บทท 10 การพยากรณ ทางธ รก จ. (Business Forecasting)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 10 การพยากรณ ทางธ รก จ. (Business Forecasting)"

Transcription

1 บทท 0 การพยากรณ ทางธ รก จ (Busness Forecasng) 0. บทน า สารสนเทศท ใช ในส าหร บผ บร หารระด บกลางและระด บส งในส วนของการวางแผน น น น บเป นส งท ส าค ญย ง ในอด ตน นการวางแผนการในส วนน จะอาศ ยจาการคาดเดา ใน ล กษณะค อ อาศ ยจากประสบการณ ของผ บร หาร หร อไม ก ศ กษาจากข อม ลในอด ตว าม อ ตราการ เปล ยนแปลงเป นเช นไร การใช ว ธ ท สองท กล าวมาน ค อนข างจะเป นว ธ ท เป นศาสตร ข นมาและก ประสบผลส าเร จด วยด ในระด บหน ง ซ งผ บร หารส วนใหญ จะต ดส นใจโดยอาศ ยข อม ลในอด ต เป นบรรท ดฐาน นอกจากศ กษาจากข อม ลในอด ตแล วผ บร หารย งจ าเป นจะต องม ภาระหน าท ใน การวางแผนเพ อเตร ยมการด านต างๆ ในอนาคตด วย ด วยเหต ผลท ว าการคาดเดาโดยไม ม หล กการ ย อมจะม จ ดอ อน ด งน นผ บร หารจ าเป นจะต องร เทคน คหร อว ธ ท จะพยากรณ ค าต างๆ ในอนาคต ได เพราะถ าผ บร หารไม ร ว ธ หร อเทคน คในการพยากรณ ค าต วเลขต างๆ ในอนาคตได ผ บร หารก จะไม สามารถคาดคะเนหร อบอกได ว าค าของส งท ต องการร ในอนาคตน น ควรอย ท ระด บใด เช น ยอดขายของป หน าต นท นของผล ตส นค าในป หน า เป นต น ผ บร หารจ งจ าเป นอย างย งท จะร และม ความเข าใจเก ยวก บการพยากรณ ข อม ลทางธ ร กจด วย ส าหร บในบทน จะสามารถแบ งเทคน คการ พยากรณ ธ รก จได ด งน CT487 8

2 เทคน คการพยากรณ เช งค ณภาพ (Qualave) ข อม ลอน กรมเวลา (Tme Seres) ต วแบบความส มพ นธ (Causal การพยากรณ โดย พน กงานขาย การส ารวจตลาด จากผ บร โภค ค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน ก การว เคราะห ถดถอย แบบถ วงน าหน ก การปร บเข ยนค าเร ยนเอกซโปเนลเช ยล การว เคราะห แนวโน ม หร อพยากรณ แนวโน ม 0. เทคน คการพยากรณ เช งค ณภาพ (Qualave Forecasng Technques) สาเหต ท ม การพยากรณ โดยใช เทคน คการพยากรณ เช งค ณภาพ เน องจากผ บร หารอาจจะไม ม เวลามากหร ออยากจะหล กเล ยงการค านวณท สล บซ บซ อน หร ออาจจะไม ต องการรวบรวมข อม ล ใด ๆ มากน ก เป นต น ด งน นการพยากรณ โดยใช เทคน คการพยากรณ เช งค ณภาพ จ งเป นว ธ การ พยากรณ แบบง ายๆ โดยอาศ ยว จารณญาณประสบการณ ความร ความสามารถของผ ท ท าการ พยากรณ โดยในกระบวนการพยากรณ เช งค ณภาพ อาจจะพยากรณ ได จากบ คคล กล ม ค อ. กล มท ร บผ ดชอบโดยตรง. กล มท ให ข อม ล เทคน คการพยากรณ เช งค ณภาพ ม ด วยก นหลายว ธ แต ท น ยมใช ก นและแบ งตามกล มความ ร บผ ดชอบในการพยากรณ แบ งได ด งน 8 CT487

3 . การพยากรณ โดยห วหน าพน กงานขาย (Sale Force Compose) การพยากรณ โดยเทคน คน เป นการพยากรณ ท ได จากกล มผ ร บผ ดชอบโดยตรงเป นผ พยากรณ ให เช น ผ ท เก ยวข องก บการขายโดยตรงก ค อ พน กงานขาย เป นต น ถ าสมมต ว า ก จการ จะต องการพยากรณ ยอดขายของก จการในช วงเวลาถ ดไปของท งประเทศ เทคน คน ก จะสามารถ พยากรณ ได โดยให พน กงานขายท ร บผ ดชอบในแต ละเขต เป นผ พยากรณ ยอดขายในช วงเวลา ถ ดไป จากน นก จะน ายอดขายพยากรณ ของแต ละเขตท พยากรณ มาได มารวมก น ก จะได ยอดขาย พยากรณ ของแต ละภาค จากน นก น ายอดขายพยากรณ ของแต ละภาคมารวมก นก จะได ยอดขาย พยากรณ ของท งประเทศ เป นต น. การพยากรณ โดยการส ารวจตลาดจากผ บร โภค (Consumer Marke Survey) การพยากรณ โดยเทคน คน เป นการพยากรณ ท ได จากผ บร โภคเป นผ พยากรณ โดยจะท า การส ารวจตลาดหร อส มภาษณ จากผ บร โภค ซ งผ บร โภคก จะเป นผ ประมาณยอดซ อของตนใน ช วงเวลาข างหน า ว าจะซ อหร อเพ มหร อลดลงเป นจ านวนเท าใด ซ งยอดซ อก ค อยอดขายของก จการ น นเอง ด งน นก จการก จะสามารถได ยอดขายพยากรณ ของช วงเวลาถ ดไปได ท นท ก จการจะได สามารถวางแผนการผล ตและการขายในช วงเวลาถ ดไปได เทคน คน นอกจากจะช วงพยากรณ ยอดขายของก จการในช วงเวลาถ ดไปได แล ว การส ารวจตลาดหร อการสอบถามผ บร โภคย งให ข อด อ กอย างหน งค อ สามารถให ข อค ดเห นหร อแนวความค ดเก ยวก บค ณสมบ ต หร อล กษณะของส นค า ท ผ บร โภคต องการ เช น ยาส ฟ น อยากให ม ยาระง บกล นปากผสมอย ด วย เป นต น ด งน น เม อ ก จการทราบแนวความค ดด งกล าว ก สามารถน าเอาแนวความค ดน ไปปร บปร งหร อพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ใหม ได ท าให ก จการม โอกาสในด านการผล ตและการตลาดด กว าค แข งข น ซ งน บเป น ข อด หร อประโยชน ท เด นช ดอ กอย างหน งของเทคน คน 0.3.การพยากรณ โดยอาศ ยทฤษฎ ส บเน องจากการท การพยากรณ โดยใช เทคน คการพยากรณ เช งค ณภาพ น นม ข อจ าก ดท จะต อง อาศ ย สต ป ญหาและประสบการณของผ พยากรณ ในกรณ ท ใช แบบท แต ถ าใช แบบท ก จะต องท าการว จ ยตลาดเพ อเก บรวบรวมข อม ลซ งจะต องเส ยค าใช จ าย รวมท งจะต องรอคอยข อม ล ซ งท าให ไม ท นก บการใช งาน ด งน นจ งได ม การพ ฒนาว ธ การพยากรณ มาอ กหลายว ธ ในการ น ามาใช งาน ในหน งส อเล มน จะเล อกมาน าเสนอเพ ยงบางว ธ ค อ CT487 83

4 . เทคน คพยากรณ โดยอาศ ยข อม ลอน กรมเวลา (Tme Seres Forecasng Technques) ก อนอ นต องเข าใจก อน ว าข อม ลอน กรมเวลา ค ออะไร ข อม ลอน กรมเวลา (Tme Seres Daa) หมายถ ง ข อม ลท ม การบ นท กหร อเก บรวบรวมมาเป นระยะเวลาต ดต อก นตามช วงเวลาท ต องการ เช น อาจเป นราย ช วโมง ว น ส ปดาห เด อน ไตรมาศ หร อเป นป เป นต น (ในกรณ ท ข อม ล ช วงใดช วงหน งขาดหายไป เราสามารถใช เทคน คทางคณ ตศาสตร เข าไปสร างทดแทนข อม ลส ญ หายได ) ต วอย างเช น ม ยอดขายส นค า รถยนต BRAD AME A ซ งบ นท กข อม ลเป นรายเด อน ด งน เด อน ยอดขาย (ล านบาท) มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม ส งหาคม จากต วอย างข างต น จะถ อว าข อม ลด งกล าวไม ใช ข อม ลอน กรมเวลา (Tme Seres Daa) เน องจากม ข อม ลช วงเด อนม ถ นายน เด อนขาดหายไป แต ถ า ม การสร างข อม ลส ญหาย (Mssng Value) ข นมาแทนเด อนม ถ นายน 540 ซ งม ยอดขาย 03 ล านบาทเพ มเต มเข าไปในข อม ลด งกล าว ก สามารถถ อว าข อม ลช ดน เป นข อม ลอน กรมเวลา สาเหต ท ม การใช ข อม ลอน กรมเวลามาเป นข อม ลในการพยากรณ ข อม ลในอนาคต ก เน องจากท ม การเก บรวบรวมข อม ลต งแต อด ตต อเน องมาจนถ งป จจ บ นจะท าให ร ถ งร ปแบบหร อ พฤต กรรมของข อม ล รวมท งแนวโน มของข อม ลท ก าล งสนใจและต องการพยากรณ โดยม สมมต ฐานท ว า ข อม ลท จะพยากรณ ในอนาคต ย อมม ร ปแบบหร อพฤต กรรมเช นเด ยวก บข อม ลใน อด ตน นเอง 84 CT487

5 0.4 เทคน คการพยาการณ โดยอาศ ยข อม ลอน กรมเวลา ม อย ด วยก น หลายเทคน ค ค อ. ว ธ พยากรณ แบบ SIGLE MOVIG AVERAGE...()... F n เร ยก ว า Movng Average Sze เราก าหนดเองต งแต ถ ง n เช น 4 F F ถ า จะได F, F 3,. เร ยกว าว ธ AIVE ถ า n จะได F n เร ยกว าว ธ AIVE ถ า ช วงฤด กาล จะก าจ ดฤด กาลได ไปในต ว นอกจากน ย งม ว ธ double MA, rple MA, Cenered MA หลายแบบ เช น 33 MA, 35 MA,4 MA, 335 MA. ว ธ EPOETIAL SMOOTHIG จาก ()... F..() จาก ()... F..(3) () - (3) F F..(4) ให - F ( ค อว ธ AIVE วาระถ า จะเป น AIVE วาระ ค อ - F ) ด งน น F F หร อ ( ) F F F ให α ด งน น ESMOOTH ค อ ( ) F F α α..(5) หร อ e F F α..(6) CT487 85

6 ข อส งเกตค อ α ถ า จะได α ค อ ว ธ AIVE ค อ F α 0. 3 α 0. 4 จะได α จะได 33 4 จะได 5 : : n n พบว า α 0 เม อ n ค อว ธ Mean ค อ F เราไม ทราบว าจะใช Movng Average Lengh เท าก บเท าไรจ งจะเหมาะสม? ด งน น ในทางปฏ บ ต จ งใช Grd Search เพ อค นหาค า α ท เหมาะสม(ท ม ผลให MSE ค อ MAPE ม ค าต าส ด) 3. ว ธ Adapve-Response-Rae Sngle Exponenal Smoohng ว ธ น ต างจากว ธ Sngle ESMOOTH ตรงท เราจะให α ตามว ธ น จะปร บตามกาลโดยคาดหมายว า น าจะด กว าท จะถ อว า α ม ค าคงท ตลอดเวลา ค า α ตามว ธ น จะปร บต วตามค า β ด งน น ในทาง ปฏ บ ต เราจะท า Grd Search เพ อหาค า β ท เหมาะสม โดยท 0 β F α ( α )F ; ()n E α M E M βe ( β)e β e ( β) M ; e F เร ยก E ว า Smoohed Error เร ยก M ว า Absolue Smoohed Error เราต องก าหนดค าเร ม (Inal Value) ให แก F, และ M เช น ให F (ค าแรก E 86 CT487

7 ของอน กรม) ให , M เพ อความเข าใจลองด ต วอย าง E ให β., F 00, E , M E F α ( α ) F e F E βe ( β) E M βe ( β) M (-65).8(.00000)-3.(65).8(.00) (35)(00)00-5.(-5).8(-3)-.4.(5).8(3) (95)0(00)95.5.(.5).8(-.4) -8.6.(.5).8(.4) (97.5)0(95) (.5).8(-8.6)5.604.(.5).8(9.6) (30).04(97.5) ว ธ Lnear Movng Average α M ใช ส าหร บกรณ ม rend ในข อม ล ว ธ น ใช ท ง MA และ double MA โดยก าหนดให ม Movng Average lengh เท าก น F m a b m ; m, โดย a S S b (S S ) S (... S (S S... S 5. Brown s One-Parameer Lnear Exponenal Smoohng ว ธ น ใช แก ข อบกพร องของว ธ Lnear Movng Average ท เปล องท เก บข อม ล (เพราะใช MA) โดยเปล ยน S และ S จากท ค านวณได มา โดยว ธ MA มาเป นว ธ ท ค านวณได มาโดยว ธ ESMOOTH ค อ เปล ยนจาก CT ) ),...

8 S (... ) เป น S ( ) S α α S (S S... S ) และ S S ( ) S α α ข อส งเกต S α ( α ) S และ S α S ( α ) S พ ฒนาต างจาก ESMOOTH เล กน อย ค อ กรณ S S... S () ( ) () () S S ( α ) S S α (ให S ท านองเด ยวก น S ก อาศ ย S ได เป น S α S ( α ) S การพยากรณ จะพบว า F m a b m โดยท a S (S S ) S S b α (S S ) α ) m,, ให ใช Grd Search หาค า α โดยจะก าหนดค าเร มต นให แก เช น ให S S S S และ 88 CT487

9 6. Hol s Two Parameer Lnear Exponenal Smoohng F m S b m โดยท S α ( α)( ) ; 0 α S b ) ( γ)b γ( S S b ; 0 γ เร ยก S ว า Smoohed daa เร ยก b ว า Smoohed rend ว ธ พยากรณ เราใช Grd Search เพ อหา α, γ ท เหมาะสม ค าเร มต นอาจเป น S 4 3 b ค าน ค อค าเฉล ยของความช นระหว างจ ด (, ) (, ) ก บ (3, 3 ) (4, 4 ) ซ งม ค าเป น และ ตามล าด บ 7. Brown s Quadrac Exponenal Smoohng (หร อ Trple Exponenal Smoohng) ใช ในกรณ ท ม Quadrac Trend m a bm cm a 3S 3S S F โดยท โดยท b α ( α) c α ( α) [(6 5α)S (0 8α)S (4 3α) S ] (S S S ) S α ( α ) S S α S ( α ) S S α S ( α ) S การพยากรณ ให หาค า α ท เหมาะสมโดยใช Grd Search ค าเร มต นให ก าหนด ตามเหมาะสม เช นอาจให S S S ว ธ น สามารถใช ท งกรณ ม rend และอาจใช ใน กรณ ท ข อม ลม ล กษณะของฤด กาลด วย CT48 89

10 0.5 การว ดความถ กต องแม นย าของการพยากรณ เน องจากการพยากรณ ม หลายว ธ ด วยก น ด งน นการท จะต ดส นว าว ธ การพยากรณ แบบใดให ค าตอบท ด ท ส ดจ งจ าเป นจะต องม ด ชน ช ว ด การสร างด ชน ช ว ดเพ อน ามาเปร ยบเท ยบก ม อย หลายว ธ เช นก น แต ละว ธ จะม แนวทางด าเน นงานในล กษณะเด ยวก น แต ส ตรต างก นเท าน น ในท น จะน าเสนอว ธ ต างๆ (ส วนการด าเน นงานในหน งส อเล มน จะเล อกว ธ ของ MAPE ). MSE (Mean Square Error) n MSE ( F ) MSE 0 n เป นว ธ ท ใช ก นท วไป ข อเส ยค อไม ม ฐานเปร ยบเท ยบ และการท MSE ม ค าส งแปลว า คลาดเคล อนส งหร อไม ก ไม อาจแน ใจได ข นอย ก บขนาดของข อม ลด วย. MAPE (Mean Absolue Percenage Error) MAPE n F n F 00 โดยท PE 00 ซ งได มาจากการเท ยบบ ญญ ต ไตรยางค น ค าจร งเท าก บ ว ธ พยากรณ ให ค าพยากรณ คลาดเคล อนไป -F F ค าจร งเท าก บ 00 ว ธ พยากรณ ให ค าพยากรณ คลาดเคล อนไป 00 เช น PE 0 ของยอดขาย 3% หมายความว าว ธ พยากรณ ของเราคะเนยอดขายของ วาระท 0 ผ ดไป 3% ข อเส ย ว ธ พยากรณ ท ให MAPE ส งกว าไม แน ใจว าจะเลวกว าว ธ อ น ควรม ว ธ การพยากรณ ว ธ หน ง รอให ว ธ อ นไปเปร ยบเท ยบ MAPE จ งจะทราบได ว าว ธ ใดด กว า ว ธ ท ใช ด งกล าวค อว ธ AIVE ว ธ AIVE ค อว ธ ท ใช ค าในวาระท ผ านมาเป นค าพยากรณ ค อ F F หร อ 90 CT487

11 3.ว ธ MAD ค านวณได จากส ตรน MAD n F 4. ว ธ Thel s U Sascs n n n F U n n F n n F ค อค าพยากรณ ท ได มาโดยว ธ อ น ค อค าพยากรณ ท ได มาโดยว ธ AIVE. ถ า F U 0 (เร ยกว า Perfec Forecas). ถ า 0 F หร อ F I U (แสดงว าว ธ พยากรณ น นๆ ม ผลเท าก บ ว ธ AIVE) 3. ถ า F และ ม เคร องหมายตรงก น ว ธ AIVE ด กว า ( U< ) 4. ถ า F และ ม เคร องหมายตรงก น ว ธ น นด กว า AIVE ( U> ) CT478 9

12 ต วอย างท บร ษ ท ร งเร องก จอ ตสาหกรรม จ าก ด ต องการพยากรณ ยอดขายส นค าของ บร ษ ทในเด อนส งหาคม 540โดยใช ว ธ ค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน ก โดยใช และ 4 ซ งบร ษ ทฯ ม ข อม ลอน กรมเวลาท รวบรวมได ด งน เด อน ยอดขาย (ล านบาท) มกราคม ก มภาพ นธ 540 ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ว ธ ท า ถ าใช 3 เด อน ยอดขาย (ล านบาท) ค าพยากรณ (ล านบาท) Error A F () (F) มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม 540?.67 - A F.33 MAD F n CT487

13 ถ าใช ว ธ การหาค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน กโดยใช 3 ก จการจะพยากรณ ยอดขาย ส งหาคม 540 ได.67 ล านบาท และหาค า MAD ได เท าก บ 5.83 ถ าใช 4 เด อน ยอดขาย (ล านบาท) ค าพยากรณ (ล านบาท) Error A F () (F) มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม 540?.00 - A F.50 MAD F n ถ าใช ว ธ การค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน กโดยใช 3 ก จการจะพยากรณ ยอดขายของ เด อนส งหาคม 540 ได เท าก บ.00 ล านบาท และหาค า MAD ได เท าก บ 7.50 ถ าเปร ยบเท ยบค า MAD 5.83 (3) ก บค า MAD 7.50 (4) จะเห นได ว าใช 3 จะให ความถ กต องแม นย ามากกว าการใช 4 เน องจาก 3 ให ค า MAD ต ากว า ในกรณ ท จะให ม การถ วงน าหน กให ความส าค ญของข อม ลแต ละต ว น น แตกต างก น CT487 93

14 โดยจะให ความส าค ญของข อม ลท ใกล ก บช วงเวลาท ต องการพยากรณ ม น าหน กมากท ส ด และ ข อม ลท อย ไกลจากช วงเลาท ต องการพยากรณ ก จะม น าหน กน อยลงลดหล นก นไป ท งน เน องจาก ข อม ลท อย ใกล ช วงเวลาท จะพยากรณ จะม ค าใกล เค ยงก บค าท ต องการพยากรณ มากท ส ด ถ าไม ม ป จจ ยอ นใดท จะท าให ข อม ลเปล ยนแปลงอย างผ ดปกต ด งน นจ งให น าหน กของข อม ลท อย ใกล ช วงเวลาท ต องการพยากรณ ม น าหน กมากท ส ด เช น ถ าใช 3 ค าพยากรณ ค าแรกจะตกอย ในช วงเวลาท 4 ต วอย างของการให น าหน กจะเป นด งท แสดงต อไปน ช วงเวลาท น าหน ก หร อจะก าหนดเป น, 4, 6 ก ได เป นต น และต วหารจะไม ใช จ านวนของ แล ว แต จะหด วยผล รวมของน าหน กแทน 94 CT487

15 ต วอย างท ถ าต องการพยากรณ ยอดขายเด อนส งหาคม 540 ของบร ษ ทร งเร องก จ อ ตสาหกรรม จ าก ด โดยใช ข อม ลตามด งน แต จะพยากรณ โดยให ใช ว ธ การหาค าเฉล ยเคล อนท แบบ ถ วงน าหน ก โดยใช 3 เด อน ยอดขาย (ล านบาท) ค าพยากรณ (ล านบาท) Error F มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม (0 ) ( ) (3 3) เมษายน ( ) (3 ) (6 3) พฤษภาคม (3 ) (6 ) (9 3) ม ถ นายน (6 ) (9 ) (3 3) กรกฎาคม (9 ) (3 ) (6 3) ส งหาคม 540? A F 0 MAD F 5 n 4 ถ าพยากรณ ยอดขายโดยใช ว ธ การหาค าเฉล ยเคล อนท ท แบบถ วงน าหน ก โดยใช 3 จะ สามารถพยากรณ ยอดขายเด อนส งหาคม 540 ได เท าก บ 3.83 ล านบาท และจะหาค า MAD ได เท าก บ 5.00 และถ าเปร ยบเท ยบค า MAD ส าหร บการใช 3 ก บว ธ การพยากรณ โดยใช การหา ค าเฉล ยเคล อนท แบบไม ถ วงน าหน กซ งม ค า MAD เท าก บ 5.83 จะเห นได ว า ว ธ การหาค าเฉล ย เคล อนท แบบถ วงน าหน กให ความถ กต องมากกว าเพราะค า MAD ต ากว า CT487 95

16 ต วอย างท 3 บร ษ ท ทรานซ สเตอร แห งหน ง ต องการพยากรณ ยอดขายว ทย ของป ท 9 โดยใช ว ธ การปร บค าเอกซโปเนลเช ยล ก าหนดค า α 0. และ ม ค าพยากรณ ป ท และม ข อม ลอน กรมเวลาท เป นยอดขายว ทย ต งแต ป ท ถ งป ท 8 ด งต อไปน ป ท ยอดขายว ทย (พ นเคร อง) ป ท ยอดขายว ทย (A) ค าพยากรณ (F) Error A F (พ นเคร อง) (พ นเคร อง) (80-75) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ? 78.0.(8-78.) A F 8.45 MAD α 0. F n CT487

17 การพยากรณ โดยว ธ ปร บเร ยบค าเอกซโปเนลเช ยล โดยใช 0. จะได ค าพยากรณ ยอดขายว ทย ของบร ษ ททรานซ สเตอร แห งน เท าก บ 78.0 พ นเคร อง หร อเท าก บ 78,600 เคร อง และม ค า MAD เท าก บ 0.30 ถ าพยากรณ โดยใช ค า α 0.5 MAD α 0.5 จะได ค า α เท าก บ.50 แสดงว าการพยากรณ โดยใช ค า α 0. ให ความถ กต องแม นย า มากกว า 0.5 การพยากรณ แนวโน ม (Trend Projecon) เป นการพยากรณ โดยย ดข อม ลอน กรมเวลาในอด ตมาจ ดท าเป นกราฟ เพ อด แนวโน มของ ข อม ลว าม แนวโน มเพ มข นหร อลดลง โดยว ธ น จะพยายามลากเส นตรง (Trend Lne) ซ งม ค า ใกล เค ยงก บข อม ลในอด ตมากท ส ด หร อสามารถท จะเป นต วแทนของข อม ลช ดน นได เช น ม ยอดขายเคร องปร บอากาศต งแต ป พ.ศ. 533 ถ ง 539 ด งต อไปน ป พ.ศ. ยอดขายเคร องปร บอากาศ (เคร อง) เม อน าค าต างๆ มาวาดเป นกราฟ โดยให แกน x เป นช วงเวลา และแกน y ค อยอดขาย เคร องปร บอากาศ CT487 97

18 อากาศ (หน วย : เคร อง) Y สมการเช งเส นตรงแนวโน ม a b Y ภาพท 0. สมการเช งเส นแนวโน ม สมการเช งเส นแนวโน ม (Trend Lne) ท จะเป นต วแทนของข อม ลต างๆ ในอด ตจะหาได โดยว ธ Leas-Square Mehod ด งน ให a จ ดต ดบนแกน Y b ความช นของเส นตรง ช วงเวลา Y ค าต วแปรท ต องการพยากรณ n จ านวนข อม ล โดย b จะค านวณได จากส ตร b xy nxy x n() x a y bx x n y Y n Y a b 98 CT487

19 เม อหาค า a และ b ได ก จะสามารถพยากรณ ค าต วแปรท ต องการได โดยใช สมการท วไปของ Trend Lne ค อ หมายเหต ในส วนการด าเน นการ a จะหมายถ งค าของ Inercep และ b จะหมายถ งค า Slope ซ ง เราจะได จากการใช ฟ งช นโดยใช Excel 0.7 เทคน คการพยากรณ โดยใช ต วแบบความส มพ นธ (Causal Model) การพยากรณ โดยใช ต วแบบความส มพ นธ จะม ได ใช ข อม ลอน กรมเวลาแล วเน องจากจะ พยายามพยากรณ โดยด ความส มพ นธ ของต วแปรในช วงเวลาเด ยวก น เช น ยอดขายส นค าก บ ค าใช จ ายในการโฆษณา หร อ ยอดขายก บจ านวนประชากร เป นต น ต วแปรท ต องการพยากรณ จะ เป นต วแปรตาม (Dependen Varable) และต วแปรต วอ นก จะเป นต วแปรอ สระ (Independen Varable) ซ งม อ ทธ พลหร อม ความส มพ นธ ก บต วแปรตามน นเอง ต วแบบการค านวณหา ความส มพ นธ ท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย ก ค อ การว เคราะห ถดถอย (Regresson Analyss) ต วแบบการค านวณหาความส มพ นธ ท น ยมใช ก น อย างแพร หลาย ก ค อ การว เคราะห ถดถอย (Regresson Analyss) ซ งว ธ การค านวณจะคล ายก บการ พยากรณ แนวโน ม แต ต างก นตรงต วแปรอ สระม ใช ช วงของเวลาแล ว สมการความส มพ นธ ท วไป Y a b โดย Y ค าพยากรณ Y ต วแปรตาม ต วแปรอ สระ a จ ดต วบนแกน y y bx b xy nxy x n x () CT487 99

20 ต วอย างท 5 บร ษ ทอ ตสาหกรรมส งทอ จ าก ด ทราบว ายอดขายก บค าโฆษณาส นค าม ความส มพ นธ ก น โดยม ข อม ลท รวบรวมได ด งต อไปน ยอดขาย (ล านบาท) ค าโฆษณา (ล านบาท) ถ าบร ษ ทฯ ค ดว าจะท มโฆษณาในช วงเวลาหน าจ านวน.5 ล านบาท ค ดว ายอดขายน าจ เป นเท าไรโดยใช ว ธ การว เคราะห ถดถอยในการพยากรณ ยอดขาย (ล านบาท) ค าโฆษณา (ล านบาท) Y Y b 4 n 6 Y 5 n 6 xy nxy x n x () (0.67)(.5) 6(0.67) สมการความส มพ นธ ท วไป Y a b Y CT487

21 ถ า.5 ล านบาท Y จะเท าก บเท าไร Y.04.8(.5) 4.3 ล านบาท 0.8 แนวทางการใช Sofware เพ อการพยาการณ การสร างสนเทศในระด บวางแผน เป นงานท ท าก จกรรมท จ าเป นและจ าเป นจะต องปฏ บ ต รวมท งขนาดของข อม ล (Mass Daa) ท ใหญ ข น ตลอดจนความต องการให ท นก บสถานะการณท แปรเปล ยนไปตลอดเวลาเราจ งจ าเป นจะต อง ด าเน นการในร ปของระบบ ซ งในกรณ ท เราจะสร างข นมาใช ในระด บท เป น Sngle User เรา สามารถด าเน นการได โดยใช โปรแกรม Spread Shee เช น Lous หร อ Excel ซ งจะม เคร องม อ สน บสน นงานน อย แล ว เน อหาในส วนต อไปน จะแสดงว ธ การใช Excel เข าด าเน นการ เน อหา ต อไปน จะเป นต วอย างบทประย กต โดยใช Sofware เข าด าเน นการ CT487 0

22 ตารางท 0. การพยากรณ โดยใช ECEL โดยใช ว ธ MOVIG AVERAGE FORECAST BY MOVIG AVERAGE METHODS monh me perod forecas mehods observa on MEA AIVE 3 MA x3 MA january 00 AVERAGE($C$5:$C$5) - february 35 AVERAGE($C$5:$C$5) C5 _ - march 3 95 AVERAGE($C$5:$C$5) C6 _ - aprl AVERAGE($C$5:$C$5) C7 AVERAGE(C5:C7) - may 5 30 AVERAGE($C$5:$C$5) C8 AVERAGE(C6:C8) - june 6 75 AVERAGE($C$5:$C$5) C9 AVERAGE(C7:C9) AVERAGE(F8 :F9) july 7 55 AVERAGE($C$5:$C$5) C0 AVERAGE(C8:C0) AVERAGE(F9 :F0) augus 8 30 AVERAGE($C$5:$C$5) C AVERAGE(C9:C) AVERAGE(F 0:F) Sepember 9 0 AVERAGE($C$5:$C$5) C AVERAGE(C0:C) AVERAGE(F :F) ocober AVERAGE($C$5:$C$5) C3 AVERAGE(C:C3) AVERAGE(F :F3) ovember 35 AVERAGE($C$5:$C$5) C4 AVERAGE(C:C4) AVERAGE(F 3:F4) December _ AVERAGE($C$5:$C$5) C5 AVERAGE(C3:C5) AVERAGE(F 4:F5) 0 CT487

23 ตารางท 0. การพยากรณ โดยใช ECEL โดยใช ว ธ Lnear Movng Average a()(s -S ) b(){(s -S )/-} F(m)a()b()*m PE()abs{-F)/}*00 perod nvenory 4 MA 4x4 MA value of value of forecas pc error balance of produc (S ) (S ) a() b() F() CT487 03

24 ตารางท 0. (ต อ) แสดงการท างานในร ปแบบของส ตร Pero d nvenor 4 MA 4x4 MA value of value of forecas y balance (S') (S'') a() b() F() of produc AVERAGE(B6:B9) AVERAGE(B7:B0) AVERAGE(B8:B) AVERAGE(B9:B) AVERAGE(C9:C) *C-D *(C-D)/ AVERAGE(B0:B3) AVERAGE(C0:C3) *C3-D3 *(C3-D3)/3 EF 9 54 AVERAGE(B:B4) AVERAGE(C:C4) *C4-D4 *(C4-D4)/3 E3F AVERAGE(B:B5) AVERAGE(C:C5) *C5-D5 *(C5-D5)/3 E4F4 80 AVERAGE(B3:B6) AVERAGE(C3:C6) *C6-D6 *(C6-D6)/3 E5F5 60 AVERAGE(B4:B7) AVERAGE(C4:C7) *C7-D7 *(C7-D7)/3 E6F6 3 3 AVERAGE(B5:B8) AVERAGE(C5:C8) *C8-D8 *(C8-D8)/3 E7F7 4 9 AVERAGE(B6:B9) AVERAGE(C6:C9) *C9-D9 *(C9-D9)/3 E8F8 5 4 AVERAGE(B7:B0) AVERAGE(C7:C0) *C0-D0 *(C0-D0)/3 E9F AVERAGE(B8:B) AVERAGE(C8:C) *C-D *(C-D)/3 E0F AVERAGE(B9:B) AVERAGE(C9:C) *C-D *(C-D)/3 EF 04 CT487

25 กราฟแสดงผลท ได จากตารางท LIEAR MOVIG AVERAGE METHOD nvenor balance of produc nvenory 4 MA 4x4 MA forecas 6 6 me 6 CT487 05

26 ตารางท 0.3 การพยากรณ โดยใช ECEL โดยใช ว ธ HOLT S TWO PARAMETERS F()S()b()*m โดยท S()a*()(-a)*(S()b()) b()g{s()-s(-)}(-g)*b(-) ค าเร มต นค อ S,b(x)/(4-3)/,a.,g.3 ALPHA 0.0 Gamma 0.30 perod nvenory demand for Smoohed daa Smoohed Trend produc E5 S b forcs value absolue pc error Mean Absolue Percenage Error CT487

27 การใช GRID SEARCH GRID SEARCH ALPHA GAMMA CT487 07

28 ตารางท 0.3 ในร ปแบบของส ตรการท างาน 43 B (B-B)/(B4- B3)/ 5 $B$7*B(- $B$7)*(CD) 3 6 $B$7*B3(- $B$7)*(CD) 4 39 $B$7*B4(- $B$7)*(C3D3) 5 37 $B$7*B5(- $B$7)*(C4D4) 6 74 $B$7*B6(- $B$7)*(C5D5) 7 4 $B$7*B7(- $B$7)*(C6D6) 8 4 $B$7*B8(- $B$7)*(C7D7) 9 6 $B$7*B9(- $B$7)*(C8D8) 0 80 $B$7*B0(- $B$7)*(C9D9) 64 $B$7*B(- $B$7)*(C0D0) 7 $B$7*B(- $B$7)*(CD) 3 06 $B$7*B3(- $B$7)*(CD) 6 8 $B$7*B6(- $B$7)*(C5D5) $D$7*(C-C)(- $D$7)*D $D$7*(C3-C)(- $D$7)*D $D$7*(C4-C3)(- $D$7)*D3 $D$7*(C5-C4)(- $D$7)*D4 $D$7*(C6-C5)(- $D$7)*D5 $D$7*(C7-C6)(- $D$7)*D6 $D$7*(C8-C7)(- $D$7)*D7 $D$7*(C9-C8)(- $D$7)*D8 $D$7*(C0-C9)(- $D$7)*D9 $D$7*(C-C0)(- $D$7)*D0 $D$7*(C-C)(- $D$7)*D $D$7*(C3-C)(- $D$7)*D $D$7*(C6-C5)(- $D$7)*D5 - CD CD C3D3 C4D4 C5D5 C6D6 C7D7 C8D8 C9D9 C0D0 CD CD C5D5 ABS((B- E)/B)*00 ABS((B3- E3)/B3)*00 ABS((B4- E4)/B4)*00 ABS((B5- E5)/B5)*00 ABS((B6- E6)/B6)*00 ABS((B7- E7)/B7)*00 ABS((B8- E8)/B8)*00 ABS((B9- E9)/B9)*00 ABS((B0- E0)/B0)*00 ABS((B- E)/B)*00 ABS((B- E)/B)*00 ABS((B3- E3)/B3)*00 ABS((B6- E6)/B6)*00 08 CT487

29 ตารางท 0.4 การพยากรณ โดยใช ECEL โดยใช ว ธ Exponenal Smoohng Mehod FORECASTIG ELECTRIC CA OPEER SHIPMET BY EPOETIAL SMOOTHIG METHOD F() a () (-a) F() ; 0 < a < a monh me observed forecased percenage value(x) value(f) error.pe() error GRID SEARCH JAUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUE JULY AUGUST SEPTEMBE R OCTOBER OVEMBER DECEMBER MAPE 9.03 MSE CT487 09

30 กราฟแสดงตาราง EPOETIAL SMOOTHIG METHOD can opener shpmen observed forecased me 0 CT487

31 ตารางท 0.4 ในร ปแบบของส ตรการท างาน F() a () (-a) F() ; 0 < a < a 0.5 Monh me observ forecased percenage ed value(x value(f) error.pe() error ) JAUARY FEBRUARY 35 C8 ABS((C9-D9)/C9)*00 C9-D9 MARCH 3 95 $B$5*C9(-$B$5)*D9 ABS((C0-D0)/C0)*00 C0-D0 APRIL $B$5*C0(-$B$5)*D0 ABS((C-D)/C)*00 C-D MAY 5 30 $B$5*C(-$B$5)*D ABS((C-D)/C)*00 C-D JUE 6 75 $B$5*C(-$B$5)*D ABS((C3-D3)/C3)*00 C3-D3 JULY 7 55 $B$5*C3(-$B$5)*D3 ABS((C4-D4)/C4)*00 C4-D4 AUGUST 8 30 $B$5*C4(-$B$5)*D4 ABS((C5-D5)/C5)*00 C5-D5 SEPTEMBER 9 0 $B$5*C5(-$B$5)*D5 ABS((C6-D6)/C6)*00 C6-D6 OCTOBER $B$5*C6(-$B$5)*D6 ABS((C7-D7)/C7)*00 C7-D7 OVEMBER 35 $B$5*C7(-$B$5)*D7 ABS((C8-D8)/C8)*00 C8-D8 DECEMBER - - $B$5*C8(-$B$5)*D8 - MAPE MSE AVERAGE(E9:E8) SUMSQ(F 9:F8)/0 CT487

32 ตารางท 0.5 การพยากรณ โดยว ธ BROW'S QUADRATIC ESMOOTH (or TRIPLE ESMOOTH) BROW'S QUADRATIC ESMOOTH (or TRIPLE ESMOOTH) F(m)a()b()*m.5*c()*m^ a()3*s'()-3*s"()s"'() b()a/(-a)^[(6-5a)*s'()-(0-8a)*s"()(4-3a)s"'()] c()(a/-a)^[s'()-*s"()s"'()] S'()a*()(-a)*S'(-), S"()a*S'()(-a)*S"(-), S"'()a*S"()(-a)*S"'(-) ค าเร มต นค อ S'()S"()S"'() CT487

33 ตารางท 0.5 alpha 0.5 (ต วอย างน จะทดลองให a.5 ) GRID SEARCH perod nvenory sngle double rple value value value forcs abs 7.4 demand smooh smooh smooh of a() of b() of c() F(m) pc error CT487 3

34 แสดงตารางท 0.5 ในร ปแบบท เป นส ตร 43 B4 B4 B4 5 $B$0*B5(-$B$0)*C4 $B$0*C5(-$B$0)*D4 $B$0*D5(-$B$0)*E4 3 6 $B$0*B6(-$B$0)*C5 $B$0*C6(-$B$0)*D5 $B$0*D6(-$B$0)*E $B$0*B7(-$B$0)*C6 $B$0*C7(-$B$0)*D6 $B$0*D7(-$B$0)*E $B$0*B8(-$B$0)*C7 $B$0*C8(-$B$0)*D7 $B$0*D8(-$B$0)*E $B$0*B9(-$B$0)*C8 $B$0*C9(-$B$0)*D8 $B$0*D9(-$B$0)*E8 7 4 $B$0*B0(-$B$0)*C9 $B$0*C0(-$B$0)*D9 $B$0*D0(-$B$0)*E9 8 4 $B$0*B(-$B$0)*C0 $B$0*C(-$B$0)*D0 $B$0*D(-$B$0)*E0 3*C5-3*D5E5 3*C6-3*D6E6 3*C7-3*D7E7 3*C8-3*D8E8 3*C9-3*D9E9 3*C0-3*D0E0 3*C-3*DE 3*C-3*DE (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C5-(0-8*$B$0)*D5(4-3*$B$0)*E5) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C6-(0-8*$B$0)*D6(4-3*$B$0)*E6) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C7-(0-8*$B$0)*D7(4-3*$B$0)*E7) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C8-(0-8*$B$0)*D8(4-3*$B$0)*E8) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C9-(0-8*$B$0)*D9(4-3*$B$0)*E9) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C0-(0-8*$B$0)*D0(4-3*$B$0)*E0) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C-(0-8*$B$0)*D(4-3*$B$0)*E) (0.5*$B$0/(-$B$0)^)*((6-5*$B$0)*C-(0-8*$B$0)*D(4-3*$B$0)*E) - - ($B$0^/(-$B$0)^)*(C5-*D5E5) - ($B$0^/(-$B$0)^)*(C6-*D6E6) ($B$0^/(-$B$0)^)*(C7-*D7E7) ($B$0^/(-$B$0)^)*(C8-*D8E8) ($B$0^/(-$B$0)^)*(C9-*D9E9) ($B$0^/(-$B$0)^)*(C0-*D0E0) ($B$0^/(-$B$0)^)*(C-*DE) ($B$0^/(-$B$0)^)*(C-*DE) F5G5H5 F6G6H6 F7G7H7 F8G8H8 F9G9H9 F0G0H0 FGH 4 CT487

35 ตารางท 0.6 การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) การว เคราะห สมการถดถอยแบบง ายโดยใช ต วแบบต างๆ MODEL y abx y x x y y y ainercep b Slope SD Sandard CT487 5

36 ตารางท 0.6 (ต อ) การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) แสดงด วยส ตร MODEL y abx y x x y y - y 7 $I$5($I$6*D5) B5-E5 ainercep ITERCEPT(B5:B4,D5: D4) $I$5($I$6*D6) B6-E6 b SlopeSLOPE(B5:B4,D5: D4) $I$5($I$6*D7) B7-E7 SD SandardSTDEV(F5:F4) $I$5($I$6*D8) B8-E8 5 4 $I$5($I$6*D9) B9-E $I$5($I$6*D0) B0-E $I$5($I$6*D) B-E $I$5($I$6*D) B-E $I$5($I$6*D3) B3-E $I$5($I$6*D4) B4-E4 6 CT487

37 ตารางท 0.7 การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) สมการถดถอย MODEL y abln (x ) y x ln y y - y ainerce 7.60 p b Slope SD Sandard CT487 7

38 ตารางท 0.7 (ต อ) การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) แสดงด วยส ตร สมการถดถอย MODEL y abln (x ) y x ln y y - y 7 L(C4) $H$4($H$ B4-E4 5*D4) 5 45 L(C5) $H$4($H$ B5-E5 5*D5) L(C6) $H$4($H$ B6-E6 5*D6) L(C7) $H$4($H$ B7-E7 5*D7) 5 4 L(C8) $H$4($H$ B8-E8 5*D8) L(C9) $H$4($H$ B9-E9 5*D9) 7 46 L(C0) $H$4($H$ B0-E0 5*D0) 8 87 L(C) $H$4($H$ B-E 5*D) L(C) $H$4($H$ B-E 5*D) L(C3) $H$4($H$ B3-E3 5*D3) ainercep ITERCEPT(B4:B3, $H$4 D4:D3) b Slope SLOPE(B4:B3,D4:D $H$5 3) SD Sandard STDEV(F4:F3) 8 CT487

39 ตารางท 0.8 การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) สมการถดถอย MODEL3 y abx y x x y y - y ainercep b Slope SD Sandard CT487 9

40 ตารางท 0.8 (ต อ) การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) แสดงด วยส ตร MODEL3 y abx y x x y y - y 7 D4*D4 $I$4($I$5*E4) C4-F4 ainercepitercept(c4 :C3,E4:E3) 5 45 D5*D5 $I$4($I$5*E5) C5-F5 b Slope SLOPE(C4:C3,E4:E3 ) 3 98 D6*D6 $I$4($I$5*E6) C6-F6 SD SandardSTDEV(G4:G3) 6 56 D7*D7 $I$4($I$5*E7) C7-F7 4 D8*D8 $I$4($I$5*E8) C8-F8 9 6 D9*D9 $I$4($I$5*E9) C9-F9 46 D0*D0 $I$4($I$5*E0) C0-F0 87 D*D $I$4($I$5*E) C-F 8 56 D*D $I$4($I$5*E) C-F 6 3 D3*D3 $I$4($I$5*E3) C3-F3 0 CT487

41 ตารางท 0.9 การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) สมการถดถอย MODEL4 y abe x y x e n y y - y ainercep b Slope SD Sandard CT487

42 ตารางท 0.8 (ต อ) การพยากรณ โดยว ธ ใช สมการถดถอย (Regresson Analyss) แสดงด วยส ตร สมการ MODEL4 y abe x ถดถอย y x e n y y - y 7 /0 EP(D4) $I$4($I$5*E4) C4-F4 ainercep ITERCEPT(C4 :C3,E4:E3) 5 45/0 EP(D5) $I$4($I$5*E5) C5-F5 b Slope SLOPE(C4:C3, E4:E3) /0 EP(D6) $I$4($I$5*E6) C6-F6 SD STDEV(G4:G3) Sandard /0 EP(D7) $I$4($I$5*E7) C7-F7 5 4 /0 EP(D8) $I$4($I$5*E8) C8-F /0 EP(D9) $I$4($I$5*E9) C9-F9 7 46/0 EP(D0) $I$4($I$5*E0) C0-F0 8 87/0 EP(D) $I$4($I$5*E) C-F /0 EP(D) $I$4($I$5*E) C-F 0 6 3/0 EP(D3) $I$4($I$5*E3) C3-F3.3 EP(D4) $I$4($I$5*E4) CT487

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ

อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com อน กรมเวลา อน กรมเวลา กล มของข อม ลท เก บรวบรวมในช วงระยะเวลาท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management)

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) ในความหมายของค าว าโครงงานโดยท วไปน น หมายถ งต วแบบท ประกอบไปด วยก จกรรม ต างๆ ท ม ความส มพ นธ ก น ก จกรรมเหล าน บางก จกรรมสามารถท าไปพร อมก นได แต บางก จกรรม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information