หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา"

Transcription

1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 -

2 สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 5 หมวด 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 6 หมวด 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและประเม นผล 17 หมวด 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา 27 หมวด 6 การพ ฒนาคณาจารย 28 หมวด 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 29 หมวด 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร

3 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ว ทยาล ยเช ยงราย คณะ/สาขาว ชา : บ ณฑ ตว ทยาล ย หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1 ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาษาอ งกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration 2 ช อปร ญญาและสาขาว ชา ภาษาไทย ช อเต ม : ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) อ กษรย อ : ศษ.ม. (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม : Master of Education ( Educational Administration) อ กษรย อ : M.Ed. (Educational Administration) 3 ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร - 4 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต 5 ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ : เป นหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา การบร หารการศ กษามหาบ ณฑ ต 5.2 ภาษาท ใช : เป นหล กส ตรสอนเป น ภาษาไทย 5.3 การร บเข าศ กษา : ร บน กศ กษาไทยและน กศ กษาต างประเทศท สามารถพ ด ฟ ง อ าน เข ยน และเข าใจภาษาไทยได อย างด 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น : เป นหล กส ตรเฉพาะของว ทยาล ย ท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา : ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6 สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต / เห นชอบหล กส ตร 6.1 เป นหล กส ตรใหม จะเร มใช ในภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา สภาว ชาการว ทยาล ย ให ความเห นชอบ เม อว นท 17 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ สภาว ทยาล ย อน ม ต การเป ดสอนหล กส ตร เม อว นท 25 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ องค กรว ชาช พค ร สภา ให ความเห นชอบ เม อว นท...เด อน...พ.ศ

4 7 ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน เร มภายในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบอาช พได หล งส าเร จการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษา 9 ช อ ต าแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 1 นาย อ นทร จ นทร เจร ญ ค.อ.ด. /การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร, สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 นาย อ มพร ศ ร บ ญมา Ph.D./Higher Education, 2521 Iowa State University U.S.A 3 นาย ว ศ ษฎ ช มวรฐาน Ed.D / Curriculum and Instruction, 2519 Columbia University, U.S.A 4 นาย บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.ม. / การว ดผลการศ กษา, 2516 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร 5 นาย สมพร ไชยะ Ph.D. / A.C.I.in Voc.Ed, University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. 10 สถานท จ ดการเร ยนการสอน ว ทยาล ยเช ยงราย อ.เม อง จ.เช ยงราย 11 สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ว ทยาล ยม ความพร อมด านสถานท งบประมาณด าเน นการ รายได จากค าเล าเร ยนสามารถด าเน นการได ร นละไม น อยกว า 30 คน หากไม เพ ยงพอว ทยาล ยสามารถจ ดงบประมาณส ารองได 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม สถานการณ ภายในว ทยาล ยม หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) สาขาว ชาช พคร ท ผ จบ การศ กษาม พ นฐานสามารถเร ยนต อระด บปร ญญาโทสาขาน ได เป นอย างด ส วนป จจ ยทางส งคมภายนอกน น พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา 2546 ก าหนดให ผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาจะต องจบการศ กษาด านบร หารการศ กษา เท าน น จ งม ผ สนใจท เข าศ กษาหล กส ตรน มาก 12 ผลกระทบจาก ข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร ได ม คณะกรรมการพ ฒนาและประเม นหล กส ตรร บผ ดชอบร บผ ดชอบในการพ ฒนาและประเม นหล กส ตรน โดย ต องได ร บความเห นชอบจากสภาว ชาการว ทยาล ย และสภาว ทยาล ยตามล าด บ และจะต องม การปร บปร งหล กส ตรท ก ๆ 5 ป - 4 -

5 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของว ทยาล ย ม ความเก ยวข องก บพ นธก จของว ทยาล ยเช ยงรายในประเด น ด งน ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร สามารถปฏ บ ต งานได จร ง ม ค ณธรรม ความเป นสากล และม ส าน กร กแผ นด น สร างงานว จ ย เผยแพร ความร และให บร การว ชาการในสาขาว ชาท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และเทคโนโลย ในท องถ น ประเทศ และอน ภ ม ภาคล มน าโขงตอนบน ส งเสร มค าน ยมในการเช ดช คนด ม ความร บผ ดชอบต อส งคมและการปกครองแบบธรรมาภ บาล ร วมอน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรมล านนาให ม นคงและย งย น 13 ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น ว ทยาล ยให น กศ กษาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร ท ก าล งศ กษาอย ในภาคเร ยนส ดท ายและสนใจจะเร ยนระด บ ปร ญญาโทน นสามารถเล อกเร ยนว ชาในหล กส ตรเป นว ชาเล อกได โดยจะต องม ผลการเร ยนเฉล ยไม ต ากว า 3.50 ของค าเต มเป น 4.00 หมวดท 2. ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1 ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญาของหล กส ตร ว ทยาล ยเช ยงราย ม แนวค ดความเช อส งส ดว า มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษาท พ งประสงค และม ค ณค าต อการ พ ฒนาสถานศ กษาและระบบการศ กษาท จะส าเร จการศ กษาจากว ทยาล ย จะต องม ท งมาตรฐานความร มาตรฐานประสบการณ และ มาตรฐานจรรยาบรรณท งของว ชาช พคร และว ชาช พผ บร หารอย างส ง โดยความค ดความเช อส งส ดด งกล าว ว ทยาล ยจะต องน าลงส การปฏ บ ต ของหล กส ตรให ได มาตรฐานส งด งกล าวให จงได 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท ม จรรยาบรรณ ค ณธรรม จร ยธรรม และม ความส าน ก ทางส งคม เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท ม ความร ประสบการณ และภาวะผ น าทางการบร หารจ ดการ การศ กษาตามมาตรฐานแห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท สามารถว จ ย และประย กต ใช ผลงานว จ ยเพ อพ ฒนา การบร หารและการจ ดการการศ กษาท ม ค ณภาพ เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาให ม ความค ดสร างสรรค ใฝ ร และความเป นผ น าท ม ค ณภาพ 2 แผนพ ฒนาปร บปร ง การพ ฒนาและปร บปร งเปล ยนแปลงหล กส ตรน จะม ข นท ก ๆ 5 ป โดยในป ท 4 ของการใช หล กส ตรจะม การศ กษาว จ ย เพ อน าข อม ลมาเป นแนวทางการปร บปร งหล กส ตร ซ งจะต องปร บปร งและด าเน นตามข นตอนเสร จภายในป ท 5 และพร อมใช หล กส ตรใหม ในป การศ กษาถ ดไป - 5 -

6 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา หมวดท 3. ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1 ระบบการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาใช การจ ดการเร ยนการสอนเป นระบบทว ภาคม ช วงเวลาการศ กษา ค อ - ภาคเร ยนท หน ง เด อนม ถ นายน ก นยายน - ภาคเร ยนท สอง เด อนพฤศจ กายน ม นาคม 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน อาจจ ดให ก บผ ก าล งจบการศ กษาแต ย งตกค างบางรายว ชา 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม การจ ดการศ กษาท ใช ระบบอ นนอกจากระบบทว ภาค 2 การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว นเวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน ม ด งน ว นเสาร เวลา น. และ น. ว นอาท ตย เวลา น. และ น. 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ต องเป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร และ/หร อประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) สาขาด านการศ กษา เช น สาขา ว ชาช พคร สาขาบร หารการศ กษา สาขาการสอน สาขาว ชาพ ฒนาหล กส ตร หร อสาขาว ชาท ส มพ นธ ก น หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าจาก สถาบ นในประเทศ หร อต างประเทศท ได ร บการร บรองมาตรฐานจาก ก.พ. หร อส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตหากเข าศ กษาต อในระด บปร ญญาโทให เท ยบโอนหน วยก ตได ไม เก น ร อย ละ 40 ของหล กส ตร 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า ไม ม ประสบการณ สอนหร อการบร หารน อยกว า 2 ป 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจ าก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 หากน กศ กษาไม ม ประสบการณ ตามข อ 2.3 ให เร ยนว ชาเม อแรกเข าเพ มเต ม 2 รายว ชา ค อ 1) ความเป นคร และการบร หารจ ดการช นเร ยน (3 หน วยก ต) 2) หล กส ตรและการออกแบบการจ ดการเร ยนร (3 หน วยก ต) 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป จ านวนน กศ กษาท จะร บเข าศ กษาในหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา และจ านวนผ ท คาด ว าจะจบในแต ละป การศ กษา เป นระยะเวลา 5 ป การศ กษาโดยเร มต งแต ป การศ กษาท เป ดสอนหล กส ตรน น ตามรายละเอ ยด ด งน - 6 -

7 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา จ านวน น กศ กษา/ช นป ตารางแสดงจ านวนน กศ กษาและผ ท คาดว าจะส าเร จการศ กษา ป การศ กษาท ร บเข าและป ท จะส าเร จการศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา นป ท ป การศ กษา 2557 ช ช นป ท รวม จ านวนผ ท คาดว า จะส าเร จการศ กษา 2.6 งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย: บาท) น กศ กษาช าระค าใช จ ายแบบเหมาจ ายตลอดหล กส ตร 120,000 บาท จ านวนร บเข า 30 คน ค ดเป นรายร บ 3,600,000 บาท งบประมาณรายจ าย ก. งบด าเน นการ ใช ร วมก บงบด าเน นการของว ทยาล ยท ใช จ ายในการศ กษาเป นหล ก แต ม ในส วนของการจ างบ คลากร และ อาจารย ผ สอน และให ท นการศ กษา ด งน 1) บ คลากร ปร ญญาตร 1 อ ตรา ค ดเป น 96,000 บาท/ ป 2) อาจารย ปร ญญาเอก 1 อ ตรา ค ดเป น 360,000 บาท/ ป 3) ค าสอนและบร การอาจารย พ เศษ ประมาณ 180 ช วโมง/ป ช วโมงละ 1,400 บาท ค ดเป น 242,000 บาท 4) ท นการศ กษา 4 ราย/ ป ค ดเป นเง น 480,000 บาท ข. งบลงท น 1) การปร บปร งห องเร ยน จ านวน 1 ห อง ค ดเป น 100,000 บาท/ ป 2) ห อง Micro Teaching จ านวน 1 ห อง ค ดเป น 150,000 บาท/ ป 3) อ ปกรณ คอมพ วเตอร, LCD 1 ช ด ค ดเป น 100,000 บาท/ ป 2.7 ระบบการศ กษา ระบบการศ กษาเป นการเร ยนการสอนแบบช นเร ยน 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนข ามสถาบ นอ ดมศ กษา น กศ กษาท เคยศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาอ นมาก อน เม อเข าศ กษาหล กส ตรน สามารถเท ยบโอนหน วยก ตได ตาม ประกาศว ทยาล ยเช ยงราย ท 004/2552 เร อง การเท ยบโอนรายว ชา และหน วยก ตผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) ว ชาช พคร เข าศ กษาต อระด บปร ญญาโทการบร หารการศ กษา ลงว นท 14 ต ลาคม

8 3 หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา แยกเป น 2 แผน น กศ กษาสามารถเล อกศ กษาแผนใด แผนหน ง ค อ จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก 2 ท าว ทยาน พนธ ซ งม ค าเท ยบได ไม น อยกว า 12 หน วยก ต และศ กษารายว ชาบ งค บและว ชาเล อกอ กไม น อยกว า 24 หน วยก ต แผน ข แผนการศ กษาท ไม ต องท าว ทยาน พนธ แต เน นการศ กษารายว ชาบ งค บและว ชาเล อกไม น อยกว า 30 หน วยก ต และต องม การศ กษาอ สระจ านวน 6 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 ม การศ กษารายว ชาต าง ๆ และม การท าว ทยาน พนธ รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 36 หน วยก ต ด งน รายละเอ ยด จ านวนหน วยก ต 1. จ านวนหน วยก ตตลอดหล กส ตร องค ประกอบของหล กส ตร 2.1 หมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาบ งค บ กล มว ชาเล อก หมวดว ชาว ทยาน พนธ 12 แผน ข ม การศ กษารายว ชาต าง ๆ และม การศ กษาอ สระ รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 36 หน วยก ต ด งน รายละเอ ยด จ านวนหน วยก ต 1. จ านวนหน วยก ตตลอดหล กส ตร องค ประกอบของหล กส ตร 2.1 หมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาบ งค บ กล มว ชาเล อก หมวดว ชาการศ กษาอ สระ 6-8 -

9 3.1.3 รายว ชาและจ านวนหน วยก ต หมวดว ชาเฉพาะ หน วยก ต (ทฤษฎ ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) หน วยก ต ท ศ กษา แผน ก แบบ ก2 หน วยก ต ท ศ กษา แผน ข กล มว ชาบ งค บ ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ และ 3 (3-0-6) กระบวนการบร หารการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และ 3 (3-0-6) นว ตกรรมการเร ยนร ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษาและ 3 (3-0-6) ผ บร หารการศ กษา กล มว ชาเล อก การวางแผนการศ กษา และการประก นค ณภาพ 3 (3-0-6) การศ กษา การบร หารบ คคลและก จการน กเร ยน 3 (3-0-6) การบร หารงานว ชาการ และทร พยากรทางการศ กษา 3 (3-0-6) การประชาส มพ นธ และสร างความส มพ นธ ช มชน 3 (3-0-6) การจ ดการการศ กษาและทร พยากร 3 (3-0-6) การพ ฒนาหล กส ตร 3 (3-0-6) การน เทศการศ กษา 3 (3-0-6) จ ตว ทยาการบร หาร 3 (3-0-6) การบร หารโครงการ 3 (3-0-6) กฎหมายการศ กษา 3 (3-0-6) ส มมนาการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) ท กษะกระบวนการค ดเพ อการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) การจ ดการทางการเง นส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) ผ บร หารม ออาช พ 3 (3-0-6) การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) การพ ฒนาบ คล กภาพส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) การบร หารการศ กษาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 3 (3-0-6) - 9 -

10 หมวดว ชาว ทยาน พนธ และการศ กษาอ สระ หน วยก ต (ทฤษฎ ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) หน วยก ต ท ศ กษา กล มว ชาว ทยาน พนธ เฉพาะแผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต 12 ( ) กล มว ชาการศ กษาอ สระ เฉพาะแผน ข การศ กษาอ สระ 6 (0-12-6) หมายเหต : หมายถ ง ว ชาบ งค บ : หมายถ ง ว ชาเล อก ป ท 1 ป ท / แสดงแผนการศ กษา แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และกระบวนการบร หารการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) นว ตกรรมการเร ยนร ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และผ บร หารการศ กษา รวม 12( ) รวม 12( ) ภาคการศ กษาท ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต 12( ) ป ท 1 ป ท /2 รวม 12( ) ป ท 1 ป ท /2 แผนการศ กษา ป ท 1 แผน ข ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และกระบวนการบร หารการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และ 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) นว ตกรรมการเร ยนร ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษา 3 (3-0-6) 764xx หร อ 763xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) และผ บร หารการศ กษา รวม 12( ) รวม 12( ) ภาคการศ กษาท 1 ภาคการศ กษาท 2 764xx หร อ 763xx หร อ 762xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) การศ กษาอ สระ 6(0-12-6) 764xx หร อ 763xx หร อ 762xx กล มว ชาเล อก 3 (3-0-6) รวม 6(6-0-12) รวม 6(0-12-6) ป ท /2-10 -

11 3.1.5 ค าอธ บายรายว ชา หมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาบ งค บ ภาวะผ น าก บการเปล ยนแปลง : ทฤษฎ หล กการ และกระบวนการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Leadership and Changes: Theory, Principles and Process of Educational Administration) ทฤษฎ ภาวะผ น า ภาวะผ น าของผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาต อการเปล ยนแปลงการศ กษา หล กการและ ทฤษฎ การบร หารการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกระบวนการบร หารและการจ ดการการศ กษาย คใหม การสร าง องค ความร ในการบร หารจ ดการศ กษา การสร างว ส ยท ศน ในการบร หาร การจ ดการเช งกลย ทธ ว ว ฒนาการโครงสร างและ กระบวนการบร หารการศ กษา สภาพป จจ บ น ป ญหาและแนวโน มการบร หารการศ กษาไทย และกฎหมายเก ยวข องก บการศ กษา การว จ ยการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Research and Methodology) ทฤษฎ แนวค ด ความหมาย ความส าค ญและหล กการว จ ยทางการศ กษา และความร ความเข าใจเก ยวก บ ระเบ ยบว ธ ว จ ยทาง การว จ ยทางการว จ ยเช งปร มาณ และเช งค ณภาพ ร ปแบบการว จ ยรวมถ งการว จ ยในช นเร ยน กระบวนการว จ ย แนวค ดในการก าหนด ป ญหาการว จ ย การออกแบบการว จ ย การสร างเคร องม อ และการรวบรวมข อม ล การใช สถ ต เพ อการว เคราะห ข อม ล การต ความ และ การแปลผลข อม ล การค นคว า ศ กษางานว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษา และการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร การเข ยนเค าโครงการว จ ย และรายงานการว จ ย การน าเสนอและการประเม นงานว จ ย การฝ กปฏ บ ต จร งเพ อประย กต และน ากระบวนการว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน พ ฒนาผ เร ยนและบ รณาการจ ดการเร ยนร ก บการว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน การบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ม ลต ม เด ย และนว ตกรรมการเร ยนร 3 (3-0-6) (Information Technology Multi-media Management and Learning Innovation) ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรมและเทคโนโลย บทบาทของนว ตกรรมและเทคโนโลย ต อการจ ดการศ กษาและการ บร หาร เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา การบร หาร และการจ ดการเร ยนร การสร างบรรยากาศใหม ๆ เพ อส งเสร มการเร ยนร ของน กเร ยนและคร ในโรงเร ยน กฎหมายท เก ยวข องก บเทคโนโลย การบร หารการศ กษา ส มมนาจรรยาบรรณส าหร บผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Seminar on Professional Ethics for School and Educational Administrator) ศ กษาค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บผ บร หาร จรรยาบรรณของว ชาช พผ บร หารสถานศ กษา จรรยาบรรณของว ชาช พ ผ บร หารการศ กษา การพ ฒนาจร ยธรรมผ บร หารให ปฏ บ ต ตนในกรอบค ณธรรม การบร หารจ ดการท ด (Good Governance) การ ส งเสร มและพ ฒนาให ผ ร วมงานม ค ณธรรมและจร ยธรรมท เหมาะสม

12 กล มว ชาเล อก การวางแผนการศ กษา และการประก นค ณภาพการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Planning and Quality Assurance) พ นฐานทางเศรษฐก จ ส งคม การเม องและเทคโนโลย ระบบและทฤษฎ การวางแผน การว เคราะห และก าหนดนโยบาย การศ กษา การวางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาและประเม นนโยบายการศ กษาท งระด บชาต ท องถ น และระด บ สถานศ กษา หล ก องค ประกอบ และกระบวนการในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และภายนอก ประเม นผลและต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา จ ดท ารายงานผลการประเม นตนเอง บทบาทของผ บร หารในการประก น ค ณภาพการศ กษา การบร หารบ คคลและก จการน กเร ยน 3 (3-0-6) (Personnel and Student Management) ศ กษาหล กการบร หารงานบ คคล การค ดสรรบ คคลและพ ฒนาให สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ด บ คคลให เหมาะสมก บหน าท ร บผ ดชอบ เสร มสร างขว ญก าล งใจและให ค าปร กษาในการแก ป ญหาการท างานให แก คร และบ คลากร ในสถานศ กษา การบร หารให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะท พ งประสงค ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน การจ ดก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยน การจ ดก จกรรมพ เศษเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนในด านต างๆ การบร หารงานว ชาการ และทร พยากรทางการศ กษา 3 (3-0-6) (Administration of Academic Affairs and Educational Resources) ศ กษาการบร หารจ ดการเร ยนร ท ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ หล กการและร ปแบบการพ ฒนาหล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรท องถ น หล กการ แนวค ด กลย ทธ การน เทศการศ กษา การวางแผนและการประเม นผลการน เทศการศ กษา หล กการและเทคน คการว ดและ ประเม นผลทางการศ กษา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา การประย กต ใช สถ ต และคอมพ วเตอร ส งเสร มให ม การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการเร ยนร การจ ดวางระบบควบค มภายใน ระบบบร หารและจ ดการทร พยากรภายในสถานศ กษา ระบบงานสารบรรณได อย างม ประส ทธ ภาพ บร หารจ ดการงบประมาณอย างถ กต องและเป นระบบ เทคน คการบร หารจ ดการสภาพแวดล อมทางกายภาพ ภายในสถานศ กษาเพ อการจ ดการเร ยนร และกฎหมายท เก ยวข องก บงานธ รการ การเง น พ สด และอาคารสถานท การประชาส มพ นธ และสร างความส มพ นธ ช มชน 3 (3-0-6) (Public and Community Relations) หล กการประชาส มพ นธ บร หารจ ดการข อม ลข าวสารส ผ เร ยน คร และบ คลากรในสถานศ กษา เผยแพร ข อม ล ข าวสารและ ก จกรรมของสถานศ กษาส ช มชน ย ทธศาสตร ท เหมาะสมในการประชาส มพ นธ กลย ทธ การสร างความส มพ นธ ช มชน ม เป าหมายใน การช วยเหล อช มชน และเป ดโอกาสให ช มชนม ส วนร วม ระดมทร พยากรและภ ม ป ญญาท องถ นเพ อส งเสร มการจ ดการศ กษา

13 76321 การจ ดการการศ กษาและทร พยากร 3 (3-0-6) (Educational Resource Management) หล กการและระบบการจ ดการศ กษา เทคน คการบร หารจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ ประส ทธ ภาพ บทบาทของผ บร หารใน การส งเสร มการม ส วนร วมของช มชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา การแสวงหาและใช ทร พยากรทางการศ กษา การบร หาร ทร พยากรบ คคล การบร หารจ ดการแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมและพล งงาน การบร หารจ ดการงบประมาณ การเง นและบ ญช ได อย างถ กต อง โปร งใสและตรวจสอบได วางระบบการบร หารจ ดการทร พยากรได อย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาหล กส ตร 3 (3-0-6) (Curriculum Development) ปร ชญา แนวค ดและทฤษฎ การศ กษา ว ว ฒนาการและระบบการจ ดการศ กษาของไทย ว ส ยท ศน และแผนพ ฒนาการศ กษา ของไทย ทฤษฎ ท เก ยวข องก บหล กส ตรและการพ ฒนาหล กส ตร ป ญหาและแนวโน มในการพ ฒนาหล กส ตร หล กส ตรการศ กษา มาตรฐานและมาตรฐานช วงช นของหล กส ตร การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา ว เคราะห ปร บปร ง พ ฒนาและประเม นหล กส ตรได ท งก อนและหล งการใช หล กส ตร การเป นผ น าในการพ ฒนาหล กส ตรและก าก บต ดตามการจ ดท าหล กส ตรท สอดคล องก บความ ต องการและความจ าเป นของท องถ น การน เทศการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Supervision) ทฤษฎ หล กการ ร ปแบบ เทคน ค และก จกรรมการน เทศการศ กษา การวางโครงการและการประเม นโครงการน เทศ การศ กษา การน เทศการเร ยนการสอนและการน เทศภายในสถานศ กษา บทบาท หน าท และท กษะในการน เทศการศ กษาของผ บร หาร สถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา ว เคราะห ป ญหา แนวทางแก ป ญหา ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อและท กษะของผ น เทศการศ กษา การประย กต ใช ผลการว จ ย และการใช การน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การจ ดการเร ยนร ตามแนวการจ ดการศ กษาท พรบ. การศ กษาแห งชาต ก าหนด จ ตว ทยาการบร หาร 3 (3-0-6) (Management Psychology) ทฤษฎ ทางจ ตว ทยาท เก ยวข องก บการบร หาร ทฤษฎ แรงจ งใจ จ ตว ทยาการปร บพฤต กรรมมน ษย จ ตว ทยาการให ค าปร กษา การว เคราะห เช งจ ตว ทยาเพ อแก ป ญหาพฤต กรรมในองค การ เทคน คการน าทฤษฎ จ ตว ทยามาประย กต ใช ในการบร หารการศ กษา การบร หารโครงการ 3 (3-0-6) (Project Management) ว เคราะห แนวค ด หล กการ ทฤษฎ และกระบวนการบร หารโครงการ เทคน คว ธ การว เคราะห การเล อกแนวทางการบร หาร และพ ฒนาโครงการ การใช ผลการประเม น การต ดตามผลโครงการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

14 76203 กฎหมายการศ กษา 3 (3-0-6) (Educational Laws) ความร เก ยวก บ กฎหมายร ฐธรรมน ญ พระราชบ ญญ ต กฎระเบ ยบ และข อบ งค บท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ศ กษา ว เคราะห กรณ ต วอย างการใช กฎหมายทางการศ กษา ป ญหาและแนวทางการแก ป ญหา ส มมนาการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Seminar in Educational Administration) หล กและกระบวนการส มมนา การเร ยนร และการแก ป ญหา เล อกห วข อหร อป ญหาในการส มมนาทางการบร หารการศ กษา การม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น การท างานเป นกล มในการเร ยนร การแก ป ญหา และการด าเน นการจ ดส มมนาในสถานการณ จร ง ท กษะกระบวนการค ดเพ อการบร หารการศ กษา 3 (3-0-6) (Thinking Skills for Educational Administration) การค ดและกระบวนทางความค ดของมน ษย การพ ฒนาความค ด การฝ กท กษะการค ดแบบต างๆ การค ดเช งสร างสรรค การ ค ดเช งว พากษ ฯลฯ การค ดตามกระบวนการทางว ทยาศาสตร การค ดทางการบร หารจ ดการ การค ดในการแก ป ญหาตรรกศาสตร และ การใช เหต ผล การใช ข อม ลเพ อการต ดส นใจ เร ยนร เทคน คการค ดแบบต างๆ และกรณ ศ กษาท เก ดข นในการบร หารการศ กษา การจ ดการทางการเง นส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) (Financial Management for Administrator) ว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ การบร หารการเง นและงบประมาณ แนวใหม ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาท งภาคร ฐ และเอกชน กลย ทธ เทคน คและว ธ การในการจ ดการทางการเง นและงบประมาณ การว เคราะห ต นท นผลผล ต จ ดค มท น ค าใช จ ายต อ ห วของหน วยผล ต การพยากรณ แนวโน มทางการเง น การจ ดหาเง นท น การบร หารเง นท น ส นทร พย หน ส น และสภาพคล อง การ จ ดสรรเง นท น การบร หารความเส ยง การตรวจสอบ ต ดตาม ประเม นผลการใช จ ายเง น งบประมาณ และการน าเทคโนโลย ท ท นสม ย มาช วยในการบร หารจ ดการและต ดส นในทางการเง น ผ บร หารม ออาช พ 3 (3-0-6) (Professional Administrator) ว เคราะห ค ณล กษณะน กบร หารม ออาช พท พ งประสงค พ ฒนาความเป นน กบร หารม ออาช พ โดยเฉพาะการเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน และม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า ว ฒ ภาวะทางอามรณ ของผ บร หาร มน ษย ส มพ นธ และความสามารถในการท างานร วมก บผ อ น ความ ร บผ ดชอบ การเป นผ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณทางว ชาช พ องค การว ชาช พและการม ส วนร วมในองค การว ชาช พ การ พ ฒนาสมรรถภาพและบ คล กภาพของน กบร หารการศ กษา

15 76208 การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) (Stress Management for Administrator) ธรรมชาต ของความเคร ยด สาเหต ของความเคร ยด การเผช ญก บความต งเคร ยดในร ปแบบต างๆ บ คล กภาพก บความเคร ยด ผลของความเคร ยด การบร หารจ ดการความเคร ยด กรณ ศ กษาเก ยวก บเทคน คในการบร หารความเคร ยดของผ บร หาร ผลงานว จ ยและ การศ กษาท เก ยวข องก บการบร หารความเคร ยดในร ปแบบต างๆ การพ ฒนาบ คล กภาพส าหร บผ บร หาร 3 (3-0-6) (Personality for Administrator) ท กษะทางส งคม การกล าวในโอกาสต างๆ ก จกรรมเสร มสร างบ คล กภาพ อาท การแต งกาย การร บประทานอาหารแบบ สากล ล ลาศและก ฬาส าหร บผ บร หาร การบร หารการศ กษาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3 (3-0-6) (Education Management in Sufficient Economy) ปร ชญา แนวค ด หล กการ กระบวนการการบร หารการศ กษาตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง การน าแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงส การบร หารการศ กษา หมวดว ชาว ทยาน พนธ และการศ กษาอ สระ กล มว ชาว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต 12( ) (Master Thesis) น กศ กษาจะต องศ กษา เร ยบเร ยง ว ทยาน พนธ ตามแนวทางท สาขาว ชาเห นชอบภายใต การก าก บด แลของอาจารย ท ปร กษา และคณะกรรมการบร หารหล กส ตร โดยจะต องพ มพ เผยแพร ผลการว จ ยในวารสารว ชาการท ม การตรวจสอบโดยคณะผ เช ยวชาญ (Peer Reviewers) และ/หร อ น าเสนอในท ประช มว ชาการท ม การพ มพ เผยแพร ผลการประช มว ชาการน นๆ เป นเอกสาร กล มว ชาการศ กษาอ สระ การศ กษาอ สระ 6(0-12-6) (Independent Study Paper) น กศ กษาจะต องท าการศ กษาอ สระ เร ยบเร ยง การศ กษาค นคว าเป นเอกสาร ตามแนวทางท สาขาว ชาเห นชอบภายใต การ ก าก บด แลของอาจารย ท ปร กษาและคณะกรรมการบร หารหล กส ตร ส งเอกสารและสอบปากเปล าข นส ดท าย

16 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 3.2 ช อ สก ล เลขประจ าต วบ ตรประชาชน ต าแหน งและค ณว ฒ ของอาจารย อาจารย ประจ าหล กส ตร อาจารย ประจ าหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ม หน าท หล กทางด านการสอน และการว จ ย และปฏ บ ต หน าท เต มเวลาตามภาระงานท ร บผ ดชอบในหล กส ตร ซ งประจ าตลอดระยะเวลาท จ ดการศ กษาตามหล กส ตร และม ค ณว ฒ ตรงหร อส มพ นธ ก บสาขาว ชาท เป ดสอนไม น อยกว า 3 คน จ าแนกได ด งน ค ณว ฒ อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ค ณว ฒ ปร ญญาโท จ านวน / คน 3 2 รายช ออาจารย ประจ าหล กส ตร ม ด งน ล าด บ ต าแหน งทางว ชาการ ช อ สก ล ค ณว ฒ / สาขาว ชา สถาบ นท จบ / ป การศ กษาท จบ ท 1 ดร.อ นทร จ นทร เจร ญ* กศ.บ. (คณ ตศาสตร -ฟ ส กส ) ว ทยาล ยว ชาการศ กษาพระนคร 2514 กศ.ม. (บร หารการศ กษา) ม.ศร นคร นทรว โรฒ บางแสน 2528 ค.อ.ม. (บร หารอาช วศ กษา) เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2536 ค.อ.ด. (การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร) เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ดร.อ มพร ศ ร บ ญมา* B.Sc. (Mathematics) M.S. (Secondary Education) Ph.D. (Higher Education) 3 ดร.ว ศ ษฎ ช มวรฐาย * กศ.บ. (ม ธยมศ กษา) M.S. in Ed (School Administration) M.Ed (Curriculum and Instruction) Ed.D (Curriculum and Instruction) 4 รศ.บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) ประกาศน ยบ ตรช นส งว ชาเฉพาะการ ว ดผลการศ กษา กศ.ม. (การว ดผลการศ กษา) Cert in Classroom Testing and Measurement in Secondary Science 5 รศ.ดร.สมพร ไชยะ B.Sc (Ind.Arts) M.S. (Ind.Ed) Bemidji State Ph.D. (A.C.I. in Voc.Ed) * หมายถ ง อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร Marshall University U.S.A./ 2513 Marshall University U.S.A. / 2514 Iowa State University U.S.A / 2521 ว ทยาล ยว ชาการศ กษาประสานม ตร / 2503 Emporia State University, U.S.A. / 2510 Columbia University, U.S.A / 2518 Columbia University, U.S.A / 2519 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน จ ชลบ ร / 2510 ว ทยาล ยว ชาการการศ กษา ประสานม ตร / 2511 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร / 2516 Seameo Regional Center for Education in Science and Mathematics (RECSAM MALAYSIA) 2529 University of Eastern Philippines, Philippines University Minnesota, U.S.A. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A

17 3.2.2 อาจารย พ เศษ รายช ออาจารย พ เศษ ม ด งน ล าด บท ต าแหน งทางว ชาการ ช อ - สก ล ค ณว ฒ / สาขาว ชา ส งก ดหน วยงาน 1 รศ.ดร.ช ช พ พ ทธประเสร ฐ กศ.ด. (การบร หารการศ กษา) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2 ผศ.ดร.ทศพล อาร น จ Ph.D. (การบร หารการศ กษา) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงราย 3 รศ.ดร.สมศ กด ภ ว ภาดาวรรธน Ph.D. (Specialized in Research and Methodology) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หมวดท 4. ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา ค ณล กษณะพ เศษ กลย ทธ หร อก จกรรมของน กศ กษา ด านบ คล กภาพ ม การสอดแทรกเร อง การแต งกาย การเข าส งคม เทคน คการเจรจาส อสาร การม มน ษยส มพ นธ ท ด และการวางต วในการท างานในบางรายว ชาท เก ยวข อง ด านภาวะผ น า และความร บผ ดชอบตลอดจนม - ก าหนดให ม รายว ชาซ งน กศ กษาต องท างานเป นกล มและม การก าหนด ว น ยในตนเอง ห วหน ากล มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให ท กคนม ส วนร วมในการ น าเสนอรายงาน เพ อเป นการฝ กให น กศ กษาสร างภาวะผ น าและการเป น สมาช กกล มท ด - ม ก จกรรมน กศ กษาท มอบหมายให น กศ กษาหม นเว ยนก นเป นห วหน าใน การด าเน นก จกรรม เพ อฝ กให น กศ กษาม ความร บผ ดชอบ - ม กต กาท จะสร างว น ยในตนเอง เช น การเข าเร ยนตรงเวลาเข าเร ยนอย าง สม าเสมอการม ส วนร วมในช นเร ยน เสร มความกล าในการแสดงความ ค ดเห น จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ ม การให ความร ถ งผลกระทบต อส งคม และข อกฎหมายท เก ยวข องก บการท า ความผ ดเก ยวก บว ชาช พทางการศ กษารวมท งความร และแนวปฏ บ ต ของ จรรยาบรรณว ชาช พผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษา

18 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 2. การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน 2.1 ค ณธรรม จร ยธรรม ผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม น กศ กษาต องม ค ณธรรม จร ยธรรมเพ อให สามารถด าเน นช ว ตร วมก บผ อ นในส งคมอย างราบร นและเป นประโยชน ต อส วนรวม นอกจากน นว ชาช พทางการศ กษาย งเก ยวข องก บความม นคงของประเทศ ความปลอดภ ยในช ว ต อาจารย ท สอนในแต ละว ชาต องพยายามสอดแทรกเร องท เก ยวก บส งต อไปน ท ง 7 ข อ เพ อให น กศ กษาสามารถพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมไปพร อมก บ ว ทยาการต าง ๆ ท ศ กษา รวมท งอาจารย ต องม ค ณสมบ ต ด านค ณธรรม จร ยธรรมอย างน อย 7 ข อตามท ระบ ไว (1) ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต (2) ม ว น ย ตรงต อเวลา และความร บผ ดชอบต อตนเอง ว ชาช พและส งคม (3) ม ภาวะความเป นผ น าและผ ตาม สามารถท างานเป นท มและสามารถแก ไขข อข ดแย งและล าด บความส าค ญ (4) เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค าและศ กด ศร ของความเป นมน ษย (5) เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บต าง ๆ ขององค กรและส งคม (6) สามารถว เคราะห ผลกระทบจากการใช คอมพ วเตอร ต อบ คคลองค กรและส งคม (7) ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ การสอนท ใช พ ฒนาการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม ก าหนดให ม ว ฒนธรรมองค กร เพ อเป นการปล กฝ งให น กศ กษาม ระเบ ยบว น ย โดยเน นการเข าช นเร ยนให ตรงเวลา ตลอดจนการแต งกายท เป นแบบอย างได น กศ กษาต องม ความร บผ ดชอบโดยในการท างานกล มน นต องฝ กให ร หน าท ของการเป น ผ น ากล มและการเป นสมาช กกล ม ม ความซ อส ตย โดยต องไม กระท าการท จร ตในการสอบหร อลอกการบ านของผ อ น เป นต น นอกจากน อาจารย ผ สอนท กคนต องสอดแทรกเร องค ณธรรม จร ยธรรมในการสอนท กรายว ชา รวมท งม การจ ดก จกรรมส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เช น การยกย องน กศ กษาท ท าด ท าประโยชน แก ส วนรวม เส ยสละ กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม - ประเม นจากการตรงเวลาของน กศ กษาในการเข าช นเร ยน การส งงานตามก าหนดระยะเวลาท มอบหมายและการ ร วมก จกรรม - ประเม นจากการม ว น ยและพร อมเพร ยงของน กศ กษาในการเข าร วมก จกรรมเสร มหล กส ตร - ปร มาณการท าท จร ตในการสอบ - ประเม นจากความร บผ ดชอบในหน าท ท ได ร บมอบหมาย 2.2 ความร ผลการเร ยนร ด านความร น กศ กษาต องม ความร เก ยวก บว ชาช พทางการบร หารการศ กษา ม ค ณธรรม จร ยธรรม และความร เก ยวก บสาขาว ชา ท ศ กษาน นต องเป นส งท น กศ กษาต องร เพ อใช ประกอบอาช พและช วยพ ฒนาส งคม ด งน นมาตรฐานความร ต องครอบคล มส งต อไปน (1) ม ความร และความเข าใจเก ยวก บหล กการและทฤษฎ ท ส าค ญในเน อหาสาขาการบร หารการศ กษา (2) สามารถว เคราะห ป ญหา เข าใจและอธ บายความต องการทางการบร หารการศ กษา รวมท งประย กต ความร ท กษะ การใช เคร องม อท เหมาะสมก บการแก ไขป ญหา (3) สามารถว เคราะห ปร บปร งและ/หร อประเม นองค ประกอบต าง ๆ ของการบร หารการศ กษาให ตรงตาม ข อก าหนด

19 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา (4) สามารถต ดตามความก าวหน าและว ว ฒนาการการบร หารการศ กษา รวมท งการน าไปประย กต ใช ได (5) ร เข าใจและสนใจพ ฒนาความร ความช านาญทางการบร หารการศ กษาอย างต อเน อง (6) ม ความร ในแนวกว างของสาขาว ชาการบร หารการศ กษา เล งเห นการเปล ยนแปลง และเข าใจผลกระทบของ เทคโนโลย ใหม ๆ (7) ม ประสบการณ ในการพ ฒนาและ/หร อการประย กต ทฤษฎ การบร หารการศ กษาเพ อใช งานได จร ง (8) สามารถบ รณาการความร ในสาขาว ชาการบร หารการศ กษาก บความร ในศาสตร อ น ๆ ท เก ยวข อง การทดสอบมาตรฐานน สามารถท าได โดยการทดสอบจากข อสอบของแต ละว ชาในช นเร ยน ตลอดระยะเวลาท น กศ กษาอย ในหล กส ตร กลย ทธ การสอนท ใช พ ฒนาการเร ยนร ด านความร ใช การเร ยนการสอนในหลากหลายร ปแบบ โดยเน นหล กการทางทฤษฎ และประย กต ทางปฏ บ ต ในสภาพแวดล อม จร ง โดยท นต อการเปล ยนแปลงทางเทคโนโลย ท งน ให เป นไปตามล กษณะของรายว ชาตลอดจนเน อหาสาระของรายว ชาน น ๆ นอกจากน ควรจ ดให ม การเร ยนร จากสถานการณ จร งโดยการศ กษางานหร อเช ญผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ตรงมาเป นว ทยากร พ เศษเฉพาะเร อง ตลอดจนการศ กษาด งานและจ ดการส มมนาทางว ชาการ กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านความร ประเม นจากผลส มฤทธ ทางการเร ยนและการปฏ บ ต ของน กศ กษา ในด านต าง ๆ ค อ (1) การทดสอบย อย (2) การสอบกลางภาคเร ยนและปลายภาคเร ยน (3) ประเม นจากรายงานท น กศ กษาจ ดท า (4) ประเม นจากการน าเสนอรายงานในช นเร ยน 2.3 ท กษะทางป ญญา ผลการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา น กศ กษาต องสามารถพ ฒนาตนเองและประกอบว ชาช พได โดยพ งตนเองได เม อจบการศ กษาแล ว ด งน นน กศ กษา จ าเป นต องได ร บการพ ฒนาท กษะทางป ญญาไปพร อมก บค ณธรรม จร ยธรรม และความร เก ยวก บสาขาการบร หารการศ กษา ในขณะ ท สอนน กศ กษา อาจารย ต องเน นให น กศ กษาค ดหาเหต ผล เข าใจท มาและสาเหต ของป ญหา ว ธ การแก ป ญหารวมท งแนวค ดด วย ตนเอง ไม สอนในล กษณะท องจ า น กศ กษาต องม ค ณสมบ ต ต าง ๆ จากการสอนเพ อให เก ดท กษะทางป ญญาด งน (1) ค ดอย างม ว จารญาณและอย างเป นระบบ (2) สามารถส บค น ต ความและประเม นทางด านการบร หารการศ กษา เพ อใช ในการแก ไขป ญหาอย างสร างสรรค (3) สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาและความต องการ (4) สามารถประย กต ความร และท กษะก บการแก ไขป ญหาทางการบร หารการศ กษาได อย างเหมาะสม การว ดมาตรฐานในข อน สามารถท าได โดยการออกข อสอบท ให น กศ กษาแก ป ญหา อธ บายแนวค ดของการแก ป ญหา และว ธ การแก ป ญหาโดยการประย กต ความร ท เร ยนมา กลย ทธ การสอนท ใช ในการพ ฒนาการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา (1) กรณ ศ กษาทางการบร หารการศ กษา (2) การอภ ปรายกล ม (3) ให น กศ กษาม ประสบการณ ตรง

20 ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านท กษะทางป ญญา ประเม นตามสภาพจร งจากผลงาน และการปฏ บ ต ของน กศ กษา เช น ประเม นจากการน าเสนอรายงานในช นเร ยน การทดสอบโดยใช แบบทดสอบหร อส มภาษณ เป นต น 2.4 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ผลการเร ยนร ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างต วบ คคลและความร บผ ดชอบ น กศ กษาต องออกไปประกอบอาช พซ งส วนใหญ ต องเก ยวข องก บคนท ไม ร จ กมาก อน คนท มาจากสถาบ นอ น ๆ และคนท จะมาเป นผ บ งค บบ ญชา หร อคนท จะมาอย ใต บ งค บบ ญชา ความสามารถท จะปร บต วให เข าก บกล มคนต าง ๆ เป นเร อง จ าเป นอย างย ง ด งน นอาจารย ต องสอดแทรกว ธ การท เก ยวข องก บค ณสมบ ต ต าง ๆ ต อไปน ให น กศ กษาระหว างท สอนว ชา หร ออาจ ให น กศ กษาไปเร ยนว ชาทางด านส งคมศาสตร ท เก ยวก บค ณสมบ ต ต าง ๆ น (1) สามารถส อสารก บกล มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ (2) สามารถให ความช วยเหล อและอ านวยความสะดวกแก การแก ป ญหาสถานการณ ต าง ๆ ในกล มท งในบทบาท ของผ น า หร อในบทบาทของผ ร วมท มท างาน (3) สามารถใช ความร ในศาสตร มาช น าส งคมในประเด นท เหมาะสม (4) ม ความร บผ ดชอบในการกระท าของตนเองและร บผ ดชอบงานในกล ม (5) สามารถเป นผ ร เร มแสดงประเด นในการแก ไขสถานการณ ท งส วนต วและส วนรวม พร อมท งแสดงจ ดย นอย าง พอเหมาะท งของตนเองและของกล ม (6) ม ความร บผ ดชอบการพ ฒนาการเร ยนร ท งของตนเองและทางว ชาช พอย างต อเน อง ค ณสมบ ต ต าง ๆ น สามารถว ดระหว างการท าก จกรรมร วมก น กลย ทธ การสอนท ใช ในการพ ฒนาการเร ยนร ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ใช การสอนท ม การก าหนดก จกรรมให ม การท างานเป นกล ม การท างานท ต องประสานงานก บผ อ นข ามหล กส ตร หร อต องค นคว าหาข อม ลจากการส มภาษณ บ คคลอ น หร อผ ม ประสบการณ โดยม ความคาดหว งในการเร ยนร ด านท กษะ ความส มพ นธ ระหว างต วบ คคลและความสามารถในการร บผ ดชอบ ด งน (1) สามารถท างานก บผ อ นได เป นอย างด (2) ม ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย (3) สามารถปร บต วเข าก บสถานการณ และว ฒนธรรมองค กรท ไปปฏ บ ต งานได เป นอย างด (4) ม มน ษย ส มพ นธ ท ด ก บผ ร วมงานในองค กรและก บบ คคลท วไป (5) ม ภาวะผ น า กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ประเม นจากพฤต กรรมและการแสดงออกของน กศ กษาในการน าเสนอรายงานกล มในช นเร ยน ส งเกตจาก พฤต กรรมท แสดงออกในการร วมก จกรรมต าง ๆ และความครบถ วนช ดเจนตรงประเด นของข อม ล 2.5 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ผลการเร ยนร ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (1) ม ท กษะในการใช เคร องม อท จ าเป นท ม อย ในป จจ บ นต อการท างานท เก ยวก บคอมพ วเตอร

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร )

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บร หารศาสตร มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) รายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ประจาป การศ กษา 2557 หมวดท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information