ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร"

Transcription

1

2 ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร กำหนดให ใช ต วเลขจำนวน 13 หล ก ส ำหร บกำก บช อของหล กส ตรกำรฝ กต ำงๆ ซ งเป ด ดำเน นกำรฝ กในสถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค / ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ด ด งน หล กท ความหมายของต วเลขประจาหล ก ต วเลขหล กท 1 และ 2 หมำยถ ง จ งหว ด/หน วยงำนท สร ำงหล กส ตร ต วเลขหล กท 3 หมำยถ ง ก จกรรมกำรฝ กหล ก ต วเลขหล กท 4, 5 และ 6 หมำยถ ง ก จกรรมกำรฝ กย อย ต วเลขหล กท 7 หมำยถ ง กล มสำขำอำช พตำม พรบ.ส งเสร มกำรพ ฒนำฝ ม อแรงงำน ต วเลขหล กท 8 และ 9 หมำยถ ง กล มอำช พ ต วเลขหล กท 10 และ 11 หมำยถ ง อำช พในกล มอำช พ ต วเลขหล กท 12 และ 13 หมำยถ ง ลำด บท ของหล กส ตรในอำช พ หล กท 1 และ 2 จ งหว ด/หน วยงาน ท สร างหล กส ตร : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สจ งหว ด/หน วยงำนท สร ำงหล กส ตร ควำมหมำย 03 กองพ ฒนำศ กยภำพแรงงำนและผ ประกอบก จกำร 07 กล มงำนพ ฒนำฝ ม อแรงงำนนำนำชำต เช ยงแสน 08 กล มงำนอ ตสำหกรรมบร กำร 09 สำน กพ ฒนำผ ฝ กและเทคโนโลย กำรฝ ก 10 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนกร งเทพมหำนคร 11 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 1 สม ทรปรำกำร 12 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนนทบ ร 13 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดปท มธำน 14 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพระนครศร อย ธยำ 15 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ำงทอง 16 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดลพบ ร หน า 283

3 17 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดส งห บ ร 18 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดช ยนำท 19 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสระบ ร 20 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 3 ชลบ ร 21 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดระยอง 22 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดจ นทบ ร 23 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดตรำด 24 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดฉะเช งเทรำ 25 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดปรำจ นบ ร 26 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครนำยก 27 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสระแก ว 30 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 5 นครรำชส มำ 31 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดบ ร ร มย 32 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดส ร นทร 33 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดศร สะเกศ 34 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 7 อ บลรำชธำน 35 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดยโสธร 36 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดช ยภ ม 37 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอำนำจเจร ญ 38 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดบ งกำฬ 39 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดหนองบ วลำภ 40 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 6 ขอนแก น 41 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ดรธำน 42 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเลย 43 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดหนองคำย 44 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดมหำสำรคำม 45 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดร อยเอ ด 46 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกำฬส นธ 47 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสกลนคร 48 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครพนม หน า 284

4 49 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดม กดำหำร 50 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเช ยงใหม 51 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดลำพ น 52 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 10 ลำปำง 53 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ตรด ตถ 54 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดแพร 55 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดน ำน 56 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพะเยำ 57 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเช ยงรำย 58 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดแม ฮ องสอน 60 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 8 นครสวรรค 61 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ท ยธำน 62 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกำแพงเพชร 63 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดตำก 64 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดส โขท ย 65 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 9 พ ษณ โลก 66 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพ จ ตร 67 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเพชรบ รณ 70 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 4 รำชบ ร 71 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกำญจนบ ร 72 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 2 ส พรรณบ ร 73 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครปฐม 74 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสม ทรสำคร 75 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสม ทรสงครำม 76 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเพชรบ ร 77 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดประจวบค ร ข นธ 80 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครศร ธรรมรำช 81 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกระบ 82 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพ งงำ 83 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดภ เก ต หน า 285

5 84 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 11 ส รำษฎร ธำน 85 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดระนอง 86 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดช มพร 90 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 12 สงขลำ 91 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสต ล 92 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดตร ง 93 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพ ทล ง 94 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดป ตตำน 95 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดยะลำ 96 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนรำธ วำส หล กท 3 ก จกรรมการฝ กหล ก : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กหล ก ควำมหมำย 1 กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน (Pre-employment Training) 2 กำรฝ กยกระด บฝ ม อ (Upgrade Training) 3 กำรฝ กอำช พเสร ม (Re-training) หล กท 4, 5 และ 6 ก จกรรมการฝ กย อยของก จกรรมการฝ กหล ก (การฝ กเตร ยมเข าทางาน) : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กย อยของกำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน ควำมหมำย 001 กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน(ปกต ) [ว ฒ บ ตร-แรงงำนฝ ม อ (วรม.)] 002 กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน (ปกต ) [ว ฒ บ ตร-พ ฒนำฝ ม อแรงงำน (วพร.)] 003 กำรฝ กก อนเข ำทำงำนให แก ผ ท ม พ นควำมร ด ำนอำช พอย แล ว 004 กำรฝ กให แก เยำวชน (อำย 13-15ป ) 005 กำรฝ กให แก คนพ กำร 006 กำรฝ กให แก ผ ต องข ง พระ เณร และทหำรเกณฑ 007 กำรฝ กโครงกำรกำรเตร ยมแรงงำนพ นธ X (Extra Skilled) 008 กำรฝ กด วยระบบตำมควำมสำมำรถ (CBT) 009 กำรฝ กเทคโนโลย ช นส ง หน า 286

6 หล กท 4, 5 และ 6 ก จกรรมการฝ กย อยของก จกรรมการฝ กหล ก (การฝ กยกระด บฝ ม อ) : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กย อยของกำรฝ กยกระด บฝ ม อ ควำมหมำย 001 กำรฝ กยกระด บฝ ม อ (ปกต ) 002 กำรฝ กเพ อทดสอบมำตรฐำนฝ ม อแรงงำน 003 กำรฝ กเพ อไปทำงำนต ำงประเทศ 004 กำรฝ กตำมคำขอของสถำนประกอบกำร 005 กำรฝ กยกระด บ ฝ ม อ [ว ฒ บ ตรแรงงำนฝ ม อช นส ง (วรส.)] 006 กำรฝ กเพ อพ ฒนำเป นผ ประกอบอำช พอ สระ 007 กำรฝ กให แก คนพ กำร 008 กำรฝ กเทคโนโลย ช นส ง 009 กำรฝ กช ำงเช อมตำมมำตรฐำนสำกล 010 กำรฝ กหล กส ตรผ เช ยวชำญต ำงด ำว 011 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ยภำยหล งน ำลด 012 กำรฝ กสมรรถนะภำคบร กำร 013 กำรฝ กให แก เจ ำหน ำท ของกรมพ ฒนำฝ ม อแรงงำน 014 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบภ ยแล ง 015 กำรฝ กให แก ผ ส งอำย 016 กำรฝ กด วยระบบตำมควำมสำมำรถ (CBT) หล กท 4, 5 และ 6 ก จกรรมการฝ กย อยของก จกรรมการฝ กหล ก (การฝ กอาช พเสร ม) : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กย อยของกำรฝ กอำช พเสร ม ควำมหมำย 001 กำรฝ กอำช พอำช พเสร ม (ปกต ) 002 กำรฝ กให แก ผ ต องข ง พระ เณร และทหำรเกณฑ 003 กำรฝ กตำมโครงกำรแก ไขป ญหำโรคเอดส 004 กำรฝ กให แก ผ ผ ำนกำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สภำพ กำรต ดยำเสพต ด 005 กำรฝ กตำมโครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชด ำร 006 กำรฝ กให แก ผ ส งอำย หน า 287

7 007 กำรฝ กตำมโครงกำรภำยใต แผนพ ฒนำเศรษฐก จ จ งหว ดชำยแดนภำคใต 008 กำรฝ กตำมโครงกำรแก จน 009 กำรฝ กให แก คนพ กำร 010 กำรฝ กตำมโครงกำรไทยเข มแข ง 011 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ยภำยหล งน ำลด 012 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบภ ยแล ง 013 กำรฝ กด วยระบบตำมควำมสำมำรถ (CBT) หล กท 7 กล มสาขาอาช พตาม พรบ. ส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน : ก าหนดให ใช ต วเลข ด งน รห สสำขำอำช พ ควำมหมำย 1 สำขำอำช พช ำงก อสร ำง 2 สำขำอำช พช ำงอ ตสำหกำร 3 สำขำอำช พช ำงเคร องกล 4 สำขำอำช พช ำงไฟฟ ำ อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 5 สำขำอำช พช ำงอ ตสำหกรรมศ ลป 6 สำขำอำช พเกษตรอ ตสำหกรรม 7 สำขำอำช พภำคบร กำร หล กท 8 และ 9 กล มอาช พ : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สกล มอำช พ ควำมหมำย 01 กล มอำช พช ำงไม และก อสร ำง 02 กล มอำช พช ำงเคร องเร อน 03 กล มอำช พช ำงห ตถศ ลป 04 กล มอำช พช ำงเคร องประด บและอ ญมณ 05 กล มอำช พช ำงเคร องป นด นเผำ 06 กล มอำช พช ำงเคร องหน ง 07 กล มอำช พช ำงเช อม 08 กล มอำช พช ำงประกอบผล ตภ ณฑ โลหะ 09 กล มอำช พช ำงกลโรงงำน 10 กล มอำช พช ำงยนต หน า 288

8 11 กล มอำช พเคร องจ กรกลกำรเกษตร 12 กล มอำช พช ำงส และต วถ ง 13 กล มอำช พพน กงำนควบค มยำนยนต 14 กล มอำช พช ำงเคร องจ กรต นกำล ง 15 กล มอำช พช ำงไฟฟ ำ 16 กล มอำช พช ำงเคร องม อว ดและควบค มทำงอ ตสำหกรรม 17 กล มอำช พช ำงเคร องทำควำมเย นและปร บอำกำศ 18 กล มอำช พช ำงเคร องปร บอำกำศรถยนต 19 กล มอำช พช ำงอ เล กทรอน กส 20 กล มอำช พช ำงโทรคมนำคม 21 กล มอำช พช ำงคอมพ วเตอร 22 กล มอำช พเทคโนโลย สำรสนเทศ 23 กล มอำช พกำรบร หำรและจ ดกำร 24 กล มอำช พธ รก จบร กำรด ำนควำมปลอดภ ย 25 กล มอำช พกำรพ มพ 26 กล มอำช พกส กรรม 27 กล มอำช พช ำงแมคคำทรอน กส 28 กล มอำช พอ ตสำหกรรมส งทอและเคร องน งห ม 29 กล มอำช พออกแบบและเข ยนแบบก อสร ำง 30 กล มอำช พปศ ส ตว 31 กล มอำช พประมง 32 กล มอำช พธ รก จโรงแรมและสถำนท พ กแรม 33 กล มอำช พธ รก จภ ตตำคำรและร ำนอำหำร 34 กล มอำช พธ รก จบ นเท ง พ กผ อน และก ฬำ 35 กล มอำช พธ รก จจำหน ำยส นค ำและของท ระล ก 36 กล มอำช พธ รก จคมนำคมและกำรขนส ง 37 กล มอำช พธ รก จนำเท ยว 38 กล มอำช พกำรจ กสำน 39 กล มอำช พช ำงกลเร อ 40 กล มอำช พช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต หน า 289

9 41 กล มอำช พธ รก จกำรบร กำรในสำน กงำนและบ ำน 42 กล มอำช พธ รก จเสร มสวย 43 กล มอำช พธ รก จบร กำรส ขภำพและอนำม ย 44 กล มอำช พบ คร ภ ณฑ 45 กล มอำช พช ำงผล ตภ ณฑ เคร องเร อน 46 กล มอำช พจ ดสวน 47 กล มอำช พช ำงตกแต งและประด บยนต 48 กล มอำช พช ำงผล ตผล ตภ ณฑ ไฟเบอร กล ำส 49 กล มกำรใช ภำษำ 50 กล มอำช พช ำงออกแบบตกแต งภำยนอกและภำยในอำคำร 51 กล มอำช พออกแบบและเข ยนแบบเคร องกล 52 กล มอำช พออกแบบและเข ยนแบบไฟฟ ำ 53 กล มอำช พช ำงป นก อสร ำง 54 กล มอำช พอะล ม เน ยมก อสร ำง 55 กล มอำช พส อำคำร 56 กล มอำช พกำรป องก นภ ยในโรงงำนอ ตสำหกรรม หล กท 10 และ 11 อาช พในกล มอาช พ: กาหนดให ใช ต วเลขด งน 01 รห สอำช พใน กล มอำช พช ำงไม และก อสร ำง ควำมหมำย 01 ช ำงไม ก อสร ำง 02 ช ำงป นก อสร ำง 03 ช ำงส อำคำร 04 ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต 05 ช ำงท อและส ขภ ณฑ 06 ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม 07 ช ำงเข ยนแบบก อสร ำง 08 ช ำงควบค มงำนก อสร ำง 09 ช ำงสำรวจ 10 ช ำงซ อมบำร งอำคำร 11 ช ำงตกแต งอำคำร 12 ช ำงเหล กโครงสร ำง หน า 290

10 02 รห สอำช พในกล มอำช พช ำงเคร องเร อน ควำมหมำย 01 ช ำงไม เคร องเร อน 02 ช ำงเคร องเร อนอล ม เน ยม 03 ช ำงส เคร องเร อนไม 03 รห สอำช พในกล มอำช พช ำงห ตถศ ลป ควำมหมำย 01 ช ำงเข ยนลำยเบญจรงค 02 ช ำงทำกรอบร ปว ทยำศำสตร 03 ช ำงทำห ตถกรรมกระดำษอ ด 04 ช ำงบรรจ ภ ณฑ 05 ช ำงหล อผล ตภ ณฑ 06 ช ำงแกะสล กผล ตภ ณฑ 07 ช ำงประด ษฐ ของชำร วยและตกแต ง 08 กำรแต งหมอนผ ำ 09 กำรทำเท ยนแฟนซ 10 ช ำงแกะสล กห นทรำย 11 กำรทำม ดย อม 12 ช ำงทำบำต ก 13 ช ำงทำผล ตภ ณฑ จำกกะลำมะพร ำว 14 ศ ลปะกำรต อผ ำและงำนคว ลท 15 กำรป กลวดลำยล กป ดลงบนผ ำ 16 กำรป กผ ำ 17 กำรประด ษฐ ดอกไม เท ยนหอม 18 ช ำงทำกรอบร ป 19 กำรจ ดสวน 20 ส อส งพ มพ 21 ช ำงส เคร องเร อน 22 ช ำงทำกรอบพระ 23 ช ำงทำผล ตภ ณฑ จำกไม มะม วง 24 กำรประด ษฐ ดอกไม จำกธนบ ตร 25 กำรเพ มม ลค ำผล ตภ ณฑ : กำรออกแบบต กตำจำกเศษผ ำ หน า 291

11 26 กำรทำน ำม นหอมระเหยจำกพรรณไม ไทย 27 กำรป นกระดำษเป นร ปส ตว 28 งำนกระจกส (Stained Glass) 29 กำรผ กผ ำและกำรพ บผ ำ 30 งำนเดค พำจ : กำรผน กร ปบนว ตถ 31 กำรวำดภำพเพ อตกแต ง (Decorative Painting) 32 กำรลงร ก-ป ดทอง 33 กำรจ ดดอกไม 34 กำรทำผล ตภ ณฑ จำกมะพร ำว 35 กำรสร ำงสรรค ผน งอย ำงม ด ไซน 36 กำรทำของตกแต งบ ำน 37 ช ำงเทคน คงำนส ผล ตภ ณฑ ไม 38 กำรทำผล ตภ ณฑ จำกด ำยด บ 39 กำรผล ตว กผม 40 กำรเย บกระเป ำผ ำ 41 กำรร อยล กป ด 42 ศ ลปะประด ษฐ 43 กำรทำผล ตภ ณฑ จำกเส อกระจ ด 44 กำรทำไม กวำดก ำนมะพร ำวและดอกหญ ำ 45 กำรทำกรงนก 46 กำรทำภำพน นต ำ 47 กำรออกแบบผล ตภ ณฑ 48 กำรทำเคร องเง น 04 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องประด บและอ ญมณ ควำมหมำย 01 ช ำงเคร องประด บและอ ญมณ 02 ช ำงเจ ยระไนพลอย 03 ช ำงเคร องประด บ (ร ปพรรณ) 04 ช ำงเคร องประด บ (หล อ) 05 กำรประด ษฐ เคร องประด บ หน า 292

12 05 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องป นด นเผำ ควำมหมำย 01 ช ำงข นร ปเคร องป นด นเผำ 02 ช ำงเคล อบและตกแต งเคร องป นด นเผำ 03 ช ำงเข ยนลำยเคร องป นด นเผำ 04 ช ำงเทคโนโลย เซรำม กส 06 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องหน ง ควำมหมำย 01 ช ำงผล ตภ ณฑ เคร องหน ง 02 ช ำงห ตถกรรมงำนหน ง 03 ช ำงออกแบบเคร องหน ง 04 ช ำงเย บจ กรอ ตสำหกรรมหน ง 05 ช ำงซ อมเคร องหน ง 07 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเช อม ควำมหมำย 01 ช ำงเช อมอ ตสำหกรรม 02 ช ำงเช อมอำร กโลหะด วยม อ 03 ช ำงเช อมแก ส 04 ช ำงเช อมม ก 05 ช ำงเช อมฟล กซ คอร 06 ช ำงเช อมท ก 07 ช ำงเช อมพลำสม ำ 08 ช ำงเช อมแม ก 09 ช ำงเช อมพลำสต ก 10 ช ำงเช อมและต ดโลหะใต น ำ 11 ช ำงบ ดกร 12 ผ ปฏ บ ต กำรเช อมระบบอ ตโนม ต 13 ผ ตรวจสอบงำนเช อม 08 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงประกอบผล ตภ ณฑ โลหะ ควำมหมำย 01 ช ำงโลหะแผ น 02 ช ำงประกอบผล ตภ ณฑ โลหะ 03 ช ำงต ดโลหะ หน า 293

13 04 ช ำงประกอบท อ 05 ช ำงประกอบโครงสร ำงเหล ก 09 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงกลโรงงำน ควำมหมำย 01 ช ำงเคร องม อกล 02 ช ำงแม พ มพ 03 ช ำงทำเคร องม อ 04 ช ำงล บเคร องม อต ด 05 ช ำงเคร องม อว ดและตรวจสอบ 06 ช ำงปร บและประกอบเคร องม อกล 07 ช ำงซ อมบำร งร กษำเคร องจ กกล 08 ช ำงกล ง 09 ช ำงปร บ 10 ช ำงกลโรงงำน 11 ช ำงหล อโลหะ 12 ช ำงควบค มเคร องกล ง CNC 13 ช ำงควบค มเคร องก ด 14 ช ำงควบค มเคร องก ด CNC 15 ช ำงควบค มเคร องเจ ย 16 ช ำงควบค มเคร อง WIRE CUT 17 ช ำงควบค มเคร อง EDM 18 ช ำงตรวจสอบเคร องม อกล 19 ช ำงทำจ กซ และฟ กเจอร 20 ช ำงกระสวน 21 ช ำงทำแม พ มพ ป มโลหะ 22 ช ำงไฮดรอล ก 23 ช ำงน วแมต ก 24 ช ำงระบบป มและวำล ว 25 ช ำงระบบส งถ ำยกำล ง 26 ช ำงสอบเท ยบเคร องม อว ด หน า 294

14 10 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงยนต ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมรถยนต 02 ช ำงซ อมเคร องยนต 03 ช ำงไฟฟ ำรถยนต 04 ช ำงซ อมระบบเคร องล ำงและส งกำล ง 05 ช ำงบำร งร กษำรถยนต 11 รห สอำช พ ในกล มอำช พเคร องจ กรกลกำรเกษตร ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร 02 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลท ใช ในฟำร มแบบ เคล อนท (เช น รถแทรคเตอร รถเก ยวข ำว รถไถนำ เป นต น) 03 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลท ใช ในฟำร มแบบไม เคล อนท 12 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงส และต วถ ง ควำมหมำย 01 ช ำงส รถยนต 02 ช ำงซ อมต วถ งรถยนต 03 ช ำงประกอบต วถ งรถยนต 04 ช ำงผสมส รถยนต 05 ช ำงข ดส รถยนต 13 รห สอำช พ ในกล มอำช พพน กงำนควบค มยำนยนต ควำมหมำย 01 พน กงำนควบค มเคร องจ กรกลหน ก 1(ประเภทต ก ข ด เจำะ) 02 พน กงำนควบค มเคร องจ กรกลหน ก 2 (ประเภทเกล ย บด ด น) 03 พน กงำนควบค มเคร องจ กรกลหน ก 3 (ประเภทยก) 14 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องจ กรต นกำล ง ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลหน ก 1 (ประเภทต ก ข ด เจำะ) 02 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลหน ก 2 (ประเภทเกล ย บด ด น) 03 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลหน ก 3 (ประเภทยก) 04 ช ำงซ อมเคร องต นกำล ง 15 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงไฟฟ ำ ควำมหมำย 01 ช ำงไฟฟ ำ หน า 295

15 02 ช ำงไฟฟ ำอำคำร 03 ช ำงไฟฟ ำโรงงำนหร อช ำงไฟฟ ำอ ตสำหกรรม หร อช ำงไฟฟ ำกำล ง 04 ช ำงไฟฟ ำแรงส ง 05 ช ำงต ดต งระบบไฟฟ ำและส อสำรภำยในอำคำร 16 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องม อว ด ควำมหมำย และควบค มทำงอ ตสำหกรรม 01 ช ำงเคร องม อว ดและควบค มทำงอ ตสำหกรรม 17 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องทำควำมเย น ควำมหมำย และปร บอำกำศ 01 ช ำงเคร องทำควำมเย นและปร บอำกำศ 02 ช ำงเคร องปร บอำกำศภำยในบ ำน 03 ช ำงเคร องทำควำมเย น 18 รห สอำช พ ในสำขำกล มช ำงเคร องปร บอำกำศรถยนต ควำมหมำย 01 ช ำงเคร องปร บอำกำศรถยนต 19 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงอ เล กทรอน กส ควำมหมำย 01 ช ำงอ เล กทรอน กส 02 ช ำงอ เล กทรอน กส อ ตสำหกรรม 03 ช ำงซ อมเคร องม อว ดและทดสอบ 04 ช ำงซ อมเคร องม อและอ ปกรณ ทำงกำรแพทย 05 ช ำงซ อมกล องถ ำยร ป 06 ช ำงซ อมนำฬ กำ 20 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงโทรคมนำคม ควำมหมำย 01 ช ำงโทรคมนำคม 02 ช ำงโทรศ พท 03 ช ำงข ำยสำยตอนนอก 04 ช ำงต ดต งจำนร บส ญญำณดำวเท ยม 05 ช ำงซ อมเคร องร บโทรศ พท ม อถ อ หน า 296

16 21 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงคอมพ วเตอร ควำมหมำย 01 ช ำงคอมพ วเตอร 22 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเทคโนโลย สำรสนเทศ ควำมหมำย 01 น กพ ฒนำโปรแกรมคอมพ วเตอร 02 ผ ด แลระบบเคร อข ำย (Network administrator) 03 ผ ด แลเว บ (Web master) 04 พน กงำนบ นท กข อม ลคอมพ วเตอร 23 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรบร หำรและจ ดกำรเช งธ รก จ ควำมหมำย 01 กำรจ ดกำรธ รก จขนำดกลำงและขนำดย อม 02 กำรบร หำรและจ ดกำรเช งธ รก จ 03 กำรสร ำงและพ ฒนำท มงำน 04 กำรปร บปร งและเพ มประส ทธ ภำพในกำรท ำงำน 05 กำรปร บปร งกำรเพ มผลผล ต 06 กำรบร หำรเวลำ 07 กำรสร ำงกำรบร กำรท ประท บใจ 08 เจ ำหน ำท ฝ กอบรม 09 พน กงำนบร หำรงำนระด บต น 10 กำรประกอบธ รก จ 24 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จบร กำร ควำมหมำย ด ำนควำมปลอดภ ย 01 พน กงำนร กษำควำมปลอดภ ย 25 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรพ มพ ควำมหมำย 01 พ มพ สกร น 02 พ มพ ออฟเซต 03 กำรออกแบบลำยพ มพ ผ ำ 04 พ มพ ส งทอ 26 รห สอำช พ ในกล มอำช พกส กรรม ควำมหมำย 01 กำรปล กพ ชไร และผ ก 02 กำรจ ดกำรและควบค มด แลฟำร ม หน า 297

17 03 กำรปล กป ำไม และผ ท ทำงำนป ำไม 04 กำรกร ดยำง 05 กำรผล ตไม กระถำงเพ อกำรค ำ 06 กำรผล ตพ ชผ กไฮโดรโปรน กส 27 รห สอำช พ ในกล มอำช พเมคคำทรอน กส ควำมหมำย 01 งำนเมคคำทรอน กส อ ตสำหกรรม 28 รห สอำช พ ในกล มอำช พอ ตสำหกรรมส งทอเคร องน งห ม ควำมหมำย 01 ช ำงต ดเย บเส อผ ำสตร 02 ช ำงอ ตสำหกรรมเคร องน งห ม 03 ช ำงต ดเย บเส อผ ำเด ก 04 ช ำงออกแบบเส อผ ำ 05 ช ำงเย บจ กรอ ตสำหกรรม(ส งทอและเคร องน งห ม) 06 ช ำงป กจ กร 07 ช ำงซ อมจ กร 08 ช ำงต ดเย บเส อผ ำผ ชำย 09 ช ำงต ดผ ำ 10 ช ำงย อมส ส งทอ 11 ช ำงทำแบบต ด 12 ช ำงออกแบบลำยผ ำ 13 ช ำงซ อมจ กรอ ตสำหกรรม 14 เทคโนโลย อ ปกรณ ช วยเย บอ ตสำหกรรม 15 ช ำงต ดเย บเส อผ ำ (เส อย ดคอกลมและเส อโปโล) 16 ศ ลปะกำรตกแต งเส อ 17 งำนถ กโครเชท และน ตต ง 18 งำนถ กไหมพรม 19 Garment Engineer 20 Garment Management and PCC 21 กำรทำผ ำบำต ก 22 ห ตถกรรมงำนทำผ ำด นม อ หน า 298

18 23 กำรบร หำรกำรเปล ยนแปลง(Change Management) 24 กำรบร หำรโครงกำรม งเน นผลส มฤทธ (Project Management) 25 กำรเย บผ ำห ม 29 รห สอำช พ ในสำขำอำช พออกแบบและเข ยนแบบก อสร ำง ควำมหมำย 01 กำรออกแบบก อสร ำง 02 กำรเข ยนแบบก อสร ำง 30 รห สอำช พ ในกล มอำช พปศ ส ตว ควำมหมำย 01 กำรเล ยงส ตว 02 กำรจ ดกำรและควบค มด แลฟำร ม 31 รห สอำช พ ในกล มอำช พประมง ควำมหมำย 01 ผ เพำะเล ยงส ตว น ำ 02 ผ จ บส ตว น ำ 03 งำนท เก ยวข องก บกำรประมง 32 รห สอำช พ ในกล มธ รก จโรงแรมและ ควำมหมำย สถำนท พ กแรม 01 แม บ ำนโรงแรม 02 พน กงำนบร กำรส วนหน ำของโรงแรม 03 พน กงำนบร กำรอำหำรและเคร องด ม 04 พน กงำนผสมเคร องด ม 05 พน กงำนทำควำมสะอำด 06 ผ ด แลพน กงำนทำควำมสะอำด 07 พน กงำนยกกระเป ำ 08 พน กงำนร กษำควำมปลอดภ ยในโรงแรม 33 รห สอำช พ ในกล มอำช พภ ตตำคำรและร ำนอำหำร ควำมหมำย 01 ผ ปร งอำหำรนำนำชำต 02 ผ ปร งอำหำรไทย 03 ผ แปรร ปและถนอมอำหำร 04 กำรทำขนม หน า 299

19 05 กำรประกอบอำหำรว ำง 06 กำรประกอบอำหำรอบ 07 กำรแกะสล กผ กและผลไม 08 ส ขอนำม ยในอำหำร 34 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จบ นเท ง พ กผ อนและก ฬำ ควำมหมำย 01 ผ ปฏ บ ต งำนท เก ยวข องก บก ฬำ 02 ผ ปฏ บ ต งำนในธ รก จ 03 พน กงำนบร กำรสนำมกอล ฟ 35 รห สอำช พ ในกล มอำช พจำหน ำยส นค ำและ ควำมหมำย ของท ระล ก 01 พน กงำนขำย 02 พน กงำนเก บเง น 03 เทคน คกำรจำหน ำยส นค ำและผล ตภ ณฑ 04 กำรพ ฒนำผล ตภ ณฑ ให เป นท ต องกำรของตลำด 36 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จคมนำคมและกำรขนส ง ควำมหมำย 01 พน กงำนข บรถ 02 พำณ ชย นำว 37 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จนำเท ยว ควำมหมำย 01 ผ จ ดนำเท ยว 02 ม คค เทศก 03 ผ จ ดบร กำรเช ำรถ 38 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงจ กสำน ควำมหมำย 01 ช ำงห ตถกรรมจ กสำนท วไป 02 ช ำงจ กสำนเคร องเร อน (เฟอร น เจอร ) 03 ผล ตภ ณฑ จ กสำนไม ไผ 39 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงกลเร อ ควำมหมำย 01 ช ำงกลเร อ 02 กำรซ อมเคร องเร อหำงยำว หน า 300

20 40 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต 02 ตกแต งและประกอบรถจ กรยำนยนต 41 รห สอำช พ ในกล มอำช พบร กำรในสำน กงำนและบ ำน ควำมหมำย 01 ผ ปฏ บ ต งำนด ำนคอมพ วเตอร 02 เลขำน กำร 03 พน กงำนร บโทรศ พท 04 พน กงำนจ ดเก บเอกสำร 05 ห วหน ำงำน 06 ผ ช วยงำนบ ำน 07 พน กงำนต อนร บ 42 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จเสร มสวย ควำมหมำย 01 ช ำงแต งผม 02 กำรเพ นท เล บ 03 กำรแต งหน ำ 43 รห สอำช พ ในกล มอำช พบร กำรส ขภำพและอนำม ย ควำมหมำย 01 พน กงำนนวดแผนไทย 02 ผ ด แลเด กและผ ส งอำย 03 ไทยสปำ 44 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงบ คร ภ ณฑ ควำมหมำย 01 ช ำงบ คร ภ ณฑ เคร องเร อน 02 ช ำงบ คร ภ ณฑ รถยนต 03 ช ำงบ คร ภ ณฑ รถจ กรยำนยนต 45 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงผล ตภ ณฑ เคร องเร อน ควำมหมำย 01 กำรทำเคร องเร อนหวำย 02 กำรทำเคร องเร อนหวำยไม 03 กำรอ ำนแบบเคร องเร อน 04 เทคน คงำนเคร องเร อนไม หน า 301

21 46 รห สอำช พ ในกล มอำช พจ ดสวน ควำมหมำย 01 กำรจ ดสวน 47 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงตกแต งและประด บยนต ควำมหมำย 01 ช ำงประด บยนต (ตกแต งภำยใน) 02 ช ำงประด บยนต (เคร องเส ยง) 48 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงผล ตผล ตภ ณฑ ไฟเบอร กล ำส ควำมหมำย 01 กำรทำของท ระล ก 02 กำรทำช นส วนรถยนต 03 กำรทำเร อไฟเบอร กล ำส 49 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรใช ภำษำ ควำมหมำย 01 ภำษำอ งกฤษ 02 ภำษำจ น 03 ภำษำญ ป น 04 ภำษำเกำหล 05 ภำษำเขมร 06 ภำษำอ นโดน เซ ย 07 ภำษำฟ ล ป โน 08 ภำษำเว ยดนำม 09 ภำษำพม ำ 10 ภำษำลำว 11 ภำษำมำลำย บร ไน 12 ภำษำมำเลย 50 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงออกแบบตกแต งภำยนอกและภำยในอำคำร ควำมหมำย 01 กำรออกแบบตกแต งภำยนอก 02 กำรออกแบบตกแต งภำยใน 51 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรออกแบบและเข ยนแบบเคร องกล ควำมหมำย 01 ช ำงเข ยนแบบเคร องกล 02 ช ำงเข ยนแบบเคร องกลด วยคอมพ วเตอร หน า 302

22 52 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรออกแบบและเข ยนแบบไฟฟ ำ ควำมหมำย รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงป นก อสร ำง ควำมหมำย 01 ช ำงก ออ ฐ 02 ช ำงฉำบป น 03 ช ำงป กระเบ อง 54 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงอะล ม เน ยมก อสร ำง ควำมหมำย 01 ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม 02 ช ำงทำประต หน ำต ำงอะล ม เน ยม 55 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงส อำคำร ควำมหมำย 01 ช ำงส อำคำรภำยใน 02 ช ำงส อำคำรภำยนอก 56 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรป องก นภ ยใน ควำมหมำย โรงงำนอ ตสำหกรรม 01 กำรป องก นภ ยในโรงงำนอ ตสำหกรรม 02 กำรป องก นภ ยด ำนฟ ส กส 03 กำรป องก นภ ยด ำนเคม 04 กำรป องก นภ ยด ำนช วว ทยำ 05 กำรป องก นภ ยด ำนเออร โกโนม กส หล กท 12 และ 13 ลาด บท ของหล กส ตรในอาช พ ของแต ละหน วยงาน : กาหนดให ใช ต วเลขเร ยงลาด บก นไป โดยเร มต งแต หล กส ตรหล กส ตรท 01 ถ งหล กส ตรท 99 ต วอย างการกาหนดรห สหล กส ตร หล กส ตรการฝ กเตร ยมเข าทางาน สาขาช างเช อมอาร กโลหะด วยม อ (รห สหล กส ตร ) หน า 303

23 อธ บายความหมายของรห สหล กส ตร : จ งหว ด/หน วยงำน = 09 หมำยถ ง สำน กพ ฒนำผ ฝ กและเทคโนโลย กำรฝ ก ก จกรรมกำรฝ กหล ก = 1 หมำยถ ง กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน ก จกรรมกำรฝ กย อย = 002 หมำยถ ง ว ฒ บ ตรพ ฒนำฝ ม อแรงงำน (วพร.) กล มสำขำอำช พ = 2 หมำยถ ง กล มสำขำอำช พช ำงอ ตสำหกำร กล มอำช พ = 07 หมำยถ ง กล มอำช พช ำงเช อม สำขำ/งำนในกล มอำช พ = 02 หมำยถ ง ช ำงเช อมอำร กโลหะด วยม อ ลำด บท ของหล กส ตร = 01 หมำยถ ง หล กส ตรลำด บท 1 ในสำขำช ำงเช อมอำร ก โลหะด วยม อ หน า 304

24 กล มสาขาอาช พช างก อสร าง ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรฝ กเตร ยมเข ำ ช ำงเข ยนแบบก อสร ำง ,680 ทำงำน ช ำงควบค มงำนก อสร ำง ,680 ช ำงซ อมบำร งอำคำร ช ำงซ อมบำร งอำคำร(ฉบ บแก ไข) ช ำงแบบหล อคอนกร ต ช ำงไม ก อสร ำง ช ำงไม วงกบ ช ำงไม ก อสร ำง ,120 ช ำงก ออ ฐ ช ำงฉำบป น ช ำงป กระเบ อง ช ำงก ออ ฐฉำบป น ช ำงเทคน คงำนป นผล ตภ ณฑ ,680 ช ำงเทคน คงำนป นก อสร ำง ช ำงห นข ดตกแต ง ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต ช ำงส อำคำร ช ำงส ,120 ช ำงส ตกแต ง ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต ช ำงท อและส ขภ ณฑ ช ำงเด นท อและต ดต งส ขภ ณฑ ในระบบ ส ขำภ บำล ช ำงท อและส ขภ ณฑ ,120 ช ำงต ดต งผน งและฝ ำเพดำนย ปซ ม ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม ช ำงกระจกอล ม เน ยม ช ำงเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ช ำงเข ยนแบบสถำป ตยกรรม ,404 หน า 305

25 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม ช ำงซ อมบำร งอำคำร ช ำงไม เคร องเร อน ช ำงส เคร องเร อน ช ำงไม เคร องเร อน ,120 ช ำงทำเคร องเร อนไม ยำงพำรำ ช ำงเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ช ำงไม เคร องเร อน ,180 กำรฝ กยกระด บฝ ม อ กำรทำไม แบบหล อคอนกร ต กำรก อสร ำงอำคำรไม กำรทำวงกบไม กำรทำพำเลท กำรม งหล งคำ กำรสร ำงบ ำนด น กำรทำกระบะใส ไม ประด บทรงส ง กำรทำผล ตภ ณฑ จำกไม (ช นวำงของ) กำรป พ นไม บนตง กำรทำต ร บจดหมำยจำกไม กำรก ออ ฐฉำบป น กำรทำห นข ดตกแต ง กำรป พ น-บ ผน ง กำรป กระเบ อง กำรก ออฐ มวลเบำ ช ำงก อผน งอ ฐมวลเบำ กำรทำส ตกแต ง กำรบำร งร กษำส อำคำร - ส เคร องเร อน กำรทำส ตกแต ง กำรด ดเหล กโครงสร ำง กำรเด นท อและต ดต งส ขภ ณฑ กำรทำประต - หน ำต ำงอะล ม เน ยม กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงอะล ม เน ยม หน า 306

26 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงเหล กช บส งกะส กำรทำประต บำนเล อนบำนสว งระบบไฟฟ ำ กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในห องนอน กำรอ ำนแบบก อสร ำง กำรเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำง ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำง ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำง ระด บ กำรประมำณรำคำก อสร ำง กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในห องอำหำร กำรเข ยนแบบพ นฐำน กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในคร ว กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในห องร บแขก กำรทำห นจำลอง(โมเดล) กำรเข ยนแบบสถำป ตยกรรม 3 ม ต ( 3D Modeling) เข ยนแบบจ ดสวน กำรควบค มงำนก อสร ำง เทคน คกำรควบค มงำนสร ำงถนนขนำดเล ก เทคน คกำรควบค มงำนสร ำง(โครงกำรอบต.) ช ำงซ อมบำร งอำคำร กำรป โมเสกปำร เก กำรต ดต งไม ฝำสำเร จร ป กำรป พ นไม บนตง กำรป พ นกระเบ องยำง เข ยนแบบเคร องเร อนไม ยำงพำรำ กำรทำเคร องเร อนไม ยำงพำรำ กำรประกอบช นงำนไม หน า 307

27 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรทำเก ำอ กำรทำเคร องเร อนโครงไม จร ง กำรทำเคร องเร อนถอด - ประกอบ กำรเข ยนแบบเคร องเร อนด วยคอมพ วเตอร กำรทำเคร องเร อนจำกแผ นใยไม อ ด กำรพ นส อ ตสำหกรรม กำทำประต -หน ำต ำงอะล ม เน ยม กำรทำเคร องเร อนอะล ม เน ยม กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงเหล กช บส งกะส ช ำงไม ก อสร ำง ระด บ ช ำงไม ก อสร ำง ระด บ ช ำงไม ก อสร ำง ระด บ ช ำงก ออ ฐ ระด บ ช ำงก ออ ฐ ระด บ ช ำงก ออ ฐ ระด บ ช ำงฉำบป น ระด บ ช ำงฉำบป น ระด บ ช ำงฉำบป น ระด บ อะล ม เน ยมก อสร ำง ระด บ ช ำงเคร องเร อนไม ระด บ ช ำงส เคร องเร อน ระด บ ช ำงไม แบบ(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำนส งค โปร ) ช ำงก ออ ฐ(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำนส งค โปร ) ช ำงฉำบป น(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำนส งค โปร ) ช ำงป นกระเบ อง(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำน ส งค โปร ) ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต(หล กส ตรทดสอบ มำตรฐำนส งค โปร ) หน า 308

28 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม ช ำงประกอบเหล ก(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำน ส งค โปร ) กำรป พ นไม ลำม เนต ว ตกรรมใหม ผล ตภ ณฑ ป นอ นทร และเทคน ค สำหร บช ำงป น เทคน คงำนป นซ เมนต และงำนไม ระด บ กำรป กระเบ อง กำรป พ น-บ ผน ง กำรตกแต งส ลวดลำยพ เศษ ผ ประกอบกำรใหม กล มช ำงส กำรทำส อำคำรและส เคร องเร อน กำรเด นท อและต ดต งส ขภ ณฑ กำรต ดต งผน งเฌอร ำอ นฟ ลวอลล ช ำงต ดต งอะล ม เน ยมก อสร ำง กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงเหล กช บส งกะส ช ำงป พ นไม ลำม เนต กำรป กระเบ องโดยใช ว สด กำวซ เมนต และว สด ยำแนวท เป นม ตรก บส งแวดล อม ช ำงต ดต งคร วอ ตสำหกรรม เบ องต น กำรต ดต งผน งและฝ ำเพดำนย ปซ มฉำบเร ยบ ตำมมำตรฐำนสำกล ช ำงต ดต งโครงหล งคำและแผ นหล งคำเหล กร ด เย น กำรฝ กอำช พเสร ม กำรประด ษฐ ช นงำนจำกไม กำรทำผล ตภ ณฑ จำกไม (ท แขวนผ ำ) กำรก อสร ำงอำคำรไม ช ำงก อสร ำง กำรก ออ ฐฉำบป น กำรป กระเบ อง กำรทำห นข ด ช ำงป กระเบ อง ช ำงก ออ ฐ-ฉำบป น หน า 309

29 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรทำส อำคำร กำรด ดเหล ก กำรเด นท อประปำ PVC กำรต ดต งผน งและฝ ำเพดำนย ปซ ม ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม กำรทำม งลวด กำรทำเคร องเร อน กำรประด ษฐ ช นงำนจำกไม กำรก ออ ฐฉำบป น กำรป กระเบ อง กำรก อสร ำงอำคำรไม ก ออ ฐฉำบป น ป กระเบ อง กำรด ดเหล ก เด นท อประปำ PVC หน า 310

30 กล มสาขาอาช พช างเคร องกล ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรฝ กเตร ยมเข ำ ทำงำน ช ำงยนต ,680 ช ำงซ อมจ กรยำนยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ช ำงไฟฟ ำรถยนต ช ำงซ อมระบบส งกำล งและเคร องล ำงรถยนต ช ำงต ดต งเคร องเส ยงรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร ช ำงส รถยนต ช ำงซ อมต วถ งรถยนต ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ,120 ช ำงยนต ,600 ช ำงซ อมจ กรยำนยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ,120 ช ำงไฟฟ ำรถยนต ช ำงซ อมระบบกำล งและเคร องล ำงรถยนต ช ำงต ดต งเคร องเส ยงรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร ช ำงส รถยนต ช ำงซ อมต วถ งรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ต ดท ำยเร อ ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ช ำงซ อมรถยนต ,180 ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ,180 หน า 311

31 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรฝ กยกระด บฝ ม อ ช ำงเข ยนแบบเคร องกล ช ำงเข ยนแบบแผ นคล กำรซ อมรถยนต กำรตรวจสมรรถนะรถยนต กำรซ อมเคร องยนต ด เซล กำรปร บแต งป มและห วฉ ดด เซล กำรว เครำะห เคร องยนต เบนซ น กำรซ อมเคร องยนต เบนซ น กำรปร บแต งเคร องยนต เบนซ น กำรว เครำะห ระบบประจ ไฟฟ ำในรถยนต กำรซ อมอ ปกรณ ไฟฟ ำในรถยนต กำรเด นสำยไฟฟ ำในรถยนต กำรซ อมระบบส งถ ำยกำล งรถยนต กำรซ อมระบบห ำมล อรถยนต กำรต งศ นย ถ ำวงล อรถยนต กำรบำร งร กษำรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร กำรพ นส รถยนต กำรโป ส รถยนต กำรปะผ ต วถ งรถยนต พน กงำนควบค มเคร องจ กรรถข ด พน กงำนควบค มเคร องจ กรรถยก พน กงำนควบค มรถป นจ น เทคน คกำรซ อมบำร งเคร องยนต ต ดท ำยเร อ กำรซ อมรถจ กรยำนยนต กำรซ อมรถจ กรยำนยนต หน า 312

32 ก จกรรมกำรฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต (ตำมมำตรฐำนฝ ม อ แรงงำน ช น 2) ช ำงซ อมรถยนต รถยนต ระด บ ช ำงซ อมรถยนต รถยนต ระด บ ช ำงส รถยนต ระด บ ช ำงส รถยนต ระด บ ช ำงเคำะต วถ งรถยนต ระด บ ช ำงเคำะต วถ งรถยนต ระด บ ช ำงเคำะต วถ งรถยนต ระด บ ช ำงเข ยนแบบเคร องกลด วยคอมพ วเตอร ระด บ 1 เมคคคทรอน กส ระด บ เมคคคทรอน กส ระด บ เมคคคทรอน กส ระด บ เมคคคทรอน กส ระด บ หน า 313

33 กล มสำขำอำช พช ำงอ ตสำหกำร ก จกรรมกำรฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมง ฝ กรวม กำรฝ กเตร ยมเข ำ ทำงำน ช ำงเช อมและโลหะแผ น ช ำงเช อมอำร กโลหะด วยม อ ช ำงเช อมไฟฟ ำด วยม อ ช ำงเช อม TIG ช ำงเช อม MAG ช ำงเช อมไฟฟ ำ ช ำงเช อมแก ส ช ำงเช อมม ก ช ำงเช อมฟล กซ คอร ช ำงเช อมท ก ช ำงเช อมแม ก ช ำงผล ตภ ณฑ โลหะแผ น ช ำงประกอบท อ ช ำงกล ง หน า 314

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

สาขา. เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด

สาขา. เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด เมคคาทรอน กส (ท ม) แนวข อสอบ การแข งข นฝ ม อแรงงานแห งชาต คร งท 26 ระด บภาค แข งข นระหว างว นท 8-10 กรกฎาคม 2558 จ ดโดย สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 3 ชลบ ร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรณ ต ำกว ำ 4

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

M Generation เข าใจได ไม ยากหากเป ดใจ มหกรรมว ชาการ ขอแสดงความย นด ก บ คร ได ร บเคร องหมายเช ดช เก ยรต จากค การแข งข นท กษะว ชาช พ รางว ลหน งแสนคร ด

M Generation เข าใจได ไม ยากหากเป ดใจ มหกรรมว ชาการ ขอแสดงความย นด ก บ คร ได ร บเคร องหมายเช ดช เก ยรต จากค การแข งข นท กษะว ชาช พ รางว ลหน งแสนคร ด ม ห ใ ษ ก ศ นร บน ก ย นด ต อ รศ กษ 2556 ประจำ ป ก กรแข งข นท กษะว ชช พ ล มภคเหน อคร งท 26 ษเอกชนก ว ทยล ยเทคโนโลย และอช วศ ก รงว ลหน งแสนคร ด M Generation เข ใจได ไม ยกหกเป ดใจ มหกรรมว ชกร คอนเส ร ตซ เทครวมใจต

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำน ำ ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษา

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558 แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558 สารบ ญ หน า หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ แบบ PA 1 - งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มหร อมร บการตรวจสอบ)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน สำน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา ป งบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๘ กล มพ ฒนาองค กร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา คานา สำน กงำนป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครรำชส มำได จ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 สร ปการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงอ ตสาหกรรม จ

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information