บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)"

Transcription

1 บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาในส งก ด ป งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยได จ ดทาแนวทางการดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ มอบนโยบายให สถานศ กษาในส งก ดท กแห ง จานวน 184 แห ง ดาเน นการให สอดคล องก บแนวทางการดาเน นงานท สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานได กาหนดไว ซ งจะได กล าวถ งรายละเอ ยดการดาเน นงานและข อม ลประกอบ การดาเน นงานในส วนท เก ยวข อง ด งน การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management : SBM) เป นแนวค ดทางการบร หารและการจ ดการศ กษา ท ม งให สถานศ กษาเป นองค กรหล กในการจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพ (Efficiency & Effectiveness School) ภายใต กรอบของกฎหมายท ก าหนด โดยม การกระจายอ านาจการต ดส นใจท จะพ ฒนานโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค ของสถานศ กษา และร วมม อดาเน นการ ท งด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและการบร หารท วไปโดยบ คคลท ม ส วนได ส วนเส ยอย างเท าเท ยมก น โดยม งเน นผลล พธ และผลกระทบท เก ดก บผ เร ยนเป นสาค ญ ภายใต การม ส วนร วม และการตรวจสอบของผ ม ส วนได ส วนเส ย การบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐานเป นร ปแบบการบร หารสถานศ กษาท ได ร บ ความสนใจเพราะเป นร ปแบบท สอดคล องก บแนวทางการบร หารตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 39 ให กระทรวงกระจายอานาจ การบร หารและการจ ดการศ กษา ท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานบ คคล และการบร หาร ท วไป ไปย งคณะกรรมการและสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา โดยตรง ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างแท จร ง เพราะการเร ยนร และพ ฒนาท กๆ ด าน ของผ เร ยนเก ดข นในห องเร ยนและสภาพแวดล อมของโรงเร ยน ซ งกฎกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ และประกาศสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ของเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา

2 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ และสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ กล าวถ งการบร หาร จ ดการเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ การบร หารงานบ คคล การบร หารงบประมาณ และการบร หาร ท วไปของสถานศ กษา สร ปสาระสาค ญได ด งน การบร หารงานว ชาการ งานว ชาการ ถ อเป นห วใจสาค ญในการจ ดการศ กษาในระด บสถานศ กษา การบร หารงาน ว ชาการ เป นกระบวนการดาเน นงานเก ยวก บหล กส ตรและการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยนได เร ยนร ตามท ก าหนดไว ในจ ดม งหมายของการพ ฒนาผ เร ยน การบร หารว ชาการในย คปฏ ร ปการศ กษา โรงเร ยนจะม โอกาสต ดส นใจมากข น ท งน ให เป นไปตามหล กการกระจายอานาจทางการศ กษาท ให สถานศ กษา ร บผ ดชอบการบร หารงานว ชาการ โดยตรง ป จจ ยความสาเร จของงานว ชาการค อ ผ บร หารสถานศ กษาจะต องร เข าใจและม ท กษะ ในเร องต อไปน 1. การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 2. การพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. การพ ฒนาส อและเทคโนโลย การเร ยนร 4. การพ ฒนาแหล งเร ยนร 5. กระบวนการว ดประเม นผลและว จ ย 6. ระบบประก นค ณภาพภายใน การบร หารงานบ คคล การบร หารงานบ คคลของสถานศ กษาต องให ความสาค ญท กกระบวนการ ต งแต การแต งต ง การพ ฒนา การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พ การสร างขว ญก าล งใจ เพ อให ม ผลต อการ ปฏ บ ต งานตามท คาดหว ง ย ดหล กระบบค ณธรรม 4 ประการ ได แก หล กความสามารถ หล กความเสมอภาค หล กความม นคง และหล กความเป นกลางทางการเม อง ม แผนการพ ฒนา บ คลากรท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วน พ ฒนาบ คคลอย างท วถ ง ตรงตามความต องการ ปล กฝ งอ ดมการณ ความเป นเจ าของ เพ อให เก ดผลสาเร จท งดงามอย างม ออาช พ สามารถปฏ บ ต งาน ตามมาตรฐานว ชาช พอย างถ กต องและสร างสรรค ป จจ ยความสาเร จในการปฏ บ ต งานสอนจะเก ดข นได คร ต องทาก จกรรม 7 ก จกรรม ด งน 1. ว เคราะห หล กส ตร 2. ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล 3. จ ดก จกรรมการเร ยนร ท หลากหลาย

3 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เพ อพ ฒนาผ เร ยน ผ เร ยนให เต มศ กยภาพ และการสอนของตนเอง 4. ใช เทคโนโลย ในการแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตนเอง และจ ดก จกรรมการเร ยนร 5. ว ดและประเม นผลตามสภาพจร งอย างรอบด าน เน นองค รวมและเน นพ ฒนาการ 6. ใช ผลการประเม นเพ อแก ไข ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา 7. ใช การว จ ยปฏ บ ต การในการพ ฒนานว ตกรรมเพ อพ ฒนาการเร ยนร ของน กเร ยน การบร หารงบประมาณ การเง นและระบบบ ญช การจ ดการด านงบประมาณและการเง น ม แนวทางสอดคล องก บหล กการกระจาย อานาจการบร หาร โดยให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นหน วยงบประมาณ (Budgeting Entity) และหน วยบร หารการเง น (Financial Entity) ให สถานศ กษาเป นหน วยบร หารการเง นท สามารถ กาหนดความต องการงบประมาณของตนเอง โดยจ ดทางบประมาณผ านสาน กงานเขตพ นท การศ กษา และม อ สระในการจ ดการทร พย ส นและหารายได เพ มมากข น ท งน ม งเน นให ส งคมม ส วนร วมในการจ ดการ ช วยระดมทร พยากรและการลงท นจากแหล งต าง ๆ โดยม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล การใช ทร พยากรเพ อความโปร งใส และความร บผ ดชอบ ด งน น งานงบประมาณและการเง น จ งเป นไปในล กษณะต องให ความเป นอ สระ คล องต ว ซ งเป นไปตามแนวทางกระจายอานาจการบร หาร จ ดการ ท ใช สถานศ กษาเป นฐาน ควบค ก บระบบการตรวจสอบ เพ อความโปร งใส และความร บผ ดชอบ ท ตรวจสอบได ภายใต การบร หารจ ดการทร พยากรท ม งเน นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ซ งกาหนด แนวทางหลายประการ เช น จ ดสรรงบประมาณรวมเป นก อน ม งท แผนงานและผลงาน กาหนด มาตรฐานการจ ดการทางการเง น โดยให ม การคานวณต นท นก จกรรมการบร หารส นทร พย เป นต น การจ ดทาระบบบ ญช ตามเกณฑ พ งร บพ งจ ายและจ ดให ม ระบบการตรวจสอบ เพ อให เก ดความรวดเร ว ม ข นตอนท ไม ต องผ านการกล นกรองหลายข นตอนเก นความจาเป น ท งน การต ดส นใจทางงบประมาณ และทางการเง นจะอย ในระด บสถานศ กษามากท ส ด การบร หารท วไป การบร หารงานท วไปเป นงานท เก ยวข องก บการจ ดการระบบบร หารองค กร โดยม บทบาทหล กในการประสาน ส งเสร ม สน บสน น อานวยความสะดวกตามหล กการบร หารท ม งเน น ผลส มฤทธ ของงาน เน นความโปร งใส ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได ตลอดจนการม ส วนร วมของบ คคล ท เก ยวข อง เพ อให การจ ดการศ กษาม ประส ทธ ผล ความสาเร จของการบร หารท วไปในสถานศ กษา เก ดข นได ผ บร หารสถานศ กษาจะต องม ภาวะผ น า ม การจ ดบ คลากรปฏ บ ต งานให ตรงก บความสามารถ และความถน ด จ ดระบบสาน กงานท ด ใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า ประหย ด ให เก ดประโยชน ส งส ด ม การประเม นตรวจสอบผลการดาเน นงานเป นระยะอย างต อเน อง และน าผลการประเม นมาใช ปร บปร ง กระบวนการบร หารท วไป

4 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ มาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทามาตรฐานการบร หาร และการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) มอบนโยบาย ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประสานการข บเคล อนการดาเน นงานในระด บสถานศ กษา เพ อให เก ดความช ดเจนในด านนโยบาย แนวทางการปฏ บ ต และย นย นได ว าสถานศ กษาท ม การบร หาร และจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน จะม มาตรฐานกลางท จะใช เป นเคร องม อตรวจสอบ ค ณภาพทางการบร หารจ ดการศ กษาท เป นบรรท ดฐานเด ยวก น เพ อให การบร หารและจ ดการศ กษา ของสถานศ กษา ได มาตรฐานและม ค ณธรรม สอดคล องก บระบบประก นค ณภาพการศ กษาการประเม น ค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาตนเองและการประเม นจากหน วยงานภายนอก รวมถ งได ร บความเช อถ อ ยอมร บไว วางใจจากสาธารณชน มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม นต วบ งช เก ยวก บการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐานน ใช เป นมาตรฐานกลางสาหร บการประเม นการปฏ บ ต งานของสถานศ กษา ซ งในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กาหนดเป าหมาย ให สถานศ กษาประเภทท หน งผ านเกณฑ การประเม นท กโรงเร ยน และสถานศ กษาประเภทท สอง ต องผ านเกณฑ การประเม นร อยละ 50 ข นไป ท งน เกณฑ การประเม นของท กต วบ งช สถานศ กษา ต องดาเน นการครบท กข อ แต แตกต างก นท หล กฐาน ร องรอยและค ณภาพของการปฏ บ ต โดยก าหนด เป น 6 ต วบ งช ด งน ต วบ งช ท 1 ม การบร หารและการจ ดการศ กษารองร บการกระจายอานาจ ต วบ งช ท 2 ม การบร หารเช งกลย ทธ และใช หล กการม ส วนร วม ต วบ งช ท 3 ม คณะกรรมการสถานศ กษาร วมพ ฒนาสถานศ กษา ต วบ งช ท 4 ม ร ปแบบการบร หารท ม งผลส มฤทธ ของงาน ต วบ งช ท 5 ม การตรวจสอบและถ วงด ล ต วบ งช ท 6 ม การใช ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐานเพ อพ ฒนายกระด บค ณภาพ

5 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ คาอธ บายมาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม น ต วบ งช ท 1 ม การบร หารและการจ ดการศ กษารองร บการกระจายอานาจ สถานศ กษาม การก าหนดขอบเขต บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบและมาตรฐาน การปฏ บ ต งานของหน วยงานตามโครงสร างการบร หารและการจ ดการศ กษาตามกฎกระทรวง และประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจ ม การมอบหมาย การต ดส นใจ และความร บผ ดชอบ ม การกาก บต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล เพ อปร บปร ง และพ ฒนาการปฏ บ ต งานและการน าผลการประเม นมาใช ในการสร างแรงจ งใจการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากรและความก าวหน าทางว ชาช พ เกณฑ การประเม น 1. ม การกาหนดขอบเขต บทบาท หน าท ความร บผ ดชอบและมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ด านว ชาการด านบ คคล ด านงบประมาณ และด านบร หารท วไป ม ระเบ ยบรองร บการบร หารท สอดคล อง ก บกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ประกาศ หร อมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บการกระจายอานาจ 2. ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต งาน ต วช ว ด ความสาเร จของงานและการกระจายอานาจ ความร บผ ดชอบตามบทบาทหน าท ในการปฏ บ ต งาน 4 ด าน ตรงตามความร ความสามารถ ความถน ด 3. ม แผนงานต ดตาม กาก บ ตรวจสอบ ประเม นผล เพ อปร บปร งเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย และม พ ฒนาการปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมายเป นระบบต อเน อง 4. ม การใช ผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร งแก ไขและใช ในการวางแผนสร างแรงจ งใจ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรและความก าวหน าทางว ชาช พ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏเด นช ด สามารถ ตรวจสอบได ม การวางระบบ รองร บการบร หารท ม ความคล องต ว สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม สถานศ กษาสามารถน าผลการประเม นมาเปร ยบเท ยบก บเป าหมาย แก ไข/พ ฒนางานท กด าน 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานช ดเจนเก ยวก บขอบเขต บทบาทหน าท การมอบหมายการต ดส นใจ การต ดตาม กาก บ ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน แต ขาดความช ดเจนในการน าผลการประเม นมาแก ไข/ พ ฒนางาน 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ

6 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ต วบ งช ท 2 ม การบร หารเช งกลย ทธ และใช หล กการม ส วนร วม สถานศ กษาม การบร หารเช งกลย ทธ โดยการกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ ท ม ความสอดคล อง ช ดเจน ปฏ บ ต ได ม การใช ข อม ลสารสนเทศ การจ ดลาด บความสาค ญ ของโครงการ ก จกรรม ม ระบบการน เทศ กาก บ ต ดตามและการประเม นความก าวหน าของเป าหมาย ภารก จ ผลผล ต ผลล พธ และผลกระทบท เป นผลการดาเน นก จกรรม ม การจ ดทาต นท นผลผล ตก อน และหล งการดาเน นงาน ม การปร บเปล ยนกลย ทธ ให เหมาะสมก บภาวการณ ของบร บทท เปล ยนไป เกณฑ การประเม น 1. ม การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ท ช ดเจน ปฏ บ ต ได เป ดโอกาสให บ คลากร ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วม 2. ม การใช ข อม ลสารสนเทศ การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ การพ ฒนาท มงาน ให เก ดความตระหน ก ทางานด วยความม งม น เส ยสละพร อมร บการเปล ยนแปลงตลอดเวลา 3. ม การต ดตามประเม นความก าวหน าของเป าหมาย ภารก จ กระบวนการ ผลผล ต อย างเป นระบบ 4. ม การเปร ยบเท ยบความค มค าของต นท นผลผล ตของการดาเน นงาน และน าผล มาใช ในการกาหนดนโยบายและจ ดงบประมาณ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบ 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจนท กข อ แสดงถ งการม ส วนร วมท กข นตอน ม การใช ข อม ลสารสนเทศจาเป นพ นฐาน ท เป นป จจ บ นม ระบบการน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นความก าวหน าผลของการ ดาเน นงานท ง 4 ด าน เป นไปตามเป าหมายและใช งบประมาณอย างค มค า ค มท น 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจน ในบางข อ รวมท งม ข อม ลแสดงถ งการม ส วนร วม การใช ข อม ลสารสนเทศจาเป นพ นฐาน ท เป นป จจ บ น 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นงานครบท ง 4 ข อ ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐาน ต วบ งช ท 3 ม คณะกรรมการสถานศ กษาร วมพ ฒนาสถานศ กษา สถานศ กษาม องค ประกอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ท ก าหนดบทบาทหน าท และม ส ดส วนตามท กฎหมายกาหนด โดยองค คณะบ คคลม ความร ความสามารถสอดคล องก บภารก จ 4 ด าน ม ผลงานท เก ดจากการม ส วนร วมค ดวางแผน ร วมดาเน นการ ร วมร บผ ดชอบกาก บ ต ดตาม ให การสน บสน น ส งเสร มก จกรรมของสถานศ กษาให ประสบความสาเร จ ผ เก ยวข องพ งพอใจ

7 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เกณฑ การประเม น 1. ม คณะกรรมการสถานศ กษาท ม ความร ความสามารถสอดคล องก บภารก จ 4 ด าน เป นไปตามส ดส วนท กฎหมายกาหนดและม การก าหนดขอบข ายภาระงานช ดเจน 2. คณะกรรมการสถานศ กษาร วมค ด ว เคราะห วางแผน ร วมทา ร วมประเม น ร วมร บผ ดชอบในการบร หารจ ดการศ กษาท กข นตอนตามความเหมาะสมตามบทบาทหน าท ม จ ดหมาย ในท ศทางเด ยวก น 3. การปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษา และสถานศ กษา เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ สร างสรรค เส ยสละ ม งม นเอาใจใส ใช ศ กยภาพส งส ดและเก ดผลสาเร จตามเป าหมาย ของสถานศ กษา 4. ม ผลการปฏ บ ต งานท ช ดเจน โปร งใส ตรวจสอบได ผ ม ส วนเก ยวข องพ งพอใจ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ช ดเจนท กข อ เก ยวก บการม ส วนร วม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และความพ งพอใจของผ ม ส วนเก ยวข อง 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ แต ขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ต วบ งช ท 4 ม ร ปแบบการบร หารท ม งผลส มฤทธ ของงาน สถานศ กษาม การกาหนดเป าหมายความสาเร จโดยใช ฐานข อม ลในรอบป ท ผ านมา ม ข อม ลป จจ บ นและอนาคตท สอดคล องก บนโยบาย สภาพบร บทและความต องการท แท จร ง ของสถานศ กษา ม การจ ดสรรการใช งบประมาณและทร พยากรอย างเป นระบบตรงตามแผนงาน และค มค า โปร งใส ตรวจสอบได ม การต ดตาม ควบค ม ตรวจสอบดาเน นงานร วมก นของ ผ ม ส วนเก ยวข อง ม การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งาน และน า ผลการดาเน นการมาปร บเป าหมายความสาเร จในรอบป ถ ดไป เกณฑ การประเม น 1. ใช ข อม ลการดาเน นงานของรอบป ท ผ านมา ข อม ลสารสนเทศป จจ บ นในการ กาหนดความสาเร จของงาน 2. ม การจ ดสรรงบประมาณและทร พยากรตามแผนงานโครงการ/ก จกรรม ท กาหนดปร มาณและค ณภาพผลผล ตอย างช ดเจน

8 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ม การกาหนดข นตอนและผ ร บผ ดชอบในการควบค ม กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โปร งใส ตรวจสอบได 4. ม การประเม นประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลการดาเน นการและน าผลการดาเน นงาน ไปใช ประโยชน ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ช ดเจนท กข อ 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ท ย งขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยปรากฏ ขาดความ ช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐาน ต วบ งช ท 5 ม การตรวจสอบและถ วงด ล สถานศ กษาม ระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ม แผนและกระบวนการควบค มและบร หารความเส ยงในการปฏ บ ต งานม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ประจาป และรายงานต อคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ม ส วนเก ยวข อง และสาธารณชน เกณฑ การประเม น 1. ม แผนการต ดตาม ตรวจสอบ การดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรม และแผนการควบค มการบร หารความเส ยง 2. ม กระบวนการในการควบค ม กาก บให การดาเน นงานถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได 3. บ คลากรในโรงเร ยนน าแผนการควบค มและบร หารความเส ยงไปใช ในการปฏ บ ต งาน 4. ม สร ปผลการดาเน นงานประจาป และรายงานต อคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ม ส วนเก ยวข องและสาธารณชน ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจน สามารถตรวจสอบได 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ ท ย งขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานท ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐาน

9 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ต วบ งช ท 6 ม การใช ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน เพ อพ ฒนายกระด บค ณภาพ สถานศ กษาม ผลการประเม นด านค ณภาพผ เร ยนจาก 8 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ของมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานท สถานศ กษาดาเน นการและม ข อม ลย นย นใน SAR ม การว เคราะห จ ดทาแผนยกระด บค ณภาพผ เร ยนท ส งผลให ค ณภาพส งข นโดยเปร ยบเท ยบก บผลของป ท ผ านมา เกณฑ การประเม น 1. ม ผลส มฤทธ ด านค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานในมาตรฐาน ท 1-8 อย ในระด บพอใช และระด บด รวมก นไม น อยกว าร อยละ ม การว เคราะห ผลค ณภาพผ เร ยนในมาตรฐานท ม การจ ดทาแผนยกระด บค ณภาพผ เร ยนและการดาเน นการจนส งผลให ค ณภาพผ เร ยน ส งข น เม อเปร ยบเท ยบก บผลของป ท ผ านมา 4. ม ผลการทดสอบรวบยอดระด บชาต ในกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เฉล ยตามเกณฑ ระด บค ณภาพ 4 หมายถ ง สถานศ กษาดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏช ดเจน สามารถตรวจสอบได ม การว เคราะห ผลค ณภาพผ เร ยนในมาตรฐานท 1-8 ม การจ ดทาแผนยกระด บค ณภาพผ เร ยนและดาเน นการจนส งผลให ค ณภาพผ เร ยน ส งข นเม อเปร ยบเท ยบก บผลของป ท ผ านมาม ผลการทดสอบรวบยอดระด บชาต ในกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม เฉล ยตามเกณฑ 3 หมายถ ง สถานศ กษาดาเน นการครบท ง 4 ข อ ม ร องรอยหล กฐานปรากฏ แต ขาดความช ดเจนในบางข อ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ ขาดความช ดเจนท กข อ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การดาเน นการครบท ง 4 ข อ แต ไม ม ร องรอยหล กฐานท ปรากฏ

10 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ สภาพการบร หารสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม สถานศ กษา ในส งก ดท ให บร การการศ กษาข นพ นฐานแก ประชากรว ยเร ยนในพ นท อาเภอปากช อง อาเภอส ค ว และอาเภอส งเน น ท ต งอาคารสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ต งอย เลขท 345 หม ท 5 ถนนม ตรภาพ ตาบลลาดบ วขาว อาเภอส ค ว จ งหว ดนครราชส มา ม ระยะทางห างจากศาลากลาง จ งหว ดนครราชส มา 52 ก โลเมตร ม พ นท ให บร การการศ กษา รวม 3 อาเภอ 3,833,021 ตารางเมตร การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา การบร หารสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ในป งบประมาณ พ.ศ ม การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาตามระเบ ยบ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยการแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา ท จ ดการศ กษาข นพ นฐานหร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น พ.ศ ประกาศ ณ ว นท 1 เด อนกรกฎาคม พ.ศ ซ งออกระเบ ยบโดยอาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 37(3) แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และกฎกระทรวงกาหนด หล กเกณฑ การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน หร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น พ.ศ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ในคราวประช มคร งท 2/2548 เม อว นท 30 ม ถ นายน 2548 โดยให แบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา เป น 5 กล ม ด งน 1. กล มว ชาการ ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 1.1 กล มงานบร หารหล กส ตร 1.2 กล มงานการเร ยนการสอน 1.3 กล มงานการว ดและประเม นผล 1.4 กล มงานว จ ยและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ 1.5 กล มงานส งเสร มและบร การด านว ชาการ 2. กล มก จการน กเร ยน ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 2.1 กล มงานจ ดการศ กษา 2.2 กล มงานจ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.3 กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน

11 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ กล มแผนงานและงบประมาณ ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล ม เป นกล มงาน ด งน 3.1 กล มงานข อม ลและสารสนเทศ 3.2 กล มงานแผนและงบประมาณ 3.3 กล มงานการเง นและส นทร พย 3.4 กล มงานต ดตามและประเม นผล 4. กล มบร หารงานบ คคล ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 4.1 กล มงานอ ตรากาล งและบรรจ แต งต ง 4.2 กล มงานพ ฒนาบ คลากร 4.3 กล มงานทะเบ ยนประว ต และบาเหน จความชอบ 4.4 กล มงานว น ยและน ต กร 5. กล มบร หารท วไป ซ งสถานศ กษาอาจแบ งส วนราชการภายในกล มเป นกล มงาน ด งน 5.1 กล มงานธ รการ 5.2 กล มงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 5.3 กล มงานประสานงานและประชาส มพ นธ 5.4 กล มงานอาคารสถานท 5.5 กล มงานสว สด การ กรณ สถานศ กษาใดม เหต ผลความจาเป นท ต องแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา แตกต างจากท กาหนดไว ในข อ 4 และข อ 5 ให เสนอเหต ผลความจาเป นด งกล าวผ านความเห นชอบ ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน แล วรายงานให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ จารณาให ความเห นชอบ ท งน ต องเป นไปตามแนวทางในข อ 2 แห งกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ การแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐานหร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น พ.ศ และให ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ร กษาการ ให เป นไปตามระเบ ยบน ข อม ลสถานศ กษา คร และน กเร ยน ข อม ลสถานศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม สถานศ กษาในส งก ด ป งบประมาณ พ.ศ จานวน 209 โรงเร ยน เป นสถานศ กษาของร ฐ จานวน 184 โรงเร ยน สถานศ กษาของเอกชน จานวน 25 โรงเร ยน จาแนกตามระด บการศ กษา ได ด งน

12 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 1 จานวนสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามอาเภอและระด บการสอน จานวนสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน (แห ง) พ นท ต ง สถานศ กษาของร ฐ สถานศ กษาเอกชน รวมท งส น สถานศ กษา ระด บ ระด บ ระด บ ระด บ (แห ง) อน บาล-ป.6 อน บาล-ม.ต น ป.1- ป.6 อน บาล - ปวส. อาเภอปากช อง อาเภอส ค ว อาเภอส งเน น รวม ค ดเป นร อยละ หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ตารางท 2 จานวนโรงเร ยนของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ขนาดโรงเร ยน โรงเร ยนของร ฐ โรงเร ยนเอชน รวมท งส น (ตามเกณฑ สพฐ. 4 ขนาด) จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ ขนาดเล ก (น กเร ยน คน) ขนาดกลาง (น กเร ยน คน) ขนาดใหญ (น กเร ยน 601-1,500 คน) ขนาดใหญ พ เศษ (น กเร ยน 1,501 คนข นไป) รวม หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ข อม ลคร คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ม จานวนท งส น 2,811 คน จาแนกเป น คร ในสถานศ กษาของร ฐ จานวน 1,972 คน คร ในสถานศ กษา เอกชน จานวน 839 คน จาแนกตามอ าเภอ ด งน

13 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3 จานวนคร ในสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามอาเภอ อาเภอ จานวนคร ส ดส วนคร โรงเร ยนร ฐ โรงเร ยนเอกชน รวม ร ฐ : เอกชน ปากช อง , : ส ค ว : ส งเน น : รวมท งส น 1, , : หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ตารางท 4 คร ในสถานศ กษาของร ฐ จาแนกตามระด บการศ กษาป งบประมาณพ.ศ ระด บการศ กษา จานวนคร ในสถานศ กษาของร ฐ (คน) ค ดเป น ผ บร หาร คร ผ สอน รวม ร อยละ ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร 102 1,615 1, ต ากว าปร ญญาตร รวมท งส น 223 1,749 1, หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ข อม ลน กเร ยน น กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป พ.ศ ม จานวนท งส น 53,048 คน เป นน กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐ 33,877 คน น กเร ยนในสถานศ กษาของเอกชน จานวน 19,171 คน จาแนกเป นน กเร ยนระด บก อนประถมศ กษา 11,950 คน น กเร ยนช วงช นท 1 จานวน 15,657 คน น กเร ยนช วงช นท 2 จานวน 15,315 คน น กเร ยนช วงช นท 3 จานวน 7,920 คน น กเร ยนช วงช นท 4 จานวน 299 คน และน กเร ยนในระด บ ปวช.และปวส. จานวน 1,907 คน

14 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 5 จานวนและร อยละของน กเร ยนในโรงเร ยนของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ จานวนน กเร ยน (คน) ส ดส วนของ ระด บการสอน/ช วงช น สถานศ กษา สถานศ กษา รวมท งส น น กเร ยนของร ฐ : ของร ฐ เอกชน น กเร ยนเอกชน ก อนประถมศ กษา 6,583 5,367 11, : การศ กษาข นพ นฐาน ช วงช นท 1 (ป.1-ป.3) 10,845 4,812 15, : ช วงช นท 2 (ป.4-ป.6) 10,809 4,506 15, : ช วงช นท 3 (ม.1-ม.3) 5,640 2,280 7, : ช วงช นท 4 (ม.4-ม.6) : ระด บ ปวช., ปวส. 0 1,907 1, : รวมท กระด บ 33,877 19,171 53, : หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 การพ ฒนาสถานศ กษาเพ อรองร บการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา การพ ฒนาสถานศ กษาเพ อให ม ความพร อมรองร บการกระจายอ านาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา ดาเน นการตามข อกาหนด ในประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน เร องการกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ซ งประกาศโดยอาศ ยอานาจตามความ ในข อ 3 และข อ 5 แห งกฎกระทรวงกาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา พ.ศ กระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การ คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท งด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป ไปย งคณะกรรมการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยให ม เคร อข ายเพ อส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาสถานศ กษา ด งน 1. ระบบเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษา หมายถ ง การรวมกล มสถานศ กษา ประเภทท หน งภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษา เพ อร วมก นบร หารและจ ดการศ กษาในล กษณะ เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง และการร วมกล มสาหร บสถานศ กษาประเภทท สอง ซ งรวมกล ม ภายในเขตพ นท การศ กษา เพ อร วมก นบร หารและจ ดการศ กษาในล กษณะเคร อข ายสถานศ กษา ประเภทท สอง โดยสาน กงานเขตพ นท การศ กษาให การส งเสร ม สน บสน น และช วยเหล อตามสภาพ ความพร อมท แตกต างก น

15 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายถ ง สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การดาเน นการส งเสร ม สน บสน นและแลกเปล ยน เร ยนร เก ยวก บการบร หารและจ ดการศ กษาในเร องท ได ร บการกระจายอานาจ 3. เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท สอง หมายถ ง สถานศ กษาประเภทท สองท อย ภายในเขตพ นท การศ กษาซ งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดเป นเคร อข ายสถานศ กษาและส งเสร ม สน บสน นเพ อการบร หารและการจ ดการศ กษาร วมก นได เสม อนก บสถานศ กษาประเภทท หน ง และให รวมถ งสถานศ กษาประเภทท สอง ซ งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเห นว าสถานศ กษาน น สามารถบร หารและจ ดการศ กษาได ด วยตนเองก อาจไม ต องรวมเป นเคร อข ายก ได ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาส งเสร ม สน บสน นระบบเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพ การศ กษา เพ อดาเน นการหร อช วยเหล อก นในการปฏ บ ต หน าท เร องท ได ร บการกระจายอานาจ โดยคาน งถ งความพร อมของแต ละสถานศ กษา การจาแนกประเภทสถานศ กษา ให สถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานซ งจะได ร บการ กระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาแบ งเป นสองประเภท ด งน 1. สถานศ กษาประเภทท หน ง ได แก สถานศ กษาท ม ล กษณะด งน 1.1 ม จานวนน กเร ยนต งแต ห าร อยคนข นไป หร อโรงเร ยนและศ นย การศ กษาพ เศษและ 1.2 ม ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาได มาตรฐานของสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประกาศรายช อสถานศ กษาประเภทท หน งตามวรรคหน ง ท อย ในเขตพ นท การศ กษาของตนท กรอบป การศ กษา 2. สถานศ กษาประเภทท สอง ได แก สถานศ กษาท ไม เข าข ายการเป นสถานศ กษา ประเภทท หน ง ในกรณ ท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาเห นว าสถานศ กษาประเภทท หน งแห งใด แห งหน ง ไม สามารถบร การและจ ดการศ กษาท จะรองร บการกระจายอ านาจ ให ดาเน นการประเม น และเร งดาเน นการให การส งเสร ม สน บสน นและช วยเหล อก อน หากย งไม ผ านการประเม นอ ก และจะส งผลกระทบต อการบร หารและจ ดการศ กษาของสถานศ กษาน นและแจ งสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานดาเน นการประกาศถอดถอนรายช อจากการเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง สถานศ กษาประเภทท หน งอาจรวมก นเป นเคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน งท งใน และต างเขตพ นท การศ กษา ตามความในประกาศ ข อ 9 โดยรวมกล มสถานศ กษาในจ งหว ดเด ยวก นก อน และอาจรวมสถานศ กษาเอกชนหร อสถานศ กษาส งก ดอ นเข าเป นเคร อข าย เพ อให เก ดประโยชน ในการแลกเปล ยนเร ยนร และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาด วยก ได

16 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาอาจจ ดกล มสถานศ กษาประเภทท สองเป นเคร อข าย สถานศ กษาประเภทท สอง ตามความในประกาศข อ 10 เพ อช วยเหล อ ปร บปร งและพ ฒนาการบร หาร และการจ ดการศ กษาเพ อให สถานศ กษาสามารถพ ฒนาส ความเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง โดยทาเป นประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาช วยเหล อ กาก บ และด แลการบร หารจ ดการและการใช ทร พยากรร วมก นของเคร อข ายสถานศ กษาประเภทท สอง เพ อเสร มสร างความพร อมและความเข มแข ง รองร บการกระจายอานาจ รวมถ งจ ดระบบการก าก บ ด แล ต ดตาม ตรวจสอบประเม นผลและน เทศ การดาเน นงานของสถานศ กษาในการใช อานาจการบร หารและจ ดการศ กษา ให เป นไปตามกฎกระทรวง และประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยในวาระเร มแรก สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจะประกาศรายช อสถานศ กษาประเภทท หน งก อน ในป การศ กษาต อไป ให อย ในอานาจของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ข อม ลสถานศ กษาประเภทท หน ง ป งบประมาณ พ.ศ สถานศ กษาในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ม จานวนท งส น 184 โรงเร ยน จาแนกเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง จานวน 10 โรงเร ยน และสถานศ กษาประเภทท สอง จานวน 174 โรงเร ยน การดาเน นงานในระยะเร มแรก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได เสนอรายช อสถานศ กษาท ม น กเร ยนต งแต 500 คนข นไป และม ผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาได มาตรฐานของสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) ให สาน กงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานประกาศรายช อเป นสถานศ กษาประเภทท หน ง ในป การศ กษา 2550 ตามหน งส อสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ศธ 04033/082 ลงว นท 23 พฤษภาคม 2550 จานวน 8 โรงเร ยน ด งน 1. โรงเร ยนเต มแสงไขปากช องว ทยา อาเภอปากช อง 2. โรงเร ยนบ านหนองมะค า อาเภอปากช อง 3. โรงเร ยนบ านคลองยาง อาเภอปากช อง 4. โรงเร ยนหนองน าใส อาเภอส ค ว 5. โรงเร ยนไทยว ฒนาประชาร ฐ อาเภอส ค ว 6. โรงเร ยนบ านโนนก มม ตรภาพท 210 อาเภอส ค ว 7. โรงเร ยนประชาร ฐสาม คค อาเภอส งเน น 8. โรงเร ยนระดมว ทยาน สรณ อาเภอส งเน น

17 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ในป การศ กษา 2551 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ตรวจสอบสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาได มาตรฐานของสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) และประกาศรายช อสถานศ กษา ประเภทท หน ง ตามประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ฉบ บท 76 ประกาศ ณ ว นท 28 พฤศจ กายน พ.ศ จานวน 2 โรงเร ยน ด งน 1. โรงเร ยนบ านว งไทร อาเภอปากช อง 2. โรงเร ยนน ยมม ตรว ทยาคาร อาเภอส ค ว การพ ฒนาสถานศ กษาประเภทท หน งของจ งหว ดนครราชส มา ได ม การประช ม ร วมก นของผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 1 7 โดยม สาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 เป นเจ าภาพดาเน นการ พ จารณาจ ดต งเคร อข าย สถานศ กษาประเภทท หน งของจ งหว ดนครราชส มา ตามประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษา นครราชส มา เขต 1 เม อว นท 24 ก นยายน 2550 ต งอย ในโรงเร ยนเม องนครราชส มา อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา และป จจ บ นต งอย ท โรงเร ยนส รนาร ว ทยา อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ม สถานศ กษาประเภทท หน ง ในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มาท กเขต เป นเคร อข ายในการแลกเปล ยนเร ยนร และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจ ดสรรงบประมาณให ดาเน นการ การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ได จ ดต งเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ รวม 3 อาเภอ และศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษากระจายอย ในท กอาเภอ รวมท งส น 13 ศ นย โดยม สถานศ กษาท กแห งเป นเคร อข าย และให สถานศ กษาประเภทท หน งเป นแกนน าในการสน บสน น ช วยเหล อสถานศ กษาประเภทท สอง ให สามารถพ ฒนาและม ความพร อมรองร บการกระจายอ านาจ อานาจการบร หารและจ ดการศ กษา เคร อข ายการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ เพ อให การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ และม เคร อข ายการพ ฒนาเช อมโยงก นระหว างโรงเร ยน และระหว างอ าเภอ ในเขตพ นท การศ กษาเด ยวก น สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ออกระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา พ.ศ จ ดต งศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา กระจายอย ในท กอ าเภอ รวมท งส น 13 ศ นย และเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ รวม 3 อาเภอ ด งน

18 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ท จ ดต งข นตามระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ.ศ เป นศ นย กลางการประสานงานเบ องต นในการบร หารจ ดการศ กษาของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อส งเสร มความร วมม อท งในด านการใช ทร พยากร บ คลากรและการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ของสถานศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานตามท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาก าหนดและรองร บ การกระจายอ านาจการบร หารจ ดการศ กษา ให จ ดต งศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข น โดยรวมสถานศ กษาหลายแห งเข าเป นศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา โดยคาน งถ ง เขตปกครองท องท สภาพพ นท ทางภ ม ศาสตร หร อความสะดวกในการคมนาคม รวมท งความเหมาะสม อ น ๆ โดยต องม สถานศ กษาท ม ความพร อมด านอาคารสถานท การส อสาร และการบร หารจ ดการอ น ๆ เป นหล กอย างน อยหน งโรงเร ยนเป นท ต งสาน กงานศ นย ในแต ละศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ให ม สถานศ กษาจานวนไม น อยกว าส บโรงเร ยนแต ไม เก นย ส บห าโรงเร ยน ให ม คณะกรรมการศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาประกอบด วยผ อานวยการสถานศ กษาท กโรงเร ยนภายในศ นย เป นกรรมการโดยตาแหน งและอาจเสนอศ กษาน เทศก และผ ทรงค ณว ฒ เพ อแต งต งเป นกรรมการท ปร กษา ได ตามท เห นสมควร ให ผ อานวยการสถานศ กษาภายในศ นย เล อกกรรมการโดยต าแหน งเป น ประธานศ นย หน งคน และรองประธานศ นย ไม เก น 2 คน ม วาระอย ในตาแหน งคราวละสองป การศ กษา ให ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาหนดว ธ การเล อกต งและการดาเน นการเล อกต งประธาน ศ นย และรองประธานศ นย และเป นผ ประกาศแต งต งคณะกรรมการศ นย คณะกรรมการศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ม บทบาทหน าท ตามระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษา นครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ.ศ ข อ 14 ด งน 1. พ จารณาให ความเห นชอบแผนงานหร อโครงการของศ นย พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา 2. กาหนดหล กเกณฑ หร อแนวปฏ บ ต ของศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา เพ อการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยไม ข ดหร อแย งก บหล กเกณฑ ระเบ ยบ กฎหมายหร อศ ลธรรม จาร ตประเพณ ของส งคม 3. ส งเสร มการบร หารงานว ชาการของสถานศ กษาภายในคณะกรรมการ ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 4. พ จารณาเสนอแต งต งคณะทางาน อน กรรมการหร อบ คคลให ปฏ บ ต งานตามภารก จ ของคณะกรรมการศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาตามความจาเป น 5. ต ดตาม ด แล ส งเสร มและสน บสน นให สถานศ กษาร วมม อก นพ ฒนาการจ ดการเร ยน การสอนให ม ค ณภาพและมาตรฐาน 6. ส งเสร มความร วมม อในด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมระหว างสถานศ กษา ก บสาน กงานเขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานอ น 7. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษามอบหมาย

19 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ท งน ให ประธานศ นย ม หน าท ร บผ ดชอบ กาก บ ด แลการดาเน นงานของคณะกรรมการ ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา 3 แห ง ได แก เคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอปากช อง อาเภอส ค วและอาเภอส งเน น ม ช อย อว า คพอ. ร บผ ดชอบด แล ประสานงานการบร หารจ ดการ และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในอ าเภอน น ม คณะกรรมการเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาอาเภอ ประกอบด วย 1. ประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาเป นประธานกรรมการ 2. รองประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอเป นรองประธานกรรมการ 3. ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาภายในอาเภอน นเป นกรรมการ 4. เลขาน การเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ เป นกรรมการและเลขาน การ การเล อกคณะกรรมการเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ ให ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาในอาเภอน น ๆ เล อกก นเองเป นประธานเคร อข าย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอหน งคน และรองประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาหน งคน และให ประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอค ดเล อกและ เสนอช อผ บร หารสถานศ กษาภายในอ าเภอน น ๆ ต อท ประช มประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษา เพ อให ความเห นชอบในการแต งต งเป นเลขาน การเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาอาเภอ จานวนหน งคน ในกรณ ท เห นว าม ความจาเป น อาจเสนอแต งต งผ ช วยเลขาน การ ด วยก ได แล วเสนอให ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประกาศแต งต ง คณะกรรมการเคร อข าย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอม วาระในการดารงตาแหน งคราวละสองป การศ กษา ม หน าท ตามท ก าหนดไว ในระเบ ยบสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ว าด วยศ นย เคร อข าย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา พ.ศ ข อ 32 ด งน 1. ประสานงาน ส งเสร ม สน บสน น ช วยเหล อให การจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ภายในอาเภอน น เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ระดมความค ดเห น ข อเสนอแนะ และกาหนดแนวปฏ บ ต เพ อให เคร อข ายพ ฒนา ค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ และสถานศ กษาภายในอาเภอ สามารถดาเน นการ ตามแนวนโยบายของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. พ จารณาแต งต งคณะทางาน อน กรรมการ หร อบ คคลให ดาเน นการตามแผนงาน/ โครงการหร อปฏ บ ต งานตามภารก จของเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอ 4. จ ดทาแผน โครงการ หร อก จกรรม เพ อการส งเสร มความร วมม อ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาในอาเภอ

20 รายงานผลการประเม นการดาเน นงานตามมาตรฐาน SBM ป งบประมาณ พ.ศ ประสานงานในด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมระหว างสถานศ กษา ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาก บสาน กงานเขตพ นท การศ กษาหร อหน วยงานอ น 6. ปฏ บ ต งานอ นตามท ผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษามอบหมาย ท งน ให ประธานเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาอาเภอม หน าท ร บผ ดชอบ ต ดตาม ด แล ประสานการดาเน นงานภายในอ าเภอ ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยน 91 โรง ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 6 ศ นย ศ นย ปากช อง, ศ นย หนองสาหร าย, ศ นย เขาใหญ, ศ นย กลางดง, ศ นย ภ หลวง, ศ นย เอกชนปากช อง เคร อข ายอาเภอปากช อง สพป. นครราชส มา เขต 4 เคร อข ายอาเภอส ค ว เคร อข ายอาเภอส งเน น ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 4 ศ นย ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 3 ศ นย ศ นย ค ร ม ตร, ศ นย ล าตะคอง, ศ นย พญาส เข ยว, ศ นย จต รม ตร ศ นย เม องส งเน น, ศ นย ก ดจ กนากลาง, ศ นย มะเกล อ โรงเร ยน 66 โรง โรงเร ยน 52 โรง เคร อข ายการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เอกสารอ างอ ง. สร ปผลการดาเน นงาน ตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) ป งบประมาณ พ.ศ.

เอกสารอ างอ ง. สร ปผลการดาเน นงาน ตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) ป งบประมาณ พ.ศ. เอกสารอ างอ ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4. (2554). ข อม ล และสารสนเทศเพ อการต ดตามและประเม นผล สาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะท 2. นครราชส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information