ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007"

Transcription

1 เน อหาการอบรม ทำควำมร จ กก บ Microsoft Word 2007 กำรสร ำงตำรำงเก บข อม ล SmartArt และ Chart ซองจดหมำยและกำรสร ำงป ำยเลเบล กำรสร ำงจดหมำยเว ยน กำรตรวจทำนเอกสำร กำรสร ำงรำยงำนและกำรอ ำงอ ง เอกสำรสำเร จร ป (Style) กำรสร ำงเอกสำรพ เศษ กำรสร ำงเทมเพลต กำรทำงำนก บเขตข อม ล (Field) และกำรใช เคร องม อฟอร ม (Form)

2 ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007 เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคำท ม ประส ทธ ภำพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อ ใหม ๆ ท ถ กออกแบบมำส ำหร บ Word 2007 ท ำให สำมำรถสร ำงและจ ดกำรเอกสำรได อย ำงง ำยดำย และหลำกหลำย มำกข น เช น สร ำงเอกสำรในร ปแบบของกำรเข ยนบล อก (Blog), กำรเปร ยบเท ยบเอกสำร (Compare Documents) ท ช วยให เห นควำมแตกต ำงของเน อหำระหว ำงเอกสำร 2 ฉบ บ เพ อให ร ว ำไฟล ใดถ กแก ไขล ำส ด, สน บสน นกำรบ นท ก เอกสำรในร ปแบบอ น ๆ เช น PDF และ XML ด งน นควำมสำมำรถหล กของโปรแกรม Microsoft Word ค อ กำรสร ำงเอกสำรท ใช ในช ว ตประจ ำว นของคนท วไป ไม ว ำจะเป น จดหมำย รำยงำน ประว ต ส วนต ว ตำรำงข อม ล หร อแบบฟอร มต ำง ๆ ท ใช ในส ำน กงำน เช น บ นท ก (Memo), ปกแฟกซ, รำยงำนกำรประช ม, ใบเบ กจ ำยทำงกำรเง น เป นต น รวมถ งกำรจ ดเก บข อม ลจ ปำถะท วไป คาส งหล ก ๆ ในป ม Microsoft Office New (สร าง) สร ำงเอกสำรใหม Open (เป ด) เป ดเอกสำรเก ำท ม อย แล ว Save (บ นท ก) บ นท กเอกสำร Save As (บ นท กเป น) บ นท กเอกสำรท เคยบ นท กแล ว เก บไว ในช อใหม หร อร ปแบบเอกสำรใหม Print (พ มพ ) ส งพ มพ เอกสำร และด เอกสำรก อนพ มพ (Print Preview) Prepare (จ ดเตร ยม) รวบรวมคำส งเก ยวก บกำรเตร ยมควำมพร อมหร อควำมปลอดภ ยให เอกสำรก อนน ำไป เผยแพร Send (ส ง) ส งเอกสำรไปทำงอ เมล หร อแฟกซ Publish (ประกาศ) กำรพ บล ชเอกสำรข น Blog หร อข น Server Close (ป ด) ป ดเอกสำรหร อโปรแกรม ป ม กำหนดค ำพ นฐำนเบ องต นสำหร บกำรทำงำนต ำง ๆ ภำยในโปรแกรม ป ม ป ดโปรแกรม Word การสร างเอกสาร สร ำงเอกสำรใหม แบบว ำง ๆ สร ำงเอกสำรใหม จำกเทมเพลต สร ำงเอกสำรจำก Install Templates) สร ำงเอกสำรจำก My templates สร ำงเอกสำรจำกออฟฟ ศออนไลน หน า 1

3 การสร างตารางเก บข อม ล แทรกตาราง คล กแท บ แทรก (Insert) คล กป ม ตาราง (Table) เล อกจำนวนตำรำงท ต องกำร และปล อยเมำส ตำรำงท ได หล งปล อยเมำส ตำรำงจะแสดงบนเอกสำรท นท ท คล กลำกคล มเล อกจำนวนช องตำรำง แท บคำส งท ใช ออกแบบตำรำง เคร องม อออกแบบและตกแต งตาราง เม อสร ำงตำรำงเข ำมำแล ว หร อคล กตำรำงจะปรำกฏเคร องม อพ เศษใช ในกำรออกแบบ และตกแต งตำรำงช อ เคร องม อตาราง (Table Tools) และม แท บย อยอ ก 2 แท บ ค อ แท บ ออกแบบ (Design) และแท บ เค าโครง (Layout) หน า 2

4 SmartArt และ Chart ข นตอนการสร าง SmartArt แท บ แทรก (Insert) คล กป ม SmartArt ด ต วอย าง คล กเล อกกล มของ SmartArt คล กเล อกชน ด SmartArt อ านค าอธ บาย คล ก ตกลง (OK) เคร องม อปร บแต ง SmartArt หล งจำกสร ำง SmartArt เข ำมำแล ว จะปรำกฏเคร องม อพ เศษช อ เคร องม อ SmartArt (SmartArt Tools) โดยม แท บย อย ค อ แท บ ออกแบบ (Design) ใช สำหร บออกแบบและแก ไข SmartArt และแท บ ร ปแบบ (Format) ท รวมเคร องม อสำหร บใช ตกแต งออบเจ คใน SmartArt หน า 3

5 การสร างกราฟ (Chart) ข นตอนการสร างกราฟ คล กป ม แผนภ ม (Chart) คล กเล อกประเภท ของกรำฟหล ก คล กเล อกชน ดของกรำฟย อย คล ก จะเป ดมำย งโปรแกรม Microsoft Excel (จะเห นข อม ลต วอย ำง) ลบข อม ลต วอย ำงท ง และกรอกข อม ลกรำฟของเรำลงไปแทน คล กป ด กล บไปท Word จะได กรำฟตำมท เล อกไว เคร องม อตกแต งกราฟ หล งจำกสร ำงกรำฟได แล ว เม อคล กท พ นท ของกรำฟก จะม แท บเคร องม อพ เศษท ใช สำหร บออกแบบ และแก ไข ส วนประกอบของกรำฟในช อ เคร องม อแผนภ ม (Chart Tools) โดยม แท บย อย ค อ แท บ ออกแบบ (Design) รวม เคร องม อท ใช ออกแบบกรำฟ และแท บ เค าโครง (Layout) เพ มรำยละเอ ยดให ก บกรำฟ หน า 4

6 การจ ดการร ปภาพ การแทรกร ปภาพลงเอกสาร ทำได 2 ว ธ แทรกไฟล ร ปภาพ นำไฟล ท ม อย แล วภำยในเคร องมำใส ลงเอกสำร โดยคล กป ม ร ปภำพ (Picture) บนแท บ แทรก (Insert) แล วเล อกไฟล ร ปภำพท ต องกำรมำจ ดวำงลงในเอกสำรได ตำมต องกำร แทรกภาพคล ปอาร ต (Clip Art) หร อภาพต ดปะ เป นร ปภำพสำเร จร ปท นำมำใช ได ท นท โดยไม ต องเส ยเวลำ ไปวำดเอง ซ งจะม ท งภำพวำดและภำพถ ำย เคร องม อ Picture Tools จ ดร ปแบบภำพ ภำพท ได ในเอกสำร เคร องม อปร บแต งภาพ กล ม Picture Styles (ล กษณะร ปภำพ) ใช สำหร บปร บแต งร ปแบบกำรแสดงผลของภำพ กล ม Arrange (จ ดเร ยง) ใช จ ดตำแหน ง ท จะวำงร ปภำพ หร อจ ดลำด บร ปภำพท ซ อนก น กล ม Adjust ปร บแต งส แสงเงำ และกำรบ บอ ดร ปภำพ กล ม Size (ขนำด) ใช สำหร บ กำหนดขนำดหร อต ดร ปภำพ หน า 5

7 ซองจดหมายและป ายเลเบล นอกจำกเน อควำมจดหมำยในร ปแบบต ำง ๆ แล ว ย งม เอกสำรส ำค ญท จ ำเป นต องน ำมำท ำงำนร วมก บเน อควำม จดหมำย ค อซองจดหมำยและเลเบลหร อป ำยฉลำกท ใช ต ดหน ำซองจดหมำย ซ งจะท ำให สำมำรถน ำส งจดหมำยไปย ง ปลำยทำงได อย ำงสมบ รณ ซองจดหมาย ใน Word ทำได หลำยว ธ ข นอย ก บควำมต องกำรของผ ใช และม ขนำดของซองจดหมำยให เล อก หลำยขนำด กำรสร ำงซองจะช วยกะตำแหน งกำรแสดงข อควำมจ ำหน ำซองท จะพ มพ ลงไปได อย ำงพอด ข นตอนการทา บนแท บ การส งจดหมาย (Mailing) ซองจดหมาย (Envelopes) กรอกช อ - ท อย ผ ร บ กรอกช อ - ท อย ผ ส ง กำหนดต วเล อก หน า 6

8 คล กแท บ ต วเล อกซองจดหมาย คล กแท บ ต วเล อกการพ มพ ขนาดซองจดหมายมาตรฐานท เล อก ม ด งน ซองจดหมำย เช น ซองขำว, ซองยำว หร อซองจดหมำยบร ษ ทท วไป จะอย ท ขนำด Size 10 ค อ กว ำง 9 น ว ส ง ประมำณ 4 น ว ซอง ส.ค.ส. ซองโปสกำร ด หร อซองกำร ดเช ญ จะเป นซองขนำดส นท กว ำง 7 น ว ส ง 5 น ว ซ งจะไม ม ในรำยกำร ต วเล อกซอง แต สำมำรถกำหนดเองได ป ายเลเบล เลเบล (Label) หร อป ำยผน ก/ฉลำก จะเป นสต กเกอร ขนำดต ำง ๆ ท ใช งำนแพร หลำย เช น ใช พ มพ ช อ ต ดหน ำ ซอง จดหมำยท ำป ำยรำคำส นค ำ ฯลฯ โดยเล อกขนำดของฉลำกได ตำมต องกำร จำกน นพ มพ รำยช อแบบเลเบลใส กระดำษสต กเกอร หร อกระดำษ A4 ท วไป แล วลอกหร อต ดเป นป ำย ช อ นำไปต ดหน ำซองจดหมำยหร อส นค ำได ข นตอนการทา คล ก ต วช วยสร างจดหมายเว ยนท ละข นตอน หน า 7

9 คล ก ป ายผน ก คล ก ไปข นตอน ถ ดไป คล ก ต วเล อก ป ายผน ก คล ก เล อกขนาด เลเบล ตรวจสอบขนำด ข อม ลเลเบล ด รายละเอ ยด ของเลเบล ไปข นตอน เล อกผ ร บ (หำกม ไฟล ท สร ำงไว คล ก เร ยกด (Browse)) จะปรำกฏผลด งภำพด ำนล ำง ฟ ลด ใช เล อน เรคอร ดข อม ล ทำตำมข นตอน ท 4-6 จนเสร จเร ยบร อย ข อส งเกต : ฟ ลด <<Next Record>> ใช สำหร บเล อนเรคอร ด เพ อเปล ยนรำยช อ ท อย ในแต ละแผ นเลเบล หำกลบท ง ข อม ลช อก จะซ ำก บเลเบลป ำยก อนหน ำ หน า 8

10 จดหมายเว ยน Mail Merge จดหมำยหลำย ๆ ฉบ บม เน อควำมเหม อนก น แต ม ช อและท อย ของผ ร บ หร อบำงส วนท ไม เหม อนก นเท ำน น แทนท จะต องพ มพ จดหมำยแต ละฉบ บสำหร บผ ร บแต ละรำย ก เพ ยงแต สร ำงไฟล ท เก บข อควำมในจดหมำยไว อ กไฟล หน งแยก จำกก น แล วจ งนำข อม ลท งสองไปรวมหร อผนวกก น องค ประกอบหล กของจดหมายเว ยน เอกสารท เก ยวข อง เอกสารหล ก (Main Document) เอกสารเร มต น เป นจดหมาย แบบฟอร ม ข อความอ เมล ซอง จดหมาย หร อป ายเลเบล ท ก าหนดให ม ข อความ ขนาด ร ปร างท เหม อนก นไว เพ อใช เป นต นแบบของการ พ มพ จานวนมาก แหล งข อม ล (Data Source) รายช อหร อท อย ของผ ร บ รห สส นค า ฯลฯ ส วนใหญ จะเก บอย ในร ปแบบ ของตารางของ Word, Excel หร อตารางฐานข อม ลของ Access หร อจากสม ดรายช อ ของ Outlook เพ อ นามาผนวกเข าก บต วเอกสารหล ก เม อส งพ มพ จดหมาย ซอง หร อป าย เลเบล โปรแกรมจะเปล ยนรายช อในเอกสารแต ละช ด ให โดยอ ตโนม ต กระบวนการทาจดหมายเว ยน 1. ต งค ำเอกสำรหล ก 2. เตร ยมรำยช อผ ร บ 3. เช อมต อเอกสำรหล กก บแหล งข อม ล 4. เพ มฟ ลด ข อม ลและปร บปร งรำยช อผ ร บ 5. แสดงต วอย ำงและผสำนข อม ล ประเภทของเอกสารหล ก เอกสารหล ก (Main Document) ท สำมำรถสร ำงเป นจดหมำยเว ยนได ม ให เล อกในข นตอนท 1 ของ Wizard หร อต วช วยของกำรสร ำงจดหมำยเว ยนด งน Letters (จดหมำย) ส งจดหมายไปย งผ ร บจานวนมาก messages (ข อควำมอ เมล ) ส งข อความแบบอ เมล ไปตามท อย อ เมล Envelopes (ซองจดหมำย) พ มพ ช อ ท อย ลงบนซองจดหมาย Labels (ป ำยผน ก) พ มพ ช อ ท อย ลงบนป ายเลเบลหร อฉลาก Directory (ไดเรคทอร ) เป นการรวบรวมข อม ลต างๆ มาไว ในเอกสาร เช น รายช อสมาช ก, แคตตาล อก ส นค า หร อรายการอะไหล ส นค า หน า 9

11 ข นตอนการทาจดหมายเว ยน 1. เตร ยมเน อความจดหมาย สร ำงเอกสำรใหม เตร ยมเน อควำมจดหมำย แล วบ นท กเก บไว เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level 2. เตร ยมรายช อผ ร บ แหล งข อม ลท จะนำมำเป นแฟ มท จะผสำนเข ำไปในเอกสำรหล ก ซ งก ค อแฟ มท เก บรำยช อและท อย ของ ผ ร บจดหมำย โดยจ ดเก บเป นร ปแบบฐานข อม ล (Database) ประกอบด วยฟ ลด ท ใช เป นห วเร องแยก รำยกำรข อม ล และเรคอร ดข อม ลท จ ดเก บลงไปในฟ ลด สำหร บ Word อำจเก บอย ในร ปแบบตำรำงท แบ งเป น คอล มน และแถว แถวบนส ดจะเป นช อฟ ลด ห วเร อง (เพ อเร ยกใช ) ส วนแถวอ น ๆ จะเป นเรคอร ดข อม ลของผ ร บ แต ละรำย 3. เช อมต อเอกสารหล กก บแหล งข อม ล บนแท บ การส งจดหมาย (Mailings) เร มจดหมายเว ยน (Start Mail Merge) เล อกคำส ง ต วช วยสร างจดหมายเว ยนท ละข นตอน (Step by Step Mail Merge Wizard) จะม ลำด บกำรทำ 6 ข นตอน ทำไปท ละข นตอนตำมลำด บ ข นท 1 : คล กเล อกชน ดเอกสาร ข นท 2 : เล อกไฟล เอกสารหล ก ม ต วเล อกด งน เอกสำรท กำล งเป ดอย สร ำงจำกเทมเพลตท ม อย จำกน นคล ก เล อกเทมเพลตท ต องการ ใช จดหมำยท สร ำงไว แล ว จำกน น เล อกไฟล ท ต องการ คล กป ม เป ด หน า 10

12 ข นท 3 : คล กเล อกไฟล ช อ ท อย ผ ร บ (ตำรำงท สร ำงไว แล ว) ม ต วเล อกด งน เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level ไฟล รำยช อท สร ำงเก บไว แล ว คล ก เร ยกด เล อกเข ำมำ เล อกจำกโปรแกรม Outlook คล กคำส ง เล อกโฟลเดอร ผ ต ดต อ คล กป ม สร าง กรอกข อม ลลงไปใหม จ ดเก บให เป นไฟล ฐำนข อม ล Access ข นท 4 : เล อกว ธ จ ดวางฟ ลด ช อ ท อย ต วเล อกในกำรวำงช อ ท อย และข อควำม ม ด งน ข นท 5 : เล อกว ธ แสดงผลและส งพ มพ จดหมายเว ยน หล งแทรกฟ ลด แล ว ข นตอนน จะเป นกำรผสำนเอกสำรหล กและแหล งข อม ลเข ำด วยก น เพ อให ตรวจควำมถ กต องของรำยกำรท แทรกเข ำมำ ข นท 6 : ทาการผสานให เสร จสมบ รณ ต วเล อกกำรผนวกเอกสำร ด งน พ มพ ออกทำงเคร องพ มพ ผนวกจดหมำยเว ยนออกในเอกสำร ใหม จะได จำนวนหน ำตำมรำยช อท เล อก อำจแก ไขเน อควำมหร อ จ ดร ปแบบเน อหำของผ ร บบำงคนให ต ำงจำกฉบ บอ นได ต วเล อกรำยช อท จะพ มพ (สำมำรถทยอยส งพ มพ ได ) ม ด งน พ มพ ท กรำยช อ พ มพ เฉพำะข อม ล ป จจ บ นท เล อกแสดง ข อม ลลำด บท... ถ ง... หน า 11

13 การทางานก บกล องข อความ (Text Box) เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level Text Box หร อเร ยกว ำ กล องข อควำม แบบอ สระ จะม ล กษณะเป นกรอบส เหล ยมท สำมำรถใส ข อควำมหร อ ร ปภำพต ำง ๆ ลงไปได ข อควำมแบบเท กซ บ อกซ สำมำรถนำไปจ ดวำงในตำแหน งใด ๆ บนเอกสำรได เหม อนร ปภำพ และ ใน Word 2007 ได เพ มควำมสำมำรถเท กซ บ อกซ ให น ำมำใช งำนร วมก บข อควำมในเอกสำร โดยเล อกให แทรกและจ ด ข อควำมรอบ ๆ เท กซ บ อกซ ได เช อมหลาย ๆ เท กซ บ อกซ ถ ำข อควำมในเท กซ บ อกซ ยำว จนไม แสดงภำยในเท กซ บ อกซ เด ยวได อำจสร ำงเท กซ บ อกซ เพ ม แล วส งให ขยำย ข อควำมไปแสดงในเท กซ บ อกซ ถ ดไปได การดาเน นเร องต อท อ นด วยกล องข อความเช อมโยง 1. บนเมน แทรก (Insert) ให คล ก กล องข อความ (Text Box) 2. คล กหร อลำกไปไว ในเอกสำร ในท ๆ ต องกำรแทรกกล องข อควำมแรก 3. ทำซ ำข นตอนท 1 และ 2 เพ อแทรกกล องข อควำมเพ มเต มในตำแหน งท ต องกำรให ข อควำมไหล 4. คล กท กล องข อควำมแรก ย ำยต วช ไปวำงเหน อเส นขอบของกล องข อควำม จนกระท งต วช กลำยเป นล กศรส ห ว จำกน นคล กเส นขอบน น 5. บนแถบเคร องม อ กล องข อความ คล ก สร ำงกำรเช อมโยง หมายเหต หร อ คล กเมำส ป มขวำ ท บร เวณกล องข อควำมท เล อก คล กคำส ง สร างการเช อมโยงกล องข อความ 6. คล กในกล องข อควำมเปล ำท ต องกำรให ข อควำมไหลไป ย ำยร ปเหย อกด ำนบนขวำมำไว เหน อกล องข อควำมท สำมำรถร บกำรเช อมโยง ร ปเหย อกจะกลำยเป น ร ปเหย อกท กำล งเทน ำ 7. เม อต องกำรเช อมโยงกล องข อควำมเพ มเต ม ให คล กกล องข อควำมท เพ งสร ำงกำรเช อมโยงไปถ ง จำกน นทำซ ำข นตอนท 5 และ 6 เพ อสร ำงกำร เช อมโยง 8. ในกล องข อควำมแรก ให พ มพ หร อวำงข อควำมท ต องกำร เม อกล องข อควำมน นเต ม ข อควำมก จะไหลไปใน กล องข อควำมอ นท เช อมโยงไว ถ าคล ก สร างการเช อมโยงกล องข อความ แล ว ไม ต องการเช อมโยงไปย งกล องข อความอ น ให กดแป น ESC เพ อยกเล กปฏ บ ต การเช อมโยง หน า 12

14 การค ดลอกหร อย ายกล องข อความท เช อมโยง กำรค ดลอกหร อย ำยเร องไปย งเอกสำรอ นหร อตำแหน งอ นในเอกสำรเด ยวก น ต องรวมกล องข อควำมท เช อมโยง ท งหมดในเร อง 1. เล อกกล องข อควำมแรกในเร องหน ง จำกน นคล กเส นขอบน น 2. กดแป น SHIFT ค ำงไว แล วเล อกกล องข อควำมเพ มเต มแต ละกล องท ต องกำรค ดลอกหร อย ำย 3. บนแถบเคร องม อ มาตรฐาน คล ก ค ดลอก หร อ ต ด 4. คล กตำแหน งท ต องกำรค ดลอกหร อย ำยข อควำม 5. บนแถบเคร องม อ มาตรฐาน คล ก วาง หมายเหต เม อต องการค ดลอกหร อย ายข อความบางข อความจากเร องโดยไม ค ดลอกกล องข อความมาด วย ให เล อกข อความท ต องการ จากน นค ดลอกหร อต ด อย าเล อกกล องข อความ การต ดการเช อมโยงของกล องข อความ กำรต ดกำรเช อมโยงระหว ำงกล องข อควำมท เช อมโยงก น 2 กล องท เป นส วนหน งของเร อง เม อต ดกำรเช อมโยง ในเร องท ได สร ำง 2 เร อง 1. เล อกกล องข อควำมท ต องกำรให ข อควำมเร มหย ดเช อมโยง จำกน นคล กเส นขอบน น 2. บนแถบเคร องม อ กล องข อความ ให คล ก ต ดการเช อมโยงไปข างหน า หมายเหต ข อความหย ดเช อมโยงท กล องข อความส ดท ายก อนจ ดเช อมโยงต ดขาด ช ดท ตามมาใด ๆ ของกล องข อความ เช อมโยงจะว างเปล า การลบกล องข อความท เช อมโยงโดยไม ต องลบข อความ 1. เล อกกล องข อควำมท เป นส วนหน งของเน อเร อง จำกน นคล กเส นขอบน น 2. กดป ม DELETE ท แป นพ มพ หมายเหต เม อม การลบกล องข อความ ข อความของเน อเร องจากกล องข อความท ถ กลบไปแล ว จะไหลลงในกล องข อความท เช อมโยงท เหล ออย หน า 13

15 สร างปกรายงาน (Cover Page) ปกรำยงำนหร อใบปะหน ำเป นค ณสมบ ต ใหม ของ Word 2007 ช วยให สร ำงปกรำยงำนได อย ำงรวดเร ว ซ ง โปรแกรมได เตร ยมแกลอร ของปกรำยงำนไว ให เล อกใช หลำยร ปแบบ ซ งปกรำยงำนน จะแสดงอย ท หน ำแรกเสมอ ข นตอนการทางาน 1. คล กท แท บ แทรก (Insert) คล ก ใบปะหน า (Cover Page) 2. คล กเล อนด ปกแบบอ น ๆ คล กเล อกแบบปก 3. กรอกข อควำมลงไปในส วนช อเร องของรำยงำน หร อ คล กยกเล กปก ถ ำต องกำรยกเล กปกรำยงำนท ใส ไว คล กเล อก คาส ง เอาหน าปกป จจ บ นออก (Remove Current Cover Page) หน า 14

16 การใช งานส วนประกอบด วน (Quick Parts) เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level ส วนประกอบด วน (Quick Parts) เป นค ณสมบ ต ใหม ของ Word 2007 ค อ ป มท เก บรำยกำรเน อหำส ำเร จร ปท สำมำรถเร ยกใช งำนได อย ำงรวดเร ว อำจจะเป นเน อหำท ต องน ำมำใช ซ ำบ อย ๆ เช น ค ณสมบ ต ของเอกสำร ร ปภำพ ข อควำม ข อควำมห วกระดำษ ท ำยกระดำษ ตำรำง ฯลฯ หร อจะสร ำงเน อหำเข ำไปเก บไว เพ อเร ยกใช ภำยหล งได โดยม รำยกำรส วนประกอบด วนให เล อกด งน คล กแท บ แทรก (Insert) กล ม ข อความ คล ก ส วนประกอบด วน (Quick Parts) สร างส วนประกอบด วนเอง สร ำงส วนประกอบเข ำไปเก บในป มส วนประกอบด วน (Quick Parts) เพ มได โดยเล อกข อควำม หร อร ปภำพ แล วคล กเล อก ค ำส ง บ นท กส วนท เล อกลงในแกลเลอร ส วนประกอบด วน (Save Selection to Quick Part Gallery) ได ด งน เล อกข อควำมและร ปภำพ คล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) คล กเป ดด รำยกำร ส วนประกอบด วน คล กคำส ง บ นท กส วนท เล อกลงในแกลเลอร ส วนประกอบด วน (Save Selection to Quick Part Gallery) ต งช อ เก บร ปอย างเด ยว ส วนประกอบด วนท สร างใหม จะม ท งข อความและร ปภาพ คล ก หน า 15

17 การเร ยกใช งานส วนประกอบด วน ส วนประกอบด วนท บ นท กเก บด วยค ำส ง บ นท กส วนท เล อกลงในแกลเลอร ส วนประกอบด วน (Save Selection to Quick Part Gallery) จะแสดงอย ภำยใต ป ม Quick Parts โดยตรง ซ งสำมำรถเร ยกมำใช งำนได อย ำงรวดเร ว โดยคล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) แล วคล กเล อกช อส วนประกอบท ค ณสร ำงเพ ม ได ท นท และสำมำรถด ต วอย ำงเน อหำก อนแทรกได ด งน คล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) ด ร ปต วอย ำง แล วคล กเล อก เล อกตาแหน งท จะแทรกและแก ไข ตำแหน งกำรแทรกส วนประกอบด วนในเอกสำรได หลำยท ด วยก น เช น ห วกระดำษ ท ำยกระดำษ หร อท ำย เอกสำร เป นต น โดยคล กขวำบนรำยกำรแล วเล อก แทรกในตำแหน งป จจ บ นท เคอร เซอร อย (Insert at Current Document Position) แทรกไว ท ส วนห วกระดำษ (Insert at Page Header) แทรกไว ท ส วนท ำยกระดำษ (Insert at Page Footer) แทรกไว ท ตอนต นของเอกสำรส วน (Section) น น ๆ (Insert at Beginning of Section) แทรกไว ท ท ำยของเอกสำรส วน (Section) น น ๆ (Insert at End of Section) แทรกไว ท หน ำแรกของเอกสำร (Insert at Beginning of Document) แทรกไว ท หน ำส ดท ำยของเอกสำร (Insert at End of Document) แก ไขค ณสมบ ต ของส วนประกอบด วน (Edit Properties ) จ ดกำรและลบส วนประกอบด วน (Organize and Delete ) เพ มต วเล อกไปเก บในแถวเคร องม อด วน (Add Gallery to Quick Access Toolbar) หน า 16

18 การลบส วนประกอบด วน ส วนประกอบด วนท เก บอย ในรำยกำรของป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) หำกไม ได ใช งำนแล วก ลบท งได โดยคล กป ม ส วนประกอบด วน (Quick Parts) แล วเล อกค าส ง ต วจ ดระเบ ยบแบบเอกสารส าเร จร ป (Building Block Organizer) เป ดไดอะล อกล อกซ ข นมำแล วทำตำมข นตอนด งน คล กเล อก คล กลบ คล กย นย น คล กป ด หน า 17

19 สมการทางคณ ตศาสตร (Equation) ส ตรหร อสมกำรทำงคณ ตศำสตร เข ยนข นมำเพ อแทนค ำ และควำมหมำยกำรค ำนวณ เป นประโยคส ญล กษณ ทำง คณ ตศำสตร ซ งบำงส ตรอำจจะม กำรเข ยนท ซ บซ อนเพ อแสดงถ งลำด บข นตอนกำรคำนวณ ม ท งเศษส วน, ต วยก, ต วห อย หร อผลรวม เพ อให ได ผลล พธ ตำมท ต องกำร ในสมกำรก จะประกอบไปด วยต วเลข ส ญล กษณ พ เศษท ม ควำมหมำยต ำง ๆ มำกมำย ใน Word 2007 ม เคร องม อส ำหร บสร ำงส ตรหร อสมกำรไว ให เป นกล ม ๆ แต เป นเพ ยงกำรเข ยนส ตรเท ำน น ไม สำมำรถคำนวณหำค ำหร อผลตำมส ตรน นได เร ยกใช เคร องม อสร างสมการ 1. บนแท บ แทรก (Insert) คล กป ม สมการ (Equation) 2. จะแสดงเคร องม อสำหร บสร างสมการ (Equation Tools) ในแท บ ออกแบบ (Design) กล มส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร หมวดคณ ตศำสตร พ นฐำน หมวดต วอ กษรกร ก หมวดควำมส มพ นธ เช งปฏ เสธ หมวดส ญล กษณ ท คล ำยต วอ กษร หมวดล กศร หมวดสคร ปต หมวดเรขำคณ ต เข ยนสมการท วไป 1. คล กป ม สมการ (Equation) 2. คล กในพ นท ใส ส ตร 3. คล กส ญล กษณ ในหมวดต วอ กษรกร ก เล อกต ว ใส ในพ นท ส ตร 4. คล กในพ นท ส ตร แล วแทรกวงเล บ 5. แทรกต ว แบบต วอ กษรกร ก 6. พ มพ เคร องหมำย = ในพ นท 7. คล กป ม เศษส วน (Fraction) เล อกร ปแบบเศษส วน 8. พ มพ ส ตรอ น ๆ ให ครบ 9. ผลท ได ค อ หน า 18

20 เข ยนส ตรท ซ บซ อน ต องการส ตร 1. สร ำงสมกำรใหม 2. พ มพ ส ตรเร มต น s = 3. คล กแทรกเคร องหมำยกรณฑ (รำกท สอง) จะได 4. คล กแทรกเศษส วน (Fraction) จะได 5. คล กแทรกต วดำเน นกำรขนำดใหญ จะได 6. ใส เคร องหมำย ใส เคร องหมำยต วดำเน นกำร - คล กแทรกต วห อย (Subscripts) จะได 7. พ มพ ส ตร 8. คล กท เล อกแทรกบำร (Bar) จะได 9. คล กแทรกต วยก (Superscripts) จะได 10. พ มพ วงเล บป ดและเลขยกกำล ง จะได 11. พ มพ ส ตรท เหล อ n คล กบนท ว ำงในเอกสำร เพ อออกจำกกำรสร ำงส ตร แก ไขสมการ คล กในพ นท ส ตรแล วแก ไข เล อกแก ไข เช น เพ ม / ลบ สมกำร หร อแทรกส ญล กษณ ใหม หร อคล กบนล กศร แล วเล อกกำรแก ไข หน า 19

21 การทางานร วมก น เช อมโยงหร อฝ งแผ นงาน ภาพน ง / ฝ งไฟล ลงในเอกสาร ว ธ น เป นกำรแทรกไฟล เอกสำรของโปรแกรมอ น ๆ เข ำมำในเอกสำร Word และรวมก นเป นไฟล เด ยวก น จะม ประโยชน มำก ถ ำเรำต องกำรส งไฟล ให ผ ร บคนอ น ๆ โดยไม จำเป นต อง copy ไปให หลำย ๆ ไฟล ว ธ กำรน ไม ใช เป นกำรทำล งค จำกไฟล หน ง มำย งอ กไฟล หน ง เพรำะกำรล งค จะต อง copy ไฟล ท งหมดไปให ผ ร บด วย 2011_Technic Word 2007.pptx ว ธ การแทรกไฟล เอกสารอ นๆ ลงใน Word เป ดโปรแกรมและเป ดเอกสำร Word ท ต องกำร 2. วำงตำแหน งของไฟล ท ต องกำรแทรก 3. ท แท บเมน แทรก (Insert) คล กเล อก ว ตถ (Object) (อย ด ำนขวำม อ) 4. เล อกแท บ สร างจากแฟ ม (Create from file) File Type Microsoft Office Excel 2007 คล กป ม เร ยกด (Browse) เพ อเล อกไฟล ท จะนามาแทรก คล กเคร องหมาย แสดงเป นไอคอน (Display as icon) คล กตกลง(OK) เพ อย นย น กำรแทรกไฟล แบบน เรำเร ยกว ำ "Embedding File" เป นกำรฝ งไฟล ในเอกสำร ด กว ำกำรท ำล งค ไฟล (Link to file) เพรำะจะทำให ไฟล รวมก นเป นหน งเด ยว และเรำสำมำรถฝ งไฟล เอกสำรอ น ๆ ได มำกกว ำหน งต ว ด วย หน า 20

22 การเช อมโยงเอกสาร ทาความร จ ก Hyperlink ในเอกสาร Word Hyperlink เป นเทคโนโลย เด ยวก บกำรทำล งค ในเว บไซต ท วไป ผ สร ำงเว บจะทำกำรสร ำงล งค เพ อให เรำ สำมำรถคล กล งค ไปย งหน ำอ น ๆ ของเว บไซต ตำมท ต องกำรได กำรสร ำงล งค ด วย Hyperlink น สำมำรถสร ำงให ล งค ภำยในเว บไซต ต วเองได หร อจะให ล งค ไปย ง ร ปภำพท ต องกำร และย งสำมำรถสร ำงล งค ไปย งเว บไซต ภำยนอกได สร ำง Hyperlink โดยใช หล กกำรเด ยวก บกำรสร ำงล งค บนเว บไซต หมำยควำมว ำ เรำสำมำรถสร ำงล งค ให ล งค ภำยในเอกสำรในหน ำเด ยวก น คนละหน ำ หร อล งค ไปย งเว บไซต อ น ๆ ได ด วย (ถ ำม กำรเช อมต อ อ นเตอร เน ต) ว ธ การสร าง Hyperlink 1. คล กคล มข อควำม หร อร ปภำพท เรำต องกำรทำล งค 2. คล กขวำ และเล อกคาส ง Hyperlink 3. ท หน ำต ำง Insert Hyperlink ในช อง address ให คล กเล อกไฟล ท เรำต องกำรทำล งค 4. หร อ พ มพ ท อย ของเว บไซต ท เรำต องกำรล งค เช น พ มพ คำว ำ 5. คล กป ม OK เพ อย นย น 6. ทดสอบกำรใช งำน เรำจะต องกดป ม "Ctrl" ค ำงและคล กท ล งค ท สร ำงข น 7. สำหร บกำรยกเล ก Hyperlink ก เพ ยงคล กเล อกล งค ท ต องกำร คล กขวำ และเล อก Remove Hyperlink แค น ก สำมำรถทำกำรเช อมล งค ข อม ล ไม วำจะเป นไฟล โปรแกรมใด ๆ รวมท งร ปภำพก สำมำรถทำได ด วย เช นก น และว ธ กำรน ย งสำมำรถใช งำนร วมก บโปรแกรมอ น ๆ ในตระก ล Microsoft Office อ กด วย หน า 21

23 การสร างท ค นหน า ท ค นหน า (Bookmark) จะระบ ตำแหน งท ต งหร อข อควำมท เล อก ท ได ต งช อและก ำหนดไว เพ ออ ำงอ งในอนำคต ต วอย ำงเช น ค ณอำจใช ท ค นหน ำเพ อกำหนดข อควำมท ค ณต องกำรทบทวนในภำยหล ง โดยแทนท จะเล อนด ในเอกสำรเพ อ หำตำแหน งท ต งของข อควำม ค ณสำมำรถไปท ข อควำมน นได โดยใช กล องโต ตอบ ท ค นหน า นอกจำกน ย งสำมำรถเพ มกำรอ ำงอ งโยงลงในท ค นหน ำได อ กด วย ต วอย ำงเช น หล งจำกท แทรก ท ค นหน ำลงใน เอกสำร ค ณจะสำมำรถอ ำงอ งไปย งท ค นหน ำน นจำกตำแหน งอ น ๆ ในข อควำมน นด วยกำรสร ำงกำรอ ำงอ งโยงลงในท ค น หน ำน นได เพ มท ค นหน า 1. เล อกข อควำมหร อรำยกำรท ต องกำรกำหนดท ค นหน ำลงไป หร อคล กตำแหน งท ต องกำรแทรกท ค นหน ำ 2. บนแท บ แทรก ในกล ม การเช อมโยง คล ก ท ค นหน า 3. ภำยใต ช อท ค นหน า ให พ มพ หร อเล อกช อ 4. ช อท ค นหน ำต องเร มต นด วยต วอ กษร และสำมำรถม ต วเลขได แต ไม สำมำรถใส ช องว ำงในช อท ค นหน ำ อย ำงไรก ตำม ค ณสำมำรถใช อ กขระข ดล ำงเพ อแยกคำได ต วอย างเช น "First_heading" 5. คล ก เพ ม เปล ยนท ค นหน า เม อเพ มท ค นหน ำลงในกล มข อควำม Microsoft Office Word จะล อมรอบข อควำมน นด วยวงเล บเหล ยม เม อม กำรเปล ยนรำยกำรท ม กำรทำท ค นหน ำ ให ตรวจสอบให แน ใจว ำค ณเปล ยนข อควำมหร อกรำฟ กภำยในวงเล บเหล ยม ด วย แสดงวงเล บเหล ยมสาหร บท ค นหน า 1. คล ก ป ม Microsoft Office แล วคล ก ต วเล อกของ Word 2. คล ก ข นส ง แล วเล อกกล องกำเคร องหมำย แสดงท ค นหน า ภำยใต แสดงเน อหำเอกสำร 3. คล ก ตกลง ถ ำกำหนดท ค นหน ำให ก บรำยกำร ท ค นหน ำจะปรำกฏในวงเล บเหล ยม ([ ]) บนหน ำจอ ถ ำกำหนดท ค นหน ำไป ย งตำแหน งท ต ง ท ค นหน ำจะปรำกฏเป นร ปต ว I โดยวงเล บเหล ยมจะไม ถ กพ มพ ออกมำ การเปล ยนท ค นหน าท ค ณสามารถทาได สำมำรถต ด ค ดลอก และวำงรำยกำรต ำง ๆ ท ม กำรทำเคร องหมำยด วยท ค นหน ำได และย งสำมำรถเพ ม ข อควำมลงไป หร อลบข อควำมออกจำกรำยกำรท ทำเคร องหมำยได อ กด วย หน า 22

24 ถ าค ณ จะเก ด ค ดลอกท งหมดหร อบางส วนของรายการท ม การทา ท ค นหน ำจะย งคงอย ท รำยกำรเด ม สำเนำจะไม เคร องหมายไปย งอ กตาแหน งท ต งหน งในเอกสารเด ยวก น ถ กทำเคร องหมำยด วย ค ดลอกรายการท ม การทาเคร องหมายท งรายการ ท งสองเอกสำรจะม รำยกำรท เหม อนก นท กประกำร ไปย งอ กเอกสารหน ง และม ท ค นหน ำท เหม อนก นท กประกำร ต ดรายการท ม การทาเคร องหมายท งรายการ รำยกำรและท ค นหน ำน นจะย ำยไปย งตำแหน ง แล ววางลงในเอกสารเด ยวก น ท ต งใหม ลบบางส วนของรายการท ม การทาเคร องหมาย ท ค นหน ำน นจะต ดอย ก บข อควำมท เหล อ เพ มข อความระหว างสองอ กขระใดๆ ท แนบอย ในท ค นหน า ส งท เพ มจะรวมไว ในท ค นหน ำ คล กท ตาแหน งถ ดจากวงเล บเหล ยมเป ดของท ค นหน า ส งท เพ มจะรวมไว ในท ค นหน ำ แล วเพ มข อความหร อกราฟ กลงในรายการ คล กท ตาแหน งถ ดจากวงเล บเหล ยมป ดของท ค นหน า ส งท เพ มจะไม รวมอย ในท ค นหน ำ แล วเพ มลงในรายการ ไปท ค นหน าท เฉพาะเจาะจง 1. บนแท บ แทรก ในกล ม การเช อมโยง ให คล ก ท ค นหน า 2. คล ก ช อ หร อ ตาแหน งท ต ง เพ อเร ยงลำด บรำยกำรของท ค นหน ำในเอกสำร 3. คล กช อของท ค นหน ำท ต องกำรไป 4. คล ก ไปท ลบท ค นหน า 1. บนแท บ แทรก ในกล ม การเช อมโยง ให คล ก ท ค นหน า 2. คล กช อของท ค นหน ำท ค ณต องกำรลบ แล วคล ก ลบ หมายเหต เม อต องการลบท งท ค นหน าและรายการท ม การทาท ค นหน า (เช น กล มข อความหร อองค ประกอบอ นๆ) ให เล อก รายการ แล วกด DELETE หน า 23

25 การใส เช งอรรถและการอ างอ งท ายเร อง เช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร องถ กใช ในเอกสำรท พ มพ ออกมำเพ ออธ บำย ให ข อค ดเห น หร อให ข อม ลอ ำงอ งสำหร บ ข อควำมในเอกสำร ค ณอำจใช เช งอรรถเพ อให ข อค ดเห นโดยละเอ ยด และใช อ ำงอ งท ำยเร องเพ อให ข อม ลอ ำงอ งเก ยวก บ แหล งท มำ เช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร องประกอบด วยส วนท เช อมโยงถ งก นสองส วนด วยก น ค อ เคร องหมายการอ างอ ง หมายเหต และข อควำมหมำยเหต อ ำงอ งท ตรงก น การใส เช งอรรถ (Footnote) และการอ างอ งท ายเร อง (Endnote) หร อกำรอธ บำยเพ มเต มเก ยวก บ คำศ พท หร อข อควำมท ม กปรำกฏอย ด ำนล ำงของหน งส อ สำมำรถใช งำนจำก การอ างอ ง (Reference) กล ม เช งอรรถ (Insert Footnote) เคร องหมายการอ างอ งเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง เส นค น ข อความเช งอรรถ ข อความอ างอ งท ายเร อง แทรกเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง แทรกอ างอ งท ายเร อง ต วเป ดใช กล องโต ตอบเช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง เม อม กำรเพ ม ลบ หร อย ำยหมำยเหต อ ำงอ งท ม กำรจ ดลำด บเลขโดยอ ตโนม ต Word จะลำด บเลขเคร องหมำยกำร อ ำงอ งเช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร องใหม หมายเหต ถ าเช งอรรถในเอกสารของค ณจ ดล าด บเลขไม ถ กต อง เอกสารของค ณอาจม การเปล ยนแปลงท ต ดตามอย ให ยอมร บการ เปล ยนแปลงท ต ดตามเพ อให Word จ ดลาด บเลขของเช งอรรถและอ างอ งท ายเร องให ถ กต อง ว ธ แทรกเช งอรรถ 1. เล อกคำหร อตำแหน งท ต องกำรใส เช งอรรถ 2. คล กแท บ การอ างอ ง (Reference) คล ก แทรกเช งอรรถ (Insert Footnote) หร อ แทรกอ างอ ง ท ายเร อง (Endnote) แป นพ มพ ล ด เม อต องการแทรกเช งอรรถถ ดไป ให กด CTRL+ALT+F เม อต องการแทรกอ างอ งท ายเร องถ ดไป ให กด CTRL+ALT+D ตำมค ำเร มต น Word จะวำงเช งอรรถท จ ดส นส ดของแต ละหน ำ และวำงอ ำงอ งท ำยเร องท จ ดส นส ดของเอกสำร หน า 24

26 3. คล ก แทรก (Insert) Word จะแทรกต วเลขหมำยเหต และวำงตำแหน งจ ดแทรกถ ดจำกต วเลขหมำยเหต น น 4. พ มพ ข อควำมหมำยเหต (คาอธ บาย) 5. คล ก 2 คร งท ต วเลขเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร อง เพ อกล บไปย งเคร องหมำยกำรอ ำงอ งในเอกสำร 6. เม อต องกำรเปล ยนตำแหน งหร อร ปแบบของเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร อง ให คล กต วเป ดใช กล องโต ตอบ เช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง แล วเล อกทำอย ำงใดอย ำงหน งต อไปน เม อต องกำรแปลงเช งอรรถเป นอ ำงอ งท ำยเร อง หร อแปลงอ ำงอ งท ำยเร องเป นเช งอรรถ ภำยใต ตาแหน ง ให เล อก เช งอรรถ หร อ อ างอ งท ายเร อง แล วคล ก แปลง ในกล องโต ตอบกำรแปลงหมำย เหต อ ำงอ ง ให คล ก ตกลง เม อต องกำรใช เคร องหมำยแบบกำหนดเองแทนท จะเป นร ปแบบต วเลขด งเด ม ให คล ก ส ญล กษณ ท อย ถ ดจำก เคร องหมายแบบกาหนดเอง แล วเล อกเคร องหมำยจำกส ญล กษณ ท ม อย กำรกระทำน จะ ไม เปล ยนส ญล กษณ ท ม อย เด ม แต จะเป นกำรเพ มส ญล กษณ ใหม การเปล ยนร ปแบบต วเลขของเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง 1. วำงจ ดแทรกลงใน ส วน ท ต องกำรเปล ยนร ปแบบของเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร อง ถ ำไม ได แบ งเอกสำร ออกเป นส วน ๆ ให วำงจ ดแทรกท ตำแหน งใดก ได ในเอกสำร 2. บนแท บ การอ างอ ง (References) คล กต วเป ดใช งำนกล องโต ตอบ เช งอรรถและอ างอ งท ายเร อง 3. คล ก เช งอรรถ หร อ อ างอ งท ายเร อง 4. ในกล อง ร ปแบบต วเลข (Number Format) ให คล กต วเล อกท ค ณต องกำร 5. คล ก นาไปใช การเร มลาด บเลขเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร องใหม จาก 1 ถ ำเช งอรรถในเอกสำรจ ดลำด บเลขไม ถ กต อง เอกสำรของค ณอำจม กำรเปล ยนแปลงท ต ดตำมอย ให ยอมร บกำร เปล ยนแปลงท ต ดตำมเพ อให Word จ ดลำด บเลขของเช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร องให ถ กต อง 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม เช งอรรถ ให คล กต วเป ดใช งำนกล องโต ตอบ เช งอรรถและ อ างอ งท ายเร อง หน า 25

27 2. ในกล อง เร มท (Start at) คล กเล อก 1 3. ในกล อง ลาด บเลข (Numbering) เร มน บใหม ในแต ละส วน หร อ เร มน บใหม ในแต ละหน า 4. คล ก นาไปใช การสร างหมายเหต แสดงการม ต อของเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง ถ ำเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร องยำวเก นกว ำท จะใส ได พอด ในหน งหน ำกระดำษ สำมำรถสร ำงหมำยเหต แสดง กำรม ต อ เพ อแจ งให ผ อ ำนทรำบว ำเช งอรรถหร ออ ำงอ งท ำยเร องน นม ต อในหน ำถ ดไป 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม เช งอรรถ คล ก แสดงหมายเหต (Show Notes) 2. ถ ำเอกสำรม ท งเช งอรรถและอ ำงอ งท ำยเร อง จะม ข อควำมแสดงข น คล ก แสดงพ นท เช งอรรถ หร อ แสดงพ นท อ างอ งท ายเร อง แล วคล ก ตกลง 3. ในรำยกำรบำนหน ำต ำงหมำยเหต ให คล ก หมายเหต แสดงการม ต อของเช งอรรถ หร อ หมายเหต แสดงการม ต อของอ างอ งท ายเร อง 4. ในบำนหน ำต ำงหมำยเหต ให พ มพ ข อควำมท ต องกำรใช เป นหมำยเหต แสดงกำรม ต อ ต วอย ำงเช น ให พ มพ อ างอ งท ายเร องม ต อในหน าถ ดไป การลบเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง เม อต องกำรลบหมำยเหต จะเป นกำรทำงำนก บเคร องหมำยกำรอ ำงอ งหมำยเหต ในหน ำต ำงเอกสำร ไม ใช ก บ ข อควำมในหมำยเหต เคร องหมายการอ างอ งหมายเหต ถ ำลบเคร องหมำยกำรอ ำงอ งหมำยเหต ท ม กำรจ ดลำด บเลขโดยอ ตโนม ต แล ว Word จะจ ดล ำด บเลขหมำยเหต ใหม ในลำด บแบบใหม ลบหมายเหต ในเอกสำร ให เล อก เคร องหมายการอ างอ งหมายเหต ของเช งอรรถหร ออ างอ งท ายเร อง ท ต องกำรลบ แล วกด DELETE หน า 26

28 บรรณาน กรม (Bibliography)( บรรณำน กรม หมำยถ ง ข อควำมท ประกอบ หร อระบ ไว ในส วนท ำย หร อแนบท ำยหน งส อ รำยงำน บทควำม ว ชำกำร และงำนว จ ย เพ อแสดงหล กฐำน ควำมน ำเช อถ อ และเป นแหล งข อม ลให ผ อ ำนรำยงำน บทควำมว ชำกำร และ งำนว จ ย ได ศ กษำค นคว ำเพ มเต ม บรรณำน กรมเป นรำยกำรแหล งข อม ล โดยปกต จะอย ท จ ดส นส ดของเอกสำรท สำมำรถอ ำงอ งในกำรสร ำงเอกสำรใน Microsoft Office Word 2007 ผ ใช งำนสำมำรถสร ำงบรรณำน กรมโดยอ ตโนม ต ตำมรำยละเอ ยดแหล งข อม ลท ได ให ไว ใน เอกสำร แต ละคร งท สร ำงแหล งข อม ลใหม รำยละเอ ยดแหล งข อม ลจะถ กบ นท กบนคอมพ วเตอร ของค ณ เพ อท จะสำมำรถ ค นหำและใช แหล งข อม ลท ได สร ำงข น สร างบรรณาน กรม ว ธ การสร าง 1. คล กตำแหน งท ต องกำรแทรกบรรณำน กรม โดยปกต จะอย ท จ ดส นส ดของเอกสำร 2. บนแท บ การอ างอ ง (References) ในกล ม ข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) บรรณาน กรม (Bibliography) กำรสร ำงจ ดอ ำงอ งบรรณำน กรมสร ำงท จ ดใดก ได หล งจำกท แทรกแหล งข อม ลหน งรำยกำร หร อมำกกว ำลงใน เอกสำร ถ ำไม ม ข อม ลท งหมดท ต องกำรเก ยวก บแหล งข อม ล เพ อสร ำงข อม ลอ ำงอ งท สมบ รณ สำมำรถใช ข อม ลอ ำงอ ง ต วย ดได ก อน จำกน นจ งมำเต มข อม ลของแหล งข อม ลในภำยหล ง หน า 27

29 เพ มข อม ลอ างอ งและแหล งข อม ลใหม ลงในเอกสาร เพ มข อม ลอ ำงอ งใหม ลงในเอกสำร จะเป นกำรสร ำงแหล งข อม ลใหม ท จะปรำกฏในบรรณำน กรม 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม ข อม ลอ างอ ง และบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) คล ก ล กศรท อย ถ ดจาก ล กษณะ (Style) คล กท ล กศร อย ถ ดจำกล กษณะ 2. คล กล กษณะท ต องกำรใช สำหร บข อม ลอ ำงอ งและแหล งข อม ล ร ปแบบของกำรลงรำยกำรอ ำงอ งท ใช ก นแพร หลำยอย ในป จจ บ นม อย 2 ระบบใหญ ๆ ค อ ระบบ APA (American Psychological Association Style) ซ งจะใช อ ำงอ งในสำขำส งคม ศำสตร และว ทยำศำสตร (Social Sciences and Science) หร ออ กช อหน งของระบบน ค อ Scientific Style ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซ งจะใช อ ำงอ งในสำขำมน ษยศำสตร (Humanities) จ งม ช อเร ยกอ กอยำงหน งว ำ Humanities Style ข อแตกต างระหว าง APA และ MLA APA MLA ใช นำมสก ลเต ม แต ช อย อ ใช นำมสก ลเต ม ช อเต ม ช อบทและช อหน งส อ จะใช อ กษรต วเล ก ช อบทและช อหน งส อ จะใช อ กษรต วใหญ หล งจำกมหภำค (.) ต องเคำะแป นพ มพ 1 เคำะ หล งจำกมหภำค (.) ต องเคำะแป นพ มพ 2 เคำะ 3. คล กท ท ำยประโยคหร อคำท ต องกำรอ ำงอ ง 4. ให เล อกทำอย ำงใดอย ำงหน งต อไปน คล ก แทรกข อม ลอ างอ ง (Insert Citation) ต องกำรเพ มข อม ลแหล งข อม ล ให คล ก เพ มแหล งข อม ลใหม (Add New Source ) หน า 28

30 ต องกำรเพ มต วย ดเพ อท จะสำมำรถสร ำงข อม ลอ ำงอ งและกรอกรำยละเอ ยดแหล งข อม ลในภำยหล ง ให คล ก เพ มต วย ดใหม (Add New Placeholder ) เคร องหมำยคำถำมจะปรำกฏข นต ดก บ แหล งข อม ลต วย ดในต วจ ดกำรแหล งข อม ล 5. เร มกรอกรำยละเอ ยดแหล งข อม ลด วยกำรคล กล กศรท ต ดก บ ชน ดของแหล งข อม ล (Type Of Source) กรอกข อม ล บรรณำน กรม หมายเหต ต องกำรข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแหล งข อม ล คล ก แสดงเขตข อม ลท งหมดของบรรณำน กรม เม อต องกำรค นหำแหล งข อม ลเพ มเต ม หร อข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแหล งข อม ลท ค ณก ำล งอ ำงอ งถ ง ให คล ก แทรกข อม ลอ างอ ง แล วคล ก ค นคว าข อม ล ต วอย ำงเช น ค ณสำมำรถค นหำในฐำนข อม ลไลบรำร เพ อด กำร จ บค ของห วข อเฉพำะได ท กๆ ห วข อในคอลเลกช นของไลบรำร ด งกล ำว จำกน น ด วยกำรคล กเพ ยงคร งเด ยว ค ณ ก สำมำรถแทรกข อม ลอ ำงอ งลงในเอกสำร หร อค ณสำมำรถเพ มข อม ลของแหล งข อม ลลงในรำยกำรป จจ บ นของ แหล งข อม ลสำหร บไว ใช ในภำยหล ง ถ ำค ณเล อก GOST หร อล กษณะ ISO 690 สำหร บแหล งข อม ลของค ณและข อม ลอ ำงอ งไม ม ควำมเป นเอกล กษณ เฉพำะต ว ให เพ มอ กขระท เป นต วอ กษรเข ำก บป ต วอย ำงเช น ข อม ลอ ำงอ งควรปรำกฏเป น [Pasteur, 1848a] ถ ำค ณเล อก ISO 690 ซ งเป นลำด บต วเลข และค ณเพ มข อม ลอ ำงอ งลงในเอกสำร ค ณต องคล กล กษณะ ISO 690 อ กคร งเพ อเร ยงลำด บข อม ลอ ำงอ งให ถ กต อง ค นหาแหล งข อม ล รำยกำรแหล งข อม ลท พ จำรณำหร ออ ำงอ งสำมำรถเป นรำยกำรยำวได ในเวลำท ค นหำแหล งข อม ลท อ ำงอ งใน เอกสำรอ นโดยกำรใช คาส ง จ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) หน า 29

31 เอกสารประกอบการอบรม Word 2007 Advanced Level 2. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม ข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) จ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) ถ าเป ดเอกสารใหม ท ย งไม ม ข อม ลอ างอ ง แหล งข อม ลท งหมดท ค ณใช ในเอกสำรก อน หน ำ จะปรำกฏภำยใต รายการต นแบบ (Master List) ถ าเป ดเอกสารท รวมข อม ลอ างอ ง แหล งข อม ลส ำหร บข อม ลอ ำงอ งเหล ำน นจะ ปรำกฏภำยใต รายการป จจ บ น (Current List) และแหล งข อม ลท งหมดท ค ณอ ำงอ ง ไม ว ำ จะอย ในเอกสำรก อนหน ำหร อในเอกสำรป จจ บ น จะปรำกฏภำยใต รายการต นแบบ (Master List) กล องค นหำ พ มพ ช อ เร องหร อผ เข ยน กล องเร ยงลำด บ ให เร ยงลำด บตำม ผ เข ยน ช อเร อง ช อแท กของข อม ล อ ำงอ ง หร อป ค นหำแหล งข อม ลเฉพำะ เล อกทำอย ำงใดอย ำงหน ง หมายเหต ต อไปน คล กป ม เร ยกด (Browse) ใน ต วจ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) เพ อเล อกรายการต นแบบอ นซ งค ณ สามารถนาเข าแหล งข อม ลใหม ลงในเอกสาร ต วอย างเช น ค ณอาจเช อมต อก บแฟ มท ใช ร วมก น คอมพ วเตอร ของ ผ ร วมงานท ใช ในการค นคว า หร อเซ ร ฟเวอร หร อบนเว บไซต ท โฮสต โดยมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นค นคว าว จ ย หน า 30

32 แก ไขต วย ดข อม ลอ างอ ง ในบำงคร ง อำจต องกำรสร ำงข อม ลอ ำงอ งต วย ด และในภำยหล งก เต มข อม ลของแหล งข อม ลบรรณำน กรมท สมบ รณ ลงไป กำรเปล ยนแปลงใดๆ ท ค ณท ำก บแหล งข อม ลจะไปปรำกฏอย ในบรรณำน กรมโดยอ ตโนม ต ถ ำค ณได สร ำงบรรณำน กรมไว แล ว โดยเคร องหมำยคำถำมจะปรำกฏข นต ดก บแหล งข อม ลต วย ดในต วจ ดกำรแหล งข อม ล 1. บนแท บ การอ างอ ง (Reference) ในกล ม ข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรม (Citations & Bibliography) จ ดการแหล งข อม ล (Manage Sources) 2. ภำยใต รายการป จจ บ น (Current List) ให คล กต วย ดท ค ณต องกำรแก ไข หมายเหต แหล งข อม ลต วย ดจะถ กจ ดเร ยงตามลาด บอ กษรในต วจ ดการแหล งข อม ล พร อมก บแหล งข อม ลอ นๆ โดยย ดตามช อแท กของต วย ด ตามค าเร มต น ช อแท กของต วย ดจะเป นต วเลข แต สามารถกาหนดช อแท กของ ต วย ดได เองโดยใช แท กใด ๆ ก ได ตามท ต องการ 3. คล ก แก ไข (Edit) 4. เร มกรอกรำยละเอ ยดแหล งข อม ลด วยกำรคล กล กศรท ต ดก บ ชน ดของแหล งข อม ล ต วอย างเช น แหล งข อม ลของค ณอาจเป นสม ด รายงาน หร อเว บไซต 5. กำรกรอกข อม ลบรรณำน กรมสำหร บแหล งข อม ล ให ใช ป ม แก ไข (Edit) เพ อกรอกเขตข อม ลแทนกำรพ มพ ช อในร ปแบบท เหมำะสม เม อต องกำรข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแหล งข อม ล ให คล กกล องกำเคร องหมำย แสดงเขตข อม ลท งหมดของ บรรณาน กรม หน า 31

33 การสร างด ชน ด ชน (Index) ค อ รำยกำรท ใช อ ำงอ งคำศ พท ท ใช ในหน งส อ โดยอ ำงอ งตำมเลขหน ำท อย ในเอกสำร ผ อ ำนม กใช ด ชน ในกำรค นหำควำมหมำยของคำ หร อวล ต ำงๆ ในเอกสำรได อย ำงรวดเร ว ทำให ประหย ดเวลำในกำรค นหำค ำศ พท ใน เอกสำร ด งน นด ชน จ งม กจะปรำกฏอย ตอนท ำยของหน งส อเก อบท กเล ม ก อนกำรสร ำงด ชน ต องท ำเคร องหมำยรำยกำร (Mark Entry) ให เร ยบร อยท งเอกสำรก อน ซ งกำรท ำ เคร องหมำยรำยกำรสำมำรถทำได 2 กรณ ค อ 1. กรณ ทำเคร องหมำยรำยกำรท คำหร อข อควำมในเอกสำร 2. กรณ ทำเคร องหมำยรำยกำรให ข อควำมท อย ในช วงหน งของหน ำกระดำษ (จำกกำรสร ำงท ค นหน ำ) กรณ ทาเคร องหมายรายการท คาหร อข อความในเอกสาร ข นตอนท 1 เล อกคำท ต องกำรทำด ชน คล กแท บ การอ างอ ง (References) ทาเคร องหมายรายการ (Mark Entry) จะปรำกฏหน ำต ำงเคร องม อด งน เม อต องกำรสร ำงรำยกำรด ชน หล กท ใช ข อควำมของค ณเอง ให พ มพ หร อแก ไขข อควำมในกล อง รายการหล ก ถ ำต องกำรกำหนดรำยกำรเองโดยกำรสร ำง รายการย อย 1 รำยกำรระด บท สำม หร อกำรอ ำงอ งโยงก บ รำยกำรอ น เม อต องการสร างรายการย อย ให พ มพ ข อความในกล อง รายการย อย เม อต องการรวมรายการระด บท สาม ให พ มพ ข อความรายการย อยท ตามด วยเคร องหมายจ ดค (:) จากน นให พ มพ ข อความของรายการระด บท สาม เม อต องการสร างการอ างอ งโยงก บรายการอ น ให คล ก การอ างอ งโยง ภายใต ต วเล อก จากน นให พ มพ ข อความสาหร บรายการอ นในกล อง 1 (รายการย อย: รายการด ชน ท อย ภายใต ห วเร องท ว ๆ ไป ต วอย างเช น รายการด ชน ของ "ดาวเคราะห " สามารถม รายการย อยเป น "ดาวอ งคาร" และ "ดาวศ กร ") หน า 32

34 เม อต องกำรจ ดร ปแบบหมำยเลขหน ำท จะปรำกฏในด ชน ให เล อกกล องกำเคร องหมำย ต วหนา หร อกล องกำเคร องหมำย ต วเอ ยง ใต ร ปแบบหมายเลขหน า เม อต องกำรจ ดร ปแบบข อควำมสำหร บด ชน ให เล อกข อควำมในกล อง รายการหล ก หร อ รายการย อย แล วคล กขวำ จำกน นคล ก แบบอ กษร เล อกต วเล อกกำรจ ดร ปแบบท ค ณต องกำรใช เม อต องกำรทำเคร องหมำยรำยกำรด ชน ให คล ก ทาเคร องหมาย ถ ำต องกำรทำเคร องหมำยส งท ปรำกฏข นท งหมดของข อควำมน ในเอกสำร ให คล ก ทาเคร องหมายท งหมด ข นตอนท 2 - คล ก ต วเล อก หน าป จจ บ น (Current page) คล กป ม ทาเคร องหมาย (Mark) เพ อทำ เคร องหมำย - กำหนดค ำต ำง ๆ เสร จ คล กป ม ป ด (Close) - ข อควำมท เป นด ชน จะปรำกฏส ญล กษณ XE นำหน ำ - ข อควำมจะถ กแสดงเป นส ญล กษณ พ เศษให ด ได ง ำย - ลำกเมำส เล อกคำอ นต อไป คล กป ม Mark Entry เพ อสร ำงด ชน กรณ ทาเคร องหมายรายการให ข อความท อย ในช วงหน งของหน ากระดาษ 1. เล อกช วงของข อควำมท ต องกำรให รำยกำรด ชน อ ำงอ งถ ง 2. บนแท บ แทรก (Insert) ในกล ม การเช อมโยง ให คล ก ท ค นหน า 3. ในกล อง ช อท ค นหน า ให พ มพ ช อ จำกน นคล ก เพ ม ในเอกสำร ให คล กท จ ดส นส ดข อควำมท ทำ เคร องหมำยด วยท ค นหน ำ 4. บนแท บ การอ างอ ง ในกล ม ด ชน ให คล ก ทาเคร องหมายรายการ 5. ในกล อง รายการหล ก ให พ มพ รำยกำรด ชน สำหร บข อควำมท ทำเคร องหมำยไว 6. เม อต องกำรจ ดร ปแบบหมำยเลขหน ำท จะปรำกฏในด ชน ให เล อกกล องกำเคร องหมำย ต วหนา หร อ กล องกำเคร องหมำย ต วเอ ยง ใต ร ปแบบหมายเลขหน า เม อต องกำรจ ดร ปแบบข อควำมสำหร บด ชน ให เล อกข อควำมในกล อง รายการหล ก หร อ รายการย อย แล วคล กขวำ จำกน นคล ก แบบอ กษร เล อกต วเล อกกำรจ ดร ปแบบท ต องกำรใช 7. ภำยใต ต วเล อก ให คล ก ช วงของหน า 8. ในกล อง ท ค นหน า ให พ มพ หร อเล อกช อท ค นหน ำท ค ณพ มพ ในข นตอนท 3 จำกน นให คล ก ทา เคร องหมาย หน า 33

35 สร างด ชน หล งจำกทำเคร องหมำยรำยกำรสร ำงด ชน จนครบถ วน ก สำมำรถสร ำงหน ำด ชน ได เลย คล กหน ำท ต องกำรสร ำง ด ชน คล กแท บ References (การอ างอ ง) กล ม Index (ด ชน ) Insert Index (แทรกด ชน ) เล อกสร ำงด ชน แบบคอล มน (จำนวนคอล มน ) เล อกสร ำงด ชน เป นภำษำอ งกฤษ หร อไทย คล กร ปแบบ Modern (ท นสม ย) OK จะได ด ชน ตำมต องกำร แก ไขหร อจ ดร ปแบบด ชน 1. ถ ำไม เห นเขตข อม ล XE ให คล ก แสดง/ซ อน ในกล ม ย อหน า บนแท บ หน าแรก 2. ค นหำเขตข อม ล XE สำหร บรำยกำรท ต องกำรเปล ยน ต วอย างเช น { XE "Callisto" \t "ด Moons" } 3. เม อต องกำรแก ไขหร อจ ดร ปแบบรำยกำรด ชน ให เปล ยนแปลงข อควำมท อย ภำยในเคร องหมำยอ ญประกำศ 4. เม อต องกำรปร บปร งด ชน ให คล กด ชน จำกน นกด F9 หร อคล ก ปร บปร งด ชน ในกล ม ด ชน บนแท บ การอ างอ ง หมายเหต ถ าพบข อผ ดพลาดในด ชน ให ค นหารายการด ชน ท ต องการเปล ยนแปลง ทาการเปล ยนแปลง แล วปร บปร งด ชน เม อต องการค นหาเขตข อม ล XE ถ ดไปอย างรวดเร ว ให กด CTRL+F คล ก พ เศษ จากน นให คล ก เขตข อม ล ถ าไม เห นป ม พ เศษ ให คล ก เพ มเต ม ลบด ชน 1. เล อกเขตข อม ลรำยกำรด ชน ท งหมดรวมท งเคร องหมำยวงเล บป กกำ ({}) จำกน นให กด DELETE ถ ำไม เห นเขตข อม ล XE ให คล ก แสดง/ซ อน ในกล ม ย อหน า บนแท บ หน าแรก 2. เม อต องกำรปร บปร งด ชน ให คล กด ชน จำกน นกด F9 หร อคล ก ปร บปร งด ชน ในกล ม ด ชน บนแท บ การอ างอ ง หน า 34

36 การสร างสารบ ญ สารบ ญ กำรสร ำงสำรบ ญให ก บเอกสำร ควรใช กำรจ ดร ปแบบเอกสำรแบบ Style เข ำมำช วยในกำรสร ำงสำรบ ญ เพรำะจะ ม กำรสร ำงกำรเช อมโยงระหว ำงก น ว ธ การสร าง คล กแท บ อ างอ ง (Reference) คล ก สำรบ ญ คล กเล อกร ปแบบ หน า 35

37 การแทรกและต ดตามการเปล ยนแปลง ผ ใช สำมำรถทำและแสดงกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำมและแสดงข อค ดเห นได อย ำงง ำย ขณะท ท ำงำนอย ในเอกสำร ตำมค ำเร มต น Microsoft Office Word 2007 จะใช บอลล นเพ อแสดงกำรลบ ข อค ดเห น กำรเปล ยนแปลงกำรจ ดร ปแบบ และเน อหำท ถ กย ำย ถ ำต องกำรด กำรเปล ยนแปลงท งหมดแบบอ นไลน สำมำรถเปล ยนแปลงกำรต งค ำ เพ อท จะแสดงกำร เปล ยนแปลงท ต ดตำมและข อค ดเห นได ตำมท ต องกำร บอลล นจะแสดงกำรเปล ยนแปลง กำรจ ดร ปแบบ ข อค ดเห น และกำรลบ หมายเหต เม อต องกำรป องก นไม ให ค ณกระจำยเอกสำรท ม ข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำมโดยไม ได ต งใจ Word จะแสดงข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำม ตำมค ำเร มต น โดยต วเล อก มาร กอ ปการแสดง ข นส ดท าย เป นต วเล อกเร มต นในกล อง แสดงเพ อตรวจทาน การต ดตามการเปล ยนแปลงขณะท ค ณแก ไข 1. เป ดเอกสำรท ต องกำรตรวจทำนแก ไข 2. บนแท บ ตรวจทาน (Review) ในกล ม การต ดตาม (Tracking) คล ก ต ดตามการเปล ยนแปลง (Track Changes) 3. ทำกำรเปล ยนแปลงท ต องกำรด วยกำรแทรก กำรลบ กำรย ำย หร อกำรจ ดร ปแบบข อควำมหร อกรำฟ ก นอกจำกน ย งสำมำรถเพ มข อค ดเห นได เช นก น เม อต องกำรเพ มต วบ งช กำรต ดตำมกำรเปล ยนแปลงลงในแถบสถำนะ ให คล กขวาท แถบสถานะ แล ว คล ก ต ดตามการเปล ยนแปลง บนแถบสถำนะเพ อเป ดหร อป ด 'ต ดตำมกำรเปล ยนแปลง' หมายเหต การป ดการต ดตามการเปล ยนแปลงจะไม ขจ ดการเปล ยนแปลงท ต ดตามออกจากเอกสารของค ณ เม อ ต องการตรวจสอบให แน ใจว าไม ม การเปล ยนแปลงท ต ดตามอย ในเอกสารของค ณอ ก ตรวจสอบให แน ใจว าการเปล ยนแปลงท งหมดกาล งแสดงอย จากน นให ใช คาส ง ยอมร บ หร อ ปฏ เสธ ส าหร บการ เปล ยนแปลงแต ละคร งในเอกสารด งกล าว หน า 36

38 ว ธ การตรวจสอบการเปล ยนแปลงท ต ดตามในเอกสาร Office Word 2007 ได เตร ยมค ณล กษณะท เร ยกว ำ ต วตรวจสอบเอกสาร ซ งอน ญำตให ตรวจสอบกำร เปล ยนแปลงท ต ดตำม ข อค ดเห น ข อควำมท ซ อน และข อม ลส วนบ คคลอ น ๆ ในเอกสำร เม อต องกำรตรวจสอบ เอกสำรให ทำด งน เป ดเอกสำรท ต องกำรตรวจสอบข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำม คล กป ม Microsoft Office ไปท ตรวจสอบเอกสาร ไปท จ ดเตร ยม ในกล องโต ตอบ ต วตรวจสอบเอกสาร คล ก ตรวจสอบ ตรวจทำนผลล พธ กำรตรวจสอบ ถ ำต วตรวจสอบเอกสำรตรวจพบข อค ดเห นและกำรเปล ยนแปลงท ต ดตำม จะปรำกฏข อควำมให คล ก เอาออกท งหมด ท ต ดก บ ข อค ดเห น การตรวจทานแก ไข ร น และคาอธ บายประกอบ คล ก ตรวจสอบซ า หร อ ป ด หน า 37

39 ตรวจสอบการเปล ยนแปลงและการเปร ยบเท ยบเอกสาร การแทรกข อค ดเห น ( Comment) กำรแทรกข อค ดเห นสำมำรถแทรกกำรอธ บำยเน อหำลงไปในเอกสำรตำมจ ดต ำง ๆ ท ต องกำรเพ อตรวจทำนเอกสำร ทำได ด งน 1. เล อกข อควำมท ต องกำรแสดงควำมค ดเห น 2. คล กแถบ Ribbon ช อ ตรวจทาน (Review) 3. คล กป ม สร างข อค ดเห น (New Comment) ในกล มคำส งย อย ข อค ดเห น (Comment) 4. กรอกข อควำมท ต องกำรแทรกข อค ดเห น ข อควำมท ม กำรใส ข อค ดเห นจะม เคร องหมำยวงเล บ [ ] ครอบ ข อควำมท เล อก และม เส นโยงไปย งบอลล นข อควำมของข อค ดเห นท ขอบกระดำษของด ำนขวำ การเล อนไปย งข อค ดเห น ถ ำในเอกสำรม ข อค ดเห นจำนวนมำก สำมำรถใช คำส ง (ข อค ดเห นก อนหน ำ) และ (ข อค ดเห นถ ดไป) การลบข อค ดเห น คล กท ข อควำมท ม ข อค ดเห น คล กป ม (ลบข อค ดเห น) การเปล ยนแปลงและการเปร ยบเท ยบเอกสาร กำรต ดตำมกำรแก ไขเอกสำรโดยกำรเปร ยบเท ยบเอกสำร (Compare) 2 ฉบ บว ำ ม ควำมแตกต ำงก นจ ดไหนบ ำง โดยกำรนำเน อหำมำรวมก นแล วใช ค ณสมบ ต ของ Track Change และ Comment แสดงส วนท แตกต ำงก นของเอกสำร ท ง 2 ฉบ บ ซ งเรำอำจใช คำส งในกล ม ตรวจทาน (Reviewing) เพ อเล อกท จะยอมร บ (Accept) หร อปฏ เสธ (Reject) ข อควำมท แตกต ำงก นได การเปร ยบเท ยบม 2 แบบ เปร ยบเท ยบ (Compare) ค อกำรเปร ยบเท ยบเอกสำร 2 ฉบ บ และส งท แตกต ำงก นออกมำในเอกสำร ใหม ม ว ธ กำรด งน คล กแถบ Ribbon ช อว ำ ตรวจทาน (Review) จำกน นคล กป ม เปร ยบเท ยบ (Compare) เล อกไฟล ต นฉบ บ และไฟล ท จะนำมำเปร ยบเท ยบ จำกน น คล กป ม ตกลง (OK) โปรแกรมจะแสดงผลล พธ กำรรวมเอกสำร Track Changes ต ดตำมกำรเปล ยนแปลงส วนท แตกต ำง ก น พร อมก บแสดงเอกสำรต นฉบ บ และเอกสำรท แก ไขด วย หน า 38

40 รวม (Combine) ค อรวมกำรแก ไขเอกสำร จำกผ ใช หลำย ๆ คนให เป นเอกสำรเด ยว ม ว ธ กำรด งน คล กแถบ Ribbon ช อว ำ ตรวจทาน (Review) จำกน นคล กป ม เปร ยบเท ยบ (Compare) เล อกคำส งย อย รวม (Combine) เล อกไฟล ต นฉบ บ และไฟล ท จะนำมำเปร ยบเท ยบ จำกน น คล กป ม ตกลง (OK) โปรแกรมจะนำเอำเน อหำของเอกสำรต นฉบ บและเอกสำรช ดท แก ไขจำกผ ใช หลำย ๆ คนมำรวมเป น เอกสำรเด ยว โดยจะแสดงมำร กอ ปของเน อหำท แตกต ำงก นในบอลล น (Balloons) Track Changes (ต ดตำมกำรเปล ยนแปลง) การด ส วนเปล ยนแปลงของเอกสาร 1. แสดงส วนของ Version ว ำม ก Version 2. แสดงส วนของ Compared Document จะแสดงให เห นถ งส วนท เพ มเต มจำก Version เก ำ โดยข อควำม จะถ กเน นเป นส แดง 3. แสดงส วนของ Original Document เป นกำรแสดงให เห นถ งเอกสำรต นแบบ 4. แสดงส วนของ Revised Document เป นกำรแสดงให เห นถ งเอกสำรท ม กำรปร บเปล ยนเพ มเต ม หน า 39

41 จ ดร ปแบบข อความด วยสไตล (Styles) Style (ล กษณะ) ค อ กำรจ ดเก บร ปแบบเอกสำรท ต องใช งำนบ อย ๆ เอำไว เช น ร ปแบบอ กษร, ย อหน ำ, แท บ, ส พ น, เลขล ำด บ, บ ลเล ต และเส นขอบ ด วยกำรสร ำงร ปแบบท ต องกำรและเก บลงในช อสไตล หล งจำกน น ก สำมำรถ เร ยกใช งำนซ ำได ตำมต องกำน นอกจำกน สไตล ย งช วยค มกำรจ ดร ปแบบให ได มำตรฐำน เช น ข อควำม ห วเร องท งเอกสำรควรจะใช ร ปแบบ เด ยวก น และสำมำรถนำเอำสไตล ประเภทห วเร อง (Heading) มำใช อ ำงอ งส ำหร บสร ำงสำรบ ญได ในโปรแกรม Word 2007 ได จ ดเตร ยมสไตล ข อควำมแบบต ำง ๆ ไว ในกล มคำส ง Styles บนแท บ Home เอำไว ให บำงส วน ซ งเร ยกใช งำนได เลย หร อจะสร ำงช ดสไตล ข นมำใช งำนเองก ได เร ยกใช Quick Styles (ล กษณะด วน) เม อคล กป ม Quick Styles (ล กษณะด วน) จะม รำยกำรสไตล ท โปรแกรมเตร ยมไว ให เช น กำรจ ดข อควำม ประเภทห วเร อง (Heading) ข อควำมประเภทเน อหำแบบต ำง ๆ ซ งโดยปกต เม อเรำพ มพ ข อควำมลงไปในเอกสำร โปรแกรมจะเร ยกใช สไตล ช อ Normal (ปกต ) เป นค ำเร มต น แต สำมำรถเร ยกใช งำนสไตล แบบอ น ๆ ได คล กเล อกข อควำมท จะใช Style คล กเล อก Styles (ล กษณะ) คล กเล อก Style ในแกลลอร ของ Style จะม ต วเล อกย อยด งน บ นท กการเล อกเป นล กษณะด วนใหม (Save Selection as a New Quick Style ) เก บ ร ปแบบท เล อกเป นสไตล ใหม ล างการจ ดร ปแบบ (Clear Formatting) ยกเล กกำรใช งำนสไตล โดยกล บไปใช สไตล ช อ Normal ใช ล กษณะ (Apply Styles ) นำสไตล ไปใช งำน หน า 40

42 เป ดหน าต าง Styles หำกม กำรใช งำนสไตล บ อย ๆ สำมำรถเป ดหน ำต ำงของ Styles ข นมำแสดงไว ตลอดเวลำได โดยให แสดงอย ด ำนขวำของหน ำจอโปรแกรม เพ อเร ยกใช หร อจ ดกำรก บสไตล ได สะดวก คล กเป ด ด บเบ ลคล ก ปร บเปล ยนสไตล (Change Styles) สำมำรถปร บเปล ยนร ปแบบสไตล เพ อให เหมำะก บงำนท ใช ได โดยคล กป ม Change Styles (เปล ยน ล กษณะ) แล วเล อกเปล ยนสไตล ตำมต องกำร ซ งจะท ำงำนคล ำย ๆ ก บช ดร ปแบบเอกสำร Themes ซ งจะเล อก ปร บเปล ยนได 4 แบบด งน ช ดล กษณะ (Style Set) เล อกช ดของสไตล สำเร จร ปท โปรแกรมได เตร ยมมำให เป นช ด ๆ แล ว ส (Colors) เล อกช ดส ของสไตล แบบอ กษร (Fonts) เล อกช ดแบบอ กษร ต งเป นค าเร มต น (Set as Default) นำร ปแบบท เล อกเป นค ำเร มต น หน า 41

43 การสร างไฟล Template ไว ใช งาน แม แบบหร อ Template เป นเอกสำรต นฉบ บท กำหนดร ปแบบเอกสำร แบบอ กษร กำรจ ดตำแหน ง ระยะขอบและ เน อหำเบ องต นเอำไว ล วงหน ำ เม อเร ยกใช งำนแม แบบโปรแกรมจะสร ำงช ดส ำเนำข นมำใช เหมำะส ำหร บเก บร ปแบบ เอกสำรท ต องกำรใช งำนบ อย ๆ หร อเป นฟอร มท เป นมำตรฐำนขององค กร ว ธ การสร าง Template ใหม ทาได ด งต อไปน สร ำงเอกสำรในร ปแบบท ต องกำร คล กป ม (Office Button) คล กป ม บ นท กเป น (Save) เล อก แม แบบ Word (Word Template) กำรเร ยกใช Template หล งจำกท บ นท ก Template เร ยบร อยแล ว คร งต อไป หำกต องกำรสร ำงเอกสำรจำก แม แบบท สร ำงได ทำได ด งน 1. คล กป ม (Office Button) คล กป ม สร าง (New) 2. คล กแถบ My Templates 3. เล อก Template ท ต องกำร 4. คล ก OK หน า 42

44 การทางานก บเขตข อม ล (Field) และการใช เคร องม อฟอร ม (Form) การสร างฟอร มกรอกข อม ล เอกสำรล กษณะท เป นแบบฟอร ม จะม โครงสร ำง ร ปแบบ ห วเร องท ตำยต ว เช น แบบฟอร มเบ กจ ำยเบ ยเล ยง แบบฟอร มเบ กค ำร กษำพยำบำล เป นต น เอกสำรแบบน อำจสร ำงเป นฟอร มว ำง ๆ ข นมำไว ก อน เม อจะน ำมำใช งำน ผ ใช เพ ยงแค กรอกเน อหำของตนเองลงไปในช องต ำง ๆ ท ก ำหนดในแบบฟอร ม และส งพ มพ หร อส งทำงอ เมล ได เลย ว ธ กำรสร ำงแบบฟอร มม ด งน เป ดแถบเคร องม อสำหร บสร ำงแบบฟอร ม ในแท บช อ น กพ ฒนา (Developer Toolbar) คล กป ม คล กท ป ม ต วเล อกของเว ร ด เป นท น ยม คล กเคร องหมาย แสดงแท บน กพ ฒนาใน Ribbon คล กตกลง ทำกำรออกแบบโครงสร ำงฟอร มไว ก อน และเว นส วนท ต องกำรกรอกข อม ลให ว ำงไว หร อจะสร ำงเป นตำรำงเพ อ แบ งห วเร อง และส วนท ใช กรอกข อม ลออกจำกก น เพ อให ง ำยต อกำรจ ดกำร หน า 43

45 คล กในตำแหน งหล งห วเร อง เพ อแทรกฟ ลด ของฟอร มท ต องกำรกรอกข อม ล แทรกฟ ลด ท ต องการกรอก ข อม ล คล กในตาแหน งหล งห วเร อง คล กเล อกประเภทต วควบค มข อควำมของฟอร มท จะแทรก ม ด งน - Rich Text ข อควำมท จ ดร ปแบบได - Text (ข อควำม) แทรกฟ ลด แบบจ ดข อควำมท วไป - Picture (ร ปภำพ) แทรกฟ ลด ร ปภำพ - Combo Box (กล องคำส งผสม) ฟ ลด แบบม รำยกำรต วเล อก ท สร ำงไว ให เล อก - Drop Down List (รำยกำรแบบหล นลง) แทรกฟ ลด แบบม ต วเล อกมำใส จำกรำยกำรท กำหนดไว ใน Drop Down List เหม อน Combo Box - Date Picker (ว นท ) แทรกฟ ลด แบบว นท - Building Gallery (แกลลอร แบบเอกสำรสำเร จร ป) ต วควบค มสำหร บเล อกเอกสำร สำเร จร ปมำใช ในงำนฟอร ม ทำกำรแทรกฟ ลด ให ก บห วเร องอ น ๆ ให ครบ หน า 44

46 การปร บแต งค ณสมบ ต ให ก บฟ ลด ในฟอร ม ฟ ลด ของฟอร มแต ละประเภทสำมำรถปร บแต งค ณสมบ ต เพ อให แสดงผลหร อร บข อม ล ได ถ กต องมำกข น ค ณสมบ ต ของข อความ ฟ ลด แบบข อควำม สำมำรถก ำหนดค ณสมบ ต ได เช น กรอกข อควำมน ำ (ท จะข นให ผ ใช ด ก อน) และเล อก ร ปแบบสไตล ให ก บข อควำม คล กค ณสมบ ต กรอกข อความนา คล กในฟ ลด ข อความ กาหนดค ณสมบ ต ให ก บฟ ลด แบบ Drop Down ฟ ลด แบบ Drop Down จะเหมำะส ำหร บใช กรอกข อม ลท ม ค ำแน นอน เช น ต ำแหน งงำน หร อช อส นค ำท จำหน ำยในบร ษ ท ซ งผ ใช สำมำรถคล กเล อกรำยกำรท เตร ยมไว มำใส ได ท นท โดยไม ต องกรอกใหม หล งจำกท แทรกฟ ลด แบบ Combo Box หร อ Drop Down List เข ำมำแล ว สำมำรถเข ำไปสร ำงรำยกำรต วเล อกให ฟ ลด ได หน า 45

47 คล กค ณสมบ ต (Properties) คล กในฟ ลด คาส งผสม (Combo Box) กรอกข อความนา เล อกสไตล คล กป ม เพ ม (Add) จะปรากฏหน าต าง ให ใส ค า คล กป ม ตกลง การใช งานฟ ลด แบบ Drop Down List กำรทดสอบหร อกำรเล อกใช ฟ ลด แบบ Drop Down List ต องคล กป ม โหมดออกแบบ (Design Mode) ซ ำอ กคร ง เพ อออกจำกโหมดกำรออกแบบ จำกน นคล กท ล กศรข ำงป มช อฟ ลด น น แล วจ งคล กเล อก รำยกำรท ต องกำร การกาหนดค ณสมบ ต ฟ ลด แบบว นท ฟ ลด ชน ดว นท (Date Picker) สำมำรถกำหนดค ณสมบ ต กำรแสดงผลได เช น เล อกร ปแบบว นท หร อภำษำของ ปฏ ท น หน า 46

48 การแทรกฟ ลด แกลอร แบบเอกสารสาเร จร ป ฟ ลด แกลอร แบบเอกสำรส ำเร จร ป จะใช เพ อให ผ ใช สำมำรถแทรกเอกสำรส ำเร จร ปชน ดต ำง ๆ เข ำมำใน แบบฟอร มได เช น แทรกตำรำง ส วนประกอบด วน หร อข อควำมอ ตโนม ต เป นต น โดยเล อกกำหนดค ณสมบ ต ได ด งน การใช งานฟ ลด เอกสารสาเร จร ป จำกห วข อท ผ ำนมำ เรำเล อกแกลอร ของตำรำงสำเร จร ปเข ำมำเป นค ำในฟ ลด เม อคล กท ป มตำรำง ก จะ ปรำกฏแกลอร ตำรำงข นมำให ใช งำน การแทรกฟ ลด ร ปภาพ หำกต องกำรแทรกร ปภำพลงไปในแบบฟอร ม ก เล อกสร ำงฟ ลด แบบร ปภำพ ทำได ด งน คล กฟ ลด ร ปภาพ การเร ยกใช งานฟ ลด ร ปภาพ กำรเร ยกใช งำนฟ ลด แบบร ปภำพ ท ำได เหม อนกำรคล กป ม แทรก ร ปภำพ แต ต ำงก นตรงท ในกรณ น เป นกำรใส ร ปภำพลงในฟ ลด ภำยหล งในขณะใช งำนฟอร ม ซ งเม อคล กป ม Design Mode เพ อออกจำกโหมด ออกแบบแล ว จะเห นว ำในกรอบของฟ ลด จะม ป ม Picture ให คล กใส ร ปภำพอย ก คล กไปเล อกร ปภำพมำใส ใน เอกสำรได หน า 47

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง 1. ข อสอบจำนวน 2 ตอน เวลำในกำรทำข อสอบ 1 ช วโมง 30 นำท - ตอนท 1 ข อสอบเล อกตอบ 50 ข อ - ตอนท 2 ข อสอบข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คร ส ดาจ ต มณ โชต ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร

คร ส ดาจ ต มณ โชต ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร 1 จดหมายเว ยน ในการสร างเอกสารท ม เน อหาโดยส วนใหญ เหม อนก น เช นหน งส อเช ญประช ม จดหมาย ประชาส มพ นธ ใบประกาศน ยบ ตร เป นต น โดยจะม ส วนท แตกต างเฉพาะบางส วน เช น ช อผ ร บ ช อ บร ษ ท ท อย ผ ร บ เป นต

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information