หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548

Size: px
Start display at page:

Download "หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548"

Transcription

1 หลกสตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร หลกสตรปรบปรง พ.ศ ช อหลกสตร 1.2 มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปรญญา 2.1 ช อเต ม มหาบณฑต (การบรหาร) Master of Education (Educational Administration) ช อยอ กศ.ม. (การบรหาร) M.Ed. (Educational Administration) 3. หนวยงานท รบผดชอบ ภาควชาการบรหาร คณะศ กษาศาสตร มหาวทยาลยทกษณ 4. ปรชญาและวตถประสงค ของหลกสตร 4.1 ปรชญา การบรหารพฒนาผ น า 4.2 วตถประสงค เพ อผลตบณฑตระดบประกาศน ยบตรบณฑต และ มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ท ม ค ณธรรม จรยธรรม และม ค ณลกษณะ ดงน ม ภาวะผ น าในการบรหารอยางม ประสทธภาพและสมสมย ม ความรอบร สามารถพฒนางาน พฒนาบ คลากรและพฒนาวชาช พใหทน การเปล ยนแปลงของโลก สามารถเสรมสรางและพฒนาทกษะในการวจยและน าผลการวจยไปประย กต

2 ในการพฒนา 2 5. ก าหนดการเป ดสอน หลกส ตรเรมใชตงแตภาคฤด รอน ป 2548 เป นตนไป 6. คณสมบตของผเขาศ กษา เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 5 ขอ วธ การคดเล อกผเขาศ กษา เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 5 ขอ ระบบ เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 2 ขอ 7 และเป นไปตามประกาศทบวงมหาวทยาลย เร องเกณฑ มาตรฐานหลกส ตรระดบบณฑตศ กษา พ.ศ ระยะเวลา เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 3 ขอ การลงทะเบ ยนเร ยน เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 6 ขอ 24 ขอ 25 ขอ26 ขอ 27 และ ขอ การวดผลและการส าเร จ 11.1 มหาบณฑตสาขาวชาการบรหาร เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ.2542 และ (ฉบบ ท 2) พ.ศ.2544 หมวดท 7 หมวด 8 และหมวด ประกาศน ยบตรบณฑตทางการบรหาร ม จ านวนหนวยกตรวมตลอดหลกส ตร ไมนอยกวา 24 หนวยกต โดยม โครงสราง หลกส ตร ไมนอยกวา 24 หนวยกต โดยม โครงสรางหลกส ตร ดงน 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย 6 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก 18 หนวยกต 2.1 วชาบงคบ 12 หนวยกต

3 3 2.2 วชาเล อก ไมนอยกวา 6 หนวยกต 12. อาจารย ผสอน 12.1 หมวดวชาพ นฐานและวจย สอนโดยอาจารย ประจ าคณะศ กษาศาสตร และ อาจารย ประจ าระดบบณฑตศ กษา 12.2 หมวดวชาเอก สอนโดยอาจารย ประจ าภาควชาการบรหาร และอาจารย พเศษ ดงม รายช อตอไปน อาจารย ประจ า ภาควชาการบรหาร ช อ - สกล คณวฒ (สาขา) ต าแหนงทางวชาการ 1. นายจรส อตวทยาภรณ กศ.บ. (ภาษาองกฤษ) อาจารย กศ.ม. (การบรหาร) คอ.ด. (การบรหารอาช วศ กษา) 2. นางร งชชดาพร เวหะชาต กศ.บ. (การปฐมศ กษา) อาจารย ค.บ. (นาฎศลป ) กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การบรหาร) 3. นายว ระชย เสมาภกด กศ.บ. (สงคมศ กษา) อาจารย M.Ed. (Gen. Adm.) Ph.D. (Gen. Adm.) 4. นายสมจตร อ ดม ศษ.บ. (ผ ใหญ-การบรหาร) อาจารย กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การบรหาร) 5. นายโสภาค วรโยธน วท.บ. (ศ กษาศาสตร ) อาจารย กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การบรหาร) 6. นายอศรฏฐ รนไธสง ค.บ. (วทยาศาสตร ทวไป) อาจารย วท.ด. (การวจยพฤตกรรมศาสตร ประย กต ) อาจารย พเศษ ช อ - สกล คณวฒ / สาขา ต าแหนง/สงกด 1. นายอาคม วดไธสง กศ.บ. (คณตศาสตร ) ผ ชวยศาสตราจารย /

4 M.Ed. (Ed.Adm.&Sup.) อาจารย พเศษ ED.S. (Ed.Adm.&Sup.) 2. นายอาร เฟน อบด ลกาเดร กศ.บ. (การมธยมศ กษา) อาจารย พเศษ กศ.ม.(การบรหาร) 3. นางอมลวรรณ ว ระธรรมโม พยบ. (พยาบาลและผด งครรภ ) กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การอ ดมศ กษา) อาจารย พเศษ จ านวนนสต จ านวนนสตท จะเขารบในหลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ในแตละป ค อนสตหลกส ตรประกาศน ยบตรบณฑต สาขาวชาการบรหาร จ านวน 60 คน และนสต หลกส ตรมหาบณฑต ภาคปกต เร ยนแผน ก (2) จ านวน 20 คน และนสตภาคพเศษ เร ยนแผน ข จ านวน 180 คน และคาดวา จะม นสตส าเร จ ในแตละป ประมาณรอยละ 90 ของนสตทงหมดตามรายป ท รบเขา จ านวนนสตท จะรบ จ านวนนสตท คาดวาจะจบ ป ประกาศน ยบตร มหาบณฑต ประกาศน ยบตร มหาบณฑต บณฑต แผน ก (2) แผน ข บณฑต แผน ก (2) แผน ข สถานท และอปกรณ การเร ยนการสอน ใชสถานท และอ ปกรณ การสอนของคณะศ กษาศาสตร และส านกคอมพวเตอร มหาวทยาลย ทกษณ 15. หองสมด ใชบรการของส านกหอสม ด มหาวทยาลยทกษณ ซ งม หนงส อ ต ารา วารสารทงภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ประมาณ 200,000 รายการ

5 5 และใชบรการหอสม ดกลางมหาวทยาลยภ มภาค ตามโครงการ PULINET (ขายงานหองสม ด มหาวทยาลยสวนภ มภาค) แหลงเร ยนร อาคาร คณะศ กษาศาสตร ท รวบรวมงานวจยทางการบรหาร การสมมนา วารสาร หนงส อเกยวกบ การบรหาร ตลอดจนส บคนขอม ลผานทางอนเตอร เน ต โสตทศน ปกรณ และส อการเร ยน การสอนทางไกล 16. งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายไดของมหาวทยาล ยท ภาควชาการบรหาร คณะศ กษาศาสตร ไดรบจดสรรตามปกต 17. หลกสตร 17.1 โครงสรางหลกสตร หลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ประกอบดวยหลกส ตร 1 ป และหลกส ตร 2 ป การจบหลกส ตรใด ใหพจารณาจากการเร ยนครบหนวย กตตามโครงสรางของหลกส ตร ดงน หลกสตร 1 ป รบผ ท ม ว ฒไมต ากวาปรญญาตร หลกส ตร 1 ป หลกส ตรประกาศน ยบตร บณฑตทางการบรหาร ม จ านวนหนวยกต รวมตลอดหลกส ตรไมนอยกวา 24 หนวยกต ตามโครงสรางดงน องค ประกอบของหลกสตร จ านวนหนวยกต 1. รายวชา 1.2 หมวดวชาพ นฐานทางและวจย หมวดวชาเอก วชาบงคบ วชาเล อก ไมนอยกวา 6 รวมท งหมด 24

6 6 ดงตอไปน รายวชาในหลกสตร 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ใหเร ยน 6 หนวยกต ตามรายวชา การจดการระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) การวจยทาง 3(2-2-5) 2. หมวดวชาเอก 2.1 วชาบงคบ เร ยน 12 หนวยกต ตามรายวชาดงตอไปน หลกการบรหารและการจดองค การทางการ 3(3-0-6) ศ กษา การวางแผน 3(3-0-6) การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) การบรหารทรพยากรทาง 3 (2-2-5) 2.2 วชาเล อก เร ยน 6 หนวยกต ใหเล อกตามรายวชาดงตอไปน การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) การนเทศ 3(3-0-6) ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและช มชน 3(2-2-5) กฎหมาย 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) การบรหารสถานศ กษาขนพ นฐาน 3(2-2-5) การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) การพฒนาทรพยากรมน ษย 3(3-0-6) การบรหารนอกระบบโรงเร ยนและ ตามอธยาศย 3(2-2-5) สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(2-2-5)

7 7 หมายเหต นสตท เร ยนตามหลกส ตร ประกาศน ยบตรบณฑตทางการบรหาร ครบ 24 หนวยกต แลว ถาจะใหส าเร จหลกส ตรมหาบณฑตสาขาการบรหารจะตองลงทะเบ ยนเร ยนอ ก ไมนอยกวา 15 หนวยกต เพ อใหครบตามโครงสรางของหลกส ตร 2 ป แผนการจดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ไมนอยกวา 12 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกต หลกการบรหารและ 3(3-0-6) การนเทศ 3(3-0-6) การจดองค การทาง การวางแผน 3(3-0-6) การบรหารทรพยากรทาง 3(2-2-5) การวจยทาง 3(2-2-5) การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) การจดการระบบสารสนเทศ เพ อการบรหาร 3(3-0-6) การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) หลกสตร 2 ป รบผ ท ม ว ฒไมต ากวาปรญญาตร หลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชากา บรหาร หลกส ตร 2 ป ม จ านวนหนวยกต รวมตลอดหลกส ตรไมนอยกวา 39 หนวยกต ตาม โครงสราง ดงน

8 8 หมวดวชา แผน ก (2) แผน ข 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย 1.1 วชาบงคบ 1.2 วชาเล อก ไมนอยกวา 6 หนวยกต 3 หนวยกต 3 หนวยกต 6 หนวยกต 3 หนวยกต 3 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 24 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต 15 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 3 หนวยกต 9 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 3 หนวยกต 3 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต - 5. ประสบการณ การวจย - 6 หนวยกต จ านวนหนวยกตรวมตลอดหลกสตร ไมนอยกวา 39 หนวยกต 39 หนวยกต รายวชาในหลกสตร 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต หลกส ตรมหาบณฑต แผน ก(2) และแผน ข นน ในหมวดวชา พ นฐานทางและวจย กาหนดใหเร ยน ดงน วชาบงคบ 3 หนวยกต บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) Integration of Educational Foundations วชาเล อก 3 หนวยกต จากรายวชาตอไปน เทคโนโลย เพ อ 3(2-2-5) Technology for Education การวจยทาง 3(2-2-5) Educational Research การวจยเชงค ณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research ส าหรบนสตปรญญาโทท ไมม ค ณว ฒทาง ในระดบประกาศน ยบตรบณฑต ปรญญาตร อน ปรญญาหร อเท ยบเทา

9 9 ตองเร ยนว ชาช พคร บงคบตามท คณะ กรรมการบรหารหลกส ตรกาหนดเพมอ ก 6 หนวย กต โดยไมนบหนวยกตในหลกส ตรมหาบณฑต และตองไดคาระดบคะแนนของแตละรายวชาไมต ากวาระดบขน B มฉะนนจะตองเร ยนใหมหร อเล อก เร ยนรายวชาอ นแทน ส าหรบนสตปรญญาโทท ไมม ค ณว ฒทาง แตไดศ กษารายวชาช พคร ในระดบ ปรญญาตร มาแลวบางรายวชา อาจน ารายวชาดงกลาวท ไดรบคะแนนไมต ากวาคาระดบขน B มาแสดงเพ อ ขอลดจ านวนหนวยกตท เร ยนเพมได ทงน โดยความเห นชอบ ของประธานกรรมการบรหารหลกส ตร 2. หมวดวชาเอก แผน ก ไมนอยกวา 18 หนวยกต แผน ข ไมนอยกวา 24 หนวยกต วชาเอกบงคบ จากรายวชาตอไปน 15 หนวยกต หลกการบรหารและการจดองค การทาง 3(3 0-6) Principles of Educational and Organizational Administration การวางแผน 3(3 0-6) Educational Planning ภาวะผ น าทาง 3(3 0-6) Educational Leadership การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) Educational Personnel Administration การบรหารทรพยากรทาง 3(2-2-5) Educational Resources Administration วชาเอกเล อก แผน ก ไมนอยกวา 3 หนวยกต

10 แผน ข ไมนอยกวา 9 หนวยกต จากรายวชาดงตอไปน 10 3(3-0-6) การบรหารงานวชาการ 3(3 0-6) Academic Administration การนเทศ Educational Supervision การบรหารกจการนกเร ยนนกศ กษา 3(2-2-5) Administration of Student Affairs ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและช มชน 3(2-2-5) School and Community Relations กฎหมาย 3(3-0-6) Educational Laws เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) Economics in Education ค ณธรรม จรยธรรมส าหรบผ บรหาร 3(2-2-5) Ethics for Administrators การบรหารสถานศ กษาขนพ นฐาน 3(2-2-5) Basic Education School Administration การบรหารสถานศ กษาอาช วศ กษา 3(2-2-5) Vocational School Administration การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) Educational Organization Development การจดการเคร อขายการเร ยนร 3(2-2-5) Learning Network Management

11 การเม องกบ 3(3-0-6) Politics and Education การจดระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) Management Information Systems for Administration การพฒนาทรพยากรมน ษย 3(3-0-6) Human Resources Development การบรหารอ ดมศ กษา 3(2-2-5) Higher Education Administration การบรหารนอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย 3(2-2-5) Administration of Non-formal and Informal Education สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) Seminar in Educational Administration สมมนาการบรหารบ คลากรทาง 3(2-2-5) Seminar in Administration of Educational Personnel สมมนาเพ อการพฒนาประเทศ 3(2-2-5) Seminar in Education for National Development การวจยทางการบรหาร 3(2-2-5) Research in Educational Administration 3. หมวดประสบการณ วจยและวทยานพนธ แผน ก (2) 12 หนวยกต วทยานพนธ 12(0-0-36) Thesis แผน ข 6 หนวยกต อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) Independent Study in Educational Administration การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(2-2-5)

12 Practicum in 12 Educational Administration 4. หมวดวชาเล อกเสร 3 หนวยกต กาหนดใหแผน ก(2) และแผน ข เล อกเร ยนไมนอยกวา 3 หนวยกต จากวชาในระดบปรญญาโทท เป ดสอนในสาขาตาง ๆ 17.3 ความหมายของเลขรหสวชา เลขรหสสองหลกแรก หมายถ ง เลขรหสคณะ เลข 03 หมายถ ง คณะศ กษาศาสตร เลขรหสหลกท สามและส หมายถ ง เลขรหสวชา เลข 02 หมายถ ง วชาการบรหาร เลข 07 หมายถ ง วชาการวจยและประเมน เลข 17 หมายถ ง วชาเทคโนโลย ทาง เลข 20 หมายถ ง วชาพ นฐานทางและวจย เลข 29 หมายถ ง วชาการจดการทรพยากรมน ษย เลข 31 หมายถ ง วชาจตวทยาใหค าปร กษา เลขรหสหลกท หา หมายถ ง ช นป ท เป ดสอน เลข 5 หมายถ ง วชาท เร ยนในระดบชนป ท 1 เลข 6 หมายถ ง วชาท เร ยนในระดบชนป ท 2 เลขรหสหลกท หก หมายถ ง หมวด หร อกลมวชา เลข 1 หมายถ ง หลกการ แนวคด ทฤษฎ เลข 2 หมายถ ง งบประมาณและการเงน การเม อง และศาสตร อ นท เกยวของ เลข 3 หมายถ ง บ คลากรและทรพยากรมน ษย ค ณธรรม จรยธรรมของผ บรหาร เลข 4 หมายถ ง ระดบ เลข 5 หมายถ ง สมมนา เลข 6 หมายถ ง วจยและปฏบตการวจย เลข 7 หมายถ ง อสระ การปฏบตงาน เลข 9 หมายถ ง วทยานพนธ

13 วชา 13 เลขรหสหลกท เจ ด หมายถ ง ล าดบรายวชาในหมวด หร อกลม 17.4 แผนการเร ยน แผน ก (2) ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 12 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 9 หนวยกต พ นฐานทางและวจย (บงคบ) 3 วชาเอก (บงคบ) บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) การวางแผน 3(3-0-6) ช น พ นฐานทางและวจย (เล อก) การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) ป ท การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) วชาเอก (บงคบ) หลกการบรหารและการจดองค 3(3-0-6) การทาง ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 9 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 12 หนวยกต วชาเอก (เล อก) 6 วทยานพนธ วทยานพนธ 12(0-0-36) ช น ป ท 2 วชาเล อกเสร (3-0-6) แผน ข ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 9 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 9 หนวยกต พ นฐานทางและวจย (บงคบ) 3 วชาเอก (บงคบ) บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) การวางแผน 3(3-0-6) ช น พ นฐานทางและวจย (เล อก) ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) ป ท วชาเอก (เล อก) 3 วชาเอก (บงคบ) หลกการบรหารและการจดองค 3(3-0-6) การทาง

14 14 ระดบ ภาคเร ยนท 3 จ านวน 6 หนวยกต วชาเอก (บงคบ) 6 ช น การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) ป ท การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 9 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 6 หนวยกต หมวดประสบการณ วจย 6 วชาเอก (เล อก) 3 ช น อสระทางการบรหาร ป ท 2 3(2-2-5) วชาเล อกเสร การฝ กปฏบตงานการบรหาร (2-2-5) วชาเอก (เล อก) ค าอธบายรายวชาในหลกสตร หมวดวชาพ นฐานทางและวจย บรณาการพ นฐาน 3(3-0-6) Integration of Educational Foundations ศ กษา วเคราะห และบ รณาการความร พ นฐานทางปรชญา จตวทยา สงคมวทยาและเศรษฐศาสตร ท ม อทธพลตอ รวมทงการประย กต การแกปญหา การกาหนดนโยบายและแผนพฒนา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดทางของตางประเทศ เทคโนโลย เพ อ 3(2-2-5) Technology for Education ศ กษา วเคราะห แนวคด ทฤษฎ และงานวจยท เกยวของกบนวตกรรมและเทคโนโลย การน าทฤษฎ ระบบมาใชในการออกแบบการเร ยนการสอน ปฏบตการออกแบบ ผลต ใช ประเมนและพฒนานวตกรรมและเทคโนโลย การวจยทาง 3(2-2-5)

15 15 Educational Research ศ กษาแนวคด หลกการ วธ การวจยทงเชงปรมาณและค ณภาพในการพฒนาองค ความร และ การ ประย กต ใชทาง การวเคราะห ปญหา การกาหนดกรอบความคดและการวางแผนการวจย ตวแปรและสมมตฐาน การออกแบบการวจย การกาหนดประชากรและการเล อกกล มตวอยาง การสรางและพฒนาเคร องม อการวจย การเกบรวบรวม ขอม ลและการวเคราะห ขอม ล ทงเชงปรมาณและค ณภาพ การประมวลผลขอม ลโดยใชคอมพวเตอร การเข ยนเคา โครงการวจยและรายงานการวจย ตลอดจน การพฒนาความม จรรยาบรรณในการวจยทาง การวจยเชงคณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research ศ กษาแนวคดและวธ การวจยเชงค ณภาพแบบตาง ๆ หลกการและวธ การรวบรวมขอม ล การวเคราะห ขอม ล วเคราะห ปญหาและปฏบตการวจยเชงค ณภาพ ตลอดจนเสนอผลการวจย หมวดวชาเอก หลกการบรหารและการจดองค การทาง 3 (3-0-6) Principles of Educational and Organizational Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ การบรหารและการจดองค การ เพ อประย กต ใชในการบรหาร วเคราะห โครงสรางและระบบการบรหารไทย เนนการกระจายอ านาจทางการบรหาร เพ อม งประสทธภาพและประสทธผลในการจด การวางแผน 3(3-0-6) Educational Planning ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการ และเทคนคในการวางแผน เนนการวเคราะห ปญหา การแกปญหา และแผนกลย ทธ ท ม ผลตอการวางแผน การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) Academic Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ขอบขาย และหลกการในการบรหารวชาการ กระบวนการบรหารหลกส ตร

16 16 ระบบการประกนค ณภาพ การวจยในชน เร ยนและวเคราะห กรณ ศ กษาการบรหารงาน วชาการ การนเทศ 3(3-0-6) Educational Supervision ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ หลกการ และนวตกรรมการนเทศ ตลอดจนบทบาท หนาท และทกษะของผ นเทศ เนนการประย กต เทคนคและผลการวจยไปใชในการพฒนาค ณภาพ การบรหารกจการนกเร ยนนกศ กษา 3(2-2-5) Administration of Student Affairs ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการบรหารกจการนกเร ยน นกศ กษา เนนการจดระบบด แลนกเร ยน นกศ กษา การปกครอง การจดสวสดการ และกจกรรมตาง ๆ เพ อพฒนาผ เร ยนใหเจรญงอกงามตามศกยภาพในท ก ๆ ดาน ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและชมชน 3(2-2-5) School and Community Relations ศ กษาหลกการและทกษะท ส าคญในการสรางความสมพนธ กบช มชน เนนการม สวนรวม ระหวางช มชนกบสถานศ กษา เพ อใหสนองความตองการของช มชน การใชภ มปญญาทองถน บรการใหเป น ประโยชน ตออาช พของช มชน กฎหมาย 3(3-0-6) Educational Laws ศ กษาวเคราะห กฎหมายรฐธรรมน ญ พระราชบญญตและระเบ ยบขอบงคบตาง ๆ ท เกยวของกบและบ คลากรทาง เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) Economics in Education ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ และผลวจย ดานเศรษฐศาสตร การจดการ ทรพยากรและตนท นทาง ฝ กปฏบตการวเคราะห ตนท น กาไร จากการลงท นทาง ตลอดจนการวเคราะห แนวโนมความตองการดานกาลงคนของประเทศ

17 ภาวะผน าทาง 3(3-0-6) Educational Leadership ศ กษาวเคราะห ทฤษฎ ภาวะผ น า ค ณลกษณะ ประเภท และบทบาทหนาท ของผ น าใน การบรหาร เนนการพฒนาทกษะดานตาง ๆ เชน บ คลกภาพ มน ษยสมพนธ กระบวนการ กล ม การเจรจาตอรอง การแกปญหา และการตดสนใจในการบรหาร การบรหารบคลากรทาง 3(3-0-6) Educational Personnel Administration ศ กษาวเคราะห บทบาทของผ บรหาร ในการบรหารบ คลากรทาง เนนระบบ กระบวนการ และเทคนคการบรหารบ คลากร ตลอดจนการแกปญหา และแนวโนมในการบรหารบ คลากรทาง โดยเฉพาะความเป นผ น า ค ณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณทางวชาช พ ความสามารถในการท างาน รวมกบบ คคลอ น พฒนาสมรรถภาพและบ คลกภาพของนกบรหารสมยใหม ประย กต ใชนวตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบรหารไดอยางม ประสทธภาพ คณธรรม จรยธรรมส าหรบผบรหาร 3(2-2-5) Ethics for Administrators ศ กษาวเคราะห แนวความคด ทฤษฎ ผลงานวจย เกยวกบการพฒนาค ณธรรม จรยธรรมของ ผ บรหาร ตลอดจนเสนอแนวทางและร ปแบบการพฒนาเสรมสรางค ณธรรม จรยธรรมอยางยงย น การบรหารสถานศ กษาข นพ นฐาน 3(2-2-5) Basic Education School Administration ศ กษาวเคราะห ปรชญา นโยบาย จ ดม งหมาย หลกการ และการปฏบต ในการจด ขนพ นฐาน เพ อน าโรงเร ยนไปส ความเป นเลศ โดยอาศยการบรหารแบบใชโรงเร ยนเป นฐาน การบรหารสถานศ กษาอาช วศ กษา 3(2-2-5) Vocational School Administration ศ กษาแนวทางการจดการอาช วศ กษา หลกการ ปรชญา นโยบาย และจ ดม งหมาย และ การ ปฏบตงานเพ อน าสถานศ กษา

18 18 ไปส แนวทางการประกอบอาช พและศ กษาตอ โดย อาศยการบรหารดวยวธ การท ทนสมยใชนวตกรรม และเทคโนโลย สารสนเทศ องหลกการระบบใชโรงเร ยนเป นฐาน การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) Educational Organization Development ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการ ทฤษฎ เทคนค และกระบวนการท เกยวของกบการพฒนา องค การทาง ตลอดจนการประย กต ทฤษฎ และเทคนคใหมๆ ในการพฒนาองค การธ รกจมาใชกบการพฒนาองค การ ทาง การจดการเคร อขายการเร ยนร 3(2-2-5) Learning Network Management ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ และผลการวจย ร ปแบบการจดการระบบเคร อขายการเร ยนร สภาพปญหาอ ปสรรค ในการจดการเคร อขายการเร ยนร ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางในการพฒนาเคร อขาย การเร ยนร ท เอ อตอ การพฒนาการเร ยนร ของประชาชนท ยงย น การเม องกบ 3(3-0-6) Politics and Education ศ กษาวเคราะห หลกการ แนวคด ทฤษฎ และผลการวจยทางการเม อง การปกครองกบ ทงของไทยและตางประเทศ สมมนาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาเก ยวกบการม สวนรวมในการจดขององค การ ปกครองสวนกลาง สวนภ มภาค และสวนทองถน เพ อใหการจด บรรล วตถ ประสงค ในการสรางความมนคงของชาตอยางแทจรง การจดการระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) Management Information Systems for Administration ศ กษาการใชขอม ล สารสนเทศและการจดการระบบสารสนเทศท เกยวกบการบรหารองค การ ทาง การใชเทคโนโลย เพ อจดและสรางระบบสารสนเทศ การด แล และจดการเพ อได สารสนเทศท เป น ประโยชน ตอการบรหาร การพฒนาทรพยากรมนษย 3(3-0-6)

19 19 Human Resources Development ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ หลกการ และนโยบายในการพฒนาทรพยากรมน ษย ในดาน ความร ความสามารถ วฒนธรรมและค ณธรรม เพ อน ามาใชในการพฒนาองค การ การบรหารทรพยากรทาง 3(3-2-5) Educational Resources Administration ศ กษา วเคราะห หลกการ แนวคด แนวปฏบต งานของสถานศ กษาท สนบสน น การบรหารงานวชาการ เชน งานธ รการ การเงนและพสด งานบ คลากร กจกรรมนกเร ยน งานอาคาร สถานท และสงแวดลอม โรงเร ยนกบช มชน ศ กษาและประย กต ใชแนวคดเศรษฐศาสตร เพ อวางแผน และบรหารทรพยากรทาง ตลอดการใชทรพยากรทองถนส าหรบการจด การบรหารอดมศ กษา 3(2-2-5) Higher Education Administration ศ กษาวเคราะห ปรชญา นโยบาย จ ดม งหมาย หลกการ และโครงสรางของการบรหาร อ ดมศ กษา เนนบทบาทและหนาท ของสภามหาวทยาลย วทยาลย อธการ ตลอดจนผ บรหารระดบตาง ๆ ท ม ผลตอ บ คลากรและนสต การบรหารนอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย 3(2-2-5) Administration of Non-formal and Informal Education ศ กษาวเคราะห ปรชญา นโยบาย ร ปแบบ และจ ดม งหมายในการจดนอกระบบ โรงเร ยนและตามอธยาศย เนนบทบาทหนาท ของเจาหนาท และผ บรหารระดบตาง ๆ ในการบรหารและนเทศงานในการจด นอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย ตลอดจนร ปแบบและแนวโนมใน การจดนอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) Seminar in Educational Administration ศ กษาและจดการสมมนา สรางกระบวนการเร ยนร ปญหาการบรหาร ทางเล อกใน การแกปญหา

20 20 นวตกรรมการบรหาร ตลอดจนการ พฒนาการบรหารดวยกระบวนการวจย สมมนาการบรหารบคลากรทาง 3(2-2-5) Seminar in Administration of Educational Personnel ศ กษาวเคราะห ปญหาการบรหารบ คลากรทาง เนนการฝ กปฏบตสมมนาการบรหาร บ คลากรทาง กรณ ตวอยาง ตลอดจนการน าผลการวจยไปประย กต ใชในการบรหารบ คลากรทาง สมมนาเพ อพฒนาประเทศ 3(2-2-5) Seminar in Education for National Development ศ กษาบทบาทของในการพฒนาสงคมและประเทศชาต เนนการฝ กปฏบตสมมนา เพ อสรางกระบวนการเร ยนร แนวคด ทฤษฎ การวจย เพ อน าไปประย กต ใชในการพฒนาเศรษฐกจ การเม อง และสงคม การวจยทางการบรหาร 3(2-2-5) Research in Educational Administration ศ กษาหลกการและขนตอนการด าเนนการวจยทางการบรหาร การน าประเด นปญหา ส าคญมาวจยเพ อพฒนาการบรหาร การวเคราะห และสงเคราะห ผลการวจย เพ อน าองค ความร ไปประย กต ใชในการบรหาร ศ กษาและส บคนเทคนควจยใหมๆ เพ อเพมประสทธผลใน การวจยในการบรหาร อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) Independent Study in Educational Administration ศ กษาวเคราะห องค ความร ใหมๆ หร อประเด นปญหาส าคญๆ ทางการบรหารท นสต สนใจเป นพเศษ การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(3-0-6) Practicum in Educational Administration ฝ กปฏบตงานดานการบรหาร เพ อเพมประสบการณ การท างานและโลกทศน ของ นสต เนนการด าเนนการวางแผน การจดโครงการ การปฏบตจรง การแกปญหา และการรายงานผล การปฏบตงาน โดยองระเบ ยบวธ วจย วทยานพนธ 12(0 0-36) Thesis

21 ขนตอน 21 ศ กษาคนควาหวขอเกยวกบการบรหาร โดยด าเนนการตามระเบ ยบวธ วจยท ก 18. หลกการและเหตผลในการปรบปรงหลกสต ร เป นรากฐานท ส าคญอยางยงในการพฒนาค ณภาพประชากร เพ อพฒนาศกยภาพและ ความสามารถท จะด ารงช พและประกอบอาช พอยางม ความส ข ร เทาทนการเปล ยนแปลงสรางสรรค ความ เจรญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสงคม ตลอดจนพฒนาประเทศอยางยงย นได การปฏร ป ในท กระดบจ งเป นสงจ าเป นเพ อใหการจดม ประสทธภาพ และม ความเหมาะสมกบ ย คสมยท เปล ยนไป องค ประกอบหน งท ส าคญในการจดและจ าเป น จะตองม การพฒนาปรบปร งอยาง ตอเน อง กค อหลกส ตรท ใชในการจดก ารเร ยนการสอนในท กระดบ เพ อใหการจดมวลประสบการณ องค ความร ทกษะและวธ การในการจดสอดคลองกบความสามารถ ทกษะและค ณสมบตท จ าเป นท ผ เร ยนพ งไดรบการพฒนา แนวโนมในการปรบเปล ยนหลกส ตรและสาระวชาตาง ๆ เป นไปตาม ลกษณะพฒนาการของวชาการใหม ๆ และกระแสความตองการความร และทกษะจากตลาดแรงงาน การปฏร ปอ ดมศ กษาในเร องของหลกส ตรนน จ งใหความส าคญกบการพฒนาหลกส ตรเน อหาสาระ ใหสอดคลองกบการท ผ เร ยนสามารถน าไปใชในช วตจรงตามความจ าเป นใหม ๆ ท เกดข น ในภาระงาน ใหม ๆ ท เปล ยนตามกนไปทงระบบ ภาควชาการบรหาร มหาวทยาลยทกษณ ซ งเปดสอนหลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ตงแตป พ.ศ เป นตนมา ไดตระหนกถ งความส าคญของการจด และความจ าเป นของการพฒนาปรบปร งหลกส ตร เพ อใหสอดคลองกบการเปล ยนแปลงทาง เศรษฐกจ สงคม วทยาศาสตร และเทคโนโลย และใหเป นหลกส ตรมาตรฐานสากลทดเท ยมกบ สถาบนอ ดมศ กษาชนน าในประเทศไทย สามารถพฒนาผ บรหาร ผ บรหารสถานศ กษา คร - อาจารย ทงภาครฐและเอกชน ผ น าช มชนและผ น าองค กรปกครองสวนทองถน ตลอดจนบ คลากร ทาง ใหเป นย ทธศาสตร หลกในการสรางกลไกใหเป นพลงขบเคล อนส าคญในการปฏร ป รวมทงการสรางรายวชาใหม ๆ ใหสอดคลองกบการพฒนาระดบอ ดมศ กษาให เป นไปอยางเหมาะสม เพ อรองรบการเป นสถาบนอ ดมศ กษาในกา กบของรฐบาลตอไป ดวยเหต ดงกลาวขางตน ภาควชาการบรหาร จ งเห นสมควรจดโครงการปรบปร งและ พฒนาหลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหารข น โดยจะเรมใชหลกส ตรปรบปร ง ตงแตป 2548 เป นตนไป

22 เปร ยบเท ยบหลกสตรการศ กษ ามหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร (กศ.ม.) หลกสตร พ.ศ กบหลกสตรปรบปรง พ.ศ หลกสตรเดม พ.ศ หลกสตรปรบปรง พ.ศ หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 1.1 วชาบงคบ กาหนดใหเร ยน 4 หนวยกต ค อ พฐ 501 บ รณาการพ นฐาน 2(2-0) พฐ 511 การวจยทาง 2(1-2) 1.2 วชาเล อกเสร กาหนดใหเร ยน 2 หนวยกต โดยเล อก จากรายวชาดงตอไปน พฐ 502 เทคโนโลย เพ อ 2(1-2) พฐ 512 การวจยเชงค ณภาพ 2(2-0) พฐ 522 สถตเพ อการวจยทาง 2(2-0) พฐ 531 คอมพวเตอร เพ อและวจย2(1-2) หร อวชาอ นๆ ท เป ดสอนในระดบบณฑตศ กษา โดย ความเห นชอบของคณะกรรมการบรหารหลกส ตร 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 12 หนวยกต บห 511 หลกการบรหารและจดองค การทาง 3(3-0) บห 513 การบรหารงานวชาการ 2(2-0) บห 531 หนาท ผ น าในการบรหาร2(2-0) บห 532 การบรหารบ คลากรทาง 2(2-0) บห 651 สมมนาการบรหาร 3(3-0) 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต ค อ 1.1 วชาบงคบ กาหนดใหเร ยน 3 หนวยกต ค อ บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) 1.2 วชาเล อก กาหนดใหเร ยน 3 หนวยกต โดยเล อกจาก รายวชาดงตอไปน เทคโนโลย เพ อ 3(2-2-5) การวจยทาง 3(2-2-5) การวจยเชงค ณภาพ 3(2-2-5) หร อวชาอ นๆ ท เป ดสอนในระดบบณฑตศ กษา โดยความเห นชอบของคณะกรรมการบรหารหลกส ตร 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต ในแผน ก(2) และ ไมนอยกวา 24 หนวยกต ในแผน ข 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต หลกการบรหารและการจดองค การ ทาง 3(3-0-6) การวางแผน 3(3-0-6) การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) หลกสตรเดม พ.ศ หลกสตรปรบปรง พ.ศ วชาเอกเล อก ใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 6 หนวยกต ในแผน ก และใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 12 หนวย กตในแผน ข จากรายวชาตอไปน บห 512 การวางแผน 2(2-0) บห 521 กฎหมาย 2(2-0) บห 522 การบรหารงบประมาณและการเงน 2(2-0) 2.2 วชาเอกเล อก ใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 3 หนวยกต ใน แผน ก(2) และใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 9 หนวยกตใน แผน ข จากรายวชาตอไปน การนเทศ 3(3-0-6) การบรหารกจการนกเร ยนนกศ กษา 3(2-2-5) ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและช มชน 3(2-2-5)

23 บห 614 การบรหารอาคารสถานท และสงแวดลอม 2(2-0) บห 615 การพฒนาองค การทาง 2(2-0) บห 616 การนเทศ 2(2-0) บห 617 การบรหารกจการนกเร ยน 2(2-0) บห 618 การบรหารงานธ รการโรงเร ยน 2(2-0) บห 623 ความสมพนธ ระหวางโรงเร ยนและช มชน 2(2-0) บห 624 รฐศาสตร กบ 2(2-0) บห 625 เศรษฐศาสตร 2(2-0) บห 626 การจดการระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 2(2-0) บห 633 การพฒนาทรพยากรมน ษย 2(2-0) บห 641 การบรหารโรงเร ยนประถมศ กษา 2(2-0) บห 642 การบรหารโรงเร ยนมธยมศ กษา 2(2-0) บห 652 สมมนาการบรหารบ คลากรทาง 2(2-0) บห 653 สมมนาเพ อการพฒนาประเทศ 2(2-0) 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 2 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต (ส าหรบแผน ก ) 5. ประสบการณ วจย (ส าหรบแผน ข ) จ านวน 6 หนวยกต จากวชาตอไปน บห 661 การวจยทางการบรหาร 2(2-0) บห 671 อสระทางการบรหาร 2(2-0) บห 672 การฝ กปฏบตงานการบรหาร 2(2-0) กฎหมาย 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) ค ณธรรม จรยธรรมส าหรบผ บรหาร 3(2-2-5) การบรหารสถานศ กษาขนพ นฐาน 3(2-2-5) การบรหารสถานศ กษาอาช วศ กษา 3(2-2-5) การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) การจดการเคร อขายการเร ยนร 3(2-2-5) การเม องกบ 3(3-0-6) การจดระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) การพฒนาทรพยากรมน ษย 3(3-0-6) การบรหารอ ดมศ กษา 3(2-2-5) การบรหารนอกระบบโรงเร ยน 3(2-2-5) และตามอธยาศย สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) สมมนาการบรหารบ คลากรทาง 3(2-2-5) สมมนาเพ อการพฒนาประเทศ 3(2-2-5) การวจยทางการบรหาร 3(2-2-5) 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 3 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต (ส าหรบแผน ก ) วทยานพนธ 12(0-0-36) 5. ประสบการณ วจย (ส าหรบแผน ข ) จ านวน 6 หนวยกต จาก วชาตอไปน อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(2-2-5)

24 ตารางเปร ยบเท ยบโครงสราง หลกสตรเดม พ.ศ กบหลกสตรปรบปรง พ.ศ หลกสตรเดม (พ.ศ. 2540) หลกสตรปรบปรง พ.ศ หลกสตรมหาบณฑต แผน ก (2) 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 12 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 6 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 2 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 40 หนวยกต หลกสตรมหาบณฑต แผน ก (2) 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 1.1 วชาบงคบ 3 หนวยกต 1.2 วชาเล อก 3 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 3 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร 3 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 39 หนวยกต แผน ข 1. หมวดวชาพ นฐานทาง ไมนอยกวา 8 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 2-8 หนวยกต 4. ประสบการณ วจย 4-12 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 40 หนวยกต แผน ข 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 1.1 วชาบงคบ 3 หนวยกต 1.2 วชาเล อก 3 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 9 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร 3 หนวยกต 4. ประสบการณ วจย 6 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 39 หนวยกต เปร ยบเท ยบค าอธบายรายวชาของหลกสตรเดม (พ.ศ. 2540) และหลกสตรใหม (พ.ศ. 2548) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรเดม ) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรปรบปรง ) สงท เปล ยนแปลง บห 511 หลกการบรหารและการจด องค การทาง 3(3-0) หลกการบรหารและการจด องค การทาง 3(3-0-6) - เพมเน อหาโดยเนน วเคราะห ทฤษฎ การ เหตผลในการ เปล ยนแปลง เพ อใหสอดรบกบ การเปล ยนแปลง

25 EA 511 Principle of Educational and Organization Administration ศ กษาความค ด ทฤษฎ การบรหารและการจดองค การสมยใหม วเคราะห หลกการและทฤษฎ ตาง ๆ เพ อประย กต ในการบรหาร ศ กษาวเคราะห โครงสรางและระบบ การบรหารไทย เนนหลกการ กระจายอ านาจทางการบร หาร เพ อม งประส ทธภาพและ ประสทธผลในการจด บห 512 การวางแผน 2(2-0) EA 512 Educational Planning ศ กษาทฤษฎ หลกการและ เทคนคในการวางแผน การ วางแผนระยะยาวในย คแหงการ เปล ยนแปลงอยางรวดเร ว เนนการ วเคราะห ปญหา และการแกปญหา ส าคญ ๆ ท ม ผลตอการวางแผน บห 513 การบรหารงานวชาการ 2(2-0) EA 513 Academic Administration ศ กษาขอบขายของการ บร หารงานวชาการ หลกการและ แนวคดใหมๆ ในการบร หารงาน วชาการเพ อความเป นเลศ เนนการ วเคราะห และการพฒนาหลกส ตร ตลอดจนการกระจายอ านาจในการ บรหารวชาการ Principles of Educational and Organizational Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ การบร หารและการจดองค การ เพ อ ประย กต ใชในการบร หาร วเคราะห โครงสรางและระบบการ บรหารไทย เนนการกระจายอ านาจ ทางการบรหาร เพ อม ง ประสทธภาพและ ประสทธผลใน การจด การวางแผน 3(3-0-6) Educational Planning ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการ และเทคน คในการวางแผน เนนการวเคราะห ปญหา การแกปญหา และ แผนกลย ทธ ท ม ผลตอการวางแผน การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) Academic Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ขอบขาย และหลกการในการบร หารวชาการ กระบวนการบร หารหลกส ตร ระบบ การประกนค ณภาพ การวจยใน ชนเร ยนและวเคราะห กรณ ศ กษาการ บรหารงานวชาการ บร หารและการจด องค การ เพ อน าไปใช ในการบร หาร ท เนนการ กระจายอ านาจการ บรหาร - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดย เนนการวเคราะห หล กการ การ แกปญหาและกลย ทธ การวางแผน - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดยเนน การวเคราะห การ บรหารงานวชาการ การพฒนาหลกส ตร และการประกน ค ณภาพ ค าอธบายรายวชา (หลกสตรเดม ) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรปรบปรง ) สงท เปล ยนแปลง บห 521 กฎหมาย 2(2-0) EA 521 Educational Law ศ กษากฎหมายทวไปเพ อเป น รากฐานใน กฎหมาย การศ กษา ศ กษาและวเคราะห กฎหมาย 3(3-0-6) Educational Laws ศ กษาวเคราะห กฎหมายรฐ ธรรมน ญ พระราชบญญต และระเบ ยบ ขอบงคบตาง ๆ ท เกยวของกบ - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดยเนน การว เคราะห ดานวทยาการ และการจ ด องค การทางการ ศ กษา เพ อใหผ เร ยนได ศ กษาเกยวกบ การวางแผน การศ กษาใน เชงล ก สามารถ ปฏ บ ต และ น าไปใช ใน องค การได เพ อปรบเน อหา ให สอดร บกบ การปฏ ร ป เหตผลในการ เปล ยนแปลง เพ อปรบเน อหา ใหสอดคลองกบ การเปล ยนแปลง ของกฎหมาย พระราชบญญต

26 บทบญญตของรฐธรรมน ญท เกยวของ กบกฎหมาย ปกครองท จ าเป น ส าหรบผ บรหาร ตลอดจน พ.ร.บ.ท เกยวของกบและระเบ ยบของ กระทรวงศ กษาธการและหนวยงาน อ นๆ ท เกยวของ บห 531 หนาท ผน าในการบรหาร 2(2-0) EA 531 Leadership Function in Educational Administration ศ กษาภาวะผ น าในการบรหาร หนาท และภารกจในฐานะ ผ น าในการบร หาร เนน การพฒนาบ คลกภาพ มน ษยสมพนธ กระบวนการกล ม การแกปญหาและ การตดสนใจในการบรหาร บห 532 การบรหารบคลากรทางการ ศ กษา 2(2-0) EA 532 Personnel Administration ศ กษาบทบาทของผ บรหารใน การบร หารบ คลากรท เกยวของกบ เนนระบบการบร หาร บ คลากรประเภทตาง ๆ กระบวนการ และเทคนคในการบร หารบ คลากร ตลอดจนปญหาและแนวโนมใหม ๆ ใน การบรหารบ คลากรทาง และบ คลากรทาง กฎหมาย ระเบ ยบขอบงคบ ท เกยวของกบ การจด ภาวะผน าทาง 3(3-0-6) Educational Leadership ศ กษาวเคราะห ทฤษฎ ภาวะผ น า ค ณลกษณะ ประเภท และบทบาทหนาท ของผ น าในการบรหาร เนน การพฒนาทกษะดานตาง ๆ เชน บ คลกภาพ มน ษยส มพนธ กระบวนการกล ม การเจรจาตอรอง การแกปญหา และ การตดสนใจในการบรหาร การบรหารบคลากรทาง 3(3-0-6) Educational Personnel Administration ศ กษาวเคราะห บทบาทของ ผ บร หารในการบร หารบ คลากรทาง เนนระบบ กระบวนการและ เทคนคการบร หารบ คลากร ตลอดจน การแกปญหาและแนวโนมในการบรหาร บ คลากรทาง - เปล ยนช อวชา - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดยเนน การวเคราะห เกยวกบ ทฤษฎ ผ น าและทกษะ ด านตาง ๆ ท เกยวของกบการเป น ผ น า - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต) - เพมเน อหาโดยเนน การวเคราะห บทบาท ของผ บรหารในการ บรหารบ คลากรทาง เพ อปร บปร ง เน อหาใหม ความ ครบ ถวน สมบ รณ เกยวกบ ค ณลกษณะและ บทบาทหนาท ผ น าในการ บรหาร และสอดรบกบ การปฏ ร ป เพ อใหสอดรบ และทนกบการ เปล ยนแปลง ทางด านการ บรหารบ คลากร ทาง ค าอธบายรายวชา (หลกสตรเดม ) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรปรบปรง ) สงท เปล ยนแปลง คณธรรม จรยธรรมส าหรบ ผบรหาร 3(2-2-5) Ethics for Administrators ศ กษาวเคราะห แนวความคด ทฤษฎ ผลงานวจย เกยวกบการพฒนา ค ณธรรม จรยธรรมของ ผ บรหาร ตลอดจนเสนอแนวทางและร ปแบบการ เหตผลในการ เปล ยนแปลง วชาใหม เพ อใหผ บร หาร เห น ค ณคา ค ณธรรม จรยธรรม และ ปฏบตตนอยางม ค ณธรรม จรยธรรม

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อหล กส ตร: หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration ช อปร ญญา : ศ กษาศาสตรมหาบ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553)

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา 1. เพ อให สามารถประย กต ใช ความร และท กษะด านการส อสาร ท กษะการค ดและการแก ป ญหา และ

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information