บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

Size: px
Start display at page:

Download "บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550"

Transcription

1 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

2 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 งบก าไรขาดท น งบแสดงการเปล ยนแปลง ในส วนของผ ถ อห นและงบกระแสเง นสดส าหร บป ส นส ดว นเด ยวก นของแต ละป ของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ซ งผ บร หารของก จการเป นผ ร บผ ดชอบต อความถ กต องและครบถ วนของข อม ล ในงบการเง นเหล าน ส วนข าพเจ าเป นผ ร บผ ดชอบในการแสดงความเห นต องบการเง นด งกล าวจากผล การตรวจสอบของข าพเจ า ข าพเจ าได ปฏ บ ต งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบ ญช ท ร บรองท วไป ซ งก าหนดให ข าพเจ าต อง วางแผนและปฏ บ ต งานเพ อให ได ความเช อม นอย างม เหต ผลว างบการเง นแสดงข อม ลท ข ดต อข อเท จจร ง อ นเป นสาระส าค ญหร อไม การตรวจสอบรวมถ งการใช ว ธ การทดสอบหล กฐานประกอบรายการท งท เป น จ านวนเง น และการเป ดเผยข อม ลในงบการเง น การประเม นความเหมาะสมของหล กการบ ญช ท ก จการ ใช และประมาณการเก ยวก บรายการทางการเง นท เป นสาระส าค ญซ งผ บร หารเป นผ จ ดท าข น ตลอดจน การประเม นถ งความเหมาะสมของการแสดงรายการท น าเสนอในงบการเง นโดยรวม ข าพเจ าเช อว า การตรวจสอบด งกล าวให ข อสร ปท เป นเกณฑ อย างเหมาะสมในการแสดงความเห นของข าพเจ า ข าพเจ าเห นว า งบการเง นข างต นน แสดงฐานะการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 ผลการ ด าเน นงานและกระแสเง นสดส าหร บป ส นส ดว นเด ยวก นของแต ละป ของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) โดยถ กต องตามท ควรในสาระส าค ญตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป ร ตนา จาละ ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 3734 บร ษ ท ส าน กงาน เอ นส ท แอนด ย ง จ าก ด กร งเทพฯ: 26 ม นาคม 2552

3 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 หมายเหต ส นทร พย เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 6 131,515, ,861,038 เง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น - ส ทธ 7 274,800,000 - เง นลงท น - ส ทธ 8 680,182, ,215,614 ล กหน ส าน กห กบ ญช 9 50,185, ,570,359 ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า - ส ทธ 10 1,810,159,868 1,828,433,938 อ ปกรณ - ส ทธ 13 81,283, ,706,820 ส นทร พย ไม ม ต วตน 14 12,457,105 11,374,292 ส นทร พย อ น 65,411,411 48,781,644 รวมส นทร พย 3,105,995,095 3,694,943,705 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

4 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบด ล (ต อ) ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 หมายเหต หน ส นและส วนของผ ถ อห น หน ส น เง นก ย ม 15 50,000,000 - เจ าหน ส าน กห กบ ญช 294,804,300 - เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า 855,910,510 1,243,919,398 ค าใช จ ายพน กงานค างจ าย 51,109,106 61,065,701 ภาษ เง นได น ต บ คคลค างจ าย 5,121,040 89,471,707 ค าใช จ ายค างจ าย 23,253,592 18,662,298 หน ส นอ น 17,065,343 17,209,734 รวมหน ส น 1,297,263,891 1,430,328,838 ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น ท นจดทะเบ ยน ห นสาม ญ 1,700,000,000 ห น ม ลค าห นละ 1 บาท 1,700,000,000 1,700,000,000 ท นท ออกจ าหน ายและช าระเต มม ลค าแล ว ห นสาม ญ 1,500,000,000 ห น ม ลค าห นละ 1 บาท 1,500,000,000 1,500,000,000 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลงม ลค าเง นลงท น ,397, ,198,034 ก าไรสะสม จ ดสรรแล ว - ส ารองตามกฎหมาย 16 87,991,692 83,145,841 ย งไม ได จ ดสรร 134,342, ,270,992 รวมส วนของผ ถ อห น 1,808,731,204 2,264,614,867 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 3,105,995,095 3,694,943,705 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน - - (นางสาวส วภา เจร ญย ง) กรรมการ (นางอ ศว น ไตล งคะ) กรรมการ

5 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบก าไรขาดท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 หมายเหต รายได ค านายหน า ค านายหน าจากการซ อขายหล กทร พย 756,390, ,643,066 ค านายหน าจากการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า 31,008,609 18,927,850 ค าธรรมเน ยมและบร การ 19 62,311,300 22,902,629 ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย 8.2 (50,491,958) 176,443,490 ขาดท นจากการซ อขายตราสารอน พ นธ (56,160) (28,600) ดอกเบ ยและเง นป นผล 93,712,244 85,935,548 ดอกเบ ยเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย 56,507,021 34,356,744 รายได อ น 5,163,109 4,083,953 รวมรายได 954,544,294 1,057,264,680 ค าใช จ าย ค าใช จ ายในการก ย มเง น 19,735,806 13,137,257 ค าธรรมเน ยมและบร การจ าย 85,331,681 84,568,288 หน ส ญและหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อม ลค าจากการปร บโครงสร างหน (โอนกล บ) 11 15,556,072 (868,695) ค าใช จ ายในการด าเน นงาน ค าใช จ ายเก ยวก บพน กงาน 406,864, ,738,598 ค าใช จ ายเก ยวก บอาคารสถานท และอ ปกรณ 160,260, ,843,961 ค าภาษ อากร 1,838,937 2,489,848 ค าตอบแทนกรรมการ , ,000 ค าใช จ ายอ น 7 109,608,414 77,417,808 รวมค าใช จ ายในการด าเน นงาน 679,412, ,300,215 รวมค าใช จ าย 800,036, ,137,065 ก าไรก อนภาษ เง นได น ต บ คคล 154,507, ,127,615 ภาษ เง นได น ต บ คคล 21 (57,590,815) (97,907,290) ก าไรส ทธ ส าหร บป 96,917, ,220,325 ก าไรต อห นข นพ นฐาน 22 ก าไรส ทธ หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

6 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบแสดงการเปล ยนแปลงในส วนของผ ถ อห น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 ส วนเก นท น ก าไรสะสม ท นเร อนห นท ออก ท เก ดจากการ จ ดสรรแล ว - จ าหน ายและช าระ เปล ยนแปลง ส ารอง หมายเหต เต มม ลค าแล ว ม ลค าเง นลงท น ตามกฎหมาย ย งไม ได จ ดสรร รวม ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000, ,896,689 70,284,825 37,911,683 2,080,093,197 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลง ม ลค าเง นลงท นลดลง - (72,698,655) - - (72,698,655) ก าไรส ทธ ส าหร บป ,220, ,220,325 จ ดสรรเง นส ารองตามกฎหมาย ,861,016 (12,861,016) - ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000, ,198,034 83,145, ,270,992 2,264,614,867 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000, ,198,034 83,145, ,270,992 2,264,614,867 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลง ม ลค าเง นลงท นลดลง - (312,800,682) - - (312,800,682) ก าไรส ทธ ส าหร บป ,917,019 96,917,019 จ ดสรรเง นส ารองตามกฎหมาย ,845,851 (4,845,851) - เง นป นผลจ าย (240,000,000) (240,000,000) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000,000 86,397,352 87,991, ,342,160 1,808,731,204 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

7 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบกระแสเง นสด ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ กระแสเง นสดจากก จกรรมด าเน นงาน ก าไรก อนภาษ เง นได น ต บ คคล 154,507, ,127,615 รายการปร บกระทบก าไรก อนภาษ เง นได น ต บ คคล เป นเง นสดร บ(จ าย)จากก จกรรมด าเน นงาน ค าเส อมราคาและรายจ ายต ดบ ญช 45,529,966 45,979,014 หน ส ญและหน สงส ยจะส ญ(โอนกล บ) 40,818,014 (829,467) ก าไรจากการต ราคาหล กทร พย (1,575) (7,425) ขาดท น(ก าไร)จากการจ าหน ายเง นลงท น 767,790 (171,619,963) ขาดท นจากการด อยค าของเง นลงท น 40,956,311 - ขาดท นจากการจ าหน ายอ ปกรณ 422,191 1,827,210 ก าไรจากการแปลงค าเง นตราต างประเทศ - (139,500) ต ดจ าหน ายค าเผ อปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน (61,942) (39,228) รายได ดอกเบ ยจากเง นฝากและเง นลงท น (28,353,710) (29,116,315) รายได ดอกเบ ยเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย (56,507,021) (34,356,744) รายได เง นป นผล (65,358,534) (57,163,027) ค าใช จ ายดอกเบ ย 19,735,806 13,137,257 ก าไรจากการด าเน นงานก อนการเปล ยนแปลง ในส นทร พย และหน ส นด าเน นงาน 152,455, ,799,427 ส นทร พย ด าเน นงาน(เพ มข น)ลดลง เง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น (300,000,000) - เง นลงท นช วคราว 181, ,875 ล กหน ส าน กห กบ ญช 193,384,773 (243,570,359) ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า 2,388,551 18,804,060 ส นทร พย อ น (17,628,684) (986,785) หน ส นด าเน นงานเพ มข น(ลดลง) เจ าหน ส าน กห กบ ญช 294,804,300 (609,006,654) เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า (388,008,888) 577,297,726 ค าใช จ ายพน กงานค างจ าย (9,956,595) 7,471,679 ค าใช จ ายค างจ าย 4,591, ,581 หน ส นอ น (861,364) 930,011 เง นสดใช ไปในก จกรรมด าเน นงาน (68,650,358) (124,692,439) หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

8 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบกระแสเง นสด (ต อ) ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ เง นสดร บดอกเบ ยจากเง นฝากและเง นลงท น 29,352,627 26,164,374 เง นสดร บดอกเบ ยจากเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย 56,836,468 34,350,154 เง นสดจ ายภาษ เง นได น ต บ คคล (141,941,482) (58,267,027) เง นสดจ ายดอกเบ ย (19,735,806) (13,137,257) เง นสดส ทธ ใช ไปในก จกรรมด าเน นงาน (144,138,551) (135,582,195) กระแสเง นสดจากก จกรรมลงท น เง นสดร บจากเง นป นผล 65,358,534 57,163,027 เง นสดร บจากการจ าหน ายเง นลงท นระยะยาว 713, ,090,557 เง นสดจ ายซ อเง นลงท นระยะยาว (146,384,685) (149,650,000) เง นสดร บจากการจ าหน ายอ ปกรณ 1,486, ,789 เง นสดจ ายซ ออ ปกรณ (21,895,500) (20,772,049) เง นสดจ ายซ อส นทร พย ไม ม ต วตน (4,485,749) (4,598,661) เง นสดส ทธ จาก(ใช ไปใน)ก จกรรมลงท น (105,206,494) 228,566,663 กระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น เง นสดร บจากเง นก ย ม 50,000,000 - เง นป นผลจ าย (240,000,000) - เง นสดส ทธ ใช ไปในก จกรรมจ ดหาเง น (190,000,000) - เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสดเพ มข น(ลดลง)ส ทธ (439,345,045) 92,984,468 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด ณ ว นท 1 มกราคม 570,861, ,876,570 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 131,515, ,861,038 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

9 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) หมายเหต ประกอบงบการเง น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ ข อม ลท วไป 1.1 ข อม ลท วไปของบร ษ ทฯ บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) จ ดต งข นเป นบร ษ ทมหาชนและม ภ ม ล าเนาใน ประเทศไทย โดยม ธนาคารธนชาต จ าก ด (มหาชน) เป นบร ษ ทใหญ และม บร ษ ท ท นธนชาต จ าก ด (มหาชน) ซ งเป นบร ษ ทท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยเป นบร ษ ทใหญ ของกล ม บร ษ ท บร ษ ทฯประกอบธ รก จหล กทร พย และได ร บใบอน ญาตประกอบธ รก จการเป นนายหน าซ อขาย หล กทร พย การค าหล กทร พย การจ ดจ าหน ายหล กทร พย การเป นต วแทนซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า การเป นท ปร กษาการลงท น นอกจากน บร ษ ทฯย งได ร บความเห นชอบจากส าน กงานคณะกรรมการ ก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ( กลต. ) ให ท าหน าท เป นนายทะเบ ยนหล กทร พย และท ปร กษา ทางการเง นตามขอบเขตท กลต.ก าหนด บร ษ ทฯม ท อย ตามท จดทะเบ ยนค อเลขท 444 อาคาร เอ มบ เค ทาวเวอร ช น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงว งใหม เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯม สาขาท งใน กร งเทพมหานคร และต างจ งหว ดรวม 30 สาขา (2550: 33 สาขา) 1.2 ว กฤตการณ ทางเศรษฐก จ ว กฤตการณ ทางการเง นท เก ดข นในประเทศสหร ฐอเมร กาในช วงป ท ผ านมาได ส งผลกระทบต อ สภาวะเศรษฐก จโลก โดยจะเห นได จากการลดลงของราคาห นท วโลก ภาวะการต งต วของตลาด ส นเช อและการไม สามารถด ารงอย ได ของสถาบ นการเง นในต างประเทศ ในป จจ บ นร ฐบาลของ ประเทศต าง ๆ ได ออกมาตรการเพ อแก ไขป ญหาสภาพคล องและการเพ มท นของสถาบ นการเง นอย าง ต อเน องเพ อแก ไขป ญหาและสร างความม นใจแก ฝ ายต าง ๆ อย างไรก ตาม ย งคงม ความไม แน นอนใน สภาวะเศรษฐก จของโลก งบการเง นน จ ดท าข นบนพ นฐานข อเท จจร งของสภาวะเศรษฐก จท เป นอย ในป จจ บ น และประมาณการและข อสมมต ฐานต าง ๆ ท บร ษ ทฯพ จารณาแล วว าเหมาะสมใน สถานการณ ป จจ บ น อย างไรก ตาม งบการเง นน อาจได ร บผลกระทบจากความไม แน นอนของ สถานการณ ท อาจจะเก ดข นในอนาคต 1

10 2. เกณฑ ในการจ ดท างบการเง น งบการเง นน จ ดท าข นตามมาตรฐานการบ ญช ท ก าหนดในพระราชบ ญญ ต ว ชาช พบ ญช พ.ศ และการแสดงรายการในงบการเง นน ได ท าข นเพ อให เป นไปตามข อก าหนดของประกาศส าน กงาน คณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท สธ/น. 26/2549 เร องแบบงบการเง นส าหร บ บร ษ ทหล กทร พย ลงว นท 29 ม ถ นายน 2549 งบการเง นฉบ บภาษาไทยเป นงบการเง นฉบ บท บร ษ ทฯใช เป นทางการตามกฎหมาย งบการเง นฉบ บ ภาษาอ งกฤษแปลมาจากงบการเง นฉบ บภาษาไทยด งกล าว งบการเง นน ได จ ดท าข นโดยใช เกณฑ ราคาท นเด มเว นแต จะได เป ดเผยเป นอย างอ นในนโยบายการ บ ญช 3. การประกาศใช มาตรฐานการบ ญช ใหม 3.1 มาตรฐานการบ ญช ท ม ผลบ งค บใช ในป ป จจ บ น สภาว ชาช พบ ญช ได ออกประกาศสภาว ชาช พบ ญช ฉบ บท 9/2550 ฉบ บท 38/2550 และฉบ บท 62/2550 เก ยวก บมาตรฐานการบ ญช โดยให ใช มาตรฐานการบ ญช ใหม ด งต อไปน ฉบ บท 25 (ปร บปร ง 2550) งบกระแสเง นสด ฉบ บท 29 (ปร บปร ง 2550) ส ญญาเช า ฉบ บท 31 (ปร บปร ง 2550) ส นค าคงเหล อ ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2550) ต นท นการก ย ม ฉบ บท 35 (ปร บปร ง 2550) การน าเสนองบการเง น ฉบ บท 39 (ปร บปร ง 2550) นโยบายการบ ญช การเปล ยนแปลงประมาณการทางบ ญช และ ข อผ ดพลาด ฉบ บท 41 (ปร บปร ง 2550) งบการเง นระหว างกาล ฉบ บท 43 (ปร บปร ง 2550) การรวมธ รก จ ฉบ บท 49 (ปร บปร ง 2550) ส ญญาก อสร าง ฉบ บท 51 ส นทร พย ไม ม ต วตน มาตรฐานการบ ญช ข างต นถ อปฏ บ ต ก บงบการเง นส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มในหร อหล งว นท 1 มกราคม 2551 เป นต นไป ฝ ายบร หารของบร ษ ทฯได ประเม นแล วเห นว ามาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 ฉบ บท 33 ฉบ บท 43 และฉบ บท 49 ไม เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ทฯ ส วนมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท เหล อไม ม ผลกระทบอย างเป นสาระส าค ญต องบการเง นส าหร บป ป จจ บ น 2

11 3.2 มาตรฐานการบ ญช ท ย งไม ม ผลบ งค บใช ในป ป จจ บ น สภาว ชาช พบ ญช ได ออกประกาศสภาว ชาช พบ ญช ฉบ บท 86/2551 เก ยวก บมาตรฐานการบ ญช โดย ให ใช มาตรฐานการบ ญช ใหม ด งต อไปน ฉบ บท 36 (ปร บปร ง 2550) การด อยค าของส นทร พย ฉบ บท 54 (ปร บปร ง 2550) ส นทร พย ไม หม นเว ยนท ถ อไว เพ อขายและการด าเน นงานท ยกเล ก มาตรฐานการบ ญช ข างต นถ อปฏ บ ต ก บงบการเง นส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มในหร อหล งว นท 1 มกราคม 2552 เป นต นไป ฝ ายบร หารของบร ษ ทฯได ประเม นแล วเห นว ามาตรฐานการบ ญช ฉบ บ ด งกล าวจะไม ม ผลกระทบอย างเป นสาระส าค ญต องบการเง นส าหร บป ท เร มใช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บด งกล าว 4. การใช ด ลยพ น จและประมาณการทางบ ญช ท ส าค ญ ในการจ ดท างบการเง นตามมาตรฐานการบ ญช ท ร บรองท วไป ฝ ายบร หารอาจต องใช ด ลยพ น จและการ ประมาณการในเร องท ม ความไม แน นอนซ งอาจม ผลกระทบต อจ านวนเง นท แสดงในงบการเง นและ ข อม ลท เป ดเผยในหมายเหต ประกอบงบการเง น ด วยเหต น ผลท เก ดข นจร งจ งอาจแตกต างไปจาก จ านวนท ประมาณการไว การใช ด ลยพ น จและการประมาณการทางบ ญช ท ส าค ญ ได แก 4.1 ค าเผ อหน สงส ยจะส ญของล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า ค าเผ อหน สงส ยจะส ญของล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน าเก ดจากการปร บม ลค า ของล กหน จากความเส ยงด านเครด ตท อาจเก ดข น ฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จในการประมาณการ ผลเส ยหายท คาดว าจะเก ดข นของล กหน แต ละราย โดยพ จารณาความเส ยงในการเร ยกช าระและม ลค า ของหล กทร พย ท ใช ค าประก น อย างไรก ตาม การใช ประมาณการและข อสมมต ฐานท แตกต างก นอาจม ผลกระทบต อจ านวนค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ด งน นการปร บปร งค าเผ อหน สงส ยจะส ญอาจม ข นได ใน อนาคต 4.2 ม ลค าย ต ธรรมของเคร องม อทางการเง น ในการประเม นม ลค าย ต ธรรมของเคร องม อทางการเง นท ไม ม การซ อขายในตลาดและไม สามารถหา ราคาได ในตลาดซ อขายคล อง ฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จในการประมาณม ลค าย ต ธรรมของเคร องม อ ทางการเง นด งกล าวโดยค านวณตามหล กเกณฑ การประเม นม ลค าท เป นท ยอมร บก นท วไป ซ งต วแปร ท ใช ในการค านวณมาจากการเท ยบเค ยงก บต วแปรท ม อย ในตลาด โดยค าน งถ งสภาพคล อง ข อม ล ความส มพ นธ และการเปล ยนแปลงของม ลค าของเคร องม อทางการเง นในระยะยาว 3

12 4.3 ค าเผ อการด อยค าของเง นลงท นในหล กทร พย บร ษ ทฯพ จารณาค าเผ อการด อยค าของเง นลงท นในหล กทร พย เม อพบว าม ลค าย ต ธรรมของเง นลงท น ด งกล าวลดลงอย างม สาระส าค ญและเป นระยะเวลานาน หร อเม อม ข อบ งช ของการด อยค า ซ งความม สาระส าค ญและระยะเวลาน นข นอย ก บด ลยพ น จของฝ ายบร หาร โดยฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จในการ ประมาณการผลขาดท นโดยการว เคราะห สถานะของเง นลงท นแต ละรายการ 4.4 คด ฟ องร อง บร ษ ทฯม หน ส นท อาจจะเก ดข นจากการถ กฟ องร องเร ยกค าเส ยหาย ซ งฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จใน การประเม นผลของคด ท ถ กฟ องร องแล วและเช อม นว าจะไม ม ความเส ยหายเก ดข นจ งไม ได บ นท ก ประมาณการหน ส นด งกล าว ณ ว นท ในงบการเง น อย างไรก ตาม ผลท เก ดข นจร งอาจแตกต างไปจากท ได ม การประมาณการไว 5. นโยบายการบ ญช ท ส าค ญ 5.1 การร บร รายได ก) ค านายหน า ค านายหน าจากการเป นนายหน าซ อขายหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน าถ อเป นรายได ณ ว นท ท เก ดรายการ ข) ค าธรรมเน ยมและบร การ ค าธรรมเน ยมและบร การร บร เม อได ให บร การแล วโดยพ จารณาถ งข นความส าเร จของงาน ค) ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย ถ อเป นรายได หร อค าใช จ าย ณ ว นท ท เก ดรายการ ง) ดอกเบ ยและเง นป นผล ดอกเบ ยถ อเป นรายได ตามเกณฑ คงค างโดยค าน งถ งอ ตราผลตอบแทนท แท จร ง เง นป นผลจาก เง นลงท นถ อเป นรายได เม อม ส ทธ ในการร บเง นป นผล จ) ดอกเบ ยจากเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย ดอกเบ ยถ อเป นรายได ตามเกณฑ คงค างซ งค านวณตามระยะเวลาของเง นให ก ย ม เว นแต ม ความ ไม แน นอนในการเร ยกเก บเง นต นและดอกเบ ย บร ษ ทฯจ งหย ดร บร รายได ดอกเบ ยด งกล าวตาม เกณฑ คงค าง 4

13 5.2 ดอกเบ ยเง นก ย ม กรณ ด งต อไปน ถ อว าม ความไม แน นอนในการเร ยกเก บเง นต นและดอกเบ ย (1) ล กหน ท วไปท ม หล กประก นต ากว าม ลหน (2) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นไม เก นท กสามเด อน ซ งค างช าระเง นต นหร อ ดอกเบ ยต งแต สามเด อนข นไป (3) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นเก นกว าท กสามเด อน เว นแต ม หล กฐานท ช ดเจน และม ความเป นไปได ค อนข างแน ท บร ษ ทฯจะได ร บช าระหน ท งหมด เง อนไขด งกล าวข างต นเป นไปตามหล กเกณฑ ท ก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการก าก บ หล กทร พย และตลาดหล กทร พย ตามหน งส อท กธ. 5/2544 ลงว นท 15 ก มภาพ นธ 2544 ดอกเบ ยเง นก ย มถ อเป นค าใช จ ายตามเกณฑ คงค าง 5.3 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด หมายถ ง เง นสดในม อและเง นฝากธนาคารท กประเภทท ม ก าหนด จ ายค นภายในระยะเวลาไม เก น 3 เด อนหร อน อยกว า รวมถ งต วเง นประเภทเผ อเร ยกและต วเง นท ม ว น ถ งก าหนดภายใน 3 เด อนหร อน อยกว า และไม ม ข อจ าก ดในการเบ กใช 5.4 การร บร และต ดบ ญช ส นทร พย ของล กค า บร ษ ทฯบ นท กส นทร พย ท ล กค าวางไว ก บบร ษ ทฯเพ อการซ อขายหล กทร พย บ ญช เง นสดและบ ญช เครด ตบาลานซ รวมถ งเง นท ล กค าวางเป นประก นเพ อการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน าเป นส นทร พย และหน ส นของบร ษ ทฯเพ อการควบค มภายใน และ ณ ว นท ในงบด ล บร ษ ทฯจะต ดรายการด งกล าวใน ส วนท ไม ม ภาระค าประก นออกท งด านส นทร พย และหน ส น โดยจะแสดงเฉพาะส นทร พย ท เป นของ บร ษ ทฯเท าน น 5.5 เง นลงท น ก) เง นลงท นในหล กทร พย เพ อค าแสดงตามม ลค าย ต ธรรม บร ษ ทฯบ นท กการเปล ยนแปลงม ลค า ของหล กทร พย เป นรายการก าไรหร อขาดท นส ทธ ในงบก าไรขาดท น ข) เง นลงท นในหล กทร พย เผ อขายท งท ถ อไว เป นเง นลงท นช วคราวและระยะยาวแสดงตามม ลค า ย ต ธรรม บร ษ ทฯบ นท กการเปล ยนแปลงม ลค าหล กทร พย ด งกล าวเป นรายการแยกต างหากใน ส วนของผ ถ อห นจนกระท งจ าหน ายหล กทร พย ด งกล าวออกไปจ งบ นท กการเปล ยนแปลงม ลค า น นในงบก าไรขาดท น ค) เง นลงท นในตราสารท นท ไม อย ในความต องการของตลาดถ อเป นเง นลงท นท วไป ซ งแสดงใน ราคาท นส ทธ จากค าเผ อการด อยค า (ถ าม ) 5

14 ม ลค าย ต ธรรมของหล กทร พย ในความต องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ อหล งส ด ณ ส นว น ท าการส ดท ายของป ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ม ลค าย ต ธรรมของหน วยลงท นค านวณจาก ม ลค าส นทร พย ส ทธ บร ษ ทฯใช ว ธ ถ วเฉล ยถ วงน าหน กในการค านวณต นท นของเง นลงท น 5.6 ล กหน ส าน กห กบ ญช ล กหน ส าน กห กบ ญช หมายถ ง ยอดด ลส ทธ ล กหน ศ นย ร บฝากหล กทร พย ท เก ดจากการช าระราคาซ อ ขายหล กทร พย ผ านส าน กห กบ ญช ของศ นย ร บฝากหล กทร พย และยอดด ลส ทธ ล กหน ส าน กห กบ ญช ส ญญาซ อขายล วงหน า ท งน รวมถ งเง นท ได น าไปวางเป นประก นก บส าน กห กบ ญช ในการท าธ รกรรม อน พ นธ 5.7 ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน าและการต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า หมายถ ง ยอดส ทธ ล กหน ธ รก จหล กทร พย และ ล กหน ส ญญาซ อขายล วงหน าหล งห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญและค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บ โครงสร างหน บวกดอกเบ ยค างร บ ท งน ล กหน ธ รก จหล กทร พย ให รวมถ งล กหน ท ซ อขายหล กทร พย ด วยเง นสด ล กหน เง นให ก ย มเพ อซ อ หล กทร พย โดยใช หล กทร พย ท ซ อน นมาวางเป นประก นและล กหน อ น เช น ล กหน ซ อหล กทร พย ด วย เง นสดท ไม สามารถช าระเง นได ภายในระยะเวลาท ก าหนด และล กหน ท อย ระหว างด าเน นคด ประนอมหน หร อผ อนช าระ บร ษ ทฯต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญโดยการประเม นฐานะของล กหน แต ละรายโดยพ จารณาความเส ยงใน การเร ยกช าระและม ลค าของหล กทร พย ท ใช ค าประก น และต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญเม อหน น นม หล กประก นไม เพ ยงพอและ/หร อม โอกาสท ได ร บช าระค นไม ครบ ท งน บร ษ ทฯถ อพ นฐานการจ ดช น หน และการต งส ารองตามหล กเกณฑ ด งน ก) ม ลหน จ ดช นส ญ หมายถ ง (1) ม ลหน ของล กหน ท ได ต ดตามทวงถามจนถ งท ส ดแล วแต ไม ได ร บการช าระหน และ บร ษ ทฯได ด าเน นการจ าหน ายหน ส ญจากบ ญช ล กหน ตามกฎหมายภาษ อากรแล ว (2) ม ลหน ส วนท บร ษ ทฯได ท าส ญญาปลดหน ให ข) ม ลหน จ ดช นสงส ย หมายถ ง ม ลหน เฉพาะส วนท ส งเก นกว าหล กประก นของล กหน ท เข า ล กษณะด งน (1) ล กหน ท วไป ล กหน สถาบ นการเง นท ม ป ญหา และล กหน อ นท ม หล กประก นต ากว า ม ลหน 6

15 (2) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นไม เก นท กสามเด อน ซ งค างช าระเง นต นหร อ ดอกเบ ยต งแต สามเด อนข นไป (3) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นเก นกว าท กสามเด อน เว นแต ม หล กฐานท ช ดเจน และม ความเป นไปได ค อนข างแน ท บร ษ ทฯจะได ร บช าระหน ท งหมด ค) ม ลหน จ ดช นต ากว ามาตรฐาน หมายถ ง ม ลหน ส วนท ไม ส งเก นกว าหล กประก นของล กหน ท เข า ล กษณะตาม ข) โดยบร ษ ทฯต ดจ าหน ายล กหน จ ดช นส ญออกจากบ ญช เม อม รายการ และต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญใน อ ตราไม ต ากว าร อยละหน งร อยของม ลหน จ ดช นสงส ยท งจ านวน ซ งเง อนไขด งกล าวข างต นเป นไป ตามหล กเกณฑ ท ก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ตาม หน งส อท กธ. 33/2543 ลงว นท 25 ส งหาคม 2543 ซ งแก ไขเพ มเต มตามหน งส อท กธ. 5/2544 ลงว นท 15 ก มภาพ นธ การปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหา ในกรณ ท เป นการปร บโครงสร างหน ท เก ดจากการเปล ยนแปลงเง อนไขในการช าระหน บร ษ ทฯ ค านวณม ลค าย ต ธรรมของล กหน หล งปร บโครงสร างหน โดยค านวณจากม ลค าป จจ บ นของกระแส เง นสดท คาดว าจะได ร บในอนาคตค ดลดด วยอ ตราดอกเบ ยข นต าส าหร บเง นให ก ย มระยะยาว (MLR) ณ ว นปร บโครงสร างหน ผลต างระหว างม ลค าย ต ธรรมของหน ท ค านวณได ท ต ากว ายอดหน คงค าง ตามบ ญช เด มจะบ นท กเป นค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน และถ อเป นค าใช จ ายท ง จ านวนในงบก าไรขาดท นในป บ ญช ท ม การปร บโครงสร างหน ค าเผ อการปร บม ลค าด งกล าวจะทยอย ต ดจ าหน ายโดยน าไปปร บปร งก บบ ญช ค าใช จ ายหน ส ญและหน สงส ยจะส ญตามระยะเวลาท เหล อตาม ส ญญาปร บโครงสร างหน ขาดท นจากการปร บโครงสร างหน โดยการย นยอมลดเง นต นหร อดอกเบ ยท บ นท กในบ ญช หล งห กเง น ส ารองท ก นไว แล วจะร บร เป นขาดท นในงบก าไรขาดท นเม อม การปร บโครงสร างหน 5.9 อ ปกรณ และค าเส อมราคา อ ปกรณ แสดงม ลค าตามราคาท นห กค าเส อมราคาสะสมและค าเผ อการด อยค าของส นทร พย (ถ าม ) ค าเส อมราคาของอ ปกรณ ค านวณจากราคาท นของส นทร พย โดยว ธ เส นตรงตามอาย การใช งาน โดยประมาณ 5 ป ไม ม การค ดค าเส อมราคาส าหร บส นทร พย ระหว างต ดต ง ค าเส อมราคารวมอย ในการค านวณผลการด าเน นงาน 7

16 5.10 ส นทร พย ไม ม ต วตนและค าต ดจ าหน าย ส นทร พย ไม ม ต วตนแสดงม ลค าตามราคาท นห กค าต ดจ าหน ายสะสมและค าเผ อการด อยค าสะสม (ถ าม ) บร ษ ทฯต ดจ าหน ายส นทร พย ไม ม ต วตนท ม อาย การให ประโยชน จ าก ดอย างม ระบบตลอดอาย การให ประโยชน ของส นทร พย น น และจะประเม นการด อยค าของส นทร พย ด งกล าวเม อม ข อบ งช ว า ส นทร พย น นอาจเก ดการด อยค า บร ษ ทฯจะทบทวนระยะเวลาการต ดจ าหน ายและว ธ การต ดจ าหน าย ของส นทร พย ไม ม ต วตนด งกล าวท กส นป เป นอย างน อย ค าต ดจ าหน ายร บร เป นค าใช จ ายในงบก าไร ขาดท น ส นทร พย ไม ม ต วตนท ม อาย การใช ประโยชน จ าก ดม อาย การให ประโยชน โดยประมาณ 5 ป 5.11 ส ญญาเช าระยะยาว ส ญญาเช ายานพาหนะท ความเส ยงและผลตอบแทนของความเป นเจ าของส วนใหญ ได โอนให ก บ บร ษ ทฯในฐานะผ เช าถ อเป นส ญญาเช าการเง น ส ญญาเช าทางการเง นจะบ นท กเป นรายจ ายฝ ายท นด วย ม ลค าย ต ธรรมของส นทร พย ท เช าหร อม ลค าป จจ บ นส ทธ ของจ านวนเง นท ต องจ ายตามส ญญาเช า แล วแต ม ลค าใดจะต ากว า ภาระผ กพ นตามส ญญาเช าห กค าใช จ ายทางการเง นจะบ นท กเป นหน ส น ส วนดอกเบ ยจ ายจะบ นท กในงบก าไรขาดท นตลอดอาย ของส ญญาเช า ส นทร พย ท ได มาตามส ญญาเช า ทางการเง นจะค ดค าเส อมราคาตลอดอาย การใช งานของส นทร พย ท เช า 5.12 เจ าหน ส าน กห กบ ญช เจ าหน ส าน กห กบ ญช หมายถ ง ยอดด ลส ทธ เจ าหน ศ นย ร บฝากหล กทร พย ท เก ดจากการช าระราคาซ อ ขายหล กทร พย ผ านส าน กห กบ ญช ของศ นย ร บฝากหล กทร พย และยอดด ลส ทธ เจ าหน ส าน กห กบ ญช ส ญญาซ อขายล วงหน า 5.13 เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า หมายถ ง ภาระของบร ษ ทฯจากการประกอบธ รก จ หล กทร พย และธ รก จส ญญาซ อขายล วงหน าท ม ต อบ คคลภายนอก 8

17 5.14 รายการธ รก จก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น บ คคลหร อก จการท เก ยวข องก นก บบร ษ ทฯ หมายถ ง บ คคลหร อก จการท ม อ านาจควบค มบร ษ ทฯ หร อถ กควบค มโดยบร ษ ทฯไม ว าจะเป นโดยทางตรงหร อทางอ อม หร ออย ภายใต การควบค มเด ยวก น ก บบร ษ ทฯ นอกจากน บ คคลหร อก จการท เก ยวข องก นย งหมายรวมถ งบ คคลซ งม อ ทธ พลอย างเป นสาระส าค ญก บ บร ษ ทฯ ผ บร หารส าค ญ กรรมการหร อพน กงานของบร ษ ทฯ ท ม อ านาจในการวางแผนและควบค ม การด าเน นงานของบร ษ ทฯ 5.15 เง นตราต างประเทศ รายการท เป นเง นตราต างประเทศแปลงค าเป นเง นบาทโดยใช อ ตราแลกเปล ยน ณ ว นท ท เก ดรายการ ส นทร พย และหน ส นท เป นต วเง นซ งอย ในสก ลเง นตราต างประเทศได แปลงค าเป นเง นบาทโดยใช อ ตราแลกเปล ยน ณ ว นท ในงบด ล ก าไรและขาดท นท เก ดจากการเปล ยนแปลงในอ ตราแลกเปล ยนได รวมอย ในการค านวณผลการ ด าเน นงาน 5.16 การด อยค าของส นทร พย ท กว นท ในงบด ล บร ษ ทฯจะท าการประเม นว าม ข อบ งช ซ งแสดงว าส นทร พย ของบร ษ ทฯด อยค าลง หร อไม หากม ข อบ งช ของการด อยค า หร อเม อต องท าการประเม นการด อยค าของส นทร พย เป นรายป บร ษ ทฯจะร บร ขาดท นจากการด อยค าเม อม ลค าท คาดว าจะได ร บค นของส นทร พย ม ม ลค าต ากว าม ลค า ตามบ ญช ของส นทร พย น น ท งน ม ลค าท คาดว าจะได ร บค นของส นทร พย หมายถ ง ม ลค าย ต ธรรมห ก ต นท นในการขายของส นทร พย หร อม ลค าจากการใช ส นทร พย แล วแต ราคาใดจะส งกว า ม ลค าย ต ธรรม ของส นทร พย ห กต นท นในการขาย หมายถ ง จ านวนเง นท ก จการจะได มาจากการจ าหน ายส นทร พย ใน งบด ลห กด วยต นท นในการจ าหน าย โดยการจ าหน ายน นผ ซ อก บผ ขายม ความรอบร และเต มใจในการ แลกเปล ยนและสามารถต อรองราคาก นได อย างเป นอ สระในล กษณะของผ ท ไม ม ความเก ยวข องก น ในการประเม นม ลค าจากการใช ส นทร พย บร ษ ทฯจะประมาณการกระแสเง นสดในอนาคตท คาดว าจะ ได ร บจากส นทร พย ค ดลดกระแสเง นสดด งกล าวเป นม ลค าป จจ บ นโดยใช อ ตราค ดลดก อนภาษ ท สะท อนถ งการประเม นความเส ยงในสภาพตลาดป จจ บ นของเง นสดตามระยะเวลาและความเส ยงซ ง เป นล กษณะเฉพาะของส นทร พย ท ก าล งพ จารณาอย บร ษ ทฯจะร บร รายการขาดท นจากการด อยค าในงบก าไรขาดท น 9

18 5.17 ผลประโยชน พน กงาน บร ษ ทฯร บร เง นเด อน ค าจ าง โบน ส เง นสมทบกองท นประก นส งคม เง นสมทบกองท นส ารองเล ยงช พ และผลประโยชน อ น ๆ เป นค าใช จ ายในป ท เก ดรายการ 5.18 ภาษ เง นได บร ษ ทฯบ นท กภาษ เง นได โดยค านวณจากก าไรส ทธ ทางภาษ ตามกฎหมายภาษ อากร 6. เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด เง นฝากกระแสรายว นและออมทร พย 195,359, ,269,109 เง นฝากประจ าท ม อาย คงเหล อไม เก น 3 เด อน - 789,661 ต วเง นประเภทเม อทวงถาม 610,000, ,000,000 ต วเง นท ม อาย คงเหล อไม เก น 3 เด อน - 350,000,000 รวมเง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 805,359,867 1,167,058,770 ห ก: เง นฝากในนามบร ษ ทฯเพ อล กค า (673,843,874) (596,197,732) เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด ส ทธ 131,515, ,861, เง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น ต วส ญญาใช เง นท ออกโดยสถาบ นการเง นท ประสบป ญหา ทางการเง น 300,000,000 - ห ก: ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ (25,200,000) - ต วส ญญาใช เง นท ออกโดยสถาบ นการเง นท ประสบป ญหา ทางการเง น- ส ทธ 274,800,000 - รวมเง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น - ส ทธ 274,800,000 - ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 จ านวนด งกล าวเป นเง นฝากในสถาบ นการเง นท อย ระหว างเสนอแนวทาง ปร บโครงสร างหน แผนการเพ มท นและแผนการเข าส กระบวนการฟ นฟ ก จการ บร ษ ทฯได ต ง ค าเผ อหน สงส ยจะส ญไว จ านวน 25.2 ล านบาท และแสดงไว ในส วนของค าใช จ ายอ นในงบก าไรขาดท น 10

19 8. เง นลงท น ราคาท น ม ลค าย ต ธรรม ราคาท น ม ลค าย ต ธรรม เง นลงท นช วคราว หล กทร พย เพ อค า ตราสารท นจดทะเบ ยน , ,550 ห ก: ค าเผ อการปร บม ลค า - (1,575) หล กทร พย เพ อค า - ส ทธ - 179,550 หล กทร พย เผ อขาย ตราสารท นจดทะเบ ยน 6,335,871 4,849,186 6,335,871 5,986,650 หน วยลงท น 3,300,000 2,060,798 3,300,000 3,529,294 รวม 9,635,871 6,909,984 9,635,871 9,515,944 ห ก: ค าเผ อการปร บม ลค า (2,725,887) (119,927) หล กทร พย เผ อขาย - ส ทธ 6,909,984 9,515,944 รวมเง นลงท นช วคราว 6,909,984 9,695,494 เง นลงท นระยะยาว หล กทร พย เผ อขาย ตราสารท นจดทะเบ ยน 617,085, ,072, ,182, ,500,120 บวก: ค าเผ อการปร บม ลค า 89,123, ,317,961 ห ก: ค าเผ อการด อยค า (33,136,311) - หล กทร พย เผ อขาย - ส ทธ 673,072, ,500,120 เง นลงท นท วไป หน วยลงท น 200, ,000 ตราสารท นอ น 7,820,000 7,820,000 รวม 8,020,000 8,020,000 ห ก: ค าเผ อการด อยค า (7,820,000) - เง นลงท นท วไป - ส ทธ 200,000 8,020,000 รวมเง นลงท นระยะยาว 673,272, ,520,120 รวมเง นลงท น - ส ทธ 680,182, ,215,614 11

20 8.1 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลงม ลค าเง นลงท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ยอดยกมาต นป 399,198, ,896,689 เปล ยนแปลงระหว างป - จากการต ราคา (312,800,682) 124,285,655 - จากการขาย - (196,984,310) ยอดคงเหล อปลายป 86,397, ,198, ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ขาดท นจากการด อยค าของเง นลงท นในหล กทร พย (40,956,311) - โอนกล บขาดท นท ย งไม เก ดข นจร งจากการปร บม ลค า 1,575 7,425 ก าไร(ขาดท น)ท เก ดข นจร งจากการซ อขายหล กทร พย หล กทร พย เพ อค า (8,769,432) 4,816,102 หล กทร พย เผ อขาย (767,790) 171,619,963 รวมก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย (50,491,958) 176,443, ดอกเบ ยและเง นป นผลจากเง นลงท นในหล กทร พย ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ดอกเบ ยร บจากตราสารหน 2, ,795 เง นป นผลจากตราสารท น 65,358,534 57,163,027 รวมดอกเบ ยและเง นป นผลจากเง นลงท นในหล กทร พย 65,361,041 57,506,822 12

21 9. ล กหน ส าน กห กบ ญช ล กหน ศ นย ร บฝากหล กทร พย 50,185, ,570,359 ล กหน ส าน กห กบ ญช ส ญญาซ อขายล วงหน า 13,700,263 5,847,020 รวมล กหน ส าน กห กบ ญช 63,885, ,417,379 ห ก: ล กหน ส าน กห กบ ญช ในนามบร ษ ทฯเพ อล กค า (13,700,263) (5,847,020) ล กหน ส าน กห กบ ญช - ส ทธ 50,185, ,570, ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า ล กหน ธ รก จหล กทร พย ล กหน ซ อหล กทร พย ด วยเง นสด 1,095,493, ,565,600 เง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย 597,875, ,548,605 ล กหน อ น ล กหน ท อย ระหว างด าเน นคด 278,640, ,128,794 ล กหน ซ อหล กทร พย ตามค าส งท ไม สามารถช าระเง นได ภายในระยะเวลาท ก าหนด 34, ,463 ล กหน ผ อนช าระ/ล กหน จากการปร บโครงสร างหน 133,688, ,263 อ น ๆ 2,208,413 2,572,528 รวมล กหน อ น 414,571, ,397,048 รวมล กหน ธ รก จหล กทร พย 2,107,940,233 2,133,511,253 บวก: ดอกเบ ยค างร บ 379, ,142 ห ก: ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ (298,160,060) (305,786,457) ล กหน ธ รก จหล กทร พย และดอกเบ ยค างร บ - ส ทธ 1,810,159,868 1,828,433,938 ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า - ส ทธ 1,810,159,868 1,828,433, ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯม ล กหน ธ รก จหล กทร พย ท ระง บการร บร รายได เป นจ านวนเง น ประมาณ 280 ล านบาท (2550: 307 ล านบาท) 13

22 10.2 ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทฯได จ าแนกล กหน ธ รก จหล กทร พย และดอกเบ ยค างร บ ตามประกาศของส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ( กลต. ) เร องการ จ ดท าบ ญช เก ยวก บล กหน ด อยค ณภาพของบร ษ ทหล กทร พย ซ งสามารถสร ปล กหน จ ดช นได ด งน (หน วย: ล านบาท) ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ จ านวนม ลหน ท ต งไว โดยบร ษ ทฯ ส วนท มากกว าเกณฑ กลต ม ลหน จ ดช นสงส ย ม ลหน จ ดช นต ากว ามาตรฐาน รวม บร ษ ทฯได พ จารณาต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญเก นกว าข นต าตามท กลต. ก าหนดโดยพ จารณาจากความ ไม แน นอนของม ลค าหล กประก นและความเส ยงในการร บช าระหน จากล กหน จ ดช นด งกล าว 11. ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ยอดยกมาต นป 305,786, ,715,230 บวก(ห ก): หน ส ญและหน สงส ยจะส ญ 15,618,014 (829,467) ห ก: หน ส ญต ดบ ญช (23,244,411) (99,306) ยอดคงเหล อปลายป 298,160, ,786, การปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหา ในระหว างป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯได ท าการปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหาโดยเป นการ เปล ยนแปลงเง อนไขการช าระหน ก บล กหน 10 ราย ซ งม ยอดคงค างตามบ ญช ก อนปร บโครงสร างหน จ านวนประมาณ 199 ล านบาท และร บร ผลขาดท นจากการปร บโครงสร างหน จ านวน 4 ล านบาท ข อม ลส าหร บป ป จจ บ นท เก ยวข องก บล กหน ท ปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหาม ด งน จ านวนเง น ดอกเบ ยท ร บร ในงบก าไรขาดท น 2,682,951 เง นสดท ร บช าระจากล กหน (เง นต นและดอกเบ ย) 63,356,192 14

23 13. อ ปกรณ อ ปกรณ เคร องตกแต ง ส นทร พย ส าน กงาน และต ดต ง คอมพ วเตอร ยานพาหนะ ระหว างต ดต ง รวม ราคาท น 31 ธ นวาคม ,413,921 87,304, ,245,762 13,879, , ,338,754 ซ อเพ ม 1,829,623 9,172,066 10,850, ,084 22,612,473 โอน - 760, ,323 - (1,255,408) - จ าหน าย/ต ดจ าหน าย (151,733) (5,114,544) (5,841,704) (3,406,365) - (14,514,346) 31 ธ นวาคม ,091,811 92,121, ,750,081 10,473, ,436,881 ค าเส อมราคาสะสม 31 ธ นวาคม ,938,626 48,259,556 95,098,240 7,335, ,631,934 ค าเส อมราคาส าหร บป 5,998,407 13,997,025 20,335,087 1,796,511-42,127,030 จ าหน าย/ต ดจ าหน าย (108,034) (3,326,219) (5,778,095) (3,392,810) - (12,605,158) 31 ธ นวาคม ,828,999 58,930, ,655,232 5,739, ,153,806 ม ลค าส ทธ ตามบ ญช 31 ธ นวาคม ,475,295 39,044,473 42,147,522 6,544, , ,706, ธ นวาคม ,262,812 33,191,274 33,094,849 4,734,140-81,283,075 ค าเส อมราคาท อย ในงบก าไรขาดท นส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ,090, ,127,030 ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯม อ ปกรณ จ านวนหน งซ งต ดค าเส อมราคาหมดแล วแต ย งใช งานอย ราคาท นของส นทร พย ด งกล าวม จ านวนเง นประมาณ 75 ล านบาท (2550: 63 ล านบาท) และบร ษ ทฯม ยานพาหนะซ งบร ษ ทฯได มาภายใต ส ญญาเช าการเง น โดยม ม ลค าส ทธ ทางบ ญช เป นจ านวน 4 ล าน บาท ซ งจะจดทะเบ ยนโอนเป นของบร ษ ทฯเม อช าระเร ยบร อยแล วและใช ส ทธ เล อกท จะซ อ 15

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information