รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน วยงาน วางแผนย ทธศาสตร ด านเศรษฐก จและส งคมให ก บประเทศ (Strategic Planning Agency) ได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นของการพ ฒนาองค กรไปส การเป นองค กรฐานความร (Knowledge-Based Organization) ซ งม งเน นการสร าง กระจาย และการใช องค ความร เป นฐานใน การข บเคล อนงานย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ เพ อให สามารถตอบสนองต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งในระด บประเทศและโลก โดยได ร เร มด าเน นการพ ฒนาระบบจ ดการ องค ความร ขององค กรต งแต ป 2547 เป นต นมา โดยเป นส วนหน งของการปร บเปล ยนองค กร (Organization Transformation) โดยได ก าหนดว ตถ ประสงค ในการพ ฒนาระบบ KM ด งน 1. เพ อสร างและพ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร ใน สศช. ให เป นกลไกช วยยกระด บ ประส ทธ ภาพการท างานของเจ าหน าท สศช. ไปส ระด บท ส งข น 2. เพ อเตร ยมความพร อมโดยการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศเข าใจและใช เทคโนโลย ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและเสร มสร างฐาน ความร ระยะยาว และเพ อเสร มสร าง สมรรถนะและยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต งานของบ คลากรโดยรวม 2. แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ในการจ ดท าแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 สศช. ได น อมน าปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในท กกระบวนการ ต งแต การวางแผน การระดมความค ดเห นจากท กภาคส วน เพ อน ามาก าหนดเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ ในระยะต อไป ส งส าค ญท ท กส วนราชการต อง ร วมก นด าเน นการค อ การข บเคล อนแผนพ ฒนาฉบ บฯ ท 10 ไปส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพและ เป นไปตามเป าหมายท ก าหนดไว รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 1

2 แนวค ด หล กการ เง อนไข ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ทางสายกลาง แนวทางการด ารงอย การปฏ บ ต ตน ในท กระด บ ครอบคร ว ช มชน ร ฐ - ในการพ ฒนา บร หารประเทศ พอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก น ในต วท ด ความรอบร ค ณธรรม ความเพ ยร ความร ในต วคน ใน หล กว ชา รอบคอบ ระม ดระว ง ซ อส ตย ส จร ต อดทน ขย นหม นเพ ยร ม สต เป า ประสงค เช อมโยงว ถ ช ว ต/เศรษฐก จ/ส งคม/ส งแวดล อม/การเม อง สร างสมด ล/ม นคง/เป นธรรม/ย งย น พร อมร บการเปล ยนแปลง ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป นปร ชญาช ถ งแนวทางการด ารงอย และปฏ บ ต ตนของประชาชนใน ท กระด บ ต งแต ระด บครอบคร ว ระด บช มชน จนถ งระด บร ฐ ท งในการพ ฒนาและบร หารประเทศให ด าเน นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมเพ อให ก าวท นต อย คโลกาภ ว ฒน ส าน กงานก.พ.ร. และสศช. จ งเป นหน วยงานหล กท สน บสน นให ท กส วนราชการด าเน นการพ ฒนาองค ความร ตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเป นแนวทางท จะพ ฒนาให ส วนราชการนม รากฐาน การปฏ บ ต ราชการท ม นคงและเข มแข งอย างย งย น สามารถท างานด วยความโปร งใส ม ความเป นธรรม ม ความประหย ด และม ประส ทธ ภาพ โดยเน นการพ ฒนาความร ค ค ณธรรม 9 การประย กต ใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ก บบร บทการพ ฒนาประเทศ คนเป นศ นย กลาง บนพ นฐานด ลยภาพเช งพลว ตร คน ส งคม ช มชน เศรษฐก จ ทร พยากรฯ ธรรมาภ บาล พอประมาณ ม เหต ผล ความรอบร ค ณธรรม ความเพ ยร ม ภ ม ค มก น ด ลยภาพจ ตใจ-ว ตถ ชนบท-เม อง ด ลยภาพภายใน จ ดการความเส ยง/ ภ ม ค มก น ด ลยภาพภายใน- โลกาภ ว ตน อน ร กษ -ใช ประโยชน ด ลยภาพภายใน แข งข น-กระจายประโยชน อย างเป นธรรม กระจายอ านาจ อย างเป นธรรม การพ ฒนาค ณภาพคน ส งคม แห งศ ลธรรม ฐานความร การสร างความเข มแข งของ ช มชนท องถ น พ ฒนาเคร อข าย เช อมโยงส ภายนอก การพ ฒนาเศรษฐก จไทยบน ฐานการผล ตท แข งแกร งด วย องค ความร สร างค ณค าเพ ม การสร างความม นคงของฐาน ทร พยากร ความหลากหลาย ทางช วภาพ ค ณภาพ สวล. การเสร มสร างระบบและ ว ฒนธรรมธรรมาภ บาล และประชาธ ปไตย พ งพาตนเอง ปร บต วร เท า ท นโลก สร างภ ม ค มก น แก ครอบคร ว ช มชน ส งคม ประเทศ ส งคม อย เย น เป นส ข ร วมก น ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป 2550 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ต วช ว ด เร อง ระด บความส าเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร (น าหน กร อยละ 3) ได ก าหนดให ส วนราชการด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ อย างน อย 2 องค ความร จากประเด นย ทธศาสตร ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ สศช. และ อย างน อย 1 องค ความร จะต องเก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง ตามแนวทางท ส าน กงานก.พ.ร. และ สถาบ นเพ มผลผล ต ได ก าหนดกรอบค ม อการด าเน นงานตามต วช ว ดการจ ดการความร ด งน 11 รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 2

3 4.1 คณะท างานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร ได ร วมก นก าหนดองค ความร ท จ าเป นอย าง น อย 3 องค ความร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาคนและส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร องค ความร 1 : การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม องค ความร 2 : การพ ฒนาคนและส งคม องค ความร 3 : การสร างส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : การสร างความเข มแข งของช มชนและส งคมเป น รากฐานท ม นคงของประเทศ องค ความร 1 : การสร างความเข มแข งของช มชนและส งคมเป นรากฐานท ม นคงของประเทศ องค ความร 2 : การพ ฒนาด ชน ช ว ดความอย เย นเป นส ข องค ความร 3 : การพ ฒนาข อม ลต วช ว ดการบร หารจ งหว ดแบบบ รณาการ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การปร บโครงสร างเศรษฐก จให สมด ลและย งย น องค ความร 1 : การว เคราะห ภาวะเศรษฐก จไทยรายไตรมาสและการ ประมาณการเศรษฐก จ องค ความร 2 : การจ ดท าและประกาศต นท นโลจ สต กส ต อ GDP องค ความร 3 : การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : การพ ฒนาบนฐานความหลากหลายทางช วภาพและ การสร างความม นคงของฐานทร พยากรและส งแวดล อม องค ความร 1 : การประเม นผลการบร หารจ ดการน า องค ความร 2 : การจ ดการมลพ ษทางน า องค ความร 3 : การจ ดการส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 3

4 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : การเสร มสร างธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการ ประเทศส ความย งย น องค ความร 1 : การประเม นความค มค าในการปฏ บ ต ภารก จของร ฐ องค ความร 2 : การจ ดท ารายงานประจ าป องค ความร 3 : ต วช ว ดเพ อประเม นผลการปฏ บ ต งาน 4.2 จากมต ท ประช มคณะท างานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการความร สศช. คร งท 1/2550 เม อว นท 24 มกราคม 2550 ได ม มต ค ดเล อกองค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร จ านวน 2 เร อง ด งน แผนการจ ดการความร แผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาคนและส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร พ ฒนาคนให ม ค ณธรรม น าความร เก ดภ ม ค มก น พ ฒนาเด กและเยาวชนให ม จ ตใจด งาม ม ส าน กสาธารณะ ม สต ป ญญา เพ มพ น ความร และท กษะให แก แรงงาน เร งผล ต น กว ทยาศาสตร /น กว จ ย ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต และจ ดการองค ความร ท องถ นและสม ยใหม ย ทธศาสตร การพ ฒนา ค ณภาพคนและ ส งคมไทยส ส งคม แห งภ ม ป ญญาและ การเร ยนร เสร มสร างส ขภาวะคนไทย ให แข งแรง พ ฒนาระบบการร กษา ควบค ก บการป องก น และฟ นฟ ร างกาย/จ ตใจส งเสร มการบร โภค ท ปลอดภ ยใช สม นไพรภ ม ป ญญาไทย ร วมก บเทคโนโลย สะอาด ในการผล ต ลดละเล ก พฤต กรรมเส ยง ต อส ขภาพ เสร มสร างคนไทยอย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข สร างครอบคร วให เข มแข ง สร างหล กประก นท ม นคงทางเศรษฐก จ ส งคม ให ประชาชน ด านอาช พ สว สด การส งคม การออม การด ารงช ว ตท ปลอดภ ยสงบส ข รวมท งขยายบร การ ส งคมแก ผ ส งอาย ผ พ การ ผ ด อยโอกาส 18 องค ความร ท จ าเป น : การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม เหต ผลท เล อกองค ความร : ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ได เน นการน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ในการบร หารและ พ ฒนาท กภาคส วนของส งคม โดยในส วนของการพ ฒนาคนในช มชนใช การ ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนเพ อพ ฒนาคนในช มชน โดยสร างความ เข าใจให คนในช มชนเห นค ณค าและน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงไปปฏ บ ต ให ม รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 4

5 ความสามารถในการพ งตนเอง ม สมด ลในการด าเน นช ว ตและการใช ท นทาง เศรษฐก จ ส งคม และทร พยากรธรรมชาต อย างสมด ล ใช ค ณธรรมน าความร และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง น าไปส ช มชนอย เย นเป นส ขร วมก น ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ระด บความส าเร จ ของการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ระด บช มชนและส งคม แผนการจ ดการความร แผนท 2 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : การปร บโครงสร างเศรษฐก จให สมด ลและย งย น สน บสน นให เก ดการแข งข นท เป นธรรม และ กระจายผลประโยชน การพ ฒนาอย างเป นธรรม ส งเสร มการแข งข นการประกอบธ รก จอย างเสร และเป นธรรม กระจายการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานส ภ ม ภาคอย างสมด ล เป นธรรม เพ มประส ทธ ภาพการให บร การ ระบบการเง นฐานราก ด าเน นนโยบายการคล งเพ อส งเสร มการกระจายรายได ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จ ให สมด ลและย งย น ปร บโครงสร างการผล ต ปร บโครงสร างภาคเกษตร/ อ ตสาหกรรม/บร การ พ ฒนาป จจ ยสน บสน นการปร บ โครงสร างการผล ต สร างภ ม ค มก นระบบเศรษฐก จ บร หารเศรษฐก จส วนรวมให ม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มการออม เพ มทางเล อกระดมท น เพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน เร งร ดใช พล งงานทดแทน องค ความร ท จ าเป น : การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อเป นการสน บสน นการบร หารราชการจ งหว ดแบบ บ รณาการ การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) จ งเป นองค ความร หล ก ท ส าค ญท ต องอาศ ยความช านาญเฉพาะ และเป นงานว ชาการท ต องการ ผ จ ดท าท เป นผ ร เข าใจน ยามและว ธ การค านวณอย างม ค ณภาพและ มาตรฐานอย างแท จร ง ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนจ งหว ด เป าหมายท ได ร บการตรวจสอบและต ดตามประเม นผลการท า GPP จ งหว ด 20 รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 5

6 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ตามแผนการจ ดการความร ส าน กงานฯ จะม งเน นก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ในท กระด บ ต งแต ช มชนน กปฏ บ ต (Cops) ระด บเจ าหน าท สศช. ในองค กร และระหว างองค กร เพ อผล กด นให การจ ดการองค ความร เร องการ ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม และการค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดให เป นไป ตามเป าหมายท ก าหนด โดยม งเน นการด าเน นการตามก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด งน แผนท 1 องค ความร เร องการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม เน นก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ในกล มช มชนน กปฏ บ ต (CoP) ค อกล มงาน เศรษฐก จพอเพ ยง การสร างแนวทางการน อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการปฏ บ ต ภารก จ ของส าน กงานฯ แก ข าราชการ สศช. การเผยแพร แลกเปล ยนแนวค ดการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงผ านเวท การเสวนา/ ประช ม/ส มมนา ท งในและนอกองค กร แผนท 2 องค ความร เร องการค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด เน นก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ในกล มช มชนน กปฏ บ ต (CoP) ค อ เจ าหน าท จาก ส าน กบ ญช ประชาชาต ท ร บผ ดชอบงานด าน GPP การสร างองค ความร ให แก ผ ปฏ บ ต งาน GPP ในส าน กงานเศรษฐก จและส งคมภาค ต างๆ เพ อให ม ความเข าใจ และม องค ความร เป นมาตรฐานเด ยวก น การสร างองค ความร และตรวจสอบผลการจ ดท า GPP ของจ งหว ดเป าหมายเพ อให เป นไปตามค ณภาพและมาตรฐานท ก าหนด รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 6

7 การด าเน นการด านการจ ดการความร การจ ดการความร การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (Gross Provincial Products :GPP) เป นข อม ลรายได ประชาชาต ท จ าแนกรายการ เป นรายพ นท ในขอบเขตจ งหว ด การจ ดท าข อม ลน เป นส วนหน งของระบบบ ญช ประชาชาต ของประเทศ ไทย ป จจ บ นด าเน นการโดยส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ม การรายงานเผยแพร ต อเน องเป นประจ าท กป ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) เป นข อม ลรายการเด ยวท สามารถอธ บายภาพรวมด านเศรษฐก จของจ งหว ดได เน องจากเป นการประมวลรวมรายได ท มาจากก จกรรมการผล ตท งหมด ท ด าเน นการอย ในพ นท ของ จ งหว ด โดยใช พ นฐานแนวความค ดเช นเด ยวก บการจ ดท าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) ของประเทศ ต วเลข GPP น บเป นเคร องช ท แสดงท งขนาด (Volume) ของ รายได จากการผล ตของจ งหว ด และสามารถใช อธ บายท ศทางการขยายต วทางเศรษฐก จ (Economic Growth) ในช วงเวลาต างๆ รวมท งสามารถแสดงโครงสร างการผล ต ท ม การเปล ยนแปลงไปท งใน ระยะส นและระยะยาว ด งน น GPP จ งเป นข อม ลหล กท สามารถใช ในการต ดตามภาวะเศรษฐก จและการ น าไปใช เป นเคร องม อในการวางแผนพ ฒนาจ งหว ด การจ ดท าผล ตภ ณฑ จ งหว ดตามกรอบแนวค ดของระบบบ ญช ประชาชาต สามารถจ ดท าได 2 ว ธ ค อ 1) การจ ดท าผล ตภ ณฑ จ งหว ดโดยว ธ การทางตรง หร อเร ยกว าเป นว ธ Bottom up เป นการ จ ดเก บข อม ลก จกรรมการผล ตท กก จกรรมท เก ดข นจร งในพ นท ของแต ละจ งหว ด และน ามา ค านวณหาม ลค าเพ มตามว ธ การท สอดคล องก บระบบบ ญช ประชาชาต ตามมาตรฐานสากล ซ งต องใช ข อม ลพ นฐานท ส าค ญ ค อ ข อม ลม ลค าการผล ตส นค าและบร การ และข อม ล ต นท นการผล ตของก จกรรมการผล ตท กชน ดในพ นท จ งหว ด ผลท ได จากว ธ การน จะม ข อด ในด านการให ภาพรายละเอ ยดโครงสร างประเภทก จกรรมการผล ต ซ งเป นแหล งท มาของ รายได ของจ งหว ด สามารถน าไปใช ประโยชน ในแง การศ กษาว เคราะห สถานะทางเศรษฐก จ ของจ งหว ดในเช งล ก อย างไรก ตาม หากม ข อจ าก ดด านข อม ลท ไม อาจจ ดเก บรวบรวมได ใน พ นท ของจ งหว ด อาจจ าเป นต องแก ป ญหาด วยการน าว ธ การทางอ อมมาผสมผสานเพ อให ได ผลการจ ดท าข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ดครบถ วนสมบ รณ ท กก จกรรมการผล ต 2) การจ ดท าผล ตภ ณฑ จ งหว ดโดยว ธ ทางอ อม ด าเน นการโดยใช ว ธ การกระจาย ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (GDP) จากในระด บภาพรวมพ นท ท งประเทศ จ าแนก ย อยออกมาเป นต วเลขผล ตภ ณฑ รายจ งหว ด แต ก ต องจ ดท าในรายละเอ ยดท กก จกรรมการ ผล ตท กรายการเช นก น ว ธ การน เร ยกว าเป นว ธ การ Top down ซ งในป จจ บ น สศช. ใช ว ธ การน เป นว ธ หล ก เน องมาจากการขาดแคลนข อม ลพ นฐานทางด านม ลค าการผล ตและ ต นท นการผล ตส นค าและบร การรายจ งหว ดท จะน ามาใช ในการค านวณโดยว ธ ทางตรง รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 7

8 ว ธ การทางอ อมน ม ข อจ าก ดหลายประการ อย างไรก ตาม ผลการจ ดท าข อม ลผล ตภ ณฑ ภาค และจ งหว ดท ได จากว ธ การน สามารถน าไปใช ประโยชน ในแง การว เคราะห การเต บโตและ โครงสร างทางเศรษฐก จของจ งหว ดได เป นอย างด ในระด บหน ง ส บเน องมาจากนโยบายร ฐบาลท สน บสน นการกระจายอ านาจจากส วนกลางไปย งท องถ น เพ อให ท องถ น สามารถพ งตนเองและปกครองตนเองได โดยให ความส าค ญก บบทบาทผ ว าราชการจ งหว ด และ องค กร ปกครองส วนท องถ น รวมถ ง ภาคประชาส งคม เพ อร วมก นร บผ ดชอบความอย เย นเป นส ขของประชาชน ด งน น จ งม การจ ดท าย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนนโยบายด งกล าวไปส การปฏ บ ต ซ งการข บเคล อน ย ทธศาสตร ด งกล าวต องอาศ ยข อม ลพ นฐานในแต ละพ นท และหน งในบรรดาข อม ลด งกล าว ได แก ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (Gross Provincial Product: GPP) สศช. ซ งม ภารก จในการจ ดท า GPP จ งได ให การสน บสน นทางว ชาการเพ อให แต ละจ งหว ดสามารถ จ ดท า GPP ตามว ธ การ Bottom up ได เอง ซ งเป นกระบวนการจ ดท าข อม ลจากพ นท โดยตรง เพ อท ก จ งหว ดม ข อม ลท ถ กต อง ท นสม ย และสะท อนข อเท จจร งในพ นท ซ งจะน าไปใช เป นประโยชน ในการ วางแผนและก าหนดนโยบายเพ อการพ ฒนาจ งหว ดได อย างแท จร ง โครงการฯ น ได เร มด าเน นการในป 2548 โดยให ความร ทางว ชาการ และการต ดตามประเม นผลการจ ดท า GPP แก จ งหว ดน าร อง 8 จ งหว ด และ ในป 2549 ได ขยายผลไปย ง 34 จ งหว ด และ อ ก 33 จ งหว ด ในป 2550 กล มจ งหว ดเป าหมาย 33 จ งหว ดในป งบประมาณ 2550 ภาคเหน อ เช ยงใหม ตาก นครสวรรค ล าพ น แม ฮ องสอน พ ษณ โลก เพชรบ รณ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ บลราชธาน ยโสธร ศร สะเกษ ส ร นทร นครราชส มา บ ร ร มย นครพนม อ ดรธาน ขอนแก น ภาคกลาง กาญจนบ ร ราชบ ร นครปฐม สม ทรสาคร ประจวบค ร ข นธ สม ทรปราการ ฉะเช งเทรา นครนายก นนทบ ร ตราด ระยอง ชลบ ร จ นทบ ร ภาคใต สงขลา ป ตตาน ยะลา นราธ วาส โครงการฯ น ประกอบด วย 2 ก จกรรมหล ก ได แก 1) การฝ กอบรมหล กส ตรการจ ดท าและว เคราะห GPP ตามว ธ Bottom up ระหว าง ว นท 5-21 ม ถ นายน 2550 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1)ให บ คลากรในแต ละ จ งหว ดท ได ร บมอบหมายในการจ ดท า GPP ม ความร ในการว เคราะห และ ตรวจสอบข อม ลอย างถ กต องตามหล กว ชาการท สอดคล องก บระบบบ ญช ประชาชาต 2) ให ม ความร และท กษะในการเข ยนรายงานภาวะเศรษฐก จจ งหว ด โดยใช ฐานข อม ล GPP ในแต ละสาขาการผล ต หล กส ตรการฝ กอบรมแบ ง ออกเป น 2 ห วข อหล ก ได แก 1) แนวทางการประมวลข อม ลจากการส ารวจ ต วอย าง และการขจ ดค าความคลาดเคล อนทางสถ ต ซ งบรรยายโดย เจ าหน าท รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 8

9 จากส าน กสถ ต แห งชาต และ 2) การตรวจสอบว เคราะห ผลการจ ดท า GPP บรรยายโดย เจ าหน าท จากส าน กบ ญช ประชาชาต ม ผ เข าร บการอบรมคร งน 787 คน 2) การสน บสน นทางว ชาการและต ดตามประเม นผลการจ ดท า GPP ของ 33 จ งหว ด ซ งส าน กบ ญช ประชาชาต และส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคท ง 4 ภาค ร วมก นสน บสน นทางว ชาการโดยการลงพ นท แต ละจ งหว ด จ งหว ดละ 2 คร ง พร อมท งต ดตามและประเม นผลการจ ดท า GPP ของจ งหว ดด งกล าว 2. กระบวนการจ ดการความร 2.1 การก าหนดองค ความร ท จ าเป นส าหร บใช งาน เพ อให การด าเน นงานค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดม แนวค ด การใช ค าจ าก ดความ รวมท งร ปแบบในการค านวณท เป นไปในท ศทางเด ยวก นท ก จ งหว ด จ งต องก าหนดองค ความร โดยกรอบภาพกว างท เป นมาตรฐานสากลโดยย ดองค ความร หล กตาม ระบบบ ญช ประชาชาต 2.2 การจ ดหมวดหม ความร ม การจ ดหมวดหม ความร ต าง ๆ ได แก ความร ทางด านสถ ต เก ยวก บการ ส มต วอย างข อม ล การประมาณค าประชากร ความร ในการจ าแนกหมวดหม สาขาการผล ต ความร ใน การค านวณม ลค าเพ มในสาขาการผล ตต าง ๆ 2.3 กระบวนการถ ายทอด / แลกเปล ยนเร ยนร บ คลากรท ด าเน นการจ ดท า GPP แบบ Bottom up ท ง 75 จ งหว ด (ไม รวม กทม.) ในคณะท างานรายสาขาการผล ต 16 สาขา เจ าหน าท ส าน กบ ญช ประชาชาต และส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคท ง 4 ภาค ม การถ ายทอด และแลกเปล ยนความร ก นโดยตลอดต อเน อง เน องจากเจ าหน าท ส าน กบ ญช ประชาชาต จะม ความร ในด านทฤษฎ หล กการ แต เจ าหน าท ในจ งหว ดและส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคจะม ความร และทราบข อเท จจร งของข อม ล ต าง ๆ ในจ งหว ด จ งจ าเป นต องม การปร กษา หาร อ ถ ายทอด และเร ยนร ซ งก นและก น 2.4 การใช ICT สน บสน นกระบวนการจ ดการความร โดยใช web site สศช. เป นส อกลางในการ ถ ายทอดองค ความร ต าง ๆ ข าวสาร ข อม ล ให แก คณะท างาน และเจ าหน าท ท ด าเน นการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด รวมถ งผ สนใจท วไป 3. บ คลากร 3.1 ผ บร หารความร รองเลขาธ การ อาคม เต มพ ทยาไพส ฐ ผ อ านวยการส าน กบ ญช ประชาชาต (นางวน ดา มหาก จ) และผ เช ยวชาญฯ ระด บ 9 (นายนพพร มน ญผล และ นายส ร ยา จ นทรกระจ าง) ส าน กบ ญช ประชาชาต เป นผ ก าหนดเป าหมายของการจ ดการความร การค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด แบบ Bottom up 3.2 ท มงานจ ดการความร เพ อให คณะท างานฯ ท ง 75 จ งหว ดสามารถจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด แบบ Bottom up ได จ งจ ดให ม ว ทยากรจากส าน กบ ญช ประชาชาต ให การสน บสน นทางว ชาการแก คณะท างานฯ โดยเด นทางไปสน บสน นท จ งหว ด และจ ดให ความร ท กทม. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 9

10 3.3 การจ ดท มงาน ในการสน บสน นทางว ชาการ ได จ ดท มงานท งหมด 8 ท ม โดยให เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผนระด บ 8 ของส าน กบ ญช ประชาชาต เป นห วหน าท ม และเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผนอ น ๆ ของส าน กบ ญช ประชาชาต เป นท มงาน 4. เน อหาความร 4.1 ความร ทางด านสถ ต เน องจากการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด จ าเป นต องใช ข อม ลจากการ ส ารวจ จ งต องม ความร เก ยวก บการส มต วอย าง การประมาณค าประชากร การขจ ดค าความคลาดเคล อน ของข อม ล 4.2 ความร ทางด านเศรษฐศาสตร และระบบบ ญช ประชาชาต ส วนท เก ยวเน องก บการค านวณ ผล ตภ ณฑ จ งหว ด โดยม สาระหล กค อ ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) เป นข อม ลรายได ประชาชาต ท จ าแนก รายการเป นรายพ นท ในขอบเขตของจ งหว ด หร อ หมายถ ง ม ลค าการผล ตส นค าและบร การข นส ดท าย ของจ งหว ด ซ งม ค าเท าก บ ม ลค าเพ ม (Value added) จากก จกรรมการผล ตส นค าและบร การท กชน ดท ผล ตข นในขอบเขตจ งหว ด ด งสมการ ม ลค าเพ ม = ม ลค าการผล ต ค าใช จ ายข นกลาง Value added (VA) = Gross output (GO) - Intermediate Cost (IC) โดยท ม ลค าการผล ต ค อ ม ลค าผลผล ตท ผล ตได ท งหมดในรอบป ค าใช จ ายข นกลาง ค อ ค าใช จ ายของผ ผล ตในการซ อส นค าและบร การ เพ อ น ามาใช ในข นตอนการผล ตของตนเองเพ อให ได ส นค าชน ดใหม โดยท ส นค าและ บร การท จ ดหามาน นถ กใช หมดส นไปในกระบวนการผล ต (ภายใน 1 ป ) ม ลค าเพ ม ค อ ผลต างระหว างม ลค าการผล ต และ ค าใช จ ายข นกลาง 4.3 ความร ในการว เคราะห ผลการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ในกระบวนการจ ดท าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด คณะท างานจะต องสามารถว เคราะห ความเปล ยนแปลงของม ลค าเพ มของก จกรรมต าง ๆ ใน สาขาการผล ตท ร บผ ดชอบได ว าม สาเหต มาจากอะไร และสะท อนก บสถานการณ หร อข อเท จจร งหร อไม อย างไร ความร ท จะใช ในการน เป นความร ท เก ดจากประสบการณ ในการจ ดท า และข อม ลแวดล อมต าง ๆ 4.4 ความร ในการน าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดไปใช ในการวางแผน / ว เคราะห ต าง ๆ คณะท างานฯ ของจ งหว ดต องน าสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ดไปว เคราะห ศ กยภาพการผล ต ท ศทาง แนวโน ม และขนาดของ เศรษฐก จของจ งหว ด โดยใช ความร เก ยวก บการหาอ ตราขยายต ว โครงสร าง แหล งท มาของการขยายต ว ด ชน ราคาผล ตภ ณฑ จ งหว ดรวมและของสาขาการผล ตต าง ๆ เพ อวางแผน ก าหนดท ศทางการผล ต การ ขยายต วของเศรษฐก จของจ งหว ด รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 10

11 5. ผลการด าเน นงานจ ดการความร ในรอบ ม.ค ก.ย ด าเน นการฝ กอบรมหล กส ตรการจ ดท าและว เคราะห GPP ตามว ธ Bottom up 3 โดยร นท 1 ว นท 6-7 ม ถ นายน 2550 ร นท 2 ว นท ม ถ นายน 2550 และร นท 3 ว นท ม ถ นายน 2550 ม ผ เข าร บการอบรมรวมท งหมด 787 คน 5.2 ให การสน บสน นทางว ชาการและต ดตามประเม นผลการจ ดท า GPP ของ 33 จ งหว ด โดยส าน ก บ ญช ประชาชาต และส าน กพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมภาคท ง 4 ภาค ได ด าเน นการลงพ นท จ งหว ดละ 2 รอบ โดยรอบแรกด าเน นการในช วงเด อนเมษายน - ม ถ นายน 2550 และรอบท สองด าเน นการในช วง เด อนกรกฎาคม ก นยายน การจ ดการองค ความร เก ยวก บการค านวณสถ ต ผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) แบบ Bottom up ผ าน web site ของ สศช. ณ 31 ก นยายน รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 11

12 2. GPP 3. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 12

13 4. 5. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 13

14 6. รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 14

15 การจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง : กรณ ช มชนและส งคม การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคม เพ อส งเสร มให ประชาชนท กระด บน าหล ก ปร ชญาฯ ไปเป นพ นฐานในการด าเน นช ว ต อ นจะน าไปส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ประชาชนสามารถ พ งตนเองได ช มชนม ความเข มแข งส งคมอย เย นเป นส ขและประเทศม นคงโดยการรณรงค สร างความร ความเข าใจท ถ กต องแก แกนน าช มชนและเคร อข าย การพ ฒนาแกนน าช มชนต นแบบและเคร อข าย และ การจ ดท าส อเพ อเผยแพร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงแก ช มชนและส งคม เพ อขยายผลให คนในช มชนซ ง เป นคนส วนใหญ ของประเทศได เร ยนร และน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงไปประย กต ใช ก บตนเองและช มชน ม การใช ช ว ตบนพ นฐานของการร จ กต วเอง การค ดพ งพาตนเองและพ งพาก นและก น ร จ กพ ฒนาตนเอง ในการด าเน นก จกรรมต างๆ ท ม กระบวนการพ ฒนาตามล าด บข นตอน เร มจาก การพ งตนเองในระด บ ครอบคร วในเร องป จจ ยส แล วพ ฒนาตนเองให สามารถอย ได อย างพอเพ ยง ม ความส าค ญต อการพ ฒนา คนและช มชนให เป นรากฐานการพ ฒนาท ม นคงของประเทศ รวมท งการต ดตามประเม นผลการ ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงในระด บช มชน การระดมความค ดเห นจากแกนน าช มชนและภาคประชา ส งคม และการศ กษาช มชนเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความส าค ญต อการก าหนดแนวทางการพ ฒนาในระยะ ต อไปเช นเด ยวก น เพ อให การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคมด งกล าวม การด าเน นงานและ การพ ฒนาอย างต อเน อง จ งม ความจ าเป นท จะต องม การจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ส ช มชนและส งคม โดยม เป าหมายให ม การประมวลความร ของการข บเคล อนฯ ใช ความร ให เป น ประโยชน ม การพ ฒนาความร และใช ความร ขยายผลการข บเคล อนฯให กว างขวางข น และการจ ดการ ความร น ก อให เก ดการพ ฒนาคนท เป นผ ปฏ บ ต งาน ส งผลให การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชน และส งคมม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลย งข น ม องค ความร และคน ช มชนต นแบบเพ มข น โดยจะ ด าเน นการจ ดการความร ท งการค นหา การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บ การจ ดระบบการใช หร อ เผยแพร การแลกเปล ยน การประย กต ใช การสร างเคร องม อเพ อการเร ยนร รวมท งความร ในเร อง กระบวนการข บเคล อนงานซ งเป นความร ของเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานให กลายเป นความร ของกล มงาน เศรษฐก จพอเพ ยงและ สศช. ๑.กระบวนการการจ ดการความร ๑.๑ การก าหนดความร ท จ าเป นส าหร บใช งาน การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและ ส งคม ม เป าหมายท ช ดเจนล าด บแรกในการสร างความร ความเข าใจให ก บช มชนและส งคม จ งต องใช ท ง ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อสร างความเข าใจให ก บช มชนและส งคม และความร ท เก ยวข องก บช มชน และกระบวนการสร างช มชนเข มแข ง โดยความร ท ม อย แล ว ค อ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง แผนพ ฒนาฯฉบ บท 10 และย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชน การสร างขบวนการข บเคล อน เศรษฐก จพอเพ ยง กรณ ศ กษาช มชนเศรษฐก จพอเพ ยง องค ความร ท เก ดจากการด าเน นการตามโครงการ จ ดการความร และขยายผลแผนช มชนเพ อแก ไขป ญหาความยากจนและส งคม รายงานการพ ฒนาคนของ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 15

16 ประเทศไทย ป ๒๕๕๐ เศรษฐก จพอเพ ยงก บการพ ฒนาคน ของ UNDP แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงของกระทรวง ทบวง กรม ต างๆ ในป ๒๕๕๐ ๑.๒ ได ม การสร างความร ข นใหม เพ อใช ได แก ความร เร องป จจ ยแห งความส าเร จและการขยาย ผลการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงระด บป จเจกบ คคลและระด บช มชนจากการส มมนาการข บเคล อน เศรษฐก จพอเพ ยงไปส ช มชน ความร เร องแนวทางการบ รณาการการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ช มชน ๒.๓ การจ ดหมวดหม ความร ได ม การจ ดหมวดหม ความร และจ ดเก บความร ท งความร ท เป น เอกสารและความร ท เป นสารสนเทศ เพ อให บร การแก หน วยงาน บ คคลท วไป และเจ าหน าท สศช.รวมท ง ม การจ ดระบบสารสนเทศองค ความร เศรษฐก จพอเพ ยงเพ อใช ส าหร บการบรรยายของเจ าหน าท กล มงาน ฯและเจ าหน าท สศช.รวมท งบ คคลภายนอก ๑.๔ กระบวนการถ ายทอด/แลกเปล ยนเร ยนร ภายในกล มงานม การถ ายทอดและแลกเปล ยน ความร การประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงโดยใช สารสนเทศ(ICT) และม การถ ายทอดความร น ให แก เคร อข ายด วย ความร ด านการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงน ได ม การปร บปร งอย เสมออ นเน องมาจาก การแบ งป นความร ซ งก นและก น การถ ายทอดความร ให แก ภายนอกเป นประจ าเป นเร องของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและการ ประย กต ใช ๑.๕ การค นคว าหาความร จากภายนอก ได ม การค นคว าหาความร การประย กต ใช หล กเศรษฐก จ พอเพ ยงท งในระด บป จเจก ช มชนและองค กร โดยใช ICT การศ กษาด งานช มชน องค กรท ม การ ประย กต ใช และการแลกเปล ยนเร ยนร ก บเคร อข ายองค กรช มชน ๑.๖ ใช ICT สน บสน นกระบวนการจ ดการความร โดยใช ในการจ ดเก บข อม ล การแบ งป น ความร และการเผยแพร ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยงและการข บเคล อนงานแก สาธารณชน ๑.๗.การยกระด บความร ใช การประช มรายงานความก าวหน าการด าเน นงาน แลกเปล ยน ความเห นและการส งข าวสารทางICT ภายในหน วยงานและภายนอกหน วยงานยกระด บความร ท ม อย ใน ต วผ ปฏ บ ต งานให เป นความร ท ช ดแจ ง ๑.๘ ว ฒนธรรมองค กร ได ม การสร างบรรยากาศการท างานขององค กรให เป นองค กรแนวราบ ลดข นตอนการท างาน ท กคนม อ านาจต ดส นใจในงานท ตนเองร บผ ดชอบมากข น เป นการพ ฒนา ให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร อย างรอบด านในการท างานเพ มข น ๑.๙ การใช ความร ม การประย กต ใช ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยงในการปฏ บ ต ตนและการ ปฏ บ ต งานภายในองค กร และน าความร ไปเผยแพร ให แก หน วยงาน องค กร ช มชนส งคม ๑.๑๐ ช มชนความร การรวมต วเป น ช มชนแห งความร ท ม การแลกเปล ยนความเห นก นแบบไม เป นทางการอย างต อเน อง เน องจากบ คลากรกล มงานม จ านวนเพ ยง ๑๐ คน ความเคล อนไหวของการ ปฏ บ ต งาน จ งเป นเร องท ท กคนสามารถร บร และสามารถแลกเปล ยนความเห นประเด นความร ท จะ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานได ๒.คน คนท ม บทบาทในการจ ดการความร รวบรวมข อม ล ข อค ดเห นและว เคราะห ส งเคราะห เป น ความร และว ธ ปฏ บ ต ในการจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคม ม ด งน รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 16

17 ๒.๑ ผ บร หารความร ท ปร กษาด านนโยบายและแผนงาน(นางเพ ญจา อ อนช ต)และ ดร.ส ท น ล ป ยะชาต เป นผ ก าหนดเป าหมายของการจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ส ช มชนและส งคม สร างบรรยากาศและกต กาขององค กรให เอ อต อการแลกเปล ยนเร ยนร และกระต นให ม การพ ฒนาความร ใหม ในการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง ๒.๒ ท มงานจ ดการความร การข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชนและส งคม ประกอบด วย นายไพช มพล น มเฉล ม นางสมพร ทองส กโชต นางอรท พย อาชว บ ลโยบล น.ส.นร สา พ ช ยวร ตมะ น.ส.อล ศรา บ ญล น.ส.พ ทธ ดา เช ยวชาญพาณ ชย น.ส.อาท ส ดา ณ ณคร นางฤท ย จ ตร เกษม น.ส.ภาว ณ หน ร กษ ๒.๓ การจ ดองค กร/การจ ดท มงานของกล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงพ จาณาจากความร ความสามารถ ประสบการณ และท กษะของงานท ต องการให ปฏ บ ต งาน ๒.๔ ระบบพ ฒนาคน ก จกรรมการพ ฒนาคนของกล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงจะเน นการศ กษา และแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ จร งในการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยงระด บป จเจกบ คคล ช มชน และองค กร และการศ กษาองค ความร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงจากผ ทรงค ณว ฒ ๒.๕ กล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงเป ดโอกาสให เจ าหน าท ได ท างานก บองค กรอ น ซ งส งผลด ต อการพ ฒนาบ คลากรและน าความร ท ได มาใช ในการข บเคล อนงาน ๓.เน อหาความร ๓.๑ ได ม การน าเน อหาความร เศรษฐก จพอเพ ยงมาจ ดการให เป นความร ท ใช ในส าน กงาน และเผยแพร ต อสาธารณชน ประกอบด วย องค ความร หล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประมวลค าพระบรม ราโชวาทและพระราชด าร ส ประมวลค าบรรยายของผ ทรงค ณว ฒ และผ บร หาร สศช. องค ความร ท เก ด จากการน าหล กเศรษฐก จพอเพ ยงไปประย กต ใช ในระด บป จเจก ช มชน และระด บองค กร เน อหาท เก ยวข องก บกระบวนการสร างช มชนเข มแข ง การพ ฒนาศ นย การเร ยนร ช มชน ฯลฯ ๓.๒ ความเปล ยนแปลงของความต องการ ส งคมม ความต องการเร ยนร หล กเศรษฐก จ พอเพ ยงเพ มข น โดยเฉพาะข าราชการและคนท ม ว ถ ช ว ตในเม อง ซ งกรณ ศ กษาและต นแบบการ ประย กต ใช ท เป นแหล งเร ยนร ย งม จ านวนไม มากพอ จะต องปร บต วและจ ดท ากรณ ศ กษาของคนในเม อง เพ มข นเพ อพ ฒนาเป นองค ความร และจ ดการความร ต อไป ๓.๓ เน อหาท สร างข นได เอง เป นความร ด านเศรษฐก จพอเพ ยงท ใช ในการบรรยาย ท เก ด จากการน าองค ความร ท ม อย มาส งเคราะห ให สอดคล องก บกล มเป าหมายของการบรรยาย ๔.เคร องม อหร อเทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการความร ๔.๑ เคร องม อท ใช ในการค นหาความร จากภายนอก ใช ICT เป นหล ก เน องจาก สะดวก รวดเร ว ในการค นคว า และม ข อม ลท ม ท งข อม ลด บ ข อม ลท ม การส งเคราะห แล ว และม ข อม ลท สะท อนให เห นการประย กต ใช หล กเศรษฐก จพอเพ ยงท งในเช งพ นท องค กร และเช งประเด น และการจ ดการการ พ ฒนาด วย ซ งสามารถน ามาจ ดการให เป นความร ในการปฏ บ ต งานได นอกจากน นใช การค นหาความร จากเอกสาร บทความ ปาฐกถา จากห องสม ดและหน วยงานภายนอกท ม องค ความร เร องเศรษฐก จ พอเพ ยงและองค ความร เร องช มชน รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 17

18 ๔.๒ เคร องม อท ใช จ ดเก บ/จ ดหมวดหม /ให บร การความร /ข อม ลสนเทศ ใช ICT จ ดเก บ ข อม ลการจ ดแฟ มเอกสาร และการจ ดม มเอกสารเผยแพร เศรษฐก จพอเพ ยง ๔.๓ เคร องม อท ใช ในการแลกเปล ยน/แบ งป นความร ใช ICT และเอกสาร ซ งตาม ประสบการณ พบว า ความร ท ส งผ านทาง ICT สะดวก รวดเร วในการจ ดเก บและการใช ม ความย ดหย น พ ฒนาและเปล ยนแปลงได แต ถ าม เหต ข ดข องอาจเส ยหายได ง าย ในขณะท เอกสารม ความแน นอน ตายต ว แต ม ความย ดหย นในการใช ต อค อนข างน อย เปล ยนแปลงไม ได นอกจากจะจ ดท าใหม คน ว ฒนธรรม บรรยากาศ การเร ยนร ความร ภายนอกด าน เศรษฐก จพอเพ ยงและช มชน คว า เล อก เคร องม อ (ICT เอกสาร) ม องค ความร เศรษฐก จ พอเพ ยงเพ มข น ม ค ม อน กปฏ บ ต จ ดการ ความร ฯ ม คน องค กรช มชน ต นแบบเพ มข น ใช แลกเปล ยนเร ยนร ยกระด บความร ค น จ ดเก บ จ ดระบบ ปร บปร ง คล งความร ภายใน การบรรล เป าหมายของงาน การจ ดการความร เศรษฐก จพอเพ ยงส ช มชน ส งคม (ปร บปร งจาก สคส.) ว ด 139 การยกย องชมเชยการให รางว ล ร ปแบบของการชมเชยและให รางว ลของส าน กงานฯ จะเป นล กษณะการมองในภาพรวมของ องค กร โดยการส งเสร มและสน บสน นให เก ดการเร ยนร จากการผ เช ยวชาญ จากประสบการณ ตรง ซ ง สามารถสร ปเป นร ปแบบ ด งน 1. การสร างความก าวหน าสายอาช พให แก บ คลากร สศช. ม การต งกล มงานเศรษฐก จพอเพ ยงเป นหน วยงานภายใน สศช. อย างไม เป นทางการ เม อส าน กงานฯ ม แผนงานในการผล กด นนโยบายเศรษฐก จพอเพ ยงตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ส าน กงานฯ จ งได ปร บโครงสร างองค กรใหม โดยรวมงานภารก จ หล กเพ อต งเป นส าน กนโยบายสาธารณะ เพ อด าเน นภารก จในการข บเคล อนงานด านเศรษฐก จ พอเพ ยง และย งต งส าน กเลขาธ การเพ อด าเน นการการในเร องการบร หารจ ดการองค กร ซ งรวมถ ง รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 18

19 การจ ดการองค ความร โดยได ม การก าหนดเส นทางความก าวหน าสายอาช พให แก บ คลากรท ปฏ บ ต หน าท ท เก ยวข องโดยตรง 2. การพ ฒนาบ คลากรโดยการส งไปศ กษาด งานในประเทศ และต างประเทศ สศช. ได ส งเสร มให ข าราชการในท กระด บได ม โอกาสเร ยนร และศ กษาด งานท งในและ ต างประเทศ และได พ ฒนาหล กส ตรท ม งเน นการเร ยนร จากประสบการณ ตรง เช น o โครงการ NESDB Future Team ได ไปศ กษาด งานเศรษฐก จพอเพ ยง ณ จ งหว ด ขอนแก น ระหว างว นท 3 5 พฤศจ กายน 2549 o โครงการอบรม Young Executive Program ส าหร บข าราชการระด บ 8 ไปศ กษาด งาน OTOP และการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ระหว างว นท 29 ก นยายน 4 ต ลาคม 2550 ณ ประเทศญ ป น 3. การพ ฒนาบ คลากรโดยการจ ดอบรม หร อส งข าราชการไปอบรมหล กส ตรภายนอก o ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการความร จ านวน 1 คร ง เพ อสร างความร ความเข าใจในเร องการจ ดการความร ให ก บข าราชการ สศช. o สศช. ได ม การจ ดส งข าราชการเข าร วมอบรมหล กส ตรภายนอก เช น โครงการ ศ กษา LEARN Online ว ชาการจ ดการความร เบ องต น ต งแต ม.ค.-ม.ย. 50 จ านวน 3 คน โครงการอบรมเช งประสบการณ หล กส ตร การพ ฒนานโยบายและการจ ดการ ในหน วยงานภาคร ฐ ว นท ก.ค.และ 2-5 ส.ค.50 จ านวน 2 คน การด าเน นงานด านการจ ดการความร ของ ส าน ก/กอง/กล มงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จ รายงานการพ ฒนาภาคการผล ตและบร การ (Industrial Profile) เพ อเป นฐานความร ในการ สน บสน นการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ เผยแพร ทางเว บไซต สศช. เม อเด อน กรกฎาคม 2550 การถ ายทอดความร ( Knowledge Management ) เร องการบร หารการเปล ยนแปลง เม อ ว นท 9 ส งหาคม 2550 โดยด าเน นงานร วมก บสถาบ นบ ณฑ ตบร หารธ รก จศศ นทร แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการบร หารจ ดการเพ อการจ ดท าย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การเพ อยกระด บ การแข งข นทางเศรษฐก จของประเทศ ระยะท 3 การจ ดท าบทความทางว ชาการ ( Knowledge Shortcut ) จ านวน 6 เร อง ประกอบด วย 1) ความร บผ ดชอบของส งคมต อภาคธ รก จ 2) กระบวนการท าแผนท ว ฒนธรรม 3) ทฤษฎ เกม 4) การตลาด เช งส งคม 5) บรรษ ทภ บาลและการก าก บด แลก จการ และ 6) เคร องม อท ใช ในการว เคราะห โดย ด าเน นงานร วมก บสถาบ นบ ณฑ ตบร หารธ รก จ ศศ นทร แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 19

20 บร หารจ ดการเพ อการจ ดท าย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การเพ อยกระด บการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศ ระยะท 3 - ส าน กพ ฒนาส งคมและค ณภาพช ว ต การจ ดการฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ตเพ อเผยแพร แก ประชาชนและหน วยงาน ราชการทางอ นเตอร เน ต ได แก ฐานข อม ลรายงานภาวะส งคมรายป รายไตรมาสของป (www. http//social.nesdb.go.th) และฐานข อม ลความยากจนและการกระจายรายได (www. http//poverty.nesdb.go.th/poverty new/default.aspx) - ส าน กพ ฒนาส งคมและค ณภาพช ว ต โครงการฝ กอบรม การจ ดท าแผนท ย ทธศาสตร ส าหร บการข บเคล อนการเสร มสร างและใช ประโยชน ท นทางส งคม - กล มงานประชาส มพ นธ การจ ดท าพ พ ธภ ณฑ การพ ฒนาประเทศของ สศช. การส งข อม ลข าวสารเผยแพร ทาง เว บไซต สศช. การจ ดท าหน งส อพ มพ สะพานขาว การจ ดท าข าวการพ ฒนาภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ การจ ดท าหน งส อเผยแพร ความร เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ก จกรรมของ สศช. และข าวสารอ นๆ และการสร ปข าวประจ าว นน าเสนอผ บร หารและเจ าหน าท สศช.... รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 สศช. หน าท 20

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information