การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร"

Transcription

1 การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool

2 การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ. /010 มาตรา // ก าหนดแนวทางในการจ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และ พ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนส าค ญท 4ส ดโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาข Fนพ Fนฐาน นอกจากจะม งปล กฝ งด าน ป ญญา พ ฒนาการค ดของผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณแล ว ย งม งพ ฒนา ความสามารถทางอารมณ โดยการปล กฝ งให ผ เร ยนเห นค ณค าของตน เข าใจตนเอง เข าใจผ อ 4น สามารถแก ป ญหา ข อข ดแย งทางอารมณ ได อย างถ กต องเหมาะสม การจ ดกระบวนการเร ยนร ต องค าน งพ ฒนาการทางด านร างกาย สต ป ญญา ว ธ การเร ยนร ความสนใจ ความสามารถของผ เร ยน โดยใช ร ปแบบว ธ การท 4หลากหลายเน นการจ ดการ เร ยนการสอนตามสภาพจร ง เร ยนร ด วยตนเอง เร ยนร ร วมก น เร ยนร จากธรรมชาต เร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง และ เร ยนร แบบบ รณาการ ด งน Fน ผ บร หารสถานศ กษาต องบร หารจ ดการให คร และผ สอนเปล 4ยนบทบาทจากการเป น ผ ช Fน า ผ ถ ายทอดความร ไปเป นผ ช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นผ เร ยนในการแสวงหาความร จากส 4อและ แหล งเร ยนร ต าง ๆ และให ข อม ลท 4ถ กต องแก ผ เร ยน เพ 4อน าข อม ลเหล าน Fนไปใช สร างสรรค ความร ของตนเอง (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01P ข) ความหมายของแหล งเร ยนร กระทรวงศ กษาธ การ (/011) ได ให ความหมายของแหล งเร ยนร ว า หมายถ ง ส 4อท 4อย รอบต วเราท 4 ผ เร ยนและผ สอนสามารถใช ศ กษาค นคว าหาความร ด วยตนเอง เช น ส 4อธรรมชาต ส 4อส 4งพ มพ ส 4อเทคโนโลย และเคร อข ายการเร ยนร ท 4ม อย ในท องถ 4น ช มชนและแหล งอ 4น ๆ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01Q) ให ความหมายของแหล งเร ยนร หร อแหล งว ทยาการว า หมายถ ง บ คคล สถานท 4 ธรรมชาต หน วยงานองค การ สถานประกอบการ ช มชน และอ 4น ๆ ท 4ม ท Fงในห องเร ยน นอกห องเร ยน ท Fงท 4เป นธรรมชาต และมน ษย สร างข Fน ซ 4งจะเป นแหล งเร ยนร ให แก ผ เร ยน ผ สอน ผ สนใจ สามารถศ กษาค นคว าหาความร ได ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P) ได สร ปความหมายของแหล งเร ยนร ว า หมายถ ง ส 4งท 4ม อย ในส งคมรอบต วเราท Fงส 4งม ช ว ตและส 4งไม ม ช ว ตเป นส 4งท 4ม อย ในธรรมชาต และมน ษย สร างข Fน เป นแหล ง ความร ท 4ท าให คนในส งคมเก ดการเร ยนร และเก ดประสบการณ ในการเร ยนร อย างต อเน 4อง จากความหมายต าง ๆ สร ปได ว าแหล งเร ยนร หมายถ ง คน ส 4งของ สถานท 4 และส 4งประด ษฐ ท 4สามารถ ให ความร เฉพาะต วและเช 4อมโยงความร เป นความร และประสบการณ ใหม ให แก บ คคลท กระด บท กเพศและท ก ว ยท 4สนใจจะเร ยนร

3 F ความส าค ญและความจ าเป นของแหล งเร ยนร ด เรก พรส มา (/01S) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว า เป นแหล งความร ท 4น กเร ยนสามารถไป ค นคว าหาความร ได ท Fงในเวลาก อนและหล งเล กเร ยนและในว นหย ดราชการและย งเน นแหล งเร ยนร ท 4น กเร ยน จากหลายช มชนมาใช ร วมก นได ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต (/01S) ได กล าวถ งความส าค ญในล กษณะของการใช แหล งเร ยนร สน บสน นการจ ดการเร ยนว า ช วยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างม ความส ข เร ยนร แบบองค รวม ได ฝ กค ด และฝ กปฏ บ ต จร ง ได เร ยนร ร วมก บบ คคลอ 4นและได เร ยนร ตามความถน ดของตนเอง ส าน กงานปฏ ร ปการศ กษา (/010) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว า การท 4ผ เร ยนได เร ยนร จาก แหล งต าง ๆ จากผ คนท 4หลากหลาย จะท าให ผ เร ยนและผ สอนสามารถเช 4อมโยงการเร ยนการสอนเข าก บว ถ ช ว ต ม ความผ กพ นก บท องถ 4น เห นค ณค าและอน ร กษ ว ฒนธรรมและส 4งแวดล อมและย งสามารถบ รณาการภ ม ป ญญา ไทยและสากลเพ 4อน าปร บใช ก บว ถ ไทยได ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01Q) กล าวถ งความส าค ญของแหล งเร ยนร ว าเป นแหล งว ทยาการ ส าหร บน กเร ยนได ฝ กส บค นข อม ล ฝ กท กษะการส งเกต ฝ กค ด ฝ กพ ฒนาการ ช วยให ผ เร ยนเห นค ณค าของความ งาม ความส นทร ย และก อให เก ดความสามารถทางการเร ยนร แบบองค รวมท Fงด านความร ความค ด ท กษะ กระบวนการ และค ณล กษณะน ส ย ซ มซ บส 4งท 4ด งามจาก ภ ม ป ญญา หล อหลอมจ ตใจเก ดความร ก ความศร ทธา และหวงแหนทร พยากรของประเทศชาต จากความส าค ญของแหล งเร ยนร ด งกล าว ท าให สร ปความส าค ญของแหล งเร ยนร ได ว า เป นแหล งให ความร ท 4แต ละบ คคลต องการแสวงหา สามารถหาความร ได ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต นก าเน ดเฉพาะด านและ สามารถเช 4อมโยงความร ไปส ความร อ 4นได อย างหลากหลาย เป นการส งเสร มให เก ดเร ยนร ท Fงในระบบ และนอก ระบบตลอดช ว ต หล กการและว ตถ ประสงค ของแหล งเร ยนร ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) กล าวว า หล กการของแหล งเร ยนร ม 0 ประการ ด งน T. สนองกล มเป าหมายท กเพศท กว ยข Fนอย ก บความสนใจใฝ ร ความพอใจของผ เร ยน /. สอดคล องก บว ถ ช ว ต และเร ยนร ได ตลอดเวลาท Fงท 4เป นทางการและไม เป นทางการ จะต Fงใจ หร อไม ต Fงใจก ตาม S. บรรยากาศเอ Fออ านวยให บ คคลได เร ยนร ตามความสนใจ ความต องการของตนเอง 1. ส งเสร มด านการอ าน การเข ยน การพ ด การฟ ง การค ดว เคราะห และการน าความร น Fนไปใช ประโยชน

4 F F 0. ไม ย ดต ดร ปแบบใด ๆ ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ข) กล าวว า ว ตถ ประสงค หล กของการจ ดแหล งเร ยนร ค อ เพ 4อพ ฒนาท กษะความสามารถด านต าง ๆ ของประชาชน และผ สนใจท กระด บได เร ยนร อย างอ สระ เป นการ เร ยนร ตลอดช ว ตตามความสนใจอย างเต มศ กยภาพและเต มความสามารถ โดยม ว ตถ ประสงค ย อย ด งน T. เพ 4อจ ดกระบวนการเร ยนร ให เหมาะสมก บความแตกต างระหว างบ คคล /. เพ 4อหาแนวทางการเร ยนร หลากหลายร ปแบบ S. เพ 4อจ ดหาโอกาสสร างประสบการณ การเร ยนร จากส 4อ 1. เพ 4อจ ดหาโอกาสทางการศ กษาอย างอ สระ และศ กษาด วยตนเอง 0. เพ 4อเป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วมในการพ จารณาต ดส นส 4งท 4เร ยนร ด วยตนเอง V. เพ 4อพ ฒนาท กษะกระบวนการเร ยนร และท กษะการใช ว สด อ ปกรณ Q. เพ 4อพ ฒนาความค ดร เร 4ม ความเป นอ สระ ความร บผ ดชอบการต ดส นใจ การแก ป ญหาอย างม ประส ทธ ภาพ P. เพ 4อพ ฒนาท กษะด านการค นคว า การอภ ปราย การสนทนา การน าเอาความร ท 4ได ร บมา ประย กต ใช W. เพ 4อเป นแรงดลใจให เก ดการเปล 4ยนแปลง และพ ฒนาการศ กษาตลอดช ว ต ประเภทของแหล งเร ยนร จากความหมายของค าว า แหล งเร ยนร ท 4ม ความหมายครอบคล มกว างขวางมากม ต Fงแต ส 4งใกล ต ว ส 4ง ไกลต ว ส 4งท 4เก ดข Fนเองตามธรรมชาต และส 4งท 4มน ษย สร างข Fนรวมถ งต วบ คคล ด งน Fนจ งม ผ ร และหน วยงาน ทางการศ กษาได ให แนวค ดต าง ๆ ไว มากมาย เพ 4อว ตถ ประสงค ของการจ าแนกประเภทของแหล งเร ยนร ให เป น กล มเป นระเบ ยบเพ 4อสะดวกต อการเร ยกช 4อและใช ประโยชน ด งน กระทรวงศ กษาธ การ (/011) ได จ าแนกแหล งเร ยนร เป น 1 ประเภท ได แก ประเภทธรรมชาต ประเภท ส 4งพ มพ ประเภทเทคโนโลย และแหล งเร ยนร ในช มชนท กประเภท กระทรวงศ กษาธ การ (/010) จ าแนกแหล งเร ยนร ออกเป น / ประเภท ค อ T. แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนได แก ห องสม ด ห องหมวดว ชา ห องคอมพ วเตอร ห อง อ นเตอร เน ต ศ นย ว ชาการ ศ นย ว ทยบร การ ศ นย โสตท ศนศ กษา ศ นย ส 4อการเร ยนการสอน ศ นย พ ฒนา ก จกรรมการเร ยนการสอน Resource Center สวนพฤกษศาสตร สวนวรรณคด สวนสม นไพร สวนส ขภาพ สวน หน งส อ สวนธรรมะ ฯลฯ /. แหล งเร ยนร ในท องถ 4น ได แก ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร หอศ ลป สวน ส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยานว ทยาศาสตร องค การของร ฐ และเอกชน

5 F ร ชน กร ทองส ขด (/010) จ าแนกแหล งเร ยนร ออกเป น V ประเภท ค อ T. ประเภทบ คคล หมายถ ง บ คคลท 4ถ ายทอดความร ท 4ม อย ให ผ สนใจต องการจะเร ยนร ในท องถ 4น ได แก บ คคลท 4ม ท กษะ ความสามารถในสาขาอาช พต าง ๆ เช น ช างฝ ม อ ช างทอง ช างไม ศ ลป นท กแขนง น ก กฎหมาย น กหน งส อพ มพ ผ ทรงค ณว ฒ หร อผ ม อาว โสท 4ประสบการณ ส งเป นต น /. ประเภททร พยากรธรรมชาต หมายถ ง ส 4งต าง ๆ ท 4เก ดข Fนโดยธรรมชาต ให ประโยชน ต อ มน ษย ได แก ด น น Fา อากาศ ป าไม ส ตว แร ธาต เป นต น S. ประเภทว ตถ และสถานท 4 หมายถ ง อาคารส 4งก อสร าง ว สด อ ปกรณ ในท องถ 4นท 4ประชาชน ศ กษาหาความร ให ได มาซ 4งค าตอบหร อส 4งท 4ต องการ เช น โรงน Fาประปา ท 4ว าการอ าเภอ โรงพยาบาล และส 4งต าง ๆ ท 4อย รอบต วสามารถพบเห นในช ว ตประจ าว น เป นต น 1. ประเภทส 4อ หมายถ ง บ คคลหร อส 4อท 4ต ดต อให ถ งก น หร อช กน าให ร จ กก น ท าหน าท 4เป น ส 4อกลางในการถ ายทอดเน Fอหาความร ท กษะและเจตคต ด วยการส งผ านทางประสาทส มผ สท Fง 0 แหล งว ทยากร ประเภทส 4อน F ท าให กระบวนการเร ยนร ของมน ษย ชาต สามารถด าเน นไปอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพส ง และท 4ส าค ญท 4ส ด ค อ สามารถกระจายความร ไปส ท กพ Fนท 4โลกอย างท 4วถ งและต อเน 4อง ทร พยากรประเภทน จ าแนกได / ล กษณะ ค อ 1.T ส 4อส 4งพ มพ ได แก หน งส อพ มพ วารสาร น ตยสาร ส 4งพ มพ เฉพาะก จ (โปสเตอร จ ลสาร แผ นปล ว ป ายประกาศ) 1./ ส 4ออ เล กทรอน กส เป นส 4อท 4อาศ ยเทคน คด านอ เล กทรอน กส สร างสรรค ในร ปของเส ยง และภาพ ท Fงภาพน 4ง ภาพเคล 4อนไหว ส 4อเหล าน Fสามารถร บร ได ด วยประสาทตา ห แบ งได เป น / พวก ค อ ส 4อท 4 ให เส ยงอย างเด ยว และส 4อท 4ให ท Fงภาพและเส ยง 0. ประเภทเทคน ค หมายถ ง ส 4งท 4แสดงถ งความก าวหน าทางเทคโนโลย และนว ตกรรมด านต าง ๆ ซ 4งเป นส 4งประด ษฐ ค ดค น ส 4งท 4มน ษย ท าการปร บปร ง อาท โรงงานท 4ท นสม ย ระบบส 4อสารคมนาคม ศ นย คอมพ วเตอร เคร 4องม อหร อระบบใหม ๆ ท 4น าเข ามาใช ในท องถ 4น ซ 4งช วยให เร ยนร ถ งความก าวหน าของมน ษย ช วยให ผ เร ยนเก ดจ นตนาการ เก ดแรงบ นดาลใจในการสร างสรรค ความค ดและส 4งประด ษฐ ค ดค น V. ประเภทก จกรรม หมายถ ง การปฏ บ ต ด านประเพณ และว ฒนธรรมต าง ๆ การปฏ บ ต งานของ หน วยงานราชการตลอดจนความเคล 4อนไหวในการแก ป ญหาและปร บปร งพ ฒนาสภาพต าง ๆ ในท องถ 4น การ เข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต าง ๆ เหล าน F จะท าให เก ดการเร ยนร ท 4เป นร ปธรรม อาท การรณรงค ป องก นสาร เสพต ด การส งเสร มการเล อกต Fงตามระบอบประชาธ ปไตยและการรณรงค ความปลอดภ ยของเด กและสตร ใน ท องถ 4น เป นต น

6 F พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม (ฉบ บท 4 /) พ.ศ. /010 (กระทรวงศ กษาธ การ /01V ข) มาตรา /0 ก าหนดให แหล งเร ยนร ได แก ห องสม ดประชาชน พ พ ธภ ณฑ หอศ ลป สวนส ตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อ ทยานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ นย ก ฬาและพ ฒนาการ แหล งข อม ล และแหล งการเร ยนร อ 4น ส าน กงานปฏ ร ปการศ กษา (/010) ได จ าแนกแหล งเร ยนร เป น 0 ประเภท ได แก คร เคร 4 องม อ เทคโนโลย ว สด อ ปกรณ สถานท 4ให ความร และภ ม ป ญญาท องถ 4น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข Fนพ Fนฐาน (/01Q) แบ งประเภทของแหล งเร ยนร ตามล กษณะของ แหล งเร ยนร โดยแบ งเป น S ประเภท ได แก แหล งเร ยนร ประเภทบ คคล แหล งเร ยนร ประเภทสถานท 4และแหล ง เร ยนร ประเภทส 4อ กระทรวงศ กษาธ การ (/01V ก) ได จ าแนกแหล งเร ยนร ของสถานศ กษาข Fนพ Fนฐานเป น S ประเภท ได แก แหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา ได แก ห องสม ด และห องปฏ บ ต การต าง ๆ แหล งเร ยนร ภายนอก และภ ม ป ญญาท องถ 4น ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ข) แบ งประเภทของแหล งเร ยนร เป น 1 ประเภท ด งน T. แหล งการเร ยนร ประเภทบ คคล ค อ ผ ซ 4 งม ความร ความสามารถ ม ท กษะภ ม ป ญญา ม ประสบการณ ในสาขาอาช พต าง ๆ ในท องถ 4น ท 4สามารถถ ายทอดความร ท กษะ เจตคต ให แก ผ ท 4สนใจต องการ เร ยน /. แหล งการเร ยนร ประเภทสถานท 4หร อว ตถ ส 4งก อสร างต าง ๆ แบ งออกเป น / ล กษณะ ค อ /.T สถานท 4ท 4เป นธรรมชาต เช น ด น แหล งน Fา ป า ภ เขา ส ตว พ ช แร ธาต /./ สถานท 4ท 4เป นส 4งก อสร างท 4มน ษย สร างข Fนมาเพ 4อว ตถ ประสงค ต าง ๆ เช น ตลาด โรงพยาบาล โรงงานอ ตสาหกรรม ฯลฯ S. แหล งการเร ยนร ประเภทส 4อท 4เป นต วกลาง ท าให เก ดความร ความเข าใจและท กษะ ประสบการณ ได แก ว สด อ ปกรณ แบ งเป น / ล กษณะ ค อ S.T ส 4อส 4งพ มพ เช น เอกสาร หน งส อ ต ารา ใบปล ว จ ลสาร ฯลฯ S./ ส 4ออ เล กทรอน กส ท 4ให ภาพเคล 4อนไหวและภาพน 4งท Fงให ภาพและเส ยง เช น ภาพยนตร โทรท ศน ว ด ท ศน สไลด ร ปภาพ ฯลฯ 1. แหล งการเร ยนร ประเภทก จกรรม เทคน ค ว ธ การ เช น แบบต าง ๆ เทคน คกระบวนการท างาน หร อการแก ป ญหาต าง ๆ ในท องถ 4น สร ปจากแนวความค ดการจ าแนกประเภทแหล งเร ยนร ด งกล าวท 4สอดคล องก บการจ ดการเร ยนการ สอนตามหล กส ตรการศ กษาข Fนพ Fนฐาน สามารถสร ปตามล กษณะของแหล งเร ยนร ได เป น S ประเภท ได แก

7 F F ประเภทบ คคล ประเภทสถานท 4 และประเภทส 4อ ซ 4งแต ละประเภทก าหนดเป นแหล งเร ยนร ท 4ใช ในการศ กษาหา ความร ของสถานศ กษาในระบบได / แหล ง ค อ แหล งเร ยนร ภายในและแหล งเร ยนร ภายนอกสถานศ กษา ด งน T. แหล งเร ยนร ภายในประเภทบ คคล ได แก คร อาจารย ประเภทสถานท 4 ได แก สภาพแวดล อม ภายใน ห องสม ดและห องปฏ บ ต การต าง ๆ ประเภทส 4อ ได แก ว สด เคร 4องม อ อ ปกรณ การสอน ส 4งพ มพ และ เคร 4องม อเทคโนโลย เพ 4อสน บสน นการเร ยนการสอน. แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยนประเภทบ คคล ได แก ภ ม ป ญญาท องถ "น ประเภทสถานท " ได แก อาคารสถานท "ท "รวบรวมหร อเป นแหล งความร เฉพาะด านท "อย นอกสถานศ กษาประเภทส "อได แก เคร "องม อ ว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ท "ไม ม อย ในสถานศ กษา การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร เป นงานหน 4งของงานว ชาการท 4ผ บร หารสถานศ กษา จะต องบร หาร และจ ดการให ม ค ณภาพ ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยน ด งน Fนการใช กระบวนการบร หาร และการจ ดการแหล งเร ยนร จ งใช เช นเด ยวก นก บกระบวนการบร หารและการจ ดการงานว ชาการ ซ 4ง ประกอบด วย ข Fนตอนส าค ญ S ข Fนตอน ค อ การวางแผน การน าแผนไปส การปฏ บ ต การน เทศต ดตาม ประเม นผลเพ 4อปร บปร งการบร หารการจ ดการและเพ 4อพ ฒนาระด บค ณภาพการศ กษาให ส งข Fน ด งน F (ท ศน ย วงศ ย น. /01Q) T. การวางแผน การวางแผนการบร หารและการจ ดการแหล งเร ยนร จะต องค าน งถ ง 1 ประเด น ด งน T.T จ ดม งหมายของหล กส ตรการศ กษาข Fนพ Fนฐานท 4ม งพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท 4สมบ รณ เป น คนด ม ป ญญา ม ความส ข และม ความเป นไทย ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและการประกอบอาช พและม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามมาตรฐานการเร ยนร ท 4หล กส ตรก าหนด T./ การจ ดระบบการบร หารและการจ ดการแหล งเร ยนร ให สอดคล องก บหล กส ตร การจ ดการ เร ยนการสอน การว ดผลประเม นผล การน เทศภายใน การพ ฒนาบ คลากร การว จ ยและพ ฒนา โครงการอ 4น ๆ ระบบข อม ลสารสนเทศ และงบประมาณของโรงเร ยน T.S การจ ดระบบโครงสร างและกระบวนการจ ดการศ กษาให ย ดหล กการกระจายอ านาจ T.1 การจ ดท าแผนกลย ทธ จะต องด าเน นการร วมก บกล มบ คคลหลายฝ าย ได แก ฝ ายบร หารของ โรงเร ยน คณะคร คณะกรรมการสถานศ กษาข Fนพ Fนฐาน เคร อข ายผ ปกครองน กเร ยนและช มชน ซ 4ง ประกอบด วยข Fนตอน ด งน F (ส ว ฒน ศ ร น ร นดร. /01W)

8 F ข Fนตอนท 4 T ประเม นสถานการณ ท Fงภายในและภายนอกสถานศ กษาโดย ใช เทคน คการ ว เคราะห SWOT Analysis ท 4เป นจ ดแข ง (Strengths) จ ดอ อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอ ปสรรค (Threats) ข Fนตอนท 4 / น าผลจากการว เคราะห SWOT มาก าหนดแนวทางการด าเน นงานของสถานศ กษา ได แก ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission Statement) เป าหมาย (Goals) เป นการก าหนดความม งหว ง ท ศทาง และความส าเร จในอนาคต ข Fนตอนท 4 S ก าหนดย ทธศาสตร การด าเน นงานเป นการก าหนดมาตรการการด าเน นงานอย าง เป นระบบ ข Fนตอนท 4 1 แปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต โดยก าหนดเป นการก าหนดงาน โครงการ ก จกรรม ให สอดคล องก บภารก จ และสภาพป ญหา หร อส 4งท 4พ ฒนา ข Fนตอนท 4 0 ก าหนดเกณฑ ในการประเม นความส าเร จและเป าหมายโดยจ ดท าเป นต วช Fว ด /. การน าแผนไปส การปฏ บ ต การน าแผนไปส การปฏ บ ต เป นก จกรรมภายหล งการจ ดท าแผนกลย ทธ โดยด าเน นการในข Fนตอน ของการก าหนดภารก จของสถานศ กษาในร ปของงาน โครงการหร อก จกรรมท 4ก าหนดข Fน ซ 4งม ก จกรรมส าค ญ / ข Fนตอนท 4จะน าแผนไปส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ ค อ /.T ข Fนตอนการประสานแผน เป นข Fนตอนขจ ดความซ Fาซ อนของงาน การบ รณาการเน Fอหาสาระ ของงานแต ละโครงการ การส 4งการเพ 4อมอบหมายงาน การจ ดสรรทร พยากร /./ ข Fนตอนการก าก บ ต ดตามประเม นผล เป นข Fนตอนเพ 4อตรวจสอบการปฏ บ ต งานว าเป นไปตาม แผนหร อไม ม อ ปสรรคในการด าเน นงานอะไรบ าง ซ 4 งเป นก จกรรมท 4ต องปฏ บ ต อย างต อเน 4องในระหว าง ด าเน นการ เป นก จกรรมเช งว เคราะห ผลของก จกรรมและแผนการด าเน นก จกรรม ในส วนของการประเม นผล จะพ จารณาความแตกต างของสภาพท 4ต องการก บสภาพท 4เป นจร งของการด าเน นการว าม ความเหม อนหร อ ต างก นอย างไร เพ 4อต ดส นใจจะยอมร บ หร อปร บปร งแก ไขต อไป S. การน เทศ ก าก บ ต ดตามประเม นผล การน เทศ ก าก บ ต ดตามประเม นผล เป นก จกรรมในกระบวนการบร หารและการจ ดการซ 4ง ผ บร หารสถานศ กษาและผ ร บผ ดชอบ จะต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างเป นระบบม การก าหนดข Fนตอน และก าหนดก จกรรมการก าก บ ต ดตามประเม นผลให ช ดเจน ซ 4 งหล กการของการน เทศ การต ดตามการ ประเม นผล ม ด งน การน เทศ เป นกระบวนการท างานร วมก นระหว างผ น เทศ ได แก ผ บร หารสถานศ กษา

9 F รองผ บร หารสถานศ กษา ห วหน ากล มสาระการเร ยนร คร ต นแบบหร อห วหน ากล มงาน ห วหน าโครงการ และ คร ในสถานศ กษาเด ยวก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ 4อพ ฒนาในหน าท 4ความร บผ ดชอบในล กษณะของเพ 4อนช วย เพ 4อน เป นการน าความสามารถพ เศษของคร คนหน 4งมาช วยเหล อ เพ 4อประโยชน ของเพ 4อนคร คนอ 4น ๆ ท 4ม ความสามารถในเร 4องน F นด อยกว า หร อเพ 4อการช วยเหล อให ค าแนะน าในเร 4องของการบร หารโครงการส เป าหมายท 4ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ การต ดตาม เป นกระบวนการของการควบค ม ด แล ให งาน/โครงการด าเน นไปอย างต อเน 4อง สามารถควบค มช วงเวลาการปฏ บ ต งาน (ให เสร จส Fนตามช วงเวลาท 4ก าหนด) และสามารถแก ป ญหาอ ปสรรคท 4 เก ดข Fนในระหว างการปฏ บ ต งานโครงการได ท นท วงท ไม เก ดผลเส ยหร อข อบกพร องต องานโครงการใน ภาพรวม เม 4อประเม นผลส มฤทธ lของโครงการในข Fนตอนส ดท าย การประเม นผล เป นข Fนตอนท 4ม ความส าค ญมากของการวางแผน เพราะการประเม นผลจะเป นต ว ว ด และบอกให ผ บร หารสถานศ กษา ผ วางแผน รวมท Fงผ เก 4ยวข องก บแผนท กฝ ายได ร ว าแผนหร อโครงการท 4 ก าหนดไว ในย ทธศาสตร การปฏ บ ต งานของสถานศ กษา ซ 4งต องใช ท Fงก าล งคน ก าล งแรงงาน และค าใช จ าย (งบประมาณ) น Fน เม 4อเสร จส Fนแผนแล วผลท 4ได เป นประการใดเป นไปตามท 4คาดหมายและม งหว งมากน อย เพ ยงใด ค มค าหร อไม ควรด าเน นโครงการต อไป ควรหย ด หร อควรปร บปร งแก ไขอย างไรต อไป การประเม นผลควรก าหนดไว เป นส วนหน 4งของแผน/โครงการ เพ 4อให ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารโครงการ และผ เก 4ยวข องอ 4น ๆ ได ร บทราบความเป นไปของการด าเน นโครงการสามารถตรวจสอบ ควบค ม และต ดตามงานได ในส วนของผ ปฏ บ ต งานจะสามารถปฏ บ ต งานได ตามแผน ม ความระม ดระว ง และ เตร ยมพร อมท 4จะท างานมากข Fน เพ 4อเตร ยมร บการตรวจสอบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อ นเป นส วนหน 4ง ของการประเม นศ กยภาพของผ ปฏ บ ต งานโดยฝ ายบร หารได อ กประการหน 4ง จ ดม งหมายของการบร หารจ ดการแหล งเร ยนร กระทรวงศ กษาธ การ (/01V ก) และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข Fนพ Fนฐาน (/01Q) ได ก าหนด จ ดม งหมายของการบร หารจ ดการแหล งเร ยนร ด งน T. เพ 4อสน บสน นให ม การจ ดและการใช แหล งเร ยนร ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให สอดคล องก บหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร ตามแนวปฏ ร ปการเร ยนร /. เพ 4อสน บสน นให ม การจ ดและการใช แหล งเร ยนร ท 4ม อย แล วให เก ดค ณค าต อการเร ยนร อย างแท จร ง S. เพ 4อสน บสน นการจ ดและพ ฒนาก จกรรมการเร ยนร ท 4สอดคล องก บท องถ 4นและระบบ 1. เพ 4อส งเสร มความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนและช มชน 0. เพ 4อให เก ดการใช ทร พยากรทางการศ กษาท 4ม อย และท 4จะร บมาในอนาคตได เต มศ กยภาพ V. เพ 4อให ผ เร ยนม แหล งเร ยนร ท Fงภายในและภายนอกท 4เหมาะสมคอยให บร การผ เร ยน

10 F F F สร ป จ ดม งหมายของการจ ดหาและใช แหล งเร ยนร ค อ การด าเน นการให ม และใช แหล งเร ยนร เพ 4อ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแนวปฏ ร ปการเร ยนร ให สอดคล องก บหล กส ตรและเก ดค ณค าต อการเร ยนร ของผ เร ยน แนวทางการบร หารจ ดการแหล งเร ยนร ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) กล าวว า การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร เพ 4อพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนท Fงในระบบและนอกระบบให ม ประส ทธ ภาพ ม แนวทางด าเน นการ ด งน T. สร างความร ความเข าใจเก 4ยวก บแหล งการเร ยนร ในช มชนให เจ าหน าท 4และบ คลากรท กระด บร ว า ค ออะไร ม ล กษณะอย างไรม ความส าค ญอย างไร เป นต น /. ม การก าหนดนโยบายท 4ช ดเจน หน วยงานส วนกลางควรก าหนดนโยบายให ช ดเจนว าจะม การ รณรงค เพ 4อพ ฒนาแหล งการเร ยนร อย างหลากหลายข Fนในช มชน เพ 4อส งเสร มการศ กษาตลอดช ว ตและน า นโยบายไปส การปฏ บ ต ในท กพ Fนท 4 S. ม การจ ดท าแผนในระด บพ Fนท 4ในการน านโยบายไปส การปฏ บ ต อย างจร งจ ง ควรให เจ าหน าท 4 ผ ร บผ ดชอบในระด บพ Fนท 4ส ารวจและจ ดท าแผนว าในช มชนท 4ร บผ ดชอบควรม การสร างหร อพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ในช มชนใดข Fนบ าง 1. ส งเสร มให ประชาชนม ส วนร วมในการวางแผน ก าหนดแผนในการสร างหร อพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ในแต ละช มชน ควรส งเสร มให ประชาชนซ 4 งร สภาพป ญหาในช มชนของตนเป นอย างด ได ร วมให ข อเสนอแนะ เพ 4อสร างแหล งการเร ยนร ท 4หลากหลายและตอบสนองความต องการของช มชน 0. หน วยงานส วนกลางสน บสน นงบประมาณและทร พยากรในการจ ดสร างหร อพ ฒนาแหล งการ เร ยนร ในช มชนบางชน ด อาจต องม การใช งบประมาณ ว สด อ ปกรณ ต าง ๆ นอกเหน อจากขอความร วมม อจาก หน วยงานและประชาชนในพ Fนท 4 ซ 4งหน วยงานส วนกลางควรให การสน บสน น ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (/01P ก) ได ก าหนดแนวทางการจ ดหาและใช แหล งเร ยนร ให สามารถส งเสร มผ เร ยนได เร ยนร ตลอดช ว ตจะต องครอบคล มในด านต าง ๆ ด งต อไปน T. เป าหมายหร อว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษาต องม งจ ดการศ กษาให กล มเป าหมายม ความร และ ท กษะพ Fนฐานตามหล กส ตรก าหนด /. หล กการบร หารจ ดการ เน นความเสมอภาคความเท าเท ยมก นของโอกาสทางการศ กษา และเน น ความร วมม อและการประสานงานก น ระหว างหน วยงานผ จ ดการศ กษา เน นการม ส วนร วมของช มชน หน วยงาน ต าง ๆ องค กรท องถ 4น ภ ม ป ญญาท องถ 4น ประชาชนท กฝ ายท กกล มในช มชนได เข ามาม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาในล กษณะ ด งน /.T กระจายอ านาจให ผ เก 4ยวข องเข ามาม ส วนร วม

11 F /./ ม ผ ร บผ ดชอบในแต ละระด บโดยตรง /.S ม การประสานงานระหว างหน วยงานท 4เก 4ยวข องก บหน วยงานอ 4น /.1 ม การสร างเคร อข ายหน วยงานท 4ให บร การการศ กษานอกระบบ /.0 ส งเสร มให ม การจ ดต Fงแหล งเร ยนร ในช มชน S. ก าหนดกล มเป าหมายตามช วงช Fนและตามภารก จท 4ก าหนดไว ในหล กส ตรการเร ยนการสอน 1. เน Fอหาหล กส ตรสอดคล องก บกล มเป าหมายส มพ นธ ก บเร 4องอ 4น ๆ ด งต อไปน 1.T ความร และท กษะท 4จ าเป นต อการด าเน นช ว ต 1./ ความร และท กษะเก 4ยวก บอาช พต าง ๆ 1.S ความร ข าวสารท 4วไปเพ 4อพ ฒนาตนเอง 1.1 สอดคล องก บสภาพป ญหาท 4พบในการด าเน นช ว ตในส งคมและส 4งแวดล อม 1.0 ความร และท กษะท 4จะเป นเคร 4องม อในการแสวงหาความร เช น ความร ท กษะด านภาษาและ คอมพ วเตอร 0. ก จกรรมจากแหล งเร ยนร เพ 4อสน บสน นการเร ยนการสอนแบ งออกเป น S ประเภท ค อ 0.T ก จกรรมให ความร พ Fนฐาน ได แก การให ความร ท กษะในการอ าน เข ยน ต ดต อส 4อสาร การ แสวงหาความร 0./ ก จกรรมให ความร และท กษะอาช พตามหล กส ตรก าหนด 0.S ก จกรรมให ความร ท 4วไป ครอบคล มความร ท กด านท 4เก 4ยวข องก บการด าเน นช ว ตของผ เร ยน V. ก าหนดว ธ การจ ดการเร ยนการสอน หร อกระบวนการเร ยนร ให สอดคล องก บกล มเป าหมาย โดยย ด หล กการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท 4เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ก จกรรมการเร ยนการสอนม ความย ดหย น ม ความ เป นประชาธ ปไตย และให อ สระแก ผ เร ยน Q. การใช ส 4อและเทคโนโลย ควรม การใช ส 4อเทคโนโลย ถ ายทอดความร โดยให ผ เร ยนได เร ยนร ว ธ การใช ส 4อเทคโนโลย ประเภทต าง ๆ ในการแสวงหาความร และควรใช ส 4อเทคโนโลย ส งผ านความร ไปส ผ เร ยนเพ 4อให ผ เร ยนม ท กษะในการใช ส 4อเทคโนโลย แสวงหาความร P. การว ดผลประเม นผล ควรเป นการว ดผลประเม นผลตามสภาพจร ง ไม เน นการแข งข น และให ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการว ดผลประเม นผลเพ 4อให เป นข อม ลในการพ ฒนาตนเอง W. การพ ฒนาบ คลากรท 4ม ส วนร วมในการบร หารและการจ ดการแหล งเร ยนร ให ม ความร ความเข าใจ เก 4ยวก บหล กการบร หารและการจ ดการ รวมถ งแนวทางการจ ดกระบวนการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ Tm. การม ส วนร วมของช มชน ต องอาศ ยการม ส วนร วมก นของท กฝ ายท 4เก 4ยวข องท Fงภาคร ฐ เอกชน ท องถ 4นหร อช มชน โดยเฉพาะช มชนจะม ส วนร วมส าค ญมากเพราะเป นแหล งของกล มเป าหมายและม

12 F ความส มพ นธ เก 4ยวข องก บช ว ตบ คคล โดยให ม ส วนร วมต Fงแต การวางแผน การสน บสน นทร พยากรการ ด าเน นการจ ดก จกรรม และการประเม นผล TT. หล กการจ ดก จกรรมจากแหล งเร ยนร ม แนวทางการจ ดก จกรรม ด งน TT.T หล กความเสมอภาคและเท าเท ยมก นของโอกาสการร บการศ กษาท กคน TT./ จ ดให ครอบคล มท กกล มเป าหมายโดยเฉพาะกล มผ ด อยโอกาส TT.S ม ความย ดหย นในเร 4องกฎ เกณฑ และระเบ ยบต าง ๆ และเข าถ งได ง าย ม ความหลากหลายใน เน Fอหา ก จกรรมการเร ยนร หลากหลายว ธ เร ยน TT.1 ม ความเป นประชาธ ปไตย การให ส ทธ ให อ สระแก ผ เร ยนในการเล อกเร ยนเพ 4อให ผ เร ยนม ความร ส กต องการหาความร อย เสมอ การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช แหล งเร ยนร ส าหร บการด าเน นการในส วนของกระบวนการจ ดการเร ยนร ให แก ผ เร ยนจากแหล งเร ยนร ม หล กการ และข Fนตอน ด งน F (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01Q) T. หล กการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร T.T ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ เพ 4อให ผ เร ยนเข าร วมก จกรรมการเร ยนร อย างท 4วถ งและมากท 4ส ดเท าท 4 จะท าได การท 4ผ เร ยนม บทบาทเป นผ กระท าจะช วยให ผ เร ยนเก ดความพร อมกระต อร อร นท 4จะเร ยนอย างม ช ว ตช วา T./ ย ดกล มเป นแหล งความร ท 4ส าค ญ โดยให ผ เร ยนม โอกาสปฏ ส มพ นธ ก นในกล มได พ ดค ย แลกเปล 4ยนความค ดเห น และประสบการณ ซ 4 งก นและก น ข อม ลต าง ๆ จะช วยให ผ เร ยนเร ยนร เก 4ยวก บ พฤต กรรมของตนเองและผ อ 4นและเร ยนร ท 4จะปร บต วให อย ร วมก บผ อ 4นในส งคมได ด T.S ย ดการค นพบด วยตนเอง การเร ยนร ท 4ผ สอนพยายามจ ดการสอนให ผ เร ยนได ค นหาค าตอบ ด วยตนเอง ผ เร ยนม กจดจ าได ด และม ความหมายโดยตรงต อผ เร ยน เก ดความคงทนต อการเร ยนร T.1 เน นกระบวนการควบค ไปก บผลงาน โดยส งเสร มให ผ เร ยนค ดว เคราะห กระบวนการต าง ๆ ท 4ท าให เก ดผลงาน ม ใช ม งจะพ จารณาผลงานแต เพ ยงอย างเด ยว ท Fงน Fเพราะประส ทธ ภาพของผลงานข Fนอย ก บ ประส ทธ ภาพของกระบวนการ T.0 เน นการน าความร ไปใช ในช ว ตประจ าว น โดยให ผ เร ยนได ม โอกาสค ดหาแนวทางท 4จะน า ความร ไปใช ส งเสร มให ปฏ บ ต จร งและต ดตามผลการปฏ บ ต T.V ต องพ ฒนาด านการจ ดกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยน ให ผ เร ยนม ความส าค ญท 4ส ด T.Q ให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยการฝ กท กษะการใช กระบวนการค ด การว เคราะห การส งเกต การ รวบรวมข อม ล และการปฏ บ ต จร ง ท าได ค ดเป น ท าเป น

13 F T.P ต องให ผ เร ยนเร ยนร อย างม ความส ข สน กก บการเร ยนร ได ค ด แสดงออกอย างอ สระ บรรยากาศการเร ยนร ท 4เป นก ลยาณม ตร T.W ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนร ท Fงระบบ T.Tm ปร บเปล 4ยนพฤต กรรมการจ ดกระบวนการเร ยนร ของผ สอนให มาเป นผ ร บฟ ง ผ เสนอแนะ ผ ร วมเร ยนร เป นท 4ปร กษา ผ สร างโอกาส สร างบรรยากาศท 4เอ Fอต อการเร ยนร เป นน กออกแบบการจ ด กระบวนการเร ยนร ให ผ เร ยนม บทบาทมากท 4ส ด T.TT ต องให เร ยนร ในส 4งท 4ม ความหมายต อช ว ตค อส 4งท 4อย ใกล ต ว จากง ายส ยาก จากร ปธรรมส นามธรรม โดยใช แหล งการเร ยนร เป นส 4อ ประสบการณ ช ว ต ธรรมชาต และส 4งแวดล อมมาเป นฐานการเร ยน และประย กต ใช ก บการป องก นและแก ป ญหา T.T/ ให ผ เร ยนได ม โอกาสฝ กจ ดก จกรรมได เร ยนร ตามความต องการ ความสนใจ ใฝ เร ยนร ในส 4ง ท 4ต องการอย างต อเน 4อง เพ 4อให ได ร บประสบการณ การเร ยนร ด วยตนเอง T.TS ถ อว าการเร ยนร เก ดข Fนได ท กท 4ท กเวลาท กสถานท 4 T.T1 ปล กฝ งสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรมค าน ยมท 4ด งามและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ในท ก สาระการเร ยนร /. ข Fนตอนการจ ดกระบวนการเร ยนร จากแหล งเร ยนร 2.1 ข Fนวางแผนก อนด าเน นการจ ดกระบวนการเร ยนร จากแหล งเร ยนร /.T.T ข Fนน าเสนอข อม ลส 4งแวดล อมในท องถ 4น โดยท 4วไปจะประกอบด วยเร 4อง ของแหล งน Fา ป าไม ด น สารเคม ท 4ใช ในการเกษตรกรรม ขยะม ลฝอยและส 4งปฏ ก ล /.T./ ข Fนต Fงจ ดม งหมาย T) ส ารวจเร 4องอะไร /) ส ารวจเพ 4อไปศ กษาถ งส 4งหน 4งส 4งใดในท องถ 4น /./ ข Fนก าหนดเน Fอหาท 4จะสอน /./.T ผ สอนและผ เร ยนร วมก นพ จารณาค ดเล อกเน Fอหาท 4เหมาะสม /././ ผ สอนและผ เร ยนร วมก นต Fงเกณฑ ในการพ จารณาสถานท 4ท 4ศ กษา ซ 4งควรม เกณฑ ด งน T) ตรงก บจ ดม งหมายของการเร ยน /) เหมาะสมก บความสนใจ S) สอดคล องก บประสบการณ เด ม 1) ม ความสะดวกปลอดภ ยในการศ กษาส ารวจ /./.S ร วมก นวางระเบ ยบในการศ กษา

14 F F F /./.1 วางแผนเร 4องป ญหาอ ปสรรค และว ธ การป องก นป ญหาท 4อาจเก ดข Fนในระหว าง การศ กษา /.S ข Fนเตร ยมการ /.S.T แบ งผ เร ยนออกเป นกล ม ๆ ละประมาณ 0-V คน โดยเน นผ เร ยนท 4ม ภ ม ล าเนาอย ใน หม บ าน ต าบลเด ยวก น และควรรวมเป นกล มเด ยวก น ท Fงน Fเพ 4อความสะดวกในเวลาท าการศ กษาส ารวจ /.S./ ให ผ เร ยนแต ละกล มเล อกห วหน าและเลขากล ม /.S.S ต วแทนกล มเล อกสถานท 4ท 4จะออกส ารวจ /.S.1 เตร ยมการด านเอกสารข อม ล และว สด อ ปกรณ ท 4ใช ในการส ารวจ /.S.0 ผ เร ยนประช มปร กษาหาร อภายในกล ม /.1 ข Fนด าเน นการระหว างการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร ตามจ ดประสงค ท 4วางไว /.1.T ห วหน ากล มแต ละกล มเป นผ น ากล มร บผ ดชอบงานและด แลกล มของตน /.1./ เม 4อถ งสถานท 4ท 4ศ กษา สมาช กกล มท กคนต องแสวงหาค าตอบจากป ญหาตามว ธ การ ของกล ม การศ กษาโดยรวมจากแหล งการเร ยนร ท 4แต ละกล มศ กษา ควรม ประเด นด งน T) สภาพป ญหา ล กษณะเหต การณ ท 4เก ดข Fน /) สาเหต ของป ญหา S) ผลกระทบของป ญหา 1) แนวทางในการป องก นแก ไข /.0 ข Fนประเม นผลหล งการจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร ระยะท 4 T ประเม นผลท นท ท 4จบการส ารวจ โดยให ผ เร ยนแต ละกล มส งต วแทนออกมา อภ ปรายหน าช Fนเร ยน ในห วข อต อไปน T) ป ญหาท 4กล มของตนได ร บ /) ว ธ แสวงหาค าตอบ S) ค าตอบท 4หามาได ระยะท 4 / ผ สอนและผ เร ยนแต ละกล มช วยก นประเม นค าตอบว าถ กต องมากน อยเพ ยงใด ช วยก นสร ปภาพรวมพร อมท Fงเสนอแนะแนวทางท 4ควรปร บปร งแก ไข และประเม นผลคร F งส ดท ายหล งส Fนส ด การจ ดก จกรรมการเร ยนร จากแหล งเร ยนร จ ดได ในร ปแบบต อไปน T) การจ ดน ทรรศการเก 4ยวก บความร ท 4ได จากสถานท 4ท 4ไปศ กษาน Fน /) ท ารายงานกล ม

15 F ป จจ ยท )ส งเสร มการจ ดกระบวนการเร ยนร ป จจ ยท 4ส งเสร มให การจ ดกระบวนการเร ยนร จากแหล งเร ยนร บรรล ว ตถ ประสงค และสอดคล องก บ กระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามหล กส ตรก าหนด ประกอบด วยบทบาทของคร ผ สอน พฤต กรรมการ เร ยนร ของผ เร ยน การใช ส 4อการเร ยนร สภาพแวดล อมในห องเร ยน สภาพแวดล อมในโรงเร ยน การม ส วนร วม ของช มชน และการว ดผลประเม นผลของผ เร ยน ด งน F (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา. /01Q) บทบาทของคร ผ สอน บทบาทของคร ผ สอนควรม ล กษณะ ด งน 1. ผ จ ดการ (Manager) เป นผ ก าหนดบทบาทให ผ เร ยนท กคนได ม ส วนเข าร วมท าก จกรรม แบ งกล ม หร อจ บค มอบหมายงานหน าท 4ความร บผ ดชอบแก ผ เร ยนท กคน จ ดการให ท กคนได ท างานท 4 เหมาะสมก บความสามารถความสนใจของตน 2. ผ ร วมท าก จกรรม (An active participant) เข าร วมท าก จกรรมในกล มจร ง ๆ พร อมท Fงให ความค ด และความเห นหร อความเช 4อมโยงประสบการณ เด มก บความร ใหม S. ผ ช วยเหล อและแหล งว ทยาการ (Helper and resource) คอยให ค าตอบก บผ เร ยนเม 4อผ เร ยนต องการ ความช วยเหล อทางว ชาการ การให ข อม ลหร อความร ในขณะท 4ผ เร ยนต องการน Fนจะช วยท าให การเร ยนร ม ประส ทธ ภาพเพ 4มข Fน พร อมอ านวยความสะดวกให กล มด าเน นงานไปได อย างราบร 4น 1. ผ สน บสน นและเสร มแรง (Supporter and encourager) ช วยสน บสน นด านส 4อว สด อ ปกรณ หร อ ให ค าแนะน าท 4ช วยกระต นให ผ เร ยนสนใจเข าร วมก จกรรมหร อฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง สน บสน นให ผ เร ยน ว เคราะห พฤต กรรมการเร ยนร และคอยเช 4อมโยงความค ดเห นของผ เร ยนและร วมสร ปผลการเร ยนร กระต นให ผ เร ยนน าการเร ยนร ไปใช 0. ผ ต ดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานท 4ผ เร ยนได ร บมอบหมายหร อผล ตข Fน โดยเฉพาะอย างย 4งด านความถ กต องทางว ชาการและกระบวนการส งเกต บ นท ก และประเม นผลการเร ยนร อย างไรก ตาม จ ดประสงค หล กของการเร ยนร ท 4ม ผ เร ยนเป นส าค ญ ค อ การกระท าให ช องว าง ระหว างผ สอนก บผ เร ยนแคบลงเพราะการเร ยนร เก ดข Fนท Fงสองด าน จากแนวโน มของการเร ยนร ท 4เปล 4ยนไป ผ เร ยนม บทบาทส าค ญเด นช ดมากข Fน บทบาทของคร ในการจ ดประสบการณ การเร ยนร ส าหร บผ เร ยนจะต อง ปร บเปล 4ยนจากเด มจากบทบาทท 4ม ความส าค ญย 4งในฐานะผ บอกเล า ข อความร ท Fงมวลแก ผ เร ยนมาเป นบทบาท ในการสน บสน นเสร มสร างประสบการณ การเร ยนร ท 4ม ความหมายแก ผ เร ยน ให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร มากท 4ส ด ด ท 4ส ด ได ผลท 4ส ดตามศ กยภาพของแต ละบ คคล นอกจากน Fน บ คล กภาพของคร ก เป นองค ประกอบส าค ญเพราะบ คล กภาพความเป นคร ท 4เป น ก ลยาณม ตร น บเป นส 4งแรกท 4ส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน ความเป นก ลยาณม ตรของคร จะท าให ผ เร ยนเก ด

16 ความไว วางใจ กล าแสดงความค ดเห น โดยคาดหว งว าจะให ผ เร ยนปร บพฤต กรรมและเร ยนร อย างม ความส ข ส 4งเหล าน F จะเก ดข Fนได คร ผ สอนต องปร บพฤต กรรมการสอนของตนเองเช นเด ยวก น ลดภาพคร ผ เคร งขร ม เป น ผ บ ญชาการในห องเร ยน ท าบทเร ยนให เป นเร 4องสน กไม น าเบ 4อ ค ณล กษณะความเป นคร ท 4ท าให ผ เร ยนเก ดความ ศร ทธาและไว วางใจในต วคร ม ด งน Fค อ T. ม ความร กและเมตตาเอาใจใส ช วยเหล อให ก าล งใจในการศ กษาเล าเร ยน เอาใจใส ด านความ ประพฤต ม ค ณธรรม ช Fแนะแนวทางแก ไขป ญหาให ก บผ เร ยนและผ ปกครองอย างสม 4าเสมอ /. ส ร า ง เ ส ร ม ความร และล กษณะน ส ยท 4ด งามให ก บผ เร ยน โดยเน นความร บผ ดชอบความซ 4อส ตย ตรงต อเวลา ซ 4งคร เองต อง ปฏ บ ต ตนให ผ เร ยนเห นเป นเย 4ยงอย าง อาท ควรเข าห องเร ยนให ตรงเวลา ต ดตามงานท 4มอบหมายอย างต อเน 4อง เพ 4อให เก ดห วงโซ แห งความร บผ ดชอบ ท Fงน Fคงต องยอมร บความจร งท 4ว า ถ าขาดการต ดตามแล วผ เร ยนบางคน อาจเฉ 4อยชาและขาดความร บผ ดชอบในท 4ส ด S. ประพฤต ปฏ บ ต เป นแบบอย างท 4ด ท Fงกาย วาจาและจ ตใจ การแต งกายส ภาพเร ยบร อย ก ร ยาส ภาพ อ อนโยน ม ความย ต ธรรม ท าให ผ เร ยนเก ดความอบอ นทางใจ ไว วางใจ ประพฤต ด อย างสม 4าเสมอ และ เหมาะสมก บการเป นต วอย างท 4ด 1. ไม ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นปฏ ป กษ ต อความเจร ญทางกาย สต ป ญญา และจ ตใจรวมถ งส งเสร มให ผ เร ยนได เข าร วมก จกรรมท Fงในหล กส ตร และนอกหล กส ตร เช น การแข งข นสอบความร ว ชาส งคมการเข าร วม ก จกรรมในช มชนอย างหลากหลาย 0. ค ดค นว ธ การจ ดก จกรรมบทเร ยนอย างหลากหลาย ให ผ เร ยนม ส วนร วมและม ความสน กสนานก บ การเร ยน คร ต องท าตนให เป นน กค ด น กออกแบบก จกรรม ขอยกต วอย างว ธ ง าย ๆ ว ธ หน 4งเป นแนวค ดจาก รายการท ว ค อ เกมเศรษฐ ท 4ได น ามาปร บใช ในห องเร ยนเป นเกม T0 ค าถาม เก 4ยวก บส 4งแวดล อมในท องถ 4น ผล ปรากฏว าผ เร ยนได ร บท Fงความร เจตคต ท 4ด ต อท องถ 4น และเก ดความสน กสนาน V. คร ต องท าตนเป นผ ให ท 4แท จร ง ไม ค ดแสวงหาผลประโยชน จากผ เร ยนไม ว ากรณ ใด ๆ ท Fงส Fน เม 4อ ผ เร ยนต องท าก จกรรมใด ๆ คร ต องค าน งถ งค าใช จ ายก บผลการเร ยนร ท 4ได ค มก นหร อไม ถ าเป นไปได ควรเป น ก จกรรมท 4ผ เร ยนเส ยค าใช จ ายน อยท 4ส ด หร อไม ม ค าใช จ ายเลย โดยใช ว สด ท 4ม อย หร อส 4งท 4สามารถหาได ใน ท องถ 4น พฤต กรรมของผ เร ยน T. ผ เร ยนม โอกาสพ ฒนาศ กยภาพของตน เพราะผ เร ยนแต ละคนต างก ม ความค ด ความเห น ประสบการณ และความช านาญด านต าง ๆ ต ดต วมาด วยก นท กคน อาจจะมากน อยต างก น ซ 4งส 4งเหล าน Fม ความส าค ญต อผ เร ยนมาก ท 4จะได ม โอกาสร วมแสดงความร ส ก ความค ดเห น แลกเปล 4ยนประสบการณ ผ สอน

17 F สามารถจะช วยสน บสน นให ผ เร ยน ใช ความร ความสามารถ แสดงความค ดเห นของตนอย างอ สระ ซ 4งเป นการ ช วยเพ 4มท กษะทางการค ด การแก ป ญหาแก ผ เร ยนเป นการเช 4อมโยงความร เด มก บความร ใหม /. ผ เร ยนม โอกาสได ใช ประสบการณ ท 4เร ยนมาก อนแล ว เพราะการจ ดการเร ยนร ท 4ม ผ เร ยนเป น ศ นย กลางน Fน ก จกรรมท 4จ ดในล กษณะปลายเป ดจะช วยกระต นให ผ เร ยนเป นผ ร บผ ดชอบในการเต มรายละเอ ยด ลงไป ด งน Fน กรอบแนวค ดอ นเด ยวก นอาจจะม รายละเอ ยดแตกต าง หลากหลายว ธ เม 4อผ ค ดอย ต างกล มก น ท า ให ค นพบส 4งใหม ๆ ข Fนอ ก S. ผ เร ยนสนใจบทเร ยนมากข Fน เพราะผ เร ยนจะต องปฏ บ ต ก จกรรมท 4ผ สอนมอบหมายและสนใจ อยากจะร ว าตนเองจะต องท าอะไรบ างเพราะไม ร ล วงหน ามาก อน 1. ผ เร ยนสามารถเร ยนร จากเพ 4อนในกล ม เพราะผ เร ยนแต ละคนต างม พ Fนฐานทางด านเน Fอหาว ชาหร อ ประสบการณ ต างก น ด งน Fนในขณะร วมท าก จกรรมด วยก นผ เร ยนแต ละคนจะต องต Fงใจศ กษา และม ส วนร วม ก จกรรมหร อในการท างานร วมก น ผ เร ยนสามารถด งเอาความร ต าง ๆ ท 4ม อย รวมก นได 5. ผ เร ยนม ความสาม คค ก นในกล ม เพราะในการท างานรวมกล มก นผ เร ยนจะต องช วยก นท าเพ 4อให งานบรรล เป าหมาย ด งน Fนผ เร ยนจะต องช วยก นท าไม ใช แข งข นก น V. ผ เร ยนสามารถประเม นตนเองตามความเป นจร ง ยอมร บความค ดเห นและยอมร บการประเม นของ ผ อ 4น และน าผลการประเม นมาพ จารณาปร บปร งตนเองอย เสมอ Q. ผ เร ยนสามารถน าส 4งท 4เร ยนร ไปประย กต ใช อย างเหมาะสม และเป นผ สนใจใฝ ร พ ฒนาตนเองอย าง ต อเน 4อง ส )อการเร ยนร คร ผ สอนจะต องจ ดหา จ ดท า ผล ตส 4อการเร ยนร ประเภทต าง ๆ ตามท 4ก าหนดไว ในแผนการสอน โดย จะค ดเล อกส 4อการเร ยนร ให สอดคล องก บจ ดประสงค การเร ยนร น Fน ๆ เม 4อได ส 4อและอ ปกรณ ประกอบการสอน แล วจะน ามาตรวจสอบ ทดสอบใช ก อนน าไปใช จร ง ท Fงทางด านเน Fอหา เวลา ความช ดเจน ถ กต องและจ านวน ของส 4อ เพ 4อให เก ดความช านาญในการใช ส 4อ ม การจ ดล าด บการใช ส 4อให สอดคล องก บเน Fอหาและก จกรรมท 4 ก าหนดไว อย างเหมาะสม ซ 4งน บว าเป นการส งเสร มให ผ เร ยนได เก ดการเร ยนร และเข าใจได ด ย 4งข Fน รายละเอ ยด เก 4ยวก บส 4อการเร ยนร ม ด งน 1. การเล อกใช ส 4อการเร ยนร T.T เล อกส 4อการเร ยนร ให เหมาะสมก บเร 4องท 4จะสอน ตรงก บจ ดม งหมายของหล กส ตร T./ เล อกส 4อการเร ยนร ท 4ผ เร ยนสนใจ ท นสม ยก บย คส งคมป จจ บ น T.S เล อกส 4อการเร ยนร ท 4ช วยให เสร มสร าง หร อเปล 4ยนท ศนคต ม ค ณค าเสร มความเข าใจบทเร ยน T.1 เล อกส 4อการเร ยนร ท 4เก ดประโยชน ค มค าก บเวลาท 4ใช

18 /. การเตร ยมส 4อการเร ยนร /.T ส ารวจรายการส 4อการเร ยนร ท 4จะต องใช ตามท 4ก าหนดไว ในแผนการสอน ตรวจน บจ านวนให ครบ /./ ทดลองใช ส 4อน Fนจนเก ดความเคยช น และใช ได โดยรวดเร ว หากพบว าส 4อน Fนม ข อบกพร อง จะได แก ไขได ท นก อนท าการสอน /.S ทบทวนห วข อส าค ญของน ยามท 4ต องการให ผ เร ยนเก ดความค นพบเข าใจจากส 4อการเร ยนร /.1 จ ดเตร ยมและวางอ ปกรณ ท 4ใช ไว ให พร อมเร ยนล าด บการใช ก อนหล งให สอดคล องก บเน Fอเร 4อง ท 4จะสอน เพ 4อป องก นม ให เก ดความส บสน /.0 ทดลองสอนและทดลองใช ส 4อ เพ 4อให เก ดความม 4นใจระหว างการสอน ไม ให เก ดล าด บผ ด นอกจากน Fนย งจ บเวลาเพ 4อด ว าเหมาะสมก บเวลาท 4ก าหนดไว หร อไม /.V ส 4อการสอนบางช Fนจ าเป นต องใช ห องศ นย อ นเตอร เน ตการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร จ งต อง ไปต ดต อจองสถานท 4ก อนเวลาและเตร ยมต ดต Fงตรวจสอบอ ปกรณ ต าง ๆ ไว ให พร อม S. การใช ส 4อการเร ยนร S.T ใช ส 4อการสอนตามล าด บข Fนตอน ตามแผนการสอนท 4ได จ ดท าไว S./ ให ผ เร ยนม ส วนร วมในการใช ส 4อให มากท 4ส ด S.S ให ผ เร ยนท กคนสามารถเห นส 4อได อย างช ดเจน S.1 ส 4อประเภทใช เส ยง ผ เร ยนจะต องได ย นช ดเจนท 4วท กคน S.0 หล งจากใช ส 4อแล ว จะบ นท กประเม นผลการใช เพ 4อปร บปร ง 1. ผลจากการใช ส 4อประกอบการสอน 1.T ผ เร ยนเร ยนร เข าใจเน Fอหาง ายข Fน สามารถค นพบค าตอบด วยตนเอง 1./ ผ เร ยนสน กสนานก บก จกรรมการเร ยนร ส 4งท 4ได เร ยนร จะต ดตร งในใจผ เร ยน เป นพ Fนฐานใน การศ กษาข Fนส งต อไป 1.S ผ เร ยนได โอกาสฝ กและร ว ธ ใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างถ กต อง 1.1 ผ เร ยนม ผลส มฤทธ lในด านการเร ยนร ส งข Fน จ านวนผ เร ยนท 4สอบได เพ 4มข Fน 1.0 ผ เร ยนม ท ศนคต ท 4ด ต อการเร ยนร ว ชาต าง ๆ 1.V ผ เร ยนเช 4อถ อและศร ทธาในต วผ สอน เพราะเร ยนสน ก ไม เบ 4อ 1.Q ม เพ 4อนคร จากโรงเร ยนอ 4นไปเย 4ยมชมก จการโรงเร ยนได สอบถามเก 4ยวก บส 4อบางอย าง ได อธ บายว ธ การผล ตและแนะน าให ไปท าใช บ าง เผยแพร ว ธ การผล ตส 4อให แพร หลาย

19 สภาพแวดล อมภายในห องเร ยน ห องเร ยนท 4จ ดม มประสบการณ ไว ครบท กม มประสบการณ โดยให ผ เร ยนเป นผ ม ส วนร วมในการ ปฏ บ ต จะท าให บรรยากาศของห องเร ยนม ช ว ตช วา ผ เร ยนจะร กและเก ดความอบอ นเม 4อได มาเร ยนท าให ผ เร ยน เร ยนร อย างม ความส ข ส 4งแวดล อมในห องเร ยน (ปกต ) บรรยากาศในห องเร ยนเอ Fออ านวยต อการเร ยนร สะอาด เป น ระเบ ยบ จ ดม มความร ม หน งส ออ านเพ 4มเต มท 4สอดคล องก บบทเร ยน ม มท 4ผ สอนจ ดวางแผ นใสสร ปบทเร ยนท 4 ผ สอนจ ดท าโดยเตร ยมค าถามจากง ายไปหายาก และน าไปส การสร ปได เพ 4อให ผ เร ยนศ กษาด วยตนเอง หร อ อาจจะใช ทบทวนบทเร ยน ม มแสดงผลงานของผ เร ยน และป ายน เทศท 4เสนอข อม ล ข าวสาร เหต การณ เร 4องราวท 4เหมาะสม ท นสม ย สอดคล องก บสถานการณ ต าง ๆ ท 4เก ดข Fน ส 4งแวดล อมในห องเร ยน (ประจ าว ชา) ต วอย าง - ห องเร ยนเคม จ ดอ ปกรณ และส 4อท 4สามารถส มผ สทดลองการศ กษาได ด วยตนเอง - ห องเร ยนดนตร จ ดเวท การแสดง เม 4อผ เร ยนฝ กปฏ บ ต ได ช านาญแล ว ผ สอนสามารถ น าผ เร ยนข Fนแสดงบนเวท เป นการฝ กการแสดงบนเวท เพ 4อสร างความเคยช นให ก บผ เร ยน เป นต น การม ส วนร วม 1. การม ส วนร วมของช มชน ช มชนจะเป นผ ร วมม อและเป นแหล งข อม ลของผ เร ยน ประเด นป ญหาท 4ถ กหย บยกข Fนมาเป นป ญหา ของช มชน สมาช กท กคนในช มชนจะต องม ส วนร วมร บผ ดชอบ ต องเป ดโอกาสให เขาได ร บร และเข าใจก บ สถานการณ ป ญหา ช มชนจะม ส วนร วมในหลาย ๆ โอกาส เช น เป นคณะกรรมการในการพ ฒนาหล กส ตร เป น ผ สน บสน นว สด อ ปกรณ ส 4อการสอน เป นแหล งข อม ลท 4เป นภ ม ป ญญาท องถ 4นแก ผ เร ยน และท 4ส าค ญเป นผ ร วม เร ยนก บล กหลานของพวกเขาในห องเร ยนธรรมชาต แปลงนา แปลงผ กของพวกเขาเอง ได ร วมเร ยนร และให การสน บสน นการจ ดค ายเยาวชนร กป าไม เป นต น 2. การม ส วนร วมของผ ปกครอง ผ สอนประสานความร วมม อก บผ ปกครองในการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการประเม นผลการ เร ยนร ของบ ตรหลาน และเช ญเป นว ทยากรให ความร ในและนอกโรงเร ยนในโอกาสอ นควร 3. การม ส วนร วมของผ บร หารโรงเร ยนและคณะคร ในโรงเร ยน ผ บร หาร อาจารย ในโรงเร ยนเป นผ ให ก าล งใจ และแนะน าส 4งต าง ๆ ให ผ เร ยนได เก ดก าล งใจและ เก ดพล งท 4จะเร ยนร และพ ฒนาตนเอง ต วอย างการประสานส มพ นธ ก บท านเหล าน F เช น การน าผลงานของ ผ เร ยนมาจ ดน ทรรศการ และเร ยนเช ญผ บร หารโรงเร ยนเป นประธานเป ดพ ธ เช ญอาจารย ท านอ 4น ๆ ผ ปกครอง หร อผ เร ยนห องอ 4น ๆ มาร วมงาน โดยเป ดโอกาสให ผ เร ยนได ด าเน นการจ ดการด วยตนเอง เช น การออกแบบ

20 หน งส อเช ญประธานเป ดงาน การกล าวรายงาน การเข ยนป ายเช ญชวนชมน ทรรศการ การจ ดวางผลงานให สวยงาม น าสนใจ งานเหล าน Fเป นบทบาทของผ เร ยนซ 4งต องแบ งหน าท 4ก นร บผ ดชอบ เพ 4อเป นการฝ กฝนและ ได ลงม อท างานจร ง ๆ และอาจจะม การให ผ เข าชมน ทรรศการประเม นผลการด าเน นงานของผ เร ยนด วย เพ 4อ เป นแนวทางในการปร บปร งพ ฒนาในคร Fงต อ ๆ ไป การว ดผลประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยน ในการว ดผลและประเม นผลน Fจะต องก าหนดเกณฑ ว ดผลประเม นผลไว อย างช ดเจน และต องให ครอบคล มค ณล กษณะตามจ ดประสงค การเร ยนร ท Fงด านความร ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ท กษะ และการ แสดงออกของผ เร ยน โดยม งเน นผลท 4เก ดข Fนก บผ เร ยนแล วน าผลท 4ว ดได มาวางแผนและด าเน นการปร บปร ง หร อส งเสร มผ เร ยนตามความเหมาะสมต อไป การว ดผลและประเม นผลก าหนดแนวทางให ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร และด าเน นตามข Fนตอน ของหล กว ชาการ กล าวค อม การประเม นผลก อนเร ยน เพ 4อส ารวจด ความร พ Fนฐานของผ เร ยนแต ละคน ท าให ได ทราบถ งความแตกต างระหว างผ เร ยนแต ละคน ม การประเม นผลระหว างเร ยน ขณะท 4ท าการสอนย งไม จบ กระบวนการท Fงหมดก จะม การประเม นควบค ไปด วย ท Fงน Fเพ 4อปร บปร งก จกรรมการเร ยนร และส ดท ายก ค อ ม การประเม นผลหล งเร ยนเพ 4อสร ปว าผ เร ยนบรรล ตามว ตถ ประสงค การเร ยนร มากน อยเพ ยงใด ว ธ การว ดผลประเม นผล การว ดผลประเม นผลการเร ยนร ควรใช ว ธ การท 4หลากหลาย และกระท าต อเน 4องสม 4าเสมอ โดย ค าน งถ งการม ส วนร วมของผ เก 4ยวข องหลายฝ าย ได แก ต วผ เร ยน เพ 4อน คร ผ สอน คร อ 4น ๆ ผ บร หารโรงเร ยน ผ ปกครอง และบ คคลในช มชน ให เป นผ ประเม นด วย ว ธ การว ดผลประเม นผล ท 4น ยมใช ก นม 0 ว ธ ค อ T. การประเม นผลด วยการส งเกตพฤต กรรมผ สอนส งเกตพฤต กรรมผ เร ยนท กคนตลอดเวลาท ก ก จกรรมท 4ผ เร ยนท า เช น เร ยน เล น พ ดค ยก บเพ 4อน ๆ ร วมท าก จกรรมต าง ๆ ของโรงเร ยน โดยบ นท กในแบบ ส งเกต สร ปเป นระยะใน T ป จะสร ปผลงานส งเกต P-Tm คร Fง เม 4อส Fนป จะเฉล 4ยคะแนน เพ 4อประเม น ความด คะแนนน Fจะเป นส วนหน 4งของการต ดส นผลการเร ยนปลายป ผ สอนต องให ความส าค ญก บพฤต กรรมของเด ก เพ 4อจะได แก ไขและพ ฒนา EQ ให ผ เร ยนเป นคนด ของส งคมเพ 4อส งคมจะได สงบส ข /. การประเม นสภาพจร งในการท างาน ค อ ความสามารถในการท างานของผ เร ยนไม เน น ผลงาน แต เน นท 4กระบวนการท างานกล ม โดยม แบบบ นท กประเม นในเร 4อง /.T การวางแผนในการท างาน ม การวางแผนร วมก นภายในกล ม การอภ ปราย การแบ งงาน /./ ข Fนตอนการปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งานตามแผนท 4วางไว ตามข Fนตอน

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information