รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม ก นยายน 2554

2 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น เป นน ต บ คคลและเป นราชการส วนท องถ น ม อ านาจหน าท ร บผ ดชอบด แล ประชาชนในเขตร บผ ดชอบให ม ความอย ด ก นด โดยม นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม นซ งมาจากการเล อกต งโดยตรง ของประชาชน ร บผ ดชอบในการบร หารราชการขององค การบร หารส วนต าบลส งเม น ให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บและนโยบาย ม วาระการอย ในต าแหน งคราวละ ส ป น บแต ว นเล อกต ง ซ งได ม ก าหนดให นายกองค การบร หาร ส วนต าบลจ ดท ารายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาองค การบร หารส วนต าบลเป นประจ าท ก ป รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายขององค การบร หารส วนต าบลส งเม นฉบ บน ได จ ดท าข นเน องใน โอกาสท กระผม นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม นและคณะผ บร หารได บร หารราชการของ องค การบร หารส วนต าบลส งเม น มาครบหน งป แล ว โดยได รวบรวมผลการปฏ บ ต งานต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2553 ถ ง 30 ก นยายน 2554 เพ อใช เป นเอกสารประกอบการแถลงผลการปฏ บ ต งานในรอบป ท ผ านมาต อสภาองค การบร หารส วน ต าบลส งเม น และป ดประกาศเผยแพร ให ประชาชนทราบโดยท วก น และจะน านโยบายท เหล ออย พ จารณาด าเน นการ เพ อให เก ดประโยชน แก ราษฎรต อไป

3 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลส งเม น เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ *************************** ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กรปกครอง ส วนท องถ นต องรายงานผลการด าเน นงานต อประชาชนในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน ในรอบป เพ อให ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบและก าก บการบร หารจ ดการองค กรปกครองส วนท องถ น และ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30 (5) ก าหนดให ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ นเสนอผลการต ดตามและประเม นผลต อ สภาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น คณะกรรมการท องถ น และประกาศผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาให ประชาชนทราบโดยท วไปอย างน อยป ละ หน งคร ง ภายในเด อนธ นวาคม ของท กป ด งน นเพ อให การปฏ บ ต เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30(5) องค การบร หารส วนต าบลส งเม น จ งขอประกาศผลการด าเน นงาน การจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน รวมท งการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ นในรอบป งบประมาณ พ.ศ มา เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการตรวจสอบ และก าก บการบร หารจ ดการองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ด งน 1. ว ส ยท ศน การพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลส งเม น พ ฒนาครบคร น ร วมก นแก ไข ท องถ นก าวไกล อ นใจชาวประชา ว ส ยท ศน การพ ฒนา ของนายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น พ ฒนาค ณภาพช ว ตชาวส งเม นให ได มาตรฐานบนพ นฐานในการบร การสาธารณะด านต างๆ อย าง ถ กต อง บร ส ทธ ย ต ธรรมและโปร งใส โดยม เป าหมายค อประชาชน 2. พ นธก จ การพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ม ด งน 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน 2. ส งเสร มสน บสน นการประกอบอาช พและความเป นอย ท ด 3. ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 4. ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 5. ส งเสร มสน บสน นการก ฬา การออกก าล งกายและการสาธารณส ข 6. ส งเสร มการจ ดการศ กษา 7. การสร างการบร หารจ ดการท ด และการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศให ท นสม ย 8. อน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 9. การส งคมสงเคราะห และส งเสร มค ณภาพช ว ตท ด

4 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลส งเม นได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการ พ ฒนาย ทธศาสตร ไว 6 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1.1 ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน ทางเท า สะพาน ฯลฯ 1.2 การพ ฒนาแหล งน าต าง ๆ เพ อการเกษตรและอ ปโภค บร โภค อย างเพ ยงพอ รวมถ งการก อสร าง ด แล บ าร งร กษาทางระบายน า ต าง ๆ 1.3 พ ฒนาระบบการจราจรและไฟฟ าสาธารณะ 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2.1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พแก ประชาชน 2.2 การแก ไขป ญหาความยากจน และส งเสร มเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ย ทธศาสตร ด านการเกษตร 3.1 พ ฒนาและส งเสร มด านการเกษตร 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม 4.1 การป องก นและควบค มโรคต ดต อและการสาธารณส ข 4.2 การส งเสร มการศ กษาและเพ มช องทางในการร บข อม ลข าวสารให แก ประชาชน 4.3 การส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น รวมถ ง การส งเสร ม งานร ฐพ ธ 4.4 ส งเสร มก ฬา การออกก าล งกายและร กษาส ขภาพและการป องก นแก ไขป ญหา การแพร ระบาดของยาเสพต ด 4.5 การสร างความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 4.6 การส งคมสงเคราะห 4.7 การสน บสน นช มชนให ม บทบาทรองร บความอ อนแอของครอบคร ว 5ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5.1 สร างจ ตส าน กและความภ ม ใจในการร วมอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมของท องถ น 5.2 การบ าบ ดและการจ ดการขยะม ลฝอย 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หารจ ดการ 6.1 การส งเสร มและพ ฒนาให ม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ

5 4. นโยบาย การบร หารและการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลส งเม น 9 นโยบาย ด งน 1. นโยบายด านการศ กษา โดยด าเน นการ 1.1 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1.2 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาโรงเร ยนระด บประถมศ กษา 1.3 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษานอกระบบแก ประชาชนท วไป 1.4 จ ดให ม ศ นย กลางการเร ยนร เพ อสน บสน นการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. นโยบายด านเศรษฐก จ โดยด าเน นการ 2.1 พ ฒนาองค ความร ให แก เกษตรกรเพ อเพ มประส ทธ ภาพและลดต นท นการผล ต 2.2 ส งเสร มการด ารงช ว ตแบบพอเพ ยง ตามแนวพระราชด าร 2.3 สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนได ม อาช พเสร มหล งฤด ท านา 2.4 ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชและเล ยงส ตว ให ม ความต องการของตลาด 2.5 ส งเสร มการพ ฒนาความร ในการผล ตส นค าห ตถกรรมและอ ตสาหกรรมในคร วเร อน 2.6 ส งเสร มการตลาดให สามารถรองร บและจ าหน ายส นค าได ในราคาท เป นธรรม 3. นโยบายการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน โดยด าเน นการ 3.1 จ ดให ม และบ าร งร กษาทางน าและทางบก 3.2 จ ดให ม น าอย างเพ ยงพอส าหร บการเกษตรกรรมและการอ ปโภคบร โภค 3.3 ด าเน นการและจ ดท าผ งเม องรวม ร วมก บส วนราชการและหน วยงานอ น ๆ ให แล ว เสร จ ตามท ก าหนดไว 3.4 จ ดให ม และบ าร งร กษาไฟฟ าหร อแสงสว างต างๆ 3.5 จ ดให ม และบ าร งร กษาทางระบายน า 4. นโยบายด านสาธารณส ขและการก ฬา โดยด าเน นการ 4.1 ส งเสร มการประชาส มพ นธ ความร ความเข าใจในพฤต กรรมส ขภาพท ถ กต องและการ ด แลส ขภาพด วยตนเองแก ประชาชน 4.2 ส งเสร มสน บสน นการด าเน นงานสาธารณส ขม ลฐาน 4.3 สน บสน นการควบค มป องก นโรคและโรคต ดต อต างๆ 4.4 ส งเสร มให ม การแข งข นก ฬาพ นฐานชน ดต างๆ 4.5 พ ฒนาสนามก ฬาให ได มาตรฐาน 4.6 จ ดให ม สนามก ฬา อย างเพ ยงพอ ต อความต องการ 4.7 จ ดให ม สถานท พ กผ อนหย อนใจ สถานท ออกก าล งกายไว ให ประชาชนได ใช ประโยชน

6 5. นโยบายการส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ตเด ก สตร คนชรา คนพ การ และผ ด อยโอกาส โดยด าเน นการ 5.1 ฝ กอบรมและเพ มพ นท กษะในการประกอบอาช พตามความเหมาะสม 5.2 สน บสน นให ม การพ ฒนาเด กท งกาย ใจ และสต ป ญญา ในทางสร างสรรค และ ด งาม 5.3 สน บสน นให ม การป องก นให เด กเยาวชน และประชาชนท วไป ปลอดภ ยจาก ยาเสพต ดช ว ต และทร พย ส น 5.4 ส งเสร มการด แล การส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของคนชรา คนพ การ และผ ด อยโอกาส ให สามารถอย ในส งคมได ตามปกต 6. การพ ฒนาด านการเม องการปกครองและการบร หารจ ดการ โดยด าเน นการ 6.1 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชน องค กรต างๆ ส วนราชการ บ คลากรของ องค การบร หารส วนต าบลม ส วนร วมในการพ ฒนาการเม องในระบอบ ประชาธ ปไตยรวมท ง ส งเสร มและสน บสน นการด าเน นช ว ตว ถ ช ว ตตามครรลองระบอบประชาธ ปไตย 6.2 ส งเสร มและสน บสน นบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลให เข าร บการ ฝ กอบรม เพ อเพ มพ นความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากข น 6.3 บร หารราชการองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ให ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 7. นโยบายอน ร กษ พ ฒนาและส งเสร มการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น โดยด าเน นการ 7.1 ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมให ม การส บทอดและพ ฒนาอย างย งย น 7.2 บ รณาการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมส ประชาชน และช มชน 7.3 พ ฒนาส งคมในท องถ นให เข มแข งด วยการน าศาสนาและว ฒนธรรมมาเป น แกนหล กของการปฏ บ ต 7.4 อน ร กษ ประเพณ ท องถ นให คงอย ส บไปช วล กช วหลาน 8. นโยบายอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยด าเน นการ 8.1 ส งเสร มสน บสน นการบร หารจ ดการจ ดเก บขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล 8.2 จ ดท าฐานข อม ลการบร หารจ ดการจ ดเก บขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล 8.3 สร างกระบวนการเร ยนร ให ประชาชนม ความร ความเข าใจและจ ตส าน ก ใน การก าจ ดขยะม ลและส งปฏ ก ล อย างถ กว ธ 8.4 จ ดท าฐานข อม ลและแผนแม บทในการแก ไขป ญหาน าเส ยและการระบายน า 8.5 จ ดให ม การระบายน าอย างสะดวกรวดเร ว ป องก นน าท วมข งและส งกล นเหม น 8.6 ป องก นและควบค มมลพ ษประเภทต างๆ ไม ให เก ดอ นตรายแก ประชาชน

7 9. นโยบายป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย โดยด าเน นการ 9.1 จ ดให ม การอบรม อปพร. อย างต อเน อง เพ อเป นก าล งในการช วยเหล อ ประชาชนท ประสบสาธารณภ ยต างๆ 9.2 จ ดให ม ว สด อ ปกรณ ป องก นภ ยชน ดต าง ๆ อย างเพ ยงพอ 9.3 ด แลและให ม การช วยเหล อประชาชนท ประสบสาธารณภ ยต างๆ อย างท วถ ง 5. การวางแผนพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลส งเม น ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนา 3 ป ( พ.ศ ) ตามกระบวนการท บ ญญ ต ไว ในระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กร ปกครองส วนท องถ น พ.ศ โดยผ านการม ส วนร วมของประชาชน เช น การประชาคม การประช มคณะกรรมการ ช มชน เพ อร บฟ งป ญหาและความต องการท แท จร งของประชาชน ในพ นท ก อนน ามาจ ดท าโครงการเพ อพ ฒนาพ นท ท บรรจ ไว ในแผนพ ฒนา 3 ป ต อไป องค การบร หารส วนต าบลส งเม น ได ประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) เม อว นท 19 พฤษภาคม พ.ศ โดยก าหนดโครงการท จะด าเน นการตามแผนพ ฒนา 3 ป ( พ.ศ ) จ านวน 71 โครงการ ซ งสามารถจ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม 37 6,255, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 6 152, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเกษตร 8 9,560, , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 6 3,140, , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หาร จ ดการ 4 25,466, , , , รวม 71 45,063, ,488, ,500.00

8

9 แผนพ ฒนาสามป ประจ าป พ.ศ (เพ มเต มและเปล ยนแปลง ฉบ บท 1 5 ) ช อโครงการ หน วยงานท ร บผ ดชอบ ประเภทก จกรรม งบตามแผน 1. โครงการปร บปร งบร เวณภายนอกและภายในศ นย พ ฒนาเด ก เล ก 2. โครงการขอร บเง นอ ดหน นจากองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2554 ของกองบ งค บการกองอาสาร กษาด นแดนฯ 3. โครงการค ายบ าบ ดร กษาผ เสพยาเสพต ด ประจ าป โครงการก อสร างถนนลาดยาง พร อมวางท อ หม ท 10 (จากนา นางเง น เด ดขาด ถ ง คลองชลประทาน) 5. โครงการก อสร างพน งป องก นตล งพ ง หม ท 6 (บร เวณข าง สะพานข ามคลองร องเกล ยง) ส วนโยธา, กองโยธา, กอง ช าง, กองช างส ขาภ บาล, กองประปา, ส าน กช าง, ส าน กการช าง ส าน กปล ด อบจ., ส าน ก ปล ดเทศบาล, ส าน กงาน ปล ด อบต. ส าน กปล ด อบจ., ส าน ก ปล ดเทศบาล, ส าน กงาน ปล ด อบต. ส วนโยธา, กองโยธา, กอง ช าง, กองช างส ขาภ บาล, กองประปา, ส าน กช าง, ส าน กการช าง ส วนโยธา, กองโยธา, กอง ช าง, กองช างส ขาภ บาล, กองประปา, ส าน กช าง, ส าน กการช าง 2. บร การช มชนและส งคม-การศ กษา - งาน บร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา-การบร หาร ท วไป 2. บร การช มชนและส งคม-สร างความเข มแข ง ของช มชน - งานส งเสร มและสน บสน นความ เข มแข งช มชน-ก จกรรมเพ อให เก ดการร วมค ด ร วมท า ร วมแก ไข ป ญหาช มชน 2. บร การช มชนและส งคม-สร างความเข มแข ง ของช มชน - งานส งเสร มและสน บสน นความ เข มแข งช มชน-ก จกรรมให ความร ทางด านว ขา การ 3. การเศรษฐก จ-อ ตสาหกรรมและการโยธา - งานก อสร างโครงสร างพ นฐาน-การ สาธารณ ปโภค เช น ไฟฟ า ประปา ถนน 3. การเศรษฐก จ-อ ตสาหกรรมและการโยธา - งานก อสร างโครงสร างพ นฐาน-งานควบค ม การซ อมบ าร งทาง/เคร องจ กร 212, , , ,043, ,000.00

10 แผนพ ฒนาสามป ประจ าป พ.ศ (เพ มเต มและเปล ยนแปลง ฉบ บท 1 5 ) ช อโครงการ หน วยงานท ร บผ ดชอบ ประเภทก จกรรม 6. โครงการวางท อระบายน าพร อมบ อพ ก หม ท 9 (บ านนายผล ชาย ป า ถ ง บ านนางเหร ยญ อ นอ น) 7. โครงการวางท อระบายน าพร อมบ อพ ก หม ท 9 (บ านนายผล ชาย ป า ถ ง บ าน จ.ส.อ.จาร ก ท พย พ นธ ) 8. โครงการศ นย ข อม ลองค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ดแพร 9. โครงการปร บปร งห องท างาน ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กองประปา, ส าน กช าง, ส าน กการช าง ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กองประปา, ส าน กช าง, ส าน กการช าง ส าน กปล ด อบจ., ส าน ก ปล ดเทศบาล, ส าน กงานปล ด อบต. ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กองประปา, ส าน กช าง, ส าน กการช าง 3. การเศรษฐก จ-อ ตสาหกรรมและการ โยธา - งานก อสร างโครงสร างพ นฐาน-การ สาธารณ ปโภค เช น ไฟฟ า ประปา ถนน 3. การเศรษฐก จ-อ ตสาหกรรมและการ โยธา - งานก อสร างโครงสร างพ นฐาน-การ สาธารณ ปโภค เช น ไฟฟ า ประปา ถนน 1. บร หารท วไป-บร หารงานท วไป - งาน บร หารท วไป-การบร หารงานท วไป 1. บร หารท วไป-บร หารงานท วไป - งาน บร หารท วไป-การบร หารงานท วไป งบตาม แผน 12, , , ,000.00

11 รายงานโครงการท เก นศ กยภาพ ป 2554 อบต.ส งเม น อ.ส งเม น จ.แพร โครงการ ประเภทก จกรรม ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเกษตร 1. โครงการก อสร างถนน คสล. หม 4 2. โครงการวางท อระบาย น าล าเหม องร องเกล ยงและ ขยายผ วจราจร หม ท 5 3. โครงการก อสร างถนน คสล. ม โครงการก อสร างดาดล า เหม องเก าขาม หม ท 9 งานก อสร าง โครงสร างพ นฐาน- งานควบค มการ ก อสร าง งานก อสร าง โครงสร างพ นฐาน- งานควบค มการ ก อสร าง งานก อสร าง โครงสร างพ นฐาน- งานควบค มการ ก อสร าง งานก อสร าง โครงสร างพ นฐาน- งานควบค มการ ก อสร าง จากแผน ช มชน หม ท 4, กว าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. 5, ยาว 150 ม. กว าง 4 ม. 9, กว าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. 9, ประชาชนได ร บ ประโยชน ร อยละ 80 ต วช ว ด ผลผล ต กว าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150 ม. กว าง 4 ม. กว าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนได ร บ ประโยชน ร อยละ 80 เป าหมาย ผลผล ต หน วย ว ด 100 กว าง* ยาว* หนา 100 ยาว* กว าง 100 กว าง* ยาว* หนา งบประมาณ ผลล พธ หน วยงานร บผ ดชอบ 1,440, กว าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. 500, ยาว 150 ม. กว าง 4 ม. 3,400, กว าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. 100 ร อยละ 1,000, ประชาชนได ร บ ประโยชน ร อยละ 80 ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน กการ ช าง ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน กการ ช าง ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน กการ ช าง ส วนโยธา, กองโยธา, กองช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน กการ ช าง

12 รายงานโครงการท เก นศ กยภาพ ป 2554 อบต.ส งเม น อ.ส งเม น จ.แพร โครงการ 5. โครงการเพ มเต มท อ ส งน าร บแรงด นสถาน ส บน าด วยไฟฟ า ประเภทก จกรรม งานก อสร างโครงสร าง พ นฐาน-งานควบค มการ ก อสร าง ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 6. โครงการก อสร าง งานก อสร างโครงสร าง ประปาหม บ าน หม ท 4 พ นฐาน-การสาธารณ ปโภค เช น ไฟฟ า ประปา ถนน จากแผน ช มชน หม ท ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 7. โครงการก อสร าง พน งก นด นหร อเร ยง ห นยาแนวตล ง 10, ประชาชนได ร บ ประโยชน ร อย ละ 80 งานอน ร กษ แหล งน าและป า 9, ยาว 450 ม. ส ง ไม -โครงการปล กและฟ นฟ ป า 8 ม. ตามแนวพระราชด าร ต วช ว ด ผลผล ต ประชาชนได ร บ ประโยชน ร อย ละ 80 เป าหมาย ผลผล ต หน วย ว ด 100 ร อย ละ งบประมาณ ผลล พธ หน วยงานร บผ ดชอบ 3,000, ประชาชนได ร บ ประโยชน ร อย ละ 80 ส วนโยธา, กองโยธา, กอง ช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน ก การช าง 4, จ านวน 1 แห ง จ านวน 1 แห ง 100 แห ง 2,000, จ านวน 1 แห ง ส วนโยธา, กองโยธา, กอง ช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน ก การช าง ยาว 450 ม. ส ง 8 ม. 100 ยาว* ส ง 25,000, ยาว 450 ม. ส ง 8 ม. ส วนโยธา, กองโยธา, กอง ช าง, กองช างส ขาภ บาล, กอง ประปา, ส าน กช าง, ส าน ก การช าง

13 ย ทธศาสตร รายงานสร ปผลการวางแผนพ ฒนา 3 ป ป 2554 อบต.ส งเม น อ.ส งเม น จ.แพร จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม 37 6,255, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 6 152, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเกษตร 8 9,560, , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 6 3,140, , , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4 25,466, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หารจ ดการ , , รวม 71 45,063, ,488, ,500.00

14 โครงการเบ กเหล อมป ม ท งหมด 2 โครงการ ด งน ท ย ทธศาสตร โครงการ แหล งท มา งบประมาณ 1 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร าง เง นอ ดหน น โครงการก อสร างประปาหม บ าน หม ท 4 พ นฐาน เฉพาะก จ 2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม โครงการจ ดหารถยนต บรรท กน าด บเพล ง เง นอ ดหน น อเนกประสงค ท วไป รวมท งส น 2 โครงการ งบตามข อบ ญญ ต 2,200, สถานการณ ด าเน นงาน อย ระหว างด าเน นการ 2,00, อย ระหว างการเด นทางเพ อส ง มอบรถยนต บรรท กน าด บเพล ง

15 จ. การจ ดท างบประมาณ ผ บร หารอบต.ส งเม น ได ประกาศใช ข อบ ญญ ต งบประมาณ เม อว นท 2 ก นยายน พ.ศ โดยม โครงการท บรรจ อย ในข อบ ญญ ต งบประมาณ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 10,256,339 บาท สามารถจ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ งบประมาณ ตามข อบ ญญ ต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม 27 7,221, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 4 37, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเกษตร 2 116, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 4 2,285, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 2 416, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หารจ ดการ 9 180, รวม 48 10,256,339.00

16 ฉ. การใช จ ายงบประมาณ รายละเอ ยดโครงการในข อบ ญญ ต งบประมาณ อบต.ส งเม น ม ด งน อบต.ส งเม น ม การใช จ ายงบประมาณในการด าเน นโครงการตามข อบ ญญ ต งบประมาณ โดยได ม การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเง น 9,813,336 บาท ม การเบ กจ ายงบประมาณ จ านวน 34 โครงการ จ านวนเง น 5,715,336 ล านบาท สามารถจ าแนกตามย ทธศาสตร ได ด งน ย ทธศาสตร โครงการ การก อหน ผ กพ น/ ลงนามในส ญญา โครงการ การเบ กจ ายงบประมาณ ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม 24 6,815, ,916, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 4 36, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเกษตร 2 116, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 3 2,259, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 2 416, , ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หารจ ดการ 6 169, , รวม 41 9,813, ,715,336.02

17 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน ป 2554 อบต.ส งเม น อ.ส งเม น จ.แพร ย ทธศาสตร แผนการด าเน นการ ท งหมด อน ม ต งบประมาณ ลงนามส ญญา เบ กจ าย 100% จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ งบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเกษตร ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หารจ ดการ

18 7 ผลการด าเน นงาน อบต.ส งเม น ได ด าเน นการโครงการตามเทศบ ญญ ต งบประมาณ ป 2554 ในเขตพ นท โดยได ร บความร วมม อ การส งเสร มและสน บสน นจากภาคประชาชน ภาคร ฐ และภาคเอกชนในพ นท ตลอดจนโครงการต างๆ ประสบผลส าเร จ ด วยด ก อให เก ดประโยชน แก ประชาชนท งในพ นท และพ นท ใกล เค ยง โดยม ผลการด าเน นงานท ส าค ญด งน 1. โครงการป องก น/ช วยเหล อผ ประสบสาธารณภ 2. โครงการส งเสร มและสน บสน นให ม ว สด อ ปกรณ ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 3. โครงการก อสร างอาคารศ นย ว ทย อปพร. 4. โครงการสมทบกองท น สปสช.

19 5. โครงการสน บสน นก จกรรมการพ ฒนาค ณภาพช ว ต 6. โครงการป องก นโรคไข เล อดออก โรคพ ษส น ขบ า และโรคต ดต ออ น ๆ 7. โครงการสน บสน นการด าเน นงานสาธารณส ขม ลฐานหม บ าน 8. โครงการสน บสน นอาหารเสร ม (นม) และอาหารกลางว นให เด กน กเร ยนและเด กเล ก 9. โครงการสน บสน นว สด คร ภ ณฑ และส อการเร ยนการสอนแก เด กเล ก 10. โครงการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต

20 11. โครงการส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย 12. โครงการจ ดงานประเพณ รดน าด าห วผ ส งอาย เน องในว นสงกรานต ประจ าป โครงการส งเสร มการจ ดก จกรรมศาสนา ว ฒนธรรม และประเพณ ท องถ น 14. โครงการส งเสร มและสน บสน นการจ ดงานพระราชพ ธ ร ฐพ ธ และงานพ ธ

21 15. โครงการจ ดงานไหว สถ ปเจด ย พระคร เกษมโชต ค ณ ว ดโชคเกษมประจ าป โครงการก อสร างและปร บภ ม ท ศน สนามก ฬาประจ าต าบล

22 17. โครงการรณรงค ประชาส มพ นธ ให ประชาชนออกก าล งกาย 18. โครงการเสร มสร างพล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดและผ ม อ ทธ พล 19. โครงการอบรมให ความร เก ยวก บโทษของยาเสพต ดประจ าป โครงการให การสงเคราะห เบ ยย งช พผ ส งอาย 21. โครงการให การสงเคราะห เบ ยย งช พผ พ การ 22. โครงการให การสงเคราะห เบ ยย งช พผ ต ดเช อเอดส 23. โครงการค ายบ าบ ดร กษาผ เสพยาเสพต ด ประจ าป โครงการฝ กอบรมอาช พเสร มเพ อเพ มรายได ให ก บช มชน

23 25. โครงการแนะแนวอาช พ 25. โครงการแนะแนวอาช พ 26. โครงการประชาส มพ นธ จ ดหาตลาดจ าหน ายส นค าของกล มอาช พต าง ๆ ในช มชน 27. โครงการสน บสน นงานจ ดเก บข อม ล จปฐ. ป โครงการสน บสน นว สด และสารเคม ป องก นก าจ ดศ ตร พ ช 29. โครงการจ ดหาเมล ดพ นธ ข าว และเมล ดพ นธ ถ วเหล อง 30. โครงการก อสร างพน งป องก นตล งพ ง หม ท 6 (บร เวณข างสะพานข ามคลองร องเกล ยง) 31. โครงการวางท อระบายน าพร อมบ อพ ก หม ท 9 (บ านนายผล ชายป า ถ ง บ าน จ.ส.อ.จาร ก ท พย พ นธ ) 32. โครงการรณณรงค สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 33. โครงการการจ ดการขยะม ลฝอยเพ อส งแวดล อมท ด 34. โครงการส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการภายในและการบร หารงานท วไปให ม ประส ทธ ภาพ 35. โครงการ อบต.ส ญจร

24 36. โครงการส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การขององค การบร หารส วนต าบลส งเม น 37. โครงการส งเสร มงานศ นย รวมข อม ลข าวสารการซ อการจ างขององค การบร หารส วนต าบลระด บอ าเภอ 38. โครงการศ นย ข อม ลองค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ดแพร 39. โครงการปร บปร งห องท างาน ท งน หากประชาชนท กท านหร อหน วยงานราชการต างๆ ท เก ยวข องม ข อสงส ยหร อม ความประสงค จะเสนอ ความค ดเห นหร อข อเสนอแนะ การบร หารงานของ อบต.ส งเม นทราบ เพ อจะได พ จารณาการวางแผนพ ฒนาและ ปร บปร งการด าเน นการ ตอบสนองความต องการของประชาชนในพ นท ในระยะต อไป จ งประกาศมาเพ อทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 16 ธ นวาคม 2554 ร อยต ารวจตร มนตร อร ยว งโส นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information