LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH"

Transcription

1 LW2602 COMPUTER LAW AND COMPUTER FOR LEGAL RESEARCH Edited by Rawi T LW 2602 หน า 1

2 ว ตถ ประสงค ของการเร ยนว ชาน 1.ได เร ยนร ถ งประโยชน ของการใช เทคโนโลย ในช วงเวลาน นๆ 2.สามารถนามาประย กต ใช ในงานอาช พของน กกฎหมายให ได ประโยชน มากท ส ด 3.เร ยนร และเข าใจถ งการใช เคร องม ออ ปกรณ อย างปลอดภ ย 4.เข าถ งความสาค ญความเก ยวข องของกฎหมายต างๆท ม คอมพ วเตอร เข ามาข องเก ยวอย างถ กต อง 5.ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต 6.สะดวกในการเร ยกกล บมาใช ใหม ในการทาเอกสาร 7.ใช เวลาน อยลง สะดวกมากข น และม ประส ทธ ภาพมากข น LW 2602 หน า 2

3 1. Microsoft Word 1.1Track Change Track changes เป นเคร องม อท เอาไว ตรวจสอบWork Sheet ท ม การแก ไข ข อม ล เพ อด ว าใครเป นคนแก ไขข อม ล และแก เม อไหร เหมาะสมสาหร บWork Sheet ท ทางานด วยก นหลายคน หร อทาเพ ยงคนเด ยว แต ต องการเต อนความจาเอาไว ว าจ ดไหนท ม การแก ไขข อม ล ว ธ ใช 1. ไปท เมน Tools เล อกคาส ง Track changes แล วคล กท Highlight Changes 2. ทาเคร องหมายถ กท Check Box ท ช อ Changes While Editing 3. ถ าต องการจะต งข อกาหนดในการต ดตามการแก ไข สามารถระบ ได โดยคล กท Check Box ท อย หน า When, Who แล วเล อกค าท เราต องการจะต ดตามการแก ไข 4. ถ าต องการกาหนดให ตรวจสอบการเปล ยนแปลงเฉพาะช วงข อม ลใดก ให คล กท Check Box ท อย หน า Where แล วเล อกช วงของข อม ลท ต องการต ดตามการ เปล ยนแปลง แต ถ าต องการต ดตามท ง Work sheet ก ไม ต องทาอะไรก บช อง Where 5. ทาเคร องหมายถ กท Check Box ท ช อ Highlight Changes on screen เพ อให แสดง กรอบ Edit Comments เม อเอาเมาส ไปช ท เป นกรอบท แสดงรายการแก ไขข อม ล( cellท ม การแก ไข) 6. คล ก ok เพ อเป ดการทางานของ Track changes ตามเง อนไขท กาหนด การต ดตามการแก ไข เม อม การเป ดใช Track changes cellท ม การแก ไขจะม สามเหล ยมส น าเง นเล กๆอย ม มซ ายม อด านบนของcell เม อเอาเมาส ไปช ท cellท ท การแก ไข กรอบEdit Comments ก จะ ปรากฏข นมา บอกถ งช อ ว นท เวลา ท ม การแก ไข ข อม ลเด มค ออะไร และข อม ลท เปล ยน ใหม ค ออะไร LW 2602 หน า 3

4 การยอมร บหร อปฏ เสธการเปล ยนแปลง 1. ไปท เมน Tools เล อกคาส ง Track changes แล วคล กท Accept Or Reject Changes 2. ระบ เง อนไขท จะตรวจด การเปล ยนแปลง ถ าจะด ตามว นท คล กท ช องwhen เล อก since date แล วเล อกว นท เราต องการด ถ าจะด ตามช อผ ท แก ไข คล กท ช อง who แล วเล อกช อท ต องการ 3. ถ าต องการเล อกด เพ ยงบางส วนของ Work Sheet ให คล กเล อกท ช อง where แล ว เล อกcellท ต องการด การเปล ยนแปลง 4. เม อเล อกเง อนไขเสร จแล ว ก คล ก ok จะปรากฏกรอบท แสดงcellท ม การ เปล ยนแปลงข อม ลท ละcell 5. กด Accept ถ ายอมร บการเปล ยนแปลง กดRejectถ าปฏ เสธการเปล ยนแปลง 1.2 การเปร ยบเท ยบไฟล ของ2ไฟล เพ อหาจ ดท แตกต างใน Word2007 ว ธ การCompare เอกสารของไฟล Word2007 ก น หร อ ท เราเร ยกว าว ธ การ เปร ยบเท ยบเอกสารของท ง2ไฟล ว าท งไฟล 2ไฟล น ม ส วนไหนท แตกต างก นบ าง จะได ไม ต องมาน งไล มองจ ดท แตกต างเอง ทาให ลายตาก นท เด ยว 1. เร มต นจากต องม ไฟล 2ไฟล ค อ File Test1 : เป นไฟล ต นฉบ บ File Test2 : เป นไฟล ท แก จากต นฉบ บ LW 2602 หน า 4

5 2. จากน นให เราเป ด Microsoft Word2007 และให ไปแถบเมน Review > Compare 3. หล งจากกด Compare แล วให เราเล อก Compare 4. จากน นให เล อกไฟล อธ บายตามหมายเลข หมายเลข 1 : เป นฝ งไฟล ต นฉบ บ ในท น ค อ File Test1 หมายเลข 2 : เป นฝ งไฟล ท ทาการแก ไข ในท น ค อ File Test2 เม อเล อกท งค แล วก ได กด Ok LW 2602 หน า 5

6 5. จากน น รอส กคร เพ อ Microsoft Word จะทาการ Compare ในส วนเอกสารท ต างก น ก จะสร ปออกมาด งภาพ อธ บาย : กรอบส แดง ) ซ าย( : จะเป นการสร ปผลล พธ ในจ ดท ไฟล Test1 / Test2 แตกต างก นเฉพาะ จ ด กรอบส เหล อง ) ตรงกลาง( : จะเป นการสร ปผลล พธ ในจ ดท ไฟล Test1 / Test2 แตกต าง ก น ณ ตาแหน งใน Word โดยข อความท แตกต างจะ ถ กข ดฆ าตรงกลางข อความ (ทดสอบ) กรอบส น าเง น ) ขวา( : เป นการโชว ไฟล เอกสารของไฟล Test1 / Test2 LW 2602 หน า 6

7 1.3การท าฟอร ม (Form) 1.คล กขวาท แท บร บบอน เล อก Customize Quick Access Toolbar.. 2 ท กรอบโต ตอบ Customize Quick Access Toolbar ช องซ าย เล อก Popular ส วนช องขวาใส เคร องหมายถ กหน า Show Develop tab in Ribbon ตอบ OK LW 2602 หน า 7

8 3.คล กแท บ Developer 4.วางเคอร เซอร ลงในช องแล วคล กป ม Textbox 5.กระทาซ าจนกว าจะหมด 6.คล ก Protect Document 7. ไปท Taskpane กาหนดเง อนไขด งร ป แล วคล กป ม Yes Start Enforce Protection 8.ทดสอบโดยกดแป น Tab แล วกรอกข อม ล LW 2602 หน า 8

9 2.อ เมล 2.1ส วนประกอบของอ เมล ส วนห วของอ เมล เป นส วนท ระบ ช อและท อย ของผ ร บ (To...) ช อและท อย ของผ ท เราต องการจะส งถ งและหาก ต องการส งสาเนา อ เมล น นไปให ก บผ ร บอ กคนก ใส อ เมล ตรงช อง (Cc...) ถ ดมา ก เป นช อเร องหร อ Subject ของอ เมล เวลาท ผ ร บได ร บอ เมล แบบ ฟอร มอ เมล ก แสดงช อและท อย ของผ ส งและว นท มาด วย ส วนท สองของอ เมล ค อส วนท เป นเน อเร อง หร อ body ของอ เมล ซ งบรรจ ข อความ หร อเน อเร องของ อ เมล ฉบ บน นก เหม อนๆก บการส งจดหมาย 2.2คาศ พท ท เก ยวก บอ เมล = Electronic mail ค อ จดหมายอ เลคทรอน คส ท ร อนส งก นไปมาในอ นเตอร เน ต Address ค อ ท อย ทางอ เมล คล าย ๆ ก บท อย ท ค ณจ าหน าบนซองจดหมายท ว ๆ ไป Inbox หมายถ ง กล องหร อท สาหร บเก บอ เมล ท ม ผ ส งเข ามา Outbox หมายถ ง กล องหร อท เก บอ เมล ท กาล งจะส งออกไปหาผ อ น Sent Items หมายถ ง กล องหร อท เก บอ เมล ท เราได เคยส งออกไปหาผ อ นแล ว Delete Items หมายถ ง กล องหร อท เก บอ เมล ท ได ทาการลบท งจาก Inbox แต ย งเก บ สารองไว อย Drafts หมายถ งกล อง หร อท เก บอ เมล สาหร บใช เก บอ เมล ต าง ๆ ช วคราว ซ งอาจจะม หร อไม ม ก ได Compose หร อ New Mail จะเป นการส งอ เมล ใหม ไปหาผ อ น Subject หมายถ ง ห วข อของอ เมล ท เราจะเข ยนหร อส งออกไป Attach หมายถ ง การแนบไฟล เอกสาร หร อโปรแกรมต าง ๆ ไปก บอ เมล ฉบ บน น Address Book หมายถ ง สม ดรายช อของอ เมล ต าง ๆ ท เราสามารถเก บไว เพ อให นามาใช งานได ง ายข น LW 2602 หน า 9

10 Cc: (Carbon Copy) เป นการส ง mail ให ก บผ ร บหลาย ๆ คน โดยท ท กคนทราบว า จดหมายฉบ บน ถ กทาสาเนา เพ อท จะส งให ผ ร บหลายคน Bcc: (Blind Carbon Copy) เป นการส ง mail ให ก บผ ร บหลาย ๆ คนโดยท ท กคนไม ทราบ ว า จดหมายฉบ บน ถ กทาสาเนาเพ อท จะส งให ผ ร บหลายคน Reply หมายถ ง การส งตอบจดหมายกล บไปย งผ ส ง Forward หมายถ ง ส งไปท งต นฉบ บ 2.3มารยาทในการใช อ เมล 1.สะกดคาและใช ไวยากรณ ให ถ กต อง 2.อย าใช อ เมล แอดเดรสของผ อ นโดยไม ได ร บอน ญาต 3.อย าใช ต วพ พม ใหญ ท งหมดในการพ มพ ภาษาอ งกฤษ เพราะเหม อนก บเป นการ ตะโกนใส ผ อ านและทาให อ านยาก 4.ตอบกล บโดยเร ว 5.อย ากล าวหาว าร าย 6.ใช อ เมล แอดเดรสท เป นทางการ (ช อ-นามสก ลจร ง) 7.อย าส งเมล ท ม ล กษณะก อกวนต อให ผ อ น 8.อย าใช ถ อยคาหยาบคาย ร นแรง หร อล วงเก น 9.อย าต ดRe: ออกเวลาตอบกล บ 10.ส อสารให ช ดเจน 11.อย าเป ดเผยอ เมล แอดเดรสของผ อ น 12.ให ใช หน งอ เมล ต อหน งเร องท ต องการส อสาร 13.อย าแนบไฟล ท ม ขนาดใหญ มากเก นไป 14. อย าใช ต วอ กษรท อ านยาก 15.อย าระบายอารมณ LW 2602 หน า 10

11 16.อย าใช ประโยคซ บซ อนเข าใจอยาก 17.ใส ข อม ลต ดต อกล บ 18.ใส ว นเด อนป ในข อความให ช ดเจน 19.เร ยกช อคนให ถ กต อง 20.กระช บและตรงประเด น 3.ส งท เร ยนน าจะเป นประโยชน อย างไรบ างต อว ชาช พน ก กฎหมาย ในย คป จจ บ นน ซ งเป นย คโลกาภ ว ตน เทคโนโลย โดยเฉพาะคอมพ วเตอร จ งม บทบาท สาค ญมากต อบ คคลท กสาขาอาช พไม เว นแม กระท งผ ประกอบว ชาช พน กกฎหมายท จะต อง ม ความร ทางด านเทคโนโลย เพ อใช ในการส บค นหาข อม ลต างๆซ งสามารถใช เวลาอ นส นใน การเข าถ งแหล งข อม ลจ งเป นเหม อนเคร องม อช วยอานวยความสะดวกให แก เรา ส งท เร ยนว นน อย างแรกค อการใช Track Changes หร อต ดตามการเปล ยนแปลงซ ง เป นเคร องม อท ม ประโยชน อย างหน งในโปรแกรมMicrosoft Word ท สามารถช วยในกรณ ม การส งไฟล เอกสารหน งก นไปมาระหว างบ คคล โดยจะช วยให ทาให ทราบว าไฟล เอกสารน ม การเปล ยนแปลงแก ไขอะไรบ าง เช น ม การเพ ม การลบ การจ ดร ปแบบข อม ล อ กท งย ง สามารถใส Commentของเรา ซ งจะช วยทาให อ กฝ ายทราบว า ทาไมข อความน ถ งควรท จะ ได ร บการแก ไขเส ยใหม ใครเป นผ แก ไขไฟล เอกสาร เม อว นท ไหร โดยจะม ส ญล กษณ ต างๆ ช วยในการต ดตามการเปล ยนแปลงของเอกสาร ซ งเราสามารถยอมร บการเปล ยนแปลง น น หร อยกเล กการเปล ยนแปลงน นก ได จะเห นได ว า Track Changes ช วยให น กกฎหมาย สามารถร ถ งข อบกพร องในถ อยคาท ม อย ในเอกสารได อย างรวดเร ว และประหย ดเวลาท ไม ต องมาหาจ ดท ม การแก ไขใหม ความร ต อมาท เร ยนในว นน ค อการทาฟอร มโดยการใช โปรแกรม Microsoft Word ซ งเป นแม แบบ จะทาให เอกสารท เราเข ยนข นเป นแม แบบ ม ประโยชน ต อน กกฎหมายในการ เข ยนส ญญาหร อเอกสารอย างอ นๆ โดยเฉพาะอย างย งหน งส อมอบอานาจซ งตามปกต ม นจะใช เป นฟอร มเด ยวก นในการเข ยนหน งส อมอบอานาจจ งเป นส งท อานวยความสะดวก อ กอย างหน ง LW 2602 หน า 11

12 ส งส ดท ายท เร ยนในว นน ค อการแปลงไฟล เป นไฟล PDF โดยโหลดโปรแกรมมาจาก ไฟล PDFม ประโยชน ต อว ชาช พน กกฎหมายโดยจะทาให เอกสารท เราสร าง ข นด ม ความสวยงามเป นระเบ ยบเร ยบร อย ช วยสร างความน าเช อถ อให แก บ คคลท ต องการต ดต องานก บเราอ กด วย 4. เว บไซต ท สาค ญท ควรศ กษา เป นเว บของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย (DBD: Department Of Business Development) -รวบรวมข อม ลของน ต บ คคล -จดทะเบ ยนน ต บ คคล -บร การข อม ลธ รก จ เช น ขอหน งส อร บรองหร อสาเนา ใช ตรวจค นข อม ล ทะเบ ยนธ รก จ ตรวจค นข อม ลงบการเง น -ดาวน โหลดแบบฟอร มต างๆ เช น การจ ดต งบร ษ ท การจ ดต งสมาคม การค า การต งห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล การเล กห างห นส วน การควบห างห นส วน -สามารถด ข อม ลท ปรากฏบนหน งส อร บรองของบร ษ ท LW 2602 หน า 12

13 2. -เป นเว บของสาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา -ม การรวบรวมกฎหมายท กฉบ บในประเทศไทย เช น พระราชบ ญญ ต พระ ราชกฤษฎ กา จ งทาให สามารถด ข อกฎหมายต างๆได เป นเว บของศาลฎ กา -สามารถค นหาด คาพ พากษาฎ กาต างๆได เป นเว บของกรมท ด น กระทรวงมหาดไทย - ข อม ลการทาน ต กรรมต างๆของกรมท ด น -ดาวน โหลดต วอย างหน งส อมอบอานาจต างๆ เช น ขาย ซ อ ขายฝาก ขาย เฉพาะส วน ให จานอง จานา แบ งขาย แบ งให -ทางด านขวาส ดม ล งก เข าส การค นหาราคาประเม ณจากกรมธนาร กษ โดย สามารถค นหาราคาประเม ณจากเลขท ฉโนด หร อเลขท ด น 5. Google Search ว ธ การใช งาน Google อย างชาญฉลาด ลอง ด ว ธ การ key คาหร อประโยค เพ อให ได ผลการ ส บค นตามท ค ณต องการ 1.การใช and (และ) อย ในประโยคเสมอ เช น ค นหา harvest moon back to nature Google จะค นหา แบบ harvest AND moon AND back... (กล าวค อ ค นหาแบบแยกคา) LW 2602 หน า 13

14 2. การใช OR (หร อ) ค อการให Google หาข อม ลมากข นจาก คาA และ คาB (กล า ค อ นาผลท ได มารวมก นรวมก น) ว ธ ใช พ มพ OR ด วยต วใหญ ระหว างคาท ต องการ เช น vacation London OR Paris ค อหาท งใน London และ Paris -เช นอยากได ข อม ลของนายกร ฐมนตร ในป ให พ มพ นายกร ฐมนตร 2500 OR 2551 OR 2552 OR 2553 ว ธ ล ด ให พ มพ นายกร ฐมนตร การต ดคาพ องร ปได โดยใช เคร องหมาย - ช วยโดยการนาไปอย คาท จะต ด เช น คาว า bass ม 2 ความหมายค อ เก ยวก บปลา และดนตร เราจะต ดท ม ความหมายเก ยวก บ ดนตร ออกโดยพ มพ bass -music หมายความว า bass ท ไม ม คาว า music นอกจากน ม นย ง สามารถต ดอย างอ นได อ ก เช น "front mission 3" -filetype:pdf หมายความว า เร อง เก ยวก บ front mission 3 แต ไม แสดงไฟล PDF 4.การค นหาท งกล มคา ให ใช เคร องหมาย " เช น "ห างสรรพส นค าเซ นทร ลสา ขาช ดลม" จะได การค นหาท เฉพาะเจาะจง 5.Google สามารถค นหา link ท งหมดท เช อมไปย งเว บน นได ว ธ ใช link:ช อ URL เช น link: แต ไม สามารถใช ความสามารถน ร วมก บการหาแบบอ นๆ ได 6. Google สามารถค นหาเว บท จาเพาะเจาะจงได โดยพ มพ คาท ค ณต องการ เจาะจง site:ช อ URL เช น ถ าค ณต องการหาเว บเก ยวก บการเข า (admission) มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ให พ มพ site: admission 7. Google สามารถเก บ Cached ของเว บท จะเข าชมไว ได (โดยคล กท Cached หร อ ถ กเก บไว ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน ของม นค อช วยให เราสามารถเข าเว บบางเว บท อาจโดนลบไปแล ว โดยข อม ลท ได เป นข อม ลก อนถ กลบ (ใหม ส ดท ม นจะม ได ) LW 2602 หน า 14

15 6.ไวร สคอมพ วเตอร ค อ โปรแกรมชน ดหน งท ม ว ตถ ประสงค เข ามาทาการอย างหน งอย างใด ซ งเก ดจาก แนวค ดของน กว ศวกรรมทางคอมพ วเตอร ซ งสร างข นมาเพ อใช ในทางการค า เพ อให คน เอาคอมพ วเตอร มาซ อม แก ไข หร อปร บปร งคอมพ วเตอร โดยจะขายแอนต ไวร ส ไวร ส คอมพ วเตอร จ งจ ดเป นอาชญากรรมทางคอมพ วเตอร แบบหน ง ภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ตม ว ว ฒนาการมากข น มาใน ร ปแบบของภ ยค กคามตระก ล ม ลแวร สายพ นธ ม าโทรจ น ท ม ความสามารถในการหลบหล กและก อกวนข อม ลในเคร อง คอมพ วเตอร ให เจ าของเคร องปวดห วมากข น และจะมาใน ร ปแบบของการดาวน โหลดซ งพ วงเคร องม อในการขโมยข อม ล ของเหล า hacker มาด วย หากพ ดให เห นภาพต องบอกว า เม อ คอมพ วเตอร ต ดโทรจ นก เท าก บว าในเคร องคอมพ วเตอร ม เคร องม อในการขโมยข อม ลของ hacker อย ด วย เม อใดก ตามท เช อมต ออ นเทอร เน ต ข อม ลส วนต ว อาท เลขบ ญช ธนาคาร เลข บ ตรเครด ตและรห สบ ตรเครด ต ท เก บไว ในเคร องจะส งตรงถ ง hacker ท นท นอกจากน เซ ร ฟเวอร ท เคยม ข อม ลน ดหน อยก จะเต มในไม ช ากระท งเซ ร ฟเวอร พ งในท ส ด นอกจากการต ดไวร สโดยร เท าไม ถ งการณ แล ว สแปมเมล ศ พท ท ควรร -Hacker หมายถ ง ผ เช ยวชาญด านการใช การเข ยน โปรแกรมคอมพ วเตอร ต างๆ เป นอย างมาก จนถ งระด บท สามารถถอดหร อเจาะรห สระบบร กษาความปลอดภ ยของ เคร องคอมพ วเตอร ของคนอ นได โดยม ว ตถ ประสงค ใน การทดสอบข ดความสามารถของตนเอง หร อทาในหน าท การงานของตนเอง เช น ม หน าท เก ยวข องก บระบบร กษา ความปลอดภ ยของเคร องคอมพ วเตอร ของเคร อข าย หร อ องค กร แล วทาเพ อทดสอบประส ทธ ภาพ -Cracker ม ความหมายอย างเด ยวก นก บ Hacker แต ต างก นตรงท ว ตถ ประสงค ในการ กระทา จ ดม งหมายของ Cracker ค อ บ กร กระบบคอมพ วเตอร คนอ นโดยผ ดกฎหมายเพ อ ทาลายหร อเอาข อม ลไปใช ส วนต ว -Malware หร อท ม ช อเต มว า Malicious Sofware หมายถ งโปรแกรมหร อซอฟต แวร ท ม ความประสงค ร ายต อระบบคอมพ วเตอร โดยม หลากหลายประเภท ด งน LW 2602 หน า 15

16 1.ไวร สคอมพ วเตอร (Computer Virus) เป นโปรแกรมท สามารถทาสาเนาหร อ copy ต วเองไปย งไฟล อ นๆในคอมพ วเตอร เคร องเด ยวก นหร อคอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ได ความเส ยหายท เก ดข นม ต งแต การสร างความราคาญให ก บผ ใช ไปจนถ งการทาลายไฟล ท ม อย ในฮาร ดด สก อย างไรก ตาม ไวร สไม สามารถแพร กระจายไปย งไฟล หร อคอมพ วเตอร เคร องอ นๆได ด วยตนเอง แต ต องอาศ ยโปรแกรมหร อมน ษย ในการแพร กระจาย เช น การ ใช Removable Disk หร อร นต วไฟล ท ต ดไวร ส 2.หนอนคอมพ วเตอร (Computer Worm) เป นโปรแกรมท สามารถแพร กระจาย ต วเองไปย งคอมพ วเตอร เคร องอ นๆผ านระบบเคร อข าย หร อจดหมายอ เล กทรอน คส โดยไม จาเป นต องอาศ ยมน ษย หร อโปรแกรมอ นๆ ในการแพร กระจายต วเอง เน องจากม น ม ส วนของโปรแกรมท สามารถร นต วเองเพ อสร างความเส ยหายได 3.ม าโทรจ น )Trojan Horse) หมายถ งโปรแกรมท แฝงต วมาก บโปรแกรมอ นๆ ท ด เหม อนไม ม พ ษภ ยอย างเช นเกมส หร อสกร นเซฟเวอร เม อทาการต ดต งโปรแกรมแล ว ต ว โทรจ นก จะร นต วเองเพ อทาลายไฟล ต างๆหร อต ดต งโปรแกรมแบ คดอร เพ อให คนอ น สามารถเข ามาควบค มเคร องคอมพ วเตอร 7.การตรวจสอบคอมพ วเตอร เส ยเบ องต น 1.ด ว าเส ยบปล กแล วหร อย ง แล วเต าไฟม ไฟหร อไม เส ยบสายท กอย างครบแล ว หร อย ง 2.ด ว าเพาเวอร ออฟอย หร อไม 3.ด ว าข างหล งซ พ ย บร เวณพ ดลมทางานอย หร อไม 4.ให ลองไขว สายจากคอมพ วเตอร เอมาย งคอมพ วเตอร บ เพ อด ว าซ พ ย หร อจอเส ย LW 2602 หน า 16

17 8.อ ปกรณ อ นตรายท ส ดในคอมพ วเตอร 1.จอCRT เพราะม ต วด นกระแสไฟฟ า220โวลต ข นไปถ ง โวลต 2.เพาเวอร ซ พพลาย เพราะเป นต วแปลงกระแสไฟฟ าจากกระแสสล บ (AC) เป น กระแสตรง (DC) 9. Plagiarism Plagiarism ค อ โจรกรรมทางวรรณกรรมหร อขโมยความค ด ท เร ยกเช นน ก เพราะว าเป นการท เราค ดลอกผลงานของบ คคลอ นท เขาร เร มมาเป นผลงานของเรา หร อ การใช ผลงานของคนอ นมาใส ในผลงานของเราโดยม ได ม การกล าวอ างอ งถ งบ คคลผ เป น เจ าของความค ดน น ซ งทาให บ คคลอ นเข าใจว าเป นผลงานของเราได การกระทาแบบน จ ง เป นการหลอกลวงให ผ อ นเข าใจผ ดได อ กท งเปร ยบเสม อนก บเป นการขโมยน นเอง ล กษณะของการกระทาท ม ล กษณะเป นPlagiarismม ด งต อไปน 1.ส งผลงานท ค ดลอกเน อหาท เอามาจากแหล งข อม ลทางอ นเตอร เน ตหร อหน งส อ โดยอ างเป นผลงานของตนเองโดยไม ม การใส แหล งอ างอ ง 2.การได ผลงานมาส งโดยไม ได มาจากความค ดของต วเองซ งอาจได มาจากการซ อ การขโมย หร อการย มผลงานของบ คคลอ น ถ งแม บ คคลน นจะเต มใจก ตาม 3.การพ ดโดยอาศ ยใช ถ อยคาของบ คคลอ นมาเป นคาพ ดของต วเอง LW 2602 หน า 17

18 4.การเปล ยนคาในประโยค นามาเร ยบเร ยงใหม แต ย งคงม ใจความสาค ญของ เน อหาท บ คคลอ นกระทาข นโดยไม อ างแหล งท มาของความค ดน น 5.ม การอาศ ยข อความหร อความค ดของบ คคลอ นมาอย ในผลงานของต วเองมาก เก นไปไม ว าจะม การใส แหล งอ างอ งหร อไม ก ตาม ผลของการกระทา Plagiarism จะม การกาหนดบทลงโทษท แตกต างก นไปข นอย ก บ ความร นแรง เช นถ าเป นในสถานศ กษาเม ออาจารย ผ สอนตรวจพบอาจให กล บไปทางาน น มาส งใหม หร อให ตกในว ชาน น หร อรายงานเร องข นส คณะกรรมการของมหาว ทยาล ยซ ง อาจถ งข นให ออกจากมหาว ทยาล ยหร อเร ยกค นปร ญญาบ ตรได ส วนในสถานท ทางาน โดยเฉพาะอย างย งผ ประกอบว ชาช พทางวารสารศาสตร ซ งจะม ส ทธ ให ออกจากงานได สร ป Plagiarism -เป นการขโมยความค ด อ างผลงานของคนอ นว าเป นของต วเอง ค ดลอกข อความมาจาก ท อ นมาอ างว าเป นข อความของค ณ ในทางว ชาการถ อเป นเร องร ายแรง -การขโมยผลงานของต วเองก เป น Plagiarism เช นเร ยนจบจากอเมร กาแล วมาเร ยนต ออ ก ท ออสเตรเล ย แล วเอาผลงานเด มของค ณมาส งโดยเปล ยนว นท เปล ยนปกใหม -ว ธ การป องก น Plagiarism โดยค ณสามารถแสดงว าผลงานช นน ไม ใช ผลงานของค ณเอง แต ค ณไปเอาของคนอ นเขามา เช น ข าวในเว บไชต กระป ก ตอนท ายจะม การบอกว าข อม ล มาจากมต ชน หร ออาจจะใช ว ธ การอ างอ ง ซ งม 2แบบค อ อ างอ งในบทความ ว าม ท มาจากไหน และ อ างอ งความค ดเช น ความค ดของค ณท กล าวมาน ก ม ท านอาจารย...เห นสอดคล องก บค ณ ใน... หร อค ณได ม การเร ยบเร ยงประโยคใหม ด วยภาษาของค ณเอง แต ถ าเปล ยนคาศ พท ท ใช แทนก นได หร อเปล ยนแค Tenseก เป น Plagiarismอย ด -การนาบทความจากต างประเทศแล วแปลเป นภาษาไทยก เป น Plagiarism หร อจะแปลจาก ภาษาไทยเป นอ งกฤษก เป น Plagiarism - Plagiarismต างจากละเม ดล ขส ทธ เพราะโดยท วไป Plagiarismจะไปถ งขนาดแต หม นเหม ละเม ดล ขส ทธ โดย Plagiarismจะไม ได เก ยวข องก บผลประโยชน ของเจ าของผลงาน ไม เก ยวก บการพาณ ชย แต เป นการทาให ผ อ นเข าใจผ ดว าเป นผลงานของค ณเอง ส วนละเม ด ล ขส ทธ จะเป นเร องผลประโยชน ของเจ าของล ขส ทธ LW 2602 หน า 18

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information