Summary of Contents for Midterm Exams: P.1 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015

Size: px
Start display at page:

Download "Summary of Contents for Midterm Exams: P.1 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015"

Transcription

1 Summary of Contents for Midterm Exams: P.1 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015 Thai Language สระ พย ญชนะ เลขไทย สระเส ยงส น อะ อ อ อ เอะ แอะ โอะ เอาะ Fundamental Mathematics Numbers to 20 - counting, spelling, comparing, ordering, place value, addition to 20, subtraction to 20, word sentences with. addition and subtraction. Supplementary Mathematics Length comparing length, measuring length using non-standard units, word problems using length. Fundamental Science Our body, Our five senses Fundamental Social Studies ครอบคร วส ขส นต โรงเร ยนน าอย Civics งามกายงามใจ ร กชาต ศาสน กษ ตร ย History ช วงเวลาในช ว ตประจาว น และเหต การณ รอบต ว (ครอบคร ว) Supplementary Social Studies Moral Education, Reader 1, pages : 2-7, 9, 12 Fundamental English Usage: Read & write the correct indefinite articles or the verb to be. Read simple sentences & match with pictures. Look at pictures & write common nouns to match. Look at pictures, read & complete sentences with names of family members. Supplementary English Upper & lower case letter recognition, match classroom commands with pictures. Parts of the body: match sentences with pictures, look, read & write to complete sentences. Circle the word with a different vowel sound. Chinese Language สระเด ยวของภาษาจ นและวรรณย กต ของภาษาจ น Health Parts of Body Physical Education Basic Sport Information, PE rules Art เส น ร ปร าง ร ปทรง Thai Music หน วยท 1 เคล อนไหวพาสน ก (ท งหน วย) หน วยท 2 นาฏศ ลป เบ องต น นาฏยศ พท ภาษาท า เพลงปล กใจ (ประว ต เพลงเด น) International Music หน วยท 1 เส ยงและกาเน ดเส ยง (เส ยงธรรมชาต,มน ษย สร าง)หน วยท 2 จ งหวะ และสร างสรรค สารพ นโน ต (ล กษณะของเส ยง, ค าของโน ต) Career การด แลร กษาของใช -ของเล น การหย บจ บของใช เคร องม อทาความสะอาดบ าน การแต งกายอย างเหมาะสม

2 Summary of Contents for Midterm Exams: P.2 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015 Thai Language มาตรา ก.กา มาตรา กง มาตรากม มาตราเกย มาตราเกอว ดร ณศ กษา บทท 19 และ 22 บทอาขยาน กาดา น ทานอ านใหม ร นรสส กวา Fundamental Mathematics Numbers to counting, spelling, comparing, ordering, place value, addition to 1000 with 2 and 3 digit numbers, subtraction to 1000 with 2 and 3 digit numbers, word problems. Supplementary Mathematics Length measurement using meters and centimeters, conversion and word problems. Mass measurement using grams and kilograms, conversion, addition, subtraction of numbers, word problems. Fundamental Science Animals need, Animals response and how people use animals Fundamental Social Studies พระพ ทธศาสนา Civics มารยาทไทย History หน วยท 1 เวลาและเหต การณ หน วยท 2 ตนเองและครอบคร ว Supplementary Social Studies All together, pages: 6-9, 14-17, 20-22, 54, 55, 60, 61 Fundamental English Capital letters, In, On, At present continuous, adjectives, has, have, a, an, the, apostrophes, who, can, cannot Supplementary English Grandma s Watch / No Clothes to Wear / Jobs-People Match / Rewriting the Sentences / T F reading Chinese Language สระผสมกล มท 1-2 การผสมคาและการวางวรรณย กต Health Nutrition Physical Education PE Rules, Running Rules Art ส ร ปร าง ร ปทรง Thai Music หน วยท 1 เคล อนไหวแสนสน ก (ท งหน วย) หน วยท 2 นาฏล ลา นาฏยศ พท ภาษาท า ประว ต ราโคม ประว ต ราวง / เพลงค นเด อนหงาย International Music หน วยท 1 ส ส นของเส ยง (การเก ดเส ยงเคร องดนตร, เส ยงมน ษย ) หน วยท 2 พร อมเพร ยงจ งหวะ สร างสรรค สารพ นโน ต (ช อโน ต ค าของโน ต) Career หน วยท 1 งานบ าน หน วยท 2 เส อผ าและเคร องแต งกาย

3 Summary of Contents for Midterm Exams: P.3 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015 Thai Language ไตรยางศ การผ นวรรณย กต คาท ประและไม ประว สรรชน ย การอ านจ บใจความ Fundamental Mathematics Numbers counting, place value, comparing, order and patterns, addition of numbers, word problems, subtraction of numbers, word problems. Supplementary Mathematics Multiplication without regrouping and with regrouping. Division with and without regrouping and remainder. Money converting, addition and subtraction. Fundamental Science Heredity, Extinct and Endangered animals Fundamental Social Studies หน วยท 1 ศาสนาพาส ข Civics หน วยท 1 ย นด ต อนร บ History เหต การณ สาค ญของโรงเร ยนและช มชน และการใช ศ กราชในช ว ตประจาว น Supplementary Social Studies People&Place, pages: 4-11, Fundamental English Pronouns, or, and, but, using, adjectives to describe feelings, punctuation marks, writing practice Supplementary English Reading comprehension (T F), who, what, and where questions, plurals, feelings Chinese Language บทท 1 และ บทท 2 Health Nutrition, Safety when swimming Physical Education PE rules, Fitness tests Art การเล อกใช ว สด อ ปกรณ งานศ ลป ร ปร างร ปทรงทางธรรมชาต Thai Music บทท 1 และ บทท 2 ล กษณะการเป าขล ย International Music บทท 1 และบทท 2 เคร องดนตร สากล ส ญล กษณ และโน ตดนตร Career หน วยท 1 งานบ าน หน วยท 2 เส อผ าและเคร องแต งกาย การซ อมแซมเส อผ า

4 Summary of Contents for Midterm Exams: P.4 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015 Thai Language หล กภาษาบทท 1-4 วรรณคด เร องการผจญภ ยของส ดสาคร Fundamental Mathematics 1. Number: 4 operation 2. Vocabulary 3. Rounding off, estimation Supplementary Mathematics 1.Paralleland perpendicular lines, 2. Shapes (square, rectangle and circle) Fundamental Science The solar system and beyond. Light Supplementary Science Food and Nutrition Fundamental Social Studies หน วยท 1 ศาสนา History การน บช วงเวลาเป นทศวรรษ ศตวรรษ และสห สวรรษ และย คสม ยหล กฐานทางประว ต ศาสตร Civics หน วยท 1 มารยาทเลอค า กต ญญ เล ศล า Supplementary Social Studies People &Place, pages : , Fundamental English Reading comprehension, careers (matching), dream career essay Supplementary English Conversational English (multiple choice), vocabulary, reading comprehension (multiple choice & T F) Chinese Language บทท 1-2 (คาศ พท แปลประโยค เร ยงประโยค ตอบคาถาม) Health Bones, Nutrition, Pulse Rate Physical Education Fitness Tests, Handball Art ร ปร าง ร ปทรง วรรณะส Thai Music โครงสร างของบทเพลง และการเคล อนท ของต วโน ต ประเภทของเคร องดนตร International Music บทท 1-2 (เคร องดนตร สากล จ งหวะทานอง และประโยคเพลง) Career การด แลของใช และการจ ดเก บ มารยาทในการอย ร วมก บผ อ น การประกอบอาหารและเคร องด ม

5 Summary of Contents for Midterm Exams: P.5 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015 Thai Language บ พบท เคร องหมายวรรคตอน ประโยค คาภาษาต างประเทศในภาษาไทย Fundamental Mathematics Whole numbers / Numbers to 10 million / Place and value / Comparing and ordering numbers / Rounding and Estimating / Multiplying and Dividing multiples of 10/100/1,000 / Order of Operations. Supplementary Mathematics Types or line, Parallel and Perpendicular lines. Angles type, missing triangle-types, mission angles, perimeter and area. Angles, line and a point. Fundamental Science Cells and Heredity Supplementary Science Classification of plants. Plant reproduction. Plant Adaptation. Fundamental Social Studies ศาสนาต าง ๆ พ ทธประว ต หล กธรรมในพ ทธศาสนา History หล กฐานทางประว ต ศาสตร, ว ธ การทางประว ต ศาสตร ความจร งข อเท จจร ง Civics ค ณค าความเป นไทย มารยาทไทย การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม Supplementary Social Studies Communities, pages: Unit 1 Fundamental English Reading comprehension, grammar, simple present tense. Positive, negative and questions form in the present tense Supplementary English Reading comprehension, grammar, simple present tense. Positive, negative and questions form. Chinese Language บทท 1 หน งว นของฉ นและก จว ตรประจาว น บทท 2 กระเป าหน งส ออย ท ไหนและท ศทาง Health Digestive System, Puberty Physical Education History and Rules of Volleyball Art วาดภาพระบายส วงจรส ธรรมชาต Thai Music ประเภทของเคร องดนตร ไทย ด ด ส ต เป า International Music ประเภทของเคร องดนตร อ ตราจ งหวะ ส วนประกอบ Recorder Career งานบ าน การประกอบอาหาร การซ กถ งเท า

6 Summary of Contents for Midterm Exams: P.6 (EP) Midterm Exams: Semester 1/ Academic Year 2015 Thai Language พยางค และค า คาเป นคาตาย วล ประโยค ชน ดของคา การอ านค ดว เคราะห Fundamental Mathematics 1. Number: 4 operations, rounding off, digital value, prime numbers. 2. Factor: LCM and HCF, problem-solving. Supplementary Mathematics 1. Algebra: simplify / problems. 2. Geometry: Lines, angles, properties of shapes, finding angles using rules. Fundamental Science Nutrition, Skeletal System, Nervous System Supplementary Science Digestive System, Respiratory System, Circulatory System Fundamental Social Studies พ ทธประว ต หล กธรรม History ว ธ การทางประว ต ศาสตร หล กฐานทางประว ต ศาสตร เพ อนบ านของไทย Civics มารยาทไทย ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ไทย Supplementary Social Studies Communities, pages: Unit 4 Fundamental English Reading comprehension, grammar, simple present tense. Positive, negative and questions form. Supplementary English Reading comprehension, grammar, simple present tense. Positive, negative and questions form. Chinese Language สภาพอากาศ อ ณหภ ม ฤด กาล Health Respiratory System, Circulatory System Physical Education History and Rules of Basketball Art วงจรส ธรรมชาต ส ตรงข าม วรรณะส Thai Music การเข ยน-อ านโน ตไทย วงดนตร ไทย International Music ประเภท วงดนตร สากล ส ญล กษณ ต าง ๆ การปฏ บ ต เคร องดนตร Career การด แลสมบ ต ภายในบ าน การขจ ดรอยเป อน การประกอบอาหาร

เน อหาสอบการประเม นผลการเร ยนปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ช นประถมศ กษาป ท 1

เน อหาสอบการประเม นผลการเร ยนปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ช นประถมศ กษาป ท 1 เน อหาสอบการประเม นผลการเร ยนปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ช นประถมศ กษาป ท 1 - ตอบคาถามจากเร องซ งใจเพ อนร ก 128-130,132-134 - ประโยค(ชน ดของประโยคบอกเล า คาถาม ปฏ เสธ) เร ยงประโยค,แต งประโยค สม ดแบบฝ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ

แนวทางการดาเน นงาน ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ แนวทางการดาเน นงาน ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ๒ คานา การก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ในมหาว ทยาล ย/คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร /ภาษาไทย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา 1543603 ช อรายว

More information

ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน

ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน หน วยร บผ ดชอบ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ไตรมาส ๑/๕๘ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ป แห งการปฏ บ ต งานของกองท พบกท ม งเน นผลส มฤทธ และเป นร ปธรรมในท กด าน (สายงานย ทธการ) หน วยท จ ดทารายงาน :... ห วงรายงาน

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ส งท กาหนดให ในรายว ชา และโครงการสอน

ส งท กาหนดให ในรายว ชา และโครงการสอน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดทา : 09-11 พฤษภาคม 2554 ส วนประกอบหล ก ช ดท 05 และ ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ส วนประกอบพ นฐานของ ส วนประกอบหล ก : ก. ส วนนาหร อส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

๒. โครงการว จ ย ๓. โครงการว จ ย

๒. โครงการว จ ย ๓. โครงการว จ ย แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการดาเน นงานโครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยบ รพา ๑. โครงการว จ ย ทรอสโทไคตร ดส จากระบบน เวศชายฝ

More information

หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7

หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7 สารบ ญ หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 1 2. ช อปร ญญา 1 3. ว ชาเอก 1 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 1 5. ร ปแบบของหล กส ตร 1 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 2 7.

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ

งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ก ตต กรรมประกาศ. ขอขอบค ณ Mr. Neil Cameron Cuthbertson ท ได กร ณาให คาแนะนาช วยเหล อ ตรวจแก ไข และปร บปร งงานว จ ยฉบ บภาษาอ งกฤษ จนเสร จสมบ รณ

ก ตต กรรมประกาศ. ขอขอบค ณ Mr. Neil Cameron Cuthbertson ท ได กร ณาให คาแนะนาช วยเหล อ ตรวจแก ไข และปร บปร งงานว จ ยฉบ บภาษาอ งกฤษ จนเสร จสมบ รณ ก ก ตต กรรมประกาศ ใ น ง า น ว จ ย ฉ บ บ น ส า เ ร จ ล ล ว ง ไ ด อ ย า ง ส ม บ ร ณ ด ว ย ค ว า ม ก ร ณ า อ ย า ง ย ง จ า ก อาจารย ธ น ฐดาโกมล ท ได สละเวลาอ นม ค าแก คณะผ ว จ ย เพ อให คาปร กษาและแนะนาตลอดจน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน โครงงานคอมพ วเตอร ประเภทพ ฒนาเพ อการศ กษา เร อง แผ นป ายความร ค ค าน ยม โดย เด กชายร ตนพล อาจบ งลา เด กชายศตวรรษ ร มกลาง เด กหญ งเกวล น ม ประสาตร เด กหญ งเพชรดา สองศร เด กหญ งทอแสง ค หาทอง ช นม ธยมศ กษาป

More information

โครงการระยะส น ท นการศ กษาด านศ ลปะและว ฒนธรรมอ นโดน เซ ย (ศ ลปะการออกแบบและพ มพ ผ าบาต ก) 6 ม ถ นายน 6 ส งหาคม 2554

โครงการระยะส น ท นการศ กษาด านศ ลปะและว ฒนธรรมอ นโดน เซ ย (ศ ลปะการออกแบบและพ มพ ผ าบาต ก) 6 ม ถ นายน 6 ส งหาคม 2554 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK โครงการท นการศ กษาด านศ ลปะและว ฒนธรรมอ นโดน เซ ย ประจ าป 2554 (2011 INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP BATIK PROGRAMME) 1. รายละเอ ยดและว ตถ ประสงค ของโครงการ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information