รายงานผลการด าเน นงานโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงานโครงการ"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

3 ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป ท พ มพ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนพ มพ จ ดทำโดย ๓,๐๐๐ เล ม สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ อาคาร สพฐ. ๓ ถนนราชดำเน นนอก เขตด ส ต กร งเทพฯ ๑๐๓๐๐ พ มพ ท โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด ๗๙ ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ นายโชคด ออส วรรณ ผ พ มพ ผ โฆษณา ข อม ลทางบรรณาน กรม (CIP : Cataloging in Publication) สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา กร งเทพฯ : สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน. ๒๕๕๗ ๑๖๗ หน า. ภาพประกอบ ; ๒๖.๐ เซนต เมตร ๑. การศ กษาปฐมว ย ๒. ว ทยาศาสตร --การศ กษาและการสอน (ปฐมว ย) ๓. รายงานผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตรน อย ประเทศไทย (ปฐมว ย) ๓๗๒.๒๑ ISBN

4 คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานร วมก บม ลน ธ สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ นำร องโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ต งแต ป การศ กษา ๒๕๕๔ ในท กเขตพ นท การศ กษาอย างต อเน องท กป เป าหมายเพ อพ ฒนาเด กปฐมว ยให ม เจตคต ท ด ต อว ทยาศาสตร สน กก บการเร ยนว ทยาศาสตร และม ท กษะพ นฐานท ด ด านว ทยาศาสตร โดยได ดำเน นการ ตามเง อนไขของม ลน ธ พ ฒนาผ นำเคร อข ายท องถ น (Local Networks) และว ทยากรเคร อข าย ท องถ น (Local Trainers) เพ อให ว ทยากรเหล าน เป นแกนหล กในการขยายผลให คร ปฐมว ยในเขต พ นท การศ กษา ให สามารถจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามก จกรรมในกล องบ านน กว ทยาศาสตร น อย ได อย างถ กต องเหมาะสม เล มน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ในด านกระบวนการ ผลการบร หารงานโครงการ และผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ของคร ผ สอน ตลอดจนผลท เก ดข นก บผ เร ยน โดยศ กษา โรงเร ยนในโครงการนำร อง ป ๒๕๕๔ เท าน น สำหร บใช เป นแนวทางในการปร บปร งการดำเน นงาน โครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต อไป สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ขอขอบค ณผ ทรงค ณว ฒ ศ กษาน เทศก ผ ร บผ ดชอบโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย คร ผ สอน ตลอดจนหน วยงานและ ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายท ม ส วนร วมในการจ ดทำรายงานเล มน ไว ณ โอกาศน (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

5

6 สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญแผนภาพ บทท ๑ บทนำ ๑ ความเป นมาและความสำค ญ ๑ ว ตถ ประสงค ๕ เป าหมาย ๕ ขอบเขตการศ กษา ๕ น ยามศ พท เฉพาะ ๖ กรอบแนวค ดการศ กษา ๘ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๘ บทท ๒ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ๙ หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ๑๐ พ ฒนาการของเด กปฐมว ยและทฤษฎ ท เก ยวข อง ๑๔ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๒๔ การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๓๑ งานว จ ยท เก ยวข องก บการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ย ๔๗ บทท ๓ ว ธ ดำเน นการ ๕๗ กล มเป าหมาย ๕๗ เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ๕๘ การสร างและการหาค ณภาพของเคร องม อ ๕๘ การเก บรวบรวมข อม ล ๖๒ การว เคราะห ข อม ล ๖๓ สถ ต ท ใช ว เคราะห ข อม ล ๖๓

7 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ๔ ผลการว เคราะห ข อม ล ๖๕ ตอนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๖๖ ตอนท ๒ ผลการดำเน นโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๖๘ ตอนท ๓ ผลท เก ดก บผ เร ยนโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๕ ตอนท ๔ ข อค ดเห นและข อเสนอแนะการดำเน นโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๘๑ บทท ๕ สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ ๘๓ สร ปว ธ การดำเน นงานโครงการ ๘๓ สร ปผลการศ กษา ๘๔ อภ ปรายผล ๘๙ ข อเสนอแนะ ๙๔ บรรณาน กรม ๙๗ ภาคผนวก ๑๐๑ คณะทำงาน ๑๖๖

8 สารบ ญตาราง ตารางท หน า ๑ ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษาในโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๖๖ ๒ การบร หารงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานเขตพ นท การศ กษา ๖๘ ๓ การบร หารงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสถานศ กษา ๗๐ ๔ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๑ ๕ จำนวนและร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาท กษะ ความสามารถ และพฤต กรรมของเด กท เก ดข นหล งจากการทำโครงงานว ทยาศาสตร โดยการส งเกตของคร ผ สอน ๗๕ ๖ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๗๗ ๗ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านภาษา ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๗๘ ๘ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านส งคม ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๗๙ ๙ ร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเคล อนไหวและท กษะการร บร ของประสาทส มผ ส ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย จำแนกตามระด บค ณภาพ ๘๐ ๑๐ ข อค ดเห นและข อเสนอแนะการดำเน นโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อยประเทศไทย ตามความค ดเห นของคร ผ สอน ๘๑

9 สารบ ญแผนภาพ แผนภาพท หน า ๑ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาท กษะ ความสามารถ และพฤต กรรมของเด กท เก ดข นหล งจากการทำโครงงานว ทยาศาสตร โดยการส งเกตของคร ผ สอน ๗๖ ๒ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๗ ๓ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านภาษา ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๘ ๔ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านส งคม ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๗๙ ๕ แสดงค าร อยละของโรงเร ยนตามผลการพ ฒนาความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ด านการเคล อนไหวและท กษะการร บร ของประสาทส มผ ส ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๘๐

10 บทนำ บทท ๑ ๑. ความเป นมาและความสำค ญ ว ทยาศาสตร ม บทบาทสำค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข องก บช ว ตของท กคน ท งในการดำรงช ว ตประจำว นและในงานอาช พต าง ๆ เคร องม อเคร องใช ตลอดจนผลผล ตต าง ๆ เพ อใช อำนวยความสะดวกในช ว ตและการทำงาน ล วนเป นผลของความร ว ทยาศาสตร ผสมผสานก บความค ดสร างสรรค และศาสตร อ น ๆ ว ทยาศาสตร ทำให คนได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดเป นเหต เป นผล ค ดสร างสรรค ค ดว เคราะห ม ท กษะสำค ญในการค นคว าหาความร ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างเป นระบบ สามารถต ดส นใจ โดยใช ข อม ลหลากหลายและประจ กษ พยานท ตรวจสอบได ว ทยาศาสตร เป น ว ฒนธรรมของโลกสม ยใหม ซ งเป นส งคมแห งความร ท กคนจ งจำเป นต องได ร บการพ ฒนา ให ร ว ทยาศาสตร เพ อท จะม ความร ความเข าใจโลกธรรมชาต และเทคโนโลย ท มน ษย สร างสรรค ข น และนำความร ไปใช อย างม เหต ผล สร างสรรค ม ค ณธรรม ความร ว ทยาศาสตร ไม เพ ยงแต นำมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด แต ย งช วยให คนม ความร ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการใช ประโยชน การด แลร กษา ตลอดจนการพ ฒนาส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต อย างสมด ลและย งย น และท สำค ญย ง ค อ ความร ว ทยาศาสตร ช วยเพ มข ดความสามารถในการพ ฒนาเศรษฐก จ สามารถ แข งข นก บนานาประเทศและดำเน นช ว ตร วมก นในส งคมโลกได อย างม ความส ข การพ ฒนาประเทศให ท ดเท ยมนานาประเทศ ต องพยายามพ ฒนาศ กยภาพของ ประชากรด วยการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให เป นกำล งสำค ญในการข บเคล อน เศรษฐก จของชาต ประเทศไทยกำล งเผช ญป ญหาผลส มฤทธ ทางว ทยาศาสตร จากผล การประเม นระด บนานาชาต เช น Programme for Student Assesment : PISA พบว า ความร และท กษะทางว ทยาศาสตร ของเด กไทยย งต ำกว าเกณฑ เฉล ยระด บนานาชาต ด งเช นในการประเม น PISA ป ค.ศ. ๒๐๑๒ พบว า ผลประเม นความร และท กษะด านว ทยาศาสตร ของเด กไทยเท าก บ ๔๔๔ คะแนนส งข นจากคะแนน PISA ป ค.ศ. ๒๐๐๙ (๔๒๕ คะแนน) อย างม น ยสำค ญ แต ก ย งต ำกว า ค าเฉล ยระด บนานาชาต ผล PISA ค.ศ. ๒๐๑๒ ประเทศไทยได อ นด บท ๕๐ จากท งหมด ๖๕ ประเทศ และได อ นด บท ๑๑ ในภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ กจาก ๑๓ ประเทศ

11 การจ ดการศ กษาต องม งพ ฒนาค ณภาพของคน ซ งการสร างค ณภาพของคน ต องเร มต นต งแต ปฐมว ย เพราะเป นว ยท ม การพ ฒนาการเร ยนร ส ง โดยการแสวงหาประสบการณ ท แปลกใหม รอบต วด วยความอยากร อยากเห น เด กปฐมว ยเป นช วงว ยท เหมาะก บการป พ นฐาน โดยการปล กฝ งค ณล กษณะต าง ๆ เตร ยมความพร อมและพ ฒนาการท กด านตามข ดความสามารถ ของเด ก การส งเสร มให เด กได ร บร ส งแวดล อมและประสบการณ ต าง ๆ เป นพ นฐานท จะช วยให เด ก สามารถเผช ญป ญหาด วยความเข าใจ มองเห นแนวทางว าแต ละป ญหาจะแก ไขโดยว ถ ทางใด เด กได ฝ กค ดในร ปแบบต าง ๆ ซ งทำให เขาสามารถปร บต วเข าก บส งคมและส งแวดล อมได ประสบการณ ท เด กได ร บในช วงน เป นการพ ฒนาท กษะพ นฐานท สำค ญในการเร ยนร และการดำรงช ว ตในอนาคต อ นจะเป นกำล งสำค ญในการพ ฒนาประเทศชาต ให เจร ญก าวหน าส บต อไป (สำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร, ๒๕๔๖ : ๒๑) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม ฉบ บท ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ ได กำหนดว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคน ม ความสามารถ เร ยนร และพ ฒนาตนเองได และย ดว าผ เร ยนสำค ญท ส ด เน นการสอนแบบย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ สำหร บการจ ดกระบวนการเร ยนการสอนเด กปฐมว ย ใช หล กการจ ดส งแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร โดยให เด กได เล น ได ส มผ ส และลงม อกระทำก จกรรมด วยตนเองโดยผ านก จกรรมท เป ดกว างให เด ก ได ม โอกาสทำก จกรรมตามความสนใจ เพ อให เด กได เร ยนร ตามศ กยภาพและตอบสนองความแตกต าง ของแต ละคน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๘ : ๒๑) ผลการประเม นของน กเร ยนท จบหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ป การศ กษา ๒๕๕๑ (สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน : ๖๗) พบว า น กเร ยนระด บปฐมว ยม พ ฒนาการด านสต ป ญญาระด บด ร อยละ ๕๙.๑๗ ซ งต ำกว าพ ฒนาการด านร างกาย ด านอารมณ - จ ตใจ และด านส งคม ท ม ผลประเม นระด บด ร อยละ ๗๑.๖๗, ๙๓.๘๖ และ ๙๘.๐๐ ตามลำด บ และ ป การศ กษา ๒๕๕๓ (สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒๕๕๕ : ๕๖) พบว า น กเร ยนระด บ ปฐมว ยม พ ฒนาการด านสต ป ญญาในระด บด ร อยละ ๖๕.๕๓ ซ งต ำกว าพ ฒนาการด านร างกาย ด านอารมณ -จ ตใจ และส งคม ท น กเร ยนระด บปฐมว ยม ผลประเม นในระด บด ร อยละ ๗๕.๒๓, ๙๒.๖๖, ๙๘.๙๗ ตามลำด บ ทำให ม ความช ดเจนว าเราต องพ ฒนาความพร อมด านสต ป ญญาให ก บ เด กปฐมว ยเพ อเตร ยมความพร อมส การเป นพลเม องท ม ค ณภาพ เด กอาย ๓-๕ ป เป นว ย ท ร างกายและสมองของเด กกำล งเจร ญเต บโต เด กต องการความร ก ความเอาใจใส ด แลอย างใกล ช ด เด กว ยน ม โอกาสเร ยนร จากการใช ประสาทส มผ สท งห า เช น การเร ยนร จากการสำรวจ เล น ทดลอง ค นพบด วยตนเอง ได ม โอกาสค ดแก ป ญหา เล อกต ดส นใจ ใช ภาษาส อความหมาย ค ดร เร มสร างสรรค และอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ความนำ)

12 คณะกรรมการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (กขป.) จ ดทำความเห น และข อเสนอแนะ แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาอย างเร งด วน ประเด นหล กท ๑ กระบวนการ เร ยนร ใหม : พ ฒนาให ผ เร ยนม ท กษะว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ น และเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งปร บหล กส ตรและการจ ดกระบวนการเร ยน การสอนและการประเม นผลในร ปแบบใหม ต งแต ระด บปฐมว ยจนตลอดช ว ต (สำน กงานเลขาธ การ สภาการศ กษา, ๒๕๕๕ : ๓๘) ซ งพรพ ไล เล ศว ชาได กล าวว าป จจ บ นน กว จ ยได ค นพบ ช วงปฐมว ย เป นเวลาท พร อมท ส ดสำหร บการเร ยนร กล าวค อถ าได ร บประสบการณ ท เหมาะสมในระหว างเวลา ท ด เย ยม ก จะสามารถกระต นให เด กกระต อร อร นในการเร ยนร โดยเฉพาะสามารถพ ฒนาศ กยภาพได ด โดยการจ ดสภาพแวดล อมแห งการเร ยนร ให เหมาะสมและหลากหลาย (สถาบ นว ทยาการการเร ยนร, ๒๕๔๘ : ๘๖) สอดคล องก บจ นทร เพ ญ ช ประภาวรรณ ท กล าวว า การเร ยนร ของเด กเร มจาก ประสาทส มผ สร บร ส งท ส มผ สนำมาเก บไว เป นความทรงจำในสมอง หากผ ด แลเด กเข าใจและต องการ ให เด กเร ยนร ส งใด ก ต องให เด กได ส มผ สประสบการณ น นบ อย ๆ เป นกระบวนการกระต นให เซลล สมองเก ดการเช อมโยงได มากท ส ด ซ งทำให สมองสามารถเร ยนร ได มากข น และเป นการเร ยนร อย างม ความส ข ด งน น หากเด กได ร บร ความร ส กจากประสาทส มผ สในช วงของ โอกาสทอง ของการเร ยนร (windows of opportunity) แล วเด กก จะสามารถพ ฒนาการเร ยนร ได เต มตามศ กยภาพ (สถาบ นว ทยาการการเร ยนร, ๒๕๔๘ : ๔๒) การร บร ความร ส กจากประสาทส มผ สด านต าง ๆ เป นท กษะท เก ดจากประสบการณ จร ง เน องจากเด กสามารถใช ประสาทส มผ สต อว สด ร จ กค ณสมบ ต ของว ตถ และปฏ ก ร ยาโต ตอบของว ตถ ในสถานการณ ต าง ๆ โดยตรง การส งเกตท เด กได จากการส มผ ส ช มรส ดมกล น ฟ งเส ยง เป นพ นฐาน ในการพ ฒนาความค ดของเด ก (สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน, ๒๕๓๖ : ๙๐) การท เด ก ม โอกาสได ส งเกตและส มผ สส งต าง ๆ จะส งผลให เก ดการเร ยนร และร บร ส งต าง ๆ โดยใช ประสาทส มผ ส ท ง ๕ เป นข นต นในการฝ กท กษะกระบวนการค ดของเด กปฐมว ยในการค นคว าทางว ทยาศาสตร ผ เร ยนจะต องหาข อม ลด วยการลงม อปฏ บ ต จร งและไม ว าจะเป นการทำว จ ยในห องปฏ บ ต การทดลอง สำหร บน กเร ยนระด บเด กเล กก อนว ยเร ยน กระบวนการทางว ทยาศาสตร เป นว ธ การหน งของการค ด และการได มาซ งความร ประกอบด วย ๔ ข นตอนท ส มพ นธ ก น ได แก การส งเกต การค นพบป ญหา หร อข อสงส ย การหาคำตอบ และการบอกผลให ผ อ นทราบ (ฮาร แลน, จ นด, ร ฟค น และแมร เอส, ๒๕๔๖ : ๒๙) การพ ฒนาเด กปฐมว ยด วยการจ ดก จกรรมทางว ทยาศาสตร ม ส วนช วยพ ฒนาศ กยภาพ ให เก ดความม นใจในตนเอง และม ความสำค ญต อเด กปฐมว ย เป นการช วยพ ฒนาท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร แก เด กปฐมว ยค อช วยฝ กให เด กเป นคนช างส งเกต ช างสงส ย ม เหต ผล ม ความอดทน

13 และความค ดร เร ม การทำก จกรรมเด กจะต องค นคว าอย างม ระบบ การท เด กได ทำบ อยคร ง จะทำให เด กเก ดท กษะอ นนำไปส การแก ป ญหาท ด ในช ว ตประจำว นได (อร ณศร จ นทร ทรง, ๒๕๔๘ : ๗) กระบวนการทางว ทยาศาสตร เป นกระบวนการค ด เป นกระบวนการทางป ญญา เป นกระบวนการ ท ใช แก ป ญหา ถ าคร นำความร และว ธ ทางว ทยาศาสตร มาจ ดก จกรรมให เหมาะสมก บระด บ ความสามารถ สต ป ญญา และธรรมชาต ของเด กปฐมว ยแล ว ก จะเป นการพ ฒนาท กษะทางว ทยาศาสตร ให เด กปฐมว ยได เด กเป นน กค นคว าเพ อการเร ยนร โดยธรรมชาต การหย บจ บ ส มผ ส และการส งเกต เป นว ธ การเร ยนว ทยาศาสตร พฤต กรรมการเร ยนว ทยาศาสตร ของเด กคล ายก บการเร ยน ทางคณ ตศาสตร ซ งต องฝ กค ดอย างม เหต ผล เช น การเปร ยบเท ยบ การจำแนก การหาความส มพ นธ ของว ตถ การเร ยนว ทยาศาสตร จะเน นการเร ยนว ทยาศาสตร และธรรมชาต รอบต ว ได แก เร องพ ช ส ตว เวลา ฤด กาล น ำ และอากาศ (ก ลยา ต นต ผลาช วะ, ๒๕๔๗ : ๑๗๐) จากป ญหาและความสำค ญจำเป นด งกล าว สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานหล ก ในการจ ดการศ กษาปฐมว ยท ให บร การจ ดการศ กษาสำหร บเด กกล มอาย ๔-๕ ป ตระหน กถ งความสำค ญของการพ ฒนาเด กปฐมว ย โดยการพ ฒนาเด กปฐมว ยแบบองค รวม ให ครอบคล มพ ฒนาการเด กท กด าน ค อ ด านร างกาย อารมณ -จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา จ งได ดำเน นการโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ซ งเป นโครงการท สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณาพระราชทานพระราชดำร ให คณะกรรมการ นำมาพ จารณาร เร มดำเน นการนำร องในประเทศไทย โดยได ทอดพระเนตรต วอย างโครงการน คราวเสด จพระราชดำเน นเย อนประเทศเยอรมน เม อป พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได ต ดต อก บม ลน ธ Haus der kleinen Forscher โดยการ ประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ อขออน ญาตนำก จกรรมน มาทดลองทำในประเทศไทย และได ดำเน นการในประเทศไทยมาต งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยม ลน ธ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ซ งเป นโครงการความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคเอกชน ท สามารถปล กฝ งน ส ยร กว ทยาศาสตร ให ก บเด กได อย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถขยายผลไปส โรงเร ยนอน บาลจำนวนมากในเวลาอ นส น โดยสามารถควบค มค ณภาพมาตรฐานได อย างด นอกจากน โครงการย งม ก จกรรมท เช อมโยงก บพ อแม ผ ปกครองอ กด วย น บว าเป นการส งเสร มการเร ยนว ทยาศาสตร ระด บรากฐานท ม ประส ทธ ภาพอย างย ง ในการพ ฒนาคร ปฐมว ยให เก ดท กษะการจ ดประสบการณ เพ อพ ฒนาพ นฐานการเร ยนร ให เด กปฐมว ย ร กว ทยาศาสตร ผ านการทดลองอย างง าย ส งเสร มท กษะการค ด การส บค นและการแสวงหาความร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ศ กษาก จกรรมของโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย พบว าม ความสอดคล องก บหล กการ แนวค ดของหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ เพราะม งเน นให เด ก ๆ ได ลงม อปฏ บ ต จร ง เน นท กษะ

14 การส งเกต การต งคำถามและค นคว าหาคำตอบของเด กแต ละบ คคล การแสดงความค ดเห นต อส ง ท ได ร บจากการส งเกต และการให ข อสร ปด วยวาจา ม การทำการทดลองร วมก นเป นกล มย อย สามารถนำก จกรรมการสอนว ทยาศาสตร มาบ รณาการผ านก จกรรมตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย ได เป นอย างด โดยในป งบประมาณ ๒๕๕๔ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได นำมา นำร องโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ในโรงเร ยนอน บาลประจำจ งหว ดและโรงเร ยนด ประจำตำบลท กแห ง เขตพ นท การศ กษาละ ๑๐ โรงเร ยน รวม ๑,๘๓๐ โรงเร ยน ท วประเทศ จากการดำเน นงานพ ฒนาโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ในโรงเร ยน นำร อง สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได ศ กษาผลการดำเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เพ อนำผลการศ กษา ท ได มาเป นข อม ลพ นฐานและจ ดทำสารสนเทศนำเสนอผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย และเพ อใช ประโยชน เป นแนวทางในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาปฐมว ยของสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานต อไป ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑) ด านกระบวนการ ศ กษาผลการบร หารงานโครงการและผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ๒) ด านผลผล ต ศ กษาผลท เก ดข นก บผ เร ยน ๒.๒ เพ อเสนอแนวทางการปร บปร งโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๓. เป าหมาย ได แนวทางการดำเน นงานโครงการบ านว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทยท ทำให บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ๔. ขอบเขตการศ กษา ๔.๑ กล มเป าหมาย ๑) สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จำนวน ๑๘๓ เขต ๒) โรงเร ยนนำร องโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ป การศ กษา ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๘๓๐ โรงเร ยน

15 ประเทศไทย ๔.๒ ต วแปรท ศ กษา ๔.๒.๑ ผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได แก ๑) การบร หารงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๒) การจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ๔.๒.๒ ผลท เก ดก บผ เร ยนโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได แก ๑) ท กษะ ความสามารถและพฤต กรรมของเด กปฐมว ย ๒) ความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ๔.๓ ระยะเวลาดำเน นงาน ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๕. น ยามศ พท เฉพาะ โครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง โครงการความร วมม อ ระหว างสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและม ลน ธ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ม ท มาจาก โครงการส งเสร มการเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ยในประเทศเยอรมน Haus der Kleinen Forscher (บ านน กว ทยาศาสตร น อย) ซ งเป นโครงการท สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณาพระราชทานพระราชดำร ให คณะกรรมการนำมาพ จารณาร เร ม ดำเน นการในประเทศไทย ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาคร ปฐมว ยให สามารถจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ให ก บเด กปฐมว ยได อย างม ค ณภาพ การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง ข นตอน การดำเน นการโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ในป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ แบ งเป นการดำเน นงานระด บสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระด บสำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และระด บ สถานศ กษา ผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง ผลการศ กษา การบร หารงานโครงการ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย และผลท เก ดก บผ เร ยนประกอบด วย ๑) ผลการดำเน นงานโครงการ ๑.๑) ผลการบร หารงานโครงการ แบ งเป น การบร หารงานโครงการระด บ สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา โดยศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บการวางแผนดำเน นงาน การดำเน นงาน และการขยายผลโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ท ได จาก

16 การตอบแบบสอบถามของผ นำเคร อข ายท องถ น (ศ กษาน เทศก ) และการบร หารงานโครงการระด บ โรงเร ยน ศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บการดำเน นงานโครงการและการม ส วนร วมของบ คคล องค กร หร อหน วยงานท เก ยวข อง ท ได จากการตอบแบบสอบถามของคร ผ สอนระด บปฐมว ย ๑.๒) ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย หมายถ ง การจ ดประสบการณ ท ตอบสนองความอยากร อยากเห นของเด กปฐมว ย กระต นความสนใจใคร ร ส งเสร มให เด กเก ดกระบวนการเร ยนร ค ดอย างเป นระบบและค ดอย างม เหต ผล เก ดการเข าใจ มโนท ศน และเข าใจปรากฏการณ ต าง ๆ ท เก ดข นรอบต ว นำไปส ความสามารถในการสร ปข อความร ได ด วยตนเอง ท ได จากการตอบแบบสอบถามของคร ผ สอนระด บปฐมว ย และผลการสนทนากล มของ คร ผ สอนระด บปฐมว ยของโรงเร ยนนำร องจาก ๔ ภ ม ภาค ในด านการจ ดประสบการณ การเร ยนร ตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ครอบคล มรายละเอ ยดเก ยวก บการวางแผน การจ ดประสบการณ การเร ยนร การจ ดสภาพแวดล อมท ส งเสร มการเร ยนร เทคน คการจ ดก จกรรม การทดลองว ทยาศาสตร การม ส วนร วมของผ ปกครอง เพ อนคร น กว ทยาศาสตร พ เล ยงหร อ ผ เก ยวข อง และการเปล ยนแปลงพฤต กรรมการจ ดประสบการณ การเร ยนร ๒) ผลท เก ดก บผ เร ยนตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย หมายถ ง ผลการประเม นผ เร ยน ประกอบด วย ๑) ท กษะความสามารถและพฤต กรรมของเด กปฐมว ย ได แก ท กษะความสามารถและพฤต กรรมของเด กปฐมว ยท ได ร บจากการทำโครงงานซ งได จากการ ตอบแบบสอบถาม ของคร ผ สอน ๒) ความสามารถพ นฐานของเด กปฐมว ย ค อ ความสามารถหลายด าน ท เด กจำเป นต องใช ในอนาคต นอกเหน อจากการพ ฒนาความสนใจและความเข าใจทางว ทยาศาสตร ท ได ร บจากการจ ดก จกรรมตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ได แก ความสามารถ ด านการเร ยนร ความสามารถด านภาษา ความสามารถด านส งคม และความสามารถด านการเคล อนไหว และท กษะการร บร ของประสาท ซ งผลท เก ดก บผ เร ยนด งกล าวเป นข อม ลท ได จากการให คร ผ สอน พ จารณาในภาพรวมของห องเร ยนช นอน บาลท เข าร วมโครงการว าม ร อยละของเด กปฐมว ย ท ม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ในแต ละด านตามเกณฑ ระด บค ณภาพ โดยแบ งค าคะแนน ออกเป น ๔ ระด บ ตามเกณฑ การประเม น ได แก ค าคะแนน ๔ ระด บด มาก หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ร อยละ ๙๐-๑๐๐ ค าคะแนน ๓ ระด บด หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ร อยละ ๗๕-๘๙ ค าคะแนน ๒ ระด บพอใช หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ ร อยละ ๗๐-๗๔ ค าคะแนน ๑ ระด บปร บปร ง หมายถ ง เด กปฐมว ยม ความสามารถพ นฐานผ านเกณฑ น อยกว าร อยละ ๗๐

17 เด กปฐมว ย หมายถ ง เด กอาย ๔-๕ ป ท เร ยนอย ในระด บช นอน บาลป ท ๑ และ ๒ ของโรงเร ยนส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ ซ งเป นกล มเป าหมาย ในการพ ฒนาโครงการนำร องบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๖. กรอบแนวค ดการศ กษา การศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ใช แนวค ดในการต ดตามและประเม นผลการดำเน นงาน โครงการด านกระบวนการและด านผลผล ต ด งน ด านกระบวนการ การบร หารงาน โครงการ การจ ดประสบการณ การเร ยนร ด านผลผล ต ท กษะความสามารถ และพฤต กรรมของเด ก ปฐมว ย ความสามารถพ นฐาน ของเด กปฐมว ย แนวทางการดำเน นงาน โครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ท ทำให บรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการ ๗. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๗.๑ ได ข อม ลสารสนเทศท แสดงผลการดำเน นงานด านการบร หารงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย เพ อใช ประโยชน ในการต ดส นใจเก ยวก บการปร บปร ง และพ ฒนาการจ ดการศ กษาปฐมว ยสำหร บสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงาน เขตพ นท การศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง ๗.๒ ได ข อม ลสารสนเทศท แสดงผลการดำเน นงานด านการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร เป นแนวทางในการพ ฒนาคร ผ สอนปฐมว ยให ม ความเข าใจและสามารถบ รณาการ จ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ถ กต องตามหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ย ๗.๓ ได ข อม ลสารสนเทศของผลท เก ดก บผ เร ยน แสดงผลพ ฒนาการเด กปฐมว ย ของโรงเร ยนนำร องท เข าร วมโครงการ เพ อใช เป นข อม ลในการพ ฒนาการจ ดก จกรรมว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ยท ถ กต องตามหล กการจ ดการศ กษาปฐมว ยและสามารถพ ฒนาท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ยได อย างม ประส ทธ ภาพ

18 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท ๒ การศ กษาผลการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ด งน ๑. หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ๒. พ ฒนาการของเด กปฐมว ยและทฤษฎ ท เก ยวข อง ๒.๑ พ ฒนาการด านร างกาย ๒.๒ พ ฒนาการด านอารมณ -จ ตใจ ๒.๓ พ ฒนาการด านส งคม ๒.๔ พ ฒนาการด านสต ป ญญา ๓. การจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๓.๑ ความหมายของการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บ เด กปฐมว ย ๓.๒ ความสำค ญของการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บ เด กปฐมว ย ๓.๓ แนวทางการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๓.๔ การประเม นผลการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ย ๓.๕ บทบาทของผ ท เก ยวข องในการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร สำหร บเด กปฐมว ย ๔. การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ของสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๔.๑ ความเป นมา ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๔.๒ การดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๔.๓ การจ ดก จกรรมการเร ยนร ของโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย ๔.๔ การประเม นค ณภาพและร บรองโรงเร ยนเป น บ านน กว ทยาศาสตร น อย ๔.๕ บทบาทของผ ท เก ยวข องในการดำเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย

19 ๕. งานว จ ยท เก ยวข องก บการจ ดประสบการณ การเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บปฐมว ย ๕.๑ งานว จ ยในประเทศ ๕.๒ งานว จ ยต างประเทศ ๑. หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ การจ ดการศ กษาปฐมว ย ถ อเป นการวางรากฐานช ว ตท สำค ญ ซ งท กคนม ส วนร วม ในการส งเสร มพ ฒนาเด กปฐมว ยให ได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ เร มต นจากครอบคร ว บ คคลใกล ช ด สถานศ กษา และช มชน เป นการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาเด กต งแต แรกเก ดถ ง ๕ ป ให ม พ ฒนาการท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญาท เหมาะสมก บว ยและความ สามารถและความแตกต างระหว างบ คคล เป นการเตร ยมความพร อมท จะเร ยนร และสร างรากฐาน ช ว ตให พ ฒนาไปส ความเป นมน ษย ท สมบ รณ กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศให หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ เป นหล กส ตรท สถานศ กษาหร อสถานพ ฒนาเด กใช เป นแนวทางในการพ ฒนาเด กอาย แรกเก ด ๕ ป โดยจ ดการศ กษาในล กษณะของการอบรมเล ยงด และให การศ กษา โดยม หล กการ จ ดหมาย และ สาระสำค ญด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๕) หล กการ ๑. ส งเสร มกระบวนการเร ยนร และพ ฒนาการท ครอบคล มเด กปฐมว ยท กประเภท ๒. ย ดหล กการอบรมเล ยงด และให การศ กษาท เน นเด กเป นสำค ญ โดยคำน งถ งความ แตกต างระหว างบ คคล และว ถ ช ว ตของเด กตามบร บทของช มชน ส งคม และว ฒนธรรมไทย ๓. พ ฒนาเด กโดยองค รวมผ านการเล นและก จกรรมท เหมาะสมก บว ย ๔. จ ดประสบการณ การเร ยนร ให สามารถดำรงช ว ตประจำว นได อย างม ค ณภาพ และม ความส ข ๕. ประสานความร วมม อระหว างครอบคร ว ช มชน และสถานศ กษาในการพ ฒนาเด ก จ ดหมาย หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ สำหร บเด กอาย ๓ ๕ ป ม งเน นให เด กปฐมว ยม พ ฒนาการท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญาท เหมาะสมก บว ย ความสามารถและความแตกต างระหว างบ คคล จ งกำหนดจ ดหมายของหล กส ตรไว ด งน (กระทรวง ศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๓๑) ๑. ร างกายเจร ญเต บโตตามว ย และม ส ขน ส ยท ด ๒. กล ามเน อใหญ และกล ามเน อเล กแข งแรง ใช ได อย างคล องแคล วและประสาน ส มพ นธ ก น 10

20 ๓. ม ส ขภาพจ ตด และม ความส ข ๔. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และม จ ตใจท ด งาม ๕. ช นชมและแสดงออกทางศ ลปะ ดนตร การเคล อนไหวและร กการออกกำล งกาย ๖. ช วยเหล อตนเองได เหมาะสมก บว ย ๗. ร กธรรมชาต ส งแวดล อม ว ฒนธรรม และความเป นไทย ๘. อย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขและปฏ บ ต ตนเป นสมาช กท ด ของส งคมในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ๙. ใช ภาษาส อสารได เหมาะสมก บว ย ๑๐. ม ความสามารถในการค ดและการแก ป ญหาได เหมาะสมก บว ย ๑๑. ม จ นตนาการและความค ดสร างสรรค ๑๒. ม เจตคต ท ด ต อการเร ยนร และม ท กษะในการแสวงหาความร สาระการเร ยนร การพ ฒนาเด กปฐมว ยให ม ความพร อมเต มตามศ กยภาพและม ค ณล กษณะตามจ ดหมาย ของหล กส ตรน น หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ ได กำหนดสาระการเร ยนร เพ อ ให ผ สอนใช เป นส อกลางในการจ ดก จกรรมให ก บเด ก แบ งเป น ๒ ส วน ค อ ประสบการณ สำค ญ และสาระท ควรเร ยนร ด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๓๕-๓๙) ๑. ประสบการณ สำค ญ ประสบการณ สำค ญเป นส งช วยให เด กเก ดท กษะท สำค ญสำหร บสร างองค ความร จากการม ปฏ ส มพ นธ ก บว ตถ ส งของ บ คคลต าง ๆ ท อย รอบต ว รวมท งการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ประกอบด วย ๑.๑ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านร างกาย ได แก - การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การประสานส มพ นธ ของกล ามเน อเล ก - การร กษาส ขภาพ - การร กษาความปลอดภ ย ๑.๒ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ ได แก - ดนตร - ส นทร ยภาพ - การเล น - ค ณธรรม จร ยธรรม 11

21 ๑.๓ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านส งคม ได แก - การเร ยนร ทางส งคม ๑.๔ ประสบการณ สำค ญท ส งเสร มพ ฒนาการด านสต ป ญญา ได แก - การค ด - การใช ภาษา - การส งเกต การจำแนก และการเปร ยบเท ยบ - จำนวน - ม ต ส มพ นธ (พ นท /ระยะ) - เวลา ๒. สาระท ควรเร ยนร สาระท ควรเร ยนร เป นเร องราวรอบต วเด กท นำมาใช จ ดก จกรรมให เด กเก ดการเร ยนร ซ งในการจ ดประสบการณ สำหร บเด กปฐมว ยควรกำหนดรายละเอ ยดของสาระท ควรเร ยนร ให เหมาะสม สอดคล องก บว ย ความต องการ ความสนใจของเด ก และย ดหย นโดยคำน งถ งประสบการณ และ ส งแวดล อมในช ว ตจร ง ให เด กเร ยนร ผ านประสบการณ ต าง ๆ ท ง ายต อการเร ยนร โดยไม ต องท องจำ เน อหา สาระท เด กอาย ๓-๕ ป ควรเร ยนร ม ด งน ๒.๑ เร องราวเก ยวก บต วเด ก เด กควรร จ กช อ นามสก ล ร ปร าง หน าตา ร จ ก อว ยวะต าง ๆ ว ธ ระว งร กษาร างกายให สะอาด ปลอดภ ย การร บประทานอาหาร ท ถ กส ขล กษณะ เร ยนร ท จะเล น และทำส งต างๆด วยตนเองคนเด ยว หร อก บผ อ น ตลอดจนเร ยนร ท จะแสดงความ ค ดเห น ความร ส ก และแสดงมารยาทท ด ๒.๒ เร องราวเก ยวก บบ คคลและสถานท ท แวดล อมเด ก เด กควรได ม โอกาสร จ ก และร บร เร องราวเก ยวก บครอบคร ว สถานศ กษา ช มชน รวมท งบ คคลต าง ๆ ท เด กต องเก ยวข อง หร อม โอกาสใกล ช ดและม ปฏ ส มพ นธ ในช ว ตประจำว น ๒.๓ ธรรมชาต รอบต วเด ก เด กควรจะได เร ยนร ส งม ช ว ต ส งไม ม ช ว ต รวมท ง ความเปล ยนแปลงของโลกท แวดล อมต วเด กตามธรรมชาต เช น ฤด กาล กลางว น กลางค น ๒.๔ ส งต าง ๆ รอบต วเด ก เด กควรได ร จ กส ขนาด ร ปร าง ร ปทรง น ำหน ก ผ วส มผ สของส งต าง ๆ รอบต ว ส งของเคร องใช ยานพาหนะ และการส อสารต าง ๆ ท ใช อย ใน ช ว ตประจำว น แนวทางการจ ดประสบการณ การนำประสบการณ สำค ญและสาระท ควรเร ยนร ส ห องเร ยนปฐมว ยทำได โดยการจ ด ประสบการณ ซ งม แนวทางการจ ดประสบการณ ด งน (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๔๐) 12

22 ๑. จ ดประสบการณ ให สอดคล องก บจ ตว ทยาพ ฒนาการ ค อ เหมาะสมก บอาย ว ฒ ภาวะและระด บพ ฒนาการ เพ อให เด กท กคนได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพ ๒. จ ดประสบการณ ให สอดคล องก บล กษณะการเร ยนร ของเด กว ยน ค อ ได ลงม อกระทำ เร ยนร ผ านประสาทส มผ สท ง ๕ ได เคล อนไหว ๓. จ ดประสบการณ ในร ปแบบบ รณาการ ค อ บ รณาการท งท กษะและสาระการเร ยนร ๔. จ ดประสบการณ ให เด กได ร เร ม ค ดวางแผน ต ดส นใจ ลงม อกระทำ และนำเสนอ ความค ดโดยคร ผ สอนเป นผ สน บสน น อำนวยความสะดวก และเร ยนร ร วมก บเด ก ๕. จ ดประสบการณ ให เด กม ปฏ ส มพ นธ ก บเด กอ น ก บผ ใหญ ภายใต สภาพแวดล อม ท เอ อต อการเร ยนร ในบรรยากาศท อบอ นม ความส ขและเร ยนร การทำก จกรรมแบบร วมม อร วมใจ ในล กษณะต าง ๆ ๖. จ ดประสบการณ ให เด กม ปฎ ส มพ นธ ก บส อและแหล งเร ยนร ท หลากหลายและ อย ในว ถ ช ว ตของเด ก ๗. จ ดประสบการณ ท ส งเสร มล กษณะน ส ยท ด และท กษะการใช ช ว ตประจำว น ตลอดจน สอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมให เป นส วนหน งของการจ ดประสบการณ การเร ยนร อย างต อเน อง ๘. จ ดประสบการณ ท งในล กษณะท ม การวางแผนไว ล วงหน าและแผนท เก ดข น ในสภาพจร งโดยไม ได คาดการณ ไว ๙. ให ผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมในการจ ดประสบการณ ท งการวางแผน การสน บสน นส อการสอน การเข าร วมก จกรรม และการประเม นพ ฒนาการ ๑๐. จ ดทำสารน ท ศน ด วยการรวบรวมข อม ลเก ยวก บพ ฒนาการและการเร ยนร ของเด ก เป นรายบ คคล นำมาไตร ตรองและใช ให เป นประโยชน ต อการพ ฒนาเด กและการว จ ยในช นเร ยน การประเม นพ ฒนาการ การประเม นพ ฒนาการเด กอาย ๓-๕ ป เป นการประเม นพ ฒนาการทางด านร างกาย อารมณ -จ ตใจ ส งคมและสต ป ญญาของเด ก โดยถ อเป นกระบวนการท ต อเน อง และเป นส วนหน ง ของการจ ดก จกรรมปกต ท จ ดให เด กในแต ละว น ท งน ม งให นำข อม ลการประเม นมาพ จารณาปร บปร ง วางแผนการจ ดก จกรรม เพ อส งเสร มให เด กแต ละคนได ร บการพ ฒนาตามจ ดหมายของหล กส ตร การประเม นพ ฒนาการควรย ดหล ก ด งน ๑. ประเม นพ ฒนาการของเด กครบท กด านและนำผลมาพ ฒนาเด ก ๒. ประเม นเป นรายบ คคลอย างสม ำเสมอต อเน องตลอดป ๓. สภาพการประเม นควรม ล กษณะเช นเด ยวก บการปฏ บ ต ก จกรรมประจำว น ๔. ประเม นอย างเป นระบบ ม การวางแผน เล อกใช เคร องม อและจดบ นท กไว เป นหล กฐาน 13

23 ๕. ประเม นตามสภาพจร งด วยว ธ การท หลากหลายเหมาะก บเด ก รวมท ง ใช แหล ง ข อม ลหลายด าน ไม ควรใช แบบทดสอบ สำหร บว ธ การประเม นพ ฒนาการท เหมาะสมและควรใช ก บเด กอาย ๓-๕ ป ได แก การส งเกต การบ นท กพฤต กรรม การสนทนา การส มภาษณ การว เคราะห ข อม ลจากผลงานเด กท เก บ อย างม ระบบ (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๔๓) ๒. พ ฒนาการของเด กปฐมว ยและทฤษฎ ท เก ยวข อง หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ กล าวถ งพ ฒนาการของเด กปฐมว ย ว าเป นความสามารถตามว ยหร อพ ฒนาการตามธรรมชาต เม อเด กม อาย ถ งว ยน น ๆ พ ฒนาการเด ก ในแต ละช วงอาย อาจเร วหร อช ากว าเกณฑ ท กำหนดไว และพ ฒนาการจะเป นไปอย างต อเน อง (กระทรวงศ กษาธ การ, ๒๕๔๖ : ๓๒) ซ งพ ฒนาการของมน ษย เป นกระบวนการเปล ยนแปลง ท เป นไป ตามลำด บข นตอน โดยข นต นจะเป นพ นฐานสำหร บข นต อไป และม แบบแผนเฉพาะ พ ฒนาการแต ละด าน ม ความส มพ นธ ก นหากม พ ฒนาการด านหน งด านใดบกพร องต งแต เร มแรก ก จะนำไปส ความบกพร อง ในด านอ น ๆ ด วย โดยท พ ฒนาการของแต ละคนจะม ความแตกต างก นไปข นอย ก บพ นธ กรรมและ ส งแวดล อม (ส ร มา ภ ญโญอน นตพงษ, ๒๕๔๗ : ๓๐-๓๕) พ ฒนาการของเด กปฐมว ยแบ งออกเป น ๔ ด าน ได แก พ ฒนาการด านร างกาย พ ฒนาการด านอารมณ -จ ตใจ พ ฒนาการด านส งคม และพ ฒนาการด านสต ป ญญา โดยแต ละด าน ม รายละเอ ยดและทฤษฎ ท เก ยวข องด งน ๒.๑ พ ฒนาการด านร างกาย ความหมายของพ ฒนาการด านร างกาย น ตยา คชภ กด (๒๕๔๓ : ๒) กล าวว าพ ฒนาการทางด านร างกาย หมายถ ง ความสามารถของร างกายในการทรงต วในอ ร ยาบถต าง ๆ และการเคล อนไหว เคล อนท ไปโดยการ ใช กล ามเน อม ดใหญ (Gross motor) เช น การน ง ย น เด น ว ง กระโดด เป นต น การใช ส มผ สร บร และการใช ตาและม อประสานก นในการทำก จกรรมต าง ๆ เช น การหย บจ บของ การข ดเข ยน ป นประด ษฐ เป นต น สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (๒๕๔๙ : ๒๗) กล าวว าพ ฒนาการ ทางด านร างกาย หมายถ ง การพ ฒนาท ม ผลต อการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นของร างกาย ท ง ๓ ด าน ค อ ๑. พ ฒนาการทางด านโครงสร าง ได แก การพ ฒนาในด านน ำหน ก ส วนส ง ส ดส วนท เพ มมากข น กระด ก กล ามเน อ ใยประสาท สมองม ขนาดเพ มข น 14

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน

ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน สำน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2555 ค ม ออบรมปฏ บ ต การบ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat*

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat* โปรแกรมบร หารความข ดแย งตามแนวค ดน โอฮ วแมนน สของน กศ กษามหาว ทยาล ยเอกชน: กรณ ศ กษามหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย The Conflict Management Program based on Neo-Humanist Concepts of Students in Private University:

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information