การรายงาน..สถานการณ น า... Haii_agro

Size: px
Start display at page:

Download "การรายงาน..สถานการณ น า... Haii_agro"

Transcription

1 การรายงาน..สถานการณ น า...

2 การรายงาน..สถานการณ น า ท าไมต อง ม ความส าค ญ รายงาน? ต องรายงาน อย างไร? เช นไร? ม ต วช วย อะไรบ าง?

3 ท าไมต อง รายงาน? ม ความส าค ญ เช นไร? การรายงาน..สถานการณ น า การรายงานสถานการณ น า... เป นการต ดตาม สถานการณ น า ไม ว าจะเป นน าท วม น าแล ง รวมถ ง สภาพอากาศของช มชนอย างใกล ช ดในรอบส ปดาห เพ อใช เป นข อม ลส าหร บวางแผน ต ดตาม ป องก นและ เตร ยมการส าหร บเต อนภ ยในพ นท ร วมก บ สสนก. รวมถ งหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง น าท วม ก ดเซาะชายฝ ง ด นถล ม

4 ต องรายงาน อย างไร? การรายงาน..สถานการณ น า ม 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1: รายงานผ านตารางบ นท กข อม ล ว ธ ท 2: รายงานผ านทางเว บไซต ** ซ งท ง 2 ว ธ จะม ตารางบ นท กสถานการณ น าแบ งตามห วข อด งน ** ตารางบ นท กสถานการณ น ารายส ปดาห ช มชน/ล มน า...ต าบล...อ าเภอ...จ งหว ด... ประจ าว นท... ว นท ข อเท จจร ง สาเหต ผลกระทบ การแก ป ญหา เบ องต น ข อแนะน าจาก สสนก./ ช องทางข าวสารท ได ร บ ตารางการรายงานสถานการณ น า

5 เร มข นตอนการรายงาน ผ านตารางบ นท กข อม ล

6 การรายงาน..สถานการณ น า ว ธ ท 1 ตารางบ นท กสถานการณ น ารายส ปดาห ช มชน/ล มน า...ต าบล...อ าเภอ...จ งหว ด... ประจ าว นท... ว นท ข อเท จจร ง สาเหต ผลกระทบ การแก ป ญหา เบ องต น เร มต น - ส นส ด เหต การณ ท เก ดข น จร งในช มชน ตามฤด กาล เช น พาย ฝน พาย ฤด ร อน หร อการกระท าท ก อให เก ดผลกระทบ เช น อ างห วยเสนง ได เป ดประต ระบาย น า ท าให ล าห วย เสนงเอ อล น ผลด และผลเส ยท เก ดข น ณ ว นท รายงานข อม ล ช มชนหร อ คณะกรรมการม ว ธ แก ป ญหาอย างไร ข อแนะน าจาก สสนก./ช องทาง ข าวสารท ได ร บ - ได ร บการแจ งเต อน จาก สสนก. - ด ข อม ลจากแผนท คาดการณ ฝน ตารางการรายงานสถานการณ น า

7 ว ธ ท 1 การรายงาน..สถานการณ น า ต วอย าง ตารางบ นท กสถานการณ น ารายส ปดาห กรณ!! ม ฝกตกและไม ม ผลกระทบพ นท ช มชน/ล มน า...บ านหนองใหญ...ม.2...ต าบล...หนองใหญ...อ าเภอ...ปราสาท...จ งหว ด ส ร นทร.. ประจ าว นท ม ถ นายน ว นท ข อเท จจร ง สาเหต ผลกระทบ การแก ไขป ญหา เบ องต น 8-14 ม.ย. - เร มม ฝนกตกเล กน อยในว นท 13 ม.ย. - ฝนตกในพ นท ช ากว า ปกต - ล าห วยเสนงช วงด านล างลดลงต าส ด จนแห งขอด ส วนช วงบนย งม น า เพ ยงพอ - สระน าประจ าไร นา ในพ นท บ าน หนองใหญ ส วนใหญ ระด บน าลดลงม น าในสระหล อไม ถ ง 10% บางรายม สภาพแห งขอด - ชาวนาท ได หว านข าวนาแห งไปแล ว ข าวงอกไม สม าเสมอ เพราะฝนท งช วง ตารางการรายงานสถานการณ น า - เตร ยมพ นธ ข าว เพ อหว านใหม อ ก รอบ ข อแนะน าจาก สสนก. / ช องทางข าวสารท ได ร บ - เป ดเว บไซด โทรมาตร - แผนท คาดการณ ฝน ล วงหน า 7 ว น

8 การรายงาน..สถานการณ น า ว ธ ท 1 ต วอย างตารางบ นท กสถานการณ น ารายส ปดาห กรณ!! ม ฝกตกหน กและม ผลกระทบพ นท ช มชน/ล มน า...ต าบลสายนาว ง...ต าบล...สายนาว ง...อ าเภอ...นาค...จ งหว ด กาฬส นธ... ประจ าว นท ม ถ นายน ว นท ข อเท จจร ง สาเหต ผลกระทบ การแก ไขป ญหา เบ องต น 9-15 ม.ย. - ฝนเร มตกหน กต งแต ว นท - งานโครงสร างน าป และเร มเบาบางลง ข ดลอกสระเล ก ห วยปง เสา ไม สามารถ ว นท ด าเน นการได เพราะ สภาพพ นท ไม เอ ออ านวย ต อการข ด (ผ ร บเหมาต อง หย ดด าเน นการต งแต ว นท 12 ม.ย.) - เก ดผลด ก บเกษตรกรผ ปล กข าว ท าให ม น า ส าหร บด านา ในการท า นาป ตารางการรายงานสถานการณ น า - คณะกรรมกรมฯ ส งให ชะลอการข ด ไปก อน ต องรอด น แห งจะเข าไป ด าเน นการต อ และ แจ งให จนท. สสนก. ร บทราบ เบ องต น ข อแนะน าจาก สสนก. 1.แจ งเต อนโอกาส เก ดฝนตกในพ นท โดยแผนท คาดการณ ฝน จาก Web thaiwater.net 2.ส งภาพแผนท คาดการณ ฝน ให ด update ท กว น 3.แนะน าให เจ าหน าท ภาคสนาม ต ดต ง App NHC

9 เร มข นตอนการรายงาน ผ านทางเว บไซต

10 ว ธ ท 2 เร ยกหน า Browser หร อท น ยมเร ยก Internet แล ว ให พ มพ ท อย ของเว บในกรอบส แดงด านบนลงในช อ Address ตรงล กศรส แดง

11 เร มต น Login ก อนท กคร ง เร มต นด วยการ Login แสดงต วก นก อน คร บ โดยจะม เมน อย ด านขวาบนใน กรอบส แดง แล วส งเกตเมน ท เข ยนว า เจ าหน าท คล ก 1 คร งแล วรอ

12 เข าส ระบบด วย User และ Password ท ได ร บ ช มชนแม ข าย user : thaiag00x pass : agro00x ช มชนเคร อข าย user : utok00x pass : utk00x กรอก User ลงในช อง ช อผ ใช และ กรอก Password ลงในช อ รห สผ าน แล วคล กป ม เข าส ระบบ หร อ กดป ม Enter แล วหน าเว บจะกล บมาย งหน าแรกท เข ามา

13 เร มกรอกข อม ล คล กเล อกท เมน ช มชนเคร อข ายการ จ ดการน าช มชนตามแนวพระราชด าร

14 เล อกประเภทของช มชน เล อกประเภทของช มชนให ตรงก บช มชนของท าน เพ อจะเข าส หน ารายช อช มชน

15 เล อกรายช อช มชนของท าน ช มชนแม ข าย 2558 ช มชนเคร อข าย 2558 เล อกช มชนของท าน ตามรายช อช มชน ช มชนแม ข าย และ ช มชนเคร อข าย ท ปรากฏ

16 เล อกต วเล อก รายงาน-ช มชน คล กเล อกต วเล อก (ในต วอย างค อ เคร อข ายล มน าลาว) รายงาน-ช มชนเคร อข ายล มน าลาว หร อหากต องการใช ทางล ดให คล กท เคร องหมาย เพ อเข าส หน าจอแก ไขหร อ กรอกข อม ล

17 หน าจอแสดงข อม ล คล กท ส ญล กษณ ร ป เพ อท าการแก ไขหร อเพ มข อม ล

18 หน าจอ Editor ส าหร บแก ไขข อม ลรายละเอ ยด ล กษณะของเคร องม อจะคล ายก บ โปรแกรม Microsoft Word ท านสามารถแก ไขข อความ หร อ เพ มข อม ลได ท นท หากท านม ข อม ลในร ปแบบของ โปรแกรม Microsoft Word อย แล วท านสามารถ copy แล ว Past ผ านเคร องม อท ช อว า Paste from Word

19 ข นตอนการทา Paste from Word 1. เป ดไฟล word ต นฉบ บ แล วท าการเล อกคล ม ตาราง หร อ ข อความท ต องการ copy 2. Copy ด วยการคล กขวา เล อก ค ดลอก หร อ copy หร อ เม อเล อกคล มข อความ แล ว กดป ม ctrl c

20 3. คล กป ม Paste from word ในหน าต าง Editor ในหน าเว บจะปรากฏหน าต างด านล าง 4. กด Ctrl V เพ อวางข อความท เรา copy จาก ต นฉบ บ หร อ คล กขวาท พ นท ว างแล วเล อก วาง หร อ past 5. แล วกดป ม Insert เพ อวางข อความ และตารางลงในหน าต าง Editor

21 6. จะปรากฏตารางข อม ลท copy จาก ต นฉบ บไฟล (Microsoft word) 7. กดป มบ นท ก 8. โทรแจ งเจ าหน าท ท ท านประสานงานอย หน าต างแสดงข อม ลท แล วเสร จ

22 แนะนำเว บไซด เพ มเต ม

23 ม ต วช วย อะไรบ าง? เล อกไปท แล วคล กเข าไป

24 เล อกมาท ต ดตามสภาพอากาศ

25

26

27 พ นท ท ม ฝนตก

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # คณะกรรมการตรวจประเม น @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan University

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ค าแนะน าการใช งาน Website ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ การให บร การผ ต ดเช อ/ ผ ป วยเอดส

ค าแนะน าการใช งาน Website ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ การให บร การผ ต ดเช อ/ ผ ป วยเอดส ภาคผนวก 1 ค าแนะน าการใช งาน Website ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ การให บร การผ ต ดเช อ/ ผ ป วยเอดส 1. ท านจะสามารถเข าส บร การ Web Report ได อย างไร?... 2 2. ท านจะได อะไรจากเว บไซด น?... 3 3. ท านจะสามารถด

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ESS INVENTORY V.2013 USER MANUAL หน าจอสาหร บเข าโปรแกรม พ มพ ช อผ ใช งาน รห สผ าน แล วคล กป ม Login เพ อเข าโปรแกรม หน าจอแรกหล งจากเป ดโปรแกรมค อหน าจอ สาหร บป อนช อและรห

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information