หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา"

Transcription

1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 -

2 สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 5 หมวด 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 6 หมวด 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและประเม นผล 17 หมวด 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา 27 หมวด 6 การพ ฒนาคณาจารย 28 หมวด 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 29 หมวด 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร

3 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ว ทยาล ยเช ยงราย คณะ/สาขาว ชา : บ ณฑ ตว ทยาล ย หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1 ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาษาอ งกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration 2 ช อปร ญญาและสาขาว ชา ภาษาไทย ช อเต ม : ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) อ กษรย อ : ศษ.ม. (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม : Master of Education ( Educational Administration) อ กษรย อ : M.Ed. (Educational Administration) 3 ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร - 4 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต 5 ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ : เป นหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา การบร หารการศ กษามหาบ ณฑ ต 5.2 ภาษาท ใช : เป นหล กส ตรสอนเป น ภาษาไทย 5.3 การร บเข าศ กษา : ร บน กศ กษาไทยและน กศ กษาต างประเทศท สามารถพ ด ฟ ง อ าน เข ยน และเข าใจภาษาไทยได อย างด 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น : เป นหล กส ตรเฉพาะของว ทยาล ย ท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา : ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6 สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต / เห นชอบหล กส ตร 6.1 เป นหล กส ตรใหม จะเร มใช ในภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา สภาว ชาการว ทยาล ย ให ความเห นชอบ เม อว นท 17 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ สภาว ทยาล ย อน ม ต การเป ดสอนหล กส ตร เม อว นท 25 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ องค กรว ชาช พค ร สภา ให ความเห นชอบ เม อว นท...เด อน...พ.ศ

4 7 ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน เร มภายในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบอาช พได หล งส าเร จการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษา 9 ช อ ต าแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 1 นาย อ นทร จ นทร เจร ญ ค.อ.ด. /การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร, สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 นาย อ มพร ศ ร บ ญมา Ph.D./Higher Education, 2521 Iowa State University U.S.A 3 นาย ว ศ ษฎ ช มวรฐาน Ed.D / Curriculum and Instruction, 2519 Columbia University, U.S.A 4 นาย บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.ม. / การว ดผลการศ กษา, 2516 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร 5 นาย สมพร ไชยะ Ph.D. / A.C.I.in Voc.Ed, University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. 10 สถานท จ ดการเร ยนการสอน ว ทยาล ยเช ยงราย อ.เม อง จ.เช ยงราย 11 สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ว ทยาล ยม ความพร อมด านสถานท งบประมาณด าเน นการ รายได จากค าเล าเร ยนสามารถด าเน นการได ร นละไม น อยกว า 30 คน หากไม เพ ยงพอว ทยาล ยสามารถจ ดงบประมาณส ารองได 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม สถานการณ ภายในว ทยาล ยม หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) สาขาว ชาช พคร ท ผ จบ การศ กษาม พ นฐานสามารถเร ยนต อระด บปร ญญาโทสาขาน ได เป นอย างด ส วนป จจ ยทางส งคมภายนอกน น พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา 2546 ก าหนดให ผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาจะต องจบการศ กษาด านบร หารการศ กษา เท าน น จ งม ผ สนใจท เข าศ กษาหล กส ตรน มาก 12 ผลกระทบจาก ข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร ได ม คณะกรรมการพ ฒนาและประเม นหล กส ตรร บผ ดชอบร บผ ดชอบในการพ ฒนาและประเม นหล กส ตรน โดย ต องได ร บความเห นชอบจากสภาว ชาการว ทยาล ย และสภาว ทยาล ยตามล าด บ และจะต องม การปร บปร งหล กส ตรท ก ๆ 5 ป - 4 -

5 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของว ทยาล ย ม ความเก ยวข องก บพ นธก จของว ทยาล ยเช ยงรายในประเด น ด งน ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร สามารถปฏ บ ต งานได จร ง ม ค ณธรรม ความเป นสากล และม ส าน กร กแผ นด น สร างงานว จ ย เผยแพร ความร และให บร การว ชาการในสาขาว ชาท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และเทคโนโลย ในท องถ น ประเทศ และอน ภ ม ภาคล มน าโขงตอนบน ส งเสร มค าน ยมในการเช ดช คนด ม ความร บผ ดชอบต อส งคมและการปกครองแบบธรรมาภ บาล ร วมอน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรมล านนาให ม นคงและย งย น 13 ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น ว ทยาล ยให น กศ กษาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร ท ก าล งศ กษาอย ในภาคเร ยนส ดท ายและสนใจจะเร ยนระด บ ปร ญญาโทน นสามารถเล อกเร ยนว ชาในหล กส ตรเป นว ชาเล อกได โดยจะต องม ผลการเร ยนเฉล ยไม ต ากว า 3.50 ของค าเต มเป น 4.00 หมวดท 2. ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1 ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญาของหล กส ตร ว ทยาล ยเช ยงราย ม แนวค ดความเช อส งส ดว า มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษาท พ งประสงค และม ค ณค าต อการ พ ฒนาสถานศ กษาและระบบการศ กษาท จะส าเร จการศ กษาจากว ทยาล ย จะต องม ท งมาตรฐานความร มาตรฐานประสบการณ และ มาตรฐานจรรยาบรรณท งของว ชาช พคร และว ชาช พผ บร หารอย างส ง โดยความค ดความเช อส งส ดด งกล าว ว ทยาล ยจะต องน าลงส การปฏ บ ต ของหล กส ตรให ได มาตรฐานส งด งกล าวให จงได 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท ม จรรยาบรรณ ค ณธรรม จร ยธรรม และม ความส าน ก ทางส งคม เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท ม ความร ประสบการณ และภาวะผ น าทางการบร หารจ ดการ การศ กษาตามมาตรฐานแห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท สามารถว จ ย และประย กต ใช ผลงานว จ ยเพ อพ ฒนา การบร หารและการจ ดการการศ กษาท ม ค ณภาพ เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาให ม ความค ดสร างสรรค ใฝ ร และความเป นผ น าท ม ค ณภาพ 2 แผนพ ฒนาปร บปร ง การพ ฒนาและปร บปร งเปล ยนแปลงหล กส ตรน จะม ข นท ก ๆ 5 ป โดยในป ท 4 ของการใช หล กส ตรจะม การศ กษาว จ ย เพ อน าข อม ลมาเป นแนวทางการปร บปร งหล กส ตร ซ งจะต องปร บปร งและด าเน นตามข นตอนเสร จภายในป ท 5 และพร อมใช หล กส ตรใหม ในป การศ กษาถ ดไป - 5 -

6 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา หมวดท 3. ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1 ระบบการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาใช การจ ดการเร ยนการสอนเป นระบบทว ภาคม ช วงเวลาการศ กษา ค อ - ภาคเร ยนท หน ง เด อนม ถ นายน ก นยายน - ภาคเร ยนท สอง เด อนพฤศจ กายน ม นาคม 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน อาจจ ดให ก บผ ก าล งจบการศ กษาแต ย งตกค างบางรายว ชา 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม การจ ดการศ กษาท ใช ระบบอ นนอกจากระบบทว ภาค 2 การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว นเวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน ม ด งน ว นเสาร เวลา น. และ น. ว นอาท ตย เวลา น. และ น. 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ต องเป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร และ/หร อประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) สาขาด านการศ กษา เช น สาขา ว ชาช พคร สาขาบร หารการศ กษา สาขาการสอน สาขาว ชาพ ฒนาหล กส ตร หร อสาขาว ชาท ส มพ นธ ก น หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าจาก สถาบ นในประเทศ หร อต างประเทศท ได ร บการร บรองมาตรฐานจาก ก.พ. หร อส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตหากเข าศ กษาต อในระด บปร ญญาโทให เท ยบโอนหน วยก ตได ไม เก น ร อย ละ 40 ของหล กส ตร 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า ไม ม ประสบการณ สอนหร อการบร หารน อยกว า 2 ป 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจ าก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 หากน กศ กษาไม ม ประสบการณ ตามข อ 2.3 ให เร ยนว ชาเม อแรกเข าเพ มเต ม 2 รายว ชา ค อ 1) ความเป นคร และการบร หารจ ดการช นเร ยน (3 หน วยก ต) 2) หล กส ตรและการออกแบบการจ ดการเร ยนร (3 หน วยก ต) 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป จ านวนน กศ กษาท จะร บเข าศ กษาในหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา และจ านวนผ ท คาด ว าจะจบในแต ละป การศ กษา เป นระยะเวลา 5 ป การศ กษาโดยเร มต งแต ป การศ กษาท เป ดสอนหล กส ตรน น ตามรายละเอ ยด ด งน - 6 -

7 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา จ านวน น กศ กษา/ช นป ตารางแสดงจ านวนน กศ กษาและผ ท คาดว าจะส าเร จการศ กษา ป การศ กษาท ร บเข าและป ท จะส าเร จการศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา นป ท ป การศ กษา 2557 ช ช นป ท รวม จ านวนผ ท คาดว า จะส าเร จการศ กษา 2.6 งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย: บาท) น กศ กษาช าระค าใช จ ายแบบเหมาจ ายตลอดหล กส ตร 120,000 บาท จ านวนร บเข า 30 คน ค ดเป นรายร บ 3,600,000 บาท งบประมาณรายจ าย ก. งบด าเน นการ ใช ร วมก บงบด าเน นการของว ทยาล ยท ใช จ ายในการศ กษาเป นหล ก แต ม ในส วนของการจ างบ คลากร และ อาจารย ผ สอน และให ท นการศ กษา ด งน 1) บ คลากร ปร ญญาตร 1 อ ตรา ค ดเป น 96,000 บาท/ ป 2) อาจารย ปร ญญาเอก 1 อ ตรา ค ดเป น 360,000 บาท/ ป 3) ค าสอนและบร การอาจารย พ เศษ ประมาณ 180 ช วโมง/ป ช วโมงละ 1,400 บาท ค ดเป น 242,000 บาท 4) ท นการศ กษา 4 ราย/ ป ค ดเป นเง น 480,000 บาท ข. งบลงท น 1) การปร บปร งห องเร ยน จ านวน 1 ห อง ค ดเป น 100,000 บาท/ ป 2) ห อง Micro Teaching จ านวน 1 ห อง ค ดเป น 150,000 บาท/ ป 3) อ ปกรณ คอมพ วเตอร, LCD 1 ช ด ค ดเป น 100,000 บาท/ ป 2.7 ระบบการศ กษา ระบบการศ กษาเป นการเร ยนการสอนแบบช นเร ยน 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนข ามสถาบ นอ ดมศ กษา น กศ กษาท เคยศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาอ นมาก อน เม อเข าศ กษาหล กส ตรน สามารถเท ยบโอนหน วยก ตได ตาม ประกาศว ทยาล ยเช ยงราย ท 004/2552 เร อง การเท ยบโอนรายว ชา และหน วยก ตผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) ว ชาช พคร เข าศ กษาต อระด บปร ญญาโทการบร หารการศ กษา ลงว นท 14 ต ลาคม

8 3 หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา แยกเป น 2 แผน น กศ กษาสามารถเล อกศ กษาแผนใด แผนหน ง ค อ จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก 2 ท าว ทยาน พนธ ซ งม ค าเท ยบได ไม น อยกว า 12 หน วยก ต และศ กษารายว ชาบ งค บและว ชาเล อกอ กไม น อยกว า 24 หน วยก ต แผน ข แผนการศ กษาท ไม ต องท าว ทยาน พนธ แต เน นการศ กษารายว ชาบ งค บและว ชาเล อกไม น อยกว า 30 หน วยก ต และต องม การศ กษาอ สระจ านวน 6 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 ม การศ กษารายว ชาต าง ๆ และม การท าว ทยาน พนธ รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 36 หน วยก ต ด งน รายละเอ ยด จ านวนหน วยก ต 1. จ านวนหน วยก ตตลอดหล กส ตร องค ประกอบของหล กส ตร 2.1 หมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาบ งค บ กล มว ชาเล อก หมวดว ชาว ทยาน พนธ 12 แผน ข ม การศ กษารายว ชาต าง ๆ และม การศ กษาอ สระ รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 36 หน วยก ต ด งน รายละเอ ยด จ านวนหน วยก ต 1. จ านวนหน วยก ตตลอดหล กส ตร องค ประกอบของหล กส ตร 2.1 หมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาบ งค บ กล มว ชาเล อก หมวดว ชาการศ กษาอ สระ 6-8 -

9 3.1.3 รายว ชาและจ านวนหน วยก ต หมวดว ชาเฉพาะ หน วยก ต (ทฤษฎ ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) หน วยก ต ท ศ กษา แผน ก แบบ ก2 หน วยก ต ท ศ กษา แผน ข กล มว ชาบ งค บ ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ และ 3 (3-0-6) กระบวนการบร หารการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และ 3 (3-0-6) นว ตกรรมการเร ยนร ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษาและ 3 (3-0-6) ผ บร หารการศ กษา กล มว ชาเล อก การวางแผนการศ กษา และการประก นค ณภาพ 3 (3-0-6) การศ กษา การบร หารบ คคลและก จการน กเร ยน 3 (3-0-6) การบร หารงานว ชาการ และทร พยากรทางการศ กษา 3 (3-0-6) การประชาส มพ นธ และสร างความส มพ นธ ช มชน 3 (3-0-6) การจ ดการการศ กษาและทร พยากร 3 (3-0-6) การพ ฒนาหล กส ตร 3 (3-0-6) การน เทศการศ กษา 3 (3-0-6) จ ตว ทยาการบร หาร 3 (3-0-6) การบร หารโครงการ 3 (3-0-6) กฎหมายการศ กษา 3 (3-0-6) ส มมนาการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) ท กษะกระบวนการค ดเพ อการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) การจ ดการทางการเง นส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) ผ บร หารม ออาช พ 3 (3-0-6) การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) การพ ฒนาบ คล กภาพส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) การบร หารการศ กษาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 3 (3-0-6) - 9 -

10 หมวดว ชาว ทยาน พนธ และการศ กษาอ สระ หน วยก ต (ทฤษฎ ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) หน วยก ต ท ศ กษา กล มว ชาว ทยาน พนธ เฉพาะแผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต 12 ( ) กล มว ชาการศ กษาอ สระ เฉพาะแผน ข การศ กษาอ สระ 6 (0-12-6) หมายเหต : หมายถ ง ว ชาบ งค บ : หมายถ ง ว ชาเล อก ป ท 1 ป ท / แสดงแผนการศ กษา แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และกระบวนการบร หารการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) นว ตกรรมการเร ยนร ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และผ บร หารการศ กษา รวม 12( ) รวม 12( ) ภาคการศ กษาท ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต 12( ) ป ท 1 ป ท /2 รวม 12( ) ป ท 1 ป ท /2 แผนการศ กษา ป ท 1 แผน ข ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และกระบวนการบร หารการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) นว ตกรรมการเร ยนร ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และผ บร หารการศ กษา รวม 12( ) รวม 12( ) ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท 2 764xx หร อ 763xx หร อ 762xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) การศ กษาอ สระ 6(0-12-6) 764xx หร อ 763xx หร อ 762xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) รวม 6(6-0-12) รวม 6(0-12-6) ป ท /2-10 -

11 3.1.5 ค าอธ บายรายว ชา หมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาบ งค บ ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ และกระบวนการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Leadership and Changes: Theory, Principles and Process of Educational Administration) ทฤษฎ ภาวะผ น า ภาวะผ น าของผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาต อการเปล ยนแปลงการศ กษา หล กการและ ทฤษฎ การบร หารการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกระบวนการบร หารและการจ ดการการศ กษาย คใหม การสร าง องค ความร ในการบร หารจ ดการศ กษา การสร างว ส ยท ศน ในการบร หาร การจ ดการเช งกลย ทธ ว ว ฒนาการโครงสร างและ กระบวนการบร หารการศ กษา สภาพป จจ บ น ป ญหาและแนวโน มการบร หารการศ กษาไทย และกฎหมายเก ยวข องก บการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Research and Methodology) ทฤษฎ แนวค ด ความหมาย ความส าค ญและหล กการว จ ยทางการศ กษา และความร ความเข าใจเก ยวก บ ระเบ ยบว ธ ว จ ยทาง การว จ ยทางการว จ ยเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ ร ปแบบการว จ ยรวมถ งการว จ ยในช นเร ยน กระบวนการว จ ย แนวค ดในการก าหนด ป ญหาการว จ ย การออกแบบการว จ ย การสร างเคร องม อ และการรวบรวมข อม ล การใช สถ ต เพ อการว เคราะห ข อม ล การต ความ และ การแปลผลข อม ล การค นคว า ศ กษางานว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษา และการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร การเข ยนเค าโครงการว จ ย และรายงานการว จ ย การน าเสนอและการประเม นงานว จ ย การฝ กปฏ บ ต จร งเพ อประย กต และน ากระบวนการว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน พ ฒนาผ เร ยนและบ รณาการจ ดการเร ยนร ก บการว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และนว ตกรรมการเร ยนร 3 (3-0-6) (Information Technology Multi-media Management and Learning Innovation) ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรมและเทคโนโลย บทบาทของนว ตกรรมและเทคโนโลย ต อการจ ดการศ กษาและการ บร หาร เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา การบร หาร และการจ ดการเร ยนร การสร างบรรยากาศใหม ๆ เพ อส งเสร มการเร ยนร ของน กเร ยนและคร ในโรงเร ยน กฎหมายท เก ยวข องก บเทคโนโลย การบร หารการศ กษา ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Seminar on Professional Ethics for School and Educational Administrator) ศ กษาค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บผ บร หาร จรรยาบรรณของว ชาช พผ บร หารสถานศ กษา จรรยาบรรณของว ชาช พ ผ บร หารการศ กษา การพ ฒนาจร ยธรรมผ บร หารให ปฏ บ ต ตนในกรอบค ณธรรม การบร หารจ ดการท ด (Good Governance) การ ส งเสร มและพ ฒนาให ผ ร วมงานม ค ณธรรมและจร ยธรรมท เหมาะสม

12 กล มว ชาเล อก การวางแผนการศ กษา และการประก นค ณภาพการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Planning and Quality Assurance) พ นฐานทางเศรษฐก จ ส งคม การเม องและเทคโนโลย ระบบและทฤษฎ การวางแผน การว เคราะห และก าหนดนโยบาย การศ กษา การวางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาและประเม นนโยบายการศ กษาท งระด บชาต ท องถ น และระด บ สถานศ กษา หล ก องค ประกอบ และกระบวนการในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และภายนอก ประเม นผลและต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา จ ดท ารายงานผลการประเม นตนเอง บทบาทของผ บร หารในการประก น ค ณภาพการศ กษา การบร หารบ คคลและก จการน กเร ยน 3 (3-0-6) (Personnel and Student Management) ศ กษาหล กการบร หารงานบ คคล การค ดสรรบ คคลและพ ฒนาให สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ด บ คคลให เหมาะสมก บหน าท ร บผ ดชอบ เสร มสร างขว ญก าล งใจและให ค าปร กษาในการแก ป ญหาการท างานให แก คร และบ คลากร ในสถานศ กษา การบร หารให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน การจ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยน การจ ดก จกรรมพ เศษเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนในด านต างๆ การบร หารงานว ชาการ และทร พยากรทางการศ กษา 3 (3-0-6) (Administration of Academic Affairs and Educational Resources) ศ กษาการบร หารจ ดการเร ยนร ท ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ หล กการและร ปแบบการพ ฒนาหล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรท องถ น หล กการ แนวค ด กลย ทธ การน เทศการศ กษา การวางแผนและการประเม นผลการน เทศการศ กษา หล กการและเทคน คการว ดและ ประเม นผลทางการศ กษา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา การประย กต ใช สถ ต และคอมพ วเตอร ส งเสร มให ม การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการเร ยนร การจ ดวางระบบควบค มภายใน ระบบบร หารและจ ดการทร พยากรภายในสถานศ กษา ระบบงานสารบรรณได อย างม ประส ทธ ภาพ บร หารจ ดการงบประมาณอย างถ กต องและเป นระบบ เทคน คการบร หารจ ดการสภาพแวดล อมทางกายภาพ ภายในสถานศ กษาเพ อการจ ดการเร ยนร และกฎหมายท เก ยวข องก บงานธ รการ การเง น พ สด และอาคารสถานท การประชาส มพ นธ และสร างความส มพ นธ ช มชน 3 (3-0-6) (Public and Community Relations) หล กการประชาส มพ นธ บร หารจ ดการข อม ลข าวสารส ผ เร ยน คร และบ คลากรในสถานศ กษา เผยแพร ข อม ล ข าวสารและ ก จกรรมของสถานศ กษาส ช มชน ย ทธศาสตร ท เหมาะสมในการประชาส มพ นธ กลย ทธ การสร างความส มพ นธ ช มชน ม เป าหมายใน การช วยเหล อช มชน และเป ดโอกาสให ช มชนม ส วนร วม ระดมทร พยากรและภ ม ป ญญาท องถ นเพ อส งเสร มการจ ดการศ กษา

13 76321 การจ ดการการศ กษาและทร พยากร 3 (3-0-6) (Educational Resource Management) หล กการและระบบการจ ดการศ กษา เทคน คการบร หารจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ บทบาทของผ บร หารใน การส งเสร มการม ส วนร วมของช มชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา การแสวงหาและใช ทร พยากรทางการศ กษา การบร หาร ทร พยากรบ คคล การบร หารจ ดการแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมและพล งงาน การบร หารจ ดการงบประมาณ การเง นและบ ญช ได อย างถ กต อง โปร งใสและตรวจสอบได วางระบบการบร หารจ ดการทร พยากรได อย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาหล กส ตร 3 (3-0-6) (Curriculum Development) ปร ชญา แนวค ดและทฤษฎ การศ กษา ว ว ฒนาการและระบบการจ ดการศ กษาของไทย ว ส ยท ศน และแผนพ ฒนาการศ กษา ของไทย ทฤษฎ ท เก ยวข องก บหล กส ตรและการพ ฒนาหล กส ตร ป ญหาและแนวโน มในการพ ฒนาหล กส ตร หล กส ตรการศ กษา มาตรฐานและมาตรฐานช วงช นของหล กส ตร การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา ว เคราะห ปร บปร ง พ ฒนาและประเม นหล กส ตรได ท งก อนและหล งการใช หล กส ตร การเป นผ น าในการพ ฒนาหล กส ตรและก าก บต ดตามการจ ดท าหล กส ตรท สอดคล องก บความ ต องการและความจ าเป นของท องถ น การน เทศการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Supervision) ทฤษฎ หล กการ ร ปแบบ เทคน ค และก จกรรมการน เทศการศ กษา การวางโครงการและการประเม นโครงการน เทศ การศ กษา การน เทศการเร ยนการสอนและการน เทศภายในสถานศ กษา บทบาท หน าท และท กษะในการน เทศการศ กษาของผ บร หาร สถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา ว เคราะห ป ญหา แนวทางแก ป ญหา ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อและท กษะของผ น เทศการศ กษา การประย กต ใช ผลการว จ ย และการใช การน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การจ ดการเร ยนร ตามแนวการจ ดการศ กษาท พรบ. การศ กษาแห งชาต ก าหนด จ ตว ทยาการบร หาร 3 (3-0-6) (Management Psychology) ทฤษฎ ทางจ ตว ทยาท เก ยวข องก บการบร หาร ทฤษฎ แรงจ งใจ จ ตว ทยาการปร บพฤต กรรมมน ษย จ ตว ทยาการให ค าปร กษา การว เคราะห เช งจ ตว ทยาเพ อแก ป ญหาพฤต กรรมในองค การ เทคน คการน าทฤษฎ จ ตว ทยามาประย กต ใช ในการบร หารการศ กษา การบร หารโครงการ 3 (3-0-6) (Project Management) ว เคราะห แนวค ด หล กการ ทฤษฎ และกระบวนการบร หารโครงการ เทคน คว ธ การว เคราะห การเล อกแนวทางการบร หาร และพ ฒนาโครงการ การใช ผลการประเม น การต ดตามผลโครงการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

14 76203 กฎหมายการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Laws) ความร เก ยวก บ กฎหมายร ฐธรรมน ญ พระราชบ ญญ ต กฎระเบ ยบ และข อบ งค บท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ศ กษา ว เคราะห กรณ ต วอย างการใช กฎหมายทางการศ กษา ป ญหาและแนวทางการแก ป ญหา ส มมนาการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Seminar in Educational Administration) หล กและกระบวนการส มมนา การเร ยนร และการแก ป ญหา เล อกห วข อหร อป ญหาในการส มมนาทางการบร หารการศ กษา การม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น การท างานเป นกล มในการเร ยนร การแก ป ญหา และการด าเน นการจ ดส มมนาในสถานการณ จร ง ท กษะกระบวนการค ดเพ อการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Thinking Skills for Educational Administration) การค ดและกระบวนทางความค ดของมน ษย การพ ฒนาความค ด การฝ กท กษะการค ดแบบต างๆ การค ดเช งสร างสรรค การ ค ดเช งว พากษ ฯลฯ การค ดตามกระบวนการทางว ทยาศาสตร การค ดทางการบร หารจ ดการ การค ดในการแก ป ญหาตรรกศาสตร และ การใช เหต ผล การใช ข อม ลเพ อการต ดส นใจ เร ยนร เทคน คการค ดแบบต างๆ และกรณ ศ กษาท เก ดข นในการบร หารการศ กษา การจ ดการทางการเง นส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) (Financial Management for Administrator) ว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ การบร หารการเง นและงบประมาณ แนวใหม ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาท งภาคร ฐ และเอกชน กลย ทธ เทคน คและว ธ การในการจ ดการทางการเง นและงบประมาณ การว เคราะห ต นท นผลผล ต จ ดค มท น ค าใช จ ายต อ ห วของหน วยผล ต การพยากรณ แนวโน มทางการเง น การจ ดหาเง นท น การบร หารเง นท น ส นทร พย หน ส น และสภาพคล อง การ จ ดสรรเง นท น การบร หารความเส ยง การตรวจสอบ ต ดตาม ประเม นผลการใช จ ายเง น งบประมาณ และการน าเทคโนโลย ท ท นสม ย มาช วยในการบร หารจ ดการและต ดส นในทางการเง น ผ บร หารม ออาช พ 3 (3-0-6) (Professional Administrator) ว เคราะห ค ณล กษณะน กบร หารม ออาช พท พ งประสงค พ ฒนาความเป นน กบร หารม ออาช พ โดยเฉพาะการเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน และม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า ว ฒ ภาวะทางอามรณ ของผ บร หาร มน ษย ส มพ นธ และความสามารถในการท างานร วมก บผ อ น ความ ร บผ ดชอบ การเป นผ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณทางว ชาช พ องค การว ชาช พและการม ส วนร วมในองค การว ชาช พ การ พ ฒนาสมรรถภาพและบ คล กภาพของน กบร หารการศ กษา

15 76208 การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) (Stress Management for Administrator) ธรรมชาต ของความเคร ยด สาเหต ของความเคร ยด การเผช ญก บความต งเคร ยดในร ปแบบต างๆ บ คล กภาพก บความเคร ยด ผลของความเคร ยด การบร หารจ ดการความเคร ยด กรณ ศ กษาเก ยวก บเทคน คในการบร หารความเคร ยดของผ บร หาร ผลงานว จ ยและ การศ กษาท เก ยวข องก บการบร หารความเคร ยดในร ปแบบต างๆ การพ ฒนาบ คล กภาพส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) (Personality for Administrator) ท กษะทางส งคม การกล าวในโอกาสต างๆ ก จกรรมเสร มสร างบ คล กภาพ อาท การแต งกาย การร บประทานอาหารแบบ สากล ล ลาศและก ฬาส าหร บผ บร หาร การบร หารการศ กษาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3 (3-0-6) (Education Management in Sufficient Economy) ปร ชญา แนวค ด หล กการ กระบวนการการบร หารการศ กษาตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง การน าแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงส การบร หารการศ กษา หมวดว ชาว ทยาน พนธ และการศ กษาอ สระ กล มว ชาว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต 12( ) (Master Thesis) น กศ กษาจะต องศ กษา เร ยบเร ยง ว ทยาน พนธ ตามแนวทางท สาขาว ชาเห นชอบภายใต การก าก บด แลของอาจารย ท ปร กษา และคณะกรรมการบร หารหล กส ตร โดยจะต องพ มพ เผยแพร ผลการว จ ยในวารสารว ชาการท ม การตรวจสอบโดยคณะผ เช ยวชาญ (Peer Reviewers) และ/หร อ น าเสนอในท ประช มว ชาการท ม การพ มพ เผยแพร ผลการประช มว ชาการน นๆ เป นเอกสาร กล มว ชาการศ กษาอ สระ การศ กษาอ สระ 6(0-12-6) (Independent Study Paper) น กศ กษาจะต องท าการศ กษาอ สระ เร ยบเร ยง การศ กษาค นคว าเป นเอกสาร ตามแนวทางท สาขาว ชาเห นชอบภายใต การ ก าก บด แลของอาจารย ท ปร กษาและคณะกรรมการบร หารหล กส ตร ส งเอกสารและสอบปากเปล าข นส ดท าย

16 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 3.2 ช อ สก ล เลขประจ าต วบ ตรประชาชน ต าแหน งและค ณว ฒ ของอาจารย อาจารย ประจ าหล กส ตร อาจารย ประจ าหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ม หน าท หล กทางด านการสอน และการว จ ย และปฏ บ ต หน าท เต มเวลาตามภาระงานท ร บผ ดชอบในหล กส ตร ซ งประจ าตลอดระยะเวลาท จ ดการศ กษาตามหล กส ตร และม ค ณว ฒ ตรงหร อส มพ นธ ก บสาขาว ชาท เป ดสอนไม น อยกว า 3 คน จ าแนกได ด งน ค ณว ฒ อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ค ณว ฒ ปร ญญาโท จ านวน / คน 3 2 รายช ออาจารย ประจ าหล กส ตร ม ด งน ล าด บ ต าแหน งทางว ชาการ ช อ สก ล ค ณว ฒ / สาขาว ชา สถาบ นท จบ / ป การศ กษาท จบ ท 1 ดร.อ นทร จ นทร เจร ญ* กศ.บ. (คณ ตศาสตร -ฟ ส กส ) ว ทยาล ยว ชาการศ กษาพระนคร 2514 กศ.ม. (บร หารการศ กษา) ม.ศร นคร นทรว โรฒ บางแสน 2528 ค.อ.ม. (บร หารอาช วศ กษา) เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2536 ค.อ.ด. (การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร) เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ดร.อ มพร ศ ร บ ญมา* B.Sc. (Mathematics) M.S. (Secondary Education) Ph.D. (Higher Education) 3 ดร.ว ศ ษฎ ช มวรฐาย * กศ.บ. (ม ธยมศ กษา) M.S. in Ed (School Administration) M.Ed (Curriculum and Instruction) Ed.D (Curriculum and Instruction) 4 รศ.บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) ประกาศน ยบ ตรช นส งว ชาเฉพาะการ ว ดผลการศ กษา กศ.ม. (การว ดผลการศ กษา) Cert in Classroom Testing and Measurement in Secondary Science 5 รศ.ดร.สมพร ไชยะ B.Sc (Ind.Arts) M.S. (Ind.Ed) Bemidji State Ph.D. (A.C.I. in Voc.Ed) * หมายถ ง อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร Marshall University U.S.A./ 2513 Marshall University U.S.A. / 2514 Iowa State University U.S.A / 2521 ว ทยาล ยว ชาการศ กษาประสานม ตร / 2503 Emporia State University, U.S.A. / 2510 Columbia University, U.S.A / 2518 Columbia University, U.S.A / 2519 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน จ ชลบ ร / 2510 ว ทยาล ยว ชาการการศ กษา ประสานม ตร / 2511 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร / 2516 Seameo Regional Center for Education in Science and Mathematics (RECSAM MALAYSIA) 2529 University of Eastern Philippines, Philippines University Minnesota, U.S.A. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A

17 3.2.2 อาจารย พ เศษ รายช ออาจารย พ เศษ ม ด งน ล าด บท ต าแหน งทางว ชาการ ช อ - สก ล ค ณว ฒ / สาขาว ชา ส งก ดหน วยงาน 1 รศ.ดร.ช ช พ พ ทธประเสร ฐ กศ.ด. (การบร หารการศ กษา) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2 ผศ.ดร.ทศพล อาร น จ Ph.D. (การบร หารการศ กษา) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงราย 3 รศ.ดร.สมศ กด ภ ว ภาดาวรรธน Ph.D. (Specialized in Research and Methodology) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หมวดท 4. ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา ค ณล กษณะพ เศษ กลย ทธ หร อก จกรรมของน กศ กษา ด านบ คล กภาพ ม การสอดแทรกเร อง การแต งกาย การเข าส งคม เทคน คการเจรจาส อสาร การม มน ษยส มพ นธ ท ด และการวางต วในการท างานในบางรายว ชาท เก ยวข อง ด านภาวะผ น า และความร บผ ดชอบตลอดจนม - ก าหนดให ม รายว ชาซ งน กศ กษาต องท างานเป นกล มและม การก าหนด ว น ยในตนเอง ห วหน ากล มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให ท กคนม ส วนร วมในการ น าเสนอรายงาน เพ อเป นการฝ กให น กศ กษาสร างภาวะผ น าและการเป น สมาช กกล มท ด - ม ก จกรรมน กศ กษาท มอบหมายให น กศ กษาหม นเว ยนก นเป นห วหน าใน การด าเน นก จกรรม เพ อฝ กให น กศ กษาม ความร บผ ดชอบ - ม กต กาท จะสร างว น ยในตนเอง เช น การเข าเร ยนตรงเวลาเข าเร ยนอย าง สม าเสมอการม ส วนร วมในช นเร ยน เสร มความกล าในการแสดงความ ค ดเห น จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ ม การให ความร ถ งผลกระทบต อส งคม และข อกฎหมายท เก ยวข องก บการท า ความผ ดเก ยวก บว ชาช พทางการศ กษารวมท งความร และแนวปฏ บ ต ของ จรรยาบรรณว ชาช พผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา

18 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 2. การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน 2.1 ค ณธรรม จร ยธรรม ผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม น กศ กษาต องม ค ณธรรม จร ยธรรมเพ อให สามารถด าเน นช ว ตร วมก บผ อ นในส งคมอย างราบร นและเป นประโยชน ต อส วนรวม นอกจากน นว ชาช พทางการศ กษาย งเก ยวข องก บความม นคงของประเทศ ความปลอดภ ยในช ว ต อาจารย ท สอนในแต ละว ชาต องพยายามสอดแทรกเร องท เก ยวก บส งต อไปน ท ง 7 ข อ เพ อให น กศ กษาสามารถพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมไปพร อมก บ ว ทยาการต าง ๆ ท ศ กษา รวมท งอาจารย ต องม ค ณสมบ ต ด านค ณธรรม จร ยธรรมอย างน อย 7 ข อตามท ระบ ไว (1) ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต (2) ม ว น ย ตรงต อเวลา และความร บผ ดชอบต อตนเอง ว ชาช พและส งคม (3) ม ภาวะความเป นผ น าและผ ตาม สามารถท างานเป นท มและสามารถแก ไขข อข ดแย งและล าด บความส าค ญ (4) เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค าและศ กด ศร ของความเป นมน ษย (5) เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บต าง ๆ ขององค กรและส งคม (6) สามารถว เคราะห ผลกระทบจากการใช คอมพ วเตอร ต อบ คคลองค กรและส งคม (7) ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ การสอนท ใช พ ฒนาการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม ก าหนดให ม ว ฒนธรรมองค กร เพ อเป นการปล กฝ งให น กศ กษาม ระเบ ยบว น ย โดยเน นการเข าช นเร ยนให ตรงเวลา ตลอดจนการแต งกายท เป นแบบอย างได น กศ กษาต องม ความร บผ ดชอบโดยในการท างานกล มน นต องฝ กให ร หน าท ของการเป น ผ น ากล มและการเป นสมาช กกล ม ม ความซ อส ตย โดยต องไม กระท าการท จร ตในการสอบหร อลอกการบ านของผ อ น เป นต น นอกจากน อาจารย ผ สอนท กคนต องสอดแทรกเร องค ณธรรม จร ยธรรมในการสอนท กรายว ชา รวมท งม การจ ดก จกรรมส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เช น การยกย องน กศ กษาท ท าด ท าประโยชน แก ส วนรวม เส ยสละ กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม - ประเม นจากการตรงเวลาของน กศ กษาในการเข าช นเร ยน การส งงานตามก าหนดระยะเวลาท มอบหมายและการ ร วมก จกรรม - ประเม นจากการม ว น ยและพร อมเพร ยงของน กศ กษาในการเข าร วมก จกรรมเสร มหล กส ตร - ปร มาณการท าท จร ตในการสอบ - ประเม นจากความร บผ ดชอบในหน าท ท ได ร บมอบหมาย 2.2 ความร ผลการเร ยนร ด านความร น กศ กษาต องม ความร เก ยวก บว ชาช พทางการบร หารการศ กษา ม ค ณธรรม จร ยธรรม และความร เก ยวก บสาขาว ชา ท ศ กษาน นต องเป นส งท น กศ กษาต องร เพ อใช ประกอบอาช พและช วยพ ฒนาส งคม ด งน นมาตรฐานความร ต องครอบคล มส งต อไปน (1) ม ความร และความเข าใจเก ยวก บหล กการและทฤษฎ ท ส าค ญในเน อหาสาขาการบร หารการศ กษา (2) สามารถว เคราะห ป ญหา เข าใจและอธ บายความต องการทางการบร หารการศ กษา รวมท งประย กต ความร ท กษะ การใช เคร องม อท เหมาะสมก บการแก ไขป ญหา (3) สามารถว เคราะห ปร บปร งและ/หร อประเม นองค ประกอบต าง ๆ ของการบร หารการศ กษาให ตรงตาม ข อก าหนด

19 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา (4) สามารถต ดตามความก าวหน าและว ว ฒนาการการบร หารการศ กษา รวมท งการน าไปประย กต ใช ได (5) ร เข าใจและสนใจพ ฒนาความร ความช านาญทางการบร หารการศ กษาอย างต อเน อง (6) ม ความร ในแนวกว างของสาขาว ชาการบร หารการศ กษา เล งเห นการเปล ยนแปลง และเข าใจผลกระทบของ เทคโนโลย ใหม ๆ (7) ม ประสบการณ ในการพ ฒนาและ/หร อการประย กต ทฤษฎ การบร หารการศ กษาเพ อใช งานได จร ง (8) สามารถบ รณาการความร ในสาขาว ชาการบร หารการศ กษาก บความร ในศาสตร อ น ๆ ท เก ยวข อง การทดสอบมาตรฐานน สามารถท าได โดยการทดสอบจากข อสอบของแต ละว ชาในช นเร ยน ตลอดระยะเวลาท น กศ กษาอย ในหล กส ตร กลย ทธ การสอนท ใช พ ฒนาการเร ยนร ด านความร ใช การเร ยนการสอนในหลากหลายร ปแบบ โดยเน นหล กการทางทฤษฎ และประย กต ทางปฏ บ ต ในสภาพแวดล อม จร ง โดยท นต อการเปล ยนแปลงทางเทคโนโลย ท งน ให เป นไปตามล กษณะของรายว ชาตลอดจนเน อหาสาระของรายว ชาน น ๆ นอกจากน ควรจ ดให ม การเร ยนร จากสถานการณ จร งโดยการศ กษางานหร อเช ญผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ตรงมาเป นว ทยากร พ เศษเฉพาะเร อง ตลอดจนการศ กษาด งานและจ ดการส มมนาทางว ชาการ กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านความร ประเม นจากผลส มฤทธ ทางการเร ยนและการปฏ บ ต ของน กศ กษา ในด านต าง ๆ ค อ (1) การทดสอบย อย (2) การสอบกลางภาคเร ยนและปลายภาคเร ยน (3) ประเม นจากรายงานท น กศ กษาจ ดท า (4) ประเม นจากการน าเสนอรายงานในช นเร ยน 2.3 ท กษะทางป ญญา ผลการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา น กศ กษาต องสามารถพ ฒนาตนเองและประกอบว ชาช พได โดยพ งตนเองได เม อจบการศ กษาแล ว ด งน นน กศ กษา จ าเป นต องได ร บการพ ฒนาท กษะทางป ญญาไปพร อมก บค ณธรรม จร ยธรรม และความร เก ยวก บสาขาการบร หารการศ กษา ในขณะ ท สอนน กศ กษา อาจารย ต องเน นให น กศ กษาค ดหาเหต ผล เข าใจท มาและสาเหต ของป ญหา ว ธ การแก ป ญหารวมท งแนวค ดด วย ตนเอง ไม สอนในล กษณะท องจ า น กศ กษาต องม ค ณสมบ ต ต าง ๆ จากการสอนเพ อให เก ดท กษะทางป ญญาด งน (1) ค ดอย างม ว จารญาณและอย างเป นระบบ (2) สามารถส บค น ต ความและประเม นทางด านการบร หารการศ กษา เพ อใช ในการแก ไขป ญหาอย างสร างสรรค (3) สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาและความต องการ (4) สามารถประย กต ความร และท กษะก บการแก ไขป ญหาทางการบร หารการศ กษาได อย างเหมาะสม การว ดมาตรฐานในข อน สามารถท าได โดยการออกข อสอบท ให น กศ กษาแก ป ญหา อธ บายแนวค ดของการแก ป ญหา และว ธ การแก ป ญหาโดยการประย กต ความร ท เร ยนมา กลย ทธ การสอนท ใช ในการพ ฒนาการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา (1) กรณ ศ กษาทางการบร หารการศ กษา (2) การอภ ปรายกล ม (3) ให น กศ กษาม ประสบการณ ตรง

20 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา ประเม นตามสภาพจร งจากผลงาน และการปฏ บ ต ของน กศ กษา เช น ประเม นจากการน าเสนอรายงานในช นเร ยน การทดสอบโดยใช แบบทดสอบหร อส มภาษณ เป นต น 2.4 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ผลการเร ยนร ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างต วบ คคลและความร บผ ดชอบ น กศ กษาต องออกไปประกอบอาช พซ งส วนใหญ ต องเก ยวข องก บคนท ไม ร จ กมาก อน คนท มาจากสถาบ นอ น ๆ และคนท จะมาเป นผ บ งค บบ ญชา หร อคนท จะมาอย ใต บ งค บบ ญชา ความสามารถท จะปร บต วให เข าก บกล มคนต าง ๆ เป นเร อง จ าเป นอย างย ง ด งน นอาจารย ต องสอดแทรกว ธ การท เก ยวข องก บค ณสมบ ต ต าง ๆ ต อไปน ให น กศ กษาระหว างท สอนว ชา หร ออาจ ให น กศ กษาไปเร ยนว ชาทางด านส งคมศาสตร ท เก ยวก บค ณสมบ ต ต าง ๆ น (1) สามารถส อสารก บกล มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ (2) สามารถให ความช วยเหล อและอ านวยความสะดวกแก การแก ป ญหาสถานการณ ต าง ๆ ในกล มท งในบทบาท ของผ น า หร อในบทบาทของผ ร วมท มท างาน (3) สามารถใช ความร ในศาสตร มาช น าส งคมในประเด นท เหมาะสม (4) ม ความร บผ ดชอบในการกระท าของตนเองและร บผ ดชอบงานในกล ม (5) สามารถเป นผ ร เร มแสดงประเด นในการแก ไขสถานการณ ท งส วนต วและส วนรวม พร อมท งแสดงจ ดย นอย าง พอเหมาะท งของตนเองและของกล ม (6) ม ความร บผ ดชอบการพ ฒนาการเร ยนร ท งของตนเองและทางว ชาช พอย างต อเน อง ค ณสมบ ต ต าง ๆ น สามารถว ดระหว างการท าก จกรรมร วมก น กลย ทธ การสอนท ใช ในการพ ฒนาการเร ยนร ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ใช การสอนท ม การก าหนดก จกรรมให ม การท างานเป นกล ม การท างานท ต องประสานงานก บผ อ นข ามหล กส ตร หร อต องค นคว าหาข อม ลจากการส มภาษณ บ คคลอ น หร อผ ม ประสบการณ โดยม ความคาดหว งในการเร ยนร ด านท กษะ ความส มพ นธ ระหว างต วบ คคลและความสามารถในการร บผ ดชอบ ด งน (1) สามารถท างานก บผ อ นได เป นอย างด (2) ม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย (3) สามารถปร บต วเข าก บสถานการณ และว ฒนธรรมองค กรท ไปปฏ บ ต งานได เป นอย างด (4) ม มน ษย ส มพ นธ ท ด ก บผ ร วมงานในองค กรและก บบ คคลท วไป (5) ม ภาวะผ น า กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ประเม นจากพฤต กรรมและการแสดงออกของน กศ กษาในการน าเสนอรายงานกล มในช นเร ยน ส งเกตจาก พฤต กรรมท แสดงออกในการร วมก จกรรมต าง ๆ และความครบถ วนช ดเจนตรงประเด นของข อม ล 2.5 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ผลการเร ยนร ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (1) ม ท กษะในการใช เคร องม อท จ าเป นท ม อย ในป จจ บ นต อการท างานท เก ยวก บคอมพ วเตอร

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration)

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration) หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2551) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information