รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน วยงาน วางแผนย ทธศาสตร ด านเศรษฐก จและส งคมให ก บประเทศ (Strategic Planning Agency) ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นของการพ ฒนาองค กรไปส การเป นองค กรฐานความร (Knowledge-Based Organization) ซ งม งเน นการสร าง กระจาย และการใช องค ความร เป นฐานใน การข บเคล อนงานย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ เพ อให สามารถตอบสนองต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งในระด บประเทศและโลก โดยได ร เร มด าเน นการพ ฒนาระบบจ ดการ องค ความร ขององค กรต งแต ป 2547 เป นต นมา โดยเป นส วนหน งของการปร บเปล ยนองค กร (Organization Transformation) โดยได ก าหนดว ตถ ประสงค ในการพ ฒนาระบบ KM ด งน 1. เพ อสร างและพ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร ใน สศช. ให เป นกลไกช วยยกระด บ ประส ทธ ภาพการท างานของเจ าหน าท สศช. ไปส ระด บท ส งข น 2. เพ อเตร ยมความพร อมโดยการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศเข าใจและใช เทคโนโลย ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและเสร มสร างฐาน ความร ระยะยาว และเพ อเสร มสร าง สมรรถนะและยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต งานของบ คลากรโดยรวม 2. แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ในการจ ดท าแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 สศช. ได น อมน าปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในท กกระบวนการ ต งแต การวางแผน การระดมความค ดเห นจากท กภาคส วน เพ อน ามาก าหนดเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ ในระยะต อไป ส งส าค ญท ท กส วนราชการต อง ร วมก นด าเน นการค อ การข บเคล อนแผนพ ฒนาฉบ บฯ ท 10 ไปส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพและ เป นไปตามเป าหมายท ก าหนดไว รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 1

2 แนวค ด หล กการ เง อนไข ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ทางสายกลาง แนวทางการด ารงอย การปฏ บ ต ตน ในท กระด บ ครอบคร ว ช มชน ร ฐ - ในการพ ฒนา บร หารประเทศ พอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก น ในต วท ด ความรอบร ค ณธรรม ความเพ ยร ความร ในต วคน ใน หล กว ชา รอบคอบ ระม ดระว ง ซ อส ตย ส จร ต อดทน ขย นหม นเพ ยร ม สต เป า ประสงค เช อมโยงว ถ ช ว ต/เศรษฐก จ/ส งคม/ส งแวดล อม/การเม อง สร างสมด ล/ม นคง/เป นธรรม/ย งย น พร อมร บการเปล ยนแปลง ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาช ถ งแนวทางการด ารงอย และปฏ บ ต ตนของประชาชนใน ท กระด บ ต งแต ระด บครอบคร ว ระด บช มชน จนถ งระด บร ฐ ท งในการพ ฒนาและบร หารประเทศให ด าเน นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมเพ อให ก าวท นต อย คโลกาภ ว ฒน ส าน กงานก.พ.ร. และสศช. จ งเป นหน วยงานหล กท สน บสน นให ท กส วนราชการด าเน นการพ ฒนาองค ความร ตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเป นแนวทางท จะพ ฒนาให ส วนราชการนม รากฐาน การปฏ บ ต ราชการท ม นคงและเข มแข งอย างย งย น สามารถท างานด วยความโปร งใส ม ความเป นธรรม ม ความประหย ด และม ประส ทธ ภาพ โดยเน นการพ ฒนาความร ค ค ณธรรม 9 การประย กต ใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ก บบร บทการพ ฒนาประเทศ คนเป นศ นย กลาง บนพ นฐานด ลยภาพเช งพลว ตร คน ส งคม ช มชน เศรษฐก จ ทร พยากรฯ ธรรมาภ บาล พอประมาณ ม เหต ผล ความรอบร ค ณธรรม ความเพ ยร ม ภ ม ค มก น ด ลยภาพจ ตใจ-ว ตถ ชนบท-เม อง ด ลยภาพภายใน จ ดการความเส ยง/ ภ ม ค มก น ด ลยภาพภายใน- โลกาภ ว ตน อน ร กษ -ใช ประโยชน ด ลยภาพภายใน แข งข น-กระจายประโยชน อย างเป นธรรม กระจายอ านาจ อย างเป นธรรม การพ ฒนาค ณภาพคน ส งคม แห งศ ลธรรม ฐานความร การสร างความเข มแข งของ ช มชนท องถ น พ ฒนาเคร อข าย เช อมโยงส ภายนอก การพ ฒนาเศรษฐก จไทยบน ฐานการผล ตท แข งแกร งด วย องค ความร สร างค ณค าเพ ม การสร างความม นคงของฐาน ทร พยากร ความหลากหลาย ทางช วภาพ ค ณภาพ สวล. การเสร มสร างระบบและ ว ฒนธรรมธรรมาภ บาล และประชาธ ปไตย พ งพาตนเอง ปร บต วร เท า ท นโลก สร างภ ม ค มก น แก ครอบคร ว ช มชน ส งคม ประเทศ ส งคม อย เย น เป นส ข ร วมก น ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป 2550 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ต วช ว ด เร อง ระด บความส าเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร (น าหน กร อยละ 3) ได ก าหนดให ส วนราชการด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ อย างน อย 2 องค ความร จากประเด นย ทธศาสตร ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ สศช. และ อย างน อย 1 องค ความร จะต องเก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง ตามแนวทางท ส าน กงานก.พ.ร. และ สถาบ นเพ มผลผล ต ได ก าหนดกรอบค ม อการด าเน นงานตามต วช ว ดการจ ดการความร ด งน 11 รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 2

3 4.1 คณะท างานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร ได ร วมก นก าหนดองค ความร ท จ าเป นอย าง น อย 3 องค ความร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาคนและส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร องค ความร 1 : การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม องค ความร 2 : การพ ฒนาคนและส งคม องค ความร 3 : การสร างส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การสร างความเข มแข งของช มชนและส งคมเป น รากฐานท ม นคงของประเทศ องค ความร 1 : การสร างความเข มแข งของช มชนและส งคมเป นรากฐานท ม นคงของประเทศ องค ความร 2 : การพ ฒนาด ชน ช ว ดความอย เย นเป นส ข องค ความร 3 : การพ ฒนาข อม ลต วช ว ดการบร หารจ งหว ดแบบบ รณาการ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การปร บโครงสร างเศรษฐก จให สมด ลและย งย น องค ความร 1 : การว เคราะห ภาวะเศรษฐก จไทยรายไตรมาสและการ ประมาณการเศรษฐก จ องค ความร 2 : การจ ดท าและประกาศต นท นโลจ สต กส ต อ GDP องค ความร 3 : การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : การพ ฒนาบนฐานความหลากหลายทางช วภาพและ การสร างความม นคงของฐานทร พยากรและส งแวดล อม องค ความร 1 : การประเม นผลการบร หารจ ดการน า องค ความร 2 : การจ ดการมลพ ษทางน า องค ความร 3 : การจ ดการส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 3

4 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : การเสร มสร างธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการ ประเทศส ความย งย น องค ความร 1 : การประเม นความค มค าในการปฏ บ ต ภารก จของร ฐ องค ความร 2 : การจ ดท ารายงานประจ าป องค ความร 3 : ต วช ว ดเพ อประเม นผลการปฏ บ ต งาน 4.2 จากมต ท ประช มคณะท างานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร สศช. คร งท 1/2550 เม อว นท 24 มกราคม 2550 ได ม มต ค ดเล อกองค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร จ านวน 2 เร อง ด งน แผนการจ ดการความร แผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาคนและส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร พ ฒนาคนให ม ค ณธรรม น าความร เก ดภ ม ค มก น พ ฒนาเด กและเยาวชนให ม จ ตใจด งาม ม ส าน กสาธารณะ ม สต ป ญญา เพ มพ น ความร และท กษะให แก แรงงาน เร งผล ต น กว ทยาศาสตร /น กว จ ย ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต และจ ดการองค ความร ท องถ นและสม ยใหม ย ทธศาสตร การพ ฒนา ค ณภาพคนและ ส งคมไทยส ส งคม แห งภ ม ป ญญาและ การเร ยนร เสร มสร างส ขภาวะคนไทย ให แข งแรง พ ฒนาระบบการร กษา ควบค ก บการป องก น และฟ นฟ ร างกาย/จ ตใจส งเสร มการบร โภค ท ปลอดภ ยใช สม นไพรภ ม ป ญญาไทย ร วมก บเทคโนโลย สะอาด ในการผล ต ลดละเล ก พฤต กรรมเส ยง ต อส ขภาพ เสร มสร างคนไทยอย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข สร างครอบคร วให เข มแข ง สร างหล กประก นท ม นคงทางเศรษฐก จ ส งคม ให ประชาชน ด านอาช พ สว สด การส งคม การออม การด ารงช ว ตท ปลอดภ ยสงบส ข รวมท งขยายบร การ ส งคมแก ผ ส งอาย ผ พ การ ผ ด อยโอกาส 18 องค ความร ท จ าเป น : การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม เหต ผลท เล อกองค ความร : ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ได เน นการน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ในการบร หารและ พ ฒนาท กภาคส วนของส งคม โดยในส วนของการพ ฒนาคนในช มชนใช การ ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนเพ อพ ฒนาคนในช มชน โดยสร างความ เข าใจให คนในช มชนเห นค ณค าและน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงไปปฏ บ ต ให ม รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 4

5 ความสามารถในการพ งตนเอง ม สมด ลในการด าเน นช ว ตและการใช ท นทาง เศรษฐก จ ส งคม และทร พยากรธรรมชาต อย างสมด ล ใช ค ณธรรมน าความร และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง น าไปส ช มชนอย เย นเป นส ขร วมก น ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ระด บความส าเร จ ของการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ระด บช มชนและส งคม แผนการจ ดการความร แผนท 2 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การปร บโครงสร างเศรษฐก จให สมด ลและย งย น สน บสน นให เก ดการแข งข นท เป นธรรม และ กระจายผลประโยชน การพ ฒนาอย างเป นธรรม ส งเสร มการแข งข นการประกอบธ รก จอย างเสร และเป นธรรม กระจายการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานส ภ ม ภาคอย างสมด ล เป นธรรม เพ มประส ทธ ภาพการให บร การ ระบบการเง นฐานราก ด าเน นนโยบายการคล งเพ อส งเสร มการกระจายรายได ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จ ให สมด ลและย งย น ปร บโครงสร างการผล ต ปร บโครงสร างภาคเกษตร/ อ ตสาหกรรม/บร การ พ ฒนาป จจ ยสน บสน นการปร บ โครงสร างการผล ต สร างภ ม ค มก นระบบเศรษฐก จ บร หารเศรษฐก จส วนรวมให ม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มการออม เพ มทางเล อกระดมท น เพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน เร งร ดใช พล งงานทดแทน องค ความร ท จ าเป น : การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อเป นการสน บสน นการบร หารราชการจ งหว ดแบบ บ รณาการ การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) จ งเป นองค ความร หล ก ท ส าค ญท ต องอาศ ยความช านาญเฉพาะ และเป นงานว ชาการท ต องการ ผ จ ดท าท เป นผ ร เข าใจน ยามและว ธ การค านวณอย างม ค ณภาพและ มาตรฐานอย างแท จร ง ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนจ งหว ด เป าหมายท ได ร บการตรวจสอบและต ดตามประเม นผลการท า GPP จ งหว ด 20 รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 5

6 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ตามแผนการจ ดการความร ส าน กงานฯ จะม งเน นก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ในท กระด บ ต งแต ช มชนน กปฏ บ ต (Cops) ระด บเจ าหน าท สศช. ในองค กร และระหว างองค กร เพ อผล กด นให การจ ดการองค ความร เร องการ ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม และการค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดให เป นไป ตามเป าหมายท ก าหนด โดยม งเน นการด าเน นการตามก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด งน แผนท 1 องค ความร เร องการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม เน นก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ในกล มช มชนน กปฏ บ ต (CoP) ค อกล มงาน เศรษฐก จพอเพ ยง การสร างแนวทางการน อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการปฏ บ ต ภารก จ ของส าน กงานฯ แก ข าราชการ สศช. การเผยแพร แลกเปล ยนแนวค ดการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงผ านเวท การเสวนา/ ประช ม/ส มมนา ท งในและนอกองค กร แผนท 2 องค ความร เร องการค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด เน นก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ในกล มช มชนน กปฏ บ ต (CoP) ค อ เจ าหน าท จาก ส าน กบ ญช ประชาชาต ท ร บผ ดชอบงานด าน GPP การสร างองค ความร ให แก ผ ปฏ บ ต งาน GPP ในส าน กงานเศรษฐก จและส งคมภาค ต างๆ เพ อให ม ความเข าใจ และม องค ความร เป นมาตรฐานเด ยวก น การสร างองค ความร และตรวจสอบผลการจ ดท า GPP ของจ งหว ดเป าหมายเพ อให เป นไปตามค ณภาพและมาตรฐานท ก าหนด รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 6

7 การด าเน นการด านการจ ดการความร การจ ดการความร การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (Gross Provincial Products :GPP) เป นข อม ลรายได ประชาชาต ท จ าแนกรายการ เป นรายพ นท ในขอบเขตจ งหว ด การจ ดท าข อม ลน เป นส วนหน งของระบบบ ญช ประชาชาต ของประเทศ ไทย ป จจ บ นด าเน นการโดยส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ม การรายงานเผยแพร ต อเน องเป นประจ าท กป ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) เป นข อม ลรายการเด ยวท สามารถอธ บายภาพรวมด านเศรษฐก จของจ งหว ดได เน องจากเป นการประมวลรวมรายได ท มาจากก จกรรมการผล ตท งหมด ท ด าเน นการอย ในพ นท ของ จ งหว ด โดยใช พ นฐานแนวความค ดเช นเด ยวก บการจ ดท าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) ของประเทศ ต วเลข GPP น บเป นเคร องช ท แสดงท งขนาด (Volume) ของ รายได จากการผล ตของจ งหว ด และสามารถใช อธ บายท ศทางการขยายต วทางเศรษฐก จ (Economic Growth) ในช วงเวลาต างๆ รวมท งสามารถแสดงโครงสร างการผล ต ท ม การเปล ยนแปลงไปท งใน ระยะส นและระยะยาว ด งน น GPP จ งเป นข อม ลหล กท สามารถใช ในการต ดตามภาวะเศรษฐก จและการ น าไปใช เป นเคร องม อในการวางแผนพ ฒนาจ งหว ด การจ ดท าผล ตภ ณฑ จ งหว ดตามกรอบแนวค ดของระบบบ ญช ประชาชาต สามารถจ ดท าได 2 ว ธ ค อ 1) การจ ดท าผล ตภ ณฑ จ งหว ดโดยว ธ การทางตรง หร อเร ยกว าเป นว ธ Bottom up เป นการ จ ดเก บข อม ลก จกรรมการผล ตท กก จกรรมท เก ดข นจร งในพ นท ของแต ละจ งหว ด และน ามา ค านวณหาม ลค าเพ มตามว ธ การท สอดคล องก บระบบบ ญช ประชาชาต ตามมาตรฐานสากล ซ งต องใช ข อม ลพ นฐานท ส าค ญ ค อ ข อม ลม ลค าการผล ตส นค าและบร การ และข อม ล ต นท นการผล ตของก จกรรมการผล ตท กชน ดในพ นท จ งหว ด ผลท ได จากว ธ การน จะม ข อด ในด านการให ภาพรายละเอ ยดโครงสร างประเภทก จกรรมการผล ต ซ งเป นแหล งท มาของ รายได ของจ งหว ด สามารถน าไปใช ประโยชน ในแง การศ กษาว เคราะห สถานะทางเศรษฐก จ ของจ งหว ดในเช งล ก อย างไรก ตาม หากม ข อจ าก ดด านข อม ลท ไม อาจจ ดเก บรวบรวมได ใน พ นท ของจ งหว ด อาจจ าเป นต องแก ป ญหาด วยการน าว ธ การทางอ อมมาผสมผสานเพ อให ได ผลการจ ดท าข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ดครบถ วนสมบ รณ ท กก จกรรมการผล ต 2) การจ ดท าผล ตภ ณฑ จ งหว ดโดยว ธ ทางอ อม ด าเน นการโดยใช ว ธ การกระจาย ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (GDP) จากในระด บภาพรวมพ นท ท งประเทศ จ าแนก ย อยออกมาเป นต วเลขผล ตภ ณฑ รายจ งหว ด แต ก ต องจ ดท าในรายละเอ ยดท กก จกรรมการ ผล ตท กรายการเช นก น ว ธ การน เร ยกว าเป นว ธ การ Top down ซ งในป จจ บ น สศช. ใช ว ธ การน เป นว ธ หล ก เน องมาจากการขาดแคลนข อม ลพ นฐานทางด านม ลค าการผล ตและ ต นท นการผล ตส นค าและบร การรายจ งหว ดท จะน ามาใช ในการค านวณโดยว ธ ทางตรง รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 7

8 ว ธ การทางอ อมน ม ข อจ าก ดหลายประการ อย างไรก ตาม ผลการจ ดท าข อม ลผล ตภ ณฑ ภาค และจ งหว ดท ได จากว ธ การน สามารถน าไปใช ประโยชน ในแง การว เคราะห การเต บโตและ โครงสร างทางเศรษฐก จของจ งหว ดได เป นอย างด ในระด บหน ง ส บเน องมาจากนโยบายร ฐบาลท สน บสน นการกระจายอ านาจจากส วนกลางไปย งท องถ น เพ อให ท องถ น สามารถพ งตนเองและปกครองตนเองได โดยให ความส าค ญก บบทบาทผ ว าราชการจ งหว ด และ องค กร ปกครองส วนท องถ น รวมถ ง ภาคประชาส งคม เพ อร วมก นร บผ ดชอบความอย เย นเป นส ขของประชาชน ด งน น จ งม การจ ดท าย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนนโยบายด งกล าวไปส การปฏ บ ต ซ งการข บเคล อน ย ทธศาสตร ด งกล าวต องอาศ ยข อม ลพ นฐานในแต ละพ นท และหน งในบรรดาข อม ลด งกล าว ได แก ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (Gross Provincial Product: GPP) สศช. ซ งม ภารก จในการจ ดท า GPP จ งได ให การสน บสน นทางว ชาการเพ อให แต ละจ งหว ดสามารถ จ ดท า GPP ตามว ธ การ Bottom up ได เอง ซ งเป นกระบวนการจ ดท าข อม ลจากพ นท โดยตรง เพ อท ก จ งหว ดม ข อม ลท ถ กต อง ท นสม ย และสะท อนข อเท จจร งในพ นท ซ งจะน าไปใช เป นประโยชน ในการ วางแผนและก าหนดนโยบายเพ อการพ ฒนาจ งหว ดได อย างแท จร ง โครงการฯ น ได เร มด าเน นการในป 2548 โดยให ความร ทางว ชาการ และการต ดตามประเม นผลการจ ดท า GPP แก จ งหว ดน าร อง 8 จ งหว ด และ ในป 2549 ได ขยายผลไปย ง 34 จ งหว ด และ อ ก 33 จ งหว ด ในป 2550 กล มจ งหว ดเป าหมาย 33 จ งหว ดในป งบประมาณ 2550 ภาคเหน อ เช ยงใหม ตาก นครสวรรค ล าพ น แม ฮ องสอน พ ษณ โลก เพชรบ รณ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ บลราชธาน ยโสธร ศร สะเกษ ส ร นทร นครราชส มา บ ร ร มย นครพนม อ ดรธาน ขอนแก น ภาคกลาง กาญจนบ ร ราชบ ร นครปฐม สม ทรสาคร ประจวบค ร ข นธ สม ทรปราการ ฉะเช งเทรา นครนายก นนทบ ร ตราด ระยอง ชลบ ร จ นทบ ร ภาคใต สงขลา ป ตตาน ยะลา นราธ วาส โครงการฯ น ประกอบด วย 2 ก จกรรมหล ก ได แก 1) การฝ กอบรมหล กส ตรการจ ดท าและว เคราะห GPP ตามว ธ Bottom up ระหว าง ว นท 5-21 ม ถ นายน 2550 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1)ให บ คลากรในแต ละ จ งหว ดท ได ร บมอบหมายในการจ ดท า GPP ม ความร ในการว เคราะห และ ตรวจสอบข อม ลอย างถ กต องตามหล กว ชาการท สอดคล องก บระบบบ ญช ประชาชาต 2) ให ม ความร และท กษะในการเข ยนรายงานภาวะเศรษฐก จจ งหว ด โดยใช ฐานข อม ล GPP ในแต ละสาขาการผล ต หล กส ตรการฝ กอบรมแบ ง ออกเป น 2 ห วข อหล ก ได แก 1) แนวทางการประมวลข อม ลจากการส ารวจ ต วอย าง และการขจ ดค าความคลาดเคล อนทางสถ ต ซ งบรรยายโดย เจ าหน าท รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 8

9 จากส าน กสถ ต แห งชาต และ 2) การตรวจสอบว เคราะห ผลการจ ดท า GPP บรรยายโดย เจ าหน าท จากส าน กบ ญช ประชาชาต ม ผ เข าร บการอบรมคร งน 787 คน 2) การสน บสน นทางว ชาการและต ดตามประเม นผลการจ ดท า GPP ของ 33 จ งหว ด ซ งส าน กบ ญช ประชาชาต และส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคท ง 4 ภาค ร วมก นสน บสน นทางว ชาการโดยการลงพ นท แต ละจ งหว ด จ งหว ดละ 2 คร ง พร อมท งต ดตามและประเม นผลการจ ดท า GPP ของจ งหว ดด งกล าว 2. กระบวนการจ ดการความร 2.1 การก าหนดองค ความร ท จ าเป นส าหร บใช งาน เพ อให การด าเน นงานค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดม แนวค ด การใช ค าจ าก ดความ รวมท งร ปแบบในการค านวณท เป นไปในท ศทางเด ยวก นท ก จ งหว ด จ งต องก าหนดองค ความร โดยกรอบภาพกว างท เป นมาตรฐานสากลโดยย ดองค ความร หล กตาม ระบบบ ญช ประชาชาต 2.2 การจ ดหมวดหม ความร ม การจ ดหมวดหม ความร ต าง ๆ ได แก ความร ทางด านสถ ต เก ยวก บการ ส มต วอย างข อม ล การประมาณค าประชากร ความร ในการจ าแนกหมวดหม สาขาการผล ต ความร ใน การค านวณม ลค าเพ มในสาขาการผล ตต าง ๆ 2.3 กระบวนการถ ายทอด / แลกเปล ยนเร ยนร บ คลากรท ด าเน นการจ ดท า GPP แบบ Bottom up ท ง 75 จ งหว ด (ไม รวม กทม.) ในคณะท างานรายสาขาการผล ต 16 สาขา เจ าหน าท ส าน กบ ญช ประชาชาต และส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคท ง 4 ภาค ม การถ ายทอด และแลกเปล ยนความร ก นโดยตลอดต อเน อง เน องจากเจ าหน าท ส าน กบ ญช ประชาชาต จะม ความร ในด านทฤษฎ หล กการ แต เจ าหน าท ในจ งหว ดและส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคจะม ความร และทราบข อเท จจร งของข อม ล ต าง ๆ ในจ งหว ด จ งจ าเป นต องม การปร กษา หาร อ ถ ายทอด และเร ยนร ซ งก นและก น 2.4 การใช ICT สน บสน นกระบวนการจ ดการความร โดยใช web site สศช. เป นส อกลางในการ ถ ายทอดองค ความร ต าง ๆ ข าวสาร ข อม ล ให แก คณะท างาน และเจ าหน าท ท ด าเน นการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด รวมถ งผ สนใจท วไป 3. บ คลากร 3.1 ผ บร หารความร รองเลขาธ การ อาคม เต มพ ทยาไพส ฐ ผ อ านวยการส าน กบ ญช ประชาชาต (นางวน ดา มหาก จ) และผ เช ยวชาญฯ ระด บ 9 (นายนพพร มน ญผล และ นายส ร ยา จ นทรกระจ าง) ส าน กบ ญช ประชาชาต เป นผ ก าหนดเป าหมายของการจ ดการความร การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด แบบ Bottom up 3.2 ท มงานจ ดการความร เพ อให คณะท างานฯ ท ง 75 จ งหว ดสามารถจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด แบบ Bottom up ได จ งจ ดให ม ว ทยากรจากส าน กบ ญช ประชาชาต ให การสน บสน นทางว ชาการแก คณะท างานฯ โดยเด นทางไปสน บสน นท จ งหว ด และจ ดให ความร ท กทม. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 9

10 3.3 การจ ดท มงาน ในการสน บสน นทางว ชาการ ได จ ดท มงานท งหมด 8 ท ม โดยให เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผนระด บ 8 ของส าน กบ ญช ประชาชาต เป นห วหน าท ม และเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผนอ น ๆ ของส าน กบ ญช ประชาชาต เป นท มงาน 4. เน อหาความร 4.1 ความร ทางด านสถ ต เน องจากการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด จ าเป นต องใช ข อม ลจากการ ส ารวจ จ งต องม ความร เก ยวก บการส มต วอย าง การประมาณค าประชากร การขจ ดค าความคลาดเคล อน ของข อม ล 4.2 ความร ทางด านเศรษฐศาสตร และระบบบ ญช ประชาชาต ส วนท เก ยวเน องก บการค านวณ ผล ตภ ณฑ จ งหว ด โดยม สาระหล กค อ ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) เป นข อม ลรายได ประชาชาต ท จ าแนก รายการเป นรายพ นท ในขอบเขตของจ งหว ด หร อ หมายถ ง ม ลค าการผล ตส นค าและบร การข นส ดท าย ของจ งหว ด ซ งม ค าเท าก บ ม ลค าเพ ม (Value added) จากก จกรรมการผล ตส นค าและบร การท กชน ดท ผล ตข นในขอบเขตจ งหว ด ด งสมการ ม ลค าเพ ม = ม ลค าการผล ต ค าใช จ ายข นกลาง Value added (VA) = Gross output (GO) - Intermediate Cost (IC) โดยท ม ลค าการผล ต ค อ ม ลค าผลผล ตท ผล ตได ท งหมดในรอบป ค าใช จ ายข นกลาง ค อ ค าใช จ ายของผ ผล ตในการซ อส นค าและบร การ เพ อ น ามาใช ในข นตอนการผล ตของตนเองเพ อให ได ส นค าชน ดใหม โดยท ส นค าและ บร การท จ ดหามาน นถ กใช หมดส นไปในกระบวนการผล ต (ภายใน 1 ป ) ม ลค าเพ ม ค อ ผลต างระหว างม ลค าการผล ต และ ค าใช จ ายข นกลาง 4.3 ความร ในการว เคราะห ผลการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ในกระบวนการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด คณะท างานจะต องสามารถว เคราะห ความเปล ยนแปลงของม ลค าเพ มของก จกรรมต าง ๆ ใน สาขาการผล ตท ร บผ ดชอบได ว าม สาเหต มาจากอะไร และสะท อนก บสถานการณ หร อข อเท จจร งหร อไม อย างไร ความร ท จะใช ในการน เป นความร ท เก ดจากประสบการณ ในการจ ดท า และข อม ลแวดล อมต าง ๆ 4.4 ความร ในการน าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดไปใช ในการวางแผน / ว เคราะห ต าง ๆ คณะท างานฯ ของจ งหว ดต องน าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดไปว เคราะห ศ กยภาพการผล ต ท ศทาง แนวโน ม และขนาดของ เศรษฐก จของจ งหว ด โดยใช ความร เก ยวก บการหาอ ตราขยายต ว โครงสร าง แหล งท มาของการขยายต ว ด ชน ราคาผล ตภ ณฑ จ งหว ดรวมและของสาขาการผล ตต าง ๆ เพ อวางแผน ก าหนดท ศทางการผล ต การ ขยายต วของเศรษฐก จของจ งหว ด รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 10

11 5. ผลการด าเน นงานจ ดการความร ในรอบ ม.ค ก.ย ด าเน นการฝ กอบรมหล กส ตรการจ ดท าและว เคราะห GPP ตามว ธ Bottom up 3 โดยร นท 1 ว นท 6-7 ม ถ นายน 2550 ร นท 2 ว นท ม ถ นายน 2550 และร นท 3 ว นท ม ถ นายน 2550 ม ผ เข าร บการอบรมรวมท งหมด 787 คน 5.2 ให การสน บสน นทางว ชาการและต ดตามประเม นผลการจ ดท า GPP ของ 33 จ งหว ด โดยส าน ก บ ญช ประชาชาต และส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคท ง 4 ภาค ได ด าเน นการลงพ นท จ งหว ดละ 2 รอบ โดยรอบแรกด าเน นการในช วงเด อนเมษายน - ม ถ นายน 2550 และรอบท สองด าเน นการในช วง เด อนกรกฎาคม ก นยายน การจ ดการองค ความร เก ยวก บการค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) แบบ Bottom up ผ าน web site ของ สศช. ณ 31 ก นยายน รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 11

12 2. GPP 3. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 12

13 4. 5. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 13

14 6. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 14

15 การจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคม เพ อส งเสร มให ประชาชนท กระด บน าหล ก ปร ชญาฯ ไปเป นพ นฐานในการด าเน นช ว ต อ นจะน าไปส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ประชาชนสามารถ พ งตนเองได ช มชนม ความเข มแข งส งคมอย เย นเป นส ขและประเทศม นคงโดยการรณรงค สร างความร ความเข าใจท ถ กต องแก แกนน าช มชนและเคร อข าย การพ ฒนาแกนน าช มชนต นแบบและเคร อข าย และ การจ ดท าส อเพ อเผยแพร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงแก ช มชนและส งคม เพ อขยายผลให คนในช มชนซ ง เป นคนส วนใหญ ของประเทศได เร ยนร และน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงไปประย กต ใช ก บตนเองและช มชน ม การใช ช ว ตบนพ นฐานของการร จ กต วเอง การค ดพ งพาตนเองและพ งพาก นและก น ร จ กพ ฒนาตนเอง ในการด าเน นก จกรรมต างๆ ท ม กระบวนการพ ฒนาตามล าด บข นตอน เร มจาก การพ งตนเองในระด บ ครอบคร วในเร องป จจ ยส แล วพ ฒนาตนเองให สามารถอย ได อย างพอเพ ยง ม ความส าค ญต อการพ ฒนา คนและช มชนให เป นรากฐานการพ ฒนาท ม นคงของประเทศ รวมท งการต ดตามประเม นผลการ ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงในระด บช มชน การระดมความค ดเห นจากแกนน าช มชนและภาคประชา ส งคม และการศ กษาช มชนเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความส าค ญต อการก าหนดแนวทางการพ ฒนาในระยะ ต อไปเช นเด ยวก น เพ อให การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคมด งกล าวม การด าเน นงานและ การพ ฒนาอย างต อเน อง จ งม ความจ าเป นท จะต องม การจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ส ช มชนและส งคม โดยม เป าหมายให ม การประมวลความร ของการข บเคล อนฯ ใช ความร ให เป น ประโยชน ม การพ ฒนาความร และใช ความร ขยายผลการข บเคล อนฯให กว างขวางข น และการจ ดการ ความร น ก อให เก ดการพ ฒนาคนท เป นผ ปฏ บ ต งาน ส งผลให การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชน และส งคมม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลย งข น ม องค ความร และคน ช มชนต นแบบเพ มข น โดยจะ ด าเน นการจ ดการความร ท งการค นหา การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บ การจ ดระบบการใช หร อ เผยแพร การแลกเปล ยน การประย กต ใช การสร างเคร องม อเพ อการเร ยนร รวมท งความร ในเร อง กระบวนการข บเคล อนงานซ งเป นความร ของเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานให กลายเป นความร ของกล มงาน เศรษฐก จพอเพ ยงและ สศช. ๑.กระบวนการการจ ดการความร ๑.๑ การก าหนดความร ท จ าเป นส าหร บใช งาน การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและ ส งคม ม เป าหมายท ช ดเจนล าด บแรกในการสร างความร ความเข าใจให ก บช มชนและส งคม จ งต องใช ท ง ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อสร างความเข าใจให ก บช มชนและส งคม และความร ท เก ยวข องก บช มชน และกระบวนการสร างช มชนเข มแข ง โดยความร ท ม อย แล ว ค อ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง แผนพ ฒนาฯฉบ บท 10 และย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชน การสร างขบวนการข บเคล อน เศรษฐก จพอเพ ยง กรณ ศ กษาช มชนเศรษฐก จพอเพ ยง องค ความร ท เก ดจากการด าเน นการตามโครงการ จ ดการความร และขยายผลแผนช มชนเพ อแก ไขป ญหาความยากจนและส งคม รายงานการพ ฒนาคนของ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 15

16 ประเทศไทย ป ๒๕๕๐ เศรษฐก จพอเพ ยงก บการพ ฒนาคน ของ UNDP แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงของกระทรวง ทบวง กรม ต างๆ ในป ๒๕๕๐ ๑.๒ ได ม การสร างความร ข นใหม เพ อใช ได แก ความร เร องป จจ ยแห งความส าเร จและการขยาย ผลการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงระด บป จเจกบ คคลและระด บช มชนจากการส มมนาการข บเคล อน เศรษฐก จพอเพ ยงไปส ช มชน ความร เร องแนวทางการบ รณาการการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ช มชน ๒.๓ การจ ดหมวดหม ความร ได ม การจ ดหมวดหม ความร และจ ดเก บความร ท งความร ท เป น เอกสารและความร ท เป นสารสนเทศ เพ อให บร การแก หน วยงาน บ คคลท วไป และเจ าหน าท สศช.รวมท ง ม การจ ดระบบสารสนเทศองค ความร เศรษฐก จพอเพ ยงเพ อใช ส าหร บการบรรยายของเจ าหน าท กล มงาน ฯและเจ าหน าท สศช.รวมท งบ คคลภายนอก ๑.๔ กระบวนการถ ายทอด/แลกเปล ยนเร ยนร ภายในกล มงานม การถ ายทอดและแลกเปล ยน ความร การประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงโดยใช สารสนเทศ(ICT) และม การถ ายทอดความร น ให แก เคร อข ายด วย ความร ด านการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงน ได ม การปร บปร งอย เสมออ นเน องมาจาก การแบ งป นความร ซ งก นและก น การถ ายทอดความร ให แก ภายนอกเป นประจ าเป นเร องของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและการ ประย กต ใช ๑.๕ การค นคว าหาความร จากภายนอก ได ม การค นคว าหาความร การประย กต ใช หล กเศรษฐก จ พอเพ ยงท งในระด บป จเจก ช มชนและองค กร โดยใช ICT การศ กษาด งานช มชน องค กรท ม การ ประย กต ใช และการแลกเปล ยนเร ยนร ก บเคร อข ายองค กรช มชน ๑.๖ ใช ICT สน บสน นกระบวนการจ ดการความร โดยใช ในการจ ดเก บข อม ล การแบ งป น ความร และการเผยแพร ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยงและการข บเคล อนงานแก สาธารณชน ๑.๗.การยกระด บความร ใช การประช มรายงานความก าวหน าการด าเน นงาน แลกเปล ยน ความเห นและการส งข าวสารทางICT ภายในหน วยงานและภายนอกหน วยงานยกระด บความร ท ม อย ใน ต วผ ปฏ บ ต งานให เป นความร ท ช ดแจ ง ๑.๘ ว ฒนธรรมองค กร ได ม การสร างบรรยากาศการท างานขององค กรให เป นองค กรแนวราบ ลดข นตอนการท างาน ท กคนม อ านาจต ดส นใจในงานท ตนเองร บผ ดชอบมากข น เป นการพ ฒนา ให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร อย างรอบด านในการท างานเพ มข น ๑.๙ การใช ความร ม การประย กต ใช ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยงในการปฏ บ ต ตนและการ ปฏ บ ต งานภายในองค กร และน าความร ไปเผยแพร ให แก หน วยงาน องค กร ช มชนส งคม ๑.๑๐ ช มชนความร การรวมต วเป น ช มชนแห งความร ท ม การแลกเปล ยนความเห นก นแบบไม เป นทางการอย างต อเน อง เน องจากบ คลากรกล มงานม จ านวนเพ ยง ๑๐ คน ความเคล อนไหวของการ ปฏ บ ต งาน จ งเป นเร องท ท กคนสามารถร บร และสามารถแลกเปล ยนความเห นประเด นความร ท จะ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานได ๒.คน คนท ม บทบาทในการจ ดการความร รวบรวมข อม ล ข อค ดเห นและว เคราะห ส งเคราะห เป น ความร และว ธ ปฏ บ ต ในการจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคม ม ด งน รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 16

17 ๒.๑ ผ บร หารความร ท ปร กษาด านนโยบายและแผนงาน(นางเพ ญจา อ อนช ต)และ ดร.ส ท น ล ป ยะชาต เป นผ ก าหนดเป าหมายของการจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ส ช มชนและส งคม สร างบรรยากาศและกต กาขององค กรให เอ อต อการแลกเปล ยนเร ยนร และกระต นให ม การพ ฒนาความร ใหม ในการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ๒.๒ ท มงานจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคม ประกอบด วย นายไพช มพล น มเฉล ม นางสมพร ทองส กโชต นางอรท พย อาชว บ ลโยบล น.ส.นร สา พ ช ยวร ตมะ น.ส.อล ศรา บ ญล น.ส.พ ทธ ดา เช ยวชาญพาณ ชย น.ส.อาท ส ดา ณ ณคร นางฤท ย จ ตร เกษม น.ส.ภาว ณ หน ร กษ ๒.๓ การจ ดองค กร/การจ ดท มงานของกล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงพ จาณาจากความร ความสามารถ ประสบการณ และท กษะของงานท ต องการให ปฏ บ ต งาน ๒.๔ ระบบพ ฒนาคน ก จกรรมการพ ฒนาคนของกล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงจะเน นการศ กษา และแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ จร งในการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงระด บป จเจกบ คคล ช มชน และองค กร และการศ กษาองค ความร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงจากผ ทรงค ณว ฒ ๒.๕ กล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงเป ดโอกาสให เจ าหน าท ได ท างานก บองค กรอ น ซ งส งผลด ต อการพ ฒนาบ คลากรและน าความร ท ได มาใช ในการข บเคล อนงาน ๓.เน อหาความร ๓.๑ ได ม การน าเน อหาความร เศรษฐก จพอเพ ยงมาจ ดการให เป นความร ท ใช ในส าน กงาน และเผยแพร ต อสาธารณชน ประกอบด วย องค ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประมวลค าพระบรม ราโชวาทและพระราชด าร ส ประมวลค าบรรยายของผ ทรงค ณว ฒ และผ บร หาร สศช. องค ความร ท เก ด จากการน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงไปประย กต ใช ในระด บป จเจก ช มชน และระด บองค กร เน อหาท เก ยวข องก บกระบวนการสร างช มชนเข มแข ง การพ ฒนาศ นย การเร ยนร ช มชน ฯลฯ ๓.๒ ความเปล ยนแปลงของความต องการ ส งคมม ความต องการเร ยนร หล กเศรษฐก จ พอเพ ยงเพ มข น โดยเฉพาะข าราชการและคนท ม ว ถ ช ว ตในเม อง ซ งกรณ ศ กษาและต นแบบการ ประย กต ใช ท เป นแหล งเร ยนร ย งม จ านวนไม มากพอ จะต องปร บต วและจ ดท ากรณ ศ กษาของคนในเม อง เพ มข นเพ อพ ฒนาเป นองค ความร และจ ดการความร ต อไป ๓.๓ เน อหาท สร างข นได เอง เป นความร ด านเศรษฐก จพอเพ ยงท ใช ในการบรรยาย ท เก ด จากการน าองค ความร ท ม อย มาส งเคราะห ให สอดคล องก บกล มเป าหมายของการบรรยาย ๔.เคร องม อหร อเทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการความร ๔.๑ เคร องม อท ใช ในการค นหาความร จากภายนอก ใช ICT เป นหล ก เน องจาก สะดวก รวดเร ว ในการค นคว า และม ข อม ลท ม ท งข อม ลด บ ข อม ลท ม การส งเคราะห แล ว และม ข อม ลท สะท อนให เห นการประย กต ใช หล กเศรษฐก จพอเพ ยงท งในเช งพ นท องค กร และเช งประเด น และการจ ดการการ พ ฒนาด วย ซ งสามารถน ามาจ ดการให เป นความร ในการปฏ บ ต งานได นอกจากน นใช การค นหาความร จากเอกสาร บทความ ปาฐกถา จากห องสม ดและหน วยงานภายนอกท ม องค ความร เร องเศรษฐก จ พอเพ ยงและองค ความร เร องช มชน รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 17

18 ๔.๒ เคร องม อท ใช จ ดเก บ/จ ดหมวดหม /ให บร การความร /ข อม ลสนเทศ ใช ICT จ ดเก บ ข อม ลการจ ดแฟ มเอกสาร และการจ ดม มเอกสารเผยแพร เศรษฐก จพอเพ ยง ๔.๓ เคร องม อท ใช ในการแลกเปล ยน/แบ งป นความร ใช ICT และเอกสาร ซ งตาม ประสบการณ พบว า ความร ท ส งผ านทาง ICT สะดวก รวดเร วในการจ ดเก บและการใช ม ความย ดหย น พ ฒนาและเปล ยนแปลงได แต ถ าม เหต ข ดข องอาจเส ยหายได ง าย ในขณะท เอกสารม ความแน นอน ตายต ว แต ม ความย ดหย นในการใช ต อค อนข างน อย เปล ยนแปลงไม ได นอกจากจะจ ดท าใหม คน ว ฒนธรรม บรรยากาศ การเร ยนร ความร ภายนอกด าน เศรษฐก จพอเพ ยงและช มชน คว า เล อก เคร องม อ (ICT เอกสาร) ม องค ความร เศรษฐก จ พอเพ ยงเพ มข น ม ค ม อน กปฏ บ ต จ ดการ ความร ฯ ม คน องค กรช มชน ต นแบบเพ มข น ใช แลกเปล ยนเร ยนร ยกระด บความร ค น จ ดเก บ จ ดระบบ ปร บปร ง คล งความร ภายใน การบรรล เป าหมายของงาน การจ ดการความร เศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชน ส งคม (ปร บปร งจาก สคส.) ว ด 139 การยกย องชมเชยการให รางว ล ร ปแบบของการชมเชยและให รางว ลของส าน กงานฯ จะเป นล กษณะการมองในภาพรวมของ องค กร โดยการส งเสร มและสน บสน นให เก ดการเร ยนร จากการผ เช ยวชาญ จากประสบการณ ตรง ซ ง สามารถสร ปเป นร ปแบบ ด งน 1. การสร างความก าวหน าสายอาช พให แก บ คลากร สศช. ม การต งกล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงเป นหน วยงานภายใน สศช. อย างไม เป นทางการ เม อส าน กงานฯ ม แผนงานในการผล กด นนโยบายเศรษฐก จพอเพ ยงตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ส าน กงานฯ จ งได ปร บโครงสร างองค กรใหม โดยรวมงานภารก จ หล กเพ อต งเป นส าน กนโยบายสาธารณะ เพ อด าเน นภารก จในการข บเคล อนงานด านเศรษฐก จ พอเพ ยง และย งต งส าน กเลขาธ การเพ อด าเน นการการในเร องการบร หารจ ดการองค กร ซ งรวมถ ง รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 18

19 การจ ดการองค ความร โดยได ม การก าหนดเส นทางความก าวหน าสายอาช พให แก บ คลากรท ปฏ บ ต หน าท ท เก ยวข องโดยตรง 2. การพ ฒนาบ คลากรโดยการส งไปศ กษาด งานในประเทศ และต างประเทศ สศช. ได ส งเสร มให ข าราชการในท กระด บได ม โอกาสเร ยนร และศ กษาด งานท งในและ ต างประเทศ และได พ ฒนาหล กส ตรท ม งเน นการเร ยนร จากประสบการณ ตรง เช น o โครงการ NESDB Future Team ได ไปศ กษาด งานเศรษฐก จพอเพ ยง ณ จ งหว ด ขอนแก น ระหว างว นท 3 5 พฤศจ กายน 2549 o โครงการอบรม Young Executive Program ส าหร บข าราชการระด บ 8 ไปศ กษาด งาน OTOP และการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ระหว างว นท 29 ก นยายน 4 ต ลาคม 2550 ณ ประเทศญ ป น 3. การพ ฒนาบ คลากรโดยการจ ดอบรม หร อส งข าราชการไปอบรมหล กส ตรภายนอก o ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการความร จ านวน 1 คร ง เพ อสร างความร ความเข าใจในเร องการจ ดการความร ให ก บข าราชการ สศช. o สศช. ได ม การจ ดส งข าราชการเข าร วมอบรมหล กส ตรภายนอก เช น โครงการ ศ กษา LEARN Online ว ชาการจ ดการความร เบ องต น ต งแต ม.ค.-ม.ย. 50 จ านวน 3 คน โครงการอบรมเช งประสบการณ หล กส ตร การพ ฒนานโยบายและการจ ดการ ในหน วยงานภาคร ฐ ว นท ก.ค.และ 2-5 ส.ค.50 จ านวน 2 คน การด าเน นงานด านการจ ดการความร ของ ส าน ก/กอง/กล มงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จ รายงานการพ ฒนาภาคการผล ตและบร การ (Industrial Profile) เพ อเป นฐานความร ในการ สน บสน นการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ เผยแพร ทางเว บไซต สศช. เม อเด อน กรกฎาคม 2550 การถ ายทอดความร ( Knowledge Management ) เร องการบร หารการเปล ยนแปลง เม อ ว นท 9 ส งหาคม 2550 โดยด าเน นงานร วมก บสถาบ นบ ณฑ ตบร หารธ รก จศศ นทร แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการบร หารจ ดการเพ อการจ ดท าย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การเพ อยกระด บ การแข งข นทางเศรษฐก จของประเทศ ระยะท 3 การจ ดท าบทความทางว ชาการ ( Knowledge Shortcut ) จ านวน 6 เร อง ประกอบด วย 1) ความร บผ ดชอบของส งคมต อภาคธ รก จ 2) กระบวนการท าแผนท ว ฒนธรรม 3) ทฤษฎ เกม 4) การตลาด เช งส งคม 5) บรรษ ทภ บาลและการก าก บด แลก จการ และ 6) เคร องม อท ใช ในการว เคราะห โดย ด าเน นงานร วมก บสถาบ นบ ณฑ ตบร หารธ รก จ ศศ นทร แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 19

20 บร หารจ ดการเพ อการจ ดท าย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การเพ อยกระด บการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศ ระยะท 3 - ส าน กพ ฒนาส งคมและค ณภาพช ว ต การจ ดการฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ตเพ อเผยแพร แก ประชาชนและหน วยงาน ราชการทางอ นเตอร เน ต ได แก ฐานข อม ลรายงานภาวะส งคมรายป รายไตรมาสของป (www. http//social.nesdb.go.th) และฐานข อม ลความยากจนและการกระจายรายได (www. http//poverty.nesdb.go.th/poverty new/default.aspx) - ส าน กพ ฒนาส งคมและค ณภาพช ว ต โครงการฝ กอบรม การจ ดท าแผนท ย ทธศาสตร ส าหร บการข บเคล อนการเสร มสร างและใช ประโยชน ท นทางส งคม - กล มงานประชาส มพ นธ การจ ดท าพ พ ธภ ณฑ การพ ฒนาประเทศของ สศช. การส งข อม ลข าวสารเผยแพร ทาง เว บไซต สศช. การจ ดท าหน งส อพ มพ สะพานขาว การจ ดท าข าวการพ ฒนาภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ การจ ดท าหน งส อเผยแพร ความร เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ก จกรรมของ สศช. และข าวสารอ นๆ และการสร ปข าวประจ าว นน าเสนอผ บร หารและเจ าหน าท สศช.... รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 20

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information