รายงานผลการด าเน นงานโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงานโครงการ"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

3 ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป ท พ มพ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนพ มพ จ ดทำโดย ๓,๐๐๐ เล ม สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ อาคาร สพฐ. ๓ ถนนราชดำเน นนอก เขตด ส ต กร งเทพฯ ๑๐๓๐๐ พ มพ ท โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด ๗๙ ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ นายโชคด ออส วรรณ ผ พ มพ ผ โฆษณา ข อม ลทางบรรณาน กรม (CIP : Cataloging in Publication) สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา กร งเทพฯ : สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน. ๒๕๕๗ ๑๖๗ หน า. ภาพประกอบ ; ๒๖.๐ เซนต เมตร ๑. การศ กษาปฐมว ย ๒. ว ทยาศาสตร --การศ กษาและการสอน (ปฐมว ย) ๓. รายงานผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตรน อย ประเทศไทย (ปฐมว ย) ๓๗๒.๒๑ ISBN

4 คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานร วมก บม ลน ธ สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ นำร องโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ต งแต ป การศ กษา ๒๕๕๔ ในท กเขตพ นท การศ กษาอย างต อเน องท กป เป าหมายเพ อพ ฒนาเด กปฐมว ยให ม เจตคต ท ด ต อว ทยาศาสตร สน กก บการเร ยนว ทยาศาสตร และม ท กษะพ นฐานท ด ด านว ทยาศาสตร โดยได ดำเน นการ ตามเง อนไขของม ลน ธ พ ฒนาผ นำเคร อข ายท องถ น (Local Networks) และว ทยากรเคร อข าย ท องถ น (Local Trainers) เพ อให ว ทยากรเหล าน เป นแกนหล กในการขยายผลให คร ปฐมว ยในเขต พ นท การศ กษา ให สามารถจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามก จกรรมในกล องบ านน กว ทยาศาสตร น อย ได อย างถ กต องเหมาะสม เล มน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ในด านกระบวนการ ผลการบร หารงานโครงการ และผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ของคร ผ สอน ตลอดจนผลท เก ดข นก บผ เร ยน โดยศ กษา โรงเร ยนในโครงการนำร อง ป ๒๕๕๔ เท าน น สำหร บใช เป นแนวทางในการปร บปร งการดำเน นงาน โครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต อไป สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ขอขอบค ณผ ทรงค ณว ฒ ศ กษาน เทศก ผ ร บผ ดชอบโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย คร ผ สอน ตลอดจนหน วยงานและ ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายท ม ส วนร วมในการจ ดทำรายงานเล มน ไว ณ โอกาศน (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

5

6 สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญแผนภาพ บทท ๑ บทนำ ๑ ความเป นมาและความสำค ญ ๑ ว ตถ ประสงค ๕ เป าหมาย ๕ ขอบเขตการศ กษา ๕ น ยามศ พท เฉพาะ ๖ กรอบแนวค ดการศ กษา ๘ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๘ บทท ๒ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ๙ หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ๑๐ พ ฒนาการของเด กปฐมว ยและทฤษฎ ท เก ยวข อง ๑๔ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๒๔ การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๓๑ งานว จ ยท เก ยวข องก บการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ย ๔๗ บทท ๓ ว ธ ดำเน นการ ๕๗ กล มเป าหมาย ๕๗ เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ๕๘ การสร างและการหาค ณภาพของเคร องม อ ๕๘ การเก บรวบรวมข อม ล ๖๒ การว เคราะห ข อม ล ๖๓ สถ ต ท ใช ว เคราะห ข อม ล ๖๓

7 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ๔ ผลการว เคราะห ข อม ล ๖๕ ตอนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๖๖ ตอนท ๒ ผลการดำเน นโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๖๘ ตอนท ๓ ผลท เก ดก บผ เร ยนโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๕ ตอนท ๔ ข อค ดเห นและข อเสนอแนะการดำเน นโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๘๑ บทท ๕ สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ ๘๓ สร ปว ธ การดำเน นงานโครงการ ๘๓ สร ปผลการศ กษา ๘๔ อภ ปรายผล ๘๙ ข อเสนอแนะ ๙๔ บรรณาน กรม ๙๗ ภาคผนวก ๑๐๑ คณะทำงาน ๑๖๖

8 สารบ ญตาราง ตารางท หน า ๑ ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษาในโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๖๖ ๒ การบร หารงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานเขตพ นท การศ กษา ๖๘ ๓ การบร หารงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสถานศ กษา ๗๐ ๔ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๑ ๕ จำนวนและร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาท กษะ ความสามารถ และพฤต กรรมของเด กท เก ดข นหล งจากการทำโครงงานว ทยาศาสตร โดยการส งเกตของคร ผ สอน ๗๕ ๖ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๗๗ ๗ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านภาษา ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๗๘ ๘ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านส งคม ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๗๙ ๙ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเคล อนไหวและท กษะการร บร ของประสาทส มผ ส ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๘๐ ๑๐ ข อค ดเห นและข อเสนอแนะการดำเน นโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อยประเทศไทย ตามความค ดเห นของคร ผ สอน ๘๑

9 สารบ ญแผนภาพ แผนภาพท หน า ๑ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาท กษะ ความสามารถ และพฤต กรรมของเด กท เก ดข นหล งจากการทำโครงงานว ทยาศาสตร โดยการส งเกตของคร ผ สอน ๗๖ ๒ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๗ ๓ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านภาษา ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๘ ๔ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านส งคม ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๙ ๕ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเคล อนไหวและท กษะการร บร ของประสาทส มผ ส ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๘๐

10 บทนำ บทท ๑ ๑. ความเป นมาและความสำค ญ ว ทยาศาสตร ม บทบาทสำค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข องก บช ว ตของท กคน ท งในการดำรงช ว ตประจำว นและในงานอาช พต าง ๆ เคร องม อเคร องใช ตลอดจนผลผล ตต าง ๆ เพ อใช อำนวยความสะดวกในช ว ตและการทำงาน ล วนเป นผลของความร ว ทยาศาสตร ผสมผสานก บความค ดสร างสรรค และศาสตร อ น ๆ ว ทยาศาสตร ทำให คนได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดเป นเหต เป นผล ค ดสร างสรรค ค ดว เคราะห ม ท กษะสำค ญในการค นคว าหาความร ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างเป นระบบ สามารถต ดส นใจ โดยใช ข อม ลหลากหลายและประจ กษ พยานท ตรวจสอบได ว ทยาศาสตร เป น ว ฒนธรรมของโลกสม ยใหม ซ งเป นส งคมแห งความร ท กคนจ งจำเป นต องได ร บการพ ฒนา ให ร ว ทยาศาสตร เพ อท จะม ความร ความเข าใจโลกธรรมชาต และเทคโนโลย ท มน ษย สร างสรรค ข น และนำความร ไปใช อย างม เหต ผล สร างสรรค ม ค ณธรรม ความร ว ทยาศาสตร ไม เพ ยงแต นำมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด แต ย งช วยให คนม ความร ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการใช ประโยชน การด แลร กษา ตลอดจนการพ ฒนาส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต อย างสมด ลและย งย น และท สำค ญย ง ค อ ความร ว ทยาศาสตร ช วยเพ มข ดความสามารถในการพ ฒนาเศรษฐก จ สามารถ แข งข นก บนานาประเทศและดำเน นช ว ตร วมก นในส งคมโลกได อย างม ความส ข การพ ฒนาประเทศให ท ดเท ยมนานาประเทศ ต องพยายามพ ฒนาศ กยภาพของ ประชากรด วยการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให เป นกำล งสำค ญในการข บเคล อน เศรษฐก จของชาต ประเทศไทยกำล งเผช ญป ญหาผลส มฤทธ ทางว ทยาศาสตร จากผล การประเม นระด บนานาชาต เช น Programme for Student Assesment : PISA พบว า ความร และท กษะทางว ทยาศาสตร ของเด กไทยย งต ำกว าเกณฑ เฉล ยระด บนานาชาต ด งเช นในการประเม น PISA ป ค.ศ. ๒๐๑๒ พบว า ผลประเม นความร และท กษะด านว ทยาศาสตร ของเด กไทยเท าก บ ๔๔๔ คะแนนส งข นจากคะแนน PISA ป ค.ศ. ๒๐๐๙ (๔๒๕ คะแนน) อย างม น ยสำค ญ แต ก ย งต ำกว า ค าเฉล ยระด บนานาชาต ผล PISA ค.ศ. ๒๐๑๒ ประเทศไทยได อ นด บท ๕๐ จากท งหมด ๖๕ ประเทศ และได อ นด บท ๑๑ ในภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ กจาก ๑๓ ประเทศ

11 การจ ดการศ กษาต องม งพ ฒนาค ณภาพของคน ซ งการสร างค ณภาพของคน ต องเร มต นต งแต ปฐมว ย เพราะเป นว ยท ม การพ ฒนาการเร ยนร ส ง โดยการแสวงหาประสบการณ ท แปลกใหม รอบต วด วยความอยากร อยากเห น เด กปฐมว ยเป นช วงว ยท เหมาะก บการป พ นฐาน โดยการปล กฝ งค ณล กษณะต าง ๆ เตร ยมความพร อมและพ ฒนาการท กด านตามข ดความสามารถ ของเด ก การส งเสร มให เด กได ร บร ส งแวดล อมและประสบการณ ต าง ๆ เป นพ นฐานท จะช วยให เด ก สามารถเผช ญป ญหาด วยความเข าใจ มองเห นแนวทางว าแต ละป ญหาจะแก ไขโดยว ถ ทางใด เด กได ฝ กค ดในร ปแบบต าง ๆ ซ งทำให เขาสามารถปร บต วเข าก บส งคมและส งแวดล อมได ประสบการณ ท เด กได ร บในช วงน เป นการพ ฒนาท กษะพ นฐานท สำค ญในการเร ยนร และการดำรงช ว ตในอนาคต อ นจะเป นกำล งสำค ญในการพ ฒนาประเทศชาต ให เจร ญก าวหน าส บต อไป (สำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร, ๒๕๔๖ : ๒๑) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม ฉบ บท ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ ได กำหนดว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคน ม ความสามารถ เร ยนร และพ ฒนาตนเองได และย ดว าผ เร ยนสำค ญท ส ด เน นการสอนแบบย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ สำหร บการจ ดกระบวนการเร ยนการสอนเด กปฐมว ย ใช หล กการจ ดส งแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร โดยให เด กได เล น ได ส มผ ส และลงม อกระทำก จกรรมด วยตนเองโดยผ านก จกรรมท เป ดกว างให เด ก ได ม โอกาสทำก จกรรมตามความสนใจ เพ อให เด กได เร ยนร ตามศ กยภาพและตอบสนองความแตกต าง ของแต ละคน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๘ : ๒๑) ผลการประเม นของน กเร ยนท จบหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ป การศ กษา ๒๕๕๑ (สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน : ๖๗) พบว า น กเร ยนระด บปฐมว ยม พ ฒนาการด านสต ป ญญาระด บด ร อยละ ๕๙.๑๗ ซ งต ำกว าพ ฒนาการด านร างกาย ด านอารมณ - จ ตใจ และด านส งคม ท ม ผลประเม นระด บด ร อยละ ๗๑.๖๗, ๙๓.๘๖ และ ๙๘.๐๐ ตามลำด บ และ ป การศ กษา ๒๕๕๓ (สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒๕๕๕ : ๕๖) พบว า น กเร ยนระด บ ปฐมว ยม พ ฒนาการด านสต ป ญญาในระด บด ร อยละ ๖๕.๕๓ ซ งต ำกว าพ ฒนาการด านร างกาย ด านอารมณ -จ ตใจ และส งคม ท น กเร ยนระด บปฐมว ยม ผลประเม นในระด บด ร อยละ ๗๕.๒๓, ๙๒.๖๖, ๙๘.๙๗ ตามลำด บ ทำให ม ความช ดเจนว าเราต องพ ฒนาความพร อมด านสต ป ญญาให ก บ เด กปฐมว ยเพ อเตร ยมความพร อมส การเป นพลเม องท ม ค ณภาพ เด กอาย ๓-๕ ป เป นว ย ท ร างกายและสมองของเด กกำล งเจร ญเต บโต เด กต องการความร ก ความเอาใจใส ด แลอย างใกล ช ด เด กว ยน ม โอกาสเร ยนร จากการใช ประสาทส มผ สท งห า เช น การเร ยนร จากการสำรวจ เล น ทดลอง ค นพบด วยตนเอง ได ม โอกาสค ดแก ป ญหา เล อกต ดส นใจ ใช ภาษาส อความหมาย ค ดร เร มสร างสรรค และอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ความนำ)

12 คณะกรรมการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (กขป.) จ ดทำความเห น และข อเสนอแนะ แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาอย างเร งด วน ประเด นหล กท ๑ กระบวนการ เร ยนร ใหม : พ ฒนาให ผ เร ยนม ท กษะว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ น และเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งปร บหล กส ตรและการจ ดกระบวนการเร ยน การสอนและการประเม นผลในร ปแบบใหม ต งแต ระด บปฐมว ยจนตลอดช ว ต (สำน กงานเลขาธ การ สภาการศ กษา, ๒๕๕๕ : ๓๘) ซ งพรพ ไล เล ศว ชาได กล าวว าป จจ บ นน กว จ ยได ค นพบ ช วงปฐมว ย เป นเวลาท พร อมท ส ดสำหร บการเร ยนร กล าวค อถ าได ร บประสบการณ ท เหมาะสมในระหว างเวลา ท ด เย ยม ก จะสามารถกระต นให เด กกระต อร อร นในการเร ยนร โดยเฉพาะสามารถพ ฒนาศ กยภาพได ด โดยการจ ดสภาพแวดล อมแห งการเร ยนร ให เหมาะสมและหลากหลาย (สถาบ นว ทยาการการเร ยนร, ๒๕๔๘ : ๘๖) สอดคล องก บจ นทร เพ ญ ช ประภาวรรณ ท กล าวว า การเร ยนร ของเด กเร มจาก ประสาทส มผ สร บร ส งท ส มผ สนำมาเก บไว เป นความทรงจำในสมอง หากผ ด แลเด กเข าใจและต องการ ให เด กเร ยนร ส งใด ก ต องให เด กได ส มผ สประสบการณ น นบ อย ๆ เป นกระบวนการกระต นให เซลล สมองเก ดการเช อมโยงได มากท ส ด ซ งทำให สมองสามารถเร ยนร ได มากข น และเป นการเร ยนร อย างม ความส ข ด งน น หากเด กได ร บร ความร ส กจากประสาทส มผ สในช วงของ โอกาสทอง ของการเร ยนร (windows of opportunity) แล วเด กก จะสามารถพ ฒนาการเร ยนร ได เต มตามศ กยภาพ (สถาบ นว ทยาการการเร ยนร, ๒๕๔๘ : ๔๒) การร บร ความร ส กจากประสาทส มผ สด านต าง ๆ เป นท กษะท เก ดจากประสบการณ จร ง เน องจากเด กสามารถใช ประสาทส มผ สต อว สด ร จ กค ณสมบ ต ของว ตถ และปฏ ก ร ยาโต ตอบของว ตถ ในสถานการณ ต าง ๆ โดยตรง การส งเกตท เด กได จากการส มผ ส ช มรส ดมกล น ฟ งเส ยง เป นพ นฐาน ในการพ ฒนาความค ดของเด ก (สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน, ๒๕๓๖ : ๙๐) การท เด ก ม โอกาสได ส งเกตและส มผ สส งต าง ๆ จะส งผลให เก ดการเร ยนร และร บร ส งต าง ๆ โดยใช ประสาทส มผ ส ท ง ๕ เป นข นต นในการฝ กท กษะกระบวนการค ดของเด กปฐมว ยในการค นคว าทางว ทยาศาสตร ผ เร ยนจะต องหาข อม ลด วยการลงม อปฏ บ ต จร งและไม ว าจะเป นการทำว จ ยในห องปฏ บ ต การทดลอง สำหร บน กเร ยนระด บเด กเล กก อนว ยเร ยน กระบวนการทางว ทยาศาสตร เป นว ธ การหน งของการค ด และการได มาซ งความร ประกอบด วย ๔ ข นตอนท ส มพ นธ ก น ได แก การส งเกต การค นพบป ญหา หร อข อสงส ย การหาคำตอบ และการบอกผลให ผ อ นทราบ (ฮาร แลน, จ นด, ร ฟค น และแมร เอส, ๒๕๔๖ : ๒๙) การพ ฒนาเด กปฐมว ยด วยการจ ดก จกรรมทางว ทยาศาสตร ม ส วนช วยพ ฒนาศ กยภาพ ให เก ดความม นใจในตนเอง และม ความสำค ญต อเด กปฐมว ย เป นการช วยพ ฒนาท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร แก เด กปฐมว ยค อช วยฝ กให เด กเป นคนช างส งเกต ช างสงส ย ม เหต ผล ม ความอดทน

13 และความค ดร เร ม การทำก จกรรมเด กจะต องค นคว าอย างม ระบบ การท เด กได ทำบ อยคร ง จะทำให เด กเก ดท กษะอ นนำไปส การแก ป ญหาท ด ในช ว ตประจำว นได (อร ณศร จ นทร ทรง, ๒๕๔๘ : ๗) กระบวนการทางว ทยาศาสตร เป นกระบวนการค ด เป นกระบวนการทางป ญญา เป นกระบวนการ ท ใช แก ป ญหา ถ าคร นำความร และว ธ ทางว ทยาศาสตร มาจ ดก จกรรมให เหมาะสมก บระด บ ความสามารถ สต ป ญญา และธรรมชาต ของเด กปฐมว ยแล ว ก จะเป นการพ ฒนาท กษะทางว ทยาศาสตร ให เด กปฐมว ยได เด กเป นน กค นคว าเพ อการเร ยนร โดยธรรมชาต การหย บจ บ ส มผ ส และการส งเกต เป นว ธ การเร ยนว ทยาศาสตร พฤต กรรมการเร ยนว ทยาศาสตร ของเด กคล ายก บการเร ยน ทางคณ ตศาสตร ซ งต องฝ กค ดอย างม เหต ผล เช น การเปร ยบเท ยบ การจำแนก การหาความส มพ นธ ของว ตถ การเร ยนว ทยาศาสตร จะเน นการเร ยนว ทยาศาสตร และธรรมชาต รอบต ว ได แก เร องพ ช ส ตว เวลา ฤด กาล น ำ และอากาศ (ก ลยา ต นต ผลาช วะ, ๒๕๔๗ : ๑๗๐) จากป ญหาและความสำค ญจำเป นด งกล าว สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานหล ก ในการจ ดการศ กษาปฐมว ยท ให บร การจ ดการศ กษาสำหร บเด กกล มอาย ๔-๕ ป ตระหน กถ งความสำค ญของการพ ฒนาเด กปฐมว ย โดยการพ ฒนาเด กปฐมว ยแบบองค รวม ให ครอบคล มพ ฒนาการเด กท กด าน ค อ ด านร างกาย อารมณ -จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา จ งได ดำเน นการโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ซ งเป นโครงการท สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณาพระราชทานพระราชดำร ให คณะกรรมการ นำมาพ จารณาร เร มดำเน นการนำร องในประเทศไทย โดยได ทอดพระเนตรต วอย างโครงการน คราวเสด จพระราชดำเน นเย อนประเทศเยอรมน เม อป พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได ต ดต อก บม ลน ธ Haus der kleinen Forscher โดยการ ประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ อขออน ญาตนำก จกรรมน มาทดลองทำในประเทศไทย และได ดำเน นการในประเทศไทยมาต งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยม ลน ธ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ซ งเป นโครงการความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคเอกชน ท สามารถปล กฝ งน ส ยร กว ทยาศาสตร ให ก บเด กได อย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถขยายผลไปส โรงเร ยนอน บาลจำนวนมากในเวลาอ นส น โดยสามารถควบค มค ณภาพมาตรฐานได อย างด นอกจากน โครงการย งม ก จกรรมท เช อมโยงก บพ อแม ผ ปกครองอ กด วย น บว าเป นการส งเสร มการเร ยนว ทยาศาสตร ระด บรากฐานท ม ประส ทธ ภาพอย างย ง ในการพ ฒนาคร ปฐมว ยให เก ดท กษะการจ ดประสบการณ เพ อพ ฒนาพ นฐานการเร ยนร ให เด กปฐมว ย ร กว ทยาศาสตร ผ านการทดลองอย างง าย ส งเสร มท กษะการค ด การส บค นและการแสวงหาความร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ศ กษาก จกรรมของโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย พบว าม ความสอดคล องก บหล กการ แนวค ดของหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ เพราะม งเน นให เด ก ๆ ได ลงม อปฏ บ ต จร ง เน นท กษะ

14 การส งเกต การต งคำถามและค นคว าหาคำตอบของเด กแต ละบ คคล การแสดงความค ดเห นต อส ง ท ได ร บจากการส งเกต และการให ข อสร ปด วยวาจา ม การทำการทดลองร วมก นเป นกล มย อย สามารถนำก จกรรมการสอนว ทยาศาสตร มาบ รณาการผ านก จกรรมตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย ได เป นอย างด โดยในป งบประมาณ ๒๕๕๔ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได นำมา นำร องโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ในโรงเร ยนอน บาลประจำจ งหว ดและโรงเร ยนด ประจำตำบลท กแห ง เขตพ นท การศ กษาละ ๑๐ โรงเร ยน รวม ๑,๘๓๐ โรงเร ยน ท วประเทศ จากการดำเน นงานพ ฒนาโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ในโรงเร ยน นำร อง สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได ศ กษาผลการดำเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เพ อนำผลการศ กษา ท ได มาเป นข อม ลพ นฐานและจ ดทำสารสนเทศนำเสนอผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย และเพ อใช ประโยชน เป นแนวทางในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาปฐมว ยของสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานต อไป ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑) ด านกระบวนการ ศ กษาผลการบร หารงานโครงการและผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ๒) ด านผลผล ต ศ กษาผลท เก ดข นก บผ เร ยน ๒.๒ เพ อเสนอแนวทางการปร บปร งโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๓. เป าหมาย ได แนวทางการดำเน นงานโครงการบ านว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทยท ทำให บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ๔. ขอบเขตการศ กษา ๔.๑ กล มเป าหมาย ๑) สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จำนวน ๑๘๓ เขต ๒) โรงเร ยนนำร องโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ป การศ กษา ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๘๓๐ โรงเร ยน

15 ประเทศไทย ๔.๒ ต วแปรท ศ กษา ๔.๒.๑ ผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได แก ๑) การบร หารงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๒) การจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ๔.๒.๒ ผลท เก ดก บผ เร ยนโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได แก ๑) ท กษะ ความสามารถและพฤต กรรมของเด กปฐมว ย ๒) ความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ๔.๓ ระยะเวลาดำเน นงาน ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๕. น ยามศ พท เฉพาะ โครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง โครงการความร วมม อ ระหว างสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและม ลน ธ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ม ท มาจาก โครงการส งเสร มการเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ยในประเทศเยอรมน Haus der Kleinen Forscher (บ านน กว ทยาศาสตร น อย) ซ งเป นโครงการท สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณาพระราชทานพระราชดำร ให คณะกรรมการนำมาพ จารณาร เร ม ดำเน นการในประเทศไทย ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาคร ปฐมว ยให สามารถจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ให ก บเด กปฐมว ยได อย างม ค ณภาพ การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง ข นตอน การดำเน นการโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ในป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ แบ งเป นการดำเน นงานระด บสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระด บสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และระด บ สถานศ กษา ผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง ผลการศ กษา การบร หารงานโครงการ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย และผลท เก ดก บผ เร ยนประกอบด วย ๑) ผลการดำเน นงานโครงการ ๑.๑) ผลการบร หารงานโครงการ แบ งเป น การบร หารงานโครงการระด บ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา โดยศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บการวางแผนดำเน นงาน การดำเน นงาน และการขยายผลโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ท ได จาก

16 การตอบแบบสอบถามของผ นำเคร อข ายท องถ น (ศ กษาน เทศก ) และการบร หารงานโครงการระด บ โรงเร ยน ศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บการดำเน นงานโครงการและการม ส วนร วมของบ คคล องค กร หร อหน วยงานท เก ยวข อง ท ได จากการตอบแบบสอบถามของคร ผ สอนระด บปฐมว ย ๑.๒) ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย หมายถ ง การจ ดประสบการณ ท ตอบสนองความอยากร อยากเห นของเด กปฐมว ย กระต นความสนใจใคร ร ส งเสร มให เด กเก ดกระบวนการเร ยนร ค ดอย างเป นระบบและค ดอย างม เหต ผล เก ดการเข าใจ มโนท ศน และเข าใจปรากฏการณ ต าง ๆ ท เก ดข นรอบต ว นำไปส ความสามารถในการสร ปข อความร ได ด วยตนเอง ท ได จากการตอบแบบสอบถามของคร ผ สอนระด บปฐมว ย และผลการสนทนากล มของ คร ผ สอนระด บปฐมว ยของโรงเร ยนนำร องจาก ๔ ภ ม ภาค ในด านการจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ครอบคล มรายละเอ ยดเก ยวก บการวางแผน การจ ดประสบการณ การเร ยนร การจ ดสภาพแวดล อมท ส งเสร มการเร ยนร เทคน คการจ ดก จกรรม การทดลองว ทยาศาสตร การม ส วนร วมของผ ปกครอง เพ อนคร น กว ทยาศาสตร พ เล ยงหร อ ผ เก ยวข อง และการเปล ยนแปลงพฤต กรรมการจ ดประสบการณ การเร ยนร ๒) ผลท เก ดก บผ เร ยนตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง ผลการประเม นผ เร ยน ประกอบด วย ๑) ท กษะความสามารถและพฤต กรรมของเด กปฐมว ย ได แก ท กษะความสามารถและพฤต กรรมของเด กปฐมว ยท ได ร บจากการทำโครงงานซ งได จากการ ตอบแบบสอบถาม ของคร ผ สอน ๒) ความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ค อ ความสามารถหลายด าน ท เด กจำเป นต องใช ในอนาคต นอกเหน อจากการพ ฒนาความสนใจและความเข าใจทางว ทยาศาสตร ท ได ร บจากการจ ดก จกรรมตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได แก ความสามารถ ด านการเร ยนร ความสามารถด านภาษา ความสามารถด านส งคม และความสามารถด านการเคล อนไหว และท กษะการร บร ของประสาท ซ งผลท เก ดก บผ เร ยนด งกล าวเป นข อม ลท ได จากการให คร ผ สอน พ จารณาในภาพรวมของห องเร ยนช นอน บาลท เข าร วมโครงการว าม ร อยละของเด กปฐมว ย ท ม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ในแต ละด านตามเกณฑ ระด บค ณภาพ โดยแบ งค าคะแนน ออกเป น ๔ ระด บ ตามเกณฑ การประเม น ได แก ค าคะแนน ๔ ระด บด มาก หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ร อยละ ๙๐-๑๐๐ ค าคะแนน ๓ ระด บด หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ร อยละ ๗๕-๘๙ ค าคะแนน ๒ ระด บพอใช หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ร อยละ ๗๐-๗๔ ค าคะแนน ๑ ระด บปร บปร ง หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ น อยกว าร อยละ ๗๐

17 เด กปฐมว ย หมายถ ง เด กอาย ๔-๕ ป ท เร ยนอย ในระด บช นอน บาลป ท ๑ และ ๒ ของโรงเร ยนส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ ซ งเป นกล มเป าหมาย ในการพ ฒนาโครงการนำร องบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๖. กรอบแนวค ดการศ กษา การศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ใช แนวค ดในการต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน โครงการด านกระบวนการและด านผลผล ต ด งน ด านกระบวนการ การบร หารงาน โครงการ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ด านผลผล ต ท กษะความสามารถ และพฤต กรรมของเด ก ปฐมว ย ความสามารถพ นฐาน ของเด กปฐมว ย แนวทางการดำเน นงาน โครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ท ทำให บรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการ ๗. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๗.๑ ได ข อม ลสารสนเทศท แสดงผลการดำเน นงานด านการบร หารงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย เพ อใช ประโยชน ในการต ดส นใจเก ยวก บการปร บปร ง และพ ฒนาการจ ดการศ กษาปฐมว ยสำหร บสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงาน เขตพ นท การศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง ๗.๒ ได ข อม ลสารสนเทศท แสดงผลการดำเน นงานด านการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร เป นแนวทางในการพ ฒนาคร ผ สอนปฐมว ยให ม ความเข าใจและสามารถบ รณาการ จ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ถ กต องตามหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย ๗.๓ ได ข อม ลสารสนเทศของผลท เก ดก บผ เร ยน แสดงผลพ ฒนาการเด กปฐมว ย ของโรงเร ยนนำร องท เข าร วมโครงการ เพ อใช เป นข อม ลในการพ ฒนาการจ ดก จกรรมว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ยท ถ กต องตามหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ยและสามารถพ ฒนาท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ยได อย างม ประส ทธ ภาพ

18 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท ๒ การศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ด งน ๑. หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ๒. พ ฒนาการของเด กปฐมว ยและทฤษฎ ท เก ยวข อง ๒.๑ พ ฒนาการด านร างกาย ๒.๒ พ ฒนาการด านอารมณ -จ ตใจ ๒.๓ พ ฒนาการด านส งคม ๒.๔ พ ฒนาการด านสต ป ญญา ๓. การจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๓.๑ ความหมายของการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บ เด กปฐมว ย ๓.๒ ความสำค ญของการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บ เด กปฐมว ย ๓.๓ แนวทางการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๓.๔ การประเม นผลการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ย ๓.๕ บทบาทของผ ท เก ยวข องในการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๔. การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๔.๑ ความเป นมา ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๔.๒ การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๔.๓ การจ ดก จกรรมการเร ยนร ของโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๔.๔ การประเม นค ณภาพและร บรองโรงเร ยนเป น บ านน กว ทยาศาสตร น อย ๔.๕ บทบาทของผ ท เก ยวข องในการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย

19 ๕. งานว จ ยท เก ยวข องก บการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ย ๕.๑ งานว จ ยในประเทศ ๕.๒ งานว จ ยต างประเทศ ๑. หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ การจ ดการศ กษาปฐมว ย ถ อเป นการวางรากฐานช ว ตท สำค ญ ซ งท กคนม ส วนร วม ในการส งเสร มพ ฒนาเด กปฐมว ยให ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ เร มต นจากครอบคร ว บ คคลใกล ช ด สถานศ กษา และช มชน เป นการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาเด กต งแต แรกเก ดถ ง ๕ ป ให ม พ ฒนาการท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญาท เหมาะสมก บว ยและความ สามารถและความแตกต างระหว างบ คคล เป นการเตร ยมความพร อมท จะเร ยนร และสร างรากฐาน ช ว ตให พ ฒนาไปส ความเป นมน ษย ท สมบ รณ กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศให หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ เป นหล กส ตรท สถานศ กษาหร อสถานพ ฒนาเด กใช เป นแนวทางในการพ ฒนาเด กอาย แรกเก ด ๕ ป โดยจ ดการศ กษาในล กษณะของการอบรมเล ยงด และให การศ กษา โดยม หล กการ จ ดหมาย และ สาระสำค ญด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๕) หล กการ ๑. ส งเสร มกระบวนการเร ยนร และพ ฒนาการท ครอบคล มเด กปฐมว ยท กประเภท ๒. ย ดหล กการอบรมเล ยงด และให การศ กษาท เน นเด กเป นสำค ญ โดยคำน งถ งความ แตกต างระหว างบ คคล และว ถ ช ว ตของเด กตามบร บทของช มชน ส งคม และว ฒนธรรมไทย ๓. พ ฒนาเด กโดยองค รวมผ านการเล นและก จกรรมท เหมาะสมก บว ย ๔. จ ดประสบการณ การเร ยนร ให สามารถดำรงช ว ตประจำว นได อย างม ค ณภาพ และม ความส ข ๕. ประสานความร วมม อระหว างครอบคร ว ช มชน และสถานศ กษาในการพ ฒนาเด ก จ ดหมาย หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ สำหร บเด กอาย ๓ ๕ ป ม งเน นให เด กปฐมว ยม พ ฒนาการท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญาท เหมาะสมก บว ย ความสามารถและความแตกต างระหว างบ คคล จ งกำหนดจ ดหมายของหล กส ตรไว ด งน (กระทรวง ศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๓๑) ๑. ร างกายเจร ญเต บโตตามว ย และม ส ขน ส ยท ด ๒. กล ามเน อใหญ และกล ามเน อเล กแข งแรง ใช ได อย างคล องแคล วและประสาน ส มพ นธ ก น 10

20 ๓. ม ส ขภาพจ ตด และม ความส ข ๔. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และม จ ตใจท ด งาม ๕. ช นชมและแสดงออกทางศ ลปะ ดนตร การเคล อนไหวและร กการออกกำล งกาย ๖. ช วยเหล อตนเองได เหมาะสมก บว ย ๗. ร กธรรมชาต ส งแวดล อม ว ฒนธรรม และความเป นไทย ๘. อย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขและปฏ บ ต ตนเป นสมาช กท ด ของส งคมในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ๙. ใช ภาษาส อสารได เหมาะสมก บว ย ๑๐. ม ความสามารถในการค ดและการแก ป ญหาได เหมาะสมก บว ย ๑๑. ม จ นตนาการและความค ดสร างสรรค ๑๒. ม เจตคต ท ด ต อการเร ยนร และม ท กษะในการแสวงหาความร สาระการเร ยนร การพ ฒนาเด กปฐมว ยให ม ความพร อมเต มตามศ กยภาพและม ค ณล กษณะตามจ ดหมาย ของหล กส ตรน น หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ได กำหนดสาระการเร ยนร เพ อ ให ผ สอนใช เป นส อกลางในการจ ดก จกรรมให ก บเด ก แบ งเป น ๒ ส วน ค อ ประสบการณ สำค ญ และสาระท ควรเร ยนร ด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๓๕-๓๙) ๑. ประสบการณ สำค ญ ประสบการณ สำค ญเป นส งช วยให เด กเก ดท กษะท สำค ญสำหร บสร างองค ความร จากการม ปฏ ส มพ นธ ก บว ตถ ส งของ บ คคลต าง ๆ ท อย รอบต ว รวมท งการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ประกอบด วย ๑.๑ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านร างกาย ได แก - การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การประสานส มพ นธ ของกล ามเน อเล ก - การร กษาส ขภาพ - การร กษาความปลอดภ ย ๑.๒ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ ได แก - ดนตร - ส นทร ยภาพ - การเล น - ค ณธรรม จร ยธรรม 11

21 ๑.๓ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านส งคม ได แก - การเร ยนร ทางส งคม ๑.๔ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านสต ป ญญา ได แก - การค ด - การใช ภาษา - การส งเกต การจำแนก และการเปร ยบเท ยบ - จำนวน - ม ต ส มพ นธ (พ นท /ระยะ) - เวลา ๒. สาระท ควรเร ยนร สาระท ควรเร ยนร เป นเร องราวรอบต วเด กท นำมาใช จ ดก จกรรมให เด กเก ดการเร ยนร ซ งในการจ ดประสบการณ สำหร บเด กปฐมว ยควรกำหนดรายละเอ ยดของสาระท ควรเร ยนร ให เหมาะสม สอดคล องก บว ย ความต องการ ความสนใจของเด ก และย ดหย นโดยคำน งถ งประสบการณ และ ส งแวดล อมในช ว ตจร ง ให เด กเร ยนร ผ านประสบการณ ต าง ๆ ท ง ายต อการเร ยนร โดยไม ต องท องจำ เน อหา สาระท เด กอาย ๓-๕ ป ควรเร ยนร ม ด งน ๒.๑ เร องราวเก ยวก บต วเด ก เด กควรร จ กช อ นามสก ล ร ปร าง หน าตา ร จ ก อว ยวะต าง ๆ ว ธ ระว งร กษาร างกายให สะอาด ปลอดภ ย การร บประทานอาหาร ท ถ กส ขล กษณะ เร ยนร ท จะเล น และทำส งต างๆด วยตนเองคนเด ยว หร อก บผ อ น ตลอดจนเร ยนร ท จะแสดงความ ค ดเห น ความร ส ก และแสดงมารยาทท ด ๒.๒ เร องราวเก ยวก บบ คคลและสถานท ท แวดล อมเด ก เด กควรได ม โอกาสร จ ก และร บร เร องราวเก ยวก บครอบคร ว สถานศ กษา ช มชน รวมท งบ คคลต าง ๆ ท เด กต องเก ยวข อง หร อม โอกาสใกล ช ดและม ปฏ ส มพ นธ ในช ว ตประจำว น ๒.๓ ธรรมชาต รอบต วเด ก เด กควรจะได เร ยนร ส งม ช ว ต ส งไม ม ช ว ต รวมท ง ความเปล ยนแปลงของโลกท แวดล อมต วเด กตามธรรมชาต เช น ฤด กาล กลางว น กลางค น ๒.๔ ส งต าง ๆ รอบต วเด ก เด กควรได ร จ กส ขนาด ร ปร าง ร ปทรง น ำหน ก ผ วส มผ สของส งต าง ๆ รอบต ว ส งของเคร องใช ยานพาหนะ และการส อสารต าง ๆ ท ใช อย ใน ช ว ตประจำว น แนวทางการจ ดประสบการณ การนำประสบการณ สำค ญและสาระท ควรเร ยนร ส ห องเร ยนปฐมว ยทำได โดยการจ ด ประสบการณ ซ งม แนวทางการจ ดประสบการณ ด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๔๐) 12

22 ๑. จ ดประสบการณ ให สอดคล องก บจ ตว ทยาพ ฒนาการ ค อ เหมาะสมก บอาย ว ฒ ภาวะและระด บพ ฒนาการ เพ อให เด กท กคนได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพ ๒. จ ดประสบการณ ให สอดคล องก บล กษณะการเร ยนร ของเด กว ยน ค อ ได ลงม อกระทำ เร ยนร ผ านประสาทส มผ สท ง ๕ ได เคล อนไหว ๓. จ ดประสบการณ ในร ปแบบบ รณาการ ค อ บ รณาการท งท กษะและสาระการเร ยนร ๔. จ ดประสบการณ ให เด กได ร เร ม ค ดวางแผน ต ดส นใจ ลงม อกระทำ และนำเสนอ ความค ดโดยคร ผ สอนเป นผ สน บสน น อำนวยความสะดวก และเร ยนร ร วมก บเด ก ๕. จ ดประสบการณ ให เด กม ปฏ ส มพ นธ ก บเด กอ น ก บผ ใหญ ภายใต สภาพแวดล อม ท เอ อต อการเร ยนร ในบรรยากาศท อบอ นม ความส ขและเร ยนร การทำก จกรรมแบบร วมม อร วมใจ ในล กษณะต าง ๆ ๖. จ ดประสบการณ ให เด กม ปฎ ส มพ นธ ก บส อและแหล งเร ยนร ท หลากหลายและ อย ในว ถ ช ว ตของเด ก ๗. จ ดประสบการณ ท ส งเสร มล กษณะน ส ยท ด และท กษะการใช ช ว ตประจำว น ตลอดจน สอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมให เป นส วนหน งของการจ ดประสบการณ การเร ยนร อย างต อเน อง ๘. จ ดประสบการณ ท งในล กษณะท ม การวางแผนไว ล วงหน าและแผนท เก ดข น ในสภาพจร งโดยไม ได คาดการณ ไว ๙. ให ผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ท งการวางแผน การสน บสน นส อการสอน การเข าร วมก จกรรม และการประเม นพ ฒนาการ ๑๐. จ ดทำสารน ท ศน ด วยการรวบรวมข อม ลเก ยวก บพ ฒนาการและการเร ยนร ของเด ก เป นรายบ คคล นำมาไตร ตรองและใช ให เป นประโยชน ต อการพ ฒนาเด กและการว จ ยในช นเร ยน การประเม นพ ฒนาการ การประเม นพ ฒนาการเด กอาย ๓-๕ ป เป นการประเม นพ ฒนาการทางด านร างกาย อารมณ -จ ตใจ ส งคมและสต ป ญญาของเด ก โดยถ อเป นกระบวนการท ต อเน อง และเป นส วนหน ง ของการจ ดก จกรรมปกต ท จ ดให เด กในแต ละว น ท งน ม งให นำข อม ลการประเม นมาพ จารณาปร บปร ง วางแผนการจ ดก จกรรม เพ อส งเสร มให เด กแต ละคนได ร บการพ ฒนาตามจ ดหมายของหล กส ตร การประเม นพ ฒนาการควรย ดหล ก ด งน ๑. ประเม นพ ฒนาการของเด กครบท กด านและนำผลมาพ ฒนาเด ก ๒. ประเม นเป นรายบ คคลอย างสม ำเสมอต อเน องตลอดป ๓. สภาพการประเม นควรม ล กษณะเช นเด ยวก บการปฏ บ ต ก จกรรมประจำว น ๔. ประเม นอย างเป นระบบ ม การวางแผน เล อกใช เคร องม อและจดบ นท กไว เป นหล กฐาน 13

23 ๕. ประเม นตามสภาพจร งด วยว ธ การท หลากหลายเหมาะก บเด ก รวมท ง ใช แหล ง ข อม ลหลายด าน ไม ควรใช แบบทดสอบ สำหร บว ธ การประเม นพ ฒนาการท เหมาะสมและควรใช ก บเด กอาย ๓-๕ ป ได แก การส งเกต การบ นท กพฤต กรรม การสนทนา การส มภาษณ การว เคราะห ข อม ลจากผลงานเด กท เก บ อย างม ระบบ (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๔๓) ๒. พ ฒนาการของเด กปฐมว ยและทฤษฎ ท เก ยวข อง หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ กล าวถ งพ ฒนาการของเด กปฐมว ย ว าเป นความสามารถตามว ยหร อพ ฒนาการตามธรรมชาต เม อเด กม อาย ถ งว ยน น ๆ พ ฒนาการเด ก ในแต ละช วงอาย อาจเร วหร อช ากว าเกณฑ ท กำหนดไว และพ ฒนาการจะเป นไปอย างต อเน อง (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๓๒) ซ งพ ฒนาการของมน ษย เป นกระบวนการเปล ยนแปลง ท เป นไป ตามลำด บข นตอน โดยข นต นจะเป นพ นฐานสำหร บข นต อไป และม แบบแผนเฉพาะ พ ฒนาการแต ละด าน ม ความส มพ นธ ก นหากม พ ฒนาการด านหน งด านใดบกพร องต งแต เร มแรก ก จะนำไปส ความบกพร อง ในด านอ น ๆ ด วย โดยท พ ฒนาการของแต ละคนจะม ความแตกต างก นไปข นอย ก บพ นธ กรรมและ ส งแวดล อม (ส ร มา ภ ญโญอน นตพงษ, ๒๕๔๗ : ๓๐-๓๕) พ ฒนาการของเด กปฐมว ยแบ งออกเป น ๔ ด าน ได แก พ ฒนาการด านร างกาย พ ฒนาการด านอารมณ -จ ตใจ พ ฒนาการด านส งคม และพ ฒนาการด านสต ป ญญา โดยแต ละด าน ม รายละเอ ยดและทฤษฎ ท เก ยวข องด งน ๒.๑ พ ฒนาการด านร างกาย ความหมายของพ ฒนาการด านร างกาย น ตยา คชภ กด (๒๕๔๓ : ๒) กล าวว าพ ฒนาการทางด านร างกาย หมายถ ง ความสามารถของร างกายในการทรงต วในอ ร ยาบถต าง ๆ และการเคล อนไหว เคล อนท ไปโดยการ ใช กล ามเน อม ดใหญ (Gross motor) เช น การน ง ย น เด น ว ง กระโดด เป นต น การใช ส มผ สร บร และการใช ตาและม อประสานก นในการทำก จกรรมต าง ๆ เช น การหย บจ บของ การข ดเข ยน ป นประด ษฐ เป นต น สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (๒๕๔๙ : ๒๗) กล าวว าพ ฒนาการ ทางด านร างกาย หมายถ ง การพ ฒนาท ม ผลต อการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นของร างกาย ท ง ๓ ด าน ค อ ๑. พ ฒนาการทางด านโครงสร าง ได แก การพ ฒนาในด านน ำหน ก ส วนส ง ส ดส วนท เพ มมากข น กระด ก กล ามเน อ ใยประสาท สมองม ขนาดเพ มข น 14

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information