แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ"

Transcription

1 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

2 สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ บ ต ตามกฎหมาย...4 การรายงานการล วงละเม ด...4 นโยบายการไม ตอบโต ต อก น...4 พน กงานเชฟรอน...6 การเคารพในความแตกต างระหว างบ คคล...6 การให โอกาสอย างเท าเท ยมก น...6 ค าตอบแทนและตำแหน งงาน...7 สารควบค มและสารเสพต ด...7 แอลกอฮอล...7 การป องก นความร นแรงและภ ยค กคามในสถานท ปฎ บ ต งาน...7 การบ นท กข อม ลและการควบค มภายใน...9 หน าท ร บผ ดชอบร วมก นของพน กงาน...9 การควบค มภายใน...9 การตรวจสอบ...9 การท จร ต...9 การหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน...11 หล กเล ยงการร บหร อการให ของขว ญ ค าธรรมเน ยม ส งของ หร อผลประโยชน อ น ๆ การห ามการซ อขายหล กทร พย โดยการใช ข อม ลภายใน...12 ความเป นเล ศในการทำงาน: ความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และประส ทธ ภาพ...14 การป องก นข อม ลและทร พย ส นทางป ญญา...16 การเข าถ งและการใช ข อม ลอย างเหมาะสม...16 การจ ดการข อม ลกรรมส ทธ หร อข อม ลสำค ญ...16 การเก บร กษา หร อการทำลายข อม ลบ นท กของบร ษ ท...17 การขอเร ยกด ข อม ลเน องด วยจ ดประสงค ทางกฎหมาย...17 การใช ระบบคอมพ วเตอร และเคร องม อเทคโนโลย อ น ๆ...17 การใช อ เมลและอ นเทอร เน ต...17 การจ ดการและร กษาข อม ลส วนบ คคล...19 การจ ดการข อม ลส วนต วอย างเหมาะสม...19 กฎหมายต อต านการผ กขาด/การแข งข นธ รก จ...21 ส ญญาข อตกลงก บบร ษ ทค แข ง...21 ความส มพ นธ ก บล กค าและซ พพลายเออร ผลของการล วงละเม ด...21 ก จกรรมของร ฐและความเก ยวพ นทางการเม อง...23 การม ส วนร วมในก จกรรมการล อบบ...23 การให ของขว ญหร อการจ ายเง นให แก เจ าหน าท ของร ฐบาล...23 การสน บสน นทางการเม อง...23 การม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม องด วยตนเอง...23 การดำเน นงานระหว างประเทศ...25 การห ามการต ดส นบน...25 การปฏ บ ต ให สอดคล องก บกฎหมายการค าระหว างประเทศ...25 การร บทราบกฎหมายต อต านการคว ำบาตร...25 นโยบายส ทธ มน ษยชน...27 คำป ดท าย แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

3 ว ถ ทางของเชฟรอน อธ บายถ งความเป นมาของบร ษ ท การดำเน นธ รก จ ปร ชญา และเป าหมายท ประสงค ให บรรล ความสำเร จ ด วยการสร างพ นฐานความเข าใจ ร วมก นให ก บพน กงานและผ ม ส วนเก ยวข องท กคน ว ถ ทางของเชฟรอน ค าน ยม เราสร างรากฐานของบร ษ ทด วยค าน ยมซ งทำให เชฟรอนโดดเด นแตกต างจากผ อ น และเป นแนวทางการดำเน นงาน ของเชฟรอน เชฟรอนดำเน นธ รก จด วยความร บผ ดชอบต อส งคมตามหล กจรรยาบรรณ เคารพกฎหมาย สน บสน นส ทธ มน ษยชนสากล ปกป องส งแวดล อม และนำประโยชน มาส ช มชนท เราทำงานอย ความซ อตรง เราซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น เราดำเน นธ รก จท กประเภทด วย มาตรฐานจรรยาบรรณส งส ด เราร กษาส จจะ ทำในส งท พ ดและ ร บผ ดชอบต อการกระทำและงานท ได ร บมอบหมายให ปฎ บ ต ความไว วางใจ เราไว วางใจ เคารพ และสน บสน นเพ อนร วมงานและพ นธม ตร ตลอดจนดำเน นการต างๆ เพ อให ได ร บความไว วางใจตอบแทน ในล กษณะเด ยวก น ความหลากหลาย เราเร ยนร และเคารพต อว ฒนธรรมท องถ นท เราทำงานอย เราเห น ค ณค าและเคารพต อความเป นเอกล กษณ ของแต ละบ คคลในม มมอง และความสามารถท แตกต างก นไป สภาพแวดล อมการทำงานของ เราเป ดกว างและยอมร บความหลากหลายของบ คคล ท งในด าน ความค ด ความสามารถ และประสบการณ ความค ดสร างสรรค เราม งแสวงหาโอกาส และแนวทางการแก ป ญหาใหม ๆ เราใช ความ ค ดสร างสรรค เพ อให ได ว ธ การแก ไขป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ โดยอาศ ย ประสบการณ รวมท งเทคโนโลย และความอ ตสาหะ ซ งจะช วยให เรา สามารถฝ าฟ นอ ปสรรคและส งท าทายต างๆ เพ อบรรล ผลได ตาม ค าน ยม การเป นพ นธม ตร เราม งม นท จะเป นพ นธม ตรท ด โดยเน นการสร างความส มพ นธ ท เอ อประโยชน ก บท กฝ าย ท งก บร ฐบาล บร ษ ทอ นๆ ล กค า ช มชน และพวกเราก นเอง การปกป องค มครองค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม เราให ความสำค ญส งส ดต อความปลอดภ ยและส ขอนาม ยของ พน กงาน การค มครองส นทร พย และร กษาส งแวดล อม เราม เป าหมายให ได ร บความช นชมในผลการดำเน นงานท ด เล ศ ระด บสากล ด วยการนำระบบบร หารจ ดการความเป นเล ศใน การปฏ บ ต งาน (Operational Excellence Management System) มาใช อย างเคร งคร ด ผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง เราม งม นท จะสร างความเป นเล ศให ก บงานท กอย างท เราทำ และ พร อมท จะปร บปร งต อไปอย างต อเน อง เราปรารถนาท จะบรรล ผล สำเร จท เหน อกว าความคาดหมายท งของเราเองและผ อ น เราท มเท พล งและตระหน กถ งความเร งด วนในการทำงาน เพ อม งส ความสำเร จ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

4 สารจากค ณจอห น ว ตส น บร ษ ทเชฟรอนของเราได ส งสมก ตต ศ พท ท ด ท วโลกในเร องความซ อ ส ตย ส จร ต จ งเป นหน าท ของท กคน-ท กฝ ายในบร ษ ทท จะต องร กษา ความไว เน อเช อใจของผ ม ส วนได เส ยของเรา ซ งในเร องน แนวทาง การดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอนได ถ กออกแบบ มาช วยพวกเราให บรรล หน าท น น แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณอธ บายนโยบาย ของเชฟรอนสำหร บการดำเน นธ รก จท วโลก พวกเราท กคน ไม ว าจะเป นล กจ าง เจ าหน าท หร อกรรมการบร ษ ท จะต องม งม นท จะเข าใจแนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ ตลอดจน ถ อปฏ บ ต ตามหล กการด งกล าวด วย หล กการน นอกจากจะสน บสน นการปฏ บ ต ตามกฎหมายต างๆ ท บ งค บใช แล ว หล กการย งแสดงว ธ ปฏ บ ต ท เหมาะสมท พวก เราสามารถประย กต ค าน ยมของบร ษ ทในงานได ท กว น ค า น ยมของบร ษ ทท ปรากฎในว ถ เชฟรอนก เป นพ นฐานของแนว ทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณน พ ดง ายๆ ก ค อ การบรรล เป าหมายอย างถ กว ธ น นเอง ความซ อตรง ความไว วางใจ ความหลากหลาย ความค ด สร างสรรค การเป นพ นธม ตร การปกป องค มครอง- ค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม และผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง เหล าน ล วนแต เป นค าน ยมหล กของว ถ เชฟรอน ซ งเป นต วกำหนดพฤต กรรมทางธ รก จของเรา เราเช อว าเม อเรา ประย กต หล กจร ยธรรมในการต ดส นใจทางธ รก จ บร ษ ทของเราก จะ ประสบความสำเร จได ในท ส ด ค าน ยมเหล าน เปร ยบเสม อนหางเส อนำการกระทำต างๆ ของเรา ทางด านธ รก จด วยความร บผ ดชอบต อส งคมและจร ยธรรม และทำเชฟรอนให โดดเด นในสายตาของผ ม ส วนได เส ยของเรา ในฐานะบร ษ ทและป จเจกชน เราเคารพกฎหมาย สน บสน น ส ทธ มน ษยชนสากล ปกป องส งแวดล อม พยายามบรรล ความ เป นเล ศทางปฏ บ ต การ และสร างสรรค ผลประโยชน ให ก บบรรดา ช มชนท ซ งเราปฏ บ ต งาน ท ามกลางสภาพการแข งข นของโลกท กว นน บางคร งเราย อมต อง เผช ญสถานการณ ต างๆ ซ งเป นต วทดสอบด ลยพ น จและความซ อตรง ของเรา เม อการทดสอบเก ดข น เราสามารถใช แนวทางการดำเน น ธ รก จและหล กจรรยาบรรณของบร ษ ทช วยเราในการตอบคำถาม เหล าน ก อนลงม อปฏ บ ต ว า ส งน ถ กกฎหมายและเป นไปตามนโยบายบร ษ ทหร อไม ส งน เป นไปตามว ถ เชฟรอนหร อไม ถ าส งน เป ดเผยส สาธารณะ ฉ นจะอ ดอ ดใจหร อไม ผมสน นสน นท กคนให อ าน ทำความเข าใจ และท สำค ญย งค อปฏ บ ต ตามแนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณและอย าล งเลท จะขอความช วยเหล อเด ดขาดเม อท านเผช ญประเด นป ญหากฎหมาย การปฏ บ ต ตามกฎ หร อประเด นจร ยธรรม จอห น ว ตส น ประธานกรรมการและผ บร หารส งส ด 2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

5 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ช วยให เราเข าใจว าจะนำค าน ยมของเชฟรอนไปใช ก บการดำเน นงานปกต ประจำว นของเราอย างไร แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอนสร างข น บนพ นฐานจากค าน ยมหล กของเรา และเน นหล กการท จะช วยแนะ แนวทางปฏ บ ต ในการดำเน นธ รก จของเรา ม การจ ดเตร ยมคำถาม และคำตอบสำหร บสถานการณ ท ค ณอาจพบในงานของค ณ และ แสดงข อม ลท ต ดต อต างๆ ท ค ณจะสามารถต ดต อได เม อค ณต องการ ความช วยเหล อหร อข อม ลเพ มเต ม อย างไรก ตาม แนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ไม อาจครอบคล มถ งสถาน- การณ ท กอย างท อาจเก ดข นได ในท ทำงาน รวมท งไม สามารถแสดง นโยบายและข นตอนการทำงานท งหมดของเชฟรอนได บร ษ ทฯ จ ง ใช แนวทางประพฤต ปฏ บ ต น สำหร บเป นค ม อเก ยวก บมาตรฐาน จรรยาบรรณของเรา และเพ อเป นข อม ลในการต ดต อหน วยงานต างๆ ท ร บผ ดชอบ ท ค ณสามารถสอบถามหร อขอความช วยเหล อได เม อพวกเราท กคนสามารถปฏ บ ต ได ตามแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ด วยความม งม นของเราอ นเป นค าน ยมท เราส อสารออกไป จะทำให เชฟรอนได ร บคำช นชมในฐานะท เป นพ นธม ตรธ รก จ และในฐานะ พลเม องท ม ค ณค าในช มชนโลกใบน ข อควรจำสำค ญค อ การละเม ด แนวทางประพฤต ปฏ บ ต หร อนโยบายท อ างถ งในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น อาจส งผลให เก ดการลงโทษทางว น ย รวมถ งการเล กจ างหร อ การดำเน นคด อาญาได การใช แนวทางประพฤต ปฏ บ ต อ านแนวทางประพฤต ปฏ บ ต ต งแต ต นจนจบ ค ดถ งการนำแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ไปใช ก บงานของค ณ และพ จารณาว ธ ร บม อก บสถานการณ ต างๆ เพ อหล กเล ยงการดำเน นการท ไม เหมาะสม ผ ดกฎหมาย หร อผ ดจรรยาบรรณ ใช คำถามและคำตอบเพ อช วยให มองเห นภาพสถานการณ ท ค ณอาจประสบได ช ดเจนข น หากค ณม ข อสงส ย ให สอบถามห วหน างาน ผ จ ดการ หร อต ดต อบ คคลอ นท อย ในรายช อแหล งอ างอ งในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น การต ดส นใจอย างม จรรยาบรรณ การต ดส นใจอย างม จรรยาบรรณสำค ญมากต อความสำเร จของบร ษ ท การต ดส นใจบางอย างทำได ง ายและช ดเจน แต บางคร งอาจไม เป นเช นน น เม อเผช ญก บสถานการณ ท ย งยาก ให ถามต วเองด วยคำถามด านล างน เพ อช วยให เราสามารถต ดส นใจได อย างถ กต องตามหล กจรรยาบรรณ คำตอบท งส ข อต องเป น ใช จ งจะแสดงว าการกระทำน นถ กจรรยาบรรณและสอดคล องตามค าน ยมของเชฟรอน 1. การกระทำน นถ กกฎหมายหร อไม หากค ณค ดว าการกระทำน นอาจผ ดกฎหมาย ให หย ดการดำเน นการ และหากค ณต องการทราบข อม ลเพ มเก ยวก บกฎหมายท บ งค บใช ในสถานการณ ท ระบ ให ปร กษาห วหน างาน ผ จ ดการ หร อแผนกกฎหมายของเชฟรอน 2. การกระทำน นสอดคล องก บนโยบายบร ษ ทหร อไม หากการกระทำน นไม สอดคล องก บนโยบายบร ษ ท ค ณไม ควรดำเน นการต อ 3. การกระทำน นสอดคล องก บว ถ ทางของเชฟรอนหร อไม พ จารณาว าการกระทำน นสอดคล องก บค าน ยมหล กของบร ษ ทของเราหร อไม 4. หากเร องน เป ดเผยส สาธารณชน เราจะสะดวกใจหร อไม ถามต วค ณเองว าค ณจะต ดส นใจเช นเด มหร อไม หากค ณทราบว าเร องน จะถ กต พ มพ บนหน าหน งส อพ มพ ฉบ บว นพร งน แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

6 บทบาทและความร บผ ดชอบ เราแต ละคนม หน าท แจ งเร องราวท เก ดข น เราต องปฏ บ ต ตามต วบทกฎหมาย ท งท เป นลายล กษณ อ กษร (letter) และท เป นเจตนารมณ (spirit) ของกฏหมายน นตลอดเวลา ท งในเวลาทำงานและในเวลาส วนต ว แต ละประเทศท บร ษ ทของเรา ดำเน นธ รก จ ต างม กฎหมาย ข อบ งค บ และขนบธรรมเน ยมของต วเอง ในบางคร ง อาจม ความแตกต างทางกฎหมายอย างมากในประเทศ หน งก บประเทศอ นๆ และระหว างภ ม ภาคหน งก บภ ม ภาคอ นๆ แม จะ อย ในประเทศเด ยวก น อย างไรก ตาม ไม ว าเราจะทำงานท ใด เรา ท กคนต องเคารพต อกฎหมายท บ งค บใช ท งหมด และปฏ บ ต ตาม นโยบายในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต ของเรา อำนาจและหน าท นอกจากการร บทราบและทำความเข าใจแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น แล ว เราแต ละคนต องเข าใจก บระด บอำนาจหน าท ท ม ให ในงานของ เราด วย เราต องดำเน นการต างๆ อย างระม ดระว งภายใต ขอบเขตของ อำนาจหน าท น น แนวทางปฏ บ ต ไม ม แนวทางประพฤต ปฏ บ ต หร อค ม อใดสามารถให คำตอบท ครบ ถ วนสมบ รณ สำหร บท กคำถาม ท ส ดแล ว เราต องเช อม นในสาม ญ สำน กท ด ของเราเก ยวก บส งท มาตรฐานระด บส งของบร ษ ทต องการ รวมถ งทราบว าเม อใดควรจะขอคำแนะนำเก ยวก บการกระทำท เหมาะสม เราควรขอคำแนะนำโดยเฉพาะเจาะจงเม อถ งเวลาท ต อง การ จากห วหน างาน ผ จ ดการ แผนกกฎหมายของเชฟรอน กล ม กำก บด แลการปฏ บ ต งานของบร ษ ท หร อผ ประสานงานด านการ ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบในพ นท ของค ณ งานบางอย างอาจต องการข อม ลท ละเอ ยดข นเก ยวก บการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบนอกเหน อจากท ระบ ในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ในกรณ ด งกล าว ผ จ ดการหร อห วหน างานจะแนะนำให เราค นหา ข อม ลเพ มเต มในนโยบายของบร ษ ท และค ม อเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Manual of Compliance Procedures and Guidelines: MCPG) การปฏ บ ต ตามกฎหมาย เราต องปฏ บ ต ตามแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น และนโยบายท งหมด ของบร ษ ท หากเราไม สามารถกระทำตามได เราอาจถ กดำเน นการ ทางว น ย ซ งอาจร นแรงถ งข นเล กจ างได ในทำนองเด ยวก น ห วหน า งาน ผ จ ดการ เจ าหน าท หร อผ อำนวยการคนใดท ร บทราบว าม การ ละเม ดเก ดข น แล วไม รายงานและดำเน นการแก ไขในท นท อาจได ร บ ผลเช นเด ยวก น คณะกรรมการกำก บงานตรวจสอบ ซ งสน บสน นโดยคณะกรรมการ กำก บด แลนโยบายของบร ษ ท ประกอบด วยผ บร หารอาว โสในบร ษ ท ม หน าท ด แลการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของท งบร ษ ท แต ละหน วยงาน ม คณะกรรมการตรวจสอบหร อกำก บด แลของตนเอง เพ อด แลร บผ ด ชอบเฉพาะสำหร บหน วยงานน น ร ปแบบน ม กใช ในหน วยธ รก จท อย ภายในหน วยงาน การรายงานการล วงละเม ด เราต องรายงานเร องท เก ดข นท นท หากสงส ยว าอาจม พน กงานใน เชฟรอนหร อต วแทนของเชฟรอนได ละเม ดนโยบายบร ษ ทหร อ กฎหมายในท องถ น อ กท งต องรายงานก จกรรมอ นใดก ตาม ท อาจ ทำลายช อเส ยงของบร ษ ท แหล งอ างอ งหน งท เราม ให ค อ สายด วน เชฟรอน (Chevron Hotline) ค ณสามารถต ดต อหร อส งรายงาน ไปท สายด วนน ซ งเป ดดำเน นการตลอด 24 ช วโมง ท กว น นโยบายการไม ตอบโต ต อก น เชฟรอนจะไม ยอมร บและอดทนต อการแก แค นในร ปแบบใดๆ ท ม ข นเป นการตอบโต สำหร บรายงานท แจ งด วยความบร ส ทธ ใจ การตอบ โต น หมายรวมถ งการกระทำท เห นได อย างช ดเจน เช น การไล ออก การโยกย าย การลดตำแหน ง หร อการกล าวโจมต ในท สาธารณะ รวมท งการกระทำแบบแอบแฝงอ น เช น การหล กเล ยงไม เผช ญหน า การไม เช ญเข าร วมก จกรรมทางส งคมหร อก จกรรมเก ยวก บงาน และ อ นๆ ท งน ไม ว าการกระทำน นจะเป นการกระทำโดยพน กงานระด บ ใดก ตาม แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

7 คำถามและคำตอบ Q ด ฉ นพบเห นสถานการณ ท สงส ยว าจะเป นการละเม ด แนวทางของเชฟรอนเก ดข น ด ฉ นควรรายงานสถานการณ น หร อไม หากด ฉ นย งไม แน ใจน กว ากรณ น จะเป นป ญหาจร ง A พน กงานม หน าท ต องรายงานเหต การณ ต างๆ ท อาจเป นการ ละเม ดแนวทางของเชฟรอน ต อห วหน างานหร อแหล งอ างอ งอ นของบร ษ ท ทราบท นท ท งน นอกจากค ณสามารถรายงานต อห วหน างานของค ณให ทราบแล ว ค ณย งอาจโทรรายงานไปท สายด วนเชฟรอนได เราจะพ จารณา รายงานของค ณอย างจร งจ ง และดำเน นการสอบสวนตามท เห นสมควรและ เหมาะสม ค ณควรรายงานเร องท ค ณสงส ย แม ว าท ายส ดแล วอาจไม ม อะไร เก ดข นก ตาม เพราะย งด กว าเพ กเฉยต อกรณ ท อาจเป นการละเม ดต อ กฎหมายหร อนโยบายบร ษ ท Q หากด ฉ นพบเห นสถานการณ ท น าสงส ย ด ฉ นควรต ดต อ สายด วนเชฟรอน หร อควรปร กษาก บห วหน างานของด ฉ น A ค ณไม จำเป นต องต ดต อสายด วนเชฟรอน หากค ณสามารถแก ไข สถานการณ น นได ด วยการปร กษาก บห วหน างาน ผ บร หาร หร อฝ าย ทร พยากรบ คคลของค ณ สายด วนเชฟรอนเหมาะสำหร บบ คคลซ งอาจ ไม สะดวกใจในการไปปร กษาก บห วหน างาน ผ บร หาร หร อฝ าย ทร พยากรบ คคล สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ท 1: ว ถ ทางของเชฟรอน 2: ค ม อเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ แหล งอ างอ งเพ มเต ม: ว ถ ทางของเชฟรอน ว ถ ทางของเชฟรอน อธ บายถ งความเป นมา การดำเน นธ รก จ ปร ชญา และเป าหมายของเราท ต องการทำให สำเร จ ว ถ ทางของเชฟรอน ย งเป น ส งท สร างพ นฐานความเข าใจร วมก น สำหร บพน กงานท กคน ตลอดจนผ คนท เราต ดต อเก ยวข องด วย เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนได ท : ค ม อเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ศ กษาค ม อบร ษ ทเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ เพ อค นหาข อม ลเพ มเต มเก ยวก บกฎหมายท บ งค บใช นโยบาย และ ข นตอนการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ท เก ยวข องเป นประเด นกล าวถ งในแนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ เย ยมชมอ นทราเน ตของ เชฟรอนได ท การขอคำแนะนำหร อแจ งเร องท ก งวล ต ดต อห วหน างาน ผ จ ดการ หน วยงานกำก บด แลการปฏ บ ต งานของบร ษ ท หร อหน วยประสานงานด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ หร อ ผ ประสานงานสำหร บหน วยงานของค ณ สายด วนเชฟรอน การรายงานกรณ ท ต องสงส ยว าอาจเป นการละเม ดต อกฎหมายหร อนโยบายบร ษ ทฯ โดยใช สายด วนเชฟรอน หากการรายงานน นเป นไปอย าง บร ส ทธ ใจ บร ษ ทฯ ร บรองว าผ รายงานจะไม ได ร บผลกระทบในเช งลบใดๆ อ นเน องมาจากการรายงานน น รวมท งจะไม อน ญาตให ม การตอบโต หร อแก แค นใดๆ เก ดข นต อผ รายงาน เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนได ท สำหร บ ข อม ลเพ มเต ม แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

8 พน กงานเชฟรอน เราเห นค ณค าความเป นเอกล กษณ ของแต ละบ คคลในม มมองและความสามารถท แตกต างก นไป เราเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของบร ษ ท และเป นป จจ ยสำค ญต อ ความสำเร จของบร ษ ท ในการทำงานประจำว นของเรา เราใช ความค ดสร างสรรค ประสบการณ เทคโนโลย และความอ ตสาหะ เพ อค นหาแนวทางการแก ป ญหาในเช งปฏ บ ต ได จร งและแตกต าง ไปจากแนวทางเด มๆ สำหร บความท าทายท เก ดข น ค าน ยมของ เราทางด าน ความค ดสร างสรรค และ ผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง คงไร ความหมาย หากเชฟรอนไม ม พน กงานท ม ค ณภาพส ง และไม ม การดำเน นงานเพ อพ ฒนาพน กงานอย างต อ เน อง การเคารพในความแตกต างระหว างบ คคล ความหลากหลาย เป นค าน ยมท สำค ญอย างหน งท เชฟรอน ตามท กล าวไว ในว ถ ทางของเชฟรอน คำน หมายถ ง เราเร ยนร และเคารพ ต อว ฒนธรรมท องถ นท เราทำงานอย เราย งเห นค ณค าของ ความ เป นเอกล กษณ ของแต ละบ คคลในม มมองและความสามารถท แตก ต างก นไป เราส งเสร มให เก ดความหลากหลายภายในพน กงานของ เรา และม สภาพแวดล อมเฉพาะท ช วยให เราแต ละคนสามารถม ส วน ร วมและท มเทเพ อความสำเร จของเชฟรอนได อย างเต มท การให โอกาสอย างเท าเท ยมก น นโยบายของเราต อต านการเล อกปฏ บ ต โดยจ ดให ตำแหน งของเราม ความหลากหลาย บร ษ ทปฏ บ ต ตามกฎหมายท ห ามการเล อกปฏ บ ต ในการจ างงาน ไม ว าจะทำธ รก จใดก ตาม นโยบายของเชฟรอนค อให โอกาสการจ างงานอย างเท าเท ยมก น และปฏ บ ต ต อผ สม ครและพน ก งานอย างเท าเท ยมก นโดยไม ม อคต รวมท งท กคนท เชฟรอนไม ควร กระทำการใดท อาจถ อเป นการเล อกปฏ บ ต อย างไม ถ กต องในเร อง ด งต อไปน เช อชาต ศาสนา ส ผ ว ส ญชาต อาย เพศ ความเบ ยงเบนทางเพศ ความพ การ สถานะการเกณฑ ทหาร แนวค ดทางการเม อง ความพ งพอใจทางเพศ ในสหร ฐอเมร กา ห ามม การเล อกปฏ บ ต ในเร องของการจ างงาน อ ตราค าจ าง การเล อนตำแหน ง การปร บลดตำแหน ง การโยกย าย การปลดพน กงาน หร อการเล กจ าง ซ งในหลายๆ ประเทศก ม กฎหมายต อต านการเล อกปฏ บ ต ท ม ล กษณะคล ายคล งก น แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

9 ค าตอบแทนและตำแหน งงาน บร ษ ทของเราย ดม นในปร ชญา จ ายค าตอบแทนตามผลงาน เรา บร หารจ ดการค าจ าง เง นเด อน และผลประโยชน เพ อให เราคงอย ใน ระด บท สามารถแข งข นได ในตลาด ซ งช วยให เราสามารถจ งใจและ ร กษาบ คคลากรท ม ค ณภาพยอดเย ยมไว ได ด วยการให ผลตอบแทน และรางว ลสำหร บผลงานช นเย ยม แนวทางการจ ายค าตอบแทนน สน บสน นค าน ยมของเราในด าน ผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง เชฟรอนไม ร บประก นการจ างงานเป นการเฉพาะของบางตำแหน ง งาน หร อการจ างงานเป นการเฉพาะของช วงเวลาใดเวลาหน งสำหร บ พน กงานรายใด สารควบค มและสารเสพต ด บร ษ ทห ามการใช ครอบครอง จ ายแจก ซ อ หร อขายสารควบค มใน สถานท ของบร ษ ทขณะดำเน นธ รก จให ก บบร ษ ท หร อขณะควบค ม เคร องม อของบร ษ ท สารควบค ม รวมถ ง: สารเสพต ดผ ดกฎหมายและสารท ก อให เก ดความม นเมา การครอบครองยา และการใช ยาท ม ได ม ใบส งยาโดยแพทย อย างถ กต อง หร อ สารเสพต ดอ นๆ ท ผ ดกฎหมาย แอลกอฮอล ห ามการใช ครอบครอง แจกจ าย ซ อ หร อขายแอลกอฮอล โดยบ คคล ใดบ คคลหน งในสถานท ของบร ษ ทฯ หร อขณะควบค มคร องม อของ บร ษ ทฯ เว นแต จะได ร บอน ญาตไว ก อนแล วจากฝ ายจ ดการของบร ษ ทฯ ในบางสถานการณ เช น แอลกอฮอล ท อาจได ร บอน ญาตให ม ได ใน การจ ดก จกรรมของบร ษ ท แต ท งน ต องได ร บคำอน ญาตเป นการล วง หน าจากหน วยงานปฏ บ ต การ หร อฝ ายจ ดการท ร บผ ดชอบของบร ษ ท และห ามบ คคลใดก ตามท ม นเมาจากแอลกอฮอล เข าไปสถานท ประกอบการของบร ษ ทฯ หร อม ส วนในการปฏ บ ต งานของบร ษ ท หร อควบค มเคร องม อของบร ษ ทฯ ท งน รวมถ งการห ามใช แอลกอฮอล ใดๆ ท เป นสาเหต ทำให ผลงานออกมาท ไม เป นท ยอมร บ หร อทำให ผลงานผ ดไปจากปกต ตามท กฎหมายอน ญาต ในกรณ ท จำเป น บร ษ ทฯ อาจดำเน นการ ตรวจหาและตรวจสอบการใช สารเสพต ดและแอลกอฮอล ในหน วยงานธ รก จของเซพรอนจำนวนมากท วโลก บร ษ ทฯ ม หน วย งานท สามารถช วยให พน กงานดำเน นจ ดการก บป ญหายาเสพต ดหร อ แอลกอฮอล ได สำหร บข อม ลเก ยวก บบร การช วยเหล อพน กงานและ ค ณภาพช ว ตในการทำงาน โปรดไปท เว บไซต ของฝ ายทร พยากร บ คคล หร อต ดต อห วหน างานหร อฝ ายทร พยากรบ คคล การป องก นความร นแรงและภ ยค กคามในท. สถานท ปฏ บ ต งาน บร ษ ทห ามกระทำการร นแรงหร อข มข จะกระทำการร นแรงต อเพ อน ร วมงาน ผ มาเย อน หร อบ คคลอ นใดท อย ในสถานท ปฏ บ ต งานของ บร ษ ท หร อม การต ดต อก บพน กงานเก ยวก บหน าท งาน การข มข กระทำการร นแรงไม ว ากรณ ใดก ตาม ถ อเป นเร องร ายแรง พน กงาน ต องรายงานเหต การณ ด งกล าวท นท กรณ ม การข มข เก ดข น ควรรายงานไปท หน วยงานด านความ ปลอดภ ยของบร ษ ทฯ (Global Security) และ/หร อเจ าหน าท ตำรวจ เชฟรอนให คำม นว าสถานปฏ บ ต งานของเชฟรอนน นปราศจากการ ค กคามท ผ ดกฎหมาย หากค ณถ กค กคาม ค ณควรรายงานเร องน ให ก บห วหน างาน ผ บร หาร ฝ ายทร พยากรบ คคล หร อสายด วนเชฟรอน แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

10 คำถามและคำตอบ Q ด ฉ นขอย ายไปทำงานในแผนกอ น ซ งแผนกน นม แต พน ก งานชายท งหมด 5 คน ผ จ ดการบอกว างานน สำหร บเพศชายเท าน น (ด ฉ นเป นผ หญ ง) ด ฉ นเก ดความร ส กว าถ กเล อกปฏ บ ต ด ฉ นควรทำ อย างไร A หากค ณเช อว าค ณถ กเล อกปฏ บ ต ให รายงานเร องน ต อห วหน า งาน พน กงานของแผนกทร พยากรบ คคล หร อสายด วนเชฟรอน Q เม อวานน ผมโต เถ ยงก บเพ อนร วมงาน ซ งเก อบกลายเป น การทะเลาะว วาทก นเม อเขาท าให ผมไปพบก บเขาด านนอก ผมเช อ ว าเขาอาจพยายามจะด กทำร าย ผมควรทำอย างไร A รายงานเร องน ต อห วหน างานของค ณ หร อพน กงานของฝ าย ทร พยากรบ คคล หากม การข มข ถ งเร องค ณท ก งวลในขณะน ควรรายงาน ไปท หน วยงานด านความปลอดภ ยของบร ษ ทฯ และ/หร อเจ าหน าท ตำรวจ Q ด ฉ นเป นห วหน างานซ งม ล กน องใต บ งค บบ ญชาเพ ยงคนเด ยว และล กน องคนน ม ป ญหาในเร องประส ทธ ภาพการทำงาน ด ฉ นเกรงว า การให ความเห นในเช งลบ อาจทำให ด ฉ นถ กกล าวหาว าด ฉ นกระทำการโดยการเล อกปฏ บ ต ด ฉ นควรทำอย างไร A ให ความค ดเห นต อผ ใต บ งค บบ ญชาท กคนในกล มของค ณอย างสม ำเสมอ ประเม นผลงานอย างย ต ธรรม และทำเอกสารประกอบโดยให ข อเท จจร ง และต วอย าง หากค ณถ กกล าวหาว ากระทำการโดยเล อกปฏ บ ต บร ษ ทฯจะให การสน บสน นค ณ หากค ณต องการความช วยเหล อ ให ปร กษาเร องน ก บฝ าย ทร พยากรบ คคล สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 200: การจ างงาน 202: การค กคาม 210: การเล กจ าง 226: ว น ย 230: ผลตอบแทนโดยรวม 256: แรงงานส มพ นธ 263: สารเสพต ด/สารควบค ม 264: แอลกอฮอล 570: ความปลอดภ ย แหล งอ างอ งเพ มเต ม: บร การช วยเหล อพน กงานและค ณภาพช ว ตในการทำงาน ซ งสามารถช วยเหล อแก ไขป ญหาเก ยวก บงาน ครอบคร ว เร องส วนต ว หร อป ญหาอ น รวมถ งเก ยวก บยาเสพต ดหร อแอลกอฮอล เย ยมชมเว บไซต HR ท : สำน กงานท ออมบ ส เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนท : เว บไซต หน วยงานด านความปลอดภ ยของบร ษ ทฯ ท : และ chevron.com/corphes/corp_er.nsf แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

11 การบ นท กข อม ลและการควบค มภายใน รายการลงบ ญช และข อม ลบ นท กท ถ กต องตามจร ง เป นส งสำค ญในการจ ดการธ รก จของเชฟรอน หน าท ร บผ ดชอบร วมก นของพน กงาน ต องม การจ ดทำรายการลงบ ญช และข อม ลบ นท กของเชฟรอนอย าง ถ กต องและตรงไปตรงมา น กบ ญช ของเราม หน าท เตร ยมข อม ลบ นท ก รายการธ รกรรมต างๆ และพวกเราท กคนม ส วนช วยให เก ดข อม ล บ นท กน น เช น โดยการส งรายงานค าใช จ าย บ นท กการทำงาน เอกสารลงเวลาทำงานและว ดผลงาน รายการลงบ ญช และข อม ล บ นท กท งหมดของเราต องม เอกสารประกอบเพ ยงพอ เพ อให ข อม ล บ นท กของรายการธ รกรรมน นตรวจสอบได ใช ได ถ กต อง และ ครบถ วน รายการลงบ ญช และข อม ลบ นท กท ถ กต องตามจร งเป นส งสำค ญใน การจ ดการธ รก จของเชฟรอน และการร กษาความถ กต องและความ ซ อส ตย ของรายงานการเง นของบร ษ ทและการเป ดเผยข อม ล ท งน สำหร บการรายงานข อม ลก บคณะกรรมการหล กทร พย และตลาด หล กทร พย ของสหร ฐฯ (U.S. Securities and Exchange Commission) และสำหร บการแจ งข อม ลต อสาธารณชนท วไป ด วย ความม งม นท เราม ต อค าน ยมเร อง ความซ อตรง เป นรากฐาน สำค ญในการรายงานข อม ลทางการเง นของบร ษ ทอย างตรงไปตรงมา ให สาธารณชนร บทราบ ท งนโยบายบร ษ ทฯและกฎหมายต างๆ เช น Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX) กำหนดให ข อม ลบ นท กของบร ษ ทฯ ต องถ กต องและ ครบถ วน ความพยายามใดๆ เพ อป ดบ งหร อบ ดเบ อนข อม ลของบร ษ ทฯ ถ อเป นการกระทำผ ดข นร ายแรง และอาจทำให โดนลงโทษทาง ว น ยและดำเน นคด อาญาได เราท กคนม หน าท ท จะต องรายงาน หาก สงส ยว าอาจม การละเม ดข นตอนและนโยบายการลงบ ญช ของบร ษ ทฯ โดยควรรายงานกรณ ท อาจเป นการละเม ดนโยบายเหล าน ให ก บ แผนกตรวจสอบภายในหร อสายด วนเชฟรอน การควบค มภายใน การควบค มภายในท เช อถ อได ม ความสำค ญมากสำหร บการจ ดทำ บ ญช ท เหมาะสม ครบถ วน และถ กต อง ท กคนต องเข าใจว าการควบ ค มภายในม ส วนเก ยวข องก บตำแหน งงานของเรา เราควรต องแจ งให ผ จ ดการหร อห วหน างานของเราทราบท นท หากเราค ดว าการควบค ม ภายในน น ไม สามารถตรวจพบหร อป องก นความผ ดพลาด ความส น เปล อง หร อการท จร ต ได อย างเหมาะสม การตรวจสอบ การตรวจสอบดำเน นการโดยผ ตรวจสอบภายนอกและผ ตรวจสอบ ภายใน เพ อช วยให ม นใจถ งความสอดคล องก นของนโยบาย ข นตอน และการควบค ม รวมท งช วยให ทราบเม อเก ดจ ดอ อนข นในระบบ เพ อ ให แก ไขจ ดอ อนน นได ท นท วงท เราท กคนต องให ความร วมม ออย าง เต มท ก บผ ตรวจสอบภายนอกและผ ตรวจสอบภายใน ซ งหมายความ ว า ต องให ข อม ลท ช ดเจน ตามจร ง และให ความร วมม ออย างเต มท ใน ระหว างการตรวจสอบ การท จร ต การม ส วนร วมในแผนฉ อโกงเง นทอง ทร พย ส น หร อบร การจาก บ คคลอ น ถ อเป นการละเม ดนโยบายบร ษ ทฯ และผ ดกฎหมาย ซ งนำ ไปส โทษข นร ายแรง โทษเหล าน นม ต อก จกรรมใดก ตามท เป นการ กระทำท ไม ซ อส ตย หร อท จร ต เช น การใช ทร พย ส นของบร ษ ทฯ ใน ทางท ผ ด การขโมยทร พย ส นของบร ษ ทฯ การแจ งข อม ลไม ถ กต องใน รายงานค าใช จ ายด านส นทนาการและเด นทาง รวมถ งการละเม ดอ นๆ ด วย บร ษ ทฯ ไว วางใจต อการควบค มภายใน และเช อว าพน กงานรวม ถ งผ จ ดการท กคนม ความซ อส ตย พร อมท จะปกป องทร พย ส นของ บร ษ ทฯ ไม ให เก ดความเส ยหาย ถ กขโมย หร อถ กนำไปใช งานโดยไม ได ร บอน ญาตอ นใด แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

12 คำถามและคำตอบ Q ด ฉ นไม ใช ผ จ ดการ ด ฉ นจะต องร บผ ดชอบหร อไม หากด ฉ น ไม ได รายงานข อม ลแก บร ษ ทฯ อย างถ กต อง A ต องร บผ ดชอบ แม ว าผ บร หารระด บส งเป นผ ลงนามในรายงาน ทางการเง นของบร ษ ทฯ พน กงานท กคนม ส วนในการบ นท กข อม ลรายการ ธ รกรรม และม ผลต อความถ กต องของรายงานทางการเง น ด งน น ค ณจะ ต องด แลให แน ใจว าข อม ลบ นท กรายการธ รกรรมของค ณน นถ กต อง Q ส ปดาห ท แล ว ผมป อนข อม ลรายการธ รกรรมให ก บเพ อน ร วมงาน ผมม ข อสงส ยหลายอย างเก ยวก บรายการธ รกรรมน น และ แม ว าห วหน างานของผมไม สามารถตอบคำถามท ผมสงส ยได เธอได แต ร บรองก บผมว ารายการธ รกรรมน นถ กต องและตรงไปตรงมา ผม ควรใส ต วเลขไปตามท เพ อนขอไว หร อผมควรทำอย างไร A ค ณม หน าท ต องทำความเข าใจก บท กรายการธ รกรรมท ค ณป อน เน องจากค ณอาจต องตอบคำถามเก ยวก บความถ กต องของรายการน น ค ณทำถ กต องแล วท ขอคำแนะนำจากห วหน างานของค ณ แม ว าเธอจะ อน ม ต รายการธ รกรรมน น หากค ณย งม ข อสงส ยเก ยวก บความซ อส ตย ของ รายการธ รกรรม ค ณสามารถถามผ บร หารในระด บส งกว าห วหน างานของ ค ณ หร อผ ประสานงานการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของหน วยงานของค ณ หร อรายงานข อสงส ยน ไปย งแผนกตรวจสอบภายในร อสายด วนเชฟรอน Q ห วหน างานของด ฉ นบอกให ด ฉ นทำลายเอกสารเก ยวก บโครงการท เราดำเน นการเม อป ท แล ว ขณะน ผ ตรวจสอบภายในกำล งสอบ ถามเก ยวก บโครงการน นในบางเร องท พวกเขาสงส ย แต ห วหน างานส งให ด ฉ นทำลายเอกสาร ด งน น ด ฉ นจ งไม ควรท จะต องม ส วนร บผ ดชอบ ใช หร อไม A ผ ตรวจสอบไม ได ดำเน นการสอบสวนเพ อจ บผ ดใคร บทบาทของพวกเขาค อด แลให แน ใจว า บร ษ ทของเราทำตามนโยบายและข นตอนท ต องม ค ณม หน าท ต องร บทราบนโยบายการเก บร กษาเอกสารของเรา หากห วหน างานของค ณบอกให ค ณทำลายเอกสารท ควรจะเก บร กษาไว การทำตามคำส งน น ย อมไม ใช การกระทำท ถ กต อง ว ธ ท ด ท ส ดท ค ณสามารถกระทำได ตอนน ค อ ตอบคำถามของผ ตรวจสอบอย างซ อส ตย และครบถ วน สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 130: การควบค มภายใน 132: การอน ม ต เง นท นค าใช จ ายและการชำระเง น 134: การตรวจสอบ 136: การม อย ของข อม ลบ นท ก 190: การมอบหมายงาน 420: การจ ดเตร ยม การอน ม ต และการจ ดทำเอกสาร แหล งอ างอ งเพ มเต ม: สำหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บ SOX เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนท : 10 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

13 การหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน เราคาดว าแต ละคนทำหน าท โดยคำน งถ งผลประโยชน ส งส ดของบร ษ ท ท เชฟรอน เราหว งว าแต ละคนจะทำหน าท โดยคำน งถ งผลประโยชน ส งส ดของบร ษ ทฯ ซ งหมายความว าการต ดส นใจทางทางธ รก จต อง กระทำโดยไม ม ผลประโยชน ท บซ อน รวมท งต องเป นการต ดส นใจ ท ย ต ธรรมด วย เราต องดำเน นการต ดส นใจโดยอ งตามเหต ผลทาง ธ รก จเท าน น ผลประโยชน ท บซ อนอาจเก ดข นเม อก จกรรมภายนอกของพน กงาน หร อผลประโยชน ส วนต วของพน กงานข ดแย งหร อม แนวโน มจะข ด แย งก บหน าท ร บผ ดชอบของเขาหร อเธอผ น นในเชฟรอน โดยเราถ อ ว าก จกรรมภายนอกม ผลประโยชน ท บซ อนเม อก จกรรมน น: ม ผลกระทบเช งลบต อผลประโยชน ของธ รก จ ม ผลกระทบเช งลบต อช อเส ยงของบร ษ ทหร อความส มพ นธ ของบร ษ ทก บผ อ น หร อ แทรกแซงการต ดส นใจของบ คคลอ นเก ยวก บการทำงานตาม หน าท ของบ คคลน น พน กงานและผ อำนวยการ รวมถ งสมาช กในครอบคร วโดยตรง ต องไม : ดำเน นธ รก จแข งข นก บบร ษ ทฯ ใช ตำแหน งหน าท หร ออ ทธ พลท ม อย เพ อให ต วเองหร อ บ คคลอ นได ร บผลประโยชน ท ไม เหมาะสม ใช ข อม ล ทร พย ส น หร อทร พยากรของบร ษ ทเพ อ ผลประโยชน ส วนต ว หร อเพ อเอ อประโยชน ท ไม เหมาะสมแก บ คคลอ น หร อ ใช ความได เปร ยบจากข อม ลภายในหร อตำแหน งท ม อย ใน บร ษ ท ต องหล กเล ยงก จกรรมอ นใดท ม ผลให เก ดผลประโยชน ท บซ อน ไม ว า จะม ผลประโยชน ท บซ อนเก ดข นจร งหร อไม หากค ณค ดว าค ณอาจอย ในสถานการณ ท ได ร บทราบถ งผลประโยชน ท บซ อน ให แจ งเร องน ก บห วหน างานหร อผ จ ดการของค ณในท นท หากพวกเราคนใดก ตาม พบเห นสถานการณ ท ม ผลประโยชน ท บซ อนท เชฟรอน เราต องราย- งานเร องน นท นท การหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อนในการต ดส นใจทางธ รก จท กเร อง เป นส วนสำค ญในค าน ยมด าน ความซ อตรง และ ความไว วางใจ ของเรา หล กเล ยงการร บหร อการให ของขว ญ ค าธรรมเน ยม ส งของ หร อผลประโยชน อ นๆ เร องน ถ อเป นเร องผลประโยชน ท บซ อนสำหร บพน กงานหร อ ผ อำนวยการฝ ายต างๆ ของเชฟรอนด วยเช นก น หากม การให หร อร บ ของขว ญหร องานส งสรรค ท ฟ มเฟ อย ให ก บหร อจาก บ คคลหร อบร ษ ทท ทำธ รก จก บเชฟรอน ด งน น เราต องไม : ร บค าธรรมเน ยมหร อค าบร การ เพ อแลกเปล ยนก บบร การ ท ม ให ในนามของบร ษ ทฯ ให หร อร บของขว ญหร อการส งสรรค จากบ คคลใดก ตามท ทำ ธ รก จหร อต ดต อธ รก จก บเชฟรอนหร อต วแทนของเชฟรอน โดยท วไปแล ว การร บของขว ญและการส งสรรค ในร ปแบบท ปกต ธรรมดาท ม ม ลค าเพ ยงเล กน อยจากผ ขาย ถ อเป นเร องท กระทำได และไม ทำให เก ดผลประโยชน ท บซ อน อย างไรก ตาม หน วยงานม หน าท ต องกำหนดแนวทางให ก บ พน กงานเก ยวก บ ม ลค าเพ ยงเล กน อย ของของขว ญและ การส งสรรค น น ให ของขว ญหร อจ ดงานส งสรรค ให ก บบ คคลใดก ตาม โดยม เป าหมายเพ อช กจ งให บ คคลน นดำเน นการท ไม เหมาะสม เพ อเชฟรอน หากค ณร ส กว าอาจเป นการเหมาะสมท จะร บของขว ญท ม ม ลค ามาก ค ณควรขอคำแนะนำจากห วหน างานของค ณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 11

14 เราต องไม ใช ข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชน เพ อให เราได ร บผลประโยชน ส วนต ว การห ามการซ อขายหล กทร พย โดยการใช ข อม ลภายใน ถ อเป นการกระทำผ ดกฎหมายในการซ อหร อขายหล กทร พย ของ เชฟรอน หากค ณทราบข อม ลสำค ญเก ยวก บเชฟรอนท ย งม ได เผย แพร ต อสาธารณชน หล กทร พย ประกอบด วยห นสาม ญ หร อตรา สารหน หร อตราสารท นอ น ส ทธ ซ อห น หร อห นท ถ อในกองท นเพ อ การลงท นและการเกษ ยณของเชฟรอน การซ อหร อขายหล กทร พย ของบร ษ ทอ นจ ดเป นการกระทำท ผ ดกฎหมายด วยเช นก น หากค ณ ทราบข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชนของบร ษ ทน น หากค ณม ส วนเก ยวข องในการซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน และถ กจ บได ค ณอาจถ กเล กจ างและต องโทษทางกฎหมายอาญาและ กฎหมายแพ ง เราต องไม ใช ข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชน เก ยวก บ เชฟรอนหร อบร ษ ทท ทำธ รก จก บเชฟรอน เพ อให ได มาซ ง ผลประโยชน ส วนต ว นอกจากน เราต องไม ส งข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชนให ก บบ คคลอ น ซ งอาจซ อหร อขายหล ก ทร พย ของเชฟรอนหร อหล กทร พย ของบร ษ ทอ น หากค ณให คำ แนะนำ แก บ คคลอ นเพ อซ อหร อขายหล กทร พย ท งค ณและบ คคล น นถ อว าม ความผ ดฐานซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน ข อม ลท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชน ค อข อม ลท ทราบภายใน บร ษ ทฯ และย งม ได เป ดเผยให บ คคลภายนอกร บทราบ ข อม ล สำค ญ ค อข อม ลท น กลงท นท ม เหต ผลพ จารณาว าเป นข อม ลสำค ญ เม อต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ต อไปน เป นต วอย างข อม ลท ย ง ม ได เผยแพร ต อสาธารณชนซ งอาจเป นข อม ลสำค ญ: การคาดการณ ทางการเง น การเปล ยนแปลงในยอดขาย ส วนแบ งตลาด หร อการผล ต การเปล ยนแปลงในการจ ดอ นด บหน ส น หร อการเพ มอ นด บ หร อลดอ นด บของหล กทร พย เชฟรอนโดยน กว เคราะห รายได เง นป นผล หร อการแตกห น แผนการควบรวมก จการหร อขายก จการ แผนการตลาด แผนเช งกลย ทธ ข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม การเปล ยนแปลงผ บร หารระด บส ง น กลงท นท ม เหต ผลจะพ จารณาว าข อม ลบางอย างเป นข อม ลสำค ญ หร อไม น น ข นก บสถานการณ เฉพาะบางประเภทด วย ป จจ ยสำค ญ ในการพ จารณาว าข อม ลน นเป นข อม ลสำค ญหร อไม ค อผลกระทบท ข อม ลน นสามารถม ต อสถานะการเง นหร อราคาห นของบร ษ ทฯ หาก ค ณไม แน ใจว าข อม ลท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชนท ค ณม อย น น เป นข อม ลสำค ญหร อไม ค ณควรขอคำแนะนำจากห วหน างานหร อท ปร กษาทางกฎหมายของเชฟรอนในท องถ นของค ณ 12 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

15 คำถามและคำตอบ Q พ อของผมเป นผ ถ อห นใหญ ในบร ษ ทท จ ดส งว ตถ ด บให ก บ เชฟรอนมานานหลายป ผมเพ งเข ามาทำงานในเชฟรอน ในตำแหน ง งานน ผมม อำนาจหน าท เก ยวก บการเซ นส ญญาก บซ พพลายเออร รายน น ผมจะตกอย ในสถานการณ ท ม ผลประโยชน ท บซ อนหร อไม A แม ว าซ พพลายเออร จะเป นผ ขายท ต ดต อก บบร ษ ทฯ มาเป นระยะ เวลายาวนานแล ว แต ตอนน ม โอกาสท จะเก ดสถานการณ ผลประโยชน ท บซ อนข นเน องจากค ณเข าไปม ส วนเก ยวข องในกระบวนการต ดส นใจ เก ยวก บการค ดเล อกซ พพลายเออร ในกรณ น สามารถแก ไขป ญหาได โดยให บ คคลอ นท ไม ม ส วนเก ยวข อง เช น ผ จ ดการของค ณ ดำเน นการน แทนค ณ ส งสำค ญท ค ณควรกระทำในขณะน ค อ แจ งเร องผลประโยชน ท บซ อนน ให ห วหน างานหร อผ จ ดการของค ณทราบ เพ อให ม การแก ไข ป ญหาน Q ด ฉ นได ทราบว าบร ษ ทฯของเราจะประกาศผลประกอบการ ท น าผ ดหว งสำหร บไตรมาสน ข อม ลน จ ดเป นข อม ลภายในหร อไม A ใช ข อม ลทางการเง นเช นน สามารถส งผลกระทบทางลบต อราคา ห นของบร ษ ทฯ และอาจถ กพ จารณาเป นข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อ สาธารณชนหร อข อม ลภายใน หากค ณขายหล กทร พย ของเชฟรอนโดย ต ดส นใจจากข อม ลน ก อนท ข อม ลจะเผยแพร ส สาธารณชน ถ อว าค ณทำ การซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน Q ด ฉ นเห นสำเนาบ นท กข อความล บโดยไม ได ต งใจ ซ งเก ยว ก บส ญญาขนาดใหญ ท บร ษ ทฯของเราจะลงนามร วมก บบร ษ ทอ น ในเร วๆ น หากด ฉ นซ อห นของบร ษ ทน นบางส วนโดยต ดส นใจจาก ข อม ลน ก อนท ข าวเร องส ญญาจะเผยแพร ส สาธารณชน ถ อว าด ฉ น ซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายในหร อไม A ใช ข อม ลเร องส ญญาน จ ดเป นข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ส สาธารณชนหร อข อม ลภายใน หากค ณซ อหล กทร พย ของบร ษ ทอ น โดยต ดส นใจจากข อม ลน ก อนท จะเผยแพร ส สาธารณชน แสดงว า ค ณซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 282: ผลประโยชน ท บซ อน แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 13

16 ความเป นเล ศในการทำงาน:. ความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และประส ทธ ภาพ นโยบายของเชฟรอนค อ ให พน กงานม ความปลอดภ ย และม ส ขภาพท ด รวมถ งคงร กษาสภาพแวดล อมในท ท เราทำงานด วย ระบบบร หารจ ดการความเป นเล ศในการปฏ บ ต งานของเชฟรอน (OEMS) จะม ข อกำหนดเก ยวก บการบร หารจ ดการอย างเป นระบบ สำหร บความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และ ประส ทธ ภาพ เพ อให เราบรรล ถ งเป าหมายความเป นเล ศในการ ปฏ บ ต งาน เราม งม นท จะทำงานโดยให ความสำค ญส งส ดไม เฉพาะก บส ขภาพและความปลอดภ ยของต วเราเอง หากรวมถ งเพ อส ขภาพและความปลอดภ ย ของเพ อนร วมงานของเราและสมาช กในช มชนด วย เราย งม งม นท จะปกป องส งแวดล อมโดยการลดหร อบรรเทาผลกระทบต อส งแวดล อมให น อย ท ส ดผ านทางข นตอนการปฏ บ ต งานของเรา การปกป องค มครองค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม เป นค าน ยมสำค ญท เชฟรอน นโยบายของ เชฟรอนค อ ให พน กงานม ความปลอดภ ยและม ส ขภาพท ด รวมถ งคงร กษาสภาพแวดล อมในท ท เราทำงานด วย เราท กคนม หน าท ท จะต องปฏ บ ต ตนให สอดคล องตามกฎหมาย ข อบ งค บ และนโยบายบร ษ ท และม หน าท ต องทำตามข อกำหนดของ OEMS ในการทำงานของเรา นโยบายบร ษ ท 530 กำหนดให เชฟรอนต องปฏ บ ต ตามต วบทกฎหมายท งท เป นลายล กษณ อ กษรและเจตนารมณ สำหร บ กฎหมายและข อบ งค บเก ยวก บสภาพแวดล อม ส ขภาพ และความปลอดภ ยท งหมด เราม หน าท และความร บผ ดชอบท จะต องหย ด (หร อไม เร มต น) การทำงานท กอย างท เป นอ นตรายหร ออาจทำให เก ดโอกาสท จะไม ปลอดภ ย 14 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

17 คำถามและคำตอบ Q ห วหน างานของผมขอให ผมทำตามข นตอนท ผมเช อว าจะ ส งผลกระทบต อสภาพแวดล อม ผมควรทำอย างไร A อย าคาดเดาหากเป นข นตอนเก ยวก บส งแวดล อม หากค ณไม แน ใจเก ยวก บข นตอน ให สอบถามห วหน างานของค ณเพ อให แน ใจว าค ณ เข าใจก บส งท เขาต องการให กระทำอย างถ กต อง หากค ณย งร ส กว าการ กระทำน นจะเป นการละเม ดข อบ งค บทางส งแวดล อม ให รายงานเร องน ต อผ บร หารในท องถ น หร อสายด วนเชฟรอน Q ผมได ร บใบส งงาน ซ งเป นการแจ งเก ยวก บงานท ต องทำ อย างคร าวๆ เม อผมเร มต นทำงานน น ผมพบว าสภาวะบางอย าง เปล ยนแปลงไปจากท คาดไว จากคร งท วางแผนงาน ผมร ส กว าหาก จะทำงานน ต อตามท บอกในใบส งงาน อาจจะไม ปลอดภ ยได ผม ควรทำอย างไร A พน กงานม หน าท และความร บผ ดชอบท จะต องหย ดหร อไม เร ม ทำงานใดก ตามท พวกเขาเช อว าอาจจะไม ปลอดภ ย ค ณควรแจ งเร องท ค ณ ก งวลน ให ห วหน างานของค ณทราบ ห วหน างานของค ณม หน าท ส บสวน Q ท ทำงานของด ฉ นใช โครงการบ นท กข อม ล สอบสวน และ แก ไขในกรณ อ บ ต เหต ท ทำให เก ดการบาดเจ บ ส วนหน งในการว ด ความสำเร จสำหร บท มผ บร หารของท ทำงานค อ ว ดจากระด บความ ปลอดภ ยในท ทำงานน น และด ฉ นทราบว าม การบาดเจ บท ไม ได รายงาน ด ฉ นควรทำอย างไร A ถ อเป นเร องสำค ญมากท จะต องสอบสวนในกรณ เก ดอ บ ต เหต ท ทำ ให เก ดการบาดเจ บ เพ อใช กำหนดข นตอนท จำเป นสำหร บป องก นไม ให เหต การณ น นเก ดข นอ ก ค ณควรแจ งให ห วหน างานของค ณทราบท กคร ง เม อเก ดอ บ ต เหต ในท ทำงาน หากเพ อนร วมงานของค ณไม อยากแจ งอาการ บาดเจ บจากการทำงาน ช วยกระต นให เขาหร อเธอผ น นรายงานเร องน หากกรณ เช นน ย งม อย ให รายงานเร องท ค ณก งวลให ก บผ บร หารในท องถ น หร อสายด วนเชฟรอน ทำความเข าใจ และแก ป ญหาน สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 530: ส ขภาพ ส งแวดล อม และความปลอดภ ย แหล งอ างอ งเพ มเต ม: เย ยมชมเว บไซต ความเป นเล ศในกระบวนการทำงานท สำหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และประส ทธ ภาพ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 15

18 การป องก นข อม ลและทร พย ส นทางป ญญา เราท งหมดม หน าท ร บผ ดชอบในการทำความเข าใจความเส ยงเม อทร พยากรด านข อม ลของเราตกอย ในอ นตราย ทร พยากรด านข อม ลของเชฟรอนเป นทร พยากรท สำค ญย ง ข อม ลน หมายถ งข อม ลบ นท กในส ออ เล กทรอน กส และข อม ลในกระดาษของ บร ษ ท รวมถ งระบบท จ ดเก บ ประมวลผล หร อส งข อม ลบร ษ ทด วย ทร พย ส นทางป ญญาของเชฟรอน ซ งรวมถ งความล บทางการค า ส ทธ บ ตร เคร องหมายการค า และส งท ม ล ขส ทธ ต างๆ ล วนเป น ทร พยากรด านข อม ลท สำค ญของเชฟรอน การเข าถ งและการใช ข อม ลอย างเหมาะสม นโยบายของเชฟรอนให การป องก นทร พยากรด านข อม ลจากการ ขโมย การเป ดเผยโดยไม ได ร บอน ญาต การใช ในทางท ผ ด การบ กร ก และการจ ดการอย างไม รอบคอบ บางคร งเราอาจได ร บมอบหมายจาก ผ บร หารในท องถ น ให ด แลและจ ดการทร พยากรด านข อม ลเป น กรณ พ เศษ ต วอย างท เห นได ท วไปเช น การให ค ณนำคอมพ วเตอร โน ตบ คท บร ษ ทฯ จ ดให และ/หร อพ ด เอ (แบล คเบอร ) กล บบ าน หร อ การได ร บส ทธ ในการเข าใช ระบบคอมพ วเตอร พน กงานท ไม แน ใจ ก บอำนาจหน าท ของตนเองควรพ ดค ยเร องน ก บผ บร หารในท องถ น เพ อให เข าใจตรงก นช ดเจน การจ ดการข อม ลอย างไม เหมาะสมอาจ นำไปส การถ กลงโทษทางว น ย จนถ งการเล กจ างได การจ ดการข อม ล อย างไม เหมาะสมอย างเช น การด ค ดลอก แจกจ าย ย ายข อม ลออก จากสถานท ของบร ษ ทโดยไม ได ร บอน ญาต การทำให ข อม ลเส ยหาย การเปล ยนแปลงข อม ล การจ ดการข อม ลกรรมส ทธ หร อข อม ลสำค ญ เราท กคนต องใช ความรอบคอบและระม ดระว ง เม อใช ข อม ลท จ ด เป นข อม ลท สำค ญ หร อเป นความล บ ข อม ลน นสามารถใช ร วมก น ได เฉพาะก บพน กงานอ นๆ ของเชฟรอนท ม ส ทธ ตามกฎหมาย ต อง ทราบข อม ล น นเท าน น บ คคลภายนอกจะสามารถเข าถ งข อม ลน น ได ต อเม อเขาย นยอมตามข อตกลงไม เป ดเผยความล บ ในขณะเด ยว ก น เม อจ ดการข อม ลสำค ญท บ คคลอ นไว วางใจเป ดเผยให เราทราบ เราต องจ ดการข อม ลน นด วยความระม ดระว งส งส ดตลอดเวลาเช นก น เหล าน จะช วยปกป องเราจากการร บผ ด และช วยคงร กษาค าน ยมใน ด าน การเป นพ นธม ตร และ ความไว วางใจ ของเราไว เราต องปฏ บ ต ตนให สอดคล องก บกฎหมาย ข อบ งค บ และข อผ กพ น ตามส ญญาท งหมดเก ยวก บส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาท ถ กต องและ ม ผลใช ของบ คคลอ น รวมถ งส ทธ บ ตร ล ขส ทธ ความล บทางการค า และข อม ลกรรมส ทธ อ นๆ เราจะไม ละเม ดหร อนำส ทธ ในทร พย ส น ทางป ญญาท ถ กต องและม ผลใช ของบ คคลอ นไปใช ในทางท ผ ด หากค ณม คำถามเก ยวก บการใช ข อม ลกรรมส ทธ หร อข อม ลท ม ส ทธ - บ ตร รวมถ งซอฟต แวร คอมพ วเตอร ของบ คคลอ น ค ณควรต ดต อ แผนกกฎหมายของเชฟรอน เม อต องการจะใช ข อม ลท ม ล ขส ทธ อย าง เช น บทความ แผนภ ม แผนท ภาพยนตร และเพลง เราต องขอร บ อน ญาตจากเจ าของล ขส ทธ น น เว นแต ว าการนำข อม ลไปใช น นได ร บอน ญาตภายใต ข อกำหนด การใช งานโดยชอบธรรม ของ กฎหมายล ขส ทธ กล มปฏ บ ต งานทร พย ส นทางป ญญาของแผนก กฎหมายเชฟรอนสามารถช วยค ณพ จารณาว า การใช ข อม ลน น สอดคล องตามเง อนไขของ การใช งานโดยชอบธรรม หร อไม 16 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

19 การเก บร กษาหร อการทำลายข อม ลบ นท กของ. บร ษ ทฯ ข อม ลบ นท กของบร ษ ทอาจสนองต อเป าหมายอย างใดอย างหน งต อ ไปน : เพ อให สอดคล องตามข อกำหนดในการปฏ บ ต งาน (เช น บ นท กการบำร งร กษา ส ญญาบร การ) เพ อเป นเอกสารประกอบการทำธ รกรรมของบร ษ ท (เช น เอกสารเช าซ อ หร อโฉนด) เพ อปกป องผลประโยชน ของบร ษ ทในการดำเน นการตาม กฎหมาย (เช น การทดสอบค ณภาพผล ตภ ณฑ ) หร อ เพ อแสดงข อม ลให สอดคล องตามข อบ งค บของร ฐบาล (เช น รายงานทางการเง น หร อรายงานการบาดเจ บ) เราท งหมดต องปฏ บ ต ตามนโยบายของเชฟรอน ในด านการเก บ ร กษาข อม ลบ นท กท งหมดและข อม ลในร ปแบบอ น ข อม ลบ นท ก ของบร ษ ทฯ ต องได ร บการจ ดเก บไว ตามระยะเวลาท กำหนดตาม ตารางเวลาเก บร กษาข อม ลของบร ษ ทฯ สำหร บเอกสารและข อม ล ร ปแบบอ นท ไม จ ดเป นข อม ลบ นท กของบร ษ ท ไม ควรเก บร กษาไว หากล วงเลยเวลาท ต องใช ในการดำเน นธ รก จแล ว การขอเร ยกด ข อม ลเน องด วยจ ดประสงค ทางกฎหมาย บางคร งในระหว างกระบวนการดำเน นคด ท ปร กษาทางกฎหมาย ของเชฟรอนอาจขอเอกสารหร อหล กฐานอ นๆ จากเรา เราต องจ ดหา เอกสารให ตามท ขอท กคร ง ให เราปร กษาท ปร กษากฏหมาย ในกรณ ท ม คำถามและรายงานในกรณ ท สงส ยว าจะม การไม ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบเก ดข น เราท กคนจะต องให ความร วมม อต อกระบวนการน โดยถ อเป นงานท ม ความสำค ญของเรา การใช ระบบคอมพ วเตอร และ. เคร องม อเทคโนโลย อ นๆ เราท งหมดต องช วยก นด แลให แน ใจว า ม การใช งานระบบคอมพ ว- เตอร และทร พยากรทางเทคน คอ นของเชฟรอนอย างเหมาะสม เราต องเก บร กษารห สเข าใช (เช น รห สผ าน SmartBadge PIN เป นต น) ไว ในท ท ปลอดภ ย และไม บอกให ผ อ นทราบ บ คคลใด ก ตามท ม ช อเข าใช ระบบและรห สผ าน จะต องร บผ ดชอบต อการ กระทำท กอย างท กระทำภายใต ช อเข าใช ระบบน น การใช รห สผ าน ระบบคอมพ วเตอร หร อโปรแกรมโดยไม ได ร บ อน ญาต อาจนำไปส การถ กลงโทษทางว น ย จนถ งการเล กจ างได การใช อ เมลและอ นเทอร เน ต เราต องด แลให แน ใจว า ม การใช งานระบบคอมพ วเตอร และระบบ โทรคมนาคมเพ อธ รก จของบร ษ ทฯ เท าน น การใช งานส วนต วเป น คร งคราวสามารถกระทำได หากไม ละเม ดต อมาตรฐานพฤต กรรม ท ยอมร บได ของเชฟรอน เราควรทราบว าการใช ระบบหร ออ ปกรณ โทรคมนาคมของเชฟรอนจะไม เป นความล บ บร ษ ทอาจจ บตาด การ ใช งานเหล าน นอย ท งน โดยเป นไปตามกฎหมายและข อบ งค บใน ท องถ น แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 17

20 คำถามและคำตอบ Q เพ อนร วมงานในบร ษ ทอ นแนะนำว ด โอการฝ กอบรมหล ก การบร หาร ซ งเขาบอกว าเป นประโยชน อย างมากต อท มของเขา ผม อยากนำมาเป ดให ท มของผมด บ าง แต ว ด โอม ราคาส งมาก ผมจะย ม ว ด โอน นมาค ดลอกได หร อไม A เน อหาในว ด โอม ล ขส ทธ ค มครอง ซ งหมายความว าค ณไม สามารถ ค ดลอกได และในบางคร ง ค ณอาจไม สามารถย มว ด โอต นฉบ บมาเป ดให บ คคลอ นด ได หากไม ได ร บคำอน ญาตก อนจากเจ าของล ขส ทธ หากค ณ ต องการให ท มของค ณด ว ด โอน ค ณต องซ อว ด โออย างถ กต องตามกฎหมาย นอกจากน โปรดทราบว าเน อหาในว ด โอบางประเภท แม ว าค ณจะซ อว ด โอ น น อาจใช ได สำหร บการใช งานเฉพาะหร อใช เป ดด ได คร งเด ยวเท าน น ด งน น ให ถ อว าการเป ดด ในคร งต อไปอาจทำไม ได ตรวจสอบส ทธ ท บร ษ ท ได ร บก อนท จะเป ดด ว ด โอน นอ กคร ง Q ด ฉ นถ กขอให ข นพ ดในงานประช มของอ ตสาหกรรมเก ยวก บ เร องเทคโนโลย ท พ ฒนาของบร ษ ทและผลประโยชน ท ล กค าของเรา ได ร บ ด ฉ นควรทำอย างไร A หาร อเก ยวก บเน อหาของเร องท จะนำเสนอก บห วหน างานของค ณ ก อนท จะตกลงร บคำเช ญ งานประช มของอ ตสาหกรรมจ ดเป นโอกาสอ นด ท จะส งเสร มช อเส ยงบร ษ ท อย างไรก ตาม เราต องใช ความระม ดระว งอย าง ย งเพ อปกป องข อม ลท เป นความล บ เน อหาท ค ณจะนำเสนออาจต องส งให ฝ ายนโยบายบร ษ ทฯ (Corporate Policy) กล มก จกรรมส งคมและร ฐบาล (Government and Public Affairs Group) หร อกล มปฏ บ ต งานทร พย ส น ทางป ญญาของแผนกกฎหมายเชฟรอนตรวจด อ กคร ง Q งานของผมเก ยวข องก บข อม ลท เป นความล บ ผมใช คอมพ ว- เตอร แลปทอปเม อเด นทางไปต ดต อธ รก จ ผมควรระม ดระว งอะไร บ าง A เก บร กษาคอมพ วเตอร แลปทอปของค ณให ปลอดภ ยตลอดเวลา อย าโหลดคอมพ วเตอร ใต ท องเคร อง หร อท งคอมพ วเตอร ไว ในท ท ไม ปลอดภ ย หากค ณเด นทางพร อมก บม ข อม ลท เป นความล บ โปรดระม ด ระว งเม อค ณทำงานก บข อม ลล บน น หล กเล ยงสถานท สาธารณะท บ คคล อ นมองเห นข อม ลของค ณได ง าย เช น บนเคร องบ น สนามบ น หร อ ภ ตตาคาร หากเป นการเด นทางไปต างประเทศ ให เข าเว บไซต กฎหมาย บร ษ ท เพ อด ให แน ใจว าประเทศท ค ณวางแผนจะเด นทางไปน นไม ม ข อจำก ดทางเทคโนโลย ซ งอาจทำให คอมพ วเตอร แลปทอปของค ณ ถ กย ดโดยเจ าหน าท ศ ลกากร สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ท 360: การข นพ ดในท สาธารณะและเอกสารประกอบ การสอนในช นเร ยน และคำขอส ทธ บ ตร 480: ทร พย ส นทางป ญญา 561: เมลอ เล กทรอน กส 566: การเก บร กษาข อม ล 575: การปกป องข อม ล แหล งอ างอ งเพ มเต ม: เย ยมชมเว บไซต การปกป องข อม ลท : เย ยมชมเว บไซต การบร หารจ ดการข อม ลท : ด ข อกำหนดในการเก บร กษาข อม ลบ นท ก ( และตารางเวลา ( 18 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 18 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 063 การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ การจ ดการศ กษาเป น หน าท ของร ฐ ท จะต องปฏ บ ต ตามร ฐธรรมน ญ และตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, และ ร ฐ ในท น หมายถ งกระทรวงศ กษาธ การเป

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information