LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

Size: px
Start display at page:

Download "LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น"

Transcription

1 LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

2 ท านร ส กอย างไรต อ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น ร ก O.K เหง อตก อยากร องไห ไม เอาแล ว โกรธ

3 การจ ดการเร ยนร แบบคละช น หมายถ ง การจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนต างช น ต างกล มอาย และต างระด บความสามารถ ซ งเร ยนอย ในห องเด ยวก น โดย ใช ว ธ การเร ยนร แบบร วมม อร วมใจ (Co-operation) และการสน บสน นจากเพ อนในห อง (Peer Support) 3

4 ล กษณะการจ ดการเร ยนร แบบคละช น 1. การจ ดการช นเร ยน/การจ ดกล มเด ก 2. ก จกรรมการเร ยนร 3. แผนการเร ยนร /การจ ดตารางสอน 4. การจ ดพ นท ในห องเร ยน 4

5 การจ ดช นเร ยนแบบคละช น พ ฒนาการหร อระด บความสามารถของเด ก ระด บผลการเร ยน ความสนใจ ความพ งพอใจในกล มเพ อน หร อภาษาถ นท เด กพ ดในช ว ตประจาว น ปร มาณเด ก ส ดส วนเด กต อคร ไม ควรเก น ๒๕ คน 5

6 การจ ดคร ผ สอนช นเร ยนแบบคละช น ข อม ลพ นฐาน / ประสบการณ ของคร ความร ท กษะและสมรรถนะ เจตคต ของคร 6

7 ก จกรรมการจ ดช นเร ยนแบบคละช น คาช แจง แบ งกล มย อย กล มละ 4 5 คน ศ กษาข อม ลของโรงเร ยนต วอย าง ท กาหนดให อภ ปรายเพ อจ ดช นเร ยนแบบคละช น โดยระบ เหต ผลในการจ ด ช นเร ยนและการจ ดคร ผ สอนในแต ละช นเร ยน (10 นาท ) แลกเปล ยนเร ยนร ผลการอภ ปรายต อกล ม (5 นาท ) เตร ยมต วแทนนาเสนอผลการจ ดช นเร ยนแบบคละช นต อท ประช ม (ไม เก น 5 นาท ) 7

8 หล กการจ ดการเร ยนร แบบคละช น จ ดกล มความสามารถ ปฏ ส มพ นธ เร ยนร ด วยตนเองและจากผ อ น เต มศ กยภาพ 8

9 ก จกรรมการเร ยนร ในช นเร ยนคละช น ก จกรรมสอนรวมช น ก จกรรมจ บค ก จกรรมกล มย อย ก จกรรมทางานเด ยว/ค นคว ารายบ คคล ก จกรรมกล มย อยพบคร VTR

10 การหม นเว ยนฐานการเร ยนร คละช น ค = กล มย อยพบคร ก = กล มย อยน กเร ยน จ = จ บค ด = งานเด ยว 10

11 การจ ดกล มเด ก พ นฐานการอ าน พ นฐานคณ ตศาสตร จ ดตามว ตถ ประสงค ก จกรรม จ ดตามความสนใจร วมก นของน กเร ยน (Project) 11

12 แผนการจ ดการเร ยนร คละช น ช ดท ๑ แผนการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร ภาษาไทย ช ดท ๒ แผนการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช ดท ๓ แผนการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช ดท ๔ แผนการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ช ดท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร หน วยบ รณาการ 12

13 โครงสร างเวลาเร ยนในหล กส ตรสถานศ กษาท ใช แผนการเร ยนร แบบคละช น กล มสาระการเร ยนร /ก จกรรม เวลาเร ยน ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ คณ ตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ว ทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ส ขศ กษา และพลศ กษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศ ลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ภาษาต างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รวมเวลาเร ยนพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ร า ย ว ช า / ก จ ก ร ร ม ท จ ด เ พ ม เ ต ม ตามความพร อมและจ ดเน น ป ละ ๔๐ ชม. ป ละ ๔๐ ชม. รวมเวลาเร ยนท งหมด ไม น อยกว า ๑,๐๐๐ ช วโมง/ป 13

14 แนวค ดในการกาหนดหน วยการเร ยนร สาหร บช นเร ยนคละช น เป นหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน ออกแบบหน วยการเร ยนร แบบย อนกล บ (Backward Design) เป นหน วย/แผนการจ ดการเร ยนร รายป ใช ช อหน วยการเร ยนร เด ยวก นต งแต ช น ป.๑ ๖

15 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ภาคเร ยนท ๑ หน วยท ๑ ร กษ ความเป นไทย หน วยท ๒ ค ณค าแห งช ว ต หน วยท ๓ ประโยชน ใกล ต ว หน วยท ๔ มรดกล าค า หน วยท ๕ ร กก นไว เถ ด หน วยท ๖ ท นโลกท นคน หน วยท ๗ ธรรมชาต ท ร ก หน วยท ๘ ด วยแรงแห งร ก ภาคเร ยนท ๒ หน วยท ๙ ช ว เป นส ข หน วยท ๑๐ พล งปร ศนา หน วยท ๑๑ แดนด นถ นคนด หน วยท ๑๒ ภาษาสร างสรรค หน วยท ๑๓ บ นท กคนด หน วยท ๑๔ ส นค าจากแดนไกล หน วยท ๑๕ ยอดปรารถนา หน วยท ๑๖ หล กช ยแห งช ว ต 15

16 หน วยการเร ยนร สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ภาคเร ยนท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ๑. จานวนหรรษา ๕. การบร หารจานวน ๒. เวลา ช ง ว ด ๖. ชวนใช เร องเง น ๓. สารพ ดเรขาคณ ต ๗. เพล ดเพล นด วยม ต ๔. พ ช ตแบบร ป ๘. สถ ต น าร ๙. ทบทวน 16

17 หน วยการเร ยนร สาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ภาคเร ยนท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ๑.มห ศจรรย ธรรมชาต ๓.แรงและการเคล อนท ๒.สารรอบต วเรา ๔.พล งงานเพ อช ว ต ๕.การเปล ยนแปลงของ เปล อกโลก ๖.ท องจ กรวาล 17

18 หน วยการเร ยนร สาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ภาคเร ยนท ๑ ภาคเร ยนท ๒ หน วยท ๑ My English หน วยท ๕ Body & Health หน วยท ๒ All about me หน วยท ๖ Nature หน วยท ๓ Family หน วยท ๗ Food & Drink หน วยท ๔ School หน วยท ๘ Number & Color 18

19 รายว ชาท เป นแกน หน วยท ช อหน วย ๑ ช ว ตพอเพ ยง ๓ ค ณธรรมนาไทย ๔ คนด ศร แผ นด น ๕ ร กโลกร กษ ส งแวดล อม ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ๙ ถ นไทยว ไลศ ลป ๑๐ อาเซ ยนศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา ๒ ส ขภาพด ช ว เป นส ข ศ ลปะ ๘ ส นทร ยศ ลป การงานอาช พและ เทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ๑๐ หน วย ๖ เด กไทยร ท นเทคโนโลย ๗ ว ถ ช ว ตม ค าเพาะต นกล าอาช พ

20 องค ประกอบ หน วยการเร ยนร / แผนการจ ดการเร ยนร เป าหมายการเร ยนร ความร ท กษะ / กระบวนการ ค ณธรรม จร ยธรรม ภาระงาน ช นงาน

21 องค ประกอบของแผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด 2. จ ดประสงค การเร ยนร 2.1 ความร 2.2 ท กษะ / กระบวนการ 2.3 ค ณธรรม จร ยธรรม / ค าน ยม

22 องค ประกอบของแผนการจ ดการเร ยนร 3. สาระการเร ยนร 4. ก จกรรมการเร ยนร 4.1 ก จกรรมรวมช น 4.2 ก จกรรมจ บค 4.3 ก จกรรมกล ม 4.4 ก จกรรมเด ยว 4.5 ก จกรรมรวมช น / สร ปรวม

23 องค ประกอบของแผนการจ ดการเร ยนร 5. ภาระงาน ช นงาน 6. แหล งเร ยนร / ส อ 7. การว ดและประเม นผล 8. บ นท กหล งการสอน ผลการสอน ป ญหา / อ ปสรรค 9. ก จกรรมเสนอแนะเพ มเต ม

24 องค ประกอบของแผนการจ ดการเร ยนร 10. ความค ดเห นผ บร หาร เอกสารประกอบท ายแผนการจ ดการเร ยนร ฯ - ใบความร - แบบฝ ก - ใบงาน - แผนประเม นต าง ๆ - รายละเอ ยดเกณฑ การใช คะแนน (Rubric)

25 ต วอย างการจ ดทากาหนดการสอน

26 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ป. 2 จานวนช วโมง 5 ช วโมง ต อส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ส ปดาห ท 1 หน วยท 1 ร กษ ความเป นไทย (แผนท 2 อ านเข ยนเสร มสร างน กค ด) ชม. ท 4-6 กล ม/ ช น ป.2 เป าหมาย การเร ยนร - เข าใจ หล กเกณฑ การอ านออก เส ยง - ร จ ก ส วนประกอบ ของโครงเร อง - เข าใจ ว ธ การอธ บาย เน อหา ก จกรรม รวมช น - ฟ งบทร อง เพลงตะล อก ต อกแต ก - อ านออก เส ยงเร อง ต นไม -เล าเร อง จากการอ าน -เข ยน แผนภาพโครง เร อง -นาเสนองาน กล มย อย พบคร (ค) ความร การอ าน ท กษะ/ ช นงาน - แบบฝ ก การอ าน ท กล มย อย (ก) จ บค (จ) เด ยว /ฝ ก ปฏ บ ต /ICT (ด) ความร ความร ความร - ศ กษา ใบความร แม ก กา และเข ยน แผนภาพ ความค ด ท กษะ/ ช นงาน - แบบฝ ก การอ าน ต งคาถาม ตอบคาถาม จากเร อง - เข ยนเร อง ใหม ท กษะ/ ช นงาน - ใบงาน ใบความร แต งประโยค - ตอบคาถาม ท กษะ/ ช นงาน -ใบงาน 1.5 -แต งประโยค ว ดและ ประเม น ผล - ตรวจ ผลงาน - ส งเกต พฤต กรรม

27 ก จกรรมการทากาหนดการสอนแบบคละช น คาช แจง แบ งกล มย อย กล มละ 4 5 คน ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ท กาหนดให นาข อม ลจากแผนการจ ดการเร ยนร บ นท กลงในแบบฟอร มกาหนดการสอน (10 นาท ) แลกเปล ยนเร ยนร ผลงานต อกล ม (10 นาท ) พ จารณาความสอดคล อง / ความแตกต าง ของเป าหมายการเร ยนร ก จกรรม การว ดและประเม นผลของกาหนดการสอนท งสองช น อภ ปรายแนวทางการนากาหนดการสอนท งสองช นไปใช จ ดก จกรรมการเร ยน การสอนในห องเร ยนคละช น เตร ยมต วแทนนาเสนอผลการจ ดช นเร ยนแบบคละช นต อท ประช ม (ไม เก น 5 นาท ) 27

28 การจ ดการช นเร ยน ข อตกลงในช นเร ยน ข อตกลงในการทางานกล ม ข อตกลงในการทางานรายบ คคล การใช ส ญญาณเพ อส อสาร ตามข อตกลง น กเร ยนเซ นช อ ต ดบร เวณท เห นได ช ด พ ดค ยเก ยวก บข อตกลงให เข าใจ ยกม อ ยกม อป ดห ยกสม ด-ด นสอ 28

29 ล กษณะเฉพาะของการสอนแบบคละช น ห องเร ยน กว างขวาง สวยงาม สะดวกสบาย ม พ นท ใช สอย - เร ยนรวม ม มสงบ ก จกรรม ม ส อ ม มหน งส อ ม มส บค น กล มสาระฯ

30 การจ ดพ นท ในห องเร ยน ม มสงบ/ทางานเด ยว ศ นย ทดสอบ บร เวณสอนรวมช น ม มทางานแบบจ บค บร เวณทางานกล มย อย ม มค นคว า เอกสารอ างอ ง บร เวณท คร สอน กล มย อย ป ายน เทศ/ท จ ด แสดงผลงาน 30

31 ม มสงบ/ทางานเด ยว 31

32 บร เวณทางานกล มย อย 32

33

34 บร เวณก จกรรมจ บค

35 ม มค นคว า ส งเสร มการอ าน เอกสารอ างอ ง ป ายน เทศ/ผลงานน กเร ยน 35

36

37 บร เวณศ กษาจากส อซ ด, ICT คอมพ วเตอร

38 การจ ดตารางเร ยนสาหร บห องเร ยนคละช น ภาคเช า เน นสาระหล ก ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษาอ งกฤษ ภาคบ าย เน นการเร ยนร บ รณาการ ป.๑ ๓ ส ปดาห ละ ๘ ช วโมง ป.๔ ๖ ส ปดาห ละ ๙ ช วโมง

39 ร บประทานอาหาร กลางว น ร บประทานอาหาร กลางว น ว น เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ๑๒. ๓๐ ๑๓.๓๐ ๑๓. ๓๐-๑๔.๓๐ ๑๔. ๓๐ ๑๕.๓๐ จ นทร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร บ รณาการ ซ อมเสร ม อ งคาร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ บ รณาการ ซ อมเสร ม พ ธ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ซ อมเสร ม ล กเส อ แนะแนว พฤห สบด คณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ บ รณาการ ซ อมเสร ม ศ กร ภาษาไทย คณ ตศาสตร บ รณาการ บ รณาการ ช มน ม สวดมนต เวลา ว น ต วอย างตารางเร ยนห องเร ยนคละช น ช นประถมศ กษาป ท ๑ ๓ ต วอย างตารางเร ยนห องเร ยนคละช น ช นประถมศ กษาป ท ๔ ๖ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ ๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ ๑๕.๓๐ จ นทร ภาษาไทย อ งกฤษ บ รณาการ ซ อมเสร ม อ งคาร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เพ มเต ม บ รณาการ ซ อมเสร ม พ ธ ภาษาไทย ว ทยาศาสตร ซ อมเสร ม ล กเส อ แนะแนว พฤห สฯ คณ ตศาสตร อ งกฤษ บ รณาการ ซ อมเสร ม ศ กร คณ ตศาสตร บ รณาการ บ รณาการ ช มน ม สวดมนต 39

40 ค ณคร จะสอนคละช น ศ กษาข อม ลน กเร ยนในห องเร ยนคละช น เป นรายบ คคล ศ กษาหน วยการเร ยนร และแผนฯ จ ดทากาหนดการสอน กาหนดแนวทางการจ ดก จกรรมคละช น จ ดเตร ยมส อ ใบงาน ใบความร เตร ยมสถานท / แหล งการเร ยนร ฯลฯ

41 แหล งข อม ลการสอนคละช น (www.ns-rc.com ศ นย ส อต นแบบ สพป.นครสวรรค เขต 1) Singsupervisor - โหลดไฟล - การเร ยนการสอนแบบคละช น facebook โรงเร ยนขนาดเล กคละช น (https://www.facebook.com/groups/ /) 41

42 คละช นช วยอะไรได บ าง? คนเด ยว 2-3 ช น (ห องเด ยว) สอนคร งเด ยว 2-3 ช น ประจาช น งานสอน งานท ได ร บ มอบหมาย งานพ เศษ (งานจร) ทาได เท าคร โรงเร ยนใหญ ทาได โดยไม เส ย งานประจา

43 โรงเร ยนเล ก เด กน อย ด อยค ณภาพ เป นตราบาป ของประเทศ ท กเขตข นธ ต างเสาะหา ว ธ สอน สาระพ น เพ อช วยก น ยกระด บ อย างฉ บไว จะย บเล ก หร อเร ยนรวม หร อต งศ นย หว งเพ มพ น ค ณภาพ เป นข อใหญ ถ งถ กเกณฑ บ งค บก อย าท อใจ สอนคละช น อาจช วยได ต องลองด เตร ยมให จร ง สอนให จ ง ต งใจแน พบป ญหา ช วยก นแก รวมใจส พ ส จน ให โลกประจ กษ ศ กด ศร คร โรงเร ยนเรา ต องคงอย อย างอาจอง

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน

More information

ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555

ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555 กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_1.1

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๖.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นของสถานศ กษา ๖.๑.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นสอดคล องก บว ส ยท ศน นโยบายและเป าหมายการพ ฒนา ค ณภาพสถานศ กษา หล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information