รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)"

Transcription

1 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 2 คานา โรงเร ยนว ดถ วทอง ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 เป ดทาการสอน น กเร ยนต งแต ช นอน บาลป ท 1 ถ ง ช นประถมศ กษาป ท 6 เป นโรงเร ยนขนาดเล ก ม น กเร ยนในป การศ กษา 2554 จานวน 60 คน ม ข าราชการคร จานวน 3 คน และคร อ ตราจ าง จานวน 4 คน ซ งจ างด วยงบประมาณ จากองค กรปกครองส วนท องถ น ได แก องค การบร หารส วนจ งหว ดปท มธาน และองค การบร หารส วนตาบลบ าน ปท ม ผลการประเม นภายนอกรอบสอง โรงเร ยนไม ได ร บการร บรองมาตรฐาน ด วยม ป จจ ยหลายประการท งใน ด านการบร หารจ ดการศ กษา การจ ดการเร ยนการสอ น ประกอบก บสภาพของโรงเร ยนท อย ในสภาวะน าท วม ท กป เน องจากอย ต ดแม น าเจ าพระยาฝ งตะว นออก ช มชนม ประชากรจานวนน อยเป นป จจ ยหน งท ทาให จานวน น กเร ยนว ยเร ยนแต ละป การศ กษาม จานวนน อยตามสภาพช มชน ในการบร หารจ ดการศ กษาในโรงเร ยนขนาดเล ก น บว าเป นงา นท ท าทายความสามารถของผ เก ยวข อง ท กฝ าย ในการท จะพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนให บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษา กระบวนการหน งท นอกเหน อจากความร วมม อของท กฝ ายในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาแล ว ค อ กระบวนการบร หารจ ด การศ กษา ซ งต องม ร ปแบบท ช ดเจนสามารถปฏ บ ต ได ซ งผ รายงานได ออกแบบร ปแบบการบร หารโดยรวบรวม หล กการและทฤษฎ การบร หาร ตลอดจนองค ความร ต างๆ มากาหนดเป นร ปแบบการบร หารแบบ 4 D ซ งทาให โรงเร ยนว ดถ วทอง ได ร บการพ ฒนาม งส ค ณภาพการศ กษา ด งปรากฏผลภายในเล มรายงานน แล ว ผ รายงาน ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท กท าน ท ให การส งเสร ม สน บสน นในการดาเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ได แก พระคร ว บ ลก ลยาณค ณ เจ าอาวาสว ด ถ วทอง คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนว ดถ วทองท กท าน ผ ปกครองน กเร ยน องค กรปกครอง ส วนท องถ นระด บต าง ๆ และคณะคร โรงเร ยนว ดถ วทองท กท าน ไว ณ โอกาสน นายปร ญญา แช มชมดาว ผ อานวยการโรงเร ยนว ดถ วทอง ผ รายงาน

3 3 คานา สารบ ญ เร อง หน า ข อม ลท วไป ช อผลงาน 1 ว ตถ ประสงค 1 ว ธ การ/ข นตอน/กระบวนการท ด ของโรงเร ยน 1 ผลการดาเน นงาน 4 ประโยชน ท ได ร บ 6 แนวทางการบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก โครงสร างการบร หาร 7 กรอบแนวค ด 7 การบร หารจ ดการงานว ชาการ 8 การบร หารจ ดการงานบ คคล 8 การบร หารจ ดการงบประมาณ 8 การบร หารจ ดการงานบร หารท วไป 8 ภาคผนวก ภาพประกอบการประเม นน กเร ยนเพ อขอร บรางว ลพระราชทาน 10 ภาพก จกรรมเข าค ายพ กแรมล กเส อ เนตรนาร ป การศ กษา ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต NT ช น ป.3 12 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน O-Net ช น ป.6 13 ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 14 ผลการประเม นการอ าน ว เคราะห และเข ยน 14 ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 15 ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญของผ เร ยน 15 ภาพประกอบการจ ดทาและพ ฒนาเว บไซต โรงเร ยนว ดถ วทอง 16

4 4 ข อม ลท วไป ป การศ กษา 2555 ม จานวนน กเร ยนท งหมด รวม 56 คน (ข อม ล 10 ม ถ นายน 2555) จ ดการศ กษาในระด บ ปฐมว ย ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา 1. ช อผลงาน การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนว ดถ วทอง 2. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนว ดถ วทอง 3. ว ธ การ/ข นตอน/กระบวนการท ด ของโรงเร ยน (แสดงแผนภาพประกอบ) แผนภาพท 1 ร ปแบบการบร หารแบบ 4D ร ปแบบการบร หารแบบ 4D เป นร ปแบบท ผ รายงานส งเคราะห ข นมาจากหล กการและทฤษฎ การ บร หาร การปฏ ร ปการศ กษา โดยนามาเช อมโยงให ม ความสอดคล องเป นวงจรเช งระบบ ซ งประกอบด วย การ กระจายอานาจ (D 1 ) การพ ฒนา (D 2 ) การปฏ บ ต (D 3 ) และการกาก บต ดตาม (D 4 ) โดยท ในแต ข นตอนย งม องค ประกอบย อยท ทาให ข นตอนน นม ความหมายและสามารถดาเน นการได โดยใช หล กการทางการบร หาร ต างๆ เช น หล กธรรมาภ บาล หล กการสร างท มงาน การบร หารจ ดการความร (KM.) วงจรค ณภาพของเดมม ง (P D C A) หล กของการวางแผน การน เทศแบบก ลยาณม ตร เทคน คการรายงาน เป นต น ซ งรายละเอ ยดของ ข นตอนในการใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4D ม ด งต อไปน 1. การกระจายอานาจ (Decentralization : D 1 ) เป นการมอบอานาจให ผ ใต บ งค บบ ญชาปฏ บ ต หน าท ตามภาระงาน เป นการกระจายอานาจตามลาด บความร บผ ดชอบไปส บ คลากรเป าห มาย โดย อาศ ยหล กธรรมาภ บาล (Good governance) ได แก หล กน ต ธรรม หล กค ณธรรม หล กความโปร งใส หล กการม ส วนร วม หล กความร บผ ดชอบหล กความค มค า และหล กการของการใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Base Management : SBM) ซ งผลผล ตท ได ร บค อ ได ท มงาน (Team) ท ม หล กในการร กษาความคงทนของ ท ม ค อ T : Trust ค อ ความไว วางใจซ งก นและก นในการปฏ บ ต งาน E : Empathy ค อ ความเข าอกเข าใจซ ง

5 ก นและก น A : Agreement ค อ ม ข อตกลงร วมก น M : Mutual Benefit ค อ ผลประโยชน ร บร วมก นหร อม ความร บผ ดชอบร วมก น 2. การพ ฒนา (Development : D 2 ) เป นการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มข ดความสามารถในการ ดาเน นก จกรรมตามแผนท กาหนดไว ให แก คณะกรรมการแต ละช ดด วยว ธ การท หลากหลาย เช น การส มมนา การศ กษาด งาน โดยอาศ ยหล กการและกระบวนการการจ ดการความร (Knowledge Management : KM.) 7 ข นตอน ได แก 1. การบ งช ความร ค อ การว เคราะห ความร ท ม อย ในต วบ คลากรของโรงเร ยน ว า ต องการร อะไร ไม ร อะไร ร อะไรบ างแล ว แล วนามาจาแนกออกเป นกล มส งเสร ม และกล มพ ฒนา 2. การสร างและแสวงหาความร ค อ การท แสวงความร จากแหล งต างๆ ท ง ท เป นทร พยากรบ คคล และเอกสารความร ท บ คลากรของโรงเร ยนต องการร อยากเร ยนร 3. การประมวลและกล นกรองความร ค อ การนาความร ท แสวงหามาน นกล นกรองเล อกสรร ความร ท ท นสม ยไม เก าเก นไป และสามารถนามาเร ยนร ได จร งม แหล งอ างอ งท เช อถ อได 4. การจ ดหมวดหม ความร ค อ การนาความร ท ประมวลกล นกรองแล วมาจ ดเป นหมวดหม เพ อ สะดวกต อการค นคว าของบ คลกร 5. การเข าถ งความร ค อ การประชาส มพ นธ ถ งแหล งเร ยนร ท จ ดเก บเข าหมวดหม แล ว หร อบอก แหล งท จะศ กษาค นคว าให สามารถเข าศ กษาได ง ายและร วดเร ว เช น การใช อ นเตอร เน ต ระบบ ICT หร อศ นย ว ทยาการ และห องสม ด เป นต น 6. การแลกเปล ยนเร ยนร ค อ การจ ดเวท ให บ คลากรได ม โอกาสพ ดค ยถ งเร องท ได เร ยนร ซ งเป น การแลกเปล ยนความร และเร ยนร ไปด วยก น เพ อเป นข อม ลในการดาเน นงาน 7. การเร ยนร ค อ การลงม อปฏ บ ต ตามโครงการหร อก จกรรมท ตนเองและคณะร บผ ดชอบบน พ นฐานของความร ท ได ร บ การพ ฒนาบ คลากรน ให เป นไปตามความต องการของบ คลากร และท สาค ญต องม การ พ ฒนาส อ เทคโนโลย ด าน ICT ให ม สมรรถนะท สามารถเป นเคร องม อสาหร บบ คลากรในการส บค นข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บภาระงานท ปฏ บ ต ซ งฝ ายบร หารต องจ ดให ม และน บว าเป นส งจาเป นอย างย งในการส งเสร ม สน บสน นให ม การพ ฒนาบ คลากรจนม ความร ความสามารถในการท จะนาไปพ ฒนาภาระงานของตน ตลอดจน ท มงานได อย างม ประส ทธ ภาพ ผลผล ตท ได ค อ ท มงานท ม ค ณภาพส ง (High Quality Team) 3. การปฏ บ ต (Do : D 3 ) เป นการท ท มงานในแต ละท มลงม อปฏ บ ต ตามโครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย โดยจะต องอาศ ยหล กการปฏ บ ต เช งค ณภาพตามวงจรค ณภาพของเดมม ง (Deming Circle : PDCA) กระบวนการท สาค ญค อกระบวนการวางแผน (P : Plan) ซ งกาหนดไว 7 ข นตอน ค อ 3.1 ข อม ลมากมาย หมายถ ง การหาข อม ลท เก ยวข องในการดาเน นงานตามโครงการหร อ ก จกรรม เช น ข อม ลด านส อว สด อ ปกรณ ข อม ลด านบ คลากรท เก ยวข อง ข อม ลว นเวลาท เคยปฏ บ ต ข อม ลด าน งบประมาณ ข อม ลด านทร พยากรบ คคล ข อม ลด านโอกาสและอ ปสรรคในการดาเน นงาน เป นต น 5

6 3.2 ทานายอนาคต หมายถ ง การนาข อม ลท ได จากกระบวนท 3.1 ว เคราะห และคาดการณ ถ ง ความสาเร จท จะเก ดข นควรอย ในระด บใด ม โอกาสมากระด บใด หร อม ความเส ยงระด บใด ทานองเด ยวก บการ กาหนดว ส ยท ศน 3.3 กาหนดเป นเป าหมาย หมายถ ง การกาหนดเป นเป าหมายของการดาเน นงา นตามโครงการ หร อก จกรรม โดยอาศ ยข อม ลหล ก ท ได จาก กระบวนการท 3.2 ซ งต องพ จารณาร วมก บว ตถ ประสงค ของ โครงการหร อก จกรรม โดยท เป าหมายน นต องไม ส งหร อใหญ เก นไป ควรเป นเป าหมายท ม โอกาสประสบ ความสาเร จได ส ง และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของก จกรรม 3.4 ขยายเป นว ธ การ หมายถ ง นาเป าหมายของการดาเน นการจากกระบวนการท 3.3 มา กาหนดเป นว ธ การในการดาเน นการเพ อให ครอบคล มและบรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 นางบประมาณมาพ จารณา หมายถ ง การนาว ธ การต างๆ ท ได จากกระบวนการท 3.4 ซ ง จะต องม การใช ว สด อ ปกรณ หร อว ทยากร หร อทร พยากรด าน ICT รวมถ งค าอาหาร ค ารถ และอ นๆ ท จะ นามาซ งค าใช จ าย เพ อกาหนดงบประมาณท จะใช และต องคาน งถ งความค มค าและประหย ด 3.6 กาหนดเวลาในการปฏ บ ต หมายถ ง การกาหนดช วงระยะเวลาในการดาเน นงานท คา ดว าจะ ม อ ปสรรคน อยท ส ด และจะเก ดผลสาเร จบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผลในระด บส ง 3.7 จ ดทาเป นเอกสาร หมายถ ง การนาส งต างๆ ท ได จากกระบวนการท 3.1 ถ ง 3.6 มาจ ดทา เป นเอกสารท เร ยกว า แผนการดาเน นงาน แผนปฏ บ ต การตามโครงการ... ซ งท มงานท กคน ผ เก ยวข องท กฝ าย ต องร บทราบและย ดถ อเป นตาราในการปฏ บ ต ตามโครงการหร อก จกรรม 3.8 ปฏ บ ต การอย างม ส วนร วม หมายถ ง การนาเอกสารท จ ดทาในกระบวนการท 3.7 มาศ กษา อ กคร ง แล วลงม อปฏ บ ต การอย างม ส วนร วมท กฝ ายท เก ยวข อง 4. การกาก บต ดตาม (Direction : D 4 ) เป นการประเม นเพ อการปร บปร งและพ ฒนาให ภาระงานท ท มงานดาเน นการอย ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผลส งส ดโดยอาศ ยหล กการและกระบวนการของ ระบบ วงจรค ณภาพ P-D-C-A (Deming Circle) กระบวนการน เทศ (Supervision) โดยใช หล กการการน เทศแบบ ก ลยาณม ตร ค อการใช หล กธรรมก ลยาณม ตร ธรรม 7 ได แก น าคบหา น ายกย อง ร จ กพ ดให ได ผล ร จ ก ช แจงให เข าใจ อดทนต อถ อยคา แถลงเร องราวล าล กได ไม ช กจ งใจไปในทางเส อมเส ย และนาไปส การ น เทศโดยใช หล กอร ยส จ ได แก ข นท กข ค อ การกาหนดและจ ดประเด นป ญหา ข นสม ท ย ค อ การร วมค ดว เคราะห สาเหต ของป ญหา และ การจ ดลาด บความสาค ญของป ญหา ข นน โรธ ค อ การกาหนดจ ดหมายหร อสภาวะพ นป ญหา การร วมค ด ว เคราะห ความเป นไปได ของการแก ป ญหา และ การจ ดลาด บจ ดหมายของสภาวะพ นป ญหา ข นมรรค ค อ การปฏ บ ต เพ อแก ป ญหาตามแนวทางท ถ กต อง ในการกาก บต ดตาม ผ บร หารจะได ข อม ลย อนกล บส วนหน งท ท มงานจะต องนามาพ จารณาดาเน นการ แก ไขเพ อพ ฒนาระบบการทางาน ผลผล ตท ได ค อ งานท ด เล ศ (Excellent Job) ท ม ประส ทธ ภาพและเก ด 6

7 ประส ทธ ผลในระด บส ง และในข นตอนส ดท ายค อการรายงานส สาธารณะชน ด วยว ธ การท หลากหลาย เช น การรายงานผลการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน (SAR) การประชาส มพ นธ ทางเว บไซต ของโรงเร ยน การจ ดทาเอกสารแผ นพ บเผยแพร การประช มผ ปกครอง ฯลฯ ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D น สามารถนาไปใช ในการจ ดก จกรรมต าง ๆ ได อย างหลากหลาย เช น ก จกรรมส งเสร มงานว ชาการ ก จกรรมเสร มหล กส ตรต าง ๆ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การพ ฒนาส งแวดล อม ภายในโรงเร ยน ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน เป นต น ท งน ต องอาศ ยบ คลากรท ม ความร ความสามารถท ผ บร หารจะต องม ข อม ลพ นฐานของบ คลากรอย ในม อ เพ อให การจ ดบ คลากรลงส งานหร อก จกรรมได ถ กต อง (Put the right man on the right job) 4. ผลการดาเน นงาน จากการท โรงเร ยนว ดถ วทอง ได นาร ปแบบการบร หารแบบ 4 D มาใช ในการบร หารจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน ส งผลให การดาเน นงานตามโครงการหร อก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2554 ประสบความสาเร จ และย งส งผลต อผ เร ยนด งต อไปน 4.1 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนว ดถ วทอง เด กหญ งวร ญญา แรกข น ได ร บรางว ล น กเร ยนรางว ลพระราชทาน ประจาป การศ กษา ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน NT ป.3 ส งกว าป การศ กษาท ผ านมา 4.3 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน O-Net ป.6 ค าเฉล ยท ง 8 กล มสาระ ส งกว าระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด และระด บประเทศ 4.4 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยเฉล ยส งกว าป การศ กษา ผลการประเม นสมรรถนะท สาค ญตามหล กส ตรสถานศ กษา น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น ค ดเป น ร อยละ ผลการประเม นค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น ค ดเป น ร อยละ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2553 สามารถสอบเข าเร ยนในโรงเร ยนยอดน ยมของ จ งหว ดปท มธาน ด งน 1) เด กชายชนาย ทธ ส งข ส วรรณ สอบเข าเร ยนท โรงเร ยนปท มว ไล 2) เด กหญ งป ยะมาศ วงษ ถนอม สอบเข าเร ยนท โรงเร ยนคณะราษฎร บาร งปท มธาน 3) เด กหญ งส ธาท พย เย ยมเปล ยน สอบเข าเร ยนท โรงเร ยนคณะราษฎร บาร งปท มธาน 4.8 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 สามารถเข าเร ยนในโรงเร ยนยอดน ยมของ จ งหว ดปท มธาน ด งน 1) เด กชายตฤณ อน สรวงศ เข าเร ยนท โรงเร ยนปท มว ไล ความสามารถพ เศษด านดนตร ไทย 2) เด กหญ งพรนภ ส ส ขช ศร สอบเข าเร ยนได ท โรงเร ยนคณะราษฎร บาร งปท มธาน 7

8 4.9 การดาเน นงานตามโครงการหร อก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจาป การ ศ กษา 2554 บรรล ว ตถ ประสงค ค ดเป นร อยละ 100 โครงการท โรงเร ยนจ ดข นในป การศ กษา 2554 ได แก - โครงการส งเสร มและพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค - โครงการจ ดก จกรรม พ ทธชย นต พ นว ถ พ ทธ ว นพระ - โครงการจ ดก จกรรมล กเส อ เนตรนาร สารอง และสาม ญ - โครงการส งเสร มประชาธ ปไตยในโรงเร ยน - โครงการจ ดหาอาหารกลางว นสาหร บน กเร ยน ปฐมว ย ถ ง ประถมศ กษาป ท ๖ - โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ - โครงการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน - โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด - โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนกล มสาระ (ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพละศ กษา ศ ลปะ การงานพ นฐานอาช พ และภาษาอ งกฤษ) - โครงการส งเสร มการศ กษาจากแหล งเร ยนร - โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน - โครงการพ ฒนาบ คลากรให เป นบ คคลแห งการเร ยนร - โครงการสว สด การสร างขว ญกาล งใจและสร างความสาม คค - โครงการผล ตส อนว ตกรรมในการจ ดการเร ยนร - โครงการน เทศภายใน - โครงการจ ดม ท ตาจ ตผ ประสบความสาเร จ - โครงการพ ฒนาคร และผ บร หารในกล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพ - โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ห องสม ดเพ อส งเสร มน ส ยร กการอ านของน กเร ยน - โครงการพ ฒนาส อว สด เทคโนโลย ทางการบร หารและการจ ดการศ กษา - โครงการสน บสน นการม ส วนร วมในการบร หารจ ดการสถานศ กษา - โครงการประช มปฏ บ ต จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป และเตร ยมความพร อมก อนเป ดเร ยน - โครงการจ ดก จกรรมป จฉ มน เทศ ก จกรรมบ ณฑ ตน อย และมอบประกาศน ยบ ตรแก น กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท ๖ ท จบหล กส ตร - โครงการปร บปร งท ศน ยภาพในโรงเร ยน 4.10 โรงเร ยนได ร บการค ดเล อกเป น โรงเร ยนด ประจาตาบล ร นท โรงเร ยนได ร บรางชนะเล ศในการประกวด โครงการรวมใจร กษ น า จากการประปานครหลวง ได ร บเง นรางว ล 50,000 บาท 4.12 เด กหญ งบ ษกล สอนสระค และ เด กชายคมกฤช จ นทร แจ มศร ช นประถมศ กษาป ท ๒ ได ร บรางว ลเหร ยญเง น ในการประกวดมารยาทไทย ระด บประถมศ กษา ช วงช นท 1 ในงานแสดง ศ ลปะห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคกลางและภาคตะว นออก ป การศ กษา 2554 ณ จ งหว ดกาญจนบ ร 8

9 4.13 เด กหญ งกว ตา อน สรวงศ และ เด กหญ งอร ศรา เลาหะร งส มา ช นประถมศ กษาป ท ๒ ได ร บ รางว ลระด บเหร ยญเง น ในการประกวดคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บประถมศ กษา ช วงช นท 1 ในงานแสดง ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคกลางและภาคตะว นออก ป การศ กษา การจ ดทาและพ ฒนาเว บไซต ของโรงเร ยนจนสาเร จสามารถอ พโหลดข อม ลต างๆ ท โรงเร ยน ดาเน นการ ได ร บคาช นชมจากผ เข าเย ยมชมและส บค นข อม ลทางการศ กษาของโรงเร ยน โดยท อย ของเว บไซต โรงเร ยนว ดถ วทอง ค อ 5. ประโยชน ท ได ร บ 5.1 โรงเร ยนม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการศ กษา 5.2 ผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนให ความไว วางใจในการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน 5.3 ผ ปกครอง ช มชน ให ความช วยเหล อโรงเร ยนในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 5.4 ผ ม ส วนเก ยวข องม ความเข าใจอ นด ต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 5.5 บ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 5.6 ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานการศ กษาระด บปฐมว ย 9

10 10 แนวทางการบร หารจ ดการของโรงเร ยนขนาดเล ก โรงเร ยนว ดถ วทอง โครงสร างการบร หาร การ บร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยนว ดถ วทอง ม การบร หารงานครบท ง 4 งานหล ก ได แก บร หารงานว ชาการ บร หารงานงบประมาณ บร หารงานบ คคล และบร หารท วไป ซ งท ง 4 ถ อเป นงานหล กท จะ โรงเร ยนต องดาเน นการ แต ด วยเป นโรงเร ยนขนาดเล ก จานวนบ คลากรม จาก ด จ งจ ดโครงสร างการบร หารด ง ปรากฏในแผนภาพข างล างน ในการดาเน นงานด านการบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก โรงเร ยน ม แนวทางการบร หารโดยใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D โดยม วงจรค ณภาพของเดมม ง (Deming Circle : P D C D) เป นระบบ ควบค มท กข นตอน ด งน กรอบแนวค ด Good governance & SBM. KM. ICT & Supervision ค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนว ดถ วทอง - การบร หารจ ดการศ กษา ม ค ณภาพ - บ คลากรในการจ ดการ เร ยนร ได อย างม ค ณภาพ - ผ เร ยนม ค ณภาพและ ได ร บการพ ฒนาส มาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐาน

11 1) การบร หารจ ดการงานว ชาการ งานว ชาการเป นงานหล กท โรงเร ยนต องม การดาเน นการให ครบท กองค ประกอบของขอบข ายงาน โดยม นางสาวสมหมาย ต นสน ข าราชการคร ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ เป นห วหน างาน ม หน าท ดาเน นงาน ตามขอบข ายของงานได แก การพ ฒนาหล กส ตรท องถ นและหล กส ตรสถานศ กษา การวางแผนงานว ชาการ การ พ ฒนากระบวนการเร ยนร การว ดผลประเม นผล และการดาเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน การว จ ยเพ อพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา การพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร การน เทศการศ กษา การแนะแนว การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา ส งเสร มให ช มชนให ม ความเข มแข งทาง ว ชาการ การประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและองค กรอ น การส งเสร มและ สน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงาน สถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ด การศ กษา การจ ดทาระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการของสถานศ กษา การค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา การพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา โดยจ ดให ม โครงการต างๆ ครอบคล มขอบข ายงานในการบร หารงานว ชาการ 2) การบร หารจ ดการงานบ คคล การบร หารงานบ คคลเป นงานท โรงเร ยนได ดาเน นการครอบคล มตามขอบข ายงาน โดยม นางสาวเกศรา ศ ร จ นทร ข าราชการคร ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ เป นห วหน างาน และม การดาเน นงานตาม ขอบข ายของงาน ได แก การวางแผนอ ตรากา ล ง การจ ดสรรอ ตรากา ล งข าราชการคร และบ คลากรทางกา ร ศ กษา การสรรหาและบรรจ แต งต ง การเปล ยนตาแหน งให ส งข น การย ายข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา การดาเน นการเก ยวก บการเล อนข นเง นเด อน การลาท กประเภท การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การ ด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ การส งพ กราชการและการส งให ออกจากราช การไว ก อน การรายงานการ ด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ การอ ทธรณ และการร องท กข การออกจากราชการ การจ ดระบบและการ จ ดทาทะเบ ยนประว ต การจ ดทา บ ญช รายช อและให ความเห นเก ยวก บการเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ การส งเสร มการประเม นว ทยฐานะข าราชการคร แล ะบ คลากรทางการศ กษา การ ส งเสร มและยกย องเช ดช เก ยรต การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ การส งเสร มว น ย ค ณธรรมและจร ยธรรมสาหร บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา การร เร มส งเสร มการขอร บใบอน ญาต การพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา การดาเน นการท เก ยวก บการบร หารงานบ คคลให เป นไป ตามกฎหมายว าด วยการน น โดยจ ดทาโครงการรองร บครอบคล มขอบข ายการบร หารงานบ คคล 3. การบร หารจ ดการงานงบประมาณ โรงเร ยนม การดาเน นงานด านการบร หารงานงบประมาณตามขอบข ายงาน โดยม นางสาวสมหมาย ต นสน ข าราชการคร ว ท ยฐานะชานาญการพ เศษ เป นห วหน างาน ม หน าท ดาเน นงานตามขอบข ายของงาน ด งน การจ ดทา แผนงบประมาณ การจ ดทา แผนปฏ บ ต การใช จ ายเง น การพ จารณาอน ม ต การใช จ าย งบประมาณ การขอโอนและขอเปล ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบ กจ ายงบประมาณ การ 11

12 ตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช งบประมาณ การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช ผลผล ตจาก งบประมาณ การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช ผลผล ตจากงบประมาณ การระดมทร พยากรและการ ลงท นเพ อการศ กษา งานกองท นเพ อการศ กษา การจ ดการทร พยากรเพ อการศ กษา วางแผนงานพ สด การ กาหนดร ปแบบรายการหร อค ณล กษณะของคร ภ ณฑ และส งก อสร าง การพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการ จ ดทาและจ ดหาพ สด การจ ดหาพ สด การควบค มด แลบาร งร กษา และจา หน ายพ สด การจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น การเบ กเง นจากคล ง การร บเง น การเก บร กษาเง นและการจ ายเง น การนาเง นส งคล ง การจ ดทา บ ญช การเง น การจ ดทารายงานทางการเง นและงบการเง น การจ ดทาหร อจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และ รายงาน 4. การบร หารจ ดการงานบร หารท วไป โรงเร ยนม การดาเน นงานด าน การบร หารจ ดการงานบร หารท วไป ตามขอบข ายงาน โดยม นางสาวเกศรา ศ ร จ นทร ข าราชการคร ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ เป นห วหน างาน และม การดาเน นการตาม ขอบข ายของงาน ด งน การพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ การประสานงานและพ ฒนาเคร อข าย การศ กษา การวางแผนการบร หารงานการศ กษา การว จ ยเพ อพ ฒนานโยบายและแผน การจ ดระบบการ บร หารและพ ฒนาองค กร การพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา การดาเน นงาน ธ รการ การด แลอาคารสถานท และสภาพแวดล อม การจ ดทาสามะโนผ เร ยน การร บน กเร ยน การเสนอ ความเห นเก ยวก บเร องการจ ดต ง ย บรวมหร อเล กสถานศ กษา การประสานการจ ดการศ กษาในระบบ นอก ระบบและตามอ ธยาศ ย การระดมทร พยากรเพ อการศ กษา การท ศนศ กษา งานก จการน กเร ยน การ ประชาส มพ นธ งานการศ กษา การส งเสร ม สน บสน นและประสานการจ ดการศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ดการศ กษา งานประสานราชการก บส วนภ ม ภาคและส วนท อ งถ น การ รายงานผลการปฏ บ ต งาน การจ ดระบบการควบค มภายในโรงเร ยน แนวทางการจ ดก จกรรมเพ อปร บเปล ยน พฤต กรรมในการลงโทษน กเร ยน 12

13 13 ภาพประกอบ การประเม นน กเร ยนเพ อขอร บรางว ลพระราชทาน เด กหญ งวร ญญา แรกข น น กเร ยนรางว ลพระราชทาน ป การศ กษา ๒๕๕๔

14 14 ก จกรรมเข าค ายพ กแรม ป.๑ ๖ ณ โรงเร ยนว ดถ วทอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รางว ลชนะเล ศโครงการ รวมใจร กษ น า

15 15 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต ผลการประเม นผลส มฤทธ น กเร ยน (NT) ช น ป.3 ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 ว ชา ระด บ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนนเฉล ย ร อยละของจานวนน กเร ยน เต ม ต าส ด ส งส ด เฉล ย ร อยละ ไม ผ าน ปร บปร ง พอใช ด รวม ท กกล มสาระ ร.ร.ว ดถ วทอง การเข ยน ภาษาไทย ร.ร.ว ดถ วทอง การอ าน ออกเส ยง ร.ร.ว ดถ วทอง การค ดคานวณ ร.ร.ว ดถ วทอง

16 16 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 สาระว ชา จานวน คน คะแน นเฉล ย ข ดจาก ด ล าง จานวนร อยละของน กเร ยน ท ม คะแนนส งกว า ข ดจาก ดล าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ ภาษาอ งกฤษ รวมเฉล ย ตารางเปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ป การศ กษา เพ ม / ลด สาระว ชา ระหว าง ป กศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ ภาษาอ งกฤษ

17 17 ระด บช น ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน/ร อยละของน กเร ยนตามระด บค ณภาพ (ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ) ด เย ยม ด ผ าน ไม ผ าน ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม เฉล ยร อยละ ระด บช น ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน/ร อยละของน กเร ยนตามระด บค ณภาพ (การอ านค ด ว เคราะห และเข ยน) ด เย ยม ด ผ าน ไม ผ าน ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม เฉล ยร อยละ

18 18 ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ระด บช น จานวน น กเร ยน จานวน/ร อยละของน กเร ยนตามระด บค ณภาพ (ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน) ท งหมด ผ าน ไม ผ าน ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม เฉล ยร อยละ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญของผ เร ยน 5 ด าน 1) ด านความสามารถในการส อสาร ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญด านความสามารถในการส อสารของผ เร ยน ม ผลการประเม น ค ณภาพ อย ในระด บด มาก 2) ด านความสามารถในการค ด ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญด านความสามารถในการค ดของผ เร ยน ม ผลการประเม น ค ณภาพ อย ในระด บด มาก 3) ด านความสามารถในการแก ป ญหา ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญด านความสามารถในการแก ป ญหาของผ เร ยน ม ผลการ ประเม นค ณภาพ อย ในระด บด มาก 4) ด านความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญด านความสามารถในการใช ท กษะช ว ตของผ เร ยน ม ผลการ ประเม นค ณภาพ อย ในระด บด มาก 5) ด านความสามารถในการใช เทคโนโลย ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญด านความสามารถในการใช เทคโนโลย ของผ เร ยน ม ผลการ ประเม นค ณภาพ อย ในระด บด มาก

19 19 การจ ดทาและพ ฒนาเว บไซต โรงเร ยนว ดถ วทอง เร มดาเน นการเม อ 24 ส งหาคม 2553 ถ ง ป จจ บ น

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information