รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555"

Transcription

1 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย

2 ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ระหว างส วนราชการก บผ บร หาร โดยเล อกต วช ว ดประเด นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 4 ม ต ประกอบด วย ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท. ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร และม กระบวนการ ว ดผลการปฏ บ ต ราชการ ว าม ผลส มฤทธ ตรงตามเป าหมายภารก จหร อไม โดยการแต งต งคณะกรรมการ ประเม นผลการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด น าผลท ได จากการประเม นมา ปร บปร งการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ของภารก จ ม ค ณภาพของบร การเก ดความค มค า ประชาชน ได ร บประโยชน และความพ งพอใจ สอดคล องตามพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร บ านเม องท ด พ.ศ. 2546

3 ค าน า สารบ ญ สารบ ญ หน า ส วนท 1 การจ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการเทศบาลต าบลเขาน อย - แบบข อตกลงการปฏ บ ต ราชการเทศบาลต าบลเขาน อย 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แบบข อเสนอและรายงานผลการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2 ส วนท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ - แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 3 - แบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ( แบบท 1 ) 4 - แบบประเม นผลการจ ดท าแผนพ ฒนา ( แบบท 2 ) 5 - แบบประเม นผลตามแผนพ ฒนา ( แบบท 3 ) 6 - แบบประเม นผลตามต วช ว ดในประเด นการประเม นผล ( แบบท 4 ) 7 ( แบบข อเสนอและรายงานผลการปร บปร งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ) สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ ภาคผนวก - ค าส งแต งต งคณะกรรมการการประเม นผลการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด เทศบาลต าบลเขาน อย - รายงานการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

4 ส วนท 1 การจ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการ

5 ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท.

6

7

8

9

10

11

12 แบบท 4 แบบประเม นผลตามต วช ว ดในประเด นการประเม นผล ปฏ บ ต ราชการของแต ละม ต ( 4ม ต ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ภาพตามแผนพ ฒนาของ อปท. ส าน กปล ด คะแนนเต ม 9 คะแนนท ได เกณฑ ประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 1. การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ม การจ ดท าแผนครบถ วนสมบ รณ ตามระเบ ยบ ม การจ ดท าแผนแต ไม เป นไปตาม ระเบ ยบ ไม ม การจ ดท าแผน 2 ระด บความส าเร จในการบรรล เป าหมายตาม แผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ส าเร จตามแผนมากกว าร อยละ 80 ข นไป ส าเร จตามแผนมากกว าร อยละ ส าเร จตามแผนร อยละ ส าเร จตามแผนต ากว าร อยละ 40 ตรวจสอบการจ ดท าแผนสามป (ป ) ว าม ส งต อไปน หร อไม 1. ม การประช มประชาคมหม บ าน/ช มชนท กหม บ าน 2.ประช มประชาคมต าบล 3. ม การประช มคณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนเพ อเสนอร าง3ป ต อ คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น 4. ม การประช มคณะกรรมการพ ฒนาท องถ นเพ อพ จารณาร างแผน 3 ป เสนอร าง แผนต อผ บร หารท องถ น 5. ผ บร หารท องถ นอน ม ต ร างแผน 3 ป แล วประกาศใช ภายในเด อน ม.ย. ยกเว น กรณ อบต. 6. ม การประช มสภาเพ อเห นชอบร างแผน 3 ป ท ผ บร หารเสนอ 7. สภาเห นชอบ ผ บร หารท องถ นประกาศใช ภายในเด อน ม.ย. 8. กรณ แผนไม แล วเสร จภายใน ม.ย. เทศบาลม การขอขยายต อ ผวจ./ อบต. ขอ ขยายต อนายอ าเภอ ตรวจสอบการน าแผนสามป (เฉพาะโครงการท ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาป 2555) มาปฏ บ ต ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจ าป 2555 ว าค ดเป นร อยละ เท าใดของโครงการตามแผนท งหมด จ านวนโครงการตามแผน 3 ป ของป 2555 จ านวนโครงการท น ามา จากแผน 3 ป เพ อจ ดท า ข อบ ญญ ต งบประมาณ ป 2555 ค ดเป นร อยละ 3 การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ม การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผล ไม ม การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผล ตรวจสอบว าม ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนสามป ของป 2554 หร อไม และม การปร บปร งเป นป จจ บ นหร อไม (ต องเป นค าส งท ออกระหว างป )และม องประกอบครบถ วน สมาช กสภาท องถ นสามคน ผ แทนประชาคม สองคน ผ แทนหน วยงานท เก ยวข องสองคน ห วหน าส วนราชการสองคนและ ผ ทรงค ณว ฒ สองคน

13 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 4 การรายงานผลและเสนอความเห นจากการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสามป ของ อปท. ตรวจสอบว าคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนสามป (ป 2554) ตามข อ 3 ม การด าเน นการด งต อไปน ครบถ วนหร อไม ม การรายงานผลให สภาท องถ นผ บร หารท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น และประกาศให 1.ม รายงานการประช มกรรมการต ดตาม ประเม นผล ประชาชนทราบ 2. รายงานผลต อสภา ม การรายงานผลการต ดตามและประเม นผลบางส วน 3. รายงานผลต อผ บร หารท องถ น 4. รายงานผลต อคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ไม ม การด าเน นการ 5. ม การประกาศผลการต ดตามประเม นผลให ประชาชน ทราบ

14 ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท. เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 6 คะแนนท ได 5 โครงการ/ก จกรรมท บ รณาการร วมก บอปท. หร อหน วยงาน อ นตามระเบ ยบ ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อหน วยงานอ น จ านวน 3 ก จกรรมข นไป ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อ หน วยงานอ น จ านวน2 ก จกรรม ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อ หน วยงานอ น จ านวน1 ก จกรรม ตรวจสอบโครงการ/ก จกรรมท ด าเน นการร วมก บ อปท. อ น หร อหน วยงานอ นท เก ยวข องในพ นท ว าม ท งหมดก โครงการ/ ก จกรรม (ยกเว นโครงการท หน วยงานจ ดสรรให อปท. ด าเน นการและโครงการท อปท.อ ดหน น อปท.หร อหน วยงาน อ นโดยไม ได ด าเน นการ) ไม ม จ านวนก จกรรม/โครงการท บ รณาการร วมก บ อปท. หร อ หน วยงานอ น 6 โครงการ/ก จกรรม ซ งเป นการร เร มท เป นประโยชน ต อ อปท. และประชาชน ม จ านวน 5 โครงการ/ก จกรรมข นไป ม จ านวน 3-4 โครงการ/ก จกรรม ตรวจสอบว า อปท. ม การด าเน นโครงการ/ก จกรรม ท เป น การร เร ม จาก อปท. เอง หร อโครงการท ได ด าเน นการ ต อเน องและเป นประโยชน ต อ อปท. และประชาชน หร อไม (ต องเป นโครงการ ท อปท. ค ดเเร มเองเท าน น) ม จ านวน 1-2 โครงการ/ก จกรรม ไม ม

15 ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ

16 ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 22 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม 2.1 ร อยละของระด บความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ 80 ข นไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป คะแนนท ได ว ธ การประเม น ตรวจสอบผลการส ารวจความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การ ของ อปท. โดยการประสานงานหร อจ างหน วยงานหร อสถาบ น ภายนอกท เป นกลางมาด าเน นการส ารวจ ในประเด น ความพ ง พอใจด านกระบวนการข นตอนการให บร การ ความพ งพอใจด าน เจ าหน าท ผ ให บร การ และความพ งพอใจด านส งอ านวยความ สะดวกเฉล ยรวมท ง 3 ด าน ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข น ไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป ระด บความพ งพอใจมากกว า ร อยละ ข นไป ระด บความพ งพอใจท ต ากว าร อยละ โครงการบร การประชาชนใน ว นหย ดราชการหร อนอกเวลาราชการ ม การบร การประชาชนในว นหย ดราชการ ม การบร การประชาชนในว นท างานปกต นอกเวลาราชการ 1 ไม ม 0 2 ตรวจสอบหล กฐานการให บร การประชาชนในว นหย ดราชการหร อ ในว นท างานปกต นอกเวลาราชการว าม ต อเน องตลอดระยะเวลา 2 ปฎ บ ต ตามต วช ว ดไม น อยกว า 8 เด อนหร อไม โดยเอกสารหล กฐาน การประเม น ได แก (1) ค าส งให พน กงานปฏ บ ต งานในว นหย ดราชการว นเสาร -อาท ตย ต งแต เด อน พ.ย.53 ม.ย.54เป นอย างน อย (2) หล กฐานการมาปฏ บ ต งานของพน กงานตามห วงเวลาในข อ 1 (3) ค าส งให พน กงานปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการในว นท างาน ปกต (การอย เวรยามไม ถ อว าเป นการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ)

17 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 3 ระด บความส าเร จในการเป ดโอกาสให ประชาชน เข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาระบบราชการ (1) ต วช ว ดท 1 การเป ดเผยข อม ลข าวสารแก ประชาชน 7 ตรวจสอบว าม การเป ดเผยข อม ลข าวสารแก ประชาชนผ าน ช องทางต อไปน อย างน อย 5ช องทางข นไปหร อไม (ต องเป นเอกสารท ด าเน นการต งแต พ.ย เป นต นมา ) (1) เอกสารส งพ มพ (8) การท าโลโก ม 5 ช องทางข นไป 2 ม 2-4 ช องทาง 1 ไม ม 0 (2) แผ นพ บ (9) การจ ดน ทรรศการ (3) จดหมายข าว (10) การเผยแพร ผ านส อส งพ มพ (4) แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งาน (11) การเผยแพร ผ านส อโทรท ศน (5) การต ดประกาศต าง ๆ (12) การจ ดงานแถลงข าว (6) เว บไซต (13) การเผยแพร ผ านส อว ทย (7) การจ ดท า sport โฆษณา (14) การจ ดท าส อเผยแพร (2) ต วช ว ดท 2 ระบบร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชน ม 3 ช องทางข นไป ม 1-2 ช องทาง 1 ไม ม 0 2 ตรวจสอบว าอปท. ท ม ระบบร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชนอย างน อย 3 ช องทางต อไปน ได แก (1) สายด วน (2) ต ร บฟ งความค ดเห น (3) ต ไปรษณ ย ร บเร องจากประชาชน (4) การส มภาษณ ความค ดเห นของประชาชน (5) การส มมนาว ชาการต าง ๆ (6) การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน (7) การจ ดให ม ศ นย ข อม ล/ห องสม ด (8) จ ดท าเว บไซต ซ งม ช องทางส อสารก บประชาชน (chart room หร อ Web Bord) (3) ต วช ว ดท 3 การน าความค ดเห นของ ประชาชนไปประกอบการบร หารงาน ม 1 ต วช ว ดท 3 ตรวจสอบว า อปท. ม การน าความค ดเห นของประชาชน ไปประกอบการบร หารงานบ างหร อไม เช น การน าความต องการของ ประชาคมหม บ าน ต าบล มาจ ดท าโครงการในข อบ ญญ ต งบประมาณ หร อการน าข อร องเร ยนท ม การบ นท กไว เป นหล กฐานมาด าเน นการ แก ไขป ญหาอย างเป นร ปธรรม ไม ม 0

18 (4) ต วช ว ดท 4 ม ท ปร กษาจากภาคประชาชน ม 1 ต วช ว ดท 4 อปท.ม ท ปร กษาท มาจากภาคประชาชน (เป นทางการ และไม เป นทางการ) โดยม การด าเน นก จกรรมร วมก นอย างต อเน อง และช ดเจน เช น ม การจ ดประช มร วมก นอย างน อยป ละ 2 คร ง เป นต น (การม หล กฐานท ช ดเจน เช น หน งส อเช ญประช มปร กษาหาร อ เป นต น) ไม ม 0 (5) ต วช ว ดท 5 กระบวนการ กลไก การต ดตาม ตรวจสอบโดยภาคประชาชน ม 1 ต วช ว ดท 5 ตรวจสอบว า อปท. ม กระบวนการ/กลไก การต ดตามตรวจสอบ โดยภาคประชาชนหร อไม เช น การแต งต งประชาชนเป นกรรมการต ดตาม ประเม นผลการด าเน นโครงการต าง ๆ หร อเข าร วมเป นกรรมการด าเน น โครงการร วมก บ อปท. ไม ม 0

19 2.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นการตาม มาตรการการป องก นและปราบปรามการท จร ต และประพฤต ม ชอบ (1) การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสาร ม การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารและม ระบบ การให และขอร บข อม ล และม การให ข อม ล ข าวสารทาง internet พร อมป าย ประชาส มพ นธ ให ประชาชนทราบ 8 ตรวจสอบว า อปท. ม การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารประจ า อปท. หร อไม หากม การจ ดต งม การด าเน นการต อไปน หร อไม (1) ม ระบบการให และขอร บข อม ล เช น แบบค าร องท วไป เป นต น (2) ม การให ข อม ลข าวสารทาง internet หร อไม 2 (3) ม ป ายประชาส มพ นธ ศ นย ข อม ลข าวสารให ประชาชนทราบหร อไม จ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารและม ระบบการให และขอร บข อม ล 1 ไม ม การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสาร 0 (2) ประเภทของก จกรรมท ท าการเผยแพร ทางส อต าง ๆ ประกาศเผยแพร 5 ประเภท ข นไป 2 ประกาศเผยแพร 1-4 ประเภท 1 ไม ม 0 (3) การวางระบบควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ม การวางระบบและม การด าเน นงาน 2 ตรวจสอบว า อปท. ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารด งต อไปน ผ าน ทางส อส งพ มพ หร อว ธ การอ นใดให ประชาชนและผ สนใจท วไปทราบ หร อไม ได แก (1) แผนพ ฒนาท องถ น (2) เอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป (3) แผนการจ ดหาพ สด (4) ผลการจ ดซ อจ ดจ าง (5) รายงานทางการเง น (6) รายงานการประช มสภาท องถ น (7) รายงานการประช มคณะผ บร หาร (8) รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป (ต องม เอกสารท แสดงว าม การส งเอกสารด งกล าวไปเผยแพร ม ใช น า เอกสารด งกล าวมาแสดง) ตรวจสอบว า อปท. ม การวางระบบควบค มภายในและม การด าเน นงาน ของ อปท. ตามระเบ ยบคณะกรรมการการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ หร อไม เช น ม การแต งต ง คณะกรรมการต ดตามประเม นผลเป นป จจ บ นในระด บหน วยงานย อย และ ระด บองค กร จ ดวางระบบควบค มภายในครบ 5 องค ประกอบ ม การวางระบบแต ไม ม การด าเน นงาน 1 ไม ม การวางระบบ 0

20 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม (4) การส งเสร มหร อสน บสน นก จกรรมด านการแก ไข ป ญหาการท จร ตคอร ปช น ม การด าเน นก จกรรมตาม (1) ไม ม การด าเน นก จกรรมตาม (1) ม การด าเน นก จกรรมตาม (2) ไม ม การด าเน นก จกรรมตาม (2) ม การด าเน นก จกรรมตาม (3) (11) จ านวน 3 ก จกรรมข นไป ไม ม คะแนน ท ได ว ธ การประเม น ตรวจสอบว า อปท. ม การส งเสร มหร อสน บสน น เพ อด าเน นก จกรรมด านการแก ไขป ญหาการท จร ต คอร ปช น ด งน หร อไม (1) ม การประชาส มพ นธ ก าหนดว น เวลา ท จะตรวจ ร บงานจ างเหมาก อสร างให ประชาชาชนทราบ (2) ม การแต งต งประชาชนเข าร วมในการจ ดซ อจ ด จ างโดยผ านประชาคม (3) หน วยตรวจสอบของจ งหว ด/อ าเภอ ด าเน นการ ตรวจสอบบ ญข รายงานทางการเง น และการท จร ต ของ อปท. ในป งบประมาณ 2554 และไม พบการ ปฏ บ ต ท ผ ดระเบ ยบ (4) ม การจ ดท าเอกสารส งพ มพ หร อส อประเภทอ น เพ อประชาส มพ นธ รายละเอ ยดโครงการ และราคา กลางในการจ ดซ อจ ดจ าง (5) ม การประชาส มพ นธ รายร บรายจ ายให ประชาชน ทราบอย างกว างขวางทางส อส งพ มพ หร อว ทย หร อ อ นเตอร เน ต (6) ม การประกาศสอบราคา ประกวดราคาทาง อ นเตอร เน ต (7) ม การเผยแพร ข าวสารการสอบราคา ประกวด ราคาทางส อต าง ๆ หร อไม เช น ว ทย กระจายเส ยง สถาน โทรท ศน หร อส อต าง ๆ (8) ม ป ายประกาศร บแจ งข าวสารการท จร ต (9) ม การพ ฒนาจ ตส าน กและจรรยาบรรณให ก บ เจ าหน าท (10) ม การประชาส มพ นธ ให ประชาชนเข าร บฟ งการ ประช มสภาท องถ นทางส อต าง ๆ (11) งานอ น ๆ ท เก ยวข องก บการแก ไขป ญหาการ ท จร ตคอร ปช น ก จกรรมท ไม เป นประเภทเด ยวก น ก บก จกรรม(1) (10) และต องไม เป นก จกรรม ล กษณะเด ยวก น

21 ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

22 ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ กองคล ง คะแนนเต ม 12 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแน นท ได ว ธ การประเม น 1 การบร หารงบประมาณ 8 (1) การจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ก าหนด ระยะเวลาแล วเสร จและงบประมาณของ งานหร อโครงการและประกาศให ประชาชนทราบ ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ก าหนดระยะเวลาแล วเสร จและ งบประมาณของงานหร อโครงการแต ไม ม การประกาศให ประชาชนทราบ 1 2 ตรวจสอบว า อปท. ม การด าเน นการด งต อไปน ครบถ วนหร อไม 1. ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ างของ ป งบประมาณพ.ศ ม การก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของงบประมาณ งาน หร อโครงการ 3. ม การประกาศแผนปฏ บ ต การฯ ให ประชาชนทราบ ไม ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 0 (2) ระด บความส าเร จของอ ตราการจ ดเก บ รายได ม การจ ดเก บรายได มากกว าร อย ละ 70 3 ม การจ ดเก บรายได มากกว าร อย ละ ตรวจสอบว า อปท. ม การจ ดเก บรายได เป นอ ตราร อยละเท าใดของ เป าหมายท ก าหนดไว ตามข อบ ญญ ต 1. อปท. ประมาณการรายได ตามข อบ ญญ ต ป 2555ของ ภาษ 3 ประเภท (บ าร งท องท ป าย โรงเร อนและ ท ด น)...บาท ม การจ ดเก บรายได มากกว าร อย ละ ม การจ ดเก บรายได ต ากว าร อยละ จ ดเก บได จร งของป บาท 3. ค ดเป นร อยละ...

23 (3) ระด บความส าเร จของอ ตราการเบ ก จ ายเง นตามงบประมาณรายจ ายประจ าป 2555 ม การเบ กจ ายเง นมากกว าร อยละ 70 ม การเบ กจ ายเง นมากกว าร อยละ ม การเบ กจ ายเง นมากกว าร อยละ ตรวจสอบว า อปท. ม การเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายเป นอ ตรา เท าใดของงบประมาณรายจ ายท ต งไว ตามข อบ ญญ ต งบประมาณป 2555(น บถ ง ม.ย 55) 1. งบประมาณรายจ ายป บาท 2 เบ กจ ายได จร ง...บาท 3. ค ดเป นร อยละ... (ไม รวมโครงการท ม การก นเง นไว ในป งบประมาณท ผ านมา) ม การจ ดเบ กจ ายเง นต ากว าร อยละ ความประหย ดและความค มค าใน การบร หารจ ดการโครงการหร องาน ประจ า (1) ร อยละของงบประมาณท เก ด จากการประหย ดในการบร หารงาน โดยค ดเปร ยบเท ยบงบประมาณ รายจ ายท ต งไว ประหย ดงบประมาณได มากกว า ร อยละ 4 ข นไป ประหย ดงบประมาณได ร อยละ 3-4 ข นไป ประหย ดงบประมาณได ร อยละ 2-3 ข นไป ส ตรการค านวณการประหย ดงบประมาณ = งบประมาณท ต งไว ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป ลบด วยค าใช จ ายท เก ดข นจร ง ค ณด วย 100 แล วหารด วย งบประมาณท ต งไว ตามข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป 2555 (ให อปท. ค ดเฉพาะงบประมาณในหมวดคร ภ ณฑ ท ด น และส งก อสร าง เฉล ยท กโครงการท อปท. ได ด าเน นการจ ดซ อจ ด จ างในป งบประมาณ 2555 : ข อม ลถ งว นท 30 ม.ย.55 1.งบประมาณหมวดคร ภ ณฑ ฯ ท งหมด...บาท 2.ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างแล วม เง นเหล อจากงบประมาณ...บาท 3.ค ดเป นร อยละ... ประหย ดงบประมาณได ร อยละ ประหย ดงบประมาณได ต ากว า ร อยละ 1 0

24 ม ต ท 3ม ต ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 8 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม คะแนน ท ได ว ธ การประเม น 2 การประหย ดพล งงาน (1) ระด บความส าเร จของการประหย ดพล งงาน ไฟฟ า ม มาตรการและประหย ดไฟฟ าได มากกว า ร อยละ 2 ข นไป ม มาตรการและประหย ดไฟฟ าได มากกว า ร อยละ พ จารณาจากความครบถ วนของข อม ลท จ ดเก บใน ฐานข อม ลท จ าเป นส าหร บการประหย ดพล งงาน การ จ ดท าและด าเน นการตามมาตรการ/แนวทาง รวมถ ง 2 ปร มาณพล งงาน(หน วยก ต/ย น ต) ท สามารถลดได โดย เปร ยบเท ยบก บปร มาณการใช ในป งบประมาณ พ.ศ ตามน ยมต ครม. เม อว นท 17 พ.ค.48 ร อยละของปร มาณไฟฟ าท ประหย ดได = ไม ม มาตรการประหย ดไฟฟ า 0 (2) ระด บความส าเร จของการประหย ดพล งงาน น าม น ม มาตรการและประหย ดน าม นได มากกว าร อยละ 2 ข นไป ม มาตรการและประหย ดน าม นได มากกว าร อยละ 0-2 ไม ม มาตรการประหย ดน าม น ปร มาณ (หน วย)การใช ไฟฟ าป ( ) x 100 ปร มาณการใช ไฟฟ าป 2546 พ จารณาจากความครบถ วนของข อม ลท จ ดเก บใน ฐานข อม ลท จ าเป นส าหร บการประหย ดพล งงาน การ จ ดท าและด าเน นการตามมาตรการ/แนวทาง รวมถ ง ปร มาณพล งงาน(หน วยก ต/ย น ต) ท สามารถลดได โดย เปร ยบเท ยบก บปร มาณการใช ในป งบประมาณ พ.ศ.2546 ตามน ยมต ครม. เม อว นท 17 พ.ค.48 ร อยละของปร มาณน าม นท ประหย ดได = ปร มาณ (ล ตร)การใช น าม นป ( ) x 100 ปร มาณการใช น าม นป 254

25 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนนเต ม 4 ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ 4 (1) จ านวนโครงการหร องานท ด าเน นการ ไม ถ กต องตามระเบ ยบกฎหมายและถ กผ ก าก บด แลส งให ม การเพ กถอนหร อแก ไข 2 เปล ยนแปลง ไม ม ม 1-7 เร อง 1 ม เก นกว า 7 เร องข นไป 0 (2) การจ ดส งรายงานหร อการปฏ บ ต ราชการท ล าช ากว าระยะเวลาท ระเบ ยบ กฎหมายหร อผ ม อ านาจก าหนด ไม ม ม 1-7 เร องข นไป 1 ม เก นกว า 7 เร องข นไป 0 2 คะแนนท ได ว ธ การประเม น ตรวจสอบหล กฐานเอกสารการปฏ บ ต งาน ของ อป ท.ว าม การด าเน นการท ไม ถ กต อง และถ กส งให ม การเพ ก ถอน หร อ แก ไขเปล ยนแปลงบ างหร อไม เช น ประกาศ ค าส งต าง ๆ (สถจ.จะแจ งข อม ลให เลขาน การ คณะกรรมการการประเม นทราบเพ อประกอบการ ประเม นเอง) ตรวจสอบหล กฐานเอกสารการปฏ บ ต งาน ของ อปท. ว าม การจ ดส งรายงานล าช ากว าระยะเวลาท ระเบ ยบ กฎหมาย หร อผ ม อ านาจก าหนดหร อไม ใน7เร องด งน 1.การประเม นผลควบค มภายใน (30 ธ.ค 54) 2.ส งส าเนาการประกาศงบประมาณรายจ ายให ผ ก าก บ ภายใน 15ว นน บแต ประกาศใช 3.สถ ต การคล ง 30 ต ลาคม งบฐานะการเง น ภายใน 90ว นน บแต ว นส น ป งบประมาณ 5.การส งเง นสมทบบ าเหน จบ านาญ ป 55ภายในเด อน ธ.ค 54 6.ส งส าเนาค าส งงานบ คคลให ก. จ งหว ด ภายใน 15ว น น บแต ว นออกค าส ง 7.รายงานข อม ลบ คลากรงวด 2 ผ านระบบฐานข อม ล ออนไลน ภายใน 20 ม.ย 55

26 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร

27 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ส าน กปล ด คะแนนเต ม 9 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น คะแนนท ว ธ การประเม น ได ต วช ว ด คะแนน เต ม 1 การพ ฒนาบ คลากร 6 ตรวจสอบข อม ลหร อหล กฐานการจ ดหร อส งเจ าหน าท เข าร บการ (1) ร อยละของเจ าหน าท ท ได ร บการฝ กอบรม ฝ กอบรมประจ าป ในหล กส ตร หร อโครงการต าง ๆ ในอ านาจหน าท 2 อย างน อย 1 หล กส ตรต อป ท อปท. อาจจ ดเอง หร อหน วยงานอ นจ ดแล วส งบ คลากรของ อปท. มากกว าร อยละ 50 ข นไป ร อยละ เข าร บการอบรม 1 1. บ คลากรท งหมด(พน กงาน ล กจ าง)...คน 2. เข าร บการอบรมท งหมด...คน ต ากว าร อยละ ค ดเป นร อยละ... (2) ร อยละของเจ าหน าท ท ได ร บ การศ กษา หร อได ร บการส งเสร มให ศ กษาต อใน 2 ระด บปร ญญาตร ข นไป มากกว าร อยละ 50 ข นไป ร อยละ ต ากว าร อยละ 20 0 ตรวจสอบข อม ลหร อหล กฐานการศ กษาของพน กงานในระด บ ปร ญญาตร หร อการส งเสร มให เจ าหน าท ได ร บการศ กษาต อระด บ ปร ญญาตร ข นไป 1. บ คลากรท งหมด(เฉพาะพน กงาน)...คน 2. จบการศ กษาระด บปร ญญาตร...คน 3. ค ดเป นร อยละ... อปท. (3) การจ ดท าแผนอ ตราก าล งสามป ของ ม การจ ดท าโดยถ กต องตามหล กเกณฑ ท ก.กลาง ก าหนด ม การจ ดท าแต ไม ถ กต องตามหล กเกณฑ ท ก.กลาง ก าหนด 2 1 ตรวจสอบการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป (ป ) ของ อปท.ว า ถ กต องตามระเบ ยบข นตอนหร อไม แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนประกอบด วยผ บร หาร ปล ด อปท. ห วหน าส วนราชการฯ โดยม พน กงานส วนท องถ นเป นเลขา ม การประช มคณะกรรมการ (รายงานการประช ม) 3. เสนอ ก.จ งหว ดพ จารณา 4. ก.จ งหว ดเห นชอบ/ไม เห นชอบ ไม ม การจ ดท าแผน 0

28 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น (2) การจ ดท าข อม ลทะเบ ยน ประว ต ของผ บร หาร และสมาช ก สภา อปท. จ ดท าข อม ลเป นป จจ บ นและ จ ดแยกเป นหมวดหม 1 ตรวจสอบการจ ดท าข อม ลทะเบ ยนประว ต นายก รองนายก และ สมาช ก อปท. ว าม การจ ดท าทะเบ ยนผ บร หาร และ สมาช กไว เป น ป จจ บ นหร อไม และม การบ นท กในระบบฐานข อม ลออนไลน ของ จ งหว ดเป นป จจ บ นโดยใช พ มพ ข อม ลจากฐานข อม ลมาใช ประกอบ ในการประเม นด วย จ ดท าข อม ลไม เป นป จจ บ น 0 3 การพ ฒนากฏหมาย (1) การรวบรวมกฎหมาย อน บ ญญ ต และระเบ ยบของ อปท. กระทรวง กรม หน วยงานท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน ม การจ ดรวบรวมและแยก หมวดหม 1 ตรวจสอบการรวบรวมกฎหมายอน บ ญญ ต และระเบ ยบของอปท. กระทรวง กรม หน วยงานท เก ยวข องในการปฏ บ ต งานว าม การ รวบรวม สะดวกแก การค นหาและเร ยกใช หร อไม 1 ไม ม การจ ดรวบรวม 0

29 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร เทศบาลต าบลเขาน อย คะแนนเต ม 11 คะแนนท ได เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม คะแนนท ได ว ธ การประเม น 4 การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย การประเม นตามหล กเกณฑ น จากระด บ องค กรส ระด บบ คคล ม การจ ดประช มเจ าหน าท เพ อช แจง หร อต ดตามประเม นผลจ านวน 1 คร ง ต อเด อนข นไป ม การจ ดประช มเจ าหน าท เพ อช แจง หร อต ดตามประเม นผลไม ถ ง 1 คร งต อ เด อน 5 ให อปท.เสนอโครงการ/ก จกรรม ปร บปร งกระบวนการท างาน หร อลดข น ตอนการท างานหร อการบร การและตอบ สนองความต องการของประชาชน อปท. ละ 1 โครงการ/ก จกรรม โดยให คณะอน กรรมการฯ ประเม นผลของ โครงการ/ ก จกรรม ตามต วช ว ด ด งน (1) การมอบอ านาจการต ดส นใจในการ พ จารณาส งอน ญาต อน ม ต หร อปฏ บ ต ราชการในเร องท ให บร การประชาชน 1 ตรวจสอบหล กฐานการประช มช แจง หร อต ดตามประเม นผลโดยม การจ ดประช มเจ าหน าท ในระหว างท ม การบร หารจ ดการเพ อขอร บ การประเม น อย างน อย 1 คร ง ต อเด อน (ต องม เอกสารแสดงครบท ง 8 เด อน) ตรวจสอบ อปท.ม ค าส งการมอบอ านาจการต ดส นใจในการพ จารณา การส ง การอน ญาต อน ม ต หร อปฏ บ ต ราชการ ในเร องท เสนอลด 2 ข นตอนการท างานให บร การประชาชน หร อไม เช นนายก มอบ อ านาจให รองนายก หร อปล ด อปท. หร อห วหน าส วนราชการ ฯ เป นต น (นอกจากค าส งปฏ บ ต ราชการแทนแล ว ให รวมถ งค าส ง ร กษาราชการแทนด วย) ม การมอบอ านาจ 2 ไม ม การมอบอ านาจ 0

30 เกณฑ การประเม น ต วช ว ด คะแนน เต ม (2) การก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของงาน ให บร การ ม การก าหนดระยะเวลาการให บร การ ครบท กกระบวนงาน และม การประกาศให ประชาชนได ร บทราบ ม การก าหนดระยะเวลาการให บร การ ไม ครบท กกระบวนงาน แต ม การประกาศให ประชาชนได ร บทราบ ม การก าหนดระยะเวลาการให บร การ ไม ครบท กกระบวนงาน และไม ม การ ประกาศให ประชาชนได ร บทราบ ไม ม การก าหนดระยะเวลาการ ให บร การ (3) การแต งต งคณะท างานปร บปร งข นตอน และระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ม การแต งต งคณะท างานและม การ ประช มพ จารณา ม การแต งต งคณะท างานแต ไม ม การ 1 ประช มพ จารณา ไม ม การแต งต งคณะท างาน 0 (4) การอ านวยความสะดวกแก ประชาชน ม การอ านวยความสะดวกจ านวน 5 ประเภท ม การอ านวยความสะดวกจ านวน 3-4 ประเภท ม การอ านวยความสะดวกจ านวน 1-2 ประเภท ไม ม การอ านวยความสะดวก 0 2 คะแนน ท ได ว ธ การประเม น 3 ตรวจสอบว าม การก าหนดระยะเวลาแล วเสร จของงาน ให บร การของท กกระบวนงานตามข อแนะน าของ กระทรวงมหาดไทย จ านวน 18 กระบวนงานและประกาศให 3 ประชาชนได ร บทราบหร อไม เพ ยงใด (1) การจ ดเก บภาษ บ าร งท องท (10) จ าหน ายสะสมอาหาร (2) การจ ดเก บภาษ โรงเร อนฯ (11)จ าหน ายส นค าในท /ทางสาธารณะ (3) การจ ดเก บภาษ ป าย (12) แจ งเก ด (4) การขออน ญาตก อสร างอาคาร (13) แจ งตาย (5) การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค (14) ย ายท อย 1 (6) การช วยเหล อสาธารณภ ย (15) ขอม บ ตรฯ กรณ หมดอาย (7) การร บแจ งเร องราวร องท กข (16) ขอม บ ตรฯ คร งแรก (8) การประกอบก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ (9) การขอจ ดต งตลาด (17)ก าหนดเลขท บ าน 0 (18) จ ดเก บค า ธ. ผ พ กโรงแรม (เฉพาะ อบจ.) หมายเหต ล าด บท 1-7 ท ก อบต.ต องม ล าด บท 8-11 อาจม เฉพาะบาง อบต. ล าด บท 1-14,17 ท กเทศบาลต องม เฉพาะเทศบาลเม องฯ 2 ตรวจสอบว าม ค าส งแต งต งคณะท างานปร บปร งข นตอนและ ระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการหร อไม และคณะท างานม การ ประช มพ จารณาหร อไม 2 3 ตรวจสอบว าม การอ านวยความสะดวกแก ประชาชนตาม ประเภท ด งน (1) ม แผนผ งก าหนดผ ร บผ ดชอบ (2) ม การให บร การล วงหน าก อนเวลาท าการหร อช วงพ ก 2 เท ยง หร อในว นหย ดราชการ (3) ม กล อง/ ต ร บความค ดเห น (4) ม แบบฟอร มค าร องต าง ๆ และต วอย างการกรอก 1 แบบฟอร ม (5) ม เอกสาร /แผ นพ บ ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารต าง ๆ

31 ส วนท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ

59 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ เม อว นท 20 ธ นวาคม 2555 คณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด เทศบาลส วนต าบลเขาน อย ได ม มต ท ประช มเห นชอบแบบประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของเทศบาลต าบลเขาน อย ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /ว 435 ลงว นท 11 ก มภาพ นธ 2548 ประกอบด วย แบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (แบบ 1) แบบประเม นผลการจ ดท าแผนพ ฒนา (แบบ 2) แบบประเม นผลตามแผนพ ฒนา (แบบ 3) และแบบประเม นผลตามต วช ว ดในประเด นการประเม นผลปฏ บ ต ราชการของแต ละม ต ( 4 ม ต ) (แบบ 4) โดยคณะกรรมการได ด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อน าผลการประเม นเสนอเทศบาลต าบลเขา น อย พ จารณาปร บปร งแก ไข พ ฒนาการปฏ บ ต ราชการ ของเทศบาลต าบลเขาน อย ให สอดคล องตาม หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด กล าวค อ เก ดผลส มฤทธ ของภารก จ ม ค ณภาพของบร การ เก ดความค มค าของภารก จ ประชาชนได ร บประโยชน และความพ งพอใจ สามารถสร ปผลการประเม นด งน 1. การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตาม (แบบ 1) ม ประเด นการประเม น 16 ข อ คะแนนเต ม 5 คะแนน ม การด าเน นการครบท ง 16 ข อ ได คะแนน 5 คะแนน 2. การประเม นผลการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น (แบบ 2) ม ประเด นการประเม น 12 ข อ คะแนนเต ม 5 คะแนน ม การด าเน นการครบท ง 12 ข อ ได คะแนน 5 คะแนน 3. แบบประเม นผลตามแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น (แบบ 3) ม ประเด นการประเม น 14 ข อ คะแนนเต ม 70 คะแนน ได คะแนน 53 คะแนน 4. แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต ราชการฯ รวมคะแนนเต ม 80 คะแนน ได 69 คะแนน ม 4 ม ต ประกอบด วย ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามแผนพ ฒนาของ อปท. คะแนนเต ม 15 คะแนน ได คะแนน 14 คะแนน ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ คะแนนเต ม 25 คะแนน ได คะแนน 25 คะแนน ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ คะแนนเต ม 20 คะแนน ได คะแนน 12 คะแนน ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร คะแนนเต ม 20 คะแนน ได คะแนน 18 คะแนน และได ผลคะแนนประเม นการบร หารจ ดการท ด ประจ าป งบประมาณ คะแนน

60 ผลประเม นการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 ของเทศบาลต าบลเขาน อยม คะแนนรวมท งส น 160 คะแนน ได 132 คะแนน ค ดเป นร อยละ 82.5

61

62 เม อว นท 20 ธ นวาคม 2555 ณ ห องประช มเทศบาลต าบลเขาน อย คณะกรรมการประเม นผล ก า ร ป ฏ บ ต ต า ม ห ล ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ ว ธ ก า ร บ ร ห า ร บ า น เ ม อ ง ท ด เ ท ศ บ า ล ต า บ ล เ ข า น อ ย ได ด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของเทศบาลต าบลเขาน อย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พ

63 ภาคผนวก

64

65

66

67

68

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information