แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

Size: px
Start display at page:

Download "แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น"

Transcription

1 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต อง ส งเสร มการดำาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและ คำาน งถ งผลประโยชน ของประเทศชาต ในภาพรวมเป นสำาค ญ (๒) จ ดระบบบร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ให ม ขอบเขตอำานาจหน าท และความร บผ ดชอบท ช ดเจน เหมาะสมแก การพ ฒนาประเทศ และสน บสน นให จ งหว ดม แผน และงบประมาณเพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อประโยชน ของประชาชน ในพ นท (๓) กระจายอำานาจให องค กรปกครองส วนท องถ นพ งตนเองและ ต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง ส งเสร มให องค กรปกครอง ส วนท องถ นม ส วนร วมในการดำาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ พ ฒนาเศรษฐก จของท องถ นและระบบ สาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐาน สารสนเทศในท องถ น ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท วประเทศ รวมท งพ ฒนาจ งหว ดท ม ความพร อมให เป นองค กรปกครอง ส วนท องถ นขนาดใหญ โดยคำาน งถ งเจตนารมณ ของประชาชน ในจ งหว ดน น

2 112 (๔) พ ฒนาระบบงานภาคร ฐ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพ ค ณธรรม และจร ยธรรมของเจ าหน าท ของร ฐ ควบค ไปก บ การปร บปร งร ปแบบและว ธ การทำางาน เพ อให การบร หาร ราชการแผ นด นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และส งเสร ม ให หน วยงานของร ฐใช หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ราชการ (๕) จ ดระบบงานราชการและงานของร ฐอย างอ น เพ อให การจ ดทำา และการให บร การสาธารณะเป นไปอย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได โดยคำาน งถ งการม ส วนร วม ของประชาชน (๖) ดำาเน นการให หน วยงานทางกฎหมายท ม หน าท ให ความเห น เก ยวก บการดำาเน นงานของร ฐตามกฎหมายและตรวจสอบ การตรากฎหมายของร ฐ ดำาเน นการอย างเป นอ สระ เพ อให การบร หารราชการแผ นด นเป นไปตามหล กน ต ธรรม (๗) จ ดให ม แผนพ ฒนาการเม อง รวมท งจ ดให ม สภาพ ฒนา การเม องท ม ความเป นอ สระ เพ อต ดตามสอดส องให ม การปฏ บ ต ตามแผนด งกล าวอย างเคร งคร ด (๘) ดำาเน นการให ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐได ร บส ทธ ประโยชน อย างเหมาะสม

3 113 มาตรา ๗๘ (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต องส งเสร ม การดำาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและคำาน งถ งผลประโยชน ของประเทศชาต ในภาพรวมเป นสำาค ญ ร ฐบาลได ให ความส ำค ญต อการพ ฒนาระบบราชการและเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการบร หารงานอย างบ รณาการของราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ภายใต หล กปร ญชาของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อพ ฒนาค ณภาพ การให บร การประชาชน และการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ โดยม ผลการด ำเน นงาน ท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาระบบราชการอย างต อเน อง ได ด ำเน นงานท ส ำค ญ เช น ๑.๑ จ ดทำาคำาร บรองการปฏ บ ต ราชการและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส วนราชการ ๑๔๔ ส วนราชการ จ งหว ด ๗๖ จ งหว ด สถาบ นอ ดมศ กษา ๖๗ แห ง และองค การมหาชน ๒๙ แห ง ซ งส วนราชการ จ งหว ด สถาบ นอ ดมศ กษาและองค การมหาชนได เจรจา ความเหมาะสมของต วช ว ดฯ และจ ดท ำค ำร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ ำ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร จส นแล ว ๑.๒ พ ฒนาระบบการประเม นผลภาคราชการแบบบ รณาการ (Government Evaluation System: GES) เพ อให เก ดความเป นเอกภาพ แต สามารถประเม นผลได ช ดเจน โดยปร บปร งกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ จาก ๔ ม ต เป น ๒ ม ต ได แก ม ต ภายนอก ประกอบด วยการประเม น ๔ ด าน ได แก การประเม นผลกระทบ การประเม นประส ทธ ผล (ผลล พธ และผลผล ต) การประเม นผลประโยชน ต อค าใช จ ายหร อการประเม นประส ทธ ผลต อค าใช จ าย และการประเม นค ณภาพ ม ต ภายใน ประกอบด วย การประเม น ๒ ด าน ได แก การประเม นประส ทธ ภาพ และการพ ฒนาองค การ ท งน ต วช ว ดในม ต ภายนอก ๔ ต วน น สามารถด ำเน นงาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ๒ ต วช ว ด ได แก การประเม นประส ทธ ผลและการประเม น

4 114 ค ณภาพ ส วนต วช ว ดการประเม นผลกระทบ และการประเม นประส ทธ ผลต อค าใช จ าย จะด ำเน นการตามแผนในระยะ ๓ ป ข างหน า (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ท ได ก ำหนดไว ๒. เสร มสร างประส ทธ ภาพของระบบการบร หารงานแบบบ รณาการ อย างต อเน อง ยกระด บสมรรถนะของส วนราชการและหน วยงานของร ฐ และ ปร บปร งระบบบร การประชาชน ได ด ำเน นงานท ส ำค ญ เช น ๒.๑ พ ฒนาและส งเสร มการเป นองค การแห งการเร ยนร โดยการจ ดประช มส มมนาเวท ป ญญาส มมนาวาท เพ อให เก ดการพ ฒนาและ ส งเสร มนว ตกรรมทางความค ด โดยค ดเล อกหน วยงานท ม ว ธ การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและด ท ส ด (Best Practice) เป นต นแบบในการแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างหน วยงานภาคร ฐท งในส วนราชการ/จ งหว ด พร อมท งสร างเคร อข าย การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ความช ำนาญ และว ธ ปฏ บ ต ท ด ของกล มคนท ม จ ดม งหมายหร อพ นธก จร วมก นผ านช องทางการปฏ ส มพ นธ ของกล ม โดยได จ ดการประช มส มมนาเวท ป ญญาส มมนาวาท รวม ๓ คร ง ด งน คร งท ๑ แนวทางการจ ดท ำโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ดและ กล มจ งหว ด คร งท ๒ การข บเคล อนองค การด วยนว ตกรรม และ คร งท ๓ พ ฒนา องค การส ความเป นเล ศด วยการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) และการเสร มสร าง การแลกเปล ยนเร ยนร ส วนราชการส องค การแห งการเร ยนร ผ านการจ ด ประช มส มมนาการเสร มสร างการแลกเปล ยนเร ยนร ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice: CoP) ๒.๒ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ โดยน ำกรอบแนวค ดในการบร หารจ ดการตามเกณฑ พ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐไปใช ในการพ ฒนาองค การ ซ งม ส วนราชการระด บกรมได ร บการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน จ ำนวน ๓๖ ส วนราชการ และ ส วนราชการระด บจ งหว ด จ ำนวน ๑๒ ส วนราชการ ๒.๓ พ ฒนาค ณภาพการให บร การประชาชน ได ม การด ำเน นการท ส ำค ญ เช น ส งเสร มให ส วนราชการท ม งานบร การ ประชาชนเป นภารก จหล กเสนอผลงานการพ ฒนาค ณภาพ

5 115 การให บร การประชาชนอย างน อย ๑ งานบร การ เพ อขอร บการประเม นเพ อ ร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน และให ส วนราชการท ม หน วยงาน บร การประชาชนท งในส วนกลางและภ ม ภาคน ำผลงานท ได ร บรางว ลไปขยายผล การด ำเน นการต อในท กหน วยบร การภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลการปร บปร ง บร การของส วนราชการท ส งสม ครขอร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน ประจ ำป ๒๕๕๔ ม กระบวนงานท ได ร บรางว ล ๗๐ กระบวนงานจาก ๓๒๘ กระบวนงาน และรางว ลมาตรฐานศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การ ประชาชน จ ำนวน ๔ แห ง จาก ๖ แห ง และขยายผลและพ ฒนาร ปแบบ การให บร การของศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การประชาชนและการพ ฒนา โปรแกรมการให บร การร ปแบบหน าต างเด ยว (Single Window Service) โดยม กระทรวงมหาดไทยร บผ ดชอบต อไปแล ว ๒.๔ ปร บปร งบร การเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของ ประเทศ ร ฐบาลได ส งเสร มและผล กด นให ส วนราชการต าง ๆ ปร บปร งบร การเพ อ เพ มข ดความสามารถในการประกอบธ รก จตามรายงานผลการว จ ยเร อง Doing Business ของธนาคารโลกให เป นผลส ำเร จ ซ งม หลายหน วยงานได ปร บปร ง บร การจนเป นผลให ประเทศไทยได ร บการจ ดอ นด บท ด ข นอย างต อเน อง โดยในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยได ร บการจ ดอ นด บในรายงานผลการจ ดอ นด บ ความยาก-ง ายในการประกอบธ รก จของธนาคารโลก (Doing Business 2012) ให อย ในอ นด บท ๑๗ จาก ๑๘๓ ประเทศ ซ งเป นอ นด บท ด ข นจากป ๒๕๕๔ (อ นด บท ๑๙ จาก ๑๘๓ ประเทศ) นอกจากน ย งได ม การศ กษาและปร บปร งกฎหมาย ท เป นอ ปสรรคต อการด ำเน นการปร บปร งบร การตามรายงานผลการว จ ย เร องการประกอบธ รก จ (Doing Business) ของธนาคารโลกตามกรอบเอเปค ได แก การเร มต นธ รก จ การขออน ญาตก อสร าง การได ร บส นเช อ การค าระหว าง ประเทศ และการบ งค บให เป นไปตามข อตกลง ๗๐ กระบวนงาน จาก ๓๒๘ กระบวนงาน ในการปร บปร งบร การ ของส วนราชการได ร บ รางว ลค ณภาพ การให บร การประชาชน ประจำาป ๒๕๕๔ ม การศ กษาและปร บปร ง กฎหมายท เป นอ ปสรรค ต อการด ำเน นการปร บปร งบร การ ตามรายงานผลการว จ ย เร อง Doing Business ของธนาคารโลก ตามกรอบเอเปค

6 116 ๒.๕ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ ได ด ำเน นการ ด งน ๒.๕.๑ ส งเสร มความเข มแข งในการม ส วนร วมของข าราชการ พลเร อนเพ อข บเคล อนระบบราชการ โดยได ช แจงสร างความเข าใจเก ยวก บ การรวมกล มข าราชการพลเร อนสาม ญ และเตร ยมจ ดท ำหน งส อร บรองการจ ดต ง สหภาพข าราชการและสหพ นธ ข าราชการ ๒.๕.๒ จ ดท ำรายงานผลการด ำเน นการภายใต โครงการ ความร วมม อระหว างธนาคารโลก (World Bank) และจ ดท ำแผนกลย ทธ การจ ดต ง สหภาพ จ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บสภาพการร บราชการข นพ นฐาน และจ ดท ำ กลย ทธ การเปล ยนผ าน ๒.๕.๓ ส งเสร มเพ อพ ฒนาข ดความสามารถในการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ส วนราชการและจ งหว ด โดยสน บสน นให หน วยงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคลในส วนภ ม ภาค (HR Unit) ท ง ๗๕ จ งหว ด ด ำเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ กท งได เสร มสร างองค ความร ด วยการอบรม เช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาข าราชการไทยก าวส ประชาคมอาเซ ยน ให แก จ งหว ดท ม เขตพ นท ต ดก บประเทศเพ อนบ านด วย

7 117 มาตรา ๗๘ (๒) จ ดระบบบร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และ ส วนท องถ น ให ม ขอบเขตอำานาจหน าท และความร บผ ดชอบท ช ดเจน เหมาะสมแก การพ ฒนาประเทศ และสน บสน นให จ งหว ดม แผนและ งบประมาณเพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อประโยชน ของประชาชนในพ นท ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการจ ดระบบการบร หารราชการแผ นด น ท งในส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ นให ม หน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจน และม การบ รณาการในการท ำงาน และสน บสน นให จ งหว ดม แผนและงบประมาณ เพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อให สามารถแก ไขป ญหาความเด อดร อนของประชาชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. ทบทวนบทบาทภารก จภาคร ฐของส วนราชการ เพ อให เป นไปตาม เจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย บทบ ญญ ต ของกฎหมาย นโยบายร ฐบาล และแผนพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) และสน บสน นให จ งหว ดและกล มจ งหว ดม แผนและงบประมาณในการพ ฒนา จ งหว ดและกล มจ งหว ด เพ อแก ไขป ญหาความเด อดร อนของประชาชนในพ นท โดยส งเสร มสน บสน นจ งหว ดและกล มจ งหว ดให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม และก ำหนดหล กเกณฑ และแนวทางพ จารณาทบทวนแผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนากล มจ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของกล มจ งหว ด เพ อเพ มประส ทธ ภาพแผนให ม ความสมบ รณ ม ค ณภาพ สอดคล องก บศ กยภาพและท ศทางการพ ฒนาในอนาคต ตลอดจน ทบทวนภารก จการถ ายโอนให ท องถ นสามารถด ำเน นการได โดยแก ไขข อจ ำก ด และ การพ จารณาแก ไขกฎระเบ ยบท ไม เอ อต อการถ ายโอน สน บสน นให จ งหว ดและกล ม จ งหว ดม แผนและงบประมาณ ในการพ ฒนาจ งหว ดและ กล มจ งหว ด ทบทวนภารก จการถ ายโอน ให ท องถ นสามารถด ำเน นการได โดยแก ไขข อจ ำก ดและพ จารณา แก ไขกฎระเบ ยบท ไม เอ อ ต อการถ ายโอน จ ดท ำแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หน วยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) และก ำหนดแนวทางการพ จารณา ทบทวนบทบาทภารก จและ การจ ดโครงสร างส วนราชการ รวมท งก ำหนดแนวทางและ หล กเกณฑ การด ำเน นการ เพ อการบร หารงานจ งหว ดและ กล มจ งหว ดแบบบ รณาการ

8 118 ๒. จ ดทำาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) และกำาหนดแนวทางการพ จารณาทบทวนบทบาทภารก จและการจ ดโครงสร าง ส วนราชการ ขณะน อย ระหว างการให หน วยงานท เก ยวข องว เคราะห ภาพรวมของ การจ ดภารก จและโครงสร างส วนราชการก อนเสนอส ำน กงาน ก.พ.ร. พ จารณา ต อไป ๓. บร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ โดยคณะกรรมการ นโยบายการบร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ (ก.น.จ.) ซ งม นายกร ฐมนตร เป นประธาน ได ด ำเน นการ ด งน ๓.๑ ก ำหนดแนวทางและหล กเกณฑ การพ จารณาทบทวน แผนพ ฒนาจ งหว ด/กล มจ งหว ด และจ ดท ำแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ด/ กล มจ งหว ด ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓.๒ ก ำหนดแนวทางและหล กเกณฑ การก ำหนดกรอบการจ ดสรร งบประมาณจ งหว ดและกล มจ งหว ดประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท งหล กเกณฑ การพ จารณาค ณภาพของแผนฯ ๓.๓ จ ดท ำแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป และค ำของบประมาณของ จ งหว ด/กล มจ งหว ด ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากน ย งให ม การจ ดประช มผ แทนท มบ รณาการกลาง และผ ทรงค ณว ฒ หร อผ แทนหน วยนโยบายตามย ทธศาสตร ส ำค ญ เพ อจ ดท ำ รายละเอ ยดร างนโยบาย หล กเกณฑ และว ธ การในการจ ดท ำแผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนากล มจ งหว ด ๔ ป รอบใหม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ ำป ของจ งหว ดและแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของกล มจ งหว ด ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ อน ำเสนอ ก.น.จ. พ จารณา

9 119 มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอำานาจให องค กรปกครองส วนท องถ น พ งตนเองและต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง ส งเสร มให องค กร ปกครองส วนท องถ นม ส วนร วมในการดำาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ พ ฒนาเศรษฐก จของท องถ นและระบบสาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐานสารสนเทศในท องถ น ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท วประเทศ รวมท งพ ฒนาจ งหว ดท ม ความพร อม ให เป นองค กรปกครองส วนท องถ นขนาดใหญ โดยคำาน งถ งเจตนารมณ ของประชาชนในจ งหว ดน น ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการสน บสน นการด ำเน นงานของ องค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) ให ม ระบบท ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และ สามารถให บร การสาธารณะตอบสนองความต องการของประชาชน ม ผลการ ด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. ปร บปร งกฎหมายและ/หร อระเบ ยบท องถ นเพ อกระจายอำานาจ จ ดท ำ แผนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. (ฉบ บท ๓) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ แบ งภารก จ ออกเป น ๒ ด าน ค อ ด านเศรษฐก จ ประกอบด วย ภารก จทางบก ทางน ำ การจ ดท ำผ งเม อง การวางแผนส งเสร มการลงท นและพ ฒนาอ ตสาหกรรม และการบร หารจ ดการ การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ด านส งคม ประกอบด วย ภารก จด านสว สด การส งคม การจ ด ระเบ ยบทางส งคม การส งเสร มส ขภาพ การศ กษา และการบ ำร งร กษา ด แลร กษา อน ร กษ โบราณสถาน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จ ดท ำแผนการกระจาย อ ำนาจให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น (ฉบ บท ๓) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ แผนปฏ บ ต การก ำหนด ข นตอนการกระจายอ ำนาจ ให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ ข บเคล อนแผนด งกล าว โดยแต งต งคณะอน กรรมการ เพ อทบทวนและจ ดท ำ แผนท ง ๒ ฉบ บข างต น

10 120 ๒. ถ ายโอนภารก จของหน วยงานราชการส วนกลางและ/หร อส วนภ ม ภาค ไปส อปท. ตามแผนปฏ บ ต การก ำหนดข นตอนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. (ฉบ บท ๑) ก ำหนดภารก จท จะถ ายโอน ๒๔๕ ภารก จ สามารถถ ายโอนได ๑๘๕ ภารก จ (ร อยละ ๗๕.๕๑) และตามแผนปฏ บ ต การ ก ำหนดข นตอนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. (ฉบ บท ๒) ม งาน/ก จกรรม ๑๑๔ งาน สามารถถ ายโอนได ๗๕ งาน (ร อยละ ๖๕.๗๗) ด านการถ ายโอนบ คลากร ได ด ำเน นการ ถ ายโอนบ คลากรไปแล วท งส น ๙,๘๖๐ คน แบ งเป น ข าราชการ ๖,๗๕๒ คน ล กจ างประจ ำ ๓,๐๘๑ คน และ พน กงานราชการ ๒๗ คน ป ๒๕๕๕ ร ฐบาลจ ดสรร เง นอ ดหน นให แก อปท. ๒๒๑,๐๙๑ ล านบาท เพ มข นจากป ๒๕๕๔ ๒๗.๑% ๓. จ ดสรรงบประมาณเป นเง นอ ดหน นให แก อปท. ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ ดสรรงบประมาณเป นเง นอ ดหน นให แก อปท. ๑๗๓,๙๕๐ ล านบาท เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ร อยละ ๒๔.๓ และในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร ฐบาลได ก ำหนดแนวทางจ ดสรรเง นอ ดหน นให แก อปท. จ ำนวน ๒๒๑,๐๙๑ ล านบาท เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ร อยละ ๒๗.๑ แผนภ ม แสดงการจ ดสรรเง นอ ดหน นจากร ฐบาลให แก อปท. ระหว างป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ หน วย (ล านบาท) ๒๕๐,๐๐๐ ๒๒๑,๐๙๑.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๖๓.๓๕ ๑๐๓,๐๕๗ ๑๗๓,๙๕๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๙.๘๙๕.๑๘ ๑๐๐,๐๐๐ ไทยเข มแข ง เง นอ ดหน น ๕๐,๐๐๐ ๐ ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ท มา : ส ำน กงานคณะกรรมการการกระจายอ ำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น

11 121 ๔. กำาหนดส ดส วนรายได ของ อปท. ต อรายได ส ทธ ของร ฐบาล ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร ฐบาลได ปร บส ดส วนรายได ของ อปท. ต อรายได ร ฐบาลส ทธ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในอ ตราร อยละ ๒๖.๗๗ เป นร อยละ ๒๗.๒๗ (ส ดส วนเพ มข นร อยละ ๐.๕๐) ซ งรายได ของ อปท. ประกอบด วย รายได ท อปท. จ ดเก บเอง ๕๐,๒๘๑.๕๕ ล านบาท รายได ท ร ฐบาลจ ดเก บและแบ งให ๑๘๗,๙๘๘.๔๖ ล านบาท ภาษ ม ลค าเพ ม ท ร ฐบาลแบ งให ๙๗,๙๐๐ ล านบาท เง นอ ดหน นจากร ฐบาล ๒๓๖,๕๐๐ ล านบาท รวมเป นเง น ๕๗๒,๖๗๐ ล านบาท เม อเปร ยบเท ยบก บรายได ส ทธ ของร ฐบาล จ ำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ ล านบาท ค ดเป นร อยละ ๒๗.๒๗ ปร บเพ มส ดส วน รายได อปท. : รายได ร ฐบาลส ทธ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก ๒๖.๗๗% เป น ๒๗.๒๗% (เพ มข น ๐.๕๐%) ๕. โครงการข บเคล อนแผนการกระจายอำานาจให แก อปท. (ฉบ บท ๓) และแผนปฏ บ ต การกำาหนดข นตอนการกระจายอำานาจให แก อปท. (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ค อ แต งต งคณะอน กรรมการ เพ อทบทวนและจ ดทำาแผนการกระจายอำานาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การ กำาหนดข นตอนการกระจายอำานาจให แก อปท. เพ อท ำหน าท ทบทวนแผน การกระจายอ ำนาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และจ ดทำาแผนการกระจายอำานาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๓) พ.ศ.... และแต งต งคณะอน กรรมการเฉพาะก จ จ ำนวน ๒ คณะ ได แก คณะอน กรรมการเฉพาะก จเพ อทบทวนและจ ดท ำแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๓) การถ ายโอนภารก จด านส งคม และคณะอน กรรมการเฉพาะก จเพ อทบทวนและ จ ดท ำแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๓) การถ ายโอนภารก จด านเศรษฐก จและ ต ดตามและประเม นผล การด ำเน นงานกระจายอ ำนาจ โดยก ำหนด Road Map แนวทางการข บเคล อนระบบ การต ดตามและประเม นผล และจ ดท ำแผนปฏ บ ต การ ต ดตามและประเม นผล ระยะ ๓ ป (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

12 122 ส งแวดล อม เพ อช วยงานคณะอน กรรมการเฉพาะก จเพ อทบทวนและจ ดท ำ แผนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การฯ ซ งจะค ำน งถ งประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการและประโยชน ท ประชาชนพ งจะได ร บจากการบร การท ด ท ส ด การพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ท ไม ควรต ดขาดจากก น รวมถ งการจ ดสรรงบประมาณให เหมาะสมก บงานท ลงไปย ง อปท. ในส วนของการกระจายอ ำนาจด านการศ กษาได ม การจ ดต ง คณะอน กรรมการสน บสน นการถ ายโอนภารก จด านการศ กษาให แก อปท. ซ งได ด ำเน นการสร างความเข าใจเก ยวก บข อเท จจร งในการถ ายโอนสถานศ กษา ให แก ผ เก ยวข องแต ละกล ม เช น กล มผ บร หารสถานศ กษา และกล มผ บร หาร องค การบร หารส วนจ งหว ด เพ อให เก ดความเข าใจเก ยวก บการด ำเน นการท ตรงก น และร บทราบป ญหาอ ปสรรค เพ อจะได น ำมาทบทวนการกระจายอ ำนาจด านการศ กษา ต อไป ในส วนของการกระจายอ ำนาจด านการเง นและการคล ง ได ม การจ ดต ง คณะอน กรรมการด านการเง น การคล ง และงบประมาณ ซ งม อ ำนาจหน าท เก ยวก บ การจ ดสรรรายได ให แก อปท. เช น ภาษ อากร เง นอ ดหน น และรายได อ น การพ จารณา ปร บปร งส ดส วนภาษ อากร และรายได ระหว างร ฐก บ อปท. และระหว าง อปท. ด วยก นเอง โดยในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ม การประกาศก ำหนดหล กเกณฑ การจ ดสรรภาษ และเง นอ ดหน นท วไป จ ำนวน ๔ เร อง ๖. ต ดตามและประเม นผลการดำาเน นงานกระจายอำานาจ โดยได จ ดสรร เง นอ ดหน น จ ำนวน ๒๐ ล านบาท ให แก ส ำน กงานคณะกรรมการการกระจาย อ ำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ส ำน กงานปล ด ส ำน กนายกร ฐมนตร เพ อด ำเน นโครงการต ดตามประเม นผล การกระจายอ ำนาจให แก อปท. โดยแบ งเป น ๓ โครงการย อย ค อ โครงการต ดตามและประเม นผลนโยบายการกระจาย อ ำนาจ โครงการต ดตามและประเม นผลล พธ และผลกระทบ การด ำเน นงานตามภารก จท ได ร บการถ ายโอนของ อปท. และ โครงการประเม นประส ทธ ภาพและสมรรถนะของ อปท.

13 123 ๗. ค ดเล อก อปท. เพ อร บรางว ลจ งใจในการเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการของท องถ น ม อปท. ท ได ร บการค ดเล อกเพ อร บเง นรางว ล ถ วยรางว ล โล รางว ล และประกาศเก ยรต ค ณ จ ำนวน ๙๘ รางว ล ได แก องค การบร หาร ส วนจ งหว ดได ร บรางว ลระด บประเทศ ๘ รางว ล เทศบาลและองค การบร หาร ส วนต ำบลได ร บรางว ลระด บภาค รวม ๙๐ รางว ล ซ งได ม การมอบรางว ล อปท. ท ม การบร หารจ ดการท ด ไปแล วเม อเด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๕

14 124 พ ฒนาหล กเกณฑ และ แนวปฏ บ ต เพ อสน บสน น การด ำเน นการตามแนวทาง การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ และสมรรถนะ ต งแต การ เตร ยมก ำล งคนค ณภาพ เข าส ระบบราชการ พ ฒนา ระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การสรรหาและเล อกสรร บ คคลเข าร บราชการและ ร บท นร ฐบาล สร างและพ ฒนา เคร องม อ กลไก หล กเกณฑ ว ธ การในการพ ฒนา ทร พยากรบ คคลให ท นสม ย มาตรา ๗๘ (๔) พ ฒนาระบบงานภาคร ฐ โดยม งเน นการพ ฒนา ค ณภาพ ค ณธรรม และจร ยธรรมของเจ าหน าท ของร ฐ ควบค ไปก บ การปร บปร งร ปแบบและว ธ การทำางาน เพ อให การบร หารราชการ แผ นด นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และส งเสร มให หน วยงานของร ฐ ใช หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ราชการ ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คลากรภาคร ฐ การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให เก ดข นในหน วยงานภาคร ฐ เพ อสร างความเช อถ อและไว วางใจในการท ำงานของภาคราชการ โดยม ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาและส งเสร มระบบการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ได ด ำเน นงาน ด งน ๑.๑ ศ กษา ว จ ย พ ฒนา ปร บปร ง กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ ว ธ การ เก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการปร บปร งหล กเกณฑ การก ำหนด ต ำแหน ง พ ฒนาเคร องม อ กลไกส ำหร บการก ำหนดต ำแหน ง พ ฒนาระบบ การวางแผนก ำล งคน ๑.๒ ศ กษา ว เคราะห ความจำาเป นในการพ ฒนาความร ท กษะ และ สมรรถนะท จำาเป นของข าราชการเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน จากการรวบรวมข อม ลปฐมภ ม และท ต ยภ ม การประช มกล ม (Focus Group) กล มผ ทรงค ณว ฒ /ผ ปฏ บ ต งานท ม ภารก จงานเก ยวข องท งภาคราชการและ ภาคเอกชน และการจ ดฝ กอบรม รวมท งสร างความตระหน กร เก ยวก บผลกระทบ ของประเทศอาเซ ยนท ม ต อประเทศและระบบราชการไทย ๑.๓ ส งเสร มให ส วนราชการวางแผนบร หารกำาล งคนเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงโครงสร างอาย เพ มเต มจากท ได ดำาเน นการไปแล ว อ ก ๕ ส วนราชการ ได แก กรมควบค มโรค กรมส งเสร มการเกษตร กรมส งเสร มสหกรณ กรมส งเสร ม อ ตสาหกรรม และส ำน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคง ของมน ษย

15 125 ๑.๔ พ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลภาคราชการ อาท พ ฒนา ระบบและการด ำเน นการสรรหาบ คคลเข าร บราชการโดยจ ดท ำข อเสนอในการปร บ ระบบการสอบภาค ก. จ ดท ำหล กเกณฑ ว ธ การสรรหาและเล อกสรรบ คคลเพ อ ร บท นร ฐบาล ท นส ำหร บกล มประเทศท ไม ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษาราชการ (Non- Conventional Country) และท นส ำหร บการเตร ยมราชการไทยส ประชาคม อาเซ ยน จ ดท ำข อเสนอแนวทางการสอบ/ประเม นบ คคลด วยระบบอ เล กทรอน กส พ ฒนาระบบมาตรฐานว ชาช พการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ โดยจ ดโครงการ สร างความเข มแข งน กทร พยากรบ คคลม ออาช พ พ ฒนาหล กเกณฑ และว ธ การ ประเม นบ คคลในแต ละสาขาให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปร บปร งหล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและ การเล อนเง นเด อนให ม ความช ดเจน แก ป ญหากรณ การช วยราชการ การบร หาร วงเง นงบประมาณ รวมท งต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาสมรรถนะในการ บร หารทร พยากรบ คคลในราชการพลเร อน ๑.๕ พ ฒนาน กบร หารการเปล ยนแปลงร นใหม หร อ นปร. เพ อ สรรหาและค ดเล อกบ คคลท ม ความร ความสามารถ และสมรรถนะส ง เข าร บ ราชการและพ ฒนาให เป นผ น ำการเปล ยนแปลงในหน วยงานภาคร ฐ ซ งได ด ำเน นการเสร จส นแล ว จ ำนวน ๔ ร น รวมจ ำนวน ๑๖๐ คน ขณะน อย ระหว าง การด ำเน นการโครงการพ ฒนาน กบร หารการเปล ยนแปลงร นใหม ร นท ๕ และ ร นท ๖ ๑.๖ ส งเสร มให ม การเพ มข ดสมรรถนะผ นำาการบร หาร การเปล ยนแปลง (CCO) และเจ าหน าท กล มพ ฒนาระบบบร หารระด บกระทรวง กรม เพ อเสร มสร างและพ ฒนาข ดสมรรถนะเคร อข ายการพ ฒนาระบบราชการ และเสร มสร างความส มพ นธ ท ด ระหว างเคร อข าย โดยจ ดประช มส มมนาเพ อการ ข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการ เร อง การส งเสร มและพ ฒนา ธรรมาภ บาลในภาคราชการ

16 126 จ ดท ำแผนการส งเสร ม และพ ฒนาธรรมาภ บาล ในภาคราชการเพ อการบร หาร ก จการบ านเม องท ด อย างย งย น เพ อยกระด บธรรมาภ บาล และสร างความเช อม นของประเทศ จ ดท ำข อตกลงร วมก น ระหว างหน วยงาน ภาคร ฐและภาคเอกชน เพ อป องก นการท จร ต ประพฤต ม ชอบและสร าง ความโปร งใสในกระบวนการจ ดซ อ จ ดจ างของราชการ เสร มสร าง มาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ให แก ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ ๑.๗ เสร มสร างการเร ยนร ของบ คลากรภาคร ฐและผ สนใจท วไป โดยผ านส ออ เล กทรอน กส เช น จ ดให ม การเร ยนการสอนในหล กส ตรต าง ๆ ผ านระบบ e-learning บนเว บไซต ม ผ ส ำเร จการศ กษาจ ำนวนท งส น ๙๕๕ ราย เป นผ ส ำเร จหล กส ตร ระหว างว นท ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จ ำนวน ๕๙ ราย และม ผ ส ำเร จการศ กษาหล กส ตรเก ยวก บการบร หารจ ดการ ระบบ ระหว างเด อนต ลาคม ๒๕๕๔-เด อนม นาคม ๒๕๕๕ จ ำนวน ๓,๐๗๗ ราย (ผ เร ยน ๑ คนสามารถเร ยนได มากกว า ๑ ว ชา) ท งย งผล ต และท ลเกล าฯ ถวายส ออ เล กทรอน กส เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระราชพ ธ มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ช ด ๙ แผ นด นของการปฏ ร ประบบราชการ พร อมท งเผยแพร ผ านทางเว บไซต ด วย ๑.๘ พ ฒนาหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เพ อสน บสน น การดำาเน นการตามแนวทางการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและสมรรถนะ ต งแต การเตร ยมก ำล งคนค ณภาพเข าส ระบบราชการ พ ฒนาระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การสรรหาและเล อกสรรบ คคลเข าร บราชการและร บท นร ฐบาล สร างและพ ฒนา เคร องม อ กลไก หล กเกณฑ ว ธ การในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ท นสม ย ด แล จ ดการศ กษา และบร หารจ ดการน กเร ยนท นร ฐบาลและข าราชการลาศ กษาหร อ ฝ กอบรมในต างประเทศ รวมท งจ ดก จกรรมแนะแนวการศ กษาต อต างประเทศ ส ญจร เพ อช แจงข อม ล ข าวสาร ให ความร เก ยวก บท นร ฐบาล และการเตร ยมต ว ไปศ กษาต อต างประเทศ ๑.๙ ดำาเน นมาตรการปร บปร งอ ตรากำาล งของส วนราชการ โดยได จ ดให ม โครงการเกษ ยณอาย ก อนก ำหนด ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ งได ด ำเน น มาตรการด งกล าวมาแล ว ๔ คร ง และม ผ เข าร วมโครงการท งหมด ๙๕,๔๖๓ คน ประกอบด วยป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๑๖,๑๒๓ คน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ ำนวน ๑๙,๗๕๖ คน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ ำนวน ๒๕,๘๖๔ คน และป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ำนวน ๓๓,๗๒๐ คน

17 127 ๒. เสร มสร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให แก ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ ม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๒.๑ กำาหนดให ม แผนการส งเสร มและพ ฒนาธรรมาภ บาล ในภาคราชการเพ อการบร หารก จการบ านเม องท ด อย างย งย น โดยให หน วยงาน ท เก ยวข องด ำเน นการตามแผนด งกล าว ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อยกระด บธรรมาภ บาล และสร างความเช อม นของประเทศ เร ยกความเช อถ อและไว วางใจในการท ำงาน ของภาคราชการ และรองร บต อการฟ นฟ และสร างอนาคตของประเทศไทย อย างม ประส ทธ ภาพและย งย น แผนการส งเสร มฯ ประกอบด วย ๓ ส วน ได แก ๒.๑.๑ การส งเสร มและพ ฒนาการบร การ/ธรรมาภ บาล ในภาคราชการผ านการเร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง โดยผลการด ำเน นการ ม ส วนราชการ จ ำนวน ๑๒๘ กรม และจ งหว ด จ ำนวน ๗๑ จ งหว ด ได จ ดท ำ ข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ โดยค ดเล อก กระบวนงานหล กท ว เคราะห แล วเห นว าม ความเส ยงส งในการเก ดการท จร ตคอร ร ปช น มาปร บปร งให เก ดความโปร งใส ควบค ไปก บการด ำเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๑.๒ การพ ฒนากลไกการข บเคล อนธรรมาภ บาลในระบบ ราชการแบบย งย น ๒.๑.๓ การพ ฒนาระบบสน บสน นการพ ฒนาธรรมาภ บาล ๒.๒ ป องก นการท จร ตประพฤต ม ชอบในกระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ของทางราชการ โดยให ม การจ ดท ำข อตกลงร วมก นระหว างหน วยงานภาคร ฐและ ภาคเอกชน เพ อสร างความโปร งใสในกระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ให การท ำธ รกรรม ระหว างสองฝ ายเป นไปอย างม จร ยธรรม ปราศจากการเร ยกร บและให ส นบน ซ งก นและก นในท กร ปแบบ

18 128 ๒.๓ เสร มสร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ให แก ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ โดยก ำหนดแนวทางการพ ฒนาจร ยธรรม ข นส ง เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และการพ ฒนาว ฒนธรรมองค กร จ ดพ ธ ถวายส ตย ปฏ ญาณเพ อเป นข าราชการท ด และพล งของแผ นด น จ ดท ำโครงการ ตามรอยเบ องพระย คลบาท ต ดตามผลการปฏ บ ต งานด านการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม โดยเฉพาะประเด นการปฏ บ ต ตามประมวลจร ยธรรม การร กษาจรรยา และการสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต งาน จ ดท ำเคร องม อว ดความโปร งใสและ ตรวจสอบได ของส วนราชการ และส งเสร มให ส วนราชการได จ ดท ำและประเม น มาตรฐานความโปร งใสอย างต อเน อง รายงานแสดงผลการดำ เน นการของคณะร ฐมนตร ตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ

19 129 มาตรา ๗๘ (๕) จ ดระบบงานราชการและงานของร ฐอย างอ น เพ อให การจ ดทำาและการให บร การสาธารณะเป นไปอย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได โดยคำาน งถ งการม ส วนร วมของประชาชน ร ฐบาลได ม งม นในการป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ในส วนราชการ รวมท งพ ฒนาระบบราชการให เป นระบบท ม ความโปร งใสและ ตรวจสอบได รวมท งการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หาร ราชการด วย เพ อสร างความไว วางใจและความศร ทธาในระบบราชการแก ประชาชน หร อผ ท มาต ดต อส วนราชการ โดยม ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. ป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ร ฐบาล ด ำเน นการโดยย ดหล กความโปร งใสและม ธรรมาภ บาลท เป นสากล เพ อให การใช ทร พยากรในการพ ฒนาประเทศเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งผลการส ำรวจ ของบร ษ ทท ปร กษาความเส ยงทางการเม องและเศรษฐก จ (PERC-เพ ร ค) พบว า แนวโน มในการปราบปรามการท จร ตปร บต วด ข นจาก ๗.๕๕ ในป ๒๕๕๔ เหล อ ๖.๕๗ ในป ๒๕๕๕ โดยการด ำเน นการท ส ำค ญ ได แก ๑.๑ กำาหนดย ทธศาสตร ในการต อต านการท จร ตคอร ร ปช น ประกอบด วย ๖ ย ทธศาสตร ได แก ๑.๑.๑ ย ทธศาสตร การปล กจ ตส ำน กและสร างความตระหน กร (Awareness Building Approach) ๑.๑.๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การ (Organization Development Approach) ๑.๑.๓ ย ทธศาสตร การเป ดให ประชาชนม ส วนร วม (Participatory Approach) ๑.๑.๔ ย ทธศาสตร การปร บปร งแก ไขกฎหมาย (Legal Approach) ๑.๑.๕ ย ทธศาสตร การตรวจสอบ เฝ าระว งเช งร ก (Surveillance Approach) ๑.๑.๖ ย ทธศาสตร การปราบปรามท จร งจ งและการลงโทษ ท เข มงวด (Suppression Approach) ก ำหนดย ทธศาสตร ในการต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น ๖ ย ทธศาสตร และปร บ ให เป นแผนงานเร งด วน ๔ ข นตอน เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพและม ท ศทาง ในการข บเคล อนท ช ดเจน

20 130 จ ดท ำข อเสนอการเปล ยนแปลง ภายใต แนวค ด ๑ หน วยงาน ๑ ข อเสนอ ในการเปล ยนแปลง เพ อสร างความโปร งใส ในการปฏ บ ต ราชการ หร อโครงการ ๑ กรม ๑ ป องก นโกง (Clean Initiative) ๑.๒ ปร บย ทธศาสตร ในการต อต านการท จร ตคอร ร ปช นให เป น แผนงานเร งด วน ๔ ข นตอน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและม ท ศทางในการข บเคล อน ท ช ดเจน ด งน ๑.๒.๑ ปล กจ ตสำาน กและสร างความตระหน กร โดยการรณรงค และยกย องเช ดช ผ ม ความประพฤต ด ม ความส จร ต ย ต ธรรม และ ซ อส ตย โดยการด ำเน นโครงการข าราชการไทยใจส ขาว เพ อประชาส มพ นธ บทบาท ภารก จของส ำน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต ในภาคร ฐ (ป.ป.ท.) ให เป นท ร จ ก และด ำเน นการค นหาและมอบรางว ลประกาศ เก ยรต ค ณให ก บข าราชการต นแบบท ม ความประพฤต ด ท มเทในการท ำงาน ไม ท จร ต และด ำเน นช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อส อให ส งคมศร ทธาและ เช อม นในค ณงามความด และตระหน กถ งการม ส วนร วมในการส งเสร มคนด ของประชาส งคมท กภาคส วน ซ งได จ ดงานเป ดต วโครงการเม อว นท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจ ดขบวนคาราวานรถประชาส มพ นธ โครงการฯ ท เกาะช าง จ งหว ดตราด เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๕ โครงการจ งหว ดธรรมาภ บาล ปลอดการท จร ตนำาร องจ งหว ดลพบ ร โดยม ว ตถ ประสงค ให จ งหว ดลพบ ร เป นจ งหว ดน ำร องให ก บจ งหว ดอ น ๆ ในการพ ฒนาธรรมาภ บาลอย างจร งจ ง และ สร างความเช อม นให ก บผ ม ส วนได ส วนเส ยก บหน วยงานภาคร ฐในจ งหว ด ซ งได จ ด พ ธ ลงนามความร วมม อระหว างเลขาธ การคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก บผ ว าราชการ จ งหว ดลพบ ร เม อว นท ๑๔ ม ถ นายน ๒๕๕๕

21 131 ๑.๒.๒ พ ฒนาองค การ โดยการจ ดท ำข อเสนอการเปล ยนแปลง เพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการของตนเองเพ อเน นการปฏ บ ต จร ง ท เก ดจากข างใน ซ งจะม การจ ดต งศ นย หร อกล มงาน ในส วนราชการเพ อแก ไขป ญหาการท จร ตคอร ร ปช น ในองค กรของตนเอง และส งส ำค ญท จะเป นการ ด ำเน นการร วมก นของส วนราชการและจ งหว ด ค อ การพ ฒนาหน วยงานภายใต แนวค ด ๑ หน วยงาน ๑ ข อเสนอในการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใส ในการปฏ บ ต ราชการ หร อโครงการ ๑ กรม ๑ ป องก นโกง (Clean Initiative) โดยให ม ง เข าใจ เข าถ ง และ พ ฒนา ค อ เข าใจถ งป ญหาของหน วยงานตนเอง โดยการว เคราะห ส งเกต อย างละเอ ยด และพ ฒนาม งแก ไขให เก ดความร วมม อและยอมร บภายในองค การ ซ งนายกร ฐมนตร ได มอบหมายให ส วนราชการและจ งหว ดท งหมด ๑๔๔ กรม ๗๖ จ งหว ด ด ำเน นการว น จฉ ยองค การและค ดเล อกกระบวนงานบร การท ม ความเส ยงส งต อการเก ดท จร ตคอร ร ปช นและเก ดผลกระทบต อประชาชนและ การประกอบก จการของภาคธ รก จมากท ส ด มาว เคราะห และหาทางป องก นหร อ แก ไขโดยจ ดท ำเป นข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการหน วยงานละ ๑ ข อเสนอ โดยนายกร ฐมนตร ได แต งต งคณะกรรมการ กล นกรองข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ เพ อท ำหน าท กล นกรองและให ความเห นชอบข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ซ งหล งจากท ข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ แล ว จะได ร บท นสน บสน นเพ อน ำข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ไปส การปฏ บ ต ขณะน ส วนราชการระด บกรมได เสนอข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ แล ว จ ำนวน ๑๔๔ กรม และ ๗๖ จ งหว ด ม ข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ท ผ าน ในเบ องต นจ ำนวน ๑๔๒ กรม และ ๗๖ จ งหว ด (ข อม ล ณ ว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๕) ๑.๒.๓ ตรวจสอบและระว งเช งร ก โดยการจ ดต งศ นย ปฏ บ ต การ ต อต านการท จร ตคอร ร ปช น (Anti-Corruption War Room) หมายเลข ๑๒๐๖ เพ อยกระด บการต อต านคอร ร ปช นของประเทศไทยให อย ในระด บมาตรฐานสากล สร างภาพล กษณ ท ด และความเช อม นศร ทธาในการบร หารราชการแผ นด น จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การ ต อต านการท จร ต คอร ร ปช น (Anti- Corruption War Room) หมายเลข ๑๒๐๖ เพ อบ รณาการการตรวจสอบ ป องก น ปราบปราม และร บเร อง ร องเร ยน และด ำเน นการ อย างเบ ดเสร จ และเช อมโยงก บ ช องทางในการส งเร อง ร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น ในกร งเทพมหานครและ ๗๖ จ งหว ดท วประเทศ

22 132 จ งจ ดต งศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น เพ อบ รณาการการตรวจสอบ ป องก น ปราบปราม และร บเร องร องเร ยน และด ำเน นการอย างเบ ดเสร จ เป ดให บร การประชาชนเม อว นท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผ านทางหมายเลข โทรศ พท ๑๒๐๖ ตลอด ๒๔ ช วโมง ม ประชาชนต ดต อเข ามาท ศ นย ปฏ บ ต การต อต าน จ ำนวน ๖๗๔ เร อง ส ดส วนข อม ลร บเร องร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น แจ งข อม ลเบาะแส ๓๒% สอบถามข อม ลท วไป ๑๖% จำนวน ๖๗๔ เร อง ร องท กข ร องเร ยน กล าวโทษ ๕๒% ท มา : กระทรวงย ต ธรรม เป ดช องทางในการส งเร อง ร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น เพ ม ๒ ช องทาง ศ นย เร องร องเร ยนท วประเทศ เว บไซต นอกจากน ย ง เป ดช องทางในการส งเร องร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น เพ มเต ม อ ก ๒ ช องทาง ได แก ต ร บเร องร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช นซ งต ดต งไว ตามสถานท ส ำค ญต าง ๆ ท ประชาชนสามารถเข าถ งได ง ายในกร งเทพมหานคร และ ๗๖ จ งหว ดท วประเทศ ท งในสถานท ราชการ รวมถ งสถานท ของภาคเอกชน และเว บไซต รวมท งส อส งคมออนไลน ต าง ๆ โดย

23 133 ท ง ๒ ช องทาง จะเช อมโยงและบ รณาการเข าก บระบบร บแจ งเบาะแสและเร อง ร องเร ยนของสายด วน ๑๒๐๖ โดยจะม การตรวจสอบข อเท จจร งของเร องร องเร ยน ในเบ องต นแล ว และน ำเสนอเลขาธ การ ป.ป.ท. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ จารณาตามข นตอนต อไป และม การต ดตามผลด วย ๑.๓ จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช นในสำาน กงาน ปล ดสำาน กนายกร ฐมนตร และสำาน กงานปล ดกระทรวงท กกระทรวง โดยให เป น ส วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ แผ นด น พ.ศ. ๒๕๓๔ และท แก ไขเพ มเต ม โดยก ำหนดไว ในกฎกระทรวง แบ งส วนราชการของส ำน กงานปล ดส ำน กนายกร ฐมนตร และส ำน กงาน ปล ดกระทรวงท กกระทรวง และให รองปล ดส ำน กนายกร ฐมนตร และ รองปล ดกระทรวงท ำหน าท เป นห วหน าศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น อ กต ำแหน งหน ง เพ อท ำหน าท จ ดท ำแผนปฏ บ ต การของส วนราชการให สอดคล อง ก บย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ประสานงาน เร งร ด และก ำก บให หน วยงานในส งก ดม การด ำเน นการตามแผนปฏ บ ต การ รวมถ งร บ ข อร องเร ยนเร องการท จร ต การละเว นการปฏ บ ต หน าท ของเจ าหน าท ในส วนราชการ ด ำเน นการค มครองจร ยธรรมตามประมวลจร ยธรรมข าราชการ พลเร อน ตลอดจนต ดตาม ประเม นผล และจ ดท ำรายงานท งเร องการป องก น และปราบปรามการท จร ต และการค มครองจร ยธรรมเสนอห วหน าส วนราชการ ๑.๔ ดำาเน นการออกกฎหมายป องก นและปราบปรามการท จร ต ร ฐบาลได ออกประกาศและระเบ ยบคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต ในภาคร ฐ (ป.ป.ท.) ซ งเป นการออกตามความในพระราชบ ญญ ต มาตรการ ของฝ ายบร หารในการป องก นและปราบปรามการท จร ต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได ประกาศในราชก จจาน เบกษาแล ว จ ำนวน ๑๑ ฉบ บ อาท ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เร อง หล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขในการก นบ คคลหร อผ ถ กกล าวหาไว เป นพยาน ระเบ ยบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การให รางว ลตอบแทน หร อประโยชน อ นใดส ำหร บการให ข อม ลเก ยวก บการท จร ตในภาคร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบ ยบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ เก ยวก บการไต สวนข อเท จจร ง พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑.๕ ดำาเน นการตรวจสอบข อเท จจร งเร องร องเร ยน ส ำน กงาน ป.ป.ท. ได ด ำเน นการตรวจสอบข อเท จจร งเบ องต นแล วเสร จ จ ำนวน ๑,๙๘๘ เร อง

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ rj:snrgdr:?orsrnln b.. d lrlllry raqn r odr o '' Go.r lu'ffiunrurjfrri6:trnr:rj:s,trtl{urj:srurru fl.fl.bddc, to{e{1r?o40:fl1n b yatuvladaaya.ia

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. 2558 กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ

More information