รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555"

Transcription

1 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย

2 ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ระหว างส วนราชการก บผ บร หาร โดยเล อกต วช ว ดประเด นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 4 ม ต ประกอบด วย ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท. ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร และม กระบวนการ ว ดผลการปฏ บ ต ราชการ ว าม ผลส มฤทธ ตรงตามเป าหมายภารก จหร อไม โดยการแต งต งคณะกรรมการ ประเม นผลการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด น าผลท ได จากการประเม นมา ปร บปร งการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ของภารก จ ม ค ณภาพของบร การเก ดความค มค า ประชาชน ได ร บประโยชน และความพ งพอใจ สอดคล องตามพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร บ านเม องท ด พ.ศ. 2546

3 ค าน า สารบ ญ สารบ ญ หน า ส วนท 1 การจ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการเทศบาลต าบลเขาน อย - แบบข อตกลงการปฏ บ ต ราชการเทศบาลต าบลเขาน อย 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แบบข อเสนอและรายงานผลการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2 ส วนท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ - แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 3 - แบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ( แบบท 1 ) 4 - แบบประเม นผลการจ ดท าแผนพ ฒนา ( แบบท 2 ) 5 - แบบประเม นผลตามแผนพ ฒนา ( แบบท 3 ) 6 - แบบประเม นผลตามต วช ว ดในประเด นการประเม นผล ( แบบท 4 ) 7 ( แบบข อเสนอและรายงานผลการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ) สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ ภาคผนวก - ค าส งแต งต งคณะกรรมการการประเม นผลการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด เทศบาลต าบลเขาน อย - รายงานการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

4 ส วนท 1 การจ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการ

5 ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท.

6

7

8

9

10

11

12 แบบท 4 แบบประเม นผลตามต วช ว ดในประเด นการประเม นผล ปฏ บ ต ราชการของแต ละม ต ( 4ม ต ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ภาพตามแผนพ ฒนาของ อปท. ส าน กปล ด คะแนนเต ม 9 คะแนนท ได เกณฑ ประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 1. การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ม การจ ดท าแผนครบถ วนสมบ รณ ตามระเบ ยบ ม การจ ดท าแผนแต ไม เป นไปตาม ระเบ ยบ ไม ม การจ ดท าแผน 2 ระด บความส าเร จในการบรรล เป าหมายตาม แผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ส าเร จตามแผนมากกว าร อยละ 80 ข นไป ส าเร จตามแผนมากกว าร อยละ ส าเร จตามแผนร อยละ ส าเร จตามแผนต ากว าร อยละ 40 ตรวจสอบการจ ดท าแผนสามป (ป ) ว าม ส งต อไปน หร อไม 1. ม การประช มประชาคมหม บ าน/ช มชนท กหม บ าน 2.ประช มประชาคมต าบล 3. ม การประช มคณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนเพ อเสนอร าง3ป ต อ คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น 4. ม การประช มคณะกรรมการพ ฒนาท องถ นเพ อพ จารณาร างแผน 3 ป เสนอร าง แผนต อผ บร หารท องถ น 5. ผ บร หารท องถ นอน ม ต ร างแผน 3 ป แล วประกาศใช ภายในเด อน ม.ย. ยกเว น กรณ อบต. 6. ม การประช มสภาเพ อเห นชอบร างแผน 3 ป ท ผ บร หารเสนอ 7. สภาเห นชอบ ผ บร หารท องถ นประกาศใช ภายในเด อน ม.ย. 8. กรณ แผนไม แล วเสร จภายใน ม.ย. เทศบาลม การขอขยายต อ ผวจ./ อบต. ขอ ขยายต อนายอ าเภอ ตรวจสอบการน าแผนสามป (เฉพาะโครงการท ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาป 2555) มาปฏ บ ต ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจ าป 2555 ว าค ดเป นร อยละ เท าใดของโครงการตามแผนท งหมด จ านวนโครงการตามแผน 3 ป ของป 2555 จ านวนโครงการท น ามา จากแผน 3 ป เพ อจ ดท า ข อบ ญญ ต งบประมาณ ป 2555 ค ดเป นร อยละ 3 การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ม การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผล ไม ม การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผล ตรวจสอบว าม ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนสามป ของป 2554 หร อไม และม การปร บปร งเป นป จจ บ นหร อไม (ต องเป นค าส งท ออกระหว างป )และม องประกอบครบถ วน สมาช กสภาท องถ นสามคน ผ แทนประชาคม สองคน ผ แทนหน วยงานท เก ยวข องสองคน ห วหน าส วนราชการสองคนและ ผ ทรงค ณว ฒ สองคน

13 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 4 การรายงานผลและเสนอความเห นจากการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ตรวจสอบว าคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนสามป (ป 2554) ตามข อ 3 ม การด าเน นการด งต อไปน ครบถ วนหร อไม ม การรายงานผลให สภาท องถ นผ บร หารท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น และประกาศให 1.ม รายงานการประช มกรรมการต ดตาม ประเม นผล ประชาชนทราบ 2. รายงานผลต อสภา ม การรายงานผลการต ดตามและประเม นผลบางส วน 3. รายงานผลต อผ บร หารท องถ น 4. รายงานผลต อคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ไม ม การด าเน นการ 5. ม การประกาศผลการต ดตามประเม นผลให ประชาชน ทราบ

14 ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท. เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 6 คะแนนท ได 5 โครงการ/ก จกรรมท บ รณาการร วมก บอปท. หร อหน วยงาน อ นตามระเบ ยบ ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อหน วยงานอ น จ านวน 3 ก จกรรมข นไป ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อ หน วยงานอ น จ านวน2 ก จกรรม ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อ หน วยงานอ น จ านวน1 ก จกรรม ตรวจสอบโครงการ/ก จกรรมท ด าเน นการร วมก บ อปท. อ น หร อหน วยงานอ นท เก ยวข องในพ นท ว าม ท งหมดก โครงการ/ ก จกรรม (ยกเว นโครงการท หน วยงานจ ดสรรให อปท. ด าเน นการและโครงการท อปท.อ ดหน น อปท.หร อหน วยงาน อ นโดยไม ได ด าเน นการ) ไม ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อ หน วยงานอ น 6 โครงการ/ก จกรรม ซ งเป นการร เร มท เป นประโยชน ต อ อปท. และประชาชน ม จ านวน 5 โครงการ/ก จกรรมข นไป ม จ านวน 3-4 โครงการ/ก จกรรม ตรวจสอบว า อปท. ม การด าเน นโครงการ/ก จกรรม ท เป น การร เร ม จาก อปท. เอง หร อโครงการท ได ด าเน นการ ต อเน องและเป นประโยชน ต อ อปท. และประชาชน หร อไม (ต องเป นโครงการ ท อปท. ค ดเเร มเองเท าน น) ม จ านวน 1-2 โครงการ/ก จกรรม ไม ม

15 ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ

16 ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 22 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม 2.1 ร อยละของระด บความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ 80 ข นไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป คะแนนท ได ว ธ การประเม น ตรวจสอบผลการส ารวจความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การ ของ อปท. โดยการประสานงานหร อจ างหน วยงานหร อสถาบ น ภายนอกท เป นกลางมาด าเน นการส ารวจ ในประเด น ความพ ง พอใจด านกระบวนการข นตอนการให บร การ ความพ งพอใจด าน เจ าหน าท ผ ให บร การ และความพ งพอใจด านส งอ านวยความ สะดวกเฉล ยรวมท ง 3 ด าน ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข น ไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป ระด บความพ งพอใจท ต ากว าร อยละ โครงการบร การประชาชนใน ว นหย ดราชการหร อนอกเวลาราชการ ม การบร การประชาชนในว นหย ดราชการ ม การบร การประชาชนในว นท างานปกต นอกเวลาราชการ 1 ไม ม 0 2 ตรวจสอบหล กฐานการให บร การประชาชนในว นหย ดราชการหร อ ในว นท างานปกต นอกเวลาราชการว าม ต อเน องตลอดระยะเวลา 2 ปฎ บ ต ตามต วช ว ดไม น อยกว า 8 เด อนหร อไม โดยเอกสารหล กฐาน การประเม น ได แก (1) ค าส งให พน กงานปฏ บ ต งานในว นหย ดราชการว นเสาร -อาท ตย ต งแต เด อน พ.ย.53 ม.ย.54เป นอย างน อย (2) หล กฐานการมาปฏ บ ต งานของพน กงานตามห วงเวลาในข อ 1 (3) ค าส งให พน กงานปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการในว นท างาน ปกต (การอย เวรยามไม ถ อว าเป นการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ)

17 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 3 ระด บความส าเร จในการเป ดโอกาสให ประชาชน เข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาระบบราชการ (1) ต วช ว ดท 1 การเป ดเผยข อม ลข าวสารแก ประชาชน 7 ตรวจสอบว าม การเป ดเผยข อม ลข าวสารแก ประชาชนผ าน ช องทางต อไปน อย างน อย 5ช องทางข นไปหร อไม (ต องเป นเอกสารท ด าเน นการต งแต พ.ย เป นต นมา ) (1) เอกสารส งพ มพ (8) การท าโลโก ม 5 ช องทางข นไป 2 ม 2-4 ช องทาง 1 ไม ม 0 (2) แผ นพ บ (9) การจ ดน ทรรศการ (3) จดหมายข าว (10) การเผยแพร ผ านส อส งพ มพ (4) แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งาน (11) การเผยแพร ผ านส อโทรท ศน (5) การต ดประกาศต าง ๆ (12) การจ ดงานแถลงข าว (6) เว บไซต (13) การเผยแพร ผ านส อว ทย (7) การจ ดท า sport โฆษณา (14) การจ ดท าส อเผยแพร (2) ต วช ว ดท 2 ระบบร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชน ม 3 ช องทางข นไป ม 1-2 ช องทาง 1 ไม ม 0 2 ตรวจสอบว าอปท. ท ม ระบบร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชนอย างน อย 3 ช องทางต อไปน ได แก (1) สายด วน (2) ต ร บฟ งความค ดเห น (3) ต ไปรษณ ย ร บเร องจากประชาชน (4) การส มภาษณ ความค ดเห นของประชาชน (5) การส มมนาว ชาการต าง ๆ (6) การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน (7) การจ ดให ม ศ นย ข อม ล/ห องสม ด (8) จ ดท าเว บไซต ซ งม ช องทางส อสารก บประชาชน (chart room หร อ Web Bord) (3) ต วช ว ดท 3 การน าความค ดเห นของ ประชาชนไปประกอบการบร หารงาน ม 1 ต วช ว ดท 3 ตรวจสอบว า อปท. ม การน าความค ดเห นของประชาชน ไปประกอบการบร หารงานบ างหร อไม เช น การน าความต องการของ ประชาคมหม บ าน ต าบล มาจ ดท าโครงการในข อบ ญญ ต งบประมาณ หร อการน าข อร องเร ยนท ม การบ นท กไว เป นหล กฐานมาด าเน นการ แก ไขป ญหาอย างเป นร ปธรรม ไม ม 0

18 (4) ต วช ว ดท 4 ม ท ปร กษาจากภาคประชาชน ม 1 ต วช ว ดท 4 อปท.ม ท ปร กษาท มาจากภาคประชาชน (เป นทางการ และไม เป นทางการ) โดยม การด าเน นก จกรรมร วมก นอย างต อเน อง และช ดเจน เช น ม การจ ดประช มร วมก นอย างน อยป ละ 2 คร ง เป นต น (การม หล กฐานท ช ดเจน เช น หน งส อเช ญประช มปร กษาหาร อ เป นต น) ไม ม 0 (5) ต วช ว ดท 5 กระบวนการ กลไก การต ดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน ม 1 ต วช ว ดท 5 ตรวจสอบว า อปท. ม กระบวนการ/กลไก การต ดตามตรวจสอบ โดยภาคประชาชนหร อไม เช น การแต งต งประชาชนเป นกรรมการต ดตาม ประเม นผลการด าเน นโครงการต าง ๆ หร อเข าร วมเป นกรรมการด าเน น โครงการร วมก บ อปท. ไม ม 0

19 2.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นการตาม มาตรการการป องก นและปราบปรามการท จร ต และประพฤต ม ชอบ (1) การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสาร ม การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารและม ระบบ การให และขอร บข อม ล และม การให ข อม ล ข าวสารทาง internet พร อมป าย ประชาส มพ นธ ให ประชาชนทราบ 8 ตรวจสอบว า อปท. ม การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารประจ า อปท. หร อไม หากม การจ ดต งม การด าเน นการต อไปน หร อไม (1) ม ระบบการให และขอร บข อม ล เช น แบบค าร องท วไป เป นต น (2) ม การให ข อม ลข าวสารทาง internet หร อไม 2 (3) ม ป ายประชาส มพ นธ ศ นย ข อม ลข าวสารให ประชาชนทราบหร อไม จ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารและม ระบบการให และขอร บข อม ล 1 ไม ม การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสาร 0 (2) ประเภทของก จกรรมท ท าการเผยแพร ทางส อต าง ๆ ประกาศเผยแพร 5 ประเภท ข นไป 2 ประกาศเผยแพร 1-4 ประเภท 1 ไม ม 0 (3) การวางระบบควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ม การวางระบบและม การด าเน นงาน 2 ตรวจสอบว า อปท. ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารด งต อไปน ผ าน ทางส อส งพ มพ หร อว ธ การอ นใดให ประชาชนและผ สนใจท วไปทราบ หร อไม ได แก (1) แผนพ ฒนาท องถ น (2) เอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป (3) แผนการจ ดหาพ สด (4) ผลการจ ดซ อจ ดจ าง (5) รายงานทางการเง น (6) รายงานการประช มสภาท องถ น (7) รายงานการประช มคณะผ บร หาร (8) รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป (ต องม เอกสารท แสดงว าม การส งเอกสารด งกล าวไปเผยแพร ม ใช น า เอกสารด งกล าวมาแสดง) ตรวจสอบว า อปท. ม การวางระบบควบค มภายในและม การด าเน นงาน ของ อปท. ตามระเบ ยบคณะกรรมการการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ หร อไม เช น ม การแต งต ง คณะกรรมการต ดตามประเม นผลเป นป จจ บ นในระด บหน วยงานย อย และ ระด บองค กร จ ดวางระบบควบค มภายในครบ 5 องค ประกอบ ม การวางระบบแต ไม ม การด าเน นงาน 1 ไม ม การวางระบบ 0

20 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม (4) การส งเสร มหร อสน บสน นก จกรรมด านการแก ไข ป ญหาการท จร ตคอร ปช น ม การด าเน นก จกรรมตาม (1) ไม ม การด าเน นก จกรรมตาม (1) ม การด าเน นก จกรรมตาม (2) ไม ม การด าเน นก จกรรมตาม (2) ม การด าเน นก จกรรมตาม (3) (11) จ านวน 3 ก จกรรมข นไป ไม ม คะแนน ท ได ว ธ การประเม น ตรวจสอบว า อปท. ม การส งเสร มหร อสน บสน น เพ อด าเน นก จกรรมด านการแก ไขป ญหาการท จร ต คอร ปช น ด งน หร อไม (1) ม การประชาส มพ นธ ก าหนดว น เวลา ท จะตรวจ ร บงานจ างเหมาก อสร างให ประชาชาชนทราบ (2) ม การแต งต งประชาชนเข าร วมในการจ ดซ อจ ด จ างโดยผ านประชาคม (3) หน วยตรวจสอบของจ งหว ด/อ าเภอ ด าเน นการ ตรวจสอบบ ญข รายงานทางการเง น และการท จร ต ของ อปท. ในป งบประมาณ 2554 และไม พบการ ปฏ บ ต ท ผ ดระเบ ยบ (4) ม การจ ดท าเอกสารส งพ มพ หร อส อประเภทอ น เพ อประชาส มพ นธ รายละเอ ยดโครงการ และราคา กลางในการจ ดซ อจ ดจ าง (5) ม การประชาส มพ นธ รายร บรายจ ายให ประชาชน ทราบอย างกว างขวางทางส อส งพ มพ หร อว ทย หร อ อ นเตอร เน ต (6) ม การประกาศสอบราคา ประกวดราคาทาง อ นเตอร เน ต (7) ม การเผยแพร ข าวสารการสอบราคา ประกวด ราคาทางส อต าง ๆ หร อไม เช น ว ทย กระจายเส ยง สถาน โทรท ศน หร อส อต าง ๆ (8) ม ป ายประกาศร บแจ งข าวสารการท จร ต (9) ม การพ ฒนาจ ตส าน กและจรรยาบรรณให ก บ เจ าหน าท (10) ม การประชาส มพ นธ ให ประชาชนเข าร บฟ งการ ประช มสภาท องถ นทางส อต าง ๆ (11) งานอ น ๆ ท เก ยวข องก บการแก ไขป ญหาการ ท จร ตคอร ปช น ก จกรรมท ไม เป นประเภทเด ยวก น ก บก จกรรม(1) (10) และต องไม เป นก จกรรม ล กษณะเด ยวก น

21 ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

22 ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ กองคล ง คะแนนเต ม 12 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแน นท ได ว ธ การประเม น 1 การบร หารงบประมาณ 8 (1) การจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ก าหนด ระยะเวลาแล วเสร จและงบประมาณของ งานหร อโครงการและประกาศให ประชาชนทราบ ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ก าหนดระยะเวลาแล วเสร จและ งบประมาณของงานหร อโครงการแต ไม ม การประกาศให ประชาชนทราบ 1 2 ตรวจสอบว า อปท. ม การด าเน นการด งต อไปน ครบถ วนหร อไม 1. ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ างของ ป งบประมาณพ.ศ ม การก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของงบประมาณ งาน หร อโครงการ 3. ม การประกาศแผนปฏ บ ต การฯ ให ประชาชนทราบ ไม ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 0 (2) ระด บความส าเร จของอ ตราการจ ดเก บ รายได ม การจ ดเก บรายได มากกว าร อย ละ 70 3 ม การจ ดเก บรายได มากกว าร อย ละ ตรวจสอบว า อปท. ม การจ ดเก บรายได เป นอ ตราร อยละเท าใดของ เป าหมายท ก าหนดไว ตามข อบ ญญ ต 1. อปท. ประมาณการรายได ตามข อบ ญญ ต ป 2555ของ ภาษ 3 ประเภท (บ าร งท องท ป าย โรงเร อนและ ท ด น)...บาท ม การจ ดเก บรายได มากกว าร อย ละ ม การจ ดเก บรายได ต ากว าร อยละ จ ดเก บได จร งของป บาท 3. ค ดเป นร อยละ...

23 (3) ระด บความส าเร จของอ ตราการเบ ก จ ายเง นตามงบประมาณรายจ ายประจ าป 2555 ม การเบ กจ ายเง นมากกว าร อยละ 70 ม การเบ กจ ายเง นมากกว าร อยละ ม การเบ กจ ายเง นมากกว าร อยละ ตรวจสอบว า อปท. ม การเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายเป นอ ตรา เท าใดของงบประมาณรายจ ายท ต งไว ตามข อบ ญญ ต งบประมาณป 2555(น บถ ง ม.ย 55) 1. งบประมาณรายจ ายป บาท 2 เบ กจ ายได จร ง...บาท 3. ค ดเป นร อยละ... (ไม รวมโครงการท ม การก นเง นไว ในป งบประมาณท ผ านมา) ม การจ ดเบ กจ ายเง นต ากว าร อยละ ความประหย ดและความค มค าใน การบร หารจ ดการโครงการหร องาน ประจ า (1) ร อยละของงบประมาณท เก ด จากการประหย ดในการบร หารงาน โดยค ดเปร ยบเท ยบงบประมาณ รายจ ายท ต งไว ประหย ดงบประมาณได มากกว า ร อยละ 4 ข นไป ประหย ดงบประมาณได ร อยละ 3-4 ข นไป ประหย ดงบประมาณได ร อยละ 2-3 ข นไป ส ตรการค านวณการประหย ดงบประมาณ = งบประมาณท ต งไว ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป ลบด วยค าใช จ ายท เก ดข นจร ง ค ณด วย 100 แล วหารด วย งบประมาณท ต งไว ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป 2555 (ให อปท. ค ดเฉพาะงบประมาณในหมวดคร ภ ณฑ ท ด น และส งก อสร าง เฉล ยท กโครงการท อปท. ได ด าเน นการจ ดซ อจ ด จ างในป งบประมาณ 2555 : ข อม ลถ งว นท 30 ม.ย.55 1.งบประมาณหมวดคร ภ ณฑ ฯ ท งหมด...บาท 2.ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างแล วม เง นเหล อจากงบประมาณ...บาท 3.ค ดเป นร อยละ... ประหย ดงบประมาณได ร อยละ ประหย ดงบประมาณได ต ากว า ร อยละ 1 0

24 ม ต ท 3ม ต ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 8 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม คะแนน ท ได ว ธ การประเม น 2 การประหย ดพล งงาน (1) ระด บความส าเร จของการประหย ดพล งงาน ไฟฟ า ม มาตรการและประหย ดไฟฟ าได มากกว า ร อยละ 2 ข นไป ม มาตรการและประหย ดไฟฟ าได มากกว า ร อยละ พ จารณาจากความครบถ วนของข อม ลท จ ดเก บใน ฐานข อม ลท จ าเป นส าหร บการประหย ดพล งงาน การ จ ดท าและด าเน นการตามมาตรการ/แนวทาง รวมถ ง 2 ปร มาณพล งงาน(หน วยก ต/ย น ต) ท สามารถลดได โดย เปร ยบเท ยบก บปร มาณการใช ในป งบประมาณ พ.ศ ตามน ยมต ครม. เม อว นท 17 พ.ค.48 ร อยละของปร มาณไฟฟ าท ประหย ดได = ไม ม มาตรการประหย ดไฟฟ า 0 (2) ระด บความส าเร จของการประหย ดพล งงาน น าม น ม มาตรการและประหย ดน าม นได มากกว าร อยละ 2 ข นไป ม มาตรการและประหย ดน าม นได มากกว าร อยละ 0-2 ไม ม มาตรการประหย ดน าม น ปร มาณ (หน วย)การใช ไฟฟ าป ( ) x 100 ปร มาณการใช ไฟฟ าป 2546 พ จารณาจากความครบถ วนของข อม ลท จ ดเก บใน ฐานข อม ลท จ าเป นส าหร บการประหย ดพล งงาน การ จ ดท าและด าเน นการตามมาตรการ/แนวทาง รวมถ ง ปร มาณพล งงาน(หน วยก ต/ย น ต) ท สามารถลดได โดย เปร ยบเท ยบก บปร มาณการใช ในป งบประมาณ พ.ศ.2546 ตามน ยมต ครม. เม อว นท 17 พ.ค.48 ร อยละของปร มาณน าม นท ประหย ดได = ปร มาณ (ล ตร)การใช น าม นป ( ) x 100 ปร มาณการใช น าม นป 254

25 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม 4 ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ 4 (1) จ านวนโครงการหร องานท ด าเน นการ ไม ถ กต องตามระเบ ยบกฎหมายและถ กผ ก าก บด แลส งให ม การเพ กถอนหร อแก ไข 2 เปล ยนแปลง ไม ม ม 1-7 เร อง 1 ม เก นกว า 7 เร องข นไป 0 (2) การจ ดส งรายงานหร อการปฏ บ ต ราชการท ล าช ากว าระยะเวลาท ระเบ ยบ กฎหมายหร อผ ม อ านาจก าหนด ไม ม ม 1-7 เร องข นไป 1 ม เก นกว า 7 เร องข นไป 0 2 คะแนนท ได ว ธ การประเม น ตรวจสอบหล กฐานเอกสารการปฏ บ ต งาน ของ อป ท.ว าม การด าเน นการท ไม ถ กต อง และถ กส งให ม การเพ ก ถอน หร อ แก ไขเปล ยนแปลงบ างหร อไม เช น ประกาศ ค าส งต าง ๆ (สถจ.จะแจ งข อม ลให เลขาน การ คณะกรรมการการประเม นทราบเพ อประกอบการ ประเม นเอง) ตรวจสอบหล กฐานเอกสารการปฏ บ ต งาน ของ อปท. ว าม การจ ดส งรายงานล าช ากว าระยะเวลาท ระเบ ยบ กฎหมาย หร อผ ม อ านาจก าหนดหร อไม ใน7เร องด งน 1.การประเม นผลควบค มภายใน (30 ธ.ค 54) 2.ส งส าเนาการประกาศงบประมาณรายจ ายให ผ ก าก บ ภายใน 15ว นน บแต ประกาศใช 3.สถ ต การคล ง 30 ต ลาคม งบฐานะการเง น ภายใน 90ว นน บแต ว นส น ป งบประมาณ 5.การส งเง นสมทบบ าเหน จบ านาญ ป 55ภายในเด อน ธ.ค 54 6.ส งส าเนาค าส งงานบ คคลให ก. จ งหว ด ภายใน 15ว น น บแต ว นออกค าส ง 7.รายงานข อม ลบ คลากรงวด 2 ผ านระบบฐานข อม ล ออนไลน ภายใน 20 ม.ย 55

26 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร

27 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ส าน กปล ด คะแนนเต ม 9 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น คะแนนท ว ธ การประเม น ได ต วช ว ด คะแนน เต ม 1 การพ ฒนาบ คลากร 6 ตรวจสอบข อม ลหร อหล กฐานการจ ดหร อส งเจ าหน าท เข าร บการ (1) ร อยละของเจ าหน าท ท ได ร บการฝ กอบรม ฝ กอบรมประจ าป ในหล กส ตร หร อโครงการต าง ๆ ในอ านาจหน าท 2 อย างน อย 1 หล กส ตรต อป ท อปท. อาจจ ดเอง หร อหน วยงานอ นจ ดแล วส งบ คลากรของ อปท. มากกว าร อยละ 50 ข นไป ร อยละ เข าร บการอบรม 1 1. บ คลากรท งหมด(พน กงาน ล กจ าง)...คน 2. เข าร บการอบรมท งหมด...คน ต ากว าร อยละ ค ดเป นร อยละ... (2) ร อยละของเจ าหน าท ท ได ร บ การศ กษา หร อได ร บการส งเสร มให ศ กษาต อใน 2 ระด บปร ญญาตร ข นไป มากกว าร อยละ 50 ข นไป ร อยละ ต ากว าร อยละ 20 0 ตรวจสอบข อม ลหร อหล กฐานการศ กษาของพน กงานในระด บ ปร ญญาตร หร อการส งเสร มให เจ าหน าท ได ร บการศ กษาต อระด บ ปร ญญาตร ข นไป 1. บ คลากรท งหมด(เฉพาะพน กงาน)...คน 2. จบการศ กษาระด บปร ญญาตร...คน 3. ค ดเป นร อยละ... อปท. (3) การจ ดท าแผนอ ตราก าล งสามป ของ ม การจ ดท าโดยถ กต องตามหล กเกณฑ ท ก.กลาง ก าหนด ม การจ ดท าแต ไม ถ กต องตามหล กเกณฑ ท ก.กลาง ก าหนด 2 1 ตรวจสอบการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป (ป ) ของ อปท.ว า ถ กต องตามระเบ ยบข นตอนหร อไม แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนประกอบด วยผ บร หาร ปล ด อปท. ห วหน าส วนราชการฯ โดยม พน กงานส วนท องถ นเป นเลขา ม การประช มคณะกรรมการ (รายงานการประช ม) 3. เสนอ ก.จ งหว ดพ จารณา 4. ก.จ งหว ดเห นชอบ/ไม เห นชอบ ไม ม การจ ดท าแผน 0

28 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น (2) การจ ดท าข อม ลทะเบ ยน ประว ต ของผ บร หาร และสมาช ก สภา อปท. จ ดท าข อม ลเป นป จจ บ นและ จ ดแยกเป นหมวดหม 1 ตรวจสอบการจ ดท าข อม ลทะเบ ยนประว ต นายก รองนายก และ สมาช ก อปท. ว าม การจ ดท าทะเบ ยนผ บร หาร และ สมาช กไว เป น ป จจ บ นหร อไม และม การบ นท กในระบบฐานข อม ลออนไลน ของ จ งหว ดเป นป จจ บ นโดยใช พ มพ ข อม ลจากฐานข อม ลมาใช ประกอบ ในการประเม นด วย จ ดท าข อม ลไม เป นป จจ บ น 0 3 การพ ฒนากฏหมาย (1) การรวบรวมกฎหมาย อน บ ญญ ต และระเบ ยบของ อปท. กระทรวง กรม หน วยงานท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน ม การจ ดรวบรวมและแยก หมวดหม 1 ตรวจสอบการรวบรวมกฎหมายอน บ ญญ ต และระเบ ยบของอปท. กระทรวง กรม หน วยงานท เก ยวข องในการปฏ บ ต งานว าม การ รวบรวม สะดวกแก การค นหาและเร ยกใช หร อไม 1 ไม ม การจ ดรวบรวม 0

29 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 11 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 4 การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย การประเม นตามหล กเกณฑ น จากระด บ องค กรส ระด บบ คคล ม การจ ดประช มเจ าหน าท เพ อช แจง หร อต ดตามประเม นผลจ านวน 1 คร ง ต อเด อนข นไป ม การจ ดประช มเจ าหน าท เพ อช แจง หร อต ดตามประเม นผลไม ถ ง 1 คร งต อ เด อน 5 ให อปท.เสนอโครงการ/ก จกรรม ปร บปร งกระบวนการท างาน หร อลดข น ตอนการท างานหร อการบร การและตอบ สนองความต องการของประชาชน อปท. ละ 1 โครงการ/ก จกรรม โดยให คณะอน กรรมการฯ ประเม นผลของ โครงการ/ ก จกรรม ตามต วช ว ด ด งน (1) การมอบอ านาจการต ดส นใจในการ พ จารณาส งอน ญาต อน ม ต หร อปฏ บ ต ราชการในเร องท ให บร การประชาชน 1 ตรวจสอบหล กฐานการประช มช แจง หร อต ดตามประเม นผลโดยม การจ ดประช มเจ าหน าท ในระหว างท ม การบร หารจ ดการเพ อขอร บ การประเม น อย างน อย 1 คร ง ต อเด อน (ต องม เอกสารแสดงครบท ง 8 เด อน) ตรวจสอบ อปท.ม ค าส งการมอบอ านาจการต ดส นใจในการพ จารณา การส ง การอน ญาต อน ม ต หร อปฏ บ ต ราชการ ในเร องท เสนอลด 2 ข นตอนการท างานให บร การประชาชน หร อไม เช นนายก มอบ อ านาจให รองนายก หร อปล ด อปท. หร อห วหน าส วนราชการ ฯ เป นต น (นอกจากค าส งปฏ บ ต ราชการแทนแล ว ให รวมถ งค าส ง ร กษาราชการแทนด วย) ม การมอบอ านาจ 2 ไม ม การมอบอ านาจ 0

30 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม (2) การก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของงาน ให บร การ ม การก าหนดระยะเวลาการให บร การ ครบท กกระบวนงาน และม การประกาศให ประชาชนได ร บทราบ ม การก าหนดระยะเวลาการให บร การ ไม ครบท กกระบวนงาน แต ม การประกาศให ประชาชนได ร บทราบ ม การก าหนดระยะเวลาการให บร การ ไม ครบท กกระบวนงาน และไม ม การ ประกาศให ประชาชนได ร บทราบ ไม ม การก าหนดระยะเวลาการ ให บร การ (3) การแต งต งคณะท างานปร บปร งข นตอน และระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ม การแต งต งคณะท างานและม การ ประช มพ จารณา ม การแต งต งคณะท างานแต ไม ม การ 1 ประช มพ จารณา ไม ม การแต งต งคณะท างาน 0 (4) การอ านวยความสะดวกแก ประชาชน ม การอ านวยความสะดวกจ านวน 5 ประเภท ม การอ านวยความสะดวกจ านวน 3-4 ประเภท ม การอ านวยความสะดวกจ านวน 1-2 ประเภท ไม ม การอ านวยความสะดวก 0 2 คะแนน ท ได ว ธ การประเม น 3 ตรวจสอบว าม การก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของงาน ให บร การของท กกระบวนงานตามข อแนะน าของ กระทรวงมหาดไทย จ านวน 18 กระบวนงานและประกาศให 3 ประชาชนได ร บทราบหร อไม เพ ยงใด (1) การจ ดเก บภาษ บ าร งท องท (10) จ าหน ายสะสมอาหาร (2) การจ ดเก บภาษ โรงเร อนฯ (11)จ าหน ายส นค าในท /ทางสาธารณะ (3) การจ ดเก บภาษ ป าย (12) แจ งเก ด (4) การขออน ญาตก อสร างอาคาร (13) แจ งตาย (5) การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค (14) ย ายท อย 1 (6) การช วยเหล อสาธารณภ ย (15) ขอม บ ตรฯ กรณ หมดอาย (7) การร บแจ งเร องราวร องท กข (16) ขอม บ ตรฯ คร งแรก (8) การประกอบก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ (9) การขอจ ดต งตลาด (17)ก าหนดเลขท บ าน 0 (18) จ ดเก บค า ธ. ผ พ กโรงแรม (เฉพาะ อบจ.) หมายเหต ล าด บท 1-7 ท ก อบต.ต องม ล าด บท 8-11 อาจม เฉพาะบาง อบต. ล าด บท 1-14,17 ท กเทศบาลต องม เฉพาะเทศบาลเม องฯ 2 ตรวจสอบว าม ค าส งแต งต งคณะท างานปร บปร งข นตอนและ ระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการหร อไม และคณะท างานม การ ประช มพ จารณาหร อไม 2 3 ตรวจสอบว าม การอ านวยความสะดวกแก ประชาชนตาม ประเภท ด งน (1) ม แผนผ งก าหนดผ ร บผ ดชอบ (2) ม การให บร การล วงหน าก อนเวลาท าการหร อช วงพ ก 2 เท ยง หร อในว นหย ดราชการ (3) ม กล อง/ ต ร บความค ดเห น (4) ม แบบฟอร มค าร องต าง ๆ และต วอย างการกรอก 1 แบบฟอร ม (5) ม เอกสาร /แผ นพ บ ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารต าง ๆ

31 ส วนท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ

59 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ เม อว นท 20 ธ นวาคม 2555 คณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด เทศบาลส วนต าบลเขาน อย ได ม มต ท ประช มเห นชอบแบบประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของเทศบาลต าบลเขาน อย ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /ว 435 ลงว นท 11 ก มภาพ นธ 2548 ประกอบด วย แบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (แบบ 1) แบบประเม นผลการจ ดท าแผนพ ฒนา (แบบ 2) แบบประเม นผลตามแผนพ ฒนา (แบบ 3) และแบบประเม นผลตามต วช ว ดในประเด นการประเม นผลปฏ บ ต ราชการของแต ละม ต ( 4 ม ต ) (แบบ 4) โดยคณะกรรมการได ด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อน าผลการประเม นเสนอเทศบาลต าบลเขา น อย พ จารณาปร บปร งแก ไข พ ฒนาการปฏ บ ต ราชการ ของเทศบาลต าบลเขาน อย ให สอดคล องตาม หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด กล าวค อ เก ดผลส มฤทธ ของภารก จ ม ค ณภาพของบร การ เก ดความค มค าของภารก จ ประชาชนได ร บประโยชน และความพ งพอใจ สามารถสร ปผลการประเม นด งน 1. การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตาม (แบบ 1) ม ประเด นการประเม น 16 ข อ คะแนนเต ม 5 คะแนน ม การด าเน นการครบท ง 16 ข อ ได คะแนน 5 คะแนน 2. การประเม นผลการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น (แบบ 2) ม ประเด นการประเม น 12 ข อ คะแนนเต ม 5 คะแนน ม การด าเน นการครบท ง 12 ข อ ได คะแนน 5 คะแนน 3. แบบประเม นผลตามแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น (แบบ 3) ม ประเด นการประเม น 14 ข อ คะแนนเต ม 70 คะแนน ได คะแนน 53 คะแนน 4. แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต ราชการฯ รวมคะแนนเต ม 80 คะแนน ได 69 คะแนน ม 4 ม ต ประกอบด วย ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท. คะแนนเต ม 15 คะแนน ได คะแนน 14 คะแนน ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ คะแนนเต ม 25 คะแนน ได คะแนน 25 คะแนน ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ คะแนนเต ม 20 คะแนน ได คะแนน 12 คะแนน ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร คะแนนเต ม 20 คะแนน ได คะแนน 18 คะแนน และได ผลคะแนนประเม นการบร หารจ ดการท ด ประจ าป งบประมาณ คะแนน

60 ผลประเม นการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 ของเทศบาลต าบลเขาน อยม คะแนนรวมท งส น 160 คะแนน ได 132 คะแนน ค ดเป นร อยละ 82.5

61

62 เม อว นท 20 ธ นวาคม 2555 ณ ห องประช มเทศบาลต าบลเขาน อย คณะกรรมการประเม นผล ก า ร ป ฏ บ ต ต า ม ห ล ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ ว ธ ก า ร บ ร ห า ร บ า น เ ม อ ง ท ด เ ท ศ บ า ล ต า บ ล เ ข า น อ ย ได ด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของเทศบาลต าบลเขาน อย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พ

63 ภาคผนวก

64

65

66

67

68

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 03/10/57 เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 1 ข อบกพร อง เอกสารประกอบฎ กาเบ กจ ายเง น 1. ส งใช เง นย มไม ม ฎ กาเบ กจ ายให ตรวจสอบ 2. ไม ม ใบเสร จร บเง นประกอบฎ กาให ตรวจสอบ 3. ไม ม หล กฐานประกอบการเบ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว

ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให บร การท ปร บลดแล ว เอกสารแนบท ายประกาศองค การบร หารส วนต าบลเน นหอม สร ปกระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลเน นหอม ในการลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน ท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาเด มท ให บร การ ระยะเวลาให

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information