การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล"

Transcription

1 การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล ด ษฎ น พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2551 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล ด ษฎ น พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2551 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร

3 RISK MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS By Duangjai Chauytrakul A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILISOPHY Department of Educational Administration Graduate School SILPAKORN UNIVERSITY 2008

4 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร อน ม ต ให ด ษฎ น พนธ เร อง การบร หารความเส ยง ในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน เสนอโดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล เป นส วนหน งของ การศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา อาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ 1. อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช 2. รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย 3. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ... (รองศาสตราจารย ดร.ศ ร ช ย ช นะต งก ร) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย ว นท...เด อน... พ.ศ... คณะกรรมการตรวจสอบด ษฎ น พนธ... ประธานกรรมการ (ผ ช วยศาสตราจารย ว าท พ นตร ดร.นพดล เจนอ กษร).../.../ กรรมการ... กรรมการ (ผ ช วยศาสตราจารย ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ ) (อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช).../.../....../.../ กรรมการ... กรรมการ (รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย) (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ ).../.../....../.../...

5 : สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค าส าค ญ : การบร หารความเส ยง / การศ กษาข นพ นฐาน / สถานศ กษา ดวงใจ ช วยตระก ล : การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน. อาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ : อ.ดร.ศร ยา ส ขพาน ช, รศ.ดร.จ ราวรรณ คงคล าย และ ผศ.ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ. 412 หน า. การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อทราบป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และเพ อทราบแนวทางในการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ธ ด าเน นการว จ ย ประกอบด วย 3 ข นตอนค อ 1) การศ กษาว เคราะห เพ อก าหนดกรอบแนวค ดในการว จ ยการบร หารความเส ยง ในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน 2) การว เคราะห ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐาน 3 )การว เคราะห แนวทางการบร หารความเส ยง กล มต วอย างประกอบด วยสถานศ กษาระด บ การศ กษาข นพ นฐานจ านวน 283 แห ง ผ ให ข อม ลค อผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน คร ท ร บผ ดชอบในเร องการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาและคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาจ านวน คน การพ จารณาว ธ การได มาซ งการบร หารความเส ยงใช ร ปแบบการอ างอ ง ผ เช ยวชาญ เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวบข อม ลค อ แบบว เคราะห เอกสาร แบบส มภาษณ เช งโครงสร าง และแบบสอบถามความค ดเห น สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลได แก ค าความถ (frequency) ค าร อยละ (percentage) ค าม ชฌ มเลขคณ ต (x) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เปอร เซ นไทล (percentiles) การทดสอบ ค า t (t-test) การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยว(one way ANOVA) ทดสอบรายค โดยใช ว ธ การของเชฟเฟ (scheffe )การว เคราะห ต วประกอบ(exploratory factor analysis) และการว เคราะห เน อหา (content analysis) ผลการว จ ยพบว า 1. ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานประกอบด วย 5 องค ประกอบค อ ด านการเร ยนการสอน ด านการเง น ด านความม นใจทางการศ กษา ด านส งแวดล อม และด านการบร หารจ ดการ ความปลอดภ ย โดยป จจ ยความเส ยงของสถานศ กษาในเม อง นอกเม องและในแต ละภ ม ภาคม ความแตกต าง ก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ แนวทางการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานพบว าป จจ ยความ เส ยงด านการเร ยนการสอนควรใช ว ธ การบร หารความเส ยงโดยการควบค มและหามาตรการในการป องก น ความเส ยงรวมไปถ งถ ายโอนความเส ยง ป จจ ยความเส ยงด านการเง นควรใช ว ธ การบร หารความเส ยงโดยการ ควบค มและหามาตรการในการป องก นความเส ยง ป จจ ยความเส ยงด านความม นใจทางการศ กษาควรใช ว ธ การควบค มและหามาตรการในการป องก นความเส ยงรวมถ งการม ส วนร วมของภาค ค อช มชน ผ ปกครอง และผ ประกอบการ ป จจ ยความเส ยงด านส งแวดล อมควรใช ว ธ การบร หารความเส ยงโดยการควบค มและหา มาตรการในการป องก นความเส ยงรวมไปถ งถ ายโอนความเส ยง ป จจ ยความเส ยงด านการบร หารจ ดการความ ปลอดภ ยควรใช ว ธ การควบค มและหามาตรการในการป องก นความเส ยงรวมไปถ งการม ส วนร วมของน กเร ยน ผ ปกครอง บ คลากรในสถานศ กษา ช มชน คณะกรรมการสถานศ กษาและผ ท เก ยวข อง ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2551 ลายม อช อน กศ กษา... ลายม อช ออาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ ง

6 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION KEY WORD : RISK MANAGEMENT / IN BASIC EDUCATION / SCHOOL DUANGJAI CHAUYTRAKUL: RISK MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS. DISSERTATION ADVISORS : SARIYA SUKHABANIJ,Ph.D., ASSOC. PROF. CHIRAWAN KONGKLAI,Ph.D., AND ASST.PROF.PRASERT INTARAK, Ed.D. 412 pp. The purposes of this research were to find 1) the risk factors in basic education schools and 2) guidelines for the risk management in basic education schools. The research comprised 3 phase as follow : 1) analytical study to set the conceptual framework in risk management in basic education schools, 2) risk factors analysis in basic education schools and 3) risk management analysis in basic education schools. The samples were 283 basic education schools where the respondents were school directors, assistance school directors, teachers responsible for risk management or internal control in school, and basic education committees with the total of. The risk management in basic education schools was acquired via experts references. The data collected by using document analysis, the structured interview, and the questionnaires. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean (x), standard deviation(s.d.), percentiles, t-test, one way ANOVA, factor analysis, and content analysis. The research findings revealed that : 1. The risk factors in basic education schools consisted of five components; learning and teaching process, finance, confidence in education, environment, and safety management. The difference in risk factors between rural and urban area cluster by region was found at 0.05 level. 2. The guidelines for the risk management in each component were suggested as follow; the risk in learning and teaching process should be reduced by risk control (treat) and risk transfer, the risk in finance should be reduced by risk reduction / risk control (treat), the risk in confidence in education should be reduced by risk control (treat) and community participation, parent and entrepreneurs, the risk in environmental component should be reduced by risk control (treat) and risk transfer and the risk in safety management should be reduced by risk control (treat) and participated with student, parent, personnel and community committee in school and stakeholder. Department of Educational Administration Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2008 Student's signature... Dissertation Advisors' signature จ

7 ก ตต กรรมประกาศ ด ษฎ น พนธ ฉบ บน ส าเร จได ด วยด เพราะได ร บความกร ณาจากอาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย ผ ช วยศาสตราจารย ว าท พ นตร ดร.นพดล เจนอ กษร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ แห งภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ผ ช วยศาสตราจารย ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ ผ ช วยอธ การบด จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อาร ย วรรณ อ วมตาน คณะพยาบาลศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ดร.ส ว มล ต รกาน นท ห วหน าภาคว ชาว ดและประเม นผลการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง รองศาสตราจารย ดร.ธร ส นทราย ทธ มหาว ทยาล ยบ รพา ดร.เจนเนตร มณ นาค บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด (มหาชน) ดร.ว นทยา ศ ลปะภ รมย ดร.ส น ย สอนตระก ล ท ได ให ค าแนะน า ช วยเหล อสน บสน นและแก ไขข อบกพร องต างๆ ตลอดระยะเวลาในการศ กษาว จ ย ผ ว จ ยจ งขอกราบขอบพระค ณในความกร ณาเป นอย างส งไว ณ โอกาสน ขอขอบค ณผ อ านวยการโรงเร ยนท กโรงเร ยนพร อมท งข าราชการคร และบ คลากรใน โรงเร ยนท เป นกล มต วอย าง ซ งได อ านวยความสะดวกและให ข อม ลในการศ กษาว จ ยคร งน เป น อย างด ขอขอบพระค ณค ณแม ท ศน ย พ ท ศนา พ ทอนส 79 พ ยงย ทธ พ ส ว ทย พ ทรงว ฒ พ เพ ญแข พ นนภ ค ครอบคร วช วยตระก ล อาจารย ว โรจน ช วยตระก ล อาจารย วล ยพร เจร ญผล ผอ.อร ณ เจร ญผล อาจารย เพ ญศร นงร ตน อาจารย เพ ญจ นทร อ ทอง ผอ.อรพรรณ ต จ นดาท ให การ สน บสน นและก าล งใจการจ ดท างานว จ ยในคร งน และขอขอบค ณเพ อนๆ อาจารย จร สศร เพ ชรคง อาจารย ช ต มา มาล ย ค ณอนงค สระบ ว และเพ อนน กศ กษาปร ญญาเอก ภาคว ชาการบร หาร การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรท ให ความช วยเหล อเป นก าล งใจในการด าเน นงานจนส าเร จล ล วง ไปด วยด ฉ

8 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ... จ ก ตต กรรมประกาศ... ฉ สารบ ญตาราง ญ สารบ ญแผนภ ม... ด บทท 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 3 ป ญหาของการว จ ย... 6 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 8 ข อค าถามของการว จ ย... 8 สมมต ฐานของการว จ ย... 8 กรอบแนวค ดของการว จ ย... 9 น ยามศ พท เฉพาะ วรรณกรรมท เก ยวข อง แนวค ดทฤษฏ ท เก ยวข องก บการบร หารความเส ยง 21 ความหมายของความเส ยงและการบร หารความเส ยง แนวค ดการบร หารความเส ยง ประเภทของความเส ยง กระบวนการการบร หารความเส ยง ว ธ การในการบร หารความเส ยง การว เคราะห และประเม นความเส ยง การพ ฒนาและเพ มค ณค าการบร หารความเส ยง ร ปแบบการว เคราะห ความเส ยง ประโยชน ของการบร หารความเส ยง ช

9 บทท หน า 2 วรรณกรรมท เก ยวข อง การน าระบบบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หารการศ กษา. 92 การบร หารความเส ยงในสถานศ กษา การควบค มภายใน แนวค ดของการควบค มภายใน ประโยชน ของการควบค มภายใน กลไกการควบค มภายใน ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน การควบค มภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านค ณภาพการศ กษา การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ป สร ปสาระส าค ญจากการส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษา สร ป การด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ระเบ ยบว ธ ว จ ย ประชากร กล มต วอย าง ต วแปรท ศ กษา เคร องม อท ใช ในการว จ ย. 124 การสร างและพ ฒนาเคร องม อ. 125 การเก บรวบรวมข อม ล. 126 การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว จ ย สร ป การว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 การว เคราะห ข อม ลพ นฐานท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การว เคราะห ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน.136 ตอนท 3 การว เคราะห แนวทางการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บ การศ กษาข นพ นฐาน ซ

10 บทท หน า 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ. 325 ข อเสนอแนะท วไป ข อเสนอแนะส าหร บการท าว จ ยคร งต อไป. 327 บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก. รายช อผ ให ส มภาษณ และหน งส อขอความอน เคราะห การให ส มภาษณ เพ อน าข อม ลมาประกอบในการ ก าหนดกรอบการว จ ย ภาคผนวก ข. รายช อผ เช ยวชาญ หน งส อขอความอน เคราะห ตรวจเคร องม อว จ ยและหน งส อขอขอบค ณผ เช ยวชาญ ภาคผนวก ค. ค าด ชน ความสอดคล องระหว างว ตถ ประสงค ก บ ข อกระทงค าถาม ภาคผนวก ง. รายช อสถานศ กษาและหน งส อขอความอน เคราะห ทดลองใช เคร องม อ ภาคผนวก จ. การว เคราะห ความเช อม นของเคร องม อว จ ย ภาคผนวก ฉ. เคร องม อท ใช ในการว จ ย ภาคผนวก ช. หน งส อขอความอน เคราะห ในการเก บรวบรวมข อม ล และรายช อสถานศ กษาในการเก บรวบรวมข อม ล ภาคผนวก ซ. รายช อผ เช ยวชาญ หน งส อขอความอน เคราะห พ จารณาตรวจสอบกลว ธ การได มาของการบร หาร ความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประว ต ผ ว จ ย ฌ

11 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 การก าหนดระด บคะแนนของความร นแรงของความเส ยง การก าหนดระด บคะแนนของโอกาสในการเก ดความเส ยง การจ ดล าด บความส าค ญของความเส ยง ช วงคะแนนการจ ดล าด บความส าค ญของความเส ยง แสดงโอกาสท จะเก ดความเส ยงตามระด บความถ แสดงเกณฑ ประเม นความเส ยง แสดงการว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญ แสดงจ านวนและขนาดของสถานศ กษาส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ) แสดงสถานภาพส วนต วของผ ตอบแบบสอบถาม แสดงประสบการณ การท างานของผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ และคร ในสถานศ กษา แสดงอาช พของผ ปกครอง ประธานกรรมการสถานศ กษา และ คณะกรรมการสถานศ กษา แสดงขนาดและจ านวนสถานศ กษาในเม องและนอกเม อง สร ปสาระส าค ญจากการว เคราะห เอกสารและความค ดเห น จากการส มภาษณ องค ประกอบท 1 ป จจ ยความเส ยงด านการเร ยนการสอน องค ประกอบท 2 ป จจ ยความเส ยงด านการเง น องค ประกอบท 3 ป จจ ยความเส ยงด านความม นใจทางการศ กษา องค ประกอบท 4 ป จจ ยความเส ยงด านส งแวดล อม องค ประกอบท 5 ป จจ ยความเส ยงด านการบร หารจ ดการด าน ความปลอดภ ย แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในประเทศไทย แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคเหน อ แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคกลาง แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคใต แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคตะว นออก ญ

12 ตารางท หน า 25 แสดงผลการว เคราะห ความแตกต างของป จจ ยเส ยงในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐานในแต ละภ ม ภาค แสดงความแตกต างรายค ของค าเฉล ยป จจ ยความเส ยงตามภ ม ภาค แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในเม อง แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนนอกเม อง แสดงผลการว เคราะห ความแตกต างและส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของป จจ ยเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานในเม อง และนอกเม อง แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของว ธ การสอน แสดงการว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของของ ว ธ การสอน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านว ธ การสอน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของล กษณะของผ สอน แสดงการว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ล กษณะของผ สอน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านล กษณะของผ สอน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการแนะแนว การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การแนะแนว แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการแนะแนว แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของกลย ทธ /ย ทธศาสตร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ กลย ทธ /ย ทธศาสตร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านกลย ทธ /ย ทธศาสตร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศ ฎ

13 ตารางท หน า 43 การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ เทคโนโลย สารสนเทศ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการประก นค ณภาพ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การประก นค ณภาพ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการประก นค ณภาพ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของแหล งการเร ยนร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ แหล งการเร ยนร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านแหล งการเร ยนร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดการทร พยากรมน ษย การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การจ ดการทร พยากรมน ษย แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านกลย ทธ /ย ทธศาสตร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการก าก บและต ดตาม การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การก าก บและต ดตาม แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการก าก บและต ดตาม แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการว ดและประเม นผล การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การว ดและประเม นผล แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการว ดและประเม นผล แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการส อสาร ฏ

14 ตารางท หน า 61 การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การส อสาร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการส อสาร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการตรวจสอบภายใน/การควบค ม ภายใน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การตรวจสอบภายใน/การควบค มภายใน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการตรวจสอบภายใน/ การควบค มภายใน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการน เทศ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การน เทศ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการน เทศ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของความเคร ยดในการปฏ บ ต งาน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ความเคร ยดในการปฏ บ ต งาน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการระดมทร พยากร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การระดมทร พยากร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการระดมทร พยากร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการม ส วนร วมในเร องของหล กส ตร การพ ฒนาโรงเร ยนและพฤต กรรมน กเร ยน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของการม ส วนร วมในเร องของหล กส ตรการพ ฒนาโรงเร ยนและพฤต กรรม น กเร ยน ฐ

15 ตารางท หน า 76 แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการม ส วนร วมในเร องของ หล กส ตรการพ ฒนาโรงเร ยนและพฤต กรรมน กเร ยน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของงานธ รการ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของงานธ รการ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านงานธ รการ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการด าเน นงานด านหล กส ตร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของการ ด าเน นงานด านหล กส ตร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงของการด าเน นงานด านหล กส ตร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของข อม ลเอกสารเก ยวก บการเง น การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ข อม ลเอกสารเก ยวก บการเง น แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านข อม ลเอกสารเก ยวก บการเง น แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการการท าบ ญช การเง น การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การท าบ ญช การเง น แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการท าบ ญช การเง น แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการบร หารพ สด และส นทร พย การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การบร หารพ สด และส นทร พย แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการบร หารพ สด และส นทร พย แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของเง นย มและเช ค การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ เง นย มและเช ค ฑ

16 ตารางท หน า 94 แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านเง นย มและเช ค แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดซ อและใช จ ายเง น การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การจ ดซ อและใช จ ายเง น แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการจ ดซ อและใช จ ายเง น แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของค าใช จ ายรายห ว การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ค าใช จ ายรายห ว แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านค าใช จ ายรายห ว แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดสรรงบประมาณ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การจ ดสรรงบประมาณ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการจ ดสรรงบประมาณ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของความม นใจทางการศ กษา การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ความม นใจทางการศ กษา แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านความม นใจทางการศ กษา แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการร องเร ยน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การร องเร ยน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการร องเร ยน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของส งแวดล อมภายในสถานศ กษา การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ส งแวดล อมภายในสถานศ กษา ฒ

17 ตารางท หน า 112 แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านส งแวดล อมภายในสถานศ กษา แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของส งแวดล อมภายนอกสถานศ กษา การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ส งแวดล อมภายนอกสถานศ กษา แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านส งแวดล อมภายนอก แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการเฝ าระว งความเส ยง การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การเฝ าระว งความเส ยง แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการเฝ าระว งความเส ยง แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการบร หารจ ดการความเส ยง การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การบร หารจ ดการความเส ยง แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการบร หารจ ดการความเส ยง แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดให ม การฝ กซ อมหร อ สอนว ธ การหลบภ ยธรรมชาต ให ก บน กเร ยน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของการจ ดให ม การฝ กซ อมหร อสอนว ธ การหลบภ ยธรรมชาต ให ก บน กเร ยน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการจ ดให ม การฝ กซ อมหร อ สอนว ธ การหลบภ ยธรรมชาต ให ก บน กเร ยน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบด านว น ย การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของว น ย แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านว น ย แสดงสร ปสาระส าค ญว ธ การบร หารความเส ยงจากการส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษา แสดงค าความถ และร อยละของความเห นผ เช ยวชาญม ต อป จจ ย ความเส ยงในด านความเหมาะสม ความเป นไปได ความถ กต อง และการใช ประโยชน ณ

18 สารบ ญแผนภ ม แผนภ ม ท หน า 1 กรอบแนวค ดของการว จ ย ต นแบบวงจรบร หารความเส ยง chesadaval risk cycle model 57 3 กระบวนการบร หารความเส ยงของเกรย และลาส น แสดงข นตอนการว จ ย แสดงข นตอนการส มต วอย าง สร ปผลการว เคราะห ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ด

19 1 บทท 1 บทน า การบร หารงานขององค กรท กประเภทท งในส วนของภาคร ฐและภาคเอกชนท กองค กร จะต งว ตถ ประสงค ไว ช ดเจน เช น เพ อค ณภาพการศ กษา เพ อสร างผลก าไร เพ อการให บร การ ประชาชน เป นต น ไม ว าจะก าหนดว ตถ ประสงค ไว เช นใดก ตามการบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวน น จะไม สมบ รณ ครบถ วนตามท ต งไว เพราะองค กรม กจะประสบก บความเส ยงอย เสมอ ท งน อาจ ปรากฏในล กษณะท แตกต างก นออกไป 1 และไม ว าจะเป นความส ญเส ยต อทร พย ส น ส ญเส ยโอกาส เส ยเวลาด าเน นงาน ส นเปล องค าใช จ าย ทร พยากรและพล งงานรวมไปถ งการส งผลเส ย ต อส ขภาพกายและส ขภาพจ ตของท งบ คลากรและผ ร บบร การอ กด วย 2 ด งน นการบร หาร ความเส ยง (enterprise risk management) จ งเป นเทคน คทางการบร หารท ได ร บความสนใจ เป นอย างมากจากองค กรต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน เหต ผลส วนหน งอาจเป นเพราะบทเร ยนจาก ความส ญเส ยเม อคร งหล งว กฤต เศรษฐก จป พ.ศ.2540 ท หลายองค กรได เร ยนร ประสบการณ ของ การขาดการบร หารความเส ยงองค กรท ด นอกจากน นในช วงของการฟ นฟ เศรษฐก จของประเทศ หลายองค กรจ าเป นต องพ งเง นร วมท นจากต างชาต การปร บโครงสร างองค กรเป นเง อนไขท ต อง ด าเน นการเพ อปร บความสอดคล องก บมาตรฐานสากลและการบร หารความเส ยงกลายเป น กลไกท ส าค ญเร องหน งส าหร บองค กรท ได ร บการปร บเปล ยน 3 อย างไรก ตามความเส ยงทางด าน ธ รก จและความเส ยงทางด านเศรษฐก จโดยรวมก อให เก ดความร ส กไม ม นคง ท งน เน องจากใน ป จจ บ นสถาบ นการเง นต างๆ ถ กก าก บด แลให ต องจ ดท าการบร หารความเส ยงเพ อเป นการสร าง ความเข มแข งทางการเง นให แก สถาบ นการเง นและในภาพรวมย งเป นการสร างความเข มแข ง ให แก ระบบการเง นและระบบเศรษฐก จของประเทศอ กด วยเพราะสถาบ นการเง นต างๆ เปร ยบเสม อน 1 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ, การบร หารความเส ยงของส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2550 [Online] accessed 20 November Available from 2 ธารช ดา อมรเพชรก ล, การพ ฒนาระบบบร หารความเส ยงในส วนการพ สด ส าน กบร หารแผนและการคล ง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (ว ทยาน พนธ ปร ญญาว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, 2546), 1. 3 นฤมล สอาดโฉม, การบร หารความเส ยงองค กร, พ มพ คร งท 1 (กร งเทพมหานคร : บร ษ ท ฐานการพ มพ จ าก ด, 2550), 3.

20 2 2 ฟ นเฟ องท ส าค ญของระบบเศรษฐก จ 4 นอกจากความเส ยงท เก ดข นก บองค กรทางธ รก จและ เศรษฐก จแล วหน วยงานภาคร ฐต างๆ ย งให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงของหน วยงาน ราชการเช นก น และพ ฒนาการท เป นร ปธรรมท เห นได ช ดเจนท ส ดได แก ส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการได ก าหนดให หน วยงานราชการต างๆ จ ดท าแผนบร หารความเส ยงตามแผน ย ทธศาสตร อ นเป นกลไกในการสร างความเข มแข งให ก บหน วยราชการน นเพ อให สามารถบรรล เป าประสงค ตามท ได ก าหนดไว 5 และตามพระราชบ ญญ ต ค มครองเด ก พ.ศ.2546 ประกาศปร บปร ง ของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 132 และฉบ บท 294 ให พระราชบ ญญ ต ค มครองเด ก พ.ศ.2546 เป น เคร องม อท ส าค ญอ นจะน าไปส การรวบรวมสรรพก าล งของภาคร ฐ เอกชน และองค กรอ สระใน การค นหาความเส ยงและแก ป ญหาให ก บเด กท ต องอย ในภาวะเส ยงต างๆ รวมท งการช วยเหล อ และพ ฒนาสถาบ นครอบคร ว ในพระราชบ ญญ ต น ได ก าหนดให ครอบคร ว ช มชนและส งคมม บทบาท ร วมก นในการจ ดการความเส ยงต างๆ ท เก ดข นก บเด ก 6 และนอกจากนโยบายของภาคร ฐท กล าวมา ข างต นแล วความเส ยงท พบจากงานว จ ยทางด านพฤต กรรม อาท พฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสม การส บบ หร การด มส รา และจากการทดลองใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ค ดกรองพฤต กรรมเส ยง ว ยร น ของส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ โดยได ศ กษาต งแต ป ในห าสถาบ นการศ กษาก บน กเร ยนระด บม ธยม 1-6 จ านวน 3,050 คน พบป จจ ยความเส ยง ด านครอบคร ว อาท พ อแม ใช สารเสพต ด พ อแม แยกทางก น % ด านส งคม อาท ไม ม ท ปร กษาเม อท กข ใจ 22.2% ท งย งพบพฤต กรรมเส ยง 7 ด าน ค ออ บ ต เหต จราจร % ความร นแรง % ภาวะซ มเศร า 16.8% สารเสพต ด เหล า บ หร % พฤต กรรม ทางเพศอาท เคยม เพศส มพ นธ ไม ได ค มก าเน ดหร อใส ถ งยางอนาม ย % ไม ออกก าล งกาย % การด โทรท ศน เล นเกมคอมพ วเตอร เป นเวลานาน % โดยผลท ได ร บ สามารถค ดกรองพฤต กรรมเส ยงได อย างม ประส ทธ ภาพเพราะได ร ข อม ลจร งจากน กเร ยนช วยให ผ ปกครอง คร ผ เก ยวข องทราบป ญหา ให ค าแนะน าแก ว ยร นได ท นท 7 นอกจากงานว จ ยแล ว 4 เดว ด อ ฟการ, ร ท นความเส ยง, แปลโดย ว รว ธ มาฆะศ รานนท และณ ฐยา ส นตระการผล, (กร งเทพมหานคร : บร ษ ท เอ กซเปอร เน ท จ าก ด, 2550),17. 5 นฤมล สอาดโฉม, การบร หารความเส ยงองค กร (กร งเทพมหานคร : บร ษ ทฐานการพ มพ จ าก ด, 2550), 4. 6 อด ศ กด ผล ตผลการพ มพ, โลกท เหมาะสมส าหร บเด ก : เด กก บความปลอดภ ย, 2548, [Online] accessed 20 December Available from autopage/file/monjunuary safety. 7 ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ, โปรแกรมคอมพ วเตอร ค ดกรอง พฤต กรรมเส ยงว ยร น, 2548 [Online] accessed 20 December Available from 25/8/2550.

21 3 3 ย งพบความเส ยงจากส อต างๆ ในการพาดห วข าวในหน าหน งส อพ มพ หลายฉบ บในเร องเส ยง-เจ บ- เส ยช ว ต ช ว ตล กในร วโรงเร ยน กรณ ข าวสาวใหญ บ กไล แทงเด กน กเร ยนเซนต โยเซฟ เด กน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 ตกอาคารเร ยน หร อแม แต เด กจมน าเส ยช ว ตในสระน าของโรงเร ยน ล กโลกล มท บ เด กน กเร ยนเส ยช ว ตในโรงเร ยน ประต โรงเร ยนล มท บเด กน กเร ยน เด กน กเร ยนถ กไฟฟ าด ดเส ยช ว ตใน ขณะท กดน าด มในโรงเร ยน และอ บ ต เหต อ กมากมายท เก ดข นก บเด กน กเร ยนและเยาวชนในรอบ ป ท ผ านมาน ล วนเป นเหต การณ ท สร างความเศร าสลดให แก พ อแม บ คคลใกล ช ด และส งคมอย างมาก 8 ด งน นอ บ ต ภ ยในเด กจ งม สาเหต มาจากส งแวดล อมรอบๆต วเด กไม ว าจะเป นท บ าน ท โรงเร ยน ตลอดจนช มชนและสถานท สาธารณะต างๆ และในการส ญเส ยแต ละคร งไม สามารถประมาณค าหร อ ต ราคาได แต ก สามารถท จะช วยลดความเส ยงในจ ดต างๆได การบร หารความเส ยงจ งไม ใช เร องใหม ส าหร บทางด านการศ กษาแต เป นก จกรรมซ งม การด าเน นงานอย แล วหลายเร องเช น ความปลอดภ ย ของคร และน กเร ยน การควบค มภาวะโภชนาการ การป องก นอ คค ภ ย การร กษาความปลอดภ ย ระบบประก นค ณภาพเป นต น เพ ยงแต สถานศ กษาย งม ได น ามาจ ดระบบเช อมโยงประสานก จกรรม บร หารความเส ยงให ครอบคล มท งระบบ (risk management system) และเพ อให สอดคล องก บการ ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 และระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ.2544 ท ก าหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและปร บปร งระบบการควบค มภายในรวม ไปถ งสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล สถานศ กษาท กแห งจ งจ าเป นท จะต องจ ดท าการบร หาร ความเส ยงในสถานศ กษาท กระด บ ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา จากเหต การณ ท เก ดข นท งภายในและภายนอกสถานศ กษาท กล าวมาข างต น ประกอบก บผลการศ กษาสถานการณ ความร นแรงในสถานศ กษาเม อป 2549 ของโครงการ ส งเสร มสน บสน นและค มครองส ขภาพและส ทธ มน ษยชนด านเด กเยาวชนและครอบคร ว ม ลน ธ ส ขภาพแห งชาต โดยศ กษาจากสถานศ กษาท วประเทศพบว าม เด กจ านวนร อยละ ถ กเพ อนร งแกเด อนละ 2-3 คร งหร อมากกว า และร อยละ 20 ถ กร งแกส ปดาห ละ 3-4 คร งใน ล กษณะการกล นแกล ง การแย งส งของ การข มข และการท าร ายร างกาย ขณะท คร ส วนใหญ ม กจะใช ว ธ การลงโทษด วยการท าร ายจ ตใจ เช น สบประมาท เพ กเฉย ด ถ ก ไม พ ดด วย ฯลฯ จากผลการส ารวจข อม ลสถานการณ ความร นแรงในสถานศ กษาท กระด บในจ งหว ดอ ดรธาน เม อป 2549 ของสม ชชาเด กและเยาวชนจ งหว ดอ ดรธาน พบว าการลงโทษของคร กว าร อยละ ลงโทษด วยการต ร อยละ ใช ว ธ การตะคอกใส น กเร ยน และร อยละ ใช 8 ผ จ ดการออนไลน, เส ยง-เจ บ-เส ยช ว ต ล กในร วโรงเร ยน [Online], accessed 21 October Available from

22 4 4 ค าพ ดสบประมาท ด ถ ก ประชดประช น และม น กเร ยนร อยละ 8 ถ กคร ท าโทษอย างร นแรงโดย ไม ม เหต ผลอ นควร ท งน หากปล อยให เก ดเหต การณ ด งกล าวโดยไม ม การแก ไขอาจส งผล การบ มเพาะการใช ความร นแรงในผ เร ยนได ซ งสาเหต ของความร นแรงในสถานศ กษาม 2 กรณ ค อ 1) ผ เร ยนท ก อป ญหาความร นแรงหร อกระท าผ ด ส วนใหญ จะมาจากครอบคร วท ขาด ความอบอ น และเกมคอมพ วเตอร รวมถ งการน าเสนอของส อเป นป จจ ยท ส าค ญ ซ งข อม ลจาก โครงการ child watch ของสถาบ นรามจ ตต ได ส ารวจพฤต กรรมเยาวชนไทยพบว าเด กใน โรงเร ยนร อยละ 10 หร อประมาณเจ ดแสนคนม พฤต กรรมก อความร นแรง ต งต วเป นแก งข มข ท าร ายเพ อนซ งสาเหต ส าค ญส วนหน งมาจากเกมคอมพ วเตอร ละคร และภาพยนตร ท ม เน อหา ร นแรง 2) คร ใช ความร นแรง ป ญหาอารมณ จ ตใจ ขาดท กษะการแก ป ญหา อ านาจน ยม โดย ศ นย พ ท กษ ส ทธ เด กได ว เคราะห สาเหต ท คร ใช ว ธ ท าโทษน กเร ยนด วยความร นแรงว ามาจาก 2 สาเหต ค อสาเหต แรกคร ม ความผ ดปกต ด านจ ตใจและอารมณ เม อเก ดความเคร ยดซ งอาจมา จากป ญหาหน ส น ป ญหาครอบคร ว ฯลฯ อาจระบายส เด กผ านว ธ การลงโทษหร อต อว า สาเหต ท สองคร ขาดท กษะการจ ดการหร อการแก ป ญหาผ เร ยน คร จ านวนมากย งเช อว าว ธ ลงโทษด วย การต เป นว ธ การเด ยวท ได ผล แต ไม ได พ ฒนาว ธ ลงโทษหร อปร บพฤต กรรมเด กด วยว ธ อ น นอกจากน คร ม กไม ฟ งเหต ผลของเด ก ม ความค ดเห นจากผ ท ท างานด านเด กมองว าโรงเร ยนใน ประเทศไทยส วนใหญ ม โครงสร างแบบอ านาจน ยมและศ กด นา การบร หารแบบแนวด งส งผลให คร จ านวนมากม พฤต กรรมใช อ านาจก บเด ก ประกอบก บการเร ยนการสอนจ านวนมากเป นการ ส อสารทางเด ยว การแลกเปล ยนความค ดระหว างคร ก บน กเร ยนย งม น อย จ งเป นสาเหต หน งท ท าให คร ขาดท กษะการฟ งซ งเป นป จจ ยส าค ญในการสร างความเข าใจผ เร ยน 9 อย างไรก ตามใน การพ ฒนาผ เร ยนโดยเฉพาะในระด บการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ม ได ม งเฉพาะการ พ ฒนาความร และท กษะทางว ชาการเท าน น แต จ าเป นต องวางรากฐานด านการพ ฒนาท กษะ ทางอารมณ รวมถ งบทบาทการแก ป ญหาการปร บพฤต กรรมการใช ความร นแรงในผ เร ยนท น บว นจะม มากข น แต ในขณะเด ยวก นสถานศ กษาเองก ไม ควรจะเป นแหล งบ มเพาะป ญหา พฤต กรรมการใช ความร นแรงส ผ เร ยนเช นก น ด งน นสถานศ กษาจ งควรหาว ธ หร อแนวทางใน การบร หารจ ดการ ซ งแนวทางในการบร หารจ ดการความเส ยงเป นแนวทางหน งท จะช วยลดป ญหา ด งกล าวได ท งน การบร หารความเส ยงได ถ กบรรจ เป นด ชน ช ว ดต วหน งในการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ค อระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบการบร หารความเส ยงใน ประเด นการพ ฒนาระบบควบค มภายใน ท งน เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบราชการไทยและร างพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด หมวดท 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการล วงหน า 9 เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด, ความร นแรงในสถานศ กษา [Online], accessed 27 January Available from

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2555 การประเม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information