รายงาน ผลการดาเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน ผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 รายงาน ผลการดาเน นงาน โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) พ นท จ งหว ดนครสวรรค ป 2555 ดาเน นการโดย ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรม ภาคท 3 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม ร วมก บ สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค

2 รายงานผลการดาเน นงาน ก จกรรมฝ กอบรมบ มเพาะ โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (NEW ENTREPRENEURS CREATION: NEC) พ นท ดาเน นการ จ งหว ดนครสวรรค ประจ าป งบประมาณ 2555 ดาเน นการโดย ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 3 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม ร วมก บ สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค การประชาส มพ นธ และการร บสม คร จ ดท าส อประชาส มพ นธ แผ นพ บ โบรช วร และส งจดหมายเช ญชวนพร อมร บสม คร จ ดท าการประชาส มพ นธ โบรช วร โดยม ร ปแบบด งต อไปน

3 ภาพแสดง ต วอย างแผ นพ บท ออกแบบ เพ อใช ในการประชาส มพ นธ เช ญชวนเข าร วมโครงการฯ เด นแจกแผ นพ บ ภาพแสดง การเด นแจกแผ นพ บใบปล ว

4 จดหมายเช ญชวนพร อมแนบโบรช วร แผ นพ บ ภาพแสดง จดหมายเช ญชวนพร อมแนบโบช วร แผ นพ บ และใบแทรกก าหนดการท งภาค ประชาชน เอกชน และภาคร ฐ ประชาส มพ นธ ข าวสารเช ญชวนด วยส ออ เลคทรอน คส จ ดท าเว บไซต เพ อรองร บการสม ครทางระบบอ นเตอร เน ต และประชาส มพ นธ ผ านเว บไซต เพ อแจ งข าว และรายละเอ ยดโครงการ เว บไซต ของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม และสม ครได จาก ภาพแสดง เว บไซต ของสถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค

5 ภาพแสดง เว บไซต ของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม เพ อประชาส มพ นธ ข าวสาร ประสานความร วมม อไปย งหน วยงานภาคร ฐหน วยงานต าง ๆ โดยม กล มเป าหมายค อ บ คลากร เจ าหน าท และผ มาต ดต อหน วยงานต างๆ ได ทราบถ งข อม ลการ จ ดการอบรม เพ อจะได แนะน า บอกต อ หร อจ ดส งรายช อให ก บสถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค เพ อจะได ส ง จดหมายเช ญชวนต อไป เพ อเสนอแนะรายละเอ ยดโครงการ โดยแยกออกเป นภาคหน วยงาน ด งต อไปน หน วยงานภาคร ฐ ได แก -ส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ดนครสวรรค -ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ดนครสวรรค -ส าน กงานพ ฒนาช มชนนครสวรรค -ส าน กงานพาณ ชย จ งหว ดนครสวรรค -หอการค าจ งหว ดนครสวรรค -สภาอ ตสาหกรรมจ งหว ดนครสวรรค -ส าน กงานจ ดหางานจ งหว ดนครสวรรค สถาบ นการเง น ได แก -ธนาคารกร งศร อย ธยา จก (มหาชน) จ งหว ดนครสวรรค -ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จ งหว ดนครสวรรค -ธนาคารกร งเทพ จก (มหาชน) จ งหว ดนครสวรรค -ธนาคารกร งไทย จก (มหาชน) จ งหว ดนครสวรรค -ธนาคารไทยพาณ ชย จก (มหาชน) จ งหว ดนครสวรรค

6 -ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย จ งหว ดนครสวรรค -ธนาคารกส กรไทย จก (มหาชน) จ งหว ดนครสวรรค สถาบ นการศ กษา ได แก ว ทยาล ยเทคน คนครสวรรค มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครสวรรค ว ทยาล ยอาช วศ กษานครสวรรค โรงเร ยนพณ ชยการว ร ยาล ยนครสวรรค ว ทยาล ยการอาช พบรรพตพ ส ย มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครสวรรค การค ดเล อกและสร ปผ ผ านการค ดเล อกเข าร วมโครงการ หน วยร วมจ ดให ม การการค ดเล อกผ เข าร วมโครงการในว นท 7 เมษายน 2555 เวลา น. ณ ห องประช มโรงแรมแกรนด ว ษณ พลาซ า จ.นครสวรรค โดยม คณะกรรมการค ดเล อก ซ งประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ท งน ในการค ดเล อกผ เข าร วมโครงการท ปร กษาจะก าหนดหล กเกณฑ ตามแบบฟอร ม F02 และ ว ธ การค ดเล อกโดยการส มภาษณ เพ อหาผ เข าอบรมท เหมาะสมและสอดคล องก บกล มเป าหมาย รายช อคณะกรรมการส มภาษณ โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (NEC) ประกอบด วย 1. อาจารย ว ศ ทธ ขว ญพฤกษ ต าแหน ง ผ อ านวยการ สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค 2. ค ณประกรณ กระจ างย ทธ ต าแหน ง น กว ชาการอ ตสาหกรรมช านาญการ ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 3 3. ค ณค ณขน ษฐา ช กร ต าแหน ง เจ าหน าท ฝ ายส นเช อ ธนาคาร SMEs 4. ค ณจ ตราภรณ ว ชาด ต าแหน ง ห วหน าโครงการฯ สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค ทางคณะกรรมการได พ จารณากล นกรองผ สม ครจากข อม ลตามแบบฟอร ม NEC-F01 และประเด น พ จารณาจาก NEC-F02 ประกอบการส มภาษณ ในประเด นอ นๆ เช น ข อม ลด านการท าธ รก จหร อธ รก จท ก าล ง สนใจลงท น/ขยายเพ มเต ม ข อม ลเก ยวก บจร ยธรรมในการด าเน นธ รก จ ประกอบก บการส งเกตล กษณะบ คล กและ ความม งม นต งใจจร ง เป นต น จนสามารถค ดเล อกผ ท ม ศ กยภาพและม ความพร อมในการเข าร บการอบรมในโครงการ ท งส นจ านวน 47 ราย

7 ภาพบรรยากาศการส มภาษณ ค ดเล อกผ สนใจเข าร วมโครงการ ฯ

8 รายช อผ เข าอบรมว นท พฤษภาคม 2555 โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม NEC 55 จ งหว ดนครสวรรค ลาด บ คาหน า ช อ นามสก ล 1 นาย เกร ยงศ กด 2 นาย เกร ยงศ กด แก วนวว ธ บ ญวงศ 3 นาย จ รพนธ ว ฒนาม นวรก จ 4 นางสาว ช อท พย ป นว ฒนะ 5 นาย ธนกร ส ขใจ 6 นางสาว ธนภร ส ตยาน ร กษ 7 นาย นภ ทร ศ ภเอม 8 นาง น ตยา กาแก ว 9 นาย น ต อาร ยาภ น นท 10 นาย น ก ล อ นทร ข น 11 นาง ปว นร ตน พงษ อภ ธนาภ ทร 12 นาง พจนา จร งก ล 13 นางสาว พจมาน ข นทอง 14 นาย พย บ ไพรส งห 15 นาย พรต ส รว ฒนาน นท 16 นางสาว พ ชรธ ดา วงศ ว ลาว ณย 17 นางสาว พ ชร นทร มกราพ นธ 18 นางสาว ระว วรรณ ไกรน ตย 19 นางสาว ร กษ ณาล ช ช วย 20 นาย ร ชกร จ ยพงศ 21 นางสาว ร ตนาภรณ แก วมณ

9 22 นาย ราช นย ชาต ส ทธ 23 นางสาว ฤท ย ร งโรจน ร ตนากร 24 นางสาว วราร ตน ท พว มลร ตน ช ย 25 นาย ว ชระ ขจรว จ ตร 26 นางสาว ว นทนา แก วงาม 27 นางสาว ว ภาว แตงนารา 28 นาง ว ไลพร ม วงสวน 29 นาง ว ไลร ตน ประดา 30 นางสาว ส ร ก ลยา วงศ ว ลาว ณย 31 นางสาว ส ก ญญา ส ทธ พงศ ศ ทธ 32 นางสาว ส จ รา โพธ ทอง 33 นาง ส ดคน ง เล ยงส ข 34 นางสาว ส ธาส น ส พ ชญางก ร 35 นาง อมรา อ นทร ข น 36 นาย อ ศว น เอ ยมสะอาด 37 นางสาว เอมวณ ชย มงคล หมายเหต : จากผ ผ านการส มภาษณ ค ดเล อกว นท 7 เมษายน 2555 จ านวน 47 คน ขอสละส ทธ การเข าอบรม ว นท พฤษภาคม 2555 จ านวน 7 คน เน องจากต ดภารก จเร งด วน และไม ผ านการยกเว นค ณสมบ ต จ านวน 3 คน เหล อผ เข าอบรม และผ านการอบรมท งส น จ านวน 37 คน

10 ภาพบรรยากาศการอบรม

11

12

13 ภาพบรรยากาศการเข ยนแผนธ รก จ

14 ภาพบรรยายการตรวจแผนธ รก จ

15 ภาพบรรยากาศการเล อกประธาน

16 ภาพบรรยากาศการทาพ ธ ป ด ร บมอบว ฒ บ ตร

17 ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรม ภาคท 3 รายงานการน าเสนอแผนธ รก จ ในกระบวนการน าเสนอแผนธ รก จ ทางสถาบ นฯ ได ร บความอน เคราะห จากทางธนาคาร และผ เช ยวชาญ ด านต างๆ ท เข าร วมเป นว ทยากรในการประเม นแผนธ รก จรายบ คคลและให ความร เร องในด านการขอส นเช อ ให ก บผ เข าร บการอบรมในว นท 25 พฤษภาคม 2555 ด งน 1. ค ณปกรณ กระจ างย ทธ ผ แทนจากศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 3 2. ค ณส ร ธนา อ นประส ทธ เจ าหน าท ส นเช อ ธ.กร งไทย 3. ค ณเสกสรร วาศร เจ าหน าท ส นเช อ ธ.กร งไทย 4. ค ณเศรษฐว ทย โคส วรรค เจ าหน าท ส นเช อ ธ.กร งไทย 5. ค ณอร สษา พลฤทธ เจ าหน าท ส นเช อธ.SMEs 6. ค ณขน ษฐา ช กร เจ าหน าท ส นเช อธ.SMEs ท งน ทางสถาบ นได จ ดให ผ เข าร วมโครงการได น าการเสนอแผนการลงท นรายบ คคลต อเจ าหน าท ธนาคาร ผ แทนจากส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ด ผ เช ยวชาญด านการประเม นแผนธ รก จในการร วมประเม นแผนของ ผ ประกอบการในม มมองด านต างๆ โดยม หล กเกณฑ ในการประเม นแผนท ง 6 ด าน ค อ 1. สร ปความเป นมาของโครงการ 2. การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส อ ปสรรค 3. กลย ทธ การตลาด/การขาย 4. กลย ทธ การผล ต/การบร การ 5. กลย ทธ การจ ดการ 6. แผนการเง นและการลงท น โดยม เกณฑ ระด บการประเม นท งหมด 3 ข น ค อ ระด บ A หมายถ ง แผนธ รก จสมบ รณ แล ว หร อม จ ดอ อนไม เก น 2 ด าน ระด บ B หมายถ ง แผนธ รก จย งม จ ดอ อนระหว าง 3 ด าน ระด บ C หมายถ ง แผนธ รก จย งม จ ดอ อนมากว า 4 ด าน สถาบ นภ ม ป ญญสร างสรรค

18 รายช อผ ผ านการอบรม โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (NEC) จ งหว ดนครสวรรค ป 2555 ณ ห องประช มโรงแรมแกรนด ว ษณ พลาซ า จ.นครสวรรค ลาด บ คาหน า ช อ นามสก ล ช อธ รก จท เข ยนแผน 1 นาย เกร ยงศ กด แก วนวว ธ น าม นร ดส ดวง "ตราเล ยงผา" 2 นาย เกร ยงศ กด บ ญวงศ ร านเคร องเข ยน "ร านสมใจ" 3 นาย จ รพนธ ว ฒนาม นวรก จ โรงประกอบประต หน าต าง UPVC 4 นางสาว ช อท พย ป นว ฒนะ แดนด น (ต อยอดเอนไซม สลายฟาง) 5 นาย ธนกร ส ขใจ ร านขนมไทย "แม ท พย " 6 นางสาว ธนภร ส ตยาน ร กษ ร านขายอาหารส ตว และพ นธ ข าว แปรร ปผลไม กวน ท าให เป นร ปดอกไม "ร าน 7 นาง น ตยา กาแก ว ค ณน ต" 8 นาย น ต อาร ยาภ น นท ขายอส งหาร มทร พย บ านจ ดสรร 9 นาย น ก ล อ นทร ข น จ าหน ายป ยม ลค างคาว 10 นาง ปว นร ตน พงษ อภ ธนาภ ทร ส งออกอาหาร "ห.จ.ก พ.ท.พ เทรดด ง จ าก ด" 11 นาง พจนา จร งก ล บ านผ างานท าม อ 12 นางสาว พจมาน ข นทอง ป ยน าช วภาพ "เบสโกลด " 13 นาย พย บ ไพรส งห ขนมจ นโบราณแท "คร เป า" 14 นาย พรต ส รว ฒนาน นท ห ตถกรรมห นอ อนหนองกระโดน 15 นางสาว พ ชรธ ดา วงศ ว ลาว ณย ผล ตและจ าหน ายอาหารว าง "snack" 16 นางสาว พ ชร นทร มกราพ นธ กวดว ชา Class Room 17 นางสาว ระว วรรณ ไกรน ตย ร านเสร มสวย "Dawan hair&nail" 18 นางสาว ร กษ ณาล ช ช วย งานป กผ าระบบคอมพ วเตอร "ร านษ ณางานป ก" 19 นาย ร ชกร จ ยพงศ ผ าม าน-ตกแต งภายใน 20 นางสาว ร ตนาภรณ แก วมณ ป มน าม น "ห.จ.ก.ทร พย มณ ป โตรเล ยม" 21 นางสาว ฤท ย ร งโรจน ร ตนากร น าส มสายช จากผลไม ผสมน าผ ง "ธาราท พย บ โปรด กส " สถาบ นภ ม ป ญญสร างสรรค

19 ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรม ภาคท 3 22 นางสาว วราร ตน ท พว มลร ตน ช ย สถาบ นพ ฒนาภาษา Genius English 23 นาย ว ชระ ขจรว จ ตร ผล ตอาหารปลา "ตรา M.T" 24 นางสาว ว นทนา แก วงาม ฟาร มปลา "bestfish 4 U" 25 นางสาว ว ภาว แตงนารา ร านก วยเต ยว "ชมวาน" 26 นาง ว ไลพร ม วงสวน ดอกไม ประด ษฐ จากขนมหวาน "ร านค ณยาย" 27 นาง ว ไลร ตน ประดา ร านอาหารเพ อส ขภาพ "บ านทอฝ น" 28 นางสาว ส ร ก ลยา วงศ ว ลาว ณย ผล ตและจ าหน ายอาหารว าง "snack" 29 นางสาว ส ก ญญา ส ทธ พงศ ศ ทธ ร านอาหาร "ป ามา" 30 นางสาว ส จ รา โพธ ทอง จ าหน ายป ยเม ด 31 นาง ส ดคน ง เล ยงส ข อาหารเพ อส ขภาพ "Happy eat&health" 32 นางสาว ส ธาส น ส พ ชญางก ร ข าวเกร ยบ "ส ธาส น " 33 นาง อมรา อ นทร ข น ร านกาแฟสด "โต เต ค อฟฟ " 34 นาย อ ศว น เอ ยมสะอาด ร านเคร องเข ยน "IQ stationery" 35 นางสาว เอมวณ ชย มงคล ร านนวดแผนไทย สถาบ นภ ม ป ญญสร างสรรค

20 ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 3 รายงานการด าเน นงาน การเพ มท กษะการประกอบการ จ ดให ม การถ ายทอดความร เช งเทคน คเฉพาะด าน เพ อเพ มพ นความร และท กษะท จะสามารถ น าไปปร บใช ในการด าเน นธ รก จได จร ง และ/หร อการให ค าปร กษาแนะน า โดยเป ดโอกาสให ผ เข าร วม โครงการน าป ญหาและอ ปสรรค หร อความเส ยงท อาจเก ดข นในการจ ดต งธ รก จเข าปร กษาแนะน าด านต างๆ เช น การผล ต/การบร การ/การหาช องทางการตลาด ฯลฯ รวมจ านวน 18 ช วโมง ในว นท พฤษภาคม 2555 ณ ห องโรงแรมเเกรนด ว ษณ พลาซ า อ.เม อง จ.นครสวรรค โดยจ ดให ม ว ทยากร จ านวน 2 ท าน ภาพแสดง ก จกรรมถ ายทอดความร เช งเทคน คเฉพาะด าน สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค

21 ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 3 รายงานการด าเน นงาน การศ กษาด งาน สร างโอกาสธ รก จ ทางสถาบ น ฯ ได จ ดให ม การศ กษาด งานสถานประกอบการต วอย างท เหมาะสม โดยค ดเล อกสถาน ประกอบการท สอดคล องก บประเภทธ รก จท กล มผ เข าร วมโครงการ ให สอดคล องก บแนวค ดธ รก จ เพ อให เก ด แนวค ด การจ ดต งหร อขยายธ รก จ เป นแรงข บเคล อน / หร อเป นต นแบบในการจ ดต งธ รก จ และสามารถเป นแนวทางกระต นให เก ดแนวค ดการบร หารจ ดการธ รก จของตนเอง พร อมด วยการสานเป นเคร อข ายธ รก จ หร อแลกเปล ยนม มมองก บเพ อน ผ ประกอบการ 1 แห ง ในว นท 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงงานเฉาก วยชาก งราว จ.ก าแพงเพชร ภาพแสดง บรรยากาศการศ กษาด งาน ณ เฉาก วยชาก งราว สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค

22 ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 3 รายงานการด าเน นงาน สถาบ นภ ม ป ญญาสร างสรรค

23 โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) บร หารโครงการ โดย กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การส งเสร ม / กระต นให เก ดการจ ดต งหร อขยายธ รก จ ทางสถาบ น ฯ ได จ ดก จกรรมเสร ม เพ อสร างโอกาสด านส อการตลาดต นแบบเพ อใช ในการน าเสนอ ผล ตภ ณฑ หร อบร การส สาธารณะ หร อใช ในการเร มด าเน นธ รก จ เพ อสร างความม นใจในการก าวส การเป น ผ ประกอบการใหม การจ ดก จกรรมเสร มด งกล าว ทางสถาบ น ฯ ได ออกแบบเคร องม อในการเข าถ งตลาดในร ปแบบ ต าง ๆ ก นไป ให สอดคล องเหมาะสมก บประเภทส นค าหร อบร การของผ เข าร วมโครงการ เป นรายกรณ ๆ ไป เช น กรณ ผ ประกอบการท ม ความพร อมในด านส นค า และบร การบางราย ทางสถาบ น ฯ ได ต ดต อให ส งร ปส นค าและ บร การ รวมถ งรายละเอ ยดต าง ๆ เพ อประชาส มพ นธ และเป ดตลาดใหม ให แก ผ ประกอบการทางเว บไซด ชอปป ง shopping,www.shoppingmall.com ธ รก จบางรายช วยปร บจ ดท าป ายหน าร านให คนเห นสะด ดตา บางรายกระต นโดยการเช อมโยงหาล กค าให มาใช บร การ เป นต น สถาบ นภ ม ป ญญสร างสรรค

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information