Microsoft Word Ms Office 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word Ms Office 2003"

Transcription

1 Microsoft Word Ms Office 2003 เนณ ภา ส ภเวชย

2 สารบ ญ หน า บทน า...1 Microsoft Word ค ออะไร ท าอะไรได บ าง...1 ส วนประกอบของ Microsoft Word...1 การเป ดไฟล...10 การสร างไฟล ใหม...11 ฝ กความคล องต วในการท างาน...13 การพ มพ ข อความและอ กขระพ เศษ...17 การพ มพ ข อความ...17 การ Copy, cut และ paste...17 อ กขระพ เศษ...18 Format Font...19 Format Painter...20 Style and Formatting...21 Paragraph, Format Paragraph และ Line Spacing...22 Line Spacing...23 การก าหนดการย อหน า...24 Tab และ Tab Break...25 Bullets / Numbering...26 การสร างรายการแบบ Bullets...26 การสร างรายการแบบ Numbering...28 การสร างรายการแบบ Numbering...29 เช งอรรถ...31 Clip art และ Picture...32 Word Art...36 Drawing...39 Table...45 Page Border...50 Column...51 Header and Footer...53 Table of Contents...55 Print Preview และการพ มพ งาน...61 Mail Merge...63 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - สารบ ญ

3 บทน า Microsoft Word Ms Office 2003 Microsoft Word ค ออะไร ท าอะไรได บ าง Microsoft Word เป นโปรแกรมประมวลผลค า ใช ส าหร บสร างเอกสารได หลายร ปแบบ ต วอย างเช น จดหมาย รายงาน brochure สามารถแทรกเลขหน า จ ดคอล มน แทรกภาพ ตาราง ภาพวาด chart diagram แผนผ งโครงสร างองค กร (organization chart) เช งอรรถ การเช อมโยงอ างอ ง สารบ ญ และสามารถสร าง mail merge และ mailing label จากการแทรกเขตข อม ล (field) ท าให สร างเอกสารท ม เน อหาคล ายก น ได อย างรวดเร ว ส วนประกอบของ Microsoft Word Microsoft Word ประกอบด วย ส วนประกอบหล กๆ ด งน Title ประกอบด วยแถบส น าเง น แสดงช อไฟล และเมน ส งการท างานต างๆ เมน และป มล ด ประกอบด วยแถบส น าเง น แสดงช อไฟล และเมน ส งการท างานต างๆ View หร อม มมองต างๆ เป นภาพย อส วน หร อเต มจอ ของเอกสารในไฟล ม มมองต างๆก น Status เป นเมน property และ ต นแบบต างๆ Task Pane เป นเมน property และ ต นแบบต างๆ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 1

4 1. Title แถบส น าเง นหร อ Title แสดงช อไฟล 2. เมน และช ดเคร องม อ ม เมน และช ดเคร องม อต างๆ ด งน File เป นเมน เก ยวก บ เป นเมน เก ยวก บ การเป ด ป ดไฟล บ นท กไฟล การน าไปใช งานอ นๆ เช น น าเสนอในร ปแบบ web page พ มพ เอกสาร ส งเป นอ -เมล หร อน าไปท างานต อใน Microsoft Power Point รายช อ File ท เพ งท างานไป ป ดโปรแกรม Edit เป นส วนการแก ไขต างๆ เช น การ Undo action ท ส งการท างานส ดท าย หร อการยกเล ก undo ค าส งการค ดลอก วาง ต ด (copy, paste, cut) การเล อก การลบ (select, clear) View เป นส วนการส งแสดงเอกสารในม มมองต างๆ และเมน เคร องม อ กล มเมน Document View แสดงเอกสารใน Normal View, Web Layout, Print Layout, Outline ด งแสดงต วอย างในห วข อต อไป กล มเมน เคร องม อ Task Pane ค อเมน งาน Toolbars ส าหร บส งให แสดง Tool Bar ซ งช ด Standard, Formatting จะแสดงเป นช ดเมน ล ดมาตรฐานอย แล ว Ruler ให แสดง/ไม แสดงไม บรรท ด Document Map แสดงรายช อห วข อในเอกสาร(ด ห วข อ view) Header and Footer ส าหร บการก าหนดร ปแบบห วกระดาษและท าย กระดาษ Zoom ส าหร บย อ-ขยาย เอกสาร เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 2

5 Insert ประกอบด วย กล มว ตถ เอกสารต างๆ เช นเลขหน า, ว นท -เวลา, ข อความ เอกสาร, เขตข อม ล (field), ส ญล กษณ, และ comment กล ม Reference ส าหร บแทรกเช งอรรถ ด ชน -สารบ ญ caption กล มว ตถ ต างๆ เช น ภาพ, แผนภ ม, ไฟล Format เป นการปร บแต งว ตถ ต างๆ ด นได แก Font ส าหร บปร บแต งส ขนาด และ Effect ของ Font Paragraph ส าหร บปร บ indent และระยะห างของ บรรท ด Bullet และ Number เปล ยนร ป Bullet และร ปแบบเลข Border and Shading ปร บเส น-ส ของตาราง Column ปร บจ านวน-ขนาด column Tab ปร บระยะ Tab Change Caseปร บต วพ มพ เล ก-ใหญ (ท าในFormat Fontก ได ) Background เปล ยนส Background ของเอกสาร เป น ส เด ยว หร อไล โทนส (Gradient), pattern, Texture Background Theme ปร บส -Design ของหน า ส าหร บ Web Layout View Style and Formatting จะปรากฏรายการ Style ใน Task Pane ให เล อกส าหร บ Format ข อความ Reveal Formatting จะปรากฏรายละเอ ยดการ Format ของข อความท High Light เช น Font ท ใช, alignment เป นต น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 3

6 Tools ประกอบด วย เคร องม อต างๆ เช น ตรวจสอบ ค าสะกด ภาษา มาโคร การน บจ านวนค า- ต วอ กษรในเอกสาร Mail Merge และการต งค า Options ต างๆ เช น เปล ยนหน วยว ดของ Ruler จากเซนต เมตร เป นน ว จ านวน Recent ไฟล ใน เมน File และ Task Pane เป นต น Table ประกอบด วยช ดค าส งส าหร บท างานเก ยวก บ ตาราง สร างตาราง แทรกตาราง แถว คอล มน เซลล ลบตาราง แถว คอล มน เซลล การ split/merge เซลล การใส ส ให ตาราง การปร บความกว าง-ส งของเซลล การส ง sort ข อม ลในตาราง Help เป นส วนแนะน าการใช งาน หากไม ม ค ม อสามารถค นหา สอบถามการใช Microsoft Word ได จากเมน น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 4

7 Window เป นการจ ดเร ยงหน าต างไฟล ท เป ดท างาน และแสดงช อไฟล ท เป ดท างานอย โดย Window ท ก าล งท างานอย (Active Window) จะม เคร องหมาย ต กอย สามารถเป ดไฟล เอกสารเท ยบก นได โดยใช ค าส ง Compare Side by Side with เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 5

8 ช ดเมน ต างๆ สามารถส งให แสดงหร อไม แสดงเมน ช ดต างๆได ต วอย างช ดเมน ท ใช บ อยๆ Standard ส าหร บใช งานท วไป new open save print preview copy-paste undo-redo แทรกตาราง คอล มน zoom in-out ให แสดงTable&Borders Toolbar แสดงDrawing Toolbar Format Drawing Format Font size ต วเอ ยง ช ดซ าย ขวา ระยะบรรท ด รายการ ย อหน าค าง highlighter ต วหนา ข ดเส นใต ก งกลาง กระจายซ าย-ขวา เส นตาราง ส ต วอ กษร ค าส งต างๆ ร ปร าง เส น-ร ปต างๆ กล องข อความ แทรกภาพ เต มส เส นส ต วอ กษรส ล กษณะเส น เงา 3ม ต ข อความศ ลปะ ขนาดเส น ร ปแบบปลายเส น Picture ส /ขาวด า contrast brightness crop filp เส น compress จ ดวางก บtext Format Reset WordArt แก ไขข อความ Gallery Format ร ปร าง จ ดวาง ขนาด แนวนอน/ต ง ระยะห าง ใส เส นขอบ ลบเส น ล กษณะเส น Merge split Alignment ความกว าง/ส ง style ข อความแนวนอน/ต ง Table and Borders เส นขอบ ส Fill sort Tips 1. หากต องการให แสดงช ดป มค าส งเพ มเต ม สามารถ click ขวาท ส วนเมน แล วต กช ดป มค าส งท ต องการ เข าเมน View > Toolbars 2. ให เล อน Toolbar ช ด Formatting ออกมาเพ อสะดวกในการใช งาน เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 6

9 3. View หร อม มมองต างๆ เป นภาพย อส วน หร อเต มจอ ของเอกสารในม มมองต างๆก น เช น เด ยวก บใน เมน View สามารถเล อกจากเมน View หร อ ป ม shortcut ด านล างได Normal View แสดงเอกสาร โดยม เส น page break แสดงให ทราบว า ข นหน าใหม Web Layout View แสดงเอกสารแบบหน าเว บเพจ ไม ม เส นแบ งหน า ไฟล เอกสาร ถ อเป น 1 หน าเว บเพจ Print Layout View แสดงเอกสารแบบหน าเอกสารในการส งพ มพ Outline View แสดงเน อหาของเอกสารเป นแบบ outline Full Screen ส าหร บด เต มจอ ไม ม เมน Reading Layout ส าหร บขยายขนาดข อม ลเพ อให อ านง าย เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 7

10 4. Status Status bar เป นแถบแสดงรายละเอ ยดของการท างาน เช น หน าป จจ บ นท cursor อย อย หน าใดของไฟล บอกว าแป นพ มพ เป นแป นภาษาใดอย เป นต น 5. Task Pane เป นเมน ย อยส าหร บท างานต างๆ สามารถเป ดได จากเมน View หร อกดป ม Control + F1 ประกอบด วยเมน ท ส าค ญต างๆ ด งน เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 8

11 New Document แสดงช อไฟล ท เพ ง ท างานไป หร อเล อกเป ด ไฟล เพ มเต ม New สร างไฟล ใหม ได โดยเร มจากเอกสารเปล า, จาก Template เป นต น Style and Formatting ม ต นแบบ Style ให เล อก Clipboard แสดงภาพ หร อข อความท copy ไว ส าหร บเล อก paste ได Clip Art สามารถค นหาภาพโดยใช ค าค นได โดยสามารถ ก าหนด -ค าค น -collectionท ต องการให ค น -ประเภทของไฟล ท ต องการ เม อกด Search แล ว จะ ปรากฏภาพส าหร บเล อก ไปใช ในเอกสารได Mail Merge เป น Wizard ส าหร บจ ดท าหน งส อเว ยน เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 9

12 การเป ดไฟล การเป ดไฟล เอกสาร ท าได 2 ว ธ ค อ click ท ช อไฟล ล าส ด จาก Task Pane File > Open หร อใช ป ม Open หร อ More Document ท Task Pane เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 10

13 การสร างไฟล ใหม การสร างไฟล ใหม ม หลายว ธ จะขอกล าว 2 ว ธ ค อ การสร างไฟล ใหม จาก เอกสารเปล า (Blank Document) จะได ไฟล เอกสารเปล า ด งภาพ โดยการสร าง ให click ท ป ม หร อเมน ท Task Pane File > New จากเมน File เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 11

14 การสร างไฟล ใหม จากไฟล Template เป นการน าไฟล Template ของ Microsoft Office มาใช งาน โดยจะม โครงสร างเอกสาร และข อความบางส วน ส าหร บให พ มพ แก ไขท บได เลย เล อกเมน Templates On my computer ท เมน New Document ใน Task Pane เล อกเอกสารท ต องการ จะได เอกสารท ต องการ ด งต วอย าง Professional Resume เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 12

15 Manual ท ขนาด zoom ต างๆ ฝ กความคล องต วในการท างาน จากไฟล Manual น น า mouse มาไว ย งหน า 2 ในต าแหน งด งภาพ แล วกดป มต อไปน เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 13

16 แต ละช ด ให ผลอย างไร และใช ได ด ในสถานการณ ใด Control + Home Control + End Shift + Home Shift + End Click on the picture, and notice too, the name of the Style not surprisingly, the Picture Style. Pictures attached to paragraph Styles make it possible for pictures to act like paragraphs. Click on the picture, and notice too, the name of the Style not surprisingly, the Picture Style. Pictures attached to paragraph Styles make it possible for pictures to act like paragraphs. Shift + ป ม หร อ Click on the picture, and notice too, the name of the Style not surprisingly, the Picture Style. Pictures attached to paragraph Styles make it possible for pictures to act like paragraphs. Shift + ป ม หร อ Click on the picture, and notice too, the name of the Style not surprisingly, the Picture Style. Pictures attached to paragraph Styles make it possible for pictures to act like paragraphs. Control + Click Click on the picture, and notice too, the name of the Style not surprisingly, the Picture Style. Pictures attached to paragraph Styles make it possible for pictures to act like paragraphs. Control + Enter Shift + Control + Home เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 14

17 Shift + Control + End Control + A (Edit > Select All) Page Up / Page Down Control + Page Up / Control + Page Down ป มล กศรท scroll bar เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 15

18 F5 แล วกรอกเลขหน า Control + F (Edit > Find) จากน น กดเคร องหมายล กศรท Scroll bar หากพบค าผ ด สามารถใช ค าส ง Replace ได หากต องการให การกดล กศรท Scroll bar กล บมาเป น Next page อ ก ให เปล ยน mode การ browse ด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 16

19 การพ มพ ข อความและอ กขระพ เศษ สร างไฟล ใหม จากป ม แล วเร มพ มพ ข อความในเอกสาร การพ มพ ข อความ พ มพ ข อความตามปกต กด Enter เม อต องการข นบรรท ดใหม หร อ paragraph ใหม กด Tab เม อต องการย อหน า การ Copy, cut และ paste เราสามารถค ดลอก (copy) หร อต ด (cut) ข อความ/ว ตถ แล วไปวาง (paste) ข อความในต าแหน งใหม ได โดย cursor จะจ าข อความ/ว ตถ ส ดท ายท ค ดลอก/ต ดไว ท าให สามารถวางข อความ/ว ตถ ได ไม จ าก ด Copy ให high light ส วนท ต องการ copy แล ว Click ขวาท ส วนท high light > เล อก copy ใช เมน Edit > Copy กด Control + C (shortcut key) Cut ให high light ส วนท ต องการ copy แล ว Click ขวาท ส วนท high light > เล อก cut ใช เมน Edit > Cut กด Control + x (shortcut key) Paste วาง cursor ในต าแหน งท ต องการแล ว Click ขวาท ส วนต องการวาง > เล อก paste ใช เมน Edit > paste กด Control + v (shortcut key) เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 17

20 อ กขระพ เศษ ต วอ กษรพ เศษ หร อส ญล กษณ ต างๆ เช น î è ñ ê สามารถแทรกได โดย ใช เมน Insert > Symbol เล อก Font เช น Windings, Webdings หากต องการต วอ กษรเช น î è ñ ê ç ให เล อก Font เป น Normal Text เล อกภาพ แล วกด Insert เล อกจนครบแล วกด Close ต วอ กษรพ เศษเช น แทรกโดยเล อก Tab Special Characters เล อกภาพ แล วกด Insert เล อกจนครบแล วกด Close สามารถแทรกส ญล กษณ ต างๆเหล าน ได โดย ไม ต องใช เมน โดยกด shortcut key ได เลย สร าง shortcut key เอง ให ก บ Symbol สามารถก าหนดป ม shortcut key เองได โดยกดป ม shortcut key จะปรากฏหน าต างส าéêïñหร บก าหนด น า mouse มาไว ท ช อง Press new shortcut key แล วกดป มท ต องการ เช น Control+E ส าหร บ ê แล วกดป ม Assign เม อกล บมาท หน า Insert Symbol กดป ม Close เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 18

21 Format Font สามารถ Format Font ได โดย High Light ข อความท ต องการ Format แล วส ง Format ได 2 ว ธ ค อ ใช ช ด Format Tool bar ใช เมน Format > Font การ Format Font ด วยเมน Format > Font จะปร บข อความได มากกว า Font -ปร บ Font ไทย (Complex Script) และ Font ภาษาอ งกฤษ (Latin) แยกก นได -ปร บส Font ล กษณะเส นท ข ดเส นใต -Effects ต างๆ เช น ต วยก ต วห อย ม เงา เป นต น ต วอย างเช น การออกแบบ แบบฟอร ม ข ดเส นใต Outline การออกแบบ แบบฟอร ม Engrave การออกแบบ แบบฟอร ม Shadow Subscript TM ผล ตภ ณฑ Superscript Tips ส าหร บหลายเคร องท เวลาพ มพ ไทย-อ งกฤษ หร อเวลาพ มพ ต วเลขแล ว Font ไม เท าก น เช นน 1. ภาษาไทย Eng or other Language เน องจาก Default Font ไทย-อ งกฤษ Angsana และ Time New Roman 14point ม ขนาดไม เท าก น ให ปร บ Font แล วกดป ม Default เพ อเป น Default ใหม เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 19

22 Character Spacing ปร บระยะห างระหว างต วอ กษร ต วอย างเช น การออกแบบ แบบฟอร ม การออกแบบ แบบฟอร ม การออกแบบ แบบฟอร ม Text Effects ปร บ Effect ให ข อความ (ส าหร บ Web Layout View) Format Painter ในการ Format Font เราอาจใช Format Painter เพ อค ดลอกร ปแบบท ได Format ไว แล วน าไป apply ก บส วนอ นได 1. high light ข อความ ต นแบบท ได Format Font ไว แล ว 2. กดป ม Format Painter 3. high light ข อความใหม 2 ท ต องการ Format Font ให เป นร ปแบบเด ยวก น จะ ได ผลด งภาพ 1 3 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 20

23 Style and Formatting การใช Format Painter จะ apply ร ปแบบท ได Format ไว ก บข อความใหม ได คร งเด ยว หากต องการใช ซ าหลายคร ง สามารถส งให แสดงรายการ ร ปแบบท ได Format ไว ได จาก Task Pane ท เมน Style and Formatting 1 2 ให High light ข อความท ต องการจะ Format จากน นเล อกร ปแบบท ต องการจาก Task Pane เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 21

24 Paragraph, Format Paragraph และ Line Spacing เราสามารถก าหนดให ข อความอย ช ดซ าย อย ก งกลาง หร อช ดขวา หร อกระจายความกว างออก ได จาก เคร องม อช ด Formatting เมน Format Paragraph ในการบร หารจ ดการเอกสารในส าน กงาน มาตรการ การจ ดระบบแฟ ม เป นการจ ดหมวดเอกสารให สามารถค นหาเอกสารง าย และด แลร กษา ท าลาย เอกสารได สะดวก ช ดซ าย ในการบร หารจ ดการเอกสารในส าน กงาน มาตรการ การจ ดระบบแฟ ม เป นการจ ดหมวดเอกสารให สามารถค นหาเอกสารง าย และด แลร กษา ท าลาย เอกสารได สะดวก ช ดขอบ 2 ข าง ในการบร หารจ ดการเอกสารในส าน กงาน มาตรการ การจ ดระบบแฟ ม เป นการจ ดหมวดเอกสารให สามารถค นหาเอกสารง าย และด แลร กษา ท าลาย เอกสารได สะดวก กระจายต วออก เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 22

25 Line Spacing เราสามารถก าหนดระยะห างระหว างบรรท ดได จาก ป ม จากเคร องม อช ด Formatting (กรณ เล อก More จะปรากฏหน าต าง Paragraph) Format > Paragraph นอกจากจะใช ก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด แล ว ย งสามารถก าหนด Spacing Before & After ได ด วย ลองน า Mouse ไปไว ย งต าแหน งส ดท ายของ paragraph แล ว Enter เพ อข น paragraph ใหม แล วพ มพ ข อความ ส งเกตด ว าร ปบบ paragraph เป นเช นไร... เอกสารจากแม แบบของ Microsoft Office จะ ใช Spacing Before & After จ านวนมาก เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 23

26 การก าหนดการย อหน า เราสามารถก าหนดการย อหน าได โดยใช ป มท อย บร เวณไม บรรท ด หาก click ท ส เหล ยม จะเป นการเคล อนย ายท งช ด ต วอย างการ ก าหนดการย อหน า ของบรรท ดแรก การก าหนดระยะของ บรรท ดอ นๆของย อ หน า เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 24

27 Tab และ Tab Break Tab ปกต ระยะห างไม เท าก น ข นอย ก บความยาวของข อความ หากต องการระยะห าง ระหว างข อความ ให ใช ป ม Tab ท งน เราสามารถก าหนด ระยะ Tab เองได จากป มม ม บนซ าย ท อย บร เวณไม บรรท ด 1. น า mouse มาไว บร เวณท ต องการก าหนดระยะ Tab 2. น า cursor มาไว ย ง ต าแหน งท ต องการแล วกด ป ม Tab เราสามารถเล อนระยะ Tab ได ตามต องการ สามารถก าหนดระยะ Tab ส าหร บต าแหน งส ดท ายของบรรท ดได ด วยป ม Right Tab ด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 25

28 เราสามารถใช ค าส ง Format > Tab เพ อก าหนดระยะ Tab และก าหนดให ม เส นประ หร อจ ดไข ปลาระหว าง ระยะ Tab ได เช นก น Bullets / Numbering เราสามารถสร างรายการแบบ Bullets หร อแบบ Numbering ได โดยพ มพ รายการ (Enter ระหว างรายการ) แล ว กดป ม เพ อสร างรายการแบบ Numbering กดป ม เพ อสร างรายการแบบ Bullets การ Format Bullets ส าหร บการ Format Bullets สามารถ high light ข อความแล ว click ขวา > Bullets and Numbering ใช ค าส ง Format > Bullets and Numbering เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 26

29 การ Format Bullets โดยใช Symbols ให เล อกป ม Character ซ งสามารถเล อกส ของ Bullets ได จากเมน Font. ผลท ได... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 27

30 การ Format Bullets โดยใช Picture จะเป นการน าภาพมาใช เป น Bullets หร ออาจ import ภาพอ นมาใช ก ได. ผลท ได... * Bullets & Numbering ม Tab Break เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 28

31 การสร างรายการแบบ Numbering และการ Format พ มพ 1 จ ด แล วเคาะวรรค 1 คร ง พ มพ ข อความตามปกต แล ว Enter MS Word จะสร างเป น Numbering ให โดย อ ตโนม ต หากต องการสร างรายการย อย ให พ มพ ช ด เลขท ต องการ เช น 1.1 แล วพ มพ ข อความ ตามปกต จากน น Enter MS Word จะสร างรายการให โดยอ ตโนม ต หากต องการให น บรายการต อเน องก น ให click ขวา > Continue Numbering เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 29

32 หากต องการต งค าอ นๆ ให ท าการ Format Bullets and Numbering โดย click ขวา > Bullets and Numbering ใช เมน Format > Bullets and Numbering จะปรากฏหน าต างส าหร บส งการ สามารถเล อกร ปแบบหร อกดป ม Customize เพ อก าหนดค าใหม เช น เร มน บท เลข 10 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 30

33 เช งอรรถ เราสามารถแทรกเช งอรรถโดยใช ค าส ง Insert > Reference > Footnote ได โดยท Microsoft Word จะด แลให เช งอรรถ อย หน าเด ยวก บบร เวณท เราท าส ญล กษณ ไว เสมอ แทรกเช งอรรถ แล ว เล อกว าต องการใช ระบบหมายเลข หร อ ใช ส ญล กษณ พ มพ ข อความใน เช งอรรถ หากม การจ ดหน าใหม เช งอรรถจะอย หน า เด ยวก บส ญล กษณ เสมอ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 31

34 Clip art และ Picture เราสามารถแทรกภาพ Clip art และภาพอ นๆจากไฟล ภาพได โดยการแทรก Clip arts และ Picture Clip arts ส าหร บแทรกภาพท ต ดต งมาก บ Microsoft Office Picture ส าหร บแทรกภาพจากไฟล ภาพท ม อย 1. กดป ม 2 2. ป อนค าค น (หร อไม ป อนค าค นเพ อแสดงร ป ท งหมด) แล วกดป ม Go 1 เม อแสดงภาพแล ว click ท ภาพท ต องการเพ อ แทรกภาพน นๆ เล อกภาพท ต องการ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 32

35 กรณ ต องการแทรกภาพ จากไฟล ภาพ กดป ม จากน น เล อกไฟล ภาพ ท ต องการ ผลท ได... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 33

36 การปร บแต งภาพด วย Toolbar ช ด Picture ท งภาพ Clip art และภาพท แทรกจากการแทรก Picture สามารถใช Toolbar ช ด Picture ส าหร บปร บแต งภาพช ด เด ยวก นได Toolbar น ใช ส าหร บปร บ mode ส ภาพ (เช นเป นภาพส แบบ grey scale, ขาวด า) ปร บแสง ส crop ขอบภาพออก เป นต น Automatic Grayscale Washout Black & White Original เพ ม contrast ลด contrast เพ ม brightness ลด brightness Crop Vs. Alt +crop เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 34

37 ปร บให ส วนท เล อก โปร งใส Reset ภาพ โหมดการจ ดภาพก บข อความต างๆ Square Behind Text Tight In Front of Text Edit Wrap Points Top and Bottom เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 35

38 Word Art นอกจากการ Format Font ในล กษณะต างๆแล ว เราสามารถสร างต วอ กษรอ กชน ดหน งเป นภาพได เร ยกว า Word Art จากป ม ในช ดเมน Drawing เล อกร ปแบบท ต องการ แล วกดป ม OK หาก High light ข อความไว จะปรากฏข อความน น หร อ จะพ มพ ใหม ก ได ผลท ได... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 36

39 การ Format Word Art ท าได จากเคร องม อช ด Word Art กล บมาแก ไขข อความ กล บมาเล อกร ปแบบใหม แก ไขส และร ปแบบเส น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 37

40 การปร บร ปแบบ การปร บขนาดต วอ กษร การก าหนดอ กษรแนวนอน/แนวต ง การก าหนดระยะห างระหว างต วอ กษร เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 38

41 Drawing เราสามารถวาดภาพต างๆ เช น ล กศร เส น ส เหล ยม หร อ Shape ต างๆ ได จาก Tool Bar WordArt โดยจะม เคร องม อ วาดร ป และเคร องม อปร บแต ง เช น ลาย-ส เส น ส ของว ตถ (Fill ส ) การให แสงเงา และการท า 3 ม ต กล มเคร องม อวาดภาพ กล มเคร องม อตกแต งภาพ เม อกดป มในเคร องม อวาดภาพใดๆ จะปรากฏ Canvas ส าหร บวาดภาพในผ าใบน โดยหากวาดภาพใน Canvas จะ สามารถเคล อนย ายกล มภาพได ท ง canvas หากไม ต องการ canvas เช น วาดล กศรบน picture ท แทรกไว กด Escape สามารถ resize canvas ได โดยใช mouse หร อ Drawing Canvas Tool bar ซ งจะข นมาโดยอ ตโนม ต วาดภาพใน canvas สามารถ Resize หร อเล อนภาพได เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 39

42 การปร บแต งภาพ Drawing ปร บแต งภาพได ด วยช ด Format ต างๆ เหล าน สามารถ Fill ส โดยใช ป ม เล อก ส หร อเล อก More Fill Colors Fill Effects Fill ส ส ต วอ กษร ล กษณะเส น shadow สร างเส นเป นส ขนาดเส น styleเส นล กศร 3D ต วอย างการ Fill ส ร วมก บการ Format อ นๆ Transparency 30% Transparency 0% Shadow + เส นประ Shadow + เส นประ Transparency 0% Transparency 0% no shadow+ลายเส นปกต shadow + ลายเส นปกต เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 40

43 Fill Effects ต วอย าง. เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 41

44 การจ ดล าด บ Layer ภาพ และการ Rotate/Flip หากวาดภาพมากกว า 1 ภาพ แล วต องท บซ อนก น สามารถจ ดล าด บ Layer โดยกดเล อกภาพ แล วใช ค าส ง Draw > Order กดท ดวงอาท ตย Bring to Front Free Rotate Flip Horizontal การหม นภาพ (Free Rotate) หร อ Flip ใช เมน Draw > Rotate or Flip การเล อกภาพหลายๆภาพพร อมก น ให กด Control ค าง แล ว click เล อกภาพ ส งเกตว า เม อเอา mouse ช ภาพใหม จะม เคร องหมาย + ข นมา เวลา move จะไป move ไปด วยก น จะได ภาพเป น 1 object เคล อนย ายภาพ, resize ได เป น 1 object กรณ ท ต องการรวมภาพเป น object เด ยวก นไว ตลอด เม อ click เล อกภาพท งหมดแล ว Click ขวา > Grouping > Group Draw > Group เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 42

45 การปร บล กษณะเส นให ก บ ปร บได โดยใช ช ด Format ด งภาพ และ ต วอย าง การ Shadow และ 3-D ปร บได โดยใช ช ด Format ด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 43

46 การใส ข อความด วย Text Box หร อ Drawing Shape อ นๆ ใช Text box หร อหากเป น shape อ น click ขวา > Add text พ มพ ข อความลงไป สามารถปร บ Text Direction เป นแนวนอน/แนวต งได จาก Text Box Tool Bar (ข นให โดยอ ตโนม ต ) การปร บ Text box Double click ท เส นขอบของ text box จะปรากฏหน าต างส าหร บ Format ข นมาล กษณะคล ายก บช ด Format Drawing ท วไป โดยม tab Text Box ให ปร บระยะ margin ได Default Margin Left 0, Top 0 Left/Right 0, Top/Bottom 0 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 44

47 Table เราสามารถสร างตารางส าหร บน าเสนอข อม ลในร ปแบบตาราง หร อใช ในการช วยจ ดหน าเอกสารได โดย ใช ป ม แล วลากจ านวน Cell ท ต องการ Table > Insert table แล วก าหนดจ านวน row, column ท ต องการ สร างตารางขนาด 4x4 เล อนความกว าง ของลอล มน ได โดยการ ลากเส นตาราง เป ด Toolbar ช ด Tables and Borders Merge / Split Cellsโดย ป ม (merge) หร อ ป ม (split) จ ด alignment ใน cell ตาราง ด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 45

48 น า mouse ไปไว cell ส ดท ายแล วกดป ม Tab จะได แถวใหม ข นมา Insert Row ให high light แถวท งแถว เม อด ท ป ม Insert Table เด ม จะ กลายเป นป ม Insert Rows Insert Cell กรณ high light cell ไม ครบท งแถว จะเป นการแทรก cell ป ม ด านบนจะเป นป ม Insert Cells แล วเล อกว า ต องการเล อน cell ป จจ บ นอย างไร กรณ ม การขยาย-ย อขนาด คอล มน หร อแถว เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 46

49 สามารถกระจายความ กว าง/ส งให เท าก นได โดย ป ม Distribute ด งภาพ ตรวจสอบได โดยน า mouse ไป click ท ไม บรรท ด แล วกดป ม Alternate ค างไว ใน cell ของตาราง สามารถก าหนดระยะย อ หน าได เช นก น หากต องการข อความ แนวต ง ให ใช ป มด งภาพ สามารถจ ด alignment ของ cell แนวต งได เช นก น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 47

50 การก าหนดส ของเส นขอบ และส ใน cell เล อกร ปแบบ เส น ขนาด และส ของเส น ขอบ แล ววาดไปบนเส น เล อกส ท ต องการแล วเต มส ไปใน cell สามารถก าหนดล กษณะ เส นขอบได อ กว ธ หน งจาก เมน Format > Borders and Shading เล อกเส น และส ของ border ตามต องการ จะได ผลด งภาพ... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 48

51 สามารถก าหนดส ใน cell ได สามารถ เล อกลายใน cell ได ด งภาพ ผลท ได... สามารถเล อกร ปแบบตารางได จาก Table AutoFormat แล วเล อก ร ปแบบท ต องการ สามารถปร บค าของห วตารางและท ายตารางได อาจใช ตารางช วยในการจ ดหน า อาจส ง Hide Gridline เพ อด ผล เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 49

52 Page Border สร างไฟล ใหม ก าหนดหน ากระดาษจากเมน File > Page Setup เป น Landscape เล อกร ปแบบเส นขอบกระดาษตามต องการ ผลท ได... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 50

53 Column 1. สร างไฟล ใหม 2. ต งค าหน ากระดาษเป น แนวนอน 3. แทรกคอล มน ด งภาพ ปร บขนาดความกว างของ คอล มน สามารถกดป ม Alternate ค างไว เพ อด ขนาดของคอล มน แทรกข อม ลตามปกต ข อม ลจะม ขนาดไม เก น ความกว างของคอล มน เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 51

54 หากท าก บข อความ บางส วน จะได คอล มน เฉพาะ บร เวณท เล อกไว ต วอย าง... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 52

55 Header and Footer ในการจ ดท ารายงาน นอกจากจะแทรกเลขหน าแล ว เราย งสามารถออกแบบห วกระดาษและท ายกระดาษได ใช ค าส ง View > Header and Footer จะปรากฏส วนของ Header และ Footer แทรกภาพ หร อข อความท ต องการ กดป ม Tab เพ อไป ย งต าแหน งซ าย กลาง ขวา เพ อแทรกข อม ล สามารถ ปร บระยะ Tab break ได สามารถปร บขนาด ขอบกระดาษได เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 53

56 จะได Header ด งภาพ Page setup เวลา ว นท Format เลขหน า จากจ านวนท งหมด x หน า เลขหน า สามารถเต มข อความ เลข หน า ว นท เวลา ได จาก Toolbar ต วอย าง... ผลท ได... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 54

57 Table of Contents เราสามารถก าหนดโครงสร างของเอกสาร แล วน าโครงสร างของเอกสารมาสร างเป นสารบ ญได เป ด Toolbar ช ด Outlining เล อกห วข อ แล วก าหนดโครงสร าง เอกสาร เช น ห วข อใหญ เป น Level 1 ห วข อ รอง เป น Level 2 Control + Enter เพ อน าหน าแรก ไปไว หน าถ ดไป แล วท าหน าแรก เป นหน าสารบ ญ ใช ค าส ง Insert > Reference > Index and Tables เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 55

58 เล อก Tab Table of Content ก าหนดค าต างๆ เช น หากต องการให แสดงเส นประ จ ดไข ปลา หร ออ นๆ ระหว างข อความก บเลขหน า จากน น กด ป ม OK จะได ผลด งภาพ... หน าแรกของรายงานจะเป นหน า 2 ก าหนดเลขหน าใหม โดยใช ค าส ง Insert > Page Number ก าหนดให เร มน บเลขหน าต งแต หน า 0 และไม ต องแสดงเลขหน าในหน า แรก ซ งจะเป นการก าหนด Header แบบ Different First Page เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 56

59 Header และ Footer หน า แรกจ งหายไป หากต องการ ให ท า Header Footer ของหน าแรกใหม กดป ม Update TOC (กรณ ม ห วข อขาดหร อเก น ให ไปปร บโครงสร างใหม แล วกดป ม Update TOC > Update entire table) จะได ผลด งภาพ เทคน คน ใช ได กรณ ม สารบ ญหน าเด ยว กรณ ม สารบ ญหลายหน า ต องก าหนด section ของ เอกสาร เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 57

60 ใช ค าส ง View > Header and Footer กดป ม Page Setup ก าหนด Section start > New page Apply to > This point forward จะเห น Header Footer เป น section 1 และ section 2 ไปก าหนดเลขหน าใหม ให เร มน บ ท หน า 1 เม อแบ ง section แล ว จะสามารถ แยกน บเลขหน า หร อน บเลขหน า ต อก นได เช น กรณ ไฟล เอกสาร ม รายงานหลายบท อาจน บเลขหน า ต อเน องก น หร อแยกก นก ได จากน น Update TOC เพ อ refresh เลขหน า เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 58

61 การต งค าหน ากระดาษส าหร บการพ มพ รายงาน ส าหร บการพ มพ ปกต (พ มพ หน า เด ยว) ควรก าหนดระยะขอบเผ อ ส าหร บการเข าเล มรายงานด วย กรณ พ มพ เอกสารแบบหน า-หล ง ควรก าหนดขอบกระดาษแบบ Mirror margins จะได ผลด งภาพ... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 59

62 การพ มพ เอกสารหน า-หล ง อาจ ต องก าหนดค าหน ากระดาษ เพ มเต ม ใช ค าส ง View > Header and Footer >Page setup >Different odd and even จะก าหนดร ปแบบของ Header and Footer แยกก นได เช น น า Logo ไว ด านนอก ใช ค าส ง Insert > Page number ก าหนด Alignment เป น Outside เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 60

63 Print Preview และการพ มพ งาน ใน View การท างานเอกสาร เราจะเห นโครงสร างการจ ดหน าเอกสาร เช น การใช ตาราง เส นขอบรางๆต างๆ เรา สามารถส ง preview โดยไม เห นเส นต างๆเหล าน ได โดย ใช ป มล ด File > Print Preview จะ Preview เอกสารให ด งภาพ กดท ใดๆ เพ อ zoom in/zoom out สามารถเล อกจ านวนหน าท ต องการ preview ต อคร งได ท งน ในการ Preview จะท าการแก ไขเอกสารเลยไม ได ต องแก ไขโดยใช เมน (File Edit View, ) หร อกด Close เพ อ ป ดการ print preview แล วกล บมาแก ไขท view การท างานปกต เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 61

64 เราสามารถส งพ มพ เอกสารได โดย ใช ป มล ด จะท าการ print ท งไฟล ให 1 copy จากเคร อง printer ท default ไว File > Print แล วเล อก option การ print ต างๆ หากต งหน าแบบพ มพ หน า-หล ง เล อกพ มพ ท ละช ดได กรณ พ มพ หลายช ด เล อกพ มพ ท ละช ด หร อท ละหน า โดยต กท Collate สามารถส งพ มพ เอกสารหลายหน า ลงในหน า (A4)เด ยวก น ได เป นเหม อนการย อส วนเอกสาร เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 62

65 Mail Merge Mail Merge ค อ จดหมายเว ยน ใช ส าหร บการสร างเอกสารโดยสามารถแทรกค า หร อข อความจากไฟล ตารางข อม ล ท า ให จดหมาย หร อเอกสารท ม ข อความคล ายๆก น อาจต างก นแค ช อหร อข อม ลบางอย าง จดหมายต นฉบ บ ด งข อม ลมาจากไฟล ข อม ล ไฟล ข อม ล จดหมายท Merge แล ว ม จ านวนเอกสาร ตามจ านวนผ ร บ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 63

66 ราสามารถสร าง Mail merge ได ด งน สร างไฟล ใหม แล วพ มพ จดหมาย จากน น เป ด Task Pane เล อก Mail Merge ข นตอนการท าจะม Wizard ช วย ม 6 ข นตอน ข นตอนท 1 เล อกว า ต องการท าจดหมายเว ยน ในร ปแบบใด ในข นแรก เล อก Letters แล วกด Next ข นตอนท 2 ระบ ว า จดหมายต นฉบ บอย ท ใด ใน ข นตอนน เล อก Use the current document (เอกสารจดหมายท เป ดอย ในขณะน ) แล วกด Next เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 64

67 ข นตอนท 3 ให Browse หา ไฟล ข อม ล เม อเล อกไฟล ข อม ลแล ว MS Word จะ preview ข อม ลให ด สามารถเล อก หร อเล อกผ ร บออกจาก รายช อผ ร บได จากน นกดป ม OK แล วกด Next ข นตอนท 4 เป นการด ง ข อม ลท ต องการจาก ไฟล ข อม ล เล อก More Item แทรกข อม ลในต าแหน งท ต องการ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 65

68 จะได ผลด งภาพ... กด Next ข นตอนท 5 เป นการ Preview ด ผล หากต องการ เล อกผ ร บออก ให กดป ม Exclude this recipient เพ อเล อกผ ร บผ น นออก หร อกดท Edit recipient list เพ อต กออกจากตาราง รายการ กด Next ข นตอนท 6 เล อกว า ต องการพ มพ จดหมายเลย หร อต องการ merge ข อม ล ก บจดหมายเป นไฟล ต างหากก อน ในท น เล อก Edit individual letters จะได ไฟล ใหม ออกมา ม จ านวนเอกสารตาม จ านวนผ ร บ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 66

69 Mail merge สามารถใช สร าง ซองจดหมาย หร อ Label ได ม ข นตอนเหม อนการท า Mail merge ปกต แต ต องก าหนด ขนาดซอง/Label ในข นตอนท 2 ด งต วอย าง ข นตอนท 1 เล อก Envelopes ข นตอนท 2 เล อก Envelope options แล ว เล อกขนาดซอง เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 67

70 จะได ซองด งภาพ เล อกไฟล ข อม ลตามปกต กรอกช อท อย ผ ส ง ส วนผ ร บ ให แทรกข อม ล จาก More items ใน Text box ด งต วอย าง เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 68

71 การสร าง Label ข นตอนท 1 เล อกเป น Labels ข นตอนท 2 เล อกขนาด Label จะได ขนาด Label ตามท เล อกไว เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 69

72 เล อกไฟล ข อม ลตามปกต แทรกข อม ลจาก More items จากน น กดป ม Update all labels จะได ผลด งภาพ จากน น ด าเน นการ ตามปกต เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Word - 70

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University

Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University Word 2010 เป นโปรแกรมส าหร บสร างและจ ดการเอกสารท ก ร ปแบบ ไม ว าจะเป นรายงาน จดหมาย ใบปะหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word 1 Microsoft Word Microsoft Word เป นโปรแกรมทางด านการจ ดพ มพ เอกสารท ม ความสามารถส ง ใช งาน ได ง าย ผ ใช สามารถใชไมโครซอฟท เว ร ดในการสร างสรรค ส งพ มพ ต าง ๆ ไม ว าจะเป นเอกสารท เป นข อความธรรมดา เอกสารท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

รวมเซล และแยกเซล รวมเซลด วยป ม. รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells. 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ

รวมเซล และแยกเซล รวมเซลด วยป ม. รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells. 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ รวมเซล และแยกเซล ตาราง ม เคร องม อส าหร บการสร างตารางโดยเฉพาะ ค อ ตารางและเส นขอบ เคร องม อท กชน ดท แสดงบนหน าจอ เม อน า ต วช เมาส ช ท เคร องม อต วใด จะม ช อเคร องม อต วน น ๆ ปรากฏ Eraser (ยางลบ) รวมเซลด

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล การจ ดการก บส วนงานต างๆ ของร ปเล มรายงาน การเข ยนการศ กษาเอกเทศประกอบด วยส วนต างๆ 3 ส วนด งน ส วนประกอบตอนต น ส วนเน อหา ส วนประกอบตอนท

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

Microsoft Power Point Ms Office 2003

Microsoft Power Point Ms Office 2003 Microsoft Power Point Ms Office 2003 เนณ ภา ส ภเวชย สารบ ญ หน า บทน า...1 Microsoft Power Point ค ออะไร ท าอะไรได บ าง...1 ส วนประกอบของ Microsoft Power Point...1 การเป ดไฟล...12 การสร างไฟล ใหม...13 การสร

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information