หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551)

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551)"

Transcription

1 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2551) ช อหล กส ตร (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration 2ช อปร ญญา (ภาษาไทย ช อเต ม และช อย อ) คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต ค.ม. (ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม และช อย อ) Master of Education M.Ed. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชา นโยบาย การจ ดการและความเป นผ น าทางการศ กษา คณะ คร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 1. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาบ ณฑ ตจากสถาบ นการศ กษาท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาร บรอง 2. ม ประสบการณ การท างานการศ กษาไม น อยกว า 2 ป หล งส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาบ ณฑ ต ส าหร บแผน ก แบบ ก 1 ต องม ประสบการณ การท างานไม น อยกว า 10 ป โดยด ารงต าแหน งผ บร หารการศ กษาท เป นทางการอย างต อเน องจนถ งป จจ บ น ไม น อยกว า 5 ป 3. ค ณสมบ ต อ นๆ เป นไปตามประกาศซ งบ ณฑ ตว ทยาล ยจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป หร อคณะกรรมการบร หาร หล กส ตรฯ พ จารณาแล วเห นว าม ส ทธ สม ครเข าศ กษาได การค ดเล อกผ เข าศ กษา เป นไปตามค ม อการสม ครเข าศ กษาในบ ณฑ ตว ทยาล ย ซ งจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป ระบบการศ กษา ใช ระบบการศ กษาแบบหน วยก ตทว ภาค ป การศ กษาหน ง ๆ แบ งการศ กษาออกเป น 2 ภาค ค อ ภาคการศ กษาต นและภาค การศ กษาปลาย และอาจจะม ภาคฤด ร อน ต อจากภาคการศ กษาปลายอ กหน งภาคก ได ภาคการศ กษาหน ง ๆ ม ระยะเวลา ไม น อย กว า 15 ส ปดาห ส วนภาคฤด ร อนม ระยะเวลาประมาณ 6-8 ส ปดาห ระยะเวลาการศ กษา เป นหล กส ตร 2 ป ใช ระยะเวลาศ กษาไม เก น 4 ป การศ กษา น บจากภาคการศ กษาแรกท เข าศ กษาในหล กส ตร การลงทะเบ ยนเร ยน ไม เก น 15 หน วยก ต ในแต ละภาคการศ กษา ส วนภาคฤด ร อนลงทะเบ ยนได ไม เก น 6 หน วยก ต

2 การว ดผลและการส าเร จการศ กษา การประเม นผลรายว ชาใช ส ญล กษณ A B+ B C+ C D+ D และ F ส วนว ทยาน พนธ ใช ด มาก ด ผ าน และ ตก ผลงาน ว ทยาน พนธ หร อส วนหน งของผลงานว ทยาน พนธ ต องได ร บการต พ มพ หร อยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทาง ว ชาการ หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช มฉบ บสมบ รณ 2 คณาจารย ในหล กส ตร อาจารย ประจ าหล กส ตร สาขาว ชาบร หารการศ กษา ท ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา จากสถาบ น ป 1. รศ. นายพฤทธ ศ ร บรรณพ ท กษ ค.บ. ว ทยาศาสตร ท วไปและ จ ฬาฯ 2517 คณ ตศาสตร Mr. Pruet Siribanpitak ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2522 Ph.D. Development Education and University of 2527 Economics of Education Pittsburgh 2. รศ. นายเอกช ย ก ส ขพ นธ * ค.บ. ว ทยาศาสตร ท วไป-ฟ ส กส จ ฬาฯ 2517 Mr. Ekachai Keesukapan ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ ผศ. นางชญาพ มพ อ สาโห* ค.บ. ธ รก จศ กษา จ ฬาฯ 2527 Mrs. Chayapim Usaho ค.ม. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2535 ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาฯ ผศ. นางปองส น ว เศษศ ร * น.บ. น ต ศาสตร จ ฬาฯ 2523 Mrs. Pongsin Viseshsiri M.S.A. Administration Andrews University 2532 M.A. Educational Administration and Supervision Andrews University 2533 Ed.S. Educational Administration and Supervision Andrews University 2535 Ph. D. Educational Administration and Supervision Andrews University อ. อ.บ. นางสาวน นทร ตน เจร ญก ล* (เก ยรต Miss Nuntarat Charoenkul น ยม) ภาษาตะว นตก จ ฬาฯ 2539 M.A., European studies Rutgers University 2541 Ph.D. Education Policy University of Newcastle Upon 2548 Tyne 6. อ. นายป ยพงษ ส เมตต ก ล* B.B.A Marketing and Management Baylor University 2537 Mr. Piyapong Sumettikoon M.B.A Entrepreneurship Baylor University 2541 Ed.D. Educational Administration Baylor University 2546

3 ท ต าแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา จากสถาบ น ป 7. อ. นางสาววล ยพร ศ ร ภ รมย * ศ.บ. ร ฐศาสตร เกษตรศาสตร 2535 Miss Walaiporn Siripirom พ.ม. การพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า 2541 ค.ด. บร หารการศ กษา จ ฬาฯ 2550 * อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร จ านวนน ส ต ต งแต ป การศ กษา (ต วเลขในวงเล บ ค อ จ านวนน ส ตแผน ข) จ านวนน ส ต ป การศ กษา น ส ตใหม 12(40) 12(53) 25(50) 25(50) 25(50) น ส ตเก า 5(51) 13(25) 12(40) 12(40) 12(40) รวม 17(91) 25(75) 32(90) 27(90) 27(90) จบ 5(51) 13(53) 12(40) 12(40) 12(40) หล กส ตร จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก1 และ ก2 36 หน วยก ต แผน ข 36 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แผน ก แผน ข แบบ ก1 แบบ ก2 แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน หน วยก ต รายว ชาบ งค บร วม หน วยก ต รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา หน วยก ต รายว ชาเล อก หน วยก ต รายว ชาค นคว าอ สระ หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ หน วยก ต รายว ชา รายว ชาพ นฐาน (ประเม นผลเป น S/U และไม น บหน วยก ต) การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น 2(2-0-6) (ส าหร บผ ท ส าเร จการศ กษาในสาขาท ไม ใช ด านการศ กษาโดยประเม นผลเป น S/U และไม น บหน วยก ต ผ เร ยนรายว ชาน ในระด บปร ญญาบ ณฑ ตแล วสามารถขอยกเว นว ชาได ท งน ให อย ในด ลยพ น จของคณะ กรรมการบร หารหล กส ตร)

4 รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต ท งแผน ก และแผน ข สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) Applied Statistics in Education I ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) Educational Research Methodology I 4 รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต ท งแผน ก และแผน ข * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Principles and Management Processes of Educational Administration * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) Human Resource Management for Educational Institutions * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3(3-0-9) Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ICT and Knowledge Management in Educational Administration * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3(3-0-9) Strategic Policy Formulation and Educational Planning รายว ชาเล อก ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก แบบ ก2 และ ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) Economics of Education * การบร หารการเง น ธ รการ และพ สด ทางการศ กษา** 3(3-0-9) Financial and General Administration for Education กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6) Strategic Marketing for Educational Institution * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) Change Management Strategy for Educational Institutions * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 3(3-0-9) Educational Institution and Community Relationship Management การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Analysis of Legal Aspect of Educational Administration ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา** 2(2-0-6) Theory and Research in Educational Administration ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Seminar in Educational Administration หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม ** รายว ชาเล อกแนะน าส าหร บผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษา

5 การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) Supervised Professional Experiences in Educational Administration 5 รายว ชาค นคว าอ สระ (ส าหร บแผน ข.) เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) Individual Study III ว ทยาน พนธ ส าหร บแผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต Thesis ส าหร บแผน ก แบบ ก * ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต Thesis การสอบประมวลความร การสอบประมวลความร S/U Comprehensive Examination แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก1 ป ท 1 ภาคการศ กษาต น หน วยก ต ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 9 รวม 9 หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม

6 แผน ก แบบ ก 2 หน วยก ต ป ท 1 ภาคการศ กษาต น การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น (S/U) สถ ต ประย กต ทางการศ กษา หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3 6 รวม 8 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา การก าหนด นโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3 ว ชาเล อก 2 รวม 10 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3 ว ชาเล อก 3 รวม 6 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย ว ทยาน พนธ 12 รวม 12 แผน ข ป ท 1 ภาคการศ กษาต น การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น (S/U) สถ ต ประย กต ทางการศ กษา หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3 รวม 8

7 7 ป ท 1 ภาคการศ กษาปลาย หน วยก ต ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3 ว ชาเล อก 3 รวม 11 ป ท 2 ภาคการศ กษาต น เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3 ว ชาเล อก 6 รวม 9 ป ท 2 ภาคการศ กษาปลาย เอก ตศ กษา 3 3 ว ชาเล อก 5 รวม 8 ค าอธ บายรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา รายว ชาพ นฐานท ให ลงทะเบ ยนเป น S/U การศ กษาก บการพ ฒนาส งคมท ย งย น 2(2-0-6) EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT ED SUS SOC DEV การเปล ยนแปลงของส งคมโลกในอนาคต และว กฤตของการพ ฒนาท เก ดข นท วโลก ความจ าเป นของการ เปล ยนกระบวนท ศน การพ ฒนา กรอบแนวค ดของการพ ฒนาท ย งย นและส งคมฐานความร พล งข บเคล อนส งคมฐานความร และ กลย ทธ การาจ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างส งคมฐานความร และการพ ฒนาส งคมท ย งย น การศ กษาเพ อพ ฒนาช มชน และการจ ด โครงการและก จกรรมเพ อพ ฒนา Worldwide social change in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge based societies; drives for knowledge based societies and education strategies for promotion of knowledge based societies and sustainable development; education for the community development and management of development projects and activities.

8 8 รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) Applied Statistics in Education I APP STAT EDU I ความหมายและประเภทของสถ ต และสารสนเทศ เทคน คการส มต วอย าง การว เคราะห ข อม ลด วยสถ ต บรรยาย บรรยายและสถ ต อน มาน การว เคราะห ความส มพ นธ การว เคราะห เพ อเปร ยบเท ยบค าเฉล ย การว เคราะห ไคสแควร และการ ว เคราะห การถดถอย การว เคราะห ความแปรปรวนและความแปรปรวนร วม การว เคราะห พ ฒนาการ การว เคราะห จ าแนก การ ว เคราะห ต วแปรพห การน าเสนอสารสนเทศเพ อการวางแผน การก าก บต ดตามและ การประเม นผลการด าเน นงาน การจ ดการ ข อม ลเพ อการพ ฒนากระบวนการเร ยนร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษาและเพ อการว จ ย เน นการเตร ยมข อม ล การลงรห ส ข อม ล การว เคราะห ข อม ล การแปลผล การลงสร ปข อค นพบจากงานว จ ย Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analysis of correlation, means comparison, Chi squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) Educational Research Methodology I EDU RSCH METHOD I ปร ชญาของการว จ ยการศ กษา การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง กรอบแนวค ดในการว จ ยหล กการ ออกแบบการว จ ย ย ทธว ธ ว จ ย การพ ฒนาโครงการว จ ย การเข ยนรายงานว จ ย การประเม นและว พากษ งานว จ ย การเผยแพร และ การใช ประโยชน ผลงานว จ ย และจรรยาบรรณการว จ ย Philosophy of educational research; review of related; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics. รายว ชาบ งค บเฉพาะ 15 หน วยก ต * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Principles and Management Processes of Educational Administration PRIN PROC ED ADMIN หล กการ กระบวนการ และทฤษฎ การบร หารการศ กษา ทฤษฎ องค การ ภารก จผ บร หารการศ กษา การบร หารงาน ว ชาการ การบร หารงานบ คคล การบร หารงบประมาณ การบร หารงานก จการน กเร ยน การบร หารงานอาคารสถานท และ สภาพแวดล อม ภาวะผ น าการศ กษาก บว ส ยท ศน ในการบร หารจ ดการการศ กษา แนวโน มการบร หารการศ กษาย คใหม ความส มพ นธ ก บช มชน

9 Principles, process, and theories of educational administration, organizational theories, management tasks, personnel management, budget management, student affairs management ; resource and environment management ; leadership and visions in educational administration; trends in educational administration ; school community relations * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) Human Resource Management for Educational Institutions HR MGT ED INST หล กการบร หารงานทร พยากรบ คคลทางการศ กษา การสรรหา การค ดเล อก และการพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาให เหมาะสมและสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ การสร างขว ญก าล งใจ การแก ไขป ญหาบ คลากรทาง การศ กษา กฎหมายท เก ยวข องก บทร พยากรบ คคลทางการศ กษา Principles of human resource management for educational institutions; appropriate recruitment, selection, and professional development for teachers and other personnel so that they can work efficiently, boosting morale, problem-solving, and laws related to human resource management * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพการศ กษา 3(3-0-9) Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education ACAD AFF ADMIN QA ความส าค ญของการบร หารงานว ชาการ ขอบเขตการบร หารงานว ชาการ การพ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยน การสอน การน เทศการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา บทบาทของผ บร หารในการประก นค ณภาพ การศ กษา Importance of academic affairs administration, scope of academic affairs administration, curriculum development, teaching and learning, educational supervision, quality assurance, education standards and roles of administrators in quality assurance * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ICT and Knowledge Management in Educational Administration ICT KM ED ADMIN ความส าค ญและบทบาทของเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารการศ กษา การจ ดระบบสารสนเทศเพ อการ บร หาร การจ ดการความร องค กรแห งการเร ยนร การสร างว ฒนธรรมองค กรแห งการเร ยนร การน าเทคโนโลย สารสนเทศมา บร หารจ ดการความร เพ อบร หารการศ กษา Importance and roles of information technology in educational administration, information technology for management, knowledge management, learning organization, and organizational culture, use of information technology in knowledge management for educational administration.

10 * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ 3(3-0-9) Strategic Policy Formulation and Educational Planning STR POL FORM ED PLAN ความส าค ญและล กษณะของการก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษาเช งกลย ทธ การว เคราะห นโยบาย การจ ดท านโยบายและแผนการศ กษา การน านโยบายไปส การวางแผนเช งกลย ทธ รวมท งกลย ทธ การบร หารแผน การต ดตามและประเม นผล Importance and characteristics of strategic policy formulation and educational planning; analysis of educational policy; strategic policy formulation and educational planning; the application of policy to strategic educational planning including the implementation, monitoring, and evaluation. 10 รายว ชาเล อก ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก 2 และ ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) Economics of Education ECONOMICS ED แนวค ดและหล กการทางเศรษฐศาสตร ท ใช ว เคราะห การจ ดการศ กษา ค ณค าทางเศรษฐก จของการศ กษา การ ศ กษาก บการพ ฒนาทางเศรษฐก จ การว เคราะห ต นท น - ผลตอบแทนของการศ กษา ประส ทธ ภาพของ การลงท นทางการศ กษา อ ปสงค และอ ปทานของการศ กษา การวางแผนก าล งคนตามหล กการทางเศรษฐศาสตร และทางเล อก ในการจ ดสรรทร พยากร และการปฏ ร ปการเง นทางการศ กษา Economic concepts and principle for an analysis educational provision, economic value of education education, education and economic development, cost and benefit analysis in education, efficiency in educational investment, demand and supply in education, economic principles in manpower planning alternative of resources allocation, and financial reform in education * การบร หารการเง น ธ รการ และพ สด ทางการศ กษา 3(3-0-9) Financial and General Administration for Education FIN GEN ADMIN ED หล กการ แนวค ด และทฤษฎ การบร หารงบประมาณและการเง นส าหร บการศ กษาและสถานศ กษา การบร หารงาน ธ รการการควบค มภายใน การบร หารความเส ยง การบร หารงานพ สด ตลอดจนกฎหมาย ระเบ ยบ และแนวปฏ บ ต ท เก ยวข อง เพ อให เก ดการใช ทร พยากรทางการศ กษาอย างค มค า Principles, concepts, and theories of school financial management and budgeting for education and educational institutions; internal audit techniques, risk-management, procurement and school equipment management, and related, rules, regulations, and laws for the utilization of educational resources to the fullest.

11 * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) Change Management Strategy for Educational institutions CM STR ED INST หล กการ ทฤษฎ และแนวค ดเก ยวก บการบร หารการเปล ยนแปลง การวางแผนย ทธศาสตร การเปล ยนแปลง ในองค การ สาเหต และความจ าเป นของกระบวนการบร หารการเปล ยนแปลง ความสามารถของผ น าในการบร หารจ ดการ การเปล ยนแปลงทางการศ กษา Principles, theories and concepts of change management, strategic planning for change management in educational institutions, importance of change management and ability of administrators to manage change in the field of education * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 3(3-0-9) Educational Institution and Community Relationship Management ED INT COM REL MGT หล กการ แนวค ด และความส าค ญของกลย ทธ การสร างความส มพ นธ ก บช มชน การบร หารจ ดการและการ เผยแพร ข อม ลข าวสารและก จกรรมของสถานศ กษาไปส ช มชน ย ทธศาสตร การประชาส มพ นธ และการพ ฒนาก จกรรม เพ อ เสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน การระดมทร พยากรและการม ส วนร วมในการบร หารการศ กษาจากช มชน Principles, concepts and importance of relationship management between educational institution and its community, communication of policies, news, and information, strategic communication plans and development of activities to foster relationships, raise funds, and increase participation from the community การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) Analysis of Legal Aspect of Educational Administration ANAL LEG ASP ED AD การว เคราะห กฎหมายต างๆ ท เก ยวข องก บการบร หารการศ กษา นโยบายของร ฐ กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท ม ผล ต อการบร หารการศ กษาของผ บร หาร Analysis of legal aspect of educational administration constitution national policy rules and regulations that affects educational administration and administrator ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Seminar in Educational Administration SEMINAR ED ADMIN การศ กษาแบบเข ม เก ยวก บป ญหาท วไป ป ญหาเฉพาะเร อง และแนวโน มในการบร หารการศ กษาการ ต ดส นใจ และการแก ป ญหาโดยว ธ การศ กษากรณ เฉพาะราย และโดยใช สถานการณ จ าลอง Seminar in educational administration on general educational concerns, specific educational challenges, recent trends in education through case studies and educational simulations.

12 ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) Theory and Research in Educational Administration THEO RSCH ED ADMIN ความส าค ญของการว จ ยทางบร หารการศ กษา กระบวนการว จ ย และการทดสอบสมมต ฐานการว จ ยทาง บร หารการศ กษา ทฤษฎ ต าง ๆ ทางบร หารการศ กษาก บการว จ ย ป ญหาการว จ ยทางบร หารการศ กษา Importance of research in educational administration, research process and hypotheses in educational Research, educational administration theories and research, problems in educational administration research กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6) Strategic Marketing for Educational Institution STRG MKT ED INS หล กการตลาดส าหร บสถานศ กษา ย ทธศาสตร ทางการตลาดก บการสร างภาพล กษณ และช อเส ยงของ สถานศ กษาองค ประกอบและกลไกทางการตลาดส าหร บสถานศ กษาแบบองค รวม การสร างและบร หารเคร อข าย และช องทาง การตลาดส าหร บสถานศ กษา Strategic marketing for educational institution, strategic planning for conceptions and communication of institutional images and policies, marketing factors affecting educational institutions, holistic marketing, networking, and market penetration strategies for educational institution การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) Supervised Professional Experiences in Educational Administration SUP PRO EX ED AD รายว ชาท ต องสอบผ าน : , , การหาประสบการณ ในการบร หารและการน เทศ โดยการท างานประสานส มพ นธ ก บสถาบ นทางการศ กษา ต าง ๆ หร อหน วยงานอ นท สนใจทางการศ กษาเป นพ เศษ Prerequisite: , , Formal administrative and supervisory experience gained through direct working relationship with educational institutions or other agencies especially interested in education. รายว ชาค นคว าอ สระ 3 หน วยก ต เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) Individual Study III INDIV STUD III การศ กษาตามความสนใจเก ยวก บการบร หารการศ กษา ภายใต การแนะน าของอาจารย Interested topics studied in educational administration under the supervision of instructor

13 ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ (ส าหร บแผน ก แบบ ก 2) 12 หน วยก ต Thesis ว ทยาน พนธ (ส าหร บแผน ก แบบ ก 1 ) 36 หน วยก ต Thesis การสอบประมวลความร (ส าหร บแผน ข ) การสอบประมวลความร S/U Comprehensive Examination 13 หมายเหต * รายว ชาเป ดใหม เปร ยบเท ยบข อแตกต างระหว างหล กส ตรเด มและหล กส ตรปร บปร ง โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรเด ม โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง แผน ก แบบ ก1 ไม ม แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 40 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยนไม น อยกว า 28 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 8 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะ 13 หน วยก ต - รายว ชาเล อกไม น อยกว า 7 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 40 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยนไม น อยกว า 40 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 8 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะ 13 หน วยก ต - รายว ชาเล อกไม น อยกว า 19 หน วยก ต แผน ก แบบ ก1 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน - หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก2 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 24 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต - รายว ชาเล อก 5 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 36 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต - รายว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 15 หน วยก ต - รายว ชาเล อก 14 หน วยก ต - รายว ชาค นคว าอ สระ 3 หน วยก ต

14 14 หล กส ตรเด ม รายว ชา จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 28 หน วยก ต รายว ชาพ นฐาน ไม ม - รายว ชาบ งค บร วม 8 หน วยก ต หล กและพ นฐานการศ กษาไทย 2(2-F0-6) สถ ต ประย กต ทางพฤต กรรมศาสตร 3(3-0-9) ว ธ ว ทยาการว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร 3(3-0-9) -รายว ชาบ งค บเฉพาะ จ านวน 13 หน วยก ต หล กบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ระบบบร หารการศ กษาไทย 3(3-0-9) การบร หารงานบ คคลทางการศ กษา 2(2-0-6) การบร หารงานว ชาการ 3(3-0-9) ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) - รายว ชาเล อก - ไม น อยกว า 7 หน วยก ต ส าหร บแผน ก2 - ไม น อยกว า 19 หน วยก ต ส าหร บแผน ข ร ฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) การบร หารก จการน กเร ยน 2(2-0-6) เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) เอก ตศ กษา1 1(0-3-1) เอก ตศ กษา 2 2(0-6-2) เอก ตศ กษา 3 3(0-9-3) ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) หล กการศ กษาเพ อพ ฒนา 2(2-0-6) การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางการบร หาร การศ กษา 2(2-0-6) การประย กต คอมพ วเตอร ในการบร หาร การศ กษา 2(2-0-6) มน ษย ส มพ นธ ในการบร หาร 2(2-0-6) การบร หารการอาช วศ กษา 2(2-0-6) หล กส ตรปร บปร ง รายว ชา จ านวนหน วยก ตรายว ชาเร ยน 24 หน วยก ต รายว ชาพ นฐาน การศ กษาก บการพ ฒนาท ย งย น (S/U) 2(2-0-6) - รายว ชาส วนใหญ ปร บเป นว ชาละ 3 หน วยก ต - ม การปร บช อย อว ชาบางว ชา คงใช รห สเด ม - ม การปร บเน อหาเพ มเต มบางรายว ชา คงใช รห สเด ม - รายว ชาบ งค บร วม 4 หน วยก ต สถ ต ประย กต ทางการศ กษา 1 2(2-0-6) ว ธ ว ทยาการว จ ยการศ กษา 1 2(2-0-6) - รายว ชาบ งค บเฉพาะ จ านวน 15 หน วยก ต * หล กและกระบวนการจ ดการด านบร หารการศ กษา 3(3-0-9) * การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลทางการศ กษา 3(3-0-9) * การบร หารงานว ชาการก บการประก นค ณภาพ การศ กษา 3(3-0-9) * เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร เพ อ การบร หารการศ กษา 3(3-0-9) * การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศ กษา เช งกลย ทธ 3(3-0-9) - รายว ชาเล อก - ไม น อยกว า 5 หน วยก ต ส าหร บแผน ก แบบ ก2 - ไม น อยกว า 14 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เศรษฐศาสตร การศ กษา 2(2-0-6) * การบร หารการเง น ธ รการและพ สด ทางการศ กษา 2(2-0-6) * กลย ทธ การบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง ส าหร บสถานศ กษา 3(3-0-9) * การบร หารจ ดการความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษา ก บช มชน 3(3-0-9) การว เคราะห กฎหมายการบร หารการศ กษา 3(3-0-9) ทฤษฎ และการว จ ยทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) ส มมนาทางการบร หารการศ กษา 2(2-0-6) * การฝ กประสบการณ ว ชาช พทางบร หารการศ กษา 2(0-6-2) กลย ทธ การตลาดส าหร บสถานศ กษา 2(2-0-6)

15 15 หล กส ตรเด ม - รายว ชาเล อก (ต อ) การบร หารโรงเร ยนประถมศ กษา 2(2-0-6) การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา 2(2-0-6) การบร หารการฝ กห ดคร 2(2-0-6) การบร หารการอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การวางแผนเก ยวก บอาคารสถานท 2(2-0-6) การประชาส มพ นธ โรงเร ยน 2(2-0-6) การบร หารงานบ คคลในระด บอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การบร หารงานธ รการในระด บอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การเง นส าหร บอ ดมศ กษา 2(2-0-6) การวางแผนการศ กษา 2(2-0-6) การบร หารสถาบ นเด กปฐมว ย 2(2-0-6) การเง นทางการศ กษา 2(2-0-6) ส มมนาทางการบร หารบ คลากรโรงเร ยน 2(2-0-6) ส มมนาทางการเง นของโรงเร ยน 2(2-0-6) ส มมนาทางการศ กษาเพ อการพ ฒนา 2(2-0-6) การศ กษาภาคสนาม 2(2-0-6) ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรปร บปร ง -รายว ชาค นคว าอ สระ เอก ตศ กษา III 3(0-9-3) ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต * ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต แนวทางและเป าหมายการน า E learning มาเสร มการเร ยนการสอน หล กส ตรไม ม เป าหมายการน า E learning มาเสร มการเร ยนการสอน การประก นค ณภาพของหล กส ตร 1. การบร หารหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา ม คณะกรรมการบร หารหล กส ตร ท าหน าท ร บผ ดชอบ และด าเน นงาน ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลและปร บปร งหล กส ตรอย างต อเน อง 2. ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน ด าเน นการจ ดหาอ ปกรณ ต าราเร ยน วารสาร และเอกสารทางว ชาการอ นๆ ใช ประกอบการเร ยนการสอน การท าว จ ย ของน ส ตอย างเพ ยงพอ และส บหาแหล งศ กษาด งานทางด านการบร หารการศ กษา จ ดเช ญว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ เป น ผ บรรยายให ความร แก น ส ตในรายว ชาท เป ดสอนในหล กส ตร

16 3. การสน บสน นและการให ค าแนะน าน กศ กษา จ ดให ม การปฐมน เทศน ส ตใหม ท กป การศ กษา เพ อให การแนะน าและให ข อม ลเก ยวก บหล กส ตรและการเร ยนการ สอนของสาขาว ชา จ ดหาคณาจารย เพ อการค มว ทยาน พนธ แก น ส ตอย างเพ ยงพอและเหมาะสม จ ดให ม การประช มส มมนา ทางว ชาการทางด านบร หารการศ กษา หร อท เก ยวข อง จ ดให ม การประชาส มพ นธ งานประช มทางว ชาการท น าสนใจให น ส ต ได ร บทราบและม คณาจารย ประจ าหล กส ตรท า หน าท ให ค าปร กษาด านการศ กษาแก น ส ต จ ดให ม ห องท างานกล มของน ส ต และคณะกรรมการน ส ตสาขาว ชาบร หารการศ กษา 4. ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และ/หร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต เน องจากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และท แก ไขเพ มเต มฉบ บท 2 (พ.ศ.2545) ได ก าหนดให ผ ท าหน าท บร หารการศ กษา และสถานศ กษา ม สถานะเป นว ชาช พตามกฎหมาย จ งเป นความต องการของตลาดแรงงานและ ส งคม ด งน นการต ดตามความพ งพอใจผ ใช บ ณฑ ต จ งจะท าการส ารวจความค ดเห นของผ บร หารหน วยงานท ใช บ ณฑ ตท ก 2 ป 16 การพ ฒนาหล กส ตร ด ชน บ งช มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา ส าหร บหล กส ตรน (1) จ านวนส ตท ส าเร จการศ กษาภายในเวลาท ก าหนด (2) ร อยละของน ส ตท ได ท างานก อนท จะส าเร จการศ กษา (3) ร อยละของน ส ตท ได งานท าหล งส าเร จการศ กษาไม เก น 3 เด อน (4) ความพ งพอใจของบ ณฑ ต (5) ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต (6) การประเม นตนเองของอาจารย ผ สอนในหล กส ตร (7) จ านวนต ารา งานว จ ย และเอกสารเผยแพร ทางว ชาการอ น ๆ ของอาจารย ในหล กส ตร (8) ส ดส วนอาจารย ท ส าเร จการศ กษาในระด บด ษฎ บ ณฑ ต ก าหนดการประเม นหล กส ตรตามด ชน บ งช ข างต น ท ก ๆ ระยะ 5 ป ก าหนดการประเม นคร งแรก ป 2556

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อหล กส ตร: หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration ช อปร ญญา : ศ กษาศาสตรมหาบ

More information

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ศ.ดร. ส ว มล ว องวาณ ช ภาคว ชาว จ ยและจ ตว ทยาการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม ผ ท างานระด บนโยบาย เน นการว จ ยเพ อก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร )

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บร หารศาสตร มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) รายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ประจาป การศ กษา 2557 หมวดท

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT

การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2555 การประเม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา 1. เพ อให สามารถประย กต ใช ความร และท กษะด านการส อสาร ท กษะการค ดและการแก ป ญหา และ

More information

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7

หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 6 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 7 สารบ ญ หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 1 2. ช อปร ญญา 1 3. ว ชาเอก 1 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 1 5. ร ปแบบของหล กส ตร 1 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 2 7.

More information