แนวทางการบร หารงานคณะเทคน คการแพทย 16

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการบร หารงานคณะเทคน คการแพทย 16"

Transcription

1 นโยบาย. การบร หาร การศ กษา จ ดการเร ยน การสอน ท ง ด านว ชาการ และท กษะ ว ชาช พท ม ค ณภาพ ระด บ แนวหน าของ ประเทศ และ เท ยบเท าระด บ สากล. ท กหล กส ตร ผ านเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรของ สกอ. และ TQF. บ ณฑ ต ระด บปร ญญา ตร ม พ นฐาน ว ชาการท เข มแข ง ม ท กษะว ชาช พ สามารถ ปฏ บ ต งานทาง คล น กได อย าง ถ กต องและม ประส ทธ ภาพ. ผล กด นให ม การปร บปร ง หล กส ตรตาม เกณฑ มาตรฐาน ให แล วเสร จ ภายใน ป. พ ฒนา ค ณภาพของ อาจารย และ บ คลากรสาย สสน น ว ชาการ. กรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ต ดตามความก าวหน าท ก 3 เด อน. แสวงหา และหร อจ ดสรร ท นการศ กษาให อาจารย ไปศ กษา ต อในระด บปร ญญาเอก กระต นให อาจารย ผล ตผลงาน และขอต าแหน งทางว ชาการ โดยมอบหมายให ห วหน า ภาคว ชาเป นผ ต ดตาม จ ดสรรงบประมาณในการ พ ฒนาห องสม ด และเทคโนโลย ช วยการเร ยนการสอนและ แสวงหางบประมาณ สสน น เพ มเต มจากภายนอก. จ านวนหล กส ตรท ผ าน เกณฑ มาตรฐานของ สกอ. และ TQF. จ านวนอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอก:โท:ตร จ านวนอาจารย ท ม ต าแหน งว ชาการ ศ.: รศ. : ผศ. : อ. อ ตราการเพ มข นของ งบประมาณท ใช สสน น ห องสม ดประจ าป 3 หล กส ตร (ผ าน เฉพาะ เกณฑ สกอ.) :: ::: 7 3 :: :8: :38 :0: :8: :3 3:38: :9: :3 :37: :: 8 :30 พ ฒนาท กษะการส บค น ข อม ลความร ทาง internet ให แก บ คลากร และ นศ. อ ตราการเพ มข นของ บ คลากรและ นศ. ผ ใช บร การย มหน งส อ และ เข าร วมการอบรมต างๆ ของ ห องสม ด จ ดสรรงบประมาณสสน น การไปฝ กอบรม ประช มว ชาการ น าเสนอผลงานท งใน และต าง ประเทศ ให แก อาจารย และ บ คลากรสสน นว ชาการ ของอาจารย บ คลากรท ไปฝ กอบรม ประช มว ชาการ น าเสนอ ผลงานในแต ละป แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

2 ใช ศ นย บร การ เท ค การแพทย เป น แหล งเพ มท กษะ ว ชาช พให อาจารย และฝ ก ปฏ บ ต งานทาง คล น กของ น กศ กษา จ ดระบบการท างานของ ศ นย บร การเท คการแพทย ให เอ อต อการสสน นการเร ยนการ สอนท กสาขาว ชา และผล กด นให ห องปฏ บ ต การได ร บการร บรอง มาตรฐาน ISO 89 จ ดหาว สด อ ปกรณ เคร องม อ ให เพ ยงพอต อการฝ กปฏ บ ต งาน ของนศ. ท ผ าน การฝ กงานจากศ นย บร การฯ การร บรองมาตรฐาน ค ณภาพ ISO 89 ของ ศ นย บร การฯ ผลการประเม นการสอน ภาคปฏ บ ต ของ นศ. ร บรอง ระด บ (ส งส ด =) ค ณภาพการ เร ยนการสอน เท ยบเท าระด บ สากล เป ดโอกาส ให นศ. ได เร ยนร ฝ กฝนความ ช านาญใน ห องปฏ บ ต การ และฝ ก ประสบการณ ทางคล น กจาก โรงพยาบาลท ม ค ณภาพส ง 3. ม ความ ร วมม อด านการ เร ยนการสอน การฝ กอบรม ก บ สถาบ นใน ต างประเทศ ค ดเล อกโรงพยาบาลท ผ าน การร บรองมาตรฐาน เป นแหล ง ฝ กงานของน กศ กษา 3. แสวงหาแหล งท นสสน น ความร วมม อทางว ชาการก บ สถาบ นต างประเทศ และขยาย จ านวนสถาบ นท ม ความร วมม อ ส งเสร มอาจารย ให เป น อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ร วมก บอาจารย ในสถาบ น ต างประเทศ ของโรงพยาบาล ห องปฏ บ ต การท ร บ นศ. เข าฝ กงาน ท ได ร บการ ร บรองมาตรฐานค ณภาพ ระด บสากล ของนศ. ท สอบ ผ าน ใบอน ญาตประกอบ ว ชาช พในคร งแรกของแต ละป 3. จ านวนน กศ กษาท ได ร บ ท นให ไปอบรม หร อท าว จ ย ในต างประเทศ จ านวนน กศ กษาท ม อาจารย ท ปร กษา อาจารย ท ปร กษาร วม ในสถาบ น ต างประเทศ 78. (MT) ส งเสร มให ม การท าว จ ยและ ว จ ยเพ อว ทยาน พนธ ท ผลงาน สามารถต พ มพ ในวารสาร นานาชาต ระด บด บทความว จ ยท สามารถต พ มพ ในวารสาร ระด บชาต และนานาชาต ท ส บค นได ด วยระบบ ISI หร อ Scopus ต อจ านวน อาจารย 7 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

3 สอดแทรก การใช ภาษา อ งกฤษ ในการ เร ยนการสอน มอบหมายให ภาคว ชา จ ดการสอนแบบ ภาษา ใน กระบวนว ชาท เหมาะสม ของกระบวนว ชา ท ม การสอนแบบ ภาษา น กเร ยน นศ. แรกเข าม ค ณภาพส ง และเข าเร ยน ตามจ านวน ท ต งเป าไว. สร าง ภาพพจน ท ด ของคณะฯ ด าน ค ณภาพ การศ กษา และแนวทาง ความก าวหน าใน การประกอบ อาช พให ส งคม ทราบ. เพ มการประชาส มพ นธ หล กส ตร โดยว ธ การเช งร ก เพ มส ดส วนการร บน กเร ยนท ต งใจมาศ กษาท คณะฯ. ของน กเร ยน ท มารายงานต วเข าเร ยนใน คณะฯ เท ยบจากเป าหมาย นโยบาย. การบร หาร จ ดการองค กร พ ฒนาระบบ บร หารให ม ประส ทธ ภาพ คล องต ว โปร งใส บ คลากรม ส วน ร วมในการ บร หาร เป น องค กรแห งการ เร ยนร และ ม งเน นการสร าง ว ฒนธรรม ค ณภาพให แก บ คลากรท ก.ม ระบบการ บร หารท ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ ลดข นตอนการ ท างาน ลด ความเส ยง. บร หารงาน โดยอาศ ย หล กการจ ดการ เช งกลย ทธ (Strategic Management) และ Balanced Scorecard. ท าโครงการพ ฒนาทร พยากร และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ Morning Coffee MIS ท ช วย การบร หาร และต ดตามงาน รายว น ท าโครงการอบรมเพ อพ ฒนา ท กษะการบร หารงานสม ยใหม ให แก ผ บร หาร และบ คลากรระด บ ห วหน างาน จ ดท าแผนปฏ บ ต การในท ก และการต ดตาม ปร บปร งผลงานประจ าป. ของหน วยงานท สร างฐานข อม ลท สมบ รณ เช อมโยงก นได ของหน วยงานท สามารถใช ระบบ Morning Coffee MIS ของผ บร หารและ ห วหน างานท เข าใจเก ยวก บ Strategic Management และ Balanced Scorecard จ านวนคร งของการประช ม ต ดตามแผนฯ ของแผนปฏ บ ต การท ด าเน นงานส าเร จตาม คร ง แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

4 ระด บ. เป นองค กร แห งธรรมาภ บาล โปร งใส สาม คค ม งเป น องค กรตาม ค าน ยม และ บ คลากรม ค ณภาพช ว ตท ด บร หารจ ดการ ความเส ยงอย าง เป นระบบ. ส อสารให บ คลากรทราบ สถานะและเป ด โอกาสให แสดง ความค ดเห นต อ การบร หารคณะฯ บ คลากรเข าใจ เช อ และ ปฏ บ ต ตาม ค าน ยมของ คณะฯ ม คณะกรรมการบร หารความ เส ยง จ ดท าแผนจ ดการเก ยวก บ ความเส ยงในท กม ต. ท าโครงการอบรมการ บร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล ม การประเม นการท างานของ ผ บร หารป ละคร ง ประชาส มพ นธ ในเอกสารต ดต อ งาน และปล กฝ ง ช กชวน บ คลากรให ปฏ บ ต ตามค าน ยม ว ตถ ประสงค ของการ ด าเน นงานตามแผน. ของผ บร หาร ห วหน างานท ผ านการอบรม เร องหล กธรรมาภ บาล ของบ คลากรท ประเม นการท างาน และให ข อค ดเห นแก ผ บร หาร ของบ คลากรท ทราบและเข าใจค าน ยมของ คณะฯ ของบ คลากรท ปฏ บ ต ตามค าน ยมของ คณะฯ ม ว ธ ประเม นผลงาน ของบ คลากรท ช ดเจน ย ต ธรรม เป นท ยอมร บ ม การประเม นผลงานบ คลากร ตามเกณฑ ท ตกลงก นไว ระด บความพ งพอใจของ บ คลากรต อการประเม นผล งาน ระด บ (ส งส ด =) บร หารงาน ด านงบประมาณ การเง น พ สด และบ ญช โดย อาศ ยระบบบ ญช ตามเกณฑ พ ง ร บพ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต (Accrual Basis) และระบบบ ญช ต นท นก จกรรม ต ดตามตรวจสอบรายงาน ด านงบประมาณแบบ real time ของการใช จ าย งบประมาณท เป นไปตาม แผน ความผ ดเก ยวก บการ ประพฤต ม ชอบทางด าน การเง น คร ง แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 9

5 (Activitybased Costing) สอดคล องก บ การบร หาร การเง นและพ สด ของ มช. สร าง จ ตส าน กของ ความสาม คค การเส ยสละเพ อ ส วนรวม ความม ส วนร วมเป น เจ าของคณะฯ ม ก จกรรมส งเสร มการท างาน เป นท ม โดยสร าง cross functional team ท ม ประส ทธ ภาพ ม ก จกรรมสร างความสาม คค การร แพ ร ชนะร อดทน เช น การ จ ดงานก ฬาส และเข าร วมแข งข น ในงานก ฬาบ คลากร ของบ คลากรท ไป ช วยงานในหน วยอ นในรอบ ป อย างน อย ก จกรรม จ านวนของ บ คลากรท เข าร วมก จกรรม ส วนรวมของคณะฯ บ คลากรท ก ระด บม ความ สามารถ ศ กยภาพใน การท างานส ง ม การพ ฒนา ตนเองอย าง ต อเน อง. บ คลากรม ว ฒนธรรม ค ณภาพ ท ม ง ท างานแบบม อ อาช พ ส งเสร มการ ด แลส ขภาพของ บ คลากรและ ครอบคร ว 3. พ ฒนา บ คลากรท ก ระด บ ให ม จ ตส าน กในการ ใฝ เร ยนร และ ปร บปร งตนเอง ตลอดเวลา. เตร ยมความ พร อมส การ ท างานตาม แนวทางของ เกณฑ รางว ล ค ณภาพ (TQA) ม โครงการตรวจส ขภาพ ประจ าป ณ ศ นย บร การเท ค การแพทย ฯ โดยให ส วนลดแก บ คลากรท เป นพน กงาน มหาว ทยาล ย 0% และญาต สายตรง (ท เบ กไม ได ) % 3. สร างแผนการอบรมเพ อพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให สอดคล อง ก บงานท ร บผ ดชอบ.จ ดอบรมบ คลากรเพ อสร าง ความเข าใจเก ยวก บ TQA เพ อ เตร ยมพร อมท จะน าไปส การ ปฏ บ ต ของบ คลากรท เข าร บการตรวจส ขภาพ ประจ าป ของญาต สาย ตรงท เข าร บการตรวจ ส ขภาพประจ าป 3. ของบ คลากรท ผ านการอบรมตามแผน. ของบ คลากร ระด บผ บร หารห วหน า ภาคว ชาห วหน างานท ผ าน การอบรมเร อง TQA แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 0

6 นโยบาย 3. การพ ฒนา งานว จ ย ส งเสร มการ ว จ ย ท งงาน ว จ ยพ นฐาน และงานว จ ย ประย กต ท ม ค ณภาพระด บ นานาชาต โดย ม งเน นงานว จ ย เช งบ รณาการ ท สามารถตอบ สนองนโยบาย ว จ ยของ มหาว ทยาล ย ของชาต และ สสน นการน า ผลงานว จ ยไป ใช ประโยชน. ผล ตผล งานว จ ยท ม ค ณค า ม การบ รณาการ ความร และ ตอบสนอง ความต องการ ของส งคม. ก าหนดท ศ ทางการว จ ยของ คณะฯ ให สอดคล องก บ นโยบายว จ ยของ มหาว ทยาล ย และของชาต เพ มโอกาส ในการว จ ย ระด บส ง ส าหร บ คณาจารย โดย ใช จ ดแข งค อ เคร อข ายความ ร วมม อระหว าง คณะฯ ก บ สถาบ นว จ ยและ พ ฒนาประเทศ ฝร งเศสและ มหาว ทยาล ย ฮาร วาร ด สหร ฐอเมร กา ท ม อย แล วให เก ด ประโยชน ส งส ด. แต งต งคณะกรรมการส งเสร ม และพ ฒนางานว จ ยให ม หน าท ก าหนดแผน ต ดตามและพ ฒนา แผนงานว จ ยของคณะฯ สสน นให ขยายความ ร วมม อก บองค กร สถาบ นท ง ภาคร ฐและเอกชน ท งในและ ต างประเทศ โดยสสน นให คณาจารย สร างเคร อข ายใหม ด าน ความร วมม อก บน กว จ ย หน วยงานท ม ศ กยภาพในการ เข าถ งแหล งท นสสน นการว จ ย ระด บนานาชาต สสน นให คณาจารย ร นใหม เข าร วมท างานว จ ยก บกล มว จ ย ของคณะฯ ท ท าร วมก บ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาประเทศ ฝร งเศสและมหาว ทยาล ย ฮาร วาร ด สหร ฐอเมร กา. จ านวนการประช มเพ อ บร หารแผนการว จ ย จ านวนความร วมม อ ก บ องค กร สถาบ นท งภาคร ฐ และเอกชน ท งในและ ต างประเทศ จ านวนอาจารย ท เข า ร วมก บกล มว จ ยของคณะฯ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ประเทศฝร งเศส มหาว ทยาล ยฮาร วาร ด คร ง ฉบ บ ม ศ นย ว จ ยท ม ความเป นเล ศ เฉพาะด าน น กว จ ยม ความ สามารถส ง. รวมกล ม น กว จ ย เพ อ ท างานเป นท ม และก อต งเป น ศ นย ว จ ยข น ภายในคณะฯ. จ ดระบบน กว จ ยอาว โส ท า หน าท ให ค าปร กษา (Mentor) เพ อสสน นน กว จ ยร นใหม ใน การสร างโจทย ว จ ย และพ ฒนา โครง การว จ ยท ม ค ณค า ได ร บ ท นสสน นจากแหล งท นขนาด ใหญ. จ านวนกล มว จ ยในคณะฯ จ านวนกล มว จ ยของคณะฯ ท ได ร บการแต งต งให เป น ศ นย ความเป นเล ศ ของ มหาว ทยาล ย เช ยงใหม กล ม ศ นย แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

7 3. ผลผล ต และ ผลงานว จ ย ม การเผยแพร ส สาธารณชน และน าไปใช ประโยชน ได จร ง 3. ส งเสร มให ม การต พ มพ ผลงานว จ ย ท ง ในวารสาร ระด บชาต และ นานาชาต รวมท งการ น าเสนอ ผลงานว จ ย ในท ประช มว ชาการ ต างๆ 3. จ ดอบรมว ธ การเข ยน โครงการว จ ยอย างไร ให ได ร บ ท นสสน น จ ดอบรมว ธ การเข ยน manuscript ให แก คณาจารย 3. ของอาจารย ท ได ร บท นว จ ยจากภายใน และภายนอกสถาบ น งบประมาณว จ ยของ คณาจารย ท ได ร บท น สสน นการว จ ย จ านวนงานว จ ยท ต พ มพ ของผลงานว จ ย ของคณาจารย ท น าเสนอใน ท ประช มว ชาการ และ ต พ มพ ในวารสารระด บชาต และนานาชาต ต ออาจารย ประจ า ล านบาท เร อง นโยบาย. การพ ฒนา ระบบกายภาพ และอน ร กษ สภาพแวดล อม บร หาร จ ดการอาคาร สถานท และการ ใช พ นท อย าง ค มค า โดย. ม จ านวน ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ และห องว จ ย เพ ยงพอต อ จ านวน นศ. และเอ อต อการ ขยายงานใน อนาคต ส งเสร มให ม การ จดส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร มอบหมายให คณะกรรมการ ส งเสร มและพ ฒนางานว จ ยให ค าปร กษาแก คณาจารย เก ยวก บ ข นตอนการจดส ทธ บ ตรอน ส ทธ บ ตร โดยฝ ายว จ ยและว เทศ ส มพ นธ เป นผ ประสานงานและ อ านวยความสะดวกในการจด ส ทธ บ ตรอน ส ทธ บ ตร จ านวนล ขส ทธ ส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร ท ได ร บการจดทะเบ ยนจาก ผลงานว จ ยของคณะฯ ฉบ บ. เพ มจ านวน ห องเร ยน ห อง ว จ ยและห องพ ก น กศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา. แสวงหาแหล งงบประมาณ พ เศษเพ อสร างอาคารเร ยน ว จ ย และบ ณฑ ตศ กษาหล งใหม ณ พ นท ระหว างอาคารธาราบ าบ ด และอาคารเร ยนรวมเท คฯ พยาบาลโดยร วมก นบร หารพ นท ก บคณะพยาบาลศาสตร และคณะ แพทยศาสตร. ข อตกลงในการใช พ นท ก บคณะพยาบาลฯ และ คณะแพทย ฯ จ านวนงบประมาณท ได ร บส าหร บการสร าง อาคาร (0% Government budget :0% Donation) ล านบาท * 3 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 7 * * *

8 ค าน งถ งการ อน ร กษ ส งแวดล อม การ ประหย ด พล งงาน และ การเป น Green and Clean Campus. ม ร านอาหาร ในบร เวณ คณะฯ 3. ม พ นท จอด รถส าหร บ บ คลากร และ นศ. อย าง พอเพ ยง. หาพ นท และ งบประมาณ ปร บปร งพ นท และค ดเล อก ผ ประกอบการท ให บร การอาหาร ค ณภาพ ในราคา ย อมเยา 3. หาพ นท จอด รถเพ มจาก หน วยงาน ใกล เค ยง. ปร บพ นท และอาคารบร เวณ หน วยช างให เป นร านอาหาร จนกว าจะสร างต กใหม ได ซ งช น ล างของต กใหม จะจ ดเป น ร านอาหาร และสว สด การ 3. เจรจาขอความร วมม อแบบต าง ตอบแทน จากส าน กงานทาง หลวงเช ยงใหม. ม ร านอาหารท เป ด ให บร การในบร เวณคณะฯ 3. ข อตกลงความร วมม อใน การใช พ นท จอดรถใน ส าน กงานทางหลวง เช ยงใหม จ านวน ร าน ฉบ บ. ม การบร หาร จ ดการ การใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ. พ ฒนา ระบบโลจ สต กส ในคณะฯ และ ระหว างคณะฯ ก บหอพ กเพ อลด การใช พล งงาน. ขอความร วมม อจาก สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพล งงาน มหาว ทยาล ย เช ยงใหม เพ อ ส ารวจความเป นไปได ในการน า ระบบผล ตไฟฟ าจากพล งงาน แสงอาท ตย มาใช ท คณะฯ. โครงการส ารวจความ เป นไปได ในการน าระบบ ผล ตไฟฟ าจากพล งงาน แสงอาท ตย จ านวน โครงการ ศ กษาและปร บปร งระบบโลจ สต กส ของนศ. ในการเด นทาง ไปห องเร ยน การส อสารขนส ง เอกสาร อ ปกรณ ระหว างต ก โครงการศ กษาระบบโลจ สต กส ท เหมาะสมของ คณะฯ จ านวน โครงการ จ ดท าแนวปฏ บ ต ในการ ประหย ดไฟฟ า เพ อแจ งและต ด ประกาศให บ คลากรนศ.ทราบ และแจ งความส นเปล องไฟฟ า ของแต ละหน วยงานให ทราบท ว ก น อ ตราการเพ มข นของค า ไฟฟ าในเท ยบเด อนต อ เด อน ในระหว างป แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 3

9 . ม ส งแวด ล อมท น าอย และปลอดภ ย ต อส ขภาพ.ม การจ ดการ ขยะ สารเคม กากก มม นตร งส และขยะต ดเช อ ต างๆ จาก ห องปฏ บ ต การ อย างถ กว ธ. ให ความร และท าความเข าใจ แก บ คลากร และ นศ. ถ งว ธ การท เหมาะสม ถ กต อง ตามหล ก ว ชาการ ในการจ ดการเก ยวก บ การก าจ ดขยะ และสารเคม ด แลร กษาความสะอาด และ สภาพ แวดล อมให สวยงาม ร มร น เพ อให ม บรรยากาศท ด ส าหร บ การเร ยนการสอนและ การ ปฏ บ ต งาน. ผลการประเม นความพ ง พอใจของบ คลากรและ น กศ กษาต อสภาพ แวดล อมบรรยากาศการ เร ยนร การท างาน จ านวนโครงการท ด าเน นการเพ อแก ไขลด ป ญหาส งแวดล อมและ มลพ ษ ระด บ (ส งส ด =) จ านวน นโยบาย. การพ ฒนา แหล ง ทร พยากร และ แสวงหา งบประมาณ สสน นการ บร หาร ม ศ นย บร การ เท ค การแพทย เป น แหล งแสวงหา รายได ท แน นอน ม การพ ฒนา ศ นย ฯ อย าง ต อเน อง ม แผนการหา รายได จาก หลายช องทาง ม การต ดตาม แผนและสภาวะ การเง นของ คณะฯ อย างเป น. ม แหล ง รายได ท พอเพ ยงต อ การพ งตนเอง ของคณะ. จ ดเก บ ค าธรรมเน ยม การศ กษา อย างเหมาะสม. ก าหนด แผนการหา รายได ประจ าป ใช จ ดแข งด าน ความร และ เทคโนโลย ของ อาจารย มา ให บร การ ส ขภาพด วย เทคโนโลย ข น ส ง เพ อสร าง รายได. ปร บเพ มอ ตรา ค าธรรมเน ยม พ เศษระด บ ปร ญญาตร ให เหมาะสมก บ. ให ศ นย บร การเท ค การแพทย เป นหล กในการ แสวงหารายได ด าเน นการตามแผนการหา รายได และต ดตามผลส มฤทธ ของแผน เป ดบร การใหม ท ใช เทคโนโลย ใหม เพ อเพ มพ น รายได อย างต อเน อง ให บร การเช งร ก ด านบร การ ส ขภาพถ งบ าน สถาน ประกอบการ. ร วมก บคณบด สาย ว ทยาศาสตร ส ขภาพ จ ดท า โครงการเพ มค าธรรมเน ยมพ เศษ เสนอต อผ บร หารมหาว ทยาล ยฯ. ของรายได ท เพ มข นในแต ละป ของการตรวจ บร การใหม ท เป ดบร การ ส ดส วนผ ใช บร การท บ านสถานประกอบการต อ ผ มาร บบร การท ศ นย ฯ. โครงการน าเสนอต อ ผ บร หารมหาว ทยาล ยฯ ส ดส วน ม โครงการ 3 30 (เป ด บร การ สปสช) 7 : 3: 3.: แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย :

10 ป จจ บ น สภาพป จจ บ น 3. ม แหล ง สสน น งบประมาณ เพ อจ ด ก จกรรมสร าง เสร มศ กยภาพ บ คลากร 3. แสวงหา แหล งสสน น งบประมาณการ จ ดอบรม หร อ ประช มว ชาการ ระด บภ ม ภาค หร อนานาชาต จากหน วยงานร ฐ และสถาบ น ภายนอก 3. จ ดท าโครงการประช มว ชาการ โดยขอร บการสสน นจาก สกอ., กระทรวงต างประเทศ และ องค กรต างประเทศเช น สถานท ต ฝร งเศสประจ าประเทศไทย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาของ ฝร งเศส, British Council เป นต น 3. จ านวนโครงการประช ม จ านวนท นท ได ร บการ สสน น คร ง จ านวน ท น. ม ศ ษย เก า ให การอ ปถ มภ และสสน น ก จกรรมของ คณะฯ อย าง ต อเน อง. ส งเสร มให ม สมาคมม ลน ธ ศ ษย เก าของ คณะฯ. ประสานงานก บศ ษย เก าอย าง ใกล ช ดเพ อจ ดก จกรรมระดมท น ร วมก นเป นประจ า. จ านวนก จกรรม ท นทร พย ท ได ร บบร จาค คร ง ล านบาท นโยบาย. การพ ฒนา ค ณภาพ น กศ กษา บ ณฑ ต และ ศ ษย เก า สร าง น กศ กษา บ ณฑ ตท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความสามารถใน การครองตน ครอง ครอง งาน. น กศ กษา บ ณฑ ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความ ร บผ ดชอบต อ ตนเอง ต องาน และส งคม. สอดแทรก ความค ดเร อง ค ณธรรม จร ยธรรมในช น เร ยน ยกย อง เช ด ช น กศ กษา ศ ษย เก า ท เป น ด ม ค ณธรรม เพ อให เป น ต วอย างแก ผ อ น ได ปฏ บ ต ตาม. มอบหมายให คณาจารย สอดแทรกความค ดเร องค ณธรรม จร ยธรรมในช นเร ยน อย าง สม าเสมอ จ ดก จกรรมค ดเล อก นศ.ท ม ความประพฤต ด ม ค ณธรรม จร ยธรรมเพ อร บรางว ลประจ าป จ ดท าป ายประชาส มพ นธ แสดง ความย นด และจ ดงานแสดง ความย นด ให รางว ล และยกย อง นศ. และศ ษย เก าผ ท าความด. ผลประเม นการสอนของ อาจารย โดยน กศ กษา ใน ห วข อ อาจารย ม การ สอดแทรกการอบรม ค ณธรรมและจร ยธรรม จ านวนก จกรรมแสดง ความย นด ท คณะฯ จ ดให แก ผ ได ร บรางว ล ระด บ (ส งส ด =) 3 คร ง 7 3. แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

11 (Leadership) และคณะฯ เป น แหล งสสน น การศ กษา ต อเน อง (Continuous education) ของศ ษย เก า. น กศ กษา บ ณฑ ตม ภาวะ ผ น า กล า แสดงความ ค ดเห น. ส งเสร มให คณาจารย ใช ว ธ สอนหร อจ ด ก จกรรมในช น เร ยนท นศ. ต อง ร วมแสดง ความเห น อภ ปราย จ ดก จกรรม เสร มให น กศ กษาได กล า แสดงออก และท าค ณประโยชน ให ผ อ น. อบรมคณาจารย เร องว ธ การ สอนท ม ประส ทธ ภาพ จ ดการส มนาผ น าการท า ก จกรรมน กศ กษา ณ กรมรบ พ เศษท สสน น นศ. เข าร วม โครงการ The Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL forum). ของอาจารย ท ผ านการอบรม ของกระบวนว ชา ท ม ก จกรรมส งเสร มการ แสดงออกของ นศ. น กศ กษาท ผ านการ ส มนา จ านวนน กศ กษาท เข า ร วมก จกรรมในแต ละป ศ ษย เก าม ความสามารถ และม ประส ทธ ภาพ เป นท ยอมร บ สามารถพ ฒนา ตนเองให ท น ต อว ทยาการ อย เสมอ 3. สสน น ศ ษย เก า ทางด านว ชาการ และ ความก าวหน าใน ว ชาช พ 3. มอบหมายให คณาจารย เป นท ปร กษาและช วยพ ฒนาการ ท างานว จ ยและเข ยนผลงานว จ ย จากงานประจ าให ศ ษย เก า และจ ดการประช มว ชาการ ประจ าป ครบท กสาขาว ชา ท สามารถแต มเป นการศ กษา ต อเน อง(Continuous education) ได 3. จ านวนศ ษย เก าท ขอ ค าปร กษา และหร อเข า ร วมประช มว ชาการประจ าป จ ดงบประมาณสสน นเป น ท นให ศ ษย เก าท ไม ม ส ทธ เบ ก ค าใช จ ายมาร วมประช มว ชาการ ประจ าป จ านวนศ ษย เก าท ได ร บ ท นสสน นให เข าร วม ประช มว ชาการประจ าป แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย

12 นโยบาย 7. การบร การ ว ชาการแก ส งคม ให บร การ ว ชาการแก ช มชนอย างม ค ณภาพ ท งใน ล กษณะการให ความร ท ท นสม ย แก บ คลากรใน สายว ชาช พใน ประเทศและ ภ ม ภาคเอเช ย ตะว นออกเฉ ยง ใต และการ บร การส ขภาพ แก ช มชนโดยม ง ท การป องก น โรค และแก ไข ป ญหาส ขภาพ ร วมก บช มชน. คณะฯ เป น ศ นย กลางการ ฝ กอบรม ทางด าน เท ค การแพทย กายภาพบ าบ ด ก จกรรมบ าบ ด และร งส เท ค ใน ระด บประเทศ และภ ม ภาค เอเช ย ตะว นออกเฉ ยง ใต. ให บร การ ว ชาการแก ช มชนร วมก บ หน วยงาน ท องถ น. ม การ ถ ายทอด เทคโนโลย และ ความร ความก าวหน า ทางว ชาการท เก ยวข องก บ ว ชาช พจาก มหาว ทยาล ย สถาบ น ของ ประเทศท พ ฒนา แล ว มาส คณะฯ ร วมเป น สมาช กของ WHO Regional Directory of Training Institutes, WHO Regional Office for South East Asia. ร วมม อก บ องค กรปกครอง ส วนท องถ นใน การให บร การ ว ชาการแก ช มชนในด าน. หาแหล งท นสสน นการเช ญ ผ เช ยวชาญมาถ ายทอด เทคโนโลย และให คณาจารย ไป ฝ กอบรม ณ ต างประเทศ จ ดการอบรม ส มมนา ฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ Short courses และอ นๆ เก ยวก บ เท คว ชาช พสม ยใหม. ม คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต การ การให บร การด าน การด แลส ขภาพแก ช มชนใน ท องถ นห างไกล ร วมก บสถาน อนาม ย และอาสาสม ครส ขภาพ หม บ าน ตลอดป. จ านวนคณาจารย น กว จ ยของคณะฯ ท ได ร บ การอบรม หร อไปร บการ ฝ กอบรม และถ ายทอด เทคโนโลย ณ ต างประเทศ จ านวนผ เช ยวชาญจาก ต างประเทศท มาถ ายทอด เทคโนโลย ให ท คณะฯ จ านวนผ เข าอบรมใน โครงการก จกรรมบร การ ว ชาการท จ ดข น ข อม ลของคณะฯ ในเวป ไซท ของ WHO Regional Office for South East Asia. จ านวนคร งของการ ให บร การส ขภาพ ต อป จ านวนประชาชนผ เข าร บ บร การตรวจส ขภาพและร บ ฟ งความร เบ องต นเก ยวก บ การร กษาส ขภาพ ม ข อม ล คร ง ระด บ 3,000 3,800 7 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 7,000 3,800,000,000,000,000,000,000

13 นโยบาย 8. การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ท าน บ าร งและ ส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม ของท องถ น ภาคเหน อ ให เป นเอกล กษณ ท เด นช ด 3. น กศ กษา บ คลากรม ส วน ร วมในการ ให บร การ ว ชาการแก ช มชนท องถ น บ คลากรและ นศ. ตระหน ก ถ งความส าค ญ ของการ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม และร วมม อก น ส บสาน ว ฒนธรรม ท องถ นอย าง ต อเน อง การสร างเสร ม ส ขภาพตนเอง โดยเน นกล มเด ก ว ยเร ยน ผ ส งอาย และ ผ ด อยโอกาสใน ส งคม สนองตอบ นโยบายการ ปฏ ร ปส ขภาพ ของชาต 3. สสน นให คณาจารย บ คลากร และ น กศ กษาของ คณะฯ เป น อาสาสม ครร วม ในการให บร การ ว ชาการแก ช มชน โดย จ ดสรร งบประมาณ สสน น 3. ม คณะกรรมการด าเน นการ ประชาส มพ นธ ให คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา เป น อาสาสม ครร วมในการให บร การ ว ชาการแก ช มชน ผลส ารวจความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ 3. ของคณาจารย และบ คลากรของคณะฯ ท ออกให บร การว ชาการแก ช มชน ของน กศ กษาช นป ท 3 ท ออกให บร การฯ จ านวนงบประมาณ (In cash and In kind) ท ใช ไป ต อป (ส งส ด =) ล านบาท. เป นผ น าใน การอน ร กษ ว ฒนธรรม ล านนา. จ ดการสอนภาษาและ วรรณกรรมล านนาให บ คลากร และผ สนใจ โดยกล มผ เช ยวชาญ ในคณะฯ จ ดก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา และจ ดก จกรรมฝ กอบรมเก ยวก บ ศ ลปะประด ษฐ ล านนา เช น การ ต ดต ง การประด ษฐ กระทง โคมย เป ง เป นต น. จ านวนผ สม ครเข าอบรม และผ านการอบรม งบประมาณท ใช ต อป จ านวนก จกรรม บาท คร ง ,000 แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย , , ,000 30,000

14 . สร าง บรรยากาศความ เป นล านนา. สสน นก จกรรมวงดนตร ไทยพ นเม อง ท ด าเน นการ ร วมก นระหว างบ คลากรและ นศ. จ ดตกแต งอาคาร เน องใน เทศกาล ประเพณ ต างๆ เช นลอย กระทง สงกรานต เป นต น. จ านวนน กดนตร ท ร วมใน วงดนตร จ านวนงบประมาณท ใช ในก จกรรมดนตร และ ตกแต งอาคาร บาท 8,000,000,00 7,000 7,00 3. ให ความส าค ญแก การเข าร วม ก จกรรมเก ยวก บ ศ ลปะ ว ฒนธรรม 3. ให การเข าร วมก จกรรม ค ดเป น ภาระงานในส ดส วนท เหมาะสม 3. ผ เข าร วมก จกรรม ทางว ฒนธรรม แนวทางการบร หารงานคณะเท คการแพทย 9

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information