โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

Size: px
Start display at page:

Download "โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม"

Transcription

1 โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป ดร บน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษเข าเร ยนร วมก บเด กปกต - พ.ศ ได เข าร วมโครงการโรงเร ยนแกนนาจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ จนถ งป จจ บ น ข อม ลน กเร ยนป การศ กษา 2553 จานวนน กเร ยน จานวนเด กพ เศษ ช น ชาย หญ ง รวม ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล ป ป ป ป ป ป ม ม ม ประเภทความต องการพ เศษ คร ผ ร บผ ดชอบ รวม หมายเหต ประเม นค ดแยกประเภทความต องการพ เศษ เพ อช วยเหล อทางการศ กษา ป การศ กษา 2553 ปร ชญาแนวค ดในการจ ดการเร ยนร วม เด กท กคนม ศ กยภาพในตนเอง สามารถเร ยนร และพ ฒนาได ว ส ยท ศน ในการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนช มชนว ดหนองร เป นองค กรแห งการเร ยนร ท จ ดการศ กษาได มาตรฐานให ความเสมอภาคสาหร บผ พ การและด อยโอกาสทางการศ กษาได พ ฒนาตนเองอย างเต มศ กยภาพ เป นพลเม องด ม ค ณธรรมอย ในส งคมได อย างม ความส ข

2 เป าหมายของโรงเร ยนในการจ ดการเร ยนร วม 1. ม งม นให โอกาสทางการศ กษาแก เด กปกต เด กท ม ความต องการพ เศษ และเด กด อยโอกาสท กคนได เร ยนร ตามศ กยภาพของตน โดยการเร ยนร สาระต างๆ ตลอดถ งท กษะพ นฐานท จาเป นในการทางาน และการอย ร วมในส งคม 2. พ ฒนาหล กส ตรท กช วงช นด วยกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญสาหร บเด กปกต และเด กท ม ความ ต องการพ เศษสามารถปร บใช ได ตามความเหมาะสม 3. คร และน กเร ยนร วมก นนานว ตกรรม และ เทคโนโลย ท ท นสม ยมาจ ดการเร ยนร สร างประสบการตรง โดย เน นกระบวนการและบ รณาการ 4. พ ฒนาปร บปร ง อาคารสถานท สภาพแวดล อม บรรยากาศ และแหล งเร ยนร ในโรงเร ยนให เอ อต อการจ ด ก จกรรม และสอดคล องก บช ว ตจร งตาสภาพของช มชน 5. สน บสน น ส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรมจร ยธรรม ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด สามารถอย ร วมก นในส งคมได อย างม ความส ข จ ดเด นของการจ ดการเร ยนร วม 1. การบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน SBM: ( School Base Management ) 2. การบร หารจ ดการโดยใช โครงสร างซ ท ( SEAT ) 3. จ ดทาห องเสร มว ชาการสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ 4. ให ความช วยเหล อเด กเป นรายบ คคล 5. เป ดให โอกาสทางการศ กษาสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษท กประเภท

3 ร ปแบบการจ ดการเร ยนร วมโรงเร ยนช มชนว ดหนองร เร ยนร วมในช นเร ยนปกต เร ยนร วมในช นเร ยนปกต บร การสอนเสร ม ประเม นความก าวหน า คร ค นคว าว ธ การแก ไข ส งต อเด กเพ อเตร ยมความพร อม ปร กษาผ เช ยวชาญ เฉพาะทาง พบแพทย เพ อบาบ ด กรณ ไม ร นแรง กรณ ร นแรง รายงานให ผ ปกครองทราบ ล าช า ส งเสร มพ ฒนาการตามปกต คร ประเม นพ ฒนาการในรายละเอ ยดของด านท สงส ยว าล าช า ไม ล าช า สงส ยพ ฒนาการล าช า คร ผ ปกครอง ส งเกตพฤต กรรมเด กและเก บรวบรวมข อม ล

4 การบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน SBM: ( School Base Management ) โรงเร ยนช มชนว ดหนองร ม ความพร อมในการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บเจตนารมณ ในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของประเทศ ทาให โรงเร ยนม ศ กยภาพในการสน บสน นด านงบประมาณ บ คลากร ส อ การจ ดการทาข อม ลสารสนเทศของผ เร ยน ตลอดจนประช มจ ดทาแผนปฏ บ ต งานพ ฒนาการศ กษา และ ต ดตาม ประเม นผลอย างเป นระบบ การบร หารจ ดการโดยใช โครสร างซ ท ( SEAT ) S ; Student ด านน กเร ยน การเตร ยมความพร อมท ม ความจาเป นต องการพ เศษ 1. เตร ยมค ดแยกประเภทความพ การ 2. ประเม นพ นฐานความพร อมของน กเร ยน 3. วางแผนการศ กษาเฉพาะบ คคล ( IEP ) 4. จ ดทาแผนการสอนรายบ คคล ( IIP ) 5. ดาเน นการพ ฒนาเด กตามแผนการสอนรายบ คคล เด กท ม ความต องการพ เศษได ม ส วนร วมในก จกรรม โดยเด กปกต คอยช วยเหล อด แล แบบเพ อนช วยเพ อน ทาให น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษม พ ฒนาการด านต างๆด ข น สามารถเร ยนร วมในห องเร ยนปกต ได สภาพโรงเร ยนเหมาะสมเอ อต อการพ ฒนาผ เร ยน บรรยากาศห องเร ยนให ลดข อจาก ดของผ เร ยนโดยม ม ม ต างๆ ในการทาก จกรรม ได ร บความช วยเหล อร วมม อด แลเอาใจใส จากคร ผ สอน คร ช นเร ยนปกต ตลอดท ง บ คลากรและองค กรต างๆในช มชน E : Environment ด านสภาพแวดล อม ด านอาคารสถานท 1. ได ดาเน นการจ ดทาโครงการห องเสร มว ชาการสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ โดยได ร บงบสน บสน น ของโรงเร ยนเป นเง นจานวน 69,000 บาท 2. จ ดสภาพแวดล อมเอ ออานวยในการเร ยนการสอน 3. จ ดให ม แหล งเร ยนร ในบร เวณโรงเร ยน

5 ด านบ คลากร 1. ม การแต งต งคณะกรรมการการจ ดการศ กษาพ เศษในโรงเร ยนโดยม บ คลากรในช มชน องค กรการ ปกครองในท องถ น คณะคร ผ ปกครองเข าร วมเป นกรรมการ 2. ม เคร อข ายในการจ ดการศ กษา คณะจ ตแพทย โรงพยาบาลชลบ ร โรงเร ยนแกนนาจ ดการเร ยน ร วม โรงเร ยนช มชนว ดหนองร ศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา 12 ศ นย การศ กษาพ เศษ ส วนกลาง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 1 ท ปร กษาในการจ ดการเร ยนร วม 1. ผ อานวยการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 1 2 ผ อานวยการโรงเร ยนช มชนว ดหนองร 3. ผ อานวยการศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา 12 ชลบ ร 4. ศ กษาน เทศก จาก สพป.ชบ.1 A: Activities ด านก จกรรมและการจ ดการเร ยนการสอน 1. ได ดาเน นการจ ดทาหล กส ตร โดยย ดหล กส ตรสถานศ กษาเป นหล ก และนามาปร บให เหมาะสมก บ น กเร ยนท ม ความต องการจาเป นพ เศษ 2. จ ดทาแผนการศ กษาเฉพาะบ คคลโดยแต งต งคณะกรรมการในการจ ดทาแผนซ งม บ คลากรท เก ยวข อง ด งน คณะกรรมการ 1. ผ บร หารโรงเร ยน 2. คร ฝ ายว ชาการ 3. ผ ปกครองน กเร ยน 4. คร ประจาช น 5. คร การศ กษาพ เศษของโรงเร ยน 6. น กเร ยน

6 3. จ ดทาแผนการสอนรายบ คคล เพ อใช ในการพ ฒนาน กเร ยนให ม ความพร อม และ ปร บปร งการเร ยนการ สอน ให น กเร ยนได เร ยนร ตามศ กยภาพของตนเอง ร ปแบบการจ ดก จกรรม 1. เร ยนร วมบางเวลา น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษจะได ร บการสอนเสร มในห องเสร มว ชาการ โดยจ ดตารางลงเร ยนตามโครงการช วยเหล อเด กท ม ป ญหาด านการเร ยนร ประเภทต างๆ 2. ห องเร ยนค ขนาน สาหร บเด กท ไม สามารถเร ยนร วมได จะได ร บการด แลเอาใจใส ในการเร ยนการสอน จากคร การศ กษาพ เศษของโรงเร ยน การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน คาน งถ ง 1.ธรรมชาต ของผ เร ยน 2. การจ ดสภาพแวดล อมให ลดข อจาก ด ของผ เร ยน 3. แผนการสอนเน นการม ส วนร วม การบ รณาการเข าก บช ว ตประจาว น 4. ม ความเป นร ปธรรม เทคน คการสอน 1. การสอนกล มย อย เน นให น กเร ยนได ปฏ บ ต จร งโดยคร คอยด แลให คาแนะนา 2. สอนเป นรายบ คคล เป นการสอนสาหร บน กเร ยนท ไม สามารถทาก จกรรมต างๆได ด วยตนเอง 3. ก จกรรมบาบ ด น กเร ยนบางคนม การพ ฒนาด านกล ามเน อม ดเล กล าช า กล ามเน ออ อนแรง จาเป นต อง จ ดก จกรรมบาบ ด เช นไม สามารถหย บจ บด นสอในการข ดเข ยนได จาเป นต องใช ก จกรรมบาบ ดเพ อให กล ามเน อม อแข งแรง 4. ก จกรรมการฝ กพ ด เพ อพ ฒนาน กเร ยนท ม ป ญหาด านการพ ด 5. เทคน ค DIR/ฟลอร ไทม 6. BBL 7. ก จกรรมเสร มพ ฒนาการ - ก จกรรมไหว คร - ก จกรรมการเข าค ายน นทนาการ - ก จกรรมก ฬาส - ก จกรรมว นเด ก - ก จกรรมว นป ใหม - ก จกรรมว นแม - ก จกรรมว นสาค ญทางศาสนา

7 T: Tools ด านเคร องม อ จากนโยบายว ส ยท ศน พ นธก จ เก ยวก บการให การศ กษาสาหร บน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษ โรงเร ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณ ส อ ส งอานวยความสะดวก ม การจ ดต งคณะกรรมการดาเน นงานการจ ดการ เร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนได ม การเร ยนร และม พ ฒนาการเพ มข น กระท งได ร บความพ งพอใจจากผ ปกครองใน พ ฒนาการท เพ มข นของบ ตรหลาน งบประมาณในการสน บสน น จ ดซ อส อ / อ ปกรณ 1. งบประมาณรายห วประจาป 2. งบอ ดหน นจ ดซ อส อ อ ปกรณ จากองค การบร หารส วนตาบลหนองร 3. งบอ ดหน นบ คลากรคร จากองค การบร หารส วนจ งหว ดชลบ ร ส อการเร ยนการสอนประเภทต างๆ 1. ส อบร การท ได ร บจากศ นย การศ กษาพ เศษ โปรแกรมการเร ยนการสอนประเภทต างๆ 2. ส อจากการจ ดทา เช น ช ดการสอน ช ดค ดแยกการอ านออกเส ยง ช ดการสอนคณ ตศาสตร เบ องต น ฯลฯ 3. ส อจากการจ ดซ อ เช น อ ปกรณ เสร มพ ฒนาการด านร างกาย หน งส อ แบบเร ยน อ ปกรณ การเร ยน ประเภทต างๆ ว ทย เทป คอมพ วเตอร ความสาเร จของการจ ดการเร ยนร วม 1. เป ดโอกาสทางการศ กษาให เด กท กคนได เร ยนร 2. พ ฒนาตนเองเต มศ กยภาพ ม ระบบการบร หารงานโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 3. ม การดาเน นการท หลากหลาย 4. บร หารจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ ครอบคล มท กองค ประกอบ 5. ใช โครงสร างซ ท (SEAT ) ซ งได ร บความร วมม อจากท กฝ าย 6. จ ดการศ กษาให ก บเด กท ม ความต องการพ เศษได อย างม ค ณภาพ 7. เป นผ นาในการจ ดการศ กษาพ เศษเป นท ยอมร บของช มชน และ ผ ปกครอง ส งท ต องพ ฒนาในการจ ดการเร ยนร วม 1. เทคโนโลย และร ปแบบการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบใหม เพ อส งเสร มให น กเร ยนได พ ฒนา อย างเต มศ กยภาพ

8 สร ปผลการดาเน นการ จ ดเด นและจ ดท ต องการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความต องการจาเป นพ เศษ โรงเร ยนแกนนาจ ดการเร ยนร วมร นท ๒ โรงเร ยนช มชนว ดหนองร จ ดเด น จ ดท ต องการพ ฒนา หมายเหต ด านค ณภาพน กเร ยน 1.น กเร ยนม การพ ฒนาการตามศ กยภาพ 2.น กเร ยนม พ นฐานในการเร ยนร ท กษะด าน ต างๆด ข น 3. น กเร ยนสามารถเข าร วมก จกรรมต างๆใน โรงเร ยนและในช มชน ด านค ณภาพน กเร ยน 1.ให น กเร ยนม พ นฐานด านว ชาช พซ งเป น พ นฐานในการประกอบอาช พต อไป 2. ให น กเร ยนม ก จกรรมร วมก บเด กปกต มากข นและพ ฒนาความสามารถให เต ม ศ กยภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. ใช ก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลาย 2.ให ผ ปกครอง / น กเร ยน และ ช มชนม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน 3. ม การประเม นผลตามสภาพความเป นจร ง ด านการบร หารจ ดการ 1.ม การจ ดก จกรรมสน บสน นพ ฒนาศ กยภาพ น กเร ยนท ม ความต องการจาเป นพ เศษ 2 สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อพ ฒนาการ จ ดการเร ยนร วม 3 ม การน เทศประเม นผลอย างต อเน อง ด านป จจ ยอ นๆ ผ บร หารและคร ม ท ศนคต ท ด และเห น ความสาค ญในการจ ดการเร ยนร วม ด านการเร ยนการสอน 1. ปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บความ ต องการของเด กแต ละบ คคล 2.เน นการจ ดการให น กเร ยนได เร ยน ร วมก บเด กปกต มากท ส ด 3.การพ ฒนาส อาช พเพ อการดารงช ว ต ด านการบร หารจ ดการ 1. การจ ดหางบประมาณเพ อสน บสน น ด านป จจ ย 1. ควรจ ดการอบรมเพ อพ ฒนาบ คลากร ด านการศ กษาและบ คลากรในช มชนให ม ความร เก ยวก บเด กท ม ความต อการจาเป น พ เศษและเก ยวก บการด แลช วยเหล อให มากข น

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information