สารบ ญ. C01 : Microsoft Windows XP : Word 2. C02 : Microsoft Windows XP : Excel 5. C03 : Microsoft Windows XP : PowerPoint 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ. C01 : Microsoft Windows XP : Word 2. C02 : Microsoft Windows XP : Excel 5. C03 : Microsoft Windows XP : PowerPoint 9"

Transcription

1 สารบ ญ หล กส ตร หน า หล กส ตรเสร มสมรรถนะด านเทคโนโลย สารสนเทศ C01 : Microsoft Windows XP : Word 2 C02 : Microsoft Windows XP : Excel 5 C03 : Microsoft Windows XP : PowerPoint 9 C04 : Microsoft Windows XP : Outlook 12 C05 : Microsoft Windows XP Professional 14 C06 : Microsoft Windows ME 16 C09 : Microsoft Visual Basic 24 C11 : การสร าง WebSite ด วยต วเองใน 7 ว น C12 : Free 31 C13 : WinZip 32 หล กส ตรด านการวางแผนกลย ทธ และการว เคราะห โครงการ C08 : การศ กษาความเป นไปได และการเข ยนโครงการ 22 หล กส ตรเสร มสมรรถนะด านภาษา C07 : ภาษาอ งกฤษเพ อการท างาน 19 C14 : ภาษาอ งกฤษพ นฐานระด บปร ญญาตร 33 C15 : ภาษาญ ป น 28 35

2 2 C01 : Microsoft Office XP :: Word เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: Word o บทท 1 Microsoft Word การเป ดโปรแกรม Word ส วนต างๆของโปรแกรม 1.3 เมน ล ดใน Word การซ อนและแสดงแถบเคร องม อ 1.5 การกรอกข อความลงในเอกสาร 1.6 การลบข อความ 1.7 การบ นท กเอกสาร 1.8 การเป ดเอกสารและการป ดเอกสาร 1.9 การป ดโปรแกรม Word 2002 o บทท 2 ม มมองใน Word 2.1 ม มมองใน Word 2.2 ม มมองปกต 2.3 ม มมองเค าโครง Web 2.4 ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ 2.5 ม มมองเค าร าง o บทท 3 เร มต นก บ Word 3.1 การสร างเอกสารใหม 3.2 ระยะจากขอบกระดาษ 3.3 ค าส ง Undo และ Redo 3.4 ว ธ ย ายข อความ 3.5 การค ดลอกข อความ 3.6 การแทรกส ญล กษณ พ เศษในเอกสาร o บทท 4 การปร บเปล ยนและตกแต งข อความ 4.1 การเปล ยน Font

3 3 4.2 การเปล ยนขนาดต วอ กษร 4.3 การท าต วหนา ต วเอ ยง และข ดเส นใต 4.4 การเปล ยนส ต วอ กษร 4.5 อ กษรต วยกและต วห อย 4.6 ล กษณะพ เศษอ นๆ ท ใช ก บข อความ 4.7 การค ดลอกร ปแบบข อม ล 4.8 การท าให อ กษรกล บเป นเหม อนเด ม 4.9 การต กรอบเอกสาร o บทท 5 ล าด บเลขและส ญล กษณ หน าข อความ 5.1 ล าด บเลขหน าข อความโดยอ ตโนม ต 5.2 การปร บแต งต วเลขหน าข อความ 5.3 การใส ล าด บเลขในภายหล ง 5.4 การก าหนดล าด บต วเลขย อย 5.5 การใส และเปล ยนส ญล กษณ แสดงห วข อย อย o บทท 6 การย อหน า,ต งห วกระดาษและท ายกระดาษ 6.1 การก าหนดบรรท ดแรกของย อหน า 6.2 การต งก นหน าและก นหล ง 6.3 การก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด 6.4 การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า 6.5 การก าหนดระยะห างระหว างต วอ กษร 6.6 การจ ดระเบ ยบข อความในเอกสาร 6.7 การค นค าร ปแบบเด มของย อหน า 6.8 การก าหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ 6.9 การแก ไขห วกระดาษและท ายกระดาษ o บทท 7 การแทรกร ปลงในเอกสาร 7.1 Clip Art และ Clip Organizer 7.2 การแทรกร ปภาพ Clip Art ลงในเอกสาร 7.3 การปร บแต งร ปภาพ Clip Art 7.4 การลบร ปภาพ Clip Art o บทท 8 Style และ Template 8.1 ร จ กก บ Style ( Style ) 8.2 ว ธ เร ยกใช Style 8.3 ชน ดของ Style 8.4 การสร าง Style ด วยต วเอง

4 4 8.5 การแก ไข Style ท สร างข น 8.6 การลบ Style 8.7 ร จ กก บ Template 8.8 การสร างเอกสารจาก Template o บทท 9 การสร างตาราง 9.1 การสร างตารางด วยตนเอง 9.2 การกรอกข อม ลลงในตาราง 9.3 ว ธ เล อกตาราง 9.4 การลบข อม ลในตาราง 9.5 การปร บแต งตาราง o บทท 10 การตรวจสอบและแก ไขเอกสาร 10.1 การค นหาข อความ 10.2 การแทนท ข อความ 10.3 การตรวจสอบค าผ ดอ ตโนม ต 10.4 การตรวจสอบไวยากรณ อ ตโนม ต 10.5 พจนาน กรมไทย - อ งกฤษ o บทท 11 การจ ดพ มพ เอกสาร 11.1 การตรวจสอบเอกสารก อนพ มพ 11.2 การต งค าหน ากระดาษก อนพ มพ 11.3 การส งพ มพ เอกสาร o บทท 12 จดหมายเว ยน ( Mail Merge ) 12.1 ร จ กก บจดหมายเว ยน ( Mail Merge ) 12.2 การสร างจดหมายเว ยนด วย Wizard 12.3การพ มพ ซองจดหมายเว ยน o แบบฝ กห ด Microsoft Word 2002

5 5 C02 : Microsoft Office XP :: Excel เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: Excel o บทท 1 ความร พ นฐานในการใช Excel 1.1 ร จ กก บ Excel 1.2 ส วนประกอบของ Excel 1.3 ส วนประกอบของ Sheet 1.4 ต าแหน งอ างอ งของ Cell 1.5 การกรอกข อม ลลงใน Cell 1.6 การใช Excel ค านวณข อม ล 1.7 การแก ไขข อม ลใน Cell 1.8 การล างข อม ลใน Cell 1.9 การกรอกข อม ลว นท o บทท 2 การแก ไข Sheet 2.1 การเล อก Cell 2.2 การเล อก Column และแถว 2.3 การเล อกท ง Sheet 2.4 การยกเล กการเล อก 2.5 การแทรกแถวและ Column ใหม 2.6 การลบ Cell แถว และ Column ท ง 2.7 การปร บขนาด Column และแถว 2.8 การปร บหลาย ๆ แถวหร อ Column พร อมก น 2.9 Copy หร อย ายข อม ลไปวางใน Cell อ น 2.10 Copy ต วเลข o บทท 3 Sheet และสม ดงาน 3.1 ความส าค ญของ Sheet และสม ดงาน 3.2 ส วนประกอบของสม ดงาน

6 6 3.3 การเปล ยนไปท างาน Sheet อ น 3.4 การเปล ยนช อ Sheet 3.5 การสล บต าแหน ง Sheet 3.6 การสร าง Sheet ใหม 3.7 การลบ Sheet 3.8 การแบ งหน าจอเพ อแสดงข อม ลท ไกลก น 3.9 การตร งส วนของ Sheet ให แสดงตลอด o บทท 4 การจ ดการ File ของสม ดงาน 4.1 การ Save สม ดงาน 4.2 การเป ดสม ดงาน 4.3 การสร างสม ดงานใหม 4.4 การท างานหลายสม ดงานพร อมก น 4.4 การป ดสม ดงาน o บทท 5 การตกแต ง Cell และ Sheet 5.1 การผสาน Cell และการยกเล ก 5.2 ว ธ ล ดเม อก าหนดร ปแบบการแสดงต วเลข 5.3 การก าหนดร ปแบบการแสดงต วเลขโดยละเอ ยด 5.4 การจ ดวางข อม ลตามแนวเอ ยงและแนวต ง 5.5 การใช ร ปแบบตกแต งอ ตโนม ต 5.6 Copy เฉพาะร ปแบบ Cell ไปตกแต งท อ นๆ o บทท 6 การค านวณด วยโปรแกรม Excel 6.1 กฎการค านวณใน Excel 6.2 การค านวณโดยใช ส ตร 6.3 การ Lock ต าแหน งอ างอ งในส ตร 6.4 Function เบ องต นท ใช ค านวณท ซ บซ อน 6.5 Function ท ควรร ในการค านวณท ซ บซ อน 6.6 ข อม ลแปลก ๆ ท ปรากฏใน Cell 6.7 ว ธ ล ดในการค านวณ 6.8 การตรวจสอบข นตอนการค านวณ o บทท 7 Function พ นฐานท วไป 7.1 การใช Function IF 7.2 การใช Function ท เก ยวก บการน บ 7.3 การใช Function ท เก ยวก บการหาผลรวม 7.4 การหาผลรวมย อย

7 7 7.5 การน บจ านวนต วอ กษรในข อความ 7.6 การแสดงต วอ กษรร มซ ายและขวา 7.7 การต ดเอาส วนของข อความตามท ระบ 7.8 การแทนท บางส วนด วยข อความใหม 7.9 การค นหาต าแหน งของอ กษรท ต องการ 7.10 การใช Function ว น 7.11 การใช ค าของ Column หร อแถวแรกเป นด ชน หาข อม ล o บทท 8 แผนภ ม และการแก ไขแผนภ ม 8.1 การสร างแผนภ ม ด วย Excel 8.2 การเปล ยนชน ดของแผนภ ม o บทท 9 การใส ภาพลงใน Sheet 9.1 การแทรกภาพ Clip Art ลงใน Sheet 9.2 การแทรกภาพจาก File ลงเอกสาร 9.3 การหม นภาพ 9.4 การย ายภาพ 9.5 การปร บขนาดภาพ 9.6 การปร บแต งภาพโดย Picture Toolbar 9.7 การลบภาพ o บทท 10 การร กษาความล บและการใช File ร วมก น 10.1 การต ง Password ป องก น File 10.2 การเป ด File ท ม Password 10.3 การเอา Password ออก 10.4 Password ป องก นการแก ไข Sheet 10.5 ยกเล กการป องก นการแก ไข Sheet 10.6 การป องก นส วนประกอบของสม ดงาน o บทท 11 การท าฐานข อม ลเพ อจ ดการข อม ลมากๆ 11.1 ฐานข อม ล 11.2 การตรวจความถ กต องขณะป อนข อม ล 11.3 การจ ดเร ยงข อม ล 11.4 การกรองข อม ล 11.5 การสร างรายงานสร ปอย างรวดเร ว 11.6 การแก ไขรายงานสร ป o บทท 12 การพ มพ และปร บแต งการพ มพ 12.1 การตรวจสอบก อนพ มพ

8 การใส ข อความและเลขหน า 12.3 การซ อน Column และแถว o บทท 13 การสร าง Macro 13.1 สร าง Macro ใหม 13.2 การเร ยกใช Macro 13.3 สร างป มล ดเพ อเร ยก Macro 13.4 การลบ Macro 13.5 การเปล ยนระบบร กษาความปลอดภ ย o แบบฝ กห ด Microsoft Excel 2002

9 9 C03 : Microsoft Office XP :: PowerPoint เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: PowerPoint o บทท 1 แนะน า PowerPoint 1.1 การเป ดโปรแกรม PowerPoint 1.2 ส วนต าง ๆ ของ PowerPoint 1.3 ว ธ การสร างงานน าเสนอใน PowerPoint 1.4 การ Save 1.5 การเป ดงานเก าข นมาแก ไข o บทท 2 ม มมองใน PowerPoint ม มมองปกต 2.2 ม มมองล าด บภาพน ง 2.3 ม มมองการแสดงภาพน ง o บทท 3 การสร าง Slide 3.1 การสร างงานน าเสนอ o บทท 4 การกรอกข อความลงใน Slide 4.1 การกรอกข อความลงใน Placeholder 4.2 การปร บแต ง Placeholder 4.3 การกรอกข อความลงใน "กล องข อความ" 4.4 การปร บแต งข อความในกล องข อความ o บทท 5 การใส Clip Art และ WordArt 5.1 Clip Art ค ออะไร 5.2 การแทรก Clip Art ลงใน Slide 5.3 มาร จ กก บเคร องม อร ปภาพก น 5.4 การใช เคร องม อปร บแต งภาพ 5.5 การใส WordArt ลง Slide 5.6 การปร บแต ง WordArt

10 10 o บทท 6 การวาดร ปลง Slide 6.1 การวาดร ปทรงเรขาคณ ต 6.2 การใส ร ปร างอ ตโนม ต 6.3 การเล อกร ปร างอ ตโนม ต จาก Clip Organizer 6.4 การปร บแต งร ปร างอ ตโนม ต 6.5 การเปล ยนส พ นและส เส น 6.6 การเปล ยนล กษณะร ปร างอ ตโนม ต 6.7 ว ธ การซ อนร ป 6.8 ว ธ การใส เงาให ก บร ป 6.9 การสร างร ปสามม ต o บทท 7 แม แบบ (Template) และการปร บแต งพ น Slide 7.1 ร จ กแม แบบ (Template) 7.2 Slide จากแม ออกแบบ (Design Template) 7.3 เปล ยนล กษณะ Slide ด วย Template 7.4 โครงร างส 7.5 การปร บแต งส ด วยโครงร างส 7.6 การเปล ยนพ น Slide o บทท 8 ผ งองค กรไดอะแกรม 8.1 ร จ กผ งองค กร 8.2 การสร างผ งองค กรอย างง าย 8.3 ร ปแบบการจ ดวางผ งองค กร 8.4 การแทรกต าแหน งต าง ๆ ในผ งองค กร 8.5 การปร บแต งร ปแบบผ งองค กร 8.6 การก าหนดร ปแบบผ งองค กรอ ตโนม ต o บทท 9 แทรกเส ยงและภาพยนตร ลงใน Slide 9.1 การแทรก File เส ยงเพลงจาก Clip Organizer 9.2 การส งให เล นเพลงวนไปเร อย ๆ 9.3 การใช เพลง MP3 ประกอบ Slide 9.4 อ ดเส ยงประกอบ Slide 9.5 File ภาพยนตร และ Gif Animation 9.6 การลบเส ยงหร อภาพยนตร ออกจาก Slide o บทท 10 ล กเล นของ PowerPoint 10.1 ชน ดของล กเล น 10.2 ส งใดใน Slide ท สามารถก าหนดล กเล นได

11 ล กเล นแสดงข อความท ต งไว ล วงหน า 10.4 การก าหนดล กเล นให ก บข อความด วยตนเอง 10.5 แก ไขปร บแต งล กเล นก บข อความ 10.6 การสร างล กเล นให ก บร ปภาพ 10.7 การก าหนดเส นทางของล กเล นใน Slide 10.8 การแก ไขเส นทางในการแสดงล กเล น 10.9 การก าหนดความส มพ นธ ของแต ละล กเล น การก าหนดความเร วในการแสดงล กเล น การก าหนดเวลาในการแสดงเป นว นาท การใช Trigger เพ อแสดงล กเล น การก าหนด Transition ขณะเปล ยน Slide o บทท 11 การเตร ยมความพร อมก อนน าเสนอ 11.1 ร ปแบบการน าเสนอใน PowerPoint 11.2 การน าเสนอแบบอ ตโนม ต 11.3 การจ บเวลาน าเสนอ 11.4 อ ดเส ยงพ ดประกอบงานน าเสนอ 11.5 จ ดล าด บ Slide ในม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง 11.6 ว ธ น าเสนอกล ม Slide ท เตร ยมไว 11.7 การซ อน Slide ท ไม ได ใช o บทท 12 การน าเสนอ 12.1 การแสดง Slide 12.2 การเล อน Slide ไปข างหน าและย อนกล บ 12.3 การไปย ง Slide แผ นท ต องการ 12.4 การยกเล กการน าเสนอ 12.5 Popup menu button 12.6 เน นบางส วนด วยปากกา 12.7 การลบเส นท เก ดจากปากกา o บทท 13 การจ ดพ มพ เอกสาร o แบบฝ กห ด Microsoft PowerPoint 2002

12 12 C04 : Microsoft Office XP :: Outlook เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Office XP :: Outlook o บทท 1 เบ องต นของ Outlook 1.1 ร จ กก บ Outlook 1.2 การปร บแต ง Outlook ก อนใช งาน 1.3 ส วนประกอบต างๆ ของ Outlook o บทท 2 สม ดบ นท กการต ดต อ 2.1 บ นท กการต ดต อ 2.2 การเพ มรายช อบ คคลใน Contact 2.3 การลบบ นท กการต ดต อ 2.4 การเป ดหาข อม ลท ต องการ 2.5 การค นหาบ คคลใน Contact 2.6 การแก ไขบ นท กการต ดต อ 2.7 แสดงบ นท กการต ดต อตามเง อนไขท ก าหนด 2.8 การก าหนดกล มบ คคล 2.9 การน านามบ ตรอ เล กทรอน กส มาใช o บทท 3 ร บส ง ด วย Outlook 3.1 ก าหนดข อความในการร บส ง 3.2 การส ง ไปให ผ อ น 3.3 การตรวจสอบ ใหม 3.4 การส ง File ท แนบก บ 3.5 การเป ด File ท แนบก บ 3.6 การลบ ท ไม ใช แล ว o บทท 4 การน ดหมายและเหต การณ 4.1 การใช ปฏ ท นการน ดหมาย 4.2 การก าหนดเวลาการท างาน 4.3 แถบเคร องม อท ใช ในการน ดหมาย

13 การสร างตารางน ดหมาย 4.5 การเต อนเม อถ งเวลาน ดหมาย 4.6 การสร างตารางน ดหมายประจ า 4.7 แก ไขการน ดหมาย 4.8 การก าหนดเหต การณ 4.9 การก าหนดเหต การณ ประจ าป o บทท 5 งานและแผ นจดงาน 5.1 งาน หร อ (Task) 5.2 การกรอกงานลงใน Outlook 5.3 การก าหนดงานประจ า 5.4 งานประจ าท เก ดหล งงานเด มเสร จ 5.5 การแก ไขงาน 5.6 การลบงาน 5.7 การจ ดการก บงานท ท าเสร จแล ว 5.7 การเปล ยนม มมองในแบบต างๆ 5.9 การตรวจด งานในปฏ ท น o บทท 6 Note และบ นท กต ดตามงาน 6.1 การ Note ใน Outlook 6.2 การเป ด Note 6.3 การเปล ยนส Note 6.4 การปร บแต งหน าต าง Note o แบบฝ กห ด Microsoft Outlook 2002

14 14 C05 : Microsoft Windows XP Professional เกณฑ ผ านการอบรม 16 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 2 1 / 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Windows XP Professional o บทท 1 Windows XP เบ องต น เร มแรกก บ Windows XP ส วนประกอบพ นฐานของโปรแกรม การใช งานหลายๆ โปรแกรมพร อมก น การป ดโปรแกรมและป ดเคร องอย างถ กว ธ o บทท 2 การใช โปรแกรมใน Windows XP การใช โปรแกรมเคร องค ดเลข การใช โปรแกรม Notepad การใช โปรแกรม WordPad การใช โปรแกรม Paint o บทท 3 จ ดการก บ File ด วย Windows Explorer ร จ กก บ File การใช งาน Windows Explorer ส วนประกอบของโปรแกรม การท างานของ Windows Explorer การเป ด File ข อม ลข นมาใช งาน o บทท 4 การใช Windows Explorer การสร าง Folder การสร าง File ด วย Windows Explorer การ Copy, Move, Rename และ Delete การใช งาน Recycle Bin ค ณสมบ ต ของ File และ Folder Map Network Drive การบ บอ ด File ด วย Windows XP

15 15 o บทท 5 การท างานท ม ประส ทธ ภาพ การท างานก บ Desktop การใช Iconการใช Shortcut การใช Taskbar การปร บแต ง Taskbar การค นหา File ด วย Windows XP o บทท 6 Control Panel ร จ กก บ Control Panel การลบโปรแกรมออกจากระบบ Mouse Properties Keyboard Properties Date,Time,Language and Regional Options o บทท 7 Windows Media Player การเป ดโปรแกรม ฟ งเพลงจากแผ น CD เป ด VCD ด วย Windows Media Player การควบค มโปรแกรมขณะใช งาน การเล น File MP3 การปร บแต งหน าจอ Windows Media Player o บทท 8 Windows Movie Maker การใช งาน Windows Movie Maker o บทท 9 เช อมต อคอมพ วเตอร เข าก บอ นเตอร เน ต ว ธ การเช อมต อก บอ นเตอร เน ต การท อง Web Site ด วย Internet Explorer 6.0 o บทท 10 การท างาน Windows XP ก บ Network การเตร ยมต วเพ อต ดต อก บระบบเคร อข าย การก าหนด IP Address ให ก บเคร อง การใช Printer ร วมก นใน Network การใช งานระบบเคร อข าย o บทท 11 การท างานก บ System Tools Character Map Disk Defragmenter Scheduled Tasks System Restore

16 16 C06 : Microsoft Windows ME เกณฑ ผ านการอบรม 3 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 / 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Microsoft Windows ME o บทท 1 เร มต นใช งานก บ Windows ME 1.1 ท าความร จ กก บ Windows ME 1.2 พ นฐานการใช Mouse ใน Windows ME 1.3 พ นฐานการใช Keyboard ใน Windows ME 1.4 การเป ดโปรแกรมเพ อใช งานใน Windows ME o บทท 2 Desktop ของ Windows ME 2.1 ส วนประกอบของ Desktop 2.2 Icon บน Desktop 2.3 การปร บแต งและจ ดเร ยง Icon บน Desktop 2.4 การปร บแต งฉากหล ง 2.5 การสร าง Screen Saver เพ อถนอมหน าจอ 2.6 การปร บแต งร ปแบบการแสดงผลบน Desktop 2.7 การใช Recycle Bin จ ดการ File ท ไม ต องการ o บทท 3 Taskbar และ Start Menu 3.1 การเพ ม Folder ใน Start Menu 3.2 การลบ Folder ใน Start Menu 3.3 การเร ยง File ใน Start Menu ตามต วอ กษร 3.4 การปร บต งค าของ Start Menu 3.5 การเคล อนย ายและการปร บขนาดของ Task bar o บทท 4 การใช งานระบบหน าต างโปรแกรม 4.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 4.2 การใช ค าส งในระบบหน าต างโปรแกรม 4.3 การปร บแต ง Toolbar ในระบบหน าต างโปรแกรม 4.4 การเคล อนย ายและก าหนดขนาดของหน าต างโปรแกรม

17 17 o บทท 5 การจ ดการ File และ Folder ใน Windows Explorer 5.1 การเล อก File และ Folder 5.2 การสร างและ Folder ใหม 5.3 การค ดลอก File และ Folder 5.4 การย าย File และ Folder 5.5 การลบ File และ Folder 5.6 การก าหนดสถานะของ File o บทท 6 โปรแกรมต างๆ ใน Windows ME 6.1 Calculator โปรแกรมในการใช ค านวณ 6.2 Notepad โปรแกรมบ นท กข อม ล 6.3 Paint โปรแกรมวาดภาพ 6.4 My Picture โปรแกรมด ภาพ 6.5 Sound Recorder โปรแกรมบ นท กเส ยง 6.6 การค นหา File และ Folder โดยการ Search o บทท 7 ด หน งฟ งเพลงก บ Windows Media Player 7.1 มาร จ กก บ Windows Media Player 7.2 Function ของ Windows Media Player 7.3 การใช Windows Media Player ฟ งแผ น CD เพลง 7.4 การฟ ง MP3 ด วย Windows Media Player 7.5 การบ นท กเพลงจาก CD ลง Hard disk o บทท 8 System Tool ก บการบ าร งร กษาระบบเคร อง 8.1 การเพ มท ว างใน Hard disk ด วย Disk Cleanup 8.2 การจ ดเร ยงข อม ล File ใน Hard disk ด วย Disk Defragmenter 8.3 ตรวจสอบสภาพของ Disk ด วย Disk Scanner 8.4 ด แลร กษาและซ อมแซมระบบเคร องด วย Maintenance o บทท 9 การต ดต งและปร บแต งอ ปกรณ 9.1 การต ดต งอ ปกรณ Hardware 9.2 การต ดต งเคร องพ มพ 9.3 การปร บแต ง Keyboard 9.4 การปร บแต ง Mouse 9.5 การปร บแต งการใช พล งงาน 9.6 การถอดโปรแกรมท ไม ต องการออกจากเคร อง o บทท 10 การสร างระบบ Internet บนเคร องคอมพ วเตอร 10.1 การต ดต งอ ปกรณ Modem

18 การก าหนดค าการใช โทรศ พท 10.3 Dial UP Networking ก บการเช อมต อ Internet 10.4 Connect to Internet ก บ Windows ME o บทท 11 เป ดโลก Internet ก บ Internet Explorer ร จ กก บ Internet Explorer ส วนประกอบของ Internet Explorer Hyperlink ใน Web Page 11.4 เก บ Web Page ท น าสนใจด วย Favorite 11.5 การปร บ Web Page ให เป นภาษาไทย 11.6 การปร บ Web Page ท ต องการลงส Hard disk o บทท 12 ระบบปฏ บ ต การ Windows ท าความร จ กก บ Windows ส วนประกอบต างๆ บน Desktop ใน Windows การก าหนดค ณสมบ ต Taskbar Start Menu ใน Windows Multimedia ในระบบปฏ บ ต การ Windows ข อแตกต างระหว าง Windows Me ก บ Windows98 o บทท 13 ก าวหน าไปก บ Windows XP 13.1 ท าความร จ กก บ Windows XP 13.2 การก าหนด User Account ในระบบ Windows XP 13.3 Taskbar และ Start Menu ใน Windows XP 13.4 การจ ดเร ยงไอคอนบน Desktop ใน Windows XP 13.5 Control Panel ใน Windows XP 13.6 Windows Media Player ใน Windows XP

19 19 C07 : ภาษาอ งกฤษเพ อการท างาน เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Microsoft Windows Media 7.1 หร อส งกว า เน อหาบทเร ยน ภาษาอ งกฤษเพ อการท างาน บทท 1 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o Greetings and Introductions o ต วอย างบทสนทนา o การแนะน า : การแนะน าตนเอง o ข นตอนในการแนะน าต วเอง o การแนะน า : การแนะน าบ คคลอ น o Conversation : Dialogue 1 o Conversation : Dialogue 2 o Starting Conversation o Small Talk o Personal Question o Possible answer o ต วอย างของการกล าวลาพร อมท งอวยพร o ต วอย างของการกล าวลาพร อมค าขอบค ณ o ร ปประโยคท ใช ในการแนะน าต วเอง o ร ปประโยคท ใช ในการแนะน าผ อ น o Open Question : กร ยาช วย is, am, are, was, were o Open Question : กร ยาช วย do, does, did o ร ปแบบประโยคการกล าวพร อมท งอวยพร บทท 2 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o บทสนทนาท 1 o บทสนทนาท 2

20 20 o บทสนทนาท 3 o บทสนทนาท 4 o บทสนทนาท 5 o บทสนทนาท 6 o บทสนทนาท 7 o บทสนทนาท 8 o Social Interaction o ส านวนท ใช ในสถานการณ ต าง ๆ o Offer o Request บทท 3 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o บ ร ษท 2 เป นผ ตอบ o ประโยคท แสดงความส ภาพและเกรงใจ o ประโยคท ใช เม อเป นการรบกวนคนอ นเป นพ เศษ o ประโยคข อความการตอบร บ o ประโยคขอข อม ลเพ มเต ม o Complaining & Apologizing o Suggestions o Giving Opinion o Permission การขออน ญาต o Conversation (offers) o Conversation (Request) o Conversation (Complaining & Apologizing) บทท 4 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o Conversation (Suggestions) o Conversation (Giving opinion) o Conversation (Permission) o Telephoning o การพ ดโต ตอบทางโทรศ พท o Taking and Leaving messages o ห วข ออ น ๆ ท ใช ในการสนทนาทางโทรศ พท o การขอบค ณ o แสดงการอ าลา

21 21 o Practice o บทสนทนาท 1 o บทสนทนาท 2 o สร ปข นตอนการพ ดโทรศ พท อย างม ออาช พ

22 22 C08 : การศ กษาความเป นไปได และการเข ยนโครงการ เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Microsoft Windows Media 7.1 หร อส งกว า เน อหาบทเร ยน การศ กษาความเป นไปได และการเข ยนโครงการ ตอนท 1 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o การเข ยนและบร หารโครงการ o การศ กษาความเป นไปได ทางการตลาด o ความสามารถในการพยากรณ การขาย o การศ กษาความเป นไปได ทางด านว ศวกรรม o ต นท นการผล ตประกอบด วย o โสห ยการผล ต o การศ กษาความเป นไปได ทางด านการบร หารการจ ดการ o PARADOX o Chart ตอนท 2 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o การศ กษาความเป นไปได ทางด านว ศวกรรม o CAPTIAL o INFLATION o องค ประกอบท จะท าให การศ กษาความเป นไปได น นบรรล ผล o ต นท นเง นท น o SOURCE CAPITAL o หล กการ 3 ประการในการก าหนดส ดส วนผ ถ อห น o CASHFLOW o การบร หารโครงการ o ข นตอนการวางแผนโครงการ o DIAGRAM

23 23 o CPM / PERT ตอนท 3 โดยเน อหาท จะเร ยนม รายละเอ ยดด งต อไปน o CPM / PERT o OPTIMISTIC o ES / LS / EF / LF o Diagram o แสดงการค านวณ o Burst o CRITICAL ACTIVITIES o PART o กราฟ o WBS Work Breakdown Structure o CHART o แผนผ งการวางแผนงาน o การประมาณเวลาและเวลาเร มต นเร วท ส ดของก จกรรมโครงการ o การประมาณเวลาเร มต นท เร วท ส ดและเวลาส นส ดท เร วท ส ดของโครงการ

24 24 C09 : Microsoft Visual Basic เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Microsoft Windows Media 7.1 หร อส งกว า เน อหาบทเร ยน Microsoft Visual Basic o Chapter 1 Visual Basic เน อหาของบทเร ยน 1.2 ต วอย างแบบฝ กห ด o Chapter 2 Visual Basic น าเสนอเน อหาการเร ยน 2.2 ล าด บเหต การณ (Event) ในโปรแกรม Visual Basic 2.3 การเข ยนโปรแกรมควบค ม 2.4 ต วอย างในการท าแปลง File เป นนามสก ล EXE 2.5 การเข ยนโปรแกรม 2.6 การใส ค าอธ บายโปรแกรม 2.7 การประกาศค าในโปรแกรม 2.8 ค าส งท ใช ในการเข ยนโปรแกรมข นพ นฐาน 2.9 การใช งาน Text Box 2.10 การต อ String Text 2.11 การใช Message Box o Chapter 3 Visual Basic ว ตถ ประสงค และ ห วเร อง 3.2 ต วอย างโปรแกรมในการใช งาน Event Key 3.3 การใช งาน Function Input Box 3.4 การเข ยนโปรแกรมแบบ Sequence 3.5 การเข ยนโปรแกรมแบบต วเล อก 3.6 การเข ยนโปรแกรมแบบวนซ า 3.7 การเข ยนโปรแกรมแบบวนซ า โดยใช ค าส ง For Next 3.8 ต วอย างโปรแกรม

25 25 o Chapter 4 Visual Basic การท างานแบบวนซ า 4.2 การใช งานค าส ง Do While loop 4.3 การใช งานค าส ง Do loop While 4.4 การใช งานค าส ง Do Until loop 4.5 การใช งานค าส ง Do loop Until 4.6 ต วอย างโปรแกรม 4.7 สร ป o Chapter 5 Visual Basic การใช งานของต วแปร Array 5.2 การก าหนดค าเร มต นของต วแปร Array 5.3 ต วอย างโปรแกรม o Chapter 6 Visual Basic การใช ค าส ง VAL 6.2 การใช ค าส ง RGB 6.3 การใช งาน Method Focus 6.4 การใช งาน Access Key 6.5 การใช งานของ Control Scroll Bar 6.6 การใช ค าส ง Print 6.7 การก าหนดล กษณะของต วอ กษร 6.8 การน าไปใช งาน Function 6.9 ล กษณะข อม ลท เป น Boolean 6.10 การใช งานของ Event key Down และ key UP o Chapter 7 Visual Basic การใช งาน Method add Item 7.2 ต วอย าง (การใช งาน Combo) 7.3 ต วอย าง (การใช งาน Option) 7.4 ต วอย าง (การใช งาน Textbox) 7.5 ส วนการท างานของ Properties list count 7.6 การใช งาน Method Remove Item 7.7 การใช งาน Method Clear Item o Chapter 8 Visual Basic การใช งานของ Property Control 8.2 การใช งานของ Properties Enabled, Picture และ Image 8.3 การใช Function load Picture 8.4 การใช งาน Common Dialog Control 8.5 การใช งานของ Property Filter

26 การจ ดเก บร ปภาพ 8.7 การใช งานของ Option Button control 8.8 การใช งาน Container control 8.9 การใช งาน Frame Control o Chapter 9 Visual Basic การใช งานของ Form 9.2 การใช งานของ Event form 9.3 การใช งานของ Method 9.4 การต งค าในการเร ยกการใช งานของ Form 9.5 ขอบเขตของต วแปร 9.6 การส งข อม ลข าม Form 9.7 การส งข อม ลแบบ Procedure 9.8 การใช Time o Chapter 10 Visual Basic การสร าง Menu 10.2 การสร าง Menu Pop Up 10.3 ต วอย างโปรแกรมในการใช งาน Method line 10.4 การท างานแบบ MDI o Chapter 11 Visual Basic การใช งานของต วแปร (Control Array) 11.2 ต วอย างโปรแกรมในการสร างเคร องค ดเลข 11.3 การเข ยนโปรแกรมป องก นความผ ดพลาด 11.4 ค าส งในการด ก (Debug Program) 11.5 การแปลงโปรแกรมให เป นภาษาเคร อง (การสร าง File Application) 11.6 ว ธ การสร าง File Setup o Chapter 12 Visual Basic ความหมายของ Data Base 12.2 การสร างฐานข อม ล และ ตาราง (Visual Data Manager) 12.3 การต ดต อฐานข อม ล 12.4 การใช งาน Data Control 12.5 การเร ยกใช งานส วนของ Properties 12.6 การสร าง Button 12.7 การใช งานในส วนของ Data Control 12.8 การสร าง Record set 12.9 การเร ยกใช ฐานข อม ล

27 การเข าถ งข อม ล การเร ยกใช งาน DB Grid o Chapter 13 Visual Basic การเร ยกใช Data Visual และ Data Report 13.2 ต วอย างโปรแกรม

28 28 C11 : การสร าง Web Site ด วยต วเองใน 7 ว น เกณฑ ผ านการอบรม 3 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 / 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน การสร าง Web Site ด วยต วเองใน 7 ว น o บทท 1 Introduction 1.1 มาร จ กก บ Internet 1.2 เราเช อมต อก บ Internet ได อย างไร 1.3 คอมพ วเตอร ของเราเช อมต อก บ ISP อย างไร 1.4 Web Site ค ออะไร 1.5 ข นตอนการพ ฒนา Web Site o บทท 2 เร มต นก บ Dreamweaver 2.1 การเป ดโปรแกรม 2.2 ส วนประกอบต างๆของโปรแกรม 2.3 การต ง Local Site 2.4 การจ ดการก บ Panel 2.5 การสร างหน า Web Page เปล า 2.6 การบ นท ก File Web Page 2.7 การใช ภาษาไทยใน Dreamweaver o บทท 3 การใส ส วนของข อความลงใน Web Page 3.1 การใส ข อความ 3.2 การเล อกข อความ 3.3 การจ ดร ปแบบต วอ กษร 3.4 การจ ดย อหน า 3.5 การใส อ กขระพ เศษ o บทท 4 การใส ร ปภาพลงใน Web Page 4.1 การใส ร ปภาพลงใน Web Page 4.2 การปร บขนาดของร ปภาพ

29 การใส กรอบให ก บร ปภาพ 4.4 การใส ร ปภาพให เป นพ นหล ง o บทท 5 การสร างตาราง 5.1 การสร างตาราง 5.2 การพ มพ ข อความลงในตาราง 5.3 การเล อกตาราง 5.4 การแทรกแถวและ Column 5.5 การรวม Cell 5.6 การจ ดร ปแบบตาราง 5.7 การใช ร ปแบบส าเร จก บตาราง o บทท 6 การเช อมโยง Web Page 6.1 การเช อมโยง Web Page 6.2 การเช อมโยงภายใน Web Page เด ยวก น 6.3 การเช อมโยงภายใน Web Site เด ยวก น 6.4 การเช อมโยงไปย ง Web Site อ น 6.5 การเช อมโยงไปย ง 6.6 การจ ดการเช อมโยงด วย Site map o บทท 7 การแบ งหน า Web Page ด วย Frame 7.1 Frame และ Frame Set 7.2 การสร าง Frame 7.3 การเร ยกใช Frame 7.4 การสร างเน อหาลงใน Frame 7.5 การบ นท ก Frame และ Frame Set 7.6 การปร บแต ง Frame 7.7 การเช อมโยงข อม ลภายใน Frame o บทท 8 การใช Layer ในการจ ดวางเน อหา 8.1 การสร าง Layer 8.2 Panel ของ Layer 8.3 การใส Object ลงใน Layer 8.4 การจ ดการก บ Layer 8.5 การสร าง Layer ซ อน Layer o บทท 9 การใส ส อแบบ Multimedia 9.1 การใส ส อ Multimedia ลงใน Web Page 9.2 การใส Flash Movie

30 การสร างFlash button 9.4 การใส File VDO 9.5 การใส File เส ยง o บทท 10 การตกแต งภาพด วย Photoshop 10.1 การสร าง Web Site ด วย PhotoShop 10.2 การสร างต วอ กษรและข อความด วย PhotoShop 10.3 การน าร ปภาพไปใช ใน Web Site 10.4 การแก ป ญหาวรรณย กต ลอย o บทท 11 การสร าง ImageReady 11.1 การสร างภาพเคล อนไหวด วย ImageReady 11.2 การต ดแบ งภาพ ด วยเคร องม อ Slice 11.3 การ Save ภาพ ท ถ กต ดแบ งและน าไปใช งาน 11.4 การก าหนด Hyperlinkให ก บ Slice o บทท 12 การจ ดต ง Web Site 12.1 Web Hostingและ Domain Name 12.2 การขอใช บร การฟร Web Hosting 12.3 การ Upload Web ไซท ข นไปใช งานจร งบนอ นเตอร เน ต 12.4 การสม คร Web Board 12.5 การสม คร Chat Room 12.6 การสม คร Counter 12.7 การสม คร True Hit

31 31 C12 : Free เกณฑ ผ านการอบรม 1 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ช วโมง) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน Free o บทท 1 ท าความร จ กก บ Free o บทท 2 ร ปแบบของการให บร การ Free o บทท 3 การสม คร Free o บทท 4 การเป ด o บทท 5 การส ง o บทท 6 การแนบ File ไปก บ o บทท 7 การบ นท ก Address o บทท 8 การสม คร Free ( Web Site ของไทย) o บทท 9 การเป ดอ านจดหมาย o บทท 10 การเข ยนและส งจดหมาย o บทท 11 การแนบ File ไปก บจดหมาย o บทท 12 การบ นท กรายช อลงสม ดรายช อ o บทท 13 Web Site ท ให บร การ Free

32 32 C13 : WinZip เกณฑ ผ านการอบรม 1 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ช วโมง) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน WinZip o บทท 1 โปรแกรม WinZip o บทท 2 ว ธ ต ดต ง WinZip o บทท 3 การเป ดโปรแกรม WinZip o บทท 4 ร จ กโปรแกรม WinZip o บทท 5 การใช งานป มค าส งบน Toolbars o บทท 6 การใช ป มค าส ง Wizard o บทท 7 การสร าง File Zip โดยไม เป ดโปรแกรม o บทท 8 การ Extra File โดยไม เป ดโปรแกรม o บทท 9 การ Zip File ลงแผ น Disk หลายๆ แผ น o บทท 10 การ Extra File ท ถ ก Zip หลายๆ แผ น

33 33 C14 : ภาษาอ งกฤษพ นฐานระด บปร ญญาตร เกณฑ ผ านการอบรม 6 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 1 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน ภาษาอ งกฤษพ นฐานระด บปร ญญาตร o INTRO o LESSON 1 Giving Instructions o LESSON 2 Describing states and habitual actions o LESSON 3 Reporting sequences of past events o LESSON 4 Describing a place o LESSON 5 Reporting and event in the past o LESSON 6 Giving information for future events o LESSON 7 Describing habitual actions in the past o LESSON 8 Describing actions in progress in the present o LESSON 9 Reporting actions in progress in the past o LESSON 10 a. Identifying the topic b. Describing recently completed actions o LESSON 11 a. Reading for the main idea b. Describing actions begun in the past and still continuing o LESSON 12 a. Identifying the topic and main idea b. Describing recently completed actions o LESSON 13 a. Identifying supporting detail b. Describing sensations experienced in the past o LESSON 14 a. Distinguishing major detail from minor detail b. Expressing ability o LESSON 15 a. Distinguishing relevant detail from irrelevant detail b. Expressing future possibility o LESSON 16 a. Supporting detail : identifying example b. Expressing future probability o LESSON 17 a. Supporting detail : identifying restatement b. Expressing future improbability

34 34 o LESSON 18 Expressing permission o LESSON 19 a. Supporting detail : identifying explanation b. Expressing obligation, no obligation and obligation not to o LESSON 20 a. Supporting detail: identifying cause and effect b. Expressing weak obligation and unfulfilled obligation o LESSON 21 Review: supporting detail and modality o LESSON 22 a. Supporting detail : identifying comparison b. Describing a process o LESSON 23 a. Supporting detail : identifying contrast b. Reporting a process or a sequence o LESSON 24 a. Describing completed actions b. Describing future actions o LESSON 25 Identifying definitions o LESSON 26 Identifying classification o LESSON 27 Identifying definition and classification o LESSON 28 Expressing possible conditions o LESSON 29 Expressing hypothetical conditions o LESSON 30 Review: expressing conditions

35 35 C15 : ภาษาญ ป น เกณฑ ผ านการอบรม 12 ช วโมง (เท ยบเท าการอบรมจ านวน 2 ว น) โปรแกรมท จ าเป นต องม /ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม o Microsoft Windows 98/ME/2000/XP o Microsoft Internet Explorer 6.0 หร อส งกว า o Macromedia Flash Player Plug-in เน อหาบทเร ยน ภาษาญ ป น o บทท 1 ล กษณะต วอ กษรในภาษาญ ป น o บทท 2 โครงสร างการแต งประโยคภาษาญ ป น o บทท 3 การถาม ช อ /อาย / สถานท o บทท 4 ค าเร ยกส งต างๆ o บทท 5 การใช ต วช วย TO, NADO o บทท 6 การใช ค า ม / ไม ม o บทท 7 การอ านเวลา o บทท 8 การผ นกร ยาร ป MASU o บทท 9 การผ นกร ยาร ป MASU o บทท 10 การผ นกร ยาร ป MASU o บทท 11แบบฝ กห ด o บทท 12 การใช ต วช วย DE o บทท 13 การใช ต วช วย GA o บทท 14 ค าค ณศ พท ร ป I / ร ป NA o บทท 15 การให -ร บส งของ o บทท 16 การบอกปร มาณ o บทท 17 การเช อมประโยคสนทนาเพ อค าแนะน า o บทท 18 ร ปประโยค ขอร อง / กร ณา o บทท 19 ร ปประโยค กร ยา TE = IMASU o บทท 20 การใช กร ยาร ป TE ส าหร บเช อมประโยค o บทท 21 แบบฝ กห ด

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลการพ ฒนาช มชนและท องถ น เพ อการบร หาร พ นท ศ กษาภาคกลาง สารบ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Microsoft Office: Microsoft PowerPoint 2003 (Basic)

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Microsoft Office: Microsoft PowerPoint 2003 (Basic) บทน า โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Microsoft Office: Microsoft PowerPoint 2003 (Basic) ป จจ บ นโปรมแกรมส าเร จร ปน เป นโปรแกรมพ นฐานให ความสะดวกในการท างาน เน องจากไม ต องเส ย เวลาในการจ ดการข อม ล และไม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร การต ดต งระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล หล กการและเหต ผล ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดให ม กลย ทธ 4 ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศท กระด บ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Microsoft Office: Microsoft Excel 2003 (Basic)

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Microsoft Office: Microsoft Excel 2003 (Basic) โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Microsoft Office: Microsoft Excel 2003 (Basic) บทน า ป จจ บ นโปรมแกรมส าเร จร ปน เป นโปรแกรมพ นฐานให ความสะดวกในการท างาน เน องจากไม ต องเส ย เวลาในการจ ดการข อม ล และไม จ

More information