รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 ผลการปฏ บ ต งาน 1. โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2. การจ ดการเร ยนการสอน 2.1 สร ปจานวนช วโมงสอนบ คลากรกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.1 สร ปจานวนช วโมงการสอนแทนบ คลากรกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 3. ก จกรรมโครงการกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 3.1 โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร 3.2 โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 3.3 โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ 3.4 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

3 โครงสร างบร หารงานกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ

4 สร ปจานวนช วโมงสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 ท ช อ-สก ล ภาคเร ยนท 1 1 นางสาวอ ษา นะแน งน อย 11 2 นางนล นพร สมสม ย 14 3 นางสาวจ รา จ นเล ก 16 4 นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ 12 5 นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล 13 6 นางสาวจ รจ ตร คาเสถ ยร 12 7 นางจ ฑามาศ วาน ชช ง 14 8 นางชน สรางค ปรากฎช อ 14 9 นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย นางเกษรา ก องศ กด ศร นางท พย จ นทร หงษา นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ นางสาวอรวรรยา ภาคคา นางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ นางสาวส ก ญญา มหาฤทธ นายส ชาต ร ตนเมธาก ร 18

5 สร ปจานวนช วโมงการสอนแทน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 ท ช อ-สก ล ภาคเร ยนท 1 1 นางสาวอ ษา นะแน งน อย 1 2 นางนล นพร สมสม ย - 3 นางสาวจ รา จ นเล ก 3 4 นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ - 5 นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล 4 6 นางสาวจ รจ ตร คาเสถ ยร 4 7 นางจ ฑามาศ วาน ชช ง - 8 นางชน สรางค ปรากฎช อ 2 9 นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย 2 10 นางเกษรา ก องศ กด ศร 2 11 นางท พย จ นทร หงษา 3 12 นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ 4 13 นางสาวอรวรรยา ภาคคา 3 14 นางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ 4 15 นางสาวส ก ญญา มหาฤทธ 3 16 นายส ชาต ร ตนเมธาก ร 1

6 ก จกรรมโครงการกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ท งาน / โครงการ / ก จกรรม ได ร บงบฯ ใช งบฯ ระยะเวลา โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร 1. พ ฒนาแหล งเร ยนร 19,805 - ดาเน นการแล ว รวม 19,805 โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 1 ส งเสร มท กษะภาษาต างประเทศ 12,050 - ดาเน นการแล ว 2. แลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา 170, ,000 ดาเน นการแล ว 3. ละครเวท ภาษาอ งกฤษ 10,700 - ดาเน นการแล ว 4. การจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา - - ดาเน นการแล ว 5. English One Day Camp เร ยนฟร 15 ป ย งไม ได ดาเน นการ 6. ว นคร สต มาส นาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท 4,500 - ดาเน นการแล ว 8. พ ฒนาส อการสอน 29,000 - ดาเน นการแล ว *9. พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน Bachotage pour le DELF *10. จ ลสารภาษาฝร งเศสสาหร บน กเร ยน - - ดาเน นการแล ว *11. ค ายภาษาและว ฒนธรรมฝร งเศส - - ดาเน นการแล ว รวม 224, ,000 โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ 1. นาน กเร ยนแข งข นนอกสถานท 7,200 ดาเน นการแล ว 2. สอบว ดระด บความร ภาษาฝร งเศส ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาอ งกฤษ 10,000 ย งไม ได ดาเน นการ *4. แข งข นท กษะว ชาการภาษาฝร งเศส ดาเน นการแล ว *5. พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนเพ อการสอบ Pat. 7 ดาเน นการแล ว รวม 17,200 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากร 1. พ ฒนาบ คลากร 13,635 ดาเน นการแล ว รวม 13,635 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ 1. ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส ดาเน นการแล ว รวม รวมท งส น 274,890

7 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม พ ฒนาแหล งเร ยนร สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง สนองกลย ทธ สพม.2 ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด าน ค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2,3.3,3.4 ด าน การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 11 ต วบ งช ท 11.1 ด าน การสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท 13 ต วบ งช ท 13.1 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 6,7 ต วบ งช ย อยท 6.2, 7.3 แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ ก มภาพ นธ ก มภาพ นธ 2556 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการเร ยนการสอนในรายว ชาภาษาอ งกฤษและภาษาต างประเทศ ได แก ภาษาจ น ภาษาญ ป น ภาษาฝร งเศส ใน ฐานะภาษาท สาม ได ม การเปล ยนแปลง และพ ฒนาข นจากเด มเป นอ นมาก เน องจากการจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ ในป จจ บ น ได ม การนาเทคโนโลย ระบบ ICT ต างๆเข ามาใช ประกอบการเร ยนการสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตในฐานะท เป นโรงเร ยนในโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล ม ความตระหน กและเห นความสาค ญของการ ปร บปร งและพ ฒนาห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสให อย ในสภาพ พร อมใช งาน ท นสม ย เพ อให เป นแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนท อานวยประโยชน แก น กเร ยนและคร ได เป นอย างด ท งในด านการ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนผ านส อและอ ปกรณ ท ท นสม ย และในฐานะแหล งเร ยนร ท น กเร ยนสามารถเล อกจ ดก จกรรมการ เร ยนร ด วยตนเองได หลากหลาย ซ งส งผลต อการพ ฒนาประส ทธ ภาพการเร ยนร ของน กเร ยนให ส งข นและเร ยนร ได อย าง สน กสนานมากข น ด งน นเพ อเป นการเสร มสร างศ กยภาพในการเร ยนการสอนจ งจาเป นต องม การปร บปร งและพ ฒนา ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสอย างต อเน องท กป ท งในด าน หน งส อ อ ปกรณ หร อส อนว ตกรรมใหม ๆ เพ อให ห องด งกล าวเป นแหล งเร ยนร ท สมบ รณ ม อ ปกรณ ครบคร นและท นสม ย ม เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการเร ยนร ของน กเร ยน อ นจะส งผลให น กเร ยนพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน และเป นพลเม องท ม ค ณภาพของช มชนและประเทศชาต ส บๆไป

8 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อปร บปร ง พ ฒนาห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษา ฝร งเศสให ม ความสมบ รณ ท นสม ย 2.2 เพ อให คร และน กเร ยนท เข าใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห อง ศ นย ภาษาฝร งเศสม ความสนใจแสวงหาความร ในว ชาภาษาต างประเทศมากข น 3. ต วช ว ดความสาเร จ ความพ งพอใจของผ ใช บร การแหล งเร ยนร 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ คร และน กเร ยน ร อยละ 90 เข าใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสเพ มข น 4.2 ด านค ณภาพ เพ อให คร และน กเร ยนท เข าใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสความพ งพอใจท ได ร บบร การจากแหล งเร ยนร โดยได เร ยนร และได ร บประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและว ฒนธรรมของเจ าของภาษา งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม พ ฒนาแหล งเร ยนร น กเร ยนจานวน 400 คน (ช นม ธยมปลาย) คร 15 คน คร และน กเร ยน ร อยละ 90 เข าใช ห องปฏ บ ต การ ทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสเพ มข น ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 415 ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 1. ต ใส ว สด ห องปฏ บ ต การทาง 10,000 - ภาษา 2. หน งส อฝร งเศส 4,000 7,857 6, หน งส ออ งกฤษ 3,600 5, หน งส อจ น / ช ดประกอบการ 3,605 - แสดงจ น 5. หน งส อญ ป น 3,600 3,988 2,485 3, ค าซ อมแซมว สด อ ปกรณ ใน ห องปฏ บ ต การทางภาษา 7. CD และส อการเร ยนการสอน 2,000 37,450 26,930 10,520 ต.ค.54-ก.ย.55 ได ร บจ ดสรรงบประมาณท งส น

9 หมายเหต :. 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น คน เป นน กเร ยน คน คร จานวน คน ผลการประเม นความค ดเห น รายการ ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บ ค ณภาพ 1. ความพ งพอใจด านกระบวนการข นตอนการให บร การ มาก 2. ม ระยะเวลาการให บร การท เหมาะสม มาก 3. ความพ งพอใจด านส งอ านวยความสะดวก มาก 4. ความพร อมและความสมบ รณ ของโปรแกรมเร ยนร ภาษา มาก 5. จานวนคอมพ วเตอร เพ ยงพอต อการให บร การ มาก 6. ม อ ปกรณ และระบบท นสม ย มาก 7. ต องการใช บร การคร งต อไป มาก 8. สามารถนาความร จากโปรแกรมเร ยนร ทางภาษาไปใช ใน มาก ช ว ตประจาว น ค าเฉล ย 4.22 มาก -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น 1. อยากให ม โปรแกรมใหม ๆ ม ส อใหม ๆ 2. อยากให ม การจ ดน ทรรศการทางภาษา เช น ภาษาจ น ภาษาญ ป น 3. ควรปร บปร งห องม ลต ม เด ย เพราะกระเบ องยางชาร ด ห ฟ ง และอ ปกรณ คอมพ วเตอร น กเร ยนชาร ด 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน การประมาณการค าว สด อ ปกรณ บางอย างม ความคลาดเคล อนส ง 8. ข อเสนอแนะ -

10 ภาคผนวก โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

11 ร ปภาพแสดงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ประจาป การศ กษา การจ ดซ อหน งส อภาษาอ งกฤษสาหร บห องสม ดภาษาอ งกฤษ 2. การจ ดซ อหน งส อภาษาฝร งเศสประจาห องศ นย ภาษาฝร งเศส 3. การจ ดซ อหน งส อภาษาฝร งเศสประจาห องศ นย ภาษาฝร งเศส (2)

12 4. การจ ดซ อหน งส อภาษาญ ป นประจาห องศ นย ภาษาญ ป น

13 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ : เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม : ส งเสร มท กษะภาษาต างประเทศ สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง สนองกลย ทธ สพม.2 ข อท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน แผนงาน พ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1, 3.2, 3.3 และมาตรฐานท 4 ต วบ งช ท 4.1, 4.4, มาตรฐานท 5 ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 3 (ต วบ งช ย อยท 3.1,3.2) ต วบ งช ท 4 (ต วบ งช ย อยท 4.1,4.2) จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 8 น กเร ยน คร และสถานศ กษาได ร บการพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN COMMUNITY) แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล, นางสาว อรวรรยา ภาคคา และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน มกราคม 2556 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาถ อว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถส งส ดและต องจ ดการศ กษาให สอดคล องก บความถน ด ความสนใจ ของผ เร ยน ฝ กกระบวนการค ดว เคราะห เร ยนร จากประสบการณ จร ง ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ ง ได จ ดก จกรรมต างๆ เพ อพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร ด วยว ธ การท หลากหลายเพ อให ผ เร ยนม ส นทร ยภาพ และล กษณะน ส ย ด านศ ลปะ ดนตร ม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน ม ท กษะ ในการทางาน ร กการทางาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได โดยให น กเร ยนได ทาก จกรรมตามความถน ดและแสดงออกถ งความสามารถของแต ละบ คคล และตามแนวการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนมาตรฐานสากลท ม งเน นให ผ เร ยนม ค ณล กษณะพ งประสงค เท ยบเค ยงมาตรฐานสากล (World class standard) ผ เร ยนม ศ กยภาพเป นพลโลก (World citizen) ซ งโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากลของสาน กคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานป การศ กษา 2552 เพ อเป นการข บเคล อนนโยบายการจ ดการศ กษาด งกล าวในป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ งจ ดก จกรรมน อย างต อเน อง โดยปร บก จกรรมให น าสนใจ และสนองตอบความ ต องการของผ เร ยนให มากย งข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มให น กเร ยนกล าแสดงออก ร จ กค ดและแก ป ญหาได อย างม นใจ 2.2 ส งเสร มให น กเร ยนม ประสบการณ เพ อนามาพ ฒนาตนเอง 2.3 ปล กฝ งค ณธรรมด านความร บผ ดชอบ ความขย น หม นฝ กฝนหาความร

14 3. ต วช ว ดความสาเร จ น กเร ยนท เข าร วมแข งข นร อยละ 100 สามารถค ด ผ านการฟ ง พ ด อ าน เข ยน หร อนาเสนอในก จกรรมต างๆ และม ความพ งพอใจในการ เข าร วมก จกรรมระด บมาก 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ น กเร ยนในระด บ ม.ต น และม.ปลาย ร อยละ 80 สนใจเข าร วมก จกรรม 4.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนท เข าร วมก จกรรม สามารถค ดผ านการพ ด เข ยนหร อนาเสนอด วยว ธ ต างๆ ผ านก จกรรมท เข าร วมม ความพ งพอใจใน ก จกรรมในระด บมาก งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม ก จกรรมส งเสร มท กษะภาษาต างประเทศ 1.แข งข นพ ดสด ด (Speech) ว นพ อ 2.แข งข นประด ษฐ การ ดภาษาอ งกฤษว นแม ระด บ ม. ต น 3.แข งข นประด ษฐ การ ดภาษาอ งกฤษว นแม ระด บ ม. ปลาย 4.แข งข นเล าน ทานภาษาอ งกฤษระด บ ม. ต น 5.แข งข นละครส น/ละครเวท สายศ ลป ระด บ ม. ปลาย 6.แข งข นร องเพลงภาษาอ งกฤษ ระด บ ม.ต น 7.แข งข นร องเพลงภาษาอ งกฤษ ระด บ ม.ปลาย 8.แข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษระด บ ม. ต น 9. แข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษระด บ ม.ปลาย 10.แข งข น Spelling Bee ระด บ ม.ต น 11.แข งข น Spelling Bee ระด บ ม.ปลาย 12.แข งข น Crossword ระด บ ม.ต น 13.แข งข น Crossword ระด บ ม.ปลาย 14.แข งข นค ดลายม อจ น เช งปร มาณ น กเร ยนจานวน...2,049..คน คร คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน..1,584..คน คร คน น กเร ยน คน คร คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน คน คร คน น กเร ยน คน คร คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน น กเร ยน...คน คร...คน เช งค ณภาพ น กเร ยนสามารถค ดผ านการฟ ง พ ด อ าน เข ยน หร อ นาเสนอว ธ การต างๆผ านก จกรรมท เข าร วม และม ท กษะทางภาษาเพ มข น ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 77..) ระด บความพ งพอใจ =.มาก

15 5. งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม 1 ก จกรรมส งเสร มท กษะ ภาษาต างประเทศ ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 12, หมายเหต : 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบส ารวจความค ดเห น คน เป นน กเร ยน คน คร /บ คลากรทางการศ กษา/ผ ปกครอง/...จ านวน คน รายการ ผลการประเม นความค ดเห น ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ เก ยวก บการแข งข น มาก ความเหมาะสมของช วงเวลาในการแข งข น มาก น กเร ยนม โอกาสฝ กใช ท กษะทางภาษา มากท ส ด น กเร ยนกล าแสดงออก ร จ กค ด และแก ป ญหาได มาก น กเร ยนม ประสบการณ ตรง ร จ กค ดเป น ทาเป น และ มากท ส ด แก ป ญหาเป น น กเร ยนม ความร บผ ดชอบ และหม นฝ กฝนหาความร มาก น กเร ยนม ท กษะในการท างานเด ยวและการท างานร วมก น มาก น กเร ยนเห นประโยชน จากการเข าร วมก จกรรม มากท ส ด ค าเฉล ย 4.40 มาก -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น - อยากให ม การแข งข นภาษาอ น ๆ เช น ภาษาญ ป น - ควรม การประชาส มพ นธ ให มากกว าน 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน เน องจากช วงระยะเวลาการดาเน นก จกรรมส น จ งม ก จกรรมอ กหลายก จกรรมย งไม ได ดาเน นการ 8. ข อเสนอแนะ -

16

17 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมส งเสร มท กษะภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

18 ผลการแข งข นท กษะภาษาต างประเทศ ท รายการ รางว ล ผ ท ได ร บรางว ล ระด บช น 1 การแข งข นประด ษฐ การ ดว นแม ชนะเล ศ เด กหญ งนตวรรณ ตร ท พส ร ม. 1/2 ม.1 รองชนะเล ศอ นด บ 1 เด กหญ งเวธกา อน นต ง ม. 1/2 รองชนะเล ศอ นด บ 2 เด กหญ งช ต พร ร กบ าน ม. 1/11 2 การแข งข นประด ษฐ การ ดว นแม ชนะเล ศ เด กหญ งกนกพร บ วหนอง ม. 2/9 ม.2 รองชนะเล ศอ นด บ 1 เด กหญ งอมรร ตน จ กรไชย ม. 2/9 3 การแข งข นประด ษฐ การ ดว นแม ม.3 4 การแข งข นจ ดบอร ดว นแม ม.ปลาย 5 การแข งข นร องเพลงสากล ม.ต น 6 การแข งข นร องเพลงสากล ม.ปลาย รองชนะเล ศอ นด บ 2 เด กหญ งชมพ น ช ส ขบงกช ม. 2/2 ชนะเล ศ เด กหญ งจอมขว ญ อ นถามา ม. 3/4 รองชนะเล ศอ นด บ 1 เด กหญ งว ศณ ก านจ กร ม. 3/2 รองชนะเล ศอ นด บ 2 เด กหญ งศศ ว มล เจตน ห ร ญ ม. 3/2 ชนะเล ศ ม ธยมศ กษาป ท 5/1 รองชนะเล ศอ นด บ 1 ม ธยมศ กษาป ท 5/8 รองชนะเล ศอ นด บ 2 ม ธยมศ กษาป ท 5/2 ชนะเล ศ เด กหญ งอรวรา คงโพธ ม. 5/1 รองชนะเล ศอ นด บ 1 เด กหญ งน ษากร กาฬพ ฒน ม. 3/2 รองชนะเล ศอ นด บ 2 เด กหญ งเอสรา อานามนารถ ม.1/10 ชนะเล ศ นางสาวลล ตา เหม งตระก ล ม.1/10 รองชนะเล ศอ นด บ 1 นางสาวณ ฐส ดา ทองแทน ม. 6/8 ม. 5/5 รองชนะเล ศอ นด บ 2 นางสาวปร ญญาพร กาลาเพร ชร นางสาวว มล น อ เดะ ม. 6/8 ม. 5/4

19 ภาพก จกรรมการแข งข นการ ดว นแม การแข งข นการ ดว นแม ม. 1 การแข งข นการ ดว นแม ม. 2 การแข งข นการ ดว นแม ม. 3

20 การแข งข นประกวดร องเพลงสากล ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ว นท 5 ก นยายน 2555 ณ ห องโสตท ศนศ กษา คณะกรมการ

21 ภาพบรรยากาศการแข งข น

22 การแข งข นประกวดร องเพลงสากล ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ว นท 5 ก นยายน 2555 ณ ห องโสตท ศนศ กษา คณะกรรมการ

23 ภาพบรรยากาศการแข งข น

24 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา สนองกลย ทธ สพฐ. ท ข อท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง สนองกลย ทธ สพม.2 ท ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด าน ค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2,3.3,3.4 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 3.1,3.2 แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล, นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 9-20 กรกฎาคม 2555 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต และ โรงเร ยน Kingsbridge Community College เม อง Devon ประเทศUnited Kingdom 1. หล กการและเหต ผล ความเจร ญเต บโตด านเทคโนโลย ส งคม และเศรษฐก จในป จจ บ น ทาให เก ดการต ดต อส อสารท เข าส ย คของโลกท ไร พรมแดนมากข น การท มน ษย ต องต ดต อส อสารจาเป นต องม การใช ภาษา เพ อการส อสารก นได ท วโลก ในป พ.ศ.2558 ซ งเป น เป าหมายของการเป น ประชาคมอาเซ ยน ของกล มประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต น บได ว า เป นอนาคตท ประเทศสมาช ก ต องม การเตร ยมคนท ม ค ณภาพให ก บส งคมประเทศของตน เพ อความเป นอย เพ อความอย รอด เพ อการแข งข นและเพ อการม โอกาสท ด กว าในส งคมประชาคมอาเซ ยน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ม ความตระหน กและเห นความสาค ญของการ เตร ยมคนสาหร บโลกอนาคตท ต องม การส อสารก บโลกภายนอกมากข น และเพ อเป นการเตร ยมคนสาหร บประชาคม อาเซ ยนในป พ.ศ.2558 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตในฐานะท เป นโรงเร ยนในโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล จ งได ม การ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนในด านการใช ภาษาต างประเทศท งด านการเร ยนร การส อสาร โดยนาบ คลากรท งคร และน กเร ยนไป ศ กษาด งานต างประเทศบ อยคร ง และม งเน นการจ ดการศ กษาตามแผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการ เร ยนร ท ม งเน นให น กเร ยนสามารถใช ภาษาเพ อการส อสารในสถานการณ ต าง ๆ ได เป นสาค ญ ด วยเหต ผลด งกล าว ในป การศ กษา 2555 น กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ งเห นสมควรจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา ซ ง เป นก จกรรมต อเน องมาท กป และบางคร ง ป เว นป โดยผล ดก นเป นเจ าภาพต อนร บ ระหว างสองโรงเร ยน ค อโรงเร ยนวช ร ธรรมสาธ ต ประเทศไทย และ โรงเร ยน Kingsbridge Community College เม อง Devon ประเทศอ งกฤษ เพ อสนองต อ

25 นโยบายการสอนภาษาต างประเทศ สนองต อ หล กส ตรและจ ดประสงค การเร ยนร รายว ชาต างประเทศ อ กท งเพ อเป ดโอกาส ให ท งคร และน กเร ยนสามารถฝ กการใช ภาษาอ งกฤษในสถานการณ จร ง นอกจากน นเพ อให การดาเน นโครงการเป นไปอย างถ กต องช ดเจน โรงเร ยนจ งได จ ดให ม การลงนามในข อตกลง (MOU) ร วมก น ระหว างผ อานวยการท งสองโรงเร ยน ณ โรงเร ยน Kingsbridge Community College ด วย 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให คร และน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมได ม โอกาสฝ กการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารก บเจ าของภาษาโดยตรง 2.2 เพ อให คร และน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและ ว ฒนธรรมของประเทศอ งกฤษและนาไปใช ได ในช ว ตประจาว น 3. ต วช ว ดความสาเร จ ความพ งพอใจของน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา ( ประเทศอ งกฤษ ) ระด บมาก 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ คร และน กเร ยน ร อยละ 100 ท เข าร วมก จกรรมได ม โอกาสฝ กการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ก บเจ าของภาษาโดยตรง 4.2 ด านค ณภาพ คร และน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและ ว ฒนธรรมของประเทศอ งกฤษและนาไปใช ในช ว ตประจาว นได ด ย งข น งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา น กเร ยนจานวน 5 คน ผ ปกครองจานวน 5 คน คร 2 คน น กเร ยน ท เข าร วม ก จกรรมได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและ ว ฒนธรรมของ ประเทศอ งกฤษ ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 12 ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม 1. ค าว สด อ ปกรณ ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 2. ค าใช สอย 170, ,000 - หมายเหต :.

26 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น คน เป นน กเร ยน คน ผ ปกครอง คน คร จานวน คน ผลการประเม นความค ดเห น ท รายการ ลาด บท ค าเฉล ย ส วน ระด บ เบ ยงเบน ค ณภาพ มาตรฐาน 1 ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ เก ยวก บการจ ดก จกรรม มาก 2 ความเหมาะสมของช วงเวลาในการจ ดก จกรรม มาก 3 ม โอกาสฝ กการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารก บเจ าของภาษา มากท ส ด โดยตรง 4 กล าแสดงออก ร จ กค ด และแก ป ญหาได มาก 5 ร จ กค ดเป น ทาเป น และแก ป ญหาเป น มาก 6 ม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและว ฒนธรรมของ มาก ประเทศอ งกฤษ และนาไปใช ในช ว ตประจาว นได 7 สามารถปร บต ว และใช ช ว ตในส งแวดล อมใหม ๆ ท งต วบ คคลและ มากท ส ด สถานท 8 ประโยชน จากการเข าร วมก จกรรม มากท ส ด ค าเฉล ย 4.39 มาก -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น - คร ด แลน กเร ยนด มาก - ช วงเวลาท ดาเน นก จกรรม น กเร ยนชายต องลาเร ยนร กษาด นแดน กล บมาต องเร ยนชดเชย - ช วงเวลาท ดาเน นก จกรรม น กเร ยนต องหย ดเร ยน 2 ส ปดาห ทาให เร ยนไม ท นเพ อน - ควรม การประชาส มพ นธ ในเร องก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษาให มากกว าน - อยากให ม ก จกรรมอย างน บ อย ๆ - อยากให ไปทาก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษานานกว าน 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน - 8. ข อเสนอแนะ -

27

28 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

29

30

31 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม ละครเวท ภาษาอ งกฤษ สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง สนองกลย ทธ สพม.2 ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด าน ค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2,3.3,3.4 มาตรฐานท 6 ต วบ งช ท 6.1,6.2,6.3 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 3 (3.1,3.2) และ ต วบ งช ท 4 (4.1,4.2) แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ ก มภาพ นธ ก นยายน 2555 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล เน องจากในป การศ กษา 2554 ท ผ านมากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศได ร เร มจ ดการแข งข นแสดงละคร ภาษาอ งกฤษระด บ ม.ปลาย (สายศ ลป -คานวณ, ศ ลป -ภาษา, ศ ลป -จ น) ซ งการจ ดการแข งข นม ว ตถ ประสงค เพ อฝ กฝนท กษะการ ส อสารด วยภาษาอ งกฤษโดยการนาภาษาอ งกฤษไปใช ในการแสดง ฝ กท กษะการค ดว เคราะห และการทางานเป นท มโดยให ผ เร ยน เป นผ วางแผนการดาเน นการท งหมด ว ธ การแข งข นเร มโดยการแบ งผ เข าแข งข นเป นท มตามสายช น โดยให น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 เป นผ วางโครง เร อง เข ยนบท กาก บการแสดง และออกแบบฉากร วมก บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 โดยค ดต วผ แสดงจากน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 4 โดยเน นการทางานแบบม ส วนร วมท แสดงให เห นถ งความร วมม อร วมใจร กใคร สาม คค ของน กเร ยนสายศ ลป - ภาษาท กคนและท สาค ญอย างย งเพ อเตร ยมความพร อมพ ฒนาน กเร ยนและค ดเล อกน กเร ยนผ ม ความสามารถโดดเด นนาไปฝ กฝน ในฐานะต วแทนโรงเร ยนเพ อรองร บการแข งข นภายนอกโรงเร ยนซ งม การแข งข นก นอย างต อเน องในระด บเขตพ นท ระด บภ ม ภาค และระด บประเทศท ม การจ ดแข งข นท กป ด วยเหต ผลด งกล าว กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ งเห นสมควรจ ดจ ดการ แข งข นแสดงละครภาษาอ งกฤษระด บ ม.ปลาย (สายศ ลป ภาษา ) เพ อสนองต อนโยบายการสอนภาษาต างประเทศ สนองต อ หล กส ตรและจ ดประสงค การเร ยนร รายว ชาต างประเทศ นอกจากน ย งสามารถเพ มพ นความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอน ให แก คร อย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ก จกรรมด งกล าวได ร บความสนใจ และยอมร บท งจากผ ปกครองและต ว น กเร ยนมาอย างต อเน อง

32 ในป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ จ งจ ดก จกรรมน เป นก จกรรมใหม เพ อสนองตอบ ความต องการของท งคร และผ เร ยนให มากย งข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนระด บ ม.ปลาย (สายศ ลป -คานวณ, ศ ลป -ภาษา, ศ ลป -จ น) ท เข าร วมก จกรรมได ฝ กฝนท กษะการ ส อสารด วยภาษาอ งกฤษ 2.2 เพ อให น กเร ยนระด บ ม.ปลาย (สายศ ลป -คานวณ, ศ ลป -ภาษา, ศ ลป -จ น) ท เข าร วมก จกรรมได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและว ฒนธรรมของเจ าของภาษา 3. ต วช ว ดความสาเร จ ความพ งพอใจของน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมละครเวท ภาษาอ งกฤษ 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 เป าหมายเช งปร มาณ น กเร ยนระด บ ม.ปลาย (สายศ ลป -คานวณ, ศ ลป -ภาษา, ศ ลป -จ น) ท เข าร วมก จกรรม ร อยละ 100 ได ฝ กฝนท กษะการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ 4.2 เป าหมายเช งค ณภาพ น กเร ยนระด บ ม.ปลาย (สายศ ลป -คานวณ, ศ ลป -ภาษา, ศ ลป -จ น) ท เข าร วม ก จกรรมได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและว ฒนธรรมของเจ าของภาษา งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม ละครเวท ภาษาอ งกฤษ น กเร ยนจานวน 200 คน (ช นม ธยมปลาย)ป ท 4 6 ห อง 4, 5,6 และ 8) น กเร ยน ท เข าร วม ก จกรรมได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและ ว ฒนธรรมของ เจ าของภาษา ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 200 ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม 1. ค าว สด อ ปกรณ การแสดงท แต ละกล มต องใช (ห อง4-8) ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 8,000 8, ค าใช สอย (รางว ล) 2,700 2,700 หมายเหต :.

33 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น คน เป นน กเร ยน คน คร จานวน คน ผลการประเม นความค ดเห น ท รายการ ลาด บท ค าเฉล ย ส วน ระด บ เบ ยงเบน ค ณภาพ มาตรฐาน 1 เน อเร องละครภาษาอ งกฤษม ความน าสนใจ สน กสนาน มาก 2 บทบาทการแสดง ต วแสดง การจ ดทาฉาก การแสดงประกอบฉาก มาก ม ความเหมาะสม 3 น กเร ยนได ร บการพ ฒนาท กษะทางภาษาอ งกฤษและม ความเข าใจ มาก ภาษาอ งกฤษจากการทาก จกรรมละครเวท ภาษาอ งกฤษมากย งข น 4 น กเร ยนม ความสนใจภาษาอ งกฤษเพ มข นหล งจากได ร บชมละคร มาก เวท ภาษาอ งกฤษ 5 น กเร ยนได พ ฒนาท กษะในการทางานเป นท ม มาก 6 น กเร ยนได ร บม ตรภาพและความสาม คค ระหว างพ -น องร วมสายช น มาก เป นอย างด ในการทาก จกรรม 7 น กเร ยนได ร บประโยชน ในการร วมก จกรรมน มาก 8 ควรจ ดก จกรรมน อ กในป ถ ดไป มาก ค าเฉล ย 4.22 มาก -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น 1. ควรจ ดการแสดงให อย ในว นเด ยวก นจะด มาก 2. ควรม งบประมาณสน บสน น 3. ควรจ ดสรรเวลาท เท าเท ยมก นในการใช หอประช ม 4. ควรม การวางแผนท ด กว าน และควรม การเตร ยมการมากกว าน เพ อไม ให กระทบเวลาเร ยนว ชาอ น 5. ควรปล กฝ งน กเร ยนเร องการทางานเป นท มและเศรษฐก จพอเพ ยงในเร องของความพอประมาณเพ อควบค ม งบประมาณท ใช 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน 1. น กเร ยนบางส วนไม ให ความร วมม อเท าท ควร และไม เข าเร ยนในขณะท เพ อนกาล งเตร ยมงาน 2. น กเร ยนบางกล มขาดประสบการณ ในการเตร ยมการวางแผนท ด ในการทางานทาให งานล าช า 8. ข อเสนอแนะ 1. ควรจาก ดวงน กเร ยนให แคบลงเช น ม.5 และ ม.4 2. ควรให ความร น กเร ยนในเร องการประย กต ใช แนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยงและม งเน นให น กเร ยนได ร บท กษะภาษาอ งกฤษให ได มากกว าน

34

35 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมละครเวท ภาษาอ งกฤษ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

36

37 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฎ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม การจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อ เป นเคร องม อในการเร ยนร แผนงาน : แผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการเร ยนร มาตรฐานการศ กษา สพฐ. ด านมาตรฐานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 5 ต วบ งช ท 5.1 ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 5.8 แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางนล นพร สมสม ย นางเกษรา ก องศ กด ศร และนางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ ระยะเวลาดาเน นการ พฤษภาคม ก มภาพ นธ 2556 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล ตามแผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการเร ยนร ท ม งเน นให น กเร ยนสามารถใช ภาษาเพ อการส อสารในสถานการณ ต าง ๆ ได เป นสาค ญ โดยม งเน นให น กเร ยนได ฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ าน และเข ยนได ครบถ วน ด วยเหต ผลด งกล าว กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ ง เห นสมควรจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ โดยเจ าของภาษาข นเพ อสนองต อนโยบายการสอนภาษาต างประเทศ สนองต อหล กส ตรและ จ ดประสงค การเร ยนร รายว ชาต างประเทศ อ กท งเพ อเป ดโอกาสให น กเร ยนสามารถฝ กการใช ภาษาต างประเทศในสถานการณ จร งและได ฝ กก บเจ าของ ภาษาโดยตรงนอกจากน ย งสามารถเพ มพ นความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนให แก คร อย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ก จกรรม ด งกล าวได ร บความสนใจ และยอมร บท งจากผ ปกครองและต วน กเร ยนเอง ในป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ จ งจ ดก จกรรมน อย างต อเน อง เพ อสนองตอบความต องการของผ เร ยน 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนได ม โอกาสฝ กการใช ภาษาต างประเทศเพ อการส อสารก บเจ าของภาษาโดยตรง 2.2 เพ อให น กเร ยนได เร ยนร และม ประสบการณ ตรงทางด านเน อหาภาษาและว ฒนธรรมของเจ าของภาษา 3. ต วช ว ดความสาเร จ น กเร ยนสามารถส อสารภาษาต างประเทศได 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ น กเร ยนโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตร อยละ 100 เข าร วมก จกรรม 4.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนม ความสนใจและความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศในการส อสารก บเจ าของภาษาได ด ข น น กเร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง

38 ก จกรรมการจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ น กเร ยนจานวน 100 %ของ โรงเร ยน เช งค ณภาพ น กเร ยนสามารถส อสาร ภาษาต างประเทศได 95% ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 400 คน) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ งาน/ ท โครงการ/ ก จกรรม 1 การจ ดการ เร ยนการสอน โดยเจ าของ ภาษา ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 1,129,560 1,129,560 หมายเหต :. 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบส ารวจความค ดเห น 400 คน เป นน กเร ยน 394 คน คร /บ คลากรทางการศ กษา/ผ ปกครอง จานวน 6 คน ผลการประเม นความค ดเห น รายการ ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน ระด บค ณภาพ มาตรฐาน 1. น กเร ยนได ฝ กท กษะภาษาต างประเทศก บเจ าของภาษา มาก 2. น กเร ยนได เร ยนร และม ประสบการณ ตรง ด านภาษาและ มาก ว ฒนธรรมของเจ าของภาษา 3. น กเร ยนเข าใจบทเร ยนท คร ต างชาต สอน มาก 4. น กเร ยนม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยนการสอน มาก 5. น กเร ยนได พ ฒนาท กษะภาษา เพ มข น มาก 6. เทคน คการสอนของคร ต างชาต มาก 7.การใช ส อการเร ยนร ประกอบการเร ยนของคร ต างชาต มาก 8. เอกสารเน อหาประกอบการเร ยนร มาก 9. น กเร ยนเห นประโยชน ในการจ ดก จกรรมน มาก ค าเฉล ย 4.06 มาก -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น

39 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน - 8. ข อเสนอแนะ -

40 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมการจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

41 การจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา ท ช อ นามสก ล รายว ชาท สอน ห อง 1 Mrs.Rosemarie B. Pacorsa ภาษาอ งกฤษ 1-2 ภาษาอ งกฤษฟ ง-พ ด 1-2 ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 1-2 ม. 1 ม. 4/4-4/8 ม. 4/1-4/3 2 Ms.Irene A.Acnaban ภาษาอ งกฤษ 3-4 ภาษาอ งกฤษอ าน-เข ยน 3-4 ม. 1 ม. 5/4-5/8 3 Mr. Oscar M. Malicad Jr ภาษาอ งกฤษ 5-6 ภาษาอ งกฤษฟ ง-พ ด 3-4 ภาษาอ งกฤษ 5-6 ม. 3/1-3/12 ม. 5/1-5/3 ม. 6/1-6/8 4 Ms.Pan Dongmei ภาษาจ น 1-2 ภาษาจ น 3-4 ภาษาจ น 5-6 ภาษาจ น 1-2 ม. 1/1 ม. 2/1 ม. 3/1-3/4 ม. 4/8 5 Mrs. Bénédicte HOUE ภาษาฝร งเศส 1-2 ภาษาฝร งเศส 3-4 ภาษาฝร งเศส 5-6 ม. 4/6 ม. 5/6 ม. 6/6 6 Mr. Kaido Kato ภาษาญ ป น 1-2 ภาษาญ ป น 3-4 ภาษาญ ป นพ นฐาน 5-6 ม. 4/6 ม. 5/6 ม. 6/6

42 ก จกรรมการจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา Monsieur Sylvain GOUGEON คร สอนภาษาฝร งเศสของเรา Bonjour! Au revoir À bientôt!

43 Hello, My name is Matt. I am a Chinese teacher who comes from MinZu University in China as a volunteer. Foreign Language Department 教 育 是 不 分 国 家 的 Education is all a home! I am a volunteer to teach Chinese in Thailand who is the member of the MinZu Elite Project in MUC. The project that we come to Thailand as teachers is appointed by the Chinese and Thai Education Department In the class, I use different ways to make students learn seriously, and make full use of the games, cards,the Face of the opera, Chinese knot, Chinese money and so on to teach the students. In these 45 days, I am not only attracted by the enthusiasm of the people but also appealed by the school culture in Thailand. First, in the school, every morning, they must raise flags, prey for the Buddhist. Second, the students are very lively; nearly everyone has his own idea. Third, the teachers are very eruditely and friendly. They can use different ways to teach the students and make the class very actively. I think I will also take the culture back to China. Let more Chinese learn about Thailand, let the two different cultures mix together, let the two countries friendship last forever. Hope all students make great progress; hope all teachers work smoothly. Hope everything good in Wachirathamsatit. 中 国 中 央 民 族 大 学 民 族 英 才 汉 语 教 学 志 愿 者 吴 方

44 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฎ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม : English One Day Camp สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาระด บม ธยมศ กษา ตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร แผนงานหล ก พ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร มาตรฐานการศ กษา สพฐ. ด านมาตรฐานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 10 ต วบ งช ท 10.3 ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 3,4 ต วบ งช ย อยท 3.2, 4.1,4.2 จ ดเน นโรงเร ยน ข อท 2 แผนงบประมาณ งบด าเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางเกษรา ก องศ กด ศร และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ ม นาคม ก นยายน 2555 สถานท แหล งเร ยนร ภายนอก 1. หล กการและเหต ผล เพ อเป นการพ ฒนาน กเร ยนให ม ความร ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการจ ดการเร ยนร ความต องการของ ผ เร ยนและส งคมป จจ บ น โดยจ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ เน นการส งเสร มบรรยากาศการเร ยนร ด วยว ธ การต าง ๆ ส งเสร มให ผ เร ยนกล าแสดงออก เร ยนร ถ งว ฒนธรรมของเจ าของภาษา ใช ภาษาเพ อการส อสาร ประกอบด วยท กษะในการฟ ง พ ด อ าน และ เข ยน เพ อใช ในการดารงช พและการศ กษาต อ การด ารงช ว ตอย ร วมก บผ อ น การด แลและการช วยเหล อซ งก นและก น กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ งเห นสมควรท จะจ ดก จกรรม English One Day Camp ข น ด วยเล งเห นว าก จกรรมน ม ประโยชน ต อผ เร ยน น กเร ยนสามารถทาก จกรรมตามความถน ดและแสดงออกถ งความสามารถของแต ละบ คคล และย งได แสดงออกถ ง ความสามารถทางด านภาษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาความร ท กษะทางภาษาอ งกฤษให แก น กเร ยน 2.2 เพ อส งเสร มความร ทางด านว ฒนธรรมของเจ าของภาษา 2.3 เพ อให น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงในการใช ภาษาอ งกฤษ 2.4 เพ อให น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงในการดารงช ว ตร วมก บผ อ น 3. ต วช ว ดความสาเร จ 3.1 น กเร ยนได ร บการส งเสร มให ได ร บความร ด านว ฒนธรรมของเจ าของภาษา 3.2 น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารจากแหล งเร ยนร ในการไปแหล งเร ยนร ท กาหนด 3.3 น กเร ยนได ร บประสบการณ ในการดารงช ว ตร วมก บผ อ น 3.4 น กเร ยนม ศ กยภาพในการเป นพลเม องชาต และพลเม องโลกด วยความเข าใจจากการเข าร วม ก จกรรม

45 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ท กคน จานวน - คน ได เข าร วมก จกรรมคร งน 4.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนร อยละ 100 เข าร วมก จกรรมและสามารถค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดร เร ม สร างสรรค ค ดไตร ตรอง ม ว ส ยท ศน ม ท กษะในการแสวงหาความร ร กการเร ยนร พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง และสามรรถทางานร วมก บผ อ นได ก จกรรม.English Camp งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ น กเร ยนจานวน - คน คร - คน ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = ) ระด บความพ งพอใจ 5. งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม อ ดหน น ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ บ.ก อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ ศ. 1 ค าว สด 3,000-3,000 2 ค าใช สอย เร ยนฟร 15 ป หมายเหต : ย งไม ได ดาเน นการ 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น ตอนท 1 ข อม ลส วนต ว ผ ตอบแบบสอบถามท งหมดเป นน กเร ยนระด บช น ม. 5 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จานวน คน โดยแยกเป นชาย คน เป นหญ ง คน ตอนท 2 ความพ งพอใจต อก จกรรมต อไปน ค ดเป นร อยละจากน กเร ยน และ คร คน ด งน เร ยนฟร 15 ป รายการ 1.น กเร ยนได พ ฒนาความร ท กษะทางภาษาอ งกฤษ 2. น กเร ยนได เร ยนร ว ฒนธรรมของเจ าของภาษา 3.น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงในการใช ภาษาอ งกฤษ 4.เพ อให น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงในการด ารงช ว ตร วมก บ ผ อ น ผลการประเม นความค ดเห น ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ ค าเฉล ย 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน -

46 8. ข อเสนอแนะ -

47 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฎ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม ว นคร สต มาส สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง สนองกลย ทธ สพม.2 ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร แผนงาน พ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด าน ค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2,3.3,3.4 มาตรฐานท 4 ต วบ งช ท 4.1,4.2,4.4 มาตรฐานท 6 ต วบ งช ท 6.1,6.2,6.3 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 3.1,3.2 จ ดเน นโรงเร ยน เพ มศ กยภาพน กเร ยนในด านภาษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนา ส ความเป นเล ศในระด บประเทศและสากล แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางท พย จ นทร หงษา และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน มกราคม 2556 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ระบ ว าการจ ดการศ กษาต องถ อว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถและจะต องจ ด การศ กษาให สอดคล องก บความถน ด ความสนใจของผ เร ยน เร ยนร จากประสบการณ จร ง ค ดเป น ท าเป นแก ป ญหาเป น สถานศ กษาม หน าท จ ด การศ กษาเพ อส งเสร มให ผ เร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน องตลอดช ว ต การเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ จาเป นอย างย งท ต องเร ยนร ว ฒนธรรมและประเพณ ต างๆ ของเจ าของภาษาควบค ก นไป เพ อ เป นการพ ฒนาน กเร ยนให ม ความร ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน และกระบวนการจ ดการเร ยนร ความต องการของผ เร ยน และ ส งคมป จจ บ น โดยจ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ เน นการส งเสร มบรรยากาศการเร ยนร ด วยว ธ การต าง ๆ ส งเสร มให ผ เร ยนกล าแสดงออก ส งเสร มการเร ยนร ถ งว ฒนธรรมประเพณ ของเจ าของภาษา ด งน นในว นท 25 ของท กป ซ งเป นว นคร สต มาส และชาว คร สต ถ อว าเป นว นสาค ญในฐานะว นประส ต ของพระเยซ ท กประเทศท น บถ อศาสนาคร สต ม กจะจ ดเทศกาลเฉล มฉลองอย างย งใหญ กล มสาระ การเร ยนร ภาษาต างประเทศ ม ความตระหน กและเห นความสาค ญของว นด งกล าว และเพ อให น กเร ยนได เก ดการเร ยนร ถ งว ฒนธรรมประเพณ สากล อ กท งเป นการบ รณาการความร ด านต าง ๆ และส งเสร มให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ในป การศ กษา 2555 น กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ จ งเห นสมควรจ ดก จกรรมน โดยม การจ ดประกวดแข งข นทางด านภาษาท หลากหลาย จ ดน ทรรศการ ก จกรรมการแสดงต างๆ เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให ม ประส ทธ ภาพในฐานะพลเม องและพลโลก 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให คร และน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมและได เร ยนร ว ฒนธรรมประเพณ ของเจ าของภาษา 2.2 เพ อให น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมได แสดงความสามารถทางภาษา

48 3. ต วช ว ดความสาเร จ คร และน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมว นคร สต มาสม ความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมต างๆ ได เร ยนร ว ฒนธรรมประเพณ ว นคร สต มาส 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ น กเร ยนโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตร อยละ 100 เข าร วมก จกรรม 4.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมโรงเร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ด ไตร ตรอง ม ว ส ยท ศน ม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน และสามารถทางานร วมก บผ อ นได งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม ว นคร สต มาส น กเร ยนจานวน คน คร คน ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = ) ระด บความพ งพอใจ 5. งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 1 ว นคร สต มาส หมายเหต : ย งไม ได ดาเน นการ 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบส ารวจความค ดเห น คน เป นน กเร ยน คน คร /บ คลากรทางการศ กษา/ผ ปกครอง/ จ านวน คน รายการ 1. สถานท ในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสม 2. พ ธ กรดาเน นรายการ 3. การแสดงของก จกรรมน าสนใจ 4. ระยะเวลาในการแสดงของก จกรรม 5. ก จกรรมท จ ดช วยพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ 6. ความประท บใจท ม ต อก จกรรม 7. ได ร บความร เก ยวก บไปว นคร สต มาส 8. ควรจ ดก จกรรมน ในป ถ ดไป ค าเฉล ย ผลการประเม นความค ดเห น ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ

49 ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจความค ดเห น 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน 8. ข อเสนอแนะ

50 โครงการ : เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม นาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อใน การเร ยนร สนองกลย ทธ สพม.2 ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาระด บม ธยมศ กษา ตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร แผนงาน พ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร มาตรฐานการศ กษา สพฐ. ด านผ เร ยน มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และ พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ต วบ งช สมศ. ต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 3 (ต วบ งช ย อยท 3.1และ3.2) จ ดเน นโรงเร ยน จ ดเน นท 3 เพ อเพ มศ กยภาพด านภาษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาส ความเป นเล ศ ในระด บประเทศและสากล แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวอรวรรยา ภาคค า ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน 2555 ก มภาพ นธ 2556 สถานท จ ดก จกรรม : 1. โรงเร ยน Kingsbridge Community College เม อง Devon ประเทศ United Kingdom 2. บ านเซเว ยร ( อน สาวร ย ช ยสมรภ ม ) 3. ชลพฤกษ ร สอร ท จ งหว ดนครนายก 4. โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ ร ชดา 5. สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 1.หล กการและเหต ผล สถานศ กษาม หน าท จ ดการศ กษาเพ อส งเสร มให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน องตลอดช ว ต โดยการจ ดก จกรรมให ผ เร ยน ได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กท กษะการดารงช ว ต และเก ดการใฝ ร ใฝ เร ยน โดยเฉพาะอย างย งในป จจ บ นการเร ยนการสอนด วยการจ ด ประสบการณ ตรงให ก บผ เร ยน จะช วยให ผ เร ยนได เร ยนร ด กว าการเร ยนเฉพาะในตาราเร ยนและในห องเร ยนเท าน น ด งน นการจ ดประสบการณ ตรง ให ผ เร ยนได ใช ภาษาต างประเทศก บเจ าของภาษาและในบรรยากาศส งแวดล อมของผ ท ใช ภาษาต างประเทศจะเป นประโยชน อย างแท จร งให ก บผ เร ยน ส งเสร มให ผ เร ยนกล าแสดงออก เร ยนร ถ งว ฒนธรรมของเจ าของภาษา ใช ภาษาเพ อการส อสาร ซ งประกอบด วยท กษะในการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน เพ อใช ในการดารงช พและการศ กษาต อ การด แลและการช วยเหล อซ งก นและก น ในป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศได จ ดก จกรรมนาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท เพ อพ ฒนา ค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร น กเร ยนสามารถท าก จกรรมตามความถน ดและแสดงออกถ งความสามารถและศ กยภาพของแต ละบ คคล 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนได ม โอกาสฝ กใช ภาษาต างประเทศ เพ อการส อสารให ถ กต อง 2.2 เพ อให น กเร ยนได เร ยนร และม ประสบการณ ตรง ทางด านเน อหาภาษาต างประเทศ ตลอดจนว ฒนธรรมของเจ าของภาษาน น 2.3 เพ อให น กเร ยนร จ กค ดเป น ทาเป น และแก ป ญหาเป น รวมท งม ความค ดร เร มสร างสรรค จากก จกรรมด านภาษา

51 3. ต วช ว ดความสาเร จ น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมร อยละ 100 สามารถเร ยนร ว ฒนธรรมของเจ าของภาษา ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง เพ มข น และม ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมระด บมาก 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ ร อยละ 2 ของน กเร ยนเข าร วมก จกรรม 4.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนเร ยนร ว ฒนธรรมของเจ าของภาษาและท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเองเพ มข น งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรมนาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท น กเร ยนจานวน คน คร คน น กเร ยนเร ยนร ว ฒนธรรมของ เจ าของภาษาและท กษะในการ 1. ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต และ น กเร ยนจานวน คน แสวงหาความร ด วยตนเองเพ มข น โรงเร ยน Kingsbridge Community College เม อง Devon ประเทศ United Kingdom (4-20 ก.ค. 55) 2. ก จกรรมค ายพ ฒนาการเร ยนร ภาษาและศ ลปว ฒนธรรมจ น (10 ส.ค.55) 3. ก จกรรมค ายภาษาและว ฒนธรรมฝร งเศส (13-15 ส.ค.55) 4. ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนเพ อการสอบ PAT 7 (24, 31 ส.ค.55) 5. โครงการ PIM Young Creative Program คร งท 2 ( 8 ก.ย. 55) คร คน น กเร ยนจานวน คน คร คน น กเร ยนจานวน คน คร คน น กเร ยนจานวน คน คร คน น กเร ยนจานวน คน คร คน ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 34 ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม 1 นาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 4, , ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบส ารวจความค ดเห น คน เป นคร 3 คน ผ ปกครอง 3 คน น กเร ยน 28 คน ท รายการ ผลการประเม นความค ดเห น ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ 1 ความเหมาะสมในการเผยแพร ข าวสารเก ยวก บการจ ดก จกรรม มาก 2 ความเหมาะสมของช วงเวลาในการจ ดก จกรรม มาก 3 น กเร ยนม โอกาสฝ กใช ท กษะทางภาษา มากท ส ด 4 น กเร ยนได เร ยนร และม ประสบการณ ตรง ท งด านภาษาและว ฒนธรรม มากท ส ด

52 5 น กเร ยนร จ กค ดเป น ทาเป น และแก ป ญหาเป น มาก 6 น กเร ยนม ความค ดร เร มสร างสรรค ในการเข าร วมก จกรรม มาก 7 น กเร ยนม ท กษะในการท างานร วมก น มาก 8 น กเร ยนเห นประโยชน จากการเข าร วมก จกรรม มาก ค าเฉล ย 4.44 มาก - ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น. 1. ก จกรรมน าสนใจมากแต ไม ควรจ ดก จกรรมต ดก บช วงแข งข นท กษะ 2. ควรเพ มระยะเวลาการจ ดก จกรรมให มากกว าน 3. อยากให จ ดก จกรรมแบบน ท กป 4. อยากให โรงเร ยน Kingsbridge Community College ทาบ ตรประจาต วน กเร ยนให ช วคราว เพ อใช ในการเข าชมสถานท ต างๆ 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน - 8. ข อเสนอแนะ ควรม การประชาส มพ นธ ก จกรรมมากกว าน

53 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมนาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

54 แบบบ นท กการนาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท ท ว น เด อน ป รายการ หน วยงานท จ ด น กเร ยนท เข าร วมก จกรรม คร ผ ด แล นายส รศ กด ห งส วรรณ ม. 6/ ก.ค. 55 ก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร ก บเจ าของภาษา โรงเร ยน วช รธรรมสาธ ต และ โรงเร ยน Kingsbridge Community 2 10 ส.ค.55 ก จกรรมค ายพ ฒนาการ เร ยนร ภาษาและ ศ ลปว ฒนธรรมจ น ณ บ านเซเว ยร (อน สาวร ย ช ยสมรภ ม ) ส.ค.55 ก จกรรมค ายภาษาและ ว ฒนธรรมฝร งเศส ณ ชลพฤกษ ร สอร ท จ งหว ดนครนายก โรงเร ยน วช รธรรมสาธ ต ศ นย พ ฒนาว ชาภาษา ฝร งเศส สพม.2 สมาคมคร ภาษา ฝร งเศสแห งประเทศ ไทยร วมก บม ลน ธ ส งเสร มภาษาฝร งเศส ศ กษา นายณชนก ยาจ ตต ขจรเวค น ม. 4/9 ม. 4/9 นางสาวพ ม นางสาวอร ชพร ไชยร ตน ม. 4/9 นางสาวอ ญมณ โหมดน า ม. 4/9 นางสาวนภ ส ด ประเสร ฐ ม. 6/8 นางสาวส ร ธร แสงมาศ ม. 6/8 นางสาววราภรณ อภ ญญาภ บาล ม. 6/8 นางสาวล ลน ลล ต เหล าพ ช ต ม. 6/8 นางสาวว ชราภรณ เสร มส ร ภ ม ม. 6/8 น.ส.ปร ญาพ ชญ ทองเพ งธนานนท ม. 6/8 นางสาวศ ภร ตน กองคา ม. 6/8 นางสาวพรท พย แซ ต ง ม. 6/8 นางสาว เกศ น ย นยง ม. 5/6 นางสาว อ ญมณ พ มว ลย ม. 5/6 นางสาว ร งรว น ไกรรอด ม. 5/6 นางสาว น ตยา คาสน ท ม. 5/6 นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ นางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย นางเกษรา ก องศ กด ศร 4 24 ส.ค.55 ก จกรรมพ ฒนา ศ กยภาพน กเร ยนเพ อ การสอบ PAT 7 ณ โรงเร ยนเตร ยม อ ดมศ กษาพ ฒนาการ ร ชดา 5 8 ก.ย. 55 โครงการ PIM Young Creative Program คร งท 2ณ สถาบ นการ จ ดการป ญญาภ ว ฒน ศ นย เคร อข าย พ ฒนาการเร ยนการ สอนภาษาญ ป น นายกฤษณะ ส ร ยาจต รดา ม. 6/6 นางสาวแคทร ยา ช ดชมนาด ม. 6/6 นางสาวอรอนงค อาจดวงด ม. 6/6 นางสาวส จ ตรา ร นเร ง ม. 6/6 นางสาววณ ฐชา ไหมศร ม. 6/6 นางสาววาสนา ตรวจมรรคา ม. 6/6 นายสรส ทธ เจ ยงส ทธ ม. 6/6 นางสาวจ นจ รา แซ เต ยว ม. 6/6 นางสาวณ ฐธ ดา สง าพล ม. 6/6 นางสาวส จ ตรา ไล ทองคา ม. 6/6 นางสาวณ ฐฌา แก วปนทอง ม. 6/6 นางสาวว ร ลพ ชร เม องรมย ม. 6/6 สมาคมฝร งเศส นางสาวอรจ รณ ฐ ร กษ พ นธ ม. 6/5 นางสาวธารว มล ล อว ฒ กร ม. 6/5 นางสาวชน นาถ อย แย ม ม. 6/8 นางสาวปานชนก แซ ล ม ม. 6/8 นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย นางเกษรา ก องศ กด ศร นางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ

55

56

57

58 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาระด บม ธยมศ กษา ตามหล กส ตรและ ส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด านมาตรฐานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 11 ต วบ งช ท 11.1 มาตรฐานท 13 ต วบ งช ท 13.1 ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 12 แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวส ก ญญา มหาฤทธ, นายส ชาต ร ตนเมธาก ร ระยะเวลาดาเน นการ พฤษภาคม ก มภาพ นธ 2556 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต หล กการและเหต ผล การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นน กเร ยนเป นศ นย กลาง ส อการสอนน บเป นองค ประกอบท สาค ญย ง ท จะช วยให น กเร ยนค ด เป นทาเป นแก ป ญหาเป นอย างม เหต ผล ด งน นการจ ดการศ กษาในป จจ บ นจ งเน นการสร างบรรยากาศแห งการเร ยนร คร ต องม ความสามารถผล ต และพ ฒนาส อการสอน นว ตกรรม เทคโนโลย ให สอดคล องก บเน อหาและกระบวนการการเร ยนร เพ อให โรงเร ยนก าวเข าส มาตรฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศจ งจ ดท าก จกรรมพ ฒนาส อการสอนข น โดยม งให คณาจารย ในกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศพ ฒนาปร บปร งและผล ตส อการสอนให ม ประส ทธ ภาพและท นสม ยอย เสมอ ตลอดจนฝ กให น กเร ยนสามารถผล ตส อได ด วย ตนเอง จะเป นส งกระต นให น กเร ยนอยากร อยากเห น และแสวงหาความร ใส ตน การดาเน นก จกรรมบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดอย ในระด บด จ งได จ ดก จกรรมน อย างต อเน อง 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสน บสน นและส งเสร มให คร ผล ตและพ ฒนาส อการสอนท หลากหลาย 2.2 เพ อพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา 2.3 เพ อกระต นให น กเร ยนม ความสนใจในว ชาภาษาต างประเทศมากข น 3. ต วช ว ดความสาเร จ ความพ งพอใจของผ ผล ตและใช ส อการเร ยนการสอน 4. เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ คร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศร อยละ 100 ผล ตส อการเร ยนการสอนท หลากหลาย 3.2 ด านค ณภาพ คร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศม ส อการเร ยนการสอนท หลากหลายเพ มข น

59 งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม พ ฒนาส อการสอน คร จานวน 16 คน (กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ) คร กล มสาระการ เร ยนร ภาษาต างประเทศ ร อยละ 90 ม ส อการ สอนท ม ประส ทธ ภาพ มากข น ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 16 ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม 1 ค าว สด (เอกสาร อ ปกรณ ) 29,000 ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบส ารวจความค ดเห น คน เป นคร จานวน คน ผลการประเม นความค ดเห น รายการ ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ 1. ว สด อ ปกรณ ท ใช ในการผล ตส อท นสม ยและเพ ยงพอต อ ความต องการ 2. ส อการเร ยนการสอนท ผล ตม ความเหมาะสม น าสนใจ สอดคล องก บเน อหาและกระบวนการเร ยนร 3. ความเหมาะสมของส อก บก จกรรมการเร ยนร ประจาบทเร ยน 4. น กเร ยนม ความพ งพอใจก บการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช ส อ 5. การผล ตส อกระต นให น กเร ยนอยากร อยากเห นและแสวงหาความร ใส ตน 6. ท านพ ฒนา ปร บปร งและผล ตส อการสอนให ม ประส ทธ ภาพและท นสม ย อย เสมอ มาก มาก มาก มาก มากท ส ด มาก 7. การดาเน นก จกรรมบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนด มาก ค าเฉล ย 4.32 มาก

60 -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น 1. อยากให ม การจ ดซ อว สด อ ปกรณ ให หลากหลายและเล อกว สด ท ม ค ณภาพด 2. ควรจ ดหาคร ภ ณฑ เช น ต หร อช นวางของ สาหร บแสดง / เก บร กษาส อหลากประเภทท ผล ตข นมาเน องจากในป จจ บ นการเก บร กษาส อย ง ไม ค อยเหมาะสม ท าให เก ดความเส ยหายได ง าย 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน การประมาณการค าว สด อ ปกรณ บางอย างม ความคลาดเคล อนส ง 8. ข อเสนอแนะ ควรจ ดหาคร ภ ณฑ เช น ต หร อช นวางของ สาหร บแสดง / เก บร กษาส อหลากประเภทท ผล ตข นมาเน องจากในป จจ บ นการเก บร กษาส อย งไม ค อย เหมาะสม ท าให เก ดความเส ยหายได ง าย

61 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมพ ฒนาส อการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

62 ก จกรรมพ ฒนาส อการสอน จ ดซ อว สด อ ปกรณ เพ อเอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนและการผล ตส อให หลากหลาย 1. ว ทย ซ ด จานวน 2 เคร อง 2. ไมโครโฟน พร อมลาโพง 3. เคร องprinter canon pixma mp287

63 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา 2555 ศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศส /กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ... ช อโครงการ : เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม : พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน Bachotage pour le DELF สนองกลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการ เร ยนร สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กรพด บตามหล กส ตรและส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการ เร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 5... ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน.(ค าใช สอย) ล กษณะโครงการ ใหม. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศส ผ ร บผ ดชอบ นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ. ระยะเวลาดาเน นการ ว นท..1..เด อน ธ นวาคม..พ.ศ ส นส ด ว นท..20..เด อน...มกราคม หล กการและเหต ผล ด วยว ตถ ประสงค หล กของการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศสน นน กเร ยนต องสามารถส อสารภาษาได ท ง ท กษะฟ ง ท กษะ พ ด ท กษะอ านและท กษะเข ยน ด งน นผ สอนจ งต องจ ดการเร ยนการสอนเพ อให ผ บรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวและเพ อ เป นการย นย นในค ณภาพผ เร ยนด งกล าวทางศ นย พ ฒนาค ณภาพภาษาฝร งเศสเห นสมควรให ม การประเม นผลการเร ยน การสอนภาษาฝร งเศสในโรงเร ยนในศ นย โดยการส งน กเร ยนเข าสอบว ดความร และท กษะภาษาฝร งเศสระด บ มาตรฐานสากล DELF A1 DELF A2 และเพ อเป นการเตร ยมความพร อมให น กเร ยนท จะเข าสอบจ งสมควรจ ด ก จกรรมเตร ยมความพร อมให น กเร ยนท เข าสอบ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยนม ความพร อมเต มตามศ กยภาพในท กด านตามท กาหน ในมาตรฐานสากล 2.2 เพ อพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนให ได ระด บมาตรฐานสากล 2.3เพ อประเม นผลการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศสในระด บช น ม. 4 ม. 6

64 3. ต วช ว ดความสาเร จ น กเร ยนโรงเร ยนในศ นย ฯฝร งเศสท กคนท สม ครสอบว ดความร และท กษะภาษาฝร งเศสเข าร วม ก จกรรมเตร ยมความพร อมร อยละ ผลการปฏ บ ต งาน หมายเหต ก จกรรมย งไม ดาเน นการ 4.1 ด านปร มาณ 4.2 ด านค ณภาพ งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ ก จกรรม พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน Bachotage pour le DELF คณะกรรมการศ นย จานวน...คน เช งค ณภาพ น กเร ยนม ความพ งพอใจ ในการเข าร วมก จกรรม มาก (3.5) ข นไป ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม 1 พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน Bachotage pour le DELF ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ หมายเหต : เง นงบประมาณจากสาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน 8. ข อเสนอแนะ ถ าทางสาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษาย งจ ดสรรเง นมาท กป คณะกรรมการควรเตร ยมแจ งน กเร ยนแต เน นๆ จะได ม เวลาเตร ยมต วเพ อการแข งข น

65 -

66 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา 2555 ศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศส /กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ... ช อโครงการ : เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม : จ ลสารภาษาฝร งเศสสาหร บน กเร ยน สนองกลย ทธ สพฐ. ท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน ององ สนองกลย ทธ สพม.2 ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการ เร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ศธ. ด าน ด านผ เร ยน มาตรฐานท 3... ต วบ งช สมศ. ( ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน.(ค าใช สอย) ล กษณะโครงการ ใหม หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาฝร งเศส ผ ร บผ ดชอบ นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน 2555 ก มภาพ นธ หล กการและเหต ผล ด วยหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ เน นการส งเสร มการอ าน สร างน ส ยร กการอ าน ให ผ เร ยน ด งน นผ สอนนอกจากจะต องจ ดการเร ยนการสอนท ส งเสร มการอ านในห องเร ยนแล วย งควรสร างส อเพ มเต มเพ อน กเร ยน แต ป ญหาท พบอย ค อคร ผ สอนไม ม เวลาจ ดทาเอกสารเสร มเน องจากภาระอ นๆ ด งน นถ าได ม โอกาสร วมม อก นหลายๆคนก จะเป นการ ลดภาระและเอกสารท ได ก จะม ความหลากหลายด วย 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างเสร มน ส ยร กการอ านภาษาฝร งเศสให น กเร ยน 2.2 เพ อพ ฒนาส อการเร ยนการสอนให หลากหลายและท นเหต การณ 2.3. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และร วมม อการทางานระหว างบ คลากรในศ นย ฯฝร งเศส 3. ต วช ว ดความสาเร จ จ ลสารภาษาฝร งเศสจานวน 4,000 ฉบ บเพ อแจกโรงเร ยนในศ นย ฯภาษาฝร งเศส 4. ผลการปฏ บ ต งาน 4.1 ด านปร มาณ จ ดทาจ ลสารภาษาฝร งเศสและแจกแล วจานวน 2,000 ฉบ บ

67 4.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนในศ นย ฯ ฝร งเศสม ความพ งพอใจในจ ลสารท ได ร บในระด บด มากข นไป งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม จ ลสารภาษาฝร งเศสสาหร บน กเร ยน จ ลสารจานวน2,000 ฉบ บ น กเร ยนม ความพ งพอใจ ในการเข าร วมก จกรรม มาก (3.5) ข นไป ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ 1 จ ลสารภาษาฝร งเศส 2 สาหร บน กเร ยน 10,000 บาท - - 9, หมายเหต : เง นงบประมาณจากสาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น หมายเหต โดรงการย งไม ส นส ด 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน 8. ข อเสนอแนะ

68 -

69 ภาคผนวก โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรมจ ลสารภาษาฝร งเศสสาหร บน กเร ยน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555

70

71

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ช อโครงการ การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย เพ อการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงาน พ ฒนาและยกระด บค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ผ ร บผ ดชอบ นางจ รภ ทร พงศ พ ทธ ร จ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information