... โรงเร ยนลาปางเทคโนโลย

Size: px
Start display at page:

Download "... โรงเร ยนลาปางเทคโนโลย"

Transcription

1 โรงเร ยนลาปางเทคโนโลย ข อสอบประมวลความร (ปลายภาค) ภาคเร ยนท 2 / 2555 เวลา 1 ช วโมง รห สว ชา ว ชา ท กษะพ ฒนาเพ อการส อสารภาอ งกฤษ 2 อาจารย ส ดา ชาญณรงค ระด บ ปวส. 1 ห อง พย,พย,พผ,พอ,ชอ,ทค,ตล.401,ทผ ,ชย อน ม ต...ห วหน าสาขา ( นายยงย ทธ ป ญญาพ ) Choose the best answers. 1.What s the English word of ช างเทคน ค a. a mechanic b.a nurse c. an electrician d. a technician 2. What s the English word of เสม ยน a. an accountant b. an electrician c. a clerk d. All are correct. 3. What s the English word of ศ ลป น a. an actor b. Professor c. General Manager d. a driver 4.. What s the English word of พน กงานร กษา ความปลอดภ ย a. a secretary b. a security guard c. a chef d. a singer 5.. What s the English word of พ อคร ว a. a secretary b. a security guard c. a chef d. a singer 6.. What s the English word of น กร อง a. a secretary b. a security guard c. a chef d. a singer 7. a. What s the English word of เลขาน การ a. a singer b. a maid c. a secretary d. a clerk 8. What s the English word of ช างยนต a. an electrician b. a mechanic c. an auto mechanic technician d. a programmer 9. What s the English word of ผ จ ดการ a. a sale person b. a foreman c. a staff d. a manager 10. What s the English word of คร a. a teacher b. a nurse c. a house wife d. a dancer 11. What s the English word of พ เล ยงเด ก a. a sister b. a baby sister c. a house keeper d. a house wife 12. What s the English word of พน กงานเสร ฟ อาหาร a. a customer b. a shopkeeper c. a waiter c. a boy

2 13. What s the English word of พน กงานห อง พ สด a. a customer b. a stock boy c. a shopkeeper c. a car driver 14. What s the English word of ล กค า a. an assemble b. a possible c. a customer d. a product 15. What s the English word of ผล ตภ ณต a. an assemble b. a possible c. a customer d. a product 16. What s the English word of ล กสาว a. a son b. a sister c. a mother d. a daughter 17. What s the English word of ล กชาย a. a son b. a sister c. a mother d. a daughter 18. What s the English word of โสด a. singer b. single c. merried d. widow 19. What s the English word of พน กงานเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร a. a mechanic b. a driver c.a programmer d. a waiter 20. What s the English word of ช างชานาญการ a. A foreman b. a teacher c.a. technician d. a skill worker 21. What s the English word of ส ญชาต a. race b. citizen c. nationality d. date of birth 22. What s the English word of เช อชาต a. race b. citizen c. nationality d. date of birth 23. What s the English word of ว นท เก ด a. race b. citizen c. nationality d. date of birth 24. What s the English word of ท อย 25. What s the English word of หมายเลขโทรศ พย 26. What s the English word of ส ขภาพ 27. What s the English word of ท อย อ เมลย 28. What s the English word of การศ กษา a. dance b. detail c. education d. experience 29. What s the English word of ประสบการณ a. dance b. detail c. education d. experience 30. What s the English word of ข อม ล a. dance b. detail c. education d. experience 31. What s the English word of ห องพยาบาล a. the book section b. the woman bathroom

3 32. What s the English word of ห องถ าย เอกสาร a. the book section b. the woman bathroom 33. What s the English word of ห องน าหญ ง a. the book section b. the woman bathroom 34. What s the English word of ศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง a. the Self-Access Learning Center b. the manager room 35. What s the English word of ห องสม ด a. the book section b. the woman bathroom 36. What s the English word of ห องผ จ ดการ a. the Self-Access Learning Center b. the manager room 37. What s the English word of กะกลางว น a. morning shift b. day shift c. night shift d. round shift 38. What s the English word of กะกลางค น a. morning shift b. day shift c. night shift d. round shift 39. What s the English word of กะเช า a. morning shift b. day shift c. night shift d. round shift 40. What s the English word of ไม เคย a. ever b. never c. level d. chisel 41. What s the English word of เนย a. better b. butter c. matter d. fever 42. What s the English word of ด กว า a. better b. butter c. matter d. fever 43. What s the English word of มา a. no b. OK c. go d. come 44. What s the English word of กลอง a. gold b. hold c. roll d. drum 45. What s the English word of ทอง a. gold b. hold c. roll d. drum

4 46. What s the English word of ถ อ a. gold b. hold c. roll d. drum 47. What s the English word of ม อ a. foot b. head c. tooth d. hand 48. What s the English word of เส ยใจ a. good b. sorry c. great d. excellent 49. What s the English word of ด a. good b. sorry c. great d. excellent 50. What s the English word of ด เย ยม a. good b. sorry c. great d. excellent 51. What s the English word of ประต 52. What s the English word of ต กตา 53. What s the English word of หน าต าง 54. What s the English word of พ น 55. What s the English word of หย ด a. stop b. step c. store d. stress 56. What s the English word of สาม a. one b. two c. tree d. three 57. What s the English word of ต นไม a. one b. two c. tree d. three 58. What s the English word of เพศ a. man b. woman c. sex d. male 59. What s the English word of เพศชาย a. man b. woman c. sex d. male 60.. What s the English word of เพศหญ ง a. man b. female c. sex d. male 61.How do you say [ป ดก อกน า] in English? a. Seal the envelope b. Mark the hole. c. Turn off the tap d. Spill water. 62. How do you say[ป ดซองจดหมาย]in English? a. seal the envelope b. Mark the hole. c. Turn off the tap. d. Spill water.

5 63. What is a jack used for? a. Protecting your head. b. Measuring the length. c. Striking the nails. d. Raising the cars. 64. What is a safety hat used for? a. Protecting your head. b. Measuring the length. c. Striking the nails. d. Raising the cars. 65. How do you say [หม นสกร ทวนเข มนาฬ กา] in English? a. Turn screws clockwise. b. Turn screws anti-clockwise. c. Turn screws firmly. d. Turn screws forwards. 66. How do you say [คลายนอตล อออก] in English? a. Loosen the wheel nuts. b. Tighten the wheel nuts. c. Replace the wheel nuts. d. Remove the wheel nuts. 67. What is a divider used for? a. Holding work pieces. b. Drilling the holes.. c. Sawing the wood. d. Describing circles. 68. What does a divider consist of? It consists of. a. a crank and jaws. b. a lever and a handle. c. a holder and legs. d. handle and a blade. 69. What does a hack saw consist of? It consists of a crank and jaws. b. a lever and a handle. c. a holder and legs. d. handle and a blade. 70. How do you say [เจาะร ] in English? a. Light the match. b. Read instruction c. Sharpen the chisel. d. Drill holes. 71. How do you say [อ านคาส ง] in English? a. Light the match. b. Read instructions. c. Sharpen the chisel. d. Drill holes. 72. What is a C-clamp used for? a. Holding small pieces of work. b. Protecting your eyes. c. Protecting your life. d. Measuring the surface of objects. 73. What is a spanner made of? It s made of. a. gold. b. clay. c. steel. d. lead. 74. What is a necklace made of? It s made of. a. gold. b. clay. c. steel. d. lead. 75. A Unit of is an ohm. a. voltage. b. current. c. electric power. d. resistance.

6 76. The device in car or a clock that contains and supplies electricity is a. a. transformer. b. station. c. breaker. d. battery. 77. The device that is used for putting out fires is the. a. extinguisher. b. chisel. c. barrier. d. torch. 78. How do you say [วางแก วอย างเบา ๆ] in English a. pick up the glass slowly. b. Press the glass clockwise. c. Hold the glass firmly; d. Put the glass down gently. 79. How do you say [สวมถ งม อในงานเช อม] in English a. wear the gloves while welding. b. wear the apron while welding. c. wear the goggles while welding. d. wear the helmet while welding 80. How do you say [ Turn off the machine. ] in Thai a. ป ดเคร องจ กร b. ป ดเคร องซ กผ า c. ป ดเคร องม อ c. ป ดจ กรเย บผ า...

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

ภาคผนวก. www.ssru.ac.th

ภาคผนวก. www.ssru.ac.th 107 ภาคผนวก 108 แบบสอบถาม แบบสอบถามงานว จ ย เร อง ป จจ ยท เอ อต อศ กยภาพการทาการตลาดบนอ นเทอร เน ตสาหร บผ ประกอบการโฮมสเตย อาเภอบางคนท จ งหว ดสม ทรสงคราม Factors for the Adoption of E- Marketing of Homestay

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ข อม ลส วนต ว ประสบการณ การทางาน ความร ท กษะและความสามารถพ เศษอ นๆ ว น เด อน ป เก ด: 30 ธ นวาคม 2534 หม เล อด: บ น าหน ก: 79 ก โลกร ม

ข อม ลส วนต ว ประสบการณ การทางาน ความร ท กษะและความสามารถพ เศษอ นๆ ว น เด อน ป เก ด: 30 ธ นวาคม 2534 หม เล อด: บ น าหน ก: 79 ก โลกร ม นายส นต ช ย ต ระวรมงคล 112/340 หม 2 ซอยเอกช ย 18 ถนนเอกช ย แขวงบางข นเท ยน เขตจอมทอง กร งเทพฯ 10150 โทรศ พท : 02-415-1022, 08-8893-8680 อ เมล : santichai555@hotmail.com ข อม ลส วนต ว เพศ: ชาย อาย : 22

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน #8 (HU DEW Contest) งานหาดใหญ แฟร 2012 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ศ กษาหาความร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ระด บระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลและสารสนเทศของสถานศ กษา โดยม การเช อมโดยฐานข อม ลให สามารใช ร วมก นได ท กฝ าย ระบบฐานข อม ล

ระด บระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลและสารสนเทศของสถานศ กษา โดยม การเช อมโดยฐานข อม ลให สามารใช ร วมก นได ท กฝ าย ระบบฐานข อม ล ต วบ งช ท 3.5 ระด บระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลและสารสนเทศของสถานศ กษา ว ทยาล ยม ระบบข อม ลท เป นป จจ บ น ม การเช อมโยงอย างเป นระบบ เพ อให บ คลากร อาจารย เจ าหน าท ได ใช ฐานข อม ลเพ อให เป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว จ านวน ๒๐ ต าแหน ง ด งน ๑. ต าแหน งน

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information