นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560"

Transcription

1 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา

2 คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและปร บปร งการจ ดการศ กษา เพ อให ก าวท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นไปอย างรวดเร ว จ ดเร มต นส าค ญค อการบร หารเปล ยน ผ านส การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ด และการใช ย ทธศาสตร เช งร ก เพ อให การจ ดการศ กษา ม ค ณภาพอย างต อเน อง สนองตอบความต องการของส งคม สามารถแข งข นก บอ ดมศ กษาท งใน ประเทศและต างประเทศ ตามพ นธก จ บทบาทหน าท ด านการจ ดการศ กษา ท งในระด บการศ กษาข น พ นฐานในโรงเร ยนก ฬา และระด บอ ดมศ กษาในว ทยาเขตของสถาบ นการพลศ กษา นอกจากน ย งต องม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนการพ ฒนาด านการก ฬาของชาต จ งเป น เสม อนสมองข มก าล งส าค ญทางว ชาการท สถาบ นจะสามารถด าเน นภารก จ บทบาทหน าท ด งกล าว ให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ซ งต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการบร หาร จ ดการท ด ท งด านการบร หารงานบ คคล ว ชาการ งบประมาณ และบร หารทร พยากรต างๆ ด งน น เพ อให การบร หารราชการของสถาบ นการพลศ กษาช วงระยะเวลา 4 ป ข างหน า สามารถเด นหน าได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งได ก าหนดนโยบายและแนวทางการบร หารราชการของ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางการด าเน นการซ งจะต อง อาศ ยการม ส วนร วมของท มงานบร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ าย ท กระด บของสถาบ น เพ อ ข บเคล อนเช อมโยงบ รณาการภารก จของสถาบ นให บรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาความ เจร ญก าวหน าให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต ได (นายปร ว ฒน วรรณกลาง) อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

3 สารบ ญ นโยบาย หน า ส วนท 1 กรอบและท ศทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ส วนท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ นโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก 3 การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ น 3 จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา 5 ส วนท 3 นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ นโยบายด านการศ กษา 7 2. นโยบายด านก ฬา 9 3. นโยบายด านการว จ ย นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบายด านก จการน กเร ยน และน กศ กษา นโยบายด านการทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การละเล นพ นบ านและก ฬาไทย นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม นโยบายด านการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ 19 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

4 ส วนท 1 กรอบและท ศทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ สถานการณ ท ท กประเทศท วโลก รวมท งประเทศไทยก าล งเร งร ดปร บเปล ยนร ปแบบการ พ ฒนาตนเข าส ส งคมเศรษฐก จใหม และส งคมฐานความร (Knowledge-Based Society) เพ อให ประเทศม ศ กยภาพในการแข งข นท งด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ การศ กษา สถาบ นการศ กษา จ งเป นข มก าล งทางป ญญาท จะสามารถช น าส งคมไปในกรอบท ศทางท ถ กต อง สถาบ นการพลศ กษาม พ นธก จท ส าค ญและม ความจ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและปร บเปล ยน การจ ดการศ กษาและการเร ยนการสอน เพ อให ท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นไปอย าง รวดเร ว จ ดเร มต นสาค ญค อการบร หารเปล ยนผ านส การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ด และการใช ย ทธศาสตร เช งร ก เพ อให การจ ดการศ กษาม ค ณภาพอย างต อเน อง สนองตอบความต องการของ ส งคม และสามารถแข งข นก บมหาว ทยาล ย/สถาบ นอ ดมศ กษาท งในและต างประเทศในท ามกลางการ เปล ยนแปลงตามพ นธก จหน าท ด งน 1. จ ดการเร ยนการสอนท งในระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บอ ดมศ กษา ให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานท กาหนด 2. ศ กษา ค นคว า ว จ ย เพ อสร างและพ ฒนาองค ความร นว ตกรรมด านพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพและสาขาอ นท เก ยวข อง 3. ให บร การทางว ชาการแก ช มชนและส งคมโดยเน นการให บร การด านก ฬาและอาคาร สถานท 4. การทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมโดยเน นการละเล นพ นบ านและก ฬาไทย อ กท งย งส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาส าหร บบ คคลท ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬาส ความเป นเล ศและจ ด การศ กษาส าหร บบ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย รวมถ งการใช และพ ฒนาเทคโนโลย เพ อ เสร มสร างส งคมแห งการเร ยนร แก ท องถ น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

5 และย งต องม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนการพ ฒนาด านการก ฬาของชาต จ งเป นเสม อน สมองข มก าล งส าค ญทางว ชาการท สถาบ นจะสามารถด าเน นภารก จ ตามบทบาทหน าท ด งกล าวให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ จ าเป นต องม ระบบการบร หารจ ดการท ด ท งด านการ บร หารงานบ คคล ว ชาการ งบประมาณ และบร หารทร พยากรต างๆ เพ อพ ฒนาความเจร ญก าวหน า ทางว ทยาการให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต ได การบร หารจ ดการสถาบ นการพลศ กษา จ าเป นต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการ บร หารจ ดการท ด หร อระบบธรรมาภ บาล (Good Governance) ท ต องอาศ ยการม ส วนร วม ของ ท มงานบร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ ายท กระด บของสถาบ น ม การกระจายอ านาจ (Empowerment) อย างเป นระบบเพ อท จะข บเคล อนเช อมโยงบ รณาการภารก จของสถาบ นให บรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค เพ อให นโยบายและแนวทางการบร หารราชการช วงระยะเวลา 4 ป ข างหน า สามารถบรรล ถ งเป าหมายและภารก จหล กท กล าวมา จ งได ก าหนดนโยบายและแนวทางการบร หารราชการของ สถาบ นการพลศ กษาไว เป นกรอบและแนวทางการดาเน นการ ภายใต การสน บสน นและตอบสนองต อ แผนพ ฒนา นโยบาย และย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ยวข อง ประกอบด วย แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายของร ฐบาลป จจ บ น แผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) นโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล กรอบและ แนวทางการต ดตามประเม นผลการจ ดการศ กษา ตามนโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล (พ.ศ ) แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) กรอบความร วมม อ ประชาคมอาเซ ยน นโยบายกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการ ก ฬาแห งชาต ฉบ บท 5 (พ.ศ ) กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) นโยบายสภาสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ย ทธศาสตร สถาบ นการพลศ กษา (พ.ศ ) รวมท งการด าเน นการให สอดคล องก บตามเกณฑ ท ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) กาหนด โดยหลอมรวมบ รณาการเป นกรอบ ท ศทาง นโยบายการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา ให ม การพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สมด ลและย งย น ด งต อไปน 1. นโยบายนโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก ประกอบด วย 1) การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ น 2) จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ) การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา 2. นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ประกอบด วย 1) นโยบายด านการศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

6 2) นโยบายด านก ฬา 3) นโยบายด านการว จ ย 4) นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา 5) นโยบายด านก จการน กเร ยน และน กศ กษา 6) นโยบายด านการทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การละเล นพ นบ านและก ฬาไทย 7) นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 8) นโยบายด านการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ โดยม รายละเอ ยดเพ อเช อมโยงไปส การปฏ บ ต ด งน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

7 ส วนท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก 1. การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ นด งน 1.1 จ ดทากรอบอ ตรากาล งแยกก นตามหน วยงาน หน วยงานส วนกลาง (สาน กงานอธ การบด ) ว ทยาเขต 17 แห ง โรงเร ยนก ฬา 11 แห งและโครงการจ ดต งโรงเร ยนก ฬาแห งใหม (2 แห ง) 1.2 จ ดทากรอบอ ตรากาล งตามภารก จ จ ดท ากรอบอ ตราก าล งท สอดคล องก บโครงสร างและภารก จของสถาบ นท ก หน วยงาน และท กสายงาน แยกเป นสายผ บร หาร สายผ สอน และสายสน บสน น จ ดท ามาตรฐานต าแหน งท กต าแหน ง จ าแนกตามประเภท และสายงานตาม ล กษณะงานท ร บผ ดชอบตามกรอบภารก จของสถาบ น โดยแสดงช อต าแหน ง หน าท และความ ร บผ ดชอบของต าแหน ง ล กษณะงานท ปฏ บ ต และค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งของผ ท ด ารง ตาแหน งน นๆ คร อาจารย โดยเฉพาะในว ทยาเขตท กแห ง จะต องม กรอบอ ตราก าล งแยกตาม คณะและตามรายว ชาท จ ดการเร ยนการสอนท ช ดเจน (Teaching load) ผ ฝ กสอนก ฬาในศ นย ก ฬา เพ อความเป นเล ศของว ทยาเขตและผ ฝ กสอนก ฬาของโรงเร ยนก ฬา โดยจะต องพ จารณาตามชน ด ก ฬาท เป ดสอน (Teaching load) บ คลากรทางการศ กษาจะต องจ ดทาภาระงานให ช ดเจน (Working load) ส งเสร ม สน บสน นให อาจารย ท เกษ ยณอาย ราชการ ซ งเป นผ ม ความร นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

8 ความสามารถ ม ความเช ยวชาญและม ผลงานทางว ชาการเป นท ยอมร บในวงว ชาช พ ในสาขาว ชาท ม การสอนหร อว จ ยและเป นสาขาว ชาท ม ความขาดแคลน หร อเป นสาขาว ชาท ต องการผ ม ความช านาญ การพ เศษเฉพาะทางให ปฏ บ ต งานด านการสอนหร อว จ ยจนถ งอาย 65 ป โดยให ได ร บเง น ค าตอบแทนเป นรายเด อนในอ ตราเท าก บอ ตราเง นเด อนข นส ดท ายท ได ร บก อนออกจากราชการ 2. จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ในป พ.ศ ประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยน ท งหมด 10 ประเทศจะรวมก นเป นหน งภายใต ช อ ประชาคมอาเซ ยน (Asian Community : AC) เพ อสร าง ความร วมม อให เก ดความเจร ญม นคงของประชากร ทร พยากร และเศรษฐก จ ซ งการรวมต วเป นประชาคม อาเซ ยนจะท าให การเคล อนย ายก าล งคนน กศ กษา และ บ คลากรทางการศ กษาเป นไปโดยสะดวกข น ส งผลให เก ดการเคล อนย ายองค ความร ภาษาและ ว ฒนธรรมระหว างก น เก ดการให ความร วมม อและช วยเหล อก นในด านการศ กษาและการว จ ยใน ภ ม ภาค โดยเฉพาะบทบาทส าค ญของสถาบ นการพลศ กษาท จะต องพ ฒนากระบวนท ศน (Paradigm) ใหม เพ อให ก าวท นการเปล ยนแปลงด งกล าวซ งจะเป นฐานส าค ญของการพ ฒนาเพ อให เก ดการเร ยนร และสร างประสบการณ ทางว ชาช พแก ผ เร ยน ประการส าค ญค อเก ดการสร างว ชาช พ เช งพ ฒนา (Career Development) ม งส การแข งข นในระด บโลก (World Competitiveness) ซ ง เป นย ทธศาสตร ส าค ญในการสร างและเตร ยมความพร อมให ก าวไกลในส งคมโลกอย างม เก ยรต และ ศ กด ศร ในการก าวส ประชาคมอาเซ ยนได อย างเช อม นภายในป 2558 สถาบ นการพลศ กษาจ งก าหนด นโยบายด งน 1. ให ม การจ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษาข นท งในส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขต และ โรงเร ยนก ฬา โดยให ศ นย อาเซ ยนศ กษาในส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานกลาง (CEO) ท ทาหน าท ร บผ ดชอบบร หารจ ดการด านอาเซ ยนศ กษา เพ อประสานเช อมโยงกล นกรองงานเก ยวก บ อาเซ ยนศ กษา การสร างเคร อข ายและด าเน นการตามท สถาบ นมอบหมาย รวมท งสน บสน นก จกรรม ต างๆก บประเทศสมาช กอาเซ ยนและหน วยงานท เก ยวข อง เช อมโยงการใช ทร พยากรท สามารถ ประสานศ กยภาพความร วมม อก บกล มประเทศอาเซ ยนในการพ ฒนาน กเร ยน น กศ กษา คณาจารย และบ คลากรของสถาบ นตามภารก จด งน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

9 1.1 ส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาในระด บชาต ระด บภ ม ภาคอาเซ ยน โดยส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาในระด บชาต ระด บภ ม ภาคอาเซ ยน เช น จ ดการศ กษาและการ ว จ ย ด านการศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬาและว ทยาศาสตร ส ขภาพ การออกก าล งกาย และ สาขาท เก ยวข องในร ปแบบต างๆ 1.2 การพ ฒนาบ คลากรการศ กษาต อ การฝ กอบรม ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา และ บ คลากร ท งหล กส ตรระด บชาต และหล กส ตรนานาชาต ท เป นการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคม อาเซ ยน 1.3 พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศเพ อเป นคล งข อม ลเก ยวข องก บอาเซ ยนท งด าน การพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬาและส ขภาพ น นทนาการ และการละเล นพ นบ านและก ฬา ไทย ตลอดจนด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม และศ ลปว ฒนธรรม เป นต น 1.4 สร างเคร อข ายความร วมม อก บต างประเทศท งชาต สมาช กประชาคมอาเซ ยน และภ ม ภาคอ นในภารก จต างๆ เช น การจ ด International Conference โดยเช ญน กว ชาการด าน พลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬาและส ขภาพและท เก ยวข องมาประช ม จ ดท าข อตกลงความ ร วมม อ (MOU) และต ดตามผลความร วมม อและการสร างเคร อข ายให เป นร ปธรรม หร อต ดต อก บ ประเทศท เข าร วมเป นสมาช กประชาคมอาเซ ยน เช น จ น เกาหล ญ ป น อ นเด ย หร อออสเตรเล ย รวมท งประเทศค เจรจา (Dialogue Partner) ก บประเทศอาเซ ยน เพ อพ ฒนางานตามพ นธก จของ สถาบ นการพลศ กษา 2. การเป ด-ป ดภาคเร ยนให สอดคล องก บชาต สมาช กประชาคมอาเซ ยน ให ม การเล อนการเป ดและการป ดภาคเร ยนของสถาบ น เพ อให ม ความเป นสากล สอดคล องก บสมาช กกล มประเทศอาเซ ยนอ ก 9 ประเทศท ม การเปล ยนตรงก นแล วซ งจะม ประโยชน ต อการจ ดการศ กษา ก ฬา และการจ ดก จกรรมในส วนท เก ยวข องก บน กเร ยน น กศ กษาและบ คลากร ทางการศ กษารวมถ งการส าเร จการศ กษาท จะเพ มโอกาสในการท างาน การเคล อนย ายแรงงาน/ บร การ 3. การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา สถาบ นการพลศ กษาม เป าหมายเช งนโยบายด านการจ ดการศ กษาท ส าค ญในช วงระยะ ป ค อ การพ ฒนาต อยอดส ระด บบ ณฑ ตศ กษาในสาขาท ม ศ กยภาพและความเช ยวชาญ ท งน จะเป นการดาเน นการท สอดคล องตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษา และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 49 ซ งให สถาบ นสามารถจ ดการศ กษาในระด บปร ญญาโทและปร ญญา เอกได ซ งต างจากพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ท ก าหนดให จ ดการศ กษาได แค เพ ยงระด บปร ญญาตร และเป นไปตามย ทธศาสตร สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ท ได นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

10 วางแผนให ม การเป ดการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา ในว ทยาเขตท ม ศ กยภาพม ความพร อมท งทางด าน บ คลากรและอาคารสถานท โดยสถาบ นการพลศ กษาได ก าหนดแนวทางการพ ฒนาและบร หาร จ ดการหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาเป น 2 ร ปแบบ ด งน 1. สถาบ นการพลศ กษา โดยคณะว ชาจ ดท าหล กส ตรระด บปร ญญาโทและจ ดการ เร ยนการสอนโดยสถาบ นเอง เป นหล กส ตรภาษาไทยในสาขาว ชาท สถาบ นม ความเช ยวชาญส งในการผล ตระด บ ปร ญญาตร อย แล วเป นพ นฐาน และม ศ กยภาพความพร อมตรงตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร อง เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาและมาตรฐานอ นๆท เก ยวข อง เช น หล กส ตรพลศ กษา และหล กส ตรว ทยาศาสตร การก ฬา เป นต น 2. สถาบ นการพลศ กษา โดยความร วมม อก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศท เป น ค ส ญญาความร วมม อด านว ชาการ โดยดาเน นการร วมก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศท เป นค ส ญญาความร วมม อก บ สถาบ นการพลศ กษาท งท ม อย ในป จจ บ นหร อเพ มเต มในอนาคต จ ดหล กส ตรระด บปร ญญาโทและ/ หร อปร ญญาเอกท เป นหล กส ตรนานาชาต ในล กษณะใดล กษณะหน งด งน 2.1 หล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอนและปร ญญาของสถาบ นอ ดมศ กษา ต างประเทศ* เป นการจ ดการศ กษาแบบ off shore โดยสถาบ นการพลศ กษาจะเอ ออ านวยด าน สถานท ส งอ านวยความสะดวก อ ปกรณ ทร พยากรและบ คคลากร รวมท งการม สวนร วมในการ บร หารจ ดการศ กษา 2.2 หล กส ตรแบบปร ญญาร วม* (Joint Degree Program) ระหว างสถาบ น การพลศ กษาก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศ ท จ ดทาหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอนร วมก น ใน สถาบ นการพลศ กษาตลอดท งหล กส ตร หร อม บางส วนจ ดในสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศ หร อ ผสมผสานก บการจ ดการศ กษาระบบทางไกลผ านส ออ นเทอร เน ต 2.3 หล กส ตรแบบสองปร ญญา*(Double Degree Program) ท เป นการ ดาเน นการร วมก นระหว างสถาบ นการพลศ กษาก บสถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศจ ดท าหล กส ตรและ จ ดการเร ยนการสอนร วมก นในล กษณะเด ยวก นก บหล กส ตรปร ญญาร วมข างต นแต ผ ส าเร จการศ กษา ได ปร ญญาบ ตรจากท งสองสถาบ น ด านการบร หารจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาน น สถาบ นการพลศ กษาจะเตร ยม ความพร อมโดยพ ฒนาทร พยากรบ คคลและทร พยากรการเร ยนร ต างๆ ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ตลอดจนเง อนไขต างๆ ท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ สถาบ นอ ดมศ กษาต างประเทศท สถาบ นการพลศ กษาได จ ดท าความร วมม อไว โดยม ความร วมม อใน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

11 ร ปแบบต างๆ ท งการแลกเปล ยนน กศ กษา อาจารย บ คลากร องค ความร และว สด อ ปกรณ ทาง การศ กษาต างๆ ส าหร บการศ กษาด งาน การฝ กอบรม การศ กษาหล กส ตรระยะส น การศ กษาว จ ย และพ ฒนาร วมก น ท งน สถาบ นการพลศ กษา (ส วนกลาง) จะจ ดต งบ ณฑ ตว ทยาล ยท าหน าท เป น ศ นย กลางการบร หารงานและประสานงานก บคณะว ชา ว ทยาเขต และหน วยงานท เก ยวข องต อไป การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาด งท ได กล าวมาน น เป นการสนองตอบแนวโน ม และความต องการของประเทศไทยท ม ความต องการบ คลากรด านพลศ กษา ส ขศ กษา ก ฬา ส ขภาพ น นทนาการ ท ม ความร ความสามารถเช งว ชาการของศาสตร และว ชาช พในระด บส ง เป นน กว เคราะห ว จ ยท สามารถสร างองค ความร นว ตกรรม หร อแนวปฏ บ ต ท ด จากกระบวนการศ กษาว จ ย อ กท งเป น การเตร ยมบ คลากรให สามารถรองร บการเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน *หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนตามข อ 2.1, 2.2 และ 2.3 เป นหล กส ตรนานาชาต ท ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษาหล ก) นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

12 นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ส วนท 3 1. นโยบายด านการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา เป นสถาบ นการศ กษาเฉพาะทาง ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษาพ.ศ ท าหน าท ในด านการจ ดการศ กษาส าหร บผ ม ความสามารถพ เศษ ทางด านก ฬา ท งในระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บอ ดมศ กษา ประกอบด วย โรงเร ยนก ฬา 11 แห ง และว ทยาเขต 17 แห ง แต เน องจากเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนและในระด บ นานาชาต สภาสถาบ นการพลศ กษาจ งได เล งเห นว า ในบางมาตราย งไม เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาและก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา จ งได ต งคณะกรรมการข นมาด าเน นการแก ไข จนกระท ง ส าเร จล ล วง ออกเป นพระราชบ ญญ ต สถาบ นการพลศ กษา (ฉบ บท 2) พ.ศ.2555 โดยม สาระส าค ญ เช น ให สถาบ นการพลศ กษาม อ านาจจ ดการศ กษาในระด บปร ญญาโทและปร ญญาเอกได โดยม นโยบายด งน 1. การจ ดการศ กษาข นพ นฐานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1.1 ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความสามารถ พ เศษทางด านก ฬาเพ อม งส ความเป นเล ศ 1.2 ส งเสร ม สน บสน นให น กเร ยนม ความร ความสามารถเข าศ กษาต อในประเทศและ ต างประเทศ ในร ปแบบของการได ร บท นการศ กษา ประเภทผ ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬา 1.3 ปร บปร งระเบ ยบ ข อบ งค บ และส ญญาการจ ดการศ กษาส าหร บโรงเร ยนก ฬาให สอดคล องก บสภาพความเป นจร ง และสามารถบ งค บใช ให เก ดประโยชน ต อการจ ดการศ กษาได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 1.4 ทบทวนและผล กด นการใช ระบบ E-Education ให เป นส วนหน งของการ นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

13 บร หารงานว ชาการ 2. การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา 2.1 ปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรเพ อผล ตผลค ณภาพส ตลาดแรงงาน ด วยย ทธศาสตร เช งร ก ท ม ประส ทธ ภาพ ได แก ป จจ ยร บเข า ด วยกระบวนการกล นกรองค ดเล อกน กศ กษาใหม ท ด การน าย ทธศาสตร เช งร ก โดยใช จ ดแข งและศ กยภาพของสถาบ นการ พลศ กษาท โดดเด นในการจ ดการศ กษา ด านการพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพ น นทนาการและสาขาท เก ยวข อง เป นร ปแบบการศ กษาท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทางมาสร าง ความได เปร ยบในการแข งข นก บอ ดมศ กษาอ น 2.2 การส งเสร มสน บสน นความร วมม อทางว ชาการ สร างเคร อข ายก บมหาว ทยาล ย ค ส ญญา (MOU) เพ อให เก ดความร วมม อในการจ ดการศ กษาท งภายในและต างประเทศอย างจร งจ ง เช น การพ ฒนาหล กส ตรนานาชาต และความร วมม อทางการศ กษา ว จ ยและร ปแบบอ นๆ 2.3 พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร ประกอบด วย การปร บปร งหล กส ตรให ท นสม ย และได มาตรฐานค ณภาพ ส งเสร มและพ ฒนาอาจารย ให สอดคล องก บสภาวการณ การจ ด กระบวนการเร ยนร ท ตอบสนองต อท กษะท จาเป นในป จจ บ น ส งเสร มให น กศ กษาเป นผ ร รอบโดยผ าน ก จกรรมเสร มหล กส ตร รวมท งการจ ดหาป จจ ยเก อหน นทางการศ กษาให ม ความพร อม เช น สถานท ว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนห องสม ด ศ นย ว ทยบร การ ห องปฏ บ ต การ สถานท ฝ กงาน ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ม ความท นสม ยและม ประส ทธ ภาพ เป นต น 2.4 จ ดท าแผนพ ฒนาระบบสน บสน นการสร างหล กส ตรท เป นไปตามมาตรฐาน TQF ท งระด บปร ญญาตร และเตร ยมการรองร บอนาคตในการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาแบบครบ วงจร (Integrated Curriculum Development) ครอบคล ม 1) ระบบการร างหล กส ตร 2) ระบบ การน าหล กส ตรไปใช และ3) ระบบการประเม นหล กส ตรโดยใช ระบบสารสนเทศและบ คลากร สน บสน นประสานงานอานวยความสะดวกแก คณะว ชาต างๆ 2.5 จ ดท าแผนพ ฒนาหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยพ ฒนาหล กส ตรเองและความ ร วมม อก บต างประเทศ รวมท งสน บสน นท นการศ กษาระด บปร ญญาเอก เพ อพ ฒนาบ คลากรของ สถาบ นท กสายงานท สอดคล องก บความต องการของแต ละคณะว ชา 2.6 ส งเสร ม สน บสน น และผล กด นการปร บปร งหล กส ตรเช งสร างสรรค เพ อให บร การ ว ชาการส งคม และโครงการพ เศษท เน นผ เร ยนให เร ยนร จากประสบการณ จร ง อาท สหก จศ กษา (Co-operative Education) โดยท าความตกลงร วมม อระหว างสถานประกอบการก บคณะว ชา และว ทยาเขตท ม ศ กยภาพ นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

14 2.7 ปร บปร งการเร ยนการสอนหมวดว ชาศ กษาท วไปในระด บปร ญญาตร เพ อให ผ เร ยน ได ร วมก นเช งบ รณาการ (Integrated Curriculum) ให ความส าค ญก บการใช ภาษาไทยเป นภาษา หล กและจ ดให ม ว ชาภาษาอ งกฤษและภาษาอาเซ ยนเพ อการส อสาร 2.8 พ ฒนาระบบและกลไกการด าเน นงานเก ยวก บเอกสารหล กฐานเพ อรองร บการ ดาเน นการด านการประก นค ณภาพการศ กษาต งแต เร มต นกระบวนการ โดยใช ระบบสารสนเทศเป น เคร องม อลดภาระงาน และจ ดบ คลากรประก นค ณภาพการศ กษาท เก ยวข องก บกระบวนการต งแต Input-Process-Output-Outcome เพ อให ม ค ณภาพเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานท กาหนด 2.9 ทบทวนและผล กด นการใช ระบบ E-Education ให เป นส วนหน งของการ บร หารงานว ชาการ 2. นโยบายด านก ฬา สถาบ นการพลศ กษาเป นหน วยงานหล กท ม จ ดเน นส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ประชาชนด วยการส งเสร มพ ฒนาด านการพลศ กษา การก ฬา น นทนาการ การออกกาล งกาย การเล น ก ฬา สร างความเข มแข งให แก ช มชน การส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา เยาวชน และประชาชน ม ค ณภาพค ค ณธรรมห างไกลอบายม ขและส งเสพต ดให โทษ โดยใช ก จกรรมการก ฬา น นทนาการ และ ว ทยาศาสตร การก ฬาเป นเคร องม อในการพ ฒนาคน ส งคมและประเทศชาต ตามเจตนารมณ ของการ จ ดต งสถาบ นการพลศ กษาและโรงเร ยนก ฬา จากสถานการณ แนวโน มของการใช ความสาเร จด านการก ฬามาสร างศ กยภาพ ศ กด ศร และ ความโดดเด นของชาต ในป จจ บ น สถาบ นการพลศ กษาให ความส าค ญต อการพ ฒนาการก ฬาท กระด บ ท กชน ดก ฬาท จ ดการเร ยนการสอน โดยสน บสน นการใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬาเป น กลไกส าค ญในความส าเร จของก ฬาเพ อความเป นเล ศ ตลอดจนการเตร ยมความพร อมด านต างๆ ท ง การพ ฒนาน กก ฬาและบ คลากรทางการก ฬาของโรงเร ยนก ฬาและว ทยาเขตให ม ศ กยภาพในการ แข งข นก บนานาประเทศสอดคล องก บแผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท 5 (พ.ศ ) โดยม นโยบายด งน 2.1 การกาหนดชน ดก ฬาท เป ดสอนในโรงเร ยนก ฬาและว ทยาเขต ม แนวทางด งน ม งพ ฒนาน กก ฬาตามชน ดก ฬาท สอดคล องก บรายการแข งข นก ฬาในระด บ นานาชาต เช น ก ฬาซ เกมส เอเช ยนเกมส และโอล มป กเกมส เป นต น กระจายชน ดก ฬาท เป ดสอนให ครอบคล มท กภ ม ภาคท วประเทศ ชน ดก ฬาท เป ดสอนในโรงเร ยนก ฬาและว ทยาเขต จะต องม ความเช อมโยงก น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

15 ในการพ ฒนาศ กยภาพของน กก ฬา โดยค าน งถ งการท างานท สามารถบ รณาการร วมก นระหว าง โรงเร ยนก ฬาก บว ทยาเขต เช น โรงเร ยนก ฬาท อย ตามภ ม ภาคต างๆ ต องเป ดสอนชน ดก ฬาท สามารถ พ ฒนาต อยอดก บว ทยาเขตท อย ในจ งหว ดเด ยวก นหร อจ งหว ดพ นท ใกล เค ยงก น เพ อส งต อการพ ฒนา น กก ฬาส ความเป นเล ศอย างต อเน อง 2.2 หล กเกณฑ ในการค ดเล อกน กก ฬา ด งน แนวทางการดาเน นงานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1) ม ล กษณะทางกายภาพท ด เช น น าหน ก ส วนส งและสมรรถภาพร างกาย 2) ม ท กษะพ นฐานด และม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬาชน ดน นๆ แนวทางการดาเน นงานสาหร บว ทยาเขต 1) เป นน กก ฬาท จบการศ กษาจากโรงเร ยนก ฬาหร อสถานศ กษาอ นท ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬา 2) ม ผลงานในการแข งข นก ฬาในระด บชาต และนานาชาต เช น ก ฬาเยาวชน แห งชาต ก ฬาแห งชาต ก ฬาซ เกมส และก ฬาเอเช ยนเกมส เป นต น 2.3 การพ ฒนาน กก ฬาเพ อม งส ความเป นเล ศ ด งน แนวทางการดาเน นงานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1) จ ดจ างผ ฝ กสอน ผ เช ยวชาญก ฬาท งในประเทศและต างประเทศ 2) ส งเสร ม สน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาวางแผน พ ฒนาร ปแบบ ระบบการ ฝ กซ อม แผนการฝ กซ อม ก าหนดตารางหร อวางแผนการฝ กซ อมก ฬาให เป นไปอย างม ระบบ ม แบบ แผนและเป นข นตอน เพ อท จะส งผลให เก ดการพ ฒนาน กก ฬาหร อท มก ฬาให ม ประส ทธ ภาพและ ประสบความสาเร จในการแข งข น 3) ส งเสร ม สน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาให ได ร บการอบรมเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ รวมท งส งเสร มให ม การการว จ ยและสร างนว ตกรรม การแสวงหา ค นคว า หร อ จาก ประสบการณ ต างๆ น ามาสร ปเป นทฤษฏ การฝ กสอน และน าเอาความสามารถไปใช ในว นแข งข นได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาน กก ฬาส ความเป นเล ศ 4) ปร บปร งและพ ฒนาสนามก ฬา รวมท งจ ดหาอ ปกรณ การฝ กซ อมและ แข งข นก ฬาให ได มาตรฐานและสามารถรองร บการแข งข นก ฬาในระด บชาต และนานาชาต 5) ส งเสร ม สน บสน น และให ความส าค ญก บการพ ฒนาก ฬาโดยการน า หล กการทางด านว ทยาศาสตร การก ฬามาใช อย างจร งจ ง และให สอดคล องเหมาะสมก บโปรแกรมและ อ ปกรณ ของแต ละชน ดก ฬา เพ อพ ฒนาก ฬาส ความเป นเล ศ รวมท งจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ท ท นสม ยและเพ ยงพอ ซ งจะเป นก ญแจส าค ญท น าไปส ความส าเร จจากแข งข นให เห นเป นร ปธรรม ย งข น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

16 6) ร วมม อก บสมาคมก ฬาต างๆ ในการส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาน กก ฬา เพ อเข าร วมการแข งข นก ฬาท งในระด บชาต และระด บนานาชาต เช น ก ฬาเยาวชนแห งชาต ก ฬา แห งชาต ก ฬาซ เกมส ก ฬาเอเช ยนเกมส และก ฬาโอล มป กเกมส เป นต น แนวทางการดาเน นงานสาหร บว ทยาเขต 1) จ ดจ างผ ฝ กสอน ผ เช ยวชาญก ฬาท งในประเทศและต างประเทศ 2) ส งเสร มและสน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาวางแผนและพ ฒนาร ปแบบการ ฝ กซ อมเพ อพ ฒนาศ กยภาพของน กก ฬา โดยม แผนการฝ กซ อมในระยะส นและระยะยาว 3) ส งเสร มสน บสน นให ผ ฝ กสอนก ฬาได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ รวมท งส งเสร มให ม การสร างนว ตกรรมและจ ดทาการว จ ย เพ อพ ฒนาน กก ฬาส ความเป นเล ศ 4) ปร บปร งและพ ฒนาสนามก ฬารวมท งจ ดหาอ ปกรณ การฝ กซ อมและแข งข น ก ฬาให ได มาตรฐานและสามารถรองร บการแข งข นก ฬาในระด บชาต และนานาชาต ได 5) ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาก ฬา โดยใช หล กว ทยาศาสตร การก ฬาและ เทคโนโลย ก ฬาเพ อพ ฒนาก ฬาส ความเป นเล ศ รวมท งจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ท ท นสม ยและ เพ ยงพอ 6) ก าหนดให ว ทยาเขตท ม ศ กยภาพเป นเจ าภาพหล ก (CEO) ในแต ละชน ด ก ฬาโดยทาข อตกลงความร วมม อก บสมาคมก ฬาต างๆ ในการส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาน กก ฬา เพ อเข าร วมการแข งข นก ฬาท งในระด บชาต และระด บนานาชาต เช น ก ฬาแห งชาต ก ฬาคนพ การ ก ฬามหาว ทยาล ยแห งประเทศไทย ก ฬาซ เกมส ก ฬาเอเช ยนเกมส และก ฬาโอล มป กเกมส เป นต น 2.4. การจ ดสว สด การสาหร บน กก ฬา ด งน แนวทางการดาเน นงานสาหร บโรงเร ยนก ฬา 1) จ ดให ม อาคารหอพ กน กก ฬาอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดระบบหอพ กให ได มาตรฐาน สะดวกและปลอดภ ยสาหร บน กก ฬา 2) จ ดอาหารท ม ค ณค าทางโภชนาการสาหร บน กก ฬาท กว น 3) จ ดว สด อ ปกรณ การศ กษาและก ฬา เช น ช ดน กเร ยน ช ดล กเส อ ย วกาชาด อ ปกรณ การเร ยน ช ดฝ กซ อมและช ดแข งข นสาหร บน กก ฬาท กคน เป นต น 4) จ ดสรรงบประมาณสน บสน นในการเข าร วมการแข งข นท งระด บชาต และ นานาชาต รวมท งการปร บปร งระเบ ยบ ข อบ งค บการเบ กจ ายให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น แนวทางการดาเน นงานสาหร บว ทยาเขต 1) ยกเว นค าธรรมเน ยมและค าบ าร งการศ กษาส าหร บน กก ฬา และจ ดให ม อาคารหอพ กน กก ฬาอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดระบบหอพ กให ได มาตรฐาน สะดวกปลอดภ ยส าหร บ น กก ฬา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

17 2) สน บสน นค าอาหารในระหว างการเก บต วฝ กซ อมและเข าร วมการแข งข น 3) สน บสน นค าเบ ยเล ยงให ก บน กก ฬาในระหว างการเก บต วฝ กซ อมและเข า ร วมการแข งข น การสน บสน นค าท พ กระหว างการแข งข น 4) จ ดอ ปกรณ ก ฬาส าหร บการฝ กซ อมและแข งข น เช น ช ดฝ กซ อมและแข งข น กระเป า รองเท า เป นต น 5) จ ดสรรงบประมาณสน บสน นการเข าร วมการแข งข นก ฬาท งระด บชาต และนานาชาต 2.5 จ ดท าปฏ ท นการแข งข นก ฬาท งในระด บชาต และนานาชาต เพ อให ม ความช ดเจน และเก ดประโยชน ในการวางนโยบายการบร หารจ ดการ และการพ ฒนาการก ฬาของสถาบ นให สอดคล องก บการแข งข นก ฬารายการต างๆ 2.6 การจ ดการแข งข นก ฬาสถาบ นการพลศ กษาแห งประเทศไทย และการแข งข นก ฬา โรงเร ยนก ฬาแห งประเทศไทย เพ อให ม ประส ทธ ภาพย งข น ม แนวทางดาเน นการด งน จ ดทาระเบ ยบ หล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ในการเบ กจ ายงบประมาณจ ดการ แข งข นก ฬาสถาบ นการพลศ กษาฯ และก ฬาโรงเร ยนก ฬาฯ เพ อประโยชน ในการควบค มบร หาร งบประมาณให เป นไปตามระเบ ยบท เก ยวข อง เช น อ ตราค าใช จ ายต างๆ ในการจ ดการแข งข น ให สามารถเบ กจ ายได สะดวก คล องต ว ม ประส ทธ ภาพและเป นไปตามระเบ ยบของทางราชการ พ ฒนาระบบฐานข อม ลการใช จ ายงบประมาณท เป นจร งของคณะกรรมการ จ ดการการแข งข นก ฬาฝ ายต างๆ เพ อเสนอต อส าน กงบประมาณในการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณ เพ มเต มให ก บสถาบ นการพลศ กษาต อไป กาหนดลาด บการเป นเจ าภาพจ ดการแข งข นก ฬาสถาบ นการพลศ กษาฯ ก ฬา โรงเร ยนก ฬาฯ เพ อให ว ทยาเขตและโรงเร ยนก ฬาท จะเป นเจ าภาพได ร บทราบล วงหน า 3 ป ท งน เพ อให สามารถเตร ยมความพร อม วางแผนบร หารจ ดการ และการเสนอของบประมาณในการ ปร บปร งอาคารสถานท สนามก ฬาและอ นๆ ท เก ยวข องได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. นโยบายด านการว จ ย สถาบ นการพลศ กษา ม งพ ฒนางานว จ ยและนว ตกรรมทางด านพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพและสาขาท เก ยวข อง เพ อสร างองค ความร ส การ พ ฒนาการจ ดการศ กษาและต อยอดองค ความร จากงานว จ ย ส การใช ประโยชน ในการจ ดการศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

18 หร อใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย ให สอดคล องก บย ทธศาสตร การว จ ยของชาต สนองตอบพ นธก จ ย ทธศาสตร ของสถาบ น สามารถแก ป ญหาและตอบโจทย การพ ฒนาได อย างแท จร งเพ อยกระด บการ พ ฒนาด านการว จ ยของสถาบ นให ได ร บการยอมร บอย างกว างขวางย งข น โดยม นโยบายด งน 3.1 จ ดหางบประมาณสน บสน นการว จ ยจากแหล งเง นท นท งภายในและภายนอก หน วยงาน ด งน งบประมาณสน บสน นจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) งบประมาณสน บสน นจากเง นรายได ของว ทยาเขตและโรงเร ยนก ฬาน นๆ งบประมาณสน บสน นจากงบดาเน นงานของสถาบ นการพลศ กษา งบประมาณสน บสน นจากหน วยงานภายนอก 3.2 จ ดท าระเบ ยบและแนวปฏ บ ต การเบ กจ ายเพ อให ม ความคล องต วในการเบ กจ าย งบประมาณสน บสน นด านการว จ ยด งน งบประมาณสน บสน นจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และเง น รายได ของว ทยาเขตและโรงเร ยนก ฬา สถาบ นสามารถจ ดท าระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณซ งเป น งบเง นอ ดหน น เพ อความคล องต วในการปฏ บ ต งานและการเบ กจ ายงบประมาณ งบประมาณสน บสน นการว จ ยจากงบด าเน นงานของสถาบ นการพลศ กษา สามารถเบ กจ ายตามระเบ ยบกระทรวงการคล ง งบประมาณสน บสน นจากหน วยงานภายนอก (กรณ ท บ คลากรร บท างานว จ ย ให หน วยงานภายนอกหร อหน วยงานภายนอกมาจ างให จ ดท างานว จ ย) สถาบ นสามารถออกระเบ ยบ และแนวปฏ บ ต ในการเบ กจ ายงบประมาณ โดยงบประมาณส วนหน งเป นของผ ท าว จ ยและอ กส วน หน งน าเข าเป นเง นรายได ของหน วยงาน เช น ผ ท าว จ ยได ร บค าตอบแทนในการท างานร อยละ 85 โดยส งเข าเป นเง นรายได ของต นส งก ดร อยละ 15 ของงบประมาณท งหมด 3.3 จ ดท ากระบวนการเร งร ดการว จ ยเพ อให แล วเสร จตามเวลาท ก าหนด โดยให ม การ ก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณ ซ งต องค าน งถ งเน องาน เวลาและงบประมาณให เป นมาตรฐาน เด ยวก น 3.4 ส งเสร ม สน บสน นการเผยแพร งานว จ ยและงานสร างสรรค ท งในประเทศและ ต างประเทศ ด งน การน าเสนอและเผยแพร ผลงานว จ ยภายในประเทศ ให ต นส งก ดจ ดสรร งบประมาณสน บสน น รวมท งส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและประด ษฐ ค ดค น การจดล ขส ทธ ส ทธ บ ตร และทร พย ส นทางป ญญา ตลอดจนส งเสร มสน บสน นให ม การน าองค ความร ท ได จากการ ว จ ยเพ อนาไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน และการใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย การน าเสนอเผยแพร ผลงานว จ ยในต างประเทศ ให สถาบ นจ ดสรร นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

19 งบประมาณสน บสน น 3.5 ส งเสร ม สน บสน นการท าผลงานว จ ย ให สอดคล องก บย ทธศาสตร การว จ ยของชาต และสอดคล องก บพ นธก จ ย ทธศาสตร ของสถาบ น สามารถแก ป ญหาและตอบโจทย การพ ฒนาได อย างแท จร ง ตลอดจนให เป นผลงานทางว ชาการในการเล อนต าแหน งทางว ชาการ เช น ผ ช วย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย หร อเล อนว ทยฐานะส งข น 3.6 จ ดระเบ ยบ ระบบว จ ย การส งก ดหน วยว จ ยของน กว จ ย และการประเม นงานว จ ย การพ ฒนากล มว จ ยสร างสรรค ในสาขาท เป นจ ดเด นของสถาบ นการพลศ กษา ด านการพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพ น นทนาการและสาขาท เก ยวข อง เช น การว จ ย เช งทดลองด านว ทยาศาสตร การก ฬา โดยน าผลการว จ ยมาใช ประโยชน อย างจร งจ งในการ ฝ กซ อมก ฬาและการพ ฒนาศ กยภาพของน กก ฬา เป นต น 3.7 สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ยและนว ตกรรม การจ ดท าฐานข อม ลงานว จ ย ในระด บสถาบ นเพ อการศ กษา ค นคว า และการเผยแพร เช อมโยงก บเคร อข ายสถาบ นอ ดมศ กษาท ง ในประเทศและต างประเทศ 3.8 จ ดท าแผนพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและมาตรฐานการว จ ยด านพลศ กษา ก ฬา ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพ น นทนาการ รวมท งส งเสร มการรวมกล มว จ ยเฉพาะทาง ว จ ยข ามสาขา และบ รณาการสาขาว ชาต างๆ และสาขาท เก ยวข องท เน นแก ป ญหาของประเทศ เพ อม งส ความเป นเล ศด านการว จ ยให ได ร บการยอมร บอย างกว างขวางย งข น 3.9 ส งเสร ม สน บสน นการจ ดประช มว ชาการ การเผยแพร ผลงานว จ ยส สาธารณะ และการ เข าร วมเคร อข ายทางว ชาการในระด บชาต และนานาชาต 3.10 สร างป จจ ยเก อหน นหร อแรงจ งใจส าหร บน กว จ ย ด วยการส งเสร ม สน บสน นใน ร ปแบบต างๆ เช น การยกย องเช ดช เก ยรต น กว จ ยของสถาบ นท ม ผลงานว จ ยในระด บด เด น เพ อ เป นขว ญและกาล งใจเป นต น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

20 4. นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ให ความส าค ญก บการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา อย างต อเน อง โดยม ระบบค ณภาพประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การจ ดการศ กษา โดยเน นการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให สามารถนาผลการดาเน นงานไปใช ใน การปร บปร ง พ ฒนาและวางแผนย ทธศาสตร การบร หารจ ดการศ กษาของสถาบ นการพลศ กษาอย าง ต อเน องส ว ฒนธรรมองค กรค ณภาพ รองร บการประเม นค ณภาพการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยม นโยบายด งน 4.1 ก าหนดให การประก นค ณภาพการศ กษาเป นนโยบายส าค ญ โดยผ บร หารและ บ คลากรท กคนของสถาบ นการพลศ กษาต องให ความส าค ญ และม ความตระหน กในความร บผ ดชอบ โดยเฉพาะในกระบวนการวางแผน การดาเน นก จกรรมหร อโครงการ การตรวจสอบต ดตาม และการ ทบทวนผลการด าเน นงาน โดยค าน งถ งการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให สามารถน าผลการ ว เคราะห ท ได น าไปใช เพ อวางแผนย ทธศาสตร ในการบร หารจ ดการศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดผลประโยชน ส งส ด 4.2 สร างระบบและกลไกระด บสถาบ น ว ทยาเขต คณะว ชา และหน วยงานย อย ในการ พ ฒนาค ณภาพให เข มแข งต อเน องและย งย น โดยส งเสร ม สน บสน นให ท กหน วยงาน ได เช อมโยง ประสานการปฏ บ ต งานให บ คลากรท กคนในหน วยงานม ส วนร วมในการด าเน นงานการประก น ค ณภาพการศ กษา โดยย ดถ อกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาเป นส วนหน งของการปฏ บ ต งาน 4.3 ก าหนดผ ร บผ ดชอบ ก าก บ ต ดตามและด าเน นงาน โดยให ผ บร หารระด บสถาบ น ว ทยาเขต คณะว ชา แต งต งคณะกรรมการหร อบ คคลเพ อร บผ ดชอบ กาก บ ต ดตามและด าเน นงาน ตามองค ประกอบและต วบ งช ประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก 4.4 จ ดท ามาตรฐานการด าเน นงานของแต ละต วบ งช ให เป นมาตรฐานเด ยวก นโดยให ดาเน นการจ ดทามาตรฐานการดาเน นงานของแต ละต วบ งช ให เป นมาตรฐานเด ยวก นส าหร บว ทยาเขต 17 แห งเพ อรองร บการประเม นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก 4.5 การเช อมโยงนโยบายและแนวปฏ บ ต ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น จากระด บ สถาบ นไปส ว ทยาเขตและคณะว ชา เพ อการด าเน นงานไปในท ศทางเด ยวก น โดยม การมอบหมาย นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information