การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร"

Transcription

1 การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool

2 การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ. /010 มาตรา // ก าหนดแนวทางในการจ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และ พ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนส าค ญท 4ส ดโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาข Fนพ Fนฐาน นอกจากจะม งปล กฝ งด าน ป ญญา พ ฒนาการค ดของผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณแล ว ย งม งพ ฒนา ความสามารถทางอารมณ โดยการปล กฝ งให ผ เร ยนเห นค ณค าของตน เข าใจตนเอง เข าใจผ อ 4น สามารถแก ป ญหา ข อข ดแย งทางอารมณ ได อย างถ กต องเหมาะสม การจ ดกระบวนการเร ยนร ต องค าน งพ ฒนาการทางด านร างกาย สต ป ญญา ว ธ การเร ยนร ความสนใจ ความสามารถของผ เร ยน โดยใช ร ปแบบว ธ การท 4หลากหลายเน นการจ ดการ เร ยนการสอนตามสภาพจร ง เร ยนร ด วยตนเอง เร ยนร ร วมก น เร ยนร จากธรรมชาต เร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง และ เร ยนร แบบบ รณาการ ด งน Fน ผ บร หารสถานศ กษาต องบร หารจ ดการให คร และผ สอนเปล 4ยนบทบาทจากการเป น ผ ช Fน า ผ ถ ายทอดความร ไปเป นผ ช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นผ เร ยนในการแสวงหาความร จากส 4อและ แหล งเร ยนร ต าง ๆ และให ข อม ลท 4ถ กต องแก ผ เร ยน เพ 4อน าข อม ลเหล าน Fนไปใช สร างสรรค ความร ของตนเอง (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01P ข) ความหมายของแหล งเร ยนร กระทรวงศ กษาธ การ (/011) ได ให ความหมายของแหล งเร ยนร ว า หมายถ ง ส 4อท 4อย รอบต วเราท 4 ผ เร ยนและผ สอนสามารถใช ศ กษาค นคว าหาความร ด วยตนเอง เช น ส 4อธรรมชาต ส 4อส 4งพ มพ ส 4อเทคโนโลย และเคร อข ายการเร ยนร ท 4ม อย ในท องถ 4น ช มชนและแหล งอ 4น ๆ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01Q) ให ความหมายของแหล งเร ยนร หร อแหล งว ทยาการว า หมายถ ง บ คคล สถานท 4 ธรรมชาต หน วยงานองค การ สถานประกอบการ ช มชน และอ 4น ๆ ท 4ม ท Fงในห องเร ยน นอกห องเร ยน ท Fงท 4เป นธรรมชาต และมน ษย สร างข Fน ซ 4งจะเป นแหล งเร ยนร ให แก ผ เร ยน ผ สอน ผ สนใจ สามารถศ กษาค นคว าหาความร ได ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P) ได สร ปความหมายของแหล งเร ยนร ว า หมายถ ง ส 4งท 4ม อย ในส งคมรอบต วเราท Fงส 4งม ช ว ตและส 4งไม ม ช ว ตเป นส 4งท 4ม อย ในธรรมชาต และมน ษย สร างข Fน เป นแหล ง ความร ท 4ท าให คนในส งคมเก ดการเร ยนร และเก ดประสบการณ ในการเร ยนร อย างต อเน 4อง จากความหมายต าง ๆ สร ปได ว าแหล งเร ยนร หมายถ ง คน ส 4งของ สถานท 4 และส 4งประด ษฐ ท 4สามารถ ให ความร เฉพาะต วและเช 4อมโยงความร เป นความร และประสบการณ ใหม ให แก บ คคลท กระด บท กเพศและท ก ว ยท 4สนใจจะเร ยนร

3 F ความส าค ญและความจ าเป นของแหล งเร ยนร ด เรก พรส มา (/01S) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว า เป นแหล งความร ท 4น กเร ยนสามารถไป ค นคว าหาความร ได ท Fงในเวลาก อนและหล งเล กเร ยนและในว นหย ดราชการและย งเน นแหล งเร ยนร ท 4น กเร ยน จากหลายช มชนมาใช ร วมก นได ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต (/01S) ได กล าวถ งความส าค ญในล กษณะของการใช แหล งเร ยนร สน บสน นการจ ดการเร ยนว า ช วยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างม ความส ข เร ยนร แบบองค รวม ได ฝ กค ด และฝ กปฏ บ ต จร ง ได เร ยนร ร วมก บบ คคลอ 4นและได เร ยนร ตามความถน ดของตนเอง ส าน กงานปฏ ร ปการศ กษา (/010) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว า การท 4ผ เร ยนได เร ยนร จาก แหล งต าง ๆ จากผ คนท 4หลากหลาย จะท าให ผ เร ยนและผ สอนสามารถเช 4อมโยงการเร ยนการสอนเข าก บว ถ ช ว ต ม ความผ กพ นก บท องถ 4น เห นค ณค าและอน ร กษ ว ฒนธรรมและส 4งแวดล อมและย งสามารถบ รณาการภ ม ป ญญา ไทยและสากลเพ 4อน าปร บใช ก บว ถ ไทยได ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01Q) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว าเป นแหล งว ทยาการ ส าหร บน กเร ยนได ฝ กส บค นข อม ล ฝ กท กษะการส งเกต ฝ กค ด ฝ กพ ฒนาการ ช วยให ผ เร ยนเห นค ณค าของความ งาม ความส นทร ย และก อให เก ดความสามารถทางการเร ยนร แบบองค รวมท Fงด านความร ความค ด ท กษะ กระบวนการ และค ณล กษณะน ส ย ซ มซ บส 4งท 4ด งามจาก ภ ม ป ญญา หล อหลอมจ ตใจเก ดความร ก ความศร ทธา และหวงแหนทร พยากรของประเทศชาต จากความส าค ญของแหล งเร ยนร ด งกล าว ท าให สร ปความส าค ญของแหล งเร ยนร ได ว า เป นแหล งให ความร ท 4แต ละบ คคลต องการแสวงหา สามารถหาความร ได ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต นก าเน ดเฉพาะด านและ สามารถเช 4อมโยงความร ไปส ความร อ 4นได อย างหลากหลาย เป นการส งเสร มให เก ดเร ยนร ท Fงในระบบ และนอก ระบบตลอดช ว ต หล กการและว ตถ ประสงค ของแหล งเร ยนร ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) กล าวว า หล กการของแหล งเร ยนร ม 0 ประการ ด งน T. สนองกล มเป าหมายท กเพศท กว ยข Fนอย ก บความสนใจใฝ ร ความพอใจของผ เร ยน /. สอดคล องก บว ถ ช ว ต และเร ยนร ได ตลอดเวลาท Fงท 4เป นทางการและไม เป นทางการ จะต Fงใจ หร อไม ต Fงใจก ตาม S. บรรยากาศเอ Fออ านวยให บ คคลได เร ยนร ตามความสนใจ ความต องการของตนเอง 1. ส งเสร มด านการอ าน การเข ยน การพ ด การฟ ง การค ดว เคราะห และการน าความร น Fนไปใช ประโยชน

4 F F 0. ไม ย ดต ดร ปแบบใด ๆ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ข) กล าวว า ว ตถ ประสงค หล กของการจ ดแหล งเร ยนร ค อ เพ 4อพ ฒนาท กษะความสามารถด านต าง ๆ ของประชาชน และผ สนใจท กระด บได เร ยนร อย างอ สระ เป นการ เร ยนร ตลอดช ว ตตามความสนใจอย างเต มศ กยภาพและเต มความสามารถ โดยม ว ตถ ประสงค ย อย ด งน T. เพ 4อจ ดกระบวนการเร ยนร ให เหมาะสมก บความแตกต างระหว างบ คคล /. เพ 4อหาแนวทางการเร ยนร หลากหลายร ปแบบ S. เพ 4อจ ดหาโอกาสสร างประสบการณ การเร ยนร จากส 4อ 1. เพ 4อจ ดหาโอกาสทางการศ กษาอย างอ สระ และศ กษาด วยตนเอง 0. เพ 4อเป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วมในการพ จารณาต ดส นส 4งท 4เร ยนร ด วยตนเอง V. เพ 4อพ ฒนาท กษะกระบวนการเร ยนร และท กษะการใช ว สด อ ปกรณ Q. เพ 4อพ ฒนาความค ดร เร 4ม ความเป นอ สระ ความร บผ ดชอบการต ดส นใจ การแก ป ญหาอย างม ประส ทธ ภาพ P. เพ 4อพ ฒนาท กษะด านการค นคว า การอภ ปราย การสนทนา การน าเอาความร ท 4ได ร บมา ประย กต ใช W. เพ 4อเป นแรงดลใจให เก ดการเปล 4ยนแปลง และพ ฒนาการศ กษาตลอดช ว ต ประเภทของแหล งเร ยนร จากความหมายของค าว า แหล งเร ยนร ท 4ม ความหมายครอบคล มกว างขวางมากม ต Fงแต ส 4งใกล ต ว ส 4ง ไกลต ว ส 4งท 4เก ดข Fนเองตามธรรมชาต และส 4งท 4มน ษย สร างข Fนรวมถ งต วบ คคล ด งน Fนจ งม ผ ร และหน วยงาน ทางการศ กษาได ให แนวค ดต าง ๆ ไว มากมาย เพ 4อว ตถ ประสงค ของการจ าแนกประเภทของแหล งเร ยนร ให เป น กล มเป นระเบ ยบเพ 4อสะดวกต อการเร ยกช 4อและใช ประโยชน ด งน กระทรวงศ กษาธ การ (/011) ได จ าแนกแหล งเร ยนร เป น 1 ประเภท ได แก ประเภทธรรมชาต ประเภท ส 4งพ มพ ประเภทเทคโนโลย และแหล งเร ยนร ในช มชนท กประเภท กระทรวงศ กษาธ การ (/010) จ าแนกแหล งเร ยนร ออกเป น / ประเภท ค อ T. แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนได แก ห องสม ด ห องหมวดว ชา ห องคอมพ วเตอร ห อง อ นเตอร เน ต ศ นย ว ชาการ ศ นย ว ทยบร การ ศ นย โสตท ศนศ กษา ศ นย ส 4อการเร ยนการสอน ศ นย พ ฒนา ก จกรรมการเร ยนการสอน Resource Center สวนพฤกษศาสตร สวนวรรณคด สวนสม นไพร สวนส ขภาพ สวน หน งส อ สวนธรรมะ ฯลฯ /. แหล งเร ยนร ในท องถ 4น ได แก ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร หอศ ลป สวน ส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยานว ทยาศาสตร องค การของร ฐ และเอกชน

5 F ร ชน กร ทองส ขด (/010) จ าแนกแหล งเร ยนร ออกเป น V ประเภท ค อ T. ประเภทบ คคล หมายถ ง บ คคลท 4ถ ายทอดความร ท 4ม อย ให ผ สนใจต องการจะเร ยนร ในท องถ 4น ได แก บ คคลท 4ม ท กษะ ความสามารถในสาขาอาช พต าง ๆ เช น ช างฝ ม อ ช างทอง ช างไม ศ ลป นท กแขนง น ก กฎหมาย น กหน งส อพ มพ ผ ทรงค ณว ฒ หร อผ ม อาว โสท 4ประสบการณ ส งเป นต น /. ประเภททร พยากรธรรมชาต หมายถ ง ส 4งต าง ๆ ท 4เก ดข Fนโดยธรรมชาต ให ประโยชน ต อ มน ษย ได แก ด น น Fา อากาศ ป าไม ส ตว แร ธาต เป นต น S. ประเภทว ตถ และสถานท 4 หมายถ ง อาคารส 4งก อสร าง ว สด อ ปกรณ ในท องถ 4นท 4ประชาชน ศ กษาหาความร ให ได มาซ 4งค าตอบหร อส 4งท 4ต องการ เช น โรงน Fาประปา ท 4ว าการอ าเภอ โรงพยาบาล และส 4งต าง ๆ ท 4อย รอบต วสามารถพบเห นในช ว ตประจ าว น เป นต น 1. ประเภทส 4อ หมายถ ง บ คคลหร อส 4อท 4ต ดต อให ถ งก น หร อช กน าให ร จ กก น ท าหน าท 4เป น ส 4อกลางในการถ ายทอดเน Fอหาความร ท กษะและเจตคต ด วยการส งผ านทางประสาทส มผ สท Fง 0 แหล งว ทยากร ประเภทส 4อน F ท าให กระบวนการเร ยนร ของมน ษย ชาต สามารถด าเน นไปอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพส ง และท 4ส าค ญท 4ส ด ค อ สามารถกระจายความร ไปส ท กพ Fนท 4โลกอย างท 4วถ งและต อเน 4อง ทร พยากรประเภทน จ าแนกได / ล กษณะ ค อ 1.T ส 4อส 4งพ มพ ได แก หน งส อพ มพ วารสาร น ตยสาร ส 4งพ มพ เฉพาะก จ (โปสเตอร จ ลสาร แผ นปล ว ป ายประกาศ) 1./ ส 4ออ เล กทรอน กส เป นส 4อท 4อาศ ยเทคน คด านอ เล กทรอน กส สร างสรรค ในร ปของเส ยง และภาพ ท Fงภาพน 4ง ภาพเคล 4อนไหว ส 4อเหล าน Fสามารถร บร ได ด วยประสาทตา ห แบ งได เป น / พวก ค อ ส 4อท 4 ให เส ยงอย างเด ยว และส 4อท 4ให ท Fงภาพและเส ยง 0. ประเภทเทคน ค หมายถ ง ส 4งท 4แสดงถ งความก าวหน าทางเทคโนโลย และนว ตกรรมด านต าง ๆ ซ 4งเป นส 4งประด ษฐ ค ดค น ส 4งท 4มน ษย ท าการปร บปร ง อาท โรงงานท 4ท นสม ย ระบบส 4อสารคมนาคม ศ นย คอมพ วเตอร เคร 4องม อหร อระบบใหม ๆ ท 4น าเข ามาใช ในท องถ 4น ซ 4งช วยให เร ยนร ถ งความก าวหน าของมน ษย ช วยให ผ เร ยนเก ดจ นตนาการ เก ดแรงบ นดาลใจในการสร างสรรค ความค ดและส 4งประด ษฐ ค ดค น V. ประเภทก จกรรม หมายถ ง การปฏ บ ต ด านประเพณ และว ฒนธรรมต าง ๆ การปฏ บ ต งานของ หน วยงานราชการตลอดจนความเคล 4อนไหวในการแก ป ญหาและปร บปร งพ ฒนาสภาพต าง ๆ ในท องถ 4น การ เข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต าง ๆ เหล าน F จะท าให เก ดการเร ยนร ท 4เป นร ปธรรม อาท การรณรงค ป องก นสาร เสพต ด การส งเสร มการเล อกต Fงตามระบอบประชาธ ปไตยและการรณรงค ความปลอดภ ยของเด กและสตร ใน ท องถ 4น เป นต น

6 F พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม (ฉบ บท 4 /) พ.ศ. /010 (กระทรวงศ กษาธ การ /01V ข) มาตรา /0 ก าหนดให แหล งเร ยนร ได แก ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ หอศ ลป สวนส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ นย ก ฬาและพ ฒนาการ แหล งข อม ล และแหล งการเร ยนร อ 4น ส าน กงานปฏ ร ปการศ กษา (/010) ได จ าแนกแหล งเร ยนร เป น 0 ประเภท ได แก คร เคร 4 องม อ เทคโนโลย ว สด อ ปกรณ สถานท 4ให ความร และภ ม ป ญญาท องถ 4น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข Fนพ Fนฐาน (/01Q) แบ งประเภทของแหล งเร ยนร ตามล กษณะของ แหล งเร ยนร โดยแบ งเป น S ประเภท ได แก แหล งเร ยนร ประเภทบ คคล แหล งเร ยนร ประเภทสถานท 4และแหล ง เร ยนร ประเภทส 4อ กระทรวงศ กษาธ การ (/01V ก) ได จ าแนกแหล งเร ยนร ของสถานศ กษาข Fนพ Fนฐานเป น S ประเภท ได แก แหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา ได แก ห องสม ด และห องปฏ บ ต การต าง ๆ แหล งเร ยนร ภายนอก และภ ม ป ญญาท องถ 4น ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ข) แบ งประเภทของแหล งเร ยนร เป น 1 ประเภท ด งน T. แหล งการเร ยนร ประเภทบ คคล ค อ ผ ซ 4 งม ความร ความสามารถ ม ท กษะภ ม ป ญญา ม ประสบการณ ในสาขาอาช พต าง ๆ ในท องถ 4น ท 4สามารถถ ายทอดความร ท กษะ เจตคต ให แก ผ ท 4สนใจต องการ เร ยน /. แหล งการเร ยนร ประเภทสถานท 4หร อว ตถ ส 4งก อสร างต าง ๆ แบ งออกเป น / ล กษณะ ค อ /.T สถานท 4ท 4เป นธรรมชาต เช น ด น แหล งน Fา ป า ภ เขา ส ตว พ ช แร ธาต /./ สถานท 4ท 4เป นส 4งก อสร างท 4มน ษย สร างข Fนมาเพ 4อว ตถ ประสงค ต าง ๆ เช น ตลาด โรงพยาบาล โรงงานอ ตสาหกรรม ฯลฯ S. แหล งการเร ยนร ประเภทส 4อท 4เป นต วกลาง ท าให เก ดความร ความเข าใจและท กษะ ประสบการณ ได แก ว สด อ ปกรณ แบ งเป น / ล กษณะ ค อ S.T ส 4อส 4งพ มพ เช น เอกสาร หน งส อ ต ารา ใบปล ว จ ลสาร ฯลฯ S./ ส 4ออ เล กทรอน กส ท 4ให ภาพเคล 4อนไหวและภาพน 4งท Fงให ภาพและเส ยง เช น ภาพยนตร โทรท ศน ว ด ท ศน สไลด ร ปภาพ ฯลฯ 1. แหล งการเร ยนร ประเภทก จกรรม เทคน ค ว ธ การ เช น แบบต าง ๆ เทคน คกระบวนการท างาน หร อการแก ป ญหาต าง ๆ ในท องถ 4น สร ปจากแนวความค ดการจ าแนกประเภทแหล งเร ยนร ด งกล าวท 4สอดคล องก บการจ ดการเร ยนการ สอนตามหล กส ตรการศ กษาข Fนพ Fนฐาน สามารถสร ปตามล กษณะของแหล งเร ยนร ได เป น S ประเภท ได แก

7 F F ประเภทบ คคล ประเภทสถานท 4 และประเภทส 4อ ซ 4งแต ละประเภทก าหนดเป นแหล งเร ยนร ท 4ใช ในการศ กษาหา ความร ของสถานศ กษาในระบบได / แหล ง ค อ แหล งเร ยนร ภายในและแหล งเร ยนร ภายนอกสถานศ กษา ด งน T. แหล งเร ยนร ภายในประเภทบ คคล ได แก คร อาจารย ประเภทสถานท 4 ได แก สภาพแวดล อม ภายใน ห องสม ดและห องปฏ บ ต การต าง ๆ ประเภทส 4อ ได แก ว สด เคร 4องม อ อ ปกรณ การสอน ส 4งพ มพ และ เคร 4องม อเทคโนโลย เพ 4อสน บสน นการเร ยนการสอน. แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยนประเภทบ คคล ได แก ภ ม ป ญญาท องถ "น ประเภทสถานท " ได แก อาคารสถานท "ท "รวบรวมหร อเป นแหล งความร เฉพาะด านท "อย นอกสถานศ กษาประเภทส "อได แก เคร "องม อ ว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ท "ไม ม อย ในสถานศ กษา การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร เป นงานหน 4งของงานว ชาการท 4ผ บร หารสถานศ กษา จะต องบร หาร และจ ดการให ม ค ณภาพ ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยน ด งน Fนการใช กระบวนการบร หาร และการจ ดการแหล งเร ยนร จ งใช เช นเด ยวก นก บกระบวนการบร หารและการจ ดการงานว ชาการ ซ 4ง ประกอบด วย ข Fนตอนส าค ญ S ข Fนตอน ค อ การวางแผน การน าแผนไปส การปฏ บ ต การน เทศต ดตาม ประเม นผลเพ 4อปร บปร งการบร หารการจ ดการและเพ 4อพ ฒนาระด บค ณภาพการศ กษาให ส งข Fน ด งน F (ท ศน ย วงศ ย น. /01Q) T. การวางแผน การวางแผนการบร หารและการจ ดการแหล งเร ยนร จะต องค าน งถ ง 1 ประเด น ด งน T.T จ ดม งหมายของหล กส ตรการศ กษาข Fนพ Fนฐานท 4ม งพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท 4สมบ รณ เป น คนด ม ป ญญา ม ความส ข และม ความเป นไทย ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและการประกอบอาช พและม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามมาตรฐานการเร ยนร ท 4หล กส ตรก าหนด T./ การจ ดระบบการบร หารและการจ ดการแหล งเร ยนร ให สอดคล องก บหล กส ตร การจ ดการ เร ยนการสอน การว ดผลประเม นผล การน เทศภายใน การพ ฒนาบ คลากร การว จ ยและพ ฒนา โครงการอ 4น ๆ ระบบข อม ลสารสนเทศ และงบประมาณของโรงเร ยน T.S การจ ดระบบโครงสร างและกระบวนการจ ดการศ กษาให ย ดหล กการกระจายอ านาจ T.1 การจ ดท าแผนกลย ทธ จะต องด าเน นการร วมก บกล มบ คคลหลายฝ าย ได แก ฝ ายบร หารของ โรงเร ยน คณะคร คณะกรรมการสถานศ กษาข Fนพ Fนฐาน เคร อข ายผ ปกครองน กเร ยนและช มชน ซ 4ง ประกอบด วยข Fนตอน ด งน F (ส ว ฒน ศ ร น ร นดร. /01W)

8 F ข Fนตอนท 4 T ประเม นสถานการณ ท Fงภายในและภายนอกสถานศ กษาโดย ใช เทคน คการ ว เคราะห SWOT Analysis ท 4เป นจ ดแข ง (Strengths) จ ดอ อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอ ปสรรค (Threats) ข Fนตอนท 4 / น าผลจากการว เคราะห SWOT มาก าหนดแนวทางการด าเน นงานของสถานศ กษา ได แก ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission Statement) เป าหมาย (Goals) เป นการก าหนดความม งหว ง ท ศทาง และความส าเร จในอนาคต ข Fนตอนท 4 S ก าหนดย ทธศาสตร การด าเน นงานเป นการก าหนดมาตรการการด าเน นงานอย าง เป นระบบ ข Fนตอนท 4 1 แปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต โดยก าหนดเป นการก าหนดงาน โครงการ ก จกรรม ให สอดคล องก บภารก จ และสภาพป ญหา หร อส 4งท 4พ ฒนา ข Fนตอนท 4 0 ก าหนดเกณฑ ในการประเม นความส าเร จและเป าหมายโดยจ ดท าเป นต วช Fว ด /. การน าแผนไปส การปฏ บ ต การน าแผนไปส การปฏ บ ต เป นก จกรรมภายหล งการจ ดท าแผนกลย ทธ โดยด าเน นการในข Fนตอน ของการก าหนดภารก จของสถานศ กษาในร ปของงาน โครงการหร อก จกรรมท 4ก าหนดข Fน ซ 4งม ก จกรรมส าค ญ / ข Fนตอนท 4จะน าแผนไปส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ ค อ /.T ข Fนตอนการประสานแผน เป นข Fนตอนขจ ดความซ Fาซ อนของงาน การบ รณาการเน Fอหาสาระ ของงานแต ละโครงการ การส 4งการเพ 4อมอบหมายงาน การจ ดสรรทร พยากร /./ ข Fนตอนการก าก บ ต ดตามประเม นผล เป นข Fนตอนเพ 4อตรวจสอบการปฏ บ ต งานว าเป นไปตาม แผนหร อไม ม อ ปสรรคในการด าเน นงานอะไรบ าง ซ 4 งเป นก จกรรมท 4ต องปฏ บ ต อย างต อเน 4องในระหว าง ด าเน นการ เป นก จกรรมเช งว เคราะห ผลของก จกรรมและแผนการด าเน นก จกรรม ในส วนของการประเม นผล จะพ จารณาความแตกต างของสภาพท 4ต องการก บสภาพท 4เป นจร งของการด าเน นการว าม ความเหม อนหร อ ต างก นอย างไร เพ 4อต ดส นใจจะยอมร บ หร อปร บปร งแก ไขต อไป S. การน เทศ ก าก บ ต ดตามประเม นผล การน เทศ ก าก บ ต ดตามประเม นผล เป นก จกรรมในกระบวนการบร หารและการจ ดการซ 4ง ผ บร หารสถานศ กษาและผ ร บผ ดชอบ จะต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างเป นระบบม การก าหนดข Fนตอน และก าหนดก จกรรมการก าก บ ต ดตามประเม นผลให ช ดเจน ซ 4 งหล กการของการน เทศ การต ดตามการ ประเม นผล ม ด งน การน เทศ เป นกระบวนการท างานร วมก นระหว างผ น เทศ ได แก ผ บร หารสถานศ กษา

9 F รองผ บร หารสถานศ กษา ห วหน ากล มสาระการเร ยนร คร ต นแบบหร อห วหน ากล มงาน ห วหน าโครงการ และ คร ในสถานศ กษาเด ยวก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ 4อพ ฒนาในหน าท 4ความร บผ ดชอบในล กษณะของเพ 4อนช วย เพ 4อน เป นการน าความสามารถพ เศษของคร คนหน 4งมาช วยเหล อ เพ 4อประโยชน ของเพ 4อนคร คนอ 4น ๆ ท 4ม ความสามารถในเร 4องน F นด อยกว า หร อเพ 4อการช วยเหล อให ค าแนะน าในเร 4องของการบร หารโครงการส เป าหมายท 4ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ การต ดตาม เป นกระบวนการของการควบค ม ด แล ให งาน/โครงการด าเน นไปอย างต อเน 4อง สามารถควบค มช วงเวลาการปฏ บ ต งาน (ให เสร จส Fนตามช วงเวลาท 4ก าหนด) และสามารถแก ป ญหาอ ปสรรคท 4 เก ดข Fนในระหว างการปฏ บ ต งานโครงการได ท นท วงท ไม เก ดผลเส ยหร อข อบกพร องต องานโครงการใน ภาพรวม เม 4อประเม นผลส มฤทธ lของโครงการในข Fนตอนส ดท าย การประเม นผล เป นข Fนตอนท 4ม ความส าค ญมากของการวางแผน เพราะการประเม นผลจะเป นต ว ว ด และบอกให ผ บร หารสถานศ กษา ผ วางแผน รวมท Fงผ เก 4ยวข องก บแผนท กฝ ายได ร ว าแผนหร อโครงการท 4 ก าหนดไว ในย ทธศาสตร การปฏ บ ต งานของสถานศ กษา ซ 4งต องใช ท Fงก าล งคน ก าล งแรงงาน และค าใช จ าย (งบประมาณ) น Fน เม 4อเสร จส Fนแผนแล วผลท 4ได เป นประการใดเป นไปตามท 4คาดหมายและม งหว งมากน อย เพ ยงใด ค มค าหร อไม ควรด าเน นโครงการต อไป ควรหย ด หร อควรปร บปร งแก ไขอย างไรต อไป การประเม นผลควรก าหนดไว เป นส วนหน 4งของแผน/โครงการ เพ 4อให ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารโครงการ และผ เก 4ยวข องอ 4น ๆ ได ร บทราบความเป นไปของการด าเน นโครงการสามารถตรวจสอบ ควบค ม และต ดตามงานได ในส วนของผ ปฏ บ ต งานจะสามารถปฏ บ ต งานได ตามแผน ม ความระม ดระว ง และ เตร ยมพร อมท 4จะท างานมากข Fน เพ 4อเตร ยมร บการตรวจสอบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อ นเป นส วนหน 4ง ของการประเม นศ กยภาพของผ ปฏ บ ต งานโดยฝ ายบร หารได อ กประการหน 4ง จ ดม งหมายของการบร หารจ ดการแหล งเร ยนร กระทรวงศ กษาธ การ (/01V ก) และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข Fนพ Fนฐาน (/01Q) ได ก าหนด จ ดม งหมายของการบร หารจ ดการแหล งเร ยนร ด งน T. เพ 4อสน บสน นให ม การจ ดและการใช แหล งเร ยนร ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให สอดคล องก บหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร ตามแนวปฏ ร ปการเร ยนร /. เพ 4อสน บสน นให ม การจ ดและการใช แหล งเร ยนร ท 4ม อย แล วให เก ดค ณค าต อการเร ยนร อย างแท จร ง S. เพ 4อสน บสน นการจ ดและพ ฒนาก จกรรมการเร ยนร ท 4สอดคล องก บท องถ 4นและระบบ 1. เพ 4อส งเสร มความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนและช มชน 0. เพ 4อให เก ดการใช ทร พยากรทางการศ กษาท 4ม อย และท 4จะร บมาในอนาคตได เต มศ กยภาพ V. เพ 4อให ผ เร ยนม แหล งเร ยนร ท Fงภายในและภายนอกท 4เหมาะสมคอยให บร การผ เร ยน

10 F F F สร ป จ ดม งหมายของการจ ดหาและใช แหล งเร ยนร ค อ การด าเน นการให ม และใช แหล งเร ยนร เพ 4อ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแนวปฏ ร ปการเร ยนร ให สอดคล องก บหล กส ตรและเก ดค ณค าต อการเร ยนร ของผ เร ยน แนวทางการบร หารจ ดการแหล งเร ยนร ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) กล าวว า การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร เพ 4อพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนท Fงในระบบและนอกระบบให ม ประส ทธ ภาพ ม แนวทางด าเน นการ ด งน T. สร างความร ความเข าใจเก 4ยวก บแหล งการเร ยนร ในช มชนให เจ าหน าท 4และบ คลากรท กระด บร ว า ค ออะไร ม ล กษณะอย างไรม ความส าค ญอย างไร เป นต น /. ม การก าหนดนโยบายท 4ช ดเจน หน วยงานส วนกลางควรก าหนดนโยบายให ช ดเจนว าจะม การ รณรงค เพ 4อพ ฒนาแหล งการเร ยนร อย างหลากหลายข Fนในช มชน เพ 4อส งเสร มการศ กษาตลอดช ว ตและน า นโยบายไปส การปฏ บ ต ในท กพ Fนท 4 S. ม การจ ดท าแผนในระด บพ Fนท 4ในการน านโยบายไปส การปฏ บ ต อย างจร งจ ง ควรให เจ าหน าท 4 ผ ร บผ ดชอบในระด บพ Fนท 4ส ารวจและจ ดท าแผนว าในช มชนท 4ร บผ ดชอบควรม การสร างหร อพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ในช มชนใดข Fนบ าง 1. ส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการวางแผน ก าหนดแผนในการสร างหร อพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ในแต ละช มชน ควรส งเสร มให ประชาชนซ 4 งร สภาพป ญหาในช มชนของตนเป นอย างด ได ร วมให ข อเสนอแนะ เพ 4อสร างแหล งการเร ยนร ท 4หลากหลายและตอบสนองความต องการของช มชน 0. หน วยงานส วนกลางสน บสน นงบประมาณและทร พยากรในการจ ดสร างหร อพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ในช มชนบางชน ด อาจต องม การใช งบประมาณ ว สด อ ปกรณ ต าง ๆ นอกเหน อจากขอความร วมม อจาก หน วยงานและประชาชนในพ Fนท 4 ซ 4งหน วยงานส วนกลางควรให การสน บสน น ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) ได ก าหนดแนวทางการจ ดหาและใช แหล งเร ยนร ให สามารถส งเสร มผ เร ยนได เร ยนร ตลอดช ว ตจะต องครอบคล มในด านต าง ๆ ด งต อไปน T. เป าหมายหร อว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษาต องม งจ ดการศ กษาให กล มเป าหมายม ความร และ ท กษะพ Fนฐานตามหล กส ตรก าหนด /. หล กการบร หารจ ดการ เน นความเสมอภาคความเท าเท ยมก นของโอกาสทางการศ กษา และเน น ความร วมม อและการประสานงานก น ระหว างหน วยงานผ จ ดการศ กษา เน นการม ส วนร วมของช มชน หน วยงาน ต าง ๆ องค กรท องถ 4น ภ ม ป ญญาท องถ 4น ประชาชนท กฝ ายท กกล มในช มชนได เข ามาม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาในล กษณะ ด งน /.T กระจายอ านาจให ผ เก 4ยวข องเข ามาม ส วนร วม

11 F /./ ม ผ ร บผ ดชอบในแต ละระด บโดยตรง /.S ม การประสานงานระหว างหน วยงานท 4เก 4ยวข องก บหน วยงานอ 4น /.1 ม การสร างเคร อข ายหน วยงานท 4ให บร การการศ กษานอกระบบ /.0 ส งเสร มให ม การจ ดต Fงแหล งเร ยนร ในช มชน S. ก าหนดกล มเป าหมายตามช วงช Fนและตามภารก จท 4ก าหนดไว ในหล กส ตรการเร ยนการสอน 1. เน Fอหาหล กส ตรสอดคล องก บกล มเป าหมายส มพ นธ ก บเร 4องอ 4น ๆ ด งต อไปน 1.T ความร และท กษะท 4จ าเป นต อการด าเน นช ว ต 1./ ความร และท กษะเก 4ยวก บอาช พต าง ๆ 1.S ความร ข าวสารท 4วไปเพ 4อพ ฒนาตนเอง 1.1 สอดคล องก บสภาพป ญหาท 4พบในการด าเน นช ว ตในส งคมและส 4งแวดล อม 1.0 ความร และท กษะท 4จะเป นเคร 4องม อในการแสวงหาความร เช น ความร ท กษะด านภาษาและ คอมพ วเตอร 0. ก จกรรมจากแหล งเร ยนร เพ 4อสน บสน นการเร ยนการสอนแบ งออกเป น S ประเภท ค อ 0.T ก จกรรมให ความร พ Fนฐาน ได แก การให ความร ท กษะในการอ าน เข ยน ต ดต อส 4อสาร การ แสวงหาความร 0./ ก จกรรมให ความร และท กษะอาช พตามหล กส ตรก าหนด 0.S ก จกรรมให ความร ท 4วไป ครอบคล มความร ท กด านท 4เก 4ยวข องก บการด าเน นช ว ตของผ เร ยน V. ก าหนดว ธ การจ ดการเร ยนการสอน หร อกระบวนการเร ยนร ให สอดคล องก บกล มเป าหมาย โดยย ด หล กการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท 4เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ก จกรรมการเร ยนการสอนม ความย ดหย น ม ความ เป นประชาธ ปไตย และให อ สระแก ผ เร ยน Q. การใช ส 4อและเทคโนโลย ควรม การใช ส 4อเทคโนโลย ถ ายทอดความร โดยให ผ เร ยนได เร ยนร ว ธ การใช ส 4อเทคโนโลย ประเภทต าง ๆ ในการแสวงหาความร และควรใช ส 4อเทคโนโลย ส งผ านความร ไปส ผ เร ยนเพ 4อให ผ เร ยนม ท กษะในการใช ส 4อเทคโนโลย แสวงหาความร P. การว ดผลประเม นผล ควรเป นการว ดผลประเม นผลตามสภาพจร ง ไม เน นการแข งข น และให ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการว ดผลประเม นผลเพ 4อให เป นข อม ลในการพ ฒนาตนเอง W. การพ ฒนาบ คลากรท 4ม ส วนร วมในการบร หารและการจ ดการแหล งเร ยนร ให ม ความร ความเข าใจ เก 4ยวก บหล กการบร หารและการจ ดการ รวมถ งแนวทางการจ ดกระบวนการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ Tm. การม ส วนร วมของช มชน ต องอาศ ยการม ส วนร วมก นของท กฝ ายท 4เก 4ยวข องท Fงภาคร ฐ เอกชน ท องถ 4นหร อช มชน โดยเฉพาะช มชนจะม ส วนร วมส าค ญมากเพราะเป นแหล งของกล มเป าหมายและม

12 F ความส มพ นธ เก 4ยวข องก บช ว ตบ คคล โดยให ม ส วนร วมต Fงแต การวางแผน การสน บสน นทร พยากรการ ด าเน นการจ ดก จกรรม และการประเม นผล TT. หล กการจ ดก จกรรมจากแหล งเร ยนร ม แนวทางการจ ดก จกรรม ด งน TT.T หล กความเสมอภาคและเท าเท ยมก นของโอกาสการร บการศ กษาท กคน TT./ จ ดให ครอบคล มท กกล มเป าหมายโดยเฉพาะกล มผ ด อยโอกาส TT.S ม ความย ดหย นในเร 4องกฎ เกณฑ และระเบ ยบต าง ๆ และเข าถ งได ง าย ม ความหลากหลายใน เน Fอหา ก จกรรมการเร ยนร หลากหลายว ธ เร ยน TT.1 ม ความเป นประชาธ ปไตย การให ส ทธ ให อ สระแก ผ เร ยนในการเล อกเร ยนเพ 4อให ผ เร ยนม ความร ส กต องการหาความร อย เสมอ การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร ส าหร บการด าเน นการในส วนของกระบวนการจ ดการเร ยนร ให แก ผ เร ยนจากแหล งเร ยนร ม หล กการ และข Fนตอน ด งน F (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01Q) T. หล กการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร T.T ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ เพ 4อให ผ เร ยนเข าร วมก จกรรมการเร ยนร อย างท 4วถ งและมากท 4ส ดเท าท 4 จะท าได การท 4ผ เร ยนม บทบาทเป นผ กระท าจะช วยให ผ เร ยนเก ดความพร อมกระต อร อร นท 4จะเร ยนอย างม ช ว ตช วา T./ ย ดกล มเป นแหล งความร ท 4ส าค ญ โดยให ผ เร ยนม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก นในกล มได พ ดค ย แลกเปล 4ยนความค ดเห น และประสบการณ ซ 4 งก นและก น ข อม ลต าง ๆ จะช วยให ผ เร ยนเร ยนร เก 4ยวก บ พฤต กรรมของตนเองและผ อ 4นและเร ยนร ท 4จะปร บต วให อย ร วมก บผ อ 4นในส งคมได ด T.S ย ดการค นพบด วยตนเอง การเร ยนร ท 4ผ สอนพยายามจ ดการสอนให ผ เร ยนได ค นหาค าตอบ ด วยตนเอง ผ เร ยนม กจดจ าได ด และม ความหมายโดยตรงต อผ เร ยน เก ดความคงทนต อการเร ยนร T.1 เน นกระบวนการควบค ไปก บผลงาน โดยส งเสร มให ผ เร ยนค ดว เคราะห กระบวนการต าง ๆ ท 4ท าให เก ดผลงาน ม ใช ม งจะพ จารณาผลงานแต เพ ยงอย างเด ยว ท Fงน Fเพราะประส ทธ ภาพของผลงานข Fนอย ก บ ประส ทธ ภาพของกระบวนการ T.0 เน นการน าความร ไปใช ในช ว ตประจ าว น โดยให ผ เร ยนได ม โอกาสค ดหาแนวทางท 4จะน า ความร ไปใช ส งเสร มให ปฏ บ ต จร งและต ดตามผลการปฏ บ ต T.V ต องพ ฒนาด านการจ ดกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยน ให ผ เร ยนม ความส าค ญท 4ส ด T.Q ให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยการฝ กท กษะการใช กระบวนการค ด การว เคราะห การส งเกต การ รวบรวมข อม ล และการปฏ บ ต จร ง ท าได ค ดเป น ท าเป น

13 F T.P ต องให ผ เร ยนเร ยนร อย างม ความส ข สน กก บการเร ยนร ได ค ด แสดงออกอย างอ สระ บรรยากาศการเร ยนร ท 4เป นก ลยาณม ตร T.W ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร ท Fงระบบ T.Tm ปร บเปล 4ยนพฤต กรรมการจ ดกระบวนการเร ยนร ของผ สอนให มาเป นผ ร บฟ ง ผ เสนอแนะ ผ ร วมเร ยนร เป นท 4ปร กษา ผ สร างโอกาส สร างบรรยากาศท 4เอ Fอต อการเร ยนร เป นน กออกแบบการจ ด กระบวนการเร ยนร ให ผ เร ยนม บทบาทมากท 4ส ด T.TT ต องให เร ยนร ในส 4งท 4ม ความหมายต อช ว ตค อส 4งท 4อย ใกล ต ว จากง ายส ยาก จากร ปธรรมส นามธรรม โดยใช แหล งการเร ยนร เป นส 4อ ประสบการณ ช ว ต ธรรมชาต และส 4งแวดล อมมาเป นฐานการเร ยน และประย กต ใช ก บการป องก นและแก ป ญหา T.T/ ให ผ เร ยนได ม โอกาสฝ กจ ดก จกรรมได เร ยนร ตามความต องการ ความสนใจ ใฝ เร ยนร ในส 4ง ท 4ต องการอย างต อเน 4อง เพ 4อให ได ร บประสบการณ การเร ยนร ด วยตนเอง T.TS ถ อว าการเร ยนร เก ดข Fนได ท กท 4ท กเวลาท กสถานท 4 T.T1 ปล กฝ งสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรมค าน ยมท 4ด งามและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ในท ก สาระการเร ยนร /. ข Fนตอนการจ ดกระบวนการเร ยนร จากแหล งเร ยนร 2.1 ข Fนวางแผนก อนด าเน นการจ ดกระบวนการเร ยนร จากแหล งเร ยนร /.T.T ข Fนน าเสนอข อม ลส 4งแวดล อมในท องถ 4น โดยท 4วไปจะประกอบด วยเร 4อง ของแหล งน Fา ป าไม ด น สารเคม ท 4ใช ในการเกษตรกรรม ขยะม ลฝอยและส 4งปฏ ก ล /.T./ ข Fนต Fงจ ดม งหมาย T) ส ารวจเร 4องอะไร /) ส ารวจเพ 4อไปศ กษาถ งส 4งหน 4งส 4งใดในท องถ 4น /./ ข Fนก าหนดเน Fอหาท 4จะสอน /./.T ผ สอนและผ เร ยนร วมก นพ จารณาค ดเล อกเน Fอหาท 4เหมาะสม /././ ผ สอนและผ เร ยนร วมก นต Fงเกณฑ ในการพ จารณาสถานท 4ท 4ศ กษา ซ 4งควรม เกณฑ ด งน T) ตรงก บจ ดม งหมายของการเร ยน /) เหมาะสมก บความสนใจ S) สอดคล องก บประสบการณ เด ม 1) ม ความสะดวกปลอดภ ยในการศ กษาส ารวจ /./.S ร วมก นวางระเบ ยบในการศ กษา

14 F F F /./.1 วางแผนเร 4องป ญหาอ ปสรรค และว ธ การป องก นป ญหาท 4อาจเก ดข Fนในระหว าง การศ กษา /.S ข Fนเตร ยมการ /.S.T แบ งผ เร ยนออกเป นกล ม ๆ ละประมาณ 0-V คน โดยเน นผ เร ยนท 4ม ภ ม ล าเนาอย ใน หม บ าน ต าบลเด ยวก น และควรรวมเป นกล มเด ยวก น ท Fงน Fเพ 4อความสะดวกในเวลาท าการศ กษาส ารวจ /.S./ ให ผ เร ยนแต ละกล มเล อกห วหน าและเลขากล ม /.S.S ต วแทนกล มเล อกสถานท 4ท 4จะออกส ารวจ /.S.1 เตร ยมการด านเอกสารข อม ล และว สด อ ปกรณ ท 4ใช ในการส ารวจ /.S.0 ผ เร ยนประช มปร กษาหาร อภายในกล ม /.1 ข Fนด าเน นการระหว างการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร ตามจ ดประสงค ท 4วางไว /.1.T ห วหน ากล มแต ละกล มเป นผ น ากล มร บผ ดชอบงานและด แลกล มของตน /.1./ เม 4อถ งสถานท 4ท 4ศ กษา สมาช กกล มท กคนต องแสวงหาค าตอบจากป ญหาตามว ธ การ ของกล ม การศ กษาโดยรวมจากแหล งการเร ยนร ท 4แต ละกล มศ กษา ควรม ประเด นด งน T) สภาพป ญหา ล กษณะเหต การณ ท 4เก ดข Fน /) สาเหต ของป ญหา S) ผลกระทบของป ญหา 1) แนวทางในการป องก นแก ไข /.0 ข Fนประเม นผลหล งการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร ระยะท 4 T ประเม นผลท นท ท 4จบการส ารวจ โดยให ผ เร ยนแต ละกล มส งต วแทนออกมา อภ ปรายหน าช Fนเร ยน ในห วข อต อไปน T) ป ญหาท 4กล มของตนได ร บ /) ว ธ แสวงหาค าตอบ S) ค าตอบท 4หามาได ระยะท 4 / ผ สอนและผ เร ยนแต ละกล มช วยก นประเม นค าตอบว าถ กต องมากน อยเพ ยงใด ช วยก นสร ปภาพรวมพร อมท Fงเสนอแนะแนวทางท 4ควรปร บปร งแก ไข และประเม นผลคร F งส ดท ายหล งส Fนส ด การจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร จ ดได ในร ปแบบต อไปน T) การจ ดน ทรรศการเก 4ยวก บความร ท 4ได จากสถานท 4ท 4ไปศ กษาน Fน /) ท ารายงานกล ม

15 F ป จจ ยท )ส งเสร มการจ ดกระบวนการเร ยนร ป จจ ยท 4ส งเสร มให การจ ดกระบวนการเร ยนร จากแหล งเร ยนร บรรล ว ตถ ประสงค และสอดคล องก บ กระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามหล กส ตรก าหนด ประกอบด วยบทบาทของคร ผ สอน พฤต กรรมการ เร ยนร ของผ เร ยน การใช ส 4อการเร ยนร สภาพแวดล อมในห องเร ยน สภาพแวดล อมในโรงเร ยน การม ส วนร วม ของช มชน และการว ดผลประเม นผลของผ เร ยน ด งน F (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01Q) บทบาทของคร ผ สอน บทบาทของคร ผ สอนควรม ล กษณะ ด งน 1. ผ จ ดการ (Manager) เป นผ ก าหนดบทบาทให ผ เร ยนท กคนได ม ส วนเข าร วมท าก จกรรม แบ งกล ม หร อจ บค มอบหมายงานหน าท 4ความร บผ ดชอบแก ผ เร ยนท กคน จ ดการให ท กคนได ท างานท 4 เหมาะสมก บความสามารถความสนใจของตน 2. ผ ร วมท าก จกรรม (An active participant) เข าร วมท าก จกรรมในกล มจร ง ๆ พร อมท Fงให ความค ด และความเห นหร อความเช 4อมโยงประสบการณ เด มก บความร ใหม S. ผ ช วยเหล อและแหล งว ทยาการ (Helper and resource) คอยให ค าตอบก บผ เร ยนเม 4อผ เร ยนต องการ ความช วยเหล อทางว ชาการ การให ข อม ลหร อความร ในขณะท 4ผ เร ยนต องการน Fนจะช วยท าให การเร ยนร ม ประส ทธ ภาพเพ 4มข Fน พร อมอ านวยความสะดวกให กล มด าเน นงานไปได อย างราบร 4น 1. ผ สน บสน นและเสร มแรง (Supporter and encourager) ช วยสน บสน นด านส 4อว สด อ ปกรณ หร อ ให ค าแนะน าท 4ช วยกระต นให ผ เร ยนสนใจเข าร วมก จกรรมหร อฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง สน บสน นให ผ เร ยน ว เคราะห พฤต กรรมการเร ยนร และคอยเช 4อมโยงความค ดเห นของผ เร ยนและร วมสร ปผลการเร ยนร กระต นให ผ เร ยนน าการเร ยนร ไปใช 0. ผ ต ดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานท 4ผ เร ยนได ร บมอบหมายหร อผล ตข Fน โดยเฉพาะอย างย 4งด านความถ กต องทางว ชาการและกระบวนการส งเกต บ นท ก และประเม นผลการเร ยนร อย างไรก ตาม จ ดประสงค หล กของการเร ยนร ท 4ม ผ เร ยนเป นส าค ญ ค อ การกระท าให ช องว าง ระหว างผ สอนก บผ เร ยนแคบลงเพราะการเร ยนร เก ดข Fนท Fงสองด าน จากแนวโน มของการเร ยนร ท 4เปล 4ยนไป ผ เร ยนม บทบาทส าค ญเด นช ดมากข Fน บทบาทของคร ในการจ ดประสบการณ การเร ยนร ส าหร บผ เร ยนจะต อง ปร บเปล 4ยนจากเด มจากบทบาทท 4ม ความส าค ญย 4งในฐานะผ บอกเล า ข อความร ท Fงมวลแก ผ เร ยนมาเป นบทบาท ในการสน บสน นเสร มสร างประสบการณ การเร ยนร ท 4ม ความหมายแก ผ เร ยน ให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร มากท 4ส ด ด ท 4ส ด ได ผลท 4ส ดตามศ กยภาพของแต ละบ คคล นอกจากน Fน บ คล กภาพของคร ก เป นองค ประกอบส าค ญเพราะบ คล กภาพความเป นคร ท 4เป น ก ลยาณม ตร น บเป นส 4งแรกท 4ส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน ความเป นก ลยาณม ตรของคร จะท าให ผ เร ยนเก ด

16 ความไว วางใจ กล าแสดงความค ดเห น โดยคาดหว งว าจะให ผ เร ยนปร บพฤต กรรมและเร ยนร อย างม ความส ข ส 4งเหล าน F จะเก ดข Fนได คร ผ สอนต องปร บพฤต กรรมการสอนของตนเองเช นเด ยวก น ลดภาพคร ผ เคร งขร ม เป น ผ บ ญชาการในห องเร ยน ท าบทเร ยนให เป นเร 4องสน กไม น าเบ 4อ ค ณล กษณะความเป นคร ท 4ท าให ผ เร ยนเก ดความ ศร ทธาและไว วางใจในต วคร ม ด งน Fค อ T. ม ความร กและเมตตาเอาใจใส ช วยเหล อให ก าล งใจในการศ กษาเล าเร ยน เอาใจใส ด านความ ประพฤต ม ค ณธรรม ช Fแนะแนวทางแก ไขป ญหาให ก บผ เร ยนและผ ปกครองอย างสม 4าเสมอ /. ส ร า ง เ ส ร ม ความร และล กษณะน ส ยท 4ด งามให ก บผ เร ยน โดยเน นความร บผ ดชอบความซ 4อส ตย ตรงต อเวลา ซ 4งคร เองต อง ปฏ บ ต ตนให ผ เร ยนเห นเป นเย 4ยงอย าง อาท ควรเข าห องเร ยนให ตรงเวลา ต ดตามงานท 4มอบหมายอย างต อเน 4อง เพ 4อให เก ดห วงโซ แห งความร บผ ดชอบ ท Fงน Fคงต องยอมร บความจร งท 4ว า ถ าขาดการต ดตามแล วผ เร ยนบางคน อาจเฉ 4อยชาและขาดความร บผ ดชอบในท 4ส ด S. ประพฤต ปฏ บ ต เป นแบบอย างท 4ด ท Fงกาย วาจาและจ ตใจ การแต งกายส ภาพเร ยบร อย ก ร ยาส ภาพ อ อนโยน ม ความย ต ธรรม ท าให ผ เร ยนเก ดความอบอ นทางใจ ไว วางใจ ประพฤต ด อย างสม 4าเสมอ และ เหมาะสมก บการเป นต วอย างท 4ด 1. ไม ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นปฏ ป กษ ต อความเจร ญทางกาย สต ป ญญา และจ ตใจรวมถ งส งเสร มให ผ เร ยนได เข าร วมก จกรรมท Fงในหล กส ตร และนอกหล กส ตร เช น การแข งข นสอบความร ว ชาส งคมการเข าร วม ก จกรรมในช มชนอย างหลากหลาย 0. ค ดค นว ธ การจ ดก จกรรมบทเร ยนอย างหลากหลาย ให ผ เร ยนม ส วนร วมและม ความสน กสนานก บ การเร ยน คร ต องท าตนให เป นน กค ด น กออกแบบก จกรรม ขอยกต วอย างว ธ ง าย ๆ ว ธ หน 4งเป นแนวค ดจาก รายการท ว ค อ เกมเศรษฐ ท 4ได น ามาปร บใช ในห องเร ยนเป นเกม T0 ค าถาม เก 4ยวก บส 4งแวดล อมในท องถ 4น ผล ปรากฏว าผ เร ยนได ร บท Fงความร เจตคต ท 4ด ต อท องถ 4น และเก ดความสน กสนาน V. คร ต องท าตนเป นผ ให ท 4แท จร ง ไม ค ดแสวงหาผลประโยชน จากผ เร ยนไม ว ากรณ ใด ๆ ท Fงส Fน เม 4อ ผ เร ยนต องท าก จกรรมใด ๆ คร ต องค าน งถ งค าใช จ ายก บผลการเร ยนร ท 4ได ค มก นหร อไม ถ าเป นไปได ควรเป น ก จกรรมท 4ผ เร ยนเส ยค าใช จ ายน อยท 4ส ด หร อไม ม ค าใช จ ายเลย โดยใช ว สด ท 4ม อย หร อส 4งท 4สามารถหาได ใน ท องถ 4น พฤต กรรมของผ เร ยน T. ผ เร ยนม โอกาสพ ฒนาศ กยภาพของตน เพราะผ เร ยนแต ละคนต างก ม ความค ด ความเห น ประสบการณ และความช านาญด านต าง ๆ ต ดต วมาด วยก นท กคน อาจจะมากน อยต างก น ซ 4งส 4งเหล าน Fม ความส าค ญต อผ เร ยนมาก ท 4จะได ม โอกาสร วมแสดงความร ส ก ความค ดเห น แลกเปล 4ยนประสบการณ ผ สอน

17 F สามารถจะช วยสน บสน นให ผ เร ยน ใช ความร ความสามารถ แสดงความค ดเห นของตนอย างอ สระ ซ 4งเป นการ ช วยเพ 4มท กษะทางการค ด การแก ป ญหาแก ผ เร ยนเป นการเช 4อมโยงความร เด มก บความร ใหม /. ผ เร ยนม โอกาสได ใช ประสบการณ ท 4เร ยนมาก อนแล ว เพราะการจ ดการเร ยนร ท 4ม ผ เร ยนเป น ศ นย กลางน Fน ก จกรรมท 4จ ดในล กษณะปลายเป ดจะช วยกระต นให ผ เร ยนเป นผ ร บผ ดชอบในการเต มรายละเอ ยด ลงไป ด งน Fน กรอบแนวค ดอ นเด ยวก นอาจจะม รายละเอ ยดแตกต าง หลากหลายว ธ เม 4อผ ค ดอย ต างกล มก น ท า ให ค นพบส 4งใหม ๆ ข Fนอ ก S. ผ เร ยนสนใจบทเร ยนมากข Fน เพราะผ เร ยนจะต องปฏ บ ต ก จกรรมท 4ผ สอนมอบหมายและสนใจ อยากจะร ว าตนเองจะต องท าอะไรบ างเพราะไม ร ล วงหน ามาก อน 1. ผ เร ยนสามารถเร ยนร จากเพ 4อนในกล ม เพราะผ เร ยนแต ละคนต างม พ Fนฐานทางด านเน Fอหาว ชาหร อ ประสบการณ ต างก น ด งน Fนในขณะร วมท าก จกรรมด วยก นผ เร ยนแต ละคนจะต องต Fงใจศ กษา และม ส วนร วม ก จกรรมหร อในการท างานร วมก น ผ เร ยนสามารถด งเอาความร ต าง ๆ ท 4ม อย รวมก นได 5. ผ เร ยนม ความสาม คค ก นในกล ม เพราะในการท างานรวมกล มก นผ เร ยนจะต องช วยก นท าเพ 4อให งานบรรล เป าหมาย ด งน Fนผ เร ยนจะต องช วยก นท าไม ใช แข งข นก น V. ผ เร ยนสามารถประเม นตนเองตามความเป นจร ง ยอมร บความค ดเห นและยอมร บการประเม นของ ผ อ 4น และน าผลการประเม นมาพ จารณาปร บปร งตนเองอย เสมอ Q. ผ เร ยนสามารถน าส 4งท 4เร ยนร ไปประย กต ใช อย างเหมาะสม และเป นผ สนใจใฝ ร พ ฒนาตนเองอย าง ต อเน 4อง ส )อการเร ยนร คร ผ สอนจะต องจ ดหา จ ดท า ผล ตส 4อการเร ยนร ประเภทต าง ๆ ตามท 4ก าหนดไว ในแผนการสอน โดย จะค ดเล อกส 4อการเร ยนร ให สอดคล องก บจ ดประสงค การเร ยนร น Fน ๆ เม 4อได ส 4อและอ ปกรณ ประกอบการสอน แล วจะน ามาตรวจสอบ ทดสอบใช ก อนน าไปใช จร ง ท Fงทางด านเน Fอหา เวลา ความช ดเจน ถ กต องและจ านวน ของส 4อ เพ 4อให เก ดความช านาญในการใช ส 4อ ม การจ ดล าด บการใช ส 4อให สอดคล องก บเน Fอหาและก จกรรมท 4 ก าหนดไว อย างเหมาะสม ซ 4งน บว าเป นการส งเสร มให ผ เร ยนได เก ดการเร ยนร และเข าใจได ด ย 4งข Fน รายละเอ ยด เก 4ยวก บส 4อการเร ยนร ม ด งน 1. การเล อกใช ส 4อการเร ยนร T.T เล อกส 4อการเร ยนร ให เหมาะสมก บเร 4องท 4จะสอน ตรงก บจ ดม งหมายของหล กส ตร T./ เล อกส 4อการเร ยนร ท 4ผ เร ยนสนใจ ท นสม ยก บย คส งคมป จจ บ น T.S เล อกส 4อการเร ยนร ท 4ช วยให เสร มสร าง หร อเปล 4ยนท ศนคต ม ค ณค าเสร มความเข าใจบทเร ยน T.1 เล อกส 4อการเร ยนร ท 4เก ดประโยชน ค มค าก บเวลาท 4ใช

18 /. การเตร ยมส 4อการเร ยนร /.T ส ารวจรายการส 4อการเร ยนร ท 4จะต องใช ตามท 4ก าหนดไว ในแผนการสอน ตรวจน บจ านวนให ครบ /./ ทดลองใช ส 4อน Fนจนเก ดความเคยช น และใช ได โดยรวดเร ว หากพบว าส 4อน Fนม ข อบกพร อง จะได แก ไขได ท นก อนท าการสอน /.S ทบทวนห วข อส าค ญของน ยามท 4ต องการให ผ เร ยนเก ดความค นพบเข าใจจากส 4อการเร ยนร /.1 จ ดเตร ยมและวางอ ปกรณ ท 4ใช ไว ให พร อมเร ยนล าด บการใช ก อนหล งให สอดคล องก บเน Fอเร 4อง ท 4จะสอน เพ 4อป องก นม ให เก ดความส บสน /.0 ทดลองสอนและทดลองใช ส 4อ เพ 4อให เก ดความม 4นใจระหว างการสอน ไม ให เก ดล าด บผ ด นอกจากน Fนย งจ บเวลาเพ 4อด ว าเหมาะสมก บเวลาท 4ก าหนดไว หร อไม /.V ส 4อการสอนบางช Fนจ าเป นต องใช ห องศ นย อ นเตอร เน ตการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร จ งต อง ไปต ดต อจองสถานท 4ก อนเวลาและเตร ยมต ดต Fงตรวจสอบอ ปกรณ ต าง ๆ ไว ให พร อม S. การใช ส 4อการเร ยนร S.T ใช ส 4อการสอนตามล าด บข Fนตอน ตามแผนการสอนท 4ได จ ดท าไว S./ ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการใช ส 4อให มากท 4ส ด S.S ให ผ เร ยนท กคนสามารถเห นส 4อได อย างช ดเจน S.1 ส 4อประเภทใช เส ยง ผ เร ยนจะต องได ย นช ดเจนท 4วท กคน S.0 หล งจากใช ส 4อแล ว จะบ นท กประเม นผลการใช เพ 4อปร บปร ง 1. ผลจากการใช ส 4อประกอบการสอน 1.T ผ เร ยนเร ยนร เข าใจเน Fอหาง ายข Fน สามารถค นพบค าตอบด วยตนเอง 1./ ผ เร ยนสน กสนานก บก จกรรมการเร ยนร ส 4งท 4ได เร ยนร จะต ดตร งในใจผ เร ยน เป นพ Fนฐานใน การศ กษาข Fนส งต อไป 1.S ผ เร ยนได โอกาสฝ กและร ว ธ ใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างถ กต อง 1.1 ผ เร ยนม ผลส มฤทธ lในด านการเร ยนร ส งข Fน จ านวนผ เร ยนท 4สอบได เพ 4มข Fน 1.0 ผ เร ยนม ท ศนคต ท 4ด ต อการเร ยนร ว ชาต าง ๆ 1.V ผ เร ยนเช 4อถ อและศร ทธาในต วผ สอน เพราะเร ยนสน ก ไม เบ 4อ 1.Q ม เพ 4อนคร จากโรงเร ยนอ 4นไปเย 4ยมชมก จการโรงเร ยนได สอบถามเก 4ยวก บส 4อบางอย าง ได อธ บายว ธ การผล ตและแนะน าให ไปท าใช บ าง เผยแพร ว ธ การผล ตส 4อให แพร หลาย

19 สภาพแวดล อมภายในห องเร ยน ห องเร ยนท 4จ ดม มประสบการณ ไว ครบท กม มประสบการณ โดยให ผ เร ยนเป นผ ม ส วนร วมในการ ปฏ บ ต จะท าให บรรยากาศของห องเร ยนม ช ว ตช วา ผ เร ยนจะร กและเก ดความอบอ นเม 4อได มาเร ยนท าให ผ เร ยน เร ยนร อย างม ความส ข ส 4งแวดล อมในห องเร ยน (ปกต ) บรรยากาศในห องเร ยนเอ Fออ านวยต อการเร ยนร สะอาด เป น ระเบ ยบ จ ดม มความร ม หน งส ออ านเพ 4มเต มท 4สอดคล องก บบทเร ยน ม มท 4ผ สอนจ ดวางแผ นใสสร ปบทเร ยนท 4 ผ สอนจ ดท าโดยเตร ยมค าถามจากง ายไปหายาก และน าไปส การสร ปได เพ 4อให ผ เร ยนศ กษาด วยตนเอง หร อ อาจจะใช ทบทวนบทเร ยน ม มแสดงผลงานของผ เร ยน และป ายน เทศท 4เสนอข อม ล ข าวสาร เหต การณ เร 4องราวท 4เหมาะสม ท นสม ย สอดคล องก บสถานการณ ต าง ๆ ท 4เก ดข Fน ส 4งแวดล อมในห องเร ยน (ประจ าว ชา) ต วอย าง - ห องเร ยนเคม จ ดอ ปกรณ และส 4อท 4สามารถส มผ สทดลองการศ กษาได ด วยตนเอง - ห องเร ยนดนตร จ ดเวท การแสดง เม 4อผ เร ยนฝ กปฏ บ ต ได ช านาญแล ว ผ สอนสามารถ น าผ เร ยนข Fนแสดงบนเวท เป นการฝ กการแสดงบนเวท เพ 4อสร างความเคยช นให ก บผ เร ยน เป นต น การม ส วนร วม 1. การม ส วนร วมของช มชน ช มชนจะเป นผ ร วมม อและเป นแหล งข อม ลของผ เร ยน ประเด นป ญหาท 4ถ กหย บยกข Fนมาเป นป ญหา ของช มชน สมาช กท กคนในช มชนจะต องม ส วนร วมร บผ ดชอบ ต องเป ดโอกาสให เขาได ร บร และเข าใจก บ สถานการณ ป ญหา ช มชนจะม ส วนร วมในหลาย ๆ โอกาส เช น เป นคณะกรรมการในการพ ฒนาหล กส ตร เป น ผ สน บสน นว สด อ ปกรณ ส 4อการสอน เป นแหล งข อม ลท 4เป นภ ม ป ญญาท องถ 4นแก ผ เร ยน และท 4ส าค ญเป นผ ร วม เร ยนก บล กหลานของพวกเขาในห องเร ยนธรรมชาต แปลงนา แปลงผ กของพวกเขาเอง ได ร วมเร ยนร และให การสน บสน นการจ ดค ายเยาวชนร กป าไม เป นต น 2. การม ส วนร วมของผ ปกครอง ผ สอนประสานความร วมม อก บผ ปกครองในการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการประเม นผลการ เร ยนร ของบ ตรหลาน และเช ญเป นว ทยากรให ความร ในและนอกโรงเร ยนในโอกาสอ นควร 3. การม ส วนร วมของผ บร หารโรงเร ยนและคณะคร ในโรงเร ยน ผ บร หาร อาจารย ในโรงเร ยนเป นผ ให ก าล งใจ และแนะน าส 4งต าง ๆ ให ผ เร ยนได เก ดก าล งใจและ เก ดพล งท 4จะเร ยนร และพ ฒนาตนเอง ต วอย างการประสานส มพ นธ ก บท านเหล าน F เช น การน าผลงานของ ผ เร ยนมาจ ดน ทรรศการ และเร ยนเช ญผ บร หารโรงเร ยนเป นประธานเป ดพ ธ เช ญอาจารย ท านอ 4น ๆ ผ ปกครอง หร อผ เร ยนห องอ 4น ๆ มาร วมงาน โดยเป ดโอกาสให ผ เร ยนได ด าเน นการจ ดการด วยตนเอง เช น การออกแบบ

20 หน งส อเช ญประธานเป ดงาน การกล าวรายงาน การเข ยนป ายเช ญชวนชมน ทรรศการ การจ ดวางผลงานให สวยงาม น าสนใจ งานเหล าน Fเป นบทบาทของผ เร ยนซ 4งต องแบ งหน าท 4ก นร บผ ดชอบ เพ 4อเป นการฝ กฝนและ ได ลงม อท างานจร ง ๆ และอาจจะม การให ผ เข าชมน ทรรศการประเม นผลการด าเน นงานของผ เร ยนด วย เพ 4อ เป นแนวทางในการปร บปร งพ ฒนาในคร Fงต อ ๆ ไป การว ดผลประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยน ในการว ดผลและประเม นผลน Fจะต องก าหนดเกณฑ ว ดผลประเม นผลไว อย างช ดเจน และต องให ครอบคล มค ณล กษณะตามจ ดประสงค การเร ยนร ท Fงด านความร ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ท กษะ และการ แสดงออกของผ เร ยน โดยม งเน นผลท 4เก ดข Fนก บผ เร ยนแล วน าผลท 4ว ดได มาวางแผนและด าเน นการปร บปร ง หร อส งเสร มผ เร ยนตามความเหมาะสมต อไป การว ดผลและประเม นผลก าหนดแนวทางให ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร และด าเน นตามข Fนตอน ของหล กว ชาการ กล าวค อม การประเม นผลก อนเร ยน เพ 4อส ารวจด ความร พ Fนฐานของผ เร ยนแต ละคน ท าให ได ทราบถ งความแตกต างระหว างผ เร ยนแต ละคน ม การประเม นผลระหว างเร ยน ขณะท 4ท าการสอนย งไม จบ กระบวนการท Fงหมดก จะม การประเม นควบค ไปด วย ท Fงน Fเพ 4อปร บปร งก จกรรมการเร ยนร และส ดท ายก ค อ ม การประเม นผลหล งเร ยนเพ 4อสร ปว าผ เร ยนบรรล ตามว ตถ ประสงค การเร ยนร มากน อยเพ ยงใด ว ธ การว ดผลประเม นผล การว ดผลประเม นผลการเร ยนร ควรใช ว ธ การท 4หลากหลาย และกระท าต อเน 4องสม 4าเสมอ โดย ค าน งถ งการม ส วนร วมของผ เก 4ยวข องหลายฝ าย ได แก ต วผ เร ยน เพ 4อน คร ผ สอน คร อ 4น ๆ ผ บร หารโรงเร ยน ผ ปกครอง และบ คคลในช มชน ให เป นผ ประเม นด วย ว ธ การว ดผลประเม นผล ท 4น ยมใช ก นม 0 ว ธ ค อ T. การประเม นผลด วยการส งเกตพฤต กรรมผ สอนส งเกตพฤต กรรมผ เร ยนท กคนตลอดเวลาท ก ก จกรรมท 4ผ เร ยนท า เช น เร ยน เล น พ ดค ยก บเพ 4อน ๆ ร วมท าก จกรรมต าง ๆ ของโรงเร ยน โดยบ นท กในแบบ ส งเกต สร ปเป นระยะใน T ป จะสร ปผลงานส งเกต P-Tm คร Fง เม 4อส Fนป จะเฉล 4ยคะแนน เพ 4อประเม น ความด คะแนนน Fจะเป นส วนหน 4งของการต ดส นผลการเร ยนปลายป ผ สอนต องให ความส าค ญก บพฤต กรรมของเด ก เพ 4อจะได แก ไขและพ ฒนา EQ ให ผ เร ยนเป นคนด ของส งคมเพ 4อส งคมจะได สงบส ข /. การประเม นสภาพจร งในการท างาน ค อ ความสามารถในการท างานของผ เร ยนไม เน น ผลงาน แต เน นท 4กระบวนการท างานกล ม โดยม แบบบ นท กประเม นในเร 4อง /.T การวางแผนในการท างาน ม การวางแผนร วมก นภายในกล ม การอภ ปราย การแบ งงาน /./ ข Fนตอนการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งานตามแผนท 4วางไว ตามข Fนตอน

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information