ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007

Size: px
Start display at page:

Download "ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007"

Transcription

1 เน อหาการอบรม ทำควำมร จ กก บ Microsoft Word 2007 กำรสร ำงตำรำงเก บข อม ล SmartArt และ Chart ซองจดหมำยและกำรสร ำงป ำยเลเบล กำรสร ำงจดหมำยเว ยน กำรตรวจทำนเอกสำร กำรสร ำงรำยงำนและกำรอ ำงอ ง เอกสำรสำเร จร ป (Style) กำรสร ำงเอกสำรพ เศษ กำรสร ำงเทมเพลต กำรทำงำนก บเขตข อม ล (Field) และกำรใช เคร องม อฟอร ม (Form)

2 ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007 เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคำท ม ประส ทธ ภำพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อ ใหม ๆ ท ถ กออกแบบมำส ำหร บ Word 2007 ท ำให สำมำรถสร ำงและจ ดกำรเอกสำรได อย ำงง ำยดำย และหลำกหลำย มำกข น เช น สร ำงเอกสำรในร ปแบบของกำรเข ยนบล อก (Blog), กำรเปร ยบเท ยบเอกสำร (Compare Documents) ท ช วยให เห นควำมแตกต ำงของเน อหำระหว ำงเอกสำร 2 ฉบ บ เพ อให ร ว ำไฟล ใดถ กแก ไขล ำส ด, สน บสน นกำรบ นท ก เอกสำรในร ปแบบอ น ๆ เช น PDF และ XML ด งน นควำมสำมำรถหล กของโปรแกรม Microsoft Word ค อ กำรสร ำงเอกสำรท ใช ในช ว ตประจ ำว นของคนท วไป ไม ว ำจะเป น จดหมำย รำยงำน ประว ต ส วนต ว ตำรำงข อม ล หร อแบบฟอร มต ำง ๆ ท ใช ในส ำน กงำน เช น บ นท ก (Memo), ปกแฟกซ, รำยงำนกำรประช ม, ใบเบ กจ ำยทำงกำรเง น เป นต น รวมถ งกำรจ ดเก บข อม ลจ ปำถะท วไป คาส งหล ก ๆ ในป ม Microsoft Office New (สร าง) สร ำงเอกสำรใหม Open (เป ด) เป ดเอกสำรเก ำท ม อย แล ว Save (บ นท ก) บ นท กเอกสำร Save As (บ นท กเป น) บ นท กเอกสำรท เคยบ นท กแล ว เก บไว ในช อใหม หร อร ปแบบเอกสำรใหม Print (พ มพ ) ส งพ มพ เอกสำร และด เอกสำรก อนพ มพ (Print Preview) Prepare (จ ดเตร ยม) รวบรวมคำส งเก ยวก บกำรเตร ยมควำมพร อมหร อควำมปลอดภ ยให เอกสำรก อนน ำไป เผยแพร Send (ส ง) ส งเอกสำรไปทำงอ เมล หร อแฟกซ Publish (ประกาศ) กำรพ บล ชเอกสำรข น Blog หร อข น Server Close (ป ด) ป ดเอกสำรหร อโปรแกรม ป ม กำหนดค ำพ นฐำนเบ องต นสำหร บกำรทำงำนต ำง ๆ ภำยในโปรแกรม ป ม ป ดโปรแกรม Word การสร างเอกสาร สร ำงเอกสำรใหม แบบว ำง ๆ สร ำงเอกสำรใหม จำกเทมเพลต สร ำงเอกสำรจำก Install Templates) สร ำงเอกสำรจำก My templates สร ำงเอกสำรจำกออฟฟ ศออนไลน หน า 1

3 การสร างตารางเก บข อม ล แทรกตาราง คล กแท บ แทรก (Insert) คล กป ม ตาราง (Table) เล อกจำนวนตำรำงท ต องกำร และปล อยเมำส ตำรำงท ได หล งปล อยเมำส ตำรำงจะแสดงบนเอกสำรท นท ท คล กลำกคล มเล อกจำนวนช องตำรำง แท บคำส งท ใช ออกแบบตำรำง เคร องม อออกแบบและตกแต งตาราง เม อสร ำงตำรำงเข ำมำแล ว หร อคล กตำรำงจะปรำกฏเคร องม อพ เศษใช ในกำรออกแบบ และตกแต งตำรำงช อ เคร องม อตาราง (Table Tools) และม แท บย อยอ ก 2 แท บ ค อ แท บ ออกแบบ (Design) และแท บ เค าโครง (Layout) หน า 2

4 SmartArt และ Chart ข นตอนการสร าง SmartArt แท บ แทรก (Insert) คล กป ม SmartArt ด ต วอย าง คล กเล อกกล มของ SmartArt คล กเล อกชน ด SmartArt อ านค าอธ บาย คล ก ตกลง (OK) เคร องม อปร บแต ง SmartArt หล งจำกสร ำง SmartArt เข ำมำแล ว จะปรำกฏเคร องม อพ เศษช อ เคร องม อ SmartArt (SmartArt Tools) โดยม แท บย อย ค อ แท บ ออกแบบ (Design) ใช สำหร บออกแบบและแก ไข SmartArt และแท บ ร ปแบบ (Format) ท รวมเคร องม อสำหร บใช ตกแต งออบเจ คใน SmartArt หน า 3

5 การสร างกราฟ (Chart) ข นตอนการสร างกราฟ คล กป ม แผนภ ม (Chart) คล กเล อกประเภท ของกรำฟหล ก คล กเล อกชน ดของกรำฟย อย คล ก จะเป ดมำย งโปรแกรม Microsoft Excel (จะเห นข อม ลต วอย ำง) ลบข อม ลต วอย ำงท ง และกรอกข อม ลกรำฟของเรำลงไปแทน คล กป ด กล บไปท Word จะได กรำฟตำมท เล อกไว เคร องม อตกแต งกราฟ หล งจำกสร ำงกรำฟได แล ว เม อคล กท พ นท ของกรำฟก จะม แท บเคร องม อพ เศษท ใช สำหร บออกแบบ และแก ไข ส วนประกอบของกรำฟในช อ เคร องม อแผนภ ม (Chart Tools) โดยม แท บย อย ค อ แท บ ออกแบบ (Design) รวม เคร องม อท ใช ออกแบบกรำฟ และแท บ เค าโครง (Layout) เพ มรำยละเอ ยดให ก บกรำฟ หน า 4

6 การจ ดการร ปภาพ การแทรกร ปภาพลงเอกสาร ทำได 2 ว ธ แทรกไฟล ร ปภาพ นำไฟล ท ม อย แล วภำยในเคร องมำใส ลงเอกสำร โดยคล กป ม ร ปภำพ (Picture) บนแท บ แทรก (Insert) แล วเล อกไฟล ร ปภำพท ต องกำรมำจ ดวำงลงในเอกสำรได ตำมต องกำร แทรกภาพคล ปอาร ต (Clip Art) หร อภาพต ดปะ เป นร ปภำพสำเร จร ปท นำมำใช ได ท นท โดยไม ต องเส ยเวลำ ไปวำดเอง ซ งจะม ท งภำพวำดและภำพถ ำย เคร องม อ Picture Tools จ ดร ปแบบภำพ ภำพท ได ในเอกสำร เคร องม อปร บแต งภาพ กล ม Picture Styles (ล กษณะร ปภำพ) ใช สำหร บปร บแต งร ปแบบกำรแสดงผลของภำพ กล ม Arrange (จ ดเร ยง) ใช จ ดตำแหน ง ท จะวำงร ปภำพ หร อจ ดลำด บร ปภำพท ซ อนก น กล ม Adjust ปร บแต งส แสงเงำ และกำรบ บอ ดร ปภำพ กล ม Size (ขนำด) ใช สำหร บ กำหนดขนำดหร อต ดร ปภำพ หน า 5

7 ซองจดหมายและป ายเลเบล นอกจำกเน อควำมจดหมำยในร ปแบบต ำง ๆ แล ว ย งม เอกสำรส ำค ญท จ ำเป นต องน ำมำท ำงำนร วมก บเน อควำม จดหมำย ค อซองจดหมำยและเลเบลหร อป ำยฉลำกท ใช ต ดหน ำซองจดหมำย ซ งจะท ำให สำมำรถน ำส งจดหมำยไปย ง ปลำยทำงได อย ำงสมบ รณ ซองจดหมาย ใน Word ทำได หลำยว ธ ข นอย ก บควำมต องกำรของผ ใช และม ขนำดของซองจดหมำยให เล อก หลำยขนำด กำรสร ำงซองจะช วยกะตำแหน งกำรแสดงข อควำมจ ำหน ำซองท จะพ มพ ลงไปได อย ำงพอด ข นตอนการทา บนแท บ การส งจดหมาย (Mailing) ซองจดหมาย (Envelopes) กรอกช อ - ท อย ผ ร บ กรอกช อ - ท อย ผ ส ง กำหนดต วเล อก หน า 6

8 คล กแท บ ต วเล อกซองจดหมาย คล กแท บ ต วเล อกการพ มพ ขนาดซองจดหมายมาตรฐานท เล อก ม ด งน ซองจดหมำย เช น ซองขำว, ซองยำว หร อซองจดหมำยบร ษ ทท วไป จะอย ท ขนำด Size 10 ค อ กว ำง 9 น ว ส ง ประมำณ 4 น ว ซอง ส.ค.ส. ซองโปสกำร ด หร อซองกำร ดเช ญ จะเป นซองขนำดส นท กว ำง 7 น ว ส ง 5 น ว ซ งจะไม ม ในรำยกำร ต วเล อกซอง แต สำมำรถกำหนดเองได ป ายเลเบล เลเบล (Label) หร อป ำยผน ก/ฉลำก จะเป นสต กเกอร ขนำดต ำง ๆ ท ใช งำนแพร หลำย เช น ใช พ มพ ช อ ต ดหน ำ ซอง จดหมำยท ำป ำยรำคำส นค ำ ฯลฯ โดยเล อกขนำดของฉลำกได ตำมต องกำร จำกน นพ มพ รำยช อแบบเลเบลใส กระดำษสต กเกอร หร อกระดำษ A4 ท วไป แล วลอกหร อต ดเป นป ำย ช อ นำไปต ดหน ำซองจดหมำยหร อส นค ำได ข นตอนการทา คล ก ต วช วยสร างจดหมายเว ยนท ละข นตอน หน า 7

9 คล ก ป ายผน ก คล ก ไปข นตอน ถ ดไป คล ก ต วเล อก ป ายผน ก คล ก เล อกขนาด เลเบล ตรวจสอบขนำด ข อม ลเลเบล ด รายละเอ ยด ของเลเบล ไปข นตอน เล อกผ ร บ (หำกม ไฟล ท สร ำงไว คล ก เร ยกด (Browse)) จะปรำกฏผลด งภำพด ำนล ำง ฟ ลด ใช เล อน เรคอร ดข อม ล ทำตำมข นตอน ท 4-6 จนเสร จเร ยบร อย ข อส งเกต : ฟ ลด <<Next Record>> ใช สำหร บเล อนเรคอร ด เพ อเปล ยนรำยช อ ท อย ในแต ละแผ นเลเบล หำกลบท ง ข อม ลช อก จะซ ำก บเลเบลป ำยก อนหน ำ หน า 8

10 จดหมายเว ยน Mail Merge จดหมำยหลำย ๆ ฉบ บม เน อควำมเหม อนก น แต ม ช อและท อย ของผ ร บ หร อบำงส วนท ไม เหม อนก นเท ำน น แทนท จะต องพ มพ จดหมำยแต ละฉบ บสำหร บผ ร บแต ละรำย ก เพ ยงแต สร ำงไฟล ท เก บข อควำมในจดหมำยไว อ กไฟล หน งแยก จำกก น แล วจ งนำข อม ลท งสองไปรวมหร อผนวกก น องค ประกอบหล กของจดหมายเว ยน เอกสารท เก ยวข อง เอกสารหล ก (Main Document) เอกสารเร มต น เป นจดหมาย แบบฟอร ม ข อความอ เมล ซอง จดหมาย หร อป ายเลเบล ท ก าหนดให ม ข อความ ขนาด ร ปร างท เหม อนก นไว เพ อใช เป นต นแบบของการ พ มพ จานวนมาก แหล งข อม ล (Data Source) รายช อหร อท อย ของผ ร บ รห สส นค า ฯลฯ ส วนใหญ จะเก บอย ในร ปแบบ ของตารางของ Word, Excel หร อตารางฐานข อม ลของ Access หร อจากสม ดรายช อ ของ Outlook เพ อ นามาผนวกเข าก บต วเอกสารหล ก เม อส งพ มพ จดหมาย ซอง หร อป าย เลเบล โปรแกรมจะเปล ยนรายช อในเอกสารแต ละช ด ให โดยอ ตโนม ต กระบวนการทาจดหมายเว ยน 1. ต งค ำเอกสำรหล ก 2. เตร ยมรำยช อผ ร บ 3. เช อมต อเอกสำรหล กก บแหล งข อม ล 4. เพ มฟ ลด ข อม ลและปร บปร งรำยช อผ ร บ 5. แสดงต วอย ำงและผสำนข อม ล ประเภทของเอกสารหล ก เอกสารหล ก (Main Document) ท สำมำรถสร ำงเป นจดหมำยเว ยนได ม ให เล อกในข นตอนท 1 ของ Wizard หร อต วช วยของกำรสร ำงจดหมำยเว ยนด งน Letters (จดหมำย) ส งจดหมายไปย งผ ร บจานวนมาก messages (ข อควำมอ เมล ) ส งข อความแบบอ เมล ไปตามท อย อ เมล Envelopes (ซองจดหมำย) พ มพ ช อ ท อย ลงบนซองจดหมาย Labels (ป ำยผน ก) พ มพ ช อ ท อย ลงบนป ายเลเบลหร อฉลาก Directory (ไดเรคทอร ) เป นการรวบรวมข อม ลต างๆ มาไว ในเอกสาร เช น รายช อสมาช ก, แคตตาล อก ส นค า หร อรายการอะไหล ส นค า หน า 9

11 ข นตอนการทาจดหมายเว ยน 1. เตร ยมเน อความจดหมาย สร ำงเอกสำรใหม เตร ยมเน อควำมจดหมำย แล วบ นท กเก บไว เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level 2. เตร ยมรายช อผ ร บ แหล งข อม ลท จะนำมำเป นแฟ มท จะผสำนเข ำไปในเอกสำรหล ก ซ งก ค อแฟ มท เก บรำยช อและท อย ของ ผ ร บจดหมำย โดยจ ดเก บเป นร ปแบบฐานข อม ล (Database) ประกอบด วยฟ ลด ท ใช เป นห วเร องแยก รำยกำรข อม ล และเรคอร ดข อม ลท จ ดเก บลงไปในฟ ลด สำหร บ Word อำจเก บอย ในร ปแบบตำรำงท แบ งเป น คอล มน และแถว แถวบนส ดจะเป นช อฟ ลด ห วเร อง (เพ อเร ยกใช ) ส วนแถวอ น ๆ จะเป นเรคอร ดข อม ลของผ ร บ แต ละรำย 3. เช อมต อเอกสารหล กก บแหล งข อม ล บนแท บ การส งจดหมาย (Mailings) เร มจดหมายเว ยน (Start Mail Merge) เล อกคำส ง ต วช วยสร างจดหมายเว ยนท ละข นตอน (Step by Step Mail Merge Wizard) จะม ลำด บกำรทำ 6 ข นตอน ทำไปท ละข นตอนตำมลำด บ ข นท 1 : คล กเล อกชน ดเอกสาร ข นท 2 : เล อกไฟล เอกสารหล ก ม ต วเล อกด งน เอกสำรท กำล งเป ดอย สร ำงจำกเทมเพลตท ม อย จำกน นคล ก เล อกเทมเพลตท ต องการ ใช จดหมำยท สร ำงไว แล ว จำกน น เล อกไฟล ท ต องการ คล กป ม เป ด หน า 10

12 ข นท 3 : คล กเล อกไฟล ช อ ท อย ผ ร บ (ตำรำงท สร ำงไว แล ว) ม ต วเล อกด งน เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level ไฟล รำยช อท สร ำงเก บไว แล ว คล ก เร ยกด เล อกเข ำมำ เล อกจำกโปรแกรม Outlook คล กคำส ง เล อกโฟลเดอร ผ ต ดต อ คล กป ม สร าง กรอกข อม ลลงไปใหม จ ดเก บให เป นไฟล ฐำนข อม ล Access ข นท 4 : เล อกว ธ จ ดวางฟ ลด ช อ ท อย ต วเล อกในกำรวำงช อ ท อย และข อควำม ม ด งน ข นท 5 : เล อกว ธ แสดงผลและส งพ มพ จดหมายเว ยน หล งแทรกฟ ลด แล ว ข นตอนน จะเป นกำรผสำนเอกสำรหล กและแหล งข อม ลเข ำด วยก น เพ อให ตรวจควำมถ กต องของรำยกำรท แทรกเข ำมำ ข นท 6 : ทาการผสานให เสร จสมบ รณ ต วเล อกกำรผนวกเอกสำร ด งน พ มพ ออกทำงเคร องพ มพ ผนวกจดหมำยเว ยนออกในเอกสำร ใหม จะได จำนวนหน ำตำมรำยช อท เล อก อำจแก ไขเน อควำมหร อ จ ดร ปแบบเน อหำของผ ร บบำงคนให ต ำงจำกฉบ บอ นได ต วเล อกรำยช อท จะพ มพ (สำมำรถทยอยส งพ มพ ได ) ม ด งน พ มพ ท กรำยช อ พ มพ เฉพำะข อม ล ป จจ บ นท เล อกแสดง ข อม ลลำด บท... ถ ง... หน า 11

13 การทางานก บกล องข อความ (Text Box) เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level Text Box หร อเร ยกว ำ กล องข อควำม แบบอ สระ จะม ล กษณะเป นกรอบส เหล ยมท สำมำรถใส ข อควำมหร อ ร ปภำพต ำง ๆ ลงไปได ข อควำมแบบเท กซ บ อกซ สำมำรถนำไปจ ดวำงในตำแหน งใด ๆ บนเอกสำรได เหม อนร ปภำพ และ ใน Word 2007 ได เพ มควำมสำมำรถเท กซ บ อกซ ให น ำมำใช งำนร วมก บข อควำมในเอกสำร โดยเล อกให แทรกและจ ด ข อควำมรอบ ๆ เท กซ บ อกซ ได เช อมหลาย ๆ เท กซ บ อกซ ถ ำข อควำมในเท กซ บ อกซ ยำว จนไม แสดงภำยในเท กซ บ อกซ เด ยวได อำจสร ำงเท กซ บ อกซ เพ ม แล วส งให ขยำย ข อควำมไปแสดงในเท กซ บ อกซ ถ ดไปได การดาเน นเร องต อท อ นด วยกล องข อความเช อมโยง 1. บนเมน แทรก (Insert) ให คล ก กล องข อความ (Text Box) 2. คล กหร อลำกไปไว ในเอกสำร ในท ๆ ต องกำรแทรกกล องข อควำมแรก 3. ทำซ ำข นตอนท 1 และ 2 เพ อแทรกกล องข อควำมเพ มเต มในตำแหน งท ต องกำรให ข อควำมไหล 4. คล กท กล องข อควำมแรก ย ำยต วช ไปวำงเหน อเส นขอบของกล องข อควำม จนกระท งต วช กลำยเป นล กศรส ห ว จำกน นคล กเส นขอบน น 5. บนแถบเคร องม อ กล องข อความ คล ก สร ำงกำรเช อมโยง หมายเหต หร อ คล กเมำส ป มขวำ ท บร เวณกล องข อควำมท เล อก คล กคำส ง สร างการเช อมโยงกล องข อความ 6. คล กในกล องข อควำมเปล ำท ต องกำรให ข อควำมไหลไป ย ำยร ปเหย อกด ำนบนขวำมำไว เหน อกล องข อควำมท สำมำรถร บกำรเช อมโยง ร ปเหย อกจะกลำยเป น ร ปเหย อกท กำล งเทน ำ 7. เม อต องกำรเช อมโยงกล องข อควำมเพ มเต ม ให คล กกล องข อควำมท เพ งสร ำงกำรเช อมโยงไปถ ง จำกน นทำซ ำข นตอนท 5 และ 6 เพ อสร ำงกำร เช อมโยง 8. ในกล องข อควำมแรก ให พ มพ หร อวำงข อควำมท ต องกำร เม อกล องข อควำมน นเต ม ข อควำมก จะไหลไปใน กล องข อควำมอ นท เช อมโยงไว ถ าคล ก สร างการเช อมโยงกล องข อความ แล ว ไม ต องการเช อมโยงไปย งกล องข อความอ น ให กดแป น ESC เพ อยกเล กปฏ บ ต การเช อมโยง หน า 12

14 การค ดลอกหร อย ายกล องข อความท เช อมโยง กำรค ดลอกหร อย ำยเร องไปย งเอกสำรอ นหร อตำแหน งอ นในเอกสำรเด ยวก น ต องรวมกล องข อควำมท เช อมโยง ท งหมดในเร อง 1. เล อกกล องข อควำมแรกในเร องหน ง จำกน นคล กเส นขอบน น 2. กดแป น SHIFT ค ำงไว แล วเล อกกล องข อควำมเพ มเต มแต ละกล องท ต องกำรค ดลอกหร อย ำย 3. บนแถบเคร องม อ มาตรฐาน คล ก ค ดลอก หร อ ต ด 4. คล กตำแหน งท ต องกำรค ดลอกหร อย ำยข อควำม 5. บนแถบเคร องม อ มาตรฐาน คล ก วาง หมายเหต เม อต องการค ดลอกหร อย ายข อความบางข อความจากเร องโดยไม ค ดลอกกล องข อความมาด วย ให เล อกข อความท ต องการ จากน นค ดลอกหร อต ด อย าเล อกกล องข อความ การต ดการเช อมโยงของกล องข อความ กำรต ดกำรเช อมโยงระหว ำงกล องข อควำมท เช อมโยงก น 2 กล องท เป นส วนหน งของเร อง เม อต ดกำรเช อมโยง ในเร องท ได สร ำง 2 เร อง 1. เล อกกล องข อควำมท ต องกำรให ข อควำมเร มหย ดเช อมโยง จำกน นคล กเส นขอบน น 2. บนแถบเคร องม อ กล องข อความ ให คล ก ต ดการเช อมโยงไปข างหน า หมายเหต ข อความหย ดเช อมโยงท กล องข อความส ดท ายก อนจ ดเช อมโยงต ดขาด ช ดท ตามมาใด ๆ ของกล องข อความ เช อมโยงจะว างเปล า การลบกล องข อความท เช อมโยงโดยไม ต องลบข อความ 1. เล อกกล องข อควำมท เป นส วนหน งของเน อเร อง จำกน นคล กเส นขอบน น 2. กดป ม DELETE ท แป นพ มพ หมายเหต เม อม การลบกล องข อความ ข อความของเน อเร องจากกล องข อความท ถ กลบไปแล ว จะไหลลงในกล องข อความท เช อมโยงท เหล ออย หน า 13

15 สร างปกรายงาน (Cover Page) ปกรำยงำนหร อใบปะหน ำเป นค ณสมบ ต ใหม ของ Word 2007 ช วยให สร ำงปกรำยงำนได อย ำงรวดเร ว ซ ง โปรแกรมได เตร ยมแกลอร ของปกรำยงำนไว ให เล อกใช หลำยร ปแบบ ซ งปกรำยงำนน จะแสดงอย ท หน ำแรกเสมอ ข นตอนการทางาน 1. คล กท แท บ แทรก (Insert) คล ก ใบปะหน า (Cover Page) 2. คล กเล อนด ปกแบบอ น ๆ คล กเล อกแบบปก 3. กรอกข อควำมลงไปในส วนช อเร องของรำยงำน หร อ คล กยกเล กปก ถ ำต องกำรยกเล กปกรำยงำนท ใส ไว คล กเล อก คาส ง เอาหน าปกป จจ บ นออก (Remove Current Cover Page) หน า 14

16 การใช งานส วนประกอบด วน (Quick Parts) เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level ส วนประกอบด วน (Quick Parts) เป นค ณสมบ ต ใหม ของ Word 2007 ค อ ป มท เก บรำยกำรเน อหำส ำเร จร ปท สำมำรถเร ยกใช งำนได อย ำงรวดเร ว อำจจะเป นเน อหำท ต องน ำมำใช ซ ำบ อย ๆ เช น ค ณสมบ ต ของเอกสำร ร ปภำพ ข อควำม ข อควำมห วกระดำษ ท ำยกระดำษ ตำรำง ฯลฯ หร อจะสร ำงเน อหำเข ำไปเก บไว เพ อเร ยกใช ภำยหล งได โดยม รำยกำรส วนประกอบด วนให เล อกด งน คล กแท บ แทรก (Insert) กล ม ข อความ คล ก ส วนประกอบด วน (Quick Parts) สร างส วนประกอบด วนเอง สร ำงส วนประกอบเข ำไปเก บในป มส วนประกอบด วน (Quick Parts) เพ มได โดยเล อกข อควำม หร อร ปภำพ แล วคล กเล อก ค ำส ง บ นท กส วนท เล อกลงในแกลเลอร ส วนประกอบด วน (Save Selection to Quick Part Gallery) ได ด งน เล อกข อควำมและร ปภำพ คล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) คล กเป ดด รำยกำร ส วนประกอบด วน คล กคำส ง บ นท กส วนท เล อกลงในแกลเลอร ส วนประกอบด วน (Save Selection to Quick Part Gallery) ต งช อ เก บร ปอย างเด ยว ส วนประกอบด วนท สร างใหม จะม ท งข อความและร ปภาพ คล ก หน า 15

17 การเร ยกใช งานส วนประกอบด วน ส วนประกอบด วนท บ นท กเก บด วยค ำส ง บ นท กส วนท เล อกลงในแกลเลอร ส วนประกอบด วน (Save Selection to Quick Part Gallery) จะแสดงอย ภำยใต ป ม Quick Parts โดยตรง ซ งสำมำรถเร ยกมำใช งำนได อย ำงรวดเร ว โดยคล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) แล วคล กเล อกช อส วนประกอบท ค ณสร ำงเพ ม ได ท นท และสำมำรถด ต วอย ำงเน อหำก อนแทรกได ด งน คล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) ด ร ปต วอย ำง แล วคล กเล อก เล อกตาแหน งท จะแทรกและแก ไข ตำแหน งกำรแทรกส วนประกอบด วนในเอกสำรได หลำยท ด วยก น เช น ห วกระดำษ ท ำยกระดำษ หร อท ำย เอกสำร เป นต น โดยคล กขวำบนรำยกำรแล วเล อก แทรกในตำแหน งป จจ บ นท เคอร เซอร อย (Insert at Current Document Position) แทรกไว ท ส วนห วกระดำษ (Insert at Page Header) แทรกไว ท ส วนท ำยกระดำษ (Insert at Page Footer) แทรกไว ท ตอนต นของเอกสำรส วน (Section) น น ๆ (Insert at Beginning of Section) แทรกไว ท ท ำยของเอกสำรส วน (Section) น น ๆ (Insert at End of Section) แทรกไว ท หน ำแรกของเอกสำร (Insert at Beginning of Document) แทรกไว ท หน ำส ดท ำยของเอกสำร (Insert at End of Document) แก ไขค ณสมบ ต ของส วนประกอบด วน (Edit Properties ) จ ดกำรและลบส วนประกอบด วน (Organize and Delete ) เพ มต วเล อกไปเก บในแถวเคร องม อด วน (Add Gallery to Quick Access Toolbar) หน า 16

18 การลบส วนประกอบด วน ส วนประกอบด วนท เก บอย ในรำยกำรของป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) หำกไม ได ใช งำนแล วก ลบท งได โดยคล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) แล วเล อกค าส ง ต วจ ดระเบ ยบแบบเอกสารส าเร จร ป (Building Block Organizer) เป ดไดอะล อกล อกซ ข นมำแล วทำตำมข นตอนด งน คล กเล อก คล กลบ คล กย นย น คล กป ด หน า 17

19 สมการทางคณ ตศาสตร (Equation) ส ตรหร อสมกำรทำงคณ ตศำสตร เข ยนข นมำเพ อแทนค ำ และควำมหมำยกำรค ำนวณ เป นประโยคส ญล กษณ ทำง คณ ตศำสตร ซ งบำงส ตรอำจจะม กำรเข ยนท ซ บซ อนเพ อแสดงถ งลำด บข นตอนกำรคำนวณ ม ท งเศษส วน, ต วยก, ต วห อย หร อผลรวม เพ อให ได ผลล พธ ตำมท ต องกำร ในสมกำรก จะประกอบไปด วยต วเลข ส ญล กษณ พ เศษท ม ควำมหมำยต ำง ๆ มำกมำย ใน Word 2007 ม เคร องม อส ำหร บสร ำงส ตรหร อสมกำรไว ให เป นกล ม ๆ แต เป นเพ ยงกำรเข ยนส ตรเท ำน น ไม สำมำรถคำนวณหำค ำหร อผลตำมส ตรน นได เร ยกใช เคร องม อสร างสมการ 1. บนแท บ แทรก (Insert) คล กป ม สมการ (Equation) 2. จะแสดงเคร องม อสำหร บสร างสมการ (Equation Tools) ในแท บ ออกแบบ (Design) กล มส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร หมวดคณ ตศำสตร พ นฐำน หมวดต วอ กษรกร ก หมวดควำมส มพ นธ เช งปฏ เสธ หมวดส ญล กษณ ท คล ำยต วอ กษร หมวดล กศร หมวดสคร ปต หมวดเรขำคณ ต เข ยนสมการท วไป 1. คล กป ม สมการ (Equation) 2. คล กในพ นท ใส ส ตร 3. คล กส ญล กษณ ในหมวดต วอ กษรกร ก เล อกต ว ใส ในพ นท ส ตร 4. คล กในพ นท ส ตร แล วแทรกวงเล บ 5. แทรกต ว แบบต วอ กษรกร ก 6. พ มพ เคร องหมำย = ในพ นท 7. คล กป ม เศษส วน (Fraction) เล อกร ปแบบเศษส วน 8. พ มพ ส ตรอ น ๆ ให ครบ 9. ผลท ได ค อ หน า 18

20 เข ยนส ตรท ซ บซ อน ต องการส ตร 1. สร ำงสมกำรใหม 2. พ มพ ส ตรเร มต น s = 3. คล กแทรกเคร องหมำยกรณฑ (รำกท สอง) จะได 4. คล กแทรกเศษส วน (Fraction) จะได 5. คล กแทรกต วดำเน นกำรขนำดใหญ จะได 6. ใส เคร องหมำย ใส เคร องหมำยต วดำเน นกำร - คล กแทรกต วห อย (Subscripts) จะได 7. พ มพ ส ตร 8. คล กท เล อกแทรกบำร (Bar) จะได 9. คล กแทรกต วยก (Superscripts) จะได 10. พ มพ วงเล บป ดและเลขยกกำล ง จะได 11. พ มพ ส ตรท เหล อ n คล กบนท ว ำงในเอกสำร เพ อออกจำกกำรสร ำงส ตร แก ไขสมการ คล กในพ นท ส ตรแล วแก ไข เล อกแก ไข เช น เพ ม / ลบ สมกำร หร อแทรกส ญล กษณ ใหม หร อคล กบนล กศร แล วเล อกกำรแก ไข หน า 19

21 การทางานร วมก น เช อมโยงหร อฝ งแผ นงาน ภาพน ง / ฝ งไฟล ลงในเอกสาร ว ธ น เป นกำรแทรกไฟล เอกสำรของโปรแกรมอ น ๆ เข ำมำในเอกสำร Word และรวมก นเป นไฟล เด ยวก น จะม ประโยชน มำก ถ ำเรำต องกำรส งไฟล ให ผ ร บคนอ น ๆ โดยไม จำเป นต อง copy ไปให หลำย ๆ ไฟล ว ธ กำรน ไม ใช เป นกำรทำล งค จำกไฟล หน ง มำย งอ กไฟล หน ง เพรำะกำรล งค จะต อง copy ไฟล ท งหมดไปให ผ ร บด วย 2011_Technic Word 2007.pptx ว ธ การแทรกไฟล เอกสารอ นๆ ลงใน Word เป ดโปรแกรมและเป ดเอกสำร Word ท ต องกำร 2. วำงตำแหน งของไฟล ท ต องกำรแทรก 3. ท แท บเมน แทรก (Insert) คล กเล อก ว ตถ (Object) (อย ด ำนขวำม อ) 4. เล อกแท บ สร างจากแฟ ม (Create from file) File Type Microsoft Office Excel 2007 คล กป ม เร ยกด (Browse) เพ อเล อกไฟล ท จะนามาแทรก คล กเคร องหมาย แสดงเป นไอคอน (Display as icon) คล กตกลง(OK) เพ อย นย น กำรแทรกไฟล แบบน เรำเร ยกว ำ "Embedding File" เป นกำรฝ งไฟล ในเอกสำร ด กว ำกำรท ำล งค ไฟล (Link to file) เพรำะจะทำให ไฟล รวมก นเป นหน งเด ยว และเรำสำมำรถฝ งไฟล เอกสำรอ น ๆ ได มำกกว ำหน งต ว ด วย หน า 20

22 การเช อมโยงเอกสาร ทาความร จ ก Hyperlink ในเอกสาร Word Hyperlink เป นเทคโนโลย เด ยวก บกำรทำล งค ในเว บไซต ท วไป ผ สร ำงเว บจะทำกำรสร ำงล งค เพ อให เรำ สำมำรถคล กล งค ไปย งหน ำอ น ๆ ของเว บไซต ตำมท ต องกำรได กำรสร ำงล งค ด วย Hyperlink น สำมำรถสร ำงให ล งค ภำยในเว บไซต ต วเองได หร อจะให ล งค ไปย ง ร ปภำพท ต องกำร และย งสำมำรถสร ำงล งค ไปย งเว บไซต ภำยนอกได สร ำง Hyperlink โดยใช หล กกำรเด ยวก บกำรสร ำงล งค บนเว บไซต หมำยควำมว ำ เรำสำมำรถสร ำงล งค ให ล งค ภำยในเอกสำรในหน ำเด ยวก น คนละหน ำ หร อล งค ไปย งเว บไซต อ น ๆ ได ด วย (ถ ำม กำรเช อมต อ อ นเตอร เน ต) ว ธ การสร าง Hyperlink 1. คล กคล มข อควำม หร อร ปภำพท เรำต องกำรทำล งค 2. คล กขวำ และเล อกคาส ง Hyperlink 3. ท หน ำต ำง Insert Hyperlink ในช อง address ให คล กเล อกไฟล ท เรำต องกำรทำล งค 4. หร อ พ มพ ท อย ของเว บไซต ท เรำต องกำรล งค เช น พ มพ คำว ำ 5. คล กป ม OK เพ อย นย น 6. ทดสอบกำรใช งำน เรำจะต องกดป ม "Ctrl" ค ำงและคล กท ล งค ท สร ำงข น 7. สำหร บกำรยกเล ก Hyperlink ก เพ ยงคล กเล อกล งค ท ต องกำร คล กขวำ และเล อก Remove Hyperlink แค น ก สำมำรถทำกำรเช อมล งค ข อม ล ไม วำจะเป นไฟล โปรแกรมใด ๆ รวมท งร ปภำพก สำมำรถทำได ด วย เช นก น และว ธ กำรน ย งสำมำรถใช งำนร วมก บโปรแกรมอ น ๆ ในตระก ล Microsoft Office อ กด วย หน า 21

23 การสร างท ค นหน า ท ค นหน า (Bookmark) จะระบ ตำแหน งท ต งหร อข อควำมท เล อก ท ได ต งช อและก ำหนดไว เพ ออ ำงอ งในอนำคต ต วอย ำงเช น ค ณอำจใช ท ค นหน ำเพ อกำหนดข อควำมท ค ณต องกำรทบทวนในภำยหล ง โดยแทนท จะเล อนด ในเอกสำรเพ อ หำตำแหน งท ต งของข อควำม ค ณสำมำรถไปท ข อควำมน นได โดยใช กล องโต ตอบ ท ค นหน า นอกจำกน ย งสำมำรถเพ มกำรอ ำงอ งโยงลงในท ค นหน ำได อ กด วย ต วอย ำงเช น หล งจำกท แทรก ท ค นหน ำลงใน เอกสำร ค ณจะสำมำรถอ ำงอ งไปย งท ค นหน ำน นจำกตำแหน งอ น ๆ ในข อควำมน นด วยกำรสร ำงกำรอ ำงอ งโยงลงในท ค น หน ำน นได เพ มท ค นหน า 1. เล อกข อควำมหร อรำยกำรท ต องกำรกำหนดท ค นหน ำลงไป หร อคล กตำแหน งท ต องกำรแทรกท ค นหน ำ 2. บนแท บ แทรก ในกล ม การเช อมโยง คล ก ท ค นหน า 3. ภำยใต ช อท ค นหน า ให พ มพ หร อเล อกช อ 4. ช อท ค นหน ำต องเร มต นด วยต วอ กษร และสำมำรถม ต วเลขได แต ไม สำมำรถใส ช องว ำงในช อท ค นหน ำ อย ำงไรก ตำม ค ณสำมำรถใช อ กขระข ดล ำงเพ อแยกคำได ต วอย างเช น "First_heading" 5. คล ก เพ ม เปล ยนท ค นหน า เม อเพ มท ค นหน ำลงในกล มข อควำม Microsoft Office Word จะล อมรอบข อควำมน นด วยวงเล บเหล ยม เม อม กำรเปล ยนรำยกำรท ม กำรทำท ค นหน ำ ให ตรวจสอบให แน ใจว ำค ณเปล ยนข อควำมหร อกรำฟ กภำยในวงเล บเหล ยม ด วย แสดงวงเล บเหล ยมสาหร บท ค นหน า 1. คล ก ป ม Microsoft Office แล วคล ก ต วเล อกของ Word 2. คล ก ข นส ง แล วเล อกกล องกำเคร องหมำย แสดงท ค นหน า ภำยใต แสดงเน อหำเอกสำร 3. คล ก ตกลง ถ ำกำหนดท ค นหน ำให ก บรำยกำร ท ค นหน ำจะปรำกฏในวงเล บเหล ยม ([ ]) บนหน ำจอ ถ ำกำหนดท ค นหน ำไป ย งตำแหน งท ต ง ท ค นหน ำจะปรำกฏเป นร ปต ว I โดยวงเล บเหล ยมจะไม ถ กพ มพ ออกมำ การเปล ยนท ค นหน าท ค ณสามารถทาได สำมำรถต ด ค ดลอก และวำงรำยกำรต ำง ๆ ท ม กำรทำเคร องหมำยด วยท ค นหน ำได และย งสำมำรถเพ ม ข อควำมลงไป หร อลบข อควำมออกจำกรำยกำรท ทำเคร องหมำยได อ กด วย หน า 22

24 ถ าค ณ จะเก ด ค ดลอกท งหมดหร อบางส วนของรายการท ม การทา ท ค นหน ำจะย งคงอย ท รำยกำรเด ม สำเนำจะไม เคร องหมายไปย งอ กตาแหน งท ต งหน งในเอกสารเด ยวก น ถ กทำเคร องหมำยด วย ค ดลอกรายการท ม การทาเคร องหมายท งรายการ ท งสองเอกสำรจะม รำยกำรท เหม อนก นท กประกำร ไปย งอ กเอกสารหน ง และม ท ค นหน ำท เหม อนก นท กประกำร ต ดรายการท ม การทาเคร องหมายท งรายการ รำยกำรและท ค นหน ำน นจะย ำยไปย งตำแหน ง แล ววางลงในเอกสารเด ยวก น ท ต งใหม ลบบางส วนของรายการท ม การทาเคร องหมาย ท ค นหน ำน นจะต ดอย ก บข อควำมท เหล อ เพ มข อความระหว างสองอ กขระใดๆ ท แนบอย ในท ค นหน า ส งท เพ มจะรวมไว ในท ค นหน ำ คล กท ตาแหน งถ ดจากวงเล บเหล ยมเป ดของท ค นหน า ส งท เพ มจะรวมไว ในท ค นหน ำ แล วเพ มข อความหร อกราฟ กลงในรายการ คล กท ตาแหน งถ ดจากวงเล บเหล ยมป ดของท ค นหน า ส งท เพ มจะไม รวมอย ในท ค นหน ำ แล วเพ มลงในรายการ ไปท ค นหน าท เฉพาะเจาะจง 1. บนแท บ แทรก ในกล ม การเช อมโยง ให คล ก ท ค นหน า 2. คล ก ช อ หร อ ตาแหน งท ต ง เพ อเร ยงลำด บรำยกำรของท ค นหน ำในเอกสำร 3. คล กช อของท ค นหน ำท ต องกำรไป 4. คล ก ไปท ลบท ค นหน า 1. บนแท บ แทรก ในกล ม การเช อมโยง ให คล ก ท ค นหน า 2. คล กช อของท ค นหน ำท ค ณต องกำรลบ แล วคล ก ลบ หมายเหต เม อต องการลบท งท ค นหน าและรายการท ม การทาท ค นหน า (เช น กล มข อความหร อองค ประกอบอ นๆ) ให เล อก รายการ แล วกด DELETE หน า 23

25 การใส เช งอรรถและการอ างอ งท ายเร อง เช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร องถ กใช ในเอกสำรท พ มพ ออกมำเพ ออธ บำย ให ข อค ดเห น หร อให ข อม ลอ ำงอ งสำหร บ ข อควำมในเอกสำร ค ณอำจใช เช งอรรถเพ อให ข อค ดเห นโดยละเอ ยด และใช อ ำงอ งท ำยเร องเพ อให ข อม ลอ ำงอ งเก ยวก บ แหล งท มำ เช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร องประกอบด วยส วนท เช อมโยงถ งก นสองส วนด วยก น ค อ เคร องหมายการอ างอ ง หมายเหต และข อควำมหมำยเหต อ ำงอ งท ตรงก น การใส เช งอรรถ (Footnote) และการอ างอ งท ายเร อง (Endnote) หร อกำรอธ บำยเพ มเต มเก ยวก บ คำศ พท หร อข อควำมท ม กปรำกฏอย ด ำนล ำงของหน งส อ สำมำรถใช งำนจำก การอ างอ ง (Reference) กล ม เช งอรรถ (Insert Footnote) เคร องหมายการอ างอ งเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง เส นค น ข อความเช งอรรถ ข อความอ างอ งท ายเร อง แทรกเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง แทรกอ างอ งท ายเร อง ต วเป ดใช กล องโต ตอบเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง เม อม กำรเพ ม ลบ หร อย ำยหมำยเหต อ ำงอ งท ม กำรจ ดลำด บเลขโดยอ ตโนม ต Word จะลำด บเลขเคร องหมำยกำร อ ำงอ งเช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร องใหม หมายเหต ถ าเช งอรรถในเอกสารของค ณจ ดล าด บเลขไม ถ กต อง เอกสารของค ณอาจม การเปล ยนแปลงท ต ดตามอย ให ยอมร บการ เปล ยนแปลงท ต ดตามเพ อให Word จ ดลาด บเลขของเช งอรรถและอ างอ งท ายเร องให ถ กต อง ว ธ แทรกเช งอรรถ 1. เล อกคำหร อตำแหน งท ต องกำรใส เช งอรรถ 2. คล กแท บ การอ างอ ง (Reference) คล ก แทรกเช งอรรถ (Insert Footnote) หร อ แทรกอ างอ ง ท ายเร อง (Endnote) แป นพ มพ ล ด เม อต องการแทรกเช งอรรถถ ดไป ให กด CTRL+ALT+F เม อต องการแทรกอ างอ งท ายเร องถ ดไป ให กด CTRL+ALT+D ตำมค ำเร มต น Word จะวำงเช งอรรถท จ ดส นส ดของแต ละหน ำ และวำงอ ำงอ งท ำยเร องท จ ดส นส ดของเอกสำร หน า 24

26 3. คล ก แทรก (Insert) Word จะแทรกต วเลขหมำยเหต และวำงตำแหน งจ ดแทรกถ ดจำกต วเลขหมำยเหต น น 4. พ มพ ข อควำมหมำยเหต (คาอธ บาย) 5. คล ก 2 คร งท ต วเลขเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร อง เพ อกล บไปย งเคร องหมำยกำรอ ำงอ งในเอกสำร 6. เม อต องกำรเปล ยนตำแหน งหร อร ปแบบของเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร อง ให คล กต วเป ดใช กล องโต ตอบ เช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง แล วเล อกทำอย ำงใดอย ำงหน งต อไปน เม อต องกำรแปลงเช งอรรถเป นอ ำงอ งท ำยเร อง หร อแปลงอ ำงอ งท ำยเร องเป นเช งอรรถ ภำยใต ตาแหน ง ให เล อก เช งอรรถ หร อ อ างอ งท ายเร อง แล วคล ก แปลง ในกล องโต ตอบกำรแปลงหมำย เหต อ ำงอ ง ให คล ก ตกลง เม อต องกำรใช เคร องหมำยแบบกำหนดเองแทนท จะเป นร ปแบบต วเลขด งเด ม ให คล ก ส ญล กษณ ท อย ถ ดจำก เคร องหมายแบบกาหนดเอง แล วเล อกเคร องหมำยจำกส ญล กษณ ท ม อย กำรกระทำน จะ ไม เปล ยนส ญล กษณ ท ม อย เด ม แต จะเป นกำรเพ มส ญล กษณ ใหม การเปล ยนร ปแบบต วเลขของเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง 1. วำงจ ดแทรกลงใน ส วน ท ต องกำรเปล ยนร ปแบบของเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร อง ถ ำไม ได แบ งเอกสำร ออกเป นส วน ๆ ให วำงจ ดแทรกท ตำแหน งใดก ได ในเอกสำร 2. บนแท บ การอ างอ ง (References) คล กต วเป ดใช งำนกล องโต ตอบ เช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง 3. คล ก เช งอรรถ หร อ อ างอ งท ายเร อง 4. ในกล อง ร ปแบบต วเลข (Number Format) ให คล กต วเล อกท ค ณต องกำร 5. คล ก นาไปใช การเร มลาด บเลขเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร องใหม จาก 1 ถ ำเช งอรรถในเอกสำรจ ดลำด บเลขไม ถ กต อง เอกสำรของค ณอำจม กำรเปล ยนแปลงท ต ดตำมอย ให ยอมร บกำร เปล ยนแปลงท ต ดตำมเพ อให Word จ ดลำด บเลขของเช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร องให ถ กต อง 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม เช งอรรถ ให คล กต วเป ดใช งำนกล องโต ตอบ เช งอรรถและ อ างอ งท ายเร อง หน า 25

27 2. ในกล อง เร มท (Start at) คล กเล อก 1 3. ในกล อง ลาด บเลข (Numbering) เร มน บใหม ในแต ละส วน หร อ เร มน บใหม ในแต ละหน า 4. คล ก นาไปใช การสร างหมายเหต แสดงการม ต อของเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง ถ ำเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร องยำวเก นกว ำท จะใส ได พอด ในหน งหน ำกระดำษ สำมำรถสร ำงหมำยเหต แสดง กำรม ต อ เพ อแจ งให ผ อ ำนทรำบว ำเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร องน นม ต อในหน ำถ ดไป 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม เช งอรรถ คล ก แสดงหมายเหต (Show Notes) 2. ถ ำเอกสำรม ท งเช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร อง จะม ข อควำมแสดงข น คล ก แสดงพ นท เช งอรรถ หร อ แสดงพ นท อ างอ งท ายเร อง แล วคล ก ตกลง 3. ในรำยกำรบำนหน ำต ำงหมำยเหต ให คล ก หมายเหต แสดงการม ต อของเช งอรรถ หร อ หมายเหต แสดงการม ต อของอ างอ งท ายเร อง 4. ในบำนหน ำต ำงหมำยเหต ให พ มพ ข อควำมท ต องกำรใช เป นหมำยเหต แสดงกำรม ต อ ต วอย ำงเช น ให พ มพ อ างอ งท ายเร องม ต อในหน าถ ดไป การลบเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง เม อต องกำรลบหมำยเหต จะเป นกำรทำงำนก บเคร องหมำยกำรอ ำงอ งหมำยเหต ในหน ำต ำงเอกสำร ไม ใช ก บ ข อควำมในหมำยเหต เคร องหมายการอ างอ งหมายเหต ถ ำลบเคร องหมำยกำรอ ำงอ งหมำยเหต ท ม กำรจ ดลำด บเลขโดยอ ตโนม ต แล ว Word จะจ ดล ำด บเลขหมำยเหต ใหม ในลำด บแบบใหม ลบหมายเหต ในเอกสำร ให เล อก เคร องหมายการอ างอ งหมายเหต ของเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง ท ต องกำรลบ แล วกด DELETE หน า 26

28 บรรณาน กรม (Bibliography)( บรรณำน กรม หมำยถ ง ข อควำมท ประกอบ หร อระบ ไว ในส วนท ำย หร อแนบท ำยหน งส อ รำยงำน บทควำม ว ชำกำร และงำนว จ ย เพ อแสดงหล กฐำน ควำมน ำเช อถ อ และเป นแหล งข อม ลให ผ อ ำนรำยงำน บทควำมว ชำกำร และ งำนว จ ย ได ศ กษำค นคว ำเพ มเต ม บรรณำน กรมเป นรำยกำรแหล งข อม ล โดยปกต จะอย ท จ ดส นส ดของเอกสำรท สำมำรถอ ำงอ งในกำรสร ำงเอกสำรใน Microsoft Office Word 2007 ผ ใช งำนสำมำรถสร ำงบรรณำน กรมโดยอ ตโนม ต ตำมรำยละเอ ยดแหล งข อม ลท ได ให ไว ใน เอกสำร แต ละคร งท สร ำงแหล งข อม ลใหม รำยละเอ ยดแหล งข อม ลจะถ กบ นท กบนคอมพ วเตอร ของค ณ เพ อท จะสำมำรถ ค นหำและใช แหล งข อม ลท ได สร ำงข น สร างบรรณาน กรม ว ธ การสร าง 1. คล กตำแหน งท ต องกำรแทรกบรรณำน กรม โดยปกต จะอย ท จ ดส นส ดของเอกสำร 2. บนแท บ การอ างอ ง (References) ในกล ม ข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) บรรณาน กรม (Bibliography) กำรสร ำงจ ดอ ำงอ งบรรณำน กรมสร ำงท จ ดใดก ได หล งจำกท แทรกแหล งข อม ลหน งรำยกำร หร อมำกกว ำลงใน เอกสำร ถ ำไม ม ข อม ลท งหมดท ต องกำรเก ยวก บแหล งข อม ล เพ อสร ำงข อม ลอ ำงอ งท สมบ รณ สำมำรถใช ข อม ลอ ำงอ ง ต วย ดได ก อน จำกน นจ งมำเต มข อม ลของแหล งข อม ลในภำยหล ง หน า 27

29 เพ มข อม ลอ างอ งและแหล งข อม ลใหม ลงในเอกสาร เพ มข อม ลอ ำงอ งใหม ลงในเอกสำร จะเป นกำรสร ำงแหล งข อม ลใหม ท จะปรำกฏในบรรณำน กรม 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม ข อม ลอ างอ ง และบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) คล ก ล กศรท อย ถ ดจาก ล กษณะ (Style) คล กท ล กศร อย ถ ดจำกล กษณะ 2. คล กล กษณะท ต องกำรใช สำหร บข อม ลอ ำงอ งและแหล งข อม ล ร ปแบบของกำรลงรำยกำรอ ำงอ งท ใช ก นแพร หลำยอย ในป จจ บ นม อย 2 ระบบใหญ ๆ ค อ ระบบ APA (American Psychological Association Style) ซ งจะใช อ ำงอ งในสำขำส งคม ศำสตร และว ทยำศำสตร (Social Sciences and Science) หร ออ กช อหน งของระบบน ค อ Scientific Style ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซ งจะใช อ ำงอ งในสำขำมน ษยศำสตร (Humanities) จ งม ช อเร ยกอ กอยำงหน งว ำ Humanities Style ข อแตกต างระหว าง APA และ MLA APA MLA ใช นำมสก ลเต ม แต ช อย อ ใช นำมสก ลเต ม ช อเต ม ช อบทและช อหน งส อ จะใช อ กษรต วเล ก ช อบทและช อหน งส อ จะใช อ กษรต วใหญ หล งจำกมหภำค (.) ต องเคำะแป นพ มพ 1 เคำะ หล งจำกมหภำค (.) ต องเคำะแป นพ มพ 2 เคำะ 3. คล กท ท ำยประโยคหร อคำท ต องกำรอ ำงอ ง 4. ให เล อกทำอย ำงใดอย ำงหน งต อไปน คล ก แทรกข อม ลอ างอ ง (Insert Citation) ต องกำรเพ มข อม ลแหล งข อม ล ให คล ก เพ มแหล งข อม ลใหม (Add New Source ) หน า 28

30 ต องกำรเพ มต วย ดเพ อท จะสำมำรถสร ำงข อม ลอ ำงอ งและกรอกรำยละเอ ยดแหล งข อม ลในภำยหล ง ให คล ก เพ มต วย ดใหม (Add New Placeholder ) เคร องหมำยคำถำมจะปรำกฏข นต ดก บ แหล งข อม ลต วย ดในต วจ ดกำรแหล งข อม ล 5. เร มกรอกรำยละเอ ยดแหล งข อม ลด วยกำรคล กล กศรท ต ดก บ ชน ดของแหล งข อม ล (Type Of Source) กรอกข อม ล บรรณำน กรม หมายเหต ต องกำรข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแหล งข อม ล คล ก แสดงเขตข อม ลท งหมดของบรรณำน กรม เม อต องกำรค นหำแหล งข อม ลเพ มเต ม หร อข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแหล งข อม ลท ค ณก ำล งอ ำงอ งถ ง ให คล ก แทรกข อม ลอ างอ ง แล วคล ก ค นคว าข อม ล ต วอย ำงเช น ค ณสำมำรถค นหำในฐำนข อม ลไลบรำร เพ อด กำร จ บค ของห วข อเฉพำะได ท กๆ ห วข อในคอลเลกช นของไลบรำร ด งกล ำว จำกน น ด วยกำรคล กเพ ยงคร งเด ยว ค ณ ก สำมำรถแทรกข อม ลอ ำงอ งลงในเอกสำร หร อค ณสำมำรถเพ มข อม ลของแหล งข อม ลลงในรำยกำรป จจ บ นของ แหล งข อม ลสำหร บไว ใช ในภำยหล ง ถ ำค ณเล อก GOST หร อล กษณะ ISO 690 สำหร บแหล งข อม ลของค ณและข อม ลอ ำงอ งไม ม ควำมเป นเอกล กษณ เฉพำะต ว ให เพ มอ กขระท เป นต วอ กษรเข ำก บป ต วอย ำงเช น ข อม ลอ ำงอ งควรปรำกฏเป น [Pasteur, 1848a] ถ ำค ณเล อก ISO 690 ซ งเป นลำด บต วเลข และค ณเพ มข อม ลอ ำงอ งลงในเอกสำร ค ณต องคล กล กษณะ ISO 690 อ กคร งเพ อเร ยงลำด บข อม ลอ ำงอ งให ถ กต อง ค นหาแหล งข อม ล รำยกำรแหล งข อม ลท พ จำรณำหร ออ ำงอ งสำมำรถเป นรำยกำรยำวได ในเวลำท ค นหำแหล งข อม ลท อ ำงอ งใน เอกสำรอ นโดยกำรใช คาส ง จ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) หน า 29

31 เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level 2. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม ข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) จ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) ถ าเป ดเอกสารใหม ท ย งไม ม ข อม ลอ างอ ง แหล งข อม ลท งหมดท ค ณใช ในเอกสำรก อน หน ำ จะปรำกฏภำยใต รายการต นแบบ (Master List) ถ าเป ดเอกสารท รวมข อม ลอ างอ ง แหล งข อม ลส ำหร บข อม ลอ ำงอ งเหล ำน นจะ ปรำกฏภำยใต รายการป จจ บ น (Current List) และแหล งข อม ลท งหมดท ค ณอ ำงอ ง ไม ว ำ จะอย ในเอกสำรก อนหน ำหร อในเอกสำรป จจ บ น จะปรำกฏภำยใต รายการต นแบบ (Master List) กล องค นหำ พ มพ ช อ เร องหร อผ เข ยน กล องเร ยงลำด บ ให เร ยงลำด บตำม ผ เข ยน ช อเร อง ช อแท กของข อม ล อ ำงอ ง หร อป ค นหำแหล งข อม ลเฉพำะ เล อกทำอย ำงใดอย ำงหน ง หมายเหต ต อไปน คล กป ม เร ยกด (Browse) ใน ต วจ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) เพ อเล อกรายการต นแบบอ นซ งค ณ สามารถนาเข าแหล งข อม ลใหม ลงในเอกสาร ต วอย างเช น ค ณอาจเช อมต อก บแฟ มท ใช ร วมก น คอมพ วเตอร ของ ผ ร วมงานท ใช ในการค นคว า หร อเซ ร ฟเวอร หร อบนเว บไซต ท โฮสต โดยมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นค นคว าว จ ย หน า 30

32 แก ไขต วย ดข อม ลอ างอ ง ในบำงคร ง อำจต องกำรสร ำงข อม ลอ ำงอ งต วย ด และในภำยหล งก เต มข อม ลของแหล งข อม ลบรรณำน กรมท สมบ รณ ลงไป กำรเปล ยนแปลงใดๆ ท ค ณท ำก บแหล งข อม ลจะไปปรำกฏอย ในบรรณำน กรมโดยอ ตโนม ต ถ ำค ณได สร ำงบรรณำน กรมไว แล ว โดยเคร องหมำยคำถำมจะปรำกฏข นต ดก บแหล งข อม ลต วย ดในต วจ ดกำรแหล งข อม ล 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม ข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) จ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) 2. ภำยใต รายการป จจ บ น (Current List) ให คล กต วย ดท ค ณต องกำรแก ไข หมายเหต แหล งข อม ลต วย ดจะถ กจ ดเร ยงตามลาด บอ กษรในต วจ ดการแหล งข อม ล พร อมก บแหล งข อม ลอ นๆ โดยย ดตามช อแท กของต วย ด ตามค าเร มต น ช อแท กของต วย ดจะเป นต วเลข แต สามารถกาหนดช อแท กของ ต วย ดได เองโดยใช แท กใด ๆ ก ได ตามท ต องการ 3. คล ก แก ไข (Edit) 4. เร มกรอกรำยละเอ ยดแหล งข อม ลด วยกำรคล กล กศรท ต ดก บ ชน ดของแหล งข อม ล ต วอย างเช น แหล งข อม ลของค ณอาจเป นสม ด รายงาน หร อเว บไซต 5. กำรกรอกข อม ลบรรณำน กรมสำหร บแหล งข อม ล ให ใช ป ม แก ไข (Edit) เพ อกรอกเขตข อม ลแทนกำรพ มพ ช อในร ปแบบท เหมำะสม เม อต องกำรข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแหล งข อม ล ให คล กกล องกำเคร องหมำย แสดงเขตข อม ลท งหมดของ บรรณาน กรม หน า 31

33 การสร างด ชน ด ชน (Index) ค อ รำยกำรท ใช อ ำงอ งคำศ พท ท ใช ในหน งส อ โดยอ ำงอ งตำมเลขหน ำท อย ในเอกสำร ผ อ ำนม กใช ด ชน ในกำรค นหำควำมหมำยของคำ หร อวล ต ำงๆ ในเอกสำรได อย ำงรวดเร ว ทำให ประหย ดเวลำในกำรค นหำค ำศ พท ใน เอกสำร ด งน นด ชน จ งม กจะปรำกฏอย ตอนท ำยของหน งส อเก อบท กเล ม ก อนกำรสร ำงด ชน ต องท ำเคร องหมำยรำยกำร (Mark Entry) ให เร ยบร อยท งเอกสำรก อน ซ งกำรท ำ เคร องหมำยรำยกำรสำมำรถทำได 2 กรณ ค อ 1. กรณ ทำเคร องหมำยรำยกำรท คำหร อข อควำมในเอกสำร 2. กรณ ทำเคร องหมำยรำยกำรให ข อควำมท อย ในช วงหน งของหน ำกระดำษ (จำกกำรสร ำงท ค นหน ำ) กรณ ทาเคร องหมายรายการท คาหร อข อความในเอกสาร ข นตอนท 1 เล อกคำท ต องกำรทำด ชน คล กแท บ การอ างอ ง (References) ทาเคร องหมายรายการ (Mark Entry) จะปรำกฏหน ำต ำงเคร องม อด งน เม อต องกำรสร ำงรำยกำรด ชน หล กท ใช ข อควำมของค ณเอง ให พ มพ หร อแก ไขข อควำมในกล อง รายการหล ก ถ ำต องกำรกำหนดรำยกำรเองโดยกำรสร ำง รายการย อย 1 รำยกำรระด บท สำม หร อกำรอ ำงอ งโยงก บ รำยกำรอ น เม อต องการสร างรายการย อย ให พ มพ ข อความในกล อง รายการย อย เม อต องการรวมรายการระด บท สาม ให พ มพ ข อความรายการย อยท ตามด วยเคร องหมายจ ดค (:) จากน นให พ มพ ข อความของรายการระด บท สาม เม อต องการสร างการอ างอ งโยงก บรายการอ น ให คล ก การอ างอ งโยง ภายใต ต วเล อก จากน นให พ มพ ข อความสาหร บรายการอ นในกล อง 1 (รายการย อย: รายการด ชน ท อย ภายใต ห วเร องท ว ๆ ไป ต วอย างเช น รายการด ชน ของ "ดาวเคราะห " สามารถม รายการย อยเป น "ดาวอ งคาร" และ "ดาวศ กร ") หน า 32

34 เม อต องกำรจ ดร ปแบบหมำยเลขหน ำท จะปรำกฏในด ชน ให เล อกกล องกำเคร องหมำย ต วหนา หร อกล องกำเคร องหมำย ต วเอ ยง ใต ร ปแบบหมายเลขหน า เม อต องกำรจ ดร ปแบบข อควำมสำหร บด ชน ให เล อกข อควำมในกล อง รายการหล ก หร อ รายการย อย แล วคล กขวำ จำกน นคล ก แบบอ กษร เล อกต วเล อกกำรจ ดร ปแบบท ค ณต องกำรใช เม อต องกำรทำเคร องหมำยรำยกำรด ชน ให คล ก ทาเคร องหมาย ถ ำต องกำรทำเคร องหมำยส งท ปรำกฏข นท งหมดของข อควำมน ในเอกสำร ให คล ก ทาเคร องหมายท งหมด ข นตอนท 2 - คล ก ต วเล อก หน าป จจ บ น (Current page) คล กป ม ทาเคร องหมาย (Mark) เพ อทำ เคร องหมำย - กำหนดค ำต ำง ๆ เสร จ คล กป ม ป ด (Close) - ข อควำมท เป นด ชน จะปรำกฏส ญล กษณ XE นำหน ำ - ข อควำมจะถ กแสดงเป นส ญล กษณ พ เศษให ด ได ง ำย - ลำกเมำส เล อกคำอ นต อไป คล กป ม Mark Entry เพ อสร ำงด ชน กรณ ทาเคร องหมายรายการให ข อความท อย ในช วงหน งของหน ากระดาษ 1. เล อกช วงของข อควำมท ต องกำรให รำยกำรด ชน อ ำงอ งถ ง 2. บนแท บ แทรก (Insert) ในกล ม การเช อมโยง ให คล ก ท ค นหน า 3. ในกล อง ช อท ค นหน า ให พ มพ ช อ จำกน นคล ก เพ ม ในเอกสำร ให คล กท จ ดส นส ดข อควำมท ทำ เคร องหมำยด วยท ค นหน ำ 4. บนแท บ การอ างอ ง ในกล ม ด ชน ให คล ก ทาเคร องหมายรายการ 5. ในกล อง รายการหล ก ให พ มพ รำยกำรด ชน สำหร บข อควำมท ทำเคร องหมำยไว 6. เม อต องกำรจ ดร ปแบบหมำยเลขหน ำท จะปรำกฏในด ชน ให เล อกกล องกำเคร องหมำย ต วหนา หร อ กล องกำเคร องหมำย ต วเอ ยง ใต ร ปแบบหมายเลขหน า เม อต องกำรจ ดร ปแบบข อควำมสำหร บด ชน ให เล อกข อควำมในกล อง รายการหล ก หร อ รายการย อย แล วคล กขวำ จำกน นคล ก แบบอ กษร เล อกต วเล อกกำรจ ดร ปแบบท ต องกำรใช 7. ภำยใต ต วเล อก ให คล ก ช วงของหน า 8. ในกล อง ท ค นหน า ให พ มพ หร อเล อกช อท ค นหน ำท ค ณพ มพ ในข นตอนท 3 จำกน นให คล ก ทา เคร องหมาย หน า 33

35 สร างด ชน หล งจำกทำเคร องหมำยรำยกำรสร ำงด ชน จนครบถ วน ก สำมำรถสร ำงหน ำด ชน ได เลย คล กหน ำท ต องกำรสร ำง ด ชน คล กแท บ References (การอ างอ ง) กล ม Index (ด ชน ) Insert Index (แทรกด ชน ) เล อกสร ำงด ชน แบบคอล มน (จำนวนคอล มน ) เล อกสร ำงด ชน เป นภำษำอ งกฤษ หร อไทย คล กร ปแบบ Modern (ท นสม ย) OK จะได ด ชน ตำมต องกำร แก ไขหร อจ ดร ปแบบด ชน 1. ถ ำไม เห นเขตข อม ล XE ให คล ก แสดง/ซ อน ในกล ม ย อหน า บนแท บ หน าแรก 2. ค นหำเขตข อม ล XE สำหร บรำยกำรท ต องกำรเปล ยน ต วอย างเช น { XE "Callisto" \t "ด Moons" } 3. เม อต องกำรแก ไขหร อจ ดร ปแบบรำยกำรด ชน ให เปล ยนแปลงข อควำมท อย ภำยในเคร องหมำยอ ญประกำศ 4. เม อต องกำรปร บปร งด ชน ให คล กด ชน จำกน นกด F9 หร อคล ก ปร บปร งด ชน ในกล ม ด ชน บนแท บ การอ างอ ง หมายเหต ถ าพบข อผ ดพลาดในด ชน ให ค นหารายการด ชน ท ต องการเปล ยนแปลง ทาการเปล ยนแปลง แล วปร บปร งด ชน เม อต องการค นหาเขตข อม ล XE ถ ดไปอย างรวดเร ว ให กด CTRL+F คล ก พ เศษ จากน นให คล ก เขตข อม ล ถ าไม เห นป ม พ เศษ ให คล ก เพ มเต ม ลบด ชน 1. เล อกเขตข อม ลรำยกำรด ชน ท งหมดรวมท งเคร องหมำยวงเล บป กกำ ({}) จำกน นให กด DELETE ถ ำไม เห นเขตข อม ล XE ให คล ก แสดง/ซ อน ในกล ม ย อหน า บนแท บ หน าแรก 2. เม อต องกำรปร บปร งด ชน ให คล กด ชน จำกน นกด F9 หร อคล ก ปร บปร งด ชน ในกล ม ด ชน บนแท บ การอ างอ ง หน า 34

36 การสร างสารบ ญ สารบ ญ กำรสร ำงสำรบ ญให ก บเอกสำร ควรใช กำรจ ดร ปแบบเอกสำรแบบ Style เข ำมำช วยในกำรสร ำงสำรบ ญ เพรำะจะ ม กำรสร ำงกำรเช อมโยงระหว ำงก น ว ธ การสร าง คล กแท บ อ างอ ง (Reference) คล ก สำรบ ญ คล กเล อกร ปแบบ หน า 35

37 การแทรกและต ดตามการเปล ยนแปลง ผ ใช สำมำรถทำและแสดงกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำมและแสดงข อค ดเห นได อย ำงง ำย ขณะท ท ำงำนอย ในเอกสำร ตำมค ำเร มต น Microsoft Office Word 2007 จะใช บอลล นเพ อแสดงกำรลบ ข อค ดเห น กำรเปล ยนแปลงกำรจ ดร ปแบบ และเน อหำท ถ กย ำย ถ ำต องกำรด กำรเปล ยนแปลงท งหมดแบบอ นไลน สำมำรถเปล ยนแปลงกำรต งค ำ เพ อท จะแสดงกำร เปล ยนแปลงท ต ดตำมและข อค ดเห นได ตำมท ต องกำร บอลล นจะแสดงกำรเปล ยนแปลง กำรจ ดร ปแบบ ข อค ดเห น และกำรลบ หมายเหต เม อต องกำรป องก นไม ให ค ณกระจำยเอกสำรท ม ข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำมโดยไม ได ต งใจ Word จะแสดงข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำม ตำมค ำเร มต น โดยต วเล อก มาร กอ ปการแสดง ข นส ดท าย เป นต วเล อกเร มต นในกล อง แสดงเพ อตรวจทาน การต ดตามการเปล ยนแปลงขณะท ค ณแก ไข 1. เป ดเอกสำรท ต องกำรตรวจทำนแก ไข 2. บนแท บ ตรวจทาน (Review) ในกล ม การต ดตาม (Tracking) คล ก ต ดตามการเปล ยนแปลง (Track Changes) 3. ทำกำรเปล ยนแปลงท ต องกำรด วยกำรแทรก กำรลบ กำรย ำย หร อกำรจ ดร ปแบบข อควำมหร อกรำฟ ก นอกจำกน ย งสำมำรถเพ มข อค ดเห นได เช นก น เม อต องกำรเพ มต วบ งช กำรต ดตำมกำรเปล ยนแปลงลงในแถบสถำนะ ให คล กขวาท แถบสถานะ แล ว คล ก ต ดตามการเปล ยนแปลง บนแถบสถำนะเพ อเป ดหร อป ด 'ต ดตำมกำรเปล ยนแปลง' หมายเหต การป ดการต ดตามการเปล ยนแปลงจะไม ขจ ดการเปล ยนแปลงท ต ดตามออกจากเอกสารของค ณ เม อ ต องการตรวจสอบให แน ใจว าไม ม การเปล ยนแปลงท ต ดตามอย ในเอกสารของค ณอ ก ตรวจสอบให แน ใจว าการเปล ยนแปลงท งหมดกาล งแสดงอย จากน นให ใช คาส ง ยอมร บ หร อ ปฏ เสธ ส าหร บการ เปล ยนแปลงแต ละคร งในเอกสารด งกล าว หน า 36

38 ว ธ การตรวจสอบการเปล ยนแปลงท ต ดตามในเอกสาร Office Word 2007 ได เตร ยมค ณล กษณะท เร ยกว ำ ต วตรวจสอบเอกสาร ซ งอน ญำตให ตรวจสอบกำร เปล ยนแปลงท ต ดตำม ข อค ดเห น ข อควำมท ซ อน และข อม ลส วนบ คคลอ น ๆ ในเอกสำร เม อต องกำรตรวจสอบ เอกสำรให ทำด งน เป ดเอกสำรท ต องกำรตรวจสอบข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำม คล กป ม Microsoft Office ไปท ตรวจสอบเอกสาร ไปท จ ดเตร ยม ในกล องโต ตอบ ต วตรวจสอบเอกสาร คล ก ตรวจสอบ ตรวจทำนผลล พธ กำรตรวจสอบ ถ ำต วตรวจสอบเอกสำรตรวจพบข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำม จะปรำกฏข อควำมให คล ก เอาออกท งหมด ท ต ดก บ ข อค ดเห น การตรวจทานแก ไข ร น และคาอธ บายประกอบ คล ก ตรวจสอบซ า หร อ ป ด หน า 37

39 ตรวจสอบการเปล ยนแปลงและการเปร ยบเท ยบเอกสาร การแทรกข อค ดเห น ( Comment) กำรแทรกข อค ดเห นสำมำรถแทรกกำรอธ บำยเน อหำลงไปในเอกสำรตำมจ ดต ำง ๆ ท ต องกำรเพ อตรวจทำนเอกสำร ทำได ด งน 1. เล อกข อควำมท ต องกำรแสดงควำมค ดเห น 2. คล กแถบ Ribbon ช อ ตรวจทาน (Review) 3. คล กป ม สร างข อค ดเห น (New Comment) ในกล มคำส งย อย ข อค ดเห น (Comment) 4. กรอกข อควำมท ต องกำรแทรกข อค ดเห น ข อควำมท ม กำรใส ข อค ดเห นจะม เคร องหมำยวงเล บ [ ] ครอบ ข อควำมท เล อก และม เส นโยงไปย งบอลล นข อควำมของข อค ดเห นท ขอบกระดำษของด ำนขวำ การเล อนไปย งข อค ดเห น ถ ำในเอกสำรม ข อค ดเห นจำนวนมำก สำมำรถใช คำส ง (ข อค ดเห นก อนหน ำ) และ (ข อค ดเห นถ ดไป) การลบข อค ดเห น คล กท ข อควำมท ม ข อค ดเห น คล กป ม (ลบข อค ดเห น) การเปล ยนแปลงและการเปร ยบเท ยบเอกสาร กำรต ดตำมกำรแก ไขเอกสำรโดยกำรเปร ยบเท ยบเอกสำร (Compare) 2 ฉบ บว ำ ม ควำมแตกต ำงก นจ ดไหนบ ำง โดยกำรนำเน อหำมำรวมก นแล วใช ค ณสมบ ต ของ Track Change และ Comment แสดงส วนท แตกต ำงก นของเอกสำร ท ง 2 ฉบ บ ซ งเรำอำจใช คำส งในกล ม ตรวจทาน (Reviewing) เพ อเล อกท จะยอมร บ (Accept) หร อปฏ เสธ (Reject) ข อควำมท แตกต ำงก นได การเปร ยบเท ยบม 2 แบบ เปร ยบเท ยบ (Compare) ค อกำรเปร ยบเท ยบเอกสำร 2 ฉบ บ และส งท แตกต ำงก นออกมำในเอกสำร ใหม ม ว ธ กำรด งน คล กแถบ Ribbon ช อว ำ ตรวจทาน (Review) จำกน นคล กป ม เปร ยบเท ยบ (Compare) เล อกไฟล ต นฉบ บ และไฟล ท จะนำมำเปร ยบเท ยบ จำกน น คล กป ม ตกลง (OK) โปรแกรมจะแสดงผลล พธ กำรรวมเอกสำร Track Changes ต ดตำมกำรเปล ยนแปลงส วนท แตกต ำง ก น พร อมก บแสดงเอกสำรต นฉบ บ และเอกสำรท แก ไขด วย หน า 38

40 รวม (Combine) ค อรวมกำรแก ไขเอกสำร จำกผ ใช หลำย ๆ คนให เป นเอกสำรเด ยว ม ว ธ กำรด งน คล กแถบ Ribbon ช อว ำ ตรวจทาน (Review) จำกน นคล กป ม เปร ยบเท ยบ (Compare) เล อกคำส งย อย รวม (Combine) เล อกไฟล ต นฉบ บ และไฟล ท จะนำมำเปร ยบเท ยบ จำกน น คล กป ม ตกลง (OK) โปรแกรมจะนำเอำเน อหำของเอกสำรต นฉบ บและเอกสำรช ดท แก ไขจำกผ ใช หลำย ๆ คนมำรวมเป น เอกสำรเด ยว โดยจะแสดงมำร กอ ปของเน อหำท แตกต ำงก นในบอลล น (Balloons) Track Changes (ต ดตำมกำรเปล ยนแปลง) การด ส วนเปล ยนแปลงของเอกสาร 1. แสดงส วนของ Version ว ำม ก Version 2. แสดงส วนของ Compared Document จะแสดงให เห นถ งส วนท เพ มเต มจำก Version เก ำ โดยข อควำม จะถ กเน นเป นส แดง 3. แสดงส วนของ Original Document เป นกำรแสดงให เห นถ งเอกสำรต นแบบ 4. แสดงส วนของ Revised Document เป นกำรแสดงให เห นถ งเอกสำรท ม กำรปร บเปล ยนเพ มเต ม หน า 39

41 จ ดร ปแบบข อความด วยสไตล (Styles) Style (ล กษณะ) ค อ กำรจ ดเก บร ปแบบเอกสำรท ต องใช งำนบ อย ๆ เอำไว เช น ร ปแบบอ กษร, ย อหน ำ, แท บ, ส พ น, เลขล ำด บ, บ ลเล ต และเส นขอบ ด วยกำรสร ำงร ปแบบท ต องกำรและเก บลงในช อสไตล หล งจำกน น ก สำมำรถ เร ยกใช งำนซ ำได ตำมต องกำน นอกจำกน สไตล ย งช วยค มกำรจ ดร ปแบบให ได มำตรฐำน เช น ข อควำม ห วเร องท งเอกสำรควรจะใช ร ปแบบ เด ยวก น และสำมำรถนำเอำสไตล ประเภทห วเร อง (Heading) มำใช อ ำงอ งส ำหร บสร ำงสำรบ ญได ในโปรแกรม Word 2007 ได จ ดเตร ยมสไตล ข อควำมแบบต ำง ๆ ไว ในกล มคำส ง Styles บนแท บ Home เอำไว ให บำงส วน ซ งเร ยกใช งำนได เลย หร อจะสร ำงช ดสไตล ข นมำใช งำนเองก ได เร ยกใช Quick Styles (ล กษณะด วน) เม อคล กป ม Quick Styles (ล กษณะด วน) จะม รำยกำรสไตล ท โปรแกรมเตร ยมไว ให เช น กำรจ ดข อควำม ประเภทห วเร อง (Heading) ข อควำมประเภทเน อหำแบบต ำง ๆ ซ งโดยปกต เม อเรำพ มพ ข อควำมลงไปในเอกสำร โปรแกรมจะเร ยกใช สไตล ช อ Normal (ปกต ) เป นค ำเร มต น แต สำมำรถเร ยกใช งำนสไตล แบบอ น ๆ ได คล กเล อกข อควำมท จะใช Style คล กเล อก Styles (ล กษณะ) คล กเล อก Style ในแกลลอร ของ Style จะม ต วเล อกย อยด งน บ นท กการเล อกเป นล กษณะด วนใหม (Save Selection as a New Quick Style ) เก บ ร ปแบบท เล อกเป นสไตล ใหม ล างการจ ดร ปแบบ (Clear Formatting) ยกเล กกำรใช งำนสไตล โดยกล บไปใช สไตล ช อ Normal ใช ล กษณะ (Apply Styles ) นำสไตล ไปใช งำน หน า 40

42 เป ดหน าต าง Styles หำกม กำรใช งำนสไตล บ อย ๆ สำมำรถเป ดหน ำต ำงของ Styles ข นมำแสดงไว ตลอดเวลำได โดยให แสดงอย ด ำนขวำของหน ำจอโปรแกรม เพ อเร ยกใช หร อจ ดกำรก บสไตล ได สะดวก คล กเป ด ด บเบ ลคล ก ปร บเปล ยนสไตล (Change Styles) สำมำรถปร บเปล ยนร ปแบบสไตล เพ อให เหมำะก บงำนท ใช ได โดยคล กป ม Change Styles (เปล ยน ล กษณะ) แล วเล อกเปล ยนสไตล ตำมต องกำร ซ งจะท ำงำนคล ำย ๆ ก บช ดร ปแบบเอกสำร Themes ซ งจะเล อก ปร บเปล ยนได 4 แบบด งน ช ดล กษณะ (Style Set) เล อกช ดของสไตล สำเร จร ปท โปรแกรมได เตร ยมมำให เป นช ด ๆ แล ว ส (Colors) เล อกช ดส ของสไตล แบบอ กษร (Fonts) เล อกช ดแบบอ กษร ต งเป นค าเร มต น (Set as Default) นำร ปแบบท เล อกเป นค ำเร มต น หน า 41

43 การสร างไฟล Template ไว ใช งาน แม แบบหร อ Template เป นเอกสำรต นฉบ บท กำหนดร ปแบบเอกสำร แบบอ กษร กำรจ ดตำแหน ง ระยะขอบและ เน อหำเบ องต นเอำไว ล วงหน ำ เม อเร ยกใช งำนแม แบบโปรแกรมจะสร ำงช ดส ำเนำข นมำใช เหมำะส ำหร บเก บร ปแบบ เอกสำรท ต องกำรใช งำนบ อย ๆ หร อเป นฟอร มท เป นมำตรฐำนขององค กร ว ธ การสร าง Template ใหม ทาได ด งต อไปน สร ำงเอกสำรในร ปแบบท ต องกำร คล กป ม (Office Button) คล กป ม บ นท กเป น (Save) เล อก แม แบบ Word (Word Template) กำรเร ยกใช Template หล งจำกท บ นท ก Template เร ยบร อยแล ว คร งต อไป หำกต องกำรสร ำงเอกสำรจำก แม แบบท สร ำงได ทำได ด งน 1. คล กป ม (Office Button) คล กป ม สร าง (New) 2. คล กแถบ My Templates 3. เล อก Template ท ต องกำร 4. คล ก OK หน า 42

44 การทางานก บเขตข อม ล (Field) และการใช เคร องม อฟอร ม (Form) การสร างฟอร มกรอกข อม ล เอกสำรล กษณะท เป นแบบฟอร ม จะม โครงสร ำง ร ปแบบ ห วเร องท ตำยต ว เช น แบบฟอร มเบ กจ ำยเบ ยเล ยง แบบฟอร มเบ กค ำร กษำพยำบำล เป นต น เอกสำรแบบน อำจสร ำงเป นฟอร มว ำง ๆ ข นมำไว ก อน เม อจะน ำมำใช งำน ผ ใช เพ ยงแค กรอกเน อหำของตนเองลงไปในช องต ำง ๆ ท ก ำหนดในแบบฟอร ม และส งพ มพ หร อส งทำงอ เมล ได เลย ว ธ กำรสร ำงแบบฟอร มม ด งน เป ดแถบเคร องม อสำหร บสร ำงแบบฟอร ม ในแท บช อ น กพ ฒนา (Developer Toolbar) คล กป ม คล กท ป ม ต วเล อกของเว ร ด เป นท น ยม คล กเคร องหมาย แสดงแท บน กพ ฒนาใน Ribbon คล กตกลง ทำกำรออกแบบโครงสร ำงฟอร มไว ก อน และเว นส วนท ต องกำรกรอกข อม ลให ว ำงไว หร อจะสร ำงเป นตำรำงเพ อ แบ งห วเร อง และส วนท ใช กรอกข อม ลออกจำกก น เพ อให ง ำยต อกำรจ ดกำร หน า 43

45 คล กในตำแหน งหล งห วเร อง เพ อแทรกฟ ลด ของฟอร มท ต องกำรกรอกข อม ล แทรกฟ ลด ท ต องการกรอก ข อม ล คล กในตาแหน งหล งห วเร อง คล กเล อกประเภทต วควบค มข อควำมของฟอร มท จะแทรก ม ด งน - Rich Text ข อควำมท จ ดร ปแบบได - Text (ข อควำม) แทรกฟ ลด แบบจ ดข อควำมท วไป - Picture (ร ปภำพ) แทรกฟ ลด ร ปภำพ - Combo Box (กล องคำส งผสม) ฟ ลด แบบม รำยกำรต วเล อก ท สร ำงไว ให เล อก - Drop Down List (รำยกำรแบบหล นลง) แทรกฟ ลด แบบม ต วเล อกมำใส จำกรำยกำรท กำหนดไว ใน Drop Down List เหม อน Combo Box - Date Picker (ว นท ) แทรกฟ ลด แบบว นท - Building Gallery (แกลลอร แบบเอกสำรสำเร จร ป) ต วควบค มสำหร บเล อกเอกสำร สำเร จร ปมำใช ในงำนฟอร ม ทำกำรแทรกฟ ลด ให ก บห วเร องอ น ๆ ให ครบ หน า 44

46 การปร บแต งค ณสมบ ต ให ก บฟ ลด ในฟอร ม ฟ ลด ของฟอร มแต ละประเภทสำมำรถปร บแต งค ณสมบ ต เพ อให แสดงผลหร อร บข อม ล ได ถ กต องมำกข น ค ณสมบ ต ของข อความ ฟ ลด แบบข อควำม สำมำรถก ำหนดค ณสมบ ต ได เช น กรอกข อควำมน ำ (ท จะข นให ผ ใช ด ก อน) และเล อก ร ปแบบสไตล ให ก บข อควำม คล กค ณสมบ ต กรอกข อความนา คล กในฟ ลด ข อความ กาหนดค ณสมบ ต ให ก บฟ ลด แบบ Drop Down ฟ ลด แบบ Drop Down จะเหมำะส ำหร บใช กรอกข อม ลท ม ค ำแน นอน เช น ต ำแหน งงำน หร อช อส นค ำท จำหน ำยในบร ษ ท ซ งผ ใช สำมำรถคล กเล อกรำยกำรท เตร ยมไว มำใส ได ท นท โดยไม ต องกรอกใหม หล งจำกท แทรกฟ ลด แบบ Combo Box หร อ Drop Down List เข ำมำแล ว สำมำรถเข ำไปสร ำงรำยกำรต วเล อกให ฟ ลด ได หน า 45

47 คล กค ณสมบ ต (Properties) คล กในฟ ลด คาส งผสม (Combo Box) กรอกข อความนา เล อกสไตล คล กป ม เพ ม (Add) จะปรากฏหน าต าง ให ใส ค า คล กป ม ตกลง การใช งานฟ ลด แบบ Drop Down List กำรทดสอบหร อกำรเล อกใช ฟ ลด แบบ Drop Down List ต องคล กป ม โหมดออกแบบ (Design Mode) ซ ำอ กคร ง เพ อออกจำกโหมดกำรออกแบบ จำกน นคล กท ล กศรข ำงป มช อฟ ลด น น แล วจ งคล กเล อก รำยกำรท ต องกำร การกาหนดค ณสมบ ต ฟ ลด แบบว นท ฟ ลด ชน ดว นท (Date Picker) สำมำรถกำหนดค ณสมบ ต กำรแสดงผลได เช น เล อกร ปแบบว นท หร อภำษำของ ปฏ ท น หน า 46

48 การแทรกฟ ลด แกลอร แบบเอกสารสาเร จร ป ฟ ลด แกลอร แบบเอกสำรส ำเร จร ป จะใช เพ อให ผ ใช สำมำรถแทรกเอกสำรส ำเร จร ปชน ดต ำง ๆ เข ำมำใน แบบฟอร มได เช น แทรกตำรำง ส วนประกอบด วน หร อข อควำมอ ตโนม ต เป นต น โดยเล อกกำหนดค ณสมบ ต ได ด งน การใช งานฟ ลด เอกสารสาเร จร ป จำกห วข อท ผ ำนมำ เรำเล อกแกลอร ของตำรำงสำเร จร ปเข ำมำเป นค ำในฟ ลด เม อคล กท ป มตำรำง ก จะ ปรำกฏแกลอร ตำรำงข นมำให ใช งำน การแทรกฟ ลด ร ปภาพ หำกต องกำรแทรกร ปภำพลงไปในแบบฟอร ม ก เล อกสร ำงฟ ลด แบบร ปภำพ ทำได ด งน คล กฟ ลด ร ปภาพ การเร ยกใช งานฟ ลด ร ปภาพ กำรเร ยกใช งำนฟ ลด แบบร ปภำพ ท ำได เหม อนกำรคล กป ม แทรก ร ปภำพ แต ต ำงก นตรงท ในกรณ น เป นกำรใส ร ปภำพลงในฟ ลด ภำยหล งในขณะใช งำนฟอร ม ซ งเม อคล กป ม Design Mode เพ อออกจำกโหมด ออกแบบแล ว จะเห นว ำในกรอบของฟ ลด จะม ป ม Picture ให คล กใส ร ปภำพอย ก คล กไปเล อกร ปภำพมำใส ใน เอกสำรได หน า 47

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word ทาความร จ ก Microsoft Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป นโปรแกรมส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรท ม ผ ใช งำน มำกท ส ดในโลกต วหน ง จำกบร ษ ท Microsoft ซ

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 1 ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 โดย องค"การบร หารสวนต าบลนรส งห" 2 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช #นอ #นๆ เน #องจากม แถบเคร #องม อเพ #มข -นท า ให

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007

ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 ค ม อการสร างสรรค งานพ มพ ค ณภาพ ด วย Microsoft Office Word 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ แนะน า Microsoft Office Word 2007... 1 การเร ยกโปรแกรมและส วนประกอบจอภาพ...

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต Microsoft Office Word 2007 การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ม ข นตอนด งน 1. คล กป มStart>All Program>Microsoft Office>Microsoft Office

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes)

จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) Themes (ธ ม) ค อร ปแบบของสไลด ท ออกแบบไว เร ยบร อยแล ว ท งกราฟ ก ส พ น ข อความ โดยจะไปในท ศทาง เด ยวก นหร อกลมกล นก นท งสไลด การจ ดร ปแบบโดยใช Themes จะช วยให การสร างงานน าเสนอท

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office Outlook 2007 ป ยน ช เจ ยงแจ มจ ต piyanoot_j@mail.rmutt.ac.th น กว ชาการคอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร สารบ ญ การต งค า Outlook 2007...

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537

สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537 สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537 คำนำ ค ม อเทคน คการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการใช งานไฟล แม แบบเพ อ พ มพ บทน พนธ ให เป นไปตามข อบ งค บว าด วยการพ มพ บทน พนธ คร งท 7 ค

More information