หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551)"

Transcription

1 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551) ช อหล กส ตร (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration 2ช อปร ญญา (ภาษาไทย ช อเต ม และช อย อ) คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต ค.ม. (ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม และช อย อ) Master of Education M.Ed. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชา นโยบาย การจ ดการและความเป นผ น าทางการศ กษา คณะ คร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 1. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาบ ณฑ ตจากสถาบ นการศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาร บรอง 2. ม ประสบการณ การท างานการศ กษาไม น อยกว า 2 ป หล งส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาบ ณฑ ต ส าหร บแผน ก แบบ ก 1 ต องม ประสบการณ การท างานไม น อยกว า 10 ป โดยด ารงต าแหน งผ บร หารการศ กษาท เป นทางการอย างต อเน องจนถ งป จจ บ น ไม น อยกว า 5 ป 3. ค ณสมบ ต อ นๆ เป นไปตามประกาศซ งบ ณฑ ตว ทยาล ยจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป หร อคณะกรรมการบร หาร หล กส ตรฯ พ จารณาแล วเห นว าม ส ทธ สม ครเข าศ กษาได การค ดเล อกผ เข าศ กษา เป นไปตามค ม อการสม ครเข าศ กษาในบ ณฑ ตว ทยาล ย ซ งจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป ระบบการศ กษา ใช ระบบการศ กษาแบบหน วยก ตทว ภาค ป การศ กษาหน ง ๆ แบ งการศ กษาออกเป น 2 ภาค ค อ ภาคการศ กษาต นและภาค การศ กษาปลาย และอาจจะม ภาคฤด ร อน ต อจากภาคการศ กษาปลายอ กหน งภาคก ได ภาคการศ กษาหน ง ๆ ม ระยะเวลา ไม น อย กว า 15 ส ปดาห ส วนภาคฤด ร อนม ระยะเวลาประมาณ 6-8 ส ปดาห ระยะเวลาการศ กษา เป นหล กส ตร 2 ป ใช ระยะเวลาศ กษาไม เก น 4 ป การศ กษา น บจากภาคการศ กษาแรกท เข าศ กษาในหล กส ตร การลงทะเบ ยนเร ยน ไม เก น 15 หน วยก ต ในแต ละภาคการศ กษา ส วนภาคฤด ร อนลงทะเบ ยนได ไม เก น 6 หน วยก ต

2 การว ดผลและการส าเร จการศ กษา การประเม นผลรายว ชาใช ส ญล กษณ A B+ B C+ C D+ D และ F ส วนว ทยาน พนธ ใช ด มาก ด ผ าน และ ตก ผลงาน ว ทยาน พนธ หร อส วนหน งของผลงานว ทยาน พนธ ต องได ร บการต พ มพ หร อยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทาง ว ชาการ หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช มฉบ บสมบ รณ 2 คณาจารย ในหล กส ตร อาจารย ประจ าหล กส ตร สาขาว ชาบร หารการศ กษา ท ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา จากสถาบ น ป 1. รศ. นายพฤทธ ศ ร บรรณพ ท กษ ค.บ. ว ทยาศาสตร ท วไปและ จ ฬาฯ 2517 คณ ตศาสตร Mr. Pruet Siribanpitak ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2522 Ph.D. Development Education and University of 2527 Economics of Education Pittsburgh 2. รศ. นายเอกช ย ก ส ขพ นธ * ค.บ. ว ทยาศาสตร ท วไป-ฟ ส กส จ ฬาฯ 2517 Mr. Ekachai Keesukapan ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ ผศ. นางชญาพ มพ อ สาโห* ค.บ. ธ รก จศ กษา จ ฬาฯ 2527 Mrs. Chayapim Usaho ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2535 ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาฯ ผศ. นางปองส น ว เศษศ ร * น.บ. น ต ศาสตร จ ฬาฯ 2523 Mrs. Pongsin Viseshsiri M.S.A. Administration Andrews University 2532 M.A. Educational Administration and Supervision Andrews University 2533 Ed.S. Educational Administration and Supervision Andrews University 2535 Ph. D. Educational Administration and Supervision Andrews University อ. อ.บ. นางสาวน นทร ตน เจร ญก ล* (เก ยรต Miss Nuntarat Charoenkul น ยม) ภาษาตะว นตก จ ฬาฯ 2539 M.A., European studies Rutgers University 2541 Ph.D. Education Policy University of Newcastle Upon 2548 Tyne 6. อ. นายป ยพงษ ส เมตต ก ล* B.B.A Marketing and Management Baylor University 2537 Mr. Piyapong Sumettikoon M.B.A Entrepreneurship Baylor University 2541 Ed.D. Educational Administration Baylor University 2546

3 ท ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา จากสถาบ น ป 7. อ. นางสาววล ยพร ศ ร ภ รมย * ศ.บ. ร ฐศาสตร เกษตรศาสตร 2535 Miss Walaiporn Siripirom พ.ม. การพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า 2541 ค.ด. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2550 * อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร จ านวนน ส ต ต งแต ป การศ กษา (ต วเลขในวงเล บ ค อ จ านวนน ส ตแผน ข) จ านวนน ส ต ป การศ กษา น ส ตใหม 12(40) 12(53) 25(50) 25(50) 25(50) น ส ตเก า 5(51) 13(25) 12(40) 12(40) 12(40) รวม 17(91) 25(75) 32(90) 27(90) 27(90) จบ 5(51) 13(53) 12(40) 12(40) 12(40) หล กส ตร จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก1 และ ก2 36 หน วยก ต แผน ข 36 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แผน ก แผน ข แบบ ก1 แบบ ก2 แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน หน วยก ต รายว ชาบ งค บร วม หน วยก ต รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา หน วยก ต รายว ชาเล อก หน วยก ต รายว ชาค นคว าอ สระ หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ หน วยก ต รายว ชา รายว ชาพ นฐาน (ประเม นผลเป น S/U และไม น บหน วยก ต) การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น 2(2-0-6) (ส าหร บผ ท ส าเร จการศ กษาในสาขาท ไม ใช ด านการศ กษาโดยประเม นผลเป น S/U และไม น บหน วยก ต ผ เร ยนรายว ชาน ในระด บปร ญญาบ ณฑ ตแล วสามารถขอยกเว นว ชาได ท งน ให อย ในด ลยพ น จของคณะ กรรมการบร หารหล กส ตร)

4 รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต ท งแผน ก และแผน ข สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) Applied Statistics in Education I ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) Educational Research Methodology I 4 รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต ท งแผน ก และแผน ข * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Principles and Management Processes of Educational Administration * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) Human Resource Management for Educational Institutions * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3(3-0-9) Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ICT and Knowledge Management in Educational Administration * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3(3-0-9) Strategic Policy Formulation and Educational Planning รายว ชาเล อก ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก แบบ ก2 และ ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) Economics of Education * การบร หารการเง น ธ รการ และพ สด ทางการศ กษา** 3(3-0-9) Financial and General Administration for Education กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6) Strategic Marketing for Educational Institution * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) Change Management Strategy for Educational Institutions * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 3(3-0-9) Educational Institution and Community Relationship Management การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Analysis of Legal Aspect of Educational Administration ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา** 2(2-0-6) Theory and Research in Educational Administration ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Seminar in Educational Administration หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม ** รายว ชาเล อกแนะน าส าหร บผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษา

5 การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) Supervised Professional Experiences in Educational Administration 5 รายว ชาค นคว าอ สระ (ส าหร บแผน ข.) เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) Individual Study III ว ทยาน พนธ ส าหร บแผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต Thesis ส าหร บแผน ก แบบ ก * ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต Thesis การสอบประมวลความร การสอบประมวลความร S/U Comprehensive Examination แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก1 ป ท 1 ภาคการศ กษาต น หน วยก ต ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม

6 แผน ก แบบ ก 2 หน วยก ต ป ท 1 ภาคการศ กษาต น การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น (S/U) สถ ต ประย กต ทางการศ กษา หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3 6 รวม 8 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา การก าหนด นโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3 ว ชาเล อก 2 รวม 10 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3 ว ชาเล อก 3 รวม 6 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 12 รวม 12 แผน ข ป ท 1 ภาคการศ กษาต น การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น (S/U) สถ ต ประย กต ทางการศ กษา หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3 รวม 8

7 7 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย หน วยก ต ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3 ว ชาเล อก 3 รวม 11 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3 ว ชาเล อก 6 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย เอก ตศ กษา 3 3 ว ชาเล อก 5 รวม 8 ค าอธ บายรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา รายว ชาพ นฐานท ให ลงทะเบ ยนเป น S/U การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น 2(2-0-6) EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT ED SUS SOC DEV การเปล ยนแปลงของส งคมโลกในอนาคต และว กฤตของการพ ฒนาท เก ดข นท วโลก ความจ าเป นของการ เปล ยนกระบวนท ศน การพ ฒนา กรอบแนวค ดของการพ ฒนาท ย งย นและส งคมฐานความร พล งข บเคล อนส งคมฐานความร และ กลย ทธ การาจ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างส งคมฐานความร และการพ ฒนาส งคมท ย งย น การศ กษาเพ อพ ฒนาช มชน และการจ ด โครงการและก จกรรมเพ อพ ฒนา Worldwide social change in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge based societies; drives for knowledge based societies and education strategies for promotion of knowledge based societies and sustainable development; education for the community development and management of development projects and activities.

8 8 รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) Applied Statistics in Education I APP STAT EDU I ความหมายและประเภทของสถ ต และสารสนเทศ เทคน คการส มต วอย าง การว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต บรรยาย บรรยายและสถ ต อน มาน การว เคราะห ความส มพ นธ การว เคราะห เพ อเปร ยบเท ยบค าเฉล ย การว เคราะห ไคสแควร และการ ว เคราะห การถดถอย การว เคราะห ความแปรปรวนและความแปรปรวนร วม การว เคราะห พ ฒนาการ การว เคราะห จ าแนก การ ว เคราะห ต วแปรพห การน าเสนอสารสนเทศเพ อการวางแผน การก าก บต ดตามและ การประเม นผลการด าเน นงาน การจ ดการ ข อม ลเพ อการพ ฒนากระบวนการเร ยนร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษาและเพ อการว จ ย เน นการเตร ยมข อม ล การลงรห ส ข อม ล การว เคราะห ข อม ล การแปลผล การลงสร ปข อค นพบจากงานว จ ย Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analysis of correlation, means comparison, Chi squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) Educational Research Methodology I EDU RSCH METHOD I ปร ชญาของการว จ ยการศ กษา การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง กรอบแนวค ดในการว จ ยหล กการ ออกแบบการว จ ย ย ทธว ธ ว จ ย การพ ฒนาโครงการว จ ย การเข ยนรายงานว จ ย การประเม นและว พากษ งานว จ ย การเผยแพร และ การใช ประโยชน ผลงานว จ ย และจรรยาบรรณการว จ ย Philosophy of educational research; review of related; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics. รายว ชาบ งค บเฉพาะ 15 หน วยก ต * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Principles and Management Processes of Educational Administration PRIN PROC ED ADMIN หล กการ กระบวนการ และทฤษฎ การบร หารการศ กษา ทฤษฎ องค การ ภารก จผ บร หารการศ กษา การบร หารงาน ว ชาการ การบร หารงานบ คคล การบร หารงบประมาณ การบร หารงานก จการน กเร ยน การบร หารงานอาคารสถานท และ สภาพแวดล อม ภาวะผ น าการศ กษาก บว ส ยท ศน ในการบร หารจ ดการการศ กษา แนวโน มการบร หารการศ กษาย คใหม ความส มพ นธ ก บช มชน

9 Principles, process, and theories of educational administration, organizational theories, management tasks, personnel management, budget management, student affairs management ; resource and environment management ; leadership and visions in educational administration; trends in educational administration ; school community relations * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) Human Resource Management for Educational Institutions HR MGT ED INST หล กการบร หารงานทร พยากรบ คคลทางการศ กษา การสรรหา การค ดเล อก และการพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาให เหมาะสมและสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ การสร างขว ญก าล งใจ การแก ไขป ญหาบ คลากรทาง การศ กษา กฎหมายท เก ยวข องก บทร พยากรบ คคลทางการศ กษา Principles of human resource management for educational institutions; appropriate recruitment, selection, and professional development for teachers and other personnel so that they can work efficiently, boosting morale, problem-solving, and laws related to human resource management * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3(3-0-9) Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education ACAD AFF ADMIN QA ความส าค ญของการบร หารงานว ชาการ ขอบเขตการบร หารงานว ชาการ การพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยน การสอน การน เทศการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา บทบาทของผ บร หารในการประก นค ณภาพ การศ กษา Importance of academic affairs administration, scope of academic affairs administration, curriculum development, teaching and learning, educational supervision, quality assurance, education standards and roles of administrators in quality assurance * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ICT and Knowledge Management in Educational Administration ICT KM ED ADMIN ความส าค ญและบทบาทของเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารการศ กษา การจ ดระบบสารสนเทศเพ อการ บร หาร การจ ดการความร องค กรแห งการเร ยนร การสร างว ฒนธรรมองค กรแห งการเร ยนร การน าเทคโนโลย สารสนเทศมา บร หารจ ดการความร เพ อบร หารการศ กษา Importance and roles of information technology in educational administration, information technology for management, knowledge management, learning organization, and organizational culture, use of information technology in knowledge management for educational administration.

10 * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3(3-0-9) Strategic Policy Formulation and Educational Planning STR POL FORM ED PLAN ความส าค ญและล กษณะของการก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ การว เคราะห นโยบาย การจ ดท านโยบายและแผนการศ กษา การน านโยบายไปส การวางแผนเช งกลย ทธ รวมท งกลย ทธ การบร หารแผน การต ดตามและประเม นผล Importance and characteristics of strategic policy formulation and educational planning; analysis of educational policy; strategic policy formulation and educational planning; the application of policy to strategic educational planning including the implementation, monitoring, and evaluation. 10 รายว ชาเล อก ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก 2 และ ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) Economics of Education ECONOMICS ED แนวค ดและหล กการทางเศรษฐศาสตร ท ใช ว เคราะห การจ ดการศ กษา ค ณค าทางเศรษฐก จของการศ กษา การ ศ กษาก บการพ ฒนาทางเศรษฐก จ การว เคราะห ต นท น - ผลตอบแทนของการศ กษา ประส ทธ ภาพของ การลงท นทางการศ กษา อ ปสงค และอ ปทานของการศ กษา การวางแผนก าล งคนตามหล กการทางเศรษฐศาสตร และทางเล อก ในการจ ดสรรทร พยากร และการปฏ ร ปการเง นทางการศ กษา Economic concepts and principle for an analysis educational provision, economic value of education education, education and economic development, cost and benefit analysis in education, efficiency in educational investment, demand and supply in education, economic principles in manpower planning alternative of resources allocation, and financial reform in education * การบร หารการเง น ธ รการ และพ สด ทางการศ กษา 3(3-0-9) Financial and General Administration for Education FIN GEN ADMIN ED หล กการ แนวค ด และทฤษฎ การบร หารงบประมาณและการเง นส าหร บการศ กษาและสถานศ กษา การบร หารงาน ธ รการการควบค มภายใน การบร หารความเส ยง การบร หารงานพ สด ตลอดจนกฎหมาย ระเบ ยบ และแนวปฏ บ ต ท เก ยวข อง เพ อให เก ดการใช ทร พยากรทางการศ กษาอย างค มค า Principles, concepts, and theories of school financial management and budgeting for education and educational institutions; internal audit techniques, risk-management, procurement and school equipment management, and related, rules, regulations, and laws for the utilization of educational resources to the fullest.

11 * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) Change Management Strategy for Educational institutions CM STR ED INST หล กการ ทฤษฎ และแนวค ดเก ยวก บการบร หารการเปล ยนแปลง การวางแผนย ทธศาสตร การเปล ยนแปลง ในองค การ สาเหต และความจ าเป นของกระบวนการบร หารการเปล ยนแปลง ความสามารถของผ น าในการบร หารจ ดการ การเปล ยนแปลงทางการศ กษา Principles, theories and concepts of change management, strategic planning for change management in educational institutions, importance of change management and ability of administrators to manage change in the field of education * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 3(3-0-9) Educational Institution and Community Relationship Management ED INT COM REL MGT หล กการ แนวค ด และความส าค ญของกลย ทธ การสร างความส มพ นธ ก บช มชน การบร หารจ ดการและการ เผยแพร ข อม ลข าวสารและก จกรรมของสถานศ กษาไปส ช มชน ย ทธศาสตร การประชาส มพ นธ และการพ ฒนาก จกรรม เพ อ เสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน การระดมทร พยากรและการม ส วนร วมในการบร หารการศ กษาจากช มชน Principles, concepts and importance of relationship management between educational institution and its community, communication of policies, news, and information, strategic communication plans and development of activities to foster relationships, raise funds, and increase participation from the community การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Analysis of Legal Aspect of Educational Administration ANAL LEG ASP ED AD การว เคราะห กฎหมายต างๆ ท เก ยวข องก บการบร หารการศ กษา นโยบายของร ฐ กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท ม ผล ต อการบร หารการศ กษาของผ บร หาร Analysis of legal aspect of educational administration constitution national policy rules and regulations that affects educational administration and administrator ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Seminar in Educational Administration SEMINAR ED ADMIN การศ กษาแบบเข ม เก ยวก บป ญหาท วไป ป ญหาเฉพาะเร อง และแนวโน มในการบร หารการศ กษาการ ต ดส นใจ และการแก ป ญหาโดยว ธ การศ กษากรณ เฉพาะราย และโดยใช สถานการณ จ าลอง Seminar in educational administration on general educational concerns, specific educational challenges, recent trends in education through case studies and educational simulations.

12 ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Theory and Research in Educational Administration THEO RSCH ED ADMIN ความส าค ญของการว จ ยทางบร หารการศ กษา กระบวนการว จ ย และการทดสอบสมมต ฐานการว จ ยทาง บร หารการศ กษา ทฤษฎ ต าง ๆ ทางบร หารการศ กษาก บการว จ ย ป ญหาการว จ ยทางบร หารการศ กษา Importance of research in educational administration, research process and hypotheses in educational Research, educational administration theories and research, problems in educational administration research กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6) Strategic Marketing for Educational Institution STRG MKT ED INS หล กการตลาดส าหร บสถานศ กษา ย ทธศาสตร ทางการตลาดก บการสร างภาพล กษณ และช อเส ยงของ สถานศ กษาองค ประกอบและกลไกทางการตลาดส าหร บสถานศ กษาแบบองค รวม การสร างและบร หารเคร อข าย และช องทาง การตลาดส าหร บสถานศ กษา Strategic marketing for educational institution, strategic planning for conceptions and communication of institutional images and policies, marketing factors affecting educational institutions, holistic marketing, networking, and market penetration strategies for educational institution การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) Supervised Professional Experiences in Educational Administration SUP PRO EX ED AD รายว ชาท ต องสอบผ าน : , , การหาประสบการณ ในการบร หารและการน เทศ โดยการท างานประสานส มพ นธ ก บสถาบ นทางการศ กษา ต าง ๆ หร อหน วยงานอ นท สนใจทางการศ กษาเป นพ เศษ Prerequisite: , , Formal administrative and supervisory experience gained through direct working relationship with educational institutions or other agencies especially interested in education. รายว ชาค นคว าอ สระ 3 หน วยก ต เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) Individual Study III INDIV STUD III การศ กษาตามความสนใจเก ยวก บการบร หารการศ กษา ภายใต การแนะน าของอาจารย Interested topics studied in educational administration under the supervision of instructor

13 ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ (ส าหร บแผน ก แบบ ก 2) 12 หน วยก ต Thesis ว ทยาน พนธ (ส าหร บแผน ก แบบ ก 1 ) 36 หน วยก ต Thesis การสอบประมวลความร (ส าหร บแผน ข ) การสอบประมวลความร S/U Comprehensive Examination 13 หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม เปร ยบเท ยบข อแตกต างระหว างหล กส ตรเด มและหล กส ตรปร บปร ง โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรเด ม โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง แผน ก แบบ ก1 ไม ม แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 40 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยนไม น อยกว า 28 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 8 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะ 13 หน วยก ต - รายว ชาเล อกไม น อยกว า 7 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 40 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยนไม น อยกว า 40 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 8 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะ 13 หน วยก ต - รายว ชาเล อกไม น อยกว า 19 หน วยก ต แผน ก แบบ ก1 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน - หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 24 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต - รายว ชาเล อก 5 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 36 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต - รายว ชาเล อก 14 หน วยก ต - รายว ชาค นคว าอ สระ 3 หน วยก ต

14 14 หล กส ตรเด ม รายว ชา จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 28 หน วยก ต รายว ชาพ นฐาน ไม ม - รายว ชาบ งค บร วม 8 หน วยก ต หล กและพ นฐานการศ กษาไทย 2(2-F0-6) สถ ต ประย กต ทางพฤต กรรมศาสตร 3(3-0-9) ว ธ ว ทยาการว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร 3(3-0-9) -รายว ชาบ งค บเฉพาะ จ านวน 13 หน วยก ต หล กบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ระบบบร หารการศ กษาไทย 3(3-0-9) การบร หารงานบ คคลทางการศ กษา 2(2-0-6) การบร หารงานว ชาการ 3(3-0-9) ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) - รายว ชาเล อก - ไม น อยกว า 7 หน วยก ต ส าหร บแผน ก2 - ไม น อยกว า 19 หน วยก ต ส าหร บแผน ข ร ฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) การบร หารก จการน กเร ยน 2(2-0-6) เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) เอก ตศ กษา1 1(0-3-1) เอก ตศ กษา 2 2(0-6-2) เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) หล กการศ กษาเพ อพ ฒนา 2(2-0-6) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางการบร หาร การศ กษา 2(2-0-6) การประย กต คอมพ วเตอร ในการบร หาร การศ กษา 2(2-0-6) มน ษย ส มพ นธ ในการบร หาร 2(2-0-6) การบร หารการอาช วศ กษา 2(2-0-6) หล กส ตรปร บปร ง รายว ชา จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 24 หน วยก ต รายว ชาพ นฐาน การศ กษาก บการพ ฒนาท ย งย น (S/U) 2(2-0-6) - รายว ชาส วนใหญ ปร บเป นว ชาละ 3 หน วยก ต - ม การปร บช อย อว ชาบางว ชา คงใช รห สเด ม - ม การปร บเน อหาเพ มเต มบางรายว ชา คงใช รห สเด ม - รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) - รายว ชาบ งค บเฉพาะ จ านวน 15 หน วยก ต * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพ การศ กษา 3(3-0-9) * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อ การบร หารการศ กษา 3(3-0-9) * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษา เช งกลย ทธ 3(3-0-9) - รายว ชาเล อก - ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก แบบ ก2 - ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) * การบร หารการเง น ธ รการและพ สด ทางการศ กษา 2(2-0-6) * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง ส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษา ก บช มชน 3(3-0-9) การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) * การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6)

15 15 หล กส ตรเด ม - รายว ชาเล อก (ต อ) การบร หารโรงเร ยนประถมศ กษา 2(2-0-6) การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา 2(2-0-6) การบร หารการฝ กห ดคร 2(2-0-6) การบร หารการอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การวางแผนเก ยวก บอาคารสถานท 2(2-0-6) การประชาส มพ นธ โรงเร ยน 2(2-0-6) การบร หารงานบ คคลในระด บอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การบร หารงานธ รการในระด บอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การเง นส าหร บอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การวางแผนการศ กษา 2(2-0-6) การบร หารสถาบ นเด กปฐมว ย 2(2-0-6) การเง นทางการศ กษา 2(2-0-6) ส มมนาทางการบร หารบ คลากรโรงเร ยน 2(2-0-6) ส มมนาทางการเง นของโรงเร ยน 2(2-0-6) ส มมนาทางการศ กษาเพ อการพ ฒนา 2(2-0-6) การศ กษาภาคสนาม 2(2-0-6) ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรปร บปร ง -รายว ชาค นคว าอ สระ เอก ตศ กษา III 3(0-9-3) ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต * ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต แนวทางและเป าหมายการน า E learning มาเสร มการเร ยนการสอน หล กส ตรไม ม เป าหมายการน า E learning มาเสร มการเร ยนการสอน การประก นค ณภาพของหล กส ตร 1. การบร หารหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา ม คณะกรรมการบร หารหล กส ตร ท าหน าท ร บผ ดชอบ และด าเน นงาน ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลและปร บปร งหล กส ตรอย างต อเน อง 2. ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน ด าเน นการจ ดหาอ ปกรณ ต าราเร ยน วารสาร และเอกสารทางว ชาการอ นๆ ใช ประกอบการเร ยนการสอน การท าว จ ย ของน ส ตอย างเพ ยงพอ และส บหาแหล งศ กษาด งานทางด านการบร หารการศ กษา จ ดเช ญว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ เป น ผ บรรยายให ความร แก น ส ตในรายว ชาท เป ดสอนในหล กส ตร

16 3. การสน บสน นและการให ค าแนะน าน กศ กษา จ ดให ม การปฐมน เทศน ส ตใหม ท กป การศ กษา เพ อให การแนะน าและให ข อม ลเก ยวก บหล กส ตรและการเร ยนการ สอนของสาขาว ชา จ ดหาคณาจารย เพ อการค มว ทยาน พนธ แก น ส ตอย างเพ ยงพอและเหมาะสม จ ดให ม การประช มส มมนา ทางว ชาการทางด านบร หารการศ กษา หร อท เก ยวข อง จ ดให ม การประชาส มพ นธ งานประช มทางว ชาการท น าสนใจให น ส ต ได ร บทราบและม คณาจารย ประจ าหล กส ตรท า หน าท ให ค าปร กษาด านการศ กษาแก น ส ต จ ดให ม ห องท างานกล มของน ส ต และคณะกรรมการน ส ตสาขาว ชาบร หารการศ กษา 4. ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และ/หร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต เน องจากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และท แก ไขเพ มเต มฉบ บท 2 (พ.ศ.2545) ได ก าหนดให ผ ท าหน าท บร หารการศ กษา และสถานศ กษา ม สถานะเป นว ชาช พตามกฎหมาย จ งเป นความต องการของตลาดแรงงานและ ส งคม ด งน นการต ดตามความพ งพอใจผ ใช บ ณฑ ต จ งจะท าการส ารวจความค ดเห นของผ บร หารหน วยงานท ใช บ ณฑ ตท ก 2 ป 16 การพ ฒนาหล กส ตร ด ชน บ งช มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา ส าหร บหล กส ตรน (1) จ านวนส ตท ส าเร จการศ กษาภายในเวลาท ก าหนด (2) ร อยละของน ส ตท ได ท างานก อนท จะส าเร จการศ กษา (3) ร อยละของน ส ตท ได งานท าหล งส าเร จการศ กษาไม เก น 3 เด อน (4) ความพ งพอใจของบ ณฑ ต (5) ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต (6) การประเม นตนเองของอาจารย ผ สอนในหล กส ตร (7) จ านวนต ารา งานว จ ย และเอกสารเผยแพร ทางว ชาการอ น ๆ ของอาจารย ในหล กส ตร (8) ส ดส วนอาจารย ท ส าเร จการศ กษาในระด บด ษฎ บ ณฑ ต ก าหนดการประเม นหล กส ตรตามด ชน บ งช ข างต น ท ก ๆ ระยะ 5 ป ก าหนดการประเม นคร งแรก ป 2556

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration)

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration) หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2551) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ภาษาอ งกฤษ : Doctor of Philosophy (Tourism and Hospitality Innovation Management) Ph.D. (Tourism and Hospitality Innovation Management)

ภาษาอ งกฤษ : Doctor of Philosophy (Tourism and Hospitality Innovation Management) Ph.D. (Tourism and Hospitality Innovation Management) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการนว ตกรรมการท องเท ยวและบร การ (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : ปร ชญาด ษฏ บ ณฑ ต ภาษาอ งกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hospitality

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information