รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงาน งานว เทศส มพ นธ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓

2 คานา งานว เทศส มพ นธ เป นหน วยงานหน งในส งก ดส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนา ม หน าท สร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาก บสถาบ น การศ กษา ตลอดจนองค กรท งในและต างประเทศ เพ อน าไปส การพ ฒนาองค ความร ด านว ชาการ พ ฒนาหล กส ตร ค ณภาพอาจารย ค ณภาพบ ณฑ ต และงานว จ ย รวมท งส งเสร มการ แลกเปล ยนและเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น เพ อพ ฒนามหาว ทยาล ยส ความเป นสากล ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ งานว เทศส มพ นธ ได ปฏ บ ต ภารก จมาอย างต อเน อง จ งได รวบรวมผลการด าเน นงานในช วงเวลา ๑ ต ลาคม ๒๕๕๒ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๓ โดยจ ดทาเป นรายงานประจาป เพ อประกอบการวางแผนและปร บปร ง การดาเน นงานในป ๒๕๕๔ ต อไป รายงานฉบ บน ส าเรจจได ด วยความร วมม อจากบ คลากรของงานว เทศส มพ นธ โดยหว งว าจะเก ด ประโยชน ต อผ สนใจ และผ ใช ข อม ลบ างไม มากกจน อย ดร.ย พเยาว ดร ณ ห วหน างานว เทศส มพ นธ

3 สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน /พ นธก จ/จ ดม งหมาย/แผนย ทธศาสตร ๑ โครงสร างการบร หาร งานว เทศส มพ นธ ภาระงานของหน วยงานว เทศส มพ นธ บ คลากร 5 ผลการดาเน นงาน 6 งานธ รการ 6 งานองค กรส มพ นธ ระหว างประเทศ งานท น ส งเสร มและให คาปร กษา 8 งานสารน เทศ 11 งานพ ธ การและความร วมม อก บต างประเทศ 11 งานสน บสน นคณะเพ อพ ฒนางานว ชาการและว จ ย 12 งานพ ฒนาองค กรและบ คลากร 14 สร ปผลการใช เง นงบประมาณ 15 ภาคผนวก MOU ร วมก บมหาว ทยาล ยต างประเทศท ลงนามในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๑. Southern Taiwan University (STUT) ๒. Canterbury Christ Church University (CCU) ๓. Guilin University of Technology (GUT) ประเทศจ น ๔. Chongqing University of Technology (CQUT) ประเทศจ น ๕. Chongqing Technology and Business University (CTBU) ประเทศจ น สร ปผลการประช มความร วมม อทางว ชาการ

4 ๑ ว ส ยท ศน สร างและพ ฒนาความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา หน วยงาน และองค กรต าง ๆ ท งในและ ต างประเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพการสอน ค ณภาพอาจารย พร อมท งส งเสร มสน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรม การ พ ฒนาองค ความร เพ อเป นพลเม องท ม ค ณภาพของประเทศ ช วยนาพา และพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ล านนาส มาตรฐานสากล พ นธก จ สร างเคร อข ายระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาก บสถาบ น การศ กษา ตลอดจนองค กรท ง ในและต างประเทศ เพ อนาไปส ความร วมม อในการพ ฒนาองค ความร ทางว ชาการ พ ฒนาหล กส ตร ค ณภาพอาจารย ค ณภาพบ ณฑ ต งานว จ ย รวมท งส งเสร มการแลกเปล ยนและเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น เพ อ พ ฒนามหาว ทยาล ยส ความเป นสากล จ ดม งหมาย สร างเคร อข ายความร วมม อ สน บสน นให ม ข อตกลงความร วมม อทางว ชาการและความร วมม อร ปแบบอ นๆ เช นความร วมม อด านผ เช ยวชาญ หร อเทคโนโลย ฯลฯ ก บสถาบ นในต างประเทศและองค การนานาชาต โดย คาน งถ งความเสมอภาคและส ทธ ประโยชน ส งเสร มบ คลากรและน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เพ อพ ฒนาศ กยภาพด านว ชาการและว ชาช พร วมก บองค กร ท งในและต างประเทศให เป นท ยอมร บ ให คาปร กษาแก บ คลากรและน กศ กษาในการเด นทางไปศ กษาและปฏ บ ต งาน ณ ต างประเทศท งก อนการ เด นทางและระหว างการศ กษา พ ฒนางานสารสนเทศและเผยแพร การบร การว ชาการ รวมท งภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ยส สากล แผนย ทธศาสตร ป ๕๒ ๕๓ การสร างและส งเสร มก จกรรมความร วมม อทางว ชาการก บต างประเทศ การผล กด นมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา (ท ง ๔ คณะ ๑ ว ทยาล ยฯ ๑ สถาบ นว จ ยการเกษตร (๖ เขตพ นท ) สามารถพ ฒนาหล กส ตรใหม ท เป นท ต องการของส งคมและประเทศ ด วยความร วมม อทาง ว ชาการจากมหาว ทยาล ยท เป นพ นธม ตรและเคร อข ายท งในและต างประเทศ การส งเสร มภาพล กษณ ท ด ของการเป น University of Technologists ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลล านนาส ระด บนานาชาต

5 ๒ โครงสร างการบร หารงานของหน วยงานว เทศส มพ นธ 1. Hands-on 2. (Learning Organization) / / Quartet Scholar 4. hands-on IT / project- hands-on based RMUTL English Test & RMUTL IT Test งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

6 ๓ ภาระงานของหน วยงานว เทศส มพ นธ งานองค กรส มพ นธ ระหว างประเทศ (National and International Collaboration Section) งานท ร บผ ดชอบ การส งเสร มการทาข อตกลงทางว ชาการก บมหาว ทยาล ย/หน วยงานท งภายในและต างประเทศ การส งเสร มให เก ดก จกรรมทางว ชาการตามข อตกลงทางว ชาการ (MOU, MOA) งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานส งเสร มและให คาปร กษา (Counselling Section) งานท ร บผ ดชอบ บร การด านท นต างประเทศ รวบรวมแหล งท นและระเบ ยบ ข อบ งค บ เก ยวก บท นต างๆ ประชาส มพ นธ แก บ คลากรและน กศ กษา ประสานงานก บแหล งท นต างๆ ให คาปร กษาด านการศ กษาต อ ณ มหาว ทยาล ยต างประเทศ จ ดทาโครงการพ ฒนาท กษะความสามารถทางภาษาอ งกฤษ เพ อศ กษาต อหร อฝ กอบรมต างประเทศ ประสานงานในการเด นทางไปต างประเทศให บ คลากรและน กศ กษา การเตร ยมต วหร อปฐมน เทศก อนเด นทาง การขอหน งส อเด นทางและ visa ต ดต อประสานงานก บ ต างประเทศ ต ดตามและประเม นผลโครงการศ กษาด งาน ณ ต างประเทศของบ คลากรและน กศ กษา งานพ ฒนาเคร อข ายตลาดต างประเทศ จ ดน ทรรศการในและต างประเทศ ประสานงานก บฝ าย และหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานสารน เทศ (Information and Multimedia Section) งานท ร บผ ดชอบ จ ดทาคากล าว สาสน ในโอกาสต างๆ การเช ญผ บร หาร/บ คลากรเข าร วมก จกรรมต างๆท งในและต างประเทศ จ ดทาส อแนะนามหาว ทยาล ยเป นภาษาอ งกฤษ ในร ปของส งพ มพ หร อม ลต ม เด ย จ ดทาและด แลเว บไซต ของหน วยงานว เทศส มพ นธ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

7 ๔ งานธ รการ (Administrative Section) งานท ร บผ ดชอบ งานสารบรรณ งานการเง นและบ ญช งานว สด คร ภ ณฑ งานต ดต อ ประสานงานก บงานยานพาหนะ งานประก นค ณภาพการดาเน นก จกรรม งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานพ ธ การและความร วมม อก บต างประเทศ (Protocal &External Cooperation Section) งานท ร บผ ดชอบ ต อนร บอาค นต กะจากต างประเทศ ได แก การเข าเย ยมจากผ แทนมหาว ทยาล ยนานาชาต เตร ยมการต อนร บและจ ดเล ยง พร อมท งประสานงานด านท พ ก ยานพาหนะ ของท ระล ก และสถานท ดาเน นงาน จ ดทาเอกสาร กาหนดการ คากล าว และเอกสารประกอบการประช ม ดาเน นการด านพ ธ การ ดาเน นการโครงการประสานงานโครงการความร วมม อก บมหาว ทยาล ยท งภายในและต างประเทศ บร การและประสานงานก บอาจารย พ เศษชาวต างประเทศ อาจารย และน กศ กษาแลกเปล ยน อาสาสม คร จ ดงานปฐมน เทศและป จฉ มน เทศแก น กศ กษาและอาจารย ชาวต างชาต ดาเน นงานเร องค าตอบแทน และท พ ก ประสานงานด านเอกสารต างๆ ในการเด นทางเข าประเทศ ด านตรวจคนเข าเม อง กงส ล และสถานท ต เช น ส ญญาจ าง visa ใบอน ญาตทางาน ฯลฯ ด แลอานวยความสะดวก และประสานงานก บฝ ายต างๆท เก ยวข อง ต ดตามและประเม นผล งานอ นๆท ได ร บมอบหมาย งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

8 ๕ คณะทางานว เทศส มพ นธ ว เทศส มพ นธ ส วนกลาง ช อ-สก ล ม อถ อ ดร.ย พเยาว ดร ณ Dr. Yoopayao Daroon ผศ.ศ ร ล กษณ อ นฝาง Asst. Prof.Sirilak Infang อ.สมศ กด นาวาย ทธ Mr. Somsak Navayuth น.ส.ปว ยา ร กน ม Miss Paweeya Raknim น.ส.ก นต กน ษฐ ส ร ยงค Miss Kankanit Suriyong น.ส.ร งอร ณ ก นทว ง Miss Rung-arun Kantawang น.ส.ก ญชล บ วอ นใจ Miss Kunchalee Buaounjai ว เทศส มพ นธ คณะ คณะ ช อ-สก ล ม อถ อ บร หารธ รก จและศ ลปศาสตร น.ส.ปณ ธ อมาตยก ล ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ดร.ป ทมา ศ ร ธ ญญา ว ศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.บ ญจร ตน โจลาน นท ศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร อ.โสภ ตส ดา ใหม ว น อ.ก ต ก อง ต ลกว ฒโนท ย ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ อ. ทศพร อภ ว ฒนเสว ว เทศส มพ นธ เขตพ นท เขตพ นท ช อ-สก ล ม อถ อ เช ยงใหม ดร.ขว ญช ย เอ อว ร ยาน ก ล เช ยงราย ดร.อ ส ธารา จ นตาเว ยง ลาปาง อ.กนกวรรณ เวชกามา อ.ป ยพงษ ส ป ญโญ พ ษณ โลก ผศ.ดร.มน ส แสวงทอง น าน อ.ว ส ทธ ฑาแก ว ต อ 1026 ตาก ผศ.อานวย ปท มป สถาบ นว จ ยฯ ผศ.ดร.มาล ต งระเบ ยบ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

9 ๖ ผลการดาเน นงาน งานธ รการ งานว เทศส มพ นธ ม ผลการดาเน นงานด านต างในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ด งน ๑. ดาเน นการด านเอกสาร ร บเข าเอกสาร และจ ดส งเอกสารไปย งหน วยงานอ น เช น หน งส อราชการท วไป หน งส อประชาส มพ นธ ท น และการประช มว ชาการ จากหน วยงานอ น ๒. ส งหน งส อเช ญประช ม และเช ญเข าร วมโครงการไปย งบ คลากรท เก ยวข อง ๓. ให ข อม ลและประสานงาน เก ยวก บว เทศส มพ นธ ก บหน วยงานอ นๆ ๔. ประสานงานด านการจ ดทาเอกสารและดาเน นการขออน ม ต โครงการ การจ ดการประช ม การเด นทางไป ราชการ ของหน วยงานว เทศส มพ นธ ๕. ตรวจสอบและส งซ อว สด สาหร บใช ในสาน กงาน และโครงการต างๆ ของหน วยงาน ๖. จ ดทาบ ญช สร ปค าใช จ ายในการดาเน นงานจ ดประช ม/โครงการต างๆ และจ ดทาบ นท กข อม ลการใช เง น ตลอดป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๗. จ ดทาเอกสารของหน วยงาน เช น หน งส อราชการท งภาษาไทยและอ งกฤษ คาส ง และเอกสารประกอบการ ประช ม สร ปผลการดาเน นงานด านงานสารบรรณ หน งส อร บเข าภายใน จานวน ๒๖๐ เร อง หน งส อร บเข าภายนอก จานวน ๑๔๐ เร อง หน งส อส ง จานวน ๓๐๑ เร อง หน งส อส งภายนอก จานวน ๓๐ เร อง คาส ง จานวน ๓๐ ฉบ บ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

10 งานองค กรส มพ นธ ระหว างประเทศ (National and International Collaboration Section) การส งเสร มการทาข อตกลงทางว ชาการก บมหาว ทยาล ย/หน วยงานท งภายในและต างประเทศ ๑. ประสานงานในการขยายเคร อข าย และต ออาย ความร วมม อทางว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาต างประเทศ โดยจ ดทาบ นท กความร วมม อทางด านว ชาการ ( MOU) เพ มเต ม จานวน ๕ มหาว ทยาล ยได แก ๑.๑ Southern Taiwan University (STUT) ลงนามเม อว นท ๔ มกราคม ๒๕๕๓ (โดย อธ การบด ) ๑.๒ Canterbury Christ Church University (CCU) ลงนามเม อว นท ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ (โดย รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา) ๑.๓ Guilin University of Technology (GUT) ประเทศจ น ลงนามเม อว นท ๖ เมษายน ๒๕๕๓ (โดย อธ การบด ) ๑.๔ Chongqing University of Technology (CQUT) ประเทศจ น ลงนามเม อว นท ๗ เมษายน ๒๕๕๓ (โดย อธ การบด ) ๑.๕ Chongqing Technology and Business University (CTBU) ประเทศจ น ลงนามเม อว นท ๘ เมษายน ๒๕๕๓ (โดย อธ การบด ) การส งเสร มให เก ดก จกรรมทางว ชาการตามข อตกลงทางว ชาการ (MOU, MOA) ๑. โครงการประช มข บเคล อนการจ ดต งสถาบ นขงจ อและพ ฒนาหล กส ตรการท องเท ยวและ IBM (แบบ ๓+๑ หร อ ๒+๑+๑) ร วมก บ Chongqing University of Technology (CQUT) ว นท ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒. โครงการแลกเปล ยนว ฒนธรรมมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป ๒๕๕๓ (๒๐๑๐ RMUTL Cultural Camp) ระหว างว นท ๑๘ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยม อาจารย และน กศ กษาเข าร วมโครงการ ท งส น ๒๕ คน จาก ๕ มหาว ทยาล ยในประเทศจ น Guilin University of Technology (GUT) ๑. Mr. Ye Hao Deputy Director of Students Affairs ๒. Mr. Xia Yongchao Student ๓. Mr. Liu Huan Student ๔. Ms. Lin Xiyi Student ๕. Ms. Lai Xiaojing Student Chongqing University of Technology (CQUT) ๑. Ms. Wang Xiao Teacher ๒. Ms. Zeng Yan Student ๓. Ms. Pang Na Student ๔. Ms. Luan Jingwei Student ๕. Ms. Liu Lianzhu Student ๗ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

11 ๘ Guangxi Normal University (GXNU) ๑. Ms. Zhao Yanhua Teacher ๒. Ms. Yao Qin Student ๓. Mr. Ren Yuhang Student ๔. Mr. Li Jun Chi Student ๕. Ms. Zhu Hailing Student Kunming University of Science and Technology (KUST) ๑. Mrs. Rui Zhou University Administrator ๒. Ms. Yulin Lei Student ๓. Ms. Kejin Lu Student ๔. Mr. Zhaodong Zhang Student ๕. Ms. Jing Zhao Student Chongqing Technology and Business University (CTBU) ๑. Ms. Gu Ying Professor ๒. Mr. Ling Jiang Student ๓. Mr. Wang Feiran Student ๔. Ms. Zhong Tianfeng Student ๕. Ms. Mao Beifei Student งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

12 ๙ งานพ ธ การและความร วมม อก บต างประเทศ (Protocol & External Cooperation Section) ๑. ให การต อนร บผ แทนจากมหาว ทยาล ยท งภายในและต างประเทศ ๒. เตร ยมการต อนร บและจ ดเล ยง พร อมท งประสานงานด านท พ ก ยานพาหนะ ของท ระล ก และสถานท ดาเน นงาน ๓. จ ดทาเอกสาร กาหนดการ คากล าว และเอกสารประกอบการประช ม ดาเน นการด านพ ธ การในการ ประช มระด บนานาชาต ๔. จ ดการประช มเพ อทาความร วมม อทางว ชาการ และพ ฒนาหล กส ตรร วม ก บมหาว ทยาล ย /หน วยงานท ง ภายในและต างประเทศ จานวน ๙ คร ง ๔.๑ โครงการประช มความร วมม อในการพ ฒนาหล กส ตรเพ อผล ตน กเทคโนโลย (Construction Manufacturing and Architecture) ร วมก บมหาว ทยาล ย Institute of Technologist (IOT), Japan ระหว าง ว นท ๒๓-๒๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ ๔.๒ การประช มเพ อพ ฒนาความร วมม อทางว ชาการระหว าง มทร.ล านนา ก บ Gjovik University College ประเทศนอร เวย ในว นท ๒๘ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ๔.๓ การประช มความร วมม อในการจ ดต งศ นย ภาษาและศ นย นว ตกรรมการเร ยนร ร วมก บ Canterbury Christchurch University (CCU) ว นท ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ๔.๔ โครงการการประช มความร วมม อทางว ชาการร วมก บ Southern Taiwan University (STUT) ประเทศไต หว น ในว นท ๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ ๔.๕ โครงการลงนามความร วมม อและต ดตามผลการฝ กอบรมและฝ กงานของน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ณ มหาว ทยาล ยในสาธารณร ฐประชาชนจ น ระหว างว นท ๕-๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ๔.๖ โครงการความร วมม อพ ฒนาหล กส ตรบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ ระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาและ Bochum University of Applied Science (ประเทศเยอรม น) ระหว างว นท ๑๙ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๔.๗ โครงการประช มความร วมม อทางว ชาการร วมก บ HOF University of Applied Science ประเทศเยอรม น ระหว างว นท ๑๘ ๑๙ ส งหาคม ๒๕๕๓ ๔.๘ โครงการทาความร วมม อทางว ชา การเพ อพ ฒนาหล กส ตรร วม ( Joint program) พ ฒนา บ คลากรและการจ ดต งกล มว จ ยด านว ศวกรรมการทางร วมก บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท น ประเทศออสเตรเล ย ระหว างว นท ๔ ๑๑ ก นยายน ๒๕๕๓ ๔.๙ โครงการศ กษาและพ ฒนาแนวทางการจ ดต งสถาบ นขงจ อในมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ล านนา ว นท ๒๘ ก นยายน ๒๕๕๓ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

13 ๕. ให บร การและอานวยความสะดวก ตลอดจนให คาปร กษาด านต างๆ แก อาจารย และน กศ กษา ชาวต างชาต ประสานงานด านการจ ดทาเอกสาร และดาเน นการ ขอใบอน ญาตทางาน และว ซ าสาหร บอาจารย และ อาสาสม ครชาวต างประเทศ โดยในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ม จานวน ๔ ราย ลาด บ ผ ร บบร การ ว ซ า ใบอน ญาต ส ญญาจ าง หน วยงาน (VISA) ทางาน ๑ Dr.Rainer Kurt Zawadzki - ฝ ายว จ ยและพ ฒนา ๒ Mr.Malachy Sheeran - ศ นย ภาษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ๓ Mr.Stanton Louis Pressman ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ๔ Mr.Mahmoud Adel Mahmoud Moussa - อาจารย พ เศษ IBM ว ทยาล ยเทคโนโลย ฯ ๕ Mr.Huang Shi - - คณะบร หารธ รก จฯ ภาคพาย พ เช ยงใหม ๖. จ ดทาหน งส อเช ญอาค นต กะจากต างประเทศ และเอกสารต างๆ เพ อประกอบการขอว ซ าและอานวย ความสะดวกในการเด นทางเข าประเทศไทย ๗. จ ดทาหน งส อขอว ซ าและตลอดแก อาจารย และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เพ อเด นทางไปฝ กอบรม ทางานว จ ย และเข าร วมโครงการแลกเปล ยน ๑๐ งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

14 ๑๑ งานท น ส งเสร มและให คาปร กษา (Counselling Section) ๑. ให บร การแจ งข อม ลท นการศ กษา ท นว จ ย ท นฝ กอบรมด งาน และท นโครงการความร วมม อจาก ต างประเทศ ผ านหน งส อราชการ และเว บไซต ๒. ประสานงานร วมก บ องค กรและ มหาว ทยาล ย ต างประเทศท เป นเคร อข ายความร วมม อ เพ อขอ ท นการศ กษาระยะส นและระยะยาว แก น กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา โดยป การศ กษา ๒๕๕๓ ม น กศ กษาและอาจารย ได ร บท นในล กษณะด งกล าวด งน ๒.๑ รายช อน กศ กษาท ได ร บท น CQUT President's Scholarship ๒๐๑๐ (๓ เด อน) ระหว างว นท ๑ ม นาคม ๒๕๕๓ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลาด บ ช อ - สก ล เบอร โทรศ พท ๑ น.ส. จ ตลดา ส งขรอาจ ๒ น.ส.ส ร นทร พร ส วรรณ ๓ น.ส.ฐ ต ชญา ส งห หล า ๔ น.ส.อช รญาณ มหาเก ยรต ค ณ ๕ น.ส.อล สรา ร ตน ง ๖ น.ส.วรรณภา ทอนทะษร ๗ นายภากร ส เสม ๘ น.ส.ร ตนาภรณ ก นยา ๙ น.ส.สาว ณ ป มตะมะ ๑๐ น.ส.พรพ มล ชมส ง ๑๑ น.ส.พ มว กา ส ร นทร ๑๒ น.ส.ร งว รยา พ น จวงษ ๑๓ น.ส.ณ ฐปภ สร ศร ณย ชล ๑๔ น.ส.พ ชรน นท เกต ท ม งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

15 ๑๒ ๒.๒ ท น Presidential Scholarship Programme for Chinese Study ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) No. Name Sex Date of Passport Campus Telephone Birth No. 1 Miss Waranya Traboon Female 1987/12/01 B Lampang Miss Leelapat Prompan Female 1989/04/21 Lampang Miss Natsamon Fonglai Female 1988/11/21 Z Lampang Miss Sirinan Hankla Female 1989/08/05 I Chiang Mai Miss Ratphana Female 1989/02/07 U Chiang Mai Nongkaew 6 Miss Jiraya Meemana Female 1989/03/14 N Chiang Mai Miss Supanit Yapanya Female 1992/02/29 Chiang Mai ๒.๓ ท น Presidential Scholarship Programme for Student ณ Chongqing University of Technology (CQUT) ๑. นส. เลอล กษณ ลอยใหม เขตพ นท ตาก ๒. นส.พ ชญาธ ดา บ ญสาย เขตพ นท ตาก ๓. นส. พ ชญาพา บ ญสาย เขตพ นท ตาก ๔. นส.พรมพร ด ษฐ ดวงพลอง เขตพ นท ตาก ๕. นส. พ มลดา ก ลก ตต เกศ เขตพ นท ตาก ๖. นส. วน ชา อ วมแจ ง เขตพ นท ตาก ๓. จ ดโครงการปฐมน เทศอาจารย และน กศ กษาท ได ร บท น CQUT Presidential Scholarship ว นท ๓ ม นาคม ๒๕๕๓ ๔. จ ดโครงการอบรมภาษาอ งกฤษหล กส ตร Listening and Speaking แก บ คลากรสายสน บสน บสน น ระหว างว นท ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ๒๓ ม นาคม ๒๕๕๓ ๕. ประสานงานในการออกเอกสารราชการสาหร บทาว ซ า เช น หน งส อร บรอง หน งส อขอความอน เคราะห ในการจ ดทาหน งส อเด นทางและว ซ า แก อาจารย และน กศ กษาของมทร.ล านนา ๖. ดาเน นการต ดตามผลการศ กษา และคอยให คาแนะนาปร กษาแก อาจารย และน กศ กษาท กาล งศ กษาต อ ณ ต างประเทศ งานสารน เทศ (Information and Multimedia Section) ๑. จ ดทาคากล าว และสาสน สาหร บการประช มทาความร วมม อก บต างประเทศ และการประช มว ชาการ ระด บนานาชาต งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

16 ๒. ประชาส มพ นธ และเช ญผ บร หาร/บ คลากรเข าร วมก จกรรม/การประช ม/โครงการ ด านความร วมม อก บ ต างประเทศของหน วยงานว เทศส มพ นธ ๓. ดาเน นการจ ดทาแผ นพ บประชาส มพ นธ งานว เทศส มพ นธ เป น ภาษาอ งกฤษ และวางแผนจ ดทาค ม อการ จ ดการศ กษาภาพรวมมหาว ทยาล ยในท กคณะและท กเขตพ นท เพ อประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยแก แขกชาว ต างประเทศ รวมท งจ ดทาไฟล Power Point นาเสนอมหาว ทยาล ยเป นภาษาอ งกฤษ ๔. จ ดทาเว ปไซต ของหน วยงานว เทศส มพ นธ ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ และเข ยนข าวภาษาอ งกฤษเพ อ ประชาส มพ นธ ก จกรรมงานว เทศส มพ นธ ผ านเว บไซต ๕. จ ดทาฐานข อม ลท เก ยวข องก บมหาว ทยาล ย เช น ข อม ลน กศ กษา อาจารย บ คลากร ชาวต างประเทศ / บ นท กความร วมม อ (MOU) และข อม ลท เก ยวข องก บงานว เทศส มพ นธ ข นเว บไซต เพ อให ท กหน วยงานสามารถดาว โหลดไปใช ประโยชน ได ๑๓ งานสน บสน นคณะเพ อพ ฒนางานว ชาการและว จ ย งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

17 ในป การศ กษา ๒๕๕๓ หน วยงานว เทศส มพ นธ ได ดาเน นการร วมก บฝ ายว ชาการ จ ดทาเพ อการเร ยนร เร อง การบ รณาการการเร ยนก บการทางาน ( Work Integrated Learning) และบทบาทของมหาว ทยาล ยท เน นการผล ต บ ณฑ ตน กปฏ บ ต โดยม การดาเน นการเป นข นตอนหล ก ๓ โครงการด งน ๑. จ ดทาโครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การจ ดการศ กษา มทร.ล านนา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๔๔๘ ระหว างว นท ๗ ๑๐ ส งหาคม ๒๕๕๓ ณ ฮอร ซ นร สอร ทแอนด ว ลเลจ อาเภอ ดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อจ ดทาแผนย ทธศาสตร การจ ดการศ กษา มทร.ล านนา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพ อพ ฒนา และ สน บสน นให งานว ชาการของมทร. ล านนา ให เด นไปในท ศทางท ถ กต อง เหมาะสม และเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ด ง ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและ ประเทศ โดยม คณะกรรมการ จ ดทาแผนย ทธศาสตร จากท กเขต พ นท และท กคณะมาร วมก นระด มสมอง ๒. จ ดโครงการประช มเช งปฏ บ ต การ "การจ ดทาท ศทางการจ ด การศ กษาของมทร.ล านนา ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๒ " ว นท ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อระดมสมองการจ ดทาแผนงานโครงการด านว ชาการ งานว จ ย และ บร การส งคมของท กคณะ พร อมท งเป ดโอกาสให ผ บร หารการศ กษาระด บรองอธ การบด ระด บคณบด และห วหน า สาขาม โอกาสแลกเปล ยนความค ดเห น และท ศทางการดาเน นก จกรรมด านการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ของ ป งบประมาณ ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๓. สน บสน นคณะว ศวกรรมศาสตร ในการพ ฒนาหล กส ตรรบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การร วมก บ Bochum University of Applied Science (ประเทศเยอรม น) และ Institute of Technologist (IOT), Japan และจ ดทา โครงการทาความร วมม อทางว ชา การเพ อพ ฒนาหล กส ตรร วม ( Joint program) พ ฒนาบ คลากรและการจ ดต งกล ม ว จ ยด านว ศวกรรมการทางร วมก บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท น ประเทศออสเตรเล ย ๔. สน บสน นคณะบร หารธ รก จและศ ลปศาสตร ในการ พ ฒนาหล กส ตรและเป ดสอนหล กส ตรการท องเท ยว ปร ญญาตร ( 3+1) ก บ Chongqing University of Technology (CQUT) และพ ฒนาหล กส ตร IBM ก บ Chongqing Technology and Business University (CTBU ๑๔ งานพ ฒนาองค กรและบ คลากร งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

18 ๑. จ ดการประช มงานว เทศส มพ นธ คร งท ๑ ผ านระบบ VDO-Conference ๑๖ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ ๒. จ ดการประช มงานว เทศส มพ นธ คร งท ๒ ผ านระบบ VDO-Conference ๑๖ ม นาคม ๒๕๕๓ ๓. จ ดการประช มงานว เทศส มพ นธ กลางประจาเด อน เพ อต ดตามผลและทบทวนการดาเน นงานรายบ คคล มอบหมายภาระงาน และแจ งข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ๔. สน บสน นให บ คลากรของหน วยงานเข าร บการอบรมและเข าร วมประช มต างๆ เพ อพ ฒนาศ กยภาพใน การทางาน ด งน ช อ-สก ล การประช ม/การอบรม ว นท สถานท น.ส.ก ญชล บ วอ นใจ การอบรม Photoshop CS 3 ๒๓-๒๔ ส งหาคม ๒๕๕๓ ห องประช มสาน กว ทย บร การ น.ส.ก นต กน ษฐ ส ร ยงค IELTs Preparation Course ๖ กรกฏาคม ๓ ส งหาคม ๒๕๕๓ ศ นย ภาษา มทร.ล านนา เช ยงใหม น.ส.ร งอร ณ ก นทว ง การอบรม Photoshop CS 3 ๒๓-๒๔ ส งหาคม ๒๕๕๓ ห องประช มสาน กว ทย IELTs Preparation Course ๖ กรกฏาคม ๓ ส งหาคม ๒๕๕๓ ๑๕ บร การ ศ นย ภาษา มทร.ล านนา เช ยงใหม งานว เทศส มพ นธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

19 รายงานการใช จ ายเง นงบดาเน นงานว เทศส มพ นธ ประจาป 2553 ลาด บ ว น เด อน ป รายการ งบประมาณท ขออน ม ต จ ายจร ง คงเหล อ หมายเหต งบดาเน นงานว เทศส มพ นธ 150, ต.ค.-52 โครงการประช มสร ปผลการดาเน นงานประช มว ชาการนานาชาต ฯ 22,690 22, , ต.ค.-52 ไปราชการ การประช ม "Transitional Education in Thailand" 8,960 4, , พ.ย.-52 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ "การจ ดทาท ศทางการจ ดการศ กษาของมทร.ล านนา ประจาป งบประมาณ 2552" 6,300 5, , พ.ย.-52 ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ (ดร.อภ น นท จ ตรเจร ญ) , พ.ย.-53 ไปราชการ มทร.ธ ญบ ร 6,590 6, , ธ.ค.-52 ค าว สด คร งท 1 9,970 9,970 99,788 7 ค าจ างทาเว บไซต (เว บไซต ศ นย ภาษาและเว บไซต ศ นย นว ตกรรมการเร ยนร ) 20,000 20,000 79, ม.ค.-53 ไปราชการ มทร.ล านนา พ ษณ โลก 3,240 3,240 76, ก.พ.-53 โครงการประช มว ชาการร วมก บ Southern Taiwan University 6,300 5,250 71, ม.ค.-53 โครงการปฐมน เทศอาจารย และน กศ กษาท ได ร บท น CQUT President's Scholarship 2,750 2,750 68, ก.พ.-53 ไปราชการ (ผศ.อานวย ปท มป ) 1,365 1,365 67, ก.พ. 53 ไปราชการ ส มมนานานาชาต เร องผลกระทบก ค าเสร ในบร บทเศรษฐก จและการศ กษาของไทย 6,960 6,660 60, พ.ค. 53 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร การประเม นผลและพ ฒนาแผนงานว เทศส มพ นธ และงาน 16,840 10,840 49,683 สน บสน นว ชาการ ธ.ค.-52 โครงการประช มข บเคล อนการจ ดต งสถาบ นขงจ อ และพ ฒนาหล กส ตรการท องเท ยวและ IBM (แบบ 3+1 หร อ 2+1+1) 45,790 21,430 28,253 ค าว สด โครงการประช มข บเคล อนการจ ดต งสถาบ นขงจ อฯ 3,020 3,020 25, ก.ค. 53 ไปราชการ การประช มว ชาการประจาป คร งท 5 (ควอท.) กร งเทพ 8,750 8,750 16, ส.ค. 53 ไปราชการ ด งานการใช โปรแกรมสาหร บห องปฏ บ ต การทางภาษาอ งกฤษ กทม. 1,840 (น.ส.ปว ยา ร กน ม และนายธรรมน ญ บ พเต) 1,840 14, ส.ค.-53 ใบ ว.1 ว สด 10,135 10,135 4, ส.ค.-53 ค าจ างทาแผ นพ บประชาส มพ นธ หน วยงานว เทศส มพ นธ 4,500 4,500 8 ๑

20 ภาคผนวก

21

22

23

24

25

26

27

28 สร ปผลการทา MOU ร วมก บมหาว ทยาล ยต างประเทศ ว น/เด อน/ป ช อสถาบ น/หน วยงาน ระยะเวลา ว นหมดอาย 2010/ ม.ค.-53 Canterbury Christ Church University (CCU) 8-เม.ย.-53 Chongqing Technology and Business University (CTBU) 7-เม.ย.-53 Chongqing University of Technology (CQUT) 6-เม.ย.-53 Guilin University of Technology (GUT) 13-ม.ค.-53 Southern Taiwan University (STUT) 2009/ เม.ย.-52 Bowen College of Management, Guilin University of Technology 2008/ ต.ค.-51 Hochschule HOF University of Applied Sciences 16-ก.ค.-51 Lincoln University Christchurch, New Zealand 3 ป 16-ก.ค ก.ค.-51 Korea Multimedia Society 5 ป 5-ก.ค ม.ย.-51 Indian Institute of Technology Madras, Chennai, India 5 ป 16-ม.ย พ.ค.-51 Chungju Polytechnic College 3 ป 20-พ.ค เม.ย.-51 มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก บ มหาว ทยาล ยแม โจ 5-ม.ค.-51 บร ษ ท เฟสโต จาก ด 7-ม.ค.-51 University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies 5 ป 7-ม.ค / ก.ย.-50 Oklahoma State University-Okmulgee 21-ก.ย.-50 University of Gavle 20-ก.ย.-50 Linkoping University, Sweden 17-ก.ย.-50 Mid Sweden University 2006/ พ.ย.-49 Tung Fang Institute of Technology, Taiwan, R.O.C. 14-ส.ค.-49 Oklahoma State University - Okmulgee 25-ม.ค.-49 Biotorsk - Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research 25-ม.ค.-49 Institute of Organic Farming of FAL

29 ว น/เด อน/ป ช อสถาบ น/หน วยงาน ระยะเวลา ว นหมดอาย 25-ม.ค ม.ค ม.ค ม.ค / พ.ย /2547 The Institute of Plant Nutritron and Soil Science Federal Agricultural Research Center (FAL), Braunschweig, Germany Rostock University, Faculty of Agriculture and Environmental Science Department of Plant Biology, University of Heidelberg, Germany Guilin University of Technology (GUT) 13-ต.ค.-47 Oklahoma State University (renewed automatically) 5 ป 13-ต.ค ม.ย.-47 ย งไม ได ลงนาม University of South Australia ข อตกลงความร วมม อทางว ชาการ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (มช.) The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, Columbia University Jingdezhen Ceremic Institute (JCI)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 สร ปผลโครงการความร วมม อการพ ฒนาหล กส ตรเพ อผล ตน กเทคโนโลย ระหว าง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ก บ Institute of Technologists ว นท พฤศจ กายน 2552 ณ ห องประช ม 2 อาคารอานวยการ มทร.ล านนาภาคพาย พ เช ยงใหม รายช อผ เข าร วมการประช ม 1 Prof.Naofumi Hiraoka ผ เช ยวชาญด านการจ ดทาหล กส ตรจาก IOT 2 Prof.Nariaki Fujiwara ผ เช ยวชาญด านการจ ดทาหล กส ตรจาก IOT 3 ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล รองอธ การบด ฝ ายว ชากาฯ 4 นายส ท น ประเสร ฐส นทร รองอธ การบด ภาคพาย พ เช ยงใหม 5 ดร.ย พเยาว ดร ณ ผ ช วยอธ การบด 6 ดร.ส เทพ ทองมา ผอ.สาน กงานประก นค ณภาพ 7 นางสาวปว ยา ร กน ม อาจารย 8 นายศ ภส ทธ วรย งยง น กว ชาการ 9 นายวรพงษ ส ขเจร ญว ภาร ตน เจ าหน าท ฝ ายว จ ยและพ ฒนา 10 นางสาวร งอร ณ ก นทว ง น กว เทศส มพ นธ 11 ผศ.สน ท พ พ ธสมบ ต คณบด คณะว ศวกรรมศาสตร 12 ผศ.ปฏ ญาณ ส ทธ เวทย รองคณบด ฝ ายว ชาการฯ 13 นายก จจา ไชยทน รองคณบด เขตพ นท ตาก 14 ผศ.ย ทธนา ส นส ขเศรษฐ ห วหน าสาขาว ศวกรรมโยธาฯ 15 นายชาคร ต ช ว ฒ ยากร ผช.ห วหน าสาขาว ศวกรรมโยธาฯ 16 ผศ.ดร.บ ญจร ตน โจลาน นท ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 17 นายนท ช ย ผ สด อาจารย ระด บ 7 18 นายว ระศ กด ป ญญาราช อาจารย ระด บ 7 19 นายอภ ชาต ช ยกลาง อาจารย ระด บ 7 20 นายพ ทสาย น นราพ น จ อาจารย ระด บ 7 21 ผศ.ช ยร ตน ปานส วรรณจ ตร คณบด 22 นายสมชาย เผ าจ นดา รองคณบด ฝ ายว ชาการฯ 23 นายส บพงศ จรรย ส บศร ห วหน าสาขาสถาป ตยกรรม 24 นางจ ไรพร ต มพส วรรณ ห วหน าหล กส ตรเทคโนโลย สถาป ตยกรรม 25 ดร.กาญจน นท ว ฒ ก ล ห วหน าหล กส ตรสถาป ตยกรรมภายใน 26 นางพ ทธวด ธ รส ภะเสฏฐ อาจารย ระด บ 7

47 27 นายณภดล เจนว น จฉ ย อาจารย ระด บ 7 28 ดร.น ว ตร ม ลปา ผ อานวยการ 29 นางก ญญ วรา สมใจ ห วหน าสาน กงานผ อานวยการ 30 ดร.พาน ช อ นต ะ อาจารย 31 น.ส.วรรณธ ดา วงศ เร อน น กว ชาการ 32 นายบวรศ กด สมเคราะห อาจารย 33 น.ส.วน สส ดา คาพ ฒ อาจารย บทนา ส บเน องจากการนาเสนอหล กส ตรด าน Technologists ของ Prof. Takeyuki Kamimoto ในการประช ม มหาว ทยาล ยราชมงคลว ชาการคร งท 2 ( RMUTIC 2009) ทาให มทร.ล านนาเก ดแนวความค ดท จะพ ฒนาหล กส ตร ทางด าน Technologists ซ งเป นหล กส ตรท เน นการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ข น เพราะน กศ กษาส วนใหญ ท เข าศ กษาใน ระด บปร ญญาตร ของมทร.ล านนา ท งท จบการศ กษาระด บ ปวช. และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม พ นฐานด าน ว ชาสาม ญ โดยเฉพาะอย างย ง ว ชาคณ ตศาสตร และว ชาฟ ส กส ค อนข างอ อน แต ม ความร ความสามารถ และท กษะ ในการปฏ บ ต ทางว ชาช พเป นอย างด มหาว ทยาล ยจ งเห นว า ควรปร บปร ง พ ฒนา หร อสร างหล กส ตรท เน นการเร ยน การสอนจากปฏ บ ต งานจร งเพ อสร างบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ความเช ยวชาญ ในการปฏ บ ต งานจร งในสาขาว ชาน นๆ เพ อให บ ณฑ ตของมทร.ล านนา สามารถแข งข นก บบ ณฑ ตท จบจากสถาบ นการศ กษาอ นได และเป นท ยอมร บของ ตลาดแรงงาน ด งน นมหาว ทยาล ยจ งได จ ดทาโครงการความร วมม อในการพ ฒนาหล กส ตรเพ อผล ตน กเทคโนโลย ระหว าง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา และ Institute of Technologists ข นเพ อให เก ดการพ ฒนาหล กส ตรใหม ในสาขาว ศวกรรม สถาป ตยกรรม โดย Institute of Technologist ได ส งผ เช ยวชาญจานวน 2 ท าน ค อ Prof.Naofumi Hiraoka ผ เช ยวชาญด าน Manufacturing Engineering Technology และ Prof.Nariaki Fujiwara ผ เช ยวชาญด าน Construction Management and Architecture Technology มาให คาแนะนาพร อมท งร วมหาร อแนวทางในการจ ดทาหล กส ตร ท เน นให น กศ กษาเร ยนร จากการปฏ บ ต จร ง และเน นการผล ตบ ณฑ ตท ม ความเช ยวชาญทางด านเทคน คออกส ตลาดแรงงาน สร ปผลการประช ม 1. Prof.Nariaki Fujiwara นาเสนอแนวค ดและปร ชญาการออกแบบหล กส ตรสาหร บน กเทคโนโลย โดยเฉพาะการจ ดการศ กษาร วมก บภาคการผล ต 2. Prof.Naofumi Hiraoka นาเสนอแนวทางการจ ดการหล กส ตร Manufacturing Engineering Technology โดยม โครงสร างการจ ดการศ กษาด งน

48 Prof.Naofumi Hiraoka ได นาเสนอการเร ยนการสอนท IOT จะเป น Project Based ด งน ป ท 1 น กศ กษาสามารถผล ตเคร องม อ (Hand-Made Machine) ประเภทท ม คน โดย สถาบ นจะม การกาหนดร ปแบบให ป ท 2 น กศ กษาจะเร ยนว ชาพ นฐาน และว ชาปฏ บ ต การ โดยร ปแบบการเร ยนในว ชาปฏ บ ต การ เป นระบบการเร ยนร ร วมก นระหว างร นพ และร นน อง เพ อให เก ดการถ ายทอดองค ความร และประสบการณ และต องปฏ บ ต งานจร งในสถานประกอบการ (Internship) จานวน 2 คร ง คร งละ 40 ว น ป ท 3 น กศ กษาสามารถสร างเคร องม อท ม ประโยชน ท งประเภทเด ยวหร อท ม โดยให น กศ กษา กาหนดร ปแบบด วยตนเอง ป ท 4 น กศ กษาต องทาว ทยาน พนธ /ผลงาน สาหร บจบการศ กษา โดยตลอดท งป จะม การส งเสร มให น กศ กษาเข าร วมการแข งข นท งในและต างประเทศ สร ปผลการทา Work Shop เพ อร างหล กส ตร คณะว ศวกรรมศาสตร หล กส ตร Production Engineering ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร (Certificate in Vocational Education Pre-Architect) ศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร หล กส ตรสถาป ตยกรรม ระด บปร ญญาตร

49 สร ปการพ ฒนาหล กส ตรของมทร.ล านนา ในอนาคตน าจะม ท งหล กส ตรสากล เช น Engineering Science และหล กส ตรสาหร บน กว ชาช พ หร อน กเทคโนโลย ( Professional Bachelor) โดยเน นให อาจารย และน กศ กษาใน หล กส ตร Professional Bachelor ม ประสบการณ ตรงในการทาโครงงานหร องานว จ ยก บภาคการผล ตก อนจบ การศ กษา น กศ กษาม โอกาสบ รณาการการเร ยนก บการทางานอย างแท จร ง เพ อเข าทางานในตาแหน งผ จ ดการ ระด บกลาง คาดว าร างหล กส ตรท ง 3 หล กส ตร จะเข าส กระบวนการว พากษ จากผ ทรงค ณว ฒ และเข าส สภาว ชาการ ภายในป การศ กษา 2553 และจะเป ดสอนหล กส ตรด งกล าวในป การศ กษา 2554

50 Summed up Conference Co-operation to establish Language Centre and Centre Learning Innovation joint Canterbury Christchurch University (CCU) from England Date 12 January 2010, pm. At President Office Meeting Room Mr. Peter Grimes the director master teaching and learning, Faculty of Education from Canterbury Christchurch University England visited our university on 12 January pm. The objectives of a meeting are -Correlation to set up Language Centre and Centre Innovation -Building up collaboration and friendships with our university. By Asst. Prof. Rarai Travichikul who a vice president for academic and student affairs is president in a meeting. At the same time visit the library RMUTL and the learning centre RMUTL. Meeting Participation 1.Asst.Prof.Rarai Travichikul 2. Dr.Yoopayao Daroon 3.Dr.Kuanchai Eurviriyanukul 4.Asst.Prof.Siriluck Infang 5. Asst.Prof.Kulayarat Savetanul 6.Mr.Somsak Navayut 7.Mr.Nipol Lerdmanokul 8.Mr.Kitikong Tilokwattanotai 9.Miss.Sopitsuda Maione 10.Mr.Michael Jeffries 11.Mr.Prasit Inchan 12.Miss Pawanrat Buacharoen The essence of meeting 1. Collaboration to set up Language Centre 1.1 Dispose of Need s survey for set up Language Centre. 1.2 Handle the project practicing teaching from faculty of education, Canterbury Christchurch University at our university periods 3-4 weeks. 1.3 Collaboration public relation to student s graduate faculty of Education of Canterbury Christchurch University who work in our university 1 year. 2. Collaboration to set up the Centre Learning Innovation 2.1 Handle the project Action Research for development academic. 2.2 To set up community of practice (CoP.) for exchange an opinion, knowledge about technique and method of teaching. 2.3 Handle the project development a curriculum for professional teacher joint with Canterbury Christchurch University.

51 3. Another Project 3.1 Invitation visiting lecturers from Canterbury Christchurch University to work in RMUTL (Period July - August) 3.2Exchange student / teacher or shadow program between Canterbury Christchurch University and RMUTL.

52 โครงการอบรมภาษาอ งกฤษหล กส ตร Listening and Speaking ระหว างว นท 19 มกราคม ม นาคม 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ได เล งเห นถ งความสาค ญของการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษของ บ คลากร เพ อเป นการพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ให อย ในระด บสากล ซ งหน วยงานว เทศส มพ นธ ได ร บการต ดต อจาก Mrs. Everlyn Zawadzki และ Miss Michale Huff ย นด ให ความช วยเหล อด านภาษาอ งกฤษแก บ คลากรของ มหาว ทยาล ยในล กษณะของคร อาสาสม คร จ งได จ ดทาโครงการอบรมภาษาอ งกฤษหล กส ตร Listening and Speaking เพ อพ ฒนาศ กยภาพการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อการทางานแก บ คลากรของมหาว ทยาล ย ฯ ระหว างว นท 19 มกราคา ม นาคม 2553 โดยจ ดการเร ยนการสอนท กว นอ งคารและว นพฤห สบด เวลา น. รวมระยะเวลาอบรมท งส น 30 ช วโมง จานวนผ เข าร วมอบรม 13 คน ผ เข าร วมอบรม 1. น.ส.ว ไลพร ธราพ ท กษ ก ล 2. น.ส.จ รฉ ตร จ นทร แจ ม 3. น.ส.นฤมล ชมพ ราช 4. น.ส.กฤตต ยา ส รส ทธ 5. นางว ไลร ตน ยะเช ยงคา 6. นางศร ญญา อ นทร คาเช อ 7. น.ส.น ชาพร ธรรมสอน 8. น.ส.น ภาร ตน อ สสระ 9. นางน ยดา ต ยแพร 10.น.ส.อโณท ย ว ช ยส บ 11.น.ส.ภาว ณ คาม วง 12.นางศร ทอง จ นะใจ 13.น.ส.ว ภาวด จ กรล สร ปโครงการ ผลการประเม น 1. ผ เข าร วมโครงการได ร บความร และการฝ กฝนท กษะการฟ งและการพ ด ร อยละ ผ เข าร วมโครงการเก ดการพ ฒนาด านภาษาอ งกฤษ ร อยละ ผ เข าร วมโครงการสนใจเร ยน Course English Conversation ร นต อไปอ ก ร อยละ 89 ข อเสนอแนะ 1. อาจารย ควรม แผนการสอนเพ อน กเร ยนจะได เตร ยมความพร อมก อนเข าเร ยน 2. น าจะม เอกสารเพ มเต มประกอบการเร ยน

53 สร ปการประช ม โครงการความร วมม อทางว ชาการร วมก บ Southern Taiwan University of Technology (STUT) ประเทศไต หว น ในว นท 3 ก มภาพ นธ 2553 เวลา น.ณ ห องประช ม 1 Dr.Yung Peng Wang และ Dr.Te Kuang Chou จาก Southern Taiwan University of Technology(STUT) ประเทศไต หว นเข าร วมการประช มความร วมม อทางว ชาการร วมก บผ บร หาร คณาจารย คณะ ว ศวกรรมศาสตร และหล กส ตร IBM และเจ าหน าท ว เทศส มพ นธ มทร.ล านนาโดยม ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล รอง อธ การบด ฝ ายว ชาการฯเป นประธานเป ดการประช ม พร อมก นน ได เข าเย ยมชมห องสม ด ศ นย ว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ อาคารเร ยนของหล กส ตร IBM อาคารเร ยนและห องปฏ บ ต การของหล กส ตร ว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรมเคร องกล และหล กส ตรเทคน คคอมพ วเตอร ผ เข าร วมการประช ม 1. นายส ท น ประเสร ฐส นทร 2. ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล 3. รศ.ดร.ธ ระศ กด อ ร จนานนท 4. ดร.ย พเยาว ดร ณ 5. ผศ.สน ท พ พ ธสมบ ต 6. อ.อน ว ตร ศร นวล 7. ว าท ร อยโท ส รพ น พรมแดน 8. ดร.น ามนต โชต ว ศร ต 9. อ.สาคร ป นตา 10. อ.ปณ ธ อมาตยก ล 11. อ.สมศ กด นาวาย ทธ 12. อ.ส ภาวด วร ณก ล 13. Mr.Michael Jeffries 14. ดร.ขว ญช ย เอ อว ร ยาน ก ล 15. อ.พ น จ เน องภ รมย สาระสาค ญจากการประช มม ด งน 1. โครงการน กศ กษาแลกเปล ยน เพ อฝ กประสบการณ ช วงป ดเทอมภาคฤด ร อนท STUT ระยะเวลา 2-3 เด อน เพ อฝ กงานหร อสหก จศ กษา ก บบร ษ ทต างๆในไต หว น 2. โครงการทาว จ ยร วมระหว างมหาว ทยาล ย ผ สนใจสามารถส งข อเสนอโครงการว จ ย ผ านอาจารย นพดล มณ เฑ ยร ซ งกาล งศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ณ STUT ประเทศไต หว น 3. โครงการศ กษาต อระด บปร ญญาโท ในหล กส ตรว ศวกรรมศาสตร และ IBM ท STUT 4. โครงการความร วมม อด านหล กส ตร หล กส ตร 5 ป โดย 3 ป แรกเร ยนท มทร.ล านนา และ 2 ป หล งเร ยนท STUT ซ งน กศ กษาจะได ร บปร ญญา ตร จาก มทร.ล านนา และปร ญญาโทจาก STUT หล กส ตร 3+1 โดย 3 ป แรกเร ยนท มทร.ล านนา และป ส ดท ายเร ยนท STUT ซ งน กศ กษาจะได ร บปร ญญา ตร จาก มทร.ล านนา

54 5. โครงการความร วมม อ ของคณะว ศวกรรมศาสตร STUT ต องการความร วมม อให น กศ กษา มาศ กษาปฎ บ ต งานโดยเน นการปฏ บ ต งานระยะส นท โรงฝ กงานของ ช างยนต มทร.ล านนา ทาง RMUTL จะประชาส มพ นธ หล กส ตร 3+1 โดย 3 ป แรกเร ยนท มทร.ล านนา และป ส ดท ายเร ยนท STUT ซ งน กศ กษาจะได ร บปร ญญาตร จาก มทร.ล านนา 6. ทาง STUT ม ศ นย การว จ ยนานาชาต จานวน 15 ศ นย หากอาจารย ท สนใจทางานว จ ย ให ส ง Abstract ไปท STUT หากเร องเป นท น าสนใจและพอใจในท งสองฝ าย ทาง STUT ย นด สน บสน นบ คลากรท ปร กษาและห องปฏ บ ต การ ให แก มทร.ล านนา 1. Products Scale Up and Functional Evaluation of Biotechnological Research & Development Center 2. IC Design and Application Center 3. Semiconductor and Electro-Optical Center 4. Industrial Innovation and Creativity Center 5. The Business & Survey Research Center 6. Precise Machine Research and Development Center 7. Ancient Machinery Research Center 8. Medical Assistive Technology Center 9. Nanotechnology Research Center 10. New Energy Center 11. Biomedical Electronics Research Center 12. Chemical & Material Engineering Research Center 13. Robotics Research Center 14. Electronics & Electricity Research Center 15.Media and Design Research Center Dr.Yung Peng Wang Director, Office of International Office(OIA),also Business Associate Professor of Department of Mechanical Engineering Dr.Te Kuang Chou Vice Dean,College of

55 สร ปการประช มโครงการ ปฐมน เทศอาจารย และน กศ กษาท ได ร บท น CQUT president s Scholarship ในว นท 3 ม นาคม 2553 เวลา น. ณ ห องประช ม 2 อาคารอานวยการ ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล เป นประธานโครงการปฐมน เทศ อาจารย และน กศ กษาท ได ร บท น CQUT president s 2010 จานวน 15 คน ก บผ บร หาร คณาจารย สาขาการท องเท ยว และห วหน างานว เทศส มพ นธ เขตพ นท ตาก, พ ษณ โลก และภาคพาย พ เช ยงใหม ท งน ค ณว ช ย ศร พ พ ฒนาสก ล กรรมการสภามหาว ทยาล ย ได ให ความ อน เคราะห แจกแผ นซ ด สาหร บศ กษาภาษาจ นและได เข าร วมให คาแนะนา และกล าวโอวาทแก น กศ กษาท ได ร บท นใน คร งน ด วย ผ เข าร วมการประช ม ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล นายส ท น ประเสร ฐส นทร ดร.จ ตต ฤทธ ทองปรอน ดร.ย พเยาว ดร ณ อ.สมศ กด นาวาย ทธ อ.พรพ มล ว กร ยพ ฒน ผศ.อานวย ปท มป อ.ศ ร ภรณ บ ญประกอบ เจ าหน าท ว เทศส มพ นธ น กศ กษาท น จานวน 14 คน น.ส.พ ชรน นท เกต ท ม น.ส.จ ตลดา ส งขรอาจ น.ส.ส ร นทร พร ส วรรณ น.ส.ฐ ต ชญา ส งห หล า น.ส.อช รญาณ มหาเก ยรต ค ณ น.ส.อล สรา ร ตน ง น.ส.วรรณภา ทอนทะษร นายดากร ส เสม น.ส.ร ตนาภรณ ก นยา น.ส.สาว ณ ป มตะมะ น.ส.พรพ มล ชมส ง น.ส.พ มว กา ส ร นทร น.ส.ร งว รยา พ น จวงษ น.ส.ณ ฐปภ สร ศร ณย ชล ล กษณะท วไป ประเทศจ นเป นประเทศท ใหญ ท ส ดในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก และม ประชากรมากท ส ดในโลกท จานวน กว า 1.3 พ นล านคน หร อประมาณหน งในห าของประชากรโลก โดยประชากรส วนใหญ เป นชาวจ นฮ น และม ขนาด เป นอ นด บ 3 ของโลก เป นรองร สเซ ย และแคนาดา ภาษาท ใช ส อสารระหว างก นจะใช ภาษาท องถ นและภาษาจ น กลาง มหาว ทยาล ย Chongqing University ต งอย ในนครฉงช ง ซ งอย ในบร เวณสาค ญสาหร บร ฐบาลจ นในการ ดาเน นแผนการ Great West Development ในการท จะเร งพ ฒนาเศรษฐก จในภ ม ภาคตอนกลางและภ ม ภาค ตะว นตกของประเทศ เป นมหาว ทยาล ยท เน นด านการว จ ย อย ภายใต การกาก บด แลของกระทรวงศ กษาธ การของ ประเทศจ นและม ขนาดใหญ ท ส ดในเม องฉงช ง

56 สร ปคากล าวให โอวาทและคาแนะนา คนจ นเป นผ ท ม น ส ยกต ญญ กตเวท ม ความซ อส ตย อ อนน อมถ อมตน ม การให เก ยรต และเคารพผ อาว โส ด งน นน กศ กษาควรปฏ บ ต ตนให เหมาะสมก บล กษณะน ส ยด งกล าว ภาษาจ นกลางเป นภาษาท ม สาค ญมากในย คป จจ บ น ซ งม คนพ ดได ไม น อยกว าภาษาอ งกฤษ จ งขอให น กศ กษาท กคนต งใจศ กษาเล าเร ยนให เต มท เก บเก ยวความร และประสบการณ ในคร งน เพ อใช ประกอบใน การเร ยนต อและการทางานในอนาคต การเด นทางไปศ กษา ณ ประเทศจ นในคร งน อาจจะต องพบก บป ญหาและอ ปสรรคบ าง ก ขอให น กศ กษาม ความอดทน และร จ กปร บต ว และควรด แลซ งก นและก น ให น กศ กษาสร างช อเส ยงให แก มหาว ทยาล ย เพ อให ร นน องได ม โอกาสร บท นการศ กษาแบบน อ ก สาหร บ น กศ กษา 15 คนน ท ระด บคะแนนส งส ด จะมอบท นการศ กษาให เร ยนต อในระด บท ส งข น หล งจาก น นจะให มาทางานตาแหน ง อาจารย ใน มทร.ล านนา นอกจากการศ กษาในช นเร ยนแล ว น กศ กษาย งสามารถเพ มท กษะด านภาษาจ น จากการด หน ง ซ งการจา คาศ พท จากเหต การณ และ เร องราว จะช วยให น กศ กษาจาคาศ พท ได ด กว าการท องคาศ พท ในการเด นทางไปประเทศจ นในคร งน น กศ กษาควรเตร ยมการแสดงเพ อเผยแพร ว ฒนธรรมไทย อย างน อย 1 ช ด และควรจ ดเตร ยมของท ระล กท ส อถ งความเป นไทย เพ อมอบแก คณะอาจารย และผ ประสานงานท ให การด แล น กศ กษาควรสร างม ตรไมตร ก บ อาจารย และน กศ กษา ของ Chongqing University of Technology ทาง มทร,ล านนา ว ทยาเขตภาคพาย พ เช ยงใหม ได มอบหมายให อ.พ ชรน นท เกต ท ม ซ งได ร บท นเร ยนใน คร งน ไปศ กษาแนวทางด านการเร ยนการสอน และความร วมม อก บทางคณะว ศวกรรมศาสตร ซ งทาง CQUT ม ช อเส ยงด านเคร องยนต ( Mechanical Engineering) โดยท ทาง CQUT ม ศ นย ฝ กเฉพาะทางด าน เคร องยนต น กศ กษา และอาจารย ท ได ร บท น ควรม การจดบ นท กประสบการณ ท ได ร บจากการใช ช ว ตในต างประเทศ และจ ดทา KM เพ อเผยแพร ให แก ร นน อง และหล งจากจบการเร ยนแล ว ควรม การนาเสนอประสบการณ ในร ปแบบ presentation น กศ กษาควรต ดต อก บทางบ านอย างสม าเสมอ น กศ กษาสามารถเป ดใช บ ตรเดบ ต ท ม เคร องหมาย VISA หร อ MASTERCARD ได ท กธนาคาร แต แนะนาให ใช ของธนาคารกร งเทพ ซ งหากอย เม องจ น จะเส ยค าธรรมเน ยมการกดเง นคร งละ 100 บาท แนะนาให น กศ กษาม เง นต ดกระเป า หยวน ค ดเป นเง นไทยประมาณ 500 1,000 บาท หากน กศ กษาม ป ญหา หร อ ข อสงส ย ให ต ดต อก บอาจารย ท ปร กษาและเจ าหน าท ว เทศส มพ นธ ได ทาง โทรศ พท และ

57 รายงานการประช มโครงการประช มข บเคล อนการจ ดต งสถาบ นขงจ อ และพ ฒนาหล กส ตรการท องเท ยวและ IBM (แบบ 3+1 หร อ 2+1+1) ร วมก บ Chongqing University of Technology ว นท 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ ห องประช ม 1 อาคารอานวยการช น 2 ผ มาประช ม 1. Prof.Zhang Xiao Hong รองอธ การบด ฝ ายว เทศส มพ นธ CQUT 2. Assoc. Prof. Xie Fei ผ อานวยการกองว เทศส มพ นธ CQUT 3. Prof. Chen Shiping รองผ อานวยการสาน กงานว ชาการ CQUT 4. Prof. Zhou Na รองคณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย CQUT 5. Prof. Zhu Qiubai คณบด คณะบร หารธ รก จ CQUT 6. Prof. Wang Weiping คณบด คณะภาษาต างประเทศ CQUT 7. Assoc.Prof. Huang Qiang ห วหน างานวความร วมม อก บต างประเทศ CQUT 8. ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา 9. อาจารย ส ท น ประเสร ฐส นทร รองอธ การบด ภาคพาย พ เช ยงใหม 10. อาจารย อารยา พ ชรเมธา คณบด คณะบร หารธ รก จและศ ลปศาสตร 11. อาจารย สมใจ ช นว ฒนาประณ ธ รองคณบด คณะบร หารธ รก จและศ ลปศาสตร ภาคพาย พ เช ยงใหม 12. ดร.ป ทมา ศ ร ธ ญญา รองคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร 13. ผศ.พ ชรน นท เกต ท ม ผ ช วยคณบด คณะว ศวกรรมศาสตร 14. รศ.ดร.ธ ระศ กด อ ร จนานนท ผอ.สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 15. อาจารย ปร ชา เต งศ ร ว ฒนา ผอ.กองบร หารทร พยากร ภาคพาย พ เช ยงใหม 16. อาจารย ธนาว ฒ ล ตระก ล ผอ.กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม 17. ดร.ย พเยาว ดร ณ ผ ช วยอธ การบด 18. ผศ.พรพ มล ว กร ยพ ฒน ห วหน าสาขาการท องเท ยว 19. ผศ.อานวย ปท มป ห วหน างานว เทศส มพ นธ เขตพ นท ตาก 20. อ.สมศ กด นาวาย ทธ ห วหน าสาขาภาษาอ งกฤษธ รก จ 21. อาจารย ปณ ธ อมาตยก ล ห วหน างานว เทศส มพ นธ คณะบร หารธ รก จและศ ลปศาสตร 22. อ.ส ดาร กษ แก วดวงแสง อาจารย IBM 23. อ.วน สส ดา คาพ ฒ อาจารย IBM 24. อ.ศ วพร เจร ยงประเสร ฐ อาจารย IBM 25. Mr.Huang Shi อาจารย แผนกภาษาตะว นออก 26. อ.ปว ยา ร กน ม อาจารย 27. นายธรรมน ญ บ พเต อาจารย 28. น.ส.ร งอร ณ ก นทว ง น กว เทศส มพ นธ 29. น.ส.ก ญชล บ วอ นใจ เจ าหน าท บร หารงานท วไป เร มการประช มเวลา น

58 วาระท 1 หล กส ตรการท องเท ยวแบบ 3+1 ผศ.พรพ มล ว กร ยพ ฒน ห วหน าสาขาการท องเท ยว นาเสนอร างหล กส ตรการท องเท ยว 4 ป แบบ 3+1 ค อ เร ยนท มหาว ทยาล ยต นส งก ด 3 ป และเร ยนท มหาว ทยาล ยร วม 1 ป (เร ยนภาษา+ว ชาเล อก/ว ชาหล ก /ฝ กงาน) แก คณะผ บร หาร CQUT ซ งทาง CQUT ให ความสนใจและม ความย นด ท จะจ ดทาหล กส ตรร วมก บ มทร. ล านนา ท งน จะนาข อม ลท ได ร บไปพ ดค ยก บอธ การบด CQUT ให ทราบและพ จารณาต อไป โดย CQUT ขอให ทาง มทร.ล านนานาเสนอร างหล กส ตรและประสานงานโดยตรงก บคณบด คณะบร หารธ รก จของ CQUT เพ อหาร อความ เป นไปได และร วมก นพ ฒนาหล กส ตรร วมด งกล าวให ม ความเหมาะสมก บท งสองมหาว ทยาล ย ซ งทางคณะ บร หารธ รก จฯ มทร.ล านนาจะเด นทางไปท CQUT เพ อหาร อเร องด งกล าวในเร วว นน ข อส งเกต มหาว ทยาล ยไทย: เทอม 1 เร มว นท 1 ม ถ นายน ถ ง 30 ก นยายน มหาว ทยาล ยจ น: เทอม 1 เร มว นท 1 ต ลาคม ถ ง 28 ก มภาพ นธ และป ดเทอมภาคฤด ร อนปลาย เด อนก มภาพ นธ ถ งเด อนปลายเด อนกรกฎาคม การพ ฒนาหล กส ตรในร ปแบบ 2+2 ค อการเร ยนในมหาว ทยาล ยต นส งก ด 2 ป แล วไปเร ยน มหาว ทยาล ยร วม 2 ป เพ อเร ยนภาษา และฝ กงาน ซ งจะช วยให น กศ กษาได ม โอกาสพ ฒนาท กษะ ภาษาได มากย งข น ท งน อาจม การปร บเปล ยนเพ อตามความเหมาะสม วาระท 2 แนวทางการจ ดต งสถาบ นขงจ อ CQUT ได แจ งว าขณะน ได ต ดต อก บ Hanban และสถานท ตจ น พร อมท งส งใบสม ครและรายงาน ความส มพ นธ และความร วมม อระหว าง CQUT และ มทร.ล านนา ท ม ร วมก นมาต งแต ป พศ จนถ งป จจ บ น ซ ง ทาง Hanban และสถานท ตจ น ให การตอบร บและสน บสน นเป นอย างด ทาง CQUT จ งคาดหว งว าการจ ดต งสถาบ น ขงจ อร วมก บ มทร.ล านนาในคร งน จะประสบความสาเร จ ท งน สถานท ตจ นจะมาเย ยมชมมทร.ล านนาและร วมพ ดค ย ก บผ บร หารอ กคร งหน ง มทร.ล านนา ได นาเสนอการจ ดต งสถาบ นขงจ อแบบ Mobile Unit เพ อท จะสามารถให บร การแก บ คลากร และน กศ กษา มทร.ล านนา ได ท กเขตพ นท สาหร บข นตอนต อไปท มทร.ล านนาจะต องดาเน นการค อ กรอกข อม ลใบสม ครการจ ดต งสถาบ นขงจ อพร อมท งเอกสารประกอบการสม คร โดยเฉพาะอย างย งรายงานแสดง ความร วมม อและความส มพ นธ ระหว าง มทร.ล านนาและ CQUT ท ม ร วมก นมา ส งให แก Hanban ท งน ดร.ย พเยาว ดร ณ จะนาเร องด งกล าวเร ยนปร กษาก บท านอธ การบด มทร.ล านนาอ กคร งหน งเพ อให ท านมอบหมายบ คลากรท ม ความเหมาะสมเป นผ ดาเน นการในเร องด งกล าวต อไป เล กการประช มเวลา น. ผ บ นท กการประช ม น.ส. ร งอร ณ ก นทว ง น กว เทศส มพ นธ

59 ภาพบรรยากาศการประช ม ผ ช วยศาสตราจารย เรไร ธราว จ ตรก ล รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา ให เก ยรต เป น ประธานเป ดการประช ม โดยม อาจารยส ท น ประเสร ฐส นทร รองอธ การบด ภาคพาย พเช ยงใหม พร อมคณะ ผ บร หาร มทร.ล านนา เข าร วมการประช มด งกล าวด วย ซ งผลการจากการประช มในการพ ฒนาหล กส ตรท องเท ยว แบบ 3+1 และการจ ดต งสถาบ นขงจ อ ม ความเป นไปได ส งมาก โดยทาง CQUT ให การตอบร บและย นด ท จะ สน บสน น มทร.ล านนา ภายหล งเสร จส นการประช ม ผ บร หารของมทร.ล านนาและ CQUT ได มอบของท ระล กและ บ นท กภาพถ ายร วมก น ภาพบรรยากาศพ ธ เป ดโครงการ 2010 RMUTL Cultural Camp โดยม อาจารย และน กศ กษาชาวจ นจาก 5 มหาว ทยาล ย ได แก Chongqing Technology and Business University Chongqing University of Technology Guangxi Normal University Guilin University of Technology รวมท งส น 25 คน เข าร วม โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ภาษา และว ฒนธรรมไทย ระหว างว นท กรกฎาคม 2553 ณ มทร.ล านนา ภาค พาย พ เช ยงใหม โดยท ประช มให น กศ กษาแนะนาตนเอง และบอกความร ส กท ได มาเข าร วมโครงการ ท ามกลาง บรรยากาศท เป นก นเองและอบอ น ในโอกาสน อ.ปร ชา เต งศ ร ว ฒนา ผอ.กองบร หารทร พยากร และอ.ธนาว ฒ ล ตระก ล ผอ.กองการศ กษา ของมทร.ล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม ได ให เก ยรต มอบของท ระล กแก อาจารย ซ งเป น ต วแทนของท ง 5 มหาว ทยาล ยด วย

60 ภาพบรรยากาศการเย ยมชมคณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร ผศ.ช ยร ตน ปานส วรรณจ ตร คณบด คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร พร อมด วย รองคณบด อ.สมชาย เผ าจ นดา และอ.ส งห คาน แสนยาก ล และคณะอาจารย ให การต อนร บคณะผ บร หาร CQUT พร อมท งนาเย ยมชมห องสม ด ห องเร ยน และห องปฏ บ ต การทางว ชาช พของคณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรม ศาสตร ซ งทางคณะผ บร หาร CQUT ได ให ความสนใจและแสดงความช นชมผลงานของน กศ กษา มทร.ล านนา การประช มข บเคล อนการจ ดต งสถาบ นขงจ อและพ ฒนาหล กส ตรการท องเท ยวและIBM (แบบ 3+1 หร อ 2+1+1) ร วมก บ Chongqing University of Technology (CQUT) ว นท 20 กรกฏาคม 2553 ณ มทร.ล านนา เขตพ นท ลาปาง ผศ.ดร.เศรษฐศ ลป อ มมวรรธน รองอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา เขตพ นท ลาปาง พร อมคณะกรรมการบร หารและคณะกรรมการว เทศส มพ นธ ให การต อนร บคณะผ บร หารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) ประเทศจ น ในโอกาสเด นทางมาประช มข บเคล อนการจ ดต งสถาบ นขงจ อ และพ ฒนาหล กส ตรการท องท ยวและ IBM พร อมก นน ท านรองอธ การบด ย งได นาคณะผ บร หาร ของ CQUT เย ยม ชมศ นย ภาษาและว ฒนธรรม ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา

61 รายงานการประช มโครงการศ กษาและพ ฒนาแนวทางการจ ดต งสถาบ นขงจ อ ในมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา (ร วมก บสถานท ตจ นประจาประเทศไทย) ว นท 28 กรกฎาคม 2553 เวลา น. ณ ห องประช ม 2 อาคารอานวยการช น 1 ผ มาประช ม 1. Mr.Ning Qiu First Secretary of Embassy of People s Republic of China in the Kingdom of Thailand 2. Mrs.Chang Liu Teacher of Education Division 3. Ms.Yanyan Luo Teacher of Education Division 4. Mr.Yong Luo Chairman of Chinese Student Association in Thailand 5. ผศ.เรไร ธราว จ ตรก ล รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา 6. ดร.จ ตต ฤทธ ทองปรอน รองอธ การบด ฝ ายบร หาร 7. อ.ส ท น ประเสร ฐส นทร รองอธ การบด ภาคพาย พ เช ยงใหม 8. ผศ.ดร.เศรษฐศ ลป อ มมวรรธน รองอธ การบด เขตพ นท ลาปาง 9. อ.ว ทยา วนาภ ช ต ผ อานวยการกองศ กษา เขตพ นท ลาปาง 10. อ.กนกวรรณ เวชกามา ห วหน างานว เทศส มพ นธ เขตพ นท ลาปาง 11. อ.อารยา พ ชรเมธา คณบด คณะบร หารธ รก จและศ ลปศาสตร 12. อ.สมใจ ช นว ฒนาประณ ธ รองคณบด ฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา 13. ผศ.น ศรา จ นทร เจร ญส ข รองคณบด ฝ ายว จ ยและพ ฒนา 14. อ.ธนาว ฒ ล ตระก ล ผอ.กองการศ กษาภาคพาย พ เช ยงใหม 15. ดร.ย พเยาว ดร ณ ผ ช วยอธ การบด /ห วหน างานว เทศส มพ นธ มทร.ล านนา 16. ดร.น อร โฉมศร ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 17. ผศ.ศ ร ล กษณ อ นฝาง อาจารย /ว เทศส มพ นธ มทร.ล านนา 18. อ.สมศ กด นาวาย ทธ อาจารย /ว เทศส มพ นธ มทร.ล านนา 19. ดร.ขว ญช ย เอ อว ร ยาน ก ล ห วหน างานว เทศส มพ นธ ภาคพาย พ เช ยงใหม 20. Mr.Huang Shi อาจารย แผนกภาษาตะว นออก 21. นายธรรมน ญ บ พเต อาจารย /ว เทศส มพ นธ มทร.ล านนา 22. น.ส.ก นต กน ษฐ ส ร ยงค น กว เทศส มพ นธ 23. น.ส.ร งอร ณ ก นทว ง น กว เทศส มพ นธ 24. น.ส.ก ญชล บ วอ นใจ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 25. น.ส.อโณท ย ว ช ยส บ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 26. นายปฏ พ นธ เข ยวป อม เจ าหน าท ประชาส มพ นธ เร มการประช มเวลา น.

62 วาระท 1 การจ ดต งสถาบ นขงจ อ เน องด วยสถานท ตจ นได ร บการต ดต อจาก Chongqing University of Technology เร องการจ ดต ง สถาบ นขงจ อร วมมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา การเด นทางมาเข าร วมประช มในคร งน จ งม ว ตถ ประสงค เพ อ 1. เข าพบผ บร หารและศ กษาข อม ลพ นฐานพร อมท งข อม ลด านการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ย เพ อประกอบการพ จารณาให การสน บสน นและความเห นชอบในการจ ดต งสถาบ นขงจ อ 2. เพ อเย ยมอาจารย และน กศ กษาชาวจ นในโครงการ 2010 RMUTL Cultural Camp 3. เพ อหาร อความเป นไปได ในจ ดทาโครงการและก จกรรมอ นๆร วมก บมหาว ทยาล ยในประเทศจ น ในการน ดร.ย พเยาว ดร ณ ได นาเสนอข อม ลการดาเน นก จกรรมร วมก บมหาว ทยาล ยและองค กรของ ประเทศจ น ท ผ านมา อาท เช น โครงการแลกเปล ยนน กศ กษา (Internship) โครงการ Cultural Camp นอกจากน น กศ กษามทร.ล านนา ย งได ร บท นการศ กษาระด บปร ญญาโท ณ มหาว ทยาล ยในประเทศจ นอ กด วย ซ งทาง มทร.ล านนาเองก สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านภาษาจ นของน กศ กษา โดยดาเน นการขออาจารย อาสาสม ครชาวจ นผ านองค กร Hanban อย างต อเน องมาโดยตลอด เป นต น พร อมท งนาเสนอข อม ลพ นฐานของ มหาว ทยาล ยเก ยวก บจานวนน กศ กษา จานวนอาจารย การจ ดการเร ยนการสอน และสภาพแวดล อมท วไป ท งน มทร.ล านนา ได นาเสนอแนวค ดในการจ ดต งสถาบ นขงจ อแบบ Mobile Form เพ อให บร การแก มทร. ล านนา ท ง 6 เขตพ นท ท งน ทางสถานท ตจ นได แจ งให มทร.ล านนา จ ดทาข อเสนอในการก อต งสถาบ นขงจ อ พร อม ท งรายงานแสดงความส มพ นธ และร วมม อก บ CQUT เพ อประกอบการพ จารณา วาระท 2 การจ ดทาหล กส ตรร วม มทร.ล านนาได นาเสนอข อม ลแนวทางในการจ ดทาหล กส ตรร วม สาขาบร หารธ รก จ ร วมก บมหาว ทยาล ยใน ประเทศจ น ในร ปแบบ หร อ 3+1 ในการน Mr.Ning Qiu เสนอแนะให มทร.ล านนาตรวจสอบค ณสมบ ต มหาว ทยาล ยในประเทศจ นว าเป นมหาว ทยาล ยท ม มาตรฐานหร อไม ก อนท จะทาหล กส ตรร วมก น และสาหร บการ ทาหล กส ตรร วมแบบ หร อ 3+1 น น ย งเป นหล กส ตรใหม และย งไม เคยม ดาเน นการในประเทศไทยมาก อน แต น าจะม ความเป นไปได ท งน ต องข นอย ก บมหาว ทยาล ยท งจ นและไทยต องนาเสนอร างหล กส ตรผ านกระบวนการ ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาของท งสองประเทศ เล กการประช มเวลา น.

63 ภาพบรรยากาศการประช ม ผ บร หารจากสถานท ตจ นประจาประเทศไทย นาโดย Mr.Ning Qiu First Secretary of Embassy of People s Republic of China in the Kingdom of Thailand พร อมด วยคณะ ได ให เก ยรต เด นทางมาเย ยมชม มหาว ทยาล ยและประช มเพ อศ กษาความเป นไปได ในการจ ดต งสถาบ นขงจ อและหาแนวทางในการทาความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยในประเทศจ น ร วมก บผ บร หารของ มทร.ล านนา นาโดยท านผ ช วยศาสตราจารย เรไร ธราว จ ตรก ล รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา ดร.จ ตต ฤทธ ทองปรอน รองอธ การบด ฝ ายบร หารอาจารย ส ท น ประเสร ฐส นทร รองอธ การบด ภาคพาย พ เช ยงใหม และคณบด พร อมท งคณาจารย และท มงานว เทศส มพ นธ ใน ว นท 28 กรกฎาคม 2553 ภาพบรรยากาศการเย ยมชมโครงการ 2010 RMUTL Cultural Camp พร อมก นน Mr.Ning Qiu และคณะได เข าพบปะ พ ดค ยก บอาจารย และน กศ กษาชาวจ นในโครงการ 2010 RMUTL Cultural Camp ณ อาคารเร ยนรวม ช น 3 โดยม คณะกรรมการดาเน นงานโครงการฯ ของ มทร.ล านนา ให การต อนร บ

64 รายงานผลการดาเน นงานโครงการ 2010 RMUTL Cultural Camp 1.รายช ออาจารย และน กศ กษาท เข าร วมโครงการ Chongqing University of Technology (CQUT) Ms. Wang Xiao Lecturer Age 38 Major English Ms. Zeng Yan Age 21 Major Finance Ms. Liu Lianzhu Age 21 Major Accounting Ms. Pang Na Age 20 Major Accounting Ms. Luan Jingwei Age 21 Major Tourism Management

65 Guilin University of Technology Mr. Ye Hao Age 34 (Deputy Director of Students Affairs) Major Law Mr. Liu Huan Age 22 Major Hydrogeology Ms. Lin Xiyi Age 21 Major Tourism Mr. Xia Yongchao Age 22 Major Geographic Ms. Lai Xiaojing Age 21 Major Gemology Information System

66 Kunming University of Science and Technology Mrs. Rui Zhou (University Administrator) Age 36 Major études Anglaises Ms. Yulin Lei บายศร (Baisi) Age 19 Major Automation Ms. Kejin Lu นฎา (Nada) Age 21 Major Project Cost Mr. Zhaodong Zhang บ รพา (Burapha) Age 21 Major Gemstone Ms. Jing Zhao ณ ชา (Nicha) Age 20 Major Environmental Science

67 Guangxi Normal University Ms. Zhao Yanhua Age 32 (Lecturer / Dr.) Major Linguistics and Applied Linguistics Mr. Li Jun Chi นาว (Nawi) Age 20 Major English Ms. Zhu Hailing Age 29 Master Degree Mr. Ren Yuhang นวพงษ (Nawapong) Age 20 Major Thai Ms.Sin Yao Age 24 Master Degree

68 Chongqing Technology and Business University Ms. Gu Ying (Professor) Mr. Li Jiang ทยา (Thaya) Mr. Wang Feiran ท ตเทพ (Thatthep) Ms. Zhou Tianfeng ลล ตา (Lalita)

69 2. รายงานผลความพ งพอใจ การประเม นผลด านส งอานวยความสะดวกและการต อนร บ รายการ ระด บความพ งพอใจ ไม พ งพอใจ พอใช ด ด มาก ด เย ยม 1. ท พ ก % % % % 2. อาหาร % % % % 3. พาหนะ การเด นทาง % % % % 4. การปฐมน เทศและงาน เล ยงต อนร บ % % % 5. พ ธ ป ด % % % % 6. ตารางเวลา % % % % 7. เพ อนน กศ กษาท คอย ด แล % % % % ผ เข าร วมโครงการม ความประท บใจในงานเล ยงข นโตก และพ ธ ป ด โดยเฉพาะอย างย งการปล อยโคมลอยร วมก น ข อแนะนา 1. หากจ ดให พ ก 2 คนต อ 1 ห องควรจ ดเต ยงนอนแยกเป น 2 เต ยง 2. น กศ กษาจ นม ความต องการม เวลาทาก จกรรมและสนทนาร วมก บน กศ กษาไทยมากข น 3. ม การเสนอให เช ญน กศ กษามาจากหลากหลายประเทศมารวมก นไม เฉพาะจากประเทศจ น

70 ประเม นผลด านการเร ยนการสอนว ฒนธรรมไทย รายการ ระด บความพ งพอใจ ไม พ งพอใจ พอใช ด ด มาก ด เย ยม 1. ภาษาไทย % % % 2. ประเพณ และ ว ฒนธรรมไทย % 4.55 % % % 3. เพลงไทย % 4.55 % % % 4. มวยไทย % 9.09 % % % 5. การทาอาหารไทย % % % 6. ศ ลปะไทย % 4.55 % % % การเร ยนการสอนม ความน าสนใจ อาจารย ใจด การด แลและก จกรรมในห องเร ยนม ความเหมาะสม การเร ยน ทาอาหารไทยสร างความต นเต นสน กสนานให ผ เข าร วมโครงการเป นอย างมาก

71 ประเม นผลด านสถานท ท องเท ยวท ม ช อเส ยงในเช ยงใหม รายการ ระด บความพ งพอใจ ไม พ งพอใจ พอใช ด ด มาก ด เย ยม 1. ดอยส เทพ % 4.55 % % % 2. สวนส ตว เช ยงใหม % % % 3. ปางช างและฟาร ม กล วยไม % % % 4. การชมรอบเม อง % % % 5. เว ยงก มกาม % 4.55 % % % 6. ห ตถกรรมส นกาแพง และน าพ ร อน % % % โดยภาพรวมผ เข าร วมโครงการให ความสนใจสถานท ท องเท ยวในเช ยงใหม และการเย ยมชมปางช างและฟาร ม กล วยไม สร างความประท บใจมากท ส ด

72 ประเม นผลด านก จกรรมเสร มนอกตาราง รายการ ระด บความพ งพอใจ ไม พ งพอใจ พอใช ด ด มาก ด เย ยม 1. ไนท บาร ซาร เช ยงใหม % % % 2. เซ นทร ลแอร พอร ท % % % 3. เซ นทร ลกาดสวนแก ว % % % % 4. งานแสดงศ ลปะท หอ ศ ลป (ม.ช.) % % % % 5. ถนนคนเด นว นอาท ตย % % % 6. เว ยนเท ยนว น อาสาฬหบ ชา % % % ข อแนะนำ 1. ต องการเวลาเล อกซ อของมากข น การประเม นผล 2010 RMUTL Cultural Camp ว นท กรกฎาคม 2553 ผ ควบค มด แลการเร ยนการสอนภาคเช า: อ. ส ดาร กษ แก วดวงแสง ผ ควบค มด แลก จกรรมภาคบ าย: อ. สมศ กด นาวาย ทธ ผ เข าร วมโครงการ: อาจารย และน กศ กษาจากประเทศจ น จานวน 26 คน ผ จ ดทาการประเม นผล: อ. ศ วพร เจร ยงประเสร ฐ และ ดร. น น ย น

73 ภาพการดาเน นงาน 2010 RMUTL Cultural Camp

74 รายงานความก าวหน าโครงการความร วมม อทางว ชาการระหว าง มทร.ล านนา (RMUTL) ก บ Curtin University of Technology, Australia ระหว างว นท 5-10 ก นยายน 2553 ณ Curtin University of Technology Australia ผ ร วมประช ม 1. Prof. Hamid Nikraz 2. A/Prof.David Matthews 3. Dr. Euan D Lindsay 4. Tania Christina Benjamin 5. Vera Rose Fernanazs 6. Dr. Peerapong Jitsangium 7. Assoc.Prof. Auyporn Buabai 8. Assoc.Prof. Therdsak Kosaiyakanont 9. Mr.Kitchar Chaitanu 10. Dr. Yoopayao Daroon ว ตถ ประสงค การเจรจา (Discussion) เพ อทาความร วมม อทางว ชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาและมหาว ทยาล ยเคอท น (Curtin University) อย ในกรอบซ งผ านการเห นชอบจากท ประช ม กรรมการบร หารมหาว ทยาล ยแล วด งน 1. Staff exchange for shadow Program 2. Collaborative research 3. The possibility of curriculum development for joint degree program Bachelor or Master 4. Opportunity for RMULT English centre to be the representative English Centre of CUT to conduct Curtin English Course in northern Thailand

75 ข อม ลเบ องต นของ Curtin University Teaching areas Our educational and research programs are divided across five teaching areas known as 'faculties'. Each faculty equips its graduates with the knowledge, skills and industry experience needed to excel in their chosen profession. 1. Centre for Aboriginal Studies 2. Curtin Business School 3. Health Sciences 4. Humanities 5. Science and Engineering สร ปผลการประช ม ว นท 6 ก นยายน 2553 และว นท 8 ก นยายน 2553 การประช มได ข อสร ปว าเห นควรให ม การทาข อตกลงความร วมม อด านการว จ ยร วมก นของท งสอง มหาว ทยาล ยโดยเร มจากกล มว ศวกรรมโยธาก อน โดยคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ล านนา ซ งม อาจารย ท เป นศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท นค อ ดร.พ ระพงษ จ ตเสง ยม ซ งป จจ บ นได เข า ร วมก จกรรมด านการเร ยนการสอน การว จ ย ร วมก บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท น ด งน นจ งเป นโอกาสด ของ มหาว ทยาล ยท จะสานต อความร วมม อด านว ชาการ ด านงานว จ ย ระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา และมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เตอท น ด งน 1.การศ กษาต อระด บปร ญญาเอก (Professional Teaching development) การสร างโอกาสในการศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก ณ Curtin University of Technology ประเทศ ออสเตรเล ย ให ก บอาจารย ของ มทร.ล านนา โดยการขอท นสน บสน นโดยตรงจาก Curtin University of Technology ให ก บคณาจารย ท ม ค ณสมบ ต พร อมสาหร บความต องการของคณะว ชาต างๆของ Curtin สาหร บ อาจารย ท ได ร บท นสน บสน นจะต องม ผลการเร ยนภาษาอ งกฤษตามท กาหนดค อ IELTS 6.5 และเข าเร ยนต อ ณ Curtin University of Technology (ในป การศ กษา 2553 Curtin University of Technology ได ให การ สน บสน นท นการศ กษาระด บปร ญญาเอก ด านว ศวกรรมโยธา ให ก บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จานวน 1 ท น ) แต เน องจากบ คลากรท คณะว ศวกรรมศาสตร อน ญาตให เข าศ กษาย งไม ผ านเกณฑ ภาษาอ งกฤษทาให ไม สามารถเข าศ กษาได ในป การศ กษา การฝ งต ว (Staff exchange for shadow Program) การสร างโอกาสให คณาจารย ของ มทร.ล านนา ท ม ความร ความสามารถแต ไม สามารถศ กษาต อในระด บ ปร ญญาโท-เอก ได เน องจากม ภารหน าท มากแต ม ความประสงค ต องการท พ ฒนาตนเองในระยะเวลาส นโดยการไป ฝ งต วในคณะต างๆของ Curtin University of Technology เพ อพ ฒนาท กษะ และเทคโนโลย สม ยใหม ๆ เพ อเพ ม ศ กยภาพและประสบการณ ด านการเร ยนการสอน และการว จ ย ร วมถ งการแลกเปล ยนองค ความร และประสบการณ รวมถ งการพ ฒนาองค กรก บหน วยงานท ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บระด บนานาชาต จาก Curtin University of Technology โดยเบ องต น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาสามารถส งบ คลากรในสาขาว ศวกรรมโยธา

76 และสาขาว ศวกรรมแมคคาทรอน กส มาฝ กประสบการณ และฝ งต วในห องปฏ บ ต การของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท นในภาคเร ยนฤด ร อนระหว าง ม นาคม พฤษภาคม 2554 เป นระยะเวลา 1-3 เด อน 3. การทาว จ ยร วม (Collaborative research) เน องจากมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท นเป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศออสเตรเล ย จ งเป นโอกาสอ นด ของ ว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาท จะได ร บการถ ายทอดระเบ ยบแบบแผนในด านการว จ ย โดยการสร าง หน วยงานว จ ยร วมก นท งสองมหาว ทยาล ยโดยม ประเด นการสร างผลงานการว จ ยร วมก นประกอบด วย Co-Author in Publication การสร างโอกาสให ก บคณาจารย ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ได ร วมสร างงานว จ ยร วมก บ Curtin University of Technology และได ผล ตผลงานออกมาในร ปของผลงานว ชาการและเผยแพร ในวารสารทาง ว ชาการท งในประเทศและนานาชาต เน องจากการผล ตผลงานว ชาการระด บนานาชาต สาหร บ มหาว ทยาล ยใหม เป นส งท ยาก แต การได ร บโอกาสให เป นผ เข ยนร วม (Co-author) สาหร บผลงานทางว ชาการร วมก บ Curtin University of Technology จะเป นการยกระด บจานวนผลงานทางว ชาการท เป นนานาชาต ให ก บ มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนาอ กทางหน ง (ซ งในป การศ กษา 2553 ทางมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท นได ให โอกาส ดร.พ ระพงษ จ ตเสง ยม เข าร วมเป นผ ว จ ยในห วข อ Performance, Evaluation, and Enhancement of Hydrated Cement Treated Crushed Rock Base (HCTCRB) as a Road Base Material for Western Australian Roads. ) ในป 2554 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาได จ ดต งหน วยงานว จ ยร วมของท งสอง มหาว ทยาล ยก สามารถท จะดาเน นการว จ ยได (Pavement Research Group- PRG) Research Partnership การพ ฒนาการเป นพ นธม ตรทางด านการว จ ยก บ Curtin University of Technology โดยจะเป นการ พ ฒนาศ กยภาพในการทางานว จ ยร วมก น ท งน จะม การกาหนดแนวทางในการทางานว จ ยร วมก นเพ อก อประโยชน ให ก บประเทศไทยและออสเตรเล ย ซ งทาง Curtin University of technology ย นด และพร อมสน บสน นให จ ดต ง ศ นย ว จ ยด านว ศวกรรมโยธาร วมก นโดยม สาน กงานว จ ยร วมของท งสองมหาว ทยาล ยในประเทศไทย ( PRG conducted by RMUTL and CUT) โดยเบ องต นทาง Curtin University จะเป นพ เล ยงและหาแหล งท นและ งานว จ ยโดยให บ คลากรของ มทร.ล านนาเป นผ ร วมทาว จ ยระด บนานาชาต และสามารถดาเน นการได จากกล มว จ ยท ม อย แล วท มทร.ล านนาตาก 4.การพ ฒนาหล กส ตรร วมระหว าง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาและ Curtin University (The possibility of curriculum development for joint degree program Bachelor or Master) ระด บปร ญญาโท การพ ฒนาหล กส ตรระด บปร ญญาโทร วม (Joint Degree Program) ในเบ องต นจะม การเร มต นในคณะ ว ศวกรรมศาสตร โดยสาขาว ชาท ม ความพร อมในการเป ดหล กส ตรปร ญญาโทภาคภาษาอ งกฤ ษ โดยจะม การทา หล กส ตรร วมก บทาง Curtin University of Technology โดยจะใช ต นแบบในการพ ฒนาหล กส ตรค อ 1year (Thai)+1year(Curtin) = Master Degree, RMUTL Master Degree, Curtin โดยหล กส ตรจะกาหนดให เร ยน ป แรกท มทร.ล านนา และป ท สองท Curtin University of Technology โดยเม อ สาเร จการศ กษา จะได ร บปร ญญา 2 ปร ญญาโดยได ร บ Master Degree จากท ง RMUTL และ Curtin University of Technology

77 กล มเป าหมายในการพ ฒนาหล กส ตรน ค อว ศวกรรมการจ ดการ (Engineering Management) กล มน กศ กษาท งของ ประเทศไทยและประเทศในกล ม ASEAN เพ อรองร บ เขตการค าเสร อาเซ ยน ( AFTA) และเป ดโอกาสส การทางานใน ประเทศออสเตรเล ย โดยจ ดเด นของหล กส ตรน ค อความเป นนานาชาต ท งน น าจะเอ อต อน กศ กษาจากประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย ท ต องการไปศ กษาต อในประเทศออสเตรเล ยโดยใช ประเทศไทยเป นฐานในป แรก (ค าใช จ ายถ กกว าการไปเร ยนท ออสเตรเล ย 2 ป ) และรวมไปถ งกล มน กศ กษาระด บบนของประเทศ พม า ลาว ก มพ ชา ท ต องการศ กษาในหล กส ตรนานาชาต และได ร บปร ญญาของประเทศออสเตรเล ย เพ อความพร อมสาหร บ AFTA ระด บปร ญญาตร มทร.ล านนา สนใจแนวทางการพ ฒนาหล กส ตรว ศวกรรมแมคคาทรอน กส ของ Curtin University ซ งม การ จ ดหล ดส ตรท ม ร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนแบบ Hands On โดย Dr. Euan D. Lindsay (Mechatronics Engineering ได ให คาแนะนาถ งการออกแบบหล กส ตรพร อมท งมอบหล กส ตรให เพ อนาไปศ กษาและพ ฒนาเป น ร ปแบบของมหาว ทยาล ย ในเบ องต นทาง Curtin University ย นด ท จะแนะนาและเป นพ เล ยงให 5. การจ ดต งศ นย สอนIELTS ร วมระหว าง RMUTL and CUT ณ จ งหว ดเช ยงใหม การจ ดต งศ นย ภาษาอ งกฤษร วมระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย เคอท นและมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลล านนา ม ความเป นไปได ด งน (ข อความข างท ายบ นท กโดย A/Prof.David Matthews ผ อานวยการศ นย ภาษา ของCurtin University The two areas we looked at were: 1. A course to bring PhD candidates from Chiang Mai to Curtin University higher degrees in your faculty. 2. Joint teacher training courses in Chiang Mai and bringing teacher groups to Curtin for short courses

78 ข อส งเกตเพ มเต ม ผ แทนจาก มทร.ล านนาได แลกเปล ยนเร ยนร เร องการออกแบบหล กส ตร ปโท Engineering Management และการออกแบบหล กส ตร Mechatronics Engineering ก บผ เช ยวชาญด านการออกแบบหล กส ตร Mechatronics ของ Curtin ต อ Dr.Euan Lindsay ช งเน นการเร ยนการสอนแบบ Project-based เน นรายว ชาท เก ยวเน องก บ Mechatronics Projects, Mechatronics Modelling, Mechatronic Automation, Mechatronic System Design, Design Methodology, Design for Menufacturing, Embedded Software Engineering, Professional Practice เป นต น ทางกล ม ย งได ศ กษา ด งานท Notre Dam University และ TAFE WA เพ อศ กษาเร องการออกแบบ หล กส ตรท เป น Modules และการสอนท เน น hands-on ม การจ ดห อง simulation office จร ง บร ษ ทจร งใน มหาว ทยาล ยด วย ม การจ ดการให บร การน กศ กษาแบบ one stop service ของท กมหาว ทยาล ยและท ก TAFE ของ Perth การใช IT ในงานทะเบ ยน งานท นการศ กษา งานบร หารจ ดการท กเร อง ช วยให การให บร การรวดเร วและเป น ระเบ ยบการจ ด Showcase ไว ให น กศ กษานาผลงาน Projects มาแสดง มาจ ดexhibition ม การเปล ยนผลงานท ก ส ปดาห เป นการเน นย าถ งการจ ดการเร ยนการสอนท เน น hands-onอย างแท จร ง สถานประกอบการหร อภาคการ ผล ตถ กเช ญให มาชมผลงาน Demon. ของน กศ กษาเป นประจาภายในมหาว ทยาล ย เร องโรงอาหาร ศ นย ก ฬา ศ นย หน งส อ Fresh Mart, Coffee Shops Restaurant, Air Tickets Agency ร านขายยา หอพ ก โดยเฉพาะการให เอกชนนาข อม ลบ านแบ งห องให เช าหร อหอพ กรอบมหาว ทยาล ยมาทาเป นฐานข อม ล ข นทะเบ ยนเพ อความปลอดภ ย ของน กศ กษาล วน ดาเน นก จการผ านองค การน กศ กษาท งส น ทางกล มได เข าชมห องปฏ บ ต การของคณะว ศวกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรม Art และ ศ นย ศ กษา Aborigine ของCurtin โดยรวมแล วเราน าจะพ ฒนาความร วมม อทางว ชาการก บ Curtin University of Technology อย างจร งจ งเน องจากเราม บ คลากรท จบปร ญญาเอกจาก Curtin ค อดร พ รพงษ จ ตเสง ยม ซ งม ผลงานเป นท ยอมร บของ Curtin และของประเทศออสเตรเล ยเร องงานว จ ยท เก ยวเน องก บ Pavement Materials

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information