แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น"

Transcription

1 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต อง ส งเสร มการดำาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและ คำาน งถ งผลประโยชน ของประเทศชาต ในภาพรวมเป นสำาค ญ (๒) จ ดระบบบร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ให ม ขอบเขตอำานาจหน าท และความร บผ ดชอบท ช ดเจน เหมาะสมแก การพ ฒนาประเทศ และสน บสน นให จ งหว ดม แผน และงบประมาณเพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อประโยชน ของประชาชน ในพ นท (๓) กระจายอำานาจให องค กรปกครองส วนท องถ นพ งตนเองและ ต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง ส งเสร มให องค กรปกครอง ส วนท องถ นม ส วนร วมในการดำาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ พ ฒนาเศรษฐก จของท องถ นและระบบ สาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐาน สารสนเทศในท องถ น ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท วประเทศ รวมท งพ ฒนาจ งหว ดท ม ความพร อมให เป นองค กรปกครอง ส วนท องถ นขนาดใหญ โดยคำาน งถ งเจตนารมณ ของประชาชน ในจ งหว ดน น

2 112 (๔) พ ฒนาระบบงานภาคร ฐ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพ ค ณธรรม และจร ยธรรมของเจ าหน าท ของร ฐ ควบค ไปก บ การปร บปร งร ปแบบและว ธ การทำางาน เพ อให การบร หาร ราชการแผ นด นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และส งเสร ม ให หน วยงานของร ฐใช หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ราชการ (๕) จ ดระบบงานราชการและงานของร ฐอย างอ น เพ อให การจ ดทำา และการให บร การสาธารณะเป นไปอย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได โดยคำาน งถ งการม ส วนร วม ของประชาชน (๖) ดำาเน นการให หน วยงานทางกฎหมายท ม หน าท ให ความเห น เก ยวก บการดำาเน นงานของร ฐตามกฎหมายและตรวจสอบ การตรากฎหมายของร ฐ ดำาเน นการอย างเป นอ สระ เพ อให การบร หารราชการแผ นด นเป นไปตามหล กน ต ธรรม (๗) จ ดให ม แผนพ ฒนาการเม อง รวมท งจ ดให ม สภาพ ฒนา การเม องท ม ความเป นอ สระ เพ อต ดตามสอดส องให ม การปฏ บ ต ตามแผนด งกล าวอย างเคร งคร ด (๘) ดำาเน นการให ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐได ร บส ทธ ประโยชน อย างเหมาะสม

3 113 มาตรา ๗๘ (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต องส งเสร ม การดำาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและคำาน งถ งผลประโยชน ของประเทศชาต ในภาพรวมเป นสำาค ญ ร ฐบาลได ให ความส ำค ญต อการพ ฒนาระบบราชการและเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการบร หารงานอย างบ รณาการของราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ภายใต หล กปร ญชาของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อพ ฒนาค ณภาพ การให บร การประชาชน และการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ โดยม ผลการด ำเน นงาน ท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาระบบราชการอย างต อเน อง ได ด ำเน นงานท ส ำค ญ เช น ๑.๑ จ ดทำาคำาร บรองการปฏ บ ต ราชการและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส วนราชการ ๑๔๔ ส วนราชการ จ งหว ด ๗๖ จ งหว ด สถาบ นอ ดมศ กษา ๖๗ แห ง และองค การมหาชน ๒๙ แห ง ซ งส วนราชการ จ งหว ด สถาบ นอ ดมศ กษาและองค การมหาชนได เจรจา ความเหมาะสมของต วช ว ดฯ และจ ดท ำค ำร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ ำ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร จส นแล ว ๑.๒ พ ฒนาระบบการประเม นผลภาคราชการแบบบ รณาการ (Government Evaluation System: GES) เพ อให เก ดความเป นเอกภาพ แต สามารถประเม นผลได ช ดเจน โดยปร บปร งกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ จาก ๔ ม ต เป น ๒ ม ต ได แก ม ต ภายนอก ประกอบด วยการประเม น ๔ ด าน ได แก การประเม นผลกระทบ การประเม นประส ทธ ผล (ผลล พธ และผลผล ต) การประเม นผลประโยชน ต อค าใช จ ายหร อการประเม นประส ทธ ผลต อค าใช จ าย และการประเม นค ณภาพ ม ต ภายใน ประกอบด วย การประเม น ๒ ด าน ได แก การประเม นประส ทธ ภาพ และการพ ฒนาองค การ ท งน ต วช ว ดในม ต ภายนอก ๔ ต วน น สามารถด ำเน นงาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ๒ ต วช ว ด ได แก การประเม นประส ทธ ผลและการประเม น

4 114 ค ณภาพ ส วนต วช ว ดการประเม นผลกระทบ และการประเม นประส ทธ ผลต อค าใช จ าย จะด ำเน นการตามแผนในระยะ ๓ ป ข างหน า (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ท ได ก ำหนดไว ๒. เสร มสร างประส ทธ ภาพของระบบการบร หารงานแบบบ รณาการ อย างต อเน อง ยกระด บสมรรถนะของส วนราชการและหน วยงานของร ฐ และ ปร บปร งระบบบร การประชาชน ได ด ำเน นงานท ส ำค ญ เช น ๒.๑ พ ฒนาและส งเสร มการเป นองค การแห งการเร ยนร โดยการจ ดประช มส มมนาเวท ป ญญาส มมนาวาท เพ อให เก ดการพ ฒนาและ ส งเสร มนว ตกรรมทางความค ด โดยค ดเล อกหน วยงานท ม ว ธ การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและด ท ส ด (Best Practice) เป นต นแบบในการแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างหน วยงานภาคร ฐท งในส วนราชการ/จ งหว ด พร อมท งสร างเคร อข าย การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ความช ำนาญ และว ธ ปฏ บ ต ท ด ของกล มคนท ม จ ดม งหมายหร อพ นธก จร วมก นผ านช องทางการปฏ ส มพ นธ ของกล ม โดยได จ ดการประช มส มมนาเวท ป ญญาส มมนาวาท รวม ๓ คร ง ด งน คร งท ๑ แนวทางการจ ดท ำโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ดและ กล มจ งหว ด คร งท ๒ การข บเคล อนองค การด วยนว ตกรรม และ คร งท ๓ พ ฒนา องค การส ความเป นเล ศด วยการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) และการเสร มสร าง การแลกเปล ยนเร ยนร ส วนราชการส องค การแห งการเร ยนร ผ านการจ ด ประช มส มมนาการเสร มสร างการแลกเปล ยนเร ยนร ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice: CoP) ๒.๒ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ โดยน ำกรอบแนวค ดในการบร หารจ ดการตามเกณฑ พ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐไปใช ในการพ ฒนาองค การ ซ งม ส วนราชการระด บกรมได ร บการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน จ ำนวน ๓๖ ส วนราชการ และ ส วนราชการระด บจ งหว ด จ ำนวน ๑๒ ส วนราชการ ๒.๓ พ ฒนาค ณภาพการให บร การประชาชน ได ม การด ำเน นการท ส ำค ญ เช น ส งเสร มให ส วนราชการท ม งานบร การ ประชาชนเป นภารก จหล กเสนอผลงานการพ ฒนาค ณภาพ

5 115 การให บร การประชาชนอย างน อย ๑ งานบร การ เพ อขอร บการประเม นเพ อ ร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน และให ส วนราชการท ม หน วยงาน บร การประชาชนท งในส วนกลางและภ ม ภาคน ำผลงานท ได ร บรางว ลไปขยายผล การด ำเน นการต อในท กหน วยบร การภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลการปร บปร ง บร การของส วนราชการท ส งสม ครขอร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน ประจ ำป ๒๕๕๔ ม กระบวนงานท ได ร บรางว ล ๗๐ กระบวนงานจาก ๓๒๘ กระบวนงาน และรางว ลมาตรฐานศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การ ประชาชน จ ำนวน ๔ แห ง จาก ๖ แห ง และขยายผลและพ ฒนาร ปแบบ การให บร การของศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การประชาชนและการพ ฒนา โปรแกรมการให บร การร ปแบบหน าต างเด ยว (Single Window Service) โดยม กระทรวงมหาดไทยร บผ ดชอบต อไปแล ว ๒.๔ ปร บปร งบร การเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของ ประเทศ ร ฐบาลได ส งเสร มและผล กด นให ส วนราชการต าง ๆ ปร บปร งบร การเพ อ เพ มข ดความสามารถในการประกอบธ รก จตามรายงานผลการว จ ยเร อง Doing Business ของธนาคารโลกให เป นผลส ำเร จ ซ งม หลายหน วยงานได ปร บปร ง บร การจนเป นผลให ประเทศไทยได ร บการจ ดอ นด บท ด ข นอย างต อเน อง โดยในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยได ร บการจ ดอ นด บในรายงานผลการจ ดอ นด บ ความยาก-ง ายในการประกอบธ รก จของธนาคารโลก (Doing Business 2012) ให อย ในอ นด บท ๑๗ จาก ๑๘๓ ประเทศ ซ งเป นอ นด บท ด ข นจากป ๒๕๕๔ (อ นด บท ๑๙ จาก ๑๘๓ ประเทศ) นอกจากน ย งได ม การศ กษาและปร บปร งกฎหมาย ท เป นอ ปสรรคต อการด ำเน นการปร บปร งบร การตามรายงานผลการว จ ย เร องการประกอบธ รก จ (Doing Business) ของธนาคารโลกตามกรอบเอเปค ได แก การเร มต นธ รก จ การขออน ญาตก อสร าง การได ร บส นเช อ การค าระหว าง ประเทศ และการบ งค บให เป นไปตามข อตกลง ๗๐ กระบวนงาน จาก ๓๒๘ กระบวนงาน ในการปร บปร งบร การ ของส วนราชการได ร บ รางว ลค ณภาพ การให บร การประชาชน ประจำาป ๒๕๕๔ ม การศ กษาและปร บปร ง กฎหมายท เป นอ ปสรรค ต อการด ำเน นการปร บปร งบร การ ตามรายงานผลการว จ ย เร อง Doing Business ของธนาคารโลก ตามกรอบเอเปค

6 116 ๒.๕ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ ได ด ำเน นการ ด งน ๒.๕.๑ ส งเสร มความเข มแข งในการม ส วนร วมของข าราชการ พลเร อนเพ อข บเคล อนระบบราชการ โดยได ช แจงสร างความเข าใจเก ยวก บ การรวมกล มข าราชการพลเร อนสาม ญ และเตร ยมจ ดท ำหน งส อร บรองการจ ดต ง สหภาพข าราชการและสหพ นธ ข าราชการ ๒.๕.๒ จ ดท ำรายงานผลการด ำเน นการภายใต โครงการ ความร วมม อระหว างธนาคารโลก (World Bank) และจ ดท ำแผนกลย ทธ การจ ดต ง สหภาพ จ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บสภาพการร บราชการข นพ นฐาน และจ ดท ำ กลย ทธ การเปล ยนผ าน ๒.๕.๓ ส งเสร มเพ อพ ฒนาข ดความสามารถในการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ส วนราชการและจ งหว ด โดยสน บสน นให หน วยงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคลในส วนภ ม ภาค (HR Unit) ท ง ๗๕ จ งหว ด ด ำเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ กท งได เสร มสร างองค ความร ด วยการอบรม เช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาข าราชการไทยก าวส ประชาคมอาเซ ยน ให แก จ งหว ดท ม เขตพ นท ต ดก บประเทศเพ อนบ านด วย

7 117 มาตรา ๗๘ (๒) จ ดระบบบร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และ ส วนท องถ น ให ม ขอบเขตอำานาจหน าท และความร บผ ดชอบท ช ดเจน เหมาะสมแก การพ ฒนาประเทศ และสน บสน นให จ งหว ดม แผนและ งบประมาณเพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อประโยชน ของประชาชนในพ นท ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการจ ดระบบการบร หารราชการแผ นด น ท งในส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ นให ม หน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจน และม การบ รณาการในการท ำงาน และสน บสน นให จ งหว ดม แผนและงบประมาณ เพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อให สามารถแก ไขป ญหาความเด อดร อนของประชาชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. ทบทวนบทบาทภารก จภาคร ฐของส วนราชการ เพ อให เป นไปตาม เจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย บทบ ญญ ต ของกฎหมาย นโยบายร ฐบาล และแผนพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) และสน บสน นให จ งหว ดและกล มจ งหว ดม แผนและงบประมาณในการพ ฒนา จ งหว ดและกล มจ งหว ด เพ อแก ไขป ญหาความเด อดร อนของประชาชนในพ นท โดยส งเสร มสน บสน นจ งหว ดและกล มจ งหว ดให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม และก ำหนดหล กเกณฑ และแนวทางพ จารณาทบทวนแผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนากล มจ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของกล มจ งหว ด เพ อเพ มประส ทธ ภาพแผนให ม ความสมบ รณ ม ค ณภาพ สอดคล องก บศ กยภาพและท ศทางการพ ฒนาในอนาคต ตลอดจน ทบทวนภารก จการถ ายโอนให ท องถ นสามารถด ำเน นการได โดยแก ไขข อจ ำก ด และ การพ จารณาแก ไขกฎระเบ ยบท ไม เอ อต อการถ ายโอน สน บสน นให จ งหว ดและกล ม จ งหว ดม แผนและงบประมาณ ในการพ ฒนาจ งหว ดและ กล มจ งหว ด ทบทวนภารก จการถ ายโอน ให ท องถ นสามารถด ำเน นการได โดยแก ไขข อจ ำก ดและพ จารณา แก ไขกฎระเบ ยบท ไม เอ อ ต อการถ ายโอน จ ดท ำแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หน วยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) และก ำหนดแนวทางการพ จารณา ทบทวนบทบาทภารก จและ การจ ดโครงสร างส วนราชการ รวมท งก ำหนดแนวทางและ หล กเกณฑ การด ำเน นการ เพ อการบร หารงานจ งหว ดและ กล มจ งหว ดแบบบ รณาการ

8 118 ๒. จ ดทำาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงาน (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) และกำาหนดแนวทางการพ จารณาทบทวนบทบาทภารก จและการจ ดโครงสร าง ส วนราชการ ขณะน อย ระหว างการให หน วยงานท เก ยวข องว เคราะห ภาพรวมของ การจ ดภารก จและโครงสร างส วนราชการก อนเสนอส ำน กงาน ก.พ.ร. พ จารณา ต อไป ๓. บร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ โดยคณะกรรมการ นโยบายการบร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ (ก.น.จ.) ซ งม นายกร ฐมนตร เป นประธาน ได ด ำเน นการ ด งน ๓.๑ ก ำหนดแนวทางและหล กเกณฑ การพ จารณาทบทวน แผนพ ฒนาจ งหว ด/กล มจ งหว ด และจ ดท ำแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ด/ กล มจ งหว ด ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓.๒ ก ำหนดแนวทางและหล กเกณฑ การก ำหนดกรอบการจ ดสรร งบประมาณจ งหว ดและกล มจ งหว ดประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท งหล กเกณฑ การพ จารณาค ณภาพของแผนฯ ๓.๓ จ ดท ำแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป และค ำของบประมาณของ จ งหว ด/กล มจ งหว ด ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากน ย งให ม การจ ดประช มผ แทนท มบ รณาการกลาง และผ ทรงค ณว ฒ หร อผ แทนหน วยนโยบายตามย ทธศาสตร ส ำค ญ เพ อจ ดท ำ รายละเอ ยดร างนโยบาย หล กเกณฑ และว ธ การในการจ ดท ำแผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนากล มจ งหว ด ๔ ป รอบใหม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ ำป ของจ งหว ดและแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของกล มจ งหว ด ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ อน ำเสนอ ก.น.จ. พ จารณา

9 119 มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอำานาจให องค กรปกครองส วนท องถ น พ งตนเองและต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง ส งเสร มให องค กร ปกครองส วนท องถ นม ส วนร วมในการดำาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ พ ฒนาเศรษฐก จของท องถ นและระบบสาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐานสารสนเทศในท องถ น ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท วประเทศ รวมท งพ ฒนาจ งหว ดท ม ความพร อม ให เป นองค กรปกครองส วนท องถ นขนาดใหญ โดยคำาน งถ งเจตนารมณ ของประชาชนในจ งหว ดน น ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการสน บสน นการด ำเน นงานของ องค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) ให ม ระบบท ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และ สามารถให บร การสาธารณะตอบสนองความต องการของประชาชน ม ผลการ ด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. ปร บปร งกฎหมายและ/หร อระเบ ยบท องถ นเพ อกระจายอำานาจ จ ดท ำ แผนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. (ฉบ บท ๓) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ แบ งภารก จ ออกเป น ๒ ด าน ค อ ด านเศรษฐก จ ประกอบด วย ภารก จทางบก ทางน ำ การจ ดท ำผ งเม อง การวางแผนส งเสร มการลงท นและพ ฒนาอ ตสาหกรรม และการบร หารจ ดการ การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ด านส งคม ประกอบด วย ภารก จด านสว สด การส งคม การจ ด ระเบ ยบทางส งคม การส งเสร มส ขภาพ การศ กษา และการบ ำร งร กษา ด แลร กษา อน ร กษ โบราณสถาน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จ ดท ำแผนการกระจาย อ ำนาจให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น (ฉบ บท ๓) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ แผนปฏ บ ต การก ำหนด ข นตอนการกระจายอ ำนาจ ให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และ ข บเคล อนแผนด งกล าว โดยแต งต งคณะอน กรรมการ เพ อทบทวนและจ ดท ำ แผนท ง ๒ ฉบ บข างต น

10 120 ๒. ถ ายโอนภารก จของหน วยงานราชการส วนกลางและ/หร อส วนภ ม ภาค ไปส อปท. ตามแผนปฏ บ ต การก ำหนดข นตอนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. (ฉบ บท ๑) ก ำหนดภารก จท จะถ ายโอน ๒๔๕ ภารก จ สามารถถ ายโอนได ๑๘๕ ภารก จ (ร อยละ ๗๕.๕๑) และตามแผนปฏ บ ต การ ก ำหนดข นตอนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. (ฉบ บท ๒) ม งาน/ก จกรรม ๑๑๔ งาน สามารถถ ายโอนได ๗๕ งาน (ร อยละ ๖๕.๗๗) ด านการถ ายโอนบ คลากร ได ด ำเน นการ ถ ายโอนบ คลากรไปแล วท งส น ๙,๘๖๐ คน แบ งเป น ข าราชการ ๖,๗๕๒ คน ล กจ างประจ ำ ๓,๐๘๑ คน และ พน กงานราชการ ๒๗ คน ป ๒๕๕๕ ร ฐบาลจ ดสรร เง นอ ดหน นให แก อปท. ๒๒๑,๐๙๑ ล านบาท เพ มข นจากป ๒๕๕๔ ๒๗.๑% ๓. จ ดสรรงบประมาณเป นเง นอ ดหน นให แก อปท. ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ ดสรรงบประมาณเป นเง นอ ดหน นให แก อปท. ๑๗๓,๙๕๐ ล านบาท เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ร อยละ ๒๔.๓ และในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร ฐบาลได ก ำหนดแนวทางจ ดสรรเง นอ ดหน นให แก อปท. จ ำนวน ๒๒๑,๐๙๑ ล านบาท เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ร อยละ ๒๗.๑ แผนภ ม แสดงการจ ดสรรเง นอ ดหน นจากร ฐบาลให แก อปท. ระหว างป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ หน วย (ล านบาท) ๒๕๐,๐๐๐ ๒๒๑,๐๙๑.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๖๓.๓๕ ๑๐๓,๐๕๗ ๑๗๓,๙๕๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๙.๘๙๕.๑๘ ๑๐๐,๐๐๐ ไทยเข มแข ง เง นอ ดหน น ๕๐,๐๐๐ ๐ ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ท มา : ส ำน กงานคณะกรรมการการกระจายอ ำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น

11 121 ๔. กำาหนดส ดส วนรายได ของ อปท. ต อรายได ส ทธ ของร ฐบาล ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร ฐบาลได ปร บส ดส วนรายได ของ อปท. ต อรายได ร ฐบาลส ทธ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ มข นจากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในอ ตราร อยละ ๒๖.๗๗ เป นร อยละ ๒๗.๒๗ (ส ดส วนเพ มข นร อยละ ๐.๕๐) ซ งรายได ของ อปท. ประกอบด วย รายได ท อปท. จ ดเก บเอง ๕๐,๒๘๑.๕๕ ล านบาท รายได ท ร ฐบาลจ ดเก บและแบ งให ๑๘๗,๙๘๘.๔๖ ล านบาท ภาษ ม ลค าเพ ม ท ร ฐบาลแบ งให ๙๗,๙๐๐ ล านบาท เง นอ ดหน นจากร ฐบาล ๒๓๖,๕๐๐ ล านบาท รวมเป นเง น ๕๗๒,๖๗๐ ล านบาท เม อเปร ยบเท ยบก บรายได ส ทธ ของร ฐบาล จ ำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ ล านบาท ค ดเป นร อยละ ๒๗.๒๗ ปร บเพ มส ดส วน รายได อปท. : รายได ร ฐบาลส ทธ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก ๒๖.๗๗% เป น ๒๗.๒๗% (เพ มข น ๐.๕๐%) ๕. โครงการข บเคล อนแผนการกระจายอำานาจให แก อปท. (ฉบ บท ๓) และแผนปฏ บ ต การกำาหนดข นตอนการกระจายอำานาจให แก อปท. (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ค อ แต งต งคณะอน กรรมการ เพ อทบทวนและจ ดทำาแผนการกระจายอำานาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การ กำาหนดข นตอนการกระจายอำานาจให แก อปท. เพ อท ำหน าท ทบทวนแผน การกระจายอ ำนาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และจ ดทำาแผนการกระจายอำานาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๓) พ.ศ.... และแต งต งคณะอน กรรมการเฉพาะก จ จ ำนวน ๒ คณะ ได แก คณะอน กรรมการเฉพาะก จเพ อทบทวนและจ ดท ำแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๓) การถ ายโอนภารก จด านส งคม และคณะอน กรรมการเฉพาะก จเพ อทบทวนและ จ ดท ำแผนปฏ บ ต การฯ (ฉบ บท ๓) การถ ายโอนภารก จด านเศรษฐก จและ ต ดตามและประเม นผล การด ำเน นงานกระจายอ ำนาจ โดยก ำหนด Road Map แนวทางการข บเคล อนระบบ การต ดตามและประเม นผล และจ ดท ำแผนปฏ บ ต การ ต ดตามและประเม นผล ระยะ ๓ ป (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

12 122 ส งแวดล อม เพ อช วยงานคณะอน กรรมการเฉพาะก จเพ อทบทวนและจ ดท ำ แผนการกระจายอ ำนาจให แก อปท. และแผนปฏ บ ต การฯ ซ งจะค ำน งถ งประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการและประโยชน ท ประชาชนพ งจะได ร บจากการบร การท ด ท ส ด การพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ท ไม ควรต ดขาดจากก น รวมถ งการจ ดสรรงบประมาณให เหมาะสมก บงานท ลงไปย ง อปท. ในส วนของการกระจายอ ำนาจด านการศ กษาได ม การจ ดต ง คณะอน กรรมการสน บสน นการถ ายโอนภารก จด านการศ กษาให แก อปท. ซ งได ด ำเน นการสร างความเข าใจเก ยวก บข อเท จจร งในการถ ายโอนสถานศ กษา ให แก ผ เก ยวข องแต ละกล ม เช น กล มผ บร หารสถานศ กษา และกล มผ บร หาร องค การบร หารส วนจ งหว ด เพ อให เก ดความเข าใจเก ยวก บการด ำเน นการท ตรงก น และร บทราบป ญหาอ ปสรรค เพ อจะได น ำมาทบทวนการกระจายอ ำนาจด านการศ กษา ต อไป ในส วนของการกระจายอ ำนาจด านการเง นและการคล ง ได ม การจ ดต ง คณะอน กรรมการด านการเง น การคล ง และงบประมาณ ซ งม อ ำนาจหน าท เก ยวก บ การจ ดสรรรายได ให แก อปท. เช น ภาษ อากร เง นอ ดหน น และรายได อ น การพ จารณา ปร บปร งส ดส วนภาษ อากร และรายได ระหว างร ฐก บ อปท. และระหว าง อปท. ด วยก นเอง โดยในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ม การประกาศก ำหนดหล กเกณฑ การจ ดสรรภาษ และเง นอ ดหน นท วไป จ ำนวน ๔ เร อง ๖. ต ดตามและประเม นผลการดำาเน นงานกระจายอำานาจ โดยได จ ดสรร เง นอ ดหน น จ ำนวน ๒๐ ล านบาท ให แก ส ำน กงานคณะกรรมการการกระจาย อ ำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ส ำน กงานปล ด ส ำน กนายกร ฐมนตร เพ อด ำเน นโครงการต ดตามประเม นผล การกระจายอ ำนาจให แก อปท. โดยแบ งเป น ๓ โครงการย อย ค อ โครงการต ดตามและประเม นผลนโยบายการกระจาย อ ำนาจ โครงการต ดตามและประเม นผลล พธ และผลกระทบ การด ำเน นงานตามภารก จท ได ร บการถ ายโอนของ อปท. และ โครงการประเม นประส ทธ ภาพและสมรรถนะของ อปท.

13 123 ๗. ค ดเล อก อปท. เพ อร บรางว ลจ งใจในการเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการของท องถ น ม อปท. ท ได ร บการค ดเล อกเพ อร บเง นรางว ล ถ วยรางว ล โล รางว ล และประกาศเก ยรต ค ณ จ ำนวน ๙๘ รางว ล ได แก องค การบร หาร ส วนจ งหว ดได ร บรางว ลระด บประเทศ ๘ รางว ล เทศบาลและองค การบร หาร ส วนต ำบลได ร บรางว ลระด บภาค รวม ๙๐ รางว ล ซ งได ม การมอบรางว ล อปท. ท ม การบร หารจ ดการท ด ไปแล วเม อเด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๕

14 124 พ ฒนาหล กเกณฑ และ แนวปฏ บ ต เพ อสน บสน น การด ำเน นการตามแนวทาง การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ และสมรรถนะ ต งแต การ เตร ยมก ำล งคนค ณภาพ เข าส ระบบราชการ พ ฒนา ระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การสรรหาและเล อกสรร บ คคลเข าร บราชการและ ร บท นร ฐบาล สร างและพ ฒนา เคร องม อ กลไก หล กเกณฑ ว ธ การในการพ ฒนา ทร พยากรบ คคลให ท นสม ย มาตรา ๗๘ (๔) พ ฒนาระบบงานภาคร ฐ โดยม งเน นการพ ฒนา ค ณภาพ ค ณธรรม และจร ยธรรมของเจ าหน าท ของร ฐ ควบค ไปก บ การปร บปร งร ปแบบและว ธ การทำางาน เพ อให การบร หารราชการ แผ นด นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และส งเสร มให หน วยงานของร ฐ ใช หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ราชการ ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คลากรภาคร ฐ การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให เก ดข นในหน วยงานภาคร ฐ เพ อสร างความเช อถ อและไว วางใจในการท ำงานของภาคราชการ โดยม ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาและส งเสร มระบบการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ได ด ำเน นงาน ด งน ๑.๑ ศ กษา ว จ ย พ ฒนา ปร บปร ง กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ ว ธ การ เก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการปร บปร งหล กเกณฑ การก ำหนด ต ำแหน ง พ ฒนาเคร องม อ กลไกส ำหร บการก ำหนดต ำแหน ง พ ฒนาระบบ การวางแผนก ำล งคน ๑.๒ ศ กษา ว เคราะห ความจำาเป นในการพ ฒนาความร ท กษะ และ สมรรถนะท จำาเป นของข าราชการเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน จากการรวบรวมข อม ลปฐมภ ม และท ต ยภ ม การประช มกล ม (Focus Group) กล มผ ทรงค ณว ฒ /ผ ปฏ บ ต งานท ม ภารก จงานเก ยวข องท งภาคราชการและ ภาคเอกชน และการจ ดฝ กอบรม รวมท งสร างความตระหน กร เก ยวก บผลกระทบ ของประเทศอาเซ ยนท ม ต อประเทศและระบบราชการไทย ๑.๓ ส งเสร มให ส วนราชการวางแผนบร หารกำาล งคนเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงโครงสร างอาย เพ มเต มจากท ได ดำาเน นการไปแล ว อ ก ๕ ส วนราชการ ได แก กรมควบค มโรค กรมส งเสร มการเกษตร กรมส งเสร มสหกรณ กรมส งเสร ม อ ตสาหกรรม และส ำน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคง ของมน ษย

15 125 ๑.๔ พ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลภาคราชการ อาท พ ฒนา ระบบและการด ำเน นการสรรหาบ คคลเข าร บราชการโดยจ ดท ำข อเสนอในการปร บ ระบบการสอบภาค ก. จ ดท ำหล กเกณฑ ว ธ การสรรหาและเล อกสรรบ คคลเพ อ ร บท นร ฐบาล ท นส ำหร บกล มประเทศท ไม ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษาราชการ (Non- Conventional Country) และท นส ำหร บการเตร ยมราชการไทยส ประชาคม อาเซ ยน จ ดท ำข อเสนอแนวทางการสอบ/ประเม นบ คคลด วยระบบอ เล กทรอน กส พ ฒนาระบบมาตรฐานว ชาช พการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ โดยจ ดโครงการ สร างความเข มแข งน กทร พยากรบ คคลม ออาช พ พ ฒนาหล กเกณฑ และว ธ การ ประเม นบ คคลในแต ละสาขาให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปร บปร งหล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและ การเล อนเง นเด อนให ม ความช ดเจน แก ป ญหากรณ การช วยราชการ การบร หาร วงเง นงบประมาณ รวมท งต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาสมรรถนะในการ บร หารทร พยากรบ คคลในราชการพลเร อน ๑.๕ พ ฒนาน กบร หารการเปล ยนแปลงร นใหม หร อ นปร. เพ อ สรรหาและค ดเล อกบ คคลท ม ความร ความสามารถ และสมรรถนะส ง เข าร บ ราชการและพ ฒนาให เป นผ น ำการเปล ยนแปลงในหน วยงานภาคร ฐ ซ งได ด ำเน นการเสร จส นแล ว จ ำนวน ๔ ร น รวมจ ำนวน ๑๖๐ คน ขณะน อย ระหว าง การด ำเน นการโครงการพ ฒนาน กบร หารการเปล ยนแปลงร นใหม ร นท ๕ และ ร นท ๖ ๑.๖ ส งเสร มให ม การเพ มข ดสมรรถนะผ นำาการบร หาร การเปล ยนแปลง (CCO) และเจ าหน าท กล มพ ฒนาระบบบร หารระด บกระทรวง กรม เพ อเสร มสร างและพ ฒนาข ดสมรรถนะเคร อข ายการพ ฒนาระบบราชการ และเสร มสร างความส มพ นธ ท ด ระหว างเคร อข าย โดยจ ดประช มส มมนาเพ อการ ข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการ เร อง การส งเสร มและพ ฒนา ธรรมาภ บาลในภาคราชการ

16 126 จ ดท ำแผนการส งเสร ม และพ ฒนาธรรมาภ บาล ในภาคราชการเพ อการบร หาร ก จการบ านเม องท ด อย างย งย น เพ อยกระด บธรรมาภ บาล และสร างความเช อม นของประเทศ จ ดท ำข อตกลงร วมก น ระหว างหน วยงาน ภาคร ฐและภาคเอกชน เพ อป องก นการท จร ต ประพฤต ม ชอบและสร าง ความโปร งใสในกระบวนการจ ดซ อ จ ดจ างของราชการ เสร มสร าง มาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ให แก ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ ๑.๗ เสร มสร างการเร ยนร ของบ คลากรภาคร ฐและผ สนใจท วไป โดยผ านส ออ เล กทรอน กส เช น จ ดให ม การเร ยนการสอนในหล กส ตรต าง ๆ ผ านระบบ e-learning บนเว บไซต ม ผ ส ำเร จการศ กษาจ ำนวนท งส น ๙๕๕ ราย เป นผ ส ำเร จหล กส ตร ระหว างว นท ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จ ำนวน ๕๙ ราย และม ผ ส ำเร จการศ กษาหล กส ตรเก ยวก บการบร หารจ ดการ ระบบ ระหว างเด อนต ลาคม ๒๕๕๔-เด อนม นาคม ๒๕๕๕ จ ำนวน ๓,๐๗๗ ราย (ผ เร ยน ๑ คนสามารถเร ยนได มากกว า ๑ ว ชา) ท งย งผล ต และท ลเกล าฯ ถวายส ออ เล กทรอน กส เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพระราชพ ธ มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ช ด ๙ แผ นด นของการปฏ ร ประบบราชการ พร อมท งเผยแพร ผ านทางเว บไซต ด วย ๑.๘ พ ฒนาหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เพ อสน บสน น การดำาเน นการตามแนวทางการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและสมรรถนะ ต งแต การเตร ยมก ำล งคนค ณภาพเข าส ระบบราชการ พ ฒนาระบบ หล กเกณฑ และ ว ธ การสรรหาและเล อกสรรบ คคลเข าร บราชการและร บท นร ฐบาล สร างและพ ฒนา เคร องม อ กลไก หล กเกณฑ ว ธ การในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ท นสม ย ด แล จ ดการศ กษา และบร หารจ ดการน กเร ยนท นร ฐบาลและข าราชการลาศ กษาหร อ ฝ กอบรมในต างประเทศ รวมท งจ ดก จกรรมแนะแนวการศ กษาต อต างประเทศ ส ญจร เพ อช แจงข อม ล ข าวสาร ให ความร เก ยวก บท นร ฐบาล และการเตร ยมต ว ไปศ กษาต อต างประเทศ ๑.๙ ดำาเน นมาตรการปร บปร งอ ตรากำาล งของส วนราชการ โดยได จ ดให ม โครงการเกษ ยณอาย ก อนก ำหนด ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ งได ด ำเน น มาตรการด งกล าวมาแล ว ๔ คร ง และม ผ เข าร วมโครงการท งหมด ๙๕,๔๖๓ คน ประกอบด วยป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๑๖,๑๒๓ คน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ ำนวน ๑๙,๗๕๖ คน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ ำนวน ๒๕,๘๖๔ คน และป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ำนวน ๓๓,๗๒๐ คน

17 127 ๒. เสร มสร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให แก ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ ม การด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๒.๑ กำาหนดให ม แผนการส งเสร มและพ ฒนาธรรมาภ บาล ในภาคราชการเพ อการบร หารก จการบ านเม องท ด อย างย งย น โดยให หน วยงาน ท เก ยวข องด ำเน นการตามแผนด งกล าว ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อยกระด บธรรมาภ บาล และสร างความเช อม นของประเทศ เร ยกความเช อถ อและไว วางใจในการท ำงาน ของภาคราชการ และรองร บต อการฟ นฟ และสร างอนาคตของประเทศไทย อย างม ประส ทธ ภาพและย งย น แผนการส งเสร มฯ ประกอบด วย ๓ ส วน ได แก ๒.๑.๑ การส งเสร มและพ ฒนาการบร การ/ธรรมาภ บาล ในภาคราชการผ านการเร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง โดยผลการด ำเน นการ ม ส วนราชการ จ ำนวน ๑๒๘ กรม และจ งหว ด จ ำนวน ๗๑ จ งหว ด ได จ ดท ำ ข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ โดยค ดเล อก กระบวนงานหล กท ว เคราะห แล วเห นว าม ความเส ยงส งในการเก ดการท จร ตคอร ร ปช น มาปร บปร งให เก ดความโปร งใส ควบค ไปก บการด ำเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๑.๒ การพ ฒนากลไกการข บเคล อนธรรมาภ บาลในระบบ ราชการแบบย งย น ๒.๑.๓ การพ ฒนาระบบสน บสน นการพ ฒนาธรรมาภ บาล ๒.๒ ป องก นการท จร ตประพฤต ม ชอบในกระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ของทางราชการ โดยให ม การจ ดท ำข อตกลงร วมก นระหว างหน วยงานภาคร ฐและ ภาคเอกชน เพ อสร างความโปร งใสในกระบวนการจ ดซ อจ ดจ าง ให การท ำธ รกรรม ระหว างสองฝ ายเป นไปอย างม จร ยธรรม ปราศจากการเร ยกร บและให ส นบน ซ งก นและก นในท กร ปแบบ

18 128 ๒.๓ เสร มสร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ให แก ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ โดยก ำหนดแนวทางการพ ฒนาจร ยธรรม ข นส ง เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และการพ ฒนาว ฒนธรรมองค กร จ ดพ ธ ถวายส ตย ปฏ ญาณเพ อเป นข าราชการท ด และพล งของแผ นด น จ ดท ำโครงการ ตามรอยเบ องพระย คลบาท ต ดตามผลการปฏ บ ต งานด านการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม โดยเฉพาะประเด นการปฏ บ ต ตามประมวลจร ยธรรม การร กษาจรรยา และการสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต งาน จ ดท ำเคร องม อว ดความโปร งใสและ ตรวจสอบได ของส วนราชการ และส งเสร มให ส วนราชการได จ ดท ำและประเม น มาตรฐานความโปร งใสอย างต อเน อง รายงานแสดงผลการดำ เน นการของคณะร ฐมนตร ตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ

19 129 มาตรา ๗๘ (๕) จ ดระบบงานราชการและงานของร ฐอย างอ น เพ อให การจ ดทำาและการให บร การสาธารณะเป นไปอย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได โดยคำาน งถ งการม ส วนร วมของประชาชน ร ฐบาลได ม งม นในการป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ในส วนราชการ รวมท งพ ฒนาระบบราชการให เป นระบบท ม ความโปร งใสและ ตรวจสอบได รวมท งการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หาร ราชการด วย เพ อสร างความไว วางใจและความศร ทธาในระบบราชการแก ประชาชน หร อผ ท มาต ดต อส วนราชการ โดยม ผลการด ำเน นงานท ส ำค ญ ด งน ๑. ป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ร ฐบาล ด ำเน นการโดยย ดหล กความโปร งใสและม ธรรมาภ บาลท เป นสากล เพ อให การใช ทร พยากรในการพ ฒนาประเทศเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งผลการส ำรวจ ของบร ษ ทท ปร กษาความเส ยงทางการเม องและเศรษฐก จ (PERC-เพ ร ค) พบว า แนวโน มในการปราบปรามการท จร ตปร บต วด ข นจาก ๗.๕๕ ในป ๒๕๕๔ เหล อ ๖.๕๗ ในป ๒๕๕๕ โดยการด ำเน นการท ส ำค ญ ได แก ๑.๑ กำาหนดย ทธศาสตร ในการต อต านการท จร ตคอร ร ปช น ประกอบด วย ๖ ย ทธศาสตร ได แก ๑.๑.๑ ย ทธศาสตร การปล กจ ตส ำน กและสร างความตระหน กร (Awareness Building Approach) ๑.๑.๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การ (Organization Development Approach) ๑.๑.๓ ย ทธศาสตร การเป ดให ประชาชนม ส วนร วม (Participatory Approach) ๑.๑.๔ ย ทธศาสตร การปร บปร งแก ไขกฎหมาย (Legal Approach) ๑.๑.๕ ย ทธศาสตร การตรวจสอบ เฝ าระว งเช งร ก (Surveillance Approach) ๑.๑.๖ ย ทธศาสตร การปราบปรามท จร งจ งและการลงโทษ ท เข มงวด (Suppression Approach) ก ำหนดย ทธศาสตร ในการต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น ๖ ย ทธศาสตร และปร บ ให เป นแผนงานเร งด วน ๔ ข นตอน เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพและม ท ศทาง ในการข บเคล อนท ช ดเจน

20 130 จ ดท ำข อเสนอการเปล ยนแปลง ภายใต แนวค ด ๑ หน วยงาน ๑ ข อเสนอ ในการเปล ยนแปลง เพ อสร างความโปร งใส ในการปฏ บ ต ราชการ หร อโครงการ ๑ กรม ๑ ป องก นโกง (Clean Initiative) ๑.๒ ปร บย ทธศาสตร ในการต อต านการท จร ตคอร ร ปช นให เป น แผนงานเร งด วน ๔ ข นตอน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและม ท ศทางในการข บเคล อน ท ช ดเจน ด งน ๑.๒.๑ ปล กจ ตสำาน กและสร างความตระหน กร โดยการรณรงค และยกย องเช ดช ผ ม ความประพฤต ด ม ความส จร ต ย ต ธรรม และ ซ อส ตย โดยการด ำเน นโครงการข าราชการไทยใจส ขาว เพ อประชาส มพ นธ บทบาท ภารก จของส ำน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต ในภาคร ฐ (ป.ป.ท.) ให เป นท ร จ ก และด ำเน นการค นหาและมอบรางว ลประกาศ เก ยรต ค ณให ก บข าราชการต นแบบท ม ความประพฤต ด ท มเทในการท ำงาน ไม ท จร ต และด ำเน นช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อส อให ส งคมศร ทธาและ เช อม นในค ณงามความด และตระหน กถ งการม ส วนร วมในการส งเสร มคนด ของประชาส งคมท กภาคส วน ซ งได จ ดงานเป ดต วโครงการเม อว นท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจ ดขบวนคาราวานรถประชาส มพ นธ โครงการฯ ท เกาะช าง จ งหว ดตราด เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๕ โครงการจ งหว ดธรรมาภ บาล ปลอดการท จร ตนำาร องจ งหว ดลพบ ร โดยม ว ตถ ประสงค ให จ งหว ดลพบ ร เป นจ งหว ดน ำร องให ก บจ งหว ดอ น ๆ ในการพ ฒนาธรรมาภ บาลอย างจร งจ ง และ สร างความเช อม นให ก บผ ม ส วนได ส วนเส ยก บหน วยงานภาคร ฐในจ งหว ด ซ งได จ ด พ ธ ลงนามความร วมม อระหว างเลขาธ การคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก บผ ว าราชการ จ งหว ดลพบ ร เม อว นท ๑๔ ม ถ นายน ๒๕๕๕

21 131 ๑.๒.๒ พ ฒนาองค การ โดยการจ ดท ำข อเสนอการเปล ยนแปลง เพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการของตนเองเพ อเน นการปฏ บ ต จร ง ท เก ดจากข างใน ซ งจะม การจ ดต งศ นย หร อกล มงาน ในส วนราชการเพ อแก ไขป ญหาการท จร ตคอร ร ปช น ในองค กรของตนเอง และส งส ำค ญท จะเป นการ ด ำเน นการร วมก นของส วนราชการและจ งหว ด ค อ การพ ฒนาหน วยงานภายใต แนวค ด ๑ หน วยงาน ๑ ข อเสนอในการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใส ในการปฏ บ ต ราชการ หร อโครงการ ๑ กรม ๑ ป องก นโกง (Clean Initiative) โดยให ม ง เข าใจ เข าถ ง และ พ ฒนา ค อ เข าใจถ งป ญหาของหน วยงานตนเอง โดยการว เคราะห ส งเกต อย างละเอ ยด และพ ฒนาม งแก ไขให เก ดความร วมม อและยอมร บภายในองค การ ซ งนายกร ฐมนตร ได มอบหมายให ส วนราชการและจ งหว ดท งหมด ๑๔๔ กรม ๗๖ จ งหว ด ด ำเน นการว น จฉ ยองค การและค ดเล อกกระบวนงานบร การท ม ความเส ยงส งต อการเก ดท จร ตคอร ร ปช นและเก ดผลกระทบต อประชาชนและ การประกอบก จการของภาคธ รก จมากท ส ด มาว เคราะห และหาทางป องก นหร อ แก ไขโดยจ ดท ำเป นข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการหน วยงานละ ๑ ข อเสนอ โดยนายกร ฐมนตร ได แต งต งคณะกรรมการ กล นกรองข อเสนอการเปล ยนแปลงเพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ เพ อท ำหน าท กล นกรองและให ความเห นชอบข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ซ งหล งจากท ข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ แล ว จะได ร บท นสน บสน นเพ อน ำข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ไปส การปฏ บ ต ขณะน ส วนราชการระด บกรมได เสนอข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ แล ว จ ำนวน ๑๔๔ กรม และ ๗๖ จ งหว ด ม ข อเสนอการเปล ยนแปลงฯ ท ผ าน ในเบ องต นจ ำนวน ๑๔๒ กรม และ ๗๖ จ งหว ด (ข อม ล ณ ว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๕) ๑.๒.๓ ตรวจสอบและระว งเช งร ก โดยการจ ดต งศ นย ปฏ บ ต การ ต อต านการท จร ตคอร ร ปช น (Anti-Corruption War Room) หมายเลข ๑๒๐๖ เพ อยกระด บการต อต านคอร ร ปช นของประเทศไทยให อย ในระด บมาตรฐานสากล สร างภาพล กษณ ท ด และความเช อม นศร ทธาในการบร หารราชการแผ นด น จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การ ต อต านการท จร ต คอร ร ปช น (Anti- Corruption War Room) หมายเลข ๑๒๐๖ เพ อบ รณาการการตรวจสอบ ป องก น ปราบปราม และร บเร อง ร องเร ยน และด ำเน นการ อย างเบ ดเสร จ และเช อมโยงก บ ช องทางในการส งเร อง ร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น ในกร งเทพมหานครและ ๗๖ จ งหว ดท วประเทศ

22 132 จ งจ ดต งศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น เพ อบ รณาการการตรวจสอบ ป องก น ปราบปราม และร บเร องร องเร ยน และด ำเน นการอย างเบ ดเสร จ เป ดให บร การประชาชนเม อว นท ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผ านทางหมายเลข โทรศ พท ๑๒๐๖ ตลอด ๒๔ ช วโมง ม ประชาชนต ดต อเข ามาท ศ นย ปฏ บ ต การต อต าน จ ำนวน ๖๗๔ เร อง ส ดส วนข อม ลร บเร องร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น แจ งข อม ลเบาะแส ๓๒% สอบถามข อม ลท วไป ๑๖% จำนวน ๖๗๔ เร อง ร องท กข ร องเร ยน กล าวโทษ ๕๒% ท มา : กระทรวงย ต ธรรม เป ดช องทางในการส งเร อง ร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น เพ ม ๒ ช องทาง ศ นย เร องร องเร ยนท วประเทศ เว บไซต นอกจากน ย ง เป ดช องทางในการส งเร องร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช น เพ มเต ม อ ก ๒ ช องทาง ได แก ต ร บเร องร องเร ยนการท จร ตคอร ร ปช นซ งต ดต งไว ตามสถานท ส ำค ญต าง ๆ ท ประชาชนสามารถเข าถ งได ง ายในกร งเทพมหานคร และ ๗๖ จ งหว ดท วประเทศ ท งในสถานท ราชการ รวมถ งสถานท ของภาคเอกชน และเว บไซต รวมท งส อส งคมออนไลน ต าง ๆ โดย

23 133 ท ง ๒ ช องทาง จะเช อมโยงและบ รณาการเข าก บระบบร บแจ งเบาะแสและเร อง ร องเร ยนของสายด วน ๑๒๐๖ โดยจะม การตรวจสอบข อเท จจร งของเร องร องเร ยน ในเบ องต นแล ว และน ำเสนอเลขาธ การ ป.ป.ท. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ จารณาตามข นตอนต อไป และม การต ดตามผลด วย ๑.๓ จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช นในสำาน กงาน ปล ดสำาน กนายกร ฐมนตร และสำาน กงานปล ดกระทรวงท กกระทรวง โดยให เป น ส วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ แผ นด น พ.ศ. ๒๕๓๔ และท แก ไขเพ มเต ม โดยก ำหนดไว ในกฎกระทรวง แบ งส วนราชการของส ำน กงานปล ดส ำน กนายกร ฐมนตร และส ำน กงาน ปล ดกระทรวงท กกระทรวง และให รองปล ดส ำน กนายกร ฐมนตร และ รองปล ดกระทรวงท ำหน าท เป นห วหน าศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น อ กต ำแหน งหน ง เพ อท ำหน าท จ ดท ำแผนปฏ บ ต การของส วนราชการให สอดคล อง ก บย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ประสานงาน เร งร ด และก ำก บให หน วยงานในส งก ดม การด ำเน นการตามแผนปฏ บ ต การ รวมถ งร บ ข อร องเร ยนเร องการท จร ต การละเว นการปฏ บ ต หน าท ของเจ าหน าท ในส วนราชการ ด ำเน นการค มครองจร ยธรรมตามประมวลจร ยธรรมข าราชการ พลเร อน ตลอดจนต ดตาม ประเม นผล และจ ดท ำรายงานท งเร องการป องก น และปราบปรามการท จร ต และการค มครองจร ยธรรมเสนอห วหน าส วนราชการ ๑.๔ ดำาเน นการออกกฎหมายป องก นและปราบปรามการท จร ต ร ฐบาลได ออกประกาศและระเบ ยบคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต ในภาคร ฐ (ป.ป.ท.) ซ งเป นการออกตามความในพระราชบ ญญ ต มาตรการ ของฝ ายบร หารในการป องก นและปราบปรามการท จร ต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได ประกาศในราชก จจาน เบกษาแล ว จ ำนวน ๑๑ ฉบ บ อาท ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เร อง หล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขในการก นบ คคลหร อผ ถ กกล าวหาไว เป นพยาน ระเบ ยบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การให รางว ลตอบแทน หร อประโยชน อ นใดส ำหร บการให ข อม ลเก ยวก บการท จร ตในภาคร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบ ยบคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ เก ยวก บการไต สวนข อเท จจร ง พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑.๕ ดำาเน นการตรวจสอบข อเท จจร งเร องร องเร ยน ส ำน กงาน ป.ป.ท. ได ด ำเน นการตรวจสอบข อเท จจร งเบ องต นแล วเสร จ จ ำนวน ๑,๙๘๘ เร อง

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎ กา ว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 1 JIM. Admin. 51 เจตนารมณ ของการบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ม ประส ทธ ภาพและเก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information