หล กส ตรท ปร กษาด านการประก นภ ย ร นท ๔ ประจาป ๒๕๕๖ Chartered Insurance Advisor (CIA)

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรท ปร กษาด านการประก นภ ย ร นท ๔ ประจาป ๒๕๕๖ Chartered Insurance Advisor (CIA)"

Transcription

1 หล กส ตรท ปร กษาด านการประก นภ ย ร นท ๔ ประจาป ๒๕๕๖ Chartered Insurance Advisor (CIA) หล กการและเหต ผล หล กส ตรท ปร กษาด านการประก นภ ย (Chartered Insurance Advisor : CIA) ได ถ กออกแบบข นเพ อพ ฒนา ความร และความเข าใจช นส งเก ยวก บการประกอบว ชาช พท ปร กษาด านการประก นภ ยและเพ มประส ทธ ภาพ ในการให ค าแนะน าล กค า โดยในหล กส ตรด งกล าวผ เข าร บการอบรมจะได ร บความร ท งด านการประก นภ ย และด านการลงท นในตราสารทางการเง นประเภทต างๆ ซ งในความร เน อหาในหล กส ตร CIA จะประกอบด วย กฎหมายว าด วยการประก นภ ย นว ตกรรมผล ตภ ณฑ ประก นภ ย กลย ทธ ในการวางแผนบร หารความเส ยงให ก บล กค า และองค ความร ด านอ นๆ ท เก ยวข องในการเสร มสร างศ กยภาพและความน าเช อถ อให ก บว ชาช พคนกลางประก นภ ย นอกจากน หล กส ตร CIA ย งม งเน นเพ อเสร มสร างท กษะให ก บผ ประกอบว ชาช พในด านการประก นภ ยให สามารถ นาไปใช ประย กต ก บการปฏ บ ต งานจร ง และเป นไปตามหล กการมาตรฐานสากล ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเป นแนวทางในการสร างโอกาส และความก าวหน าในสายงานอาช พคนกลางประก นภ ย ๒. เพ อเพ มความน าเช อถ อ และยกระด บมาตรฐานการให บร การแก ผ เอาประก นภ ย ผ ร บประโยชน หร อประชาชน ๓. เพ อสามารถให คาแนะนาแก ผ เอาประก นภ ย ผ ร บประโยชน ประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. เพ อสร างเคร อข ายระหว างผ เร ยน และขยายขอบเขตการร บประก นภ ยของประชาชนให เพ มมากข น ร ปแบบการเร ยนการสอน แนวทางการเร ยนการสอนประกอบด วย การบรรยายและถ ายทอดประสบการณ ตรงจากว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ จากหน วยงานภาคร ฐและเอกชนในด านการประก นภ ย การบร หารความเส ยง การเง นและการลงท น กลย ทธ การบร หารแผนการประก นภ ย ท ศทางและแนวโน มของตลาดประก นภ ย เป นต น กรณ ศ กษา (Case Studies) รวมท งก จกรรมนอกสถานท ระยะเวลาในการอบรม ๗๕ ช วโมง เน อหาหล กส ตร / และก จกรรมโครงการ เน อหาหล กส ตร แบ งเป น ๖ หมวดว ชา และก จกรรมทางว ชาการ ๑. กฎหมายว าด วยการประก นภ ยและสถาบ นการเง น ๒. การบร หารความเส ยงก บธ รก จประก นภ ย ๓. กลย ทธ การบร หารแผนการประก นภ ย ๔. กลย ทธ สร างความพ งพอใจให ก บล กค า ๕. การบ ญช /การเง นสาหร บท ปร กษาด านการประก นภ ย ๖. ท ศทางและแนวโน มตลาดประก นภ ยโลก ๗. ก จกรรมศ กษาด งานในประเทศและต างประเทศ และการเสวนาทางว ชาการ

2 - ๒ - หมวดว ชาท ๑ กฎหมายว าด วยการประก นภ ยและสถาบ นการเง น ๑. กฎหมายสาค ญเก ยวก บการลงท น ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความร เก ยวก บก บกฎหมายด านการลงท น รวมถ งกฎระเบ ยบต างๆ สาหร บใช ประกอบการต ดส นใจในลงท น ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายว าด วยการกระทาอ นไม เป นธรรม เก ยวก บการซ อขายหล กทร พย ๓. กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ๒. กฎหมายเก ยวก บการค มครองผ บร โภค ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายว าด วยการค มครองผ บร โภค และพระราชบ ญญ ต ขายตรง และการตลาดแบบขายตรง ๒. เพ อให ทราบถ งส ทธ หน าท และความร บผ ดต างๆ ของบ คคลท เก ยวข องก บส ญญา ๓. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งหล กการค มครองส ทธ ผ บร โภค ๔. เพ อให ผ เร ยนเข าใจถ งว ธ พ จารณา และข นตอนในการพ จารณาคด ค มครอง ผ บร โภค และช องทางต างๆ ในการฟ องคด ๓. การระง บข อพ พาทด วยว ธ อน ญาโตต ลาการ กฎหมายท เก ยวข องก บต วแทนประก นภ ย/นายหน าประก นภ ย และจรรยาบรรณของต วแทนประก นภ ย/นายหน าประก นภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เก ดความร ความเข าใจกฎหมายท เก ยวข องสาระสาค ญ และหล กเกณฑ ของกระบวนการอน ญาโตต ลาการ มาตรการในการระง บข อพ พาท ระบบการไกล เกล ย และประนอมข อพ พาทของสาน กงาน คปภ. และเห นถ ง ประโยชน ของกระบวนการระง บข อพ พาทด วยว ธ อน ญาโตต ลาการสาน กงาน คปภ. ๒. เพ อให ผ เข าร บการอบรมทราบถ งกฎหมายท เก ยวข องก บว ชาช พต วแทนประก นภ ย/ นายหน าประก นภ ย และจรรยาบรรณว ชาช พของต วแทนประก นภ ย/นายหน า ประก นภ ย

3 - ๓ - หมวดท ๒ การบร หารความเส ยงก บธ รก จประก นภ ย ๑. การจ ดการความเส ยงส นทร พย และหน ส นของล กค า รวมท งกรณ ศ กษา ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายและประโยชน ของการบร หาร ทร พย ส นและหน ส น ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจถ งป จจ ยเส ยงต างๆ ท ม ผลกระทบต อการด อยค า หร อเพ มค าส นทร พย และหน ส นของล กค า ซ งจะส งผลต อความม นคงทางการเง น ของล กค า ๓. เพ อให ผ เร ยนสามารถระบ ประเภท และระด บความเส ยง เพ อช วยล กค าในการบร หาร นโยบายความเส ยง และทาประก นภ ยป องก นความเส ยงได อย างเหมาะสม ๒. การจ ดการค าส นไหมทดแทนการประก นช ว ต รวมท งกรณ ศ กษา ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนเข าใจถ งหล กการข นตอนในการเร ยกร องและชดใช เง น ตามส ญญาประก นช ว ต ๒. เพ อให ผ เร ยนเข าใจถ งหล กการปฏ บ ต งานและการพ จารณาค าส นไหม ของการประก นช ว ต ๓. การจ ดการค าส นไหมทดแทนการประก นว นาศภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนเข าใจถ งหล กการข นตอนในการเร ยกร องและชดใช ค าส นไหม ทดแทนประก นว นาศภ ย ๒. เพ อให ผ เร ยนเข าใจถ งหล กการปฏ บ ต งานและการพ จารณาของพน กงานส นไหม ประก นว นาศภ ย ๔. การบร หารความเส ยงด านการลงท น และการจ ดการลงท นของบร ษ ทประก นภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนตระหน กถ งความสาค ญ หร อความจาเป นของการลงท น ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ตราสารหน ตราสารท น ๓. เพ อให ผ เร ยนม เข าใจถ งหล กการบร หารความเส ยงด านการลงท น การว เคราะห ความเส ยงด านการลงท น ๔. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจ เก ยวก บเคร องม อสาหร บการบร หารความเส ยง ด านการลงท นรวมท งการนากลย ทธ การลงท น มาประย กต ใช ๕. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บการจ ดการลงท นของบร ษ ทประก นภ ย ๖. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บการกาก บด แลเง นกองท นตามระด บความเส ยง (RBC) และกฎระเบ ยบเก ยวก บการลงท นของบร ษ ทประก นภ ยท สาน กงาน คปภ. บ งค บใช

4 - ๔-๕. การบร หารการประก นภ ยต อ และกรณ ศ กษา ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บการประก นภ ยต อ และความสาค ญของบร ษ ท ประก นภ ยต อท ม ต อธ รก จประก นภ ย ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บล กษณะส ญญาการประก นภ ยต อแบบต างๆ ๓. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บล กษณะการดาเน นธ รก จประก นภ ยต อ ท งในประเทศและต างประเทศ หมวดว ชาท ๓ กลย ทธ การบร หารแผนการประก นภ ย ๑. การวางแผนการประก นภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ท กษะในการประเม นฐานะของล กค า และเล อกแบบประก นภ ย ให ก บล กค าได เหมาะสมก บความสามารถในการชาระค าเบ ยประก นภ ย ๒. เพ อให ผ เร ยนได เข าใจถ งหล กการประเม นม ลค าส นทร พย เพ อทาการประเม น ม ลค าทร พย ส นของล กค าในเบ องต นได ๒. การวางแผนเพ อว ยเกษ ยณ รวมท งกรณ ศ กษา ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนสามารถคานวณ และวางแผนค าใช จ ายสาหร บล กค าหล งว ยเกษ ยณ ๒. เพ อผ เร ยนสามารถหาม ลค าป จจ บ นของเง น ท ล กค าจาเป นต องออมไว เพ อให สามารถรองร บค าใช จ ายหล งว ยเกษ ยณได ๓. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บส นทร พย ลงท น การลงท นในกองท นต างๆ การวางแผนการลงท น และนาความร ไประย กต วางแผนทางการเง นของตนเอง และล กค าได ๓. การวางแผนทางภาษ ว ตถ ประสงค : เพ อให ผ เร ยนได ม ความร ความเข าใจกฎหมายข นตอนของการวางแผนภาษ เคร องม อในการวางแผนภาษ และส ทธ ประโยชน ท จะได ร บในการลดหย อนภาษ และสามารถนาความร ไประย กต ใช ในการวางแผนภาษ ของตนเองและล กค าได ๔. การทาประก นบ คคลสาค ญก บส ทธ ทางภาษ ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งประโยชน และความจาเป นของการท าประก นภ ยบ คคลส าค ญ ๒. เพ อให ผ เร ยนสามารถวางแผนส ทธ ทางภาษ ให แก ล กค าในการทาประก นภ ย ประเภทน

5 - ๕-๕. การจ ดการพ จารณาร บประก นภ ย และการกาหนดอ ตราเบ ยประก นภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งหล กการและป จจ ยท ใช เป นองค ประกอบในพ จารณาร บประก นภ ย และบทบาทหน าท ต วแทน/นายหน าประก นภ ยในการพ จารณาร บประก นภ ย ๒. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งป จจ ยต างๆเบ องต นท ใช ในการกาหนดอ ตราเบ ยประก นภ ย หมวดว ชาท ๔ กลย ทธ การสร างความพ งพอใจให ก บล กค า ๑. เทคน คการสรรหาบ คลากร และแนวทางปฏ บ ต ท ด ในการให บร การ พร อมกรณ ศ กษา ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งหล กจรรยาบรรณของน กขายท ด ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจถ งหล กการสรรหาบ คลากรท ม ค ณภาพในว ชาช พ บร การโดยย ดหล กจรรยาบรรณท ด ๒. กลย ทธ การบร หารช องทางการจาหน ายย คใหม รวมท งกรณ ศ กษา ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนได ม ความเข าใจถ งสถานการณ ของตลาดประก นภ ยในย คป จจ บ น ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บแนวค ด กลย ทธ ทางการตลาดสม ยใหม ว ว ฒนาการของช องทางการขายประก นภ ย สถานการณ ของตลาดประก นภ ย ท งในและต างประเทศ และสามารถนาไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานของตนได ๓. การว เคราะห พฤต กรรมล กค า ว ตถ ประสงค : เพ อให ผ เร ยนเข าใจถ งผ บร โภค ป จจ ยท ส งผลต อการเล อกซ อ และพฤต กรรม ของผ บร โภคในการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภค หมวดว ชาท ๕ การบ ญช /การเง นสาหร บท ปร กษาด านการประก นภ ย ๑. พ นฐานในการจ ดทาและส วนประกอบงบการเง น ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจหล กการงบการเง น งบแสดงฐานะการเง น งบกาไรขาดท น ของบร ษ ทประก นภ ย ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บมาตรฐานการบ ญช สาหร บ การกาก บด แลธ รก จประก นภ ย

6 - ๖-๒. การว เคราะห งบการเง นธ รก จประก นภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนสามารถว เคราะห งบการเง นของบร ษ ทประก นภ ยได ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความเข าใจเก ยวก บ การดารงเง นกองท น และเง นสารอง ประก นภ ยตามมาตรฐานของสาน กงาน คปภ. หมวดว ชาท ๖ ท ศทางและแนวโน มตลาดประก นภ ยโลก ๑. เทคโนโลย ก บการบร หารการประก นภ ย ว ตถ ประสงค : เพ อให ผ เร ยนได เห นความสาค ญของนว ตกรรมเทคโนโลย ท เปล ยนแปลงไป และประโยชน ของเทคโนโลย ท สามารถนาไปประย กต ใช ในการประกอบธ รก จ ๒. นว ตกรรมของผล ตภ ณฑ ประก นช ว ต และภาพรวมของธ รก จประก นช ว ต ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรมผล ตภ ณฑ ประก นช ว ตท งใน และต างประเทศ ๒. เพ อให ผ เร ยนเข าใจหล กการเบ องต นทางคณ ตศาสตร ประก นช ว ต และการคานวณเบ ยประก นภ ย ๓. นว ตกรรมของผล ตภ ณฑ ประก นว นาศภ ย และภาพรวมของธ รก จประก นว นาศภ ย ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรมผล ตภ ณฑ ประก นว นาศภ ย ท งในและต างประเทศ ๒. เพ อให ผ เร ยนได ทราบถ งภาพรวมของธ รก จในป ๒๕๕๖ ว าม การเปล ยนแปลงไป ในท ศทางใดบ าง และม ผลกระทบก บแนวโน มในอนาคตอย างไร ๔. การบร หารจ ดการความเส ยงมห นตภ ย ว ตถ ประสงค : เพ อให ผ เร ยนได ตระหน กถ งความสาค ญของการเปล ยนแปลงของสภาพภ ม อากาศ ท เก ดข นท งในประเทศไทยและต างประเทศ โดยผ เข าเร ยนสามารถน าความร ไปปร บใช ในการบร หารความเส ยง และสามารถแนะนาล กค าได อย างเหมาะสมในการบร หาร ความเส ยงจากภ ยธรรมชาต

7 - ๗-๕. ตลาดการเง นและตราสารการลงท น องค กรกาก บสถาบ นการเง นและสมาคมท เก ยวข อง ว ตถ ประสงค : เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาทหน าท ขององค กรต างๆท เก ยวข อง ก บตลาดการเง น กฎเกณฑ การลงท นในตลาดตราสารท น ตลาดตราสารหน ตลาดตราสารอน พ นธ และกองท นรวม เพ อนาไปใช ในการให ค าปร กษาและแนะนา ล กค าในด านการลงท น และความส มพ นธ ก บการประก นภ ย ๖. การเปล ยนแปลงทางส งคม การเม อง และเศรษฐก จท ส งผลต อธ รก จประก นภ ย และมาตรฐานการก าก บ ด แลธ รก จประก นภ ย (ICP) ว ตถ ประสงค : ๑. เพ อให ผ เร ยนสามารถว เคราะห ป จจ ยต างๆ ท ม ผลกระทบต อธ รก จประก นภ ย และสามารถบร หารความเส ยงต างๆให ก บตนเอง และล กค าได ๒. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ เก ยวก บการเปล ยนแปลงต างๆ ในทางส งคม การเม อง และเศรษฐก จ โดยเฉพาะการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ว าม แนวทางการปร บต วอย างไร ๓. มาตรฐานการกาก บด แลธ รก จประก นภ ย (Insurance Core Principle) ท ใช ในการกาก บด แลธ รก จประก นภ ย โดยเฉพาะต วแทนประก นภ ย/นายหน าประก นภ ย

8 -๘- ก จกรรมทางว ชาการ ๑. ก จกรรมศ กษานอกสถานท (ศ กษาด งานในประเทศ และต างประเทศ) ๒. ก จกรรมงานว ชาการ ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม ๑. เป นต วแทนประก นภ ยหร อนายหน าประก นภ ย ซ งได ร บใบอน ญาตท งการประก นช ว ตและการประก นว นาศภ ย ท ใบอน ญาตใบหน งผ านการต ออาย ใบอน ญาตคร งท ๔ และใบอน ญาตอ กใบหน งต องผ านการต ออาย คร งท ๒ ไปแล ว ๒. ไม เคยม ประว ต การถ กร องเร ยน หร อได ร บหน งส อคาเต อนจากบร ษ ทมาก อน พร อมหน งส อร บรอง จากบร ษ ทหร อหน งส อร บรองตนเอง (กรณ นายหน าบ คคลธรรมดา) ว ทยากร คณาจารย และผ ทรงค ณว ฒ จากสถาบ นการศ กษา หน วยงานธ รก จเอกชน และส าน กงานคณะกรรมการ กาก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย (คปภ.) ซ งม ประสบการณ และเช ยวชาญในแต ละสาขา (หมายเหต : ว ทยากรและห วข อการบรรยายสามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม) ส ทธ ประโยชน ๑. เก ยรต บ ตรท ปร กษาด านการประก นภ ย พร อมบ ตรทองต วแทน/นายหน าประก นช ว ตและประก นว นาศภ ย ๒. นาหน งส อร บรองการผ านการอบรมไปใช ส าหร บทดแทนการอบรมหล กส ตรการขอต ออาย คร งท ๓ เป นต นไป ของต วแทน/นายหน าประก นช ว ต และต วแทน/นายหน าประก นว นาศภ ย (สามารถใช ได เพ ยงหน งคร งเท าน น) ๓. นาหน งส อร บรองการผ านการอบรมไปใช ส าหร บทดแทนการอบรมเป นผ ขายกรมธรรม ประก นช ว ต ควบการลงท น (Unit Linked) ๔. นาหน งส อร บรองการผ านการอบรมไปใช ส าหร บทดแทนการอบรมเป นผ ขายกรมธรรม ประก นช ว ต แบบย น เวอร แซลไลฟ ๕. ได ร บส ทธ พ เศษในการข นทะเบ ยนเป นผ บรรยายของ สถาบ น สมาคม และองค กรท ได ร บความเห นชอบ จากสาน กงานให เป นสถาบ นจ ดอบรมเป นระยะเวลา ๓ ป

9 -๙- เกณฑ การพ จารณาผ สาเร จการอบรม ผ เข าร บการอบรมจะต องปฏ บ ต ตามเกณฑ การพ จารณาท กกรณ ด งต อไปน ๑. การเข าช นเร ยน เข าช นเร ยนไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ของเวลาเร ยนท งส น ม ส วนร วมในการแสดงว ส ยท ศน และร วมก จกรรมของหล กส ตร ๒. การประพฤต ปฏ บ ต ตน เป นผ ม ความประพฤต เหมาะสมตลอดระยะเวลาการอบรม โดยแสดงให เห นถ งความม งม นใฝ ร เส ยสละเพ อส วนรวม ความร วมแรงร วมใจ และม ภาวะผ น า ไม กระท าการใดอ นเป นท เส อมเส ยหร อส งผลในเช งลบ ต อหน วยงานหร อองค กร ๓. การประเม นผล ผ เข าร บการอบรมจะต องนาเสนอผลงานทางว ชาการตามเกณฑ ท กาหนด ๔. ในกรณ ผ เข าร บการอบรมไม ผ านเกณฑ การพ จารณาตามข อ ๑ ข อ ๒ และ ข อ ๓ สถาบ นฯ ขอสงวนส ทธ ในการให ส ท ธ ประโยชน ในท กกรณ

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information