บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550"

Transcription

1 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

2 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 งบก าไรขาดท น งบแสดงการเปล ยนแปลง ในส วนของผ ถ อห นและงบกระแสเง นสดส าหร บป ส นส ดว นเด ยวก นของแต ละป ของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ซ งผ บร หารของก จการเป นผ ร บผ ดชอบต อความถ กต องและครบถ วนของข อม ล ในงบการเง นเหล าน ส วนข าพเจ าเป นผ ร บผ ดชอบในการแสดงความเห นต องบการเง นด งกล าวจากผล การตรวจสอบของข าพเจ า ข าพเจ าได ปฏ บ ต งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบ ญช ท ร บรองท วไป ซ งก าหนดให ข าพเจ าต อง วางแผนและปฏ บ ต งานเพ อให ได ความเช อม นอย างม เหต ผลว างบการเง นแสดงข อม ลท ข ดต อข อเท จจร ง อ นเป นสาระส าค ญหร อไม การตรวจสอบรวมถ งการใช ว ธ การทดสอบหล กฐานประกอบรายการท งท เป น จ านวนเง น และการเป ดเผยข อม ลในงบการเง น การประเม นความเหมาะสมของหล กการบ ญช ท ก จการ ใช และประมาณการเก ยวก บรายการทางการเง นท เป นสาระส าค ญซ งผ บร หารเป นผ จ ดท าข น ตลอดจน การประเม นถ งความเหมาะสมของการแสดงรายการท น าเสนอในงบการเง นโดยรวม ข าพเจ าเช อว า การตรวจสอบด งกล าวให ข อสร ปท เป นเกณฑ อย างเหมาะสมในการแสดงความเห นของข าพเจ า ข าพเจ าเห นว า งบการเง นข างต นน แสดงฐานะการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 ผลการ ด าเน นงานและกระแสเง นสดส าหร บป ส นส ดว นเด ยวก นของแต ละป ของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) โดยถ กต องตามท ควรในสาระส าค ญตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป ร ตนา จาละ ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เลขทะเบ ยน 3734 บร ษ ท ส าน กงาน เอ นส ท แอนด ย ง จ าก ด กร งเทพฯ: 26 ม นาคม 2552

3 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบด ล ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 หมายเหต ส นทร พย เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 6 131,515, ,861,038 เง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น - ส ทธ 7 274,800,000 - เง นลงท น - ส ทธ 8 680,182, ,215,614 ล กหน ส าน กห กบ ญช 9 50,185, ,570,359 ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า - ส ทธ 10 1,810,159,868 1,828,433,938 อ ปกรณ - ส ทธ 13 81,283, ,706,820 ส นทร พย ไม ม ต วตน 14 12,457,105 11,374,292 ส นทร พย อ น 65,411,411 48,781,644 รวมส นทร พย 3,105,995,095 3,694,943,705 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

4 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบด ล (ต อ) ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 หมายเหต หน ส นและส วนของผ ถ อห น หน ส น เง นก ย ม 15 50,000,000 - เจ าหน ส าน กห กบ ญช 294,804,300 - เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า 855,910,510 1,243,919,398 ค าใช จ ายพน กงานค างจ าย 51,109,106 61,065,701 ภาษ เง นได น ต บ คคลค างจ าย 5,121,040 89,471,707 ค าใช จ ายค างจ าย 23,253,592 18,662,298 หน ส นอ น 17,065,343 17,209,734 รวมหน ส น 1,297,263,891 1,430,328,838 ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น ท นจดทะเบ ยน ห นสาม ญ 1,700,000,000 ห น ม ลค าห นละ 1 บาท 1,700,000,000 1,700,000,000 ท นท ออกจ าหน ายและช าระเต มม ลค าแล ว ห นสาม ญ 1,500,000,000 ห น ม ลค าห นละ 1 บาท 1,500,000,000 1,500,000,000 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลงม ลค าเง นลงท น ,397, ,198,034 ก าไรสะสม จ ดสรรแล ว - ส ารองตามกฎหมาย 16 87,991,692 83,145,841 ย งไม ได จ ดสรร 134,342, ,270,992 รวมส วนของผ ถ อห น 1,808,731,204 2,264,614,867 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 3,105,995,095 3,694,943,705 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน - - (นางสาวส วภา เจร ญย ง) กรรมการ (นางอ ศว น ไตล งคะ) กรรมการ

5 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบก าไรขาดท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 หมายเหต รายได ค านายหน า ค านายหน าจากการซ อขายหล กทร พย 756,390, ,643,066 ค านายหน าจากการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า 31,008,609 18,927,850 ค าธรรมเน ยมและบร การ 19 62,311,300 22,902,629 ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย 8.2 (50,491,958) 176,443,490 ขาดท นจากการซ อขายตราสารอน พ นธ (56,160) (28,600) ดอกเบ ยและเง นป นผล 93,712,244 85,935,548 ดอกเบ ยเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย 56,507,021 34,356,744 รายได อ น 5,163,109 4,083,953 รวมรายได 954,544,294 1,057,264,680 ค าใช จ าย ค าใช จ ายในการก ย มเง น 19,735,806 13,137,257 ค าธรรมเน ยมและบร การจ าย 85,331,681 84,568,288 หน ส ญและหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อม ลค าจากการปร บโครงสร างหน (โอนกล บ) 11 15,556,072 (868,695) ค าใช จ ายในการด าเน นงาน ค าใช จ ายเก ยวก บพน กงาน 406,864, ,738,598 ค าใช จ ายเก ยวก บอาคารสถานท และอ ปกรณ 160,260, ,843,961 ค าภาษ อากร 1,838,937 2,489,848 ค าตอบแทนกรรมการ , ,000 ค าใช จ ายอ น 7 109,608,414 77,417,808 รวมค าใช จ ายในการด าเน นงาน 679,412, ,300,215 รวมค าใช จ าย 800,036, ,137,065 ก าไรก อนภาษ เง นได น ต บ คคล 154,507, ,127,615 ภาษ เง นได น ต บ คคล 21 (57,590,815) (97,907,290) ก าไรส ทธ ส าหร บป 96,917, ,220,325 ก าไรต อห นข นพ นฐาน 22 ก าไรส ทธ หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

6 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบแสดงการเปล ยนแปลงในส วนของผ ถ อห น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 ส วนเก นท น ก าไรสะสม ท นเร อนห นท ออก ท เก ดจากการ จ ดสรรแล ว - จ าหน ายและช าระ เปล ยนแปลง ส ารอง หมายเหต เต มม ลค าแล ว ม ลค าเง นลงท น ตามกฎหมาย ย งไม ได จ ดสรร รวม ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000, ,896,689 70,284,825 37,911,683 2,080,093,197 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลง ม ลค าเง นลงท นลดลง - (72,698,655) - - (72,698,655) ก าไรส ทธ ส าหร บป ,220, ,220,325 จ ดสรรเง นส ารองตามกฎหมาย ,861,016 (12,861,016) - ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000, ,198,034 83,145, ,270,992 2,264,614,867 ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000, ,198,034 83,145, ,270,992 2,264,614,867 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลง ม ลค าเง นลงท นลดลง - (312,800,682) - - (312,800,682) ก าไรส ทธ ส าหร บป ,917,019 96,917,019 จ ดสรรเง นส ารองตามกฎหมาย ,845,851 (4,845,851) - เง นป นผลจ าย (240,000,000) (240,000,000) ยอดคงเหล อ ณ ว นท 31 ธ นวาคม ,500,000,000 86,397,352 87,991, ,342,160 1,808,731,204 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

7 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบกระแสเง นสด ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ กระแสเง นสดจากก จกรรมด าเน นงาน ก าไรก อนภาษ เง นได น ต บ คคล 154,507, ,127,615 รายการปร บกระทบก าไรก อนภาษ เง นได น ต บ คคล เป นเง นสดร บ(จ าย)จากก จกรรมด าเน นงาน ค าเส อมราคาและรายจ ายต ดบ ญช 45,529,966 45,979,014 หน ส ญและหน สงส ยจะส ญ(โอนกล บ) 40,818,014 (829,467) ก าไรจากการต ราคาหล กทร พย (1,575) (7,425) ขาดท น(ก าไร)จากการจ าหน ายเง นลงท น 767,790 (171,619,963) ขาดท นจากการด อยค าของเง นลงท น 40,956,311 - ขาดท นจากการจ าหน ายอ ปกรณ 422,191 1,827,210 ก าไรจากการแปลงค าเง นตราต างประเทศ - (139,500) ต ดจ าหน ายค าเผ อปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน (61,942) (39,228) รายได ดอกเบ ยจากเง นฝากและเง นลงท น (28,353,710) (29,116,315) รายได ดอกเบ ยเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย (56,507,021) (34,356,744) รายได เง นป นผล (65,358,534) (57,163,027) ค าใช จ ายดอกเบ ย 19,735,806 13,137,257 ก าไรจากการด าเน นงานก อนการเปล ยนแปลง ในส นทร พย และหน ส นด าเน นงาน 152,455, ,799,427 ส นทร พย ด าเน นงาน(เพ มข น)ลดลง เง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น (300,000,000) - เง นลงท นช วคราว 181, ,875 ล กหน ส าน กห กบ ญช 193,384,773 (243,570,359) ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า 2,388,551 18,804,060 ส นทร พย อ น (17,628,684) (986,785) หน ส นด าเน นงานเพ มข น(ลดลง) เจ าหน ส าน กห กบ ญช 294,804,300 (609,006,654) เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า (388,008,888) 577,297,726 ค าใช จ ายพน กงานค างจ าย (9,956,595) 7,471,679 ค าใช จ ายค างจ าย 4,591, ,581 หน ส นอ น (861,364) 930,011 เง นสดใช ไปในก จกรรมด าเน นงาน (68,650,358) (124,692,439) หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

8 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) งบกระแสเง นสด (ต อ) ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ เง นสดร บดอกเบ ยจากเง นฝากและเง นลงท น 29,352,627 26,164,374 เง นสดร บดอกเบ ยจากเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย 56,836,468 34,350,154 เง นสดจ ายภาษ เง นได น ต บ คคล (141,941,482) (58,267,027) เง นสดจ ายดอกเบ ย (19,735,806) (13,137,257) เง นสดส ทธ ใช ไปในก จกรรมด าเน นงาน (144,138,551) (135,582,195) กระแสเง นสดจากก จกรรมลงท น เง นสดร บจากเง นป นผล 65,358,534 57,163,027 เง นสดร บจากการจ าหน ายเง นลงท นระยะยาว 713, ,090,557 เง นสดจ ายซ อเง นลงท นระยะยาว (146,384,685) (149,650,000) เง นสดร บจากการจ าหน ายอ ปกรณ 1,486, ,789 เง นสดจ ายซ ออ ปกรณ (21,895,500) (20,772,049) เง นสดจ ายซ อส นทร พย ไม ม ต วตน (4,485,749) (4,598,661) เง นสดส ทธ จาก(ใช ไปใน)ก จกรรมลงท น (105,206,494) 228,566,663 กระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น เง นสดร บจากเง นก ย ม 50,000,000 - เง นป นผลจ าย (240,000,000) - เง นสดส ทธ ใช ไปในก จกรรมจ ดหาเง น (190,000,000) - เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสดเพ มข น(ลดลง)ส ทธ (439,345,045) 92,984,468 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด ณ ว นท 1 มกราคม 570,861, ,876,570 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 131,515, ,861,038 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นน

9 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) หมายเหต ประกอบงบการเง น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ ข อม ลท วไป 1.1 ข อม ลท วไปของบร ษ ทฯ บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) จ ดต งข นเป นบร ษ ทมหาชนและม ภ ม ล าเนาใน ประเทศไทย โดยม ธนาคารธนชาต จ าก ด (มหาชน) เป นบร ษ ทใหญ และม บร ษ ท ท นธนชาต จ าก ด (มหาชน) ซ งเป นบร ษ ทท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยเป นบร ษ ทใหญ ของกล ม บร ษ ท บร ษ ทฯประกอบธ รก จหล กทร พย และได ร บใบอน ญาตประกอบธ รก จการเป นนายหน าซ อขาย หล กทร พย การค าหล กทร พย การจ ดจ าหน ายหล กทร พย การเป นต วแทนซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน า การเป นท ปร กษาการลงท น นอกจากน บร ษ ทฯย งได ร บความเห นชอบจากส าน กงานคณะกรรมการ ก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ( กลต. ) ให ท าหน าท เป นนายทะเบ ยนหล กทร พย และท ปร กษา ทางการเง นตามขอบเขตท กลต.ก าหนด บร ษ ทฯม ท อย ตามท จดทะเบ ยนค อเลขท 444 อาคาร เอ มบ เค ทาวเวอร ช น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงว งใหม เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯม สาขาท งใน กร งเทพมหานคร และต างจ งหว ดรวม 30 สาขา (2550: 33 สาขา) 1.2 ว กฤตการณ ทางเศรษฐก จ ว กฤตการณ ทางการเง นท เก ดข นในประเทศสหร ฐอเมร กาในช วงป ท ผ านมาได ส งผลกระทบต อ สภาวะเศรษฐก จโลก โดยจะเห นได จากการลดลงของราคาห นท วโลก ภาวะการต งต วของตลาด ส นเช อและการไม สามารถด ารงอย ได ของสถาบ นการเง นในต างประเทศ ในป จจ บ นร ฐบาลของ ประเทศต าง ๆ ได ออกมาตรการเพ อแก ไขป ญหาสภาพคล องและการเพ มท นของสถาบ นการเง นอย าง ต อเน องเพ อแก ไขป ญหาและสร างความม นใจแก ฝ ายต าง ๆ อย างไรก ตาม ย งคงม ความไม แน นอนใน สภาวะเศรษฐก จของโลก งบการเง นน จ ดท าข นบนพ นฐานข อเท จจร งของสภาวะเศรษฐก จท เป นอย ในป จจ บ น และประมาณการและข อสมมต ฐานต าง ๆ ท บร ษ ทฯพ จารณาแล วว าเหมาะสมใน สถานการณ ป จจ บ น อย างไรก ตาม งบการเง นน อาจได ร บผลกระทบจากความไม แน นอนของ สถานการณ ท อาจจะเก ดข นในอนาคต 1

10 2. เกณฑ ในการจ ดท างบการเง น งบการเง นน จ ดท าข นตามมาตรฐานการบ ญช ท ก าหนดในพระราชบ ญญ ต ว ชาช พบ ญช พ.ศ และการแสดงรายการในงบการเง นน ได ท าข นเพ อให เป นไปตามข อก าหนดของประกาศส าน กงาน คณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท สธ/น. 26/2549 เร องแบบงบการเง นส าหร บ บร ษ ทหล กทร พย ลงว นท 29 ม ถ นายน 2549 งบการเง นฉบ บภาษาไทยเป นงบการเง นฉบ บท บร ษ ทฯใช เป นทางการตามกฎหมาย งบการเง นฉบ บ ภาษาอ งกฤษแปลมาจากงบการเง นฉบ บภาษาไทยด งกล าว งบการเง นน ได จ ดท าข นโดยใช เกณฑ ราคาท นเด มเว นแต จะได เป ดเผยเป นอย างอ นในนโยบายการ บ ญช 3. การประกาศใช มาตรฐานการบ ญช ใหม 3.1 มาตรฐานการบ ญช ท ม ผลบ งค บใช ในป ป จจ บ น สภาว ชาช พบ ญช ได ออกประกาศสภาว ชาช พบ ญช ฉบ บท 9/2550 ฉบ บท 38/2550 และฉบ บท 62/2550 เก ยวก บมาตรฐานการบ ญช โดยให ใช มาตรฐานการบ ญช ใหม ด งต อไปน ฉบ บท 25 (ปร บปร ง 2550) งบกระแสเง นสด ฉบ บท 29 (ปร บปร ง 2550) ส ญญาเช า ฉบ บท 31 (ปร บปร ง 2550) ส นค าคงเหล อ ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2550) ต นท นการก ย ม ฉบ บท 35 (ปร บปร ง 2550) การน าเสนองบการเง น ฉบ บท 39 (ปร บปร ง 2550) นโยบายการบ ญช การเปล ยนแปลงประมาณการทางบ ญช และ ข อผ ดพลาด ฉบ บท 41 (ปร บปร ง 2550) งบการเง นระหว างกาล ฉบ บท 43 (ปร บปร ง 2550) การรวมธ รก จ ฉบ บท 49 (ปร บปร ง 2550) ส ญญาก อสร าง ฉบ บท 51 ส นทร พย ไม ม ต วตน มาตรฐานการบ ญช ข างต นถ อปฏ บ ต ก บงบการเง นส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มในหร อหล งว นท 1 มกราคม 2551 เป นต นไป ฝ ายบร หารของบร ษ ทฯได ประเม นแล วเห นว ามาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 ฉบ บท 33 ฉบ บท 43 และฉบ บท 49 ไม เก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ทฯ ส วนมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท เหล อไม ม ผลกระทบอย างเป นสาระส าค ญต องบการเง นส าหร บป ป จจ บ น 2

11 3.2 มาตรฐานการบ ญช ท ย งไม ม ผลบ งค บใช ในป ป จจ บ น สภาว ชาช พบ ญช ได ออกประกาศสภาว ชาช พบ ญช ฉบ บท 86/2551 เก ยวก บมาตรฐานการบ ญช โดย ให ใช มาตรฐานการบ ญช ใหม ด งต อไปน ฉบ บท 36 (ปร บปร ง 2550) การด อยค าของส นทร พย ฉบ บท 54 (ปร บปร ง 2550) ส นทร พย ไม หม นเว ยนท ถ อไว เพ อขายและการด าเน นงานท ยกเล ก มาตรฐานการบ ญช ข างต นถ อปฏ บ ต ก บงบการเง นส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มในหร อหล งว นท 1 มกราคม 2552 เป นต นไป ฝ ายบร หารของบร ษ ทฯได ประเม นแล วเห นว ามาตรฐานการบ ญช ฉบ บ ด งกล าวจะไม ม ผลกระทบอย างเป นสาระส าค ญต องบการเง นส าหร บป ท เร มใช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บด งกล าว 4. การใช ด ลยพ น จและประมาณการทางบ ญช ท ส าค ญ ในการจ ดท างบการเง นตามมาตรฐานการบ ญช ท ร บรองท วไป ฝ ายบร หารอาจต องใช ด ลยพ น จและการ ประมาณการในเร องท ม ความไม แน นอนซ งอาจม ผลกระทบต อจ านวนเง นท แสดงในงบการเง นและ ข อม ลท เป ดเผยในหมายเหต ประกอบงบการเง น ด วยเหต น ผลท เก ดข นจร งจ งอาจแตกต างไปจาก จ านวนท ประมาณการไว การใช ด ลยพ น จและการประมาณการทางบ ญช ท ส าค ญ ได แก 4.1 ค าเผ อหน สงส ยจะส ญของล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า ค าเผ อหน สงส ยจะส ญของล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน าเก ดจากการปร บม ลค า ของล กหน จากความเส ยงด านเครด ตท อาจเก ดข น ฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จในการประมาณการ ผลเส ยหายท คาดว าจะเก ดข นของล กหน แต ละราย โดยพ จารณาความเส ยงในการเร ยกช าระและม ลค า ของหล กทร พย ท ใช ค าประก น อย างไรก ตาม การใช ประมาณการและข อสมมต ฐานท แตกต างก นอาจม ผลกระทบต อจ านวนค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ด งน นการปร บปร งค าเผ อหน สงส ยจะส ญอาจม ข นได ใน อนาคต 4.2 ม ลค าย ต ธรรมของเคร องม อทางการเง น ในการประเม นม ลค าย ต ธรรมของเคร องม อทางการเง นท ไม ม การซ อขายในตลาดและไม สามารถหา ราคาได ในตลาดซ อขายคล อง ฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จในการประมาณม ลค าย ต ธรรมของเคร องม อ ทางการเง นด งกล าวโดยค านวณตามหล กเกณฑ การประเม นม ลค าท เป นท ยอมร บก นท วไป ซ งต วแปร ท ใช ในการค านวณมาจากการเท ยบเค ยงก บต วแปรท ม อย ในตลาด โดยค าน งถ งสภาพคล อง ข อม ล ความส มพ นธ และการเปล ยนแปลงของม ลค าของเคร องม อทางการเง นในระยะยาว 3

12 4.3 ค าเผ อการด อยค าของเง นลงท นในหล กทร พย บร ษ ทฯพ จารณาค าเผ อการด อยค าของเง นลงท นในหล กทร พย เม อพบว าม ลค าย ต ธรรมของเง นลงท น ด งกล าวลดลงอย างม สาระส าค ญและเป นระยะเวลานาน หร อเม อม ข อบ งช ของการด อยค า ซ งความม สาระส าค ญและระยะเวลาน นข นอย ก บด ลยพ น จของฝ ายบร หาร โดยฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จในการ ประมาณการผลขาดท นโดยการว เคราะห สถานะของเง นลงท นแต ละรายการ 4.4 คด ฟ องร อง บร ษ ทฯม หน ส นท อาจจะเก ดข นจากการถ กฟ องร องเร ยกค าเส ยหาย ซ งฝ ายบร หารได ใช ด ลยพ น จใน การประเม นผลของคด ท ถ กฟ องร องแล วและเช อม นว าจะไม ม ความเส ยหายเก ดข นจ งไม ได บ นท ก ประมาณการหน ส นด งกล าว ณ ว นท ในงบการเง น อย างไรก ตาม ผลท เก ดข นจร งอาจแตกต างไปจากท ได ม การประมาณการไว 5. นโยบายการบ ญช ท ส าค ญ 5.1 การร บร รายได ก) ค านายหน า ค านายหน าจากการเป นนายหน าซ อขายหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน าถ อเป นรายได ณ ว นท ท เก ดรายการ ข) ค าธรรมเน ยมและบร การ ค าธรรมเน ยมและบร การร บร เม อได ให บร การแล วโดยพ จารณาถ งข นความส าเร จของงาน ค) ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย ถ อเป นรายได หร อค าใช จ าย ณ ว นท ท เก ดรายการ ง) ดอกเบ ยและเง นป นผล ดอกเบ ยถ อเป นรายได ตามเกณฑ คงค างโดยค าน งถ งอ ตราผลตอบแทนท แท จร ง เง นป นผลจาก เง นลงท นถ อเป นรายได เม อม ส ทธ ในการร บเง นป นผล จ) ดอกเบ ยจากเง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย ดอกเบ ยถ อเป นรายได ตามเกณฑ คงค างซ งค านวณตามระยะเวลาของเง นให ก ย ม เว นแต ม ความ ไม แน นอนในการเร ยกเก บเง นต นและดอกเบ ย บร ษ ทฯจ งหย ดร บร รายได ดอกเบ ยด งกล าวตาม เกณฑ คงค าง 4

13 5.2 ดอกเบ ยเง นก ย ม กรณ ด งต อไปน ถ อว าม ความไม แน นอนในการเร ยกเก บเง นต นและดอกเบ ย (1) ล กหน ท วไปท ม หล กประก นต ากว าม ลหน (2) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นไม เก นท กสามเด อน ซ งค างช าระเง นต นหร อ ดอกเบ ยต งแต สามเด อนข นไป (3) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นเก นกว าท กสามเด อน เว นแต ม หล กฐานท ช ดเจน และม ความเป นไปได ค อนข างแน ท บร ษ ทฯจะได ร บช าระหน ท งหมด เง อนไขด งกล าวข างต นเป นไปตามหล กเกณฑ ท ก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการก าก บ หล กทร พย และตลาดหล กทร พย ตามหน งส อท กธ. 5/2544 ลงว นท 15 ก มภาพ นธ 2544 ดอกเบ ยเง นก ย มถ อเป นค าใช จ ายตามเกณฑ คงค าง 5.3 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด หมายถ ง เง นสดในม อและเง นฝากธนาคารท กประเภทท ม ก าหนด จ ายค นภายในระยะเวลาไม เก น 3 เด อนหร อน อยกว า รวมถ งต วเง นประเภทเผ อเร ยกและต วเง นท ม ว น ถ งก าหนดภายใน 3 เด อนหร อน อยกว า และไม ม ข อจ าก ดในการเบ กใช 5.4 การร บร และต ดบ ญช ส นทร พย ของล กค า บร ษ ทฯบ นท กส นทร พย ท ล กค าวางไว ก บบร ษ ทฯเพ อการซ อขายหล กทร พย บ ญช เง นสดและบ ญช เครด ตบาลานซ รวมถ งเง นท ล กค าวางเป นประก นเพ อการซ อขายส ญญาซ อขายล วงหน าเป นส นทร พย และหน ส นของบร ษ ทฯเพ อการควบค มภายใน และ ณ ว นท ในงบด ล บร ษ ทฯจะต ดรายการด งกล าวใน ส วนท ไม ม ภาระค าประก นออกท งด านส นทร พย และหน ส น โดยจะแสดงเฉพาะส นทร พย ท เป นของ บร ษ ทฯเท าน น 5.5 เง นลงท น ก) เง นลงท นในหล กทร พย เพ อค าแสดงตามม ลค าย ต ธรรม บร ษ ทฯบ นท กการเปล ยนแปลงม ลค า ของหล กทร พย เป นรายการก าไรหร อขาดท นส ทธ ในงบก าไรขาดท น ข) เง นลงท นในหล กทร พย เผ อขายท งท ถ อไว เป นเง นลงท นช วคราวและระยะยาวแสดงตามม ลค า ย ต ธรรม บร ษ ทฯบ นท กการเปล ยนแปลงม ลค าหล กทร พย ด งกล าวเป นรายการแยกต างหากใน ส วนของผ ถ อห นจนกระท งจ าหน ายหล กทร พย ด งกล าวออกไปจ งบ นท กการเปล ยนแปลงม ลค า น นในงบก าไรขาดท น ค) เง นลงท นในตราสารท นท ไม อย ในความต องการของตลาดถ อเป นเง นลงท นท วไป ซ งแสดงใน ราคาท นส ทธ จากค าเผ อการด อยค า (ถ าม ) 5

14 ม ลค าย ต ธรรมของหล กทร พย ในความต องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ อหล งส ด ณ ส นว น ท าการส ดท ายของป ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ม ลค าย ต ธรรมของหน วยลงท นค านวณจาก ม ลค าส นทร พย ส ทธ บร ษ ทฯใช ว ธ ถ วเฉล ยถ วงน าหน กในการค านวณต นท นของเง นลงท น 5.6 ล กหน ส าน กห กบ ญช ล กหน ส าน กห กบ ญช หมายถ ง ยอดด ลส ทธ ล กหน ศ นย ร บฝากหล กทร พย ท เก ดจากการช าระราคาซ อ ขายหล กทร พย ผ านส าน กห กบ ญช ของศ นย ร บฝากหล กทร พย และยอดด ลส ทธ ล กหน ส าน กห กบ ญช ส ญญาซ อขายล วงหน า ท งน รวมถ งเง นท ได น าไปวางเป นประก นก บส าน กห กบ ญช ในการท าธ รกรรม อน พ นธ 5.7 ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน าและการต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า หมายถ ง ยอดส ทธ ล กหน ธ รก จหล กทร พย และ ล กหน ส ญญาซ อขายล วงหน าหล งห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญและค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บ โครงสร างหน บวกดอกเบ ยค างร บ ท งน ล กหน ธ รก จหล กทร พย ให รวมถ งล กหน ท ซ อขายหล กทร พย ด วยเง นสด ล กหน เง นให ก ย มเพ อซ อ หล กทร พย โดยใช หล กทร พย ท ซ อน นมาวางเป นประก นและล กหน อ น เช น ล กหน ซ อหล กทร พย ด วย เง นสดท ไม สามารถช าระเง นได ภายในระยะเวลาท ก าหนด และล กหน ท อย ระหว างด าเน นคด ประนอมหน หร อผ อนช าระ บร ษ ทฯต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญโดยการประเม นฐานะของล กหน แต ละรายโดยพ จารณาความเส ยงใน การเร ยกช าระและม ลค าของหล กทร พย ท ใช ค าประก น และต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญเม อหน น นม หล กประก นไม เพ ยงพอและ/หร อม โอกาสท ได ร บช าระค นไม ครบ ท งน บร ษ ทฯถ อพ นฐานการจ ดช น หน และการต งส ารองตามหล กเกณฑ ด งน ก) ม ลหน จ ดช นส ญ หมายถ ง (1) ม ลหน ของล กหน ท ได ต ดตามทวงถามจนถ งท ส ดแล วแต ไม ได ร บการช าระหน และ บร ษ ทฯได ด าเน นการจ าหน ายหน ส ญจากบ ญช ล กหน ตามกฎหมายภาษ อากรแล ว (2) ม ลหน ส วนท บร ษ ทฯได ท าส ญญาปลดหน ให ข) ม ลหน จ ดช นสงส ย หมายถ ง ม ลหน เฉพาะส วนท ส งเก นกว าหล กประก นของล กหน ท เข า ล กษณะด งน (1) ล กหน ท วไป ล กหน สถาบ นการเง นท ม ป ญหา และล กหน อ นท ม หล กประก นต ากว า ม ลหน 6

15 (2) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นไม เก นท กสามเด อน ซ งค างช าระเง นต นหร อ ดอกเบ ยต งแต สามเด อนข นไป (3) ล กหน ผ อนช าระรายท ม งวดการช าระเง นเก นกว าท กสามเด อน เว นแต ม หล กฐานท ช ดเจน และม ความเป นไปได ค อนข างแน ท บร ษ ทฯจะได ร บช าระหน ท งหมด ค) ม ลหน จ ดช นต ากว ามาตรฐาน หมายถ ง ม ลหน ส วนท ไม ส งเก นกว าหล กประก นของล กหน ท เข า ล กษณะตาม ข) โดยบร ษ ทฯต ดจ าหน ายล กหน จ ดช นส ญออกจากบ ญช เม อม รายการ และต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญใน อ ตราไม ต ากว าร อยละหน งร อยของม ลหน จ ดช นสงส ยท งจ านวน ซ งเง อนไขด งกล าวข างต นเป นไป ตามหล กเกณฑ ท ก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ตาม หน งส อท กธ. 33/2543 ลงว นท 25 ส งหาคม 2543 ซ งแก ไขเพ มเต มตามหน งส อท กธ. 5/2544 ลงว นท 15 ก มภาพ นธ การปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหา ในกรณ ท เป นการปร บโครงสร างหน ท เก ดจากการเปล ยนแปลงเง อนไขในการช าระหน บร ษ ทฯ ค านวณม ลค าย ต ธรรมของล กหน หล งปร บโครงสร างหน โดยค านวณจากม ลค าป จจ บ นของกระแส เง นสดท คาดว าจะได ร บในอนาคตค ดลดด วยอ ตราดอกเบ ยข นต าส าหร บเง นให ก ย มระยะยาว (MLR) ณ ว นปร บโครงสร างหน ผลต างระหว างม ลค าย ต ธรรมของหน ท ค านวณได ท ต ากว ายอดหน คงค าง ตามบ ญช เด มจะบ นท กเป นค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน และถ อเป นค าใช จ ายท ง จ านวนในงบก าไรขาดท นในป บ ญช ท ม การปร บโครงสร างหน ค าเผ อการปร บม ลค าด งกล าวจะทยอย ต ดจ าหน ายโดยน าไปปร บปร งก บบ ญช ค าใช จ ายหน ส ญและหน สงส ยจะส ญตามระยะเวลาท เหล อตาม ส ญญาปร บโครงสร างหน ขาดท นจากการปร บโครงสร างหน โดยการย นยอมลดเง นต นหร อดอกเบ ยท บ นท กในบ ญช หล งห กเง น ส ารองท ก นไว แล วจะร บร เป นขาดท นในงบก าไรขาดท นเม อม การปร บโครงสร างหน 5.9 อ ปกรณ และค าเส อมราคา อ ปกรณ แสดงม ลค าตามราคาท นห กค าเส อมราคาสะสมและค าเผ อการด อยค าของส นทร พย (ถ าม ) ค าเส อมราคาของอ ปกรณ ค านวณจากราคาท นของส นทร พย โดยว ธ เส นตรงตามอาย การใช งาน โดยประมาณ 5 ป ไม ม การค ดค าเส อมราคาส าหร บส นทร พย ระหว างต ดต ง ค าเส อมราคารวมอย ในการค านวณผลการด าเน นงาน 7

16 5.10 ส นทร พย ไม ม ต วตนและค าต ดจ าหน าย ส นทร พย ไม ม ต วตนแสดงม ลค าตามราคาท นห กค าต ดจ าหน ายสะสมและค าเผ อการด อยค าสะสม (ถ าม ) บร ษ ทฯต ดจ าหน ายส นทร พย ไม ม ต วตนท ม อาย การให ประโยชน จ าก ดอย างม ระบบตลอดอาย การให ประโยชน ของส นทร พย น น และจะประเม นการด อยค าของส นทร พย ด งกล าวเม อม ข อบ งช ว า ส นทร พย น นอาจเก ดการด อยค า บร ษ ทฯจะทบทวนระยะเวลาการต ดจ าหน ายและว ธ การต ดจ าหน าย ของส นทร พย ไม ม ต วตนด งกล าวท กส นป เป นอย างน อย ค าต ดจ าหน ายร บร เป นค าใช จ ายในงบก าไร ขาดท น ส นทร พย ไม ม ต วตนท ม อาย การใช ประโยชน จ าก ดม อาย การให ประโยชน โดยประมาณ 5 ป 5.11 ส ญญาเช าระยะยาว ส ญญาเช ายานพาหนะท ความเส ยงและผลตอบแทนของความเป นเจ าของส วนใหญ ได โอนให ก บ บร ษ ทฯในฐานะผ เช าถ อเป นส ญญาเช าการเง น ส ญญาเช าทางการเง นจะบ นท กเป นรายจ ายฝ ายท นด วย ม ลค าย ต ธรรมของส นทร พย ท เช าหร อม ลค าป จจ บ นส ทธ ของจ านวนเง นท ต องจ ายตามส ญญาเช า แล วแต ม ลค าใดจะต ากว า ภาระผ กพ นตามส ญญาเช าห กค าใช จ ายทางการเง นจะบ นท กเป นหน ส น ส วนดอกเบ ยจ ายจะบ นท กในงบก าไรขาดท นตลอดอาย ของส ญญาเช า ส นทร พย ท ได มาตามส ญญาเช า ทางการเง นจะค ดค าเส อมราคาตลอดอาย การใช งานของส นทร พย ท เช า 5.12 เจ าหน ส าน กห กบ ญช เจ าหน ส าน กห กบ ญช หมายถ ง ยอดด ลส ทธ เจ าหน ศ นย ร บฝากหล กทร พย ท เก ดจากการช าระราคาซ อ ขายหล กทร พย ผ านส าน กห กบ ญช ของศ นย ร บฝากหล กทร พย และยอดด ลส ทธ เจ าหน ส าน กห กบ ญช ส ญญาซ อขายล วงหน า 5.13 เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า เจ าหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า หมายถ ง ภาระของบร ษ ทฯจากการประกอบธ รก จ หล กทร พย และธ รก จส ญญาซ อขายล วงหน าท ม ต อบ คคลภายนอก 8

17 5.14 รายการธ รก จก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น บ คคลหร อก จการท เก ยวข องก นก บบร ษ ทฯ หมายถ ง บ คคลหร อก จการท ม อ านาจควบค มบร ษ ทฯ หร อถ กควบค มโดยบร ษ ทฯไม ว าจะเป นโดยทางตรงหร อทางอ อม หร ออย ภายใต การควบค มเด ยวก น ก บบร ษ ทฯ นอกจากน บ คคลหร อก จการท เก ยวข องก นย งหมายรวมถ งบ คคลซ งม อ ทธ พลอย างเป นสาระส าค ญก บ บร ษ ทฯ ผ บร หารส าค ญ กรรมการหร อพน กงานของบร ษ ทฯ ท ม อ านาจในการวางแผนและควบค ม การด าเน นงานของบร ษ ทฯ 5.15 เง นตราต างประเทศ รายการท เป นเง นตราต างประเทศแปลงค าเป นเง นบาทโดยใช อ ตราแลกเปล ยน ณ ว นท ท เก ดรายการ ส นทร พย และหน ส นท เป นต วเง นซ งอย ในสก ลเง นตราต างประเทศได แปลงค าเป นเง นบาทโดยใช อ ตราแลกเปล ยน ณ ว นท ในงบด ล ก าไรและขาดท นท เก ดจากการเปล ยนแปลงในอ ตราแลกเปล ยนได รวมอย ในการค านวณผลการ ด าเน นงาน 5.16 การด อยค าของส นทร พย ท กว นท ในงบด ล บร ษ ทฯจะท าการประเม นว าม ข อบ งช ซ งแสดงว าส นทร พย ของบร ษ ทฯด อยค าลง หร อไม หากม ข อบ งช ของการด อยค า หร อเม อต องท าการประเม นการด อยค าของส นทร พย เป นรายป บร ษ ทฯจะร บร ขาดท นจากการด อยค าเม อม ลค าท คาดว าจะได ร บค นของส นทร พย ม ม ลค าต ากว าม ลค า ตามบ ญช ของส นทร พย น น ท งน ม ลค าท คาดว าจะได ร บค นของส นทร พย หมายถ ง ม ลค าย ต ธรรมห ก ต นท นในการขายของส นทร พย หร อม ลค าจากการใช ส นทร พย แล วแต ราคาใดจะส งกว า ม ลค าย ต ธรรม ของส นทร พย ห กต นท นในการขาย หมายถ ง จ านวนเง นท ก จการจะได มาจากการจ าหน ายส นทร พย ใน งบด ลห กด วยต นท นในการจ าหน าย โดยการจ าหน ายน นผ ซ อก บผ ขายม ความรอบร และเต มใจในการ แลกเปล ยนและสามารถต อรองราคาก นได อย างเป นอ สระในล กษณะของผ ท ไม ม ความเก ยวข องก น ในการประเม นม ลค าจากการใช ส นทร พย บร ษ ทฯจะประมาณการกระแสเง นสดในอนาคตท คาดว าจะ ได ร บจากส นทร พย ค ดลดกระแสเง นสดด งกล าวเป นม ลค าป จจ บ นโดยใช อ ตราค ดลดก อนภาษ ท สะท อนถ งการประเม นความเส ยงในสภาพตลาดป จจ บ นของเง นสดตามระยะเวลาและความเส ยงซ ง เป นล กษณะเฉพาะของส นทร พย ท ก าล งพ จารณาอย บร ษ ทฯจะร บร รายการขาดท นจากการด อยค าในงบก าไรขาดท น 9

18 5.17 ผลประโยชน พน กงาน บร ษ ทฯร บร เง นเด อน ค าจ าง โบน ส เง นสมทบกองท นประก นส งคม เง นสมทบกองท นส ารองเล ยงช พ และผลประโยชน อ น ๆ เป นค าใช จ ายในป ท เก ดรายการ 5.18 ภาษ เง นได บร ษ ทฯบ นท กภาษ เง นได โดยค านวณจากก าไรส ทธ ทางภาษ ตามกฎหมายภาษ อากร 6. เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด เง นฝากกระแสรายว นและออมทร พย 195,359, ,269,109 เง นฝากประจ าท ม อาย คงเหล อไม เก น 3 เด อน - 789,661 ต วเง นประเภทเม อทวงถาม 610,000, ,000,000 ต วเง นท ม อาย คงเหล อไม เก น 3 เด อน - 350,000,000 รวมเง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด 805,359,867 1,167,058,770 ห ก: เง นฝากในนามบร ษ ทฯเพ อล กค า (673,843,874) (596,197,732) เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด ส ทธ 131,515, ,861, เง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น ต วส ญญาใช เง นท ออกโดยสถาบ นการเง นท ประสบป ญหา ทางการเง น 300,000,000 - ห ก: ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ (25,200,000) - ต วส ญญาใช เง นท ออกโดยสถาบ นการเง นท ประสบป ญหา ทางการเง น- ส ทธ 274,800,000 - รวมเง นฝากระยะยาวในสถาบ นการเง น - ส ทธ 274,800,000 - ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 จ านวนด งกล าวเป นเง นฝากในสถาบ นการเง นท อย ระหว างเสนอแนวทาง ปร บโครงสร างหน แผนการเพ มท นและแผนการเข าส กระบวนการฟ นฟ ก จการ บร ษ ทฯได ต ง ค าเผ อหน สงส ยจะส ญไว จ านวน 25.2 ล านบาท และแสดงไว ในส วนของค าใช จ ายอ นในงบก าไรขาดท น 10

19 8. เง นลงท น ราคาท น ม ลค าย ต ธรรม ราคาท น ม ลค าย ต ธรรม เง นลงท นช วคราว หล กทร พย เพ อค า ตราสารท นจดทะเบ ยน , ,550 ห ก: ค าเผ อการปร บม ลค า - (1,575) หล กทร พย เพ อค า - ส ทธ - 179,550 หล กทร พย เผ อขาย ตราสารท นจดทะเบ ยน 6,335,871 4,849,186 6,335,871 5,986,650 หน วยลงท น 3,300,000 2,060,798 3,300,000 3,529,294 รวม 9,635,871 6,909,984 9,635,871 9,515,944 ห ก: ค าเผ อการปร บม ลค า (2,725,887) (119,927) หล กทร พย เผ อขาย - ส ทธ 6,909,984 9,515,944 รวมเง นลงท นช วคราว 6,909,984 9,695,494 เง นลงท นระยะยาว หล กทร พย เผ อขาย ตราสารท นจดทะเบ ยน 617,085, ,072, ,182, ,500,120 บวก: ค าเผ อการปร บม ลค า 89,123, ,317,961 ห ก: ค าเผ อการด อยค า (33,136,311) - หล กทร พย เผ อขาย - ส ทธ 673,072, ,500,120 เง นลงท นท วไป หน วยลงท น 200, ,000 ตราสารท นอ น 7,820,000 7,820,000 รวม 8,020,000 8,020,000 ห ก: ค าเผ อการด อยค า (7,820,000) - เง นลงท นท วไป - ส ทธ 200,000 8,020,000 รวมเง นลงท นระยะยาว 673,272, ,520,120 รวมเง นลงท น - ส ทธ 680,182, ,215,614 11

20 8.1 ส วนเก นท นท เก ดจากการเปล ยนแปลงม ลค าเง นลงท น ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ยอดยกมาต นป 399,198, ,896,689 เปล ยนแปลงระหว างป - จากการต ราคา (312,800,682) 124,285,655 - จากการขาย - (196,984,310) ยอดคงเหล อปลายป 86,397, ,198, ก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ขาดท นจากการด อยค าของเง นลงท นในหล กทร พย (40,956,311) - โอนกล บขาดท นท ย งไม เก ดข นจร งจากการปร บม ลค า 1,575 7,425 ก าไร(ขาดท น)ท เก ดข นจร งจากการซ อขายหล กทร พย หล กทร พย เพ อค า (8,769,432) 4,816,102 หล กทร พย เผ อขาย (767,790) 171,619,963 รวมก าไร(ขาดท น)จากการซ อขายหล กทร พย (50,491,958) 176,443, ดอกเบ ยและเง นป นผลจากเง นลงท นในหล กทร พย ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ดอกเบ ยร บจากตราสารหน 2, ,795 เง นป นผลจากตราสารท น 65,358,534 57,163,027 รวมดอกเบ ยและเง นป นผลจากเง นลงท นในหล กทร พย 65,361,041 57,506,822 12

21 9. ล กหน ส าน กห กบ ญช ล กหน ศ นย ร บฝากหล กทร พย 50,185, ,570,359 ล กหน ส าน กห กบ ญช ส ญญาซ อขายล วงหน า 13,700,263 5,847,020 รวมล กหน ส าน กห กบ ญช 63,885, ,417,379 ห ก: ล กหน ส าน กห กบ ญช ในนามบร ษ ทฯเพ อล กค า (13,700,263) (5,847,020) ล กหน ส าน กห กบ ญช - ส ทธ 50,185, ,570, ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า ล กหน ธ รก จหล กทร พย ล กหน ซ อหล กทร พย ด วยเง นสด 1,095,493, ,565,600 เง นให ก ย มเพ อซ อหล กทร พย 597,875, ,548,605 ล กหน อ น ล กหน ท อย ระหว างด าเน นคด 278,640, ,128,794 ล กหน ซ อหล กทร พย ตามค าส งท ไม สามารถช าระเง นได ภายในระยะเวลาท ก าหนด 34, ,463 ล กหน ผ อนช าระ/ล กหน จากการปร บโครงสร างหน 133,688, ,263 อ น ๆ 2,208,413 2,572,528 รวมล กหน อ น 414,571, ,397,048 รวมล กหน ธ รก จหล กทร พย 2,107,940,233 2,133,511,253 บวก: ดอกเบ ยค างร บ 379, ,142 ห ก: ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ (298,160,060) (305,786,457) ล กหน ธ รก จหล กทร พย และดอกเบ ยค างร บ - ส ทธ 1,810,159,868 1,828,433,938 ล กหน ธ รก จหล กทร พย และส ญญาซ อขายล วงหน า - ส ทธ 1,810,159,868 1,828,433, ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯม ล กหน ธ รก จหล กทร พย ท ระง บการร บร รายได เป นจ านวนเง น ประมาณ 280 ล านบาท (2550: 307 ล านบาท) 13

22 10.2 ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทฯได จ าแนกล กหน ธ รก จหล กทร พย และดอกเบ ยค างร บ ตามประกาศของส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ( กลต. ) เร องการ จ ดท าบ ญช เก ยวก บล กหน ด อยค ณภาพของบร ษ ทหล กทร พย ซ งสามารถสร ปล กหน จ ดช นได ด งน (หน วย: ล านบาท) ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ จ านวนม ลหน ท ต งไว โดยบร ษ ทฯ ส วนท มากกว าเกณฑ กลต ม ลหน จ ดช นสงส ย ม ลหน จ ดช นต ากว ามาตรฐาน รวม บร ษ ทฯได พ จารณาต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญเก นกว าข นต าตามท กลต. ก าหนดโดยพ จารณาจากความ ไม แน นอนของม ลค าหล กประก นและความเส ยงในการร บช าระหน จากล กหน จ ดช นด งกล าว 11. ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ยอดยกมาต นป 305,786, ,715,230 บวก(ห ก): หน ส ญและหน สงส ยจะส ญ 15,618,014 (829,467) ห ก: หน ส ญต ดบ ญช (23,244,411) (99,306) ยอดคงเหล อปลายป 298,160, ,786, การปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหา ในระหว างป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯได ท าการปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหาโดยเป นการ เปล ยนแปลงเง อนไขการช าระหน ก บล กหน 10 ราย ซ งม ยอดคงค างตามบ ญช ก อนปร บโครงสร างหน จ านวนประมาณ 199 ล านบาท และร บร ผลขาดท นจากการปร บโครงสร างหน จ านวน 4 ล านบาท ข อม ลส าหร บป ป จจ บ นท เก ยวข องก บล กหน ท ปร บโครงสร างหน ท ม ป ญหาม ด งน จ านวนเง น ดอกเบ ยท ร บร ในงบก าไรขาดท น 2,682,951 เง นสดท ร บช าระจากล กหน (เง นต นและดอกเบ ย) 63,356,192 14

23 13. อ ปกรณ อ ปกรณ เคร องตกแต ง ส นทร พย ส าน กงาน และต ดต ง คอมพ วเตอร ยานพาหนะ ระหว างต ดต ง รวม ราคาท น 31 ธ นวาคม ,413,921 87,304, ,245,762 13,879, , ,338,754 ซ อเพ ม 1,829,623 9,172,066 10,850, ,084 22,612,473 โอน - 760, ,323 - (1,255,408) - จ าหน าย/ต ดจ าหน าย (151,733) (5,114,544) (5,841,704) (3,406,365) - (14,514,346) 31 ธ นวาคม ,091,811 92,121, ,750,081 10,473, ,436,881 ค าเส อมราคาสะสม 31 ธ นวาคม ,938,626 48,259,556 95,098,240 7,335, ,631,934 ค าเส อมราคาส าหร บป 5,998,407 13,997,025 20,335,087 1,796,511-42,127,030 จ าหน าย/ต ดจ าหน าย (108,034) (3,326,219) (5,778,095) (3,392,810) - (12,605,158) 31 ธ นวาคม ,828,999 58,930, ,655,232 5,739, ,153,806 ม ลค าส ทธ ตามบ ญช 31 ธ นวาคม ,475,295 39,044,473 42,147,522 6,544, , ,706, ธ นวาคม ,262,812 33,191,274 33,094,849 4,734,140-81,283,075 ค าเส อมราคาท อย ในงบก าไรขาดท นส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม ,090, ,127,030 ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 บร ษ ทฯม อ ปกรณ จ านวนหน งซ งต ดค าเส อมราคาหมดแล วแต ย งใช งานอย ราคาท นของส นทร พย ด งกล าวม จ านวนเง นประมาณ 75 ล านบาท (2550: 63 ล านบาท) และบร ษ ทฯม ยานพาหนะซ งบร ษ ทฯได มาภายใต ส ญญาเช าการเง น โดยม ม ลค าส ทธ ทางบ ญช เป นจ านวน 4 ล าน บาท ซ งจะจดทะเบ ยนโอนเป นของบร ษ ทฯเม อช าระเร ยบร อยแล วและใช ส ทธ เล อกท จะซ อ 15

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น

หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น 1. บทบาทหน าท ของศ นย บร หารเง น หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น ศ นย บร หารเง นม หน าท ในการบร หารจ ดการเง นตราให แก กล มบร ษ ท กล มบร ษ ท หมายถ ง บร ษ ทซ งอย ในเคร อข ายธ รก จเด ยวก นก บศ นย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช 14 เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช รายการเง นต าง ๆ ท เก ดข นในธ รก จของสหกรณ ร านค าจะต องม การจดบ นท ก เหต การณ เพ อจะใช เป นหล กฐานประกอบการบ นท กบ ญช การจดบ นท กรายการเง นต าง ๆ เหล าน น จะกระท าได โดยใช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก

หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก เลขท.../... ว นท...เด อน...พ.ศ... ข าพเจ า...อาย...ป...เด อน เลขประจ าต วประชาชน - - - - เลขประจ าต วสมาช ก ช.พ.ค... ต าแหน ง...ส งก ด... ได ร

More information

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ ว 90 ลงว นท 8 ม นาคม 2556 เร อง บ นท

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1. ข อม ลท วไป ข อม ล เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1.1 ผ ย นค าขอ (1) เป นน ต บ คคล (2) เป นน ต บ คคลท ม ก จกรรมอ นนอกเหน อจากก จกรรม ทดสอบ/สอบเท ยบ (3) เป นหน วยงานของร ฐ (4) เป นร ฐว สาหก จ (5) เป นสถาบ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท น หม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท น หม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท นหม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒... โดยท เป นการสมควรวางหล กเกณฑ การบร หารจ ดการโครงการเง นท นหม นเว ยนของ มหาว ทยาล ย เพ อให เก ดความโปร งใส ม ประส ทธ ภาพและบรรล ผลตามว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย

โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) ม ความย นด ท จะให บร การ ต ดต งโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย แก สหกรณ สมาช ก โดยในระยะแรก จะสามารถต

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information