3. ผลท คาดว าจะได ร บ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "3. ผลท คาดว าจะได ร บ"

Transcription

1 Workshop Basic GIS with ArcGIS Desktop10 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นกระทรวงคมนาคมได น าเทคโนโลย ระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร มาใช เพ อการบร หารจ ดการ ข อม ลถนนต างๆ เพ อการคมนาคมท ย งย นและสมบ รณ แบบ ประกอบก บได ด าเน นการโครงการต างๆ ด วยระบบ ภ ม สารสนเทศ ซ งสามารถน ามาประย กต ใช งานได จร ง อ กท งเพ อรองร บก บประชาคมอาเซ ยนท จะเข ามาในป 2558 จ งม ความจ าเป นท บ คลากร หร อเจ าหน าท ท เก ยวข อง จะต องม ความร ความสามารถทางด านภ ม ศาสตร เบ องต น เพ อน าไปประย กต ใช งานท ร บผ ดชอบอย ซ งหล กส ตรน เป นหล กส ตรท อธ บายเก ยวก บการใช งานเบ องต น ของ Software ArcGIS Desktop ท จะมาช วยในการท างานด านภ ม ศาสตร ไม ว าจะเป นว ธ น าเข าข อม ลและการจ ดการ การแปลงระบบพ ก ด การสร างแผนท รวมไปถ งการส งออกแผนท และข อม ลให ก บผ ใช งานท านอ น 2. ว ตถ ประสงค 1. เข าใจหล กการใช งานโปรแกรม ArcGIS Desktop10 เบ องต น 2. สามารถน าเข าข อม ลตารางจาก Microsoft Excel มาแสดงผลบน ArcGIS Desktop พร อมท งจ ดการ ค ณสมบ ต ท วไปของข อม ลได 3. เข าใจและสามารถแปลงระบบพ ก ดได 4. สามารถสร าง Layout แผนท จาก ArcGIS Desktop ได 5. สามารถส งออกแผนท ในร ปแบบ Format ต างๆ ท น ยมใช ก นในป จจ บ นได 6. สามารถสร าง Map Package เพ อใช เผยแพร ข อม ลให ก บเพ อนร วมงานหร อผ อ นได 3. ผลท คาดว าจะได ร บ ผ ท ผ านการฝ กอบรม ม ความร ความเข าใจในการใช งานซอฟต แวร เบ องต นและสามารถน าไปประย กต ใช จร งก บงานท ร บผ ดชอบได 4. ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม ส าหร บผ ใช ท ไม เคยใช งานซอฟต แวร ArcGIS Desktop หร อผ ใช งานเบ องต น Course Outline Page 1 of 3

2 5. หล กส ตรโดยส งเขป ช วงเช า หล กส ตร แนะน าการใช การเบ องต น ArcGIS Desktop เร ยนร การน าเข าข อม ลจาก Microsoft Excel พร อมท ง จ ดการค ณสมบ ต ของข อม ล พ กร บประทานอาหารว าง เร ยนร การแปลงระบบพ ก ด เร ยนร การสร างและการส งออก Layout แผนท พร อมท ง เผยแพร ข อม ลแผนท ให ก บผ อ น ท าแบบทดสอบและใบประเม นผล พ กร บประทานอาหารกลางว น ช วงบ าย หล กส ตร แนะน าการใช การเบ องต น ArcGIS Desktop เร ยนร การน าเข าข อม ลจาก Microsoft Excel พร อมท ง จ ดการค ณสมบ ต ของข อม ล พ กร บประทานอาหารว าง เร ยนร การแปลงระบบพ ก ด เร ยนร การสร างและการส งออก Layout แผนท พร อมท ง เผยแพร ข อม ลแผนท ให ก บผ อ น ท าแบบทดสอบและใบประเม นผล 6. ระยะเวลาการฝ กอบรม 3 ช วโมง/รอบ (จ านวนท งหมด 2 รอบ) 7. สถานท ฝ กอบรม กระทรวงคมนาคม ถนนราชด าเน นนอก แขวงโสมน ส เขตป อมปราบศ ตร พ าย กร งเทพฯ Course Outline Page 2 of 3

3 8. ว ธ การฝ กอบรม บรรยาย ถาม-ตอบ และฝ กปฏ บ ต 9. อ ปกรณ ประกอบการฝ กอบรม 1. เคร องคอมพ วเตอร พร อมเอกสารประกอบการบรรยาย 2. Projector และ White Board 10. การประเม นผลฝ กอบรม แบบทดสอบและใบประเม นผล Course Outline Page 3 of 3

4 สารบ ญ แนะน าการใช งานเบ องต นของ ArcGIS Desktop Table of Contents List by Visibility List by Selection... 6 Catalog Window การเป ดหน าต าง Catalog window การใช งาน Catalog Window การใช งานโดยการ Browse ข อม ลท Catalog Window การน าเข าข อม ลจาก Catalog Window... 8 หน าต างตาราง (Table Window) การแสดงตารางหลายตารางพร อมก น Selection tools หน าต างส าหร บการค นหา (Search Window) การเป ดหน าต างส าหร บการค นหา (Search Window) การใช งานท หน าต างส าหร บการค นหา (Search Window) การท าด ชน ค นหา (Index) การค นหาแบบข อม ล (Data) ท Search Window การค นหาแบบเคร องม อ (Tool) ท Search Window การน าเข าและแก ไขข อม ล ส วนของการ Start Editing โดยว ธ การเล อกท แถบเคร องม อ Editor > Editor > Start Editing โดยการคล กขวาท Table of Contents> Edit Features> Start Editing การสร างข อม ลใหม โดยการใช Feature Template การก าหนดค ณสมบ ต ด วย Template Properties การเป ดหน าต าง Template Properties การก าหนดค ณสมบ ต ต างๆ ท หน าต าง Template Properties หน า 1

5 การสร าง Feature template การเร ยกใช ฟ งก ช นต างๆ โดยผ านแถบเคร องม อ Mini Toolbar แถบเคร องม อ Feature Construction แถบเคร องม อ Edit Vertices การก าหนด Snapping Environment ม การปร บปร งการจ ดการก บฟ ลด ท Layer Properties ระบ ให ฟ ลด เป นแบบเร ยกด เท าน น (Read-only) ระบ ให ฟ ลด เป นแบบการเน นฟ ลด (Highlight) การแก ไขข อม ลเช งบรรยาย เทคน คการแก ไขข อม ลท งจ ด เส นและร ปป ด การสร างและแก ไขข อม ล การสร างและแก ไขข อม ลประเภทจ ด การค ย ค าพ ก ดภ ม ศาสตร ด วยค าส ง Absolute X, Y การย ายต าแหน งจ ด (Move) การสร างจ ดบนเส น (Construct Points) การสร างและแก ไขข อม ลประเภทเส น (Line) การต ดเส นออกเป น 2 ส วน (Split) การขยายเส นให ไปถ งเส นท เล อกไว (Extend Tool) การต ดส วนเก นของเส นถนน (Trim Tool) การค ดลอกเส นให ขนาน (Copy Parallel) การรวมฟ เจอร ให เป นข อม ลเด ยวก น (Merge) การสร างเส นขนาน (Constrain Parallel) การสร างเส นให ต งฉาก (Constrain Perpendicular) การสร างและแก ไขข อม ลประเภทร ปป ด (Polygon) การแก ไขจ ด Vertex (Edit Vertices) การแก ไขร ปร างฟ เจอร (Reshape Feature) การต ดร ปป ด (Cut Polygon) การหม นข อม ล (Rotate) หน า 2

6 การสร างข อม ลร ปป ดเพ ม โดยใช ขอบร วมก น (Auto complete) การแก ไขข อม ลด วยกล องเคร องม อ Editing ใน ArcToolbox ค าส ง Erase Point ค าส ง Extend Line ค าส ง Generalize ค าส ง Snap การสร างฐานข อม ล Geodatabase โดยการเล อกเวอร ช นท ต องการ การสร าง File Geodatabase การสร าง Personal Geodatabase การน าเข าข อม ลจาก Microsoft Excel การแปลงระบบพ ก ด ตรวจสอบระบบพ ก ดเด ม ระบบพ ก ดแบบ Latitude, Longitude ระบบพ ก ดแบบ WGS_1984_UTM_Zone_47N การแปลงระบบพ ก ด แปลงระบบพ ก ดจากแบบ Latitude, Longitude เป น WGS_1984_UTM_Zone_47N แปลงระบบพ ก ดจากแบบ WGS_1984_UTM_Zone_47N เป น Latitude, Longitude การสร างและการส งออก Layout แผนท... ผ ดพลาด! ไม ได ก าหนดท ค นหน า 1. การเปล ยนม มมองเป น Layout View การปร บค าหน ากระดาษ การปร บสเกลในการแสดงผล การใส Data Frame การใส ช อของแผนท (Insert Title) การใส ค าอธ บายส ญล กษณ (Legend) การใส เข มท ศ การใส Scale Bar การใส Scale Text การใส ข อความ หน า 3

7 11. การใส Dynamic Text การใส ร ปภาพ การสร างพ ก ดกร ดลงบน Data Frame การใช แถบเคร องม อ Draw วาดภาพและใส ต วอ กษรบน Layout การวาดภาพ การใส ต วอ กษร การ Export แผนท หน า 4

8 แนะน าการใช งานเบ องต นของ ArcGIS Desktop10 Table of Contents ArcGIS เวอร ช น 10 น Table of Content เพ มม มมองการแสดงข อม ลข นมาใหม 2 ส วน นอกเหน อไปจาก List by Drawing Order และ List by Data Source การเล อกล กษณะการแสดงข อม ลสามารถคล กได ท แท บท อย ด านบนแทนการ คล กเล อกแท บท อย ด านล างของหน าต าง Table of Contents List by Visibility เป นการแสดงกล มของช นข อม ลท แสดงอย ในแผนท ในขณะน น (Visible), กล มของช นข อม ลท ไม ได แสดงอย ช วงมาตรา ส วนในขณะน น (Out of Scale Range) รวมถ งกล มของช นข อม ลท ไม ได แสดงอย ในขณะน นท ม การป ดการแสดงผล (Not Visible) เป ดโปรแกรม ArcMap ท ค าส ง File > Open > \editing.mxd ท Table of Contents กดป ม List by Visibility ท Table of Contents จะแสดงกล มของช น 3 กล มไว ด วยก น ค อ o Visible ได แก ช นข อม ล Streams, Park_boundary o Out of Scale Range ได แก ช นข อม ล Springs o Not Visible ได แก ช นข อม ล Roads และ Hillshade หน า 5

9 1.1.2 List by Selection เป นการแสดงกล มของช นข อม ลท ได ถ กเล อกอย ในขณะน น, กล มช นข อม ลท สามารถเล อกได แต ไม ได ถ กเล อกในขณะน น และกล มของช นข อม ลท ไม สามารถเล อกได ซ งแท บการท างานน เป นแท บการท างานท แทนท การท างานของแท บ Selection ของเวอร ช นก อนหน าน ท Table of Contents กดป ม List by Selection Bookmark> List by Selection ท แถบเคร องม อ Tools เล อกค าส ง Select Feature by Rectangle ท าการเล อกข อม ลท แผนท โดยลากให เป นกรอบส เหล ยม ท List by Selection จะแสดงกล มของช น 3 กล มไว ด วยก น ค อ o Selected ได แก ช นข อม ล Streams ม การเล อกข อม ลเป นจ านวน 50 ข อม ล, ช นข อม ล Springs ม การ เล อกข อม ลเป นจ านวน 10 ข อม ล และช นข อม ล Park_boundary ม การเล อกข อม ลเป นจ านวน 1 ข อม ล o Selectable (No features selected) ได แก ช นข อม ล Roads หน า 6

10 o Not Selectable ได แก ช นข อม ล Hillshade กดป ม Clear Selected Features เพ อท าการยกเล กการเล อกข อม ลท ถ กเล อกไว Catalog Window การท างานของ ArcGIS ในการจ ดการก บข อม ลจ าเป นต องใช ArcCatalog ซ งในเวอร ช น 10 น ArcCatalog ได ถ กรวม เป นหน าต างท สามารถซ อน/แสดงหน าต างในโปรแกรม ArcMap ได การเป ดหน าต าง Catalog window การเป ด Catalog window สามารถเป ดได 2 ว ธ โดย การกดป ม Catalog Window ท แถบเคร องม อ Standard ท Windows> Catalog การใช งาน Catalog Window การใช Catalog Window ใหม น ผ ใช งานสามารถ Browse, เล อกข อม ลแล วท าการลากไปวางลงในแผนท, ท าการจ ดการ ข อม ล, สร าง ลบข อม ลและอ นๆ ซ งสะดวกและรวดเร วกว าการใช ป ม Add Data หน า 7

11 การใช งานโดยการ Browse ข อม ลท Catalog Window ท หน าต าง Catalog Window > กดป ม Connect to Folder ท หน าต าง Connect to Folder >กดป ม Computer> เล อกท เก บข อม ล D:\Work\MA Workshop_2010\Data การน าเข าข อม ลจาก Catalog Window ท หน าต าง Catalog Window เล อกช นข อม ลท ต องการน าเข าในท น เล อก Research_areas หน า 8

12 ท าการกด Research_areas ค างไว และท าการลากและวางช นข อม ล Research_areas ไว ท แผนท ช นข อม ล Research_areas จะถ กแสดงท แผนท หน า 9

13 หน าต างตาราง (Table Window) หน าต างน เป นการรวบรวมการท างานท งหมดท เก ยวข องก บข อม ลเช งบรรยาย (Attribute Table) เม อผ ใช งานเป ดข อม ล เช งบรรยายข อม ลด งกล าวจะแสดงในหน าต างตาราง (Table Window) นอกจากน ท หน าต างตารางย งม แถบเคร องม อและเมน ต างๆ ท สามารถใช งานร วมก บข อม ลเช งบรรยายได เช น Select by Attribute, Switch Selection หร อ Relate Table เป นต น หน า 10

14 ผ ใช งานสามารถเล อกท ป ม Show Selected Records แล วต องการเล อกข อม ลจากข อม ลท เล อกไว และคล กเล อกแสดง เฉพาะข อม ลท ถ กเล อกไว จากข อม ลท เล อก ท หน าต างตารางจะแสดงแถบเคร องม อเพ อใช งานร วมก บข อม ลท ถ กเล อกไว ให อ ตโนม ต หน า 11

15 1.1.5 การแสดงตารางหลายตารางพร อมก น สามารถแสดงข อม ลเช งบรรยายหลายๆ ตารางภายในหน าต างตารางเด ยวได โดยคล กแท บท ต องการแสดง แล วท าการ ลากไปวางไว ในต าแหน งท ต องการในหน าต างตาราง ท Table of Content คล ก List by Drawing Order ท Table of Content เล อกช นข อม ล Streams คล กขวา เล อก Open Attribute Table ท Table of Content เล อกช นข อม ล Springs คล กขวา เล อก Open Attribute Table หน า 12

16 ท Table Window จะแสดงช อช นข อม ลเช งบรรยายเป นล กษณะแท บท อย ด านล างของหน าต างตาราง ฉะน นถ า ต องการแสดงข อม ลเช งบรรยายข อม ลในหน าต างตารางสามารถท าได เพ ยงคล กท แท บด านล าง ข อม ลเช ง บรรยายจะถ กแสดงข นในหน าต างตาราง แสดงข อม ลเช งบรรยายของช นข อม ล Streams และ Springs ภายในหน าต างตารางเด ยวได เพ อต องการแสดง ข อม ลเช งบรรยายของท ง 2 ช นข อม ล โดยคล กแท บ Springs แล วท าการลากไปวางไว ในต าแหน งท ต องการใน หน าต างตาราง หน า 13

17 Selection tools นอกจากว ธ การเล อกข อม ลแบบเด มค อ การเล อกแบบส เหล ยม (Rectangle) ในเวอร ช น 10 น เพ มว ธ การการเล อกข อม ล ข นมา 4 ว ธ ค อ ว ธ การเล อกข อม ลแบบก าหนดการวาดพ นท ร ปป ด (Polygon), พ นท ร ปป ดแบบ Lasso, วงกลม (Circle) และ เส น (Line) หน า 14

18 ท แถบเคร องม อ Tools กดป มสามเหล ยมท ป ม Select feature เล อกเคร องม อ Select by Lasso ท แผนท ท าการคล กและวาดขอบเขตบร เวณท ต องการเล อกข อม ล ข อม ลท อย ในบร เวณท วาดขอบเขตน นจะถ ก เล อกข นมา หน าต างส าหร บการค นหา (Search Window) หน าต างค นหาใหม น สามารถท างานได อย างรวดเร วและย ดหย นเสม อนท างานอย บนเว บ ผ ใช สามารถค นหาแผนท ข อม ล หร อช อเคร องม อบนเคร องของผ ใช, Drive ในระบบ Network และ Enterprise Database และผ ใช ย งสามารถค นหาช อ หน า 15

19 service ต างๆ ท ม ให บร การ หร อแม กระท งค นหาข อม ลจากเว บ ArcGIS.com ท เป นข อม ลแผนท Online จากบร ษ ท ESRI และ ช มชนเว บอ นๆ ได การเป ดหน าต างส าหร บการค นหา (Search Window) การเป ด Search Window สามารถเป ดได 2 ว ธ โดย การกดป ม Search Window ท แถบเคร องม อ Standard ท Windows > Catalog หน า 16

20 1.1.7 การใช งานท หน าต างส าหร บการค นหา (Search Window) ผ ใช งานสามารถท าการค นหาแผนท (Map), ข อม ล (Data) และเคร องม อ (Tools) ได ท หน าต างน การท าด ชน ค นหา (Index) เป นการก าหนดขอบเขตของการค นหา ท หน าต าง Search กดป ม Index/Search Options ท หน าต าง Index/Search Options กดป ม Add ท หน าต าง Browse Folders to be Indexed ท าการเล อกท เก บของข อม ลท ต องการค นหา เช น ท D:\Work\MA Workshop_2010 > กดป ม Select ท หน าต าง Index/Search Options กดป ม OK หน า 17

21 การค นหาแบบข อม ล (Data) ท Search Window ท Search Window กดป ม Data พ มพ tracts และกดป ม Enter ผลล พธ ท ปรากฎ จะปรากฎข อม ลท กข อม ลท ค าว า Park และเป นข อม ลท อย ภายใต ด ชน การค นหา (Index) เม อได ข อม ลท ต องการค นหาพบแล วสามารถท าการลากผลการค นหาเข ามาบนพ นท ได หน า 18

22 หน า 19

23 การค นหาแบบเคร องม อ (Tool) ท Search Window ท Search Window กดป ม Tools พ มพ ca จะพบว าม รายการของเคร องม อต างๆปรากฎข นมาท ม ค าว า ca ในเคร องน นๆ ท าการพ มพ Cad และเล อกค าส ง Cad to Geodatabase (conversion) ท หน าต าง Search o กดค าส ง CAD To Geodatabase (Conversion) เพ อเป ดหน าต างเคร องม อค าส ง CAD To Geodatabase o กดท Reads a CAD dataset and Crates feature classes.เป นการเป ดหน าต างแสดงรายระเอ ยด ต างของเคร องม อค าส ง CAD To Geodatabase o กดท Toolboxes\system toolboxes\conversion tools.tbx\... เป นการแสดงท เก บของเคร องม อค าส ง CAD To Geodatabase ท Catalog Window หน า 20

24 การน าเข าและแก ไขข อม ล ภาพด านล างแสดงหล กการน าเข าและแก ไขข อม ล ซ งโดยท วๆ ไปการน าเข าและแก ไขข อม ลท เวอร ช น 10 น นไม ม การ เปล ยนแปลงมากน ก ซ งม หล กการน าเข าและแก ไขข อม ลด งต อไปน 1. เล อกแหล งท เก บของข อม ลและ data frame ท ต องการแก ไขข อม ล เร มแก ไขข อม ล 2. ก าหนดสภาพแวดล อมของการแก ไขข อม ล เช น การก าหนด Snapping 3. เล อก Feature Template 4. เล อกเคร องม อท ต องการสร างข อม ล (Construction tool) 5. ท าการสร างข อม ล เช น การ digitizing 6. ท าการเพ มหร อแก ไขข อม ลเช งบรรยาย 7. บ นท กการแก ไขข อม ลและยกเล กการแก ไขข อม ล หน า 21

25 ส วนของการ Start Editing ท ArcGIS10 สามารถท าการ Start Editing ได 2 ว ธ ค อ โดยว ธ การเล อกท แถบเคร องม อ Editor > Editor > Start Editing โดยการคล กขวาท Table of Contents> Edit Features> Start Editing หน า 22

26 การสร างข อม ลใหม โดยการใช Feature Template การท างานของ Target ได เปล ยนแปลงไปโดยใช หล กท างานของ Feature template เข ามาแทนท หน า 23

27 การท างานของ Feature template น จะท างานผ านหน าต าง Create Feature ซ งหน าต างน จะเป นศ นย กลางในการสร าง และจ ดการ Template ต างๆ ท หน าต าง Create Feature จะประกอบได ด วย 3 ส วนหล ก ค อ แถบเคร องม อเพ อท าการจ ดการ Template และค ณสมบ ต ต างๆ, Template ของแต ละช นข อม ล และช ดเคร องม อท ใช ในการสร างร ปร างของฟ เจอร คล ก Activate ท Data frame Feature Template Bookmark > Create Feature line เม อท าการ Start Editing หน าต าง Create Features ปรากฎข น ท าการเล อก Template ท ต องการ โดยเล อกTemplate ของข อม ล Roads> เล อก Local road> ท าการวาดเส น ถนนประเภท Local road หน า 24

28 Bookmark > Create Feature polygon ท าการเล อก Template ท ต องการ โดยเล อกTemplate ของข อม ล Tracts> เล อก Tracts > ท าการวาดขอบเขต ของ Tracts หน า 25

29 การก าหนดค ณสมบ ต ด วย Template Properties ท Feature template ได ก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ท ใช ในการสร างข อม ล เช น ช อช นข อม ลท ต องการสร างฟ เจอร (Feature) ข อม ลเช งบรรยาย (Attribute) ท ต องการสร าง และร ปแบบของข อม ลต งต นท ใช ในการการสร างฟ เจอร นอกจากน Template ย งสามารถให ผ ใช งานก าหนดช อ, ค าอธ บาย และ Tags เพ อช วยให ในการหาและจ ดการข อม ลเหล าน ได ง ายข น ซ ง Template เหล าน จะถ กบ นท กเก บไว ท map document (.mxd) และ Layer file (.lyr) การเป ดหน าต าง Template Properties ว ธ การเป ดหน าต าง Template Properties สามารถเป ดได หลายว ธ ท ประเภทของ Feature คล กขวา> เล อก Properties ท หน าต าง Create Feature คล กป ม organize templates จะปรากฎหน าต าง Organize Feature Templates o ท ช อง Layer คล กเล อก Roads> เล อก ประเภทของ Feature เป น Local road >คล กเล อก Properties การก าหนดค ณสมบ ต ต างๆ ท หน าต าง Template Properties ท หน าต าง Template Properties ของ Local road จะแสดงค ณสมบ ต ต างๆ ของประเภทของฟ เจอร ท เป น Local road o ช อของฟ เจอร ค อ Local road o เคร องม อต งต นท ใช ในการวาดข อม ล ซ งเป นแบบ Line หน า 26

30 o ค า attribute ท ก าหนดให ม ค าต งต นของฟ ลด Type ให เป น Paved ท าการแก ไขค าต งต นของเคร องม อท ใช ในการสร าง Local road ให เป นแบบ Free hand ท หน าต าง Template Properties> ท Default tool: เล อก Free hand> คล ก OK จะพบว าท หน าต าง Create features เคร องม อต งต นของประเภทฟ เจอร Local road เป นแบบ Freehand ตามท ได ก าหนดไว หน า 27

31 Bookmarks > Freehand ท หน าต าง Create Features>Local road ท Construction tools >Freehand ท าการวาดเส นถนนแบบ Local road ท แผนท การสร าง Feature template ท Editor toolbar> คล ก Editor>Start Editing หน า 28

32 ท หน าต าง Create Feature คล กป ม organize templates จะปรากฎหน าต าง Organize Feature Templates ท ช อง Layer คล กเล อก Springs> คล ก New Template ท หน า Create New Templates Wizard คล กเล อกช นข อม ลท ต องการสร าง template ในท น เล อกช นข อม ล Springs> คล ก Finish หน า 29

33 คล ก Close ท หน าต าง Organize Feature Templates การเร ยกใช ฟ งก ช นต างๆ โดยผ านแถบเคร องม อ Mini Toolbar การแก ไขข อม ลให รวดเร วน น นอกจากการท างานโดยผ านเมน ล ดจากการคล กขวา หร อการใช Keyboard Shortcuts แล ว ในเวอร ช น 10 น ได เพ มความสามารถของการแก ไขข อม ลโดยผ านแถบเคร องม อขนาดเล ก ซ งแถบเคร องม อ ขนาดเล ก ประกอบด วยค าส งต าง ๆ ในการแก ไขข อม ล ได แก แถบเคร องม อ Feature Construction แถบเคร องม อน จะปรากฏข นท กคร งเม อผ ใช งานวาดข อม ลแผนท ซ งแถบเคร องม อน ได รวบรวมเคร องม อท ใช ในการสร าง ส วนของเส น (Segment) ไว ด งน นผ ใช งานจ งสามารถสร างส วนของเส นตรงหร อส วนของเส นโค ง และค าส งในการสร างข อม ล อ นๆ ได ง ายข น โดยผ านแทบเคร องม อน นอกจากน ย งรวมเคร องม อในการสร างเส นขนานและเส นต งฉากไว อ กด วย Bookmarks>Feature Construction Editor >Start Editing ท หน าต าง Create Features เล อก Local road หน า 30

34 คล ก 1 คร งบร เวณแผนท ท ต องการวาดเส นถนน> แถบเคร องม อ Feature Construction จะปรากฏข น บร เวณพ นท ท เป นส วนโค ง ให เล อก Arc Segment และให เล อกประเภทแบบ Straight segment ให ก บบร เวณท ต องการวาดให เป นเส นตรง แถบเคร องม อ Edit Vertices จะปราฏข นเม อม การแก ไขจ ดห กเหของข อม ล ซ งแถบเคร องม อน สามารถเล อก, เพ ม, ลบ หร อแก ไขจ ดห กเหได ง ายข น สามารถลากเป นกรอบส เหล ยมบร เวณจ ดห กเหท ต องการหลาย ๆ จ ดห กเหพร อมก น เพ อเล อก, ย าย หร อลบข อม ลจ ดห กเหได ท Editor toolbar>editor>start Editing เคร องม อ Edit tool> เล อกข อม ล Local road ด งภาพ หน า 31

35 กดป ม Edit Vertices แทบเคร องม อ Edit Vertices จะปรากฎข นและ ข อม ลเส นท เล อกจะปรากฎจ ดห กเห(Vertex) ท Edit Vertices toolbar> เล อก Modify Sketch Vertices น าเม าส ไปวางไว ท จ ดห กเหท ต องการแก ไข จะพบว าไอคอนจะเปล ยนไป ท าการแก ไขจ ดห กเห โดยการย ายจ ดห กเห ไปวางไว บร เวณท ต องการ ท าการลบจ ดห กเห โดยการเล อก Delete Vertex ลากเป นกรอบส เหล ยมบร เวณจ ดห กเหท ต องการลบ จะพบว าสามารถท าการลบจ ดห กเห ได หลายๆ จ ดพร อมก น หน า 32

36 ท าการเพ มจ ดห กเห โดยการเล อก Add Vertex จะพบว าไอคอนเปล ยนไปซ งผ ใช งานสามารถท าการเพ มจ ดห กเหบร เวณท ต องการได โดยไม ต องเส ยเวลาในการ เล อกค าส ง Add Vertex ท กคร ง นอกจากน ผ ใช งานย งสามารถท าการเพ ม ลบ และ ย ายจ ดห กเห ได โดยการคล กขวาและเล อก Insert Vertex, Delete Vertex, หร อ Move ได เช นเด ยวก บเวอร ช นก อนหน าน หน า 33

37 การก าหนด Snapping Environment ท เวอร ช น 10 น ได ม การปร บปร งการท างานของ Snapping ให สามารถท างานได ง ายข น โดย การก าหนดค ณสมบ ต ของ การท างาน Snapping จะให ความส าค ญก บการ Snap ก บการท างานบนแผนท มากกว าการเล อกจ ดการ Snap ก บช นข อม ล ค าต งต นส าหร บการก าหนดค า Snap ของ ArcMap เป นการก าหนดแบบ Points, Endpoints, Vertices และ Edge ท าการ Editor toolbar>edit> Start Editing ท หน าต าง Create Features เล อกช นข อม ล Streams> Streams Template ท าการวาดข อม ล Streams จะพบว าเม อน าเม าส ไปวางไว ท ฟ เจอร บนแผนท แล วไอคอนของเม าส จะ เปล ยนแปลงไป พบว าม กล องข อความ Snap Tip ปรากฎข นซ งกล องข อความน ได ระบ ว าช นข อม ล Streams ท ถ ก Snap และเป นการ Snap ข อม ลแบบ Edge หน า 34

38 ท งน ผ ใช งานสามารถท าการแก ไขประเภทของการ Snap ได ตามความต องการ ว ธ การก าหนดค า Snap สามารถท าได ท Editor Toolbar> Snapping> Snapping Toolbar ท Snapping toolbar>end Snapping ท าการวาดข อม ล Streams โดยน าเม าท ไปวางไว บร เวณจ ดปลายของเส นท ต องการวาด จะพบว าม กล อง ข อความ Snap Tip ปรากฎข นซ งกล องข อความน ได ระบ ว าช นข อม ล Streams ท ถ ก Snap และเป นการ Snap ข อม ลแบบ Endpoint หมายเหต จะพบว าถ าน าเม าท ไปวางไว บร เวณอ นท ไม ใช บร เวณจ ดปลายของเส น จะไม พบกล องข อความ Snap Tip ปรากฎ ข น เน องจากว าได ท าการก าหนดการ Snap ข อม ลแบบ Endpoint ไว อย างเด ยว ม การปร บปร งการจ ดการก บฟ ลด ท Layer Properties ม การปร บปร งแท บ Fields ในหน าต าง Layer Properties เพ อให ผ ใช งานสามารถท างานก บข อม ลตารางได ง ายย งข น และม ผลต อการแสดงตารางข อม ลเช งบรรยาย (Attribute Table) หน า 35

39 ระบ ให ฟ ลด เป นแบบเร ยกด เท าน น (Read-only) ผ ใช งานสามารถก าหนดให ไม สามารถแก ไขค าในฟ ลด ท ระบ ได ท าได เพ ยงแต เร ยกด ข อม ลในฟ ลด เท าน น (Read-only) ซ งการก าหนดค าด งกล าวจะช วยให ผ ใช งานม ความสะดวกในการแก ไขค าในเฉพาะฟ ลด ท ต องการได ท ช นข อม ล Road คล กขวา เล อก Properties> แท บ Fields> เล อก Gen_PK_MAP ท ช อง Appearance เล อก Read-only> เล อก Yes หน า 36

40 แสดงข อม ลเช งบรรยายโดยกดป ม Attributes ท Editor toolbar ท หน าต าง Attributes ท ช อง GEN_PK_MAP จะแสดงเป นส เทา ซ งไม สามารถท าการแก ไขได ระบ ให ฟ ลด เป นแบบการเน นฟ ลด (Highlight) นอกจากน ย งสามารถท าการเน นเฉพาะฟ ลด ท ต องการเน นได อ กด วยโดยฟ ลด ท ท าการเน นจะปรากฎเป นแถบส เหล องท หน าต าง Identify, หน าต าง Table หร อหน าต าง Attribute ท แถบเคร องม อ Editor การเน นเฉพาะฟ ลด ท ต องการน นจะช วย ให ง ายต อการค นหาหร อเร ยกด ข อม ล ท ช นข อม ล Road คล กขวา เล อก Properties> แท บ Fields> Name_NO ท ช อง Appearance เล อก Highlight>เล อก Yes หน า 37

41 แสดงข อม ลเช งบรรยายโดยกดป ม Attributes ท Editor toolbar ท หน าต าง Attributes ท ช อง NAME จะแสดงเป นส เหล อง การแก ไขข อม ลเช งบรรยาย การแก ไขข อม ลเช งบรรยายอ างอ งการแก ไขจาก Layer ท ปรากฏอย ใน ArcMap ท นท ต วอย างของการแก ไขข อม ลเช ง บรรยายแบบใหม เช น ถ าได ม การป ดการใช งานฟ ลด บางฟ ลด ท ไม ต องการแสดง ฟ ลด เหล าน นจะถ กซ อนไว หร อฟ ลด ท ก าหนด ช อ Alias ไว จะแสดงช อ Alias ให เห น นอกจากน ย งสามารถระบ ให อ านค าในฟ ดล ได อย างเด ยวโดยไม สามารถแก ไขค าในฟ ดล ได อ กด วย ฉะน นการท างานท ข นอย ก บ Layer น นในหน าต าง Attribute จะช วยให ผ ใช งานเพ มประส ทธ ภาพในการแสดงข อม ล เพ อปร บแก ไขข อม ลได มากย งข น เน องจากว าสามารถเห นเฉพาะข อม ลท ต องการปร บแก เท าน น หน า 38

42 Bookmark > Attribute Editor toolbar > Editor > Start Editing ท หน าต าง Create Features > เล อกช นข อม ล Roads > เล อก Major Road Template หน า 39

43 วาดเส นถนนโดยน าเม าส ไปวางบร เวณจ ดปลายของเส นเด ม กรอกรายละเอ ยดของข อม ลเส นถนน โดยกดป ม Attributes ท Editor Toolbar หน า 40

44 หน าต าง Attributes กรอกรายละเอ ยดของข อม ล ท NAME พ มพ Highway 9 หน า 41

45 เทคน คการแก ไขข อม ลท งจ ด เส นและร ปป ด 1.1 การสร างและแก ไขข อม ล การแก ไขข อม ลสามารถเล อกป มค าส งส าหร บการแก ไขข อม ลได บนแถบเคร องม อ Editor เช น การแก ไขจ ด Vertex (Edit Vertices) การเปล ยนแปลงร ปร างข อม ล (Reshape Feature) การต ดข อม ล (Cut Polygon) และการหม น (Rotate) รวมถ งย งสามารถเล อกใช ค าส งในการสร างและแก ไขข อม ลได จากเมน คล กขวา ขณะท ก าล งท าการแก ไข นอกจากน ย งสามารถเล อกใช ค าส งอ นๆ ท เมน รายการ Editor ได แก ค าส ง Move, Split, Construct Points เป นต น ท งน ในการแก ไขข อม ลผ ใช งานสามารถสล บเล อกเคร องม อต างๆ ได เพ อให เหมาะสมก บข อม ลท ต องการแก ไข หน า 42

46 1.1.1 การสร างและแก ไขข อม ลประเภทจ ด การสร างข อม ลจ ด ซ งอาจแทนด วยจ ดต าแหน งต างๆ เช น ต าแหน งของอาคาร หร อสถานท ส าค ญ ท งน การสร างข อม ล จ ด หร อจ ดห กเห (Vertex) ของเส นหร อร ปป ด สามารถสร างได หลายว ธ เช น การสร างจากการ Digitizing หร อค ย ค าพ ก ด ภ ม ศาสตร ด วยค าส ง Absolute X, Y รวมท งย งสามารถย ายต าแหน งจ ดไปย งท ใหม ตามค าระยะทาง X, Y ด วยค าส ง Move การค ย ค าพ ก ดภ ม ศาสตร ด วยค าส ง Absolute X, Y เป ดแสดง Data Frame ช อ Editing Technic คล กเมน Bookmarks > Absolute X, Y เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing สร างจ ดต าแหน งอาคารด วยค าพ ก ดภ ม ศาสตร ในหน าต าง Create Feature คล กท ส ญล กษณ BDG จากน น คล กขวา เล อกค าส ง Absolute X, Y และกรอกค าพ ก ด X, Y โดยใส ต วเลขเท าน น ไม ต องใส เคร องหมาย Comma เช น , แล วกดป ม Enter ให ท าการสร างจ ดต าแหน งอาคารอ ก 3 จ ด ตามค าพ ก ดภ ม ศาสตร X, Y ด งน o , o , o , หน าต างน สามารถเล อกเปล ยนระบบพ ก ดภ ม ศาสตร ท ใช ในการกรอกค าได โดยคล กป มเล กๆ เช น เล อก Degrees Minutes Seconds ค า X, Y จะเปล ยนเป น Long, Lat ด งภาพ หน า 43

47 การย ายต าแหน งจ ด (Move) หากต าแหน งท น าเข าไปแล วไม ตรงก บภาพท เป นพ นหล งสามารถท าการเคล อนย ายต าแหน ง โดยก าหนดค าการ เคล อนย ายในระยะ X, Y ซ งได จากการใช เคร องม อ Measure ว ดระยะต าแหน งใหม ท ต องการเคล อนย าย เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล ก Editor > Move ท หน าต าง Delta X, Y ให ก าหนดค าเป น 8, 2 ด งภาพ และกด Enter การสร างจ ดบนเส น (Construct Points) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmarks > Construct Points เป ดแสดงช นข อม ล ElectricLine และ Pole คล กเคร องม อ Edit Tool และเล อกฟ เจอร เส นสายไฟฟ า จากน นคล ก Editor > Construct Points และ ก าหนดค าด งภาพ ผลล พธ จะสร างจ ดต าแหน งเสาไฟฟ าห างก นท กๆ 50 เมตร หน า 44

48 ArcGIS 10 ผลล พธ จะได จ ดต าแหน งเสาไฟฟ าท กๆ 50 เมตร วางบนเส นสายไฟฟ า การสร างและแก ไขข อม ลประเภทเส น (Line) การต ดเส นออกเป น 2 ส วน (Split) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing ท าการวาดเส นถนนเพ ม จากน น ท าการเล อกเส นท ต อ งการต ด และคล กป ม Split ณ ตรงต าแหน งเส นท เ พ ม เพ อ ต ดให เป น 3 แยก หน า 45

49 ArcGIS 10 คล กป ม Edit Tool และเล อกเส นใดๆ เพ อ ตรวจสอบว าท กๆ เส นได ท าการต ดเร ยบร อย การขยายเส นให ไปถ งเส นท เล อกไว (Extend Tool) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmark > Extend / Trim Tool ท าการเล อกเส นท ต อ งการให ขยายมาถ ง และคล กป ม Extend จากน น คล กตรงต าแหน งเส นท ต อ งการด งภาพ หน า 46

50 ArcGIS การต ดส วนเก นของเส นถนน (Trim Tool) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmarks > Extend / Trim Tool ท าการเล อกเส นท ต อ งการให เป นขอบในการต ด และคล กป ม Trim Tool จากน น คล กตรงต าแหน งเส นท เ ก น การค ดลอกเส นให ขนาน (Copy Parallel) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmarks > Copy Parallel ท าการเล อกเส นท ต อ งการค ดลอกเพ อ สร างเส นใหม ให ขนานก บเส นท เ ล อกน จากน น คล ก Editor > Copy Parallel และก าหนดค าระยะทางเป น 24 ให สร างทางด านขวาของเส นท เ ล อกและคล กป ม OK ด งภาพ หน า 47

51 การรวมฟ เจอร ให เป นข อม ลเด ยวก น (Merge) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmarks > Merge ท าการเล อกเส นท ต องการเช อมต อโดยเล อกท ง 2 เส น และคล ก Editor > Merge จากน นคล กเล อกฟ เจอร ท ต องการเช อมต อ และคล กป ม OK การสร างเส นขนาน (Constrain Parallel) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmarks > Constrain Parallel คล กบนเส นและคล กบนค าส ง Constrain Parallel จากน นคล กบนเส นอ างอ งท ต องการให ขนาน (ตามภาพ ขวาม อ) และเล อนเมาส ไปตามระยะทางท ต องการ (ส งเกตว าเมาส อย ห างจากเส นก ย งได เส นขนานอย ด ภาพ ตรงกลางต าแหน งเมาส อย ในวงกลม) แล วท าการด บเบ ลคล กเพ อส นส ดการสร างเส น หน า 48

52 การสร างเส นให ต งฉาก (Constrain Perpendicular) เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเมน Bookmarks > Constrain Perpendicular คล กบนภาพเพ อเร มการสร างเส นถนน และคล กบนค าส ง Constrain Perpendicular จากน นคล กบนเส น อ างอ งท ต องการให ต งฉาก และเล อนเมาส ไปจนถ งเส นอ างอ ง แล วด บเบ ลคล กเพ อส นส ดการสร างเส น การสร างและแก ไขข อม ลประเภทร ปป ด (Polygon) การแก ไขจ ด Vertex (Edit Vertices) คล กเมน Bookmarks > Edit Vertices เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเคร องม อ Edit Tool และเล อกร ปป ด หน า 49

53 ปร บแก ต าแหน ง Vertex โดยคล กป ม Edit Vertices จากน นคล กบน Vertex ค างไว และลากไปย งต าแหน งใหม ท าการปร บขอบม มพ นท ให ตรงก บภาพตามล กศรส แดง การแก ไขร ปร างฟ เจอร (Reshape Feature) คล กเมน Bookmarks > Reshape Feature/Cut Polygon เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเคร องม อ Edit Tool และเล อกฟ เจอร จากน นคล กป ม Reshape Feature แล วท าการวาดใหม ตามภาพ ซ ายเสร จแล วด บเบ ลคล กเพ อส นส ดการวาด หน า 50

54 ArcGIS การต ดร ปป ด (Cut Polygon) คล กเมน Bookmarks > Reshape Feature/Cut Polygon เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเคร องม อ Edit Tool และเล อกฟ เจอร จากน น คล กป ม Cut Polygon แล วท าการวาดใหม ตามภาพซ าย เสร จแล วด บเบ ลคล กเพ อ ส นส ดการวาด ใช เคร องม อ Edit Tool เล อกฟ เจอร ใดๆ เพ อ ตรวจสอบว าได ท าการต ด แล ว และท าการลบออก โดยคล กป ม Delete การหม นข อม ล (Rotate) คล กเมน Bookmarks > Rotate เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กเคร องม อ Edit Tool และเล อกฟ เจอร จากน น คล กป ม Rotate และท าการหม นด งภาพ หน า 51

55 การสร างข อม ลร ปป ดเพ ม โดยใช ขอบร วมก น (Auto complete) คล กเมน Bookmarks > Auto Complete Polygon เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing คล กส ญล กษณ Landuse และคล กป ม Auto Complete Polygon จากน นท าการวาดตามล าด บหมายเลขด ง ภาพ เสร จแล วด บเบ ลคล กเพ อส นส ดการวาด ผลจะได ร ปป ดท ต อก นโดยไม ต องวาดด านท ช ดก น การแก ไขข อม ลด วยกล องเคร องม อ Editing ใน ArcToolbox Editing with Geoprocessing ใน ArcGIS 10 ม กล องเคร องม อใหม ได แก Editor Tools ท ช วยอ านวยความ สะดวกให ผ ใช งานในการแก ไขข อม ลเป นจ านวนมากพร อมก นในคร งเด ยว ซ งเคร องม อด งกล าวจะท าการแก ไขในไฟล ข อม ล เด ม ไม ม การสร างช นข อม ลเพ มเต ม ด งน นผ แก ไขจ งควรวางแผนให ด ก อนจะท าการแก ไขข อม ลผ านเคร องม อต างๆ ในกล อง เคร องม อ Editor Tools หร อสามารถ Start Editing ก อนการใช เคร องม อเหล าน น ซ งจะช วยให สามารถ Undo หร อไม บ นท ก การแก ไขข อม ลหากเก ดข อผ ดพลาด กล องเคร องม อ Editing Tools เป นกล องเคร องม อท ใช แก ไขข อม ล ซ งกล องเคร องม อน เหมาะก บการท างานก บข อม ล ท อย ในช นข อม ลท งหมด เม อส งงานผ านค าส งด งกล าวแล วจะเก ดการเปล ยนแปลงก บข อม ลท งช นข อม ล โดยกล องเคร องม อ Editing Tools น จะสามารถใช ได เม อ ArcGIS 10 ม ระด บการใช งานเป น ArcEditor หร อ ArcInfo เท าน น หน า 52

56 1.1 ค าส ง Erase Point ค าส งน ใช ส าหร บลบจ ดท อย ภายในหร อภายนอกขอบเขตร ปป ด สามารถก าหนดจ ดท ต องการแก ไขโดยการเล อกจ ดท ต องการหร อถ าไม ได เล อกจ ดไว โปรแกรมจะท าการลบท กจ ดท อย ในเง อนไข ค าส งน ควรใช งานอย างระม ดระว ง หากเก ด ข อผ ดพลาดข นแล วจะไม สามารถก ข อม ลกล บมาเหม อนเด มได ด งน นขอแนะน าให ท าการ Start Editing เพ อท จะสามารถ Undo หร อไม Save Edit หากได ผลล พธ ท ไม ต องการ ใช Data Frame ช อ Editing Tools เป ดแสดง Group Layer ช อ Erase Point เร มการแก ไขข อม ล โดยเล อก Editor > Start Editing สามารถเล อกจ ดท ต องการแก ไข หร อหากไม เล อกโปรแกรมจะท าการลบจ ดท กจ ดท อย ภายในหร อภายนอก ขอบเขตร ปป ด เป ด ArcToolbox > Editing Tools > Erase Point ท Input Features ก าหนดช นข อม ลจ ดท ต องการแก ไข ท Remove Features ก าหนดช นข อม ลร ปป ด ท Operation Type เล อกว าจะลบด านในหร อด านนอกขอบเขตร ปป ด ส าหร บต วอย างน ให เล อกเป น Inside จากน นคล กป ม OK หน า 53

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information