บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)"

Transcription

1 บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาในส งก ด ป งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยได จ ดทาแนวทางการดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ มอบนโยบายให สถานศ กษาในส งก ดท กแห ง จานวน 184 แห ง ดาเน นการให สอดคล องก บแนวทางการดาเน นงานท สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานได กาหนดไว ซ งจะได กล าวถ งรายละเอ ยดการดาเน นงานและข อม ลประกอบ การดาเน นงานในส วนท เก ยวข อง ด งน การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management : SBM) เป นแนวค ดทางการบร หารและการจ ดการศ กษา ท ม งให สถานศ กษาเป นองค กรหล กในการจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพ (Efficiency & Effectiveness School) ภายใต กรอบของกฎหมายท ก าหนด โดยม การกระจายอ านาจการต ดส นใจท จะพ ฒนานโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค ของสถานศ กษา และร วมม อดาเน นการ ท งด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและการบร หารท วไปโดยบ คคลท ม ส วนได ส วนเส ยอย างเท าเท ยมก น โดยม งเน นผลล พธ และผลกระทบท เก ดก บผ เร ยนเป นสาค ญ ภายใต การม ส วนร วม และการตรวจสอบของผ ม ส วนได ส วนเส ย การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐานเป นร ปแบบการบร หารสถานศ กษาท ได ร บ ความสนใจเพราะเป นร ปแบบท สอดคล องก บแนวทางการบร หารตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 39 ให กระทรวงกระจายอานาจ การบร หารและการจ ดการศ กษา ท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานบ คคล และการบร หาร ท วไป ไปย งคณะกรรมการและสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา โดยตรง ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างแท จร ง เพราะการเร ยนร และพ ฒนาท กๆ ด าน ของผ เร ยนเก ดข นในห องเร ยนและสภาพแวดล อมของโรงเร ยน ซ งกฎกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ และประกาศสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ของเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา

2 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ และสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ กล าวถ งการบร หาร จ ดการเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ การบร หารงานบ คคล การบร หารงบประมาณ และการบร หาร ท วไปของสถานศ กษา สร ปสาระสาค ญได ด งน การบร หารงานว ชาการ งานว ชาการ ถ อเป นห วใจสาค ญในการจ ดการศ กษาในระด บสถานศ กษา การบร หารงาน ว ชาการ เป นกระบวนการดาเน นงานเก ยวก บหล กส ตรและการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยนได เร ยนร ตามท ก าหนดไว ในจ ดม งหมายของการพ ฒนาผ เร ยน การบร หารว ชาการในย คปฏ ร ปการศ กษา โรงเร ยนจะม โอกาสต ดส นใจมากข น ท งน ให เป นไปตามหล กการกระจายอานาจทางการศ กษาท ให สถานศ กษา ร บผ ดชอบการบร หารงานว ชาการ โดยตรง ป จจ ยความสาเร จของงานว ชาการค อ ผ บร หารสถานศ กษาจะต องร เข าใจและม ท กษะ ในเร องต อไปน 1. การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 2. การพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. การพ ฒนาส อและเทคโนโลย การเร ยนร 4. การพ ฒนาแหล งเร ยนร 5. กระบวนการว ดประเม นผลและว จ ย 6. ระบบประก นค ณภาพภายใน การบร หารงานบ คคล การบร หารงานบ คคลของสถานศ กษาต องให ความสาค ญท กกระบวนการ ต งแต การแต งต ง การพ ฒนา การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พ การสร างขว ญก าล งใจ เพ อให ม ผลต อการ ปฏ บ ต งานตามท คาดหว ง ย ดหล กระบบค ณธรรม 4 ประการ ได แก หล กความสามารถ หล กความเสมอภาค หล กความม นคง และหล กความเป นกลางทางการเม อง ม แผนการพ ฒนา บ คลากรท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วน พ ฒนาบ คคลอย างท วถ ง ตรงตามความต องการ ปล กฝ งอ ดมการณ ความเป นเจ าของ เพ อให เก ดผลสาเร จท งดงามอย างม ออาช พ สามารถปฏ บ ต งาน ตามมาตรฐานว ชาช พอย างถ กต องและสร างสรรค ป จจ ยความสาเร จในการปฏ บ ต งานสอนจะเก ดข นได คร ต องทาก จกรรม 7 ก จกรรม ด งน 1. ว เคราะห หล กส ตร 2. ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล 3. จ ดก จกรรมการเร ยนร ท หลากหลาย

3 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เพ อพ ฒนาผ เร ยน ผ เร ยนให เต มศ กยภาพ และการสอนของตนเอง 4. ใช เทคโนโลย ในการแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตนเอง และจ ดก จกรรมการเร ยนร 5. ว ดและประเม นผลตามสภาพจร งอย างรอบด าน เน นองค รวมและเน นพ ฒนาการ 6. ใช ผลการประเม นเพ อแก ไข ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา 7. ใช การว จ ยปฏ บ ต การในการพ ฒนานว ตกรรมเพ อพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยน การบร หารงบประมาณ การเง นและระบบบ ญช การจ ดการด านงบประมาณและการเง น ม แนวทางสอดคล องก บหล กการกระจาย อานาจการบร หาร โดยให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นหน วยงบประมาณ (Budgeting Entity) และหน วยบร หารการเง น (Financial Entity) ให สถานศ กษาเป นหน วยบร หารการเง นท สามารถ กาหนดความต องการงบประมาณของตนเอง โดยจ ดทางบประมาณผ านสาน กงานเขตพ นท การศ กษา และม อ สระในการจ ดการทร พย ส นและหารายได เพ มมากข น ท งน ม งเน นให ส งคมม ส วนร วมในการจ ดการ ช วยระดมทร พยากรและการลงท นจากแหล งต าง ๆ โดยม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล การใช ทร พยากรเพ อความโปร งใส และความร บผ ดชอบ ด งน น งานงบประมาณและการเง น จ งเป นไปในล กษณะต องให ความเป นอ สระ คล องต ว ซ งเป นไปตามแนวทางกระจายอานาจการบร หาร จ ดการ ท ใช สถานศ กษาเป นฐาน ควบค ก บระบบการตรวจสอบ เพ อความโปร งใส และความร บผ ดชอบ ท ตรวจสอบได ภายใต การบร หารจ ดการทร พยากรท ม งเน นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ซ งกาหนด แนวทางหลายประการ เช น จ ดสรรงบประมาณรวมเป นก อน ม งท แผนงานและผลงาน กาหนด มาตรฐานการจ ดการทางการเง น โดยให ม การคานวณต นท นก จกรรมการบร หารส นทร พย เป นต น การจ ดทาระบบบ ญช ตามเกณฑ พ งร บพ งจ ายและจ ดให ม ระบบการตรวจสอบ เพ อให เก ดความรวดเร ว ม ข นตอนท ไม ต องผ านการกล นกรองหลายข นตอนเก นความจาเป น ท งน การต ดส นใจทางงบประมาณ และทางการเง นจะอย ในระด บสถานศ กษามากท ส ด การบร หารท วไป การบร หารงานท วไปเป นงานท เก ยวข องก บการจ ดการระบบบร หารองค กร โดยม บทบาทหล กในการประสาน ส งเสร ม สน บสน น อานวยความสะดวกตามหล กการบร หารท ม งเน น ผลส มฤทธ ของงาน เน นความโปร งใส ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ตลอดจนการม ส วนร วมของบ คคล ท เก ยวข อง เพ อให การจ ดการศ กษาม ประส ทธ ผล ความสาเร จของการบร หารท วไปในสถานศ กษา เก ดข นได ผ บร หารสถานศ กษาจะต องม ภาวะผ น า ม การจ ดบ คลากรปฏ บ ต งานให ตรงก บความสามารถ และความถน ด จ ดระบบสาน กงานท ด ใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า ประหย ด ให เก ดประโยชน ส งส ด ม การประเม นตรวจสอบผลการดาเน นงานเป นระยะอย างต อเน อง และน าผลการประเม นมาใช ปร บปร ง กระบวนการบร หารท วไป

4 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ มาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทามาตรฐานการบร หาร และการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) มอบนโยบาย ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประสานการข บเคล อนการดาเน นงานในระด บสถานศ กษา เพ อให เก ดความช ดเจนในด านนโยบาย แนวทางการปฏ บ ต และย นย นได ว าสถานศ กษาท ม การบร หาร และจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน จะม มาตรฐานกลางท จะใช เป นเคร องม อตรวจสอบ ค ณภาพทางการบร หารจ ดการศ กษาท เป นบรรท ดฐานเด ยวก น เพ อให การบร หารและจ ดการศ กษา ของสถานศ กษา ได มาตรฐานและม ค ณธรรม สอดคล องก บระบบประก นค ณภาพการศ กษาการประเม น ค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาตนเองและการประเม นจากหน วยงานภายนอก รวมถ งได ร บความเช อถ อ ยอมร บไว วางใจจากสาธารณชน มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม นต วบ งช เก ยวก บการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐานน ใช เป นมาตรฐานกลางสาหร บการประเม นการปฏ บ ต งานของสถานศ กษา ซ งในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กาหนดเป าหมาย ให สถานศ กษาประเภทท หน งผ านเกณฑ การประเม นท กโรงเร ยน และสถานศ กษาประเภทท สอง ต องผ านเกณฑ การประเม นร อยละ 50 ข นไป ท งน เกณฑ การประเม นของท กต วบ งช สถานศ กษา ต องดาเน นการครบท กข อ แต แตกต างก นท หล กฐาน ร องรอยและค ณภาพของการปฏ บ ต โดยก าหนด เป น 6 ต วบ งช ด งน ต วบ งช ท 1 ม การบร หารและการจ ดการศ กษารองร บการกระจายอานาจ ต วบ งช ท 2 ม การบร หารเช งกลย ทธ และใช หล กการม ส วนร วม ต วบ งช ท 3 ม คณะกรรมการสถานศ กษาร วมพ ฒนาสถานศ กษา ต วบ งช ท 4 ม ร ปแบบการบร หารท ม งผลส มฤทธ ของงาน ต วบ งช ท 5 ม การตรวจสอบและถ วงด ล ต วบ งช ท 6 ม การใช ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐานเพ อพ ฒนายกระด บค ณภาพ

5 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ คาอธ บายมาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม น ต วบ งช ท 1 ม การบร หารและการจ ดการศ กษารองร บการกระจายอานาจ สถานศ กษาม การก าหนดขอบเขต บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบและมาตรฐาน การปฏ บ ต งานของหน วยงานตามโครงสร างการบร หารและการจ ดการศ กษาตามกฎกระทรวง และประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจ ม การมอบหมาย การต ดส นใจ และความร บผ ดชอบ ม การกาก บต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล เพ อปร บปร ง และพ ฒนาการปฏ บ ต งานและการน าผลการประเม นมาใช ในการสร างแรงจ งใจการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากรและความก าวหน าทางว ชาช พ เกณฑ การประเม น 1. ม การกาหนดขอบเขต บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบและมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ด านว ชาการด านบ คคล ด านงบประมาณ และด านบร หารท วไป ม ระเบ ยบรองร บการบร หารท สอดคล อง ก บกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ประกาศ หร อมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บการกระจายอานาจ 2. ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต งาน ต วช ว ด ความสาเร จของงานและการกระจายอานาจ ความร บผ ดชอบตามบทบาทหน าท ในการปฏ บ ต งาน 4 ด าน ตรงตามความร ความสามารถ ความถน ด 3. ม แผนงานต ดตาม กาก บ ตรวจสอบ ประเม นผล เพ อปร บปร งเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย และม พ ฒนาการปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมายเป นระบบต อเน อง 4. ม การใช ผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร งแก ไขและใช ในการวางแผนสร างแรงจ งใจ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรและความก าวหน าทางว ชาช พ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏเด นช ด สามารถ ตรวจสอบได ม การวางระบบ รองร บการบร หารท ม ความคล องต ว สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม สถานศ กษาสามารถน าผลการประเม นมาเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย แก ไข/พ ฒนางานท กด าน 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานช ดเจนเก ยวก บขอบเขต บทบาทหน าท การมอบหมายการต ดส นใจ การต ดตาม กาก บ ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน แต ขาดความช ดเจนในการน าผลการประเม นมาแก ไข/ พ ฒนางาน 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ

6 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ต วบ งช ท 2 ม การบร หารเช งกลย ทธ และใช หล กการม ส วนร วม สถานศ กษาม การบร หารเช งกลย ทธ โดยการกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ ท ม ความสอดคล อง ช ดเจน ปฏ บ ต ได ม การใช ข อม ลสารสนเทศ การจ ดลาด บความสาค ญ ของโครงการ ก จกรรม ม ระบบการน เทศ กาก บ ต ดตามและการประเม นความก าวหน าของเป าหมาย ภารก จ ผลผล ต ผลล พธ และผลกระทบท เป นผลการดาเน นก จกรรม ม การจ ดทาต นท นผลผล ตก อน และหล งการดาเน นงาน ม การปร บเปล ยนกลย ทธ ให เหมาะสมก บภาวการณ ของบร บทท เปล ยนไป เกณฑ การประเม น 1. ม การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ท ช ดเจน ปฏ บ ต ได เป ดโอกาสให บ คลากร ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วม 2. ม การใช ข อม ลสารสนเทศ การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ การพ ฒนาท มงาน ให เก ดความตระหน ก ทางานด วยความม งม น เส ยสละพร อมร บการเปล ยนแปลงตลอดเวลา 3. ม การต ดตามประเม นความก าวหน าของเป าหมาย ภารก จ กระบวนการ ผลผล ต อย างเป นระบบ 4. ม การเปร ยบเท ยบความค มค าของต นท นผลผล ตของการดาเน นงาน และน าผล มาใช ในการกาหนดนโยบายและจ ดงบประมาณ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบ 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจนท กข อ แสดงถ งการม ส วนร วมท กข นตอน ม การใช ข อม ลสารสนเทศจาเป นพ นฐาน ท เป นป จจ บ นม ระบบการน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นความก าวหน าผลของการ ดาเน นงานท ง 4 ด าน เป นไปตามเป าหมายและใช งบประมาณอย างค มค า ค มท น 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจน ในบางข อ รวมท งม ข อม ลแสดงถ งการม ส วนร วม การใช ข อม ลสารสนเทศจาเป นพ นฐาน ท เป นป จจ บ น 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นงานครบท ง 4 ข อ ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐาน ต วบ งช ท 3 ม คณะกรรมการสถานศ กษาร วมพ ฒนาสถานศ กษา สถานศ กษาม องค ประกอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ท ก าหนดบทบาทหน าท และม ส ดส วนตามท กฎหมายกาหนด โดยองค คณะบ คคลม ความร ความสามารถสอดคล องก บภารก จ 4 ด าน ม ผลงานท เก ดจากการม ส วนร วมค ดวางแผน ร วมดาเน นการ ร วมร บผ ดชอบกาก บ ต ดตาม ให การสน บสน น ส งเสร มก จกรรมของสถานศ กษาให ประสบความสาเร จ ผ เก ยวข องพ งพอใจ

7 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เกณฑ การประเม น 1. ม คณะกรรมการสถานศ กษาท ม ความร ความสามารถสอดคล องก บภารก จ 4 ด าน เป นไปตามส ดส วนท กฎหมายกาหนดและม การก าหนดขอบข ายภาระงานช ดเจน 2. คณะกรรมการสถานศ กษาร วมค ด ว เคราะห วางแผน ร วมทา ร วมประเม น ร วมร บผ ดชอบในการบร หารจ ดการศ กษาท กข นตอนตามความเหมาะสมตามบทบาทหน าท ม จ ดหมาย ในท ศทางเด ยวก น 3. การปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษา และสถานศ กษา เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ สร างสรรค เส ยสละ ม งม นเอาใจใส ใช ศ กยภาพส งส ดและเก ดผลสาเร จตามเป าหมาย ของสถานศ กษา 4. ม ผลการปฏ บ ต งานท ช ดเจน โปร งใส ตรวจสอบได ผ ม ส วนเก ยวข องพ งพอใจ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ช ดเจนท กข อ เก ยวก บการม ส วนร วม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และความพ งพอใจของผ ม ส วนเก ยวข อง 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ แต ขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ต วบ งช ท 4 ม ร ปแบบการบร หารท ม งผลส มฤทธ ของงาน สถานศ กษาม การกาหนดเป าหมายความสาเร จโดยใช ฐานข อม ลในรอบป ท ผ านมา ม ข อม ลป จจ บ นและอนาคตท สอดคล องก บนโยบาย สภาพบร บทและความต องการท แท จร ง ของสถานศ กษา ม การจ ดสรรการใช งบประมาณและทร พยากรอย างเป นระบบตรงตามแผนงาน และค มค า โปร งใส ตรวจสอบได ม การต ดตาม ควบค ม ตรวจสอบดาเน นงานร วมก นของ ผ ม ส วนเก ยวข อง ม การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งาน และน า ผลการดาเน นการมาปร บเป าหมายความสาเร จในรอบป ถ ดไป เกณฑ การประเม น 1. ใช ข อม ลการดาเน นงานของรอบป ท ผ านมา ข อม ลสารสนเทศป จจ บ นในการ กาหนดความสาเร จของงาน 2. ม การจ ดสรรงบประมาณและทร พยากรตามแผนงานโครงการ/ก จกรรม ท กาหนดปร มาณและค ณภาพผลผล ตอย างช ดเจน

8 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ม การกาหนดข นตอนและผ ร บผ ดชอบในการควบค ม กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โปร งใส ตรวจสอบได 4. ม การประเม นประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลการดาเน นการและน าผลการดาเน นงาน ไปใช ประโยชน ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ช ดเจนท กข อ 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ท ย งขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยปรากฏ ขาดความ ช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐาน ต วบ งช ท 5 ม การตรวจสอบและถ วงด ล สถานศ กษาม ระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ม แผนและกระบวนการควบค มและบร หารความเส ยงในการปฏ บ ต งานม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ประจาป และรายงานต อคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ม ส วนเก ยวข อง และสาธารณชน เกณฑ การประเม น 1. ม แผนการต ดตาม ตรวจสอบ การดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม และแผนการควบค มการบร หารความเส ยง 2. ม กระบวนการในการควบค ม กาก บให การดาเน นงานถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได 3. บ คลากรในโรงเร ยนน าแผนการควบค มและบร หารความเส ยงไปใช ในการปฏ บ ต งาน 4. ม สร ปผลการดาเน นงานประจาป และรายงานต อคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ม ส วนเก ยวข องและสาธารณชน ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจน สามารถตรวจสอบได 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ท ย งขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานท ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐาน

9 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ต วบ งช ท 6 ม การใช ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน เพ อพ ฒนายกระด บค ณภาพ สถานศ กษาม ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนจาก 8 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ของมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานท สถานศ กษาดาเน นการและม ข อม ลย นย นใน SAR ม การว เคราะห จ ดทาแผนยกระด บค ณภาพผ เร ยนท ส งผลให ค ณภาพส งข นโดยเปร ยบเท ยบก บผลของป ท ผ านมา เกณฑ การประเม น 1. ม ผลส มฤทธ ด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานในมาตรฐาน ท 1-8 อย ในระด บพอใช และระด บด รวมก นไม น อยกว าร อยละ ม การว เคราะห ผลค ณภาพผ เร ยนในมาตรฐานท ม การจ ดทาแผนยกระด บค ณภาพผ เร ยนและการดาเน นการจนส งผลให ค ณภาพผ เร ยน ส งข น เม อเปร ยบเท ยบก บผลของป ท ผ านมา 4. ม ผลการทดสอบรวบยอดระด บชาต ในกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เฉล ยตามเกณฑ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจน สามารถตรวจสอบได ม การว เคราะห ผลค ณภาพผ เร ยนในมาตรฐานท 1-8 ม การจ ดทาแผนยกระด บค ณภาพผ เร ยนและดาเน นการจนส งผลให ค ณภาพผ เร ยน ส งข นเม อเปร ยบเท ยบก บผลของป ท ผ านมาม ผลการทดสอบรวบยอดระด บชาต ในกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม เฉล ยตามเกณฑ 3 หมายถ ง สถานศ กษาดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ แต ขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ

10 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ สภาพการบร หารสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม สถานศ กษา ในส งก ดท ให บร การการศ กษาข นพ นฐานแก ประชากรว ยเร ยนในพ นท อาเภอปากช อง อาเภอส ค ว และอาเภอส งเน น ท ต งอาคารสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ต งอย เลขท 345 หม ท 5 ถนนม ตรภาพ ตาบลลาดบ วขาว อาเภอส ค ว จ งหว ดนครราชส มา ม ระยะทางห างจากศาลากลาง จ งหว ดนครราชส มา 52 ก โลเมตร ม พ นท ให บร การการศ กษา รวม 3 อาเภอ 3,833,021 ตารางเมตร การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา การบร หารสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ในป งบประมาณ พ.ศ ม การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาตามระเบ ยบ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยการแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา ท จ ดการศ กษาข นพ นฐานหร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น พ.ศ ประกาศ ณ ว นท 1 เด อนกรกฎาคม พ.ศ ซ งออกระเบ ยบโดยอาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 37(3) แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และกฎกระทรวงกาหนด หล กเกณฑ การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน หร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น พ.ศ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ในคราวประช มคร งท 2/2548 เม อว นท 30 ม ถ นายน 2548 โดยให แบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา เป น 5 กล ม ด งน 1. กล มว ชาการ ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 1.1 กล มงานบร หารหล กส ตร 1.2 กล มงานการเร ยนการสอน 1.3 กล มงานการว ดและประเม นผล 1.4 กล มงานว จ ยและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ 1.5 กล มงานส งเสร มและบร การด านว ชาการ 2. กล มก จการน กเร ยน ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 2.1 กล มงานจ ดการศ กษา 2.2 กล มงานจ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.3 กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน

11 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ กล มแผนงานและงบประมาณ ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล ม เป นกล มงาน ด งน 3.1 กล มงานข อม ลและสารสนเทศ 3.2 กล มงานแผนและงบประมาณ 3.3 กล มงานการเง นและส นทร พย 3.4 กล มงานต ดตามและประเม นผล 4. กล มบร หารงานบ คคล ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 4.1 กล มงานอ ตรากาล งและบรรจ แต งต ง 4.2 กล มงานพ ฒนาบ คลากร 4.3 กล มงานทะเบ ยนประว ต และบาเหน จความชอบ 4.4 กล มงานว น ยและน ต กร 5. กล มบร หารท วไป ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 5.1 กล มงานธ รการ 5.2 กล มงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 5.3 กล มงานประสานงานและประชาส มพ นธ 5.4 กล มงานอาคารสถานท 5.5 กล มงานสว สด การ กรณ สถานศ กษาใดม เหต ผลความจาเป นท ต องแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา แตกต างจากท กาหนดไว ในข อ 4 และข อ 5 ให เสนอเหต ผลความจาเป นด งกล าวผ านความเห นชอบ ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน แล วรายงานให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ จารณาให ความเห นชอบ ท งน ต องเป นไปตามแนวทางในข อ 2 แห งกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐานหร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น พ.ศ และให ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ร กษาการ ให เป นไปตามระเบ ยบน ข อม ลสถานศ กษา คร และน กเร ยน ข อม ลสถานศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม สถานศ กษาในส งก ด ป งบประมาณ พ.ศ จานวน 209 โรงเร ยน เป นสถานศ กษาของร ฐ จานวน 184 โรงเร ยน สถานศ กษาของเอกชน จานวน 25 โรงเร ยน จาแนกตามระด บการศ กษา ได ด งน

12 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 1 จานวนสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามอาเภอและระด บการสอน จานวนสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน (แห ง) พ นท ต ง สถานศ กษาของร ฐ สถานศ กษาเอกชน รวมท งส น สถานศ กษา ระด บ ระด บ ระด บ ระด บ (แห ง) อน บาล-ป.6 อน บาล-ม.ต น ป.1- ป.6 อน บาล - ปวส. อาเภอปากช อง อาเภอส ค ว อาเภอส งเน น รวม ค ดเป นร อยละ หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ตารางท 2 จานวนโรงเร ยนของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ขนาดโรงเร ยน โรงเร ยนของร ฐ โรงเร ยนเอชน รวมท งส น (ตามเกณฑ สพฐ. 4 ขนาด) จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ ขนาดเล ก (น กเร ยน คน) ขนาดกลาง (น กเร ยน คน) ขนาดใหญ (น กเร ยน 601-1,500 คน) ขนาดใหญ พ เศษ (น กเร ยน 1,501 คนข นไป) รวม หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ข อม ลคร คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ม จานวนท งส น 2,811 คน จาแนกเป น คร ในสถานศ กษาของร ฐ จานวน 1,972 คน คร ในสถานศ กษา เอกชน จานวน 839 คน จาแนกตามอ าเภอ ด งน

13 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3 จานวนคร ในสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามอาเภอ อาเภอ จานวนคร ส ดส วนคร โรงเร ยนร ฐ โรงเร ยนเอกชน รวม ร ฐ : เอกชน ปากช อง , : ส ค ว : ส งเน น : รวมท งส น 1, , : หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ตารางท 4 คร ในสถานศ กษาของร ฐ จาแนกตามระด บการศ กษาป งบประมาณพ.ศ ระด บการศ กษา จานวนคร ในสถานศ กษาของร ฐ (คน) ค ดเป น ผ บร หาร คร ผ สอน รวม ร อยละ ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร 102 1,615 1, ต ากว าปร ญญาตร รวมท งส น 223 1,749 1, หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ข อม ลน กเร ยน น กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป พ.ศ ม จานวนท งส น 53,048 คน เป นน กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐ 33,877 คน น กเร ยนในสถานศ กษาของเอกชน จานวน 19,171 คน จาแนกเป นน กเร ยนระด บก อนประถมศ กษา 11,950 คน น กเร ยนช วงช นท 1 จานวน 15,657 คน น กเร ยนช วงช นท 2 จานวน 15,315 คน น กเร ยนช วงช นท 3 จานวน 7,920 คน น กเร ยนช วงช นท 4 จานวน 299 คน และน กเร ยนในระด บ ปวช.และปวส. จานวน 1,907 คน

14 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 5 จานวนและร อยละของน กเร ยนในโรงเร ยนของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ จานวนน กเร ยน (คน) ส ดส วนของ ระด บการสอน/ช วงช น สถานศ กษา สถานศ กษา รวมท งส น น กเร ยนของร ฐ : ของร ฐ เอกชน น กเร ยนเอกชน ก อนประถมศ กษา 6,583 5,367 11, : การศ กษาข นพ นฐาน ช วงช นท 1 (ป.1-ป.3) 10,845 4,812 15, : ช วงช นท 2 (ป.4-ป.6) 10,809 4,506 15, : ช วงช นท 3 (ม.1-ม.3) 5,640 2,280 7, : ช วงช นท 4 (ม.4-ม.6) : ระด บ ปวช., ปวส. 0 1,907 1, : รวมท กระด บ 33,877 19,171 53, : หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 การพ ฒนาสถานศ กษาเพ อรองร บการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา การพ ฒนาสถานศ กษาเพ อให ม ความพร อมรองร บการกระจายอ านาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา ดาเน นการตามข อกาหนด ในประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ซ งประกาศโดยอาศ ยอานาจตามความ ในข อ 3 และข อ 5 แห งกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา พ.ศ กระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การ คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท งด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป ไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยให ม เคร อข ายเพ อส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาสถานศ กษา ด งน 1. ระบบเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษา หมายถ ง การรวมกล มสถานศ กษา ประเภทท หน งภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษา เพ อร วมก นบร หารและจ ดการศ กษาในล กษณะ เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง และการร วมกล มสาหร บสถานศ กษาประเภทท สอง ซ งรวมกล ม ภายในเขตพ นท การศ กษา เพ อร วมก นบร หารและจ ดการศ กษาในล กษณะเคร อข ายสถานศ กษา ประเภทท สอง โดยสาน กงานเขตพ นท การศ กษาให การส งเสร ม สน บสน น และช วยเหล อตามสภาพ ความพร อมท แตกต างก น

15 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายถ ง สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การดาเน นการส งเสร ม สน บสน นและแลกเปล ยน เร ยนร เก ยวก บการบร หารและจ ดการศ กษาในเร องท ได ร บการกระจายอานาจ 3. เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท สอง หมายถ ง สถานศ กษาประเภทท สองท อย ภายในเขตพ นท การศ กษาซ งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดเป นเคร อข ายสถานศ กษาและส งเสร ม สน บสน นเพ อการบร หารและการจ ดการศ กษาร วมก นได เสม อนก บสถานศ กษาประเภทท หน ง และให รวมถ งสถานศ กษาประเภทท สอง ซ งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเห นว าสถานศ กษาน น สามารถบร หารและจ ดการศ กษาได ด วยตนเองก อาจไม ต องรวมเป นเคร อข ายก ได ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาส งเสร ม สน บสน นระบบเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพ การศ กษา เพ อดาเน นการหร อช วยเหล อก นในการปฏ บ ต หน าท เร องท ได ร บการกระจายอานาจ โดยคาน งถ งความพร อมของแต ละสถานศ กษา การจาแนกประเภทสถานศ กษา ให สถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานซ งจะได ร บการ กระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาแบ งเป นสองประเภท ด งน 1. สถานศ กษาประเภทท หน ง ได แก สถานศ กษาท ม ล กษณะด งน 1.1 ม จานวนน กเร ยนต งแต ห าร อยคนข นไป หร อโรงเร ยนและศ นย การศ กษาพ เศษและ 1.2 ม ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาได มาตรฐานของสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประกาศรายช อสถานศ กษาประเภทท หน งตามวรรคหน ง ท อย ในเขตพ นท การศ กษาของตนท กรอบป การศ กษา 2. สถานศ กษาประเภทท สอง ได แก สถานศ กษาท ไม เข าข ายการเป นสถานศ กษา ประเภทท หน ง ในกรณ ท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาเห นว าสถานศ กษาประเภทท หน งแห งใด แห งหน ง ไม สามารถบร การและจ ดการศ กษาท จะรองร บการกระจายอ านาจ ให ดาเน นการประเม น และเร งดาเน นการให การส งเสร ม สน บสน นและช วยเหล อก อน หากย งไม ผ านการประเม นอ ก และจะส งผลกระทบต อการบร หารและจ ดการศ กษาของสถานศ กษาน นและแจ งสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานดาเน นการประกาศถอดถอนรายช อจากการเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง สถานศ กษาประเภทท หน งอาจรวมก นเป นเคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน งท งใน และต างเขตพ นท การศ กษา ตามความในประกาศ ข อ 9 โดยรวมกล มสถานศ กษาในจ งหว ดเด ยวก นก อน และอาจรวมสถานศ กษาเอกชนหร อสถานศ กษาส งก ดอ นเข าเป นเคร อข าย เพ อให เก ดประโยชน ในการแลกเปล ยนเร ยนร และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาด วยก ได

16 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาอาจจ ดกล มสถานศ กษาประเภทท สองเป นเคร อข าย สถานศ กษาประเภทท สอง ตามความในประกาศข อ 10 เพ อช วยเหล อ ปร บปร งและพ ฒนาการบร หาร และการจ ดการศ กษาเพ อให สถานศ กษาสามารถพ ฒนาส ความเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง โดยทาเป นประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาช วยเหล อ กาก บ และด แลการบร หารจ ดการและการใช ทร พยากรร วมก นของเคร อข ายสถานศ กษาประเภทท สอง เพ อเสร มสร างความพร อมและความเข มแข ง รองร บการกระจายอานาจ รวมถ งจ ดระบบการก าก บ ด แล ต ดตาม ตรวจสอบประเม นผลและน เทศ การดาเน นงานของสถานศ กษาในการใช อานาจการบร หารและจ ดการศ กษา ให เป นไปตามกฎกระทรวง และประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยในวาระเร มแรก สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจะประกาศรายช อสถานศ กษาประเภทท หน งก อน ในป การศ กษาต อไป ให อย ในอานาจของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ข อม ลสถานศ กษาประเภทท หน ง ป งบประมาณ พ.ศ สถานศ กษาในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ม จานวนท งส น 184 โรงเร ยน จาแนกเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง จานวน 10 โรงเร ยน และสถานศ กษาประเภทท สอง จานวน 174 โรงเร ยน การดาเน นงานในระยะเร มแรก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได เสนอรายช อสถานศ กษาท ม น กเร ยนต งแต 500 คนข นไป และม ผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาได มาตรฐานของสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) ให สาน กงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานประกาศรายช อเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง ในป การศ กษา 2550 ตามหน งส อสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ศธ 04033/082 ลงว นท 23 พฤษภาคม 2550 จานวน 8 โรงเร ยน ด งน 1. โรงเร ยนเต มแสงไขปากช องว ทยา อาเภอปากช อง 2. โรงเร ยนบ านหนองมะค า อาเภอปากช อง 3. โรงเร ยนบ านคลองยาง อาเภอปากช อง 4. โรงเร ยนหนองน าใส อาเภอส ค ว 5. โรงเร ยนไทยว ฒนาประชาร ฐ อาเภอส ค ว 6. โรงเร ยนบ านโนนก มม ตรภาพท 210 อาเภอส ค ว 7. โรงเร ยนประชาร ฐสาม คค อาเภอส งเน น 8. โรงเร ยนระดมว ทยาน สรณ อาเภอส งเน น

17 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ในป การศ กษา 2551 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ตรวจสอบสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาได มาตรฐานของสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) และประกาศรายช อสถานศ กษา ประเภทท หน ง ตามประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ฉบ บท 76 ประกาศ ณ ว นท 28 พฤศจ กายน พ.ศ จานวน 2 โรงเร ยน ด งน 1. โรงเร ยนบ านว งไทร อาเภอปากช อง 2. โรงเร ยนน ยมม ตรว ทยาคาร อาเภอส ค ว การพ ฒนาสถานศ กษาประเภทท หน งของจ งหว ดนครราชส มา ได ม การประช ม ร วมก นของผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 1 7 โดยม สาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 เป นเจ าภาพดาเน นการ พ จารณาจ ดต งเคร อข าย สถานศ กษาประเภทท หน งของจ งหว ดนครราชส มา ตามประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษา นครราชส มา เขต 1 เม อว นท 24 ก นยายน 2550 ต งอย ในโรงเร ยนเม องนครราชส มา อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา และป จจ บ นต งอย ท โรงเร ยนส รนาร ว ทยา อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ม สถานศ กษาประเภทท หน ง ในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มาท กเขต เป นเคร อข ายในการแลกเปล ยนเร ยนร และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจ ดสรรงบประมาณให ดาเน นการ การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ได จ ดต งเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ รวม 3 อาเภอ และศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษากระจายอย ในท กอาเภอ รวมท งส น 13 ศ นย โดยม สถานศ กษาท กแห งเป นเคร อข าย และให สถานศ กษาประเภทท หน งเป นแกนน าในการสน บสน น ช วยเหล อสถานศ กษาประเภทท สอง ให สามารถพ ฒนาและม ความพร อมรองร บการกระจายอ านาจ อานาจการบร หารและจ ดการศ กษา เคร อข ายการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ เพ อให การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ และม เคร อข ายการพ ฒนาเช อมโยงก นระหว างโรงเร ยน และระหว างอ าเภอ ในเขตพ นท การศ กษาเด ยวก น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ออกระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา พ.ศ จ ดต งศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา กระจายอย ในท กอ าเภอ รวมท งส น 13 ศ นย และเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ รวม 3 อาเภอ ด งน

18 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ท จ ดต งข นตามระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ.ศ เป นศ นย กลางการประสานงานเบ องต นในการบร หารจ ดการศ กษาของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อส งเสร มความร วมม อท งในด านการใช ทร พยากร บ คลากรและการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ของสถานศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาก าหนดและรองร บ การกระจายอ านาจการบร หารจ ดการศ กษา ให จ ดต งศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข น โดยรวมสถานศ กษาหลายแห งเข าเป นศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา โดยคาน งถ ง เขตปกครองท องท สภาพพ นท ทางภ ม ศาสตร หร อความสะดวกในการคมนาคม รวมท งความเหมาะสม อ น ๆ โดยต องม สถานศ กษาท ม ความพร อมด านอาคารสถานท การส อสาร และการบร หารจ ดการอ น ๆ เป นหล กอย างน อยหน งโรงเร ยนเป นท ต งสาน กงานศ นย ในแต ละศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ให ม สถานศ กษาจานวนไม น อยกว าส บโรงเร ยนแต ไม เก นย ส บห าโรงเร ยน ให ม คณะกรรมการศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาประกอบด วยผ อานวยการสถานศ กษาท กโรงเร ยนภายในศ นย เป นกรรมการโดยตาแหน งและอาจเสนอศ กษาน เทศก และผ ทรงค ณว ฒ เพ อแต งต งเป นกรรมการท ปร กษา ได ตามท เห นสมควร ให ผ อานวยการสถานศ กษาภายในศ นย เล อกกรรมการโดยต าแหน งเป น ประธานศ นย หน งคน และรองประธานศ นย ไม เก น 2 คน ม วาระอย ในตาแหน งคราวละสองป การศ กษา ให ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาหนดว ธ การเล อกต งและการดาเน นการเล อกต งประธาน ศ นย และรองประธานศ นย และเป นผ ประกาศแต งต งคณะกรรมการศ นย คณะกรรมการศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ม บทบาทหน าท ตามระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษา นครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ.ศ ข อ 14 ด งน 1. พ จารณาให ความเห นชอบแผนงานหร อโครงการของศ นย พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา 2. กาหนดหล กเกณฑ หร อแนวปฏ บ ต ของศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา เพ อการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยไม ข ดหร อแย งก บหล กเกณฑ ระเบ ยบ กฎหมายหร อศ ลธรรม จาร ตประเพณ ของส งคม 3. ส งเสร มการบร หารงานว ชาการของสถานศ กษาภายในคณะกรรมการ ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 4. พ จารณาเสนอแต งต งคณะทางาน อน กรรมการหร อบ คคลให ปฏ บ ต งานตามภารก จ ของคณะกรรมการศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาตามความจาเป น 5. ต ดตาม ด แล ส งเสร มและสน บสน นให สถานศ กษาร วมม อก นพ ฒนาการจ ดการเร ยน การสอนให ม ค ณภาพและมาตรฐาน 6. ส งเสร มความร วมม อในด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมระหว างสถานศ กษา ก บสาน กงานเขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานอ น 7. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษามอบหมาย

19 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ท งน ให ประธานศ นย ม หน าท ร บผ ดชอบ กาก บ ด แลการดาเน นงานของคณะกรรมการ ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา 3 แห ง ได แก เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอปากช อง อาเภอส ค วและอาเภอส งเน น ม ช อย อว า คพอ. ร บผ ดชอบด แล ประสานงานการบร หารจ ดการ และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในอ าเภอน น ม คณะกรรมการเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาอาเภอ ประกอบด วย 1. ประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาเป นประธานกรรมการ 2. รองประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอเป นรองประธานกรรมการ 3. ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาภายในอาเภอน นเป นกรรมการ 4. เลขาน การเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ เป นกรรมการและเลขาน การ การเล อกคณะกรรมการเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ ให ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาในอาเภอน น ๆ เล อกก นเองเป นประธานเคร อข าย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอหน งคน และรองประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาหน งคน และให ประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอค ดเล อกและ เสนอช อผ บร หารสถานศ กษาภายในอ าเภอน น ๆ ต อท ประช มประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษา เพ อให ความเห นชอบในการแต งต งเป นเลขาน การเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาอาเภอ จานวนหน งคน ในกรณ ท เห นว าม ความจาเป น อาจเสนอแต งต งผ ช วยเลขาน การ ด วยก ได แล วเสนอให ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประกาศแต งต ง คณะกรรมการเคร อข าย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอม วาระในการดารงตาแหน งคราวละสองป การศ กษา ม หน าท ตามท ก าหนดไว ในระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข าย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ.ศ ข อ 32 ด งน 1. ประสานงาน ส งเสร ม สน บสน น ช วยเหล อให การจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ภายในอาเภอน น เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ระดมความค ดเห น ข อเสนอแนะ และกาหนดแนวปฏ บ ต เพ อให เคร อข ายพ ฒนา ค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ และสถานศ กษาภายในอาเภอ สามารถดาเน นการ ตามแนวนโยบายของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. พ จารณาแต งต งคณะทางาน อน กรรมการ หร อบ คคลให ดาเน นการตามแผนงาน/ โครงการหร อปฏ บ ต งานตามภารก จของเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ 4. จ ดทาแผน โครงการ หร อก จกรรม เพ อการส งเสร มความร วมม อ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาในอาเภอ

20 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ประสานงานในด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมระหว างสถานศ กษา ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาก บสาน กงานเขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานอ น 6. ปฏ บ ต งานอ นตามท ผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษามอบหมาย ท งน ให ประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอม หน าท ร บผ ดชอบ ต ดตาม ด แล ประสานการดาเน นงานภายในอ าเภอ ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยน 91 โรง ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 6 ศ นย ศ นย ปากช อง, ศ นย หนองสาหร าย, ศ นย เขาใหญ, ศ นย กลางดง, ศ นย ภ หลวง, ศ นย เอกชนปากช อง เคร อข ายอาเภอปากช อง สพป. นครราชส มา เขต 4 เคร อข ายอาเภอส ค ว เคร อข ายอาเภอส งเน น ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 4 ศ นย ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 3 ศ นย ศ นย ค ร ม ตร, ศ นย ล าตะคอง, ศ นย พญาส เข ยว, ศ นย จต รม ตร ศ นย เม องส งเน น, ศ นย ก ดจ กนากลาง, ศ นย มะเกล อ โรงเร ยน 66 โรง โรงเร ยน 52 โรง เคร อข ายการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information