แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ"

Transcription

1 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

2 สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ บ ต ตามกฎหมาย...4 การรายงานการล วงละเม ด...4 นโยบายการไม ตอบโต ต อก น...4 พน กงานเชฟรอน...6 การเคารพในความแตกต างระหว างบ คคล...6 การให โอกาสอย างเท าเท ยมก น...6 ค าตอบแทนและตำแหน งงาน...7 สารควบค มและสารเสพต ด...7 แอลกอฮอล...7 การป องก นความร นแรงและภ ยค กคามในสถานท ปฎ บ ต งาน...7 การบ นท กข อม ลและการควบค มภายใน...9 หน าท ร บผ ดชอบร วมก นของพน กงาน...9 การควบค มภายใน...9 การตรวจสอบ...9 การท จร ต...9 การหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน...11 หล กเล ยงการร บหร อการให ของขว ญ ค าธรรมเน ยม ส งของ หร อผลประโยชน อ น ๆ การห ามการซ อขายหล กทร พย โดยการใช ข อม ลภายใน...12 ความเป นเล ศในการทำงาน: ความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และประส ทธ ภาพ...14 การป องก นข อม ลและทร พย ส นทางป ญญา...16 การเข าถ งและการใช ข อม ลอย างเหมาะสม...16 การจ ดการข อม ลกรรมส ทธ หร อข อม ลสำค ญ...16 การเก บร กษา หร อการทำลายข อม ลบ นท กของบร ษ ท...17 การขอเร ยกด ข อม ลเน องด วยจ ดประสงค ทางกฎหมาย...17 การใช ระบบคอมพ วเตอร และเคร องม อเทคโนโลย อ น ๆ...17 การใช อ เมลและอ นเทอร เน ต...17 การจ ดการและร กษาข อม ลส วนบ คคล...19 การจ ดการข อม ลส วนต วอย างเหมาะสม...19 กฎหมายต อต านการผ กขาด/การแข งข นธ รก จ...21 ส ญญาข อตกลงก บบร ษ ทค แข ง...21 ความส มพ นธ ก บล กค าและซ พพลายเออร ผลของการล วงละเม ด...21 ก จกรรมของร ฐและความเก ยวพ นทางการเม อง...23 การม ส วนร วมในก จกรรมการล อบบ...23 การให ของขว ญหร อการจ ายเง นให แก เจ าหน าท ของร ฐบาล...23 การสน บสน นทางการเม อง...23 การม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม องด วยตนเอง...23 การดำเน นงานระหว างประเทศ...25 การห ามการต ดส นบน...25 การปฏ บ ต ให สอดคล องก บกฎหมายการค าระหว างประเทศ...25 การร บทราบกฎหมายต อต านการคว ำบาตร...25 นโยบายส ทธ มน ษยชน...27 คำป ดท าย แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

3 ว ถ ทางของเชฟรอน อธ บายถ งความเป นมาของบร ษ ท การดำเน นธ รก จ ปร ชญา และเป าหมายท ประสงค ให บรรล ความสำเร จ ด วยการสร างพ นฐานความเข าใจ ร วมก นให ก บพน กงานและผ ม ส วนเก ยวข องท กคน ว ถ ทางของเชฟรอน ค าน ยม เราสร างรากฐานของบร ษ ทด วยค าน ยมซ งทำให เชฟรอนโดดเด นแตกต างจากผ อ น และเป นแนวทางการดำเน นงาน ของเชฟรอน เชฟรอนดำเน นธ รก จด วยความร บผ ดชอบต อส งคมตามหล กจรรยาบรรณ เคารพกฎหมาย สน บสน นส ทธ มน ษยชนสากล ปกป องส งแวดล อม และนำประโยชน มาส ช มชนท เราทำงานอย ความซ อตรง เราซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น เราดำเน นธ รก จท กประเภทด วย มาตรฐานจรรยาบรรณส งส ด เราร กษาส จจะ ทำในส งท พ ดและ ร บผ ดชอบต อการกระทำและงานท ได ร บมอบหมายให ปฎ บ ต ความไว วางใจ เราไว วางใจ เคารพ และสน บสน นเพ อนร วมงานและพ นธม ตร ตลอดจนดำเน นการต างๆ เพ อให ได ร บความไว วางใจตอบแทน ในล กษณะเด ยวก น ความหลากหลาย เราเร ยนร และเคารพต อว ฒนธรรมท องถ นท เราทำงานอย เราเห น ค ณค าและเคารพต อความเป นเอกล กษณ ของแต ละบ คคลในม มมอง และความสามารถท แตกต างก นไป สภาพแวดล อมการทำงานของ เราเป ดกว างและยอมร บความหลากหลายของบ คคล ท งในด าน ความค ด ความสามารถ และประสบการณ ความค ดสร างสรรค เราม งแสวงหาโอกาส และแนวทางการแก ป ญหาใหม ๆ เราใช ความ ค ดสร างสรรค เพ อให ได ว ธ การแก ไขป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ โดยอาศ ย ประสบการณ รวมท งเทคโนโลย และความอ ตสาหะ ซ งจะช วยให เรา สามารถฝ าฟ นอ ปสรรคและส งท าทายต างๆ เพ อบรรล ผลได ตาม ค าน ยม การเป นพ นธม ตร เราม งม นท จะเป นพ นธม ตรท ด โดยเน นการสร างความส มพ นธ ท เอ อประโยชน ก บท กฝ าย ท งก บร ฐบาล บร ษ ทอ นๆ ล กค า ช มชน และพวกเราก นเอง การปกป องค มครองค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม เราให ความสำค ญส งส ดต อความปลอดภ ยและส ขอนาม ยของ พน กงาน การค มครองส นทร พย และร กษาส งแวดล อม เราม เป าหมายให ได ร บความช นชมในผลการดำเน นงานท ด เล ศ ระด บสากล ด วยการนำระบบบร หารจ ดการความเป นเล ศใน การปฏ บ ต งาน (Operational Excellence Management System) มาใช อย างเคร งคร ด ผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง เราม งม นท จะสร างความเป นเล ศให ก บงานท กอย างท เราทำ และ พร อมท จะปร บปร งต อไปอย างต อเน อง เราปรารถนาท จะบรรล ผล สำเร จท เหน อกว าความคาดหมายท งของเราเองและผ อ น เราท มเท พล งและตระหน กถ งความเร งด วนในการทำงาน เพ อม งส ความสำเร จ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

4 สารจากค ณจอห น ว ตส น บร ษ ทเชฟรอนของเราได ส งสมก ตต ศ พท ท ด ท วโลกในเร องความซ อ ส ตย ส จร ต จ งเป นหน าท ของท กคน-ท กฝ ายในบร ษ ทท จะต องร กษา ความไว เน อเช อใจของผ ม ส วนได เส ยของเรา ซ งในเร องน แนวทาง การดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอนได ถ กออกแบบ มาช วยพวกเราให บรรล หน าท น น แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณอธ บายนโยบาย ของเชฟรอนสำหร บการดำเน นธ รก จท วโลก พวกเราท กคน ไม ว าจะเป นล กจ าง เจ าหน าท หร อกรรมการบร ษ ท จะต องม งม นท จะเข าใจแนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ ตลอดจน ถ อปฏ บ ต ตามหล กการด งกล าวด วย หล กการน นอกจากจะสน บสน นการปฏ บ ต ตามกฎหมายต างๆ ท บ งค บใช แล ว หล กการย งแสดงว ธ ปฏ บ ต ท เหมาะสมท พวก เราสามารถประย กต ค าน ยมของบร ษ ทในงานได ท กว น ค า น ยมของบร ษ ทท ปรากฎในว ถ เชฟรอนก เป นพ นฐานของแนว ทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณน พ ดง ายๆ ก ค อ การบรรล เป าหมายอย างถ กว ธ น นเอง ความซ อตรง ความไว วางใจ ความหลากหลาย ความค ด สร างสรรค การเป นพ นธม ตร การปกป องค มครอง- ค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม และผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง เหล าน ล วนแต เป นค าน ยมหล กของว ถ เชฟรอน ซ งเป นต วกำหนดพฤต กรรมทางธ รก จของเรา เราเช อว าเม อเรา ประย กต หล กจร ยธรรมในการต ดส นใจทางธ รก จ บร ษ ทของเราก จะ ประสบความสำเร จได ในท ส ด ค าน ยมเหล าน เปร ยบเสม อนหางเส อนำการกระทำต างๆ ของเรา ทางด านธ รก จด วยความร บผ ดชอบต อส งคมและจร ยธรรม และทำเชฟรอนให โดดเด นในสายตาของผ ม ส วนได เส ยของเรา ในฐานะบร ษ ทและป จเจกชน เราเคารพกฎหมาย สน บสน น ส ทธ มน ษยชนสากล ปกป องส งแวดล อม พยายามบรรล ความ เป นเล ศทางปฏ บ ต การ และสร างสรรค ผลประโยชน ให ก บบรรดา ช มชนท ซ งเราปฏ บ ต งาน ท ามกลางสภาพการแข งข นของโลกท กว นน บางคร งเราย อมต อง เผช ญสถานการณ ต างๆ ซ งเป นต วทดสอบด ลยพ น จและความซ อตรง ของเรา เม อการทดสอบเก ดข น เราสามารถใช แนวทางการดำเน น ธ รก จและหล กจรรยาบรรณของบร ษ ทช วยเราในการตอบคำถาม เหล าน ก อนลงม อปฏ บ ต ว า ส งน ถ กกฎหมายและเป นไปตามนโยบายบร ษ ทหร อไม ส งน เป นไปตามว ถ เชฟรอนหร อไม ถ าส งน เป ดเผยส สาธารณะ ฉ นจะอ ดอ ดใจหร อไม ผมสน นสน นท กคนให อ าน ทำความเข าใจ และท สำค ญย งค อปฏ บ ต ตามแนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณและอย าล งเลท จะขอความช วยเหล อเด ดขาดเม อท านเผช ญประเด นป ญหากฎหมาย การปฏ บ ต ตามกฎ หร อประเด นจร ยธรรม จอห น ว ตส น ประธานกรรมการและผ บร หารส งส ด 2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

5 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ช วยให เราเข าใจว าจะนำค าน ยมของเชฟรอนไปใช ก บการดำเน นงานปกต ประจำว นของเราอย างไร แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอนสร างข น บนพ นฐานจากค าน ยมหล กของเรา และเน นหล กการท จะช วยแนะ แนวทางปฏ บ ต ในการดำเน นธ รก จของเรา ม การจ ดเตร ยมคำถาม และคำตอบสำหร บสถานการณ ท ค ณอาจพบในงานของค ณ และ แสดงข อม ลท ต ดต อต างๆ ท ค ณจะสามารถต ดต อได เม อค ณต องการ ความช วยเหล อหร อข อม ลเพ มเต ม อย างไรก ตาม แนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ไม อาจครอบคล มถ งสถาน- การณ ท กอย างท อาจเก ดข นได ในท ทำงาน รวมท งไม สามารถแสดง นโยบายและข นตอนการทำงานท งหมดของเชฟรอนได บร ษ ทฯ จ ง ใช แนวทางประพฤต ปฏ บ ต น สำหร บเป นค ม อเก ยวก บมาตรฐาน จรรยาบรรณของเรา และเพ อเป นข อม ลในการต ดต อหน วยงานต างๆ ท ร บผ ดชอบ ท ค ณสามารถสอบถามหร อขอความช วยเหล อได เม อพวกเราท กคนสามารถปฏ บ ต ได ตามแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ด วยความม งม นของเราอ นเป นค าน ยมท เราส อสารออกไป จะทำให เชฟรอนได ร บคำช นชมในฐานะท เป นพ นธม ตรธ รก จ และในฐานะ พลเม องท ม ค ณค าในช มชนโลกใบน ข อควรจำสำค ญค อ การละเม ด แนวทางประพฤต ปฏ บ ต หร อนโยบายท อ างถ งในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น อาจส งผลให เก ดการลงโทษทางว น ย รวมถ งการเล กจ างหร อ การดำเน นคด อาญาได การใช แนวทางประพฤต ปฏ บ ต อ านแนวทางประพฤต ปฏ บ ต ต งแต ต นจนจบ ค ดถ งการนำแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ไปใช ก บงานของค ณ และพ จารณาว ธ ร บม อก บสถานการณ ต างๆ เพ อหล กเล ยงการดำเน นการท ไม เหมาะสม ผ ดกฎหมาย หร อผ ดจรรยาบรรณ ใช คำถามและคำตอบเพ อช วยให มองเห นภาพสถานการณ ท ค ณอาจประสบได ช ดเจนข น หากค ณม ข อสงส ย ให สอบถามห วหน างาน ผ จ ดการ หร อต ดต อบ คคลอ นท อย ในรายช อแหล งอ างอ งในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น การต ดส นใจอย างม จรรยาบรรณ การต ดส นใจอย างม จรรยาบรรณสำค ญมากต อความสำเร จของบร ษ ท การต ดส นใจบางอย างทำได ง ายและช ดเจน แต บางคร งอาจไม เป นเช นน น เม อเผช ญก บสถานการณ ท ย งยาก ให ถามต วเองด วยคำถามด านล างน เพ อช วยให เราสามารถต ดส นใจได อย างถ กต องตามหล กจรรยาบรรณ คำตอบท งส ข อต องเป น ใช จ งจะแสดงว าการกระทำน นถ กจรรยาบรรณและสอดคล องตามค าน ยมของเชฟรอน 1. การกระทำน นถ กกฎหมายหร อไม หากค ณค ดว าการกระทำน นอาจผ ดกฎหมาย ให หย ดการดำเน นการ และหากค ณต องการทราบข อม ลเพ มเก ยวก บกฎหมายท บ งค บใช ในสถานการณ ท ระบ ให ปร กษาห วหน างาน ผ จ ดการ หร อแผนกกฎหมายของเชฟรอน 2. การกระทำน นสอดคล องก บนโยบายบร ษ ทหร อไม หากการกระทำน นไม สอดคล องก บนโยบายบร ษ ท ค ณไม ควรดำเน นการต อ 3. การกระทำน นสอดคล องก บว ถ ทางของเชฟรอนหร อไม พ จารณาว าการกระทำน นสอดคล องก บค าน ยมหล กของบร ษ ทของเราหร อไม 4. หากเร องน เป ดเผยส สาธารณชน เราจะสะดวกใจหร อไม ถามต วค ณเองว าค ณจะต ดส นใจเช นเด มหร อไม หากค ณทราบว าเร องน จะถ กต พ มพ บนหน าหน งส อพ มพ ฉบ บว นพร งน แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

6 บทบาทและความร บผ ดชอบ เราแต ละคนม หน าท แจ งเร องราวท เก ดข น เราต องปฏ บ ต ตามต วบทกฎหมาย ท งท เป นลายล กษณ อ กษร (letter) และท เป นเจตนารมณ (spirit) ของกฏหมายน นตลอดเวลา ท งในเวลาทำงานและในเวลาส วนต ว แต ละประเทศท บร ษ ทของเรา ดำเน นธ รก จ ต างม กฎหมาย ข อบ งค บ และขนบธรรมเน ยมของต วเอง ในบางคร ง อาจม ความแตกต างทางกฎหมายอย างมากในประเทศ หน งก บประเทศอ นๆ และระหว างภ ม ภาคหน งก บภ ม ภาคอ นๆ แม จะ อย ในประเทศเด ยวก น อย างไรก ตาม ไม ว าเราจะทำงานท ใด เรา ท กคนต องเคารพต อกฎหมายท บ งค บใช ท งหมด และปฏ บ ต ตาม นโยบายในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต ของเรา อำนาจและหน าท นอกจากการร บทราบและทำความเข าใจแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น แล ว เราแต ละคนต องเข าใจก บระด บอำนาจหน าท ท ม ให ในงานของ เราด วย เราต องดำเน นการต างๆ อย างระม ดระว งภายใต ขอบเขตของ อำนาจหน าท น น แนวทางปฏ บ ต ไม ม แนวทางประพฤต ปฏ บ ต หร อค ม อใดสามารถให คำตอบท ครบ ถ วนสมบ รณ สำหร บท กคำถาม ท ส ดแล ว เราต องเช อม นในสาม ญ สำน กท ด ของเราเก ยวก บส งท มาตรฐานระด บส งของบร ษ ทต องการ รวมถ งทราบว าเม อใดควรจะขอคำแนะนำเก ยวก บการกระทำท เหมาะสม เราควรขอคำแนะนำโดยเฉพาะเจาะจงเม อถ งเวลาท ต อง การ จากห วหน างาน ผ จ ดการ แผนกกฎหมายของเชฟรอน กล ม กำก บด แลการปฏ บ ต งานของบร ษ ท หร อผ ประสานงานด านการ ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบในพ นท ของค ณ งานบางอย างอาจต องการข อม ลท ละเอ ยดข นเก ยวก บการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบนอกเหน อจากท ระบ ในแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น ในกรณ ด งกล าว ผ จ ดการหร อห วหน างานจะแนะนำให เราค นหา ข อม ลเพ มเต มในนโยบายของบร ษ ท และค ม อเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Manual of Compliance Procedures and Guidelines: MCPG) การปฏ บ ต ตามกฎหมาย เราต องปฏ บ ต ตามแนวทางประพฤต ปฏ บ ต น และนโยบายท งหมด ของบร ษ ท หากเราไม สามารถกระทำตามได เราอาจถ กดำเน นการ ทางว น ย ซ งอาจร นแรงถ งข นเล กจ างได ในทำนองเด ยวก น ห วหน า งาน ผ จ ดการ เจ าหน าท หร อผ อำนวยการคนใดท ร บทราบว าม การ ละเม ดเก ดข น แล วไม รายงานและดำเน นการแก ไขในท นท อาจได ร บ ผลเช นเด ยวก น คณะกรรมการกำก บงานตรวจสอบ ซ งสน บสน นโดยคณะกรรมการ กำก บด แลนโยบายของบร ษ ท ประกอบด วยผ บร หารอาว โสในบร ษ ท ม หน าท ด แลการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของท งบร ษ ท แต ละหน วยงาน ม คณะกรรมการตรวจสอบหร อกำก บด แลของตนเอง เพ อด แลร บผ ด ชอบเฉพาะสำหร บหน วยงานน น ร ปแบบน ม กใช ในหน วยธ รก จท อย ภายในหน วยงาน การรายงานการล วงละเม ด เราต องรายงานเร องท เก ดข นท นท หากสงส ยว าอาจม พน กงานใน เชฟรอนหร อต วแทนของเชฟรอนได ละเม ดนโยบายบร ษ ทหร อ กฎหมายในท องถ น อ กท งต องรายงานก จกรรมอ นใดก ตาม ท อาจ ทำลายช อเส ยงของบร ษ ท แหล งอ างอ งหน งท เราม ให ค อ สายด วน เชฟรอน (Chevron Hotline) ค ณสามารถต ดต อหร อส งรายงาน ไปท สายด วนน ซ งเป ดดำเน นการตลอด 24 ช วโมง ท กว น นโยบายการไม ตอบโต ต อก น เชฟรอนจะไม ยอมร บและอดทนต อการแก แค นในร ปแบบใดๆ ท ม ข นเป นการตอบโต สำหร บรายงานท แจ งด วยความบร ส ทธ ใจ การตอบ โต น หมายรวมถ งการกระทำท เห นได อย างช ดเจน เช น การไล ออก การโยกย าย การลดตำแหน ง หร อการกล าวโจมต ในท สาธารณะ รวมท งการกระทำแบบแอบแฝงอ น เช น การหล กเล ยงไม เผช ญหน า การไม เช ญเข าร วมก จกรรมทางส งคมหร อก จกรรมเก ยวก บงาน และ อ นๆ ท งน ไม ว าการกระทำน นจะเป นการกระทำโดยพน กงานระด บ ใดก ตาม แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

7 คำถามและคำตอบ Q ด ฉ นพบเห นสถานการณ ท สงส ยว าจะเป นการละเม ด แนวทางของเชฟรอนเก ดข น ด ฉ นควรรายงานสถานการณ น หร อไม หากด ฉ นย งไม แน ใจน กว ากรณ น จะเป นป ญหาจร ง A พน กงานม หน าท ต องรายงานเหต การณ ต างๆ ท อาจเป นการ ละเม ดแนวทางของเชฟรอน ต อห วหน างานหร อแหล งอ างอ งอ นของบร ษ ท ทราบท นท ท งน นอกจากค ณสามารถรายงานต อห วหน างานของค ณให ทราบแล ว ค ณย งอาจโทรรายงานไปท สายด วนเชฟรอนได เราจะพ จารณา รายงานของค ณอย างจร งจ ง และดำเน นการสอบสวนตามท เห นสมควรและ เหมาะสม ค ณควรรายงานเร องท ค ณสงส ย แม ว าท ายส ดแล วอาจไม ม อะไร เก ดข นก ตาม เพราะย งด กว าเพ กเฉยต อกรณ ท อาจเป นการละเม ดต อ กฎหมายหร อนโยบายบร ษ ท Q หากด ฉ นพบเห นสถานการณ ท น าสงส ย ด ฉ นควรต ดต อ สายด วนเชฟรอน หร อควรปร กษาก บห วหน างานของด ฉ น A ค ณไม จำเป นต องต ดต อสายด วนเชฟรอน หากค ณสามารถแก ไข สถานการณ น นได ด วยการปร กษาก บห วหน างาน ผ บร หาร หร อฝ าย ทร พยากรบ คคลของค ณ สายด วนเชฟรอนเหมาะสำหร บบ คคลซ งอาจ ไม สะดวกใจในการไปปร กษาก บห วหน างาน ผ บร หาร หร อฝ าย ทร พยากรบ คคล สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ท 1: ว ถ ทางของเชฟรอน 2: ค ม อเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ แหล งอ างอ งเพ มเต ม: ว ถ ทางของเชฟรอน ว ถ ทางของเชฟรอน อธ บายถ งความเป นมา การดำเน นธ รก จ ปร ชญา และเป าหมายของเราท ต องการทำให สำเร จ ว ถ ทางของเชฟรอน ย งเป น ส งท สร างพ นฐานความเข าใจร วมก น สำหร บพน กงานท กคน ตลอดจนผ คนท เราต ดต อเก ยวข องด วย เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนได ท : ค ม อเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ศ กษาค ม อบร ษ ทเก ยวก บแนวทาง ข นตอน และการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ เพ อค นหาข อม ลเพ มเต มเก ยวก บกฎหมายท บ งค บใช นโยบาย และ ข นตอนการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ท เก ยวข องเป นประเด นกล าวถ งในแนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ เย ยมชมอ นทราเน ตของ เชฟรอนได ท การขอคำแนะนำหร อแจ งเร องท ก งวล ต ดต อห วหน างาน ผ จ ดการ หน วยงานกำก บด แลการปฏ บ ต งานของบร ษ ท หร อหน วยประสานงานด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ หร อ ผ ประสานงานสำหร บหน วยงานของค ณ สายด วนเชฟรอน การรายงานกรณ ท ต องสงส ยว าอาจเป นการละเม ดต อกฎหมายหร อนโยบายบร ษ ทฯ โดยใช สายด วนเชฟรอน หากการรายงานน นเป นไปอย าง บร ส ทธ ใจ บร ษ ทฯ ร บรองว าผ รายงานจะไม ได ร บผลกระทบในเช งลบใดๆ อ นเน องมาจากการรายงานน น รวมท งจะไม อน ญาตให ม การตอบโต หร อแก แค นใดๆ เก ดข นต อผ รายงาน เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนได ท สำหร บ ข อม ลเพ มเต ม แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

8 พน กงานเชฟรอน เราเห นค ณค าความเป นเอกล กษณ ของแต ละบ คคลในม มมองและความสามารถท แตกต างก นไป เราเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของบร ษ ท และเป นป จจ ยสำค ญต อ ความสำเร จของบร ษ ท ในการทำงานประจำว นของเรา เราใช ความค ดสร างสรรค ประสบการณ เทคโนโลย และความอ ตสาหะ เพ อค นหาแนวทางการแก ป ญหาในเช งปฏ บ ต ได จร งและแตกต าง ไปจากแนวทางเด มๆ สำหร บความท าทายท เก ดข น ค าน ยมของ เราทางด าน ความค ดสร างสรรค และ ผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง คงไร ความหมาย หากเชฟรอนไม ม พน กงานท ม ค ณภาพส ง และไม ม การดำเน นงานเพ อพ ฒนาพน กงานอย างต อ เน อง การเคารพในความแตกต างระหว างบ คคล ความหลากหลาย เป นค าน ยมท สำค ญอย างหน งท เชฟรอน ตามท กล าวไว ในว ถ ทางของเชฟรอน คำน หมายถ ง เราเร ยนร และเคารพ ต อว ฒนธรรมท องถ นท เราทำงานอย เราย งเห นค ณค าของ ความ เป นเอกล กษณ ของแต ละบ คคลในม มมองและความสามารถท แตก ต างก นไป เราส งเสร มให เก ดความหลากหลายภายในพน กงานของ เรา และม สภาพแวดล อมเฉพาะท ช วยให เราแต ละคนสามารถม ส วน ร วมและท มเทเพ อความสำเร จของเชฟรอนได อย างเต มท การให โอกาสอย างเท าเท ยมก น นโยบายของเราต อต านการเล อกปฏ บ ต โดยจ ดให ตำแหน งของเราม ความหลากหลาย บร ษ ทปฏ บ ต ตามกฎหมายท ห ามการเล อกปฏ บ ต ในการจ างงาน ไม ว าจะทำธ รก จใดก ตาม นโยบายของเชฟรอนค อให โอกาสการจ างงานอย างเท าเท ยมก น และปฏ บ ต ต อผ สม ครและพน ก งานอย างเท าเท ยมก นโดยไม ม อคต รวมท งท กคนท เชฟรอนไม ควร กระทำการใดท อาจถ อเป นการเล อกปฏ บ ต อย างไม ถ กต องในเร อง ด งต อไปน เช อชาต ศาสนา ส ผ ว ส ญชาต อาย เพศ ความเบ ยงเบนทางเพศ ความพ การ สถานะการเกณฑ ทหาร แนวค ดทางการเม อง ความพ งพอใจทางเพศ ในสหร ฐอเมร กา ห ามม การเล อกปฏ บ ต ในเร องของการจ างงาน อ ตราค าจ าง การเล อนตำแหน ง การปร บลดตำแหน ง การโยกย าย การปลดพน กงาน หร อการเล กจ าง ซ งในหลายๆ ประเทศก ม กฎหมายต อต านการเล อกปฏ บ ต ท ม ล กษณะคล ายคล งก น แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

9 ค าตอบแทนและตำแหน งงาน บร ษ ทของเราย ดม นในปร ชญา จ ายค าตอบแทนตามผลงาน เรา บร หารจ ดการค าจ าง เง นเด อน และผลประโยชน เพ อให เราคงอย ใน ระด บท สามารถแข งข นได ในตลาด ซ งช วยให เราสามารถจ งใจและ ร กษาบ คคลากรท ม ค ณภาพยอดเย ยมไว ได ด วยการให ผลตอบแทน และรางว ลสำหร บผลงานช นเย ยม แนวทางการจ ายค าตอบแทนน สน บสน นค าน ยมของเราในด าน ผลการดำเน นงานท ม ประส ทธ ภาพส ง เชฟรอนไม ร บประก นการจ างงานเป นการเฉพาะของบางตำแหน ง งาน หร อการจ างงานเป นการเฉพาะของช วงเวลาใดเวลาหน งสำหร บ พน กงานรายใด สารควบค มและสารเสพต ด บร ษ ทห ามการใช ครอบครอง จ ายแจก ซ อ หร อขายสารควบค มใน สถานท ของบร ษ ทขณะดำเน นธ รก จให ก บบร ษ ท หร อขณะควบค ม เคร องม อของบร ษ ท สารควบค ม รวมถ ง: สารเสพต ดผ ดกฎหมายและสารท ก อให เก ดความม นเมา การครอบครองยา และการใช ยาท ม ได ม ใบส งยาโดยแพทย อย างถ กต อง หร อ สารเสพต ดอ นๆ ท ผ ดกฎหมาย แอลกอฮอล ห ามการใช ครอบครอง แจกจ าย ซ อ หร อขายแอลกอฮอล โดยบ คคล ใดบ คคลหน งในสถานท ของบร ษ ทฯ หร อขณะควบค มคร องม อของ บร ษ ทฯ เว นแต จะได ร บอน ญาตไว ก อนแล วจากฝ ายจ ดการของบร ษ ทฯ ในบางสถานการณ เช น แอลกอฮอล ท อาจได ร บอน ญาตให ม ได ใน การจ ดก จกรรมของบร ษ ท แต ท งน ต องได ร บคำอน ญาตเป นการล วง หน าจากหน วยงานปฏ บ ต การ หร อฝ ายจ ดการท ร บผ ดชอบของบร ษ ท และห ามบ คคลใดก ตามท ม นเมาจากแอลกอฮอล เข าไปสถานท ประกอบการของบร ษ ทฯ หร อม ส วนในการปฏ บ ต งานของบร ษ ท หร อควบค มเคร องม อของบร ษ ทฯ ท งน รวมถ งการห ามใช แอลกอฮอล ใดๆ ท เป นสาเหต ทำให ผลงานออกมาท ไม เป นท ยอมร บ หร อทำให ผลงานผ ดไปจากปกต ตามท กฎหมายอน ญาต ในกรณ ท จำเป น บร ษ ทฯ อาจดำเน นการ ตรวจหาและตรวจสอบการใช สารเสพต ดและแอลกอฮอล ในหน วยงานธ รก จของเซพรอนจำนวนมากท วโลก บร ษ ทฯ ม หน วย งานท สามารถช วยให พน กงานดำเน นจ ดการก บป ญหายาเสพต ดหร อ แอลกอฮอล ได สำหร บข อม ลเก ยวก บบร การช วยเหล อพน กงานและ ค ณภาพช ว ตในการทำงาน โปรดไปท เว บไซต ของฝ ายทร พยากร บ คคล หร อต ดต อห วหน างานหร อฝ ายทร พยากรบ คคล การป องก นความร นแรงและภ ยค กคามในท. สถานท ปฏ บ ต งาน บร ษ ทห ามกระทำการร นแรงหร อข มข จะกระทำการร นแรงต อเพ อน ร วมงาน ผ มาเย อน หร อบ คคลอ นใดท อย ในสถานท ปฏ บ ต งานของ บร ษ ท หร อม การต ดต อก บพน กงานเก ยวก บหน าท งาน การข มข กระทำการร นแรงไม ว ากรณ ใดก ตาม ถ อเป นเร องร ายแรง พน กงาน ต องรายงานเหต การณ ด งกล าวท นท กรณ ม การข มข เก ดข น ควรรายงานไปท หน วยงานด านความ ปลอดภ ยของบร ษ ทฯ (Global Security) และ/หร อเจ าหน าท ตำรวจ เชฟรอนให คำม นว าสถานปฏ บ ต งานของเชฟรอนน นปราศจากการ ค กคามท ผ ดกฎหมาย หากค ณถ กค กคาม ค ณควรรายงานเร องน ให ก บห วหน างาน ผ บร หาร ฝ ายทร พยากรบ คคล หร อสายด วนเชฟรอน แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

10 คำถามและคำตอบ Q ด ฉ นขอย ายไปทำงานในแผนกอ น ซ งแผนกน นม แต พน ก งานชายท งหมด 5 คน ผ จ ดการบอกว างานน สำหร บเพศชายเท าน น (ด ฉ นเป นผ หญ ง) ด ฉ นเก ดความร ส กว าถ กเล อกปฏ บ ต ด ฉ นควรทำ อย างไร A หากค ณเช อว าค ณถ กเล อกปฏ บ ต ให รายงานเร องน ต อห วหน า งาน พน กงานของแผนกทร พยากรบ คคล หร อสายด วนเชฟรอน Q เม อวานน ผมโต เถ ยงก บเพ อนร วมงาน ซ งเก อบกลายเป น การทะเลาะว วาทก นเม อเขาท าให ผมไปพบก บเขาด านนอก ผมเช อ ว าเขาอาจพยายามจะด กทำร าย ผมควรทำอย างไร A รายงานเร องน ต อห วหน างานของค ณ หร อพน กงานของฝ าย ทร พยากรบ คคล หากม การข มข ถ งเร องค ณท ก งวลในขณะน ควรรายงาน ไปท หน วยงานด านความปลอดภ ยของบร ษ ทฯ และ/หร อเจ าหน าท ตำรวจ Q ด ฉ นเป นห วหน างานซ งม ล กน องใต บ งค บบ ญชาเพ ยงคนเด ยว และล กน องคนน ม ป ญหาในเร องประส ทธ ภาพการทำงาน ด ฉ นเกรงว า การให ความเห นในเช งลบ อาจทำให ด ฉ นถ กกล าวหาว าด ฉ นกระทำการโดยการเล อกปฏ บ ต ด ฉ นควรทำอย างไร A ให ความค ดเห นต อผ ใต บ งค บบ ญชาท กคนในกล มของค ณอย างสม ำเสมอ ประเม นผลงานอย างย ต ธรรม และทำเอกสารประกอบโดยให ข อเท จจร ง และต วอย าง หากค ณถ กกล าวหาว ากระทำการโดยเล อกปฏ บ ต บร ษ ทฯจะให การสน บสน นค ณ หากค ณต องการความช วยเหล อ ให ปร กษาเร องน ก บฝ าย ทร พยากรบ คคล สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 200: การจ างงาน 202: การค กคาม 210: การเล กจ าง 226: ว น ย 230: ผลตอบแทนโดยรวม 256: แรงงานส มพ นธ 263: สารเสพต ด/สารควบค ม 264: แอลกอฮอล 570: ความปลอดภ ย แหล งอ างอ งเพ มเต ม: บร การช วยเหล อพน กงานและค ณภาพช ว ตในการทำงาน ซ งสามารถช วยเหล อแก ไขป ญหาเก ยวก บงาน ครอบคร ว เร องส วนต ว หร อป ญหาอ น รวมถ งเก ยวก บยาเสพต ดหร อแอลกอฮอล เย ยมชมเว บไซต HR ท : สำน กงานท ออมบ ส เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนท : เว บไซต หน วยงานด านความปลอดภ ยของบร ษ ทฯ ท : และ https://cpln-www1. chevron.com/corphes/corp_er.nsf แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

11 การบ นท กข อม ลและการควบค มภายใน รายการลงบ ญช และข อม ลบ นท กท ถ กต องตามจร ง เป นส งสำค ญในการจ ดการธ รก จของเชฟรอน หน าท ร บผ ดชอบร วมก นของพน กงาน ต องม การจ ดทำรายการลงบ ญช และข อม ลบ นท กของเชฟรอนอย าง ถ กต องและตรงไปตรงมา น กบ ญช ของเราม หน าท เตร ยมข อม ลบ นท ก รายการธ รกรรมต างๆ และพวกเราท กคนม ส วนช วยให เก ดข อม ล บ นท กน น เช น โดยการส งรายงานค าใช จ าย บ นท กการทำงาน เอกสารลงเวลาทำงานและว ดผลงาน รายการลงบ ญช และข อม ล บ นท กท งหมดของเราต องม เอกสารประกอบเพ ยงพอ เพ อให ข อม ล บ นท กของรายการธ รกรรมน นตรวจสอบได ใช ได ถ กต อง และ ครบถ วน รายการลงบ ญช และข อม ลบ นท กท ถ กต องตามจร งเป นส งสำค ญใน การจ ดการธ รก จของเชฟรอน และการร กษาความถ กต องและความ ซ อส ตย ของรายงานการเง นของบร ษ ทและการเป ดเผยข อม ล ท งน สำหร บการรายงานข อม ลก บคณะกรรมการหล กทร พย และตลาด หล กทร พย ของสหร ฐฯ (U.S. Securities and Exchange Commission) และสำหร บการแจ งข อม ลต อสาธารณชนท วไป ด วย ความม งม นท เราม ต อค าน ยมเร อง ความซ อตรง เป นรากฐาน สำค ญในการรายงานข อม ลทางการเง นของบร ษ ทอย างตรงไปตรงมา ให สาธารณชนร บทราบ ท งนโยบายบร ษ ทฯและกฎหมายต างๆ เช น Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX) กำหนดให ข อม ลบ นท กของบร ษ ทฯ ต องถ กต องและ ครบถ วน ความพยายามใดๆ เพ อป ดบ งหร อบ ดเบ อนข อม ลของบร ษ ทฯ ถ อเป นการกระทำผ ดข นร ายแรง และอาจทำให โดนลงโทษทาง ว น ยและดำเน นคด อาญาได เราท กคนม หน าท ท จะต องรายงาน หาก สงส ยว าอาจม การละเม ดข นตอนและนโยบายการลงบ ญช ของบร ษ ทฯ โดยควรรายงานกรณ ท อาจเป นการละเม ดนโยบายเหล าน ให ก บ แผนกตรวจสอบภายในหร อสายด วนเชฟรอน การควบค มภายใน การควบค มภายในท เช อถ อได ม ความสำค ญมากสำหร บการจ ดทำ บ ญช ท เหมาะสม ครบถ วน และถ กต อง ท กคนต องเข าใจว าการควบ ค มภายในม ส วนเก ยวข องก บตำแหน งงานของเรา เราควรต องแจ งให ผ จ ดการหร อห วหน างานของเราทราบท นท หากเราค ดว าการควบค ม ภายในน น ไม สามารถตรวจพบหร อป องก นความผ ดพลาด ความส น เปล อง หร อการท จร ต ได อย างเหมาะสม การตรวจสอบ การตรวจสอบดำเน นการโดยผ ตรวจสอบภายนอกและผ ตรวจสอบ ภายใน เพ อช วยให ม นใจถ งความสอดคล องก นของนโยบาย ข นตอน และการควบค ม รวมท งช วยให ทราบเม อเก ดจ ดอ อนข นในระบบ เพ อ ให แก ไขจ ดอ อนน นได ท นท วงท เราท กคนต องให ความร วมม ออย าง เต มท ก บผ ตรวจสอบภายนอกและผ ตรวจสอบภายใน ซ งหมายความ ว า ต องให ข อม ลท ช ดเจน ตามจร ง และให ความร วมม ออย างเต มท ใน ระหว างการตรวจสอบ การท จร ต การม ส วนร วมในแผนฉ อโกงเง นทอง ทร พย ส น หร อบร การจาก บ คคลอ น ถ อเป นการละเม ดนโยบายบร ษ ทฯ และผ ดกฎหมาย ซ งนำ ไปส โทษข นร ายแรง โทษเหล าน นม ต อก จกรรมใดก ตามท เป นการ กระทำท ไม ซ อส ตย หร อท จร ต เช น การใช ทร พย ส นของบร ษ ทฯ ใน ทางท ผ ด การขโมยทร พย ส นของบร ษ ทฯ การแจ งข อม ลไม ถ กต องใน รายงานค าใช จ ายด านส นทนาการและเด นทาง รวมถ งการละเม ดอ นๆ ด วย บร ษ ทฯ ไว วางใจต อการควบค มภายใน และเช อว าพน กงานรวม ถ งผ จ ดการท กคนม ความซ อส ตย พร อมท จะปกป องทร พย ส นของ บร ษ ทฯ ไม ให เก ดความเส ยหาย ถ กขโมย หร อถ กนำไปใช งานโดยไม ได ร บอน ญาตอ นใด แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

12 คำถามและคำตอบ Q ด ฉ นไม ใช ผ จ ดการ ด ฉ นจะต องร บผ ดชอบหร อไม หากด ฉ น ไม ได รายงานข อม ลแก บร ษ ทฯ อย างถ กต อง A ต องร บผ ดชอบ แม ว าผ บร หารระด บส งเป นผ ลงนามในรายงาน ทางการเง นของบร ษ ทฯ พน กงานท กคนม ส วนในการบ นท กข อม ลรายการ ธ รกรรม และม ผลต อความถ กต องของรายงานทางการเง น ด งน น ค ณจะ ต องด แลให แน ใจว าข อม ลบ นท กรายการธ รกรรมของค ณน นถ กต อง Q ส ปดาห ท แล ว ผมป อนข อม ลรายการธ รกรรมให ก บเพ อน ร วมงาน ผมม ข อสงส ยหลายอย างเก ยวก บรายการธ รกรรมน น และ แม ว าห วหน างานของผมไม สามารถตอบคำถามท ผมสงส ยได เธอได แต ร บรองก บผมว ารายการธ รกรรมน นถ กต องและตรงไปตรงมา ผม ควรใส ต วเลขไปตามท เพ อนขอไว หร อผมควรทำอย างไร A ค ณม หน าท ต องทำความเข าใจก บท กรายการธ รกรรมท ค ณป อน เน องจากค ณอาจต องตอบคำถามเก ยวก บความถ กต องของรายการน น ค ณทำถ กต องแล วท ขอคำแนะนำจากห วหน างานของค ณ แม ว าเธอจะ อน ม ต รายการธ รกรรมน น หากค ณย งม ข อสงส ยเก ยวก บความซ อส ตย ของ รายการธ รกรรม ค ณสามารถถามผ บร หารในระด บส งกว าห วหน างานของ ค ณ หร อผ ประสานงานการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของหน วยงานของค ณ หร อรายงานข อสงส ยน ไปย งแผนกตรวจสอบภายในร อสายด วนเชฟรอน Q ห วหน างานของด ฉ นบอกให ด ฉ นทำลายเอกสารเก ยวก บโครงการท เราดำเน นการเม อป ท แล ว ขณะน ผ ตรวจสอบภายในกำล งสอบ ถามเก ยวก บโครงการน นในบางเร องท พวกเขาสงส ย แต ห วหน างานส งให ด ฉ นทำลายเอกสาร ด งน น ด ฉ นจ งไม ควรท จะต องม ส วนร บผ ดชอบ ใช หร อไม A ผ ตรวจสอบไม ได ดำเน นการสอบสวนเพ อจ บผ ดใคร บทบาทของพวกเขาค อด แลให แน ใจว า บร ษ ทของเราทำตามนโยบายและข นตอนท ต องม ค ณม หน าท ต องร บทราบนโยบายการเก บร กษาเอกสารของเรา หากห วหน างานของค ณบอกให ค ณทำลายเอกสารท ควรจะเก บร กษาไว การทำตามคำส งน น ย อมไม ใช การกระทำท ถ กต อง ว ธ ท ด ท ส ดท ค ณสามารถกระทำได ตอนน ค อ ตอบคำถามของผ ตรวจสอบอย างซ อส ตย และครบถ วน สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 130: การควบค มภายใน 132: การอน ม ต เง นท นค าใช จ ายและการชำระเง น 134: การตรวจสอบ 136: การม อย ของข อม ลบ นท ก 190: การมอบหมายงาน 420: การจ ดเตร ยม การอน ม ต และการจ ดทำเอกสาร แหล งอ างอ งเพ มเต ม: สำหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บ SOX เย ยมชมอ นทราเน ตของเชฟรอนท : 10 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

13 การหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน เราคาดว าแต ละคนทำหน าท โดยคำน งถ งผลประโยชน ส งส ดของบร ษ ท ท เชฟรอน เราหว งว าแต ละคนจะทำหน าท โดยคำน งถ งผลประโยชน ส งส ดของบร ษ ทฯ ซ งหมายความว าการต ดส นใจทางทางธ รก จต อง กระทำโดยไม ม ผลประโยชน ท บซ อน รวมท งต องเป นการต ดส นใจ ท ย ต ธรรมด วย เราต องดำเน นการต ดส นใจโดยอ งตามเหต ผลทาง ธ รก จเท าน น ผลประโยชน ท บซ อนอาจเก ดข นเม อก จกรรมภายนอกของพน กงาน หร อผลประโยชน ส วนต วของพน กงานข ดแย งหร อม แนวโน มจะข ด แย งก บหน าท ร บผ ดชอบของเขาหร อเธอผ น นในเชฟรอน โดยเราถ อ ว าก จกรรมภายนอกม ผลประโยชน ท บซ อนเม อก จกรรมน น: ม ผลกระทบเช งลบต อผลประโยชน ของธ รก จ ม ผลกระทบเช งลบต อช อเส ยงของบร ษ ทหร อความส มพ นธ ของบร ษ ทก บผ อ น หร อ แทรกแซงการต ดส นใจของบ คคลอ นเก ยวก บการทำงานตาม หน าท ของบ คคลน น พน กงานและผ อำนวยการ รวมถ งสมาช กในครอบคร วโดยตรง ต องไม : ดำเน นธ รก จแข งข นก บบร ษ ทฯ ใช ตำแหน งหน าท หร ออ ทธ พลท ม อย เพ อให ต วเองหร อ บ คคลอ นได ร บผลประโยชน ท ไม เหมาะสม ใช ข อม ล ทร พย ส น หร อทร พยากรของบร ษ ทเพ อ ผลประโยชน ส วนต ว หร อเพ อเอ อประโยชน ท ไม เหมาะสมแก บ คคลอ น หร อ ใช ความได เปร ยบจากข อม ลภายในหร อตำแหน งท ม อย ใน บร ษ ท ต องหล กเล ยงก จกรรมอ นใดท ม ผลให เก ดผลประโยชน ท บซ อน ไม ว า จะม ผลประโยชน ท บซ อนเก ดข นจร งหร อไม หากค ณค ดว าค ณอาจอย ในสถานการณ ท ได ร บทราบถ งผลประโยชน ท บซ อน ให แจ งเร องน ก บห วหน างานหร อผ จ ดการของค ณในท นท หากพวกเราคนใดก ตาม พบเห นสถานการณ ท ม ผลประโยชน ท บซ อนท เชฟรอน เราต องราย- งานเร องน นท นท การหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อนในการต ดส นใจทางธ รก จท กเร อง เป นส วนสำค ญในค าน ยมด าน ความซ อตรง และ ความไว วางใจ ของเรา หล กเล ยงการร บหร อการให ของขว ญ ค าธรรมเน ยม ส งของ หร อผลประโยชน อ นๆ เร องน ถ อเป นเร องผลประโยชน ท บซ อนสำหร บพน กงานหร อ ผ อำนวยการฝ ายต างๆ ของเชฟรอนด วยเช นก น หากม การให หร อร บ ของขว ญหร องานส งสรรค ท ฟ มเฟ อย ให ก บหร อจาก บ คคลหร อบร ษ ทท ทำธ รก จก บเชฟรอน ด งน น เราต องไม : ร บค าธรรมเน ยมหร อค าบร การ เพ อแลกเปล ยนก บบร การ ท ม ให ในนามของบร ษ ทฯ ให หร อร บของขว ญหร อการส งสรรค จากบ คคลใดก ตามท ทำ ธ รก จหร อต ดต อธ รก จก บเชฟรอนหร อต วแทนของเชฟรอน โดยท วไปแล ว การร บของขว ญและการส งสรรค ในร ปแบบท ปกต ธรรมดาท ม ม ลค าเพ ยงเล กน อยจากผ ขาย ถ อเป นเร องท กระทำได และไม ทำให เก ดผลประโยชน ท บซ อน อย างไรก ตาม หน วยงานม หน าท ต องกำหนดแนวทางให ก บ พน กงานเก ยวก บ ม ลค าเพ ยงเล กน อย ของของขว ญและ การส งสรรค น น ให ของขว ญหร อจ ดงานส งสรรค ให ก บบ คคลใดก ตาม โดยม เป าหมายเพ อช กจ งให บ คคลน นดำเน นการท ไม เหมาะสม เพ อเชฟรอน หากค ณร ส กว าอาจเป นการเหมาะสมท จะร บของขว ญท ม ม ลค ามาก ค ณควรขอคำแนะนำจากห วหน างานของค ณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 11

14 เราต องไม ใช ข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชน เพ อให เราได ร บผลประโยชน ส วนต ว การห ามการซ อขายหล กทร พย โดยการใช ข อม ลภายใน ถ อเป นการกระทำผ ดกฎหมายในการซ อหร อขายหล กทร พย ของ เชฟรอน หากค ณทราบข อม ลสำค ญเก ยวก บเชฟรอนท ย งม ได เผย แพร ต อสาธารณชน หล กทร พย ประกอบด วยห นสาม ญ หร อตรา สารหน หร อตราสารท นอ น ส ทธ ซ อห น หร อห นท ถ อในกองท นเพ อ การลงท นและการเกษ ยณของเชฟรอน การซ อหร อขายหล กทร พย ของบร ษ ทอ นจ ดเป นการกระทำท ผ ดกฎหมายด วยเช นก น หากค ณ ทราบข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชนของบร ษ ทน น หากค ณม ส วนเก ยวข องในการซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน และถ กจ บได ค ณอาจถ กเล กจ างและต องโทษทางกฎหมายอาญาและ กฎหมายแพ ง เราต องไม ใช ข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชน เก ยวก บ เชฟรอนหร อบร ษ ทท ทำธ รก จก บเชฟรอน เพ อให ได มาซ ง ผลประโยชน ส วนต ว นอกจากน เราต องไม ส งข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชนให ก บบ คคลอ น ซ งอาจซ อหร อขายหล ก ทร พย ของเชฟรอนหร อหล กทร พย ของบร ษ ทอ น หากค ณให คำ แนะนำ แก บ คคลอ นเพ อซ อหร อขายหล กทร พย ท งค ณและบ คคล น นถ อว าม ความผ ดฐานซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน ข อม ลท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชน ค อข อม ลท ทราบภายใน บร ษ ทฯ และย งม ได เป ดเผยให บ คคลภายนอกร บทราบ ข อม ล สำค ญ ค อข อม ลท น กลงท นท ม เหต ผลพ จารณาว าเป นข อม ลสำค ญ เม อต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ต อไปน เป นต วอย างข อม ลท ย ง ม ได เผยแพร ต อสาธารณชนซ งอาจเป นข อม ลสำค ญ: การคาดการณ ทางการเง น การเปล ยนแปลงในยอดขาย ส วนแบ งตลาด หร อการผล ต การเปล ยนแปลงในการจ ดอ นด บหน ส น หร อการเพ มอ นด บ หร อลดอ นด บของหล กทร พย เชฟรอนโดยน กว เคราะห รายได เง นป นผล หร อการแตกห น แผนการควบรวมก จการหร อขายก จการ แผนการตลาด แผนเช งกลย ทธ ข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม การเปล ยนแปลงผ บร หารระด บส ง น กลงท นท ม เหต ผลจะพ จารณาว าข อม ลบางอย างเป นข อม ลสำค ญ หร อไม น น ข นก บสถานการณ เฉพาะบางประเภทด วย ป จจ ยสำค ญ ในการพ จารณาว าข อม ลน นเป นข อม ลสำค ญหร อไม ค อผลกระทบท ข อม ลน นสามารถม ต อสถานะการเง นหร อราคาห นของบร ษ ทฯ หาก ค ณไม แน ใจว าข อม ลท ย งม ได เผยแพร ต อสาธารณชนท ค ณม อย น น เป นข อม ลสำค ญหร อไม ค ณควรขอคำแนะนำจากห วหน างานหร อท ปร กษาทางกฎหมายของเชฟรอนในท องถ นของค ณ 12 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

15 คำถามและคำตอบ Q พ อของผมเป นผ ถ อห นใหญ ในบร ษ ทท จ ดส งว ตถ ด บให ก บ เชฟรอนมานานหลายป ผมเพ งเข ามาทำงานในเชฟรอน ในตำแหน ง งานน ผมม อำนาจหน าท เก ยวก บการเซ นส ญญาก บซ พพลายเออร รายน น ผมจะตกอย ในสถานการณ ท ม ผลประโยชน ท บซ อนหร อไม A แม ว าซ พพลายเออร จะเป นผ ขายท ต ดต อก บบร ษ ทฯ มาเป นระยะ เวลายาวนานแล ว แต ตอนน ม โอกาสท จะเก ดสถานการณ ผลประโยชน ท บซ อนข นเน องจากค ณเข าไปม ส วนเก ยวข องในกระบวนการต ดส นใจ เก ยวก บการค ดเล อกซ พพลายเออร ในกรณ น สามารถแก ไขป ญหาได โดยให บ คคลอ นท ไม ม ส วนเก ยวข อง เช น ผ จ ดการของค ณ ดำเน นการน แทนค ณ ส งสำค ญท ค ณควรกระทำในขณะน ค อ แจ งเร องผลประโยชน ท บซ อนน ให ห วหน างานหร อผ จ ดการของค ณทราบ เพ อให ม การแก ไข ป ญหาน Q ด ฉ นได ทราบว าบร ษ ทฯของเราจะประกาศผลประกอบการ ท น าผ ดหว งสำหร บไตรมาสน ข อม ลน จ ดเป นข อม ลภายในหร อไม A ใช ข อม ลทางการเง นเช นน สามารถส งผลกระทบทางลบต อราคา ห นของบร ษ ทฯ และอาจถ กพ จารณาเป นข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ต อ สาธารณชนหร อข อม ลภายใน หากค ณขายหล กทร พย ของเชฟรอนโดย ต ดส นใจจากข อม ลน ก อนท ข อม ลจะเผยแพร ส สาธารณชน ถ อว าค ณทำ การซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน Q ด ฉ นเห นสำเนาบ นท กข อความล บโดยไม ได ต งใจ ซ งเก ยว ก บส ญญาขนาดใหญ ท บร ษ ทฯของเราจะลงนามร วมก บบร ษ ทอ น ในเร วๆ น หากด ฉ นซ อห นของบร ษ ทน นบางส วนโดยต ดส นใจจาก ข อม ลน ก อนท ข าวเร องส ญญาจะเผยแพร ส สาธารณชน ถ อว าด ฉ น ซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายในหร อไม A ใช ข อม ลเร องส ญญาน จ ดเป นข อม ลสำค ญท ย งม ได เผยแพร ส สาธารณชนหร อข อม ลภายใน หากค ณซ อหล กทร พย ของบร ษ ทอ น โดยต ดส นใจจากข อม ลน ก อนท จะเผยแพร ส สาธารณชน แสดงว า ค ณซ อขายหล กทร พย โดยใช ข อม ลภายใน สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 282: ผลประโยชน ท บซ อน แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 13

16 ความเป นเล ศในการทำงาน:. ความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และประส ทธ ภาพ นโยบายของเชฟรอนค อ ให พน กงานม ความปลอดภ ย และม ส ขภาพท ด รวมถ งคงร กษาสภาพแวดล อมในท ท เราทำงานด วย ระบบบร หารจ ดการความเป นเล ศในการปฏ บ ต งานของเชฟรอน (OEMS) จะม ข อกำหนดเก ยวก บการบร หารจ ดการอย างเป นระบบ สำหร บความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และ ประส ทธ ภาพ เพ อให เราบรรล ถ งเป าหมายความเป นเล ศในการ ปฏ บ ต งาน เราม งม นท จะทำงานโดยให ความสำค ญส งส ดไม เฉพาะก บส ขภาพและความปลอดภ ยของต วเราเอง หากรวมถ งเพ อส ขภาพและความปลอดภ ย ของเพ อนร วมงานของเราและสมาช กในช มชนด วย เราย งม งม นท จะปกป องส งแวดล อมโดยการลดหร อบรรเทาผลกระทบต อส งแวดล อมให น อย ท ส ดผ านทางข นตอนการปฏ บ ต งานของเรา การปกป องค มครองค ณภาพช ว ตและส งแวดล อม เป นค าน ยมสำค ญท เชฟรอน นโยบายของ เชฟรอนค อ ให พน กงานม ความปลอดภ ยและม ส ขภาพท ด รวมถ งคงร กษาสภาพแวดล อมในท ท เราทำงานด วย เราท กคนม หน าท ท จะต องปฏ บ ต ตนให สอดคล องตามกฎหมาย ข อบ งค บ และนโยบายบร ษ ท และม หน าท ต องทำตามข อกำหนดของ OEMS ในการทำงานของเรา นโยบายบร ษ ท 530 กำหนดให เชฟรอนต องปฏ บ ต ตามต วบทกฎหมายท งท เป นลายล กษณ อ กษรและเจตนารมณ สำหร บ กฎหมายและข อบ งค บเก ยวก บสภาพแวดล อม ส ขภาพ และความปลอดภ ยท งหมด เราม หน าท และความร บผ ดชอบท จะต องหย ด (หร อไม เร มต น) การทำงานท กอย างท เป นอ นตรายหร ออาจทำให เก ดโอกาสท จะไม ปลอดภ ย 14 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

17 คำถามและคำตอบ Q ห วหน างานของผมขอให ผมทำตามข นตอนท ผมเช อว าจะ ส งผลกระทบต อสภาพแวดล อม ผมควรทำอย างไร A อย าคาดเดาหากเป นข นตอนเก ยวก บส งแวดล อม หากค ณไม แน ใจเก ยวก บข นตอน ให สอบถามห วหน างานของค ณเพ อให แน ใจว าค ณ เข าใจก บส งท เขาต องการให กระทำอย างถ กต อง หากค ณย งร ส กว าการ กระทำน นจะเป นการละเม ดข อบ งค บทางส งแวดล อม ให รายงานเร องน ต อผ บร หารในท องถ น หร อสายด วนเชฟรอน Q ผมได ร บใบส งงาน ซ งเป นการแจ งเก ยวก บงานท ต องทำ อย างคร าวๆ เม อผมเร มต นทำงานน น ผมพบว าสภาวะบางอย าง เปล ยนแปลงไปจากท คาดไว จากคร งท วางแผนงาน ผมร ส กว าหาก จะทำงานน ต อตามท บอกในใบส งงาน อาจจะไม ปลอดภ ยได ผม ควรทำอย างไร A พน กงานม หน าท และความร บผ ดชอบท จะต องหย ดหร อไม เร ม ทำงานใดก ตามท พวกเขาเช อว าอาจจะไม ปลอดภ ย ค ณควรแจ งเร องท ค ณ ก งวลน ให ห วหน างานของค ณทราบ ห วหน างานของค ณม หน าท ส บสวน Q ท ทำงานของด ฉ นใช โครงการบ นท กข อม ล สอบสวน และ แก ไขในกรณ อ บ ต เหต ท ทำให เก ดการบาดเจ บ ส วนหน งในการว ด ความสำเร จสำหร บท มผ บร หารของท ทำงานค อ ว ดจากระด บความ ปลอดภ ยในท ทำงานน น และด ฉ นทราบว าม การบาดเจ บท ไม ได รายงาน ด ฉ นควรทำอย างไร A ถ อเป นเร องสำค ญมากท จะต องสอบสวนในกรณ เก ดอ บ ต เหต ท ทำ ให เก ดการบาดเจ บ เพ อใช กำหนดข นตอนท จำเป นสำหร บป องก นไม ให เหต การณ น นเก ดข นอ ก ค ณควรแจ งให ห วหน างานของค ณทราบท กคร ง เม อเก ดอ บ ต เหต ในท ทำงาน หากเพ อนร วมงานของค ณไม อยากแจ งอาการ บาดเจ บจากการทำงาน ช วยกระต นให เขาหร อเธอผ น นรายงานเร องน หากกรณ เช นน ย งม อย ให รายงานเร องท ค ณก งวลให ก บผ บร หารในท องถ น หร อสายด วนเชฟรอน ทำความเข าใจ และแก ป ญหาน สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ทฯ 530: ส ขภาพ ส งแวดล อม และความปลอดภ ย แหล งอ างอ งเพ มเต ม: เย ยมชมเว บไซต ความเป นเล ศในกระบวนการทำงานท https://cpln-www1.chevron.com/corphes/oehome.nsf?opendatabase&login สำหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บความปลอดภ ย ส ขภาพ ส งแวดล อม ความไว วางใจ และประส ทธ ภาพ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 15

18 การป องก นข อม ลและทร พย ส นทางป ญญา เราท งหมดม หน าท ร บผ ดชอบในการทำความเข าใจความเส ยงเม อทร พยากรด านข อม ลของเราตกอย ในอ นตราย ทร พยากรด านข อม ลของเชฟรอนเป นทร พยากรท สำค ญย ง ข อม ลน หมายถ งข อม ลบ นท กในส ออ เล กทรอน กส และข อม ลในกระดาษของ บร ษ ท รวมถ งระบบท จ ดเก บ ประมวลผล หร อส งข อม ลบร ษ ทด วย ทร พย ส นทางป ญญาของเชฟรอน ซ งรวมถ งความล บทางการค า ส ทธ บ ตร เคร องหมายการค า และส งท ม ล ขส ทธ ต างๆ ล วนเป น ทร พยากรด านข อม ลท สำค ญของเชฟรอน การเข าถ งและการใช ข อม ลอย างเหมาะสม นโยบายของเชฟรอนให การป องก นทร พยากรด านข อม ลจากการ ขโมย การเป ดเผยโดยไม ได ร บอน ญาต การใช ในทางท ผ ด การบ กร ก และการจ ดการอย างไม รอบคอบ บางคร งเราอาจได ร บมอบหมายจาก ผ บร หารในท องถ น ให ด แลและจ ดการทร พยากรด านข อม ลเป น กรณ พ เศษ ต วอย างท เห นได ท วไปเช น การให ค ณนำคอมพ วเตอร โน ตบ คท บร ษ ทฯ จ ดให และ/หร อพ ด เอ (แบล คเบอร ) กล บบ าน หร อ การได ร บส ทธ ในการเข าใช ระบบคอมพ วเตอร พน กงานท ไม แน ใจ ก บอำนาจหน าท ของตนเองควรพ ดค ยเร องน ก บผ บร หารในท องถ น เพ อให เข าใจตรงก นช ดเจน การจ ดการข อม ลอย างไม เหมาะสมอาจ นำไปส การถ กลงโทษทางว น ย จนถ งการเล กจ างได การจ ดการข อม ล อย างไม เหมาะสมอย างเช น การด ค ดลอก แจกจ าย ย ายข อม ลออก จากสถานท ของบร ษ ทโดยไม ได ร บอน ญาต การทำให ข อม ลเส ยหาย การเปล ยนแปลงข อม ล การจ ดการข อม ลกรรมส ทธ หร อข อม ลสำค ญ เราท กคนต องใช ความรอบคอบและระม ดระว ง เม อใช ข อม ลท จ ด เป นข อม ลท สำค ญ หร อเป นความล บ ข อม ลน นสามารถใช ร วมก น ได เฉพาะก บพน กงานอ นๆ ของเชฟรอนท ม ส ทธ ตามกฎหมาย ต อง ทราบข อม ล น นเท าน น บ คคลภายนอกจะสามารถเข าถ งข อม ลน น ได ต อเม อเขาย นยอมตามข อตกลงไม เป ดเผยความล บ ในขณะเด ยว ก น เม อจ ดการข อม ลสำค ญท บ คคลอ นไว วางใจเป ดเผยให เราทราบ เราต องจ ดการข อม ลน นด วยความระม ดระว งส งส ดตลอดเวลาเช นก น เหล าน จะช วยปกป องเราจากการร บผ ด และช วยคงร กษาค าน ยมใน ด าน การเป นพ นธม ตร และ ความไว วางใจ ของเราไว เราต องปฏ บ ต ตนให สอดคล องก บกฎหมาย ข อบ งค บ และข อผ กพ น ตามส ญญาท งหมดเก ยวก บส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาท ถ กต องและ ม ผลใช ของบ คคลอ น รวมถ งส ทธ บ ตร ล ขส ทธ ความล บทางการค า และข อม ลกรรมส ทธ อ นๆ เราจะไม ละเม ดหร อนำส ทธ ในทร พย ส น ทางป ญญาท ถ กต องและม ผลใช ของบ คคลอ นไปใช ในทางท ผ ด หากค ณม คำถามเก ยวก บการใช ข อม ลกรรมส ทธ หร อข อม ลท ม ส ทธ - บ ตร รวมถ งซอฟต แวร คอมพ วเตอร ของบ คคลอ น ค ณควรต ดต อ แผนกกฎหมายของเชฟรอน เม อต องการจะใช ข อม ลท ม ล ขส ทธ อย าง เช น บทความ แผนภ ม แผนท ภาพยนตร และเพลง เราต องขอร บ อน ญาตจากเจ าของล ขส ทธ น น เว นแต ว าการนำข อม ลไปใช น นได ร บอน ญาตภายใต ข อกำหนด การใช งานโดยชอบธรรม ของ กฎหมายล ขส ทธ กล มปฏ บ ต งานทร พย ส นทางป ญญาของแผนก กฎหมายเชฟรอนสามารถช วยค ณพ จารณาว า การใช ข อม ลน น สอดคล องตามเง อนไขของ การใช งานโดยชอบธรรม หร อไม 16 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

19 การเก บร กษาหร อการทำลายข อม ลบ นท กของ. บร ษ ทฯ ข อม ลบ นท กของบร ษ ทอาจสนองต อเป าหมายอย างใดอย างหน งต อ ไปน : เพ อให สอดคล องตามข อกำหนดในการปฏ บ ต งาน (เช น บ นท กการบำร งร กษา ส ญญาบร การ) เพ อเป นเอกสารประกอบการทำธ รกรรมของบร ษ ท (เช น เอกสารเช าซ อ หร อโฉนด) เพ อปกป องผลประโยชน ของบร ษ ทในการดำเน นการตาม กฎหมาย (เช น การทดสอบค ณภาพผล ตภ ณฑ ) หร อ เพ อแสดงข อม ลให สอดคล องตามข อบ งค บของร ฐบาล (เช น รายงานทางการเง น หร อรายงานการบาดเจ บ) เราท งหมดต องปฏ บ ต ตามนโยบายของเชฟรอน ในด านการเก บ ร กษาข อม ลบ นท กท งหมดและข อม ลในร ปแบบอ น ข อม ลบ นท ก ของบร ษ ทฯ ต องได ร บการจ ดเก บไว ตามระยะเวลาท กำหนดตาม ตารางเวลาเก บร กษาข อม ลของบร ษ ทฯ สำหร บเอกสารและข อม ล ร ปแบบอ นท ไม จ ดเป นข อม ลบ นท กของบร ษ ท ไม ควรเก บร กษาไว หากล วงเลยเวลาท ต องใช ในการดำเน นธ รก จแล ว การขอเร ยกด ข อม ลเน องด วยจ ดประสงค ทางกฎหมาย บางคร งในระหว างกระบวนการดำเน นคด ท ปร กษาทางกฎหมาย ของเชฟรอนอาจขอเอกสารหร อหล กฐานอ นๆ จากเรา เราต องจ ดหา เอกสารให ตามท ขอท กคร ง ให เราปร กษาท ปร กษากฏหมาย ในกรณ ท ม คำถามและรายงานในกรณ ท สงส ยว าจะม การไม ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบเก ดข น เราท กคนจะต องให ความร วมม อต อกระบวนการน โดยถ อเป นงานท ม ความสำค ญของเรา การใช ระบบคอมพ วเตอร และ. เคร องม อเทคโนโลย อ นๆ เราท งหมดต องช วยก นด แลให แน ใจว า ม การใช งานระบบคอมพ ว- เตอร และทร พยากรทางเทคน คอ นของเชฟรอนอย างเหมาะสม เราต องเก บร กษารห สเข าใช (เช น รห สผ าน SmartBadge PIN เป นต น) ไว ในท ท ปลอดภ ย และไม บอกให ผ อ นทราบ บ คคลใด ก ตามท ม ช อเข าใช ระบบและรห สผ าน จะต องร บผ ดชอบต อการ กระทำท กอย างท กระทำภายใต ช อเข าใช ระบบน น การใช รห สผ าน ระบบคอมพ วเตอร หร อโปรแกรมโดยไม ได ร บ อน ญาต อาจนำไปส การถ กลงโทษทางว น ย จนถ งการเล กจ างได การใช อ เมลและอ นเทอร เน ต เราต องด แลให แน ใจว า ม การใช งานระบบคอมพ วเตอร และระบบ โทรคมนาคมเพ อธ รก จของบร ษ ทฯ เท าน น การใช งานส วนต วเป น คร งคราวสามารถกระทำได หากไม ละเม ดต อมาตรฐานพฤต กรรม ท ยอมร บได ของเชฟรอน เราควรทราบว าการใช ระบบหร ออ ปกรณ โทรคมนาคมของเชฟรอนจะไม เป นความล บ บร ษ ทอาจจ บตาด การ ใช งานเหล าน นอย ท งน โดยเป นไปตามกฎหมายและข อบ งค บใน ท องถ น แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 17

20 คำถามและคำตอบ Q เพ อนร วมงานในบร ษ ทอ นแนะนำว ด โอการฝ กอบรมหล ก การบร หาร ซ งเขาบอกว าเป นประโยชน อย างมากต อท มของเขา ผม อยากนำมาเป ดให ท มของผมด บ าง แต ว ด โอม ราคาส งมาก ผมจะย ม ว ด โอน นมาค ดลอกได หร อไม A เน อหาในว ด โอม ล ขส ทธ ค มครอง ซ งหมายความว าค ณไม สามารถ ค ดลอกได และในบางคร ง ค ณอาจไม สามารถย มว ด โอต นฉบ บมาเป ดให บ คคลอ นด ได หากไม ได ร บคำอน ญาตก อนจากเจ าของล ขส ทธ หากค ณ ต องการให ท มของค ณด ว ด โอน ค ณต องซ อว ด โออย างถ กต องตามกฎหมาย นอกจากน โปรดทราบว าเน อหาในว ด โอบางประเภท แม ว าค ณจะซ อว ด โอ น น อาจใช ได สำหร บการใช งานเฉพาะหร อใช เป ดด ได คร งเด ยวเท าน น ด งน น ให ถ อว าการเป ดด ในคร งต อไปอาจทำไม ได ตรวจสอบส ทธ ท บร ษ ท ได ร บก อนท จะเป ดด ว ด โอน นอ กคร ง Q ด ฉ นถ กขอให ข นพ ดในงานประช มของอ ตสาหกรรมเก ยวก บ เร องเทคโนโลย ท พ ฒนาของบร ษ ทและผลประโยชน ท ล กค าของเรา ได ร บ ด ฉ นควรทำอย างไร A หาร อเก ยวก บเน อหาของเร องท จะนำเสนอก บห วหน างานของค ณ ก อนท จะตกลงร บคำเช ญ งานประช มของอ ตสาหกรรมจ ดเป นโอกาสอ นด ท จะส งเสร มช อเส ยงบร ษ ท อย างไรก ตาม เราต องใช ความระม ดระว งอย าง ย งเพ อปกป องข อม ลท เป นความล บ เน อหาท ค ณจะนำเสนออาจต องส งให ฝ ายนโยบายบร ษ ทฯ (Corporate Policy) กล มก จกรรมส งคมและร ฐบาล (Government and Public Affairs Group) หร อกล มปฏ บ ต งานทร พย ส น ทางป ญญาของแผนกกฎหมายเชฟรอนตรวจด อ กคร ง Q งานของผมเก ยวข องก บข อม ลท เป นความล บ ผมใช คอมพ ว- เตอร แลปทอปเม อเด นทางไปต ดต อธ รก จ ผมควรระม ดระว งอะไร บ าง A เก บร กษาคอมพ วเตอร แลปทอปของค ณให ปลอดภ ยตลอดเวลา อย าโหลดคอมพ วเตอร ใต ท องเคร อง หร อท งคอมพ วเตอร ไว ในท ท ไม ปลอดภ ย หากค ณเด นทางพร อมก บม ข อม ลท เป นความล บ โปรดระม ด ระว งเม อค ณทำงานก บข อม ลล บน น หล กเล ยงสถานท สาธารณะท บ คคล อ นมองเห นข อม ลของค ณได ง าย เช น บนเคร องบ น สนามบ น หร อ ภ ตตาคาร หากเป นการเด นทางไปต างประเทศ ให เข าเว บไซต กฎหมาย บร ษ ท เพ อด ให แน ใจว าประเทศท ค ณวางแผนจะเด นทางไปน นไม ม ข อจำก ดทางเทคโนโลย ซ งอาจทำให คอมพ วเตอร แลปทอปของค ณ ถ กย ดโดยเจ าหน าท ศ ลกากร สำหร บคำแนะนำเพ มเต ม: นโยบายบร ษ ท 360: การข นพ ดในท สาธารณะและเอกสารประกอบ การสอนในช นเร ยน และคำขอส ทธ บ ตร 480: ทร พย ส นทางป ญญา 561: เมลอ เล กทรอน กส 566: การเก บร กษาข อม ล 575: การปกป องข อม ล แหล งอ างอ งเพ มเต ม: เย ยมชมเว บไซต การปกป องข อม ลท : เย ยมชมเว บไซต การบร หารจ ดการข อม ลท : ด ข อกำหนดในการเก บร กษาข อม ลบ นท ก (http://glirm.chevron.com/programs/recordsretention/recordsretention.aspx) และตารางเวลา (http://glirm.chevron.com/programs/retentionschedule/retentionschedule.aspx) 18 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน 18 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณของเชฟรอน

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector 88 xxx HR Sharing from Private Sector HR Success Stories in Public Sector กรณ ต วอย าง การบร หารทร พยากรบ คคล กรณ ต วอย าง : บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จำก ด (มหาชน) แบบอย างความสำเร จท ด ด านระบบประเม นผลการปฏ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8 หน งส อพ มพ อ สระโพสต ฉบ บท 80 ประจำ เด อนก มภาพ นธ 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 ฉบ บท 7980 เด อนมกราคม

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information