แนวทางการบร หารงานคณะเทคน คการแพทย 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการบร หารงานคณะเทคน คการแพทย 16"

Transcription

1 นโยบาย. การบร หาร การศ กษา จ ดการเร ยน การสอน ท ง ด านว ชาการ และท กษะ ว ชาช พท ม ค ณภาพ ระด บ แนวหน าของ ประเทศ และ เท ยบเท าระด บ สากล. ท กหล กส ตร ผ านเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรของ สกอ. และ TQF. บ ณฑ ต ระด บปร ญญา ตร ม พ นฐาน ว ชาการท เข มแข ง ม ท กษะว ชาช พ สามารถ ปฏ บ ต งานทาง คล น กได อย าง ถ กต องและม ประส ทธ ภาพ. ผล กด นให ม การปร บปร ง หล กส ตรตาม เกณฑ มาตรฐาน ให แล วเสร จ ภายใน ป. พ ฒนา ค ณภาพของ อาจารย และ บ คลากรสาย สสน น ว ชาการ. กรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ต ดตามความก าวหน าท ก 3 เด อน. แสวงหา และหร อจ ดสรร ท นการศ กษาให อาจารย ไปศ กษา ต อในระด บปร ญญาเอก กระต นให อาจารย ผล ตผลงาน และขอต าแหน งทางว ชาการ โดยมอบหมายให ห วหน า ภาคว ชาเป นผ ต ดตาม จ ดสรรงบประมาณในการ พ ฒนาห องสม ด และเทคโนโลย ช วยการเร ยนการสอนและ แสวงหางบประมาณ สสน น เพ มเต มจากภายนอก. จ านวนหล กส ตรท ผ าน เกณฑ มาตรฐานของ สกอ. และ TQF. จ านวนอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอก:โท:ตร จ านวนอาจารย ท ม ต าแหน งว ชาการ ศ.: รศ. : ผศ. : อ. อ ตราการเพ มข นของ งบประมาณท ใช สสน น ห องสม ดประจ าป 3 หล กส ตร (ผ าน เฉพาะ เกณฑ สกอ.) :: ::: 7 3 :: :8: :38 :0: :8: :3 3:38: :9: :3 :37: :: 8 :30 พ ฒนาท กษะการส บค น ข อม ลความร ทาง internet ให แก บ คลากร และ นศ. อ ตราการเพ มข นของ บ คลากรและ นศ. ผ ใช บร การย มหน งส อ และ เข าร วมการอบรมต างๆ ของ ห องสม ด จ ดสรรงบประมาณสสน น การไปฝ กอบรม ประช มว ชาการ น าเสนอผลงานท งใน และต าง ประเทศ ให แก อาจารย และ บ คลากรสสน นว ชาการ ของอาจารย บ คลากรท ไปฝ กอบรม ประช มว ชาการ น าเสนอ ผลงานในแต ละป แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

2 ใช ศ นย บร การ เท ค การแพทย เป น แหล งเพ มท กษะ ว ชาช พให อาจารย และฝ ก ปฏ บ ต งานทาง คล น กของ น กศ กษา จ ดระบบการท างานของ ศ นย บร การเท คการแพทย ให เอ อต อการสสน นการเร ยนการ สอนท กสาขาว ชา และผล กด นให ห องปฏ บ ต การได ร บการร บรอง มาตรฐาน ISO 89 จ ดหาว สด อ ปกรณ เคร องม อ ให เพ ยงพอต อการฝ กปฏ บ ต งาน ของนศ. ท ผ าน การฝ กงานจากศ นย บร การฯ การร บรองมาตรฐาน ค ณภาพ ISO 89 ของ ศ นย บร การฯ ผลการประเม นการสอน ภาคปฏ บ ต ของ นศ. ร บรอง ระด บ (ส งส ด =) ค ณภาพการ เร ยนการสอน เท ยบเท าระด บ สากล เป ดโอกาส ให นศ. ได เร ยนร ฝ กฝนความ ช านาญใน ห องปฏ บ ต การ และฝ ก ประสบการณ ทางคล น กจาก โรงพยาบาลท ม ค ณภาพส ง 3. ม ความ ร วมม อด านการ เร ยนการสอน การฝ กอบรม ก บ สถาบ นใน ต างประเทศ ค ดเล อกโรงพยาบาลท ผ าน การร บรองมาตรฐาน เป นแหล ง ฝ กงานของน กศ กษา 3. แสวงหาแหล งท นสสน น ความร วมม อทางว ชาการก บ สถาบ นต างประเทศ และขยาย จ านวนสถาบ นท ม ความร วมม อ ส งเสร มอาจารย ให เป น อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ร วมก บอาจารย ในสถาบ น ต างประเทศ ของโรงพยาบาล ห องปฏ บ ต การท ร บ นศ. เข าฝ กงาน ท ได ร บการ ร บรองมาตรฐานค ณภาพ ระด บสากล ของนศ. ท สอบ ผ าน ใบอน ญาตประกอบ ว ชาช พในคร งแรกของแต ละป 3. จ านวนน กศ กษาท ได ร บ ท นให ไปอบรม หร อท าว จ ย ในต างประเทศ จ านวนน กศ กษาท ม อาจารย ท ปร กษา อาจารย ท ปร กษาร วม ในสถาบ น ต างประเทศ 78. (MT) ส งเสร มให ม การท าว จ ยและ ว จ ยเพ อว ทยาน พนธ ท ผลงาน สามารถต พ มพ ในวารสาร นานาชาต ระด บด บทความว จ ยท สามารถต พ มพ ในวารสาร ระด บชาต และนานาชาต ท ส บค นได ด วยระบบ ISI หร อ Scopus ต อจ านวน อาจารย 7 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

3 สอดแทรก การใช ภาษา อ งกฤษ ในการ เร ยนการสอน มอบหมายให ภาคว ชา จ ดการสอนแบบ ภาษา ใน กระบวนว ชาท เหมาะสม ของกระบวนว ชา ท ม การสอนแบบ ภาษา น กเร ยน นศ. แรกเข าม ค ณภาพส ง และเข าเร ยน ตามจ านวน ท ต งเป าไว. สร าง ภาพพจน ท ด ของคณะฯ ด าน ค ณภาพ การศ กษา และแนวทาง ความก าวหน าใน การประกอบ อาช พให ส งคม ทราบ. เพ มการประชาส มพ นธ หล กส ตร โดยว ธ การเช งร ก เพ มส ดส วนการร บน กเร ยนท ต งใจมาศ กษาท คณะฯ. ของน กเร ยน ท มารายงานต วเข าเร ยนใน คณะฯ เท ยบจากเป าหมาย นโยบาย. การบร หาร จ ดการองค กร พ ฒนาระบบ บร หารให ม ประส ทธ ภาพ คล องต ว โปร งใส บ คลากรม ส วน ร วมในการ บร หาร เป น องค กรแห งการ เร ยนร และ ม งเน นการสร าง ว ฒนธรรม ค ณภาพให แก บ คลากรท ก.ม ระบบการ บร หารท ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ ลดข นตอนการ ท างาน ลด ความเส ยง. บร หารงาน โดยอาศ ย หล กการจ ดการ เช งกลย ทธ (Strategic Management) และ Balanced Scorecard. ท าโครงการพ ฒนาทร พยากร และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ Morning Coffee MIS ท ช วย การบร หาร และต ดตามงาน รายว น ท าโครงการอบรมเพ อพ ฒนา ท กษะการบร หารงานสม ยใหม ให แก ผ บร หาร และบ คลากรระด บ ห วหน างาน จ ดท าแผนปฏ บ ต การในท ก และการต ดตาม ปร บปร งผลงานประจ าป. ของหน วยงานท สร างฐานข อม ลท สมบ รณ เช อมโยงก นได ของหน วยงานท สามารถใช ระบบ Morning Coffee MIS ของผ บร หารและ ห วหน างานท เข าใจเก ยวก บ Strategic Management และ Balanced Scorecard จ านวนคร งของการประช ม ต ดตามแผนฯ ของแผนปฏ บ ต การท ด าเน นงานส าเร จตาม คร ง แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

4 ระด บ. เป นองค กร แห งธรรมาภ บาล โปร งใส สาม คค ม งเป น องค กรตาม ค าน ยม และ บ คลากรม ค ณภาพช ว ตท ด บร หารจ ดการ ความเส ยงอย าง เป นระบบ. ส อสารให บ คลากรทราบ สถานะและเป ด โอกาสให แสดง ความค ดเห นต อ การบร หารคณะฯ บ คลากรเข าใจ เช อ และ ปฏ บ ต ตาม ค าน ยมของ คณะฯ ม คณะกรรมการบร หารความ เส ยง จ ดท าแผนจ ดการเก ยวก บ ความเส ยงในท กม ต. ท าโครงการอบรมการ บร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล ม การประเม นการท างานของ ผ บร หารป ละคร ง ประชาส มพ นธ ในเอกสารต ดต อ งาน และปล กฝ ง ช กชวน บ คลากรให ปฏ บ ต ตามค าน ยม ว ตถ ประสงค ของการ ด าเน นงานตามแผน. ของผ บร หาร ห วหน างานท ผ านการอบรม เร องหล กธรรมาภ บาล ของบ คลากรท ประเม นการท างาน และให ข อค ดเห นแก ผ บร หาร ของบ คลากรท ทราบและเข าใจค าน ยมของ คณะฯ ของบ คลากรท ปฏ บ ต ตามค าน ยมของ คณะฯ ม ว ธ ประเม นผลงาน ของบ คลากรท ช ดเจน ย ต ธรรม เป นท ยอมร บ ม การประเม นผลงานบ คลากร ตามเกณฑ ท ตกลงก นไว ระด บความพ งพอใจของ บ คลากรต อการประเม นผล งาน ระด บ (ส งส ด =) บร หารงาน ด านงบประมาณ การเง น พ สด และบ ญช โดย อาศ ยระบบบ ญช ตามเกณฑ พ ง ร บพ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต (Accrual Basis) และระบบบ ญช ต นท นก จกรรม ต ดตามตรวจสอบรายงาน ด านงบประมาณแบบ real time ของการใช จ าย งบประมาณท เป นไปตาม แผน ความผ ดเก ยวก บการ ประพฤต ม ชอบทางด าน การเง น คร ง แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 9

5 (Activitybased Costing) สอดคล องก บ การบร หาร การเง นและพ สด ของ มช. สร าง จ ตส าน กของ ความสาม คค การเส ยสละเพ อ ส วนรวม ความม ส วนร วมเป น เจ าของคณะฯ ม ก จกรรมส งเสร มการท างาน เป นท ม โดยสร าง cross functional team ท ม ประส ทธ ภาพ ม ก จกรรมสร างความสาม คค การร แพ ร ชนะร อดทน เช น การ จ ดงานก ฬาส และเข าร วมแข งข น ในงานก ฬาบ คลากร ของบ คลากรท ไป ช วยงานในหน วยอ นในรอบ ป อย างน อย ก จกรรม จ านวนของ บ คลากรท เข าร วมก จกรรม ส วนรวมของคณะฯ บ คลากรท ก ระด บม ความ สามารถ ศ กยภาพใน การท างานส ง ม การพ ฒนา ตนเองอย าง ต อเน อง. บ คลากรม ว ฒนธรรม ค ณภาพ ท ม ง ท างานแบบม อ อาช พ ส งเสร มการ ด แลส ขภาพของ บ คลากรและ ครอบคร ว 3. พ ฒนา บ คลากรท ก ระด บ ให ม จ ตส าน กในการ ใฝ เร ยนร และ ปร บปร งตนเอง ตลอดเวลา. เตร ยมความ พร อมส การ ท างานตาม แนวทางของ เกณฑ รางว ล ค ณภาพ (TQA) ม โครงการตรวจส ขภาพ ประจ าป ณ ศ นย บร การเท ค การแพทย ฯ โดยให ส วนลดแก บ คลากรท เป นพน กงาน มหาว ทยาล ย 0% และญาต สายตรง (ท เบ กไม ได ) % 3. สร างแผนการอบรมเพ อพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให สอดคล อง ก บงานท ร บผ ดชอบ.จ ดอบรมบ คลากรเพ อสร าง ความเข าใจเก ยวก บ TQA เพ อ เตร ยมพร อมท จะน าไปส การ ปฏ บ ต ของบ คลากรท เข าร บการตรวจส ขภาพ ประจ าป ของญาต สาย ตรงท เข าร บการตรวจ ส ขภาพประจ าป 3. ของบ คลากรท ผ านการอบรมตามแผน. ของบ คลากร ระด บผ บร หารห วหน า ภาคว ชาห วหน างานท ผ าน การอบรมเร อง TQA แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 0

6 นโยบาย 3. การพ ฒนา งานว จ ย ส งเสร มการ ว จ ย ท งงาน ว จ ยพ นฐาน และงานว จ ย ประย กต ท ม ค ณภาพระด บ นานาชาต โดย ม งเน นงานว จ ย เช งบ รณาการ ท สามารถตอบ สนองนโยบาย ว จ ยของ มหาว ทยาล ย ของชาต และ สสน นการน า ผลงานว จ ยไป ใช ประโยชน. ผล ตผล งานว จ ยท ม ค ณค า ม การบ รณาการ ความร และ ตอบสนอง ความต องการ ของส งคม. ก าหนดท ศ ทางการว จ ยของ คณะฯ ให สอดคล องก บ นโยบายว จ ยของ มหาว ทยาล ย และของชาต เพ มโอกาส ในการว จ ย ระด บส ง ส าหร บ คณาจารย โดย ใช จ ดแข งค อ เคร อข ายความ ร วมม อระหว าง คณะฯ ก บ สถาบ นว จ ยและ พ ฒนาประเทศ ฝร งเศสและ มหาว ทยาล ย ฮาร วาร ด สหร ฐอเมร กา ท ม อย แล วให เก ด ประโยชน ส งส ด. แต งต งคณะกรรมการส งเสร ม และพ ฒนางานว จ ยให ม หน าท ก าหนดแผน ต ดตามและพ ฒนา แผนงานว จ ยของคณะฯ สสน นให ขยายความ ร วมม อก บองค กร สถาบ นท ง ภาคร ฐและเอกชน ท งในและ ต างประเทศ โดยสสน นให คณาจารย สร างเคร อข ายใหม ด าน ความร วมม อก บน กว จ ย หน วยงานท ม ศ กยภาพในการ เข าถ งแหล งท นสสน นการว จ ย ระด บนานาชาต สสน นให คณาจารย ร นใหม เข าร วมท างานว จ ยก บกล มว จ ย ของคณะฯ ท ท าร วมก บ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาประเทศ ฝร งเศสและมหาว ทยาล ย ฮาร วาร ด สหร ฐอเมร กา. จ านวนการประช มเพ อ บร หารแผนการว จ ย จ านวนความร วมม อ ก บ องค กร สถาบ นท งภาคร ฐ และเอกชน ท งในและ ต างประเทศ จ านวนอาจารย ท เข า ร วมก บกล มว จ ยของคณะฯ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ประเทศฝร งเศส มหาว ทยาล ยฮาร วาร ด คร ง ฉบ บ ม ศ นย ว จ ยท ม ความเป นเล ศ เฉพาะด าน น กว จ ยม ความ สามารถส ง. รวมกล ม น กว จ ย เพ อ ท างานเป นท ม และก อต งเป น ศ นย ว จ ยข น ภายในคณะฯ. จ ดระบบน กว จ ยอาว โส ท า หน าท ให ค าปร กษา (Mentor) เพ อสสน นน กว จ ยร นใหม ใน การสร างโจทย ว จ ย และพ ฒนา โครง การว จ ยท ม ค ณค า ได ร บ ท นสสน นจากแหล งท นขนาด ใหญ. จ านวนกล มว จ ยในคณะฯ จ านวนกล มว จ ยของคณะฯ ท ได ร บการแต งต งให เป น ศ นย ความเป นเล ศ ของ มหาว ทยาล ย เช ยงใหม กล ม ศ นย แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

7 3. ผลผล ต และ ผลงานว จ ย ม การเผยแพร ส สาธารณชน และน าไปใช ประโยชน ได จร ง 3. ส งเสร มให ม การต พ มพ ผลงานว จ ย ท ง ในวารสาร ระด บชาต และ นานาชาต รวมท งการ น าเสนอ ผลงานว จ ย ในท ประช มว ชาการ ต างๆ 3. จ ดอบรมว ธ การเข ยน โครงการว จ ยอย างไร ให ได ร บ ท นสสน น จ ดอบรมว ธ การเข ยน manuscript ให แก คณาจารย 3. ของอาจารย ท ได ร บท นว จ ยจากภายใน และภายนอกสถาบ น งบประมาณว จ ยของ คณาจารย ท ได ร บท น สสน นการว จ ย จ านวนงานว จ ยท ต พ มพ ของผลงานว จ ย ของคณาจารย ท น าเสนอใน ท ประช มว ชาการ และ ต พ มพ ในวารสารระด บชาต และนานาชาต ต ออาจารย ประจ า ล านบาท เร อง นโยบาย. การพ ฒนา ระบบกายภาพ และอน ร กษ สภาพแวดล อม บร หาร จ ดการอาคาร สถานท และการ ใช พ นท อย าง ค มค า โดย. ม จ านวน ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ และห องว จ ย เพ ยงพอต อ จ านวน นศ. และเอ อต อการ ขยายงานใน อนาคต ส งเสร มให ม การ จดส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร มอบหมายให คณะกรรมการ ส งเสร มและพ ฒนางานว จ ยให ค าปร กษาแก คณาจารย เก ยวก บ ข นตอนการจดส ทธ บ ตรอน ส ทธ บ ตร โดยฝ ายว จ ยและว เทศ ส มพ นธ เป นผ ประสานงานและ อ านวยความสะดวกในการจด ส ทธ บ ตรอน ส ทธ บ ตร จ านวนล ขส ทธ ส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร ท ได ร บการจดทะเบ ยนจาก ผลงานว จ ยของคณะฯ ฉบ บ. เพ มจ านวน ห องเร ยน ห อง ว จ ยและห องพ ก น กศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา. แสวงหาแหล งงบประมาณ พ เศษเพ อสร างอาคารเร ยน ว จ ย และบ ณฑ ตศ กษาหล งใหม ณ พ นท ระหว างอาคารธาราบ าบ ด และอาคารเร ยนรวมเท คฯ พยาบาลโดยร วมก นบร หารพ นท ก บคณะพยาบาลศาสตร และคณะ แพทยศาสตร. ข อตกลงในการใช พ นท ก บคณะพยาบาลฯ และ คณะแพทย ฯ จ านวนงบประมาณท ได ร บส าหร บการสร าง อาคาร (0% Government budget :0% Donation) ล านบาท * 3 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 7 * * *

8 ค าน งถ งการ อน ร กษ ส งแวดล อม การ ประหย ด พล งงาน และ การเป น Green and Clean Campus. ม ร านอาหาร ในบร เวณ คณะฯ 3. ม พ นท จอด รถส าหร บ บ คลากร และ นศ. อย าง พอเพ ยง. หาพ นท และ งบประมาณ ปร บปร งพ นท และค ดเล อก ผ ประกอบการท ให บร การอาหาร ค ณภาพ ในราคา ย อมเยา 3. หาพ นท จอด รถเพ มจาก หน วยงาน ใกล เค ยง. ปร บพ นท และอาคารบร เวณ หน วยช างให เป นร านอาหาร จนกว าจะสร างต กใหม ได ซ งช น ล างของต กใหม จะจ ดเป น ร านอาหาร และสว สด การ 3. เจรจาขอความร วมม อแบบต าง ตอบแทน จากส าน กงานทาง หลวงเช ยงใหม. ม ร านอาหารท เป ด ให บร การในบร เวณคณะฯ 3. ข อตกลงความร วมม อใน การใช พ นท จอดรถใน ส าน กงานทางหลวง เช ยงใหม จ านวน ร าน ฉบ บ. ม การบร หาร จ ดการ การใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ. พ ฒนา ระบบโลจ สต กส ในคณะฯ และ ระหว างคณะฯ ก บหอพ กเพ อลด การใช พล งงาน. ขอความร วมม อจาก สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพล งงาน มหาว ทยาล ย เช ยงใหม เพ อ ส ารวจความเป นไปได ในการน า ระบบผล ตไฟฟ าจากพล งงาน แสงอาท ตย มาใช ท คณะฯ. โครงการส ารวจความ เป นไปได ในการน าระบบ ผล ตไฟฟ าจากพล งงาน แสงอาท ตย จ านวน โครงการ ศ กษาและปร บปร งระบบโลจ สต กส ของนศ. ในการเด นทาง ไปห องเร ยน การส อสารขนส ง เอกสาร อ ปกรณ ระหว างต ก โครงการศ กษาระบบโลจ สต กส ท เหมาะสมของ คณะฯ จ านวน โครงการ จ ดท าแนวปฏ บ ต ในการ ประหย ดไฟฟ า เพ อแจ งและต ด ประกาศให บ คลากรนศ.ทราบ และแจ งความส นเปล องไฟฟ า ของแต ละหน วยงานให ทราบท ว ก น อ ตราการเพ มข นของค า ไฟฟ าในเท ยบเด อนต อ เด อน ในระหว างป แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 3

9 . ม ส งแวด ล อมท น าอย และปลอดภ ย ต อส ขภาพ.ม การจ ดการ ขยะ สารเคม กากก มม นตร งส และขยะต ดเช อ ต างๆ จาก ห องปฏ บ ต การ อย างถ กว ธ. ให ความร และท าความเข าใจ แก บ คลากร และ นศ. ถ งว ธ การท เหมาะสม ถ กต อง ตามหล ก ว ชาการ ในการจ ดการเก ยวก บ การก าจ ดขยะ และสารเคม ด แลร กษาความสะอาด และ สภาพ แวดล อมให สวยงาม ร มร น เพ อให ม บรรยากาศท ด ส าหร บ การเร ยนการสอนและ การ ปฏ บ ต งาน. ผลการประเม นความพ ง พอใจของบ คลากรและ น กศ กษาต อสภาพ แวดล อมบรรยากาศการ เร ยนร การท างาน จ านวนโครงการท ด าเน นการเพ อแก ไขลด ป ญหาส งแวดล อมและ มลพ ษ ระด บ (ส งส ด =) จ านวน นโยบาย. การพ ฒนา แหล ง ทร พยากร และ แสวงหา งบประมาณ สสน นการ บร หาร ม ศ นย บร การ เท ค การแพทย เป น แหล งแสวงหา รายได ท แน นอน ม การพ ฒนา ศ นย ฯ อย าง ต อเน อง ม แผนการหา รายได จาก หลายช องทาง ม การต ดตาม แผนและสภาวะ การเง นของ คณะฯ อย างเป น. ม แหล ง รายได ท พอเพ ยงต อ การพ งตนเอง ของคณะ. จ ดเก บ ค าธรรมเน ยม การศ กษา อย างเหมาะสม. ก าหนด แผนการหา รายได ประจ าป ใช จ ดแข งด าน ความร และ เทคโนโลย ของ อาจารย มา ให บร การ ส ขภาพด วย เทคโนโลย ข น ส ง เพ อสร าง รายได. ปร บเพ มอ ตรา ค าธรรมเน ยม พ เศษระด บ ปร ญญาตร ให เหมาะสมก บ. ให ศ นย บร การเท ค การแพทย เป นหล กในการ แสวงหารายได ด าเน นการตามแผนการหา รายได และต ดตามผลส มฤทธ ของแผน เป ดบร การใหม ท ใช เทคโนโลย ใหม เพ อเพ มพ น รายได อย างต อเน อง ให บร การเช งร ก ด านบร การ ส ขภาพถ งบ าน สถาน ประกอบการ. ร วมก บคณบด สาย ว ทยาศาสตร ส ขภาพ จ ดท า โครงการเพ มค าธรรมเน ยมพ เศษ เสนอต อผ บร หารมหาว ทยาล ยฯ. ของรายได ท เพ มข นในแต ละป ของการตรวจ บร การใหม ท เป ดบร การ ส ดส วนผ ใช บร การท บ านสถานประกอบการต อ ผ มาร บบร การท ศ นย ฯ. โครงการน าเสนอต อ ผ บร หารมหาว ทยาล ยฯ ส ดส วน ม โครงการ 3 30 (เป ด บร การ สปสช) 7 : 3: 3.: แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย :

10 ป จจ บ น สภาพป จจ บ น 3. ม แหล ง สสน น งบประมาณ เพ อจ ด ก จกรรมสร าง เสร มศ กยภาพ บ คลากร 3. แสวงหา แหล งสสน น งบประมาณการ จ ดอบรม หร อ ประช มว ชาการ ระด บภ ม ภาค หร อนานาชาต จากหน วยงานร ฐ และสถาบ น ภายนอก 3. จ ดท าโครงการประช มว ชาการ โดยขอร บการสสน นจาก สกอ., กระทรวงต างประเทศ และ องค กรต างประเทศเช น สถานท ต ฝร งเศสประจ าประเทศไทย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาของ ฝร งเศส, British Council เป นต น 3. จ านวนโครงการประช ม จ านวนท นท ได ร บการ สสน น คร ง จ านวน ท น. ม ศ ษย เก า ให การอ ปถ มภ และสสน น ก จกรรมของ คณะฯ อย าง ต อเน อง. ส งเสร มให ม สมาคมม ลน ธ ศ ษย เก าของ คณะฯ. ประสานงานก บศ ษย เก าอย าง ใกล ช ดเพ อจ ดก จกรรมระดมท น ร วมก นเป นประจ า. จ านวนก จกรรม ท นทร พย ท ได ร บบร จาค คร ง ล านบาท นโยบาย. การพ ฒนา ค ณภาพ น กศ กษา บ ณฑ ต และ ศ ษย เก า สร าง น กศ กษา บ ณฑ ตท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความสามารถใน การครองตน ครอง ครอง งาน. น กศ กษา บ ณฑ ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความ ร บผ ดชอบต อ ตนเอง ต องาน และส งคม. สอดแทรก ความค ดเร อง ค ณธรรม จร ยธรรมในช น เร ยน ยกย อง เช ด ช น กศ กษา ศ ษย เก า ท เป น ด ม ค ณธรรม เพ อให เป น ต วอย างแก ผ อ น ได ปฏ บ ต ตาม. มอบหมายให คณาจารย สอดแทรกความค ดเร องค ณธรรม จร ยธรรมในช นเร ยน อย าง สม าเสมอ จ ดก จกรรมค ดเล อก นศ.ท ม ความประพฤต ด ม ค ณธรรม จร ยธรรมเพ อร บรางว ลประจ าป จ ดท าป ายประชาส มพ นธ แสดง ความย นด และจ ดงานแสดง ความย นด ให รางว ล และยกย อง นศ. และศ ษย เก าผ ท าความด. ผลประเม นการสอนของ อาจารย โดยน กศ กษา ใน ห วข อ อาจารย ม การ สอดแทรกการอบรม ค ณธรรมและจร ยธรรม จ านวนก จกรรมแสดง ความย นด ท คณะฯ จ ดให แก ผ ได ร บรางว ล ระด บ (ส งส ด =) 3 คร ง 7 3. แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

11 (Leadership) และคณะฯ เป น แหล งสสน น การศ กษา ต อเน อง (Continuous education) ของศ ษย เก า. น กศ กษา บ ณฑ ตม ภาวะ ผ น า กล า แสดงความ ค ดเห น. ส งเสร มให คณาจารย ใช ว ธ สอนหร อจ ด ก จกรรมในช น เร ยนท นศ. ต อง ร วมแสดง ความเห น อภ ปราย จ ดก จกรรม เสร มให น กศ กษาได กล า แสดงออก และท าค ณประโยชน ให ผ อ น. อบรมคณาจารย เร องว ธ การ สอนท ม ประส ทธ ภาพ จ ดการส มนาผ น าการท า ก จกรรมน กศ กษา ณ กรมรบ พ เศษท สสน น นศ. เข าร วม โครงการ The Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL forum). ของอาจารย ท ผ านการอบรม ของกระบวนว ชา ท ม ก จกรรมส งเสร มการ แสดงออกของ นศ. น กศ กษาท ผ านการ ส มนา จ านวนน กศ กษาท เข า ร วมก จกรรมในแต ละป ศ ษย เก าม ความสามารถ และม ประส ทธ ภาพ เป นท ยอมร บ สามารถพ ฒนา ตนเองให ท น ต อว ทยาการ อย เสมอ 3. สสน น ศ ษย เก า ทางด านว ชาการ และ ความก าวหน าใน ว ชาช พ 3. มอบหมายให คณาจารย เป นท ปร กษาและช วยพ ฒนาการ ท างานว จ ยและเข ยนผลงานว จ ย จากงานประจ าให ศ ษย เก า และจ ดการประช มว ชาการ ประจ าป ครบท กสาขาว ชา ท สามารถแต มเป นการศ กษา ต อเน อง(Continuous education) ได 3. จ านวนศ ษย เก าท ขอ ค าปร กษา และหร อเข า ร วมประช มว ชาการประจ าป จ ดงบประมาณสสน นเป น ท นให ศ ษย เก าท ไม ม ส ทธ เบ ก ค าใช จ ายมาร วมประช มว ชาการ ประจ าป จ านวนศ ษย เก าท ได ร บ ท นสสน นให เข าร วม ประช มว ชาการประจ าป แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

12 นโยบาย 7. การบร การ ว ชาการแก ส งคม ให บร การ ว ชาการแก ช มชนอย างม ค ณภาพ ท งใน ล กษณะการให ความร ท ท นสม ย แก บ คลากรใน สายว ชาช พใน ประเทศและ ภ ม ภาคเอเช ย ตะว นออกเฉ ยง ใต และการ บร การส ขภาพ แก ช มชนโดยม ง ท การป องก น โรค และแก ไข ป ญหาส ขภาพ ร วมก บช มชน. คณะฯ เป น ศ นย กลางการ ฝ กอบรม ทางด าน เท ค การแพทย กายภาพบ าบ ด ก จกรรมบ าบ ด และร งส เท ค ใน ระด บประเทศ และภ ม ภาค เอเช ย ตะว นออกเฉ ยง ใต. ให บร การ ว ชาการแก ช มชนร วมก บ หน วยงาน ท องถ น. ม การ ถ ายทอด เทคโนโลย และ ความร ความก าวหน า ทางว ชาการท เก ยวข องก บ ว ชาช พจาก มหาว ทยาล ย สถาบ น ของ ประเทศท พ ฒนา แล ว มาส คณะฯ ร วมเป น สมาช กของ WHO Regional Directory of Training Institutes, WHO Regional Office for South East Asia. ร วมม อก บ องค กรปกครอง ส วนท องถ นใน การให บร การ ว ชาการแก ช มชนในด าน. หาแหล งท นสสน นการเช ญ ผ เช ยวชาญมาถ ายทอด เทคโนโลย และให คณาจารย ไป ฝ กอบรม ณ ต างประเทศ จ ดการอบรม ส มมนา ฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Short courses และอ นๆ เก ยวก บ เท คว ชาช พสม ยใหม. ม คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต การ การให บร การด าน การด แลส ขภาพแก ช มชนใน ท องถ นห างไกล ร วมก บสถาน อนาม ย และอาสาสม ครส ขภาพ หม บ าน ตลอดป. จ านวนคณาจารย น กว จ ยของคณะฯ ท ได ร บ การอบรม หร อไปร บการ ฝ กอบรม และถ ายทอด เทคโนโลย ณ ต างประเทศ จ านวนผ เช ยวชาญจาก ต างประเทศท มาถ ายทอด เทคโนโลย ให ท คณะฯ จ านวนผ เข าอบรมใน โครงการก จกรรมบร การ ว ชาการท จ ดข น ข อม ลของคณะฯ ในเวป ไซท ของ WHO Regional Office for South East Asia. จ านวนคร งของการ ให บร การส ขภาพ ต อป จ านวนประชาชนผ เข าร บ บร การตรวจส ขภาพและร บ ฟ งความร เบ องต นเก ยวก บ การร กษาส ขภาพ ม ข อม ล คร ง ระด บ 3,000 3,800 7 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 7,000 3,800,000,000,000,000,000,000

13 นโยบาย 8. การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ท าน บ าร งและ ส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม ของท องถ น ภาคเหน อ ให เป นเอกล กษณ ท เด นช ด 3. น กศ กษา บ คลากรม ส วน ร วมในการ ให บร การ ว ชาการแก ช มชนท องถ น บ คลากรและ นศ. ตระหน ก ถ งความส าค ญ ของการ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม และร วมม อก น ส บสาน ว ฒนธรรม ท องถ นอย าง ต อเน อง การสร างเสร ม ส ขภาพตนเอง โดยเน นกล มเด ก ว ยเร ยน ผ ส งอาย และ ผ ด อยโอกาสใน ส งคม สนองตอบ นโยบายการ ปฏ ร ปส ขภาพ ของชาต 3. สสน นให คณาจารย บ คลากร และ น กศ กษาของ คณะฯ เป น อาสาสม ครร วม ในการให บร การ ว ชาการแก ช มชน โดย จ ดสรร งบประมาณ สสน น 3. ม คณะกรรมการด าเน นการ ประชาส มพ นธ ให คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา เป น อาสาสม ครร วมในการให บร การ ว ชาการแก ช มชน ผลส ารวจความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ 3. ของคณาจารย และบ คลากรของคณะฯ ท ออกให บร การว ชาการแก ช มชน ของน กศ กษาช นป ท 3 ท ออกให บร การฯ จ านวนงบประมาณ (In cash and In kind) ท ใช ไป ต อป (ส งส ด =) ล านบาท. เป นผ น าใน การอน ร กษ ว ฒนธรรม ล านนา. จ ดการสอนภาษาและ วรรณกรรมล านนาให บ คลากร และผ สนใจ โดยกล มผ เช ยวชาญ ในคณะฯ จ ดก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา และจ ดก จกรรมฝ กอบรมเก ยวก บ ศ ลปะประด ษฐ ล านนา เช น การ ต ดต ง การประด ษฐ กระทง โคมย เป ง เป นต น. จ านวนผ สม ครเข าอบรม และผ านการอบรม งบประมาณท ใช ต อป จ านวนก จกรรม บาท คร ง ,000 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย , , ,000 30,000

14 . สร าง บรรยากาศความ เป นล านนา. สสน นก จกรรมวงดนตร ไทยพ นเม อง ท ด าเน นการ ร วมก นระหว างบ คลากรและ นศ. จ ดตกแต งอาคาร เน องใน เทศกาล ประเพณ ต างๆ เช นลอย กระทง สงกรานต เป นต น. จ านวนน กดนตร ท ร วมใน วงดนตร จ านวนงบประมาณท ใช ในก จกรรมดนตร และ ตกแต งอาคาร บาท 8,000,000,00 7,000 7,00 3. ให ความส าค ญแก การเข าร วม ก จกรรมเก ยวก บ ศ ลปะ ว ฒนธรรม 3. ให การเข าร วมก จกรรม ค ดเป น ภาระงานในส ดส วนท เหมาะสม 3. ผ เข าร วมก จกรรม ทางว ฒนธรรม แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 9

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 สารบ ญ หน า มต สภามหาว ทยาล ย 1 ส วนน า 2 ส วนท 1 เป าหมาย 3 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 4 ส วนท 3 ค ณล กษณะท พ งม 6 ส วนท 4 ทร พยากรท ใช ในการด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information