บทความท กษะแห งศตวรรษท 21

Size: px
Start display at page:

Download "บทความท กษะแห งศตวรรษท 21"

Transcription

1 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 1 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

2 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 2 สารบ ญ บทความ หน า จ ตห าล กษณะสาหร บอนาคตในศตวรรษท 21 4 นางสาวส ร ร ตน นาค น ท กษะแห งศตวรรษท 21 และการดารงตนในศตวรรษท นายส ท ศน ส งคะพ นธ สอนอย างไรในศตวรรษท 21 และการประเม นท กษะแห งศตวรรษท ในม ต ด านการจ ดการเร ยนการสอน นางสาวโชต มาพร ไชยส ทธ ว ถ สร างการเร ยนร เพ อศ ษย ในศตวรรษท นางส รางค เพ ชรกอง บทบาทของช มชนและเคร อข ายส งคมต อความก าวหน าในท กษะศตวรรษท ของผ เร ยน นายส มฤทธ ส นเต สาระว ชาหล กและท กษะเพ อการดารงช ว ตในศตวรรษท 21 ส (ร าง) โครงสร างหล กส ตร 42 การศ กษาข นพ นฐานฉบ บใหม นางสาวจต พร พงษ พ ระ

3 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 3 คานา ระบบการจ ดการศ กษาของไทยในป จจ บ นย งไม ได เตร ยมน กเร ยนให พร อมสาหร บโอกาสทางเศรษฐก จ แรงงาน และความเป นพลเม องในศตวรรษท 21 น กเร ยนจานวนมากไม ได ร บการสน บสน นท จาเป นต อการ เร ยนร จากครอบคร วและส งคม ย งไปกว าน นน กเร ยนไม ร ส กว าม ส วนร วมหร อร ส กว าได เร ยนร ในส งท ไม ส มพ นธ ก บการดาเน นช ว ตและอนาคต บทความประกอบการส มมนาการเร ยนร สาหร บพ ฒนาท กษะแห งศตวรรษท 21 (21 st Century Skills) และโครงสร างหล กส ตรการศ กษาของไทยท จะปร บใหม ฉบ บน ได รวบรวมสาระความร ในประเด นท สาค ญ ได แก จ ตห าล กษณะสาหร บอนาคตในศตวรรษท 21 ท กษะแห งศตวรรษท 21 และการดารงตนใน ศตวรรษท 21 สอนอย างไรในศตวรรษท 21 และการประเม นท กษะแห งศตวรรษท 21 ในม ต ด านการจ ดการ เร ยนการสอน ว ถ สร างการเร ยนร เพ อศ ษย ในศตวรรษท 21 บทบาทของช มชนการเร ยนร ทางว ชาช พและ เคร อข ายส งคมต อความก าวหน าของท กษะแห งศตวรรษท 21 และสาระว ชาหล กและท กษะเพ อการดารงช ว ต ในศตวรรษท 21 ส (ร าง) โครงสร างหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานฉบ บใหม คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว า เอกสารประกอบการส มมนาฉบ บน จะใช เป นแนวทางและเป น ประโยชน สาหร บนาไปใช ในการวางแผนจ ดการศ กษาและการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อช วยส งเสร มให ผ เร ยน ได เร ยนร และม ท กษะท จาเป นในศตวรรษท 21 ตามพลว ตทางการศ กษาของโลก คณะผ จ ดทา

4 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 4 จ ตห าล กษณะสาหร บอนาคตในศตวรรษท 21 นางสาวส ร ร ตน นาค น* น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน บทนา การศ กษาในป จจ บ นส วนใหญ เป นการขวนขวายหาความร ม นจ งทาให เราเป นกลไกย ง ๆ ข น จ ตของ เราปฏ บ ต การอย ในร องรางแคบ ๆ ไม ว าจะเป นความร ด านว ทยาศาสตร ปร ชญา ศาสนา ธ รก จ หร อเทคน ค ว ทยาท เราก าล งส งสมข น ว ถ ช ว ตของเราท งในบ าน นอกบ าน และท งความเช ยวชาญงานอาช พเฉพาะด านของ เรา ล วนกระทาให จ ตค บแคบและไม สมบ รณ ท งหมดน นามาซ งว ถ ช ว ตอ นเป นเสม อนเคร องจ กรกล เป นสภาพ จ ตท ถ กวางให เข ามาตรฐานเด ยวก น การเข าใจความหมายท อย เหน อถ อยคาและพ ดถ งเหต ผลท เก ดความงอกก งามแห งจ ต ความเจร ญงอกงามน เป นพ ฒนาการและความเบ งบานของจ ตใจเรา รวมท งสว สด ภาพทางกายด วย น นค อความดารงอย ในความกลมกล นท วพร อม ซ งในความกลมกล นเช นน นปราศจากความข ดแย งหร อความไม ลงรอยก นระหว างกาย จ ตและใจ ความงอกงามแห งจ ตจะเก ดข น เม อม การส มผ สร ท แจ มช ดตามความเป นจร ง ไม เป นส วนตน และปราศจากแรงย ดเย ยดใด ๆ ประเด นไม ได อย ท ว า จะค ดอะไร แต อย ท ว า จะค ดให ช ดเจนได อย างไร ความปลอดโปร งอ สระของจ ต ถ าจ ตไม หมกม นอย ก บส งใด ป ญหาใด หร อก บความ สน กสนาน ความเพล ดเพล นทางประสาทส มผ ส ไร เจตจ านงและไร ท ศทางท ม งหมาย ในภาวะโปร งโล งอ สระ เช นน ท จ ตสามารถเร ยนร ได ซ งไม เพ ยงเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร ประว ต ศาสตร และคณ ตศาสตร เท าน น แต เร ยนร เก ยวก บตนเองด วย เพ อเฝ าส งเกตส งท กาล งเก ดข นรอบ ๆต ว และส งท กาล งเก ดข นภายในตน ในการสอนคณ ตศาสตร ฟ ส กส หร อว ชาอ น ๆ ซ งน กเร ยนจ าต องเร ยนร เพ อการดารงช พคร สามารถ ถ ายทอดให แก น กเร ยนว า เขาเป นผ ร บผ ดชอบต อมวลมน ษย ได หร อไม แม เขาจะทางานเพ อดารงช พตามว ถ ช ว ต ของเขาเอง แต จะไม ท าให จ ตใจของเขาค บแคบลง เขาจะมองเห นภย นตรายของความเช ยวชาญเฉพาะทาง รวมท งความจ าก ดค บแคบอ นหฤโหดด วย คร ต องช วยเขาให มองเห นท งหมดน การผล บานในความด งามไม ข นอย ก บความสาเร จในอาช พการงาน ความด งามอย นอกเหน อส งเหล าน และเม อความเบ งบานเก ด ความงาม น นจะเสร มส งอาช พและก จจ าเป นอ น ๆ จะถ กส งเสร มความงามของม นเอง ท กว นน เราม งท มเทให แก ส ง ๆ เด ยวโดยมองข ามความเบ งบานน อย างส นเช ง เราต องพยายามประสานท กอย างเข าด วยก น ภาพกว างของการศ กษา ค อ การปล กฝ งจ ตใจ โดยส วนใหญ เราจะน กถ งการศ กษาซ งก ม กจะเป นว ธ ท เหมาะสม เราต องยอมร บว าการศ กษาม อย ตลอดช วงช ว ตของเราหร อแม กระท งคนทางานท กคนก ย อมจะต อง เข าไปเก ยวข องก บการค ดสรรคนท งท เป นผ ถ กค ดสรรและผ ค ดสรรคนท ม ท งความร ท กษะ และจ ตใจท เหมาะสมก บงานน น ๆ ซ งในความหมายน ก ค อ เราต องค นหาคนท ม จ ตช านาญการ จ ตส งเคราะห จ ต สร างสรรค จ ตเคารพ และจ ตจร ยธรรมน นเอง ท กคนล วนต องพ ฒนาจ ต 5 ประการของตนรวมท งคนท อย ใน ความร บผ ดชอบอย างต อเน อง ด งท ว นสต น เช อร ว ลล (Winston Churchill) ได คาดการณ ไว ว า จ กรวรรด ในอนาคตจะเป นจ กรวรรด ของจ ต เราต องระล กให ได ว าโลกย คใหม ต องการอะไร ถ งแม ว า เราจะต องย ดม นในท กษะและค าน ยมท เราม อย ก ตาม จ ตท ง 5 ประการต างก ม ความเป นมาท สาค ญ ต างก ม ความสาค ญต ออนาคต และด วยจ ตเหล าน จะช วยให เราร บม อได ท งส งท คาดหว งและส งท ไม คาดค ด

5 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 5 Howard Gardner ปรมาจารย ด านการสอนการค ดแห งมหาว ทยาล ยฮาร วาร ด ผ ท ม ผลงานโด งด งจาก ทฤษฎ พห ป ญญา (multiple intelligences) ได เข ยนหน งส อ Five Minds for the Future ต องการให ท ก คนได ร คาตอบของการเก ดว ธ การเร ยนร และการร ค ดด วยจ ตท ง 5 ประการ ส าหร บ 5 ล กษณะของจ ตน น Gardner บอกว าค อสมรรถ ยะ (competencies) ซ งเป นค าใหม ของ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน ม ความหมายใกล เค ยงก บค าว าสมรรถนะท หมายถ งความสามารถ ขอแจงแต ละ ล กษณะด งน ท มา : จ ตชานาญการ (disciplined mind) The Disciplined Mind ม ความหมายด งน - Disciplinary Thinking ค อ ว ธ การค ดหร อแบบแผนความค ดท ไม ต ดอย แค เน อหา แต สามารถเข าใจ ไปถ งบร บท เช นไม ต ดอย ก บการจาต วเลขในประว ต ศาสตร แต เข าใจบร บทของประว ต ศาสตร - ม ความสามารถในการเก บสะสมข อม ลและสร ปเป นทฤษฎ หร อข อส งเกตได - ไม ย ดต ดอย ก บสาขาการศ กษาเด ยวในการว เคราะห เช น เม อเป นน กเศรษฐศาสตร ก ว เคราะห โดยใช เศรษฐศาสตร แต เพ ยงอย างเด ยว - ม ความสามารถในการค ดบ งค บตนเองให กระทาในส งท สาค ญ ล กษณะของจ ตน หมายถ งการม ระบอบความค ดท กว างเช งว เคราะห อย างเข าใจบร บทของส งท เก ดข น เช น เม อเร ยนภาษาอ งกฤษก ไม กลายเป นคนท ม ปมด อย เห นว ฒนธรรมของเจ าของภาษาเหน อกว าตน หร อเห น ว าคนท ไม เก งภาษาน นเท าตนเป นคน ต าต อย จนม ท งปมด อยและปมเด นในต ว หากเห นว าภาษาน นเป นเพ ยง กลไกหร อเคร องม อในการเป ดประต ให สามารถร บและส อสารข อม ลได มากข น

6 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 6 เป นความเช ยวชาญในการค ดเก ยวก บว ทยาการสาขาใดสาขาหน งเป นอย างน อย ซ งเป นร ปแบบหน ง ของการร ค ดท แยกออกไปตามล กษณะเฉพาะของสาขาว ชาหร องานฝ ม อ หร ออาช พหน ง ๆ จ ตช านาญการ หมายรวมถ ง การทางานอย างสม าเสมอ เพ อพ ฒนาท กษะและความเข าใจ ค อความม ว น ยอย างส ง จ ตช านาญการ เป นว ธ การค ดท เก ยวเน องก บสาขาว ชาหล ก ๆ (ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ศ ลปะ ฯลฯ) และสายว ชาช พต าง ๆ (กฎหมาย แพทย การจ ดการ การเง น ฯลฯ) รวมถ งงาน ห ตถศ ลป และการท าธ รก จการค า จ ตช านาญการเป นความสามารถในการประย กต ความขย นหม นเพ ยรของตน พร อมท งปร บปร งส งท เล าเร ยนมาให ด ข นอย างต อเน อง การฝ กฝนจ ตช านาญการ โดยการพยายามถ ายทอดความชานาญการให แก จ ตของน กศ กษา ซ งอ นท จร งแล วก ไม ม ว ธ อ นท จะสร างให เก ดน กว ทยาศาสตร น กคณ ตศาสตร ศ ลป น น กประว ต ศาสตร น กว จารณ น ก กฎหมาย ผ บร หาร ผ จ ดการ และผ เช ยวชาญ ในสาขาอาช พอ น ๆ ได อย างสม าเสมอ การฝ กผ ช านาญการ กระท าได ด วยการร ช ดถ งความสนใจและพรสวร รค ท ผสมผสานก นอย เธอม พรสวรรค ท จะเป น น กว ทยาศาสตร /น กประว ต ศาสตร /น กว จารณ /วรรณกรรม/ทนายความ/ว ศวกร/ผ บร หาร รวมถ งการสร างต ว แบบของว ธ การค ด (น เป นว ธ การท เราจะพ ส จน ทฤษฎ ท เก ยวข อง) ตลอดจนความส าเร จของส งท ได ร บ มอบหมายท คล ายต นแบบ ม การใช เวลาท กระช บในการว จารณ ต ชมผลงานท ผ านมาท เป นประโยชน ในขณะท อาจารย ผ สอนก จะต องเผช ญก บทางเล อกว า ไม ต องสอนเน อหาว ชาการท งหมด สอนพวกเขาแค สาระสาค ญ ของว ชาแล วให พวกเขาด แลต วเอง หร อพยายามให เขาได ลองเผช ญก บ ประสบการณ จากการก าวข ามแต ละ ช วงของช ว ต ในความหมายของเดว ด เพอร ก นส ถ อเป นส งท จะช วยทาให เก ดการค ดอย างชานาญการได เราจะทาอย างไรให เก ดจ ตชานาญการ ข นตอน 4 ตอน 1. ระบ ห วข อหร อแนวความค ดในสาขาว ชาท สาค ญสาหร บต วเราจร ง ๆ ซ งอาจจะเป นเน อหา (content) อาท กฎของอ ปสงค และอ ปทาน ธรรมชาต ของแรงโน มถ วงองค ประกอบของกฎหมายแพ ง การ เก ดข นของนวน ยายประมวลกฎหมายอาญาร ฐ หร ออาจจะเป นว ธ การ (methodology) อาท ว ธ ท าการ ทดลองทางว ทยาศาสตร ว ธ ท าให ต นฉบ บรายงานน นม ความสมเหต สมผล การท าให เอกสารในอด ตม ความ น าเช อถ อว ธ ว เคราะห โคลงของเช คสเป ยร ร ปแบบของดนตร คลาสส ก การพ พากษาของศาลฎ กา และการ จ ดทางบการเง น 2. ใช เวลาก บห วข อน ให มาก ๆ ถ าม นค มค าท จะเร ยนก ย งค มค าท จะใช เวลาทาความเข าใจให ล กซ ง ย งข น รวมท งพยายามใช ร ปแบบการว เคราะห และต วอย างท หลากหลาย 3. ใช ว ธ การจ ดการก บห วข อน น ๆ ด วยหลาย ๆ ว ธ ซ งการศ กษาเพ อสร างความเข าใจในสาขาว ชา ต าง ๆ น นจะเก ดประโยชน มากข นก ด วยว ธ การท หลากหลายท แต ละคนจะใช เพ อเร ยนร บทเร ยนใด ๆ ย อมท จะเป นท เข าใจก นได ง ายข นผ านว ธ การต าง ๆ อย างเช น การเล าเร อง การแสดงด วยตรรกะ การโต แย ง การ สนทนา การใช ความขบข น การแสดงบทบาทสมมต การบรรยายด วยภาพ การน าเสนอด วยว ด ท ศน หร อ ภาพยนตร การซ อนบทเร ยนไว ในร ปของคาถามเพ อซ กซ อมความค ด หร อแม กระท งพฤต กรรมและเจตคต ของ บ คคลท เราเคารพ แต ท งน ก ไม ได หมายความว าท กห วข อจะต องถ กน ามาสอนด วย 3 ว ธ หร อ 30 ว ธ เป น มาตรฐานตายต ว แต การใช หลายว ธ การสาหร บท กห วข อน นถ อได ว าเป นส งท ค มค า ส งน ค อความบ งเอ ญท จ ต ช านาญการไปประสานก บทฤษฎ พห ป ญญา (multiple intelligence) ในขณะท แต ละสาขาว ชาจะให ความส าค ญก บเชาวน ป ญญาประเภทใดประเภทหน งมากกว าอย างอ น ๆ แต ผ สอนท ด จะใช เชาวน ป ญญาท หลากหลายมาประสานในการสอนท งแนวค ดท ส าค ญ ๆ และกระบวนการต าง ๆ เช น การเร ยนสถาป ตยกรรม ศาสตร อาจาต องเน นเชาวน ป ญญาเก ยวก บการมองและม ต ส มพ นธ แต คร ผ สอนการออกแบบสถาป ตยกรรมท

7 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 7 ม ประส ทธ ผล อาจเน นย าท การใช ม มมองท เป นตรรกะหร อเป นน กธรรมชาต น ยม รวมท งม มมองท เป น ความส มพ นธ ระหว างบ คคลเข าไปร วมก ได 4. การสร าง การแสดงออกของความเข าใจ และให น กศ กษาได ม โอกาสแสดงออกถ งความเข าใจ ของพวกเขาภายใต สถานการณ หลาย ๆ อย างตามปกต แล วเราจะค ดถ งความเข าใจว าเป นบางส งท เก ดข น ภายในจ ตหร อภายในสมอง และแน นอนว าต องสอดคล องไปตามต วหน งส อ ไม ว าจะเป นคร หร อน กเร ยน พน กงานฝ กห ดหร อผ เช ยวชาญ ไม ม ใครร ว าความเข าใจน นม นคงอย างแท เพ ยงใด นอกจากน กเร ยนจะสามารถ รวบรวมความเข าใจตามสมมต ฐานแล วขจ ดต วอย างท ไม เคยค นออกไปได ท งอาจารย และล กศ ษย ควรท จะ พยายามแสดงออกถ งความเข าใจท ม อย การฝ กฝนควรม แบบฝ กห ด และควรม การให คาต ชมเพ อปร บแก ให ม การปฏ บ ต ท เหมาะสม ต วอย าง (การศ กษาในโรงเร ยน) : ความเช ยวชาญทางประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร หร อ ว ชาหล กอ น ๆ รวมถ งการฝ กฝนทางว ชาช พอย างสมบ รณ ต วอย าง (การท างาน) : เช ยวชาญในว ชาช พหร อหน าท การงาน รวมถ งการม ความร เพ มเต มใน สาขาว ชาอ น ๆหร อในสหสาขาว ชา ช วงเวลาของการพ ฒนา : เร มต นก อนเข าส ว ยร น และต อเน องเป นการเร ยนร ตลอดช ว ต คนท ขาดความชานาญการ ไม อาจประสบความสาเร จในงานท ต องการได และจะถ กจาก ดอย แค งานท ต าต อย จ ตส งเคราะห (synthesizing mind) The Synthesizing Mind หร อความสามารถในการส งเคราะห ข อม ลท ม มากมายจนได เป นข อสร ป ต วอย างท Garner ยกมาค อ Charles Darwin ซ งเด นทางในเร อรอนแรมไปในทว ปต างๆ เป นเวลา 5 ป เก บ ข อม ลมหาศาลเก ยวก บพ นธ พ ชส ตว ท าการทดลองและส งเกตศ กษา ส อสารก บน กว ชาการมากมาย จนอ ก 20 ป ต อมาก สามารถส งเคราะห ข อม ลท งหมดและเอามาเป นเข ยนหน งส อช อ Origin of the Species เป นการร บข อม ลจากหลาย ๆ แหล ง นามาท าความเข าใจ และประเม นข อม ลโดยปราศจากอคต และ ผสมผสานให กลายเป นข อม ลใหม ท ม ความหมายต อท งต วผ ส งเคราะห และผ คนอ น ๆ เป นการเล อกข อม ลท สาค ญจากข อม ลมากมายท ได ร บ และจ ดการก บข อม ลได อย างสมเหต สมผลท งต อตนเองและต อผ อ น ต วอย าง (กรณ ศ กษาในโรงเร ยน) : การเตร ยมต วส าหร บงานท ได ร บมอบหมาย หร อการสอบใน โรงเร ยนด วยการจ ดระเบ ยบ และการน าเสนอข อม ลท เอ อประโยชน ต อตนเองและผ อ น (โดยเฉพาะคนให คะแนน) ต วอย าง (การท างาน) : สามารถร บร ข อม ลหร อท กษะใหม ๆ ท สาค ญได และนามาหลอมรวมเข าก บ ฐานความร เด มของตน รวมท งเสร มความเป นม ออาช พของแต ละคน ช วงเวลาของการพ ฒนา : เร มต นในว ยเด กในสภาพแวดล อมท ด ท ส ด และม การไตร ตรองมากข นตาม ว ยและดาเน นไปอย างต อเน องด วยการส งสมความร ใหม ท ม การแยกแยะและจ ดระเบ ยบ คนท ขาดความสามารถในการส งเคราะห จะถ กโถมท บด วยข อม ล และไม สามารถต ดส นใจได อย าง รอบคอบท งเร องงานและเร องคน

8 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 8 จ ตสร างสรรค (creating mind) The Creative Mind ค อความสามารถในการสร างสรรค นว ตกรรม เม อลองน กด ก จะเห นว ามน ษย จะ เป นผ สร างสรรค ก ต อเม อม ความเช ยวชาญในทางใดทางหน งไม ต ากว า 10 ป เช น Mozart แต งเพลงคลาสส ค ช นยอดตอนอาย ป ก เพราะเร มความเช ยวชาญน เม อตอนอาย 5-6 ขวบ เช นเด ยวก บ Picasso จ ตรกรผ ย งใหญ เป นการผล ตความค ดใหม ๆ พร อมท งต งคาถามท แตกต างไปจากเด ม และก าเน ดเป นว ธ การค ดท สด ใหม ซ งก อาจจะกลายเป นค าตอบท คาดไม ถ ง ส งท สร างสรรค จะได ร บการยอมร บจากผ รอบร ด วยเหต ท การ สร างสรรค ค อส งท อย นอกเหน อกฎเกณฑ ท ม อย จ ตสร างสรรค จ งต องล าหน ากว าคอมพ วเตอร หร อห นยนต ท ซ บซ อนท ส ดอย างน อยหน งก าว Gardner บอกว า Creative Mind น นทาลายได ง ายกว าสร าง เพ ยงแค ลงโทษน กเร ยนคนหน งท ตอบ คาถามท ม หลายคาตอบผ ด หร อพ อแม ด ว าล กเม อถามเพราะอยากร อยากเห น ต วอย างใกล ต วอ นหน งท เก ยวพ นก บ Creative Mind ท ย งใหญ ก ค อหม อห งข าวไฟฟ าท ผล ตออกมา โดยบร ษ ทต าถ งของไต หว นเม อ 50 กว าป ก อน สม ยก อนคนเอเช ยห งข าวแบบเช ดน า (ม น าข าว ม ไม ข ดหม อ) ซ ง ไม สะดวก เม อต าถ งผล ตหม อห งข าวไฟฟ าออกมา ส น ขท เคยได ก นน าข าวก อดไป แต มน ษย ได ความสะดวก มากๆ มาแทนท คนท ขาดความค ดสร างสรรค จะถ กทดแทนด วยคอมพ วเตอร และคนท ม ไฟสร างสรรค จ ตเคารพ (Respectful mind) The Respectful Mind ค อความสามารถในการเคารพ ร วมม อก บคนอ น ถ งแม จะม ความค ดเห นและ ค าน ยมท แตกต างก น ส งท Gardner พ ดถ งน ใกล เค ยงก บว ฒนธรรมประชาธ ปไตย ซ งได แก การเคารพซ งก น และก น น บถ อยอมร บในความแตกต างของก นและก น โดยอย ร วมก นอย างส นต เป นการยอมร บในความแตกต างระหว างบ คคลและระหว างกล ม ถ อเป นความพยายามท จะเข าใจ ผ อ น และหาว ธ ท จะทางานร วมก บผ อ นได อย างม ประส ทธ ผล ในโลกท ท กคนเช อมโยงถ งก นได น น การไม ยอมร บฟ งและขาดความเคารพซ งก นและก น ย อมไม ใช ทางทางเล อกท ด ของการอย ร วมก น เป นการตอบสนอง ต อคนหร อกล มคนท ม ความแตกต างท หลากหลายอย างเห นอกเห นใจและเป นไปในทางสร างสรรค เป นความ พยายามท จะเข าใจและท างานร วมก บคนท แตกต างก น เป นการขยายขอบเขตของความอดกล นและความ ถ กต องเหมาะสมของส งคมและการเม อง เร องน พ อแม ม ส วนสาค ญอย างมาก การม จ ตท เคารพว ฒนธรรมอ นและเคารพยอมร บคนอ นท แตกต าง จากตนเองเป นส งสาค ญท จะช วยให สามารถอย ในโลกป จจ บ นท ม ความหลากหลายมากย งข นได เป นอย างด ต วอย าง (กรณ ศ กษาในโรงเร ยน) : พยายามทาความเข าใจและทางานร วมก บเพ อน ๆ รวมท งคร และ เจ าหน าท อ น ๆ ของโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ผล ไม ว าบ คคลเหล าน นจะม ภ ม หล งหร อม มมองอย างไร ต วอย าง (การทางาน) : ทางานร วมก บเพ อน ห วหน างาน ล กน องได อย างม ประส ทธ ผลโดยไม คาน งถ ง ภ ม หล งหร อสถานภาพ รวมท งม การพ ฒนาความสามารถในการให อภ ย ช วงเวลาของการพ ฒนา : ควรทาให เก ดสภาพแวดล อมท เอ ออานวยต งแต เก ด ท งในโรงเร ยน ท ทางาน ในส อต าง ๆ นอกจากน คนท เป นต นแบบหร อต วแบบ (ท งทางบวกและทางลบก เป นส งสาค ญ) คนท ขาดความเคารพ ไม ควรค าต อการได ร บความเคารพจากคนอ น อ กท งย งเป นภ ยต อท ทางานและ สาธารณชน

9 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 9 จ ตจร ยธรรม (Ethical mind) The Ethical Mind ค อการม จร ยธรรมอย ในพ นฐานของจ ตใจ บ คล กอ ปน ส ยท พ งประสงค อ น ก อให เก ดความม จร ยธรรมเป นเร องพ งพ จารณาของท กส งคมเพราะจร ยธรรมทาให ส งคมอย ด วยก นอย างเป นส ข เป นอ กข นหน งท น บได ว าเป นนามธรรมมากกว าจ ตเคารพ โดยท จ ตจร ยธรรมถ อเป นการไตร ตรองถ ง ธรรมชาต ของงาน รวมท งความต องการและความปรารถนาของส งคมท เราด ารงอย ท ส าค ญก ค อเป น แนวความค ดท ว า คนจะตอบสนองต อจ ดประสงค ท เหน อไปกว าประโยชน ส วนตนได อย างไร และประชาชนจะ ทางานโดยปราศจากความเห นแก ต วเพ อพ ฒนาส วนรวมได อย างไร จ ตจร ยธรรมปฏ บ ต การโดยอาศ ยการค ด ว เคราะห เหล าน เป นพ นฐาน เป นค ณล กษณะสาค ญเช งนามธรรมของบทบาทในหน าท การงานและบทบาทของ การเป นพลเม อง รวมท งการถ อปฏ บ ต อย างเสมอต นเสมอปลาย ถ อเป นการด นรนเพ อให เก ดผลงานท ด และเป น พลเม องท ด ซ กม นด ฟรอยด (Sigmund Freud) ได อธ บายไว ว า ความร กและงานเป นป จจ ยสาค ญของช ว ตท ด ค า ว า ด (good) ในภาษาอ งกฤษครอบคล มผลงานท ด ท แตกต างก นถ ง 3 ด าน ค อ 1) อาจจะเป นผลงานท ด ท ม ความเป นเล ศในด านค ณภาพ ซ งในความหมายก ค อ ผลงานน นจะต อง มาจากความเช ยวชาญอย างมาก 2) อาจะเป นผลงานท ด ท เก ดจากความร บผ ดชอบ ซ งหมายถ งความเก ยวข องก บวงกว าง 3) อาจะเป นผลงานท ด ท ทาให เก ดความร ส กด ๆน นค อ ได ร บการยกย องช นชม ม ความน าด งด ดใจม ความหมายและก อให เก ดก าล งใจเม ออย ในสถานการณ ท ท าทายหร อถ าการศ กษาเป นการเตร ยมความพร อม ให ก บช ว ต ก ควรเป นการเตร ยมความพร อมเพ อช ว ตท ด ผ สอนควรเตร ยมความพร อมให ก บเยาวชนเพ อก าวไปส ช ว ตท ด แม กระท งในส งคมหร อในท ทางานก ควรสน บสน นให เก ดผลงานท ด และร กษาผลงานด ๆ เหล าน เอาไว ถ าเราเต บโตมาในสภาพแวดล อมทางส งคมท ผลงานท ด เป นบรรท ดฐานของส งคม การท าให เก ดจ ต จร ยธรรมเป นเร องง าย หลายช มชนท เน นให ม การเห นค ณค าของว ฒนธรรมด วยการปล กฝ งให เก ดความ เช ยวชาญในงานฝ ม อต อส งคม ในระด บบ คคล การขาดจร ยธรรมนาไปส ความเด อดเน อร อนใจของตนเอง พ อแม และญาต พ น อง การ พ ฒนาการม จร ยธรรมจ งเป นส งท สาค ญย ง ต วอย าง (กรณ ศ กษาในโรงเร ยน) : สะท อนผ านบทบาทของใครส กคนในฐานะท เป นน กเร ยน น ส ต น กศ กษาหร อท จะเป นม ออาช พในโลกของการทางานในอนาคตและพยายามท จะเต มเต มบทบาทน นให สมบ รณ อย างเหมาะสมและม ความร บผ ดชอบ ต วอย าง (การทางาน) : ร ถ งค าน ยมท สาค ญของอาช พของตนเอง และพยายามร กษาไว หร อถ ายทอด ไปย งบ คคลอ น ถ งแม จะอย ในภาวะของการเปล ยนแปลงท คาดเดาไม ได หร อม การเปล ยนแปลงท เก ดข นอย าง รวดเร วเป นผ ท ได ร บความไว วางใจ เป นท ยอมร บและท าตามหน าท ร บผ ดชอบในฐานะท เป นคนของช มชน ของ ภ ม ภาค ประเทศ และของโลก ช วงเวลาของการพ ฒนา : เก ดข นเม อคนเก ดแนวความค ดเช งนามธรรมเก ยวก บบทบาทของตนใน ฐานะท เป นคนทางานและเป นพลเม องท ด แสดงพฤต กรรมตามแนวทางจร ยธรรมท เป นค ณล กษณะเด นช ดของ บ คคลจ ตจร ยธรรมต องการการสน บสน นจากรอบด าน ท งด านแนวระนาบและด านแนวด ง เช นเด ยวก บการ เพาะความค ดเป นระยะ ๆ คนท ขาดจร ยธรรม จะท าให โลกขาดคนทางานท ซ อส ตย และพลเม องท ม ความร บผ ดชอบ พวกเราคง ไม ม ใครท อยากจะอย ในโลกท เด ยวดาย

10 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 10 ผ เข ยนขอยกต วอย างทางจร ยธรรม เช น น ส ตน กศ กษาท ทาความเคารพอาจารย เราจะร ได อย างไรว า เขาเป นผ ท ม จร ยธรรม ด งน น ต องส งเกตจากพฤต กรรมท เขาพ งกระทาอย างสม าเสมอ การประพฤต ปฏ บ ต ตน ด วยความเสมอต นเสมอปลาย เช น เพ อนท ชอบช วยเหล อเพ อนด วยก นในการท างาน การสอนงานให เพ อน ร วมงานก เป นจร ยธรรมท เขาแสดงออกมาอย างจร งใจ สอนโดยย ดหล กตามความจร ง ไม ใช สอนเพ ยงแค ให ผ าน ๆ ไปโดยไม คาน งถ งหล กความถ กต องของงาน และเม อเราสอนแบบน นผ ท ได ร บการสอนสามารถส มผ สได ว าเรา สอนด วยหล กการอย างแท จร ง ม ใช สอนเพ ยงเพ อให งานล ล วงไป ทาให เขาเก ดความไว วางใจ เช อใจ และกล าท จะให เราสอนงานในคร งต อ ๆ ไปได อ ก ด งน นคนท ม จร ยธรรมทางการสอนก สามารถส งเกตเห นได โดยส งเกต จากพฤต กรรมการสอน การใส ใจ การให ข อม ลท ถ กต อง รวมถ งเป นผ ช แนะให ค าปร กษา เพราะเขาสอนด วย ความม จร ยธรรมเป นท ต ง ถ งแม ว างานท สอนน นจะม ความยากง ายแตกต างก น เม อน าท ง 5 Minds มาวางเร ยงก นค อ The Disciplined Mind / The Synthesizing Mind / The Creative Mind / The Respectful Mind และ The Ethical Mind ก ท าให เห นภาพได ช ดเจนของการ อย รอดของป จเจกบ คคลและส งคมในศตวรรษใหม ท เต มไปด วยความเปล ยนแปลงอย างไม แน นอน ความ หลากหลาย ความซ บซ อนยากแก ความเข าใจ การฝ กฝนให ม ใจเช นน น าจะช วยให บ คคลและส งคมสามารถต อส และจ ดการก บความน ากล วต างๆ ข างต นได เป นอย างด ท มา : ท กษะแห งอนาคตใหม : การศ กษาเพ อศตวรรษท 21 สร ปได ว า จ ตห าล กษณะน นเป นส งท สาค ญต อผ เร ยนในอนาคตเป นอย างมากเพราะเม อส งคมโลก เปล ยนแปลงไป การหล งไหลข ามว ฒนธรรมทาให เราได ร บค าน ยมท ไหลผ านเข ามาอย างมากมาย โดยม อาจ มองข ามไปถ งการเปล ยนผ านทางความรวดเร วของเทคโนโลย และการศ กษาเพ ยงด านเด ยว หากการเร ยนร ค าน ยมทางการศ กษาพฤต กรรมของคนร นใหม ในย คต อไปเพ อให ท นต อการส อสารอย างไร พรมแดนแล วน น ส ง ท เราต องให ความสาค ญค อ จ ตใจของบ คคลเหล าน นท จะนาพาไปส ความเปล ยนแปลงคร งย งใหญ

11 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 11 จ ต 5 ล กษณะและอนาคตในศตวรรษท 21 จ ต 5 ล กษณะจะม ความสาค ญอย างไนในอด ต แต ในโลกท ถ กครอบงาด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อ กท งย งม การหล งไหลของข อม ลจานวนมหาศาล คอมพ วเตอร และห นยนต ท างานท เป นก จว ตร และม การ ส อสารข ามกล มประชากร เม อเป นเช นน จ ต 5 ล กษณะจ งม ความสาค ญอย างมาก เช อเถ ดว าในท ส ดแล วผ ท ม จ ตท ง 5 ล กษณะย อมจะอย รอดได ในส งคม ตามอ ดมคต แล ว คร ผ สอน และห วหน างานควรม จ ตท ง 5 ล กษณะ แต ในความเป นจร งหลาย ๆคนอย ในตาแหน งท ม อ ทธ พลต อผ อ นส วนใหญ แล วจะขาดจ ตด งกล าวอย างใดอย างหน ง หร ออาจจะมากกว าด วยซ าไป ในป จจ บ นส งคมส วนใหญ ไม ได ให ความส าค ญของจ ต 5 ล กษณะ แต ม งเน นแต สาระของข อม ล การทดสอบ มาตรฐานด านต าง ๆ และธรรมเน ยมปฏ บ ต ต าง ๆ ของโรงเร ยนท ก าหนดก นข นมาท าให เราปราศจากความ ตระหน กต อความต องการจ ตด งกล าว ในอนาคตเราสามารถจะแก ไขสถานการณ ด งกล าวได โดยการฝ กอบรม คร อาจารย และผ น าในองค กรต าง ๆ ให เห นความส าค ญของท กษะและค ณล กษณะของจ ตแต ละประการให มากข น ไม ม เหต ผลตามตรรกะว าทาไมการบ มเพาะจ ตประการหน งจะข ดขวางการบ มเพาะจ ตประการอ น ๆ ท งน อาจเป นเร องของการแลกเปล ยนก น เช น การใส ใจท ความช านาญการอาจไปข ดขวางความค ดสร างสรรค หร อถ าเรายอมร บกรอบของสาขาว ชา เราก อาจจะล งเลหร อไม สามารถหล ดจากกรอบน นได อ กต วอย างท ส มพ นธ ก นค อ ความต งเคร ยดระหว างความเคารพและความค ดสร างสรรค เพราะความค ดสร างสรรค เก ดจาก ความต องการท าทายความค ดด งเด ม แล วจะเก ดอะไรข นหากท ปร กษาท เราคารพเป นผ ท ม ความค ดแบบด งเด ม จนยอมร บอะไรใหม ๆ ได ยาก หร ออย างความค ดทางจร ยธรรมก ม กจะทาให เราต องม ระยะห างก บเพ อนท ท า ผ ดหร อขาดค ณธรรมในขณะท เราเองก ต องม ท าท ท เคารพต อเขา ด งท ล นคอล น ซ งตามบทบาทหน าท ท เขา ได ร บท าให ต องท าส งท ข ดแย งก บพ นฐานของต วเอง ด งน น เม อท กคนเต บโตข นก ควรเต มใจท จะเป ดร บก บ ความเคร ยดเหล าน เพ อท จะได ไม ส บสน ระบบการศ กษาในวงกว างน าจะเป นหล กประก นการปล กฝ งจ ต 5 ล กษณะ น จะได ร บการพ ฒนาข นมา ก ค อ งานของการส งเคราะห ในขณะเด ยวก นก เป นพ นธะทางจร ยธรรมด วย ถ าเราจะพ ดถ งการศ กษาเร ยนร ใน วงกว าง คงไม เฉพาะท โรงเร ยนเท าน นท จะยอมร บภาระน ได แน นอนว าผ ปกครอง เพ อนบ าน ส อด งเด ม และ ส อด จ ตอล ว ด ตลอดจนสถาบ นอ น ๆ ในช มชนต องร วมแบ งเบาภาระของโรงเร ยนด วย ส งคมก ต องม ความ ร บผ ดชอบแตกต างก นไปตามลาด บช นของการปล กฝ งจ ตประเภทต าง ๆ อาท ความเคารพสามารถปล กฝ งได ท บ าน โรงเร ยน ตามท องถนน ส วนส อมวลชนอาจแสดงต วแบบของการค ดช านาญการในส งคมหน ง รวมท งการ ค ดแบบสหสาขาว ชาในอ กส งคมหน ง ตลอดจนการค ดแบบขาดความชานาญการในอ กส งคมหน ง ด งน นท ก ภาคส วนต องม ความตระหน กในความร บผ ดชอบของตน ภาระต าง ๆ ก จะไม อย ท โรงเร ยนเพ ยงฝ ายเด ยว จากท กล าวมาในส งคมท บ มเพาะจ ตเหล าน ได อย างเหมาะสมแล ว จะม การนาไปใช ได เม อถ งคราวท จ า เป นได ในท กท แท ท จร งแล วเป าหมายและค ณค าท เหน อกว าน นเป นส งท ส าค ญย งกว า เช น ผ แทนของระบบ การศ กษาจะต องระบ ให ได ช ดเจนว าเป าหมายท ต องการบรรล ค ออะไร และต องการหล กเล ยงหร อกาจ ดอะไร (อาจเป นกรณ ท คอมพ วเตอร ช วยให สามารถอ านออกเข ยนได และสามารถว ดการค ดแบบช านาญการ) แต เม อ เรากล บไปพ จารณาท กษะการส งเคราะห และสร างสรรค เรากาล งพ ดถ งคนท โดดเด น แตกต าง และจากการ ว เคราะห ค าว า เคารพ และ จร ยธรรม น นน บว าย งใหญ และเหมาะสมสาหร บช มชนของมวงมน ษย อย าง ย ง ซ งบางท อาจกล าวได ว า มวลมน ษยชาต ควรจะหาส งท จะอย ร วมก นได มากกว าท จะต องล วงร ถ งส งท จะท า เพ อท จะอย รอด เพราะการอย รอดและการเจร ญก าวหน าของมน ษย น นจะข นอย ก บการบ มเพาะศ กยภาพท ท า ให มน ษย น นแตกต างก นไป

12 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 12 อย างไรก ตามการให การศ กษาน นเป นส งจ าเป นท หล กเล ยงไม ได ส าหร บโรงเร ยน แต ในเร องของการ ทางาน ไม ว าจะเป นงานอาช พผ นาในองค กรหร อช มชน หร อทหารร บจ างต างก ต องร บผ ดชอบในส วนของตนเอง ไม สามารดป ดไปให สถาบ นอ นได อย างน อยผ จ ดการหร อห วหน างานท ชาญฉลาดก จะเล อกล กน องท ม จ ตเหล าน อย แล ว ด งน นความท าทายก ค อการธารงร กษา พ ฒนา และกระต นให พวกเขาทางานร วมก นได ทาให เขาเป น ต วแบบของการค ดเล อกคนในอนาคต แต ก ม ผ บร หารเพ ยงไม ก คนเท าน นท โชคด ในกรณ ท พวกเขาร บคนท ม จ ต อย างน อยหน งล กษณะท ขาดหายไป ทาให ม ทางเล อกด งน 1. แยกแยะพวกเขาเท าท จะทาได เพราะคนท ไม ม ความเคารพหร อม แนวโน มท จะไม ม จร ยธรรม อาจจะเป นภ ยต อท งแผนกหร อท งองค กรได อย างรวดเร ว 2. ส งบ คคลท ไม สมบ รณ พร อมไปย งส วนท ความไม สมบ รณ แบบของเขาไม เป นภ ยต อองค กร เช น คนทางานท กคนไม จาเป นต องเป นน กส งเคราะห หร อน กสร างสรรค 3. ทาความช ดเจนก บคนท ต องการปร บปร ง รวมท งสร างต วแบบของพฤต กรรมท ปรารถนา และ ช ให เห นต วแบบท งทางบวก (และทางลบ) ท ช ดเจน พยายามสร างบรรยากาศทางบวกและความน าไว วางใจ ต งเป าหมายท สมเหต สมผล พร อมท งให ผลป อนกล บอย างสม าเสมอ ถ าสถานการณ เป นไปตามเป าหมายก ย นด ด วย แต ถ าไม เป นไปตามเป าหมายก ให ย อนกล บไปข นตอนข อ 1 หร อ 2 แต ถ าค ณพบว าม พน กงานท ม จ ตไม ครบถ วนท ง 5 ล กษณะอย หลายคน ก สะท อนถ งกระบวนการค ดเล อกคน รวมท งล กษณะพ นฐานขององค กร และต วอย างท ค ณให แก พวกเขาตลอดจนว ธ การสอนของต วเราเอง สร ป เม อพ จารณาระบบการศ กษา การเม อง และการจ ดการท เอ อต อจ ตท ง 5 ล กษณะ เราสามารถปล กฝ ง ศ กยภาพทางบวกน ได ไม ว าจะเป นความชานาญการ การส งเคราะห และการสร างสรรค โดยเฉพาะอย างย งถ า เราปล กฝ งความเคารพและจร ยธรรมไปด วยก นจะท าให เราเป นคนท สมบ รณ มากย งข น โดยเฉพาะในอนาคต อ นใกล น เราได ร บร โลกแห งอนาคตในศตวรรษท 21 อย างรวดเร วท งจากการเร ยนการสอน การส มผ สก บส งต าง ๆรอบต วในช ว ตประจ าว น และการปร บเปล ยนม มมองแนวค ดให ด ดว าเด ม การค ดนอกกรอบท ต างไปจากว ถ ช ว ตแบบเด ม ๆ แต เป นการค ดนอกกรอบในทางท ด เปล ยนแปลงไปในเช งบวกและการจ ดสภาพการเร ยนร ท แปลกแยกจากระบบ ไม ตามระบบเด ม แต เป นการจ ดระบบต วเองเส ยใหม บางท เราอาจเปล ยนระบบการศ กษา ไม ได แต เราสามาระเปล ยนคนในระบบได...หากเราเช อว าท กคนม จ ตท ค ดจะทาอย างจร งจ ง

13 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 13 เอกสารอ างอ ง วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ อธ ป จ ตตฤกษ (แปล). ท กษะแห งอนาคตใหม : การศ กษาเพ อศตวรรษท 21. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ Open Worlds, วรากรณ สามโกเศศ. 5 ล กษณะจ ตสาหร บอนาคต. มต ชน รายว น. 5 ส งหาคม 2553 ส บค นว นท 14 ต ลาคม เสาวล กษณ อ ศวเทวว ช และว รว ธ มาฆะศ รานนท. จ ต 5 ป นยอดมน ษย. กร งเทพ ฯ : เอ กซเปอร เน ท,

14 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 14 ทาไมต องท กษะในศตวรรษท st Century Skills: Why? TEACH LESS, LEARN MORE ส ท ศน ส งคะพ นธ * น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน บทนา ป จจ บ นเป นย คท โลกม ความเจร ญก าวหน าอย างรวดเร วอ นส บเน องมาจากการใช เทคโนโลย เพ อ เช อมโยงข อม ลต าง ๆ ของท กภ ม ภาคของโลกเข าด วยก น กระแสการปร บเปล ยนทางส งคมท เก ดข นในศตวรรษ ท 21 ส งผลต อว ถ การด ารงช พของส งคมอย างท วถ ง คร จ งต องม ความต นต วและเตร ยมพร อมในการจ ดการ เร ยนร เพ อเตร ยมความพร อมให น กเร ยนม ท กษะส าหร บการออกไปด ารงช ว ตในโลกในศตวรรษท 21 ท เปล ยนไปจากศตวรรษท 20 และ 19 โดยท กษะแห งศตวรรษท 21 ท ส าค ญท ส ด ค อ ท กษะการเร ยนร (Learning Skill) ส งผลให ม การเปล ยนแปลงการจ ดการเร ยนร เพ อให เด กในศตวรรษท 21 น ม ความร ความสามารถ และท กษะจ าเป น ซ งเป นผลจากการปฏ ร ปเปล ยนแปลงร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอน ตลอดจนการเตร ยมความพร อมด านต างๆ ท เป นป จจ ยสน บสน นท จะท าให เก ดการเร ยนร รวมท งเป นย คแห ง การแข งข นทางส งคมค อนข างส งในป จจ บ น ส งผลต อการปร บต วให ท ดเท ยมและเท าท นก บความเปล ยนแปลง ท เก ดข นในบร บททางส งคมในท กม ต รอบด าน ด งน นการเสร มสร างองค ความร (Content Knowledge) ท กษะ เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช ยวชาญเฉพาะด าน (Expertise) และสมรรถนะของการร เท าท น (Literacy) จ งเป นต วแปรส าค ญท ต องเก ดข นก บต วผ เร ยนในการเร ยนร ย คส งคมแห งการเปล ยนแปลงใน ศตวรรษท 21 น ได อย างม ประส ทธ ภาพ กระแสการปร บเปล ยนทางส งคมท เก ดข นในศตวรรษท 21 ซ งเป นย ค แห งความเป นโลกาภ ว ตน (The Globalization) ท ได เก ดว ว ฒนาการความก าวหน าในท กๆม ต เป นไปอย าง รวดเร วและร นแรง ส งผลต อว ถ การดารงช พของส งคมอย างท วถ ง ด งน นการก าหนดย ทธศาสตร และการสร าง ความพร อมท จะร บม อก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นน น เป นส งท ท าทายศ กยภาพและความสามารถของมน ษย ท จะสร างนว ตกรรมทางการเร ยนร ในล กษณะต างๆให เก ดข น และสามารถรองร บการเปล ยนแปลงด งกล าว การเร ยนร ในศตวรรษท 21 เป นการกาหนดแนวทางย ทธศาสตร ในการจ ดการเร ยนร โดยร วมก นสร าง ร ปแบบและแนวปฏ บ ต ในการเสร มสร างประส ทธ ภาพของการจ ดการเร ยนร ในศตวรรษท 21 โดยเน นท องค ความร ท กษะ ความเช ยวชาญและสมรรถนะท เก ดก บต วผ เร ยน เพ อใช ในการด ารงช ว ตในส งคมแห งความ เปล ยนแปลงในป จจ บ น โดยจะอ างถ งร ปแบบ (Model) ท พ ฒนามาจากเคร อข ายองค กรความร วมม อเพ อ ท กษะแห งการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (Partnership For 21 st Century Skills) (www.p21.org ) ท ม ช อย อ ว า เคร อข าย P21 ซ งได พ ฒนากรอบแนวค ดเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท 21 โดยผสมผสานองค ความร ท กษะ เฉพาะด าน ความช านาญการและความร เท าท นด านต างๆ เข าด วยก น เพ อความส าเร จของผ เร ยนท งด าน การทางานและการดาเน นช ว ต กรอบแนวค ดในการจ ดการเร ยนร แห งศตวรรษท 21 ท แสดงผลล พธ ของน กเร ยนและป จจ ยส งเสร ม สน บสน นในการจ ดการเร ยนร เพ อรองร บศตวรรษท 21

15 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 15 ภาพกรอบแนวค ดเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (21 st Century Learning Framework) (http://www.qlf.or.th/) กรอบแนวค ดเช งมโนท ศน สาหร บท กษะแห งศตวรรษท 21 เป นท ยอมร บในการสร างท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (Model of 21 st Century Outcomes and Support Systems) ซ งเป นท ยอมร บอย าง กว างขวางเน องด วยเป นกรอบแนวค ดท เน นผลล พธ ท เก ดก บผ เร ยน (Student Outcomes) ท งในด านความร สาระว ชาหล ก (Core Subjects) และท กษะแห งศตวรรษท 21 ท จะช วยผ เร ยนได เตร ยมความพร อมใน หลากหลายด าน รวมท งระบบสน บสน นการเร ยนร ได แก มาตรฐานและการประเม น หล กส ตรและการเร ยน การสอน การพ ฒนาคร สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการเร ยนในศตวรรษท 21 การให การศ กษาส าหร บศตวรรษท 21 จะม ความย ดหย น สร างสรรค ท าทาย และซ บซ อน เป นการศ กษาท จะท าให โลกเก ดการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วอย างเต มไปด วยส งท าทาย และป ญหา รวมท ง โอกาสและส งท เป นไปได ใหม ๆ ท น าต นเต น โรงเร ยนในศตวรรษท 21 จะเป นโรงเร ยนท ม หล กส ตรแบบย ด โครงงานเป นฐาน (Project -based Curriculum) เป นหล กส ตรท ให น กเร ยนเก ยวข องก บป ญหาในโลกท เป น จร งซ งเป นประเด นท เก ยวข องก บความเป นมน ษย และคาถามเก ยวก บอนาคตเช งว ฒนธรรม ส งคม และสากล ภาพของโรงเร ยนจะเปล ยนจากการเป นส งก อสร างเป นภาพของการเป นศ นย รวมประสาท (Nerve Centers) ท ไม จ าก ดอย แต ในห องเร ยน แต จะเช อมโยงคร น กเร ยนและช มชน เข าส ข มคล งแห งความร ท วโลก คร เองจะ เปล ยนจากการเป นผ ถ ายทอดความร ไปเป นผ สน บสน นช วยเหล อให น กเร ยนสามารถเปล ยนสารสนเทศเป น ความร และนาความร เป นเคร องม อส การปฏ บ ต และให เป นประโยชน เป นการเร ยนร เพ อสร างความร และต อง ม การสร างว ฒนธรรมการส บค น (Create a Culture of Inquiry) ในศตวรรษท 21 การให การศ กษาตามทฤษฎ การเร ยนร ของบล ม (Bloom s Taxonomy of Learning) จะเปล ยนไป เน นท กษะการเร ยนร ข นท ส งข น (Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะท กษะ การประเม นค า (Evaluating Skills) จะถ กแทนท โดยท กษะการน าเอาความร ใหม ไปใช อย างสร างสรรค (Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ในอด ตท ผ านมา น กเร ยนไปโรงเร ยนเพ อใช เวลาใน การเร ยนรายว ชาต างๆ เพ อร บเกรด และเพ อให จบการศ กษา แต ในป จจ บ นจะพบปรากฏการณ ใหม ท แตกต าง ไป เช น การเร ยนการสอนท ช วยให น กเร ยนได เตร ยมต วเพ อใช ช ว ตในโลกท เป นจร ง (Life in the Real World) เน นการศ กษาตลอดช ว ต (Lifelong Learning) ด วยว ธ การสอนท ม ความย ดหย น (Flexible in How We Teach) ม การกระต นและจ งใจให ผ เร ยนม ความเป นคนเจ าความค ดเจ าป ญญา (Resourceful) ท ย งคงแสวงหา การเร ยนร แม จะจบการศ กษาออกไป

16 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 16 ล กษณะของหล กส ตรในศตวรรษท 21 จะเป นหล กส ตรท เน นค ณล กษณะเช งว พากษ (Critical Attributes) เช งสหว ทยาการ (Interdisciplinary) ย ดโครงงานเป นฐาน (Project-based) และข บเคล อนด วย การว จ ย (Research-driven) เช อมโยงท องถ นช มชนเข าก บภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสน กเร ยน สามารถร วมม อ (Collaboration) ก บโครงงานต าง ๆ ได ท วโลก เป นหล กส ตรท เน นท กษะการค ดข นส ง พห ป ญญา เทคโนโลย และม ลต ม เด ย ความร พ นฐานเช งพห ส าหร บศตวรรษท 21 และการประเม นผลตาม สภาพจร ง รวมท งการเร ยนร จากการให บร การ (Service) ก เป นองค ประกอบท ส าค ญภาพของห องเร ยนจะ ขยายกลายเป นช มชนท ใหญ ข น (Greater Community) น กเร ยนม ค ณล กษณะเป นผ ช น าตนเองได (Selfdirected) ม การท างานท งอย างเป นอ สระและอย างร วมม อก นคนอ น หล กส ตรและการสอนจะม ล กษณะท า ทายสาหร บน กเร ยนท กคน และค าน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล หล กส ตรจะไม เน นการย ดต าราเป นต ว ข บเคล อน (Textbook-driven) หร อแบบแยกส วน (Fragmented) เช นในอด ต แต จะเป นหล กส ตรแบบย ด โครงงานและการบ รณาการ การสอนท กษะและเน อหาจะไม เป นจ ดหมายปลายทาง (As an End) เช นท เคย เป นมา แต น กเร ยนจะต องม การเร ยนร ผ านการว จ ยและการปฏ บ ต ในโครงงาน การเร ยนร จากตาราจะเป นเพ ยง ส วนหน งเท าน น ความร (Knowledge) จะไม หมายถ งการจดจ าข อเท จจร งหร อต วเลข แต จะเป นส งท เก ดข น จากการว จ ยและการปฏ บ ต โดยเช อมโยงก บความร และประสบการณ เก าท ม อย ท กษะและเน อหาท ได ร บจะ เก ยวข องและม ความจ าเป นต อการปฏ บ ต ในโครงงาน จะไม จบลงตรงท การได ร บท กษะและเน อหาแล วเท าน น การประเม นผลจะเปล ยนจากการประเม นความจ าและความไม เก ยวโยงก บความเข าใจต อการนาไปปฏ บ ต ได จร ง ไปเป นการประเม นท ผ ถ กประเม นม ส วนร วมในการประเม นตนเองด วย (Self-assessment) ท กษะท คาดหว งส าหร บศตวรรษท 21 ท เร ยนร ผ านหล กส ตรท เป นสหว ทยาการ บ รณาการ ย ดโครงงานเป นฐาน และ อ นๆ ด งกล าวจะเน นเร อง 1) ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม (Learning and Innovation Skills) 2) ท กษะ ช ว ตและอาช พ (Life and Career Skills) ท กษะสารสนเทศ ส อ และเทคโนโลย (Information, Media and Technology Skills) ท คาดหว งว าจะเก ดข นได จากความร วมม อ (Collaboration) ในการท างานเป นท ม การค ดเช งว พากษ (Critical Thinking) ในป ญหาท ซ บซ อน การน าเสนอด วยวาจาและด วยการเข ยน การใช เทคโนโลย ความเป นพลเม องด การฝ กปฏ บ ต อาช พ การว จ ย และการปฏ บ ต ส งต างๆ ท กล าวมาข างต น ด งน น การให การศ กษาส าหร บศตวรรษท 21 ต องเปล ยนแปลงท ศนะ (Perspectives) จากกระบวน ท ศน แบบด งเด ม (Tradition Paradigm) ไปส กระบวนท ศน ใหม (New Paradigm) ท ให โลกของน กเร ยนและ โลกความเป นจร งเป นศ นย กลางของกระบวนการเร ยนร เป นการเร ยนร ท ไปไกลกว าการได ร บความร แบบง ายๆ ไปส การเน นพ ฒนาท กษะและท ศนคต ท กษะการค ด ท กษะการแก ป ญหา ท กษะองค การ ท ศนคต เช งบวก ความเคารพตนเอง นว ตกรรม ความสร างสรรค ท กษะการส อสาร ท กษะและค าน ยมทางเทคโนโลย ความ เช อม นตนเอง ความย ดหย น การจ งใจตนเอง และความตระหน กในสภาพแวดล อม และเหน ออ นใด ค อ ความสามารถใช ความร อย างสร างสรรค (The ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถ อเป นท กษะท ส าค ญจาเป นส าหร บการเป นน กเร ยนในศตวรรษท 21 ถ อเป นส งท ท าทาย ในการท จะพ ฒนาเร ยนเพ ออนาคต ให น กเร ยนม ท กษะ ท ศนคต ค าน ยม และบ คล กภาพส วนบ คคล เพ อเผช ญ ก บอนาคตด วยภาพในทางบวก (Optimism) ท ม ท งความสาเร จและม ความส ข จากบทความเร องท กษะของคนในศตวรรษท 21 ท เข ยนโดย ศ. น.พ.ว จารณ พาน ช ได กล าวว า การศ กษาในศตวรรษท 21 ท คนท กคนต องเร ยนร ต งแต ช นอน บาลไปจนถ งมหาว ทยาล ยและตลอดช ว ตค อ 3R x 7C กล าวค อ 3R ได แก 1. Reading (อ านออก) 2. (W)Riting (เข ยนได ) 3. (A)Rithmetics (ค ดเลขเป น) และ 7C ได แก

17 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น Critical thinking & problem solving (ท กษะด านการค ดอย างม ว จารณญาณ และท กษะ ในการแก ป ญหา) 2. Creativity & innovation (ท กษะด านการสร างสรรค และนว ตกรรม) 3. Cross-cultural understanding (ท กษะด านความเข าใจต างว ฒนธรรม ต างกระบวนท ศน ) 4. Collaboration, teamwork & leadership (ท กษะด านความร วมม อ การท างานเป นท ม และภาวะผ นา) 5. Communications, information & media literacy (ท กษะด านการส อสาร สารสนเทศ และร เท าท นส อ) 6. Computing & ICT literacy (ท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) 7. Career & learning skills (ท กษะอาช พ และท กษะการเร ยนร ) ด งน นท กษะของคนต องเตร ยมคนออกไปเป น Knowledge Worker โดยคร เพ อศ ษย น นจะต อง เปล ยนแปลงต วเองโดยส นเช งเพ อให เป น คร เพ อศ ษย ในศตวรรษท 21 ไม ใช คร เพ อศ ษย ในศตวรรษท 20 หร อศตวรรษท 19 ท เตร ยมคนออกไปท างานในสายพานการผล ตในย คอ ตสาหกรรม การศ กษาในศตวรรษ ท 21 ต องเตร ยมคนออกไปเป นคนท างานท ใช ความร (Knowledge Worker) และเป นบ คคลพร อมเร ยนร (Learning Person) ไม ว าจะประกอบส มมาช พใด มน ษย ในศตวรรษท 21 ต องเป นบ คคลพร อมเร ยนร และเป นคนทางานท ใช ความร แม จะเป นชาวนาหร อเกษตรกรก ต องเป นคนท พร อมเร ยนร และเป นคนทางาน ท ใช ความร ด งน น ท กษะสาค ญท ส ดของศตวรรษท 21 จ งเป นท กษะของการเร ยนร (Learning Skills) คร เพ อศ ษย เองต องเร ยนร 3R x 7C และต องเร ยนร ตลอดช ว ต แม เกษ ยณอาย จากการเป นคร ประจ าการไปแล วเพราะเป นการเร ยนร เพ อช ว ตของตนเอง ระหว างเป นคร ประจ าการก เร ยนร สาหร บเป นคร เพ อศ ษย และเพ อการด ารงช ว ตของตนเองโดยย าว าคร ต องเล กเป น ผ สอน ผ นต วเองมาเป นโค ช หร อ Facilitator ของการเร ยนของศ ษย ท ส วนใหญ เร ยนแบบ PBL ค อโรงเร ยนในศตวรรษท 21 ต องเล กเน นสอน ห นมาเน นเร ยน เน นท งการเร ยนของศ ษย และของคร การศ กษาท ด สาหร บคนย คใหม น นไม เหม อนการศ กษาเม อส บหร อย ส บป ท แล ว การศ กษาท ม ค ณภาพ จะต องเปล ยนร ปแบบการเร ยนร ของศ ษย ไปอย างส นเช ง และบทบาทของคร อาจารย ก ต องเปล ยนไปอย าง ส นเช ง คร ท ร กศ ษย เอาใจใส ศ ษย แต ย งใช ว ธ สอนแบบเด ม ๆ จะไม ใช คร ท ท าประโยชน แก ศ ษย อย างแท จร ง กล าวค อ คร ท ม ใจแก ศ ษย ย งไม พอ คร เพ อศ ษย ต องเปล ยนจ ดสนใจหร อจ ดเน นจากการสอน ไปเป นเน นท การ เร ยน (ท งของศ ษย และของตนเอง) ต องเร ยนร และปร บปร งร ปแบบการเร ยนร ท ตนจ ดให แก ศ ษย ด วย คร เพ อ ศ ษย ต องเปล ยนบทบาทของตนเองจาก คร สอน (Teacher) ไปเป น คร ฝ ก (Coach) หร อ ผ อ านวย ความสะดวกในการเร ยนร (Learning Facilitator) และต องเร ยนร ท กษะในการท าหน าท น โดยรวมต วก น เป นกล มเพ อเร ยนร ร วมก นอย างเป นระบบและต อเน องท เร ยกว า PLC (Professional Learning Community) คร ในศตวรรษท 21 ต องย ดหล กสอนน อย เร ยนมาก การเร ยนร ในศตวรรษท 21 ต องก าวข ามสาระ ว ชาไปส การเร ยนร ท กษะเพ อการด ารงช ว ตในศตวรรษท 21 (21st Century Skills) ท คร สอนไม ได น กเร ยนต องเร ยนเองหร อพ ดใหม ว าคร ต องไม สอนแต ต องออกแบบการเร ยนร และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ในการเร ยนร ให น กเร ยนเร ยนร จากการเร ยนแบบลงม อทา แล วการเร ยนร ก จะเก ดจากภายในใจ และสมองของตนเอง ซ งการเร ยนร แบบน เร ยกว า PBL (Project-Based Learning) ท กษะเพ อการด ารงช ว ตในศตวรรษท 21 ได แก สาระว ชาหล ก ภาษาแม และภาษาโลก ศ ลปะ ว ทยาศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร เศรษฐศาสตร ร ฐและความเป นพลเม องด

18 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 18 ห วข อส าหร บศตวรรษท 21 ได แก ความร เก ยวก บโลก ความร ด านการเง น เศรษฐศาสตร ธ รก จ และการเป นผ ประกอบการ ความร ด านการเป นพลเม องด ความร ด านส ขภาพ ความร ด านส งแวดล อมท กษะ ด านการเร ยนร และนว ตกรรม ความร เร มสร างสรรค และนว ตกรรม การค ดอย างม ว จารณญาณและ การแก ป ญหา การส อสารและการร วมม อ ท กษะด านสารสนเทศ ส อ และเทคโนโลย ได แก ความร ด านสารสนเทศ ความร เก ยวก บส อ ความร ด านเทคโนโลย ท กษะช ว ตและอาช พ ได แก ความย ดหย นและปร บต ว การร เร มสร างสรรค และเป นต วของต วเอง ท กษะส งคมและส งคมข ามว ฒนธรรม การเป นผ สร างหร อผล ต (Productivity) และความร บผ ดร บชอบเช อถ อ ได (Accountability) ภาวะผ นาและความร บผ ดชอบ (Responsibility) ท กษะท จาเป นในศตวรรษท 21 ท ควรจะม เพ มเต มในคนศตวรรษท 21 อ นได แก ความร บผ ดชอบในหน าท และความสามารถในการปร บต ว (ความสามารถในการด ดแปลงให เหมาะสมได ) (Accountability and Adaptability) การฝ กความร บผ ดชอบส วนต วและความย ดหย นในบร บท ส วนต ว ท ทางาน และช มชน ก าหนดและบรรล ตามมาตรฐานและเป าหมายท ส งสาหร บตนเองและผ อ น อดทน ต อสภาวะท คล มเคร อ ท กษะการส อสาร (Communication Skills) ความเข าใจ การจ ดการ และการสร างการส อสาร ทางการพ ด การเข ยนท ม ประส ทธ ภาพ และผ านทางม ลต ม เด ย ในร ปแบบและบร บทท หลากหลาย ความค ดสร างสรรค และความกระต อร อร น (ความอยากร อยากเห น) ทางป ญญา (Creativity and Intellectual Curiosity) การพ ฒนา การนาไปใช และการส อสารข อค ดเห นไปส ผ อ น เป ดร บและโต ตอบแง ม ม ท ใหม และหลากหลาย การค ดเช งว พากษ และการค ดอย างเป นระบบ (Critical Thinking and Systems Thinking) ฝ กการให เหต ผลในการท าความเข าใจและการสร างทางเล อกท ซ บซ อน การเข าใจในความส มพ นธ ระหว าง ระบบต าง ๆ ข อม ลและท กษะการอ านเข ยนส อ (Information and Media Literacy Skills) การว เคราะห การเข าถ ง การจ ดการ การบ รณาการ การประเม นและการจ ดทาข อม ลในร ปแบบและส อท หลากหลาย ท กษะระหว างบ คคลและการร วมม อประสานก น (Interpersonal and Collaborative Skills) ร จ กการท างานเป นท มและภาวะผ น า การปร บต วในบทบาทและความร บผ ดชอบท แตกต าง การท างาน อย างม ผล ตภาพ (Productivity) ก บผ อ น การเห นอกเห นใจ การเคารพในม มมองท แตกต างก น การระบ ป ญหา การก าหนดและการแก ป ญหา (Problem Identification, Formulation and Solution) ความสามารถในการกาหนดขอบข ายของป ญหา ว เคราะห และแก ป ญหา การก าก บตนเอง (Self-direction) ก าก บด แลความเข าใจของตนเองและเร ยนร ความต องการ ระบ แหล งเร ยนร ท เหมาะสม การถ ายโอนส งท เร ยนร จากท หน งไปย งอ กท หน ง ความร บผ ดชอบต อส งคม (Social Responsibility) ใส ใจต อช มชนขนาดใหญ อย างม ความ ร บผ ดชอบ ตระหน กในพฤต กรรมทางเช อชาต ในบร บทของช มชน ท ทางานและรายบ คคล นอกจากน นโรงเร ยนและคร ต องจ ดระบบสน บสน นการเร ยนร ได แก มาตรฐานและการประเม นในย ค ศตวรรษท 21 หล กส ตรและการเร ยนการสอนส าหร บศตวรรษท 21 การพ ฒนาคร ในศตวรรษท 21 สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการเร ยนในศตวรรษท 21 ท งย งเป นแนวทางในการก าหนดเป นว ส ยท ศน ส การ ปร บแนวค ดส การปฏ ร ปการศ กษาไทย การสร างความเข มแข งทางการศ กษาของไทยภายใต บร บทแห งการ เปล ยนแปลงท เก ดข นย อมเป นส งท ท กฝ ายควรตระหน กและมองเห นความสาค ญในการกาหนดย ทธศาสตร ของ

19 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 19 การพ ฒนาคนส การพ ฒนาชาต เพ อก าวส ส งคมโลกท ามกลางสภาพการณ แห งการแข งข นในป จจ บ น การสร าง ความเข มแข งของคนในชาต ในการจ ดการศ กษาจะเป นป จจ ยส าค ญท ท กฝ ายต องร วมก นทางานอย างเป นองค รวม โดยเฉพาะอย างย งภายใต ย ทธศาสตร ของการปฏ ร ปการศ กษา (Educational Reform) น นย อมม ความสาค ญและจาเป นท ต องร วมก นกาหนดย ทธศาสตร เพ อสร างความร แก คนในชาต อย างม ค ณค าและเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ส งผลต อการปฏ ร ปและเก ดการพ ฒนาอย างย งย น (Sustainable Development) ซ งด าเน นการภายใต ย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษาทศวรรษท 2 ท ม งพ ฒนาและปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของการท างานใหม ท ง 4 ด านได แก การปฏ ร ปผ เร ยนย คใหม การปฏ ร ปคร ย คใหม การปฏ ร ปโรงเร ยนและ แหล งเร ยนร ย คใหม และการปฏ ร ประบบบร หารจ ดการย คใหม น นน าจะม การว เคราะห ว จ ยเพ อปร บแนวค ด ของต วแบบท นาเสนอท งสองต วแบบด งกล าวน นมาปร บใช ก บการปฏ ร ปการศ กษาทศวรรษท สองน ให เก ดความ เหมาะสมก บบร บททางส งคมรอบด าน เน องจากป จจ ยต างๆท จะสร างท กษะความร จากงานว จ ยท ง 2 งาน ด งกล าวข างต นน น ต างสอดร บก บกระบวนท ศน (Paradigm) ของการปฏ ร ปการศ กษาตามท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ในศตวรรษท 21 ท กษะท อยากให เก ดก บผ เร ยน ค อ 3R x 7C และต องเร ยนร ตลอดช ว ต ท กษะช ว ต 3 อย างท ควรจะม ได แก ท กษะช ว ตและการท างาน ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม ท กษะด านสารสนเทศ ส อ และเทคโนโลย รวมท งย งส งเสร มการเร ยนร ผ าน PBL Problem Based Learning (กระบวนการเร ยนร จาก ปมป ญหาส ป ญญา) และพ ฒนาคร ผ สอนผ านกระบวนการ PLC เพราะการศ กษาเป นรากฐานส าค ญท ทาให คน เก ดท กษะต างๆ โดยเฉพาะอย างย งในการเตร ยมประชากรให พร อมท จะเผช ญก บการเปล ยนแปลงเพ อท จะ ดารงอย ในส งคมได อย างเป นส ข การศ กษาค อสร างพล งป ญญาแก ประชากร เพ อพร อมร บก บป ญหาต าง ๆ ท งในเร องเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ด งน นการศ กษาจ งถ อได ว าเป นเคร องม อสาค ญสาหร บพ ฒนาประชากร เพ อเตร ยมความพร อมในย คศตวรรษป จจ บ น แต ท งน การศ กษาจะต องต งอย บนพ นฐานของค ณค าท แท จร ง ในความเป นมน ษย ในฐานะเป นหล กความค ดเช งค ณภาพ

20 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 20 เอกสารอ างอ ง วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ อธ ป จ ตตฤกษ (แปล). ท กษะแห งอนาคตใหม : การศ กษาเพ อศตวรรษท 21. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ Open Worlds ส ว ทย ม ลคาและคณะ. การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นการค ด. กร งเทพฯ: อ เค บ คส Mishra, Punya and Kereluik, Kristen. What 21st Century Learning? A Review and a Synthesis. (online) Available from 21stCenturyKnowledge-PM-KK.pdf. ( November 18, 2012 ) North Central Regional Laboratory & Metiri Group. En Gauge 21st Century Skills : Literacy in The Digital Age. Chicago : North Central Regional Educational Laboratory, Partnership for 21st Century Skills. P21 Framework Definitions. (online) Available from -Definitions.pdf. ( November 18, 2012 ) Framework for 21st Century Learning. (online) Available from Centuryskills.org.pdf. ( November 18, 2012 ) Doctoral Program in Educational Technology and Communications #1. Sukhothai Thammathirat Open University. www. addkutec3.com/wp-content/uploads/2012/11/ท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท -21.pdf www. hu.swu.ac.th/hu/km/files/2_changes_in_the_world21.pdf www. noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf www. p21.org/storage/documents/p21_framework_definitions.pdf www. qlf.or.th/

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา

การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ กร งเทพมหานคร : ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา, 2556 440 หน า ISBN : 978-616

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช

แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ รายงานผลการด าเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information