ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร"

Transcription

1

2 ภาคผนวก ซ มาตรฐานการกาหนดรห สหล กส ตร กำหนดให ใช ต วเลขจำนวน 13 หล ก ส ำหร บกำก บช อของหล กส ตรกำรฝ กต ำงๆ ซ งเป ด ดำเน นกำรฝ กในสถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค / ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ด ด งน หล กท ความหมายของต วเลขประจาหล ก ต วเลขหล กท 1 และ 2 หมำยถ ง จ งหว ด/หน วยงำนท สร ำงหล กส ตร ต วเลขหล กท 3 หมำยถ ง ก จกรรมกำรฝ กหล ก ต วเลขหล กท 4, 5 และ 6 หมำยถ ง ก จกรรมกำรฝ กย อย ต วเลขหล กท 7 หมำยถ ง กล มสำขำอำช พตำม พรบ.ส งเสร มกำรพ ฒนำฝ ม อแรงงำน ต วเลขหล กท 8 และ 9 หมำยถ ง กล มอำช พ ต วเลขหล กท 10 และ 11 หมำยถ ง อำช พในกล มอำช พ ต วเลขหล กท 12 และ 13 หมำยถ ง ลำด บท ของหล กส ตรในอำช พ หล กท 1 และ 2 จ งหว ด/หน วยงาน ท สร างหล กส ตร : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สจ งหว ด/หน วยงำนท สร ำงหล กส ตร ควำมหมำย 03 กองพ ฒนำศ กยภำพแรงงำนและผ ประกอบก จกำร 07 กล มงำนพ ฒนำฝ ม อแรงงำนนำนำชำต เช ยงแสน 08 กล มงำนอ ตสำหกรรมบร กำร 09 สำน กพ ฒนำผ ฝ กและเทคโนโลย กำรฝ ก 10 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนกร งเทพมหำนคร 11 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 1 สม ทรปรำกำร 12 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนนทบ ร 13 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดปท มธำน 14 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพระนครศร อย ธยำ 15 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ำงทอง 16 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดลพบ ร หน า 283

3 17 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดส งห บ ร 18 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดช ยนำท 19 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสระบ ร 20 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 3 ชลบ ร 21 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดระยอง 22 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดจ นทบ ร 23 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดตรำด 24 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดฉะเช งเทรำ 25 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดปรำจ นบ ร 26 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครนำยก 27 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสระแก ว 30 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 5 นครรำชส มำ 31 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดบ ร ร มย 32 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดส ร นทร 33 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดศร สะเกศ 34 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 7 อ บลรำชธำน 35 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดยโสธร 36 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดช ยภ ม 37 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอำนำจเจร ญ 38 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดบ งกำฬ 39 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดหนองบ วลำภ 40 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 6 ขอนแก น 41 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ดรธำน 42 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเลย 43 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดหนองคำย 44 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดมหำสำรคำม 45 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดร อยเอ ด 46 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกำฬส นธ 47 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสกลนคร 48 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครพนม หน า 284

4 49 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดม กดำหำร 50 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเช ยงใหม 51 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดลำพ น 52 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 10 ลำปำง 53 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ตรด ตถ 54 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดแพร 55 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดน ำน 56 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพะเยำ 57 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเช ยงรำย 58 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดแม ฮ องสอน 60 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 8 นครสวรรค 61 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดอ ท ยธำน 62 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกำแพงเพชร 63 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดตำก 64 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดส โขท ย 65 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 9 พ ษณ โลก 66 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพ จ ตร 67 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเพชรบ รณ 70 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 4 รำชบ ร 71 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกำญจนบ ร 72 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 2 ส พรรณบ ร 73 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครปฐม 74 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสม ทรสำคร 75 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสม ทรสงครำม 76 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดเพชรบ ร 77 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดประจวบค ร ข นธ 80 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนครศร ธรรมรำช 81 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดกระบ 82 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพ งงำ 83 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดภ เก ต หน า 285

5 84 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 11 ส รำษฎร ธำน 85 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดระนอง 86 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดช มพร 90 สถำบ นพ ฒนำฝ ม อแรงงำนภำค 12 สงขลำ 91 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดสต ล 92 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดตร ง 93 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดพ ทล ง 94 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดป ตตำน 95 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดยะลำ 96 ศ นย พ ฒนำฝ ม อแรงงำนจ งหว ดนรำธ วำส หล กท 3 ก จกรรมการฝ กหล ก : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กหล ก ควำมหมำย 1 กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน (Pre-employment Training) 2 กำรฝ กยกระด บฝ ม อ (Upgrade Training) 3 กำรฝ กอำช พเสร ม (Re-training) หล กท 4, 5 และ 6 ก จกรรมการฝ กย อยของก จกรรมการฝ กหล ก (การฝ กเตร ยมเข าทางาน) : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กย อยของกำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน ควำมหมำย 001 กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน(ปกต ) [ว ฒ บ ตร-แรงงำนฝ ม อ (วรม.)] 002 กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน (ปกต ) [ว ฒ บ ตร-พ ฒนำฝ ม อแรงงำน (วพร.)] 003 กำรฝ กก อนเข ำทำงำนให แก ผ ท ม พ นควำมร ด ำนอำช พอย แล ว 004 กำรฝ กให แก เยำวชน (อำย 13-15ป ) 005 กำรฝ กให แก คนพ กำร 006 กำรฝ กให แก ผ ต องข ง พระ เณร และทหำรเกณฑ 007 กำรฝ กโครงกำรกำรเตร ยมแรงงำนพ นธ X (Extra Skilled) 008 กำรฝ กด วยระบบตำมควำมสำมำรถ (CBT) 009 กำรฝ กเทคโนโลย ช นส ง หน า 286

6 หล กท 4, 5 และ 6 ก จกรรมการฝ กย อยของก จกรรมการฝ กหล ก (การฝ กยกระด บฝ ม อ) : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กย อยของกำรฝ กยกระด บฝ ม อ ควำมหมำย 001 กำรฝ กยกระด บฝ ม อ (ปกต ) 002 กำรฝ กเพ อทดสอบมำตรฐำนฝ ม อแรงงำน 003 กำรฝ กเพ อไปทำงำนต ำงประเทศ 004 กำรฝ กตำมคำขอของสถำนประกอบกำร 005 กำรฝ กยกระด บ ฝ ม อ [ว ฒ บ ตรแรงงำนฝ ม อช นส ง (วรส.)] 006 กำรฝ กเพ อพ ฒนำเป นผ ประกอบอำช พอ สระ 007 กำรฝ กให แก คนพ กำร 008 กำรฝ กเทคโนโลย ช นส ง 009 กำรฝ กช ำงเช อมตำมมำตรฐำนสำกล 010 กำรฝ กหล กส ตรผ เช ยวชำญต ำงด ำว 011 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ยภำยหล งน ำลด 012 กำรฝ กสมรรถนะภำคบร กำร 013 กำรฝ กให แก เจ ำหน ำท ของกรมพ ฒนำฝ ม อแรงงำน 014 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบภ ยแล ง 015 กำรฝ กให แก ผ ส งอำย 016 กำรฝ กด วยระบบตำมควำมสำมำรถ (CBT) หล กท 4, 5 และ 6 ก จกรรมการฝ กย อยของก จกรรมการฝ กหล ก (การฝ กอาช พเสร ม) : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สก จกรรมกำรฝ กย อยของกำรฝ กอำช พเสร ม ควำมหมำย 001 กำรฝ กอำช พอำช พเสร ม (ปกต ) 002 กำรฝ กให แก ผ ต องข ง พระ เณร และทหำรเกณฑ 003 กำรฝ กตำมโครงกำรแก ไขป ญหำโรคเอดส 004 กำรฝ กให แก ผ ผ ำนกำรบำบ ดร กษำและฟ นฟ สภำพ กำรต ดยำเสพต ด 005 กำรฝ กตำมโครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชด ำร 006 กำรฝ กให แก ผ ส งอำย หน า 287

7 007 กำรฝ กตำมโครงกำรภำยใต แผนพ ฒนำเศรษฐก จ จ งหว ดชำยแดนภำคใต 008 กำรฝ กตำมโครงกำรแก จน 009 กำรฝ กให แก คนพ กำร 010 กำรฝ กตำมโครงกำรไทยเข มแข ง 011 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ยภำยหล งน ำลด 012 กำรฝ กตำมโครงกำรช วยเหล อผ ประสบภ ยแล ง 013 กำรฝ กด วยระบบตำมควำมสำมำรถ (CBT) หล กท 7 กล มสาขาอาช พตาม พรบ. ส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงาน : ก าหนดให ใช ต วเลข ด งน รห สสำขำอำช พ ควำมหมำย 1 สำขำอำช พช ำงก อสร ำง 2 สำขำอำช พช ำงอ ตสำหกำร 3 สำขำอำช พช ำงเคร องกล 4 สำขำอำช พช ำงไฟฟ ำ อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 5 สำขำอำช พช ำงอ ตสำหกรรมศ ลป 6 สำขำอำช พเกษตรอ ตสำหกรรม 7 สำขำอำช พภำคบร กำร หล กท 8 และ 9 กล มอาช พ : กาหนดให ใช ต วเลขด งน รห สกล มอำช พ ควำมหมำย 01 กล มอำช พช ำงไม และก อสร ำง 02 กล มอำช พช ำงเคร องเร อน 03 กล มอำช พช ำงห ตถศ ลป 04 กล มอำช พช ำงเคร องประด บและอ ญมณ 05 กล มอำช พช ำงเคร องป นด นเผำ 06 กล มอำช พช ำงเคร องหน ง 07 กล มอำช พช ำงเช อม 08 กล มอำช พช ำงประกอบผล ตภ ณฑ โลหะ 09 กล มอำช พช ำงกลโรงงำน 10 กล มอำช พช ำงยนต หน า 288

8 11 กล มอำช พเคร องจ กรกลกำรเกษตร 12 กล มอำช พช ำงส และต วถ ง 13 กล มอำช พพน กงำนควบค มยำนยนต 14 กล มอำช พช ำงเคร องจ กรต นกำล ง 15 กล มอำช พช ำงไฟฟ ำ 16 กล มอำช พช ำงเคร องม อว ดและควบค มทำงอ ตสำหกรรม 17 กล มอำช พช ำงเคร องทำควำมเย นและปร บอำกำศ 18 กล มอำช พช ำงเคร องปร บอำกำศรถยนต 19 กล มอำช พช ำงอ เล กทรอน กส 20 กล มอำช พช ำงโทรคมนำคม 21 กล มอำช พช ำงคอมพ วเตอร 22 กล มอำช พเทคโนโลย สำรสนเทศ 23 กล มอำช พกำรบร หำรและจ ดกำร 24 กล มอำช พธ รก จบร กำรด ำนควำมปลอดภ ย 25 กล มอำช พกำรพ มพ 26 กล มอำช พกส กรรม 27 กล มอำช พช ำงแมคคำทรอน กส 28 กล มอำช พอ ตสำหกรรมส งทอและเคร องน งห ม 29 กล มอำช พออกแบบและเข ยนแบบก อสร ำง 30 กล มอำช พปศ ส ตว 31 กล มอำช พประมง 32 กล มอำช พธ รก จโรงแรมและสถำนท พ กแรม 33 กล มอำช พธ รก จภ ตตำคำรและร ำนอำหำร 34 กล มอำช พธ รก จบ นเท ง พ กผ อน และก ฬำ 35 กล มอำช พธ รก จจำหน ำยส นค ำและของท ระล ก 36 กล มอำช พธ รก จคมนำคมและกำรขนส ง 37 กล มอำช พธ รก จนำเท ยว 38 กล มอำช พกำรจ กสำน 39 กล มอำช พช ำงกลเร อ 40 กล มอำช พช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต หน า 289

9 41 กล มอำช พธ รก จกำรบร กำรในสำน กงำนและบ ำน 42 กล มอำช พธ รก จเสร มสวย 43 กล มอำช พธ รก จบร กำรส ขภำพและอนำม ย 44 กล มอำช พบ คร ภ ณฑ 45 กล มอำช พช ำงผล ตภ ณฑ เคร องเร อน 46 กล มอำช พจ ดสวน 47 กล มอำช พช ำงตกแต งและประด บยนต 48 กล มอำช พช ำงผล ตผล ตภ ณฑ ไฟเบอร กล ำส 49 กล มกำรใช ภำษำ 50 กล มอำช พช ำงออกแบบตกแต งภำยนอกและภำยในอำคำร 51 กล มอำช พออกแบบและเข ยนแบบเคร องกล 52 กล มอำช พออกแบบและเข ยนแบบไฟฟ ำ 53 กล มอำช พช ำงป นก อสร ำง 54 กล มอำช พอะล ม เน ยมก อสร ำง 55 กล มอำช พส อำคำร 56 กล มอำช พกำรป องก นภ ยในโรงงำนอ ตสำหกรรม หล กท 10 และ 11 อาช พในกล มอาช พ: กาหนดให ใช ต วเลขด งน 01 รห สอำช พใน กล มอำช พช ำงไม และก อสร ำง ควำมหมำย 01 ช ำงไม ก อสร ำง 02 ช ำงป นก อสร ำง 03 ช ำงส อำคำร 04 ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต 05 ช ำงท อและส ขภ ณฑ 06 ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม 07 ช ำงเข ยนแบบก อสร ำง 08 ช ำงควบค มงำนก อสร ำง 09 ช ำงสำรวจ 10 ช ำงซ อมบำร งอำคำร 11 ช ำงตกแต งอำคำร 12 ช ำงเหล กโครงสร ำง หน า 290

10 02 รห สอำช พในกล มอำช พช ำงเคร องเร อน ควำมหมำย 01 ช ำงไม เคร องเร อน 02 ช ำงเคร องเร อนอล ม เน ยม 03 ช ำงส เคร องเร อนไม 03 รห สอำช พในกล มอำช พช ำงห ตถศ ลป ควำมหมำย 01 ช ำงเข ยนลำยเบญจรงค 02 ช ำงทำกรอบร ปว ทยำศำสตร 03 ช ำงทำห ตถกรรมกระดำษอ ด 04 ช ำงบรรจ ภ ณฑ 05 ช ำงหล อผล ตภ ณฑ 06 ช ำงแกะสล กผล ตภ ณฑ 07 ช ำงประด ษฐ ของชำร วยและตกแต ง 08 กำรแต งหมอนผ ำ 09 กำรทำเท ยนแฟนซ 10 ช ำงแกะสล กห นทรำย 11 กำรทำม ดย อม 12 ช ำงทำบำต ก 13 ช ำงทำผล ตภ ณฑ จำกกะลำมะพร ำว 14 ศ ลปะกำรต อผ ำและงำนคว ลท 15 กำรป กลวดลำยล กป ดลงบนผ ำ 16 กำรป กผ ำ 17 กำรประด ษฐ ดอกไม เท ยนหอม 18 ช ำงทำกรอบร ป 19 กำรจ ดสวน 20 ส อส งพ มพ 21 ช ำงส เคร องเร อน 22 ช ำงทำกรอบพระ 23 ช ำงทำผล ตภ ณฑ จำกไม มะม วง 24 กำรประด ษฐ ดอกไม จำกธนบ ตร 25 กำรเพ มม ลค ำผล ตภ ณฑ : กำรออกแบบต กตำจำกเศษผ ำ หน า 291

11 26 กำรทำน ำม นหอมระเหยจำกพรรณไม ไทย 27 กำรป นกระดำษเป นร ปส ตว 28 งำนกระจกส (Stained Glass) 29 กำรผ กผ ำและกำรพ บผ ำ 30 งำนเดค พำจ : กำรผน กร ปบนว ตถ 31 กำรวำดภำพเพ อตกแต ง (Decorative Painting) 32 กำรลงร ก-ป ดทอง 33 กำรจ ดดอกไม 34 กำรทำผล ตภ ณฑ จำกมะพร ำว 35 กำรสร ำงสรรค ผน งอย ำงม ด ไซน 36 กำรทำของตกแต งบ ำน 37 ช ำงเทคน คงำนส ผล ตภ ณฑ ไม 38 กำรทำผล ตภ ณฑ จำกด ำยด บ 39 กำรผล ตว กผม 40 กำรเย บกระเป ำผ ำ 41 กำรร อยล กป ด 42 ศ ลปะประด ษฐ 43 กำรทำผล ตภ ณฑ จำกเส อกระจ ด 44 กำรทำไม กวำดก ำนมะพร ำวและดอกหญ ำ 45 กำรทำกรงนก 46 กำรทำภำพน นต ำ 47 กำรออกแบบผล ตภ ณฑ 48 กำรทำเคร องเง น 04 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องประด บและอ ญมณ ควำมหมำย 01 ช ำงเคร องประด บและอ ญมณ 02 ช ำงเจ ยระไนพลอย 03 ช ำงเคร องประด บ (ร ปพรรณ) 04 ช ำงเคร องประด บ (หล อ) 05 กำรประด ษฐ เคร องประด บ หน า 292

12 05 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องป นด นเผำ ควำมหมำย 01 ช ำงข นร ปเคร องป นด นเผำ 02 ช ำงเคล อบและตกแต งเคร องป นด นเผำ 03 ช ำงเข ยนลำยเคร องป นด นเผำ 04 ช ำงเทคโนโลย เซรำม กส 06 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องหน ง ควำมหมำย 01 ช ำงผล ตภ ณฑ เคร องหน ง 02 ช ำงห ตถกรรมงำนหน ง 03 ช ำงออกแบบเคร องหน ง 04 ช ำงเย บจ กรอ ตสำหกรรมหน ง 05 ช ำงซ อมเคร องหน ง 07 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเช อม ควำมหมำย 01 ช ำงเช อมอ ตสำหกรรม 02 ช ำงเช อมอำร กโลหะด วยม อ 03 ช ำงเช อมแก ส 04 ช ำงเช อมม ก 05 ช ำงเช อมฟล กซ คอร 06 ช ำงเช อมท ก 07 ช ำงเช อมพลำสม ำ 08 ช ำงเช อมแม ก 09 ช ำงเช อมพลำสต ก 10 ช ำงเช อมและต ดโลหะใต น ำ 11 ช ำงบ ดกร 12 ผ ปฏ บ ต กำรเช อมระบบอ ตโนม ต 13 ผ ตรวจสอบงำนเช อม 08 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงประกอบผล ตภ ณฑ โลหะ ควำมหมำย 01 ช ำงโลหะแผ น 02 ช ำงประกอบผล ตภ ณฑ โลหะ 03 ช ำงต ดโลหะ หน า 293

13 04 ช ำงประกอบท อ 05 ช ำงประกอบโครงสร ำงเหล ก 09 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงกลโรงงำน ควำมหมำย 01 ช ำงเคร องม อกล 02 ช ำงแม พ มพ 03 ช ำงทำเคร องม อ 04 ช ำงล บเคร องม อต ด 05 ช ำงเคร องม อว ดและตรวจสอบ 06 ช ำงปร บและประกอบเคร องม อกล 07 ช ำงซ อมบำร งร กษำเคร องจ กกล 08 ช ำงกล ง 09 ช ำงปร บ 10 ช ำงกลโรงงำน 11 ช ำงหล อโลหะ 12 ช ำงควบค มเคร องกล ง CNC 13 ช ำงควบค มเคร องก ด 14 ช ำงควบค มเคร องก ด CNC 15 ช ำงควบค มเคร องเจ ย 16 ช ำงควบค มเคร อง WIRE CUT 17 ช ำงควบค มเคร อง EDM 18 ช ำงตรวจสอบเคร องม อกล 19 ช ำงทำจ กซ และฟ กเจอร 20 ช ำงกระสวน 21 ช ำงทำแม พ มพ ป มโลหะ 22 ช ำงไฮดรอล ก 23 ช ำงน วแมต ก 24 ช ำงระบบป มและวำล ว 25 ช ำงระบบส งถ ำยกำล ง 26 ช ำงสอบเท ยบเคร องม อว ด หน า 294

14 10 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงยนต ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมรถยนต 02 ช ำงซ อมเคร องยนต 03 ช ำงไฟฟ ำรถยนต 04 ช ำงซ อมระบบเคร องล ำงและส งกำล ง 05 ช ำงบำร งร กษำรถยนต 11 รห สอำช พ ในกล มอำช พเคร องจ กรกลกำรเกษตร ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร 02 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลท ใช ในฟำร มแบบ เคล อนท (เช น รถแทรคเตอร รถเก ยวข ำว รถไถนำ เป นต น) 03 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลท ใช ในฟำร มแบบไม เคล อนท 12 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงส และต วถ ง ควำมหมำย 01 ช ำงส รถยนต 02 ช ำงซ อมต วถ งรถยนต 03 ช ำงประกอบต วถ งรถยนต 04 ช ำงผสมส รถยนต 05 ช ำงข ดส รถยนต 13 รห สอำช พ ในกล มอำช พพน กงำนควบค มยำนยนต ควำมหมำย 01 พน กงำนควบค มเคร องจ กรกลหน ก 1(ประเภทต ก ข ด เจำะ) 02 พน กงำนควบค มเคร องจ กรกลหน ก 2 (ประเภทเกล ย บด ด น) 03 พน กงำนควบค มเคร องจ กรกลหน ก 3 (ประเภทยก) 14 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องจ กรต นกำล ง ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลหน ก 1 (ประเภทต ก ข ด เจำะ) 02 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลหน ก 2 (ประเภทเกล ย บด ด น) 03 ช ำงซ อมเคร องจ กรกลหน ก 3 (ประเภทยก) 04 ช ำงซ อมเคร องต นกำล ง 15 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงไฟฟ ำ ควำมหมำย 01 ช ำงไฟฟ ำ หน า 295

15 02 ช ำงไฟฟ ำอำคำร 03 ช ำงไฟฟ ำโรงงำนหร อช ำงไฟฟ ำอ ตสำหกรรม หร อช ำงไฟฟ ำกำล ง 04 ช ำงไฟฟ ำแรงส ง 05 ช ำงต ดต งระบบไฟฟ ำและส อสำรภำยในอำคำร 16 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องม อว ด ควำมหมำย และควบค มทำงอ ตสำหกรรม 01 ช ำงเคร องม อว ดและควบค มทำงอ ตสำหกรรม 17 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเคร องทำควำมเย น ควำมหมำย และปร บอำกำศ 01 ช ำงเคร องทำควำมเย นและปร บอำกำศ 02 ช ำงเคร องปร บอำกำศภำยในบ ำน 03 ช ำงเคร องทำควำมเย น 18 รห สอำช พ ในสำขำกล มช ำงเคร องปร บอำกำศรถยนต ควำมหมำย 01 ช ำงเคร องปร บอำกำศรถยนต 19 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงอ เล กทรอน กส ควำมหมำย 01 ช ำงอ เล กทรอน กส 02 ช ำงอ เล กทรอน กส อ ตสำหกรรม 03 ช ำงซ อมเคร องม อว ดและทดสอบ 04 ช ำงซ อมเคร องม อและอ ปกรณ ทำงกำรแพทย 05 ช ำงซ อมกล องถ ำยร ป 06 ช ำงซ อมนำฬ กำ 20 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงโทรคมนำคม ควำมหมำย 01 ช ำงโทรคมนำคม 02 ช ำงโทรศ พท 03 ช ำงข ำยสำยตอนนอก 04 ช ำงต ดต งจำนร บส ญญำณดำวเท ยม 05 ช ำงซ อมเคร องร บโทรศ พท ม อถ อ หน า 296

16 21 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงคอมพ วเตอร ควำมหมำย 01 ช ำงคอมพ วเตอร 22 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงเทคโนโลย สำรสนเทศ ควำมหมำย 01 น กพ ฒนำโปรแกรมคอมพ วเตอร 02 ผ ด แลระบบเคร อข ำย (Network administrator) 03 ผ ด แลเว บ (Web master) 04 พน กงำนบ นท กข อม ลคอมพ วเตอร 23 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรบร หำรและจ ดกำรเช งธ รก จ ควำมหมำย 01 กำรจ ดกำรธ รก จขนำดกลำงและขนำดย อม 02 กำรบร หำรและจ ดกำรเช งธ รก จ 03 กำรสร ำงและพ ฒนำท มงำน 04 กำรปร บปร งและเพ มประส ทธ ภำพในกำรท ำงำน 05 กำรปร บปร งกำรเพ มผลผล ต 06 กำรบร หำรเวลำ 07 กำรสร ำงกำรบร กำรท ประท บใจ 08 เจ ำหน ำท ฝ กอบรม 09 พน กงำนบร หำรงำนระด บต น 10 กำรประกอบธ รก จ 24 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จบร กำร ควำมหมำย ด ำนควำมปลอดภ ย 01 พน กงำนร กษำควำมปลอดภ ย 25 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรพ มพ ควำมหมำย 01 พ มพ สกร น 02 พ มพ ออฟเซต 03 กำรออกแบบลำยพ มพ ผ ำ 04 พ มพ ส งทอ 26 รห สอำช พ ในกล มอำช พกส กรรม ควำมหมำย 01 กำรปล กพ ชไร และผ ก 02 กำรจ ดกำรและควบค มด แลฟำร ม หน า 297

17 03 กำรปล กป ำไม และผ ท ทำงำนป ำไม 04 กำรกร ดยำง 05 กำรผล ตไม กระถำงเพ อกำรค ำ 06 กำรผล ตพ ชผ กไฮโดรโปรน กส 27 รห สอำช พ ในกล มอำช พเมคคำทรอน กส ควำมหมำย 01 งำนเมคคำทรอน กส อ ตสำหกรรม 28 รห สอำช พ ในกล มอำช พอ ตสำหกรรมส งทอเคร องน งห ม ควำมหมำย 01 ช ำงต ดเย บเส อผ ำสตร 02 ช ำงอ ตสำหกรรมเคร องน งห ม 03 ช ำงต ดเย บเส อผ ำเด ก 04 ช ำงออกแบบเส อผ ำ 05 ช ำงเย บจ กรอ ตสำหกรรม(ส งทอและเคร องน งห ม) 06 ช ำงป กจ กร 07 ช ำงซ อมจ กร 08 ช ำงต ดเย บเส อผ ำผ ชำย 09 ช ำงต ดผ ำ 10 ช ำงย อมส ส งทอ 11 ช ำงทำแบบต ด 12 ช ำงออกแบบลำยผ ำ 13 ช ำงซ อมจ กรอ ตสำหกรรม 14 เทคโนโลย อ ปกรณ ช วยเย บอ ตสำหกรรม 15 ช ำงต ดเย บเส อผ ำ (เส อย ดคอกลมและเส อโปโล) 16 ศ ลปะกำรตกแต งเส อ 17 งำนถ กโครเชท และน ตต ง 18 งำนถ กไหมพรม 19 Garment Engineer 20 Garment Management and PCC 21 กำรทำผ ำบำต ก 22 ห ตถกรรมงำนทำผ ำด นม อ หน า 298

18 23 กำรบร หำรกำรเปล ยนแปลง(Change Management) 24 กำรบร หำรโครงกำรม งเน นผลส มฤทธ (Project Management) 25 กำรเย บผ ำห ม 29 รห สอำช พ ในสำขำอำช พออกแบบและเข ยนแบบก อสร ำง ควำมหมำย 01 กำรออกแบบก อสร ำง 02 กำรเข ยนแบบก อสร ำง 30 รห สอำช พ ในกล มอำช พปศ ส ตว ควำมหมำย 01 กำรเล ยงส ตว 02 กำรจ ดกำรและควบค มด แลฟำร ม 31 รห สอำช พ ในกล มอำช พประมง ควำมหมำย 01 ผ เพำะเล ยงส ตว น ำ 02 ผ จ บส ตว น ำ 03 งำนท เก ยวข องก บกำรประมง 32 รห สอำช พ ในกล มธ รก จโรงแรมและ ควำมหมำย สถำนท พ กแรม 01 แม บ ำนโรงแรม 02 พน กงำนบร กำรส วนหน ำของโรงแรม 03 พน กงำนบร กำรอำหำรและเคร องด ม 04 พน กงำนผสมเคร องด ม 05 พน กงำนทำควำมสะอำด 06 ผ ด แลพน กงำนทำควำมสะอำด 07 พน กงำนยกกระเป ำ 08 พน กงำนร กษำควำมปลอดภ ยในโรงแรม 33 รห สอำช พ ในกล มอำช พภ ตตำคำรและร ำนอำหำร ควำมหมำย 01 ผ ปร งอำหำรนำนำชำต 02 ผ ปร งอำหำรไทย 03 ผ แปรร ปและถนอมอำหำร 04 กำรทำขนม หน า 299

19 05 กำรประกอบอำหำรว ำง 06 กำรประกอบอำหำรอบ 07 กำรแกะสล กผ กและผลไม 08 ส ขอนำม ยในอำหำร 34 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จบ นเท ง พ กผ อนและก ฬำ ควำมหมำย 01 ผ ปฏ บ ต งำนท เก ยวข องก บก ฬำ 02 ผ ปฏ บ ต งำนในธ รก จ 03 พน กงำนบร กำรสนำมกอล ฟ 35 รห สอำช พ ในกล มอำช พจำหน ำยส นค ำและ ควำมหมำย ของท ระล ก 01 พน กงำนขำย 02 พน กงำนเก บเง น 03 เทคน คกำรจำหน ำยส นค ำและผล ตภ ณฑ 04 กำรพ ฒนำผล ตภ ณฑ ให เป นท ต องกำรของตลำด 36 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จคมนำคมและกำรขนส ง ควำมหมำย 01 พน กงำนข บรถ 02 พำณ ชย นำว 37 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จนำเท ยว ควำมหมำย 01 ผ จ ดนำเท ยว 02 ม คค เทศก 03 ผ จ ดบร กำรเช ำรถ 38 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงจ กสำน ควำมหมำย 01 ช ำงห ตถกรรมจ กสำนท วไป 02 ช ำงจ กสำนเคร องเร อน (เฟอร น เจอร ) 03 ผล ตภ ณฑ จ กสำนไม ไผ 39 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงกลเร อ ควำมหมำย 01 ช ำงกลเร อ 02 กำรซ อมเคร องเร อหำงยำว หน า 300

20 40 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ควำมหมำย 01 ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต 02 ตกแต งและประกอบรถจ กรยำนยนต 41 รห สอำช พ ในกล มอำช พบร กำรในสำน กงำนและบ ำน ควำมหมำย 01 ผ ปฏ บ ต งำนด ำนคอมพ วเตอร 02 เลขำน กำร 03 พน กงำนร บโทรศ พท 04 พน กงำนจ ดเก บเอกสำร 05 ห วหน ำงำน 06 ผ ช วยงำนบ ำน 07 พน กงำนต อนร บ 42 รห สอำช พ ในกล มอำช พธ รก จเสร มสวย ควำมหมำย 01 ช ำงแต งผม 02 กำรเพ นท เล บ 03 กำรแต งหน ำ 43 รห สอำช พ ในกล มอำช พบร กำรส ขภำพและอนำม ย ควำมหมำย 01 พน กงำนนวดแผนไทย 02 ผ ด แลเด กและผ ส งอำย 03 ไทยสปำ 44 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงบ คร ภ ณฑ ควำมหมำย 01 ช ำงบ คร ภ ณฑ เคร องเร อน 02 ช ำงบ คร ภ ณฑ รถยนต 03 ช ำงบ คร ภ ณฑ รถจ กรยำนยนต 45 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงผล ตภ ณฑ เคร องเร อน ควำมหมำย 01 กำรทำเคร องเร อนหวำย 02 กำรทำเคร องเร อนหวำยไม 03 กำรอ ำนแบบเคร องเร อน 04 เทคน คงำนเคร องเร อนไม หน า 301

21 46 รห สอำช พ ในกล มอำช พจ ดสวน ควำมหมำย 01 กำรจ ดสวน 47 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงตกแต งและประด บยนต ควำมหมำย 01 ช ำงประด บยนต (ตกแต งภำยใน) 02 ช ำงประด บยนต (เคร องเส ยง) 48 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงผล ตผล ตภ ณฑ ไฟเบอร กล ำส ควำมหมำย 01 กำรทำของท ระล ก 02 กำรทำช นส วนรถยนต 03 กำรทำเร อไฟเบอร กล ำส 49 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรใช ภำษำ ควำมหมำย 01 ภำษำอ งกฤษ 02 ภำษำจ น 03 ภำษำญ ป น 04 ภำษำเกำหล 05 ภำษำเขมร 06 ภำษำอ นโดน เซ ย 07 ภำษำฟ ล ป โน 08 ภำษำเว ยดนำม 09 ภำษำพม ำ 10 ภำษำลำว 11 ภำษำมำลำย บร ไน 12 ภำษำมำเลย 50 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงออกแบบตกแต งภำยนอกและภำยในอำคำร ควำมหมำย 01 กำรออกแบบตกแต งภำยนอก 02 กำรออกแบบตกแต งภำยใน 51 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรออกแบบและเข ยนแบบเคร องกล ควำมหมำย 01 ช ำงเข ยนแบบเคร องกล 02 ช ำงเข ยนแบบเคร องกลด วยคอมพ วเตอร หน า 302

22 52 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรออกแบบและเข ยนแบบไฟฟ ำ ควำมหมำย รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงป นก อสร ำง ควำมหมำย 01 ช ำงก ออ ฐ 02 ช ำงฉำบป น 03 ช ำงป กระเบ อง 54 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงอะล ม เน ยมก อสร ำง ควำมหมำย 01 ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม 02 ช ำงทำประต หน ำต ำงอะล ม เน ยม 55 รห สอำช พ ในกล มอำช พช ำงส อำคำร ควำมหมำย 01 ช ำงส อำคำรภำยใน 02 ช ำงส อำคำรภำยนอก 56 รห สอำช พ ในกล มอำช พกำรป องก นภ ยใน ควำมหมำย โรงงำนอ ตสำหกรรม 01 กำรป องก นภ ยในโรงงำนอ ตสำหกรรม 02 กำรป องก นภ ยด ำนฟ ส กส 03 กำรป องก นภ ยด ำนเคม 04 กำรป องก นภ ยด ำนช วว ทยำ 05 กำรป องก นภ ยด ำนเออร โกโนม กส หล กท 12 และ 13 ลาด บท ของหล กส ตรในอาช พ ของแต ละหน วยงาน : กาหนดให ใช ต วเลขเร ยงลาด บก นไป โดยเร มต งแต หล กส ตรหล กส ตรท 01 ถ งหล กส ตรท 99 ต วอย างการกาหนดรห สหล กส ตร หล กส ตรการฝ กเตร ยมเข าทางาน สาขาช างเช อมอาร กโลหะด วยม อ (รห สหล กส ตร ) หน า 303

23 อธ บายความหมายของรห สหล กส ตร : จ งหว ด/หน วยงำน = 09 หมำยถ ง สำน กพ ฒนำผ ฝ กและเทคโนโลย กำรฝ ก ก จกรรมกำรฝ กหล ก = 1 หมำยถ ง กำรฝ กเตร ยมเข ำทำงำน ก จกรรมกำรฝ กย อย = 002 หมำยถ ง ว ฒ บ ตรพ ฒนำฝ ม อแรงงำน (วพร.) กล มสำขำอำช พ = 2 หมำยถ ง กล มสำขำอำช พช ำงอ ตสำหกำร กล มอำช พ = 07 หมำยถ ง กล มอำช พช ำงเช อม สำขำ/งำนในกล มอำช พ = 02 หมำยถ ง ช ำงเช อมอำร กโลหะด วยม อ ลำด บท ของหล กส ตร = 01 หมำยถ ง หล กส ตรลำด บท 1 ในสำขำช ำงเช อมอำร ก โลหะด วยม อ หน า 304

24 กล มสาขาอาช พช างก อสร าง ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรฝ กเตร ยมเข ำ ช ำงเข ยนแบบก อสร ำง ,680 ทำงำน ช ำงควบค มงำนก อสร ำง ,680 ช ำงซ อมบำร งอำคำร ช ำงซ อมบำร งอำคำร(ฉบ บแก ไข) ช ำงแบบหล อคอนกร ต ช ำงไม ก อสร ำง ช ำงไม วงกบ ช ำงไม ก อสร ำง ,120 ช ำงก ออ ฐ ช ำงฉำบป น ช ำงป กระเบ อง ช ำงก ออ ฐฉำบป น ช ำงเทคน คงำนป นผล ตภ ณฑ ,680 ช ำงเทคน คงำนป นก อสร ำง ช ำงห นข ดตกแต ง ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต ช ำงส อำคำร ช ำงส ,120 ช ำงส ตกแต ง ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต ช ำงท อและส ขภ ณฑ ช ำงเด นท อและต ดต งส ขภ ณฑ ในระบบ ส ขำภ บำล ช ำงท อและส ขภ ณฑ ,120 ช ำงต ดต งผน งและฝ ำเพดำนย ปซ ม ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม ช ำงกระจกอล ม เน ยม ช ำงเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ช ำงเข ยนแบบสถำป ตยกรรม ,404 หน า 305

25 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม ช ำงซ อมบำร งอำคำร ช ำงไม เคร องเร อน ช ำงส เคร องเร อน ช ำงไม เคร องเร อน ,120 ช ำงทำเคร องเร อนไม ยำงพำรำ ช ำงเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ช ำงไม เคร องเร อน ,180 กำรฝ กยกระด บฝ ม อ กำรทำไม แบบหล อคอนกร ต กำรก อสร ำงอำคำรไม กำรทำวงกบไม กำรทำพำเลท กำรม งหล งคำ กำรสร ำงบ ำนด น กำรทำกระบะใส ไม ประด บทรงส ง กำรทำผล ตภ ณฑ จำกไม (ช นวำงของ) กำรป พ นไม บนตง กำรทำต ร บจดหมำยจำกไม กำรก ออ ฐฉำบป น กำรทำห นข ดตกแต ง กำรป พ น-บ ผน ง กำรป กระเบ อง กำรก ออฐ มวลเบำ ช ำงก อผน งอ ฐมวลเบำ กำรทำส ตกแต ง กำรบำร งร กษำส อำคำร - ส เคร องเร อน กำรทำส ตกแต ง กำรด ดเหล กโครงสร ำง กำรเด นท อและต ดต งส ขภ ณฑ กำรทำประต - หน ำต ำงอะล ม เน ยม กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงอะล ม เน ยม หน า 306

26 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงเหล กช บส งกะส กำรทำประต บำนเล อนบำนสว งระบบไฟฟ ำ กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในห องนอน กำรอ ำนแบบก อสร ำง กำรเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำงด วยคอมพ วเตอร ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำง ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำง ระด บ กำรเข ยนแบบก อสร ำง ระด บ กำรประมำณรำคำก อสร ำง กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในห องอำหำร กำรเข ยนแบบพ นฐำน กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในคร ว กำรเข ยนแบบตกแต งภำยในห องร บแขก กำรทำห นจำลอง(โมเดล) กำรเข ยนแบบสถำป ตยกรรม 3 ม ต ( 3D Modeling) เข ยนแบบจ ดสวน กำรควบค มงำนก อสร ำง เทคน คกำรควบค มงำนสร ำงถนนขนำดเล ก เทคน คกำรควบค มงำนสร ำง(โครงกำรอบต.) ช ำงซ อมบำร งอำคำร กำรป โมเสกปำร เก กำรต ดต งไม ฝำสำเร จร ป กำรป พ นไม บนตง กำรป พ นกระเบ องยำง เข ยนแบบเคร องเร อนไม ยำงพำรำ กำรทำเคร องเร อนไม ยำงพำรำ กำรประกอบช นงำนไม หน า 307

27 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรทำเก ำอ กำรทำเคร องเร อนโครงไม จร ง กำรทำเคร องเร อนถอด - ประกอบ กำรเข ยนแบบเคร องเร อนด วยคอมพ วเตอร กำรทำเคร องเร อนจำกแผ นใยไม อ ด กำรพ นส อ ตสำหกรรม กำทำประต -หน ำต ำงอะล ม เน ยม กำรทำเคร องเร อนอะล ม เน ยม กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงเหล กช บส งกะส ช ำงไม ก อสร ำง ระด บ ช ำงไม ก อสร ำง ระด บ ช ำงไม ก อสร ำง ระด บ ช ำงก ออ ฐ ระด บ ช ำงก ออ ฐ ระด บ ช ำงก ออ ฐ ระด บ ช ำงฉำบป น ระด บ ช ำงฉำบป น ระด บ ช ำงฉำบป น ระด บ อะล ม เน ยมก อสร ำง ระด บ ช ำงเคร องเร อนไม ระด บ ช ำงส เคร องเร อน ระด บ ช ำงไม แบบ(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำนส งค โปร ) ช ำงก ออ ฐ(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำนส งค โปร ) ช ำงฉำบป น(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำนส งค โปร ) ช ำงป นกระเบ อง(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำน ส งค โปร ) ช ำงเหล กเสร มคอนกร ต(หล กส ตรทดสอบ มำตรฐำนส งค โปร ) หน า 308

28 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม ช ำงประกอบเหล ก(หล กส ตรทดสอบมำตรฐำน ส งค โปร ) กำรป พ นไม ลำม เนต ว ตกรรมใหม ผล ตภ ณฑ ป นอ นทร และเทคน ค สำหร บช ำงป น เทคน คงำนป นซ เมนต และงำนไม ระด บ กำรป กระเบ อง กำรป พ น-บ ผน ง กำรตกแต งส ลวดลำยพ เศษ ผ ประกอบกำรใหม กล มช ำงส กำรทำส อำคำรและส เคร องเร อน กำรเด นท อและต ดต งส ขภ ณฑ กำรต ดต งผน งเฌอร ำอ นฟ ลวอลล ช ำงต ดต งอะล ม เน ยมก อสร ำง กำรทำฝ ำเพดำนและผน งโครงเหล กช บส งกะส ช ำงป พ นไม ลำม เนต กำรป กระเบ องโดยใช ว สด กำวซ เมนต และว สด ยำแนวท เป นม ตรก บส งแวดล อม ช ำงต ดต งคร วอ ตสำหกรรม เบ องต น กำรต ดต งผน งและฝ ำเพดำนย ปซ มฉำบเร ยบ ตำมมำตรฐำนสำกล ช ำงต ดต งโครงหล งคำและแผ นหล งคำเหล กร ด เย น กำรฝ กอำช พเสร ม กำรประด ษฐ ช นงำนจำกไม กำรทำผล ตภ ณฑ จำกไม (ท แขวนผ ำ) กำรก อสร ำงอำคำรไม ช ำงก อสร ำง กำรก ออ ฐฉำบป น กำรป กระเบ อง กำรทำห นข ด ช ำงป กระเบ อง ช ำงก ออ ฐ-ฉำบป น หน า 309

29 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรทำส อำคำร กำรด ดเหล ก กำรเด นท อประปำ PVC กำรต ดต งผน งและฝ ำเพดำนย ปซ ม ช ำงประกอบโครงอะล ม เน ยม กำรทำม งลวด กำรทำเคร องเร อน กำรประด ษฐ ช นงำนจำกไม กำรก ออ ฐฉำบป น กำรป กระเบ อง กำรก อสร ำงอำคำรไม ก ออ ฐฉำบป น ป กระเบ อง กำรด ดเหล ก เด นท อประปำ PVC หน า 310

30 กล มสาขาอาช พช างเคร องกล ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรฝ กเตร ยมเข ำ ทำงำน ช ำงยนต ,680 ช ำงซ อมจ กรยำนยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ช ำงไฟฟ ำรถยนต ช ำงซ อมระบบส งกำล งและเคร องล ำงรถยนต ช ำงต ดต งเคร องเส ยงรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร ช ำงส รถยนต ช ำงซ อมต วถ งรถยนต ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ,120 ช ำงยนต ,600 ช ำงซ อมจ กรยำนยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ,120 ช ำงไฟฟ ำรถยนต ช ำงซ อมระบบกำล งและเคร องล ำงรถยนต ช ำงต ดต งเคร องเส ยงรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร ช ำงส รถยนต ช ำงซ อมต วถ งรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต ต ดท ำยเร อ ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ช ำงซ อมรถยนต ,180 ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต ,180 หน า 311

31 ก จกรรมการฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม กำรฝ กยกระด บฝ ม อ ช ำงเข ยนแบบเคร องกล ช ำงเข ยนแบบแผ นคล กำรซ อมรถยนต กำรตรวจสมรรถนะรถยนต กำรซ อมเคร องยนต ด เซล กำรปร บแต งป มและห วฉ ดด เซล กำรว เครำะห เคร องยนต เบนซ น กำรซ อมเคร องยนต เบนซ น กำรปร บแต งเคร องยนต เบนซ น กำรว เครำะห ระบบประจ ไฟฟ ำในรถยนต กำรซ อมอ ปกรณ ไฟฟ ำในรถยนต กำรเด นสำยไฟฟ ำในรถยนต กำรซ อมระบบส งถ ำยกำล งรถยนต กำรซ อมระบบห ำมล อรถยนต กำรต งศ นย ถ ำวงล อรถยนต กำรบำร งร กษำรถยนต ช ำงซ อมเคร องยนต เล กเพ อกำรเกษตร กำรพ นส รถยนต กำรโป ส รถยนต กำรปะผ ต วถ งรถยนต พน กงำนควบค มเคร องจ กรรถข ด พน กงำนควบค มเคร องจ กรรถยก พน กงำนควบค มรถป นจ น เทคน คกำรซ อมบำร งเคร องยนต ต ดท ำยเร อ กำรซ อมรถจ กรยำนยนต กำรซ อมรถจ กรยำนยนต หน า 312

32 ก จกรรมกำรฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมงฝ ก รวม ช ำงซ อมรถจ กรยำนยนต (ตำมมำตรฐำนฝ ม อ แรงงำน ช น 2) ช ำงซ อมรถยนต รถยนต ระด บ ช ำงซ อมรถยนต รถยนต ระด บ ช ำงส รถยนต ระด บ ช ำงส รถยนต ระด บ ช ำงเคำะต วถ งรถยนต ระด บ ช ำงเคำะต วถ งรถยนต ระด บ ช ำงเคำะต วถ งรถยนต ระด บ ช ำงเข ยนแบบเคร องกลด วยคอมพ วเตอร ระด บ 1 เมคคคทรอน กส ระด บ เมคคคทรอน กส ระด บ เมคคคทรอน กส ระด บ เมคคคทรอน กส ระด บ หน า 313

33 กล มสำขำอำช พช ำงอ ตสำหกำร ก จกรรมกำรฝ กหล ก หล กส ตร รห สหล กส ตร ช วโมง ฝ กรวม กำรฝ กเตร ยมเข ำ ทำงำน ช ำงเช อมและโลหะแผ น ช ำงเช อมอำร กโลหะด วยม อ ช ำงเช อมไฟฟ ำด วยม อ ช ำงเช อม TIG ช ำงเช อม MAG ช ำงเช อมไฟฟ ำ ช ำงเช อมแก ส ช ำงเช อมม ก ช ำงเช อมฟล กซ คอร ช ำงเช อมท ก ช ำงเช อมแม ก ช ำงผล ตภ ณฑ โลหะแผ น ช ำงประกอบท อ ช ำงกล ง หน า 314

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนการนาเข าส นค าส ตว น าแบบเทกอง 1.ผ น ำเข ำส ตว น ำ 2.ย นขอใบอน ญำตน ำเข ำส ตว น ำผ ำน ระบบ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ภาคผนวก ก. ว ธ การต ดต งโปรแกรม

ภาคผนวก ก. ว ธ การต ดต งโปรแกรม ภาคผนวก 60 ภาคผนวก ก. ว ธ การต ดต งโปรแกรม 61 โปรแกรม Adobe Audition 1.5 Adobe Audition 1.5 เป นโปรแกรมสำหร บผ ท ชอบร องเพลงหร อน กร องท ต องกำรเพ ยง ดนตร (Backing Track) เพ อนำไปใช ประกอบกำรอ ดเส ยงร

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558)

ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558) บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด (Love Andaman) บร ษ ทผ นำด ำนกำรท องเท ยวทำงเร อ (Speed Boat) ของ หม เกำะฝ งอ นดำม นของประเทศไทยในระด บ Premium Service ใบอน ญำตเลขท 34/00771 ทะเบ ยนเลขท 0825554000447 รวมถ งบร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง

ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง ข อสอบปลายภาคเร ยน ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคำา รห ส 2201 1001 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 คำาช แจง 1. ข อสอบจำนวน 2 ตอน เวลำในกำรทำข อสอบ 1 ช วโมง 30 นำท - ตอนท 1 ข อสอบเล อกตอบ 50 ข อ - ตอนท 2 ข อสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ใบสม ครต วแทนจำหน ำยประจำภำค จ งหว ด ว นท สม คร. SAIC Motor-CP. MG Authorized Dealer Application

ใบสม ครต วแทนจำหน ำยประจำภำค จ งหว ด ว นท สม คร. SAIC Motor-CP. MG Authorized Dealer Application SAIC Motor-CP MG Authorized Dealer Application ใบสม ครต วแทนจำหน ำยประจำภำค จ งหว ด ว นท สม คร บร ษ ท เอ มจ เซลส (ประเทศไทย) จำก ด ขอขอบค ณท ท ำนสนใจสม ครเป นต วแทนจำหน ำยรถยนต MG ทำงบร ษ ทฯ ใคร ขอให ท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS ข นตอนท 1 ADMIN สาน กงบประมาณ ต งฐานข อม ลสาหร บการจ ดทาแผน EvMIS ระบบ e-budgeting โยกข อม ล มาจากระบบ e-budgeting ข น 2.5 กระทรวง นาเข าข อม ล ระบบ BB EvMIS ต งฐานข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล การประช มว ชาการระด บชาต คร งท 3 ประจาป การศ กษา 2557 เร อง นว ตกรรมส งคมก บการปฏ ร ปประเทศไทย 360 องศา ว นพฤห สบด ท 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห อง 15 201 ห องเธ ยเตอร อาคารม ลต ม เด ย มหาว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

สาขา. เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด

สาขา. เข ยนโปรแกรมควบค มช ดMPS Distribution Station ตำม PLC ท ก ำหนด เมคคาทรอน กส (ท ม) แนวข อสอบ การแข งข นฝ ม อแรงงานแห งชาต คร งท 26 ระด บภาค แข งข นระหว างว นท 8-10 กรกฎาคม 2558 จ ดโดย สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 3 ชลบ ร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรณ ต ำกว ำ 4

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง วาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ 1. การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ/ก

More information

หน า ๔๑ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๗๔ ง ราชก จจาน เบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

หน า ๔๑ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๗๔ ง ราชก จจาน เบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หน า ๔๑ ประกาศกรมสว สด การและค มครองแรงงาน เร อง หล กเกณฑ และว ธ การอบรมหล กส ตรการปฏ บ ต หน าท ผ บ งค บป นจ น ผ ให ส ญญาณแก ผ บ งค บป นจ น ผ ย ดเกาะว สด หร อผ ควบค มการใช ป นจ น และการอบรมทบทวนการท างานเก

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ LOGO สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ เรร ยบเรร ยงโดย ฝฝ ายวว จจ ยนโยบาย (ขข อมม ลปร 2556) [Source : Template presentation : http://www.themegallery.com] ขน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ๓ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง

๒. ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษำ คณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ยม ล ขส ทธ ซอฟต แวร ไมโครซอฟท ท ถ กต องตำม กฎหมำยไว ใช งำนอย ำงท วถ ง ประกาศสาน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เร อง กาหนดห วข อร างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจ ดซ อล ขส ทธ การใช งานซอฟต แวร ไมโครซอฟท ระด บองค กร ๑. ความเป นมา ด วยส ำน กบร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information