โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21"

Transcription

1

2

3 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 จ ดโดย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ร วมก บสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย ท ปร กษา อธ การบด รองอธ การบด ฝ ายบร หาร รองอธ การบด ฝ ายบ คคล รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน ส ต รองอธ การบด ฝ ายก จการพ เศษ รองอธ การบด ฝ าย มศว องคร กษ รองอธ การบด ฝ ายว เทศส มพ นธ รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาระบบและประก นค ณภาพการศ กษา คณบด คณะศ กษาศาสตร บรรณาธ การ ดร.จาร วรรณ พลอดดวงร ตน ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาล ย ศ.ดร.เสร มศ กด ว ศาลาภรณ ศ.ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ รศ.ดร.ว ช ย วงษ ใหญ รศ.ดร.ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน รศ.ดร.ศ กด ไทย ส รก จบวร รศ.ดร.สมาน อ ศวภ ม รศ.ดร.ว ระศ กด ชมภ ค า รศ.ดร.มนตร แย มกส กร รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ ผศ.ดร.สมบ รณ อร ยา ผศ.ดร.ส ทธ พร น ยมศร สมศ กด ผศ.ดร.สงบ ประเสร ฐพ นธ ผศ.ดร.จ ณณว ตร ปะโคท ง ผศ.ดร.เจร ญว ชญ สมพงษ ธรรม ผศ.ดร.เสาวน ย ตร พ ทธร ตน ผศ.ดร.ศ ร ถ อาสนา ผศ.นอ.ดร.สราย ทธ ก นหลง ดร.น ตย โรจน ร ตนวาณ ชย ดร.น คม นาคอ าย ดร.พ ธาน พ นทอง ดร.ส มฤทธ กางเพ ง ดร. ส วด อ ปป นใจ ดร.เฉล มพล ฐ ต น ราม ย ดร.ศรพล แสงงาม ดร.ประย ทธ ช สอน ดร.พ นช ย ยาว ราช ดร.เทอดชาต ช ยพงษ ดร.พรรณ ส ว ตถ ดร.พ ชญาภา ย นยาว ดร.จต รงค อ นทร ร ง ดร.เพล นใจ พฤกษชาต ร ตน ผ ทรงค ณว ฒ ภายในมหาว ทยาล ย รศ. ดร.ประพ นธ ศ ร ส เสาร จ อ.ว ฒน ย โรจน ส มฤทธ ผศ.ดร.ไพบ ลย อ อนม ง ผศ.ดร.พวงร ตน เกษรแพทย ดร.อน นต มาลาร ตน ดร.จาร วรรณ พลอยดวงร ตน ดร.สมชาย เทพแสง เร อเอก ดร.อภ ธ ร ทรงบ ณฑ ตย ดร.สรภ คสรณ ฉ ตรกมลท ศน

4 ผ ประสานงาน ผศ.ดร.พวงร ตน เกษรแพทย ดร.อน นต มาลาร ตน ดร.จาร วรรณ พลอยดวงร ตน ดร.สมชาย เทพแสง เร อเอก ดร.อภ ธ ร ทรงบ ณฑ ตย ดร.สรภ คสรณ ฉ ตรกมลท ศน จ ดพ มพ โดย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 114 ซอยส ข มว ท 23 เขตว ฒนา กร งเทพฯ โทรศ พท ต อ. โทรสาร พ มพ คร งท 1 เมษายน 2556 จ านวน 700 เล ม ISBN.. ออกแบบปก ศ ร เพ ญ พ ลาค ณ จ ดร ปเล ม ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ

5 สารคณบด คณะศ กษาศาสตร คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นสถาบ นท เก าแก ท ม ช อเส ยงในการผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อเป นผ น าด านการศ กษา ท เป ยมด วยองค ความร และจ ตว ญญาณของ ความเป นคร จนเป นท ยอมร บในส งคมไทยมาเป นเวลายาวนาน ซ งคณะศ กษาศาสตร ตระหน กถ ง ความส าค ญในการด าเน นการตามเจตนารมณ ของมหาว ทยาล ยท ม งเน นพ นธก จต อส งคมในการจ ด การศ กษา และให บร การทางว ชาการ รวมท งการเข าไปม ส วนร วมก บส งคมในการส บสานและเสร มสร าง ภ ม ป ญญาไปพร อมก บการพ ฒนาองค ความร ท เป นรากฐานของการเปล ยนแปลงทางส งคม ส งเสร มให เก ดการว จ ยและพ ฒนาน กว จ ยท ม ค ณภาพเพ อสร างองค ความร ด านการศ กษา โดยเฉพาะอย างย ง การเปล ยนแปลงการศ กษาในศตวรรษท 21 การจ ดโครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 ในป พ.ศ.2556 ภาคว ชาการบร หารการศ กษาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒได ร บเก ยรต จากสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย ให เป นเจ าภาพในการจ ดงาน ภายใต ห วข อ การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 ซ งถ อเป นโอกาสของทางคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ ในการเข ามาม บทบาทเต มเต มองค ความร ทางว ชาการ ให แก คณาจารย น กว จ ย น ส ต น กศ กษา ตลอดจนประชาชนท วไปท ม ความสนใจในงานว ชาการด านการบร หารการศ กษา โดยงานน ทางคณะได ประสานงานและร วมม อก บองค การภายนอกเพ อสร างสรรค บรรยากาศทางว ชาการ ผ าน การว จ ยของน กว จ ย เพ อให เก ดงานว จ ยท ล มล ก ก าวไกล สามารถน ามาใช บ รณาการ ตลอดจนเป น ว ตถ ด บในการสร างสรรค งานว จ ยเพ อไขข อข องใจและแก ไขป ญหาทางการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ต อไป คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ขอขอบค ณ ห วหน าภาคว ชาการบร หาร การศ กษา และสมาคมพ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย มหาว ทยาล ยต างๆ องค การ ภายนอกท เก ยวข อง ตลอดจนคณาจารย น กว จ ย บ คลากรสายสน บสน น น ส ต และผ ม ส วนร วมในการจ ด โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 ซ งแสดงถ งความร วมม อในการพ ฒนางาน ว ชาการด านการศ กษาอ นทรงค ณค าข นอ กวาระหน ง ด วยความปรารถนาด และขอขอบค ณ รองศาสตราจารย ดร.ประพ นธ ศ ร ส เสาร จ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ

6 สารห วหน าภาคการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ม การจ ดการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา มาเป นเวลานานเก อบ 40 ป และย งเป นสมาช กของสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย ซ งเป นการร วมก นท าก จกรรมทางว ชาการและ การว จ ย ของสถาบ นท เป ดสอนสาขาว ชาการบร หารการศ กษาท วประเทศ ในป พ.ศ.2556 ภาคว ชาการบร หารการศ กษาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ร บเก ยรต ให เป นเจ าภาพในการจ ดงานบร หารส มพ นธ คร งท 35 ป ภายใต ห วข อ การบร หาร การศ กษาในศตวรรษท 21 ท งน ทางภาคว ชาร ส กย นด เป นอย างย งท ได ม ส วนร วมในการสร างเคร อข าย งานว จ ยของภาคว ชาการบร หารการศ กษาจากมหาว ทยาล ยต างๆ ตลอดจนความร วมม อจากหน วยงาน ภายนอก เพ อถ ายทอดและเช อมโยงองค ความร ด านการบร หารการศ กษากระบวนท ศน ใหม ในศตวรรษท 21 ท งน เวท การประช มว ชาการจะเป ดโอกาสให คณาจารย น กว จ ย น กว ชาการ น ส ต น กศ กษา ตลอดจน ผ ท สนใจท วไปได ม โอกาสเผยแพร ผลงานว จ ยตลอดจนได แลกเปล ยนเร ยนร องค ความร อ นเก ดจาก กระบวนการว จ ยท ม ประส ทธ ภาพ ถ อเป นการต อยอดความร เพ อเป าหมายในการน าผลการว จ ยและ องค ความร ท ได ร บมาใช ในการสร างสรรค ประโยชน ส งส ดต อส งคมและประเทศชาต ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ตระหน กและเล งเห นถ งความส าค ญในการจ ดโครงการบร หาร การศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย ท นอกจากจะม ส วนช วยให น กว ชาการการบร หารการศ กษาได ต ดต อ ส มพ นธ ก นเช งว ชาการแล ว ย งสามารถพ ฒนาน กว ชาการท ม ค ณภาพและงานว จ ยท ม ค ณค า ปล กฝ ง ส งคมอ ดมป ญญาให เก ดข นแก ส งคมไทยได ในท ส ด ขอช นชมและขอบค ณคณะกรรมการด าเน นงานจ ดโครงการฯและผ ม ส วนเก ยวข องก บการด าเน น โครงการน ท กท าน ถ อเป นอ กคร งท ประชาคม คณะศ กษาศาสตร ตลอดจนชาว มศว ได ร วมก นแสดง พล งและความร วมม ออย างสร างสรรค ขอขอบค ณคณาจารย และน ส ต สาขาการบร หารการศ กษาท ช วย บร หารจ ดการและประสานงานจนเก ดโครงการท ม ค าย งโครงการน ข นมาอย างส าเร จล ล วง ด วยหว งเป น อย างย งว าท านผ เข าร วมโครงการจะสามารถน าองค ความร เหล าน มาใช ในการผล กด นงานว ชาการด าน การบร หารการศ กษาของโรงเร ยน ช มชน ส งคม และประเทศชาต ต อไป ด วยความปรารถนาด และขอขอบค ณ ดร.สมชาย เทพแสง ห วหน าภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ

7 บรรณาธ การแถลง สมาคมพ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย ได จ ดให ม งานบร หารส มพ นธ ข นท ก ป โดยในป พ.ศ น มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒได ร บเก ยรต จากสมาคมให เป นเจ าภาพใน การจ ดงาน ซ งถ อเป นการจ ดงานข นเป นคร งท 35 ในห วข อ การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 เพ อ เป ดเวท ว ชาการท รวบรวมผลงานว จ ยท ม ค ณภาพจากคณาจารย น กว ชาการ น กว จ ย น ส ต และ น กศ กษา ตลอดจนผ ท สนใจในศาสตร ว ชาการบร หารการศ กษา ก อให เก ดการต อยอดองค ความร ท ล กซ ง กว างขวาง รวมถ งสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการให เข มแข ง ตอบโจทย และแก ป ญหาทาง การบร หารการศ กษาซ งน าไปส การพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ในศตวรรษท 21 ได ใน ท ส ด ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ประสาน ความร วมม อก บสมาคมพ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย ภาคว ชาการบร หาร การศ กษาของมหาว ทยาล ยต างๆท วประเทศ ตลอดจนองค การภายนอก เพ อร วมก นน าเสนอผลงาน ว ชาการท ม ค ณภาพ น าสนใจ ตรงตามม ต ทางการศ กษาในศตวรรษท 21 ท งน ม ผลงานว จ ยท ผ าน การค ดเล อกท งส น 32 ผลงาน ซ งม ผ ทรงค ณว ฒ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ตรวจสอบค ณภาพ เพ อร กษามาตรฐานในการจ ดงานการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย ในนามของกองบรรณาธ การ ขอขอบพระค ณผ ทรงค ณว ฒ ท ได ให เก ยรต และสละเวลาในการร วม ตรวจสอบค ณภาพงานว จ ย และให ค าแนะน าอ นม ค าย งต อการจ ดงาน ขอขอบค ณคณะกรรมการ การด าเน นงานท กฝ าย ท ได ร วมก นงานในท กข นตอน ท าให การจ ดงานคร งน เป นไปด วยความเร ยบร อย และม ค ณภาพย ง บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ได วางไว และสร างโอกาสในการรวบรวม เผยแพร และ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ งานว จ ยในสาขาการบร หารการศ กษา เพ อเป นฐานค ดในการสร างสรรค ผลงานว จ ย ตลอดจนข อค นพบท ม ประโยชน ต อการพ ฒนาการศ กษาไทยและส งคมไทยได ต อไป ดร.จาร วรรณ พลอยดวงร ตน บรรณาธ การ

8 ก าหนดการจ ดงาน โครงการบร หารส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ส ข มว ท 23 กร งเทพมหานคร ****************** ว นศ กร ท 19 เมษายน 2556 เวลา น. เวลา น. เวลา น. เวลา น. เวลา น. ลงทะเบ ยน คณาจารย และกรรมการสมาคม ประช มแลกเปล ยน ประเด น การจ ดการเร ยนการสอน และแนวทางการสร างความร วมม อ และเคร อข ายในการจ ดการเร ยนการสอนและการว จ ย น ส ต น กศ กษา ประช ม เพ อรวบรวมป ญหาและข อเสนอแนะใน การจ ดการเร ยนการสอนเพ อให เหมาะสมก บบร บท และ ความต องการของน ส ตน กศ กษา คณาจารย และน ส ตน กศ กษา สร ปประเด นท ศทางการจ ดการ เร ยนการสอนและการว จ ย สาขาบร หารการศ กษา งานราตร บร หารการศ กษาส มพ นธ คร งท 35 Dinner Talk : บทบาทของมหาว ทยาล ยในการ พ ฒนาผ บร หารการศ กษา การแสดงจากท กมหาว ทยาล ย ประกวด ดาว-เด อน บร หารการศ กษา พ ธ มอบตราส ญล กษณ งานบร หารส มพ นธ

9 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 เวลา น. เวลา น. เวลา น. เวลา น. เวลา น. เวลา น. ลงทะเบ ยน พ ธ เป ดและปาฐกถา พ เศษ เร อง ผ บร หารการศ กษาใน ศตวรรษท 21 ร บประทานอาหารว าง เสวนาทางว ชาการ เร อง การบร หารการศ กษาใน ศตวรรษท 21 ร บประทานอาหารกลางว น น าเสนอผลงานว ชาการภาคบรรยาย ห องน าเสนอ A จร ยธรรม และจ ตส าน กต อโลก ของศตวรรษท 21 ห องน าเสนอ B มาตรฐานและการประเม น ของศตวรรษท 21 ห องน าเสนอ C การบร หารหล กส ตรและการสอน ของศตวรรษท 21 ห องน าเสนอ D การพ ฒนาว ชาช พ ของศตวรรษท 21 ห องน าเสนอ E สภาพแวดล อมการเร ยนร ของศตวรรษท 21 ห องน าเสนอ F การบร หารสถานศ กษาในศตวรรษท 21 *******************************

10

11 ภาคบรรยาย

12

13 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 ห อง A จร ยธรรม และจ ตส าน กต อโลก ของศตวรรษท ค ม อการจ ดก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม น กเร ยนโรงเร ยน เกาะจ นทร พ ทยาคาร ย พยง ว นวงษ พวงร ตน เกสรแพทย อภ ธ ร ทรงบ ณฑ ต และจาร วรรณ พลอยดวงร ตน ศ กษาความเป นภาวะผ น าทางจร ยธรรมตามแนวพระพ ทธศาสนาของ ผ บร หารสถานศ กษา เขตภาษ เจร ญ ส งก ดกร งเทพมหานคร พระมหาวช รว ชญ คามพ น จ และสมชาย เทพแสง ย ทธศาสตร การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ในการบร หาร โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 30 ภ ม ไพร ตน อน พ นธ ว ระศ กด ชมภ ค า สงบ ประเสร ฐพ นธ และจ ณณว ตร ปะโคท ง การบร หารความข ดแย งของโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดใหญ บนพ นท ส งจ งหว ดเช ยงราย ป ยะศ กด ชนะช ย ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม

14 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 ห อง B มาตรฐานและการประเม น ของศตวรรษท การพ ฒนางานน เทศภายในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 2 ก ลยา จ าวประย ร ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม แนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3 ณ ชากร เต าประจ ม ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม การด าเน นงานประก นค ณภาพภายในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 2 วรพล จ าวประย ร ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม การศ กษาองค ประกอบของภาวะผ น าทางว ชาการท สามารถพยากรณ การด าเน นงานประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 1 ปรต ประท มส วรรณ อภ ธ ร ทรงบ ณฑ ตย และอน นต มาลาร ตน แนวทางพ ฒนาการด าเน นงานประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยนเอกชน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ภ ชงค พรมการ ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม

15 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 ห อง C การบร หารหล กส ตรและการสอน ของศตวรรษท การพ ฒนาร ปแบบการจ ดการความร ในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ศ ร ล กษณ เส งม เจร ญว ช สมพงษ ธรรม และมนตร แย มกส กร การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ ของโรงเร ยนต นแบบและโรงเร ยนพร อมใช ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 36 กระจ าง หล กค า ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม การพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยนโรงเร ยนในกล มเคร อข าย พ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย ภพธนภ ต ค าส ร นทร ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม การบร หารจ ดการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หาร ส วนต าบลในอ าเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย ธ ญญร ตน ค าส ร นทร ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษา ขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร น ลวรรณ ว ฒนา และอภ ธ ร ทรงบ ณฑ ตย

16 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 ห อง D การพ ฒนาว ชาช พ ของศตวรรษท ประเด นท าทายด านการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน องของ โรงเร ยนม ธยมศ กษา สมเจษฎ ศร สมจ กร และคณะ การพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการจ ดการความร ในโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 เฉล มช ย วรรณสาร พ นล ช ย ยาว ราช สมบ รณ อร ยา และเทอดชาต ช ยพงษ ภาวะผ น าทางว ชาการของคร ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา สหว ทยาเขต เบญจส ร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 พรช ย ธนปารม ก ล และ สมชาย เทพแสง แนวทางการพ ฒนาความม ว น ยของข าราชการคร ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3 พรสวรรค ทว สว สด ส วด อ ปป นใจ เฉล มพล ฐ ต น ราม ย และศรพล แสงงาม ภาวะผ น าของผ บร หารสถานศ กษาตามความคาดหว งของคร ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3 อน นต ทาน น พ นช ย ยาว ราช สมบ รณ อร ยา และเทอดชาต ช ยพงษ การศ กษาค ณล กษณะภาวะผ น าเช งอ เล กทรอน กส ของผ บร หาร ระด บกลางโรงเร ยนในฝ นจ งหว ดอ างทอง ภาคภ ม งอกงาม

17 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 ห อง E สภาพแวดล อมการเร ยนร ของศตวรรษท การบร หารจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนาการใช ภาษาท สองส าหร บการส อสาร ของน กเร ยนต างชาต โรงเร ยนนานาชาต เช ยงใหม วรวรรณ น ม ตพงษ ก ล ว ระศ กด ชมพ ค า เกต มณ มากม และสงบ ประเสร ฐพ นธ การบร หารจ ดการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หาร ส วนต าบล ในอ าเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย ธนพรรธน ค าแดง สมบ รณ อร ยา พ นช ย ยาว ราช 4 และเทอดชาต ช ยพงษ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการของโรงเร ยนในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 36 (เช ยงราย-พะเยา) บ ญร ตน พ มขาล พ นช ย ยาว ราช สมบ รณ อร ยา และเทอดชาต ช ยพงษ ความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน ของผ บร หารโรงเร ยนก บการบร หาร ส งแวดล อมในโรงเร ยนของผ บร หารโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาฉะเช งเทรา เขต 2 อ ไรวรรณ ไชยโย และอภ ธ ร ทรงบ ณฑ ตย ความส มพ นธ ระหว างบรรยากาศองค การก บการท างานเป นท มของคร ใน โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 สหว ทยาเขตราชนคร นทร พงษ พ นธ จ นทร เพ ง และสมชาย เทพแสง

18 ว นเสาร ท 20 เมษายน 2556 ห อง F การบร หารสถานศ กษา ของศตวรรษท การบร หารจ ดการสถานศ กษาท ม ข อจ าก ดด านทร พยากรทางการศ กษาใน บร บทชนเผ าภาคเหน อตอนบนของประเทศไทย ต ณณภพ หลวงมณ ร ปแบบการบร หารค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศของโรงเร ยน ขนาดเล ก บ ณยก ล ห ตถก การพ ฒนาร ปแบบความส มพ นธ เช งสาเหต ท ม อ ทธ พลต อประส ทธ ผลของ โรงเร ยนเร ยนร วมระด บม ธยมศ กษา ร งช วา ส ขศร พรรณ ส ว ตถ พ ชญาภา ย นยาว และจต รงค อ นทร ร ง การบร หารสถานศ กษาในฐานะน ต บ คคลของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 ก ญจน ร ตน ประเสร ฐย ง เฉล มพล ฐ ต น รม ย พ นช ย ยาว ราช และศรพล แสงงาม การระดมทร พยากรทางการศ กษาของโรงเร ยนม ธยมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 36 จ กรกฤษณ พ ทธะ ส วด อ ปป นใจ สมบ รณ อร ยา และเพล นใจ พฤกษชาต ร ตน ป จจ ยทางการบร หารท ส งผลต อความส าเร จในการด าเน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กในพ นท อ าเภอเม องเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย เพ ญนภา ค าน อย พ นช ย ยาว ราช สมบ รณ อร ยา และเทอดชาต ช ยพงษ

19 จร ยธรรม และจ ตส าน กต อโลก ของศตวรรษท 21

20

21 ล าด บท 1: การพ ฒนาร ปแบบการจ ดการความร ในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน* THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMALL SIZE PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION ศ ร ล กษณ เส งม 1, เจร ญว ชญ สมพงษ ธรรม 2, มนตร แย มกส กร 3 1 น ส ตหล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา 2 ผ ช วยศาสตราจารย ผ อ านวยการศ นย นว ตกรรมการบร หารและผ น าทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา 3 รองศาสตราจารย คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาร ปแบบการจ ดการความร ในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล กส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด วยว ธ การว จ ยแบบผสม(mixed methods)ด าเน นการว จ ย 4 ข นตอน ประกอบด วย 1) การว เคราะห ข อม ลพ นฐานเก ยวก บสภาพและป ญหาของการจ ดการความร ในโรงเร ยนประถมศ กษา ขนาดเล ก โดยการว เคราะห เอกสาร (Documentary Analysis) และการส มภาษณ เช งล กก บผ บร หารและคร ในโรงเร ยน กล มต วอย างท ได มาจากการเล อกอย างเจาะจงจ านวน 5 แห ง เพ อก าหนดกรอบแนวค ดในการร างร ปแบบการจ ดการ ความร 2) การพ ฒนาร ปแบบโดยใช เทคน คเดลฟายก บกล มผ เช ยวชาญจ านวน 18 คน 3) การประเม นความเหมาะสม ของร ปแบบโดยใช เทคน คการสนทนากล ม ( Focus group) และ 4) การศ กษาความเป นไปได ในการน าร ปแบบไปใช ปฏ บ ต ในสถานศ กษาโดยใช แบบสอบถามเก บข อม ลจากผ บร หารและคร ในโรงเร ยนกล มต วอย างจ านวน 5 โรงเร ยน ประกอบด วยผ บร หารโรงเร ยนจ านวน 5 คน และคร ผ สอนจ านวน 22 คน ผลการว จ ย พบว า ร ปแบบในการจ ดการความร ในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน ประกอบด วย 7 ข นตอนได แก 1) สร างว ส ยท ศน การจ ดการความร ประกอบด วย 19 ก จกรรม 2) ปฏ บ ต การ จ ดการความร จนเป นน ส ย ประกอบด วย 22ก จกรรม 3) จ ดเก บความร อย างเป นระบบ ประกอบด วย 17 ก จกรรม 4) พบปะแลกเปล ยนความร ประกอบด วย 19 ก จกรรม 5) น าความร ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 17 ก จกรรม 6) บ นท กว ธ ปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ประกอบด วย 18 ก จกรรม และ 7) การเผยแพร ความร ประกอบด วย 14 ก จกรรม โดยท ง 7 ข นตอนด าเน นการใน 3 ระยะค อระยะก อต ว (Knowledge Management Foundation) ระยะพ ฒนา ( Knowledge Management Circle) ระยะค ณภาพ(Knowledge Management Quality) ผลการประเม นความเหมาะสม และศ กษาความเป นไปได ในการน าร ปแบบไปใช ปฏ บ ต ในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก อย ในระด บมากท ส ด 1

22 ล าด บท 2: การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ.ศ ของโรงเร ยนต นแบบและโรงเร ยนพร อมใช ในส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 36 The School Curriculum Administration Based on the Basic Education Core Curriculum B.E of Model Schools and Schools with Readiness under the Secondary Educational Service Area Office 36 กระจ าง หล กค า 1, ส วด อ ปป นใจ 2, เฉล มพล ฐ ต น ราม ย 3, ศรพล แสงงาม 4 Piyasak Chanachai 1, Suwadee Ouppinjai 2, Chalermpon Titiniramai 3, Sornpon Sangngam 4 1 น ส ตการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 2 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 3 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 4 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพป ญหาและแนวทางพ ฒนาการบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตามแนวทางหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ของโรงเร ยนต นแบบและโรงเร ยนพร อมใช ในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 36 จ านวน 28 โรงเร ยน ประชากรท ใช ในการว จ ย ได แก ผ บร หาร ห วหน ากล มงานว ชาการ ห วหน ากล มสาระการเร ยนร และห วหน างานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน รวมจ านวน 308 คน ผลการว จ ยพบว า 1. สภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตามแนวทางหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ของโรงเร ยนต นแบบและโรงเร ยนพร อมใช ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต36 ด งน 1)ด าน การส งเสร มสน บสน นเก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร 2)ด านการส งเสร มสน บสน นเก ยวก บการสน บสน นงบประมาณ ทร พยากร 3) ด านการส งเสร มสน บสน นเก ยวก บการด าเน นงานแบบม ส วนร วม 4) ด านการส งเสร ม สน บสน นเก ยวก บ การสน บสน นทางว ชาการ 5)ด านการจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา 6)ด านก าก บด แลค ณภาพ เก ยวก บ การน เทศต ดตาม การใช หล กส ตร 7) ด านก าก บด แลค ณภาพเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน 8) ด านก าก บด แลค ณภาพ เก ยวก บ การว จ ยและต ดตามผลการใช หล กส ตร 9) ด านก าก บด แลค ณภาพเก ยวก บสร ป รายงานผล/ปร บปร ง/แก ไข ในภาพรวม ม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก 2. ป ญหาการบร หารหล กส ตรสถานศ กษา ตามแนวทางหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ของโรงเร ยนต นแบบและโรงเร ยนพร อมใช ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 36 ด งน 1) ด านการส งเสร ม สน บสน น เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร 2) ด านการส งเสร ม สน บสน นเก ยวก บการสน บสน น งบประมาณ ทร พยากร 3) ด านการส งเสร ม สน บสน น เก ยวก บการด าเน นงานแบบม ส วนร วม 4) ด านการส งเสร ม สน บสน น เก ยวก บการสน บสน นทางว ชาการ 5) ด านการจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา 6) ด านก าก บ ด แลค ณภาพ เก ยวก บ การน เทศ ต ดตามการใช หล กส ตร 7) ด านก าก บ ด แลค ณภาพ เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน 2

23 8) ด านก าก บ ด แลค ณภาพ เก ยวก บการว จ ยและต ดตามผลการใช หล กส ตร 9) ด านก าก บ ด แลค ณภาพ เก ยวก บสร ป/ รายงานผล/ปร บปร ง/แก ไขในภาพรวมม ป ญหาน อย 3. ผลการว เคราะห แนวทางการพ ฒนาการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา พบว า ต องส งเสร มให คร ได ร บ การพ ฒนาด วยว ธ การท หลากหลายและด าเน นการอย างต อเน อง เช น การประช มส มมนา การอบรมเช งปฏ บ ต การ การศ กษาด งาน การต ดตามข อม ลข าวสารผ านส อเทคโนโลย ต างๆ และสน บสน นงบประมาณ ทร พยากรให เพ ยงพอ เหมาะสม นอกจากน ย งต องม การส งเสร มการด าเน นงานแบบสร างเคร อข ายและการม ส วนร วมในระด บต างๆ ท งใน สถานศ กษาและนอกสถานศ กษาอย างจร งจ ง ตลอดจนส งเสร มบรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร ท งการจ ดการแหล งเร ยนร และการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น ค าส าค ญ: การบร หารหล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2551 ของโรงเร ยนต นแบบ และโรงเร ยนพร อมใช ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 36 3

24 ล าด บท 3: การพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยนโรงเร ยนในกล มเคร อข าย พ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย THE APPROACHES TO DEVELOP DEMOCRACY LIFESTYLE OF STUDENTS IN WIANG CHIANGSAEN EDUCATION DEVELOPMENT NETWORK GROUP CHIANGRAI PROVINCE ภพธนภ ต ค าส ร นทร 1, ส วด อ ปป นใจ 2, เฉล มพล ฐ ต น ราม ย 3, ศรพล แสงงาม 4 Phopthanathat Kamsuran 1, Suwadee Ouppinjai 2, Chalermpon Titiniramai 3, Sornpon Sangngarm 4 1 น ส ตการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 2 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 3 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 4 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพป ญหาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยน เพ อหาแนวทาง การพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยนโรงเร ยนในกล มเคร อข ายพ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสนประชากรท ใช ใน การว จ ย ได แก ผ บร หารสถานศ กษา คร ท ร บผ ดชอบในก จกรรมประชาธ ปไตย คณะกรรมการน กเร ยน และประธาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนในกล มเคร อข ายพ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย จ านวนท งส น 36 คน เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลโดยใช ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และแจก แจงความถ น าข อม ลท ได จากแบบสอบถามไปด าเน นการสนทนากล ม เพ อหาแนวทางการพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตย ของน กเร ยนโรงเร ยนในกล มเคร อข ายพ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงรายท าการว เคราะห ข อม ลโดย การว เคราะห เน อหา (Content Analysis) ผลการว จ ยพบว า 1. สภาพว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยนโรงเร ยนในกล มเคร อข ายพ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสน อย ใน ระด บมาก 2. ป ญหาเก ยวก บว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยน ด านคารวธรรม พบว า พ ดค ยก นโดยใช ภาษาไม ส ภาพ พ ดจาส อเส ยดและกล าวร ายก น ด านสาม คค ธรรม พบว า คร ไม เป ดโอกาสให น กเร ยนได ประเม นผลงานของตนเอง กล มและของเพ อนด านป ญญาธรรม พบว า คณะกรรมการน กเร ยนม บทบาทในการต ดส นป ญหาน อย 3. แนวทางพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยนม ด งน 1) ผ บร หารสถานศ กษาต องให ความส าค ญก บ การพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 2) บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องต องปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด 3) การพ ฒนาว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยต องด าเน นการอย างเป นระบบ ต อเน อง 4) คร ควรจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 4

25 โดยใช กระบวนการกล ม 5) คร ต องฝ กฝนให น กเร ยนได ค ดว เคราะห ต ดส นใจ และสามารถแก ป ญหาบนพ นฐานของ ความถ กต องและม เหต ผลสน บสน น 6) สถานศ กษาต องจ ดบรรยากาศให เอ อต อการพ ฒนาประชาธ ปไตย และ 7) ผ บร หารสถานศ กษาควรยกย องผ ท ปฏ บ ต ตามว ถ ช ว ตประชาธ ปไตย ค าส าค ญ: ว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยของน กเร ยน โรงเร ยนในกล มเคร อข ายพ ฒนาการศ กษาเว ยงเช ยงแสน 5

26 ล าด บท 4: การบร หารจ ดการพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หารส วน ต าบลในอ าเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย CHILD DEVELOPMENT CENTER ADMINISTRATION BELONG TO SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN CHIANGSAEN DISTRICT CHIANGRAI PROVINCE40 ธ ญญร ตน ค าส ร นทร 1, ส วด อ ปป นใจ 2, เฉล มพล ฐ ต น ราม ย 3, ศรพล แสงงาม 4 Thanyarat Kamsuran 1, Suwadee Ouppinjai 2, Chalermpon Titiniramai 3, Sornpon Sangngarm 4 1 น ส ตการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 2 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 3 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 4 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก และเพ อหา แนวทางการบร หารศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หารส วนต าบล ในอ าเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงรายกล ม ต วอย าง ได แก บ คลากรท เก ยวข องก บศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หารส วนต าบล ในอ าเภอเช ยงแสน จ งหว ด เช ยงราย จ านวน 128 คน และผ ทรงค ณว ฒ จ านวน 5 ท าน เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถาม ว เคราะห ข อม ลโดยใช ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และแจกแจงความถ และแบบส มภาษณ เช งล ก ผ ทรงค ณว ฒ ท เก ยวข องก บศ นย พ ฒนา เด กเล ก เพ อศ กษาแนวทางการบร หารงานศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หารส วนต าบล ในอ าเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย ผลการว จ ยพบว า ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนต าบลในอ าเภอเช ยงแสนจ งหว ดเช ยงราย ม สภาพการบร หารศ นย พ ฒนาเด กเล ก ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการ ด านอาคารสถานท ส งแวดล อม และ ความปลอดภ ย ด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร และด านการม ส วนร วมและการสน บสน นจากช มชน อย ในระด บ มากส วนป ญหาในการบร หารศ นย พ ฒนาเด กเล ก ด านบ คลากรและการบร หารจ ดการเป นอ นด บแรก รองลงมาค อด าน อาคารสถานท ส งแวดล อมและความปลอดภ ย ป ญหาด านว ชาการและก จกรรมตามหล กส ตร ส วนแนวทาง การพ ฒนาการบร หารจ ดการศ นย พ ฒนาเด กเล ก พบว า ท กฝ ายท เก ยวข องในการบร หารแต ละด านและควรม ความค ดเห นหร อแนวทางการด าเน นงานไปในท ศทางเด ยวก น โดยม การวางแผนร วมก น ม การปฏ บ ต ตามแผน ม การตรวจสอบประเม นผล และม การปร บปร งพ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพต อไป ค าส าค ญ: การพ ฒนา การบร หารจ ดการ ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 6

27 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 ล าด บท 5: การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร A STUDY OF ACADAMIC ADMINISTRATION IN THE SMALL-SIZE PRIMARY SCHOOL UNDER CHON BURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION OFFICE 2 น ลวรรณ ว ฒนา 1, อภ ธ ร ทรงบ ณฑ ตย Ninlawan Wattana 1, Apithee Songbandith 2 1 น ส ตการศ กษามหาบ ณฑ ตย สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 2 อาจารย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ความม งหมายเพ อศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร ในขอบข ายงาน 6 ด าน ค อ การพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา การพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว ดผลประเม นผลและเท ยบโอนผลการเร ยนการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา การพ ฒนาส อและนว ตกรรมทางเทคโนโลย ทางการศ กษา และการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา และเพ อเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารโรงเร ยนและคร ว ชาการท ม ต อการบร หารงานว ชาการ ตาม ความแตกต างของประสบการณ การท างาน สถานภาพทางต าแหน ง ร ปแบบการจ ดช นเร ยนและท ต งโรงเร ยน ในการศ กษาว จ ยคร งน กล มต วอย างเป นผ บร หารโรงเร ยนและคร ว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดชลบ ร โดยม ผ บร หาร 48คน คร ว ชาการ 48 คน เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณค า สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ ค าร อยละ ค าความถ ค าเฉล ย ค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต างโดยหาค าสถ ต t-testและสถ ต ว เคราะห ความแปรปรวน แบบทางเด ยว (One Way ANOVA) เม อพบความแตกต าง จะท าการเปร ยบเท ยบเป นรายค โดยว ธ การของเชฟเฟ (Sheffe Methods) ผลการว จ ยพบว า 1. สภาพการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล กส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร ม การปฏ บ ต งานโดยรวมอย ในระด บมาก 2. การเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารโรงเร ยนก บคร ว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร จ าแนกตาม ประสบการณ การท างาน สถานภาพทาง ต าแหน ง ร ปแบบการจ ดช นเร ยน และท ต งโรงเร ยนพบว าผ บร หารและคร ว ชาการท ม ประสบการณ การท างานต างก น และ ร ปแบบการจ ดช นเร ยนต างก นม ระด บการปฏ บ ต งานด านการบร หารว ชาการโดยรวมแตกต างก นอย างม น ยส าค ญ ทางสถ ต ท ระด บ.05 ส าหร บสถานภาพทางต าแหน งต างก น ร ปแบบการจ ดช นเร ยนต างก น ม ระด บการปฏ บ ต งาน การบร หารงานว ชาการโดยรวมแตกต างก นอย างไม ม น ยส าค ญทางสถ ต 7

28 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 3.ป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร ตามความค ดเห นของผ บร หารโรงเร ยนและคร ว ชาการ ด าน การพ ฒนาการเร ยนร ม ป ญหามากท ส ด รองลงมาค อ ด านการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา และด านการพ ฒนาส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการจ ดการศ กษา ตามล าด บ ม ข อเสนอแนะค อ จ ดอบรมให ความร จ ดท าค ม อปฏ บ ต งาน และน เทศอย างต อเน อง ค าส าค ญ: การบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนขนาดเล ก 8

29 ล าด บท 6: การส งเคราะห งานว จ ยเก ยวก บการส งเสร มพฤต กรรมการอ านของ น กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน A SYNTHESIS OF RESEARCH RESULTS ON READING BEHAVIOR PROMOTION OF STUDENTS IN BASIC EDUCATION อน นต เฮงส วรรณ 1 2, พวงร ตน เกษรแพทย Anan Hengsuwan, Puongrat Kesonpat 2 1 น ส ตการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 2 ผ ช วยศาสตราจารย ภาค ว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเคราะห งานว จ ยเก ยวก บการส งเสร มพฤต กรรมการอ านของน กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐาน ในขอบเขตเน อหา 3 ด าน ได แก การส งเสร มการอ าน พฤต กรรมการอ าน และป ญหาท เก ยวข องก บ การอ าน จากงานว จ ยระด บว ทยาน พนธ ปร ญญาน พนธ สารน พนธ การศ กษาค นคว าอ สระ การค นคว าแบบอ สระ การศ กษาค นคว าด วยตนเอง ภาคน พนธ และงานว จ ยของสถาบ นอ ดมศ กษา จ านวน 30 แห ง ซ งท าการว จ ยในช วงป พ.ศ จ านวน 93 เร อง โดยใช ว ธ การว เคราะห เน อหา เคร องม อท ใช เป นแบบบ นท กข อม ลงานว จ ย ผลการส งเคราะห งานว จ ย สร ปได ด งน 1. ด านการส งเสร มการอ าน พบว า ผ ท ม บทบาทในการส งเสร มการอ าน ได แก ผ บร หารสถานศ กษา ม บทบาทด านการสน บสน นและวางแผน คร ม บทบาทในการจ ดก จกรรม ผ ปกครอง ม บทบาทในการส งเสร มและ สน บสน น โรงเร ยนและหน วยงานท เก ยวข องม บทบาทในการส งเสร มให บ คลากรและช มชนม ส วนร วม ก จกรรมส งเสร ม การอ านท จ ดส วนใหญ เป นก จกรรมท ม การปฏ บ ต หร อแข งข น ป จจ ยท ส งผลต อการอ าน ได แก ป จจ ยด านสภาพแวดล อม ป จจ ยด านครอบคร ว ป จจ ยด านว สด อ ปกรณ และป จจ ยด านค ณล กษณะส วนต ว 2. ด านพฤต กรรมการอ าน พบว า ระด บน ส ยร กการอ านและความสามารถในการอ านของน กเร ยนอย ใน ระด บปานกลาง น กเร ยนม ว ตถ ประสงค ในการอ านเพ อความบ นเท ง ว ธ ท ช วยพ ฒนาท กษะการอ านของน กเร ยน ได แก ร ปแบบการสอน CIRC การจ ดการเร ยนร แบบม งประสบการณ ทางภาษา การใช ส อส งพ มพ ส งเสร มการอ าน ว ธ สอน แบบหมวกความค ด 6 ใบ การสอนอ านแบบ SQ3R การสอนอ านด วยว ธ ว ทยาศาสตร ก จกรรมตามแนวค ดการสร าง ความร น ยม และการใช ก จกรรมกล ม 3. ด านป ญหาท เก ยวข องก บการอ าน พบว า ป ญหาท พบมากท ส ดค อป ญหาในการอ าน ได แก น กเร ยนไม ม น ส ยร กการอ าน และน กเร ยนไม สนใจการอ าน รองลงมาค อ ป ญหาในการจ ดก จกรรมส งเสร มการอ าน ได แก คร ท ร บผ ดชอบม ภาระงานมาก และต องร บผ ดชอบงานด านอ นด วย ค าส าค ญ: การส งเสร มการอ าน การว เคราะห เน อหา 9

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ)

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ www.vitheebuddha.com รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) เสนอต อ ส าน กงานพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ส าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information