4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

Size: px
Start display at page:

Download "4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15 กรกฎาคม กรกฎาคม 2556 การนาเสนอว ส ยท ศน ของ รศ. ดร.เกษร จ นทร ศ ร เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต น นประกอบด วยนโยบายการ ดาเน นงาน 7 ด าน โดยแต ละด านม แนวทางท เสนอในช วง 1 ป แรกของการดารงตาแหน ง ด งน 1. ด านพ นท การจ ดการเร ยนการสอน: ม 6 แนวทางการ และ 2 ต วช ว ด 2. ด านการพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา: ม 9 แนวทางการ และ 5 ต วช ว ด 3. ด านการเพ มจานวนน กศ กษาต างชาต : ม 4 แนวทางการ และ 1 ต วช ว ด 4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการ และ 7 ต วช ว ด 6. ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค : ม 5 แนวทางการ และ 3 ต วช ว ด 7. ด านการบร หารจ ดการองค กร : ม 7 แนวทางการ และ 3 ต วช ว ด จากการประเม นผลการดาเน นงานเม อครบรอบ 1 ป ของการดารงตาแหน ง พบว า ม การตามแนวทาง แล วจานวน 39 แนวทาง จากท เสนอไว 42 แนวทาง ค ดเป น ม 3 แนวทาง ท อย ระหว าง (ค ดเป น 7.14) และม 1 แนวทางท ดาเน นก อนเป าหมายท กาหนดไว ค อ การสน บสน นท นการศ กษาแก น กศ กษาต างชาต และ การประสานงานการจ ดจ าง agency ในการแสวงหาน กศ กษาต างชาต จากการประเม นผลสาเร จตามเป าหมายต วช ว ด พบว าสามารถ จานวน 23 ต วช ว ด จากต วช ว ดท งหมด 24 ต วช ว ด ค ดเป น โดยต วช ว ดท ไม บรรล เป าหมาย ค อ ของหล กส ตรท เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ รายละเอ ยดการประเม นผลการเป นด งน 19

2 นโยบาย จานวนแนวทาง (ร อยละ) จานวนท งหมด แล ว อย ระหว าง ไม ได 1.พ นท การจ ดการเร ยนการสอน 6 6() การพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา 9 9 () การเพ มจานวนน กศ กษาต างชาต 4 4+1* () การพ ฒนาหล กส ตร 4 2 (50 ) 2 (50 ) - 5. การพ ฒนาบ คลากร 7 7 () งานว จ ยและงานสร างสรรค 5 5 () การบร หารจ ดการองค กร 7 6 (85.71 ) 1 (14.29 ) - รวม (92.86) 3 (7.14) - นโยบาย จานวนต วช ว ด (ร อยละ) จานวนท งหมด ไม 1.พ นท การจ ดการเร ยนการสอน 2 2() - 2. การพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา 5 5 () - 3. การเพ มจานวนน กศ กษาต างชาต 1 1 () - 4. การพ ฒนาหล กส ตร 3 2 (66.67 ) 1(33.33) 5. การพ ฒนาบ คลากร 7 7 () - 6. งานว จ ยและงานสร างสรรค 3 3 () - 7. การบร หารจ ดการองค กร 3 3 ( ) - รวม (95.83) 1(4.17) 20

3 1. นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านพ นท การจ ดการเร ยนการสอน นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. ร วมสน บสน นและหร อร วมท นในการโครงการ City Campus ของมหาว ทยาล ยตามศ กยภาพของว ทยาล ยนานาชาต โดย ม งหว งให สามารถรองร บการเป น International Campus และรวมศ นย การจ ดการศ กษาหล กส ตรนานาชาต ท กหล กส ตรไว ในสถานท เด ยวก น เพ อสร างความเป นเอกภาพในการบร หารจ ดการ (เป าหมาย: ร วมก บมหาว ทยาล ยในการจ ดทาแผนการดาเน นงาน City Campus ในป การศ กษา 2555 และคาดหว งว าจะเร มจ ดการเร ยนการ สอนท City Campus ได ต งแต ป การศ กษา 2558) 2. เช าพ นท ของเอกชนภายนอกต อเน องไปอ กระยะหน ง เช น อาคารธ นาลงกรณ และ อาคาร กสท. โทรคมนาคม เพ อแก ป ญหาในระยะส น ก อนท City Campus จะเสร จสมบ รณ พร อมใช งาน (เป าหมาย: เช าพ นท เอกชนต อเน องจากเด มจนถ งประมาณ ป 2558) 3. ประสานงานการใช พ นท ว างของอาคาร กสท.โทรคมนาคม ในการ จ ดก จกรรมน กศ กษา 4. ปร บปร งล กษณะทางกายภาพของพ นท ป จจ บ น ณ อาคารธนาลง กรณ เพ อเพ มพ นท น นทนาการและก จกรรมน กศ กษา ไม ได กาล ง แล ว / - ว ทยาล ยนานาชาต ได ร วมสน บสน นการโครงการ City campus ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร โดย ในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยได แต งต งคณะทางานในการศ กษาข อม ลความต องการ ความเป นไปได และแนวทางการจ ดหาพ นท เพ อจ ดทาเป น City campus ซ งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ร วมเป น คณะทางานในช ดน และร วมให ข อม ลความต องการจาเป น ล กษระและขนาดของพ นท จ ดการเร ยนการสอน ท ต องการในส วนของว ทยาล ยนานาชาต โดยขณะน การโครงการ City campus ได ค บหน าไปมาก และอย ระหว างการเป ดให ผ สนใจย นเสนอเป ดประกวดราคาพ นท ตาม specification ท มหาว ทยาล ยกาหนด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 52) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได เช าพ นท ช น 1 ของอาคาร กสท. บางร ก ต อเน องจากต นป พ.ศ เพ อจ ดการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต การสาขาการจ ดการโรงแรม ส วนการจ ดการสอนสาขาการ ออกแบบม ลต ม เด ยน นได ย ายจาก ช น 11 อาคารธนาลงกรณ ไปเช าพ นท ท ช น 9 อาคาร กสท. บางร ก ต งแต ป การศ กษา 2555 เพ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนพ นท จ ดการเร ยนการสอนจนกว าโครงการ City campus จะ เสร จสมบ รณ พร อมใช งาน (เอกสารหล กฐานหมายเลข 53 และ 54) / - ว ทยาล ยนานาชาต ได ประสานก บ กสท. บางร ก ในการขอใช บร เวณ ช น 9 หน าส าน กงานของว ทยาล ย นานาชาต เพ อจ ดวางเก าอ พ กผ อน และอ ปกรณ ออกกาล งกายสาหร บน กศ กษา เช น โต ะป งปอง รวมถ งการ จ ดแสดงผลงานศ ลปะและใช ในการจ ดก จกรรมต างๆ เช น พ ธ ไหว คร ครอบคร และการจ ดสอบค ดเล อก เป น ต น นอกจากน อาคาร กสท. ย งเอ อเฟ อให ว ทยาล ยนานาชาต ใช ห องว างช น 9 ในการจ ดเก บอ ปกรณ เพ อจ ด ก จกรรมน กศ กษาด วย / - เน องจากสภามหาว ทยาล ยศ ลปากรได อน ม ต ให ว ทยาล ยนานาชาต ยกเล กการเช าพ นท ช น 11 อาคารธนาลง กรณ เม อส นเด อนม ถ นายน 2555 และเห นชอบให ย ายสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยไปจ ดการสอน ณ ช น 9 21

4 (เป าหมาย: เสร จส นในป การศ กษา 2555) อาคาร กสท. บางร ก แทน ด งน นว ทยาล ยนานาชาต จ งได ปร บปร งพ นท เช าใหม แล วในป การศ กษา 2555 โดยว ทยาล ยได ขยายพ นท เช าเป นประมาณ 2 เท าของพ นท เด มท อาคารธนาลงกรณ เพ อให สามารถ จ ดสรรพ นท สาหร บน กศ กษามากข น เช น ห องเตร ยมอาหารของน กศ กษา และห องประช ม/ส นทนาการของ น กศ กษา เป นต น 5. ปร บปร งพ นท อาคารส าน กงานอธ การบด ตล งช นให สามารถ รองร บน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมท จะเพ มข นต งแต ป การศ กษา 2555 และรองร บการย ายการเร ยนการสอนบางส วนของหล กส ตรศ ลป บ ณฑ ต สาขาการออกแบบม ลต ม เด ย เข ามาสอนในท ต ง ณ อาคาร สาน กงานอธ การบด ตล งช น (เป าหมาย: เสร จส นในป การศ กษา 2555) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งพ นท อาคารสาน กงานอธ การบด โดยการเพ มห อง บรรยายขนาดจ 45 คน 1 ห องบร เวณช น 5 ห องบรรยายขนาดจ 40 คน 1 ห อง บร เวณช น 8 และปร บ ห องปฏ บ ต การอาหาร (Vatel Café) เด มบร เวณช น G ให เป นห องบรรยายขนาดจ 25 คน เพ อรองร บการย าย การสอนบางส วนของหล กส ตรศ ลปบ ณฑ ต สาขาการออกแบบม ลต ม เด ยมาท อาคารสาน กงานอธ การบด ตล งช น นอกจากน ว ทยาล ยนานาชาต ย งม แผนจะเพ มห องบรรยายขนาดจ 45 คน อ ก 1-2 ห อง ในป การศ กษา ต อไป 6. บร หารจ ดการด านตารางสอนให สามารถใช ประโยชน จากห องเร ยน และพ นท ท ม อย ในป จจ บ นอย างเต มประส ทธ ภาพท งในและนอกเวลา ราชการ (เป าหมาย: อย างต อเน องตลอดช วงป การศ กษา ) / - ว ทยาล ยนานาชาต ม ความจาก ดด านพ นท โดยขาดแคลนห องบรรยายขนาดใหญ ด งน นว ทยาล ยนานาชาต จ ง ได แบ งน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมท ม จานวนมาก (ประมาณ ช นป ละ 120 คน) ในแต ละช นป เป นกล ม เล กๆ และจ ดตารางสอนให หม นเว ยนสล บก นใช ห องบรรยายและห องปฏ บ ต การ นอกจากน ย งใช พ นท ด งกล าวจ ดการสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทในว นเสาร -อาท ตย และร วมให ความอน เคราะห คณะ ว ทยาการจ ดการใช สอนระด บบ ณฑ ตศ กษาในช วงเสาร -อาท ตย ด วย ส วนในช วงเย นจะจ ดห องเร ยนบางห อง เพ อใช เป นพ นท ออกกาล งการของบ คลากร (ก จกรรมAerobic) หร อห องประช มคณะกรรมการต างๆ รวมถ ง ใช เป นห องจ ดเล ยงสาหร บกรรมการสภามหาว ทยาล ย และการประช มของหน วยงานอ นๆของมหาว ทยาล ย ศ ลปากรในช วงเวลาท ห องว างจากการสอน ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ม การจ ดทาแผนการ City Campus ร วมก บมหาว ทยาล ย 2. ผลการประเม นความพ งพอใจของน กศ กษาและบ คลากรด านสถานท ม /ไม ม คะแนน ม >3.51 ม

5 2. นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. ส งเสร มการเร ยนการสอนท เน นการม ประสบการณ จร งในการ ปฏ บ ต งาน โดยการกาหนดไว ในหล กส ตรและก จกรรมนอกหล กส ตร และผ านการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต การ การฝ กงาน โครงการศ ลปน พนธ โครงการด านการบร หารจ ดการต างๆ และ โครงการพ ฒนาธ รก จ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 ตามท กาหนดไว ในหล กส ตรปร บปร ง และต อเน องท กป ) 2. สร างเคร อข ายความร วมม อก บโรงแรมแหล งฝ กในการสน บสน น ให น กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมได ฝ กปฏ บ ต งานจร งในโรงแรม ท งในรายว ชาปฏ บ ต การ (practicum) และการฝ กประสบการณ (internship) ท กช นป ต งแต ป 1 (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยคาดหว งให ม จานวนแหล งฝ กเพ มข นและเพ ยงพอก บ จานวนน กศ กษา รวมถ งม การก าก บด แลมาตรฐานการฝ กงานให เป นไปตามท หล กส ตรกาหนด ม โครงการร วมพ ฒนาแหล งฝ กในด าน ต างๆเพ อสร างส มพ นธภาพท ด ก บแหล งฝ ก) 3. สร างเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐและเอกชนด านการ ออกแบบส อสารด จ ท ลในการสน บสน นให น กศ กษาสาขาการ ออกแบบส อสารด จ ท ลได ฝ กปฏ บ ต งานจร งตามหล กส ตร รวมถ งการ ปฏ บ ต งานในโครงการต างๆ นอกหล กส ตรเพ อเสร มสร างท กษะและ ไม ได กาล ง แล ว / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งหล กส ตรท กหล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาโดยท กหล กส ตรย งคงสน บสน นให น กศ กษาได ม ประสบการณ จร งผ านการฝ ก ปฏ บ ต งานในแหล งฝ กท งโดยการระบ ไว ในหล กส ตร และเป นก จดรรมนอกหล กส ตร เช น การกาหนดให ม การฝ กงานของน กศ กษาสาขาการออกแบบส อสารด จ ต ล (ช อเด มค อ การออกแบบม ลต ม เด ย) ในหล กส ตร ซ งหล กส ตรเด มไม กาหนดและกาหนดให น กศ กษาทาศ ลปน พนธ (major project) ในป ส ดท าย ส วนสาขา การจ ดการโรงแรมจ ดให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต และฝ กงานท กช นป โดยใช เวลในการฝ กปฏ บ ต งานประมาณ คร งหน งของแต ละป การศ กษา / - ว ทยาล ยนานาชาต ร วมก บสถาบ นวาแตลได ลงนามความร วมม อก บโรงแรมในเคร อข าย Starwood ในการ เป นแหล งฝ กประสบการณ ของน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรม นอกจากน ย งม เคร อข ายก บโรงแรมแหล ง ฝ กอ นๆท งในและต างประเทศเพ อรองร บการฝ กปฏ บ ต งานของน กศ กษา อย างไรก ตามเม อเร มภาคต น ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต และสถาบ นวาแตลม การปร บปร งส ญญาความร วมม อ ซ งป จจ บ นสถาบ น วาแตลจะเป นผ ด แลร บผ ดชอบเร องการฝ กปฏ บ ต งาน โดยว ทยาล ยนานชาต ด แลร บผ ดชอบการสอน ภาคทฤษฎ (เอกสารหล กฐานหมายเลข 53) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได สน บสน นให ประธานสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยเข าร วม เคร อข ายก บกระทรวงการต างประเทศและสถาบ นการศ กษาท งภาคร ฐและเอกชนด าน Animation โดยม ก จกรรมในการประช มเพ อแสวงหาความร วมม อก บหน วยงาน/สถาบ นด าน Animation ในสหร ฐอเมร กา และการศ กษาด งานรวมถ งการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การในประเทศไทย ซ งประธานสาขาฯ และคณาจารย ใน 23

6 ประสบการณ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยคาดหว งให ม จานวนแหล งฝ กเพ มข นและเพ ยงพอก บ จานวนน กศ กษา รวมถ งม การก าก บด แลมาตรฐานการฝ กงานให เป นไปตามท หล กส ตรกาหนด ม โครงการร วมพ ฒนาแหล งฝ กในด าน ต างๆเพ อสร างส มพ นธภาพท ด ก บแหล งฝ ก) 4. สน บสน นให น กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยรวมกล มในการ ร บงานจากภายนอกเพ อฝ กฝนท กษะและเสร มสร างความค ด สร างสรรค ท งในร ปแบบม รายได หร อให เปล า 5. ร วมม อก บกระทรวงการต างประเทศ สถาบ นการศ กษาต างๆ และ สมาคมผ ประกอบการแอน เมช นและคอมพ วเตอร กราฟ กส ไ ทย (TACGA) ภายใต กรอบห นส วนเช งสร างสรรค ไทย สหร ฐฯ สาขา ภาพยนตร และแอน เมช น เพ อประโยชน ด านการจ ด training program สาหร บคณาจารย และน กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย การเข า ร วมเทศกาลภาพยนตร การแลกเปล ยนน กศ กษา และการฝ กงานใน สต ด โอขนาดกลางของสหร ฐฯ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน อง) 6. จ ดสรรงบประมาณสน บสน นโครงการฝ กอบรมนอกหล กส ตรด าน ต างๆ แก น กศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะด านภาษาต างประเทศ เทคโนโลย การออกแบบ การโรงแรม และอ นๆ รวมถ งการท ศนศ กษานอก สาขา ได ร วมไปศ กษาด งานท สหร ฐอเมร กา และแสวงหาแนวทางในการส งน กศ กษาของสาขาไปฝ กงานท สหร ฐอเมร กาด วย - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให คณาจารย ของสาขาร วมให บร การว ชาการและสร างเคร อข ายก บหน วยงาน ภายนอกด านศ ลปะและการออกแบบเพ อขยายแหล งฝ กของน กศ กษา เช น สถาบ นก นตนา เป นต น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 54) / - น กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยบางส วนจะรวมกล มก น หร อประสานงานก บร นพ ท สาเร จการศ กษา ไปแล ว หร อผ านคณาจารย ในการร บงานออกแบบจากองค กรภายนอก นอกจากน ว ทยาล ยนานาชาต ย ง สน บสน นงบประมาณในการทาก จกรรมศ ลปะแก หน วยงานภายนอกในร ปแบบของการให บร การว ชาการ การอน ญาตให นาน กศ กษาไปร วมทาก จกรรม รวมถ งการให น กศ กษาออกแบบผลงานศ ลปะเพ อใช งานของ ว ทยาล ยนานาชาต ท งแบบท ม ค าตอบแทนและเพ อเป นจ ตสาธารณะ เช น การวาดร ปประกอบในน ทรรศการ อาหารฝร งเศส ในงานว นแม เม อ 11 ส.ค. 55 เป นต น / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได สน บสน นให ประธานสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยเข าร วม เคร อข ายก บกระทรวงการต างประเทศและสถาบ นการศ กษาท งภาคร ฐและเอกชนด าน Animation โดยม ก จกรรมในการประช มเพ อแสวงหาความร วมม อก บหน วยงาน/สถาบ นด าน Animation ในสหร ฐอเมร กา และการศ กษาด งานรวมถ งการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การในประเทศไทย ซ งประธานสาขาฯ และคณาจารย ใน สาขา ได ร วมไปศ กษาด งานท สหร ฐอเมร กา และแสวงหาแนวทางในการส งน กศ กษาของสาขาไปฝ กงานท สหร ฐอเมร กาด วย (เอกสารหล กฐานหมายเลข 54) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต จ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน นก จกรรมนอกหล กส ตรในการ พ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษ ฝร งเศส ศ ลปะ การอาหาร และเทคโนโลย คอมพ วเตอร เช น การจ ดอบนรม Intensive English, Intensive French, French Preparation, Intensive Drawing, Intensive Design, การอบรม 24

7 สถานท (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม การจ ดสรรงบประมาณเพ อการพ ฒนาน กศ กษา นอกหล กส ตรประมาณไม ต ากว า 5 ของงบ) 7. สน บสน นการเข าร วมนาเสนอผลงานว จ ยและผลงานสร างสรรค ของน กศ กษาท งระด บปร ญญาบ ณฑ ตและบ ณฑ ตศ กษาในการประช ม ว ชาการ และเวท แข งข นต างๆ ท งในและนอกประเทศ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม การจ ดสรรงบประมาณร วมก บงบประมาณเพ อ การพ ฒนาน กศ กษานอกหล กส ตรรวมประมาณไม ต ากว า 5 ของงบ) 8. เตร ยมความพร อมน กศ กษาในการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ผ านรายว ชาศ กษาท วไป รายว ชาเล อก รายว ชาเล อกเสร และโครงการ/ ก จกรรมนอกหล กส ตรต างๆ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน อง) 9. จ ดประช มระหว างผ บร หารก บน กศ กษาหร อผ แทนน กศ กษาเพ อร บ ฟ งข อค ดเห น ความต องการของน กศ กษา และช แจงการตอบสนอง ของว ทยาล ยนานาชาต แก น กศ กษา อย างสม าเสมอ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน อง) เทคน ดด านศ ลปะและการออกแบบต างๆ การช มไวน การอบรมมารยาทในการร บประทานอาหารตะว นตก และการศ กษาด งานนอกสถานท ของน กศ กษา (เอกสาหล กฐานหมายเลข 55 และ 56) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต จ ดสรรงบประมาณสน บสน นน กศ กษาระด บปร ญญาโทเป น ค าลงทะเบ ยนในการเข าร วมประช มว ชาการเพ อน าเสนอผลงานว จ ยของน กศ กษา และสน บสน น งบประมาณในการจ ดแสดงผลงานศ ลปน พนธ ของน กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย ในร ปแบบของ Degree Show รวมถ ง Interim Show นอกจากน ย งสน บสน นงบประมาณในการเข าร วมแข งข นด านอาหาร และบร การของน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมในเวท ต างๆท งระด บชาต และนานาชาต (เอกสารหล กฐาน หมายเลข 39 และ 56) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม การปร บหล กส ตรให เพ มเต มว ชาศ กษาท วไปด าน ภาษาบาฮาซา เพ มรายว ชาเล อก เช น อาหารในภ ม ภาคเอเช ย ปร บว ชาบ งค บในหล กส ตรปร ญญาโท สาขาธ รก จระหว าง ประเทศ ให ศ กษาเก ยวก บการทาธ รก จในอาเซ ยน นอกจากน ย งสน บสน นให คณาจารย เข ยนหน งส อเก ยวก บ ว ฒนธรรมและส งท ควรเข าใจในการทาธ รก จในประเทศสาค ญๆต างๆ ซ งรวมประเทศในเอเช ย และจ ดไว บร การในห องสม ดสาหร บน กศ กษาท สนใจ / - ว ทยาล ยนานาชาต จ ดให ม การประช มร วมระหว างผ บร หาร (ส วนใหญ มอบหมาย ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ก จการน กศ กษา และประธานสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย) และน กศ กษาหร อผ แทนน กศ กษา (อาจเป น กรรมการสโมสรน กศ กษา) อย างสมาแสมอ เพ อร บทราบป ญหา ข อเสนอแนะ หร อเพ อถ ายทอดนโยบายจาก คณะว ชา เช น เร องการแต งกายของน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรม การย ายสถานท เร ยนของสาขาการ ออกแบบม ลต ม เด ยในป การศ กษา 2555 การเตร ยมความพร อมในการตรวจประเม นศ นย การศ กษานอกท ต ง ของว ทยาล ยนานาชาต และการร บฟ งป ญหาการเร ยนการสอนของสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย เป นต น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 57 และ 58) 25

8 ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของผลงานว ทยาน พนธ /สารน พนธ ของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาท ได ร บการเผยแพร 2. ผลการประเม นความพ งพอใจของน กศ กษาต อก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาการและว ชาช พแก น กศ กษา 3. จานวนคร งในการจ ดประช มร วมระหว างผ บร หารก บน กศ กษา/ผ แทนน กศ กษาเพ อร บฟ งข อค ดเห นเพ อปร บปร งการบร การ 4. ของน กศ กษาท ม งานทาหร อประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป หล งสาเร จการศ กษา 5. ระด บความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต คะแนน คร ง/ป คะแนน 20 > > นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการเพ มจ านวนน กศ กษาต างชาต นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. สน บสน นและผล กด นโครงการ City Campus ของมหาว ทยาล ยให เสร จ สมบ รณ โดยเร ว และม โครงสร างพ นฐาน ม ระบบและกลไกสามารถรองร บ การจ ดการศ กษาหล กส ตรนานาชาต และการเป น International Campus (เป าหมาย: ร วมก บมหาว ทยาล ยในการจ ดทาแผนการดาเน นงาน City Campus ในป การศ กษา 2555 และคาดหว งว าจะเร มจ ดการเร ยนการสอนท City Campus ได ต งแต ป การศ กษา 2558) 2. แลกเปล ยนน กศ กษาก บสถาบ นการศ กษาท ม ความร วมม อ เช น โครงการ Marco polo program และโครงการแลกเปล ยนน กศ กษาก บ Birmingham City University (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และต อเน อง ไม ได กาล ง แล ว / - ว ทยาล ยนานาชาต ได ร วมสน บสน นการโครงการ City campus ของมหาว ทยาล ย ศ ลปากร โดยในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยได แต งต งคณะทางานในการศ กษาข อม ล ความต องการ ความเป นไปได และแนวทางการจ ดหาพ นท เพ อจ ดทาเป น City campus ซ ง ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ร วมเป นคณะทางานในช ดน และร วมให ข อม ลความต องการ จาเป น ล กษระและขนาดของพ นท จ ดการเร ยนการสอนท ต องการในส วนของว ทยาล ย นานาชาต โดยขณะน การโครงการ City campus ได ค บหน าไปมากและอย ระหว าง การเป ดให ผ สนใจย นเสนอเป ดประกวดราคาพ นท ตาม specification ท มหาว ทยาล ยกาหนด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 52) / - ว ทยาล ยนานาชาต ดาเน นโครงการ Marco polo ร วมก บสถาบ นวาแตล และโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาก บ BCU มาอย างต อเน อง แต ท งน ข นก บความสนใจของน กศ กษาด วย เช นก น ด งน นในแต ละป อาจม หร อไม ม น กศ กษามาหร อเด นทางไปแลกเปล ยน โดยในป การศ กษา 2555 ม น กศ กษาต างชาต ชาวฝร งเศส จานวน 3 คน มาศ กษาท ว ทยาล ยนานาชาต 26

9 ท กป ) เป นเวลา 1 ป ตามโครงการ Marco polo (เอกสารหล กฐานหมายเลข 15) 3. สน บสน นท นการศ กษาแก น กศ กษาต างชาต และหร อการจ ดจ างบร ษ ท ในการค ดเล อกน กศ กษาต างชาต / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได จ ดทาแผนเบ องต นในการร บน กศ กษาต างชาต ซ ง คณะกรรมการบร หารเห นชอบแล ว และได จ ดสรรท นการศ กษาบางส วนสาหร บน กศ กษา (เป าหมาย: หาร อแนวทางก บคณะกรรมการบร หาร หากม ความพร อมจะเร ม ต างชาต ระด บบ ณฑ ตศ กษาแล ว ในส วนของการจ ดจ างบร ษ ทเพ อเป น Agency ในการ ได ไม ก อนป การศ กษา 2556) แสวงหาน กศ กษาต างชาต น น ว ทยาล ยนานาชาต ร วมก บสถาบ นวาแตลได ต ดต อไว แล ว แต ย ง จ ดจ างไม ได เน องจากน ต กรของมหาว ทยาล ยแนะนาให หาร อก บสาน กงานอ ยการก อนใน การจ ดทาร างส ญญาจ าง โดยในป การศ กษา 2555 ย งอย ระหว างประสานงานก บสาน กงาน อ ยการในการจ ดทาส ญญาจ าง (เอกสารหล กฐานหมายเลข 41 และ 59) 4. ประชาส มพ นธ หล กส ตรเช งร กส ประเทศเป าหมาย เช น จ น มาเลเซ ย ส งคโปร อ นเด ย เม ยนมาร (เป าหมาย: เร ม ในป การศ กษา 2555) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได เข าร วมน ทรรศการการศ กษา China Higher Education Exhibition Tour (9 th CHEET) ท นครเซ ยงไฮ และเม องห งโจว ประเทศ สาธารณร ฐประชาชนจ น เม อว นท 26เม.ย. 1 พ.ค เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรเช งร ก แก น กเร ยนในประเทศจ น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 53) 5. ปร บปร งการร บสม คร การสอบค ดเล อก และการอานวยความ / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งข นตอน/ว ธ การในการร บสม คร สะดวกในการเท ยบว ฒ ของผ สม ครชาวต างชาต และผ สม ครท ม ภ ม ลาเนาอย ในต างประเทศ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2556 และต อเน อง น กศ กษาจากต างประเทศเพ ออานวยความสะดวกแก น กศ กษามากข น เช น การบร การเท ยบ ค ณว ฒ ให การงดเว นการสอบข อเข ยนภาษาอ งกฤษแต ใช คะแนน TOFEL หร อ IELTS แทน รวมถ งการสอบส มภาษณ โดยการ SKYPE เป นต น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 18) ท กป ) 6. เตร ยมการและความพร อมในการจ ดการศ กษาทางไกลท งภายในและ ระหว างประเทศ (เป าหมาย: ศ กษาแนวทางการและเตร ยมความพร อมเพ อสามารถ เร มทดลองระบบในป การศ กษา 2558) - ย งไม ได ในป การศ กษา 2555 เน องจากไม ได กาหนดไว เป นเป าหมายในป การศ กษา 2555 แต ได ศ กษาข อม ลไว บ าง ท งน หน วยงานท จะจ ดการเร ยนการสอนทางไกล ต องม ผลการประเม นค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรป จจ บ นในระด บด มาก (4.51 คะแนนข นไป) ก อน ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม ผลการประเม นค ณภาพการจ ด การศ กษาระด บด ( 4.41 คะแนน) ด งน นต องเตร ยมความพร อมในการปร บให เป นระด บด มากก อน และเร มเตร ยมการในการจ ดทาเอกสารการสอนแบบออนไลน ในบางรายว ชา 27

10 ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของน กศ กษาต างชาต ท ศ กษาในว ทยาล ยนานาชาต นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการพ ฒนาหล กส ตร นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. ก าก บด แลให สามารถปร บปร งหล กส ตรเด มของว ทยาล ย นานาชาต ท ง 4 หล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาท นตามกาหนดเวลา (เป าหมาย : เสร จส นภายในป การศ กษา 2555) 2. จ ดท าแผนการเป ดหล กส ตรใหม และการร บน กศ กษา ป การศ กษา โดยม ท ศทางเน นหล กส ตรนานาชาต ระด บ บ ณฑ ตศ กษามากข น ท งน โดยเป นการต อยอดจากหล กส ตรปร ญญา ตร สาขาเด มท ว ทยาล ยนานาชาต ม ศ กยภาพ เช น การเป ดหล กส ตร ระด บปร ญญาเอกสาขาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว หล กส ตรระด บปร ญญาโทสาขาการออกแบบส อสารด จ ท ล หร อ หล กส ตรท เป นการบ รณาการของสาขาการออกแบบและการ จ ดการ เช น หล กส ตรระด บปร ญญาโทสาขาการจ ดการการ ออกแบบ เป นต น (เป าหมาย: ม หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาเป ดสอนเพ มข นป ละ 1 หล กส ตรต งแต ป การศ กษา 2556) ไม ได กาล ง แล ว / - ว ทยาล ยนานาชาต ปร บปร งหล กส ตรท กหล กส ตร (4 หล กส ตร)ให เป นไปตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ เสร จส นเพ อให ท นใช ในป การศ กษา 2555 เร ยบร อยแล ว แต ม อย 1 หล กส ตรท ย งม ป ญหาเร อง ค ณว ฒ ของอาจารย ประจาหล กส ตร ซ งว ทยาล ยนานาชาต กาล งปร บเพ อให สอดคล องก บสาขาท เป ด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 60) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได เสนอขอปร บแผนในการเป ดหล กส ตรและจานวนร บน กศ กษา ต งแต ป การศ กษา ท งน โดยย งจาเป นท ต องเป ดหล กส ตรระด บปร ญญาตร เพ มเต ม ซ งว ทยาล ย นานาชาต ได เสนอเป ดหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาการจ ดการทางศ ลปะและว ฒนธรรม และ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขการตลาดการจ ดการแสดงและน นทนจ ต ( Event and Leisure Marketing) ในป การศ กษา 2557 และเล อนแผนการเป ดหล กส ตรระด บปร ญญาเอกเป นป การศ กษา 2558 และปร บเป นปร ญญาเอกในสาขาธ รก จระหว างประเทศแทนสาขาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว เน องจากสาขาธ รก จระหว างประเทศม ความพร อมด านค ณว ฒ ของอาจารย ประจาหล กส ตรมากกว าสาขา การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว ส วนปร ญญาโทสาขาการออกแบบส อสารด จ ท ลน นเล อนไปหล งป การศ กษา 2560 เน องจากย งไม ม ความพร อมด านอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอกสาขาน สาหร บหล กส ตร ปร ญญาโทสาขาการจ ดการการออกแบบน นเล อนไปก อน เน องจากมหาว ทยาล ยต างประเทศท เคยต ดต อ มาม การเปล ยนแปลงผ ประสานงานและไม ได ม ผ มาสานต อเร องน อ ก (เอกสารหล กฐานหมายเลข 61 และ 62) 28

11 3. บร หารจ ดการหล กส ตรด วยร ปแบบ แนวทาง หร อว ธ การท หลากหลายมากข นเพ อตอบสนองต อความต องการของผ เร ยน กล มเป าหมาย เช น Dual Degree, Cross-curriculum, Module system, หล กส ตรต อยอด การเท ยบโอนประสบการณ หร อการ เท ยบโอนความร และการให หน วยก ตจาการศ กษานอกระบบ/ศ กษา ตามอ ธยาศ ยเข าส การศ กษาในระบบ เป นต น (เป าหมาย: เร มจ ดสอนหล กส ตรต อยอดในป การศ กษา 2555 เร มใช module system โดยเน นหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ในป การศ กษา 2556 ศ กษาและก าหนดเกณฑ การเท ยบโอน ประสบการณ และทดลองใช ในป การศ กษา 2558) 4.ร วมม อก บมหาว ทยาล ยในการจ ดระบบและกลไกรองร บการจ ด การศ กษาหล กส ตรนานาชาต โดยนาประสบการณ ของว ทยาล ย นานาชาต มาประย กต เพ อการขยายต วด านการศ กษานานาชาต ใน คณะว ชาอ นๆ (เป าหมาย: เร มเตร ยมการต งแต ป การศ กษา 2555 และสามารถ รองร บนโยบายของมหาว ทยาล ยในการขยายพ นธก จของว ทยาล ย นานาชาต ต งแต ป การศ กษา 2558) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต เป ดร บน กศ กษาต อยอดของหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขา การจ ดการโรงแรม แต พบว าในระหว างเท ยบว ฒ ม ป ญหาท โรงเร ยนเป าหมายท เคยต ดต อไว ย ง ไม ได ร บการร บรองสถานภาพจากกระทรวงศ กษาธ การทาให ต องชะลอการร บไปก อน และเม อศ กษา ข อม ลต างๆแล วเห นว าช องทางร บน กศ กษาต อยอดในหล กส ตรนานาชาต ด งกล าวย งเป นไปได ยาก จ งได ปร บแผนโดยต ดน กศ กษาต อยอดออก - ได ร เร มวางแนวทางและเตร ยมความพร อมของคณาจารย น กศ กษา บ คลากร ในการจ ดการสอนระด บ ปร ญญาโทแบบ module system สาหร บป การศ กษา 2556 (เอกสารหล กฐานหมายเลข 61 และ 63) / - ว ทยาล ยนานาชาต เตร ยมความพร อมด านบ คลากรสายสน บสน นว ชาการเพ อให สามารถรองร บและเป น กลไกในการขยายพ นธก จหล กส ตรนานาชาต โดยการกาหนดเกณฑ การบรรจ เป นพน กงานสายสน บสน น ของงานว ชาการให ต องสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได การค ดเล อกบ คลากรใหม สายสน บสน นม การสอบ ข อเข ยนและสอบส มภาษณ โดยใช ภาษาอ งกฤษ ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของหล กส ตรท เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 2. ของหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาท เป ดสอนต อหล กส ตรท งหมด 3. ของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาต อจานวนน กศ กษาท งหมด ไม 29

12 5. นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. เร งพ ฒนาค ณว ฒ และเพ มจานวนคณาจารย ประจาระด บปร ญญาเอกให ว ทยาล ยนานาชาต สามารถพ งพาตนเองได ในการบร หารจ ดการหล กส ตร โดยเฉพาะหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ด วยการบรรจ คณาจารย ว ฒ ปร ญญา เอกเพ มเต ม สน บสน นการศ กษาต อของคณาจารย ท ม อย เด มโดยการแสวงหา ท นศ กษาต อจากแหล งท นภายนอก การจ ดสรรท นการศ กษาแบบบางส วน การเจรจาก บสถาบ นท เป นพ นธม ตรในการลด/ยกเว นค าหน วยก ต การ สน บสน นให คณาจารย ศ กษาต อในหล กส ตรระด บปร ญญาเอกของว ทยาล ย นานาชาต โดยยกเว นหร อลดค าหน วยก ต เป นต น (เป าหมาย: จ ดจ างอาจารย ประจาเพ มเต มอ ก 1-3 คนโดยร บเฉพาะผ ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกเท าน น และเพ มจานวนอาจารย ประจาท ศ กษาต อระด บปร ญญา เอกป ละอย างน อย 1 คน ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยจะม ผลให ของ อาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเพ มข นจาก 25 ในป การศ กษา 2555 เป นร อย ละ 45 ในป การศ กษา 2558 และ 60 ในป การศ กษา 2560) 2. จ ดประช ม/อบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นอย างสม าเสมอ อย างน อยป ละ 2 คร งในแต ละกล ม โดยอาจใช ร ปแบบของการจ ดการความร หร อร ปแบบอ นๆท ครอบคล มประเด นท คณะ ว ชาพ จารณาว าม ความจาเป นและประเด นท คณาจารย หร อบ คลากรม ความ ต องการ เช น หล กส ตร/การบร หารจ ดการและการประก นค ณภาพหล กส ตร กลย ทธ การสอนและการว ดผล การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการ ว ธ การทา ว จ ยการเร ยนการสอน/การว จ ยด านมน ษยศาสตร ส งคมศาสตร /การทาว จ ย ไม ได กาล ง 30 ดาเน น การแล ว / - ในป การศ กษา 2555ว ทยาล ยนานาชาต จ างอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอกเพ มจานวน 1 คน (อ.ดร.สมน ก) และร บโอนย ายข าราชการค ณว ฒ ปร ญญาเอกอ ก 1 คน (รศ.ดร. วศ น) นอกจากน ย งสน บสน นให อาจารย ลาศ กษาต อระด บปร ญญาเอกเพ มข นอ ก 2 คน (อ.อมรา และ อ.ปภ งกร) โดยว ทยาล ยนานาชาต ย งม แผนจะจ ดจ างอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอกเพ มเต มอ ก 2-3 คน และสน บสน นอาจารย ประจาให ศ กษาต อระด บ ปร ญญาเอกเพ มอ ก แต ท งน ต องพ จารณาสาขาท จะศ กษาต อ/ร บใหม ให สอดคล อง ก บสาขาท ว ทยาล ยนานาชาต เป ดสอน หร อจะเป ดสอน - ว ทยาล ยนานาชาต ได ร บความอน เคราะห จากคณะว ทยาการจ ดการในการลด ค าลงทะเบ ยนให คณาจารย ของว ทยาล ยนานาชาต ท ศ กษาต อปร ญญาเอกท คณะ ว ทยาการจ ดการ และว ทยาล ยนานาชาต ได ร เร มจ ดสรรท นการศ กษาต อระด บ ปร ญญาเอกให คณาจารย ของว ทยาล ยนานาชาต อ กด วย - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม อาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกค ด เป น ของอาจารย ท งหมด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 12 และ 64-68) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต จ ดประช ม/อบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพของ อาจารย จานวน 4 ก จกรรม ด งน (1) การอบรมการเข ยน มคอ.3-7 และการ ปฐมน เทศน บ คลากรใหม (2) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร องการขอตาแหน ง ว ชาการและการทาว จ ย คร งท 1 ว นท 30 ม.ค. 56 (3) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร องการขอตาแหน งว ชาการและการทาว จ ย คร งท 2 ว นท 1 เม.ย. 56 (4) การอบรม เช งปฏ บ ต การโปรแกรมประมวลผลทางสถ ต สาหร บการว จ ยด วยโปรแกรม SPSS เม อ พ.ย. 55

13 ด านงานสร างสรรค การอบรมท กษะภาษาอ งกฤษแก บ คลากรสายสน บสน น เป นต น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยคณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาตามสายงาน ค ดเป น ของท กป ) 3. ม การดาเน นงานของการบร หารทร พยากรบ คคลอย างเป นระบบ เร มต งแต จ ดให ม หล กส ตรการปฐมน เทศบ คลากรใหม และจ ดปฐมน เทศ อย างเป นระบบ ม การต ดตามการปฏ บ ต งานเป นระยะ จ ดทาแผนพ ฒนา บ คลากรเป นรายบ คคล เพ อม งหว งให ได ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นแบบม ออาช พท ม ศ กยภาพระด บสากล (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยบ คลากรใหม แต ละป ท ได ร บการปฐมน เทศตามระบบ ค ดเป น ของท กป ม แผนพ ฒนา รายบ คคลและม การตามแผนท กป ) 4. สน บสน นการเข าร วมประช ม/อบรมของคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นท หน วยงานอ นจ ดข น โดยจะพ จารณาจ ดสรรงบประมาณสาหร บ บ คลากรท กคนให ได ร บการอบรมเพ อพ ฒนาตนเองตามสายงานอย างน อยคน ละ 2 คร ง/ป (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยคณาจารย และ 31 - ว ทยาล ยนานาชาต จ ดอบรมบ คลากรสายสน บสน น 3 โครงการ ด งน (1) โครงการ แลกเปล ยนเร ยนร เร องการขอตาแหน งว ชาการและการทาว จ ย คร งท 1 ว นท 30 ม.ค. 56 (2) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ด านการเข ยนหน งส อราชการ และการเข ยนค ม อปฏ บ ต การ เม อ 1 เม.ย. 56 (3) การอบรมเช งปฏ บ ต การโปรแกรม ประมวลผลทางสถ ต สาหร บการว จ ยด วยโปรแกรม SPSS เม อ พ.ย นอกจากน ย งม โครงการท จ ดสาหร บคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ได แก โครงการศ กษาด งาน ณ ประเทศก มพ ชา โครงการส มมนาบ คลากรเพ อทบทวน ว ส ยท ศน และแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร - นอกเหน อจากโครงการท ว ทยาล ยนานาชาต จ ดให บ คลากรแล ว ว ทยาล ย นานาชาต ย งสน บสน นให บ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนาในโครงการต างๆท หน วยงานอ นๆจ ดข นตามความสนใจของบ คลากร (เอกสารหล กฐานหมายเลข 9, และ 50) / - ว ทยาล ยนานาชาต ม การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสาหร บป การศ กษา โดยกาหนดกลย ทธ และมาตรการต างๆ โดยม การตามโครงการท กาหนด อย างเป นระบบ - ม การจ ดอบรม/ปฐมน เทศน /แนะนาการปฏ บ ต งานแก บ คลากรใหม ท กคน แต การ อบรมอาจจะไม ทาอย างเป นทางการหากบ คลากรใหม ม น อย - ม การจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคลตามแบบฟอร มในเอกสารการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานเพ อเล อนเง นเด อนท กรอบ 6 เด อน และมอบหมายให ม ผ ต ดตามการ พ ฒนา (เอกสารหล กฐานหมายเลข 38 และ 69) / - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให บ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนาในโครงการ ต างๆท หน วยงานอ นๆจ ดข นตามความสนใจของบ คลากร โดยกาหนดงบประมาณ สน บสน นการประช มส มมนาของอาจารย คนละ 10,000 บาท/ป และส าหร บ บ คลากร คนละ 5,000 บาท/ป ท งน ให ม การต ดตามผลการนาองค ความร จากการ ประช มและส มมนามาใช ในการเร ยนการสอน ว จ ย หร อการปฏ บ ต งานตามหน าท

14 บ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาตามสายงาน ค ดเป น ของท กป ) 5. ผล กด นหร อม ระบบในการกระต นเต อนให คณาจารย ท ม ค ณสมบ ต ครบ ตามเกณฑ การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการได ในการย นขอ กาหนดตาแหน งตามเวลา รวมถ งม ระบบและกลไกในการกาก บ/ต ดตาม ภาระงานทางว ชาการ และผลงานทางว ชาการของคณาจารย และผ ดารง ตาแหน งทางว ชาการให เป นไปตามเกณฑ (เป าหมาย: จ ดอบรมคณาจารย ด านเกณฑ การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการ ภายในภาคต น ป การศ กษา 2555 และสน บสน นให คณาจารย ประจาท งชาว ไทยและชาวต างประเทศท ม ค ณสมบ ต ครบ รวบรวมและสร างผลงานว ชาการ ย นขอกาหนดตาแหน งฯ อย างช าภายในป การศ กษา 2556) 6. จ ดทาเกณฑ ระบบค าตอบแทนแรกบรรจ ให ม ความช ดเจน เป นธรรม แข งข นได แต ม ความย ดหย นเพ ยงพอในการสร างแรงจ งใจแก ผ ม ศ กยภาพส ง ให เข ามาทางาน รวมถ งม ระบบค าตอบแทนหล งปฏ บ ต งานท สอดคล องก บ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม KPIs และ Competency (เป าหมาย: ม การกาหนดเกณฑ ค าตอบแทนแรกบรรจ อย างช ดเจนภายในป การศ กษา 2555 ม การกาหนด KPI รายบ คคล ท สอดคล องก บภาระงานและ ท ศทางการพ ฒนาของว ทยาล ยนานาชาต ) และรายงานผ บร หารทราบ (เอกสารหล กฐานหมายเลข 70) / - ว ทยาล ยนานาชาต กาหนดมาตรการในการผล กด นให อาจารย ท ม ค ณสมบ ต ครบ ตามเกณฑ ย นขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการไว ในแผนพ ฒนาบ คลากร ป การศ กษา โดยได จ ดอบรมเร องเกณฑ การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการในป การศ กษา 2555 เพ อให คณาจารย ทราบว าต องเตร ยมผลงานและเอกสารอย างไรบ าง และเตร ยมความพร อมในการขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการโดยม การแจ งต ว บ คคลท เป นเป าหมายให ทราบและเตร ยมต ว รวมถ งม มาตรการสน บสน นต างๆใน การผล ตผลงานทางว ชาการให ท นสาหร บย นขอตาแหน งว ชาการตามแผน (เอกสาร หล กฐานหมายเลข 30,34 และ 69) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บค าตอบแทนรายเด อน ให บ คลากรท กระด บเพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพ และปร บลดช องว าง ระหว างเง นเด อนและค าตอบแทนของพน กงานก บล กจ างช วคราวก อนท มหาว ทยาล ยจะม การปร บอ ตราเง นเด อนท งระบบ และเม อมหาว ทยาล ยม การปร บ อ ตราเง นเด อนว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บอ ตราเง นเด อนและค าตอบแทนอ กคร งให สามารถแข งข นได โดยเฉพาะตาแหน งอาจารย โดยม การกาหนดอ ตราเง นเด อนแรก เข าของอาจารย ตามค ณว ฒ และ ตามเกณฑ ของว ทยาล ยนานาชาต และการก าหนดค าตอบแทนเพ มเต มตาม ประสบการณ โดยไม รวมไว ในฐานของเง นเด อน - หล งจากเข าปฏ บ ต งานแล วว ทยาล ยนานาชาต ม ระบบการเพ มเง นเด อนตามผลการ ประเม นการปฏ บ ต งานตาม KPI 32

15 7. สน บสน นให ผ บร หารระด บต างๆ ต งแต ห วหน างาน ประธานสาขา ผ ช วย ผ อานวยการและ รองผ อานวยการ เข าร บการอบรมหล กส ตรผ บร หารของ มหาว ทยาล ย และว ทยาล ยนานาชาต จะจ ดอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร ตามท ศทางของว ทยาล ยนานาชาต เสร มเพ มเต มอย างสม าเสมอ เพ อม งเน น การสร างผ บร หารร นใหม ของว ทยาล ยนานาชาต (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และต อเน อง ท กป โดยม เป าหมายให ผ บร หาร ของท กป ได ร บการพ ฒนาด าน การบร หาร) / - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให ผ บร หารท กระด บ ได แก รองผ อานวยการ ผ ช วย ผ อานวยการ ประธานสาขา เข าร บการอบรมเพ อพ ฒนาท กษะและประสบการณ ด านการบร หารจ ดการองค กร รวมถ งงานท เก ยวข องก บตาแหน ง ท มหาว ทยาล ย และหน วยงานต างๆจ ดข น นอกจากน ว ทยาล ยนานาชาต ย งเป ดโอกาสให ผ ช วย ผ อานวยการ ประธานสาขา และร กษาการห วหน างาน(มอบหมายเป นการภายใน) ท งหมดเข าร วมประช มคณะกรรมการบร หารว ทยาล ยนานาชาต และคณะกรรมการ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ท เป นกรรมการส งส ดของว ทยาล ยนานาชาต เพ อให ผ บร หารร นใหม ได ร บทราบข อม ลข าวสาร แนวนโยบาย และท ศทางของ มหาว ทยาล ยและว ทยาล ยนานาชาต เป ดโอกาสในการร วมต ดส นใจในประเด น สาค ญสาค ญ และม ความพร อมระด บหน งในการร บมอบงาน/ดาเน นงานต อเน อง ในร นต อๆไป (เอกสารหล กฐานหมายเลข 50 และ 71) ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย 1. ของคณาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก 2. ของคณาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ต ากว าปร ญญาโท ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ 25 < บรรล /ไม บรรล เป าหมาย 33

16 3. จานวนคณจารย ประจาท ศ กษาต อระด บปร ญญาเอกเพ มข นต อป 4. ของคณาจารย ท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอน การว จ ยต อจานวนคณาจารย ท งหมด 5. ของบ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพตามสายงานต อจานวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด 6. ของผ บร หารระด บต างๆท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารต อจานวนผ บร หารท งหมด 7. ของบ คลากรใหม ในแต ละป ท ได ร บการปฐมน เทศตามระบบ คน นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. สน บสน นงบประมาณและผล กด นการสร างและเผยแพร ผลงานว จ ยของ คณาจารย ในหลายระด บตามศ กยภาพของคณาจารย เช น การจ ดอบรม ว ธ การทาว จ ยแก คณาจารย ท ย งขาดประสบการณ ด านการทาว จ ย จ ดสรร ท นในการจ ดทาข อเสนอโครงงานว จ ย จ ดสรรท นสน บสน นการทาว จ ย และผล ตผลงานสร างสรรค ท นสน บสน นการเข าร วมประช มว ชาการ/ น ทรรศการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยและงานสร างสรรค จ ดสรรเง นรางว ล การเผยแพร ผลงานว ชาการและผลงานสร างสรรค และการจ ดหาน กว จ ยพ เล ยง รวมถ งการทาว จ ยร วมก บคณะว ชาอ นหร อสถาบ นร วมต างประเทศ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม เป าหมายจะจ ดสรรท นว จ ยจากงบประมาณเง นรายร บ ของว ทยาล ยนานาชาต ประมาณ 2.5 ของงบในแต ละป ) ไม ได กาล ง แล ว / - ในป งบประมาณ พ.ศ (ป การศ กษา 2555) ว ทยาล ยนานาชาต จ ดสรร งบประมาณ 5 ของรายร บท งหมดก อนห กค าธรรมเน ยมให มหาว ทยาล ย เพ อ จ ดต งเป นกองท นว จ ยและสร างสรรค ว ทยาล ยนานาชาต ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ย โดยกองท นด งกล าวสามารถสน บสน นการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย/สร างสรรค ในหลายร ปแบบ ได แก เง นท นการว จ ย เง นสน บสน นการ ผล ตผลงานสร างสรรค เง นสน บสน นการไปประช มเพ อเผยแพร ผลงานว จ ย การจ ด น ทรรศการผลงานสร างสรรค เง นรางว ลการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย/สร างสรรค เง นสน บสน นการผล ตหน งส อ/ตารา/ส อการสอนแ ละการพ ฒนานว ตกรรมการ เร ยนการสอน - ม คณาจารย ได ร บการสน บสน นตามประกาศเง นกองท นน แล วต งแต ป งบประมาณ พ.ศ โดยม การจ ดสรรแล ว 1,788, บาท ค ดเป น 3.13 ของ งบ (หล งห กค าใช จ ายให สถาบ นร วม) (เท าก บ 57,124, บาท) (เอกสารหล กฐานหมายเลข 26, 35 และ 72) 34

17 2. กาหนดให งานว จ ยและงานสร างสรรค เป น KPIs ในการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของคณาจารย และผล กด นให ม ส ดส วนส งข น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยคาดหว งให ส ดส วนโดยน าหน กของ KPI ด านการว จ ย เป น ของ KPI รวมของคณาจารย ) 3. สน บสน นงบประมาณในการทาว จ ยการเร ยนการสอนและ การว จ ย สถาบ นท งในส วนของคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นเพ อน า ผลการว จ ยมาปร บปร งการดาเน นงานของว ทยาล ยนานาชาต (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม เป าหมายจะจ ดสรรท นว จ ยจากงบประมาณเง นรายร บ ของว ทยาล ยนานาชาต ประมาณ 2.5 ของงบในแต ละป โดยจ ดสรรรวมก บท นว จ ยด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ) 4. พ ฒนาระบบและกลไกการสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ให ม ความเข มแข ง และพ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย/สร างสรรค ท เป น ป จจ บ น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยจ ดให ม เจ าหน าท และผ บร หารท ได ร บมอบหมายให ร บผ ดชอบด านงานว จ ยอย างช ดเจน ม กระบวนการต ดตามการดาเน นงานว จ ยและรายงานผลอย างเป นระบบ และม การปร บปร งฐานข อม ลอย างน อยท กเด อน) 5. จ ดสรรงบประมาณสน บสน นการผล ตผลงานว ชาการอ นๆ เช น หน งส อ ตารา และบทความว ชาการ เป นต น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม เป าหมายจะจ ดสรรท นการผล ตหน งส อ/ตารา จาก / - ว ทยาล ยนานาชาต กาหนดให ภาระงานว จ ย/สร างสรรค เป น KPI ของคณาจารย ท ก คนต งแต ป การศ กษา 2554 และปร บเพ มน าหน ก/ส ดส วนของต วช ว ดด านการว จ ยให เพ มข นเป น 30 ของต วช ว ดท งหมด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 38) / -ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให ใช เง นกองท นว จ ยและ สร างสรรค ของว ทยาล ยนานาชาต เป นท นในการทาว จ ยการเร ยนการสอนด วย โดยม คณาจารย ขอร บการสน บสน นท งในร ปแบบของท นว จ ย การไปร วมประช มเพ อ นาเสนอผลงาน และเง นรางว ลการเผยแพร ผลงาน เป นต น ท งน บ คลากรสาย สน บสน นสามารถขอร บท นสน บสน นได เช นก น แต ต องท างานว จ ยร วมก บ คณาจารย โดยม คณาจารย เป นห วหน าโครงการว จ ย โดยบ คลากรสายสน บสน น สามารถนาผลงานว จ ยไปใช ในกดารขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการได (เอกสาร หล กฐานหมายเลข 72) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต แต งต งผ ช วยผ อานวยการฝ ายบ ณฑ ตศ กษา และว จ ยให ร บผ ดชอบด แลงานว จ ยและการปร บปร งฐานข อม ลงานว จ ยให เป น ป จจ บ น ภายใต การกาก บของรองผ อานวยการฝ ายว ชาการ นอกจากน ย งกาหนดให บ คลากรสาน กงาน 1 ราย (นส.จ ฬาล กษณ ) เป นเจ าหน าท ธ รการด านงานว จ ย และ เจ าหน าท อ ก 1 ราย (นส.ณน ศรา) ทาหน าท เก บข อม ลผลงานสร างสรรค และจ ดทา ฐานข อม ลรวมถ งปร บปร งฐานข อม ลเพ อประกอบการประก นค ณภาพการศ กษา (เอกสารหล กฐานหมายเลข 73 และ 74) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม กองท นว จ ยและสร างสรรค ซ งครอบคล ม ให สามารถจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการผล ตหน งส อ ตารา และการเข ยน บทความว ชาการ รวมถ งนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ นๆ (เอกสารหล กฐาน หมายเลข 72) 35

18 งบประมาณเง นรายร บของว ทยาล ยนานาชาต ประมาณ 2.5 ของ งบในแต ละป โดยจ ดสรรรวมก บท นว จ ยด านมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ) ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของน าหน กผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ตามเกณฑ ของ สมศ. ต ออาจารย ประจา 2. ของผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพตามเกณฑ สมศ. ต อจานวนอาจารย ประจา 3. เง นสน บสน นงานว จ ย/งานสร งสรรค ต อจานวนอาจารย ประจา บาท/คน , , นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการบร หารจ ดการองค กร นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. บร หารงานตามแนวทางธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมของ บ คลากร ทางานเป นท ม และกระจายอานาจ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป ) 2. ปร บปร งระบบการส อสารเพ อสร างความเข าใจแก บ คลากรท ก ระด บ โดยการกาก บด แลให ม การประช มระด บสาขาว ชาอย าง สม าเสมอเพ อถ ายทอดข อม ลและนโยบายส บ คลากร จ ดให ม การ พบปะแลกเปล ยนความค ดเห นระหว างบ คลากรก บคณะผ บร หาร ในท กท ต งการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยนานาชาต และร ปแบบการ ไม ได กาล ง แล ว / - ผ อานวยการและท มผ บร หารว ทยาล ยนานาชาต ม การบร หารตามแนวทางธรรมาภ บาล เป นธรรม โปร งใส และตรวจสอบได การต ดส นใจในประเด นสาค ญต างๆ จะโดยมต คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย นานาชาต (เอกสารหล กฐานหมายเลข 75) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งระบบงานสารบรรณและการส งข อม ลข าวสารระหว าง สาน กงานอธ การบด ตล งช น ก บ สาขาการออกแบบม ลต ม เด ย ท ช น 9 อาคาร กสท. บางร ก ให สะดวกและม ประส ทธ ภาพมากข นโดยใช ระบบสารบรรณออนไลน - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให คณาจารย ประจาของแต ละหล กส ตรม การประช มร วมก นอย างน อยภาค การศ กษาละ 2 คร งตามเกณฑ ประก นค ณภาพของหล กส ตร เพ อวางแผนการจ ดการเร ยนการสอน 36

19 ส อสารแบบอ นๆ เช น การเผยแพร เอกสารและระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส (เป าหมาย: จ ดให ม การระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ภายในป การศ กษา 2555 ม การประช มระด บสาขาว ชาเด อนละ 1 คร งท กสาขา และม การพบปะระหว างผ บร หารก บบ คลากรในท ก ท ต ง ป ละไม น อยกว า 1 คร งในแต ละท ต ง) 3. พ ฒนาระบบบร การ บร หาร และระบบสารสนเทศให เอ อต อการ ปฏ บ ต งานของบ คลากรท กระด บ (เป าหมาย: ปร บปร งระบบฐานข อม ลต างๆด านการศ กษา และการ บร หารจ ดการให ม ความสมบ รณ และสามารถออกรายงานท ใช เป น ข อม ลการต ดส นใจได ) 4. จ ดเตร ยมและร วมก บมหาว ทยาล ยในการวางระบบและปร บ โครงสร างของว ทยาล ยนานาชาต ให เป นศ นย กลางการบร หาร จ ด ก าร ห ล กส ต ร น าน าชาต ข อ ง ม ห า ว ท ย าล ย ศ ล ป ากรใ น International Campus โดยอาจเร มจากหล กส ตรท เป นสหว ทยาการ หร อบ รณาการระหว างคณะว ชา (เป าหมาย: เร มเตร ยมการต งแต ป การศ กษา 2555 และสามารถ รองร บนโยบายของมหาว ทยาล ยในการขยายพ นธก จของว ทยาล ย นานาชาต ต งแต ป การศ กษา 2558) ประเม นผล และร บทราบการถ ายทอดนโยบายท สาค ญต างๆ โดยท กหล กส ตรม การตามน ส วน หล กส ตรสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยจะม การประช มรายเด อนร วมด วยเพ อร บทราบ/ถ ายทอดข อม ลจาก การประช มคณะกรรมการบร หารว ทยาล ยนานาชาต สาหร บสาขาการจ ดการโรงแรมน นจะไม ม การประช ม รายเด อน เน องจากคณาจารย จานวนมากเข าร วมในการประช มคณะกรรมการบร หารแล ว และคณาจารย ม ภาระงานสอนมากหาเวลาว างตรงก นค อนข างยาก - เน องจากว ทยาล ยนานาชาต ม ท ต ง 2 แห ง ค อ ส าน กงานอธ การบด ตล งช น และ อาคาร กสท. บางร ก ด งน นท มผ บร หาร (ผ อานวยการและรองผ อานวยการ) จ งหม นเว ยนก นไปปฏ บ ต งานท อาคาร กสท. บางร ก บ างตามโอกาสเหมาะสม (เอกสารหล กฐานหมายเลข 76 และ 77) / - ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยนานาชาต ได ใช ระบบ GF-MIS ด านการเง นท สามารถออกรายงาน การเง นเพ อใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจได นอกจากน มหาว ทยาล ยย งจ ดเตร ยมการเช อมโยงข อม ล ด านอ นๆร วมด วยในระบบ MIS เช น ข อม ลบ คลากร และระบบทะเบ ยน เป นต น (เอกสารหล กฐาน หมายเลข 78) / - ว ทยาล ยนานาชาต ม การเตร ยมความพร อมด านบ คลากร โดยเฉพาะส วนของบ คลากรสายสน บสน นให ม ศ กยภาพด านการส อสารภาษาอ งกฤษมากข น โดยการค ดเล อกร บบ คลากรใหม ท สามารถส อสาร ภาษาอ งกฤษได ส วนบ คลากรเด มท ย งขาดท กษะในการส อสารภาษาอ งกฤษ ขณะน ย งอย ระหว างการ พ จารณาหาร ปแบบการพ ฒนาท เหมาะสมก บแต ละกล ม นอกจากน ย งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน ระบบงานราชการ และข นตอนการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบต างๆ เพ อให ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน มากข น ท งน เพ อเตร ยมความพร อมในการขยายพ นธก จในอนาคต - ว ทยาล ยนานาชาต ได หาร อร วมก นก บบ คลากรถ งท ศทางการพ ฒนาว ทยาล ยนานาชาต ซ งบ คลากรเห นว า ว ทยาล ยนานาชาต ควรพ ฒนาโดยจ ดการเร ยนการสอนในหล กส ตรสาขาท ว ทยาล ยนานาชาต ม ศ กยภาพเด ม อย ท งด านการบร หาร และศ ลปะการออกแบบ ท งน โดยอาจม การบ รณาการระหว างสาขาได นอกจากน ควร ขยายพ นธก จในการรองร บการจ ดการสอนหล กส ตรศ กษาท วไปของหล กส ตรนานาชาต ให แก คณะว ชา ต างๆท ประสงค จะเป ดสอนหล กส ตรนานาชาต หร อหล กส ตรสองภาษาเพ อช วยให คณะว ชาต างๆสามารถ เป ดสอนหล กส ตรนานาชาต ได สะดวกข น รวมถ งการร วมเป ดสอนหล กส ตรก บคณะว ชาต างๆท งน 37

20 ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ได เสนอแนวทางด งกล าวในท ประช มท ม อธ การบด รองอธ การบด คณบด ท ก คณะว ชา ในการส มมนาถ ายทอดนโยบายมหาว ทยาล ยส ผ บร หารระด บห วหน าภาคว ชา ฯ แล ว แต มหาว ทยาล ยย งไม ได แสดงข อค ดเห นในเร องน อย างช ดเจนน ก 5. พ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ให ม ความเข มแข งด านค ณว ฒ ผลงานว ชาการ และตาแหน งทางว ชาการ เพ อสร างความเข มแข ง ขององค กรให สามารถพ งพาตนเอง (เป าหมาย: เช นเด ยวก บนโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร) 6. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให ม ศ กยภาพส งเพ อเตร ยมความ พร อมส การขยายภารก จรองร บการขยายต วของหล กส ตรนานาชาต ของมหาว ทยาล ยสาหร บ International Campus (เป าหมาย: เช นเด ยวก บนโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร) 7. จ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง นท ม การว เคราะห แนวทางการ แสวงหารายได จ ดทาแผนการจ ดสรรงบประมาณเง นรายร บโดย ควบค มค าใช จ ายประจา (งบบ คลากรและงบงานปกต ) ไม เก นประมาณ 60 ของรายร บหล งห กค าธรรมเน ยมให มหาว ทยาล ยและสถาบ นต างประเทศท ม ความร วมม อ ค าใช จ ายเช ง ย ทธศาสตร (งบพ ฒนาน กศ กษา บ คลากรและ งานว จ ย) ประมาณ 20 โดยรายร บส วนท เหน อรายจ ายแต ละป จะนาเข ากองท น พ ฒนาว ทยาล ยนานาชาต ซ งม เป าหมายเพ อพ ฒนาบ คลากร น กศ กษา และองค กรตามมต ของคณะกรรมการบร หารว ทยาล ย นานาชาต / - อธ บายเช นเด ยวก บด านการพ ฒนาบ คลากร / - อธ บายเช นเด ยวก บด านการพ ฒนาบ คลากร / - ว ทยาล ยนานาชาต ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง น ป งบประมาณ พ.ศ ท ม การว เคราะห และมาตรการ/แนวทางในการแสวงหารายได - ในป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยนานาชาต ม การจ ดทาแผนการจ ดสรรงบประมาณ เป นงบเง นเด อน ค าตอบแทน และงบปกต ประมาณ 62 (หล งห กค าใช จ ายให สถาบ นร วม) และม ค าใช จ าย เช งย ทธศาสตร ประมาณ 16 (เอกสารหล กฐานหมายเลข 79 และ 80) ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย 38

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information