การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต"

Transcription

1 การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนร และพ ฒนาผ เร ยนตามความแตกต าง ระหว างบ คคล เพ อพ ฒนาตนเองให ก าวท นการเปล ยนแปลงอย เสมอ การออกแบบ หล กส ตรเป นเพ ยงข นตอนแรก ข นตอนต อไปซ งเป นกระบวนการส าค ญ ค อการน า หล กส ตรไปใช ต องอาศ ยการบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ จ งจะสามารถพ ฒนาผ เร ยนได ตรงตามผลล พธ ท ก าหนดไว หล กส ตรน จ ดการเร ยนการสอนแบบช ดว ชาโดยม จ านวนหน วยก ตรวมไม ต ากว า 171 หน วยก ต โดยรวมฝ กประสบการณ ว ชาช พคร และปฏ บ ต การสอนในสถาน ศ กษา เป นเวลาไม น อยกว า 1 ป ม โครงสร างหล กส ตรประกอบด วยกล มช ดว ชาจ านวน 4 กล ม 1. กล มช ดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 30 หน วยก ต 2. กล มช ดว ชาช พคร ไม น อยกว า 55 หน วยก ต 3. กล มช ดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า 80 หน วยก ต 4. กล มช ดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

2 2 กระบวนการบร หารจ ดการหล กส ตรใช หล กการของวงจรเดมม ง (Deming Cycle) ค อ การวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การปร บปร ง (Act) ด งจะได อธ บายเป นล าด บไป 1. การวางแผน (Plan) การวางแผน หมายถ ง การออกแบบระบบและกระบวนการปฏ บ ต งาน โดยเน นความเช อมโยงระหว างป จจ ยป อนเข า กระบวนการและผล ตผล ด งน 1.1 การพ ฒนาคร ของคร คณาจารย ผ สอนน กศ กษาคร ต องพ ฒนาตนเองให เป นต วอย างท เป น ร ปธรรม น กศ กษามองเห นได สามารถสร างแรงบ นดาลใจให แก ศ ษย ม ความเป น ก ลยาณม ตรก บเพ อนร วมงาน ก บน กศ กษา และบ คคลท วไป ม แนวทางพ ฒนา 5 ประการ ค อ การพ ฒนาการม ส วนร วมในงานของคณะ หมายถ ง คณาจารย ม ส วนร วมร บผ ดชอบในงานส วนรวมของคณะ ได แก งานนโยบาย งานวางแผนพ ฒนา งานการสร างสรรค การเปล ยนแปลง และงานสน บสน นคณะท ตรงก บความถน ด การพ ฒนางานส วนบ คคล หมายถ ง คณาจารย ได พ ฒนางานในหน าท ความร บผ ดชอบส าเร จล ล วงอย างม ค ณภาพ เป นต วอย างท ด ได ใฝ หาความร และร วมก จกรรมท ม งพ ฒนาศ กยภาพตนเองอย างสม าเสมอ การพ ฒนาด านว ชาช พ หมายถ ง การสร างสรรค ความ ก าวหน าในเส นทางว ชาช พของตน การม ส วนร วมในสมาคมว ชาช พท เป นสมาช ก การสร างเคร อข ายก บองค กรทางการศ กษา และองค กรว ชาช พคร ต าง ๆ และการเจร ญ ในค ณธรรมจร ยธรรม การสร างสรรค ความร ด านว ชาช พ หมายถ ง การศ กษา ค นคว าการว จ ย เพ อสร างความร ในศาสตร ท เก ยวข องและความร ด านว ชาช พคร ม ผลงานทางว ชาการส วงการว ชาช พคร อย างสม าเสมอ

3 การเร ยนร ตลอดช ว ต หมายถ ง การเร ยนร ตาม ความสนใจและถน ด การเร ยนร ในส งท ช วยเสร มสร างการเป นบ คคลแห งการเร ยนร 1.2 การร บน กศ กษา การร บน กศ กษาเข าเร ยนพ จารณาจากเกณฑ ต อไปน ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในช นม ธยมศ กษาต องม คะแนน สะสมเฉล ยไม ต ากว า บ คล กภาพและความสามารถด านภาษาและเช งเหต ผล โดยใช ข อทดสอบและการส มภาษณ การว ดแววความเป นคร 1.3 การออกแบบการจ ดการเร ยนร การจ ดประสบการณ การเร ยนร ท วไป (1) การจ ดการเร ยนการสอนเน นผลล พธ การเร ยนร ของ แต ละช ดว ชา หล กส าค ญค อให ผ เร ยนเร ยนร จากสถานการณ จร ง โดยการผสมผสาน ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต เข าด วยก น การแก ป ญหาและการสร างองค ความร โดยการ เร ยนร ผ านก จกรรม โดยใช ฐานการเร ยนร จากท ม (Team-based learning) จากฐาน การท างาน (Work- based learning) และฐานการเร ยนร ด วยการ แก ป ญหา (Problembased learning) (2) การจ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะและค ณล กษณะของความ เป นคร โดยการน าความร ความสามารถทางด านทฤษฎ ไปฝ กปฏ บ ต เพ อให เก ดท กษะ และค ณล กษณะท เหมาะสมอาจด าเน นการโดยให น กศ กษาอย หอพ กของสถาบ น ผล ตคร หร อจ ดก จกรรมอ นท เท ยบเค ยงก น (3) การจ ดการเร ยนการสอนกล มช ดว ชาศ กษาท วไป ควรจ ด ให เสร จภายในป ท 2 หร อ ป ท 3 (4) การจ ดการเร ยนการสอนช ดว ชาช พคร ควรเร มจ ดในป ท 2 หร อป ท 3 และให เสร จส น ภายในป ท 4

4 การจ ดก จกรรมพ ฒนาเสร มท กษะ เพ อให ผ เร ยนม จ ตว ญญาณความเป นคร นอกเหน อจากกระบวนการจ ดการเร ยนร ในแต ละช ดว ชา โดยให ผ เร ยนเร ยนร ภาระงานในหน าท คร และการประพฤต ปฏ บ ต ตนจากคร แกนน า คร ต นแบบ คร แห งชาต หร อคร ภ ม ป ญญาท องถ น การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา 1 ป น กศ กษาต อง ปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษาท ม ค ณสมบ ต ครบตามหล กเกณฑ และเง อนไขท คณะกรรมการสภาว ชาช พคร ก าหนดในป ท 5 เป นเวลา 1 ป ภายใต การแนะน าของ ผ ทรงค ณว ฒ ด านว ชาช พคร (อาจารย น เทศก อาจารย พ เล ยง คร แกนน า คร ช านาญการ คร แห งชาต ฯลฯ) การจ ดการเร ยนร ในช ดว ชา ช ดว ชาในหล กส ตรม ล กษณะบ รณาการและได ก าหนด ผลล พธ การเร ยนร สาระการเร ยนร และกระบวนการเร ยนร ไว เป นแนวทางส าค ญ การจ ดการเร ยนร จ งควรด าเน นการโดยคณะผ สอนหร อคณะกรรมการท ต องร วมม อก น ขยายรายละเอ ยดเป นแผนการจ ดการเร ยนร ให ม ขอบข าย ด งน (1) จ ดเป นหน วยการเร ยนร ท ระบ ผลล พธ การเร ยนร ก จกรรม ส อการเร ยนร และการประเม นให ม ความเหมาะสมก บเวลา (2) ก าหนดภาระงานเป นรายบ คคลหร อรายกล มให ช ดเจน โดยเฉพาะการจ ดท าโครงงานการแก ป ญหา การฝ กท กษะและการน าเสนอผลงานของ น กศ กษา (3) การตรวจสอบความก าวหน าของการเร ยนร เพ อการปร บปร ง (4) การออกแบบกระบวนการการส งเกต การส มภาษณ จาก แหล งเร ยนร ในสถานการณ จร ง (5) การม ส วนร วมในการประเม นการเร ยนร ของน กศ กษาหร อ บ คคลอ น (6) การก าหนดต วช ว ดและเกณฑ การประเม น (7) การเท ยบหร อโอนประสบการณ การเร ยนร (ถ าม )

5 5 1.4 การพ ฒนาแหล งการเร ยนร และการใช เทคโนโลย ม การเตร ยมการในเร องส าค ญต อไปน (1) การสร างบทเร ยนเพ อการเร ยนร ด วยตนเอง (2) การจ ดท าค ม อการเร ยนร (3) การเตร ยมฐานข อม ล และเคร อข าย (4) การทดลองและการพ ฒนาส อหร อนว ตกรรม (5) อ ปกรณ เคร องม อส าหร บการฝ กปฏ บ ต และการเร ยนร (6) ภ ม ป ญญาท องถ น (7) สถานศ กษา ช มชน และคร 1.5 การฝ กประสบการณ ว ชาช พคร การฝ กประสบการณ ว ชาช พคร จะต องให น กศ กษาท ฝ กประสบ การณ ในสถานการณ จร ง โดยจ ดท งในก จกรรมการเร ยนตามช ดว ชาต าง ๆ และช ดว ชา ฝ กประสบการณ ว ชาช พ การฝ กในสถาบ นโดยความร วมม อของเคร อข ายท ง สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน องค กรเอกชน ว ด และหน วยงานอ นๆ โดย เน นผลล พธ ด งน (1) ความร และป ญญาในการเป นคร ช นว ชาช พ (2) การเสร มสร างบ คล กภาพ (3) ความต นต วในการเร ยนร และการแก ป ญหา (4) การท างานเป นท ม (5) ความเป นผ น า (6) ค ณธรรมจร ยธรรมแห งว ชาช พ (7) การด าเน นช ว ตด วยป ญญา

6 การฝ กในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน เป นการฝ กโดยใช สถานศ กษาเป นแหล งฝ กการปฏ บ ต งานจร ง โดยม จ ดเน น 4 ประการ ค อ (1) การเร ยนร การบร หารจ ดการศ กษาและการด าเน นก จการ ของสถานศ กษา (2) การเร ยนร ธรรมชาต การพ ฒนา และการแก ป ญหาของ ผ เร ยน (3) การเร ยนร เก ยวก บการจ ดการเร ยนร ในสถานศ กษาและการ พ ฒนาน กเร ยนในท กด าน (4) การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษาเป นเวลา 1 ป โดยเน น การปฏ บ ต การสอนในกล มสาระท เล อก 1-2 กล มสาระ การว จ ยช นเร ยน การปร บปร งการ สอน การม ส วนร วมในการพ ฒนาหล กส ตร การท าหน าท สน บสน นด านการเร ยนการ สอนภายใต การด แลของคร พ เล ยงท ม ประสบการณ และม ความเป นคร เป นท ยอมร บ ของบ คคลท วไป การด าเน นการฝ กประสบการณ ว ชาช พคร จ าเป นต องอาศ ยคร พ เล ยง ในสถานศ กษาม ความพร อมท จะร วมพ ฒนาความเป นคร ให ก บน กศ กษา จ งต อง ด าเน นการด งน (1) ค ดเล อกสถานศ กษาและค ดเล อกคร ท ม ความพร อม ม ระบบ การตอบแทนในร ปของการช วยพ ฒนาคร และพ ฒนาสถานศ กษาหร อค าตอบแทน (2) ท าความตกลงก บสถานศ กษาให ถ อว าการเป นพ เล ยงการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พให แก น กศ กษาเป นงานในหน าท คร และเป นภาระหน าท (Work load) ของคร เช นเด ยวก บงานอ นๆ ในสถานศ กษาน นๆ (3) ให คร พ เล ยงเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนร ในสถาบ น หร อมหาว ทยาล ย

7 7 (4) คณาจารย ของคณะคร ศาสตร ท างานว จ ยร วมก บคร พ เล ยง และสถานศ กษาเพ อพ ฒนาองค ความร แห งว ชาช พคร (5) ส งเสร มให ม การน าเสนอผลงานของคร พ เล ยงและผลงานของ สถานศ กษาร วมพ ฒนาว ชาช พคร ต อสภาว ชาช พคร เพ อประกาศเก ยรต ค ณหร อรางว ล 2. การลงม อปฏ บ ต (Do) การลงม อปฏ บ ต หมายถ ง การปฏ บ ต การตามระบบและกระบวนการท วางไว ให เป นไปตามปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ในด านการจ ดการเร ยนร การสน บสน นการด าเน นงานของอาจารย ผ สอนของสถาบ นร วมฝ กประสบการณ ว ชาช พ และการเร ยนร ของน กศ กษา การช วยแก ป ญหาในการด าเน นงาน การบ นท กและเก บ ข อม ล ผลการปฏ บ ต งาน รวมท งการจ ดส งแวดล อมเพ อสน บสน นการเร ยนร และการม อ สระในการท างานของท งคณาจารย และน กศ กษา 2.1 การบร หารหล กส ตร ในการบร หารหล กส ตรควรม การต งคณะกรรมการบร หารหล กส ตรด งน คณะกรรมการบร หารหล กส ตรระด บคณะ ประกอบด วย คณบด ศ กษาศาสตร หร อคร ศาสตร รองคณบด ผ ทรงค ณว ฒ 3-5 คน (ภายในและภายนอกสถาบ น) ต วแทนโปรแกรมว ชาหร อห วหน าภาคว ชาท เก ยวข อง ห วหน าส าน กงานคณะคร ศาสตร 1. ประสานงานก บสภาว ชาช พคร 2. ก าหนดนโยบาย แก ไขป ญหา ในการผล ตคร ตาม หล กส ตร

8 8 3. ก าก บและด แลให เป นไปหล กเกณฑ และแนวทางของ โครงการ 4. ประสานการบรรจ ผ ส าเร จการศ กษาตามโครงการ 5. แต งต งคณะอน กรรมการ/ คณะท างานเฉพาะก จได ตามความเหมาะสม 6. อ น ๆ ตามท สถาบ นมอบหมาย คณะกรรมการระด บปฏ บ ต การ ประกอบด วย 1) คณะกรรมการว ชาการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ ประธานโปรแกรมว ชา เจ าหน าท ว ชาการ 2) คณะกรรมการระด บโปรแกรมว ชา ประธานโปรแกรมว ชา กรรมการช ดว ชา 2-4 คน คณะกรรมการพ ฒนาและฝ กประสบการณ ว ชาช พคร รองคณบด ท ร บผ ดชอบด านฝ กประสบการณ ว ชาช พคร ผ ทรงค ณว ฒ 2-3 คน คณาจารย ห วหน าศ นย ศ กษาพ ฒนาคร

9 9 หน าท 1. วางแผนการจ ดการเร ยนร ของหล กส ตร 2. วางแผนการจ ดการเร ยนร ในช ดว ชา 3. วางแผนปฏ บ ต การ การฝ กประสบการณ ว ชาช พคร 4. ประเม นผลการจ ดการเร ยนร และการฝ กประสบการณ ว ชาช พ 5. จ ดประช มระหว างผ สอนและคร เคร อข ายผ บร หาร โรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พ 6. จ ดก จกรรมเสร มเพ อพ ฒนาค ณล กษณะความเป นคร และปล กจ ตส าน กความเป นคร 2.2 การฝ กประสบการณ ว ชาช พ โรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พ (1) ก าหนดโรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พคร ท ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ ของค ร สภา (2) ก าหนดแนวปฏ บ ต ในการฝ กประสบการณ ว ชาช พคร ร วมก บโรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พคร และช มชน (3) สร างความเข าใจก บโรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พคร เก ยวก บแนวทางในการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตร ร ปแบบการฝ กประสบการณ ว ชาช พและการประเม นผล ฝ ายโรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พ 2. ฝ ายสถาบ นการผล ตคร

10 10 1. จ ดผ ทรงค ณว ฒ (คร พ เล ยง, อาจารย น เทศก ) ในโรงเร ยน เพ อด แลการฝ กประสบการณ ว ชาช พคร ให ก บน กศ กษา 2. ก าหนดภาระหน าท ในการฝ กประสบการณ ของน กศ กษา 3. ก าหนดภาระหน าท ในการน เทศ 4. จ ดประช ม อบรม ส มมนา ฝ กปฏ บ ต การให ก บบ คลากรท เก ยวข องก บการฝ กประสบการณ ว ชาช พคร 5. ก าก บ ต ดตาม ประเม นผล และรายงานผล การฝ กประสบการณ ว ชาช พคร ค ณสมบ ต ของผ ทรงค ณว ฒ 1. ช านาญการสอนโดยม ประสบการณ การสอนไม ต ากว า 10 ป หร อม ความเช ยวชาญตามท คณะกรรมการก าหนด 2. เข าร บการพ ฒนาอบรมการพ ฒนาว ชาช พคร ก บสถาบ น ผล ตคร และผ านเกณฑ ท ก าหนด 3. สม ครใจท จะเป นอาจารย พ เศษของสถาบ นผล ตคร ด าน การฝ กประสบการณ ว ชาช พและปฏ บ ต ภารก จเป นค ค ด (Mentor) ของน กศ กษา 1. ให ค าแนะน า และให ค าปร กษาแก น กศ กษา ในการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พคร 2. ปล กจ ตส าน กความเป นคร ให เก ดความร กศร ทธาใน ว ชาช พคร 3. เป นแบบอย างท ด ในว ชาช พคร

11 การเช ดช เก ยรต ผ ทรงค ณว ฒ 1. แต งต งเป นอาจารย พ เศษของสถาบ นการผล ตคร 2. มอบเก ยรต บ ตรในการปฏ บ ต การ 3. มอบส ทธ พ เศษ ในการศ กษาต ออบรมหล กส ตรต าง ๆ ในสถาบ นการผล ตคร น น ๆ 4. จ ดให ค าตอบแทน เน นการปฏ บ ต งานในหน าท คร ภายใต การน เทศของ อาจารย จากสถาบ นผล ตคร และผ ทรงค ณว ฒ ว ชาช พคร ของสถานศ ษา หร อโรงเร ยนร วม พ ฒนาว ชาช พคร ได แก 1. ปฏ บ ต การสอนในช นเร ยน 2. การว จ ยในช นเร ยน 3. การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 4. งานบร การของโรงเร ยน 5. การศ กษาช มชน 6. อ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย ท งน ควรจ ดให น กศ กษาไปเร ยนร และปฏ บ ต งานใน สถานศ กษา ต งแต ป ท 1 ถ งป ท การบร หารจ ดการช ดว ชา คณะกรรมการประจ าช ดว ชาต องปร บเปล ยนกระบวนท ศน ด านการจ ดการเร ยนร ให สอดคล องก บปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร และม หน าท ด งน 1. ก าหนดแนวการจ ดการการเร ยนร ระหว างผ สอน 2. วางแผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให สอดคล องก บผลล พธ การเร ยนร ในช ดว ชา

12 12 3. ประเม นผลล พธ การเร ยนร 3. การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบ หมายถ ง การประเม นความก าวหน าในการปฏ บ ต งานของ คณาจารย และความก าวหน าในการเร ยนร ของน กศ กษาเป นระยะ การประเม นผลงาน การพ ฒนาน กศ กษาและการใช หล กส ตรเป นรายป ด วยเกณฑ การประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพจะใช มาตรฐานการผล ตคร ตามเกกณฑ ซ งส าน กงานสภา สถาบ นราชภ ฏได ออกแบบไว เม อป 2545 โดยแบ งเป นมาตรฐานบร หารจ ดการและ มาตรฐานว ชาการ ด งน มาตรฐานบร หารจ ดการ มาตรฐาน 1 ม นโยบายและกลย ทธท ใช เป นท ศทางการบร หารจ ดการ สอดคล องก บความต องการคร ของท องถ นและประเทศ มาตรฐาน 2 ม ระบบประก นค ณภาพ การผล ตคร ท จะสร างความม นใจ ได ว าจะผล ตคร ม ค ณภาพตรงตามความต องการของส งคม มาตรฐาน 3 ม ระบบบร หารจ ดการการเง นท ด และม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน 4 ม ระบบบร หารงานบ คคลท ม งพ ฒนาคนและพ ฒนางาน ให ม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน 5 ม ระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการผล ตและพ ฒนาคร ท เพ ยงพอและท นสม ย มาตรฐาน 6 ม ระบบบร หารจ ดการทร พยากรทางกายภาพและ ส งแวดล อมท ม ประส ทธ ภาพ มาตรฐานว ชาการ มาตรฐาน 7 น กศ กษาบ ณฑ ตม ค ณสมบ ต ท พ งประสงค มาตรฐาน 8 ม หล กส ตรท ม ค ณภาพในแต ละโปรแกรมว ชา

13 13 มาตรฐาน 9 คณาจารย ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความสามารถทาง ว ชาการ และพ ฒนาความก าวหน าให ม ว ชาช พอย างต อเน อง มาตรฐาน 10 ม ก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาเพ อเสร มสร างความเป นคนด และคร ด มาตรฐาน 11 ม บร การน กศ กษาท สน บสน นการพ ฒนาว ชาการและการ เข าส ว ชาช พอย างม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน 12 ม กระบวนการเร ยนการสอนท เสร มสร างปร ชาสามารถ ของน กศ กษาได เต มศ กยภาพ มาตรฐาน 13 ม กระบวนการฝ กประสบการณ ว ชาช พท เสร มสร าง ความเป นคร ท ด และคร ช นว ชาช พ มาตรฐาน 14 ม การประเม นค ณล กษณะบ ณฑ ตของน กศ กษาก อน ส าเร จการศ กษาและต ดตามผลการใช บ ณฑ ตอย างต อเน อง 4. การปร บปร ง (Act) การปร บปร ง หมายถ ง การว เคราะห ผลการด าเน นงานจากหล กฐานและ ข อม ลของผ เร ยน ของคณาจารย ของคร พ เล ยง และผ ท เก ยวข อง เพ อปร บปร งกระบวนการ ปฏ บ ต และการปร บปร งหล กส ตร ตลอดถ งปร บปร งระบบการบร หารจ ดการ ให เป นไป ตามเกณฑ มาตรฐานการผล ตคร

14 14 ค าว พากษ และข อเสนอแนะการใช หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต 5 ป โดย ศ. ดร. เอกว ทย ณ ถลาง ว นศ กร ท 3 พฤศจ กายน 2546 หล กส ตรโดยภาพรวมด การเร ยน 5 ป จะส มพ นธ ก บว ฒภาวะของผ เร ยน เป นหล กส ตรท ปร บเปล ยนว ธ การจ ดการเร ยนการสอนใหม ซ งจะม ช องว างระหว างความจร งก บส งท ต องการ ให เก ดการประย กต ใช ได มากน อยเพ ยงใดอย ท ความพร อมและค ณภาพของหม คณะค อคณาจารย และผ บร หาร โดยม หล กการ ด งน 1. ความร วมม อ - Win Win 1) ชนะด วยก นท กคน 2) ถอยคนละก าว 3) ชนะบนฐานความร วมม อ 2. ระบบ Socialization 1) ควรสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ท งในหม ผ สอนและผ เร ยน 2) โลกแห งความเป นจร งท เก ดข น เก ดจากการเสวนาในกล มเล ก ท พ ดจาก นได โดยใช หล ก INN : I = Individual (คน 1 คน ) N = Node (กล มเล ก) N = Net Work (เคร อข าย) 3. พยายามให สาระส าค ญในหล กส ตรต ดต วล กศ ษย โดยอาจารย ต องปร บเปล ยนพฤต กรรมการสอน ได แก 1) การต งค าถาม เพ อให น กศ กษาช างค ด 2) คร ไม กล วท บอกน กเร ยนว าไม ร แต จะกล บมาตอบว นหล ง 3) ม ว จารณญาณ 4) ใช สต ป ญญาชาวพ ทธ ความเป นเหต เป นผลต อก น หล ก ไตรล กษณ 5) ท าการเร ยนร ร วมก น - ค ยท กเร องระหว างคร + น กเร ยน สามารถถามได ท ก เร อง 4. การจ ดการเร ยนการสอน

15 เน อหาหล กส ตรต องค าน งถ ง 1) โลกเปล ยนแปลงไปมาก (ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย, ส งคมและว ฒนธรรม) 2) ส าน กของบ คคลเปล ยน 3) ม มมองของบ คคลเปล ยน 4.2 การปล กจ ตส าน กความเป นคร 1) การได แบบอย างท ด จากผ ท เก ยวข องท กฝ าย ได แก คณาจารย ผ สอนใน สถาบ นการผล ตคร และในโรงเร ยนร วมพ ฒนาว ชาช พคร 2) การเร ยนร จากช ดว ชาต าง ๆ ตามหล กส ตร โดยเฉพาะในกล มช ดว ชาช พ คร 4.3 ช ดว ชาช พคร ควรเร มเร ยนป ท 3 1) เพราะต องให ผ เร ยนม ความพร อมด านว ฒ ภาวะ จ งจะสร างและซ มซ บ จ ตส าน กความเป นคร ท ได ด 2) 2 ป แรก ควรเร ยนพ นฐานความเป นมน ษย (ช ดว ชาศ กษาท วไป) และช ด ว ชาเฉพาะด าน 5. การร บน กศ กษา ข อควรค าน งในการค ดเล อกน กศ กษา 1) ไม ควรเน นผลส มฤทธ อย างเด ยว เน นศ กยภาพอ นด วย (เกณฑ เกรดเฉล ยสะสม ท ก าหนด 2.75 ด แล ว) 2) การประเม นศ กยภาพในด าน - จ ตใจ - ภ า พ ล ก ษ ณ

16 16 ค าน า การผล ตคร ตามหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ 2546 ม งผล ต บ ณฑ ตคร ท ม ค ณภาพท สอดคล องก บการปฏ ร ปการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การ ศ กษาแห งชาต 2542 ซ งห วใจส าค ญของความส าเร จตามปร ชญาของหล กส ตร อย ท การจ ดการเร ยนร และการเป นแบบอย างท ด ของผ สอน และผ ท เก ยวข อง เพ อเป นการ สร างความเข าใจในการบร หารจ ดการหล กส ตร และการปร บเปล ยนกระบวนท ศน ใหม ในการผล ตคร ให ด าเน นไปตามว ตถ ประสงค ของหล กส ตร คณะอน กรรมการพ ฒนาหล กส ตร สถาบ นราชภ ฏสวนส น นทา 24 พฤศจ กายน 2546

17 17 ค ม อการบร หาร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2546

18 18 สารบ ญ ค าน า สารบ ญ การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตร บ ณฑ ต 1 1. การวางแผน การพ ฒนาคร ของคร การร บน กศ กษา การออกแบบการจ ดการเร ยนร การพ ฒนาแหล งการเร ยนร และการใช เทคโนโลย การฝ กประสบการณ ว ชาช พคร 5 2. การลงม อปฏ บ ต การบร หารหล กส ตร การฝ กประสบการณ ว ชารช พ การบร หารจ ดการช ดว ชา การตรวจสอบ การปร บปร ง 13 ค าว พากษ และข อเสนอแนะการใช หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต 5 ป 14

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information