นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560"

Transcription

1 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา

2 คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและปร บปร งการจ ดการศ กษา เพ อให ก าวท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นไปอย างรวดเร ว จ ดเร มต นส าค ญค อการบร หารเปล ยน ผ านส การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ด และการใช ย ทธศาสตร เช งร ก เพ อให การจ ดการศ กษา ม ค ณภาพอย างต อเน อง สนองตอบความต องการของส งคม สามารถแข งข นก บอ ดมศ กษาท งใน ประเทศและต างประเทศ ตามพ นธก จ บทบาทหน าท ด านการจ ดการศ กษา ท งในระด บการศ กษาข น พ นฐานในโรงเร ยนก ฬา และระด บอ ดมศ กษาในว ทยาเขตของสถาบ นการพลศ กษา นอกจากน ย งต องม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนการพ ฒนาด านการก ฬาของชาต จ งเป น เสม อนสมองข มก าล งส าค ญทางว ชาการท สถาบ นจะสามารถด าเน นภารก จ บทบาทหน าท ด งกล าว ให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ซ งต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการบร หาร จ ดการท ด ท งด านการบร หารงานบ คคล ว ชาการ งบประมาณ และบร หารทร พยากรต างๆ ด งน น เพ อให การบร หารราชการของสถาบ นการพลศ กษาช วงระยะเวลา 4 ป ข างหน า สามารถเด นหน าได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งได ก าหนดนโยบายและแนวทางการบร หารราชการของ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางการด าเน นการซ งจะต อง อาศ ยการม ส วนร วมของท มงานบร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ าย ท กระด บของสถาบ น เพ อ ข บเคล อนเช อมโยงบ รณาการภารก จของสถาบ นให บรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาความ เจร ญก าวหน าให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต ได (นายปร ว ฒน วรรณกลาง) อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

3 สารบ ญ นโยบาย หน า ส วนท 1 กรอบและท ศทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ส วนท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ นโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก 3 การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ น 3 จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา 5 ส วนท 3 นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ นโยบายด านการศ กษา 7 2. นโยบายด านก ฬา 9 3. นโยบายด านการว จ ย นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบายด านก จการน กเร ยน และน กศ กษา นโยบายด านการทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การละเล นพ นบ านและก ฬาไทย นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม นโยบายด านการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ 19 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

4 ส วนท 1 กรอบและท ศทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ สถานการณ ท ท กประเทศท วโลก รวมท งประเทศไทยก าล งเร งร ดปร บเปล ยนร ปแบบการ พ ฒนาตนเข าส ส งคมเศรษฐก จใหม และส งคมฐานความร (Knowledge-Based Society) เพ อให ประเทศม ศ กยภาพในการแข งข นท งด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ การศ กษา สถาบ นการศ กษา จ งเป นข มก าล งทางป ญญาท จะสามารถช น าส งคมไปในกรอบท ศทางท ถ กต อง สถาบ นการพลศ กษาม พ นธก จท ส าค ญและม ความจ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและปร บเปล ยน การจ ดการศ กษาและการเร ยนการสอน เพ อให ท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นไปอย าง รวดเร ว จ ดเร มต นสาค ญค อการบร หารเปล ยนผ านส การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ด และการใช ย ทธศาสตร เช งร ก เพ อให การจ ดการศ กษาม ค ณภาพอย างต อเน อง สนองตอบความต องการของ ส งคม และสามารถแข งข นก บมหาว ทยาล ย/สถาบ นอ ดมศ กษาท งในและต างประเทศในท ามกลางการ เปล ยนแปลงตามพ นธก จหน าท ด งน 1. จ ดการเร ยนการสอนท งในระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บอ ดมศ กษา ให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานท กาหนด 2. ศ กษา ค นคว า ว จ ย เพ อสร างและพ ฒนาองค ความร นว ตกรรมด านพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพและสาขาอ นท เก ยวข อง 3. ให บร การทางว ชาการแก ช มชนและส งคมโดยเน นการให บร การด านก ฬาและอาคาร สถานท 4. การทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมโดยเน นการละเล นพ นบ านและก ฬาไทย อ กท งย งส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาส าหร บบ คคลท ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬาส ความเป นเล ศและจ ด การศ กษาส าหร บบ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย รวมถ งการใช และพ ฒนาเทคโนโลย เพ อ เสร มสร างส งคมแห งการเร ยนร แก ท องถ น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

5 และย งต องม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนการพ ฒนาด านการก ฬาของชาต จ งเป นเสม อน สมองข มก าล งส าค ญทางว ชาการท สถาบ นจะสามารถด าเน นภารก จ ตามบทบาทหน าท ด งกล าวให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ จ าเป นต องม ระบบการบร หารจ ดการท ด ท งด านการ บร หารงานบ คคล ว ชาการ งบประมาณ และบร หารทร พยากรต างๆ เพ อพ ฒนาความเจร ญก าวหน า ทางว ทยาการให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต ได การบร หารจ ดการสถาบ นการพลศ กษา จ าเป นต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการ บร หารจ ดการท ด หร อระบบธรรมาภ บาล (Good Governance) ท ต องอาศ ยการม ส วนร วม ของ ท มงานบร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ ายท กระด บของสถาบ น ม การกระจายอ านาจ (Empowerment) อย างเป นระบบเพ อท จะข บเคล อนเช อมโยงบ รณาการภารก จของสถาบ นให บรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค เพ อให นโยบายและแนวทางการบร หารราชการช วงระยะเวลา 4 ป ข างหน า สามารถบรรล ถ งเป าหมายและภารก จหล กท กล าวมา จ งได ก าหนดนโยบายและแนวทางการบร หารราชการของ สถาบ นการพลศ กษาไว เป นกรอบและแนวทางการดาเน นการ ภายใต การสน บสน นและตอบสนองต อ แผนพ ฒนา นโยบาย และย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ยวข อง ประกอบด วย แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายของร ฐบาลป จจ บ น แผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) นโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล กรอบและ แนวทางการต ดตามประเม นผลการจ ดการศ กษา ตามนโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล (พ.ศ ) แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) กรอบความร วมม อ ประชาคมอาเซ ยน นโยบายกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการ ก ฬาแห งชาต ฉบ บท 5 (พ.ศ ) กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) นโยบายสภาสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ย ทธศาสตร สถาบ นการพลศ กษา (พ.ศ ) รวมท งการด าเน นการให สอดคล องก บตามเกณฑ ท ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) กาหนด โดยหลอมรวมบ รณาการเป นกรอบ ท ศทาง นโยบายการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา ให ม การพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สมด ลและย งย น ด งต อไปน 1. นโยบายนโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก ประกอบด วย 1) การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ น 2) จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ) การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา 2. นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ประกอบด วย 1) นโยบายด านการศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

6 2) นโยบายด านก ฬา 3) นโยบายด านการว จ ย 4) นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา 5) นโยบายด านก จการน กเร ยน และน กศ กษา 6) นโยบายด านการทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การละเล นพ นบ านและก ฬาไทย 7) นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 8) นโยบายด านการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ โดยม รายละเอ ยดเพ อเช อมโยงไปส การปฏ บ ต ด งน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

7 ส วนท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก 1. การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ นด งน 1.1 จ ดทากรอบอ ตรากาล งแยกก นตามหน วยงาน หน วยงานส วนกลาง (สาน กงานอธ การบด ) ว ทยาเขต 17 แห ง โรงเร ยนก ฬา 11 แห งและโครงการจ ดต งโรงเร ยนก ฬาแห งใหม (2 แห ง) 1.2 จ ดทากรอบอ ตรากาล งตามภารก จ จ ดท ากรอบอ ตราก าล งท สอดคล องก บโครงสร างและภารก จของสถาบ นท ก หน วยงาน และท กสายงาน แยกเป นสายผ บร หาร สายผ สอน และสายสน บสน น จ ดท ามาตรฐานต าแหน งท กต าแหน ง จ าแนกตามประเภท และสายงานตาม ล กษณะงานท ร บผ ดชอบตามกรอบภารก จของสถาบ น โดยแสดงช อต าแหน ง หน าท และความ ร บผ ดชอบของต าแหน ง ล กษณะงานท ปฏ บ ต และค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งของผ ท ด ารง ตาแหน งน นๆ คร อาจารย โดยเฉพาะในว ทยาเขตท กแห ง จะต องม กรอบอ ตราก าล งแยกตาม คณะและตามรายว ชาท จ ดการเร ยนการสอนท ช ดเจน (Teaching load) ผ ฝ กสอนก ฬาในศ นย ก ฬา เพ อความเป นเล ศของว ทยาเขตและผ ฝ กสอนก ฬาของโรงเร ยนก ฬา โดยจะต องพ จารณาตามชน ด ก ฬาท เป ดสอน (Teaching load) บ คลากรทางการศ กษาจะต องจ ดทาภาระงานให ช ดเจน (Working load) ส งเสร ม สน บสน นให อาจารย ท เกษ ยณอาย ราชการ ซ งเป นผ ม ความร นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

8 ความสามารถ ม ความเช ยวชาญและม ผลงานทางว ชาการเป นท ยอมร บในวงว ชาช พ ในสาขาว ชาท ม การสอนหร อว จ ยและเป นสาขาว ชาท ม ความขาดแคลน หร อเป นสาขาว ชาท ต องการผ ม ความช านาญ การพ เศษเฉพาะทางให ปฏ บ ต งานด านการสอนหร อว จ ยจนถ งอาย 65 ป โดยให ได ร บเง น ค าตอบแทนเป นรายเด อนในอ ตราเท าก บอ ตราเง นเด อนข นส ดท ายท ได ร บก อนออกจากราชการ 2. จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ในป พ.ศ ประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยน ท งหมด 10 ประเทศจะรวมก นเป นหน งภายใต ช อ ประชาคมอาเซ ยน (Asian Community : AC) เพ อสร าง ความร วมม อให เก ดความเจร ญม นคงของประชากร ทร พยากร และเศรษฐก จ ซ งการรวมต วเป นประชาคม อาเซ ยนจะท าให การเคล อนย ายก าล งคนน กศ กษา และ บ คลากรทางการศ กษาเป นไปโดยสะดวกข น ส งผลให เก ดการเคล อนย ายองค ความร ภาษาและ ว ฒนธรรมระหว างก น เก ดการให ความร วมม อและช วยเหล อก นในด านการศ กษาและการว จ ยใน ภ ม ภาค โดยเฉพาะบทบาทส าค ญของสถาบ นการพลศ กษาท จะต องพ ฒนากระบวนท ศน (Paradigm) ใหม เพ อให ก าวท นการเปล ยนแปลงด งกล าวซ งจะเป นฐานส าค ญของการพ ฒนาเพ อให เก ดการเร ยนร และสร างประสบการณ ทางว ชาช พแก ผ เร ยน ประการส าค ญค อเก ดการสร างว ชาช พ เช งพ ฒนา (Career Development) ม งส การแข งข นในระด บโลก (World Competitiveness) ซ ง เป นย ทธศาสตร ส าค ญในการสร างและเตร ยมความพร อมให ก าวไกลในส งคมโลกอย างม เก ยรต และ ศ กด ศร ในการก าวส ประชาคมอาเซ ยนได อย างเช อม นภายในป 2558 สถาบ นการพลศ กษาจ งก าหนด นโยบายด งน 1. ให ม การจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษาข นท งในส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขต และ โรงเร ยนก ฬา โดยให ศ นย อาเซ ยนศ กษาในส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานกลาง (CEO) ท ทาหน าท ร บผ ดชอบบร หารจ ดการด านอาเซ ยนศ กษา เพ อประสานเช อมโยงกล นกรองงานเก ยวก บ อาเซ ยนศ กษา การสร างเคร อข ายและด าเน นการตามท สถาบ นมอบหมาย รวมท งสน บสน นก จกรรม ต างๆก บประเทศสมาช กอาเซ ยนและหน วยงานท เก ยวข อง เช อมโยงการใช ทร พยากรท สามารถ ประสานศ กยภาพความร วมม อก บกล มประเทศอาเซ ยนในการพ ฒนาน กเร ยน น กศ กษา คณาจารย และบ คลากรของสถาบ นตามภารก จด งน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

9 1.1 ส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาในระด บชาต ระด บภ ม ภาคอาเซ ยน โดยส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาในระด บชาต ระด บภ ม ภาคอาเซ ยน เช น จ ดการศ กษาและการ ว จ ย ด านการศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬาและว ทยาศาสตร ส ขภาพ การออกก าล งกาย และ สาขาท เก ยวข องในร ปแบบต างๆ 1.2 การพ ฒนาบ คลากรการศ กษาต อ การฝ กอบรม ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา และ บ คลากร ท งหล กส ตรระด บชาต และหล กส ตรนานาชาต ท เป นการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคม อาเซ ยน 1.3 พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศเพ อเป นคล งข อม ลเก ยวข องก บอาเซ ยนท งด าน การพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬาและส ขภาพ น นทนาการ และการละเล นพ นบ านและก ฬา ไทย ตลอดจนด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม และศ ลปว ฒนธรรม เป นต น 1.4 สร างเคร อข ายความร วมม อก บต างประเทศท งชาต สมาช กประชาคมอาเซ ยน และภ ม ภาคอ นในภารก จต างๆ เช น การจ ด International Conference โดยเช ญน กว ชาการด าน พลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬาและส ขภาพและท เก ยวข องมาประช ม จ ดท าข อตกลงความ ร วมม อ (MOU) และต ดตามผลความร วมม อและการสร างเคร อข ายให เป นร ปธรรม หร อต ดต อก บ ประเทศท เข าร วมเป นสมาช กประชาคมอาเซ ยน เช น จ น เกาหล ญ ป น อ นเด ย หร อออสเตรเล ย รวมท งประเทศค เจรจา (Dialogue Partner) ก บประเทศอาเซ ยน เพ อพ ฒนางานตามพ นธก จของ สถาบ นการพลศ กษา 2. การเป ด-ป ดภาคเร ยนให สอดคล องก บชาต สมาช กประชาคมอาเซ ยน ให ม การเล อนการเป ดและการป ดภาคเร ยนของสถาบ น เพ อให ม ความเป นสากล สอดคล องก บสมาช กกล มประเทศอาเซ ยนอ ก 9 ประเทศท ม การเปล ยนตรงก นแล วซ งจะม ประโยชน ต อการจ ดการศ กษา ก ฬา และการจ ดก จกรรมในส วนท เก ยวข องก บน กเร ยน น กศ กษาและบ คลากร ทางการศ กษารวมถ งการส าเร จการศ กษาท จะเพ มโอกาสในการท างาน การเคล อนย ายแรงงาน/ บร การ 3. การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา สถาบ นการพลศ กษาม เป าหมายเช งนโยบายด านการจ ดการศ กษาท ส าค ญในช วงระยะ ป ค อ การพ ฒนาต อยอดส ระด บบ ณฑ ตศ กษาในสาขาท ม ศ กยภาพและความเช ยวชาญ ท งน จะเป นการดาเน นการท สอดคล องตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษา และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 49 ซ งให สถาบ นสามารถจ ดการศ กษาในระด บปร ญญาโทและปร ญญา เอกได ซ งต างจากพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ท ก าหนดให จ ดการศ กษาได แค เพ ยงระด บปร ญญาตร และเป นไปตามย ทธศาสตร สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ท ได นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

10 วางแผนให ม การเป ดการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา ในว ทยาเขตท ม ศ กยภาพม ความพร อมท งทางด าน บ คลากรและอาคารสถานท โดยสถาบ นการพลศ กษาได ก าหนดแนวทางการพ ฒนาและบร หาร จ ดการหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาเป น 2 ร ปแบบ ด งน 1. สถาบ นการพลศ กษา โดยคณะว ชาจ ดท าหล กส ตรระด บปร ญญาโทและจ ดการ เร ยนการสอนโดยสถาบ นเอง เป นหล กส ตรภาษาไทยในสาขาว ชาท สถาบ นม ความเช ยวชาญส งในการผล ตระด บ ปร ญญาตร อย แล วเป นพ นฐาน และม ศ กยภาพความพร อมตรงตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร อง เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาและมาตรฐานอ นๆท เก ยวข อง เช น หล กส ตรพลศ กษา และหล กส ตรว ทยาศาสตร การก ฬา เป นต น 2. สถาบ นการพลศ กษา โดยความร วมม อก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศท เป น ค ส ญญาความร วมม อด านว ชาการ โดยดาเน นการร วมก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศท เป นค ส ญญาความร วมม อก บ สถาบ นการพลศ กษาท งท ม อย ในป จจ บ นหร อเพ มเต มในอนาคต จ ดหล กส ตรระด บปร ญญาโทและ/ หร อปร ญญาเอกท เป นหล กส ตรนานาชาต ในล กษณะใดล กษณะหน งด งน 2.1 หล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอนและปร ญญาของสถาบ นอ ดมศ กษา ต างประเทศ* เป นการจ ดการศ กษาแบบ off shore โดยสถาบ นการพลศ กษาจะเอ ออ านวยด าน สถานท ส งอ านวยความสะดวก อ ปกรณ ทร พยากรและบ คคลากร รวมท งการม สวนร วมในการ บร หารจ ดการศ กษา 2.2 หล กส ตรแบบปร ญญาร วม* (Joint Degree Program) ระหว างสถาบ น การพลศ กษาก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศ ท จ ดทาหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอนร วมก น ใน สถาบ นการพลศ กษาตลอดท งหล กส ตร หร อม บางส วนจ ดในสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศ หร อ ผสมผสานก บการจ ดการศ กษาระบบทางไกลผ านส ออ นเทอร เน ต 2.3 หล กส ตรแบบสองปร ญญา*(Double Degree Program) ท เป นการ ดาเน นการร วมก นระหว างสถาบ นการพลศ กษาก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศจ ดท าหล กส ตรและ จ ดการเร ยนการสอนร วมก นในล กษณะเด ยวก นก บหล กส ตรปร ญญาร วมข างต นแต ผ ส าเร จการศ กษา ได ปร ญญาบ ตรจากท งสองสถาบ น ด านการบร หารจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาน น สถาบ นการพลศ กษาจะเตร ยม ความพร อมโดยพ ฒนาทร พยากรบ คคลและทร พยากรการเร ยนร ต างๆ ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ตลอดจนเง อนไขต างๆ ท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ สถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศท สถาบ นการพลศ กษาได จ ดท าความร วมม อไว โดยม ความร วมม อใน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

11 ร ปแบบต างๆ ท งการแลกเปล ยนน กศ กษา อาจารย บ คลากร องค ความร และว สด อ ปกรณ ทาง การศ กษาต างๆ ส าหร บการศ กษาด งาน การฝ กอบรม การศ กษาหล กส ตรระยะส น การศ กษาว จ ย และพ ฒนาร วมก น ท งน สถาบ นการพลศ กษา (ส วนกลาง) จะจ ดต งบ ณฑ ตว ทยาล ยท าหน าท เป น ศ นย กลางการบร หารงานและประสานงานก บคณะว ชา ว ทยาเขต และหน วยงานท เก ยวข องต อไป การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาด งท ได กล าวมาน น เป นการสนองตอบแนวโน ม และความต องการของประเทศไทยท ม ความต องการบ คลากรด านพลศ กษา ส ขศ กษา ก ฬา ส ขภาพ น นทนาการ ท ม ความร ความสามารถเช งว ชาการของศาสตร และว ชาช พในระด บส ง เป นน กว เคราะห ว จ ยท สามารถสร างองค ความร นว ตกรรม หร อแนวปฏ บ ต ท ด จากกระบวนการศ กษาว จ ย อ กท งเป น การเตร ยมบ คลากรให สามารถรองร บการเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน *หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนตามข อ 2.1, 2.2 และ 2.3 เป นหล กส ตรนานาชาต ท ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษาหล ก) นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

12 นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ส วนท 3 1. นโยบายด านการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา เป นสถาบ นการศ กษาเฉพาะทาง ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษาพ.ศ ท าหน าท ในด านการจ ดการศ กษาส าหร บผ ม ความสามารถพ เศษ ทางด านก ฬา ท งในระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บอ ดมศ กษา ประกอบด วย โรงเร ยนก ฬา 11 แห ง และว ทยาเขต 17 แห ง แต เน องจากเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนและในระด บ นานาชาต สภาสถาบ นการพลศ กษาจ งได เล งเห นว า ในบางมาตราย งไม เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาและก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา จ งได ต งคณะกรรมการข นมาด าเน นการแก ไข จนกระท ง ส าเร จล ล วง ออกเป นพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษา (ฉบ บท 2) พ.ศ.2555 โดยม สาระส าค ญ เช น ให สถาบ นการพลศ กษาม อ านาจจ ดการศ กษาในระด บปร ญญาโทและปร ญญาเอกได โดยม นโยบายด งน 1. การจ ดการศ กษาข นพ นฐานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1.1 ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความสามารถ พ เศษทางด านก ฬาเพ อม งส ความเป นเล ศ 1.2 ส งเสร ม สน บสน นให น กเร ยนม ความร ความสามารถเข าศ กษาต อในประเทศและ ต างประเทศ ในร ปแบบของการได ร บท นการศ กษา ประเภทผ ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬา 1.3 ปร บปร งระเบ ยบ ข อบ งค บ และส ญญาการจ ดการศ กษาส าหร บโรงเร ยนก ฬาให สอดคล องก บสภาพความเป นจร ง และสามารถบ งค บใช ให เก ดประโยชน ต อการจ ดการศ กษาได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 1.4 ทบทวนและผล กด นการใช ระบบ E-Education ให เป นส วนหน งของการ นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

13 บร หารงานว ชาการ 2. การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา 2.1 ปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรเพ อผล ตผลค ณภาพส ตลาดแรงงาน ด วยย ทธศาสตร เช งร ก ท ม ประส ทธ ภาพ ได แก ป จจ ยร บเข า ด วยกระบวนการกล นกรองค ดเล อกน กศ กษาใหม ท ด การน าย ทธศาสตร เช งร ก โดยใช จ ดแข งและศ กยภาพของสถาบ นการ พลศ กษาท โดดเด นในการจ ดการศ กษา ด านการพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพ น นทนาการและสาขาท เก ยวข อง เป นร ปแบบการศ กษาท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทางมาสร าง ความได เปร ยบในการแข งข นก บอ ดมศ กษาอ น 2.2 การส งเสร มสน บสน นความร วมม อทางว ชาการ สร างเคร อข ายก บมหาว ทยาล ย ค ส ญญา (MOU) เพ อให เก ดความร วมม อในการจ ดการศ กษาท งภายในและต างประเทศอย างจร งจ ง เช น การพ ฒนาหล กส ตรนานาชาต และความร วมม อทางการศ กษา ว จ ยและร ปแบบอ นๆ 2.3 พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร ประกอบด วย การปร บปร งหล กส ตรให ท นสม ย และได มาตรฐานค ณภาพ ส งเสร มและพ ฒนาอาจารย ให สอดคล องก บสภาวการณ การจ ด กระบวนการเร ยนร ท ตอบสนองต อท กษะท จาเป นในป จจ บ น ส งเสร มให น กศ กษาเป นผ ร รอบโดยผ าน ก จกรรมเสร มหล กส ตร รวมท งการจ ดหาป จจ ยเก อหน นทางการศ กษาให ม ความพร อม เช น สถานท ว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนห องสม ด ศ นย ว ทยบร การ ห องปฏ บ ต การ สถานท ฝ กงาน ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ม ความท นสม ยและม ประส ทธ ภาพ เป นต น 2.4 จ ดท าแผนพ ฒนาระบบสน บสน นการสร างหล กส ตรท เป นไปตามมาตรฐาน TQF ท งระด บปร ญญาตร และเตร ยมการรองร บอนาคตในการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาแบบครบ วงจร (Integrated Curriculum Development) ครอบคล ม 1) ระบบการร างหล กส ตร 2) ระบบ การน าหล กส ตรไปใช และ3) ระบบการประเม นหล กส ตรโดยใช ระบบสารสนเทศและบ คลากร สน บสน นประสานงานอานวยความสะดวกแก คณะว ชาต างๆ 2.5 จ ดท าแผนพ ฒนาหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยพ ฒนาหล กส ตรเองและความ ร วมม อก บต างประเทศ รวมท งสน บสน นท นการศ กษาระด บปร ญญาเอก เพ อพ ฒนาบ คลากรของ สถาบ นท กสายงานท สอดคล องก บความต องการของแต ละคณะว ชา 2.6 ส งเสร ม สน บสน น และผล กด นการปร บปร งหล กส ตรเช งสร างสรรค เพ อให บร การ ว ชาการส งคม และโครงการพ เศษท เน นผ เร ยนให เร ยนร จากประสบการณ จร ง อาท สหก จศ กษา (Co-operative Education) โดยท าความตกลงร วมม อระหว างสถานประกอบการก บคณะว ชา และว ทยาเขตท ม ศ กยภาพ นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

14 2.7 ปร บปร งการเร ยนการสอนหมวดว ชาศ กษาท วไปในระด บปร ญญาตร เพ อให ผ เร ยน ได ร วมก นเช งบ รณาการ (Integrated Curriculum) ให ความส าค ญก บการใช ภาษาไทยเป นภาษา หล กและจ ดให ม ว ชาภาษาอ งกฤษและภาษาอาเซ ยนเพ อการส อสาร 2.8 พ ฒนาระบบและกลไกการด าเน นงานเก ยวก บเอกสารหล กฐานเพ อรองร บการ ดาเน นการด านการประก นค ณภาพการศ กษาต งแต เร มต นกระบวนการ โดยใช ระบบสารสนเทศเป น เคร องม อลดภาระงาน และจ ดบ คลากรประก นค ณภาพการศ กษาท เก ยวข องก บกระบวนการต งแต Input-Process-Output-Outcome เพ อให ม ค ณภาพเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานท กาหนด 2.9 ทบทวนและผล กด นการใช ระบบ E-Education ให เป นส วนหน งของการ บร หารงานว ชาการ 2. นโยบายด านก ฬา สถาบ นการพลศ กษาเป นหน วยงานหล กท ม จ ดเน นส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ประชาชนด วยการส งเสร มพ ฒนาด านการพลศ กษา การก ฬา น นทนาการ การออกกาล งกาย การเล น ก ฬา สร างความเข มแข งให แก ช มชน การส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา เยาวชน และประชาชน ม ค ณภาพค ค ณธรรมห างไกลอบายม ขและส งเสพต ดให โทษ โดยใช ก จกรรมการก ฬา น นทนาการ และ ว ทยาศาสตร การก ฬาเป นเคร องม อในการพ ฒนาคน ส งคมและประเทศชาต ตามเจตนารมณ ของการ จ ดต งสถาบ นการพลศ กษาและโรงเร ยนก ฬา จากสถานการณ แนวโน มของการใช ความสาเร จด านการก ฬามาสร างศ กยภาพ ศ กด ศร และ ความโดดเด นของชาต ในป จจ บ น สถาบ นการพลศ กษาให ความส าค ญต อการพ ฒนาการก ฬาท กระด บ ท กชน ดก ฬาท จ ดการเร ยนการสอน โดยสน บสน นการใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬาเป น กลไกส าค ญในความส าเร จของก ฬาเพ อความเป นเล ศ ตลอดจนการเตร ยมความพร อมด านต างๆ ท ง การพ ฒนาน กก ฬาและบ คลากรทางการก ฬาของโรงเร ยนก ฬาและว ทยาเขตให ม ศ กยภาพในการ แข งข นก บนานาประเทศสอดคล องก บแผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท 5 (พ.ศ ) โดยม นโยบายด งน 2.1 การกาหนดชน ดก ฬาท เป ดสอนในโรงเร ยนก ฬาและว ทยาเขต ม แนวทางด งน ม งพ ฒนาน กก ฬาตามชน ดก ฬาท สอดคล องก บรายการแข งข นก ฬาในระด บ นานาชาต เช น ก ฬาซ เกมส เอเช ยนเกมส และโอล มป กเกมส เป นต น กระจายชน ดก ฬาท เป ดสอนให ครอบคล มท กภ ม ภาคท วประเทศ ชน ดก ฬาท เป ดสอนในโรงเร ยนก ฬาและว ทยาเขต จะต องม ความเช อมโยงก น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

15 ในการพ ฒนาศ กยภาพของน กก ฬา โดยค าน งถ งการท างานท สามารถบ รณาการร วมก นระหว าง โรงเร ยนก ฬาก บว ทยาเขต เช น โรงเร ยนก ฬาท อย ตามภ ม ภาคต างๆ ต องเป ดสอนชน ดก ฬาท สามารถ พ ฒนาต อยอดก บว ทยาเขตท อย ในจ งหว ดเด ยวก นหร อจ งหว ดพ นท ใกล เค ยงก น เพ อส งต อการพ ฒนา น กก ฬาส ความเป นเล ศอย างต อเน อง 2.2 หล กเกณฑ ในการค ดเล อกน กก ฬา ด งน แนวทางการดาเน นงานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1) ม ล กษณะทางกายภาพท ด เช น น าหน ก ส วนส งและสมรรถภาพร างกาย 2) ม ท กษะพ นฐานด และม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬาชน ดน นๆ แนวทางการดาเน นงานสาหร บว ทยาเขต 1) เป นน กก ฬาท จบการศ กษาจากโรงเร ยนก ฬาหร อสถานศ กษาอ นท ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬา 2) ม ผลงานในการแข งข นก ฬาในระด บชาต และนานาชาต เช น ก ฬาเยาวชน แห งชาต ก ฬาแห งชาต ก ฬาซ เกมส และก ฬาเอเช ยนเกมส เป นต น 2.3 การพ ฒนาน กก ฬาเพ อม งส ความเป นเล ศ ด งน แนวทางการดาเน นงานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1) จ ดจ างผ ฝ กสอน ผ เช ยวชาญก ฬาท งในประเทศและต างประเทศ 2) ส งเสร ม สน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาวางแผน พ ฒนาร ปแบบ ระบบการ ฝ กซ อม แผนการฝ กซ อม ก าหนดตารางหร อวางแผนการฝ กซ อมก ฬาให เป นไปอย างม ระบบ ม แบบ แผนและเป นข นตอน เพ อท จะส งผลให เก ดการพ ฒนาน กก ฬาหร อท มก ฬาให ม ประส ทธ ภาพและ ประสบความสาเร จในการแข งข น 3) ส งเสร ม สน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาให ได ร บการอบรมเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ รวมท งส งเสร มให ม การการว จ ยและสร างนว ตกรรม การแสวงหา ค นคว า หร อ จาก ประสบการณ ต างๆ น ามาสร ปเป นทฤษฏ การฝ กสอน และน าเอาความสามารถไปใช ในว นแข งข นได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาน กก ฬาส ความเป นเล ศ 4) ปร บปร งและพ ฒนาสนามก ฬา รวมท งจ ดหาอ ปกรณ การฝ กซ อมและ แข งข นก ฬาให ได มาตรฐานและสามารถรองร บการแข งข นก ฬาในระด บชาต และนานาชาต 5) ส งเสร ม สน บสน น และให ความส าค ญก บการพ ฒนาก ฬาโดยการน า หล กการทางด านว ทยาศาสตร การก ฬามาใช อย างจร งจ ง และให สอดคล องเหมาะสมก บโปรแกรมและ อ ปกรณ ของแต ละชน ดก ฬา เพ อพ ฒนาก ฬาส ความเป นเล ศ รวมท งจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ท ท นสม ยและเพ ยงพอ ซ งจะเป นก ญแจส าค ญท น าไปส ความส าเร จจากแข งข นให เห นเป นร ปธรรม ย งข น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

16 6) ร วมม อก บสมาคมก ฬาต างๆ ในการส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาน กก ฬา เพ อเข าร วมการแข งข นก ฬาท งในระด บชาต และระด บนานาชาต เช น ก ฬาเยาวชนแห งชาต ก ฬา แห งชาต ก ฬาซ เกมส ก ฬาเอเช ยนเกมส และก ฬาโอล มป กเกมส เป นต น แนวทางการดาเน นงานสาหร บว ทยาเขต 1) จ ดจ างผ ฝ กสอน ผ เช ยวชาญก ฬาท งในประเทศและต างประเทศ 2) ส งเสร มและสน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาวางแผนและพ ฒนาร ปแบบการ ฝ กซ อมเพ อพ ฒนาศ กยภาพของน กก ฬา โดยม แผนการฝ กซ อมในระยะส นและระยะยาว 3) ส งเสร มสน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ รวมท งส งเสร มให ม การสร างนว ตกรรมและจ ดทาการว จ ย เพ อพ ฒนาน กก ฬาส ความเป นเล ศ 4) ปร บปร งและพ ฒนาสนามก ฬารวมท งจ ดหาอ ปกรณ การฝ กซ อมและแข งข น ก ฬาให ได มาตรฐานและสามารถรองร บการแข งข นก ฬาในระด บชาต และนานาชาต ได 5) ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาก ฬา โดยใช หล กว ทยาศาสตร การก ฬาและ เทคโนโลย ก ฬาเพ อพ ฒนาก ฬาส ความเป นเล ศ รวมท งจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ท ท นสม ยและ เพ ยงพอ 6) ก าหนดให ว ทยาเขตท ม ศ กยภาพเป นเจ าภาพหล ก (CEO) ในแต ละชน ด ก ฬาโดยทาข อตกลงความร วมม อก บสมาคมก ฬาต างๆ ในการส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาน กก ฬา เพ อเข าร วมการแข งข นก ฬาท งในระด บชาต และระด บนานาชาต เช น ก ฬาแห งชาต ก ฬาคนพ การ ก ฬามหาว ทยาล ยแห งประเทศไทย ก ฬาซ เกมส ก ฬาเอเช ยนเกมส และก ฬาโอล มป กเกมส เป นต น 2.4. การจ ดสว สด การสาหร บน กก ฬา ด งน แนวทางการดาเน นงานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1) จ ดให ม อาคารหอพ กน กก ฬาอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดระบบหอพ กให ได มาตรฐาน สะดวกและปลอดภ ยสาหร บน กก ฬา 2) จ ดอาหารท ม ค ณค าทางโภชนาการสาหร บน กก ฬาท กว น 3) จ ดว สด อ ปกรณ การศ กษาและก ฬา เช น ช ดน กเร ยน ช ดล กเส อ ย วกาชาด อ ปกรณ การเร ยน ช ดฝ กซ อมและช ดแข งข นสาหร บน กก ฬาท กคน เป นต น 4) จ ดสรรงบประมาณสน บสน นในการเข าร วมการแข งข นท งระด บชาต และ นานาชาต รวมท งการปร บปร งระเบ ยบ ข อบ งค บการเบ กจ ายให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น แนวทางการดาเน นงานสาหร บว ทยาเขต 1) ยกเว นค าธรรมเน ยมและค าบ าร งการศ กษาส าหร บน กก ฬา และจ ดให ม อาคารหอพ กน กก ฬาอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดระบบหอพ กให ได มาตรฐาน สะดวกปลอดภ ยส าหร บ น กก ฬา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

17 2) สน บสน นค าอาหารในระหว างการเก บต วฝ กซ อมและเข าร วมการแข งข น 3) สน บสน นค าเบ ยเล ยงให ก บน กก ฬาในระหว างการเก บต วฝ กซ อมและเข า ร วมการแข งข น การสน บสน นค าท พ กระหว างการแข งข น 4) จ ดอ ปกรณ ก ฬาส าหร บการฝ กซ อมและแข งข น เช น ช ดฝ กซ อมและแข งข น กระเป า รองเท า เป นต น 5) จ ดสรรงบประมาณสน บสน นการเข าร วมการแข งข นก ฬาท งระด บชาต และนานาชาต 2.5 จ ดท าปฏ ท นการแข งข นก ฬาท งในระด บชาต และนานาชาต เพ อให ม ความช ดเจน และเก ดประโยชน ในการวางนโยบายการบร หารจ ดการ และการพ ฒนาการก ฬาของสถาบ นให สอดคล องก บการแข งข นก ฬารายการต างๆ 2.6 การจ ดการแข งข นก ฬาสถาบ นการพลศ กษาแห งประเทศไทย และการแข งข นก ฬา โรงเร ยนก ฬาแห งประเทศไทย เพ อให ม ประส ทธ ภาพย งข น ม แนวทางดาเน นการด งน จ ดทาระเบ ยบ หล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ในการเบ กจ ายงบประมาณจ ดการ แข งข นก ฬาสถาบ นการพลศ กษาฯ และก ฬาโรงเร ยนก ฬาฯ เพ อประโยชน ในการควบค มบร หาร งบประมาณให เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง เช น อ ตราค าใช จ ายต างๆ ในการจ ดการแข งข น ให สามารถเบ กจ ายได สะดวก คล องต ว ม ประส ทธ ภาพและเป นไปตามระเบ ยบของทางราชการ พ ฒนาระบบฐานข อม ลการใช จ ายงบประมาณท เป นจร งของคณะกรรมการ จ ดการการแข งข นก ฬาฝ ายต างๆ เพ อเสนอต อส าน กงบประมาณในการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณ เพ มเต มให ก บสถาบ นการพลศ กษาต อไป กาหนดลาด บการเป นเจ าภาพจ ดการแข งข นก ฬาสถาบ นการพลศ กษาฯ ก ฬา โรงเร ยนก ฬาฯ เพ อให ว ทยาเขตและโรงเร ยนก ฬาท จะเป นเจ าภาพได ร บทราบล วงหน า 3 ป ท งน เพ อให สามารถเตร ยมความพร อม วางแผนบร หารจ ดการ และการเสนอของบประมาณในการ ปร บปร งอาคารสถานท สนามก ฬาและอ นๆ ท เก ยวข องได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. นโยบายด านการว จ ย สถาบ นการพลศ กษา ม งพ ฒนางานว จ ยและนว ตกรรมทางด านพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพและสาขาท เก ยวข อง เพ อสร างองค ความร ส การ พ ฒนาการจ ดการศ กษาและต อยอดองค ความร จากงานว จ ย ส การใช ประโยชน ในการจ ดการศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

18 หร อใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย ให สอดคล องก บย ทธศาสตร การว จ ยของชาต สนองตอบพ นธก จ ย ทธศาสตร ของสถาบ น สามารถแก ป ญหาและตอบโจทย การพ ฒนาได อย างแท จร งเพ อยกระด บการ พ ฒนาด านการว จ ยของสถาบ นให ได ร บการยอมร บอย างกว างขวางย งข น โดยม นโยบายด งน 3.1 จ ดหางบประมาณสน บสน นการว จ ยจากแหล งเง นท นท งภายในและภายนอก หน วยงาน ด งน งบประมาณสน บสน นจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) งบประมาณสน บสน นจากเง นรายได ของว ทยาเขตและโรงเร ยนก ฬาน นๆ งบประมาณสน บสน นจากงบดาเน นงานของสถาบ นการพลศ กษา งบประมาณสน บสน นจากหน วยงานภายนอก 3.2 จ ดท าระเบ ยบและแนวปฏ บ ต การเบ กจ ายเพ อให ม ความคล องต วในการเบ กจ าย งบประมาณสน บสน นด านการว จ ยด งน งบประมาณสน บสน นจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และเง น รายได ของว ทยาเขตและโรงเร ยนก ฬา สถาบ นสามารถจ ดท าระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณซ งเป น งบเง นอ ดหน น เพ อความคล องต วในการปฏ บ ต งานและการเบ กจ ายงบประมาณ งบประมาณสน บสน นการว จ ยจากงบด าเน นงานของสถาบ นการพลศ กษา สามารถเบ กจ ายตามระเบ ยบกระทรวงการคล ง งบประมาณสน บสน นจากหน วยงานภายนอก (กรณ ท บ คลากรร บท างานว จ ย ให หน วยงานภายนอกหร อหน วยงานภายนอกมาจ างให จ ดท างานว จ ย) สถาบ นสามารถออกระเบ ยบ และแนวปฏ บ ต ในการเบ กจ ายงบประมาณ โดยงบประมาณส วนหน งเป นของผ ท าว จ ยและอ กส วน หน งน าเข าเป นเง นรายได ของหน วยงาน เช น ผ ท าว จ ยได ร บค าตอบแทนในการท างานร อยละ 85 โดยส งเข าเป นเง นรายได ของต นส งก ดร อยละ 15 ของงบประมาณท งหมด 3.3 จ ดท ากระบวนการเร งร ดการว จ ยเพ อให แล วเสร จตามเวลาท ก าหนด โดยให ม การ ก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณ ซ งต องค าน งถ งเน องาน เวลาและงบประมาณให เป นมาตรฐาน เด ยวก น 3.4 ส งเสร ม สน บสน นการเผยแพร งานว จ ยและงานสร างสรรค ท งในประเทศและ ต างประเทศ ด งน การน าเสนอและเผยแพร ผลงานว จ ยภายในประเทศ ให ต นส งก ดจ ดสรร งบประมาณสน บสน น รวมท งส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและประด ษฐ ค ดค น การจดล ขส ทธ ส ทธ บ ตร และทร พย ส นทางป ญญา ตลอดจนส งเสร มสน บสน นให ม การน าองค ความร ท ได จากการ ว จ ยเพ อนาไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน และการใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย การน าเสนอเผยแพร ผลงานว จ ยในต างประเทศ ให สถาบ นจ ดสรร นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

19 งบประมาณสน บสน น 3.5 ส งเสร ม สน บสน นการท าผลงานว จ ย ให สอดคล องก บย ทธศาสตร การว จ ยของชาต และสอดคล องก บพ นธก จ ย ทธศาสตร ของสถาบ น สามารถแก ป ญหาและตอบโจทย การพ ฒนาได อย างแท จร ง ตลอดจนให เป นผลงานทางว ชาการในการเล อนต าแหน งทางว ชาการ เช น ผ ช วย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย หร อเล อนว ทยฐานะส งข น 3.6 จ ดระเบ ยบ ระบบว จ ย การส งก ดหน วยว จ ยของน กว จ ย และการประเม นงานว จ ย การพ ฒนากล มว จ ยสร างสรรค ในสาขาท เป นจ ดเด นของสถาบ นการพลศ กษา ด านการพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพ น นทนาการและสาขาท เก ยวข อง เช น การว จ ย เช งทดลองด านว ทยาศาสตร การก ฬา โดยน าผลการว จ ยมาใช ประโยชน อย างจร งจ งในการ ฝ กซ อมก ฬาและการพ ฒนาศ กยภาพของน กก ฬา เป นต น 3.7 สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ยและนว ตกรรม การจ ดท าฐานข อม ลงานว จ ย ในระด บสถาบ นเพ อการศ กษา ค นคว า และการเผยแพร เช อมโยงก บเคร อข ายสถาบ นอ ดมศ กษาท ง ในประเทศและต างประเทศ 3.8 จ ดท าแผนพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและมาตรฐานการว จ ยด านพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพ น นทนาการ รวมท งส งเสร มการรวมกล มว จ ยเฉพาะทาง ว จ ยข ามสาขา และบ รณาการสาขาว ชาต างๆ และสาขาท เก ยวข องท เน นแก ป ญหาของประเทศ เพ อม งส ความเป นเล ศด านการว จ ยให ได ร บการยอมร บอย างกว างขวางย งข น 3.9 ส งเสร ม สน บสน นการจ ดประช มว ชาการ การเผยแพร ผลงานว จ ยส สาธารณะ และการ เข าร วมเคร อข ายทางว ชาการในระด บชาต และนานาชาต 3.10 สร างป จจ ยเก อหน นหร อแรงจ งใจส าหร บน กว จ ย ด วยการส งเสร ม สน บสน นใน ร ปแบบต างๆ เช น การยกย องเช ดช เก ยรต น กว จ ยของสถาบ นท ม ผลงานว จ ยในระด บด เด น เพ อ เป นขว ญและกาล งใจเป นต น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

20 4. นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ให ความส าค ญก บการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา อย างต อเน อง โดยม ระบบค ณภาพประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การจ ดการศ กษา โดยเน นการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให สามารถนาผลการดาเน นงานไปใช ใน การปร บปร ง พ ฒนาและวางแผนย ทธศาสตร การบร หารจ ดการศ กษาของสถาบ นการพลศ กษาอย าง ต อเน องส ว ฒนธรรมองค กรค ณภาพ รองร บการประเม นค ณภาพการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยม นโยบายด งน 4.1 ก าหนดให การประก นค ณภาพการศ กษาเป นนโยบายส าค ญ โดยผ บร หารและ บ คลากรท กคนของสถาบ นการพลศ กษาต องให ความส าค ญ และม ความตระหน กในความร บผ ดชอบ โดยเฉพาะในกระบวนการวางแผน การดาเน นก จกรรมหร อโครงการ การตรวจสอบต ดตาม และการ ทบทวนผลการด าเน นงาน โดยค าน งถ งการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให สามารถน าผลการ ว เคราะห ท ได น าไปใช เพ อวางแผนย ทธศาสตร ในการบร หารจ ดการศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดผลประโยชน ส งส ด 4.2 สร างระบบและกลไกระด บสถาบ น ว ทยาเขต คณะว ชา และหน วยงานย อย ในการ พ ฒนาค ณภาพให เข มแข งต อเน องและย งย น โดยส งเสร ม สน บสน นให ท กหน วยงาน ได เช อมโยง ประสานการปฏ บ ต งานให บ คลากรท กคนในหน วยงานม ส วนร วมในการด าเน นงานการประก น ค ณภาพการศ กษา โดยย ดถ อกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาเป นส วนหน งของการปฏ บ ต งาน 4.3 ก าหนดผ ร บผ ดชอบ ก าก บ ต ดตามและด าเน นงาน โดยให ผ บร หารระด บสถาบ น ว ทยาเขต คณะว ชา แต งต งคณะกรรมการหร อบ คคลเพ อร บผ ดชอบ กาก บ ต ดตามและด าเน นงาน ตามองค ประกอบและต วบ งช ประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก 4.4 จ ดท ามาตรฐานการด าเน นงานของแต ละต วบ งช ให เป นมาตรฐานเด ยวก นโดยให ดาเน นการจ ดทามาตรฐานการดาเน นงานของแต ละต วบ งช ให เป นมาตรฐานเด ยวก นส าหร บว ทยาเขต 17 แห งเพ อรองร บการประเม นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก 4.5 การเช อมโยงนโยบายและแนวปฏ บ ต ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น จากระด บ สถาบ นไปส ว ทยาเขตและคณะว ชา เพ อการด าเน นงานไปในท ศทางเด ยวก น โดยม การมอบหมาย นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน

โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน ช อโครงการ : การพ ฒนาก ฬาเพ อความเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information