เร มต นการใช โปรแกรม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เร มต นการใช โปรแกรม"

Transcription

1 เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program> Microsoft Word ท Taskbar หร อจาก Icon ท งน ข นอย ก บการต ดต ง โปรแกรมคร งแรกของค ณว า ค ณเก บกล มโปรแกรม Word ไว ท ใด ในท น จะยกต วอย างการเร ยกโปรแกรมจาก Task bar ด งร ป หล งจากน น ค ณก จะได หน าจอท ม ส วนประกอบหล กด งร ปข างล างน แถบเคร องม อมาตรฐาน แถบห วเร อง แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ แถบเมน หน าต างเอกสารส าหร บ กรอกข อความ ต าแหน งของเม าส แถบเล อนจอภาพ แถบแสดงสถานะ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 1

2 นอกจากน การปร บเปล ยนร ปแบบ และการวางต าแหน งต วอ กษร นอกจากจะ เล อกใช ค าส งจาก Menu Bar แล ว ย งสามารถเล อกใช ค าส งจากป มต าง ๆ ได จาก ToolBars ด งร ป Tool bars.. การเป ดเอกสารใหม (New) ความหมาย การเป ดเอกสารท ม อย เด ม ข นมาแก ไข (Open) การบ นท กเอกสาร (Save) การส งพ มพ (Print) การขอด เอกสารก อนพ มพ (Preview) การต ดข อความ (Cut) การค ดลอกข อความ (Copy) การจ บวาง (ม กจะใช ค ก บ ค าส ง Cut และ Copy เสมอ) การค ดลอกร ปแบบ ยกเล กค าส งก อนหน าน (Undo) ส งให ท าต อไป (Redo) ช องก าหนดช อ Font ช องก าหนดขนาด Font ร ปแบบของ Fonts เช น B=ต วเข ม I = ต วเอ ยง U = Underline ถ ดมาค อการใส ส ต วอ กษร การวางต าแหน งข อความ Left Center Right Justify Scroll Bar ค อแถบเล อนเอกสาร ในกรณ ท Word ไม สามารถแสดงเอกสารได ในหน าเด ยว (อย ด านขวาม อของหน าต างเอกสาร หร อด านล าง) Status Bas แสดงสถานะต าง ๆ ของโปรแกรม และอ น ๆ ค ณสามารถเร ยกใช งานได ใน Menu View แล วเล อกค าส ง Toolbars ต าแหน งของต วช เมาส (จ ดแทรก) ~ เปล ยนโหมดพ มพ ภาษาไทย / อ งกฤษ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2

3 การสร างตารางและการค านวณต วเลขในตาราง ข อด ของโปรแกรม Microsoft Word ก ค อ ได จ ดเตร ยมตารางไว ให ใช งาน ในกรณ ท ข อม ลของค ณม ล กษณะท เป น ต วเลข หร อข อความอ น ๆ ท ม ความจ าเป นจะต องใส ลงในตาราง โดย Word จะปร บความกว างและความส งของช องตารางตามขนาดของต วอ กษรและความกว างของ บรรท ด การท างาน และหน าตาของตาราง จะคล ายคล งก บระบบตารางในโปรแกรม Excel นอกจากน ย งสามารถน าเอาข อม ลท ม อย ในตารางไปค านวณสร างเป นส ตรได เช น หาผลรวม หาค าเฉล ย เป นต น ข นตอนและว ธ การสร างม หลายว ธ ด วยก นค อ สร างตารางว าง ส าหร บป อนข อม ลลงไป สร างตารางสวมท บข อความ โดยใช เคร องหมายอ น ๆ มาช วยในการปร บ เปล ยนข อม ลลงในตาราง เช น เคร องหมาย, (comma) ในท น Word จะถ อ ว า comma 1 ต ว = 1 Column กดป ม Tab 1 Tab = 1 Column ว ธ การสร างตารางว าง Click mouse ท เมน Table เล อก Insert Table จะปรากฏหน าต างโปรแกรมให ระบ จ านวน Column (คอล มน ) และจ านวน Row (บรรท ด) หร อถ าต องการสร างตาราง อ ตโนม ต ให Click mouse ท ป ม Auto Format จะปรากฏหน าต างด งต วอย าง การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 24

4 ตารางท ได จะม ล กษณะเป น Column และ Row พร อมก บเส นกรอบเป นเส นแบ ง ขอบเขตของตาราง ด งต วอย าง Column Row Click mouse ในต าแหน งหร อในคอล มน ท จะท าการกรอกข อความ ตารางจะถ กแบ งเป นช อง ๆ ตามแถว (ROW) และคอล มน (COLUMN) ช องเหล าน สามารถเก บข อม ลได ซ งจ ดต ดระหว างคอล มน และแถวเราเร ยกว า เซลล การใช ป ม TAB ในช องตาราง ก ค อการเล อนต าแหน ง Cursor ไปย งคอล มน ถ ดไปน นเอง หร อค ณสามารถใช ค ย ท ค ย บอร ดเล อนต าแหน ง Cursor ได เช นเด ยวก น การค านวณต วเลขในตาราง ตารางท ได จากโปรแกรม Ms-Word สามารถน ามาใช ในการเก บข อม ลท เป นต วเลข และน ามาค านวณโดยใช Function ทางคณ ตศาสตร เช น SUM, AVERAGE, FREQ. เป นต น ว ธ การ ค านวณจะคล ายก บการค านวณตารางในโปรแกรม Excel ก อนอ นเรามาท าความเข าใจเก ยวก บตารางเส ยก อน ต วโปรแกรม word จะอ างอ ง เซลล ในตารางโดยใช ต วอ กษร เช น a, b, c แทนช อคอล มน (COLUMN) และต วเลข 1, 2, 3, แทนช อแถว (ROW) เช น a3 หมายถ ง คอล มน ท 1 แถวท 3 เป นต น ต วอย าง เราจะท าการรวมต วเลขในช องป 2539 รายการ ป 2539 ป 2540 ด นสอ 25,000 30,000 ปากกา 15,550 20,000 รวม Click mouse ในช อง แสดงผลรวม การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 25

5 คล กเมาส วางต าแหน ง Cursor ในช องท ต องการให แสดงผลล พท คล กเมาส เล อกเมน Table > เล อกค าส ง Formula จะปรากฏร ปภาพด งน ในช อง Formula ให ใส ส ตรค านวณ จากต วอย างข างบน จะได ส ตร =SUM(B2:B3) Number Format ค อ ร ปแบบของต วเลขท ต องการให แสดง เช น #,##0 #,##0.00 B#,##00.00;(B#,##00.00) 0 0% % เป นต น Paste Function ค อ Function อ น ให เล อกใช งาน เช น AVERAGE COUNT MIN MAX เป นต น หล งจากระบ เง อนไขเสร จแล ว ให คล กท ป ม OK โปรแกรมจะท าการค านวณต วเลข และน าผลรวมท ได แสดงผลในช องรวมท นท หากท านระบ เง อนไขไม ถ กต องหร อใส ส ตรผ ดโปรแกรม จะไม แสดงผลล พท การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 26

6 การเพ มคอล มน และตารางแถวใน เม อจ านวนแถว และคอล มน ท สร างไว ม ไม เพ ยงพอต อการใช งาน เราสามารถเพ ม แถวหร อคอล มน ได ตามต องการ ด งข นตอนต อไปน การเพ มแถวในตาราง (Insert Row) รายการ ป 2539 ป 2540 ด นสอ 25,000 30,000 ปากกา 15,550 20,000 รวม คล กเมาส วางต าแหน ง cursor เพ อเล อกแถวท จะแทรก คล กเมาส เล อกเมน Table > Insert Row word จะท าการแทรกบรรท ดว างให 1 บรรท ด การเพ มคอล มน ในตาราง (Insert Column) เล อกคอล มน ท จะท าการแทรก โดยเล อนเมาส เปล ยนสถานะเป นต ว คล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง จะปรากฏแถบด า น นหมายถ งว าได ท าการ เล อกคอล มน ท จะแทรก คล กเมาส ท เมน Table เล อกค าส ง Insert Columns หล งจากน น word ก จะท าการแทรกคอล มน ว างให 1 คอล มน ก อนหน า คอล มน ป 2547 ต วอย าง รายการ ป 2547 ป 2548 ด นสอ 225, ,000 ปากกา 315, ,000 รวม หมายเหต 1. การเล อกคอล มน ให วางเมาส บน column ท ต องการ ต าแหน งโดยต วช เมาส จะต องเป นล กศร 2. การเล อก Row หร อแถวก ท าในล กษณะเด ยวก นโดยต วช เมาส จะต อง เป นล กศร การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 27

7 การลบแถวหร อคอล มน ลบแถวหร อคอล มน ท ไม ต องการท งไป ท าได ด งน ว ธ การลบคอล มน ( Delete Column) เล อกคอล มน ท จะลบ โดยเล อนเมาส เปล ยนสถานะเป นต ว คล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง จะปรากฏแถบด า แสดงว าได ท าการ เล อกคอล มน ท จะลบแล ว คล กเมาส ท เมน Table เล อกค าส ง Delete Column หร อคล กเมาส ท ป ม หล งจากน น word ก จะลบคอล มน ท ค ณได เล อกไว ว ธ การลบแถว (Delete Row) เล อกแถวท จะลบ โดยเล อนเมาส เปล ยนสถานะเป นต ว คล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง จะปรากฏแถบด า แสดงว าได ท าการ เล อกแถวท จะลบ คล กเมาส ท เมน Table เล อกค าส ง Delete Rows หล งจากน น word ก จะท าการลบแถวท ค ณได เล อกไว การปร บความกว างของคอล มน ในแต ละคอล มน สามารถเพ มหร อลดขนาดลงได ด วยว ธ ง ายๆด งน เล อนต วช เมาส ให เปล ยนสถานะเป น คล กเมาส ป มซ ายค างไว แล วลากเมาส ไปทางขวา เม อต องการขยาย ความกว างของคอล มน ลากเมาส ไปทางซ ายเม อต องการต องการลด ความกว างของคอล มน ท งน การลดหร อขยายคอล มน จะต องค าน งถ งขนาดของกระดาษท ก าหนดไว ด วยว าเพ ยงพอและเหมาะสมหร อไม ต วอย าง รายการ ป 2539 ป 2540 ด นสอ 25,000 30,000 ปากกา 15,550 20,000 รวม การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 28

8 การสร างไฟล เอกสาร การสร างไฟล เอกสาร ค ณสามารถเล อกได หลายร ปแบบด วยก น จากเมน File คล กเมาส เล อกค าส ง New หร อคล กท ส ญญล กษณ จากแถบ เคร องม อ Task Pane ด งร ปข างล างน เล อกสร างแบบเอกสารว าง เล อกสร างแบบเอกสาร XML เล อกสร างเอกสารเว บ เล อกจาก Template เล อกจาก On my Computer จะปรากฏหน าต างโปรแกรมให เล อก ด งน การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 3

9 ในท น จะยกต วอย างการสร างไฟล เอกสารแบบง าย ๆ ค อ แบบ Blank Document คล กเมาส เล อก Blank Document จะปรากฏหน าต างโปรแกรมด งร ป แถบเคร องม อ title bar (แถบห วเร อง) Standard, formatting แถบเคร องม อ Task pane ค อ cursor แถบเคร องม อวาดร ป (Drawing) อธ บายเพ มเต ม ส ญล กษณ ท ปรากฏบนหน าต างเอกสารเร ยกว า ต วช เมาส เป นส ญญล กษณ ท บอกว าต วอ กษรของค ณจะปรากฏข นท น เม อม การพ มพ อ กษรลงไป ซ งในห วข อต อไปเราจะ เร ยกส ญญล กษณ น ว า Cursor เสมอ การพ มพ ข อความลงบนหน าต างเอกสาร ค ณสามารถ พ มพ ลงไปได ท นท ณ ต าแหน ง cursor กระพร บ ถ าต องการข นบรรท ดใหม หร อใหม ให เคาะ ป ม Enter การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 4

10 ส าหร บการเล อนต าแหน ง cursor ไปย งจ ดต าง ๆ เพ อแทรก และพ มพ ต ว อ กษร ท าได หลายว ธ ท งไกล และใกล ด งน การเล อนต าแหน ง cursor ว ธ เล อนคร งละต วอ กษรไป ทางซ าย หร อขวา กดป ม หร อ เล อนข น หร อลง กดป ม หร อ เล อนไปทางขวาส ดของข อความ กดป ม <End> เล อนไปทางซ ายส ดของข อความ กดป ม <Home> เล อนคร งละ 1 จอภาพ (ข นหร อลง) กด <PageUp> <PageDown> เล อนไปย งจ ดเร มต นของเอกสาร กด <Ctrl+PgUp> เล อนไปย งจ ดส ดท ายของเอกสาร กด <Ctrl+PgDn> นอกจากน ค ณสามารถเล อน cursor ไปย งจ ดต าง ๆ ในเอกสารได ด วยการเคล อน เมาส ไปย งจ ดใดๆ ก ได ท ค ณต องการให cursor ( ) ไปปรากฏอย แล วคล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง ค ณก สามารถแก ไขหร อพ มพ ต วอ กษรแทรกลงไปได ท นท ด งต วอย าง คล กเมาส ท น Microsoft Word ค อโปรแกรมท ใช เป นเคร องม อช วยสร างเอกสาร ไม ว าจะเป นจดหมาย บทความหร อแม กระท งการสร างหน งส อท งเล ม ค ณสามารถน าเอาร ปภาพ หร อกราฟ กต าง ๆ มาใช งานได ง าย เม อพ มพ ข อความแทรกลงไปแล ว ปรากฏว าข อความไม แทรก แต ไปท บข อความเด ม แสดงว า Word ก าล งอย ในสถานะการพ มพ ท บ ให แก ไขโดยกดป ม <Insert> ท Keyboard ก สามารถพ มพ แทรกได แต ถ าต องการยกเล กการพ มพ แทรก ให กด <Insert> อ ก 1 คร ง ก จะถ อว าเป นการยกเล ก การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 5

11 ม มมองเอกสาร Microsoft Word ม ว ธ การต างๆ เพ อให ค ณด งานของค ณได อย างช ดเจนและง ายข น เอกสารท สร าง ข นเราสามารถปร บม มมองให เหมาะสมก บการใช งานและตรงก บว ตถ ประสงค โดยแบ งออกเป น หลายร ปแบบด วยก น ให คล กเมาส ท เป ดเมน View จะปรากฏต วเล อกม มมองต างๆด งน Print Layout View (ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ ) Web Layout View (ม มมองเค าโครงเว บ) Normal View (ม มมองเค าโครงปกต ) Outline View (ม มมองเค าโครงร าง) ม มมองน ม ประโยชน ส าหร บการแก ไขห วกระดาษ และท ายกระดาษ ส าหร บการปร บระยะขอบ และ ส าหร บการท างานก บคอล มน และว ตถ ร ปวาด ถ า ค ณต องการพ มพ และแก ไขข อความในม มมองน ค ณสามารถประหย ดท ว างบนหน าจอได ด วยการ ซ อนพ นท ส ขาวท ด านบน และด านล างของหน าได ในม มมองเค าโครงเว บ พ นหล งสามารถมองเห น ได ข อความจะถ กต ดเพ อให พอด ก บหน าต าง และ กราฟ กจะถ กวางในต าแหน งเด ยวก บท ปรากฏใน เว บเบราว เซอร ส าหร บการพ มพ การแก ไข และการจ ดร ปแบบ ข อความ ม มมองปกต จะแสดงการจ ดร ปแบบ ข อความแต ลดความซ บซ อนของเค าโครงเพ อให ค ณสามารถพ มพ และแก ไขได อย างรวดเร ว เพ อด โครงสร างของเอกสาร เพ อย าย ค ดลอก และจ ดข อความใหม ด วยการลากห วเร อง ค ณ สามารถย บเอกสารเพ อด เฉพาะห วเร องหล ก หร อ ค ณสามารถขยายเอกสารเพ อด ห วเร องท งหมด แม กระท งต วข อความ นอกจากน ม มมองเค า โครงร างย งท าให ท างานก บเอกสารหล ก ค ณ สามารถใช เอกสารหล กเพ อต งค า หร อจ ดการก บ เอกสารหลายส วน เช น หน งส อท ม หลายบทได ง ายข น การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 6

12 Reading Layout (ม มมองเค าโครงการอ าน) เม อค ณอย ในม มมองเค าโครงการอ าน แถบ เคร องม อ เค าโครงการอ าน จะเป ดออกพร อม ป มท ม ประโยชน ช ดหน ง ท ค ณสามารถน ามาใช ได เช นป ม บ นท ก, พ มพ และ ค นหา แต ก ย งม ป ม พ เศษบางป ม ท ค ณจะเห นได จากแถบเคร องม อ Thumbnails (ม มมองเค าโครงแบบร ปภาพ) การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 7

13 การเป ดเอกสารหร อแฟ มข อม ลเด ม (Open File) ความสามารถของ Word นอกจากจะเป ดแฟ มข อม ลของ Word เองแล ว ย งสามารถ น าเอาแฟ มข อม ลของโปรแกรมอ น เช น RW, CU มาเป ดและแปลงแฟ มให สามารถใช งานใน Word ได โดยไม ต องเส ยเวลาสร างแฟ มข อม ลใหม ข นมา การเป ดเอกสาร / แฟ มข อม ล จะใช ในกรณ ท ค ณ ต องการน าเอาเอกสารหร อแฟ มข อม ลท ม อย เด มมาแก ไข ปร บปร ง เพ มเต ม ซ งเอกสารช ดเด มจะ ม 2 ล กษณะด วยก นค อ. เอกสาร / แฟ มข อม ล ท เก ดจาก Word เอง ค ณสามารถเป ดเอกสารน นได ท นท โดยระบ ช อเอกสาร/แฟ มข อม ล ให ถ กต อง ซ ง ชน ดของแฟ มข อม ลน นจะต องเป นแฟ มข อม ลท เป น. DOC (Word Document) เท าน น ม ข นตอนและว ธ การท างานด งต อไปน คล กเมาส ท เมน File เล อก Open หร อคล กท จะปรากฏหน าจอด งน ระบ ช อเอกสาร เอกสารท ถ กเป ด การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 8

14 การต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) ในการสร างเอกสารท วไป ค ณจะต องพ มพ เอกสารน นออกทางเคร องพ มพ จ งม ความ จ าเป นท ค ณจะต องต งค าหน ากระดาษ ซ งเป นการต งค าขนาดกระดาษ ขอบต าง ๆ รวมท งการวาง กระดาษตามแนวต าง ๆ เป นต น การต งค าหน ากระดาษ ท าได ด งน คล กเมาส ท เมน File เล อกค าส ง Page Setup จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ การต งค าหน ากระดาษ ด งร ป Margins การก าหนด ขอบกระดาษ ซ าย ขวา บน ล าง Paper ค อ การเล อก ขนาดหร อชน ดของ กระดาษ Margins เป นการก าหนดขอบกระดาษ - Top : ก าหนดขอบกระดาษบน - Bootom ก าหนดขอบกระดาษล าง - Left ก าหนดขอบกระดาษซ าย - Right ก าหนดขอบกระดาษขวา - Gutter position ก าหนดขอบกระดาษ เพ อเข าเล มหร อส นห วง Orientation เป นการก าหนดการวางแนวของกระดาษ - Portrait แนวต ง - Landscape แนวนอน การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 9

15 การส งพ มพ ออกทางเคร องพ มพ (Print) เน องจาก Microsoft Word เป นโปรแกรมกราฟ กแบบ What You See Is What You Get (WYSIWYG) ด งน นส งท ปรากฏบนจอภาพก จะเหม อนก บส งท พ มพ ออกทางเคร องพ มพ เม อ ต องการจะพ มพ เอกสารหร อแฟ มข อม ลท เตร ยมไว (ด การใช ค าส งการเตร ยมเอกสารก อนพ มพ ใน ห วข อถ ดไป) เราจะต องท าการตรวจสอบเคร องพ มพ ( Printer ) ด ว าได ต ดต งไว เร ยบร อยแล วหร อ ย ง หล งจากน นค ณก สามารถส งพ มพ ได ท นท ด วยว ธ ง าย ๆ ด งน คล กเมาส ท เมน File เล อกค าส ง Print จะปรากฏหน าต างโปรแกรม Print ด งร ป เล อกชน ด/ร น Printer พ มพ ท งแฟ มข อม ล พ มพ เฉพาะหน าท cursor ปรากฏอย ระบ หน าท จะพ มพ จ านวนช ดท ต องการพ มพ หล งจากระบ เง อนไขเสร จเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม จากหน าต าง Print จะประกอบไปด วยต วเล อกหล ก ๆ ด งน Printer Name หมายถ ง ประเภท / ร น / ชน ดของเคร องพ มพ Page Range All หมายถ ง พ มพ ท งแฟ มเอกสาร Current Page หมายถ ง ส งพ มพ เฉพาะหน าท Cursor ปรากฏอย Pages หมายถ ง ส งพ มพ โดยระบ เลขหน าท จะพ มพ เช น 1,2,3 หร อ 1,5,10 เป นต น ฯลฯ Copies หมายถ ง จ านวนช ดเอกสาร (ระบ เป นต วเลข) การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 10

16 การเตร ยมไฟล เอกสารก อนพ มพ ก อนส งพ มพ ไฟล เอกสารฉบ บจร ง เราควรจะตรวจทานความเร ยบร อยของเอกสาร ก อน ด งน นโปรแกรมจ งอ านวยความสะดวกให ค ณโดยค ณสามารถ ขอด เอกสารในร ปแบบเหม อนจร ง น นก ค อ Print Preview น นเอง ซ งม ไว ส าหร บตรวจร ปแบบของเอกสารคร งส ดท ายก อนส งพ มพ จร ง ออกทางเคร องพ มพ (Printer) ซ งการใช ค าส ง Print Preview จะแสดงผลล พธ เหม อนการพ มพ ออก ทางเคร องพ มพ ท กประการ การน าเอกสารมาแสดงในร ปของ Print Preview ม ว ธ การและข นตอนด ง ต อไปน คล กเมาส ท เมน File เล อกค าส ง Print Preview หร อคล กเมาส ท ไอคอน หล งจากน นก จะปรากฏหน าจอต วอย างข างล างน ผลท ได จากการใช ค าส ง Print Preview จะได ม มมองไฟล เอกสารท เหม อนจร ง (Print) พ มพ เอกสารออกทางเคร อง Printer (Single Doc) ม มมองเอกสารแบบหน าเด ยวบนหน าจอ (Multi Doc) ม มมองเอกสารแบบหลายเอกสารบนหน าจอเด ยว (Size) การขยายหร อลดขนาดการมองเอกสาร การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 11

17 (View Ruler) ไม บรรท ด (Shink to Fit) ปร บม มมองให พอด ก บจอภาพ (Full Screen) ปร บม มมองให เป นแบบเต มหน าจอเอกสาร หร อถ าต องการยกเล กให คล ก เมาส ท (Full Screen) อ กคร ง (Close) ป ด Print Preview กล บส การท างานปกต (Help) ขอความช วยเหล อเม อม ข อสงส ย? การออกจากโปรแกรม หล งจาก ท างานเสร จเร ยบร อยแล ว และต องการเล กใช งาน ค ณก สามารถออกจาก โปรแกรม Word ได เลย ด งร ปข างล างน คล กเมาส ท เมน File เล อกค าส ง Exit หร อ Double Click ท ป ม ม มบนซ ายม อส ดของหน าต างโปรแกรม หร อ ม มบนขวาส ดของหน าต างโปรแกรม ก ได ด งร ป ถ าเอกสารน น ย งไม ม การ Save โปรแกรม Word จะม หน าต างโต ตอบเพ อถามว า ต องการ Save ก อนหร อไม ด งร ป ถ าต องการ Save ก อนออกจากโปรแกรม ให คล กเมาส ท ไอคอน ถ าไม Save ให คล กเมาส ท ไอคอน ถ ายกเล กการออกจากโปรแกรม Word ให คล กเมาส ท ไอคอน 12

18 ในบทน เราจะกล าวถ งเร องการตกแต งเอกสาร ให สมบ รณ เพ อสร างความ สนใจให แก ผ อ าน โดยจะเน นจ ดส าค ญท ต องใช งานบ อย ๆ ต วอ กษร (Fonts) Fonts ค อ ต วอ กษรท ม หลากหลายร ปแบบเพ อใช ในว ตถ ประสงค ท ต างก น โดยจะม การต งช อของ Fonts เหล าน นไว เช น Angsana New Thai, Jasmine เป นต น การท างานด วย Word จะม ท ง ต วหนา ต วเอ ยง ต วม เส นใต รวมท งม ความสามารถในการปร บขนาดให เล ก ใหญ ได ตามต องการ การเล อก Fonts มาใช งาน สามารถเล อกได ตามความพอใจ อ กท งย งสามารถ ปร บเปล ยนร ปแบบอ กษรในเอกสารท ม อย แล ว เป นแบบและขนาดท เหมาะสมได เช นเด ยวก น ส าหร บ Fonts ท เป นภาษาไทยควรจะเล อกใช เฉพาะ Fonts ท ลงท ายด วย UPC หร อ thai, New โดยม ว ธ การและข นตอนด งน เล อกข อความท ต องการเปล ยนชน ดของ Fonts คล กเมาส ท เมน Format > Fonts.. หร อคล กเมาส ท จากแถบเคร องม อ Formatting จะปรากฏหน าจอด งน เล อกร ปแบบ เล อกขนาด เล อกช อ Fonts เล อกแบบการข ด เส นใต การปร บแต งแบบ อ น ๆ เล อกส ของ Fonts แสดงต วอย างท เล อกไว ให ก าหนดต วเล อก ท ต องการ เสร จแล วให คล กเมาส ท ป ม OK ข อความท เล อกไว ก จะถ กปร บเปล ยนไปตามเง อนไขท ค ณก าหนดให การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 13

19 การแทรกส ญญล กษณ พ เศษอ น ๆ (Symbol) นอกเหน อจากต วอ กษรบนแป นพ มพ แล ว ค ณอาจใช ต วอ กษรอ น ๆ เช น 9 เพ อให เอกสารของค ณด สวยงาม และน าสนใจมากย งข น Microsoft Word ได อ านวยความสะดวกในเร อง ของการน าเอาส ญญล กษณ เหล าน มาช วยในการตกแต งเอกสาร โดยม ว ธ การง าย ๆ ด งน เล อน Cursor ไปวางย งจ ดท ต องการแทรก คล กเมาส ท เมน Insert เล อก Symbol จะปรากฏหน าต างโปรแกรมด งร ป ช อส ญญล กษณ คล กเมาส เล อกส ญญล กษณ คล กเมาส ท ป ม Insert เพ อแทรกส ญญล กษณ ส ญญล กษณ จะแทรกอย ในต าแหน งท ต องการท นท การแทรกร ปภาพลงในเอกสาร กราฟ กข นพ นฐานท ใช ม สองชน ดท ค ณสามารถใช เพ อเพ มความน าสนใจให ก บเอกสารของค ณได ค อ ร ปภาพ เป นกราฟ กท สร างข นจากท อ นซ งค ณน าเข ามาในเอกสารของค ณ ต วอย างเช น ค ณอาจใช สแกนเนอร หร อกล องด จ ท ลเพ อสร างร ป หร อค นหาภาพต ดปะแบบอ เล กทรอน กส ค าส ง การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 14

20 ชน ดของกราฟ กท ค ณเล อกเพ อแทรกจะม ข ดจ าก ดอย ท จ ดประสงค และความช นชอบของค ณ เท าน น กราฟ กบางชน ด เช น ภาพต ดปะ จะม ล กษณะแบบสองม ต หร อม ล กษณะพ เศษจากการวาด ซ งม ความสวยงามเหม อนโลโก เส นขอบ หร อส วนท ต องการเน นได ร ปถ าย จะเหมาะก บบางกรณ ไดอะแกรมและแผนผ งองค กร สามารถใช เพ อน าเสนอข อม ลท ม ความส าค ญในเอกสารทางธ รก จ หร อทางการศ กษา WordArt จะสร างข อความท โดดเด นสะด ดตา การแทรกกราฟ กประเภทต าง ๆ ลงในเอกสาร Microsoft Word และวางกราฟ กน นใน ต าแหน งท แน นอนและในแบบท ค ณต องการท งภายในหร อรอบ ๆกรอบข อความ ค าส งท ม กใช เป น ประจ าก ค อ การน าภาพจาก ClipArt มาใช หร อการ Insert File Picture โดยม ข นตอนและว ธ การม ด งน เล อน Cursor ไปวางย งจ ดท ต องการแทรก คล กเมาส ท เมน Insert > เล อก Picture คล กเมาส เล อก ClipArt word จะแสดงร ปภาพให เล อกทางด านซ ายม อของหน าต างเอกสารจะปรากฏจากแถบ เคร องม อ Task pane... คล กเมาส ป มซ ายเล อกภาพท ต องการ ภาพท เล อกจะแทรกลงในเอกสารท นท การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 15

21 การใช ว ตถ (Object) ก บเอกสาร เม อสามารถแทรกร ปภาพได ต วโปรแกรม Microsort Word เอง ก ย งม ความสามารถในด านการสร างภาพลงในเอกสารได อ กเช นเด ยวก น โดยใช แถบเคร องม อ Drawing ด ง รายละเอ ยดต อไปน เส นตรง ร ปแบบอ สระ ส เหล ยม ช องกรอกข อความ วงกลม ข องกรอกข อความม ต วช เส นโค ง ท าร ปแบบอธ บาย ส ว ตถ ส เส น ขนาดเส น ต วช เม าส น าไปไว ข างหน า น าไปไว ข างหล ง ส งไปไว หน าข อความ ส งไปไว หล งข อความ กล ม แยกกล ม พล กแนวนอน พล กแนวต ง หม นภาพ ปร บร ปร างใหม ย ดก บตาราง จ ดเร ยงร ปวาด สร างร ปภาพ แทรกกรอบ ว ธ การใช งาน คล กเมาส เล อกแถบเคร องม อในการวาด สถานะของ cursor จะเป นเคร องหมาย + คล กเมาส ค างไว แล ววาดบนเอกสาร (สมมต เหม อนปากกา หร อด นสอ) ถ าต องการเล อกภาพท สร างไว แล ว ท าได โดยการคล กเมาส ท ภาพน น การลบภาพท เล อก ท าโดยการคล กเมาส ท ไอคอน หร อกด Delete การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 16

22 การใส เลขหน า (Page Number) หล งจาก ได จ ดการก บเอกสารเสร จเร ยบร อยแล ว เราต องการใส เลขหน าลงใน เอกสารช ดน น โปรแกรม Microsoft Word ได อ านวยความสะดวกให ค ณในการใส เลขหน าอ ตโนม ต โดยท ไม ต องเส ยเวลา น าไปพ มพ บนเคร องพ มพ ด ดอ กคร งหน ง โดยม ว ธ การด งน คล กเมาส ท เมน Insert เล อก Page Numbers ก าหนดต าแหน งเลขหน าท จะให ปรากฏบนเอกสาร Top of Page (อย ส วนของหน าเอกสาร) Bottom of Page (อย ส วนล างของหน าเอกสาร) ก าหนดการวางเลขหน า Left Right Inside Outside Center เสร จแล วคล กเมาส ท ป ม OK ต วอย างด งร ป ก าหนดต าแหน งเลขหน า ส าหร บการใส เลขหน า นอกจากต วอย างท แสดงให ด แล ว ค ณย งสามารถเล อก ร ปแบบของต วเลขได อ กจาก Format หมายเหต : การยกเล กการใส เลขหน า ด จากห วข อ Header and Footer การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 17

23 ระบ ว ธ การเร มน บหมายเลขหน าหร อเร มน บใหม ถ าค ณย งไม ได ท าข นตอนด งกล าว ให แทรกต วแบ งส วน (ต วแบ งส วน: เคร องหมายท ค ณแทรก เอาไว เพ อแสดงส วนท ายของส วน ต วแบ งส วนจะเก บองค ประกอบของการจ ดร ปแบบส วนเอาไว เช น ระยะขอบ การวางหน ากระดาษ ห วกระดาษหร อท ายกระดาษ และล าด บของหมายเลขหน า)ไว ท ต าแหน งท ค ณต องการเร มต นล าด บหมายเลขหน ากระดาษ ว ธ การและข นตอน คล กต าแหน งท ค ณต องการแทรกต วแบ งส วน บนเมน Insert ให คล ก Break ภายใต Break types ให คล กต วเล อกท ใช ระบ ต าแหน งในการเร มต นส วน (ส วน: ส วน ของเอกสารท ค ณได ต งต วเล อกการจ ดร ปแบบหน าบางอย างเอาไว ค ณต องสร างส วน ใหม เม อค ณต องการเปล ยนแปลงค ณสมบ ต ของล าด บเลขบรรท ด จ านวนคอล มน หร อห วกระดาษและท ายกระดาษ)ใหม ด งต วอย าง การให หมายเลขหน าเร มท 1 หล งจากหน าแรก ยกต วอย างเช น ค ณสามารถไม ใส หมายเลขหน าส าหร บหน าแรกหร อหน าค าน าของเอกสาร แล ว เร มหมายเลขหน าภายหล งในเอกสาร คล กในส วนของเอกสารท ค ณได ต งต วเล อกการจ ดร ปแบบหน าบางอย างเอาไว ค ณต องสร างส วน ใหม เม อค ณต องการเปล ยนแปลงค ณสมบ ต ของล าด บเลขบรรท ด จ านวนคอล มน หร อห วกระดาษ และท ายกระดาษ)ท ค ณต องการเร มหมายเลขหน า ว ธ การด งน การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 18

24 บนเมน Insert ให คล ก PageNumber คล กป ม Format ใน Start at : ให พ มพ 1 การให หมายเลขหน าให เร มท หมายเลขอ นท ไม ใช 1 ยกต วอย างเช น ค ณสามารถม หมายเลขหน าโดยไม ขาดช วงได ในเอกสารหลายๆ เอกสาร ด วย การให เอกสารแรกเร มท 1 ถ ง 20 และเอกสารท สองเร มท 21 ถ ง 40 ใช ว ธ การเด ยวก บการใส เลข หน าเร มท หมายเลข 1 การใส ห วกระดาษและท ายกระดาษ ว ตถ ประสงค ของการใส Header&Footer (ห วกระดาษและท ายกระดาษ) ก เพ อ ต องการบอกช อหน วยงาน ช อหน งส อ หร อเลขหน า หร ออ น ๆ ก บท กหน าของเอกสาร โดยม ข นตอน และว ธ การด งน คล กเมาส ท เมน View เล อกค าส ง Header and Footer จะปรากฏแถบเคร องม อ Header and Footer เพ อเล อกการใส ห วและท ายกระดาษ หร อก าหนดเง อนไขและรายละเอ ยดท ต องการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 19

25 ต วอย างด งร ป พ มพ ข อความโดย คล กเมาส ในกรอบ ข อความ Header and Footer พ มพ ข อความลงในช องห วกระดาษ คล กเมาส เพ อสล บต าแหน ง ไปพ มพ ท ท ายกระดาษ ถ าต องการยกเล กการใส Header and Footer หร อเลขหน า ค ณก สามารถท าได โดย - Click mouse ท เมน View - เล อกค าส ง Header and Footer - เช นเด ยวก บใช ค าส งในการใส Header and Footer หล งจากน นให คล กเมาส ท ข อความหร อ ต วเลข แล วกดป ม DELETE อธ บายเพ มเต ม เม อเราได ท าการใส ห วและท ายกระดาษและข อความอ นๆตามท ต องการเสร จ เร ยบร อยแล วให Close หน าต างโปรแกรมการใส ห วและท ายกระดาษ เพ อเล กการ ท างาน หากต องการตรวจสอบด ว าโปรแกรมได ท าตามเง อนไขท เราก าหนดให หร อไม? ให เล อกการมองไฟล เอกสารด วยค าส ง Print Preview การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 20

26 เม อท าความเข าใจเก ยวก บระบบแฟ มข อม ลแล ว ในบทน จะได เร ยนร การใช งานของ Word 7 ในด านพ นฐานต าง ๆ เช น การเล อกข อความ, การ copy, การลบ, การย ายข อความหร ออ กษร การ แก ไขข อผ ดพลาด การหาค าและแทนท ค า และค าส งอ น ๆ ท จ าเป นส าหร บการใช งาน การก าหนดเขตข อความ เม อท าการสร างเอกสารแล ว ร ส กว าต วอ กษรหร อร ปแบบท ค ณสร างย งไม เป นท พอใจ ต ว Microsoft Word สามารถอ านวยความสะดวกในเร องของการแก ไขร ปแบบ ปร บเปล ยนในจ ดท ต องการแก ได ไม ว าจะเป นอ กษร ข อความ หร อ Paragraph แต ก อนแก ไขจะต องบอกให Word ร ก อนว าจะเล อกแก ไขส วนใด ซ งการเล อกข อความสามารถท าได หลายว ธ ด วยก นค อ ว ธ ท หน ง เล อกข อความโดยการลากเมาส หร อในท น เร ยกว า Drag mouse ท บข อความ ข อความท ถ กเล อกก จะปรากฏแถบส ด า เม ออย ใน สถานะเช นน ค ณสามารถจ ดการและแก ไขร ปแบบได ท นท ด งต วอย าง 1. กดเมาส ป มซ ายค างไว Microsoft Word Microsoft Word 3. หย ดคล กเมาส Microsoft Word 2. ลากเมาส ไปทางขวา ว ธ ท สอง การเล อกค าโดยเล อน cursor ไปย งค าท ต องการเล อกแล ว Double Click (จะปรากฏแถบส ด าท บข อความท เล อก) ด งร ป In the box beneath Look In that lists folders and files, double-click the name of the folder that contains the document. Continue double-clicking subfolders until you open the subfolder that contains the document. การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 21

27 ว ธ ท สาม การเล อกท งย อหน าโดยการ Click mouse ต ดก น 3 คร ง หร อเร ยกว า Triple Click In the box beneath look in that lists folders and files, double-click the name of the folder that contains the document. Continue doubleclicking subfolders until you open the subfolder that contains the document. ว ธ ท ส การเล อกท งเอกสารหร อท งแฟ มเอกสาร โดยการกดป ม <Ctrl+A> หร อเล อกค าส งจาก เมน Edit > Select All ผลท ได ก จะปรากฏ ด งต วอย าง การลบข อความ การลบข อความ ค อการลบข อความท ไม ต องการท งไป ก อนท จะท าการลบเรา จะต องเล อกข อความท จะลบเส ยก อน (เล อกว ธ การ เล อกข อความ จากท กล าวข างต น) แล วจ งใช ค าส งลบข อความ ซ งม หลายว ธ ด วยก น ค อ เล อกข อความท จะลบ โดยลากเมาส ไปท บข อความ ให ได แถบด า เล อกค าส งในเมน Edit > Cut หร อเล อกคล กเมาส ท ป ม หร อกดป ม DELETE ท แป นค ย บอร ด หร อกด SPACEBAR, หร อ BACKSPACE ข อความท เล อกไว จะถ กลบท นท ท งน การเล อกใช ป มต าง ๆ ข นอย ก บสถานะการใช งาน ของค ณ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 22

28 การค ดลอกข อความ หร อย ายข อความ การค ดลอกข อความหร อ Copy ข อความ ก ค อการท าส าเนาข อความ โดยการเล อก ข อความท จะ Copy แล วน าไปวางไว ในจ ดหร อต าแหน งใหม ท ต องการ ซ งข อความเด มย งคงอย ตรงก นข าม ถ าเป นการย ายข อความหร อค าส ง Cut ก ค อการเล อกข อความท จะย าย ไปวางย งต าแหน งใหม ส วนข อความเด มก จะหายไป ต วอย าง เล อกข อความ ให ได แถบด า แล วใช ค าส ง Copy (ต อ) การ Copy ข อความ ค อ การส าเนาข อความท ถ กเล อก ไปเก บไว ย งท ท หน ง ซ งเราเร ยกว า Clipboard ถ า ผ ใช ต องการด งส าเนาด งกล าวมาใช แทรกลงในเอกสาร ต องใช ค าส ง Paste ซ งการ copy แล ว Paste สามารถท าได ในเอกสารเด ยวก น หร อต างเอกสารก ได Click mouse เพ อแทรกข อความ จากร ป เล อกข อความให ได แถบด า ใช ค าส ง Copy หร อ click mouse ท ป ม Click mouse เพ อแทรกข อความ ณ ต าแหน ง cursor ปรากฏอย ใช ค าส ง Paste หร อ click mouse ท ป ม ข อความท ถ กเล อกจะปรากฏในต าแหน งท cursor ปรากฏอย ส าหร บการใช ค าส ง Cut ว ธ การเหม อนก บการใช ค าส ง Copy หมายเหต ในการค ดลอก (Copy) หร อย ายข อความ (Cut) ไปวางย งต าแหน ง ใหม ม กจะต องใช ค าส ง Paste ค ไปด วยเสมอ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 23

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Microsoft Office Word 2 Ctrl + O, Ctrl + F12, Alt + Ctrl + เป ดเอกสารหร อแม แบบท ม อย F12 3 Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + บ นท กเอกสารหร อแม แบบท ใช งานอย F12 4 F12 บ นท กส าเนาเอกสารแฟ มแยกต างหาก

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information