นของต วแปร Array 5.3 ต วอย างโปรแกรม o Chapter 6 Visual Basic การใช ค าส ง VAL 6.2 การใช ค าส ง RGB 6.3 การใช งาน Method Focus 6.4 การใช งาน Access Key 6.5 การใช งานของ Control Scroll Bar 6.6 การใช ค าส ง Print 6.7 การก าหนดล กษณะของต วอ กษร 6.8 การน าไปใช งาน Function 6.9 ล กษณะข อม ลท เป น Boolean 6.10 การใช งานของ Event key Down และ key UP o Chapter 7 Visual Basic การใช งาน Method add Item 7.2 ต วอย าง (การใช งาน Combo) 7.3 ต วอย าง (การใช งาน Option) 7.4 ต วอย าง (การใช งาน Textbox) 7.5 ส วนการท างานของ Properties list count 7.6 การใช งาน Method Remove Item 7.7 การใช งาน Method Clear Item o Chapter 8 Visual Basic การใช งานของ Property Control 8.2 การใช งานของ Properties Enabled, Picture และ Image 8.3 การใช Function load Picture 8.4 การใช งาน Common Dialog Control 8.5 การใช งานของ Property Filter

26 การจ ดเก บร ปภาพ 8.7 การใช งานของ Option Button control 8.8 การใช งาน Container control 8.9 การใช งาน Frame Control o Chapter 9 Visual Basic การใช งานของ Form 9.2 การใช งานของ Event form 9.3 การใช งานของ Method 9.4 การต งค าในการเร ยกการใช งานของ Form 9.5 ขอบเขตของต วแปร 9.6 การส งข อม ลข าม Form 9.7 การส งข อม ลแบบ Procedure 9.8 การใช Time o Chapter 10 Visual Basic การสร าง Menu 10.2 การสร าง Menu Pop Up 10.3 ต วอย างโปรแกรมในการใช งาน Method line 10.4 การท างานแบบ MDI o Chapter 11 Visual Basic การใช งานของต วแปร (Control Array) 11.2 ต วอย างโปรแกรมในการสร างเคร องค ดเลข 11.3 การเข ยนโปรแกรมป องก นความผ ดพลาด 11.4 ค าส งในการด ก (Debug Program) 11.5 การแปลงโปรแกรมให เป นภาษาเคร อง (การสร าง File Application) 11.6 ว ธ การสร าง File Setup o Chapter 12 Visual Basic ความหมายของ Data Base 12.2 การสร างฐานข อม ล และ ตาราง (Visual Data Manager) 12.3 การต ดต อฐานข อม ล 12.4 การใช งาน Data Control 12.5 การเร ยกใช งานส วนของ Properties 12.6 การสร าง Button 12.7 การใช งานในส วนของ Data Control 12.8 การสร าง Record set 12.9 การเร ยกใช ฐานข อม ล

27 การเข าถ งข อม ล การเร ยกใช งาน DB Grid o Chapter 13 Visual Basic การเร ยกใช Data Visual และ Data Report 13.2 ต วอย างโปรแกรม

28 28 C11 : การสร าง Web Site ด วยต วเองใน 7 ว น เกณฑ ผ านการอบรม 3 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 / 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน การสร าง Web Site ด วยต วเองใน 7 ว น o บทท 1 Introduction 1.1 มาร จ กก บ Internet 1.2 เราเช อมต อก บ Internet ได อย างไร 1.3 คอมพ วเตอร ของเราเช อมต อก บ ISP อย างไร 1.4 Web Site ค ออะไร 1.5 ข นตอนการพ ฒนา Web Site o บทท 2 เร มต นก บ Dreamweaver 2.1 การเป ดโปรแกรม 2.2 ส วนประกอบต างๆของโปรแกรม 2.3 การต ง Local Site 2.4 การจ ดการก บ Panel 2.5 การสร างหน า Web Page เปล า 2.6 การบ นท ก File Web Page 2.7 การใช ภาษาไทยใน Dreamweaver o บทท 3 การใส ส วนของข อความลงใน Web Page 3.1 การใส ข อความ 3.2 การเล อกข อความ 3.3 การจ ดร ปแบบต วอ กษร 3.4 การจ ดย อหน า 3.5 การใส อ กขระพ เศษ o บทท 4 การใส ร ปภาพลงใน Web Page 4.1 การใส ร ปภาพลงใน Web Page 4.2 การปร บขนาดของร ปภาพ

29 การใส กรอบให ก บร ปภาพ 4.4 การใส ร ปภาพให เป นพ นหล ง o บทท 5 การสร างตาราง 5.1 การสร างตาราง 5.2 การพ มพ ข อความลงในตาราง 5.3 การเล อกตาราง 5.4 การแทรกแถวและ Column 5.5 การรวม Cell 5.6 การจ ดร ปแบบตาราง 5.7 การใช ร ปแบบส าเร จก บตาราง o บทท 6 การเช อมโยง Web Page 6.1 การเช อมโยง Web Page 6.2 การเช อมโยงภายใน Web Page เด ยวก น 6.3 การเช อมโยงภายใน Web Site เด ยวก น 6.4 การเช อมโยงไปย ง Web Site อ น 6.5 การเช อมโยงไปย ง 6.6 การจ ดการเช อมโยงด วย Site map o บทท 7 การแบ งหน า Web Page ด วย Frame 7.1 Frame และ Frame Set 7.2 การสร าง Frame 7.3 การเร ยกใช Frame 7.4 การสร างเน อหาลงใน Frame 7.5 การบ นท ก Frame และ Frame Set 7.6 การปร บแต ง Frame 7.7 การเช อมโยงข อม ลภายใน Frame o บทท 8 การใช Layer ในการจ ดวางเน อหา 8.1 การสร าง Layer 8.2 Panel ของ Layer 8.3 การใส Object ลงใน Layer 8.4 การจ ดการก บ Layer 8.5 การสร าง Layer ซ อน Layer o บทท 9 การใส ส อแบบ Multimedia 9.1 การใส ส อ Multimedia ลงใน Web Page 9.2 การใส Flash Movie

30 การสร างFlash button 9.4 การใส File VDO 9.5 การใส File เส ยง o บทท 10 การตกแต งภาพด วย Photoshop 10.1 การสร าง Web Site ด วย PhotoShop 10.2 การสร างต วอ กษรและข อความด วย PhotoShop 10.3 การน าร ปภาพไปใช ใน Web Site 10.4 การแก ป ญหาวรรณย กต ลอย o บทท 11 การสร าง ImageReady 11.1 การสร างภาพเคล อนไหวด วย ImageReady 11.2 การต ดแบ งภาพ ด วยเคร องม อ Slice 11.3 การ Save ภาพ ท ถ กต ดแบ งและน าไปใช งาน 11.4 การก าหนด Hyperlinkให ก บ Slice o บทท 12 การจ ดต ง Web Site 12.1 Web Hostingและ Domain Name 12.2 การขอใช บร การฟร Web Hosting 12.3 การ Upload Web ไซท ข นไปใช งานจร งบนอ นเตอร เน ต 12.4 การสม คร Web Board 12.5 การสม คร Chat Room 12.6 การสม คร Counter 12.7 การสม คร True Hit

31 31 C12 : Free เกณฑ ผ านการอบรม 1 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ช วโมง) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Free o บทท 1 ท าความร จ กก บ Free o บทท 2 ร ปแบบของการให บร การ Free o บทท 3 การสม คร Free o บทท 4 การเป ด o บทท 5 การส ง o บทท 6 การแนบ File ไปก บ o บทท 7 การบ นท ก Address o บทท 8 การสม คร Free ( Web Site ของไทย) o บทท 9 การเป ดอ านจดหมาย o บทท 10 การเข ยนและส งจดหมาย o บทท 11 การแนบ File ไปก บจดหมาย o บทท 12 การบ นท กรายช อลงสม ดรายช อ o บทท 13 Web Site ท ให บร การ Free

32 32 C13 : WinZip เกณฑ ผ านการอบรม 1 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ช วโมง) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน WinZip o บทท 1 โปรแกรม WinZip o บทท 2 ว ธ ต ดต ง WinZip o บทท 3 การเป ดโปรแกรม WinZip o บทท 4 ร จ กโปรแกรม WinZip o บทท 5 การใช งานป มค าส งบน Toolbars o บทท 6 การใช ป มค าส ง Wizard o บทท 7 การสร าง File Zip โดยไม เป ดโปรแกรม o บทท 8 การ Extra File โดยไม เป ดโปรแกรม o บทท 9 การ Zip File ลงแผ น Disk หลายๆ แผ น o บทท 10 การ Extra File ท ถ ก Zip หลายๆ แผ น

33 33 C14 : ภาษาอ งกฤษพ นฐานระด บปร ญญาตร เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน ภาษาอ งกฤษพ นฐานระด บปร ญญาตร o INTRO o LESSON 1 Giving Instructions o LESSON 2 Describing states and habitual actions o LESSON 3 Reporting sequences of past events o LESSON 4 Describing a place o LESSON 5 Reporting and event in the past o LESSON 6 Giving information for future events o LESSON 7 Describing habitual actions in the past o LESSON 8 Describing actions in progress in the present o LESSON 9 Reporting actions in progress in the past o LESSON 10 a. Identifying the topic b. Describing recently completed actions o LESSON 11 a. Reading for the main idea b. Describing actions begun in the past and still continuing o LESSON 12 a. Identifying the topic and main idea b. Describing recently completed actions o LESSON 13 a. Identifying supporting detail b. Describing sensations experienced in the past o LESSON 14 a. Distinguishing major detail from minor detail b. Expressing ability o LESSON 15 a. Distinguishing relevant detail from irrelevant detail b. Expressing future possibility o LESSON 16 a. Supporting detail : identifying example b. Expressing future probability o LESSON 17 a. Supporting detail : identifying restatement b. Expressing future improbability

34 34 o LESSON 18 Expressing permission o LESSON 19 a. Supporting detail : identifying explanation b. Expressing obligation, no obligation and obligation not to o LESSON 20 a. Supporting detail: identifying cause and effect b. Expressing weak obligation and unfulfilled obligation o LESSON 21 Review: supporting detail and modality o LESSON 22 a. Supporting detail : identifying comparison b. Describing a process o LESSON 23 a. Supporting detail : identifying contrast b. Reporting a process or a sequence o LESSON 24 a. Describing completed actions b. Describing future actions o LESSON 25 Identifying definitions o LESSON 26 Identifying classification o LESSON 27 Identifying definition and classification o LESSON 28 Expressing possible conditions o LESSON 29 Expressing hypothetical conditions o LESSON 30 Review: expressing conditions

35 35 C15 : ภาษาญ ป น เกณฑ ผ านการอบรม 12 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน ภาษาญ ป น o บทท 1 ล กษณะต วอ กษรในภาษาญ ป น o บทท 2 โครงสร างการแต งประโยคภาษาญ ป น o บทท 3 การถาม ช อ /อาย / สถานท o บทท 4 ค าเร ยกส งต างๆ o บทท 5 การใช ต วช วย TO, NADO o บทท 6 การใช ค า ม / ไม ม o บทท 7 การอ านเวลา o บทท 8 การผ นกร ยาร ป MASU o บทท 9 การผ นกร ยาร ป MASU o บทท 10 การผ นกร ยาร ป MASU o บทท 11แบบฝ กห ด o บทท 12 การใช ต วช วย DE o บทท 13 การใช ต วช วย GA o บทท 14 ค าค ณศ พท ร ป I / ร ป NA o บทท 15 การให -ร บส งของ o บทท 16 การบอกปร มาณ o บทท 17 การเช อมประโยคสนทนาเพ อค าแนะน า o บทท 18 ร ปประโยค ขอร อง / กร ณา o บทท 19 ร ปประโยค กร ยา TE = IMASU o บทท 20 การใช กร ยาร ป TE ส าหร บเช อมประโยค o บทท 21 แบบฝ กห ด

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003)

แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003) แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003) ห วข อเน อหา บทน า ว ธ เข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร างงาน Presentation

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557.

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

เร ยนร การใช งาน Windows 8.1

เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ต อจาก Windows7 และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จนมาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows8 และ Windows8.1

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 การใช งานโปรแกรมส าน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น (การจ ดการเอกสารและการท าบ ญช คร วเร อน) จ านวน 18 ช วโมง

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร เอกสารประกอบการอบรม แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร สารบ ญ เร อง หน า แนะน าการใช งาน Windows 7 2 - Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 - หน าต างแบบใหม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ แนะน า Microsoft Office Word 2007... 1 การเร ยกโปรแกรมและส วนประกอบจอภาพ...

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

!"#$%&'()'(*+,-./0123!1"

!#$%&'()'(*+,-./0123!1 !"#$%&'()'(*+,-./0123!1" การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor โดย โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร ส าน กงานเลขาน การคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร

More information