รายงานผลการด าเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการจ ดงานส งเสร มและเผยแผ พระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ จ งหว ดนครราชส มา โดย ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครราชส มา ****************************************************************************** เอกสารล าด บท ๕ / ๒๕๕๑ กล มส งเสร มศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครราชส มา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๐๖๖

2 ค าน า เน องในว นมาฆบ ชา ตรงก บ ข น ๑๕ ค า เด อน ๔ เป นว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา หร อเร ยกอ กอย างหน งว า ว นจาต รงคส นน บาต และเป นว น ข น ๑๕ ค า ท พระจ นทร เพ ญเสวยมาฆฤกษ ว นท พระสงฆ ท เป นผ ทรงค ณว เศษ ได บรรล อภ ญญาท กองค จ านวน ๑,๒๕๐ ร ป มาประช มก นโดยม ได น ดหมาย เป นว นส าค ญย งทางพระพ ทธศาสนาท พ ทธศาสน กชนจะได ประกอบพ ธ บ ชา เป นกรณ พ เศษ เช น ท าบ ญต กบาตร เว ยนเท ยน สมาทานศ ล ฟ งธรรม และเจร ญจ ตภาวนา เพ อเป นการน อมร าล กถ ง พระค ณอ นประเสร ฐของพระพ ทธเจ า พ ทธศาสน กชนจ งได ถ อปฏ บ ต ส บต อก นมา เป นเวลาช านาน เพ อเป น การส บทอดเจตนารมณ และร กษาขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งามของพ ทธศาสน กชน โดยเฉพาะอย างย ง เพ อจรรโลงพระพ ทธศาสนาอ นเป นศาสนาประจ าชาต ไทยให ว ฒนาถาวรค ชาต ตลอดไป ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครราชส มา จ งจ ดโครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร ม พระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ข นในว นพฤห สบด ท ๒๑ ก มภาพ นธ ๒๕๕๑ ด วยความร วมม อของพ ทธศาสน กชนจ งหว ดนครราชส มา องค กรปกครองส วนท องถ น ส วนราชการการจ ดก จกรรมคร งน ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค จ งขอขอบค ณท กฝ ายท ม ส วนร วมในการ จ ดงานคร งน

3 ว นมาฆบ ชา ความหมายว นมาฆบ ชา หมายถ งการบ ชา ในว นเพ ญเด อนมาฆะ หร อ เด อน ๓ มาฆบ ชา ย อมาจาก ค าว า มาฆบ รณม มาฆะเป นช อของเด อน ๓ มาฆบ ชา จ งหมายถ ง การบ ชาพระในว นเพ ญ เด อน ๓ ถ าป ใดม เด อนอธ กมาส ค อม เด อน ๘ สองหนว นมาฆบ ชา ก จะเล อนไปเป นว นข น ๑๕ ค า เด อน ๔ ความส าค ญ ว นมาฆบ ชา เป นว นข น๑๕ เด อน ๓ ม เหต การณ อ ศจรรย ท พระสงฆ สาวกของพระพ ทธเจ า จ านวน ๑,๒๕๐ ร ป มาเฝ าพระพ ทธเจ า ณ ว ดเวฬ ว น เม องราชคฤห แคว นมคธ โดยม ได น ดหมาย พระสงฆ ท งหมด เป นพระอรห นต ผ ได อภ ญญา ๖ และเป นผ ได ร บ การอ ปสมบทโดยตรงจากพระพ ทธเจ า ในว นน พระพ ทธเจ าได แสดงโอวาทปาต โมกข ในท ประช มสงฆ เหล าน นซ งเป นหล กการ ม เน อหา โดยสร ปค อ ให ละความช วท กชน ด ท าความด ให ถ งพร อมและท าจ ตใจ ให ผ องใส ความเป นมา ๑.ส วนท เก ยวก บพระพ ทธศาสนา หล งจากพระพ ทธเจ าได ตร สร ได ๙ เด อน ขณะน นเม อเสร จพ ทธก จแสดงธรรมท ถ าส กร ขาตาแล ว เสด จมาประท บท ว ดเวฬ ว น เม อง ราชคฤห แคว นมคธ ประเทศอ นเด ยในป จจ บ น ว นน น ตรงก บว นเพ ญเด อนมาฆบ ชา หร อเด อน ๓ ในเวลาบ าย พระอรห นต สาวกของพระพ ทธเจ า จ านวน ๑,๒๕๐ ร ป ได มาประช มพร อมก น ณ ท ประท บของพระพ ทธเจ า โดยม ได น ดหมายก นไว ก อน น บเป นเหต อ ศจรรย ท ม องค ประกอบ ๔ อย าง ค อ ๑. เป นว นข น ๑๕ ค า เด อน ๓ ๒. พระสงฆ จ านวน ๑,๒๕๐ ร ป มาประช มก นโดยม ได น ดหมาย ๓. พระสงฆ ท มาประช มก นน น ล วนเป นผ บรรล อภ ญญา ๖ แล วท งส น ๔. พระสงฆ ท งหมดเป นผ ได ร บการอ ปสมบทโดยตรงจากพระพ ทธเจ า โดยเหต ท ม องค ประกอบส าค ญด งกล าว จ งม ช อเร ยกอ กย างหน งว า ว นจาต รงคส นน บาต และในโอกาสน พระพ ทธเจ าได แสดงโอวาทปาต โมกข ในท ประช มสงฆ เหล าน น ซ งถ อเป นการประกาศ หล กการ อ ดมการณ และว ธ ปฏ บ ต ทางพระพ ทธศาสนา

4 ๒. การถ อปฏ บ ต ในว นมาฆบ ชาในประเทศไทย พ ธ ว นมาฆบ ชา น เด มท เด ยวในประเทศไทยไม เคยท ามาก อน พระบาทสมเด จ พระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ทรงอธ บายไว ว าเก ดข นใน สม ยพระบาทสมเด จพระจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท ๔ แห งกร งร ตนโกส นทร โดยทรงถ อตามแบบโบราณบ ณฑ ตท น ยมก นว า ว นมาฆบ ชา ม พระจ นทร เสวยฤกษ มาฆะเต มบร บ รณ เป นว นท พระอรห นต สาวกของพระพ ทธเจ า ๑,๒๕๐ ร ป ได มาประช มพร อมก นด วยองค ๔ ประการ เร ยกว า จาต รงคส นน บาต พระพ ทธเจ าได ตร สเทศนาโอวาทปาต โมกข ในท ประช มสงฆ เป นการประช มใหญ และเป น การอ ศจรรย ในพระพ ทธศาสนา น กปราชญ จ งถ อเอาเหต น นประกอบการส กการะบ ชา พระพ ทธเจ า และพระอรห นต สาวก ๑,๒๕๐ ร ป น น ให เป นท ต งแห งการเล อมใส **********************

5 แบบรายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการจ ดงานส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครราชส มา ******************** ๑. โครงการ จ ดงานส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อรณรงค ปล กจ ตส าน ก ให เด ก เยาวชน ประชาชน ตระหน กถ งความส าค ญใน ว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนาอ กว นหน งค อว นมาฆบ ชา ๒. เพ อเสร มสร างปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมแก เด ก เยาวชน ประชาชน และเจ าหน าท ของร ฐให ร วมก น ลด ละ เล กอบายม ข ท กประเภท เข าว ดปฏ บ ต ธรรมถวายเป นพ ทธบ ชา และน อมเกล าฯ ถวายเป นพระราชก ศลแด องค พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ฯ ท ทรงเป นพ ทธมามกะ และทรงอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนา ให ม นคงส บทอดมาอย ค ชาต ไทยจนถ งป จจ บ นน ๓. เพ อจรรโลงส งคมไทยให เป นส งคมท ม ค ณธรรมจร ยธรรมอย างย งย นโดยใช ม ต ทางศาสนา ๓.เป าหมาย พระสงฆ ประชาชน ข าราชการ เจ าหน าท ของร ฐ คร น กเร ยน น ส ต น กศ กษา ในจ งหว ดนครราชส มา จ านวน ๙,๙๕๐ ร ป/คน ๔. ระยะเวลา/ สถานท ว นท ๒๑ ม นาคม ๒๕๕๑ - บร เวณลานอน สาวร ย ท าวส รนาร - หน าพระอ โบสถว ดส ทธจ นดา อ าเภอเม องนครราชส มา - บร เวณว ดพระนารายณ มหาราช วรว หาร อ าเภอเม องนครราชส มา ๕. งบประมาณ - ได ร บจ ดสรรจาก กรมการศาสนา จ านวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท - จากส าน กงานจ งหว ดนครราชส มา จ านวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท - จากเทศบาลนครนครราชส มา จ านวนเง น ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท รวมจ านวนเง นท ใช ในการบร หารจ ดการโครงการ ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

6 ๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายส รท น อ องพ มาย ต าแหน ง น กว ชาการว ฒนธรรม ๗ ว ๗. ก จกรรมท ด าเน นงาน -จ ดพ ธ ท าบ ญต กบาตรบร เวณลานอน สาวร ย ท าวส รนาร อ าเภอเม องฯ -จ ดปฏ บ ต ธรรมและพ ธ เว ยนเท ยน ณ ว ดส ทธจ นดา ต าบลในเม อง อ าเภอเม องฯ -จ ดก จกรรมว นมาฆบ ชา และพ ธ เว ยนเท ยน ณ ว ดพระนารายณ มหาราช ต าบลในเม อง อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา - ฟ งธรรม เข าว ดปฏ บ ต ธรรม เจร ญพระพ ทธมนต แสดงตนเป นพ ทธมามกะ - เว ยนเท ยนในว นมาฆบ ชา - ท กว ดในจ งหว ดนครราชส มา จ ดพ ธ ท าบ ญต กบาตร และพ ธ เว ยนเท ยน ๘. ผลส าเร จของงานผลการจ ดก จกรรมด าเน นงานว นมาฆบ ชา โครงการจ ดงานส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ของจ งหว ดนครราชส มา ปร มาณ การด าเน นงานก จกรรม สถานท จ านวนผ เข าร วม ๑. ก จกรรมท าบ ญต กบาตร - บร เวณลานอน สาวร ย ท าวส รนาร ๘๐๐ คน - ท กว ดในเขตจ งหว ดนครราชส มา ๑,๖๕๐ คน ๒. ก จกรรมเข าว ดปฏ บ ต ธรรม - ท กว ดในเขตจ งหว ดนครราชส มา ๘,๘๕๐ คน ๓. ก จกรรมเว ยนเท ยนในว นมาฆบ ชา - ว ดพระนารายณ มหาราช - ว ดส ทธจ นดา - ท กว ดในเขตจ งหว ดนครราชส มา ๔. การจ ดน ทรรศการเร องพ ทธประว ต - การประกวดประด ษฐ ประท ปโคมถ อ - การะประกวดอาราธนาศ ล อาราธนาธรรม - ว ดพระนารายณ มหาราช ๑,๐๐๐ คน ๗๕๐ คน ๔๓,๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๑๕๐ คน ๒๕ คน

7 ความร วมม อของหน วยงานราชการหร อองค กรเคร อข ายในการจ ดการด าเน นงาน รายช อหน วยงาน สถานท ก จกรรม - เทศบาลนครนครราชส มา ว ดพระนารายณ มหาราช ประกวดวาดภาพทางพ ทธประว ต, ประกวดประท ปโคมถ อ,เว ยนเท ยน -ว ดส ทธจ นดา บร เวณหน าพระอ โบสถ - จ ดปฏ บ ต ธรรม, เว ยนเท ยน -ห วหน าส วนราชการท กหน วยราชการ บร เวณลานอน สาวร ย - ท าบ ญต กบาตรข าวสารอาหารแห ง ในจ งหว ดนครราชส มา ท าวส รนาร -ห วหน าส วนราชการท กหน วยราชการ ในจ งหว ดนครราชส มา ว ดพระนารายณ มหาราช - ร วมพ ธ เว ยนเท ยน พระสงฆ พระ ธรรมเทศนา - จากการส งเกตว นมาฆบ ชาในป น ปรากฏว าเยาวชนและว ยร น พาก นเข าว ดท าบ ญ และ ร วมพ ธ เว ยนเท ยนเป นจ านวนมาก ค ณภาพ - ข าราชการ น กเร ยน น ส ต น กศ กษา เยาวชน และประชาชน ท เข าร วมโครงการ ได เข าว ดปฏ บ ต ธรรม และร วมท าก จกรรมในว นมาฆบ ชา น าหล กธรรมไปปฏ บ ต ได อย างถ กต อง จนสามารถท าให ตนเองเป นผ ม ค ณธรรมจร ยธรรมเป นแบบอย างแก ส งคมได อย างเป นส ข - ประชาชนน าครอบคร ว ญาต พ น อง บ ตร หลาน มาร วมพ ธ เว ยนเท ยน ท าให เก ด ครอบคร ว อบอ นด วยธรรมะ เก ดความสมานสาม คค ในครอบคร ว ๙. การน าไปใช ประโยชน - พ ทธศาสน กชนเข าใจในหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาได อย างล กซ ง น าหล กธรรมไป ปร บใช ในการด าเน นช ว ตประจ าว น - ส งคมม ความสงบส ขเน องจากประชาชนพ ทธศาสน กชน ปฏ บ ต ตนตามหล กธรรม ค าสอนในพระพ ทธศาสนา - ประชาชนเข าว ด แล วเก ดความสบายใจ ม จ ตใจท สงบ สามารถใช ว ดเป นสถานท พ กผ อนทางใจ ๑๐. ป ญหาอ ปสรรค งบประมาณท ทางกรมการศาสนาจ ดสรรมาจ งหว ดด าเน นการจ ดก จกรรมน อย จะต องอาศ ยและ ขอความร วมม อก บหน วยงานอ น ๆ ในการจ ดงาน บางคร งไม สะดวกในการปฏ บ ต งานเท าท ควร ๑๑. ข อเสนอแนะ -

8 ภาพก จกรรม โครงการจ ดงานส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ของจ งหว ดนครราชส มา นายส ธ มากบ ญ ผ ว าราชการจ งหว ดนครราชส มาและพ ทธศาสน กชนร วมก นท าบ ญต กบาตร ณ บร เวณลานอน สาวร ย ท าวส รนาร อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา

9 ภาพก จกรรมพ ทธศาสน กชน ร วมก นเว ยนเท ยน

10 ในงานส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ณ ว หารหลวงว ดพระนารายณ มหาราช ต าบลในเม อง อ าเภอเม องนครราชส มา โดย นายพงษ ศ ร ก ส มภ รองผ ว าราชการจ งหว ดนครราชส มา ประธานในพ ธ ฝ ายฆราวาส และห วหน าส วนราชการ น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนชาวจ งหว ดนครราชส มา

11 พระธรรมวรนายก เจ าคณะจ งหว ดนครราชส มา ประธานสงฆ ณ ว หารหลวงว ดพระนารายณ มหาราช วรว หาร

12 ภาพก จกรรมพ ทธศาสน กชน ร วมก นเว ยนเท ยน ในงานส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ ณ ว หารหลวงว ดพระนารายณ มหาราช ต าบลในเม อง อ าเภอเม องนครราชส มา

13 อ ญเช ญพระบรมสาร ร กธาต เพ อให พ ทธศาสน กชนกราบไหว และพ ธ เว ยนเท ยน ณ ว ดส ทธจ นดา ต าบลในเม อง อ าเภอเม องนครราชส มา

14 คณะผ จ ดท า ท ปร กษา นายสมจ ต มงคล ว ฒนธรรมจ งหว ดนครราชส มา นางสาวภ คพ ศ ทธ คล งก ล ผ อ านวยการกล มส งเสร มศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม คณะท างาน ๑. นายส รท น อ องพ มาย น กว ชาการว ฒนธรรม ๗ ว ๒. นางสาวภาส น พลบ ต น กว ชาการว ฒนธรรม ๗ ว ๓. จ าส บตร จร ญ งามโคกส ง น กว ชาการว ฒนธรรม ๖ ว ๔. นางพรสวรรค งามโคกส ง น กว ชาการว ฒนธรรม ๖ ว

15

16

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

*********************************************

********************************************* ขอเช ญส งบทความว ชาการ (Call for Papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจ าป 2556 ธรรมราชา (Dharmarājā) ระหว างว นท 8-10 พฤศจ กายน 2556 ณ ศ นย ประช มสหประชาชาต ถนนราชดาเน นนอก

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information