บทความท กษะแห งศตวรรษท 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทความท กษะแห งศตวรรษท 21"

Transcription

1 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 1 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

2 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 2 สารบ ญ บทความ หน า จ ตห าล กษณะสาหร บอนาคตในศตวรรษท 21 4 นางสาวส ร ร ตน นาค น ท กษะแห งศตวรรษท 21 และการดารงตนในศตวรรษท นายส ท ศน ส งคะพ นธ สอนอย างไรในศตวรรษท 21 และการประเม นท กษะแห งศตวรรษท ในม ต ด านการจ ดการเร ยนการสอน นางสาวโชต มาพร ไชยส ทธ ว ถ สร างการเร ยนร เพ อศ ษย ในศตวรรษท นางส รางค เพ ชรกอง บทบาทของช มชนและเคร อข ายส งคมต อความก าวหน าในท กษะศตวรรษท ของผ เร ยน นายส มฤทธ ส นเต สาระว ชาหล กและท กษะเพ อการดารงช ว ตในศตวรรษท 21 ส (ร าง) โครงสร างหล กส ตร 42 การศ กษาข นพ นฐานฉบ บใหม นางสาวจต พร พงษ พ ระ

3 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 3 คานา ระบบการจ ดการศ กษาของไทยในป จจ บ นย งไม ได เตร ยมน กเร ยนให พร อมสาหร บโอกาสทางเศรษฐก จ แรงงาน และความเป นพลเม องในศตวรรษท 21 น กเร ยนจานวนมากไม ได ร บการสน บสน นท จาเป นต อการ เร ยนร จากครอบคร วและส งคม ย งไปกว าน นน กเร ยนไม ร ส กว าม ส วนร วมหร อร ส กว าได เร ยนร ในส งท ไม ส มพ นธ ก บการดาเน นช ว ตและอนาคต บทความประกอบการส มมนาการเร ยนร สาหร บพ ฒนาท กษะแห งศตวรรษท 21 (21 st Century Skills) และโครงสร างหล กส ตรการศ กษาของไทยท จะปร บใหม ฉบ บน ได รวบรวมสาระความร ในประเด นท สาค ญ ได แก จ ตห าล กษณะสาหร บอนาคตในศตวรรษท 21 ท กษะแห งศตวรรษท 21 และการดารงตนใน ศตวรรษท 21 สอนอย างไรในศตวรรษท 21 และการประเม นท กษะแห งศตวรรษท 21 ในม ต ด านการจ ดการ เร ยนการสอน ว ถ สร างการเร ยนร เพ อศ ษย ในศตวรรษท 21 บทบาทของช มชนการเร ยนร ทางว ชาช พและ เคร อข ายส งคมต อความก าวหน าของท กษะแห งศตวรรษท 21 และสาระว ชาหล กและท กษะเพ อการดารงช ว ต ในศตวรรษท 21 ส (ร าง) โครงสร างหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานฉบ บใหม คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว า เอกสารประกอบการส มมนาฉบ บน จะใช เป นแนวทางและเป น ประโยชน สาหร บนาไปใช ในการวางแผนจ ดการศ กษาและการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อช วยส งเสร มให ผ เร ยน ได เร ยนร และม ท กษะท จาเป นในศตวรรษท 21 ตามพลว ตทางการศ กษาของโลก คณะผ จ ดทา

4 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 4 จ ตห าล กษณะสาหร บอนาคตในศตวรรษท 21 นางสาวส ร ร ตน นาค น* น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน บทนา การศ กษาในป จจ บ นส วนใหญ เป นการขวนขวายหาความร ม นจ งทาให เราเป นกลไกย ง ๆ ข น จ ตของ เราปฏ บ ต การอย ในร องรางแคบ ๆ ไม ว าจะเป นความร ด านว ทยาศาสตร ปร ชญา ศาสนา ธ รก จ หร อเทคน ค ว ทยาท เราก าล งส งสมข น ว ถ ช ว ตของเราท งในบ าน นอกบ าน และท งความเช ยวชาญงานอาช พเฉพาะด านของ เรา ล วนกระทาให จ ตค บแคบและไม สมบ รณ ท งหมดน นามาซ งว ถ ช ว ตอ นเป นเสม อนเคร องจ กรกล เป นสภาพ จ ตท ถ กวางให เข ามาตรฐานเด ยวก น การเข าใจความหมายท อย เหน อถ อยคาและพ ดถ งเหต ผลท เก ดความงอกก งามแห งจ ต ความเจร ญงอกงามน เป นพ ฒนาการและความเบ งบานของจ ตใจเรา รวมท งสว สด ภาพทางกายด วย น นค อความดารงอย ในความกลมกล นท วพร อม ซ งในความกลมกล นเช นน นปราศจากความข ดแย งหร อความไม ลงรอยก นระหว างกาย จ ตและใจ ความงอกงามแห งจ ตจะเก ดข น เม อม การส มผ สร ท แจ มช ดตามความเป นจร ง ไม เป นส วนตน และปราศจากแรงย ดเย ยดใด ๆ ประเด นไม ได อย ท ว า จะค ดอะไร แต อย ท ว า จะค ดให ช ดเจนได อย างไร ความปลอดโปร งอ สระของจ ต ถ าจ ตไม หมกม นอย ก บส งใด ป ญหาใด หร อก บความ สน กสนาน ความเพล ดเพล นทางประสาทส มผ ส ไร เจตจ านงและไร ท ศทางท ม งหมาย ในภาวะโปร งโล งอ สระ เช นน ท จ ตสามารถเร ยนร ได ซ งไม เพ ยงเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร ประว ต ศาสตร และคณ ตศาสตร เท าน น แต เร ยนร เก ยวก บตนเองด วย เพ อเฝ าส งเกตส งท กาล งเก ดข นรอบ ๆต ว และส งท กาล งเก ดข นภายในตน ในการสอนคณ ตศาสตร ฟ ส กส หร อว ชาอ น ๆ ซ งน กเร ยนจ าต องเร ยนร เพ อการดารงช พคร สามารถ ถ ายทอดให แก น กเร ยนว า เขาเป นผ ร บผ ดชอบต อมวลมน ษย ได หร อไม แม เขาจะทางานเพ อดารงช พตามว ถ ช ว ต ของเขาเอง แต จะไม ท าให จ ตใจของเขาค บแคบลง เขาจะมองเห นภย นตรายของความเช ยวชาญเฉพาะทาง รวมท งความจ าก ดค บแคบอ นหฤโหดด วย คร ต องช วยเขาให มองเห นท งหมดน การผล บานในความด งามไม ข นอย ก บความสาเร จในอาช พการงาน ความด งามอย นอกเหน อส งเหล าน และเม อความเบ งบานเก ด ความงาม น นจะเสร มส งอาช พและก จจ าเป นอ น ๆ จะถ กส งเสร มความงามของม นเอง ท กว นน เราม งท มเทให แก ส ง ๆ เด ยวโดยมองข ามความเบ งบานน อย างส นเช ง เราต องพยายามประสานท กอย างเข าด วยก น ภาพกว างของการศ กษา ค อ การปล กฝ งจ ตใจ โดยส วนใหญ เราจะน กถ งการศ กษาซ งก ม กจะเป นว ธ ท เหมาะสม เราต องยอมร บว าการศ กษาม อย ตลอดช วงช ว ตของเราหร อแม กระท งคนทางานท กคนก ย อมจะต อง เข าไปเก ยวข องก บการค ดสรรคนท งท เป นผ ถ กค ดสรรและผ ค ดสรรคนท ม ท งความร ท กษะ และจ ตใจท เหมาะสมก บงานน น ๆ ซ งในความหมายน ก ค อ เราต องค นหาคนท ม จ ตช านาญการ จ ตส งเคราะห จ ต สร างสรรค จ ตเคารพ และจ ตจร ยธรรมน นเอง ท กคนล วนต องพ ฒนาจ ต 5 ประการของตนรวมท งคนท อย ใน ความร บผ ดชอบอย างต อเน อง ด งท ว นสต น เช อร ว ลล (Winston Churchill) ได คาดการณ ไว ว า จ กรวรรด ในอนาคตจะเป นจ กรวรรด ของจ ต เราต องระล กให ได ว าโลกย คใหม ต องการอะไร ถ งแม ว า เราจะต องย ดม นในท กษะและค าน ยมท เราม อย ก ตาม จ ตท ง 5 ประการต างก ม ความเป นมาท สาค ญ ต างก ม ความสาค ญต ออนาคต และด วยจ ตเหล าน จะช วยให เราร บม อได ท งส งท คาดหว งและส งท ไม คาดค ด

5 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 5 Howard Gardner ปรมาจารย ด านการสอนการค ดแห งมหาว ทยาล ยฮาร วาร ด ผ ท ม ผลงานโด งด งจาก ทฤษฎ พห ป ญญา (multiple intelligences) ได เข ยนหน งส อ Five Minds for the Future ต องการให ท ก คนได ร คาตอบของการเก ดว ธ การเร ยนร และการร ค ดด วยจ ตท ง 5 ประการ ส าหร บ 5 ล กษณะของจ ตน น Gardner บอกว าค อสมรรถ ยะ (competencies) ซ งเป นค าใหม ของ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน ม ความหมายใกล เค ยงก บค าว าสมรรถนะท หมายถ งความสามารถ ขอแจงแต ละ ล กษณะด งน ท มา : จ ตชานาญการ (disciplined mind) The Disciplined Mind ม ความหมายด งน - Disciplinary Thinking ค อ ว ธ การค ดหร อแบบแผนความค ดท ไม ต ดอย แค เน อหา แต สามารถเข าใจ ไปถ งบร บท เช นไม ต ดอย ก บการจาต วเลขในประว ต ศาสตร แต เข าใจบร บทของประว ต ศาสตร - ม ความสามารถในการเก บสะสมข อม ลและสร ปเป นทฤษฎ หร อข อส งเกตได - ไม ย ดต ดอย ก บสาขาการศ กษาเด ยวในการว เคราะห เช น เม อเป นน กเศรษฐศาสตร ก ว เคราะห โดยใช เศรษฐศาสตร แต เพ ยงอย างเด ยว - ม ความสามารถในการค ดบ งค บตนเองให กระทาในส งท สาค ญ ล กษณะของจ ตน หมายถ งการม ระบอบความค ดท กว างเช งว เคราะห อย างเข าใจบร บทของส งท เก ดข น เช น เม อเร ยนภาษาอ งกฤษก ไม กลายเป นคนท ม ปมด อย เห นว ฒนธรรมของเจ าของภาษาเหน อกว าตน หร อเห น ว าคนท ไม เก งภาษาน นเท าตนเป นคน ต าต อย จนม ท งปมด อยและปมเด นในต ว หากเห นว าภาษาน นเป นเพ ยง กลไกหร อเคร องม อในการเป ดประต ให สามารถร บและส อสารข อม ลได มากข น

6 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 6 เป นความเช ยวชาญในการค ดเก ยวก บว ทยาการสาขาใดสาขาหน งเป นอย างน อย ซ งเป นร ปแบบหน ง ของการร ค ดท แยกออกไปตามล กษณะเฉพาะของสาขาว ชาหร องานฝ ม อ หร ออาช พหน ง ๆ จ ตช านาญการ หมายรวมถ ง การทางานอย างสม าเสมอ เพ อพ ฒนาท กษะและความเข าใจ ค อความม ว น ยอย างส ง จ ตช านาญการ เป นว ธ การค ดท เก ยวเน องก บสาขาว ชาหล ก ๆ (ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ศ ลปะ ฯลฯ) และสายว ชาช พต าง ๆ (กฎหมาย แพทย การจ ดการ การเง น ฯลฯ) รวมถ งงาน ห ตถศ ลป และการท าธ รก จการค า จ ตช านาญการเป นความสามารถในการประย กต ความขย นหม นเพ ยรของตน พร อมท งปร บปร งส งท เล าเร ยนมาให ด ข นอย างต อเน อง การฝ กฝนจ ตช านาญการ โดยการพยายามถ ายทอดความชานาญการให แก จ ตของน กศ กษา ซ งอ นท จร งแล วก ไม ม ว ธ อ นท จะสร างให เก ดน กว ทยาศาสตร น กคณ ตศาสตร ศ ลป น น กประว ต ศาสตร น กว จารณ น ก กฎหมาย ผ บร หาร ผ จ ดการ และผ เช ยวชาญ ในสาขาอาช พอ น ๆ ได อย างสม าเสมอ การฝ กผ ช านาญการ กระท าได ด วยการร ช ดถ งความสนใจและพรสวร รค ท ผสมผสานก นอย เธอม พรสวรรค ท จะเป น น กว ทยาศาสตร /น กประว ต ศาสตร /น กว จารณ /วรรณกรรม/ทนายความ/ว ศวกร/ผ บร หาร รวมถ งการสร างต ว แบบของว ธ การค ด (น เป นว ธ การท เราจะพ ส จน ทฤษฎ ท เก ยวข อง) ตลอดจนความส าเร จของส งท ได ร บ มอบหมายท คล ายต นแบบ ม การใช เวลาท กระช บในการว จารณ ต ชมผลงานท ผ านมาท เป นประโยชน ในขณะท อาจารย ผ สอนก จะต องเผช ญก บทางเล อกว า ไม ต องสอนเน อหาว ชาการท งหมด สอนพวกเขาแค สาระสาค ญ ของว ชาแล วให พวกเขาด แลต วเอง หร อพยายามให เขาได ลองเผช ญก บ ประสบการณ จากการก าวข ามแต ละ ช วงของช ว ต ในความหมายของเดว ด เพอร ก นส ถ อเป นส งท จะช วยทาให เก ดการค ดอย างชานาญการได เราจะทาอย างไรให เก ดจ ตชานาญการ ข นตอน 4 ตอน 1. ระบ ห วข อหร อแนวความค ดในสาขาว ชาท สาค ญสาหร บต วเราจร ง ๆ ซ งอาจจะเป นเน อหา (content) อาท กฎของอ ปสงค และอ ปทาน ธรรมชาต ของแรงโน มถ วงองค ประกอบของกฎหมายแพ ง การ เก ดข นของนวน ยายประมวลกฎหมายอาญาร ฐ หร ออาจจะเป นว ธ การ (methodology) อาท ว ธ ท าการ ทดลองทางว ทยาศาสตร ว ธ ท าให ต นฉบ บรายงานน นม ความสมเหต สมผล การท าให เอกสารในอด ตม ความ น าเช อถ อว ธ ว เคราะห โคลงของเช คสเป ยร ร ปแบบของดนตร คลาสส ก การพ พากษาของศาลฎ กา และการ จ ดทางบการเง น 2. ใช เวลาก บห วข อน ให มาก ๆ ถ าม นค มค าท จะเร ยนก ย งค มค าท จะใช เวลาทาความเข าใจให ล กซ ง ย งข น รวมท งพยายามใช ร ปแบบการว เคราะห และต วอย างท หลากหลาย 3. ใช ว ธ การจ ดการก บห วข อน น ๆ ด วยหลาย ๆ ว ธ ซ งการศ กษาเพ อสร างความเข าใจในสาขาว ชา ต าง ๆ น นจะเก ดประโยชน มากข นก ด วยว ธ การท หลากหลายท แต ละคนจะใช เพ อเร ยนร บทเร ยนใด ๆ ย อมท จะเป นท เข าใจก นได ง ายข นผ านว ธ การต าง ๆ อย างเช น การเล าเร อง การแสดงด วยตรรกะ การโต แย ง การ สนทนา การใช ความขบข น การแสดงบทบาทสมมต การบรรยายด วยภาพ การน าเสนอด วยว ด ท ศน หร อ ภาพยนตร การซ อนบทเร ยนไว ในร ปของคาถามเพ อซ กซ อมความค ด หร อแม กระท งพฤต กรรมและเจตคต ของ บ คคลท เราเคารพ แต ท งน ก ไม ได หมายความว าท กห วข อจะต องถ กน ามาสอนด วย 3 ว ธ หร อ 30 ว ธ เป น มาตรฐานตายต ว แต การใช หลายว ธ การสาหร บท กห วข อน นถ อได ว าเป นส งท ค มค า ส งน ค อความบ งเอ ญท จ ต ช านาญการไปประสานก บทฤษฎ พห ป ญญา (multiple intelligence) ในขณะท แต ละสาขาว ชาจะให ความส าค ญก บเชาวน ป ญญาประเภทใดประเภทหน งมากกว าอย างอ น ๆ แต ผ สอนท ด จะใช เชาวน ป ญญาท หลากหลายมาประสานในการสอนท งแนวค ดท ส าค ญ ๆ และกระบวนการต าง ๆ เช น การเร ยนสถาป ตยกรรม ศาสตร อาจาต องเน นเชาวน ป ญญาเก ยวก บการมองและม ต ส มพ นธ แต คร ผ สอนการออกแบบสถาป ตยกรรมท

7 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 7 ม ประส ทธ ผล อาจเน นย าท การใช ม มมองท เป นตรรกะหร อเป นน กธรรมชาต น ยม รวมท งม มมองท เป น ความส มพ นธ ระหว างบ คคลเข าไปร วมก ได 4. การสร าง การแสดงออกของความเข าใจ และให น กศ กษาได ม โอกาสแสดงออกถ งความเข าใจ ของพวกเขาภายใต สถานการณ หลาย ๆ อย างตามปกต แล วเราจะค ดถ งความเข าใจว าเป นบางส งท เก ดข น ภายในจ ตหร อภายในสมอง และแน นอนว าต องสอดคล องไปตามต วหน งส อ ไม ว าจะเป นคร หร อน กเร ยน พน กงานฝ กห ดหร อผ เช ยวชาญ ไม ม ใครร ว าความเข าใจน นม นคงอย างแท เพ ยงใด นอกจากน กเร ยนจะสามารถ รวบรวมความเข าใจตามสมมต ฐานแล วขจ ดต วอย างท ไม เคยค นออกไปได ท งอาจารย และล กศ ษย ควรท จะ พยายามแสดงออกถ งความเข าใจท ม อย การฝ กฝนควรม แบบฝ กห ด และควรม การให คาต ชมเพ อปร บแก ให ม การปฏ บ ต ท เหมาะสม ต วอย าง (การศ กษาในโรงเร ยน) : ความเช ยวชาญทางประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร หร อ ว ชาหล กอ น ๆ รวมถ งการฝ กฝนทางว ชาช พอย างสมบ รณ ต วอย าง (การท างาน) : เช ยวชาญในว ชาช พหร อหน าท การงาน รวมถ งการม ความร เพ มเต มใน สาขาว ชาอ น ๆหร อในสหสาขาว ชา ช วงเวลาของการพ ฒนา : เร มต นก อนเข าส ว ยร น และต อเน องเป นการเร ยนร ตลอดช ว ต คนท ขาดความชานาญการ ไม อาจประสบความสาเร จในงานท ต องการได และจะถ กจาก ดอย แค งานท ต าต อย จ ตส งเคราะห (synthesizing mind) The Synthesizing Mind หร อความสามารถในการส งเคราะห ข อม ลท ม มากมายจนได เป นข อสร ป ต วอย างท Garner ยกมาค อ Charles Darwin ซ งเด นทางในเร อรอนแรมไปในทว ปต างๆ เป นเวลา 5 ป เก บ ข อม ลมหาศาลเก ยวก บพ นธ พ ชส ตว ท าการทดลองและส งเกตศ กษา ส อสารก บน กว ชาการมากมาย จนอ ก 20 ป ต อมาก สามารถส งเคราะห ข อม ลท งหมดและเอามาเป นเข ยนหน งส อช อ Origin of the Species เป นการร บข อม ลจากหลาย ๆ แหล ง นามาท าความเข าใจ และประเม นข อม ลโดยปราศจากอคต และ ผสมผสานให กลายเป นข อม ลใหม ท ม ความหมายต อท งต วผ ส งเคราะห และผ คนอ น ๆ เป นการเล อกข อม ลท สาค ญจากข อม ลมากมายท ได ร บ และจ ดการก บข อม ลได อย างสมเหต สมผลท งต อตนเองและต อผ อ น ต วอย าง (กรณ ศ กษาในโรงเร ยน) : การเตร ยมต วส าหร บงานท ได ร บมอบหมาย หร อการสอบใน โรงเร ยนด วยการจ ดระเบ ยบ และการน าเสนอข อม ลท เอ อประโยชน ต อตนเองและผ อ น (โดยเฉพาะคนให คะแนน) ต วอย าง (การท างาน) : สามารถร บร ข อม ลหร อท กษะใหม ๆ ท สาค ญได และนามาหลอมรวมเข าก บ ฐานความร เด มของตน รวมท งเสร มความเป นม ออาช พของแต ละคน ช วงเวลาของการพ ฒนา : เร มต นในว ยเด กในสภาพแวดล อมท ด ท ส ด และม การไตร ตรองมากข นตาม ว ยและดาเน นไปอย างต อเน องด วยการส งสมความร ใหม ท ม การแยกแยะและจ ดระเบ ยบ คนท ขาดความสามารถในการส งเคราะห จะถ กโถมท บด วยข อม ล และไม สามารถต ดส นใจได อย าง รอบคอบท งเร องงานและเร องคน

8 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 8 จ ตสร างสรรค (creating mind) The Creative Mind ค อความสามารถในการสร างสรรค นว ตกรรม เม อลองน กด ก จะเห นว ามน ษย จะ เป นผ สร างสรรค ก ต อเม อม ความเช ยวชาญในทางใดทางหน งไม ต ากว า 10 ป เช น Mozart แต งเพลงคลาสส ค ช นยอดตอนอาย ป ก เพราะเร มความเช ยวชาญน เม อตอนอาย 5-6 ขวบ เช นเด ยวก บ Picasso จ ตรกรผ ย งใหญ เป นการผล ตความค ดใหม ๆ พร อมท งต งคาถามท แตกต างไปจากเด ม และก าเน ดเป นว ธ การค ดท สด ใหม ซ งก อาจจะกลายเป นค าตอบท คาดไม ถ ง ส งท สร างสรรค จะได ร บการยอมร บจากผ รอบร ด วยเหต ท การ สร างสรรค ค อส งท อย นอกเหน อกฎเกณฑ ท ม อย จ ตสร างสรรค จ งต องล าหน ากว าคอมพ วเตอร หร อห นยนต ท ซ บซ อนท ส ดอย างน อยหน งก าว Gardner บอกว า Creative Mind น นทาลายได ง ายกว าสร าง เพ ยงแค ลงโทษน กเร ยนคนหน งท ตอบ คาถามท ม หลายคาตอบผ ด หร อพ อแม ด ว าล กเม อถามเพราะอยากร อยากเห น ต วอย างใกล ต วอ นหน งท เก ยวพ นก บ Creative Mind ท ย งใหญ ก ค อหม อห งข าวไฟฟ าท ผล ตออกมา โดยบร ษ ทต าถ งของไต หว นเม อ 50 กว าป ก อน สม ยก อนคนเอเช ยห งข าวแบบเช ดน า (ม น าข าว ม ไม ข ดหม อ) ซ ง ไม สะดวก เม อต าถ งผล ตหม อห งข าวไฟฟ าออกมา ส น ขท เคยได ก นน าข าวก อดไป แต มน ษย ได ความสะดวก มากๆ มาแทนท คนท ขาดความค ดสร างสรรค จะถ กทดแทนด วยคอมพ วเตอร และคนท ม ไฟสร างสรรค จ ตเคารพ (Respectful mind) The Respectful Mind ค อความสามารถในการเคารพ ร วมม อก บคนอ น ถ งแม จะม ความค ดเห นและ ค าน ยมท แตกต างก น ส งท Gardner พ ดถ งน ใกล เค ยงก บว ฒนธรรมประชาธ ปไตย ซ งได แก การเคารพซ งก น และก น น บถ อยอมร บในความแตกต างของก นและก น โดยอย ร วมก นอย างส นต เป นการยอมร บในความแตกต างระหว างบ คคลและระหว างกล ม ถ อเป นความพยายามท จะเข าใจ ผ อ น และหาว ธ ท จะทางานร วมก บผ อ นได อย างม ประส ทธ ผล ในโลกท ท กคนเช อมโยงถ งก นได น น การไม ยอมร บฟ งและขาดความเคารพซ งก นและก น ย อมไม ใช ทางทางเล อกท ด ของการอย ร วมก น เป นการตอบสนอง ต อคนหร อกล มคนท ม ความแตกต างท หลากหลายอย างเห นอกเห นใจและเป นไปในทางสร างสรรค เป นความ พยายามท จะเข าใจและท างานร วมก บคนท แตกต างก น เป นการขยายขอบเขตของความอดกล นและความ ถ กต องเหมาะสมของส งคมและการเม อง เร องน พ อแม ม ส วนสาค ญอย างมาก การม จ ตท เคารพว ฒนธรรมอ นและเคารพยอมร บคนอ นท แตกต าง จากตนเองเป นส งสาค ญท จะช วยให สามารถอย ในโลกป จจ บ นท ม ความหลากหลายมากย งข นได เป นอย างด ต วอย าง (กรณ ศ กษาในโรงเร ยน) : พยายามทาความเข าใจและทางานร วมก บเพ อน ๆ รวมท งคร และ เจ าหน าท อ น ๆ ของโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ผล ไม ว าบ คคลเหล าน นจะม ภ ม หล งหร อม มมองอย างไร ต วอย าง (การทางาน) : ทางานร วมก บเพ อน ห วหน างาน ล กน องได อย างม ประส ทธ ผลโดยไม คาน งถ ง ภ ม หล งหร อสถานภาพ รวมท งม การพ ฒนาความสามารถในการให อภ ย ช วงเวลาของการพ ฒนา : ควรทาให เก ดสภาพแวดล อมท เอ ออานวยต งแต เก ด ท งในโรงเร ยน ท ทางาน ในส อต าง ๆ นอกจากน คนท เป นต นแบบหร อต วแบบ (ท งทางบวกและทางลบก เป นส งสาค ญ) คนท ขาดความเคารพ ไม ควรค าต อการได ร บความเคารพจากคนอ น อ กท งย งเป นภ ยต อท ทางานและ สาธารณชน

9 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 9 จ ตจร ยธรรม (Ethical mind) The Ethical Mind ค อการม จร ยธรรมอย ในพ นฐานของจ ตใจ บ คล กอ ปน ส ยท พ งประสงค อ น ก อให เก ดความม จร ยธรรมเป นเร องพ งพ จารณาของท กส งคมเพราะจร ยธรรมทาให ส งคมอย ด วยก นอย างเป นส ข เป นอ กข นหน งท น บได ว าเป นนามธรรมมากกว าจ ตเคารพ โดยท จ ตจร ยธรรมถ อเป นการไตร ตรองถ ง ธรรมชาต ของงาน รวมท งความต องการและความปรารถนาของส งคมท เราด ารงอย ท ส าค ญก ค อเป น แนวความค ดท ว า คนจะตอบสนองต อจ ดประสงค ท เหน อไปกว าประโยชน ส วนตนได อย างไร และประชาชนจะ ทางานโดยปราศจากความเห นแก ต วเพ อพ ฒนาส วนรวมได อย างไร จ ตจร ยธรรมปฏ บ ต การโดยอาศ ยการค ด ว เคราะห เหล าน เป นพ นฐาน เป นค ณล กษณะสาค ญเช งนามธรรมของบทบาทในหน าท การงานและบทบาทของ การเป นพลเม อง รวมท งการถ อปฏ บ ต อย างเสมอต นเสมอปลาย ถ อเป นการด นรนเพ อให เก ดผลงานท ด และเป น พลเม องท ด ซ กม นด ฟรอยด (Sigmund Freud) ได อธ บายไว ว า ความร กและงานเป นป จจ ยสาค ญของช ว ตท ด ค า ว า ด (good) ในภาษาอ งกฤษครอบคล มผลงานท ด ท แตกต างก นถ ง 3 ด าน ค อ 1) อาจจะเป นผลงานท ด ท ม ความเป นเล ศในด านค ณภาพ ซ งในความหมายก ค อ ผลงานน นจะต อง มาจากความเช ยวชาญอย างมาก 2) อาจะเป นผลงานท ด ท เก ดจากความร บผ ดชอบ ซ งหมายถ งความเก ยวข องก บวงกว าง 3) อาจะเป นผลงานท ด ท ทาให เก ดความร ส กด ๆน นค อ ได ร บการยกย องช นชม ม ความน าด งด ดใจม ความหมายและก อให เก ดก าล งใจเม ออย ในสถานการณ ท ท าทายหร อถ าการศ กษาเป นการเตร ยมความพร อม ให ก บช ว ต ก ควรเป นการเตร ยมความพร อมเพ อช ว ตท ด ผ สอนควรเตร ยมความพร อมให ก บเยาวชนเพ อก าวไปส ช ว ตท ด แม กระท งในส งคมหร อในท ทางานก ควรสน บสน นให เก ดผลงานท ด และร กษาผลงานด ๆ เหล าน เอาไว ถ าเราเต บโตมาในสภาพแวดล อมทางส งคมท ผลงานท ด เป นบรรท ดฐานของส งคม การท าให เก ดจ ต จร ยธรรมเป นเร องง าย หลายช มชนท เน นให ม การเห นค ณค าของว ฒนธรรมด วยการปล กฝ งให เก ดความ เช ยวชาญในงานฝ ม อต อส งคม ในระด บบ คคล การขาดจร ยธรรมนาไปส ความเด อดเน อร อนใจของตนเอง พ อแม และญาต พ น อง การ พ ฒนาการม จร ยธรรมจ งเป นส งท สาค ญย ง ต วอย าง (กรณ ศ กษาในโรงเร ยน) : สะท อนผ านบทบาทของใครส กคนในฐานะท เป นน กเร ยน น ส ต น กศ กษาหร อท จะเป นม ออาช พในโลกของการทางานในอนาคตและพยายามท จะเต มเต มบทบาทน นให สมบ รณ อย างเหมาะสมและม ความร บผ ดชอบ ต วอย าง (การทางาน) : ร ถ งค าน ยมท สาค ญของอาช พของตนเอง และพยายามร กษาไว หร อถ ายทอด ไปย งบ คคลอ น ถ งแม จะอย ในภาวะของการเปล ยนแปลงท คาดเดาไม ได หร อม การเปล ยนแปลงท เก ดข นอย าง รวดเร วเป นผ ท ได ร บความไว วางใจ เป นท ยอมร บและท าตามหน าท ร บผ ดชอบในฐานะท เป นคนของช มชน ของ ภ ม ภาค ประเทศ และของโลก ช วงเวลาของการพ ฒนา : เก ดข นเม อคนเก ดแนวความค ดเช งนามธรรมเก ยวก บบทบาทของตนใน ฐานะท เป นคนทางานและเป นพลเม องท ด แสดงพฤต กรรมตามแนวทางจร ยธรรมท เป นค ณล กษณะเด นช ดของ บ คคลจ ตจร ยธรรมต องการการสน บสน นจากรอบด าน ท งด านแนวระนาบและด านแนวด ง เช นเด ยวก บการ เพาะความค ดเป นระยะ ๆ คนท ขาดจร ยธรรม จะท าให โลกขาดคนทางานท ซ อส ตย และพลเม องท ม ความร บผ ดชอบ พวกเราคง ไม ม ใครท อยากจะอย ในโลกท เด ยวดาย

10 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 10 ผ เข ยนขอยกต วอย างทางจร ยธรรม เช น น ส ตน กศ กษาท ทาความเคารพอาจารย เราจะร ได อย างไรว า เขาเป นผ ท ม จร ยธรรม ด งน น ต องส งเกตจากพฤต กรรมท เขาพ งกระทาอย างสม าเสมอ การประพฤต ปฏ บ ต ตน ด วยความเสมอต นเสมอปลาย เช น เพ อนท ชอบช วยเหล อเพ อนด วยก นในการท างาน การสอนงานให เพ อน ร วมงานก เป นจร ยธรรมท เขาแสดงออกมาอย างจร งใจ สอนโดยย ดหล กตามความจร ง ไม ใช สอนเพ ยงแค ให ผ าน ๆ ไปโดยไม คาน งถ งหล กความถ กต องของงาน และเม อเราสอนแบบน นผ ท ได ร บการสอนสามารถส มผ สได ว าเรา สอนด วยหล กการอย างแท จร ง ม ใช สอนเพ ยงเพ อให งานล ล วงไป ทาให เขาเก ดความไว วางใจ เช อใจ และกล าท จะให เราสอนงานในคร งต อ ๆ ไปได อ ก ด งน นคนท ม จร ยธรรมทางการสอนก สามารถส งเกตเห นได โดยส งเกต จากพฤต กรรมการสอน การใส ใจ การให ข อม ลท ถ กต อง รวมถ งเป นผ ช แนะให ค าปร กษา เพราะเขาสอนด วย ความม จร ยธรรมเป นท ต ง ถ งแม ว างานท สอนน นจะม ความยากง ายแตกต างก น เม อน าท ง 5 Minds มาวางเร ยงก นค อ The Disciplined Mind / The Synthesizing Mind / The Creative Mind / The Respectful Mind และ The Ethical Mind ก ท าให เห นภาพได ช ดเจนของการ อย รอดของป จเจกบ คคลและส งคมในศตวรรษใหม ท เต มไปด วยความเปล ยนแปลงอย างไม แน นอน ความ หลากหลาย ความซ บซ อนยากแก ความเข าใจ การฝ กฝนให ม ใจเช นน น าจะช วยให บ คคลและส งคมสามารถต อส และจ ดการก บความน ากล วต างๆ ข างต นได เป นอย างด ท มา : ท กษะแห งอนาคตใหม : การศ กษาเพ อศตวรรษท 21 สร ปได ว า จ ตห าล กษณะน นเป นส งท สาค ญต อผ เร ยนในอนาคตเป นอย างมากเพราะเม อส งคมโลก เปล ยนแปลงไป การหล งไหลข ามว ฒนธรรมทาให เราได ร บค าน ยมท ไหลผ านเข ามาอย างมากมาย โดยม อาจ มองข ามไปถ งการเปล ยนผ านทางความรวดเร วของเทคโนโลย และการศ กษาเพ ยงด านเด ยว หากการเร ยนร ค าน ยมทางการศ กษาพฤต กรรมของคนร นใหม ในย คต อไปเพ อให ท นต อการส อสารอย างไร พรมแดนแล วน น ส ง ท เราต องให ความสาค ญค อ จ ตใจของบ คคลเหล าน นท จะนาพาไปส ความเปล ยนแปลงคร งย งใหญ

11 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 11 จ ต 5 ล กษณะและอนาคตในศตวรรษท 21 จ ต 5 ล กษณะจะม ความสาค ญอย างไนในอด ต แต ในโลกท ถ กครอบงาด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อ กท งย งม การหล งไหลของข อม ลจานวนมหาศาล คอมพ วเตอร และห นยนต ท างานท เป นก จว ตร และม การ ส อสารข ามกล มประชากร เม อเป นเช นน จ ต 5 ล กษณะจ งม ความสาค ญอย างมาก เช อเถ ดว าในท ส ดแล วผ ท ม จ ตท ง 5 ล กษณะย อมจะอย รอดได ในส งคม ตามอ ดมคต แล ว คร ผ สอน และห วหน างานควรม จ ตท ง 5 ล กษณะ แต ในความเป นจร งหลาย ๆคนอย ในตาแหน งท ม อ ทธ พลต อผ อ นส วนใหญ แล วจะขาดจ ตด งกล าวอย างใดอย างหน ง หร ออาจจะมากกว าด วยซ าไป ในป จจ บ นส งคมส วนใหญ ไม ได ให ความส าค ญของจ ต 5 ล กษณะ แต ม งเน นแต สาระของข อม ล การทดสอบ มาตรฐานด านต าง ๆ และธรรมเน ยมปฏ บ ต ต าง ๆ ของโรงเร ยนท ก าหนดก นข นมาท าให เราปราศจากความ ตระหน กต อความต องการจ ตด งกล าว ในอนาคตเราสามารถจะแก ไขสถานการณ ด งกล าวได โดยการฝ กอบรม คร อาจารย และผ น าในองค กรต าง ๆ ให เห นความส าค ญของท กษะและค ณล กษณะของจ ตแต ละประการให มากข น ไม ม เหต ผลตามตรรกะว าทาไมการบ มเพาะจ ตประการหน งจะข ดขวางการบ มเพาะจ ตประการอ น ๆ ท งน อาจเป นเร องของการแลกเปล ยนก น เช น การใส ใจท ความช านาญการอาจไปข ดขวางความค ดสร างสรรค หร อถ าเรายอมร บกรอบของสาขาว ชา เราก อาจจะล งเลหร อไม สามารถหล ดจากกรอบน นได อ กต วอย างท ส มพ นธ ก นค อ ความต งเคร ยดระหว างความเคารพและความค ดสร างสรรค เพราะความค ดสร างสรรค เก ดจาก ความต องการท าทายความค ดด งเด ม แล วจะเก ดอะไรข นหากท ปร กษาท เราคารพเป นผ ท ม ความค ดแบบด งเด ม จนยอมร บอะไรใหม ๆ ได ยาก หร ออย างความค ดทางจร ยธรรมก ม กจะทาให เราต องม ระยะห างก บเพ อนท ท า ผ ดหร อขาดค ณธรรมในขณะท เราเองก ต องม ท าท ท เคารพต อเขา ด งท ล นคอล น ซ งตามบทบาทหน าท ท เขา ได ร บท าให ต องท าส งท ข ดแย งก บพ นฐานของต วเอง ด งน น เม อท กคนเต บโตข นก ควรเต มใจท จะเป ดร บก บ ความเคร ยดเหล าน เพ อท จะได ไม ส บสน ระบบการศ กษาในวงกว างน าจะเป นหล กประก นการปล กฝ งจ ต 5 ล กษณะ น จะได ร บการพ ฒนาข นมา ก ค อ งานของการส งเคราะห ในขณะเด ยวก นก เป นพ นธะทางจร ยธรรมด วย ถ าเราจะพ ดถ งการศ กษาเร ยนร ใน วงกว าง คงไม เฉพาะท โรงเร ยนเท าน นท จะยอมร บภาระน ได แน นอนว าผ ปกครอง เพ อนบ าน ส อด งเด ม และ ส อด จ ตอล ว ด ตลอดจนสถาบ นอ น ๆ ในช มชนต องร วมแบ งเบาภาระของโรงเร ยนด วย ส งคมก ต องม ความ ร บผ ดชอบแตกต างก นไปตามลาด บช นของการปล กฝ งจ ตประเภทต าง ๆ อาท ความเคารพสามารถปล กฝ งได ท บ าน โรงเร ยน ตามท องถนน ส วนส อมวลชนอาจแสดงต วแบบของการค ดช านาญการในส งคมหน ง รวมท งการ ค ดแบบสหสาขาว ชาในอ กส งคมหน ง ตลอดจนการค ดแบบขาดความชานาญการในอ กส งคมหน ง ด งน นท ก ภาคส วนต องม ความตระหน กในความร บผ ดชอบของตน ภาระต าง ๆ ก จะไม อย ท โรงเร ยนเพ ยงฝ ายเด ยว จากท กล าวมาในส งคมท บ มเพาะจ ตเหล าน ได อย างเหมาะสมแล ว จะม การนาไปใช ได เม อถ งคราวท จ า เป นได ในท กท แท ท จร งแล วเป าหมายและค ณค าท เหน อกว าน นเป นส งท ส าค ญย งกว า เช น ผ แทนของระบบ การศ กษาจะต องระบ ให ได ช ดเจนว าเป าหมายท ต องการบรรล ค ออะไร และต องการหล กเล ยงหร อกาจ ดอะไร (อาจเป นกรณ ท คอมพ วเตอร ช วยให สามารถอ านออกเข ยนได และสามารถว ดการค ดแบบช านาญการ) แต เม อ เรากล บไปพ จารณาท กษะการส งเคราะห และสร างสรรค เรากาล งพ ดถ งคนท โดดเด น แตกต าง และจากการ ว เคราะห ค าว า เคารพ และ จร ยธรรม น นน บว าย งใหญ และเหมาะสมสาหร บช มชนของมวงมน ษย อย าง ย ง ซ งบางท อาจกล าวได ว า มวลมน ษยชาต ควรจะหาส งท จะอย ร วมก นได มากกว าท จะต องล วงร ถ งส งท จะท า เพ อท จะอย รอด เพราะการอย รอดและการเจร ญก าวหน าของมน ษย น นจะข นอย ก บการบ มเพาะศ กยภาพท ท า ให มน ษย น นแตกต างก นไป

12 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 12 อย างไรก ตามการให การศ กษาน นเป นส งจ าเป นท หล กเล ยงไม ได ส าหร บโรงเร ยน แต ในเร องของการ ทางาน ไม ว าจะเป นงานอาช พผ นาในองค กรหร อช มชน หร อทหารร บจ างต างก ต องร บผ ดชอบในส วนของตนเอง ไม สามารดป ดไปให สถาบ นอ นได อย างน อยผ จ ดการหร อห วหน างานท ชาญฉลาดก จะเล อกล กน องท ม จ ตเหล าน อย แล ว ด งน นความท าทายก ค อการธารงร กษา พ ฒนา และกระต นให พวกเขาทางานร วมก นได ทาให เขาเป น ต วแบบของการค ดเล อกคนในอนาคต แต ก ม ผ บร หารเพ ยงไม ก คนเท าน นท โชคด ในกรณ ท พวกเขาร บคนท ม จ ต อย างน อยหน งล กษณะท ขาดหายไป ทาให ม ทางเล อกด งน 1. แยกแยะพวกเขาเท าท จะทาได เพราะคนท ไม ม ความเคารพหร อม แนวโน มท จะไม ม จร ยธรรม อาจจะเป นภ ยต อท งแผนกหร อท งองค กรได อย างรวดเร ว 2. ส งบ คคลท ไม สมบ รณ พร อมไปย งส วนท ความไม สมบ รณ แบบของเขาไม เป นภ ยต อองค กร เช น คนทางานท กคนไม จาเป นต องเป นน กส งเคราะห หร อน กสร างสรรค 3. ทาความช ดเจนก บคนท ต องการปร บปร ง รวมท งสร างต วแบบของพฤต กรรมท ปรารถนา และ ช ให เห นต วแบบท งทางบวก (และทางลบ) ท ช ดเจน พยายามสร างบรรยากาศทางบวกและความน าไว วางใจ ต งเป าหมายท สมเหต สมผล พร อมท งให ผลป อนกล บอย างสม าเสมอ ถ าสถานการณ เป นไปตามเป าหมายก ย นด ด วย แต ถ าไม เป นไปตามเป าหมายก ให ย อนกล บไปข นตอนข อ 1 หร อ 2 แต ถ าค ณพบว าม พน กงานท ม จ ตไม ครบถ วนท ง 5 ล กษณะอย หลายคน ก สะท อนถ งกระบวนการค ดเล อกคน รวมท งล กษณะพ นฐานขององค กร และต วอย างท ค ณให แก พวกเขาตลอดจนว ธ การสอนของต วเราเอง สร ป เม อพ จารณาระบบการศ กษา การเม อง และการจ ดการท เอ อต อจ ตท ง 5 ล กษณะ เราสามารถปล กฝ ง ศ กยภาพทางบวกน ได ไม ว าจะเป นความชานาญการ การส งเคราะห และการสร างสรรค โดยเฉพาะอย างย งถ า เราปล กฝ งความเคารพและจร ยธรรมไปด วยก นจะท าให เราเป นคนท สมบ รณ มากย งข น โดยเฉพาะในอนาคต อ นใกล น เราได ร บร โลกแห งอนาคตในศตวรรษท 21 อย างรวดเร วท งจากการเร ยนการสอน การส มผ สก บส งต าง ๆรอบต วในช ว ตประจ าว น และการปร บเปล ยนม มมองแนวค ดให ด ดว าเด ม การค ดนอกกรอบท ต างไปจากว ถ ช ว ตแบบเด ม ๆ แต เป นการค ดนอกกรอบในทางท ด เปล ยนแปลงไปในเช งบวกและการจ ดสภาพการเร ยนร ท แปลกแยกจากระบบ ไม ตามระบบเด ม แต เป นการจ ดระบบต วเองเส ยใหม บางท เราอาจเปล ยนระบบการศ กษา ไม ได แต เราสามาระเปล ยนคนในระบบได...หากเราเช อว าท กคนม จ ตท ค ดจะทาอย างจร งจ ง

13 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 13 เอกสารอ างอ ง วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ อธ ป จ ตตฤกษ (แปล). ท กษะแห งอนาคตใหม : การศ กษาเพ อศตวรรษท 21. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ Open Worlds, วรากรณ สามโกเศศ. 5 ล กษณะจ ตสาหร บอนาคต. มต ชน รายว น. 5 ส งหาคม 2553 ส บค นว นท 14 ต ลาคม เสาวล กษณ อ ศวเทวว ช และว รว ธ มาฆะศ รานนท. จ ต 5 ป นยอดมน ษย. กร งเทพ ฯ : เอ กซเปอร เน ท,

14 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 14 ทาไมต องท กษะในศตวรรษท st Century Skills: Why? TEACH LESS, LEARN MORE ส ท ศน ส งคะพ นธ * น ส ตปร ญญาเอก ร น 5 สาขาหล กส ตรและการสอน บทนา ป จจ บ นเป นย คท โลกม ความเจร ญก าวหน าอย างรวดเร วอ นส บเน องมาจากการใช เทคโนโลย เพ อ เช อมโยงข อม ลต าง ๆ ของท กภ ม ภาคของโลกเข าด วยก น กระแสการปร บเปล ยนทางส งคมท เก ดข นในศตวรรษ ท 21 ส งผลต อว ถ การด ารงช พของส งคมอย างท วถ ง คร จ งต องม ความต นต วและเตร ยมพร อมในการจ ดการ เร ยนร เพ อเตร ยมความพร อมให น กเร ยนม ท กษะส าหร บการออกไปด ารงช ว ตในโลกในศตวรรษท 21 ท เปล ยนไปจากศตวรรษท 20 และ 19 โดยท กษะแห งศตวรรษท 21 ท ส าค ญท ส ด ค อ ท กษะการเร ยนร (Learning Skill) ส งผลให ม การเปล ยนแปลงการจ ดการเร ยนร เพ อให เด กในศตวรรษท 21 น ม ความร ความสามารถ และท กษะจ าเป น ซ งเป นผลจากการปฏ ร ปเปล ยนแปลงร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอน ตลอดจนการเตร ยมความพร อมด านต างๆ ท เป นป จจ ยสน บสน นท จะท าให เก ดการเร ยนร รวมท งเป นย คแห ง การแข งข นทางส งคมค อนข างส งในป จจ บ น ส งผลต อการปร บต วให ท ดเท ยมและเท าท นก บความเปล ยนแปลง ท เก ดข นในบร บททางส งคมในท กม ต รอบด าน ด งน นการเสร มสร างองค ความร (Content Knowledge) ท กษะ เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช ยวชาญเฉพาะด าน (Expertise) และสมรรถนะของการร เท าท น (Literacy) จ งเป นต วแปรส าค ญท ต องเก ดข นก บต วผ เร ยนในการเร ยนร ย คส งคมแห งการเปล ยนแปลงใน ศตวรรษท 21 น ได อย างม ประส ทธ ภาพ กระแสการปร บเปล ยนทางส งคมท เก ดข นในศตวรรษท 21 ซ งเป นย ค แห งความเป นโลกาภ ว ตน (The Globalization) ท ได เก ดว ว ฒนาการความก าวหน าในท กๆม ต เป นไปอย าง รวดเร วและร นแรง ส งผลต อว ถ การดารงช พของส งคมอย างท วถ ง ด งน นการก าหนดย ทธศาสตร และการสร าง ความพร อมท จะร บม อก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นน น เป นส งท ท าทายศ กยภาพและความสามารถของมน ษย ท จะสร างนว ตกรรมทางการเร ยนร ในล กษณะต างๆให เก ดข น และสามารถรองร บการเปล ยนแปลงด งกล าว การเร ยนร ในศตวรรษท 21 เป นการกาหนดแนวทางย ทธศาสตร ในการจ ดการเร ยนร โดยร วมก นสร าง ร ปแบบและแนวปฏ บ ต ในการเสร มสร างประส ทธ ภาพของการจ ดการเร ยนร ในศตวรรษท 21 โดยเน นท องค ความร ท กษะ ความเช ยวชาญและสมรรถนะท เก ดก บต วผ เร ยน เพ อใช ในการด ารงช ว ตในส งคมแห งความ เปล ยนแปลงในป จจ บ น โดยจะอ างถ งร ปแบบ (Model) ท พ ฒนามาจากเคร อข ายองค กรความร วมม อเพ อ ท กษะแห งการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (Partnership For 21 st Century Skills) ( ) ท ม ช อย อ ว า เคร อข าย P21 ซ งได พ ฒนากรอบแนวค ดเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท 21 โดยผสมผสานองค ความร ท กษะ เฉพาะด าน ความช านาญการและความร เท าท นด านต างๆ เข าด วยก น เพ อความส าเร จของผ เร ยนท งด าน การทางานและการดาเน นช ว ต กรอบแนวค ดในการจ ดการเร ยนร แห งศตวรรษท 21 ท แสดงผลล พธ ของน กเร ยนและป จจ ยส งเสร ม สน บสน นในการจ ดการเร ยนร เพ อรองร บศตวรรษท 21

15 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 15 ภาพกรอบแนวค ดเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (21 st Century Learning Framework) ( กรอบแนวค ดเช งมโนท ศน สาหร บท กษะแห งศตวรรษท 21 เป นท ยอมร บในการสร างท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (Model of 21 st Century Outcomes and Support Systems) ซ งเป นท ยอมร บอย าง กว างขวางเน องด วยเป นกรอบแนวค ดท เน นผลล พธ ท เก ดก บผ เร ยน (Student Outcomes) ท งในด านความร สาระว ชาหล ก (Core Subjects) และท กษะแห งศตวรรษท 21 ท จะช วยผ เร ยนได เตร ยมความพร อมใน หลากหลายด าน รวมท งระบบสน บสน นการเร ยนร ได แก มาตรฐานและการประเม น หล กส ตรและการเร ยน การสอน การพ ฒนาคร สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการเร ยนในศตวรรษท 21 การให การศ กษาส าหร บศตวรรษท 21 จะม ความย ดหย น สร างสรรค ท าทาย และซ บซ อน เป นการศ กษาท จะท าให โลกเก ดการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วอย างเต มไปด วยส งท าทาย และป ญหา รวมท ง โอกาสและส งท เป นไปได ใหม ๆ ท น าต นเต น โรงเร ยนในศตวรรษท 21 จะเป นโรงเร ยนท ม หล กส ตรแบบย ด โครงงานเป นฐาน (Project -based Curriculum) เป นหล กส ตรท ให น กเร ยนเก ยวข องก บป ญหาในโลกท เป น จร งซ งเป นประเด นท เก ยวข องก บความเป นมน ษย และคาถามเก ยวก บอนาคตเช งว ฒนธรรม ส งคม และสากล ภาพของโรงเร ยนจะเปล ยนจากการเป นส งก อสร างเป นภาพของการเป นศ นย รวมประสาท (Nerve Centers) ท ไม จ าก ดอย แต ในห องเร ยน แต จะเช อมโยงคร น กเร ยนและช มชน เข าส ข มคล งแห งความร ท วโลก คร เองจะ เปล ยนจากการเป นผ ถ ายทอดความร ไปเป นผ สน บสน นช วยเหล อให น กเร ยนสามารถเปล ยนสารสนเทศเป น ความร และนาความร เป นเคร องม อส การปฏ บ ต และให เป นประโยชน เป นการเร ยนร เพ อสร างความร และต อง ม การสร างว ฒนธรรมการส บค น (Create a Culture of Inquiry) ในศตวรรษท 21 การให การศ กษาตามทฤษฎ การเร ยนร ของบล ม (Bloom s Taxonomy of Learning) จะเปล ยนไป เน นท กษะการเร ยนร ข นท ส งข น (Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะท กษะ การประเม นค า (Evaluating Skills) จะถ กแทนท โดยท กษะการน าเอาความร ใหม ไปใช อย างสร างสรรค (Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ในอด ตท ผ านมา น กเร ยนไปโรงเร ยนเพ อใช เวลาใน การเร ยนรายว ชาต างๆ เพ อร บเกรด และเพ อให จบการศ กษา แต ในป จจ บ นจะพบปรากฏการณ ใหม ท แตกต าง ไป เช น การเร ยนการสอนท ช วยให น กเร ยนได เตร ยมต วเพ อใช ช ว ตในโลกท เป นจร ง (Life in the Real World) เน นการศ กษาตลอดช ว ต (Lifelong Learning) ด วยว ธ การสอนท ม ความย ดหย น (Flexible in How We Teach) ม การกระต นและจ งใจให ผ เร ยนม ความเป นคนเจ าความค ดเจ าป ญญา (Resourceful) ท ย งคงแสวงหา การเร ยนร แม จะจบการศ กษาออกไป

16 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 16 ล กษณะของหล กส ตรในศตวรรษท 21 จะเป นหล กส ตรท เน นค ณล กษณะเช งว พากษ (Critical Attributes) เช งสหว ทยาการ (Interdisciplinary) ย ดโครงงานเป นฐาน (Project-based) และข บเคล อนด วย การว จ ย (Research-driven) เช อมโยงท องถ นช มชนเข าก บภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสน กเร ยน สามารถร วมม อ (Collaboration) ก บโครงงานต าง ๆ ได ท วโลก เป นหล กส ตรท เน นท กษะการค ดข นส ง พห ป ญญา เทคโนโลย และม ลต ม เด ย ความร พ นฐานเช งพห ส าหร บศตวรรษท 21 และการประเม นผลตาม สภาพจร ง รวมท งการเร ยนร จากการให บร การ (Service) ก เป นองค ประกอบท ส าค ญภาพของห องเร ยนจะ ขยายกลายเป นช มชนท ใหญ ข น (Greater Community) น กเร ยนม ค ณล กษณะเป นผ ช น าตนเองได (Selfdirected) ม การท างานท งอย างเป นอ สระและอย างร วมม อก นคนอ น หล กส ตรและการสอนจะม ล กษณะท า ทายสาหร บน กเร ยนท กคน และค าน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล หล กส ตรจะไม เน นการย ดต าราเป นต ว ข บเคล อน (Textbook-driven) หร อแบบแยกส วน (Fragmented) เช นในอด ต แต จะเป นหล กส ตรแบบย ด โครงงานและการบ รณาการ การสอนท กษะและเน อหาจะไม เป นจ ดหมายปลายทาง (As an End) เช นท เคย เป นมา แต น กเร ยนจะต องม การเร ยนร ผ านการว จ ยและการปฏ บ ต ในโครงงาน การเร ยนร จากตาราจะเป นเพ ยง ส วนหน งเท าน น ความร (Knowledge) จะไม หมายถ งการจดจ าข อเท จจร งหร อต วเลข แต จะเป นส งท เก ดข น จากการว จ ยและการปฏ บ ต โดยเช อมโยงก บความร และประสบการณ เก าท ม อย ท กษะและเน อหาท ได ร บจะ เก ยวข องและม ความจ าเป นต อการปฏ บ ต ในโครงงาน จะไม จบลงตรงท การได ร บท กษะและเน อหาแล วเท าน น การประเม นผลจะเปล ยนจากการประเม นความจ าและความไม เก ยวโยงก บความเข าใจต อการนาไปปฏ บ ต ได จร ง ไปเป นการประเม นท ผ ถ กประเม นม ส วนร วมในการประเม นตนเองด วย (Self-assessment) ท กษะท คาดหว งส าหร บศตวรรษท 21 ท เร ยนร ผ านหล กส ตรท เป นสหว ทยาการ บ รณาการ ย ดโครงงานเป นฐาน และ อ นๆ ด งกล าวจะเน นเร อง 1) ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม (Learning and Innovation Skills) 2) ท กษะ ช ว ตและอาช พ (Life and Career Skills) ท กษะสารสนเทศ ส อ และเทคโนโลย (Information, Media and Technology Skills) ท คาดหว งว าจะเก ดข นได จากความร วมม อ (Collaboration) ในการท างานเป นท ม การค ดเช งว พากษ (Critical Thinking) ในป ญหาท ซ บซ อน การน าเสนอด วยวาจาและด วยการเข ยน การใช เทคโนโลย ความเป นพลเม องด การฝ กปฏ บ ต อาช พ การว จ ย และการปฏ บ ต ส งต างๆ ท กล าวมาข างต น ด งน น การให การศ กษาส าหร บศตวรรษท 21 ต องเปล ยนแปลงท ศนะ (Perspectives) จากกระบวน ท ศน แบบด งเด ม (Tradition Paradigm) ไปส กระบวนท ศน ใหม (New Paradigm) ท ให โลกของน กเร ยนและ โลกความเป นจร งเป นศ นย กลางของกระบวนการเร ยนร เป นการเร ยนร ท ไปไกลกว าการได ร บความร แบบง ายๆ ไปส การเน นพ ฒนาท กษะและท ศนคต ท กษะการค ด ท กษะการแก ป ญหา ท กษะองค การ ท ศนคต เช งบวก ความเคารพตนเอง นว ตกรรม ความสร างสรรค ท กษะการส อสาร ท กษะและค าน ยมทางเทคโนโลย ความ เช อม นตนเอง ความย ดหย น การจ งใจตนเอง และความตระหน กในสภาพแวดล อม และเหน ออ นใด ค อ ความสามารถใช ความร อย างสร างสรรค (The ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถ อเป นท กษะท ส าค ญจาเป นส าหร บการเป นน กเร ยนในศตวรรษท 21 ถ อเป นส งท ท าทาย ในการท จะพ ฒนาเร ยนเพ ออนาคต ให น กเร ยนม ท กษะ ท ศนคต ค าน ยม และบ คล กภาพส วนบ คคล เพ อเผช ญ ก บอนาคตด วยภาพในทางบวก (Optimism) ท ม ท งความสาเร จและม ความส ข จากบทความเร องท กษะของคนในศตวรรษท 21 ท เข ยนโดย ศ. น.พ.ว จารณ พาน ช ได กล าวว า การศ กษาในศตวรรษท 21 ท คนท กคนต องเร ยนร ต งแต ช นอน บาลไปจนถ งมหาว ทยาล ยและตลอดช ว ตค อ 3R x 7C กล าวค อ 3R ได แก 1. Reading (อ านออก) 2. (W)Riting (เข ยนได ) 3. (A)Rithmetics (ค ดเลขเป น) และ 7C ได แก

17 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น Critical thinking & problem solving (ท กษะด านการค ดอย างม ว จารณญาณ และท กษะ ในการแก ป ญหา) 2. Creativity & innovation (ท กษะด านการสร างสรรค และนว ตกรรม) 3. Cross-cultural understanding (ท กษะด านความเข าใจต างว ฒนธรรม ต างกระบวนท ศน ) 4. Collaboration, teamwork & leadership (ท กษะด านความร วมม อ การท างานเป นท ม และภาวะผ นา) 5. Communications, information & media literacy (ท กษะด านการส อสาร สารสนเทศ และร เท าท นส อ) 6. Computing & ICT literacy (ท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) 7. Career & learning skills (ท กษะอาช พ และท กษะการเร ยนร ) ด งน นท กษะของคนต องเตร ยมคนออกไปเป น Knowledge Worker โดยคร เพ อศ ษย น นจะต อง เปล ยนแปลงต วเองโดยส นเช งเพ อให เป น คร เพ อศ ษย ในศตวรรษท 21 ไม ใช คร เพ อศ ษย ในศตวรรษท 20 หร อศตวรรษท 19 ท เตร ยมคนออกไปท างานในสายพานการผล ตในย คอ ตสาหกรรม การศ กษาในศตวรรษ ท 21 ต องเตร ยมคนออกไปเป นคนท างานท ใช ความร (Knowledge Worker) และเป นบ คคลพร อมเร ยนร (Learning Person) ไม ว าจะประกอบส มมาช พใด มน ษย ในศตวรรษท 21 ต องเป นบ คคลพร อมเร ยนร และเป นคนทางานท ใช ความร แม จะเป นชาวนาหร อเกษตรกรก ต องเป นคนท พร อมเร ยนร และเป นคนทางาน ท ใช ความร ด งน น ท กษะสาค ญท ส ดของศตวรรษท 21 จ งเป นท กษะของการเร ยนร (Learning Skills) คร เพ อศ ษย เองต องเร ยนร 3R x 7C และต องเร ยนร ตลอดช ว ต แม เกษ ยณอาย จากการเป นคร ประจ าการไปแล วเพราะเป นการเร ยนร เพ อช ว ตของตนเอง ระหว างเป นคร ประจ าการก เร ยนร สาหร บเป นคร เพ อศ ษย และเพ อการด ารงช ว ตของตนเองโดยย าว าคร ต องเล กเป น ผ สอน ผ นต วเองมาเป นโค ช หร อ Facilitator ของการเร ยนของศ ษย ท ส วนใหญ เร ยนแบบ PBL ค อโรงเร ยนในศตวรรษท 21 ต องเล กเน นสอน ห นมาเน นเร ยน เน นท งการเร ยนของศ ษย และของคร การศ กษาท ด สาหร บคนย คใหม น นไม เหม อนการศ กษาเม อส บหร อย ส บป ท แล ว การศ กษาท ม ค ณภาพ จะต องเปล ยนร ปแบบการเร ยนร ของศ ษย ไปอย างส นเช ง และบทบาทของคร อาจารย ก ต องเปล ยนไปอย าง ส นเช ง คร ท ร กศ ษย เอาใจใส ศ ษย แต ย งใช ว ธ สอนแบบเด ม ๆ จะไม ใช คร ท ท าประโยชน แก ศ ษย อย างแท จร ง กล าวค อ คร ท ม ใจแก ศ ษย ย งไม พอ คร เพ อศ ษย ต องเปล ยนจ ดสนใจหร อจ ดเน นจากการสอน ไปเป นเน นท การ เร ยน (ท งของศ ษย และของตนเอง) ต องเร ยนร และปร บปร งร ปแบบการเร ยนร ท ตนจ ดให แก ศ ษย ด วย คร เพ อ ศ ษย ต องเปล ยนบทบาทของตนเองจาก คร สอน (Teacher) ไปเป น คร ฝ ก (Coach) หร อ ผ อ านวย ความสะดวกในการเร ยนร (Learning Facilitator) และต องเร ยนร ท กษะในการท าหน าท น โดยรวมต วก น เป นกล มเพ อเร ยนร ร วมก นอย างเป นระบบและต อเน องท เร ยกว า PLC (Professional Learning Community) คร ในศตวรรษท 21 ต องย ดหล กสอนน อย เร ยนมาก การเร ยนร ในศตวรรษท 21 ต องก าวข ามสาระ ว ชาไปส การเร ยนร ท กษะเพ อการด ารงช ว ตในศตวรรษท 21 (21st Century Skills) ท คร สอนไม ได น กเร ยนต องเร ยนเองหร อพ ดใหม ว าคร ต องไม สอนแต ต องออกแบบการเร ยนร และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ในการเร ยนร ให น กเร ยนเร ยนร จากการเร ยนแบบลงม อทา แล วการเร ยนร ก จะเก ดจากภายในใจ และสมองของตนเอง ซ งการเร ยนร แบบน เร ยกว า PBL (Project-Based Learning) ท กษะเพ อการด ารงช ว ตในศตวรรษท 21 ได แก สาระว ชาหล ก ภาษาแม และภาษาโลก ศ ลปะ ว ทยาศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร เศรษฐศาสตร ร ฐและความเป นพลเม องด

18 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 18 ห วข อส าหร บศตวรรษท 21 ได แก ความร เก ยวก บโลก ความร ด านการเง น เศรษฐศาสตร ธ รก จ และการเป นผ ประกอบการ ความร ด านการเป นพลเม องด ความร ด านส ขภาพ ความร ด านส งแวดล อมท กษะ ด านการเร ยนร และนว ตกรรม ความร เร มสร างสรรค และนว ตกรรม การค ดอย างม ว จารณญาณและ การแก ป ญหา การส อสารและการร วมม อ ท กษะด านสารสนเทศ ส อ และเทคโนโลย ได แก ความร ด านสารสนเทศ ความร เก ยวก บส อ ความร ด านเทคโนโลย ท กษะช ว ตและอาช พ ได แก ความย ดหย นและปร บต ว การร เร มสร างสรรค และเป นต วของต วเอง ท กษะส งคมและส งคมข ามว ฒนธรรม การเป นผ สร างหร อผล ต (Productivity) และความร บผ ดร บชอบเช อถ อ ได (Accountability) ภาวะผ นาและความร บผ ดชอบ (Responsibility) ท กษะท จาเป นในศตวรรษท 21 ท ควรจะม เพ มเต มในคนศตวรรษท 21 อ นได แก ความร บผ ดชอบในหน าท และความสามารถในการปร บต ว (ความสามารถในการด ดแปลงให เหมาะสมได ) (Accountability and Adaptability) การฝ กความร บผ ดชอบส วนต วและความย ดหย นในบร บท ส วนต ว ท ทางาน และช มชน ก าหนดและบรรล ตามมาตรฐานและเป าหมายท ส งสาหร บตนเองและผ อ น อดทน ต อสภาวะท คล มเคร อ ท กษะการส อสาร (Communication Skills) ความเข าใจ การจ ดการ และการสร างการส อสาร ทางการพ ด การเข ยนท ม ประส ทธ ภาพ และผ านทางม ลต ม เด ย ในร ปแบบและบร บทท หลากหลาย ความค ดสร างสรรค และความกระต อร อร น (ความอยากร อยากเห น) ทางป ญญา (Creativity and Intellectual Curiosity) การพ ฒนา การนาไปใช และการส อสารข อค ดเห นไปส ผ อ น เป ดร บและโต ตอบแง ม ม ท ใหม และหลากหลาย การค ดเช งว พากษ และการค ดอย างเป นระบบ (Critical Thinking and Systems Thinking) ฝ กการให เหต ผลในการท าความเข าใจและการสร างทางเล อกท ซ บซ อน การเข าใจในความส มพ นธ ระหว าง ระบบต าง ๆ ข อม ลและท กษะการอ านเข ยนส อ (Information and Media Literacy Skills) การว เคราะห การเข าถ ง การจ ดการ การบ รณาการ การประเม นและการจ ดทาข อม ลในร ปแบบและส อท หลากหลาย ท กษะระหว างบ คคลและการร วมม อประสานก น (Interpersonal and Collaborative Skills) ร จ กการท างานเป นท มและภาวะผ น า การปร บต วในบทบาทและความร บผ ดชอบท แตกต าง การท างาน อย างม ผล ตภาพ (Productivity) ก บผ อ น การเห นอกเห นใจ การเคารพในม มมองท แตกต างก น การระบ ป ญหา การก าหนดและการแก ป ญหา (Problem Identification, Formulation and Solution) ความสามารถในการกาหนดขอบข ายของป ญหา ว เคราะห และแก ป ญหา การก าก บตนเอง (Self-direction) ก าก บด แลความเข าใจของตนเองและเร ยนร ความต องการ ระบ แหล งเร ยนร ท เหมาะสม การถ ายโอนส งท เร ยนร จากท หน งไปย งอ กท หน ง ความร บผ ดชอบต อส งคม (Social Responsibility) ใส ใจต อช มชนขนาดใหญ อย างม ความ ร บผ ดชอบ ตระหน กในพฤต กรรมทางเช อชาต ในบร บทของช มชน ท ทางานและรายบ คคล นอกจากน นโรงเร ยนและคร ต องจ ดระบบสน บสน นการเร ยนร ได แก มาตรฐานและการประเม นในย ค ศตวรรษท 21 หล กส ตรและการเร ยนการสอนส าหร บศตวรรษท 21 การพ ฒนาคร ในศตวรรษท 21 สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการเร ยนในศตวรรษท 21 ท งย งเป นแนวทางในการก าหนดเป นว ส ยท ศน ส การ ปร บแนวค ดส การปฏ ร ปการศ กษาไทย การสร างความเข มแข งทางการศ กษาของไทยภายใต บร บทแห งการ เปล ยนแปลงท เก ดข นย อมเป นส งท ท กฝ ายควรตระหน กและมองเห นความสาค ญในการกาหนดย ทธศาสตร ของ

19 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 19 การพ ฒนาคนส การพ ฒนาชาต เพ อก าวส ส งคมโลกท ามกลางสภาพการณ แห งการแข งข นในป จจ บ น การสร าง ความเข มแข งของคนในชาต ในการจ ดการศ กษาจะเป นป จจ ยส าค ญท ท กฝ ายต องร วมก นทางานอย างเป นองค รวม โดยเฉพาะอย างย งภายใต ย ทธศาสตร ของการปฏ ร ปการศ กษา (Educational Reform) น นย อมม ความสาค ญและจาเป นท ต องร วมก นกาหนดย ทธศาสตร เพ อสร างความร แก คนในชาต อย างม ค ณค าและเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ส งผลต อการปฏ ร ปและเก ดการพ ฒนาอย างย งย น (Sustainable Development) ซ งด าเน นการภายใต ย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษาทศวรรษท 2 ท ม งพ ฒนาและปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของการท างานใหม ท ง 4 ด านได แก การปฏ ร ปผ เร ยนย คใหม การปฏ ร ปคร ย คใหม การปฏ ร ปโรงเร ยนและ แหล งเร ยนร ย คใหม และการปฏ ร ประบบบร หารจ ดการย คใหม น นน าจะม การว เคราะห ว จ ยเพ อปร บแนวค ด ของต วแบบท นาเสนอท งสองต วแบบด งกล าวน นมาปร บใช ก บการปฏ ร ปการศ กษาทศวรรษท สองน ให เก ดความ เหมาะสมก บบร บททางส งคมรอบด าน เน องจากป จจ ยต างๆท จะสร างท กษะความร จากงานว จ ยท ง 2 งาน ด งกล าวข างต นน น ต างสอดร บก บกระบวนท ศน (Paradigm) ของการปฏ ร ปการศ กษาตามท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ในศตวรรษท 21 ท กษะท อยากให เก ดก บผ เร ยน ค อ 3R x 7C และต องเร ยนร ตลอดช ว ต ท กษะช ว ต 3 อย างท ควรจะม ได แก ท กษะช ว ตและการท างาน ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม ท กษะด านสารสนเทศ ส อ และเทคโนโลย รวมท งย งส งเสร มการเร ยนร ผ าน PBL Problem Based Learning (กระบวนการเร ยนร จาก ปมป ญหาส ป ญญา) และพ ฒนาคร ผ สอนผ านกระบวนการ PLC เพราะการศ กษาเป นรากฐานส าค ญท ทาให คน เก ดท กษะต างๆ โดยเฉพาะอย างย งในการเตร ยมประชากรให พร อมท จะเผช ญก บการเปล ยนแปลงเพ อท จะ ดารงอย ในส งคมได อย างเป นส ข การศ กษาค อสร างพล งป ญญาแก ประชากร เพ อพร อมร บก บป ญหาต าง ๆ ท งในเร องเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ด งน นการศ กษาจ งถ อได ว าเป นเคร องม อสาค ญสาหร บพ ฒนาประชากร เพ อเตร ยมความพร อมในย คศตวรรษป จจ บ น แต ท งน การศ กษาจะต องต งอย บนพ นฐานของค ณค าท แท จร ง ในความเป นมน ษย ในฐานะเป นหล กความค ดเช งค ณภาพ

20 บทความท กษะแห งศตวรรษท 21 น ส ตปร ญญาเอก สาขาหล กส ตรและการสอน ร น 5 20 เอกสารอ างอ ง วรพจน วงศ ก จร งเร อง และ อธ ป จ ตตฤกษ (แปล). ท กษะแห งอนาคตใหม : การศ กษาเพ อศตวรรษท 21. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ Open Worlds ส ว ทย ม ลคาและคณะ. การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นการค ด. กร งเทพฯ: อ เค บ คส Mishra, Punya and Kereluik, Kristen. What 21st Century Learning? A Review and a Synthesis. (online) Available from 21stCenturyKnowledge-PM-KK.pdf. ( November 18, 2012 ) North Central Regional Laboratory & Metiri Group. En Gauge 21st Century Skills : Literacy in The Digital Age. Chicago : North Central Regional Educational Laboratory, Partnership for 21st Century Skills. P21 Framework Definitions. (online) Available from -Definitions.pdf. ( November 18, 2012 ) Framework for 21st Century Learning. (online) Available from Centuryskills.org.pdf. ( November 18, 2012 ) Doctoral Program in Educational Technology and Communications #1. Sukhothai Thammathirat Open University. www. addkutec3.com/wp-content/uploads/2012/11/ท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท -21.pdf www. hu.swu.ac.th/hu/km/files/2_changes_in_the_world21.pdf www. noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf www. p21.org/storage/documents/p21_framework_definitions.pdf www. qlf.or.th/

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information