LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH

Size: px
Start display at page:

Download "LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH"

Transcription

1 LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH Edited by Rawi T LW 2602 หน า 1

2 ว ตถ ประสงค ของการเร ยนว ชาน 1.ได เร ยนร ถ งประโยชน ของการใช เทคโนโลย ในช วงเวลาน นๆ 2.สามารถนามาประย กต ใช ในงานอาช พของน กกฎหมายให ได ประโยชน มากท ส ด 3.เร ยนร และเข าใจถ งการใช เคร องม ออ ปกรณ อย างปลอดภ ย 4.เข าถ งความสาค ญความเก ยวข องของกฎหมายต างๆท ม คอมพ วเตอร เข ามาข องเก ยวอย างถ กต อง 5.ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต 6.สะดวกในการเร ยกกล บมาใช ใหม ในการทาเอกสาร 7.ใช เวลาน อยลง สะดวกมากข น และม ประส ทธ ภาพมากข น LW 2602 หน า 2

3 1. Microsoft Word 1.1Track Change Track changes เป นเคร องม อท เอาไว ตรวจสอบWork Sheet ท ม การแก ไข ข อม ล เพ อด ว าใครเป นคนแก ไขข อม ล และแก เม อไหร เหมาะสมสาหร บWork Sheet ท ทางานด วยก นหลายคน หร อทาเพ ยงคนเด ยว แต ต องการเต อนความจาเอาไว ว าจ ดไหนท ม การแก ไขข อม ล ว ธ ใช 1. ไปท เมน Tools เล อกคาส ง Track changes แล วคล กท Highlight Changes 2. ทาเคร องหมายถ กท Check Box ท ช อ Changes While Editing 3. ถ าต องการจะต งข อกาหนดในการต ดตามการแก ไข สามารถระบ ได โดยคล กท Check Box ท อย หน า When, Who แล วเล อกค าท เราต องการจะต ดตามการแก ไข 4. ถ าต องการกาหนดให ตรวจสอบการเปล ยนแปลงเฉพาะช วงข อม ลใดก ให คล กท Check Box ท อย หน า Where แล วเล อกช วงของข อม ลท ต องการต ดตามการ เปล ยนแปลง แต ถ าต องการต ดตามท ง Work sheet ก ไม ต องทาอะไรก บช อง Where 5. ทาเคร องหมายถ กท Check Box ท ช อ Highlight Changes on screen เพ อให แสดง กรอบ Edit Comments เม อเอาเมาส ไปช ท เป นกรอบท แสดงรายการแก ไขข อม ล( cellท ม การแก ไข) 6. คล ก ok เพ อเป ดการทางานของ Track changes ตามเง อนไขท กาหนด การต ดตามการแก ไข เม อม การเป ดใช Track changes cellท ม การแก ไขจะม สามเหล ยมส น าเง นเล กๆอย ม มซ ายม อด านบนของcell เม อเอาเมาส ไปช ท cellท ท การแก ไข กรอบEdit Comments ก จะ ปรากฏข นมา บอกถ งช อ ว นท เวลา ท ม การแก ไข ข อม ลเด มค ออะไร และข อม ลท เปล ยน ใหม ค ออะไร LW 2602 หน า 3

4 การยอมร บหร อปฏ เสธการเปล ยนแปลง 1. ไปท เมน Tools เล อกคาส ง Track changes แล วคล กท Accept Or Reject Changes 2. ระบ เง อนไขท จะตรวจด การเปล ยนแปลง ถ าจะด ตามว นท คล กท ช องwhen เล อก since date แล วเล อกว นท เราต องการด ถ าจะด ตามช อผ ท แก ไข คล กท ช อง who แล วเล อกช อท ต องการ 3. ถ าต องการเล อกด เพ ยงบางส วนของ Work Sheet ให คล กเล อกท ช อง where แล ว เล อกcellท ต องการด การเปล ยนแปลง 4. เม อเล อกเง อนไขเสร จแล ว ก คล ก ok จะปรากฏกรอบท แสดงcellท ม การ เปล ยนแปลงข อม ลท ละcell 5. กด Accept ถ ายอมร บการเปล ยนแปลง กดRejectถ าปฏ เสธการเปล ยนแปลง 1.2 การเปร ยบเท ยบไฟล ของ2ไฟล เพ อหาจ ดท แตกต างใน Word2007 ว ธ การCompare เอกสารของไฟล Word2007 ก น หร อ ท เราเร ยกว าว ธ การ เปร ยบเท ยบเอกสารของท ง2ไฟล ว าท งไฟล 2ไฟล น ม ส วนไหนท แตกต างก นบ าง จะได ไม ต องมาน งไล มองจ ดท แตกต างเอง ทาให ลายตาก นท เด ยว 1. เร มต นจากต องม ไฟล 2ไฟล ค อ File Test1 : เป นไฟล ต นฉบ บ File Test2 : เป นไฟล ท แก จากต นฉบ บ LW 2602 หน า 4

5 2. จากน นให เราเป ด Microsoft Word2007 และให ไปแถบเมน Review > Compare 3. หล งจากกด Compare แล วให เราเล อก Compare 4. จากน นให เล อกไฟล อธ บายตามหมายเลข หมายเลข 1 : เป นฝ งไฟล ต นฉบ บ ในท น ค อ File Test1 หมายเลข 2 : เป นฝ งไฟล ท ทาการแก ไข ในท น ค อ File Test2 เม อเล อกท งค แล วก ได กด Ok LW 2602 หน า 5

6 5. จากน น รอส กคร เพ อ Microsoft Word จะทาการ Compare ในส วนเอกสารท ต างก น ก จะสร ปออกมาด งภาพ อธ บาย : กรอบส แดง ) ซ าย( : จะเป นการสร ปผลล พธ ในจ ดท ไฟล Test1 / Test2 แตกต างก นเฉพาะ จ ด กรอบส เหล อง ) ตรงกลาง( : จะเป นการสร ปผลล พธ ในจ ดท ไฟล Test1 / Test2 แตกต าง ก น ณ ตาแหน งใน Word โดยข อความท แตกต างจะ ถ กข ดฆ าตรงกลางข อความ (ทดสอบ) กรอบส น าเง น ) ขวา( : เป นการโชว ไฟล เอกสารของไฟล Test1 / Test2 LW 2602 หน า 6

7 1.3การท าฟอร ม (Form) 1.คล กขวาท แท บร บบอน เล อก Customize Quick Access Toolbar.. 2 ท กรอบโต ตอบ Customize Quick Access Toolbar ช องซ าย เล อก Popular ส วนช องขวาใส เคร องหมายถ กหน า Show Develop tab in Ribbon ตอบ OK LW 2602 หน า 7

8 3.คล กแท บ Developer 4.วางเคอร เซอร ลงในช องแล วคล กป ม Textbox 5.กระทาซ าจนกว าจะหมด 6.คล ก Protect Document 7. ไปท Taskpane กาหนดเง อนไขด งร ป แล วคล กป ม Yes Start Enforce Protection 8.ทดสอบโดยกดแป น Tab แล วกรอกข อม ล LW 2602 หน า 8

9 2.อ เมล 2.1ส วนประกอบของอ เมล ส วนห วของอ เมล เป นส วนท ระบ ช อและท อย ของผ ร บ (To...) ช อและท อย ของผ ท เราต องการจะส งถ งและหาก ต องการส งสาเนา อ เมล น นไปให ก บผ ร บอ กคนก ใส อ เมล ตรงช อง (Cc...) ถ ดมา ก เป นช อเร องหร อ Subject ของอ เมล เวลาท ผ ร บได ร บอ เมล แบบ ฟอร มอ เมล ก แสดงช อและท อย ของผ ส งและว นท มาด วย ส วนท สองของอ เมล ค อส วนท เป นเน อเร อง หร อ body ของอ เมล ซ งบรรจ ข อความ หร อเน อเร องของ อ เมล ฉบ บน นก เหม อนๆก บการส งจดหมาย 2.2คาศ พท ท เก ยวก บอ เมล = Electronic mail ค อ จดหมายอ เลคทรอน คส ท ร อนส งก นไปมาในอ นเตอร เน ต Address ค อ ท อย ทางอ เมล คล าย ๆ ก บท อย ท ค ณจ าหน าบนซองจดหมายท ว ๆ ไป Inbox หมายถ ง กล องหร อท สาหร บเก บอ เมล ท ม ผ ส งเข ามา Outbox หมายถ ง กล องหร อท เก บอ เมล ท กาล งจะส งออกไปหาผ อ น Sent Items หมายถ ง กล องหร อท เก บอ เมล ท เราได เคยส งออกไปหาผ อ นแล ว Delete Items หมายถ ง กล องหร อท เก บอ เมล ท ได ทาการลบท งจาก Inbox แต ย งเก บ สารองไว อย Drafts หมายถ งกล อง หร อท เก บอ เมล สาหร บใช เก บอ เมล ต าง ๆ ช วคราว ซ งอาจจะม หร อไม ม ก ได Compose หร อ New Mail จะเป นการส งอ เมล ใหม ไปหาผ อ น Subject หมายถ ง ห วข อของอ เมล ท เราจะเข ยนหร อส งออกไป Attach หมายถ ง การแนบไฟล เอกสาร หร อโปรแกรมต าง ๆ ไปก บอ เมล ฉบ บน น Address Book หมายถ ง สม ดรายช อของอ เมล ต าง ๆ ท เราสามารถเก บไว เพ อให นามาใช งานได ง ายข น LW 2602 หน า 9

10 Cc: (Carbon Copy) เป นการส ง mail ให ก บผ ร บหลาย ๆ คน โดยท ท กคนทราบว า จดหมายฉบ บน ถ กทาสาเนา เพ อท จะส งให ผ ร บหลายคน Bcc: (Blind Carbon Copy) เป นการส ง mail ให ก บผ ร บหลาย ๆ คนโดยท ท กคนไม ทราบ ว า จดหมายฉบ บน ถ กทาสาเนาเพ อท จะส งให ผ ร บหลายคน Reply หมายถ ง การส งตอบจดหมายกล บไปย งผ ส ง Forward หมายถ ง ส งไปท งต นฉบ บ 2.3มารยาทในการใช อ เมล 1.สะกดคาและใช ไวยากรณ ให ถ กต อง 2.อย าใช อ เมล แอดเดรสของผ อ นโดยไม ได ร บอน ญาต 3.อย าใช ต วพ พม ใหญ ท งหมดในการพ มพ ภาษาอ งกฤษ เพราะเหม อนก บเป นการ ตะโกนใส ผ อ านและทาให อ านยาก 4.ตอบกล บโดยเร ว 5.อย ากล าวหาว าร าย 6.ใช อ เมล แอดเดรสท เป นทางการ (ช อ-นามสก ลจร ง) 7.อย าส งเมล ท ม ล กษณะก อกวนต อให ผ อ น 8.อย าใช ถ อยคาหยาบคาย ร นแรง หร อล วงเก น 9.อย าต ดRe: ออกเวลาตอบกล บ 10.ส อสารให ช ดเจน 11.อย าเป ดเผยอ เมล แอดเดรสของผ อ น 12.ให ใช หน งอ เมล ต อหน งเร องท ต องการส อสาร 13.อย าแนบไฟล ท ม ขนาดใหญ มากเก นไป 14. อย าใช ต วอ กษรท อ านยาก 15.อย าระบายอารมณ LW 2602 หน า 10

11 16.อย าใช ประโยคซ บซ อนเข าใจอยาก 17.ใส ข อม ลต ดต อกล บ 18.ใส ว นเด อนป ในข อความให ช ดเจน 19.เร ยกช อคนให ถ กต อง 20.กระช บและตรงประเด น 3.ส งท เร ยนน าจะเป นประโยชน อย างไรบ างต อว ชาช พน ก กฎหมาย ในย คป จจ บ นน ซ งเป นย คโลกาภ ว ตน เทคโนโลย โดยเฉพาะคอมพ วเตอร จ งม บทบาท สาค ญมากต อบ คคลท กสาขาอาช พไม เว นแม กระท งผ ประกอบว ชาช พน กกฎหมายท จะต อง ม ความร ทางด านเทคโนโลย เพ อใช ในการส บค นหาข อม ลต างๆซ งสามารถใช เวลาอ นส นใน การเข าถ งแหล งข อม ลจ งเป นเหม อนเคร องม อช วยอานวยความสะดวกให แก เรา ส งท เร ยนว นน อย างแรกค อการใช Track Changes หร อต ดตามการเปล ยนแปลงซ ง เป นเคร องม อท ม ประโยชน อย างหน งในโปรแกรมMicrosoft Word ท สามารถช วยในกรณ ม การส งไฟล เอกสารหน งก นไปมาระหว างบ คคล โดยจะช วยให ทาให ทราบว าไฟล เอกสารน ม การเปล ยนแปลงแก ไขอะไรบ าง เช น ม การเพ ม การลบ การจ ดร ปแบบข อม ล อ กท งย ง สามารถใส Commentของเรา ซ งจะช วยทาให อ กฝ ายทราบว า ทาไมข อความน ถ งควรท จะ ได ร บการแก ไขเส ยใหม ใครเป นผ แก ไขไฟล เอกสาร เม อว นท ไหร โดยจะม ส ญล กษณ ต างๆ ช วยในการต ดตามการเปล ยนแปลงของเอกสาร ซ งเราสามารถยอมร บการเปล ยนแปลง น น หร อยกเล กการเปล ยนแปลงน นก ได จะเห นได ว า Track Changes ช วยให น กกฎหมาย สามารถร ถ งข อบกพร องในถ อยคาท ม อย ในเอกสารได อย างรวดเร ว และประหย ดเวลาท ไม ต องมาหาจ ดท ม การแก ไขใหม ความร ต อมาท เร ยนในว นน ค อการทาฟอร มโดยการใช โปรแกรม Microsoft Word ซ งเป นแม แบบ จะทาให เอกสารท เราเข ยนข นเป นแม แบบ ม ประโยชน ต อน กกฎหมายในการ เข ยนส ญญาหร อเอกสารอย างอ นๆ โดยเฉพาะอย างย งหน งส อมอบอานาจซ งตามปกต ม นจะใช เป นฟอร มเด ยวก นในการเข ยนหน งส อมอบอานาจจ งเป นส งท อานวยความสะดวก อ กอย างหน ง LW 2602 หน า 11

12 ส งส ดท ายท เร ยนในว นน ค อการแปลงไฟล เป นไฟล PDF โดยโหลดโปรแกรมมาจาก ไฟล PDFม ประโยชน ต อว ชาช พน กกฎหมายโดยจะทาให เอกสารท เราสร าง ข นด ม ความสวยงามเป นระเบ ยบเร ยบร อย ช วยสร างความน าเช อถ อให แก บ คคลท ต องการต ดต องานก บเราอ กด วย 4. เว บไซต ท สาค ญท ควรศ กษา 1. -เป นเว บของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย (DBD: Department Of Business Development) -รวบรวมข อม ลของน ต บ คคล -จดทะเบ ยนน ต บ คคล -บร การข อม ลธ รก จ เช น ขอหน งส อร บรองหร อสาเนา ใช ตรวจค นข อม ล ทะเบ ยนธ รก จ ตรวจค นข อม ลงบการเง น -ดาวน โหลดแบบฟอร มต างๆ เช น การจ ดต งบร ษ ท การจ ดต งสมาคม การค า การต งห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล การเล กห างห นส วน การควบห างห นส วน -สามารถด ข อม ลท ปรากฏบนหน งส อร บรองของบร ษ ท LW 2602 หน า 12

13 2. -เป นเว บของสาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา -ม การรวบรวมกฎหมายท กฉบ บในประเทศไทย เช น พระราชบ ญญ ต พระ ราชกฤษฎ กา จ งทาให สามารถด ข อกฎหมายต างๆได 3. -เป นเว บของศาลฎ กา -สามารถค นหาด คาพ พากษาฎ กาต างๆได เป นเว บของกรมท ด น กระทรวงมหาดไทย - ข อม ลการทาน ต กรรมต างๆของกรมท ด น -ดาวน โหลดต วอย างหน งส อมอบอานาจต างๆ เช น ขาย ซ อ ขายฝาก ขาย เฉพาะส วน ให จานอง จานา แบ งขาย แบ งให -ทางด านขวาส ดม ล งก เข าส การค นหาราคาประเม ณจากกรมธนาร กษ โดย สามารถค นหาราคาประเม ณจากเลขท ฉโนด หร อเลขท ด น 5. Google Search ว ธ การใช งาน Google อย างชาญฉลาด ลอง ด ว ธ การ key คาหร อประโยค เพ อให ได ผลการ ส บค นตามท ค ณต องการ 1.การใช and (และ) อย ในประโยคเสมอ เช น ค นหา harvest moon back to nature Google จะค นหา แบบ harvest AND moon AND back... (กล าวค อ ค นหาแบบแยกคา) LW 2602 หน า 13

14 2. การใช OR (หร อ) ค อการให Google หาข อม ลมากข นจาก คาA และ คาB (กล า ค อ นาผลท ได มารวมก นรวมก น) ว ธ ใช พ มพ OR ด วยต วใหญ ระหว างคาท ต องการ เช น vacation London OR Paris ค อหาท งใน London และ Paris -เช นอยากได ข อม ลของนายกร ฐมนตร ในป ให พ มพ นายกร ฐมนตร 2500 OR 2551 OR 2552 OR 2553 ว ธ ล ด ให พ มพ นายกร ฐมนตร การต ดคาพ องร ปได โดยใช เคร องหมาย - ช วยโดยการนาไปอย คาท จะต ด เช น คาว า bass ม 2 ความหมายค อ เก ยวก บปลา และดนตร เราจะต ดท ม ความหมายเก ยวก บ ดนตร ออกโดยพ มพ bass -music หมายความว า bass ท ไม ม คาว า music นอกจากน ม นย ง สามารถต ดอย างอ นได อ ก เช น "front mission 3" -filetype:pdf หมายความว า เร อง เก ยวก บ front mission 3 แต ไม แสดงไฟล PDF 4.การค นหาท งกล มคา ให ใช เคร องหมาย " เช น "ห างสรรพส นค าเซ นทร ลสา ขาช ดลม" จะได การค นหาท เฉพาะเจาะจง 5.Google สามารถค นหา link ท งหมดท เช อมไปย งเว บน นได ว ธ ใช link:ช อ URL เช น link:www.au.edu แต ไม สามารถใช ความสามารถน ร วมก บการหาแบบอ นๆ ได 6. Google สามารถค นหาเว บท จาเพาะเจาะจงได โดยพ มพ คาท ค ณต องการ เจาะจง site:ช อ URL เช น ถ าค ณต องการหาเว บเก ยวก บการเข า (admission) มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ให พ มพ site:www.au.edu admission 7. Google สามารถเก บ Cached ของเว บท จะเข าชมไว ได (โดยคล กท Cached หร อ ถ กเก บไว ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน ของม นค อช วยให เราสามารถเข าเว บบางเว บท อาจโดนลบไปแล ว โดยข อม ลท ได เป นข อม ลก อนถ กลบ (ใหม ส ดท ม นจะม ได ) LW 2602 หน า 14

15 6.ไวร สคอมพ วเตอร ค อ โปรแกรมชน ดหน งท ม ว ตถ ประสงค เข ามาทาการอย างหน งอย างใด ซ งเก ดจาก แนวค ดของน กว ศวกรรมทางคอมพ วเตอร ซ งสร างข นมาเพ อใช ในทางการค า เพ อให คน เอาคอมพ วเตอร มาซ อม แก ไข หร อปร บปร งคอมพ วเตอร โดยจะขายแอนต ไวร ส ไวร ส คอมพ วเตอร จ งจ ดเป นอาชญากรรมทางคอมพ วเตอร แบบหน ง ภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ตม ว ว ฒนาการมากข น มาใน ร ปแบบของภ ยค กคามตระก ล ม ลแวร สายพ นธ ม าโทรจ น ท ม ความสามารถในการหลบหล กและก อกวนข อม ลในเคร อง คอมพ วเตอร ให เจ าของเคร องปวดห วมากข น และจะมาใน ร ปแบบของการดาวน โหลดซ งพ วงเคร องม อในการขโมยข อม ล ของเหล า hacker มาด วย หากพ ดให เห นภาพต องบอกว า เม อ คอมพ วเตอร ต ดโทรจ นก เท าก บว าในเคร องคอมพ วเตอร ม เคร องม อในการขโมยข อม ลของ hacker อย ด วย เม อใดก ตามท เช อมต ออ นเทอร เน ต ข อม ลส วนต ว อาท เลขบ ญช ธนาคาร เลข บ ตรเครด ตและรห สบ ตรเครด ต ท เก บไว ในเคร องจะส งตรงถ ง hacker ท นท นอกจากน เซ ร ฟเวอร ท เคยม ข อม ลน ดหน อยก จะเต มในไม ช ากระท งเซ ร ฟเวอร พ งในท ส ด นอกจากการต ดไวร สโดยร เท าไม ถ งการณ แล ว สแปมเมล ศ พท ท ควรร -Hacker หมายถ ง ผ เช ยวชาญด านการใช การเข ยน โปรแกรมคอมพ วเตอร ต างๆ เป นอย างมาก จนถ งระด บท สามารถถอดหร อเจาะรห สระบบร กษาความปลอดภ ยของ เคร องคอมพ วเตอร ของคนอ นได โดยม ว ตถ ประสงค ใน การทดสอบข ดความสามารถของตนเอง หร อทาในหน าท การงานของตนเอง เช น ม หน าท เก ยวข องก บระบบร กษา ความปลอดภ ยของเคร องคอมพ วเตอร ของเคร อข าย หร อ องค กร แล วทาเพ อทดสอบประส ทธ ภาพ -Cracker ม ความหมายอย างเด ยวก นก บ Hacker แต ต างก นตรงท ว ตถ ประสงค ในการ กระทา จ ดม งหมายของ Cracker ค อ บ กร กระบบคอมพ วเตอร คนอ นโดยผ ดกฎหมายเพ อ ทาลายหร อเอาข อม ลไปใช ส วนต ว -Malware หร อท ม ช อเต มว า Malicious Sofware หมายถ งโปรแกรมหร อซอฟต แวร ท ม ความประสงค ร ายต อระบบคอมพ วเตอร โดยม หลากหลายประเภท ด งน LW 2602 หน า 15

16 1.ไวร สคอมพ วเตอร (Computer Virus) เป นโปรแกรมท สามารถทาสาเนาหร อ copy ต วเองไปย งไฟล อ นๆในคอมพ วเตอร เคร องเด ยวก นหร อคอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ได ความเส ยหายท เก ดข นม ต งแต การสร างความราคาญให ก บผ ใช ไปจนถ งการทาลายไฟล ท ม อย ในฮาร ดด สก อย างไรก ตาม ไวร สไม สามารถแพร กระจายไปย งไฟล หร อคอมพ วเตอร เคร องอ นๆได ด วยตนเอง แต ต องอาศ ยโปรแกรมหร อมน ษย ในการแพร กระจาย เช น การ ใช Removable Disk หร อร นต วไฟล ท ต ดไวร ส 2.หนอนคอมพ วเตอร (Computer Worm) เป นโปรแกรมท สามารถแพร กระจาย ต วเองไปย งคอมพ วเตอร เคร องอ นๆผ านระบบเคร อข าย หร อจดหมายอ เล กทรอน คส โดยไม จาเป นต องอาศ ยมน ษย หร อโปรแกรมอ นๆ ในการแพร กระจายต วเอง เน องจากม น ม ส วนของโปรแกรมท สามารถร นต วเองเพ อสร างความเส ยหายได 3.ม าโทรจ น )Trojan Horse) หมายถ งโปรแกรมท แฝงต วมาก บโปรแกรมอ นๆ ท ด เหม อนไม ม พ ษภ ยอย างเช นเกมส หร อสกร นเซฟเวอร เม อทาการต ดต งโปรแกรมแล ว ต ว โทรจ นก จะร นต วเองเพ อทาลายไฟล ต างๆหร อต ดต งโปรแกรมแบ คดอร เพ อให คนอ น สามารถเข ามาควบค มเคร องคอมพ วเตอร 7.การตรวจสอบคอมพ วเตอร เส ยเบ องต น 1.ด ว าเส ยบปล กแล วหร อย ง แล วเต าไฟม ไฟหร อไม เส ยบสายท กอย างครบแล ว หร อย ง 2.ด ว าเพาเวอร ออฟอย หร อไม 3.ด ว าข างหล งซ พ ย บร เวณพ ดลมทางานอย หร อไม 4.ให ลองไขว สายจากคอมพ วเตอร เอมาย งคอมพ วเตอร บ เพ อด ว าซ พ ย หร อจอเส ย LW 2602 หน า 16

17 8.อ ปกรณ อ นตรายท ส ดในคอมพ วเตอร 1.จอCRT เพราะม ต วด นกระแสไฟฟ า220โวลต ข นไปถ ง โวลต 2.เพาเวอร ซ พพลาย เพราะเป นต วแปลงกระแสไฟฟ าจากกระแสสล บ (AC) เป น กระแสตรง (DC) 9. Plagiarism Plagiarism ค อ โจรกรรมทางวรรณกรรมหร อขโมยความค ด ท เร ยกเช นน ก เพราะว าเป นการท เราค ดลอกผลงานของบ คคลอ นท เขาร เร มมาเป นผลงานของเรา หร อ การใช ผลงานของคนอ นมาใส ในผลงานของเราโดยม ได ม การกล าวอ างอ งถ งบ คคลผ เป น เจ าของความค ดน น ซ งทาให บ คคลอ นเข าใจว าเป นผลงานของเราได การกระทาแบบน จ ง เป นการหลอกลวงให ผ อ นเข าใจผ ดได อ กท งเปร ยบเสม อนก บเป นการขโมยน นเอง ล กษณะของการกระทาท ม ล กษณะเป นPlagiarismม ด งต อไปน 1.ส งผลงานท ค ดลอกเน อหาท เอามาจากแหล งข อม ลทางอ นเตอร เน ตหร อหน งส อ โดยอ างเป นผลงานของตนเองโดยไม ม การใส แหล งอ างอ ง 2.การได ผลงานมาส งโดยไม ได มาจากความค ดของต วเองซ งอาจได มาจากการซ อ การขโมย หร อการย มผลงานของบ คคลอ น ถ งแม บ คคลน นจะเต มใจก ตาม 3.การพ ดโดยอาศ ยใช ถ อยคาของบ คคลอ นมาเป นคาพ ดของต วเอง LW 2602 หน า 17

18 4.การเปล ยนคาในประโยค นามาเร ยบเร ยงใหม แต ย งคงม ใจความสาค ญของ เน อหาท บ คคลอ นกระทาข นโดยไม อ างแหล งท มาของความค ดน น 5.ม การอาศ ยข อความหร อความค ดของบ คคลอ นมาอย ในผลงานของต วเองมาก เก นไปไม ว าจะม การใส แหล งอ างอ งหร อไม ก ตาม ผลของการกระทา Plagiarism จะม การกาหนดบทลงโทษท แตกต างก นไปข นอย ก บ ความร นแรง เช นถ าเป นในสถานศ กษาเม ออาจารย ผ สอนตรวจพบอาจให กล บไปทางาน น มาส งใหม หร อให ตกในว ชาน น หร อรายงานเร องข นส คณะกรรมการของมหาว ทยาล ยซ ง อาจถ งข นให ออกจากมหาว ทยาล ยหร อเร ยกค นปร ญญาบ ตรได ส วนในสถานท ทางาน โดยเฉพาะอย างย งผ ประกอบว ชาช พทางวารสารศาสตร ซ งจะม ส ทธ ให ออกจากงานได สร ป Plagiarism -เป นการขโมยความค ด อ างผลงานของคนอ นว าเป นของต วเอง ค ดลอกข อความมาจาก ท อ นมาอ างว าเป นข อความของค ณ ในทางว ชาการถ อเป นเร องร ายแรง -การขโมยผลงานของต วเองก เป น Plagiarism เช นเร ยนจบจากอเมร กาแล วมาเร ยนต ออ ก ท ออสเตรเล ย แล วเอาผลงานเด มของค ณมาส งโดยเปล ยนว นท เปล ยนปกใหม -ว ธ การป องก น Plagiarism โดยค ณสามารถแสดงว าผลงานช นน ไม ใช ผลงานของค ณเอง แต ค ณไปเอาของคนอ นเขามา เช น ข าวในเว บไชต กระป ก ตอนท ายจะม การบอกว าข อม ล มาจากมต ชน หร ออาจจะใช ว ธ การอ างอ ง ซ งม 2แบบค อ อ างอ งในบทความ ว าม ท มาจากไหน และ อ างอ งความค ดเช น ความค ดของค ณท กล าวมาน ก ม ท านอาจารย...เห นสอดคล องก บค ณ ใน... หร อค ณได ม การเร ยบเร ยงประโยคใหม ด วยภาษาของค ณเอง แต ถ าเปล ยนคาศ พท ท ใช แทนก นได หร อเปล ยนแค Tenseก เป น Plagiarismอย ด -การนาบทความจากต างประเทศแล วแปลเป นภาษาไทยก เป น Plagiarism หร อจะแปลจาก ภาษาไทยเป นอ งกฤษก เป น Plagiarism - Plagiarismต างจากละเม ดล ขส ทธ เพราะโดยท วไป Plagiarismจะไปถ งขนาดแต หม นเหม ละเม ดล ขส ทธ โดย Plagiarismจะไม ได เก ยวข องก บผลประโยชน ของเจ าของผลงาน ไม เก ยวก บการพาณ ชย แต เป นการทาให ผ อ นเข าใจผ ดว าเป นผลงานของค ณเอง ส วนละเม ด ล ขส ทธ จะเป นเร องผลประโยชน ของเจ าของล ขส ทธ LW 2602 หน า 18

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning ว ทยาล ยการอาช พพ ทธมณฑล ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ค าน า ระบบการจ ดการเร ยนการสอนของ moodle เป นโปรแกรมส าเร จร ปประเภท

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail 1. เข าเว บไซต gmail URLค อ www.gmail.com แล วจะปรากฏหน าเว บด งน 2. จากน นให กรอกข อม ลในแต ล ะช องให ครบตามความเป นจร ง แล วกดป มข นตอนถ ดไป 3. เราก จะได บ ญช ท เป นของเราเอง

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค าน า ป ญหาเร องเคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร เป นป ญหาท ส าค ญอย างย งต อการ ท

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ แนะน า Microsoft Office Word 2007... 1 การเร ยกโปรแกรมและส วนประกอบจอภาพ...

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information