การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล"

Transcription

1 การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล ด ษฎ น พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2551 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล ด ษฎ น พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2551 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร

3 RISK MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS By Duangjai Chauytrakul A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILISOPHY Department of Educational Administration Graduate School SILPAKORN UNIVERSITY 2008

4 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร อน ม ต ให ด ษฎ น พนธ เร อง การบร หารความเส ยง ในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน เสนอโดย นางสาวดวงใจ ช วยตระก ล เป นส วนหน งของ การศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา อาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ 1. อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช 2. รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย 3. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ... (รองศาสตราจารย ดร.ศ ร ช ย ช นะต งก ร) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย ว นท...เด อน... พ.ศ... คณะกรรมการตรวจสอบด ษฎ น พนธ... ประธานกรรมการ (ผ ช วยศาสตราจารย ว าท พ นตร ดร.นพดล เจนอ กษร).../.../ กรรมการ... กรรมการ (ผ ช วยศาสตราจารย ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ ) (อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช).../.../....../.../ กรรมการ... กรรมการ (รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย) (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ ).../.../....../.../...

5 : สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค าส าค ญ : การบร หารความเส ยง / การศ กษาข นพ นฐาน / สถานศ กษา ดวงใจ ช วยตระก ล : การบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน. อาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ : อ.ดร.ศร ยา ส ขพาน ช, รศ.ดร.จ ราวรรณ คงคล าย และ ผศ.ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ. 412 หน า. การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อทราบป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และเพ อทราบแนวทางในการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ธ ด าเน นการว จ ย ประกอบด วย 3 ข นตอนค อ 1) การศ กษาว เคราะห เพ อก าหนดกรอบแนวค ดในการว จ ยการบร หารความเส ยง ในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน 2) การว เคราะห ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐาน 3 )การว เคราะห แนวทางการบร หารความเส ยง กล มต วอย างประกอบด วยสถานศ กษาระด บ การศ กษาข นพ นฐานจ านวน 283 แห ง ผ ให ข อม ลค อผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน คร ท ร บผ ดชอบในเร องการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาและคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาจ านวน คน การพ จารณาว ธ การได มาซ งการบร หารความเส ยงใช ร ปแบบการอ างอ ง ผ เช ยวชาญ เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวบข อม ลค อ แบบว เคราะห เอกสาร แบบส มภาษณ เช งโครงสร าง และแบบสอบถามความค ดเห น สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลได แก ค าความถ (frequency) ค าร อยละ (percentage) ค าม ชฌ มเลขคณ ต (x) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เปอร เซ นไทล (percentiles) การทดสอบ ค า t (t-test) การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยว(one way ANOVA) ทดสอบรายค โดยใช ว ธ การของเชฟเฟ (scheffe )การว เคราะห ต วประกอบ(exploratory factor analysis) และการว เคราะห เน อหา (content analysis) ผลการว จ ยพบว า 1. ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานประกอบด วย 5 องค ประกอบค อ ด านการเร ยนการสอน ด านการเง น ด านความม นใจทางการศ กษา ด านส งแวดล อม และด านการบร หารจ ดการ ความปลอดภ ย โดยป จจ ยความเส ยงของสถานศ กษาในเม อง นอกเม องและในแต ละภ ม ภาคม ความแตกต าง ก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ แนวทางการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานพบว าป จจ ยความ เส ยงด านการเร ยนการสอนควรใช ว ธ การบร หารความเส ยงโดยการควบค มและหามาตรการในการป องก น ความเส ยงรวมไปถ งถ ายโอนความเส ยง ป จจ ยความเส ยงด านการเง นควรใช ว ธ การบร หารความเส ยงโดยการ ควบค มและหามาตรการในการป องก นความเส ยง ป จจ ยความเส ยงด านความม นใจทางการศ กษาควรใช ว ธ การควบค มและหามาตรการในการป องก นความเส ยงรวมถ งการม ส วนร วมของภาค ค อช มชน ผ ปกครอง และผ ประกอบการ ป จจ ยความเส ยงด านส งแวดล อมควรใช ว ธ การบร หารความเส ยงโดยการควบค มและหา มาตรการในการป องก นความเส ยงรวมไปถ งถ ายโอนความเส ยง ป จจ ยความเส ยงด านการบร หารจ ดการความ ปลอดภ ยควรใช ว ธ การควบค มและหามาตรการในการป องก นความเส ยงรวมไปถ งการม ส วนร วมของน กเร ยน ผ ปกครอง บ คลากรในสถานศ กษา ช มชน คณะกรรมการสถานศ กษาและผ ท เก ยวข อง ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2551 ลายม อช อน กศ กษา... ลายม อช ออาจารย ท ปร กษาด ษฎ น พนธ ง

6 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION KEY WORD : RISK MANAGEMENT / IN BASIC EDUCATION / SCHOOL DUANGJAI CHAUYTRAKUL: RISK MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS. DISSERTATION ADVISORS : SARIYA SUKHABANIJ,Ph.D., ASSOC. PROF. CHIRAWAN KONGKLAI,Ph.D., AND ASST.PROF.PRASERT INTARAK, Ed.D. 412 pp. The purposes of this research were to find 1) the risk factors in basic education schools and 2) guidelines for the risk management in basic education schools. The research comprised 3 phase as follow : 1) analytical study to set the conceptual framework in risk management in basic education schools, 2) risk factors analysis in basic education schools and 3) risk management analysis in basic education schools. The samples were 283 basic education schools where the respondents were school directors, assistance school directors, teachers responsible for risk management or internal control in school, and basic education committees with the total of. The risk management in basic education schools was acquired via experts references. The data collected by using document analysis, the structured interview, and the questionnaires. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean (x), standard deviation(s.d.), percentiles, t-test, one way ANOVA, factor analysis, and content analysis. The research findings revealed that : 1. The risk factors in basic education schools consisted of five components; learning and teaching process, finance, confidence in education, environment, and safety management. The difference in risk factors between rural and urban area cluster by region was found at 0.05 level. 2. The guidelines for the risk management in each component were suggested as follow; the risk in learning and teaching process should be reduced by risk control (treat) and risk transfer, the risk in finance should be reduced by risk reduction / risk control (treat), the risk in confidence in education should be reduced by risk control (treat) and community participation, parent and entrepreneurs, the risk in environmental component should be reduced by risk control (treat) and risk transfer and the risk in safety management should be reduced by risk control (treat) and participated with student, parent, personnel and community committee in school and stakeholder. Department of Educational Administration Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2008 Student's signature... Dissertation Advisors' signature จ

7 ก ตต กรรมประกาศ ด ษฎ น พนธ ฉบ บน ส าเร จได ด วยด เพราะได ร บความกร ณาจากอาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย ผ ช วยศาสตราจารย ว าท พ นตร ดร.นพดล เจนอ กษร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประเสร ฐ อ นทร ร กษ แห งภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ผ ช วยศาสตราจารย ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ ผ ช วยอธ การบด จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อาร ย วรรณ อ วมตาน คณะพยาบาลศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ดร.ส ว มล ต รกาน นท ห วหน าภาคว ชาว ดและประเม นผลการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง รองศาสตราจารย ดร.ธร ส นทราย ทธ มหาว ทยาล ยบ รพา ดร.เจนเนตร มณ นาค บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด (มหาชน) ดร.ว นทยา ศ ลปะภ รมย ดร.ส น ย สอนตระก ล ท ได ให ค าแนะน า ช วยเหล อสน บสน นและแก ไขข อบกพร องต างๆ ตลอดระยะเวลาในการศ กษาว จ ย ผ ว จ ยจ งขอกราบขอบพระค ณในความกร ณาเป นอย างส งไว ณ โอกาสน ขอขอบค ณผ อ านวยการโรงเร ยนท กโรงเร ยนพร อมท งข าราชการคร และบ คลากรใน โรงเร ยนท เป นกล มต วอย าง ซ งได อ านวยความสะดวกและให ข อม ลในการศ กษาว จ ยคร งน เป น อย างด ขอขอบพระค ณค ณแม ท ศน ย พ ท ศนา พ ทอนส 79 พ ยงย ทธ พ ส ว ทย พ ทรงว ฒ พ เพ ญแข พ นนภ ค ครอบคร วช วยตระก ล อาจารย ว โรจน ช วยตระก ล อาจารย วล ยพร เจร ญผล ผอ.อร ณ เจร ญผล อาจารย เพ ญศร นงร ตน อาจารย เพ ญจ นทร อ ทอง ผอ.อรพรรณ ต จ นดาท ให การ สน บสน นและก าล งใจการจ ดท างานว จ ยในคร งน และขอขอบค ณเพ อนๆ อาจารย จร สศร เพ ชรคง อาจารย ช ต มา มาล ย ค ณอนงค สระบ ว และเพ อนน กศ กษาปร ญญาเอก ภาคว ชาการบร หาร การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรท ให ความช วยเหล อเป นก าล งใจในการด าเน นงานจนส าเร จล ล วง ไปด วยด ฉ

8 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ... จ ก ตต กรรมประกาศ... ฉ สารบ ญตาราง ญ สารบ ญแผนภ ม... ด บทท 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 3 ป ญหาของการว จ ย... 6 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 8 ข อค าถามของการว จ ย... 8 สมมต ฐานของการว จ ย... 8 กรอบแนวค ดของการว จ ย... 9 น ยามศ พท เฉพาะ วรรณกรรมท เก ยวข อง แนวค ดทฤษฏ ท เก ยวข องก บการบร หารความเส ยง 21 ความหมายของความเส ยงและการบร หารความเส ยง แนวค ดการบร หารความเส ยง ประเภทของความเส ยง กระบวนการการบร หารความเส ยง ว ธ การในการบร หารความเส ยง การว เคราะห และประเม นความเส ยง การพ ฒนาและเพ มค ณค าการบร หารความเส ยง ร ปแบบการว เคราะห ความเส ยง ประโยชน ของการบร หารความเส ยง ช

9 บทท หน า 2 วรรณกรรมท เก ยวข อง การน าระบบบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หารการศ กษา. 92 การบร หารความเส ยงในสถานศ กษา การควบค มภายใน แนวค ดของการควบค มภายใน ประโยชน ของการควบค มภายใน กลไกการควบค มภายใน ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน การควบค มภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านค ณภาพการศ กษา การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ป สร ปสาระส าค ญจากการส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษา สร ป การด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ระเบ ยบว ธ ว จ ย ประชากร กล มต วอย าง ต วแปรท ศ กษา เคร องม อท ใช ในการว จ ย. 124 การสร างและพ ฒนาเคร องม อ. 125 การเก บรวบรวมข อม ล. 126 การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว จ ย สร ป การว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 การว เคราะห ข อม ลพ นฐานท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การว เคราะห ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน.136 ตอนท 3 การว เคราะห แนวทางการบร หารความเส ยงในสถานศ กษาระด บ การศ กษาข นพ นฐาน ซ

10 บทท หน า 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ. 325 ข อเสนอแนะท วไป ข อเสนอแนะส าหร บการท าว จ ยคร งต อไป. 327 บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก. รายช อผ ให ส มภาษณ และหน งส อขอความอน เคราะห การให ส มภาษณ เพ อน าข อม ลมาประกอบในการ ก าหนดกรอบการว จ ย ภาคผนวก ข. รายช อผ เช ยวชาญ หน งส อขอความอน เคราะห ตรวจเคร องม อว จ ยและหน งส อขอขอบค ณผ เช ยวชาญ ภาคผนวก ค. ค าด ชน ความสอดคล องระหว างว ตถ ประสงค ก บ ข อกระทงค าถาม ภาคผนวก ง. รายช อสถานศ กษาและหน งส อขอความอน เคราะห ทดลองใช เคร องม อ ภาคผนวก จ. การว เคราะห ความเช อม นของเคร องม อว จ ย ภาคผนวก ฉ. เคร องม อท ใช ในการว จ ย ภาคผนวก ช. หน งส อขอความอน เคราะห ในการเก บรวบรวมข อม ล และรายช อสถานศ กษาในการเก บรวบรวมข อม ล ภาคผนวก ซ. รายช อผ เช ยวชาญ หน งส อขอความอน เคราะห พ จารณาตรวจสอบกลว ธ การได มาของการบร หาร ความเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประว ต ผ ว จ ย ฌ

11 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 การก าหนดระด บคะแนนของความร นแรงของความเส ยง การก าหนดระด บคะแนนของโอกาสในการเก ดความเส ยง การจ ดล าด บความส าค ญของความเส ยง ช วงคะแนนการจ ดล าด บความส าค ญของความเส ยง แสดงโอกาสท จะเก ดความเส ยงตามระด บความถ แสดงเกณฑ ประเม นความเส ยง แสดงการว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญ แสดงจ านวนและขนาดของสถานศ กษาส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ) แสดงสถานภาพส วนต วของผ ตอบแบบสอบถาม แสดงประสบการณ การท างานของผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ และคร ในสถานศ กษา แสดงอาช พของผ ปกครอง ประธานกรรมการสถานศ กษา และ คณะกรรมการสถานศ กษา แสดงขนาดและจ านวนสถานศ กษาในเม องและนอกเม อง สร ปสาระส าค ญจากการว เคราะห เอกสารและความค ดเห น จากการส มภาษณ องค ประกอบท 1 ป จจ ยความเส ยงด านการเร ยนการสอน องค ประกอบท 2 ป จจ ยความเส ยงด านการเง น องค ประกอบท 3 ป จจ ยความเส ยงด านความม นใจทางการศ กษา องค ประกอบท 4 ป จจ ยความเส ยงด านส งแวดล อม องค ประกอบท 5 ป จจ ยความเส ยงด านการบร หารจ ดการด าน ความปลอดภ ย แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในประเทศไทย แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคเหน อ แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคกลาง แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคใต แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในภาคตะว นออก ญ

12 ตารางท หน า 25 แสดงผลการว เคราะห ความแตกต างของป จจ ยเส ยงในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐานในแต ละภ ม ภาค แสดงความแตกต างรายค ของค าเฉล ยป จจ ยความเส ยงตามภ ม ภาค แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนในเม อง แสดงกล มป จจ ยความเส ยงของโรงเร ยนนอกเม อง แสดงผลการว เคราะห ความแตกต างและส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของป จจ ยเส ยงในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานในเม อง และนอกเม อง แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของว ธ การสอน แสดงการว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของของ ว ธ การสอน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านว ธ การสอน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของล กษณะของผ สอน แสดงการว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ล กษณะของผ สอน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านล กษณะของผ สอน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการแนะแนว การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การแนะแนว แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการแนะแนว แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของกลย ทธ /ย ทธศาสตร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ กลย ทธ /ย ทธศาสตร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านกลย ทธ /ย ทธศาสตร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศ ฎ

13 ตารางท หน า 43 การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ เทคโนโลย สารสนเทศ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการประก นค ณภาพ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การประก นค ณภาพ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการประก นค ณภาพ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของแหล งการเร ยนร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ แหล งการเร ยนร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านแหล งการเร ยนร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดการทร พยากรมน ษย การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การจ ดการทร พยากรมน ษย แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านกลย ทธ /ย ทธศาสตร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการก าก บและต ดตาม การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การก าก บและต ดตาม แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการก าก บและต ดตาม แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการว ดและประเม นผล การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การว ดและประเม นผล แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการว ดและประเม นผล แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการส อสาร ฏ

14 ตารางท หน า 61 การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การส อสาร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการส อสาร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการตรวจสอบภายใน/การควบค ม ภายใน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การตรวจสอบภายใน/การควบค มภายใน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการตรวจสอบภายใน/ การควบค มภายใน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการน เทศ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การน เทศ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการน เทศ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของความเคร ยดในการปฏ บ ต งาน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ความเคร ยดในการปฏ บ ต งาน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการระดมทร พยากร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การระดมทร พยากร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการระดมทร พยากร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการม ส วนร วมในเร องของหล กส ตร การพ ฒนาโรงเร ยนและพฤต กรรมน กเร ยน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของการม ส วนร วมในเร องของหล กส ตรการพ ฒนาโรงเร ยนและพฤต กรรม น กเร ยน ฐ

15 ตารางท หน า 76 แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการม ส วนร วมในเร องของ หล กส ตรการพ ฒนาโรงเร ยนและพฤต กรรมน กเร ยน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของงานธ รการ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของงานธ รการ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านงานธ รการ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการด าเน นงานด านหล กส ตร การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของการ ด าเน นงานด านหล กส ตร แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงของการด าเน นงานด านหล กส ตร แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของข อม ลเอกสารเก ยวก บการเง น การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ข อม ลเอกสารเก ยวก บการเง น แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านข อม ลเอกสารเก ยวก บการเง น แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการการท าบ ญช การเง น การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การท าบ ญช การเง น แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการท าบ ญช การเง น แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการบร หารพ สด และส นทร พย การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การบร หารพ สด และส นทร พย แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการบร หารพ สด และส นทร พย แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของเง นย มและเช ค การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ เง นย มและเช ค ฑ

16 ตารางท หน า 94 แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านเง นย มและเช ค แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดซ อและใช จ ายเง น การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การจ ดซ อและใช จ ายเง น แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการจ ดซ อและใช จ ายเง น แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของค าใช จ ายรายห ว การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ค าใช จ ายรายห ว แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านค าใช จ ายรายห ว แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดสรรงบประมาณ การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การจ ดสรรงบประมาณ แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการจ ดสรรงบประมาณ แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของความม นใจทางการศ กษา การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ความม นใจทางการศ กษา แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านความม นใจทางการศ กษา แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการร องเร ยน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การร องเร ยน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการร องเร ยน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของส งแวดล อมภายในสถานศ กษา การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ส งแวดล อมภายในสถานศ กษา ฒ

17 ตารางท หน า 112 แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านส งแวดล อมภายในสถานศ กษา แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของส งแวดล อมภายนอกสถานศ กษา การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ ส งแวดล อมภายนอกสถานศ กษา แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านส งแวดล อมภายนอก แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการเฝ าระว งความเส ยง การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การเฝ าระว งความเส ยง แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการเฝ าระว งความเส ยง แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการบร หารจ ดการความเส ยง การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของ การบร หารจ ดการความเส ยง แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการบร หารจ ดการความเส ยง แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบของการจ ดให ม การฝ กซ อมหร อ สอนว ธ การหลบภ ยธรรมชาต ให ก บน กเร ยน การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของการจ ดให ม การฝ กซ อมหร อสอนว ธ การหลบภ ยธรรมชาต ให ก บน กเร ยน แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านการจ ดให ม การฝ กซ อมหร อ สอนว ธ การหลบภ ยธรรมชาต ให ก บน กเร ยน แสดงจ านวน ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของระด บ โอกาสและระด บผลกระทบด านว น ย การว เคราะห ความเส ยงและการจ ดล าด บความส าค ญของว น ย แสดงการบร หารจ ดการความเส ยงด านว น ย แสดงสร ปสาระส าค ญว ธ การบร หารความเส ยงจากการส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษา แสดงค าความถ และร อยละของความเห นผ เช ยวชาญม ต อป จจ ย ความเส ยงในด านความเหมาะสม ความเป นไปได ความถ กต อง และการใช ประโยชน ณ

18 สารบ ญแผนภ ม แผนภ ม ท หน า 1 กรอบแนวค ดของการว จ ย ต นแบบวงจรบร หารความเส ยง chesadaval risk cycle model 57 3 กระบวนการบร หารความเส ยงของเกรย และลาส น แสดงข นตอนการว จ ย แสดงข นตอนการส มต วอย าง สร ปผลการว เคราะห ป จจ ยความเส ยงในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ด

19 1 บทท 1 บทน า การบร หารงานขององค กรท กประเภทท งในส วนของภาคร ฐและภาคเอกชนท กองค กร จะต งว ตถ ประสงค ไว ช ดเจน เช น เพ อค ณภาพการศ กษา เพ อสร างผลก าไร เพ อการให บร การ ประชาชน เป นต น ไม ว าจะก าหนดว ตถ ประสงค ไว เช นใดก ตามการบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวน น จะไม สมบ รณ ครบถ วนตามท ต งไว เพราะองค กรม กจะประสบก บความเส ยงอย เสมอ ท งน อาจ ปรากฏในล กษณะท แตกต างก นออกไป 1 และไม ว าจะเป นความส ญเส ยต อทร พย ส น ส ญเส ยโอกาส เส ยเวลาด าเน นงาน ส นเปล องค าใช จ าย ทร พยากรและพล งงานรวมไปถ งการส งผลเส ย ต อส ขภาพกายและส ขภาพจ ตของท งบ คลากรและผ ร บบร การอ กด วย 2 ด งน นการบร หาร ความเส ยง (enterprise risk management) จ งเป นเทคน คทางการบร หารท ได ร บความสนใจ เป นอย างมากจากองค กรต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน เหต ผลส วนหน งอาจเป นเพราะบทเร ยนจาก ความส ญเส ยเม อคร งหล งว กฤต เศรษฐก จป พ.ศ.2540 ท หลายองค กรได เร ยนร ประสบการณ ของ การขาดการบร หารความเส ยงองค กรท ด นอกจากน นในช วงของการฟ นฟ เศรษฐก จของประเทศ หลายองค กรจ าเป นต องพ งเง นร วมท นจากต างชาต การปร บโครงสร างองค กรเป นเง อนไขท ต อง ด าเน นการเพ อปร บความสอดคล องก บมาตรฐานสากลและการบร หารความเส ยงกลายเป น กลไกท ส าค ญเร องหน งส าหร บองค กรท ได ร บการปร บเปล ยน 3 อย างไรก ตามความเส ยงทางด าน ธ รก จและความเส ยงทางด านเศรษฐก จโดยรวมก อให เก ดความร ส กไม ม นคง ท งน เน องจากใน ป จจ บ นสถาบ นการเง นต างๆ ถ กก าก บด แลให ต องจ ดท าการบร หารความเส ยงเพ อเป นการสร าง ความเข มแข งทางการเง นให แก สถาบ นการเง นและในภาพรวมย งเป นการสร างความเข มแข ง ให แก ระบบการเง นและระบบเศรษฐก จของประเทศอ กด วยเพราะสถาบ นการเง นต างๆ เปร ยบเสม อน 1 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ, การบร หารความเส ยงของส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2550 [Online] accessed 20 November Available from 2 ธารช ดา อมรเพชรก ล, การพ ฒนาระบบบร หารความเส ยงในส วนการพ สด ส าน กบร หารแผนและการคล ง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (ว ทยาน พนธ ปร ญญาว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, 2546), 1. 3 นฤมล สอาดโฉม, การบร หารความเส ยงองค กร, พ มพ คร งท 1 (กร งเทพมหานคร : บร ษ ท ฐานการพ มพ จ าก ด, 2550), 3.

20 2 2 ฟ นเฟ องท ส าค ญของระบบเศรษฐก จ 4 นอกจากความเส ยงท เก ดข นก บองค กรทางธ รก จและ เศรษฐก จแล วหน วยงานภาคร ฐต างๆ ย งให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงของหน วยงาน ราชการเช นก น และพ ฒนาการท เป นร ปธรรมท เห นได ช ดเจนท ส ดได แก ส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาระบบราชการได ก าหนดให หน วยงานราชการต างๆ จ ดท าแผนบร หารความเส ยงตามแผน ย ทธศาสตร อ นเป นกลไกในการสร างความเข มแข งให ก บหน วยราชการน นเพ อให สามารถบรรล เป าประสงค ตามท ได ก าหนดไว 5 และตามพระราชบ ญญ ต ค มครองเด ก พ.ศ.2546 ประกาศปร บปร ง ของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 132 และฉบ บท 294 ให พระราชบ ญญ ต ค มครองเด ก พ.ศ.2546 เป น เคร องม อท ส าค ญอ นจะน าไปส การรวบรวมสรรพก าล งของภาคร ฐ เอกชน และองค กรอ สระใน การค นหาความเส ยงและแก ป ญหาให ก บเด กท ต องอย ในภาวะเส ยงต างๆ รวมท งการช วยเหล อ และพ ฒนาสถาบ นครอบคร ว ในพระราชบ ญญ ต น ได ก าหนดให ครอบคร ว ช มชนและส งคมม บทบาท ร วมก นในการจ ดการความเส ยงต างๆ ท เก ดข นก บเด ก 6 และนอกจากนโยบายของภาคร ฐท กล าวมา ข างต นแล วความเส ยงท พบจากงานว จ ยทางด านพฤต กรรม อาท พฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสม การส บบ หร การด มส รา และจากการทดลองใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ค ดกรองพฤต กรรมเส ยง ว ยร น ของส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ โดยได ศ กษาต งแต ป ในห าสถาบ นการศ กษาก บน กเร ยนระด บม ธยม 1-6 จ านวน 3,050 คน พบป จจ ยความเส ยง ด านครอบคร ว อาท พ อแม ใช สารเสพต ด พ อแม แยกทางก น % ด านส งคม อาท ไม ม ท ปร กษาเม อท กข ใจ 22.2% ท งย งพบพฤต กรรมเส ยง 7 ด าน ค ออ บ ต เหต จราจร % ความร นแรง % ภาวะซ มเศร า 16.8% สารเสพต ด เหล า บ หร % พฤต กรรม ทางเพศอาท เคยม เพศส มพ นธ ไม ได ค มก าเน ดหร อใส ถ งยางอนาม ย % ไม ออกก าล งกาย % การด โทรท ศน เล นเกมคอมพ วเตอร เป นเวลานาน % โดยผลท ได ร บ สามารถค ดกรองพฤต กรรมเส ยงได อย างม ประส ทธ ภาพเพราะได ร ข อม ลจร งจากน กเร ยนช วยให ผ ปกครอง คร ผ เก ยวข องทราบป ญหา ให ค าแนะน าแก ว ยร นได ท นท 7 นอกจากงานว จ ยแล ว 4 เดว ด อ ฟการ, ร ท นความเส ยง, แปลโดย ว รว ธ มาฆะศ รานนท และณ ฐยา ส นตระการผล, (กร งเทพมหานคร : บร ษ ท เอ กซเปอร เน ท จ าก ด, 2550),17. 5 นฤมล สอาดโฉม, การบร หารความเส ยงองค กร (กร งเทพมหานคร : บร ษ ทฐานการพ มพ จ าก ด, 2550), 4. 6 อด ศ กด ผล ตผลการพ มพ, โลกท เหมาะสมส าหร บเด ก : เด กก บความปลอดภ ย, 2548, [Online] accessed 20 December Available from autopage/file/monjunuary safety. 7 ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ, โปรแกรมคอมพ วเตอร ค ดกรอง พฤต กรรมเส ยงว ยร น, 2548 [Online] accessed 20 December Available from /8/2550.

21 3 3 ย งพบความเส ยงจากส อต างๆ ในการพาดห วข าวในหน าหน งส อพ มพ หลายฉบ บในเร องเส ยง-เจ บ- เส ยช ว ต ช ว ตล กในร วโรงเร ยน กรณ ข าวสาวใหญ บ กไล แทงเด กน กเร ยนเซนต โยเซฟ เด กน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 ตกอาคารเร ยน หร อแม แต เด กจมน าเส ยช ว ตในสระน าของโรงเร ยน ล กโลกล มท บ เด กน กเร ยนเส ยช ว ตในโรงเร ยน ประต โรงเร ยนล มท บเด กน กเร ยน เด กน กเร ยนถ กไฟฟ าด ดเส ยช ว ตใน ขณะท กดน าด มในโรงเร ยน และอ บ ต เหต อ กมากมายท เก ดข นก บเด กน กเร ยนและเยาวชนในรอบ ป ท ผ านมาน ล วนเป นเหต การณ ท สร างความเศร าสลดให แก พ อแม บ คคลใกล ช ด และส งคมอย างมาก 8 ด งน นอ บ ต ภ ยในเด กจ งม สาเหต มาจากส งแวดล อมรอบๆต วเด กไม ว าจะเป นท บ าน ท โรงเร ยน ตลอดจนช มชนและสถานท สาธารณะต างๆ และในการส ญเส ยแต ละคร งไม สามารถประมาณค าหร อ ต ราคาได แต ก สามารถท จะช วยลดความเส ยงในจ ดต างๆได การบร หารความเส ยงจ งไม ใช เร องใหม ส าหร บทางด านการศ กษาแต เป นก จกรรมซ งม การด าเน นงานอย แล วหลายเร องเช น ความปลอดภ ย ของคร และน กเร ยน การควบค มภาวะโภชนาการ การป องก นอ คค ภ ย การร กษาความปลอดภ ย ระบบประก นค ณภาพเป นต น เพ ยงแต สถานศ กษาย งม ได น ามาจ ดระบบเช อมโยงประสานก จกรรม บร หารความเส ยงให ครอบคล มท งระบบ (risk management system) และเพ อให สอดคล องก บการ ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 และระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ.2544 ท ก าหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและปร บปร งระบบการควบค มภายในรวม ไปถ งสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล สถานศ กษาท กแห งจ งจ าเป นท จะต องจ ดท าการบร หาร ความเส ยงในสถานศ กษาท กระด บ ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา จากเหต การณ ท เก ดข นท งภายในและภายนอกสถานศ กษาท กล าวมาข างต น ประกอบก บผลการศ กษาสถานการณ ความร นแรงในสถานศ กษาเม อป 2549 ของโครงการ ส งเสร มสน บสน นและค มครองส ขภาพและส ทธ มน ษยชนด านเด กเยาวชนและครอบคร ว ม ลน ธ ส ขภาพแห งชาต โดยศ กษาจากสถานศ กษาท วประเทศพบว าม เด กจ านวนร อยละ ถ กเพ อนร งแกเด อนละ 2-3 คร งหร อมากกว า และร อยละ 20 ถ กร งแกส ปดาห ละ 3-4 คร งใน ล กษณะการกล นแกล ง การแย งส งของ การข มข และการท าร ายร างกาย ขณะท คร ส วนใหญ ม กจะใช ว ธ การลงโทษด วยการท าร ายจ ตใจ เช น สบประมาท เพ กเฉย ด ถ ก ไม พ ดด วย ฯลฯ จากผลการส ารวจข อม ลสถานการณ ความร นแรงในสถานศ กษาท กระด บในจ งหว ดอ ดรธาน เม อป 2549 ของสม ชชาเด กและเยาวชนจ งหว ดอ ดรธาน พบว าการลงโทษของคร กว าร อยละ ลงโทษด วยการต ร อยละ ใช ว ธ การตะคอกใส น กเร ยน และร อยละ ใช 8 ผ จ ดการออนไลน, เส ยง-เจ บ-เส ยช ว ต ล กในร วโรงเร ยน [Online], accessed 21 October Available from

22 4 4 ค าพ ดสบประมาท ด ถ ก ประชดประช น และม น กเร ยนร อยละ 8 ถ กคร ท าโทษอย างร นแรงโดย ไม ม เหต ผลอ นควร ท งน หากปล อยให เก ดเหต การณ ด งกล าวโดยไม ม การแก ไขอาจส งผล การบ มเพาะการใช ความร นแรงในผ เร ยนได ซ งสาเหต ของความร นแรงในสถานศ กษาม 2 กรณ ค อ 1) ผ เร ยนท ก อป ญหาความร นแรงหร อกระท าผ ด ส วนใหญ จะมาจากครอบคร วท ขาด ความอบอ น และเกมคอมพ วเตอร รวมถ งการน าเสนอของส อเป นป จจ ยท ส าค ญ ซ งข อม ลจาก โครงการ child watch ของสถาบ นรามจ ตต ได ส ารวจพฤต กรรมเยาวชนไทยพบว าเด กใน โรงเร ยนร อยละ 10 หร อประมาณเจ ดแสนคนม พฤต กรรมก อความร นแรง ต งต วเป นแก งข มข ท าร ายเพ อนซ งสาเหต ส าค ญส วนหน งมาจากเกมคอมพ วเตอร ละคร และภาพยนตร ท ม เน อหา ร นแรง 2) คร ใช ความร นแรง ป ญหาอารมณ จ ตใจ ขาดท กษะการแก ป ญหา อ านาจน ยม โดย ศ นย พ ท กษ ส ทธ เด กได ว เคราะห สาเหต ท คร ใช ว ธ ท าโทษน กเร ยนด วยความร นแรงว ามาจาก 2 สาเหต ค อสาเหต แรกคร ม ความผ ดปกต ด านจ ตใจและอารมณ เม อเก ดความเคร ยดซ งอาจมา จากป ญหาหน ส น ป ญหาครอบคร ว ฯลฯ อาจระบายส เด กผ านว ธ การลงโทษหร อต อว า สาเหต ท สองคร ขาดท กษะการจ ดการหร อการแก ป ญหาผ เร ยน คร จ านวนมากย งเช อว าว ธ ลงโทษด วย การต เป นว ธ การเด ยวท ได ผล แต ไม ได พ ฒนาว ธ ลงโทษหร อปร บพฤต กรรมเด กด วยว ธ อ น นอกจากน คร ม กไม ฟ งเหต ผลของเด ก ม ความค ดเห นจากผ ท ท างานด านเด กมองว าโรงเร ยนใน ประเทศไทยส วนใหญ ม โครงสร างแบบอ านาจน ยมและศ กด นา การบร หารแบบแนวด งส งผลให คร จ านวนมากม พฤต กรรมใช อ านาจก บเด ก ประกอบก บการเร ยนการสอนจ านวนมากเป นการ ส อสารทางเด ยว การแลกเปล ยนความค ดระหว างคร ก บน กเร ยนย งม น อย จ งเป นสาเหต หน งท ท าให คร ขาดท กษะการฟ งซ งเป นป จจ ยส าค ญในการสร างความเข าใจผ เร ยน 9 อย างไรก ตามใน การพ ฒนาผ เร ยนโดยเฉพาะในระด บการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ม ได ม งเฉพาะการ พ ฒนาความร และท กษะทางว ชาการเท าน น แต จ าเป นต องวางรากฐานด านการพ ฒนาท กษะ ทางอารมณ รวมถ งบทบาทการแก ป ญหาการปร บพฤต กรรมการใช ความร นแรงในผ เร ยนท น บว นจะม มากข น แต ในขณะเด ยวก นสถานศ กษาเองก ไม ควรจะเป นแหล งบ มเพาะป ญหา พฤต กรรมการใช ความร นแรงส ผ เร ยนเช นก น ด งน นสถานศ กษาจ งควรหาว ธ หร อแนวทางใน การบร หารจ ดการ ซ งแนวทางในการบร หารจ ดการความเส ยงเป นแนวทางหน งท จะช วยลดป ญหา ด งกล าวได ท งน การบร หารความเส ยงได ถ กบรรจ เป นด ชน ช ว ดต วหน งในการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ค อระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบการบร หารความเส ยงใน ประเด นการพ ฒนาระบบควบค มภายใน ท งน เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบราชการไทยและร างพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด หมวดท 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการล วงหน า 9 เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด, ความร นแรงในสถานศ กษา [Online], accessed 27 January Available from

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information