หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548"

Transcription

1 หลกสตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร หลกสตรปรบปรง พ.ศ ช อหลกสตร 1.2 มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปรญญา 2.1 ช อเต ม มหาบณฑต (การบรหาร) Master of Education (Educational Administration) ช อยอ กศ.ม. (การบรหาร) M.Ed. (Educational Administration) 3. หนวยงานท รบผดชอบ ภาควชาการบรหาร คณะศ กษาศาสตร มหาวทยาลยทกษณ 4. ปรชญาและวตถประสงค ของหลกสตร 4.1 ปรชญา การบรหารพฒนาผ น า 4.2 วตถประสงค เพ อผลตบณฑตระดบประกาศน ยบตรบณฑต และ มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ท ม ค ณธรรม จรยธรรม และม ค ณลกษณะ ดงน ม ภาวะผ น าในการบรหารอยางม ประสทธภาพและสมสมย ม ความรอบร สามารถพฒนางาน พฒนาบ คลากรและพฒนาวชาช พใหทน การเปล ยนแปลงของโลก สามารถเสรมสรางและพฒนาทกษะในการวจยและน าผลการวจยไปประย กต

2 ในการพฒนา 2 5. ก าหนดการเป ดสอน หลกส ตรเรมใชตงแตภาคฤด รอน ป 2548 เป นตนไป 6. คณสมบตของผเขาศ กษา เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 5 ขอ วธ การคดเล อกผเขาศ กษา เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 5 ขอ ระบบ เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 2 ขอ 7 และเป นไปตามประกาศทบวงมหาวทยาลย เร องเกณฑ มาตรฐานหลกส ตรระดบบณฑตศ กษา พ.ศ ระยะเวลา เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 3 ขอ การลงทะเบ ยนเร ยน เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ และ (ฉบบท 2) พ.ศ หมวดท 6 ขอ 24 ขอ 25 ขอ26 ขอ 27 และ ขอ การวดผลและการส าเร จ 11.1 มหาบณฑตสาขาวชาการบรหาร เป นไปตามขอบงคบมหาวทยาลยทกษณ วาดวยการบณฑตศ กษา พ.ศ.2542 และ (ฉบบ ท 2) พ.ศ.2544 หมวดท 7 หมวด 8 และหมวด ประกาศน ยบตรบณฑตทางการบรหาร ม จ านวนหนวยกตรวมตลอดหลกส ตร ไมนอยกวา 24 หนวยกต โดยม โครงสราง หลกส ตร ไมนอยกวา 24 หนวยกต โดยม โครงสรางหลกส ตร ดงน 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย 6 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก 18 หนวยกต 2.1 วชาบงคบ 12 หนวยกต

3 3 2.2 วชาเล อก ไมนอยกวา 6 หนวยกต 12. อาจารย ผสอน 12.1 หมวดวชาพ นฐานและวจย สอนโดยอาจารย ประจ าคณะศ กษาศาสตร และ อาจารย ประจ าระดบบณฑตศ กษา 12.2 หมวดวชาเอก สอนโดยอาจารย ประจ าภาควชาการบรหาร และอาจารย พเศษ ดงม รายช อตอไปน อาจารย ประจ า ภาควชาการบรหาร ช อ - สกล คณวฒ (สาขา) ต าแหนงทางวชาการ 1. นายจรส อตวทยาภรณ กศ.บ. (ภาษาองกฤษ) อาจารย กศ.ม. (การบรหาร) คอ.ด. (การบรหารอาช วศ กษา) 2. นางร งชชดาพร เวหะชาต กศ.บ. (การปฐมศ กษา) อาจารย ค.บ. (นาฎศลป ) กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การบรหาร) 3. นายว ระชย เสมาภกด กศ.บ. (สงคมศ กษา) อาจารย M.Ed. (Gen. Adm.) Ph.D. (Gen. Adm.) 4. นายสมจตร อ ดม ศษ.บ. (ผ ใหญ-การบรหาร) อาจารย กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การบรหาร) 5. นายโสภาค วรโยธน วท.บ. (ศ กษาศาสตร ) อาจารย กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การบรหาร) 6. นายอศรฏฐ รนไธสง ค.บ. (วทยาศาสตร ทวไป) อาจารย วท.ด. (การวจยพฤตกรรมศาสตร ประย กต ) อาจารย พเศษ ช อ - สกล คณวฒ / สาขา ต าแหนง/สงกด 1. นายอาคม วดไธสง กศ.บ. (คณตศาสตร ) ผ ชวยศาสตราจารย /

4 M.Ed. (Ed.Adm.&Sup.) อาจารย พเศษ ED.S. (Ed.Adm.&Sup.) 2. นายอาร เฟน อบด ลกาเดร กศ.บ. (การมธยมศ กษา) อาจารย พเศษ กศ.ม.(การบรหาร) 3. นางอมลวรรณ ว ระธรรมโม พยบ. (พยาบาลและผด งครรภ ) กศ.ม. (การบรหาร) กศ.ด. (การอ ดมศ กษา) อาจารย พเศษ จ านวนนสต จ านวนนสตท จะเขารบในหลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ในแตละป ค อนสตหลกส ตรประกาศน ยบตรบณฑต สาขาวชาการบรหาร จ านวน 60 คน และนสต หลกส ตรมหาบณฑต ภาคปกต เร ยนแผน ก (2) จ านวน 20 คน และนสตภาคพเศษ เร ยนแผน ข จ านวน 180 คน และคาดวา จะม นสตส าเร จ ในแตละป ประมาณรอยละ 90 ของนสตทงหมดตามรายป ท รบเขา จ านวนนสตท จะรบ จ านวนนสตท คาดวาจะจบ ป ประกาศน ยบตร มหาบณฑต ประกาศน ยบตร มหาบณฑต บณฑต แผน ก (2) แผน ข บณฑต แผน ก (2) แผน ข สถานท และอปกรณ การเร ยนการสอน ใชสถานท และอ ปกรณ การสอนของคณะศ กษาศาสตร และส านกคอมพวเตอร มหาวทยาลย ทกษณ 15. หองสมด ใชบรการของส านกหอสม ด มหาวทยาลยทกษณ ซ งม หนงส อ ต ารา วารสารทงภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ประมาณ 200,000 รายการ

5 5 และใชบรการหอสม ดกลางมหาวทยาลยภ มภาค ตามโครงการ PULINET (ขายงานหองสม ด มหาวทยาลยสวนภ มภาค) แหลงเร ยนร อาคาร คณะศ กษาศาสตร ท รวบรวมงานวจยทางการบรหาร การสมมนา วารสาร หนงส อเกยวกบ การบรหาร ตลอดจนส บคนขอม ลผานทางอนเตอร เน ต โสตทศน ปกรณ และส อการเร ยน การสอนทางไกล 16. งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายไดของมหาวทยาล ยท ภาควชาการบรหาร คณะศ กษาศาสตร ไดรบจดสรรตามปกต 17. หลกสตร 17.1 โครงสรางหลกสตร หลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ประกอบดวยหลกส ตร 1 ป และหลกส ตร 2 ป การจบหลกส ตรใด ใหพจารณาจากการเร ยนครบหนวย กตตามโครงสรางของหลกส ตร ดงน หลกสตร 1 ป รบผ ท ม ว ฒไมต ากวาปรญญาตร หลกส ตร 1 ป หลกส ตรประกาศน ยบตร บณฑตทางการบรหาร ม จ านวนหนวยกต รวมตลอดหลกส ตรไมนอยกวา 24 หนวยกต ตามโครงสรางดงน องค ประกอบของหลกสตร จ านวนหนวยกต 1. รายวชา 1.2 หมวดวชาพ นฐานทางและวจย หมวดวชาเอก วชาบงคบ วชาเล อก ไมนอยกวา 6 รวมท งหมด 24

6 6 ดงตอไปน รายวชาในหลกสตร 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ใหเร ยน 6 หนวยกต ตามรายวชา การจดการระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) การวจยทาง 3(2-2-5) 2. หมวดวชาเอก 2.1 วชาบงคบ เร ยน 12 หนวยกต ตามรายวชาดงตอไปน หลกการบรหารและการจดองค การทางการ 3(3-0-6) ศ กษา การวางแผน 3(3-0-6) การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) การบรหารทรพยากรทาง 3 (2-2-5) 2.2 วชาเล อก เร ยน 6 หนวยกต ใหเล อกตามรายวชาดงตอไปน การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) การนเทศ 3(3-0-6) ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและช มชน 3(2-2-5) กฎหมาย 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) การบรหารสถานศ กษาขนพ นฐาน 3(2-2-5) การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) การพฒนาทรพยากรมน ษย 3(3-0-6) การบรหารนอกระบบโรงเร ยนและ ตามอธยาศย 3(2-2-5) สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(2-2-5)

7 7 หมายเหต นสตท เร ยนตามหลกส ตร ประกาศน ยบตรบณฑตทางการบรหาร ครบ 24 หนวยกต แลว ถาจะใหส าเร จหลกส ตรมหาบณฑตสาขาการบรหารจะตองลงทะเบ ยนเร ยนอ ก ไมนอยกวา 15 หนวยกต เพ อใหครบตามโครงสรางของหลกส ตร 2 ป แผนการจดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ไมนอยกวา 12 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกต หลกการบรหารและ 3(3-0-6) การนเทศ 3(3-0-6) การจดองค การทาง การวางแผน 3(3-0-6) การบรหารทรพยากรทาง 3(2-2-5) การวจยทาง 3(2-2-5) การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) การจดการระบบสารสนเทศ เพ อการบรหาร 3(3-0-6) การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) หลกสตร 2 ป รบผ ท ม ว ฒไมต ากวาปรญญาตร หลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชากา บรหาร หลกส ตร 2 ป ม จ านวนหนวยกต รวมตลอดหลกส ตรไมนอยกวา 39 หนวยกต ตาม โครงสราง ดงน

8 8 หมวดวชา แผน ก (2) แผน ข 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย 1.1 วชาบงคบ 1.2 วชาเล อก ไมนอยกวา 6 หนวยกต 3 หนวยกต 3 หนวยกต 6 หนวยกต 3 หนวยกต 3 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 24 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต 15 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 3 หนวยกต 9 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 3 หนวยกต 3 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต - 5. ประสบการณ การวจย - 6 หนวยกต จ านวนหนวยกตรวมตลอดหลกสตร ไมนอยกวา 39 หนวยกต 39 หนวยกต รายวชาในหลกสตร 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต หลกส ตรมหาบณฑต แผน ก(2) และแผน ข นน ในหมวดวชา พ นฐานทางและวจย กาหนดใหเร ยน ดงน วชาบงคบ 3 หนวยกต บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) Integration of Educational Foundations วชาเล อก 3 หนวยกต จากรายวชาตอไปน เทคโนโลย เพ อ 3(2-2-5) Technology for Education การวจยทาง 3(2-2-5) Educational Research การวจยเชงค ณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research ส าหรบนสตปรญญาโทท ไมม ค ณว ฒทาง ในระดบประกาศน ยบตรบณฑต ปรญญาตร อน ปรญญาหร อเท ยบเทา

9 9 ตองเร ยนว ชาช พคร บงคบตามท คณะ กรรมการบรหารหลกส ตรกาหนดเพมอ ก 6 หนวย กต โดยไมนบหนวยกตในหลกส ตรมหาบณฑต และตองไดคาระดบคะแนนของแตละรายวชาไมต ากวาระดบขน B มฉะนนจะตองเร ยนใหมหร อเล อก เร ยนรายวชาอ นแทน ส าหรบนสตปรญญาโทท ไมม ค ณว ฒทาง แตไดศ กษารายวชาช พคร ในระดบ ปรญญาตร มาแลวบางรายวชา อาจน ารายวชาดงกลาวท ไดรบคะแนนไมต ากวาคาระดบขน B มาแสดงเพ อ ขอลดจ านวนหนวยกตท เร ยนเพมได ทงน โดยความเห นชอบ ของประธานกรรมการบรหารหลกส ตร 2. หมวดวชาเอก แผน ก ไมนอยกวา 18 หนวยกต แผน ข ไมนอยกวา 24 หนวยกต วชาเอกบงคบ จากรายวชาตอไปน 15 หนวยกต หลกการบรหารและการจดองค การทาง 3(3 0-6) Principles of Educational and Organizational Administration การวางแผน 3(3 0-6) Educational Planning ภาวะผ น าทาง 3(3 0-6) Educational Leadership การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) Educational Personnel Administration การบรหารทรพยากรทาง 3(2-2-5) Educational Resources Administration วชาเอกเล อก แผน ก ไมนอยกวา 3 หนวยกต

10 แผน ข ไมนอยกวา 9 หนวยกต จากรายวชาดงตอไปน 10 3(3-0-6) การบรหารงานวชาการ 3(3 0-6) Academic Administration การนเทศ Educational Supervision การบรหารกจการนกเร ยนนกศ กษา 3(2-2-5) Administration of Student Affairs ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและช มชน 3(2-2-5) School and Community Relations กฎหมาย 3(3-0-6) Educational Laws เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) Economics in Education ค ณธรรม จรยธรรมส าหรบผ บรหาร 3(2-2-5) Ethics for Administrators การบรหารสถานศ กษาขนพ นฐาน 3(2-2-5) Basic Education School Administration การบรหารสถานศ กษาอาช วศ กษา 3(2-2-5) Vocational School Administration การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) Educational Organization Development การจดการเคร อขายการเร ยนร 3(2-2-5) Learning Network Management

11 การเม องกบ 3(3-0-6) Politics and Education การจดระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) Management Information Systems for Administration การพฒนาทรพยากรมน ษย 3(3-0-6) Human Resources Development การบรหารอ ดมศ กษา 3(2-2-5) Higher Education Administration การบรหารนอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย 3(2-2-5) Administration of Non-formal and Informal Education สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) Seminar in Educational Administration สมมนาการบรหารบ คลากรทาง 3(2-2-5) Seminar in Administration of Educational Personnel สมมนาเพ อการพฒนาประเทศ 3(2-2-5) Seminar in Education for National Development การวจยทางการบรหาร 3(2-2-5) Research in Educational Administration 3. หมวดประสบการณ วจยและวทยานพนธ แผน ก (2) 12 หนวยกต วทยานพนธ 12(0-0-36) Thesis แผน ข 6 หนวยกต อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) Independent Study in Educational Administration การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(2-2-5)

12 Practicum in 12 Educational Administration 4. หมวดวชาเล อกเสร 3 หนวยกต กาหนดใหแผน ก(2) และแผน ข เล อกเร ยนไมนอยกวา 3 หนวยกต จากวชาในระดบปรญญาโทท เป ดสอนในสาขาตาง ๆ 17.3 ความหมายของเลขรหสวชา เลขรหสสองหลกแรก หมายถ ง เลขรหสคณะ เลข 03 หมายถ ง คณะศ กษาศาสตร เลขรหสหลกท สามและส หมายถ ง เลขรหสวชา เลข 02 หมายถ ง วชาการบรหาร เลข 07 หมายถ ง วชาการวจยและประเมน เลข 17 หมายถ ง วชาเทคโนโลย ทาง เลข 20 หมายถ ง วชาพ นฐานทางและวจย เลข 29 หมายถ ง วชาการจดการทรพยากรมน ษย เลข 31 หมายถ ง วชาจตวทยาใหค าปร กษา เลขรหสหลกท หา หมายถ ง ช นป ท เป ดสอน เลข 5 หมายถ ง วชาท เร ยนในระดบชนป ท 1 เลข 6 หมายถ ง วชาท เร ยนในระดบชนป ท 2 เลขรหสหลกท หก หมายถ ง หมวด หร อกลมวชา เลข 1 หมายถ ง หลกการ แนวคด ทฤษฎ เลข 2 หมายถ ง งบประมาณและการเงน การเม อง และศาสตร อ นท เกยวของ เลข 3 หมายถ ง บ คลากรและทรพยากรมน ษย ค ณธรรม จรยธรรมของผ บรหาร เลข 4 หมายถ ง ระดบ เลข 5 หมายถ ง สมมนา เลข 6 หมายถ ง วจยและปฏบตการวจย เลข 7 หมายถ ง อสระ การปฏบตงาน เลข 9 หมายถ ง วทยานพนธ

13 วชา 13 เลขรหสหลกท เจ ด หมายถ ง ล าดบรายวชาในหมวด หร อกลม 17.4 แผนการเร ยน แผน ก (2) ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 12 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 9 หนวยกต พ นฐานทางและวจย (บงคบ) 3 วชาเอก (บงคบ) บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) การวางแผน 3(3-0-6) ช น พ นฐานทางและวจย (เล อก) การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) ป ท การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) วชาเอก (บงคบ) หลกการบรหารและการจดองค 3(3-0-6) การทาง ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 9 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 12 หนวยกต วชาเอก (เล อก) 6 วทยานพนธ วทยานพนธ 12(0-0-36) ช น ป ท 2 วชาเล อกเสร (3-0-6) แผน ข ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 9 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 9 หนวยกต พ นฐานทางและวจย (บงคบ) 3 วชาเอก (บงคบ) บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) การวางแผน 3(3-0-6) ช น พ นฐานทางและวจย (เล อก) ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) ป ท วชาเอก (เล อก) 3 วชาเอก (บงคบ) หลกการบรหารและการจดองค 3(3-0-6) การทาง

14 14 ระดบ ภาคเร ยนท 3 จ านวน 6 หนวยกต วชาเอก (บงคบ) 6 ช น การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) ป ท การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) ระดบ ภาคเร ยนท 1 จ านวน 9 หนวยกต ภาคเร ยนท 2 จ านวน 6 หนวยกต หมวดประสบการณ วจย 6 วชาเอก (เล อก) 3 ช น อสระทางการบรหาร ป ท 2 3(2-2-5) วชาเล อกเสร การฝ กปฏบตงานการบรหาร (2-2-5) วชาเอก (เล อก) ค าอธบายรายวชาในหลกสตร หมวดวชาพ นฐานทางและวจย บรณาการพ นฐาน 3(3-0-6) Integration of Educational Foundations ศ กษา วเคราะห และบ รณาการความร พ นฐานทางปรชญา จตวทยา สงคมวทยาและเศรษฐศาสตร ท ม อทธพลตอ รวมทงการประย กต การแกปญหา การกาหนดนโยบายและแผนพฒนา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดทางของตางประเทศ เทคโนโลย เพ อ 3(2-2-5) Technology for Education ศ กษา วเคราะห แนวคด ทฤษฎ และงานวจยท เกยวของกบนวตกรรมและเทคโนโลย การน าทฤษฎ ระบบมาใชในการออกแบบการเร ยนการสอน ปฏบตการออกแบบ ผลต ใช ประเมนและพฒนานวตกรรมและเทคโนโลย การวจยทาง 3(2-2-5)

15 15 Educational Research ศ กษาแนวคด หลกการ วธ การวจยทงเชงปรมาณและค ณภาพในการพฒนาองค ความร และ การ ประย กต ใชทาง การวเคราะห ปญหา การกาหนดกรอบความคดและการวางแผนการวจย ตวแปรและสมมตฐาน การออกแบบการวจย การกาหนดประชากรและการเล อกกล มตวอยาง การสรางและพฒนาเคร องม อการวจย การเกบรวบรวม ขอม ลและการวเคราะห ขอม ล ทงเชงปรมาณและค ณภาพ การประมวลผลขอม ลโดยใชคอมพวเตอร การเข ยนเคา โครงการวจยและรายงานการวจย ตลอดจน การพฒนาความม จรรยาบรรณในการวจยทาง การวจยเชงคณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research ศ กษาแนวคดและวธ การวจยเชงค ณภาพแบบตาง ๆ หลกการและวธ การรวบรวมขอม ล การวเคราะห ขอม ล วเคราะห ปญหาและปฏบตการวจยเชงค ณภาพ ตลอดจนเสนอผลการวจย หมวดวชาเอก หลกการบรหารและการจดองค การทาง 3 (3-0-6) Principles of Educational and Organizational Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ การบรหารและการจดองค การ เพ อประย กต ใชในการบรหาร วเคราะห โครงสรางและระบบการบรหารไทย เนนการกระจายอ านาจทางการบรหาร เพ อม งประสทธภาพและประสทธผลในการจด การวางแผน 3(3-0-6) Educational Planning ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการ และเทคนคในการวางแผน เนนการวเคราะห ปญหา การแกปญหา และแผนกลย ทธ ท ม ผลตอการวางแผน การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) Academic Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ขอบขาย และหลกการในการบรหารวชาการ กระบวนการบรหารหลกส ตร

16 16 ระบบการประกนค ณภาพ การวจยในชน เร ยนและวเคราะห กรณ ศ กษาการบรหารงาน วชาการ การนเทศ 3(3-0-6) Educational Supervision ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ หลกการ และนวตกรรมการนเทศ ตลอดจนบทบาท หนาท และทกษะของผ นเทศ เนนการประย กต เทคนคและผลการวจยไปใชในการพฒนาค ณภาพ การบรหารกจการนกเร ยนนกศ กษา 3(2-2-5) Administration of Student Affairs ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการบรหารกจการนกเร ยน นกศ กษา เนนการจดระบบด แลนกเร ยน นกศ กษา การปกครอง การจดสวสดการ และกจกรรมตาง ๆ เพ อพฒนาผ เร ยนใหเจรญงอกงามตามศกยภาพในท ก ๆ ดาน ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและชมชน 3(2-2-5) School and Community Relations ศ กษาหลกการและทกษะท ส าคญในการสรางความสมพนธ กบช มชน เนนการม สวนรวม ระหวางช มชนกบสถานศ กษา เพ อใหสนองความตองการของช มชน การใชภ มปญญาทองถน บรการใหเป น ประโยชน ตออาช พของช มชน กฎหมาย 3(3-0-6) Educational Laws ศ กษาวเคราะห กฎหมายรฐธรรมน ญ พระราชบญญตและระเบ ยบขอบงคบตาง ๆ ท เกยวของกบและบ คลากรทาง เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) Economics in Education ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ และผลวจย ดานเศรษฐศาสตร การจดการ ทรพยากรและตนท นทาง ฝ กปฏบตการวเคราะห ตนท น กาไร จากการลงท นทาง ตลอดจนการวเคราะห แนวโนมความตองการดานกาลงคนของประเทศ

17 ภาวะผน าทาง 3(3-0-6) Educational Leadership ศ กษาวเคราะห ทฤษฎ ภาวะผ น า ค ณลกษณะ ประเภท และบทบาทหนาท ของผ น าใน การบรหาร เนนการพฒนาทกษะดานตาง ๆ เชน บ คลกภาพ มน ษยสมพนธ กระบวนการ กล ม การเจรจาตอรอง การแกปญหา และการตดสนใจในการบรหาร การบรหารบคลากรทาง 3(3-0-6) Educational Personnel Administration ศ กษาวเคราะห บทบาทของผ บรหาร ในการบรหารบ คลากรทาง เนนระบบ กระบวนการ และเทคนคการบรหารบ คลากร ตลอดจนการแกปญหา และแนวโนมในการบรหารบ คลากรทาง โดยเฉพาะความเป นผ น า ค ณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณทางวชาช พ ความสามารถในการท างาน รวมกบบ คคลอ น พฒนาสมรรถภาพและบ คลกภาพของนกบรหารสมยใหม ประย กต ใชนวตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบรหารไดอยางม ประสทธภาพ คณธรรม จรยธรรมส าหรบผบรหาร 3(2-2-5) Ethics for Administrators ศ กษาวเคราะห แนวความคด ทฤษฎ ผลงานวจย เกยวกบการพฒนาค ณธรรม จรยธรรมของ ผ บรหาร ตลอดจนเสนอแนวทางและร ปแบบการพฒนาเสรมสรางค ณธรรม จรยธรรมอยางยงย น การบรหารสถานศ กษาข นพ นฐาน 3(2-2-5) Basic Education School Administration ศ กษาวเคราะห ปรชญา นโยบาย จ ดม งหมาย หลกการ และการปฏบต ในการจด ขนพ นฐาน เพ อน าโรงเร ยนไปส ความเป นเลศ โดยอาศยการบรหารแบบใชโรงเร ยนเป นฐาน การบรหารสถานศ กษาอาช วศ กษา 3(2-2-5) Vocational School Administration ศ กษาแนวทางการจดการอาช วศ กษา หลกการ ปรชญา นโยบาย และจ ดม งหมาย และ การ ปฏบตงานเพ อน าสถานศ กษา

18 18 ไปส แนวทางการประกอบอาช พและศ กษาตอ โดย อาศยการบรหารดวยวธ การท ทนสมยใชนวตกรรม และเทคโนโลย สารสนเทศ องหลกการระบบใชโรงเร ยนเป นฐาน การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) Educational Organization Development ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการ ทฤษฎ เทคนค และกระบวนการท เกยวของกบการพฒนา องค การทาง ตลอดจนการประย กต ทฤษฎ และเทคนคใหมๆ ในการพฒนาองค การธ รกจมาใชกบการพฒนาองค การ ทาง การจดการเคร อขายการเร ยนร 3(2-2-5) Learning Network Management ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ และผลการวจย ร ปแบบการจดการระบบเคร อขายการเร ยนร สภาพปญหาอ ปสรรค ในการจดการเคร อขายการเร ยนร ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางในการพฒนาเคร อขาย การเร ยนร ท เอ อตอ การพฒนาการเร ยนร ของประชาชนท ยงย น การเม องกบ 3(3-0-6) Politics and Education ศ กษาวเคราะห หลกการ แนวคด ทฤษฎ และผลการวจยทางการเม อง การปกครองกบ ทงของไทยและตางประเทศ สมมนาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาเก ยวกบการม สวนรวมในการจดขององค การ ปกครองสวนกลาง สวนภ มภาค และสวนทองถน เพ อใหการจด บรรล วตถ ประสงค ในการสรางความมนคงของชาตอยางแทจรง การจดการระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) Management Information Systems for Administration ศ กษาการใชขอม ล สารสนเทศและการจดการระบบสารสนเทศท เกยวกบการบรหารองค การ ทาง การใชเทคโนโลย เพ อจดและสรางระบบสารสนเทศ การด แล และจดการเพ อได สารสนเทศท เป น ประโยชน ตอการบรหาร การพฒนาทรพยากรมนษย 3(3-0-6)

19 19 Human Resources Development ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ หลกการ และนโยบายในการพฒนาทรพยากรมน ษย ในดาน ความร ความสามารถ วฒนธรรมและค ณธรรม เพ อน ามาใชในการพฒนาองค การ การบรหารทรพยากรทาง 3(3-2-5) Educational Resources Administration ศ กษา วเคราะห หลกการ แนวคด แนวปฏบต งานของสถานศ กษาท สนบสน น การบรหารงานวชาการ เชน งานธ รการ การเงนและพสด งานบ คลากร กจกรรมนกเร ยน งานอาคาร สถานท และสงแวดลอม โรงเร ยนกบช มชน ศ กษาและประย กต ใชแนวคดเศรษฐศาสตร เพ อวางแผน และบรหารทรพยากรทาง ตลอดการใชทรพยากรทองถนส าหรบการจด การบรหารอดมศ กษา 3(2-2-5) Higher Education Administration ศ กษาวเคราะห ปรชญา นโยบาย จ ดม งหมาย หลกการ และโครงสรางของการบรหาร อ ดมศ กษา เนนบทบาทและหนาท ของสภามหาวทยาลย วทยาลย อธการ ตลอดจนผ บรหารระดบตาง ๆ ท ม ผลตอ บ คลากรและนสต การบรหารนอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย 3(2-2-5) Administration of Non-formal and Informal Education ศ กษาวเคราะห ปรชญา นโยบาย ร ปแบบ และจ ดม งหมายในการจดนอกระบบ โรงเร ยนและตามอธยาศย เนนบทบาทหนาท ของเจาหนาท และผ บรหารระดบตาง ๆ ในการบรหารและนเทศงานในการจด นอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย ตลอดจนร ปแบบและแนวโนมใน การจดนอกระบบโรงเร ยนและตามอธยาศย สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) Seminar in Educational Administration ศ กษาและจดการสมมนา สรางกระบวนการเร ยนร ปญหาการบรหาร ทางเล อกใน การแกปญหา

20 20 นวตกรรมการบรหาร ตลอดจนการ พฒนาการบรหารดวยกระบวนการวจย สมมนาการบรหารบคลากรทาง 3(2-2-5) Seminar in Administration of Educational Personnel ศ กษาวเคราะห ปญหาการบรหารบ คลากรทาง เนนการฝ กปฏบตสมมนาการบรหาร บ คลากรทาง กรณ ตวอยาง ตลอดจนการน าผลการวจยไปประย กต ใชในการบรหารบ คลากรทาง สมมนาเพ อพฒนาประเทศ 3(2-2-5) Seminar in Education for National Development ศ กษาบทบาทของในการพฒนาสงคมและประเทศชาต เนนการฝ กปฏบตสมมนา เพ อสรางกระบวนการเร ยนร แนวคด ทฤษฎ การวจย เพ อน าไปประย กต ใชในการพฒนาเศรษฐกจ การเม อง และสงคม การวจยทางการบรหาร 3(2-2-5) Research in Educational Administration ศ กษาหลกการและขนตอนการด าเนนการวจยทางการบรหาร การน าประเด นปญหา ส าคญมาวจยเพ อพฒนาการบรหาร การวเคราะห และสงเคราะห ผลการวจย เพ อน าองค ความร ไปประย กต ใชในการบรหาร ศ กษาและส บคนเทคนควจยใหมๆ เพ อเพมประสทธผลใน การวจยในการบรหาร อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) Independent Study in Educational Administration ศ กษาวเคราะห องค ความร ใหมๆ หร อประเด นปญหาส าคญๆ ทางการบรหารท นสต สนใจเป นพเศษ การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(3-0-6) Practicum in Educational Administration ฝ กปฏบตงานดานการบรหาร เพ อเพมประสบการณ การท างานและโลกทศน ของ นสต เนนการด าเนนการวางแผน การจดโครงการ การปฏบตจรง การแกปญหา และการรายงานผล การปฏบตงาน โดยองระเบ ยบวธ วจย วทยานพนธ 12(0 0-36) Thesis

21 ขนตอน 21 ศ กษาคนควาหวขอเกยวกบการบรหาร โดยด าเนนการตามระเบ ยบวธ วจยท ก 18. หลกการและเหตผลในการปรบปรงหลกสต ร เป นรากฐานท ส าคญอยางยงในการพฒนาค ณภาพประชากร เพ อพฒนาศกยภาพและ ความสามารถท จะด ารงช พและประกอบอาช พอยางม ความส ข ร เทาทนการเปล ยนแปลงสรางสรรค ความ เจรญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสงคม ตลอดจนพฒนาประเทศอยางยงย นได การปฏร ป ในท กระดบจ งเป นสงจ าเป นเพ อใหการจดม ประสทธภาพ และม ความเหมาะสมกบ ย คสมยท เปล ยนไป องค ประกอบหน งท ส าคญในการจดและจ าเป น จะตองม การพฒนาปรบปร งอยาง ตอเน อง กค อหลกส ตรท ใชในการจดก ารเร ยนการสอนในท กระดบ เพ อใหการจดมวลประสบการณ องค ความร ทกษะและวธ การในการจดสอดคลองกบความสามารถ ทกษะและค ณสมบตท จ าเป นท ผ เร ยนพ งไดรบการพฒนา แนวโนมในการปรบเปล ยนหลกส ตรและสาระวชาตาง ๆ เป นไปตาม ลกษณะพฒนาการของวชาการใหม ๆ และกระแสความตองการความร และทกษะจากตลาดแรงงาน การปฏร ปอ ดมศ กษาในเร องของหลกส ตรนน จ งใหความส าคญกบการพฒนาหลกส ตรเน อหาสาระ ใหสอดคลองกบการท ผ เร ยนสามารถน าไปใชในช วตจรงตามความจ าเป นใหม ๆ ท เกดข น ในภาระงาน ใหม ๆ ท เปล ยนตามกนไปทงระบบ ภาควชาการบรหาร มหาวทยาลยทกษณ ซ งเปดสอนหลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร ตงแตป พ.ศ เป นตนมา ไดตระหนกถ งความส าคญของการจด และความจ าเป นของการพฒนาปรบปร งหลกส ตร เพ อใหสอดคลองกบการเปล ยนแปลงทาง เศรษฐกจ สงคม วทยาศาสตร และเทคโนโลย และใหเป นหลกส ตรมาตรฐานสากลทดเท ยมกบ สถาบนอ ดมศ กษาชนน าในประเทศไทย สามารถพฒนาผ บรหาร ผ บรหารสถานศ กษา คร - อาจารย ทงภาครฐและเอกชน ผ น าช มชนและผ น าองค กรปกครองสวนทองถน ตลอดจนบ คลากร ทาง ใหเป นย ทธศาสตร หลกในการสรางกลไกใหเป นพลงขบเคล อนส าคญในการปฏร ป รวมทงการสรางรายวชาใหม ๆ ใหสอดคลองกบการพฒนาระดบอ ดมศ กษาให เป นไปอยางเหมาะสม เพ อรองรบการเป นสถาบนอ ดมศ กษาในกา กบของรฐบาลตอไป ดวยเหต ดงกลาวขางตน ภาควชาการบรหาร จ งเห นสมควรจดโครงการปรบปร งและ พฒนาหลกส ตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหารข น โดยจะเรมใชหลกส ตรปรบปร ง ตงแตป 2548 เป นตนไป

22 เปร ยบเท ยบหลกสตรการศ กษ ามหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร (กศ.ม.) หลกสตร พ.ศ กบหลกสตรปรบปรง พ.ศ หลกสตรเดม พ.ศ หลกสตรปรบปรง พ.ศ หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 1.1 วชาบงคบ กาหนดใหเร ยน 4 หนวยกต ค อ พฐ 501 บ รณาการพ นฐาน 2(2-0) พฐ 511 การวจยทาง 2(1-2) 1.2 วชาเล อกเสร กาหนดใหเร ยน 2 หนวยกต โดยเล อก จากรายวชาดงตอไปน พฐ 502 เทคโนโลย เพ อ 2(1-2) พฐ 512 การวจยเชงค ณภาพ 2(2-0) พฐ 522 สถตเพ อการวจยทาง 2(2-0) พฐ 531 คอมพวเตอร เพ อและวจย2(1-2) หร อวชาอ นๆ ท เป ดสอนในระดบบณฑตศ กษา โดย ความเห นชอบของคณะกรรมการบรหารหลกส ตร 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 12 หนวยกต บห 511 หลกการบรหารและจดองค การทาง 3(3-0) บห 513 การบรหารงานวชาการ 2(2-0) บห 531 หนาท ผ น าในการบรหาร2(2-0) บห 532 การบรหารบ คลากรทาง 2(2-0) บห 651 สมมนาการบรหาร 3(3-0) 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต ค อ 1.1 วชาบงคบ กาหนดใหเร ยน 3 หนวยกต ค อ บ รณาการพ นฐาน 3(3-0-6) 1.2 วชาเล อก กาหนดใหเร ยน 3 หนวยกต โดยเล อกจาก รายวชาดงตอไปน เทคโนโลย เพ อ 3(2-2-5) การวจยทาง 3(2-2-5) การวจยเชงค ณภาพ 3(2-2-5) หร อวชาอ นๆ ท เป ดสอนในระดบบณฑตศ กษา โดยความเห นชอบของคณะกรรมการบรหารหลกส ตร 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต ในแผน ก(2) และ ไมนอยกวา 24 หนวยกต ในแผน ข 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต หลกการบรหารและการจดองค การ ทาง 3(3-0-6) การวางแผน 3(3-0-6) การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) ภาวะผ น าทาง 3(3-0-6) การบรหารบ คลากรทาง 3(3-0-6) หลกสตรเดม พ.ศ หลกสตรปรบปรง พ.ศ วชาเอกเล อก ใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 6 หนวยกต ในแผน ก และใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 12 หนวย กตในแผน ข จากรายวชาตอไปน บห 512 การวางแผน 2(2-0) บห 521 กฎหมาย 2(2-0) บห 522 การบรหารงบประมาณและการเงน 2(2-0) 2.2 วชาเอกเล อก ใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 3 หนวยกต ใน แผน ก(2) และใหเล อกเร ยนไมนอยกวา 9 หนวยกตใน แผน ข จากรายวชาตอไปน การนเทศ 3(3-0-6) การบรหารกจการนกเร ยนนกศ กษา 3(2-2-5) ความสมพนธ ระหวางสถานศ กษาและช มชน 3(2-2-5)

23 บห 614 การบรหารอาคารสถานท และสงแวดลอม 2(2-0) บห 615 การพฒนาองค การทาง 2(2-0) บห 616 การนเทศ 2(2-0) บห 617 การบรหารกจการนกเร ยน 2(2-0) บห 618 การบรหารงานธ รการโรงเร ยน 2(2-0) บห 623 ความสมพนธ ระหวางโรงเร ยนและช มชน 2(2-0) บห 624 รฐศาสตร กบ 2(2-0) บห 625 เศรษฐศาสตร 2(2-0) บห 626 การจดการระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 2(2-0) บห 633 การพฒนาทรพยากรมน ษย 2(2-0) บห 641 การบรหารโรงเร ยนประถมศ กษา 2(2-0) บห 642 การบรหารโรงเร ยนมธยมศ กษา 2(2-0) บห 652 สมมนาการบรหารบ คลากรทาง 2(2-0) บห 653 สมมนาเพ อการพฒนาประเทศ 2(2-0) 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 2 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต (ส าหรบแผน ก ) 5. ประสบการณ วจย (ส าหรบแผน ข ) จ านวน 6 หนวยกต จากวชาตอไปน บห 661 การวจยทางการบรหาร 2(2-0) บห 671 อสระทางการบรหาร 2(2-0) บห 672 การฝ กปฏบตงานการบรหาร 2(2-0) กฎหมาย 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร กบ 3(3-0-6) ค ณธรรม จรยธรรมส าหรบผ บรหาร 3(2-2-5) การบรหารสถานศ กษาขนพ นฐาน 3(2-2-5) การบรหารสถานศ กษาอาช วศ กษา 3(2-2-5) การพฒนาองค การทาง 3(3-0-6) การจดการเคร อขายการเร ยนร 3(2-2-5) การเม องกบ 3(3-0-6) การจดระบบสารสนเทศเพ อการบรหาร 3(3-0-6) การพฒนาทรพยากรมน ษย 3(3-0-6) การบรหารอ ดมศ กษา 3(2-2-5) การบรหารนอกระบบโรงเร ยน 3(2-2-5) และตามอธยาศย สมมนาการบรหาร 3(2-2-5) สมมนาการบรหารบ คลากรทาง 3(2-2-5) สมมนาเพ อการพฒนาประเทศ 3(2-2-5) การวจยทางการบรหาร 3(2-2-5) 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 3 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต (ส าหรบแผน ก ) วทยานพนธ 12(0-0-36) 5. ประสบการณ วจย (ส าหรบแผน ข ) จ านวน 6 หนวยกต จาก วชาตอไปน อสระทางการบรหาร 3(2-2-5) การฝ กปฏบตงานการบรหาร 3(2-2-5)

24 ตารางเปร ยบเท ยบโครงสราง หลกสตรเดม พ.ศ กบหลกสตรปรบปรง พ.ศ หลกสตรเดม (พ.ศ. 2540) หลกสตรปรบปรง พ.ศ หลกสตรมหาบณฑต แผน ก (2) 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 12 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 6 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 2 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 40 หนวยกต หลกสตรมหาบณฑต แผน ก (2) 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 1.1 วชาบงคบ 3 หนวยกต 1.2 วชาเล อก 3 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 18 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 3 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร 3 หนวยกต 4. วทยานพนธ 12 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 39 หนวยกต แผน ข 1. หมวดวชาพ นฐานทาง ไมนอยกวา 8 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร ไมนอยกวา 2-8 หนวยกต 4. ประสบการณ วจย 4-12 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 40 หนวยกต แผน ข 1. หมวดวชาพ นฐานทางและวจย ไมนอยกวา 6 หนวยกต 1.1 วชาบงคบ 3 หนวยกต 1.2 วชาเล อก 3 หนวยกต 2. หมวดวชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกต 2.1 วชาเอกบงคบ 15 หนวยกต 2.2 วชาเอกเล อก ไมนอยกวา 9 หนวยกต 3. หมวดวชาเล อกเสร 3 หนวยกต 4. ประสบการณ วจย 6 หนวยกต รวมตลอดหลกสตร 39 หนวยกต เปร ยบเท ยบค าอธบายรายวชาของหลกสตรเดม (พ.ศ. 2540) และหลกสตรใหม (พ.ศ. 2548) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรเดม ) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรปรบปรง ) สงท เปล ยนแปลง บห 511 หลกการบรหารและการจด องค การทาง 3(3-0) หลกการบรหารและการจด องค การทาง 3(3-0-6) - เพมเน อหาโดยเนน วเคราะห ทฤษฎ การ เหตผลในการ เปล ยนแปลง เพ อใหสอดรบกบ การเปล ยนแปลง

25 EA 511 Principle of Educational and Organization Administration ศ กษาความค ด ทฤษฎ การบรหารและการจดองค การสมยใหม วเคราะห หลกการและทฤษฎ ตาง ๆ เพ อประย กต ในการบรหาร ศ กษาวเคราะห โครงสรางและระบบ การบรหารไทย เนนหลกการ กระจายอ านาจทางการบร หาร เพ อม งประส ทธภาพและ ประสทธผลในการจด บห 512 การวางแผน 2(2-0) EA 512 Educational Planning ศ กษาทฤษฎ หลกการและ เทคนคในการวางแผน การ วางแผนระยะยาวในย คแหงการ เปล ยนแปลงอยางรวดเร ว เนนการ วเคราะห ปญหา และการแกปญหา ส าคญ ๆ ท ม ผลตอการวางแผน บห 513 การบรหารงานวชาการ 2(2-0) EA 513 Academic Administration ศ กษาขอบขายของการ บร หารงานวชาการ หลกการและ แนวคดใหมๆ ในการบร หารงาน วชาการเพ อความเป นเลศ เนนการ วเคราะห และการพฒนาหลกส ตร ตลอดจนการกระจายอ านาจในการ บรหารวชาการ Principles of Educational and Organizational Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ทฤษฎ การบร หารและการจดองค การ เพ อ ประย กต ใชในการบร หาร วเคราะห โครงสรางและระบบการ บรหารไทย เนนการกระจายอ านาจ ทางการบรหาร เพ อม ง ประสทธภาพและ ประสทธผลใน การจด การวางแผน 3(3-0-6) Educational Planning ศ กษาวเคราะห แนวคด หลกการ และเทคน คในการวางแผน เนนการวเคราะห ปญหา การแกปญหา และ แผนกลย ทธ ท ม ผลตอการวางแผน การบรหารงานวชาการ 3(3-0-6) Academic Administration ศ กษาวเคราะห แนวคด ขอบขาย และหลกการในการบร หารวชาการ กระบวนการบร หารหลกส ตร ระบบ การประกนค ณภาพ การวจยใน ชนเร ยนและวเคราะห กรณ ศ กษาการ บรหารงานวชาการ บร หารและการจด องค การ เพ อน าไปใช ในการบร หาร ท เนนการ กระจายอ านาจการ บรหาร - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดย เนนการวเคราะห หล กการ การ แกปญหาและกลย ทธ การวางแผน - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดยเนน การวเคราะห การ บรหารงานวชาการ การพฒนาหลกส ตร และการประกน ค ณภาพ ค าอธบายรายวชา (หลกสตรเดม ) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรปรบปรง ) สงท เปล ยนแปลง บห 521 กฎหมาย 2(2-0) EA 521 Educational Law ศ กษากฎหมายทวไปเพ อเป น รากฐานใน กฎหมาย การศ กษา ศ กษาและวเคราะห กฎหมาย 3(3-0-6) Educational Laws ศ กษาวเคราะห กฎหมายรฐ ธรรมน ญ พระราชบญญต และระเบ ยบ ขอบงคบตาง ๆ ท เกยวของกบ - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดยเนน การว เคราะห ดานวทยาการ และการจ ด องค การทางการ ศ กษา เพ อใหผ เร ยนได ศ กษาเกยวกบ การวางแผน การศ กษาใน เชงล ก สามารถ ปฏ บ ต และ น าไปใช ใน องค การได เพ อปรบเน อหา ให สอดร บกบ การปฏ ร ป เหตผลในการ เปล ยนแปลง เพ อปรบเน อหา ใหสอดคลองกบ การเปล ยนแปลง ของกฎหมาย พระราชบญญต

26 บทบญญตของรฐธรรมน ญท เกยวของ กบกฎหมาย ปกครองท จ าเป น ส าหรบผ บรหาร ตลอดจน พ.ร.บ.ท เกยวของกบและระเบ ยบของ กระทรวงศ กษาธการและหนวยงาน อ นๆ ท เกยวของ บห 531 หนาท ผน าในการบรหาร 2(2-0) EA 531 Leadership Function in Educational Administration ศ กษาภาวะผ น าในการบรหาร หนาท และภารกจในฐานะ ผ น าในการบร หาร เนน การพฒนาบ คลกภาพ มน ษยสมพนธ กระบวนการกล ม การแกปญหาและ การตดสนใจในการบรหาร บห 532 การบรหารบคลากรทางการ ศ กษา 2(2-0) EA 532 Personnel Administration ศ กษาบทบาทของผ บรหารใน การบร หารบ คลากรท เกยวของกบ เนนระบบการบร หาร บ คลากรประเภทตาง ๆ กระบวนการ และเทคนคในการบร หารบ คลากร ตลอดจนปญหาและแนวโนมใหม ๆ ใน การบรหารบ คลากรทาง และบ คลากรทาง กฎหมาย ระเบ ยบขอบงคบ ท เกยวของกบ การจด ภาวะผน าทาง 3(3-0-6) Educational Leadership ศ กษาวเคราะห ทฤษฎ ภาวะผ น า ค ณลกษณะ ประเภท และบทบาทหนาท ของผ น าในการบรหาร เนน การพฒนาทกษะดานตาง ๆ เชน บ คลกภาพ มน ษยส มพนธ กระบวนการกล ม การเจรจาตอรอง การแกปญหา และ การตดสนใจในการบรหาร การบรหารบคลากรทาง 3(3-0-6) Educational Personnel Administration ศ กษาวเคราะห บทบาทของ ผ บร หารในการบร หารบ คลากรทาง เนนระบบ กระบวนการและ เทคนคการบร หารบ คลากร ตลอดจน การแกปญหาและแนวโนมในการบรหาร บ คลากรทาง - เปล ยนช อวชา - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต ) - เพมเน อหาโดยเนน การวเคราะห เกยวกบ ทฤษฎ ผ น าและทกษะ ด านตาง ๆ ท เกยวของกบการเป น ผ น า - เพมจ านวนชวโมง ใน (เพม หนวยกต) - เพมเน อหาโดยเนน การวเคราะห บทบาท ของผ บรหารในการ บรหารบ คลากรทาง เพ อปร บปร ง เน อหาใหม ความ ครบ ถวน สมบ รณ เกยวกบ ค ณลกษณะและ บทบาทหนาท ผ น าในการ บรหาร และสอดรบกบ การปฏ ร ป เพ อใหสอดรบ และทนกบการ เปล ยนแปลง ทางด านการ บรหารบ คลากร ทาง ค าอธบายรายวชา (หลกสตรเดม ) ค าอธบายรายวชา (หลกสตรปรบปรง ) สงท เปล ยนแปลง คณธรรม จรยธรรมส าหรบ ผบรหาร 3(2-2-5) Ethics for Administrators ศ กษาวเคราะห แนวความคด ทฤษฎ ผลงานวจย เกยวกบการพฒนา ค ณธรรม จรยธรรมของ ผ บรหาร ตลอดจนเสนอแนวทางและร ปแบบการ เหตผลในการ เปล ยนแปลง วชาใหม เพ อใหผ บร หาร เห น ค ณคา ค ณธรรม จรยธรรม และ ปฏบตตนอยางม ค ณธรรม จรยธรรม

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration)

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration) หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2551) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ว ชาโทการบร หารการศ กษา

ว ชาโทการบร หารการศ กษา วชาโทการบรหารการศ กษา 1. หนวยงานท รบผดชอบ ภาควชาการบรหารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาวทยาลยทกษณ 2. วตถประสงค เพ อใหผ เร ยนม ความร ความเขาใจเกยวกบกระบวนการทางบรหาร ตลอดจนองค ประกอบท ม ผลใหการ บรหารงานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม 9 หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม ความเป นมา จากนโยบายการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ ม งเน นการจ ดการศ กษา เพ #อพ ฒนาด านอาช พใน กล มอาช พ ประกอบด วย อาช พด านเกษตรกรรม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประก นค ณภาพ การจ ดการเร ยนการสอน รองศาสตราจารย ก ลณกา กลณกา สาธตธาดา สาธ ตธาดา ระบบการประเม นค ณภาพการศ กษา น บเป นส วนหน งในพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ.2542 มาตรา 47 ของพรบ.ฯ ให ม ระบบการประก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information