4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15 กรกฎาคม กรกฎาคม 2556 การนาเสนอว ส ยท ศน ของ รศ. ดร.เกษร จ นทร ศ ร เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต น นประกอบด วยนโยบายการ ดาเน นงาน 7 ด าน โดยแต ละด านม แนวทางท เสนอในช วง 1 ป แรกของการดารงตาแหน ง ด งน 1. ด านพ นท การจ ดการเร ยนการสอน: ม 6 แนวทางการ และ 2 ต วช ว ด 2. ด านการพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา: ม 9 แนวทางการ และ 5 ต วช ว ด 3. ด านการเพ มจานวนน กศ กษาต างชาต : ม 4 แนวทางการ และ 1 ต วช ว ด 4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการ และ 7 ต วช ว ด 6. ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค : ม 5 แนวทางการ และ 3 ต วช ว ด 7. ด านการบร หารจ ดการองค กร : ม 7 แนวทางการ และ 3 ต วช ว ด จากการประเม นผลการดาเน นงานเม อครบรอบ 1 ป ของการดารงตาแหน ง พบว า ม การตามแนวทาง แล วจานวน 39 แนวทาง จากท เสนอไว 42 แนวทาง ค ดเป น ม 3 แนวทาง ท อย ระหว าง (ค ดเป น 7.14) และม 1 แนวทางท ดาเน นก อนเป าหมายท กาหนดไว ค อ การสน บสน นท นการศ กษาแก น กศ กษาต างชาต และ การประสานงานการจ ดจ าง agency ในการแสวงหาน กศ กษาต างชาต จากการประเม นผลสาเร จตามเป าหมายต วช ว ด พบว าสามารถ จานวน 23 ต วช ว ด จากต วช ว ดท งหมด 24 ต วช ว ด ค ดเป น โดยต วช ว ดท ไม บรรล เป าหมาย ค อ ของหล กส ตรท เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ รายละเอ ยดการประเม นผลการเป นด งน 19

2 นโยบาย จานวนแนวทาง (ร อยละ) จานวนท งหมด แล ว อย ระหว าง ไม ได 1.พ นท การจ ดการเร ยนการสอน 6 6() การพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา 9 9 () การเพ มจานวนน กศ กษาต างชาต 4 4+1* () การพ ฒนาหล กส ตร 4 2 (50 ) 2 (50 ) - 5. การพ ฒนาบ คลากร 7 7 () งานว จ ยและงานสร างสรรค 5 5 () การบร หารจ ดการองค กร 7 6 (85.71 ) 1 (14.29 ) - รวม (92.86) 3 (7.14) - นโยบาย จานวนต วช ว ด (ร อยละ) จานวนท งหมด ไม 1.พ นท การจ ดการเร ยนการสอน 2 2() - 2. การพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา 5 5 () - 3. การเพ มจานวนน กศ กษาต างชาต 1 1 () - 4. การพ ฒนาหล กส ตร 3 2 (66.67 ) 1(33.33) 5. การพ ฒนาบ คลากร 7 7 () - 6. งานว จ ยและงานสร างสรรค 3 3 () - 7. การบร หารจ ดการองค กร 3 3 ( ) - รวม (95.83) 1(4.17) 20

3 1. นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านพ นท การจ ดการเร ยนการสอน นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. ร วมสน บสน นและหร อร วมท นในการโครงการ City Campus ของมหาว ทยาล ยตามศ กยภาพของว ทยาล ยนานาชาต โดย ม งหว งให สามารถรองร บการเป น International Campus และรวมศ นย การจ ดการศ กษาหล กส ตรนานาชาต ท กหล กส ตรไว ในสถานท เด ยวก น เพ อสร างความเป นเอกภาพในการบร หารจ ดการ (เป าหมาย: ร วมก บมหาว ทยาล ยในการจ ดทาแผนการดาเน นงาน City Campus ในป การศ กษา 2555 และคาดหว งว าจะเร มจ ดการเร ยนการ สอนท City Campus ได ต งแต ป การศ กษา 2558) 2. เช าพ นท ของเอกชนภายนอกต อเน องไปอ กระยะหน ง เช น อาคารธ นาลงกรณ และ อาคาร กสท. โทรคมนาคม เพ อแก ป ญหาในระยะส น ก อนท City Campus จะเสร จสมบ รณ พร อมใช งาน (เป าหมาย: เช าพ นท เอกชนต อเน องจากเด มจนถ งประมาณ ป 2558) 3. ประสานงานการใช พ นท ว างของอาคาร กสท.โทรคมนาคม ในการ จ ดก จกรรมน กศ กษา 4. ปร บปร งล กษณะทางกายภาพของพ นท ป จจ บ น ณ อาคารธนาลง กรณ เพ อเพ มพ นท น นทนาการและก จกรรมน กศ กษา ไม ได กาล ง แล ว / - ว ทยาล ยนานาชาต ได ร วมสน บสน นการโครงการ City campus ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร โดย ในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยได แต งต งคณะทางานในการศ กษาข อม ลความต องการ ความเป นไปได และแนวทางการจ ดหาพ นท เพ อจ ดทาเป น City campus ซ งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ร วมเป น คณะทางานในช ดน และร วมให ข อม ลความต องการจาเป น ล กษระและขนาดของพ นท จ ดการเร ยนการสอน ท ต องการในส วนของว ทยาล ยนานาชาต โดยขณะน การโครงการ City campus ได ค บหน าไปมาก และอย ระหว างการเป ดให ผ สนใจย นเสนอเป ดประกวดราคาพ นท ตาม specification ท มหาว ทยาล ยกาหนด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 52) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได เช าพ นท ช น 1 ของอาคาร กสท. บางร ก ต อเน องจากต นป พ.ศ เพ อจ ดการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต การสาขาการจ ดการโรงแรม ส วนการจ ดการสอนสาขาการ ออกแบบม ลต ม เด ยน นได ย ายจาก ช น 11 อาคารธนาลงกรณ ไปเช าพ นท ท ช น 9 อาคาร กสท. บางร ก ต งแต ป การศ กษา 2555 เพ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนพ นท จ ดการเร ยนการสอนจนกว าโครงการ City campus จะ เสร จสมบ รณ พร อมใช งาน (เอกสารหล กฐานหมายเลข 53 และ 54) / - ว ทยาล ยนานาชาต ได ประสานก บ กสท. บางร ก ในการขอใช บร เวณ ช น 9 หน าส าน กงานของว ทยาล ย นานาชาต เพ อจ ดวางเก าอ พ กผ อน และอ ปกรณ ออกกาล งกายสาหร บน กศ กษา เช น โต ะป งปอง รวมถ งการ จ ดแสดงผลงานศ ลปะและใช ในการจ ดก จกรรมต างๆ เช น พ ธ ไหว คร ครอบคร และการจ ดสอบค ดเล อก เป น ต น นอกจากน อาคาร กสท. ย งเอ อเฟ อให ว ทยาล ยนานาชาต ใช ห องว างช น 9 ในการจ ดเก บอ ปกรณ เพ อจ ด ก จกรรมน กศ กษาด วย / - เน องจากสภามหาว ทยาล ยศ ลปากรได อน ม ต ให ว ทยาล ยนานาชาต ยกเล กการเช าพ นท ช น 11 อาคารธนาลง กรณ เม อส นเด อนม ถ นายน 2555 และเห นชอบให ย ายสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยไปจ ดการสอน ณ ช น 9 21

4 (เป าหมาย: เสร จส นในป การศ กษา 2555) อาคาร กสท. บางร ก แทน ด งน นว ทยาล ยนานาชาต จ งได ปร บปร งพ นท เช าใหม แล วในป การศ กษา 2555 โดยว ทยาล ยได ขยายพ นท เช าเป นประมาณ 2 เท าของพ นท เด มท อาคารธนาลงกรณ เพ อให สามารถ จ ดสรรพ นท สาหร บน กศ กษามากข น เช น ห องเตร ยมอาหารของน กศ กษา และห องประช ม/ส นทนาการของ น กศ กษา เป นต น 5. ปร บปร งพ นท อาคารส าน กงานอธ การบด ตล งช นให สามารถ รองร บน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมท จะเพ มข นต งแต ป การศ กษา 2555 และรองร บการย ายการเร ยนการสอนบางส วนของหล กส ตรศ ลป บ ณฑ ต สาขาการออกแบบม ลต ม เด ย เข ามาสอนในท ต ง ณ อาคาร สาน กงานอธ การบด ตล งช น (เป าหมาย: เสร จส นในป การศ กษา 2555) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งพ นท อาคารสาน กงานอธ การบด โดยการเพ มห อง บรรยายขนาดจ 45 คน 1 ห องบร เวณช น 5 ห องบรรยายขนาดจ 40 คน 1 ห อง บร เวณช น 8 และปร บ ห องปฏ บ ต การอาหาร (Vatel Café) เด มบร เวณช น G ให เป นห องบรรยายขนาดจ 25 คน เพ อรองร บการย าย การสอนบางส วนของหล กส ตรศ ลปบ ณฑ ต สาขาการออกแบบม ลต ม เด ยมาท อาคารสาน กงานอธ การบด ตล งช น นอกจากน ว ทยาล ยนานาชาต ย งม แผนจะเพ มห องบรรยายขนาดจ 45 คน อ ก 1-2 ห อง ในป การศ กษา ต อไป 6. บร หารจ ดการด านตารางสอนให สามารถใช ประโยชน จากห องเร ยน และพ นท ท ม อย ในป จจ บ นอย างเต มประส ทธ ภาพท งในและนอกเวลา ราชการ (เป าหมาย: อย างต อเน องตลอดช วงป การศ กษา ) / - ว ทยาล ยนานาชาต ม ความจาก ดด านพ นท โดยขาดแคลนห องบรรยายขนาดใหญ ด งน นว ทยาล ยนานาชาต จ ง ได แบ งน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมท ม จานวนมาก (ประมาณ ช นป ละ 120 คน) ในแต ละช นป เป นกล ม เล กๆ และจ ดตารางสอนให หม นเว ยนสล บก นใช ห องบรรยายและห องปฏ บ ต การ นอกจากน ย งใช พ นท ด งกล าวจ ดการสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทในว นเสาร -อาท ตย และร วมให ความอน เคราะห คณะ ว ทยาการจ ดการใช สอนระด บบ ณฑ ตศ กษาในช วงเสาร -อาท ตย ด วย ส วนในช วงเย นจะจ ดห องเร ยนบางห อง เพ อใช เป นพ นท ออกกาล งการของบ คลากร (ก จกรรมAerobic) หร อห องประช มคณะกรรมการต างๆ รวมถ ง ใช เป นห องจ ดเล ยงสาหร บกรรมการสภามหาว ทยาล ย และการประช มของหน วยงานอ นๆของมหาว ทยาล ย ศ ลปากรในช วงเวลาท ห องว างจากการสอน ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ม การจ ดทาแผนการ City Campus ร วมก บมหาว ทยาล ย 2. ผลการประเม นความพ งพอใจของน กศ กษาและบ คลากรด านสถานท ม /ไม ม คะแนน ม >3.51 ม

5 2. นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการพ ฒนาท กษะและประสบการณ ของน กศ กษา นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. ส งเสร มการเร ยนการสอนท เน นการม ประสบการณ จร งในการ ปฏ บ ต งาน โดยการกาหนดไว ในหล กส ตรและก จกรรมนอกหล กส ตร และผ านการเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต การ การฝ กงาน โครงการศ ลปน พนธ โครงการด านการบร หารจ ดการต างๆ และ โครงการพ ฒนาธ รก จ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 ตามท กาหนดไว ในหล กส ตรปร บปร ง และต อเน องท กป ) 2. สร างเคร อข ายความร วมม อก บโรงแรมแหล งฝ กในการสน บสน น ให น กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมได ฝ กปฏ บ ต งานจร งในโรงแรม ท งในรายว ชาปฏ บ ต การ (practicum) และการฝ กประสบการณ (internship) ท กช นป ต งแต ป 1 (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยคาดหว งให ม จานวนแหล งฝ กเพ มข นและเพ ยงพอก บ จานวนน กศ กษา รวมถ งม การก าก บด แลมาตรฐานการฝ กงานให เป นไปตามท หล กส ตรกาหนด ม โครงการร วมพ ฒนาแหล งฝ กในด าน ต างๆเพ อสร างส มพ นธภาพท ด ก บแหล งฝ ก) 3. สร างเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐและเอกชนด านการ ออกแบบส อสารด จ ท ลในการสน บสน นให น กศ กษาสาขาการ ออกแบบส อสารด จ ท ลได ฝ กปฏ บ ต งานจร งตามหล กส ตร รวมถ งการ ปฏ บ ต งานในโครงการต างๆ นอกหล กส ตรเพ อเสร มสร างท กษะและ ไม ได กาล ง แล ว / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งหล กส ตรท กหล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาโดยท กหล กส ตรย งคงสน บสน นให น กศ กษาได ม ประสบการณ จร งผ านการฝ ก ปฏ บ ต งานในแหล งฝ กท งโดยการระบ ไว ในหล กส ตร และเป นก จดรรมนอกหล กส ตร เช น การกาหนดให ม การฝ กงานของน กศ กษาสาขาการออกแบบส อสารด จ ต ล (ช อเด มค อ การออกแบบม ลต ม เด ย) ในหล กส ตร ซ งหล กส ตรเด มไม กาหนดและกาหนดให น กศ กษาทาศ ลปน พนธ (major project) ในป ส ดท าย ส วนสาขา การจ ดการโรงแรมจ ดให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต และฝ กงานท กช นป โดยใช เวลในการฝ กปฏ บ ต งานประมาณ คร งหน งของแต ละป การศ กษา / - ว ทยาล ยนานาชาต ร วมก บสถาบ นวาแตลได ลงนามความร วมม อก บโรงแรมในเคร อข าย Starwood ในการ เป นแหล งฝ กประสบการณ ของน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรม นอกจากน ย งม เคร อข ายก บโรงแรมแหล ง ฝ กอ นๆท งในและต างประเทศเพ อรองร บการฝ กปฏ บ ต งานของน กศ กษา อย างไรก ตามเม อเร มภาคต น ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต และสถาบ นวาแตลม การปร บปร งส ญญาความร วมม อ ซ งป จจ บ นสถาบ น วาแตลจะเป นผ ด แลร บผ ดชอบเร องการฝ กปฏ บ ต งาน โดยว ทยาล ยนานชาต ด แลร บผ ดชอบการสอน ภาคทฤษฎ (เอกสารหล กฐานหมายเลข 53) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได สน บสน นให ประธานสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยเข าร วม เคร อข ายก บกระทรวงการต างประเทศและสถาบ นการศ กษาท งภาคร ฐและเอกชนด าน Animation โดยม ก จกรรมในการประช มเพ อแสวงหาความร วมม อก บหน วยงาน/สถาบ นด าน Animation ในสหร ฐอเมร กา และการศ กษาด งานรวมถ งการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การในประเทศไทย ซ งประธานสาขาฯ และคณาจารย ใน 23

6 ประสบการณ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยคาดหว งให ม จานวนแหล งฝ กเพ มข นและเพ ยงพอก บ จานวนน กศ กษา รวมถ งม การก าก บด แลมาตรฐานการฝ กงานให เป นไปตามท หล กส ตรกาหนด ม โครงการร วมพ ฒนาแหล งฝ กในด าน ต างๆเพ อสร างส มพ นธภาพท ด ก บแหล งฝ ก) 4. สน บสน นให น กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยรวมกล มในการ ร บงานจากภายนอกเพ อฝ กฝนท กษะและเสร มสร างความค ด สร างสรรค ท งในร ปแบบม รายได หร อให เปล า 5. ร วมม อก บกระทรวงการต างประเทศ สถาบ นการศ กษาต างๆ และ สมาคมผ ประกอบการแอน เมช นและคอมพ วเตอร กราฟ กส ไ ทย (TACGA) ภายใต กรอบห นส วนเช งสร างสรรค ไทย สหร ฐฯ สาขา ภาพยนตร และแอน เมช น เพ อประโยชน ด านการจ ด training program สาหร บคณาจารย และน กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย การเข า ร วมเทศกาลภาพยนตร การแลกเปล ยนน กศ กษา และการฝ กงานใน สต ด โอขนาดกลางของสหร ฐฯ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน อง) 6. จ ดสรรงบประมาณสน บสน นโครงการฝ กอบรมนอกหล กส ตรด าน ต างๆ แก น กศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะด านภาษาต างประเทศ เทคโนโลย การออกแบบ การโรงแรม และอ นๆ รวมถ งการท ศนศ กษานอก สาขา ได ร วมไปศ กษาด งานท สหร ฐอเมร กา และแสวงหาแนวทางในการส งน กศ กษาของสาขาไปฝ กงานท สหร ฐอเมร กาด วย - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให คณาจารย ของสาขาร วมให บร การว ชาการและสร างเคร อข ายก บหน วยงาน ภายนอกด านศ ลปะและการออกแบบเพ อขยายแหล งฝ กของน กศ กษา เช น สถาบ นก นตนา เป นต น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 54) / - น กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยบางส วนจะรวมกล มก น หร อประสานงานก บร นพ ท สาเร จการศ กษา ไปแล ว หร อผ านคณาจารย ในการร บงานออกแบบจากองค กรภายนอก นอกจากน ว ทยาล ยนานาชาต ย ง สน บสน นงบประมาณในการทาก จกรรมศ ลปะแก หน วยงานภายนอกในร ปแบบของการให บร การว ชาการ การอน ญาตให นาน กศ กษาไปร วมทาก จกรรม รวมถ งการให น กศ กษาออกแบบผลงานศ ลปะเพ อใช งานของ ว ทยาล ยนานาชาต ท งแบบท ม ค าตอบแทนและเพ อเป นจ ตสาธารณะ เช น การวาดร ปประกอบในน ทรรศการ อาหารฝร งเศส ในงานว นแม เม อ 11 ส.ค. 55 เป นต น / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได สน บสน นให ประธานสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยเข าร วม เคร อข ายก บกระทรวงการต างประเทศและสถาบ นการศ กษาท งภาคร ฐและเอกชนด าน Animation โดยม ก จกรรมในการประช มเพ อแสวงหาความร วมม อก บหน วยงาน/สถาบ นด าน Animation ในสหร ฐอเมร กา และการศ กษาด งานรวมถ งการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การในประเทศไทย ซ งประธานสาขาฯ และคณาจารย ใน สาขา ได ร วมไปศ กษาด งานท สหร ฐอเมร กา และแสวงหาแนวทางในการส งน กศ กษาของสาขาไปฝ กงานท สหร ฐอเมร กาด วย (เอกสารหล กฐานหมายเลข 54) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต จ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน นก จกรรมนอกหล กส ตรในการ พ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษ ฝร งเศส ศ ลปะ การอาหาร และเทคโนโลย คอมพ วเตอร เช น การจ ดอบนรม Intensive English, Intensive French, French Preparation, Intensive Drawing, Intensive Design, การอบรม 24

7 สถานท (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม การจ ดสรรงบประมาณเพ อการพ ฒนาน กศ กษา นอกหล กส ตรประมาณไม ต ากว า 5 ของงบ) 7. สน บสน นการเข าร วมนาเสนอผลงานว จ ยและผลงานสร างสรรค ของน กศ กษาท งระด บปร ญญาบ ณฑ ตและบ ณฑ ตศ กษาในการประช ม ว ชาการ และเวท แข งข นต างๆ ท งในและนอกประเทศ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม การจ ดสรรงบประมาณร วมก บงบประมาณเพ อ การพ ฒนาน กศ กษานอกหล กส ตรรวมประมาณไม ต ากว า 5 ของงบ) 8. เตร ยมความพร อมน กศ กษาในการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ผ านรายว ชาศ กษาท วไป รายว ชาเล อก รายว ชาเล อกเสร และโครงการ/ ก จกรรมนอกหล กส ตรต างๆ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน อง) 9. จ ดประช มระหว างผ บร หารก บน กศ กษาหร อผ แทนน กศ กษาเพ อร บ ฟ งข อค ดเห น ความต องการของน กศ กษา และช แจงการตอบสนอง ของว ทยาล ยนานาชาต แก น กศ กษา อย างสม าเสมอ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน อง) เทคน ดด านศ ลปะและการออกแบบต างๆ การช มไวน การอบรมมารยาทในการร บประทานอาหารตะว นตก และการศ กษาด งานนอกสถานท ของน กศ กษา (เอกสาหล กฐานหมายเลข 55 และ 56) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต จ ดสรรงบประมาณสน บสน นน กศ กษาระด บปร ญญาโทเป น ค าลงทะเบ ยนในการเข าร วมประช มว ชาการเพ อน าเสนอผลงานว จ ยของน กศ กษา และสน บสน น งบประมาณในการจ ดแสดงผลงานศ ลปน พนธ ของน กศ กษาสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย ในร ปแบบของ Degree Show รวมถ ง Interim Show นอกจากน ย งสน บสน นงบประมาณในการเข าร วมแข งข นด านอาหาร และบร การของน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรมในเวท ต างๆท งระด บชาต และนานาชาต (เอกสารหล กฐาน หมายเลข 39 และ 56) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม การปร บหล กส ตรให เพ มเต มว ชาศ กษาท วไปด าน ภาษาบาฮาซา เพ มรายว ชาเล อก เช น อาหารในภ ม ภาคเอเช ย ปร บว ชาบ งค บในหล กส ตรปร ญญาโท สาขาธ รก จระหว าง ประเทศ ให ศ กษาเก ยวก บการทาธ รก จในอาเซ ยน นอกจากน ย งสน บสน นให คณาจารย เข ยนหน งส อเก ยวก บ ว ฒนธรรมและส งท ควรเข าใจในการทาธ รก จในประเทศสาค ญๆต างๆ ซ งรวมประเทศในเอเช ย และจ ดไว บร การในห องสม ดสาหร บน กศ กษาท สนใจ / - ว ทยาล ยนานาชาต จ ดให ม การประช มร วมระหว างผ บร หาร (ส วนใหญ มอบหมาย ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ก จการน กศ กษา และประธานสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย) และน กศ กษาหร อผ แทนน กศ กษา (อาจเป น กรรมการสโมสรน กศ กษา) อย างสมาแสมอ เพ อร บทราบป ญหา ข อเสนอแนะ หร อเพ อถ ายทอดนโยบายจาก คณะว ชา เช น เร องการแต งกายของน กศ กษาสาขาการจ ดการโรงแรม การย ายสถานท เร ยนของสาขาการ ออกแบบม ลต ม เด ยในป การศ กษา 2555 การเตร ยมความพร อมในการตรวจประเม นศ นย การศ กษานอกท ต ง ของว ทยาล ยนานาชาต และการร บฟ งป ญหาการเร ยนการสอนของสาขาการออกแบบม ลต ม เด ย เป นต น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 57 และ 58) 25

8 ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของผลงานว ทยาน พนธ /สารน พนธ ของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาท ได ร บการเผยแพร 2. ผลการประเม นความพ งพอใจของน กศ กษาต อก จกรรมเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาการและว ชาช พแก น กศ กษา 3. จานวนคร งในการจ ดประช มร วมระหว างผ บร หารก บน กศ กษา/ผ แทนน กศ กษาเพ อร บฟ งข อค ดเห นเพ อปร บปร งการบร การ 4. ของน กศ กษาท ม งานทาหร อประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป หล งสาเร จการศ กษา 5. ระด บความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต คะแนน คร ง/ป คะแนน 20 > > นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการเพ มจ านวนน กศ กษาต างชาต นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. สน บสน นและผล กด นโครงการ City Campus ของมหาว ทยาล ยให เสร จ สมบ รณ โดยเร ว และม โครงสร างพ นฐาน ม ระบบและกลไกสามารถรองร บ การจ ดการศ กษาหล กส ตรนานาชาต และการเป น International Campus (เป าหมาย: ร วมก บมหาว ทยาล ยในการจ ดทาแผนการดาเน นงาน City Campus ในป การศ กษา 2555 และคาดหว งว าจะเร มจ ดการเร ยนการสอนท City Campus ได ต งแต ป การศ กษา 2558) 2. แลกเปล ยนน กศ กษาก บสถาบ นการศ กษาท ม ความร วมม อ เช น โครงการ Marco polo program และโครงการแลกเปล ยนน กศ กษาก บ Birmingham City University (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และต อเน อง ไม ได กาล ง แล ว / - ว ทยาล ยนานาชาต ได ร วมสน บสน นการโครงการ City campus ของมหาว ทยาล ย ศ ลปากร โดยในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยได แต งต งคณะทางานในการศ กษาข อม ล ความต องการ ความเป นไปได และแนวทางการจ ดหาพ นท เพ อจ ดทาเป น City campus ซ ง ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ร วมเป นคณะทางานในช ดน และร วมให ข อม ลความต องการ จาเป น ล กษระและขนาดของพ นท จ ดการเร ยนการสอนท ต องการในส วนของว ทยาล ย นานาชาต โดยขณะน การโครงการ City campus ได ค บหน าไปมากและอย ระหว าง การเป ดให ผ สนใจย นเสนอเป ดประกวดราคาพ นท ตาม specification ท มหาว ทยาล ยกาหนด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 52) / - ว ทยาล ยนานาชาต ดาเน นโครงการ Marco polo ร วมก บสถาบ นวาแตล และโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาก บ BCU มาอย างต อเน อง แต ท งน ข นก บความสนใจของน กศ กษาด วย เช นก น ด งน นในแต ละป อาจม หร อไม ม น กศ กษามาหร อเด นทางไปแลกเปล ยน โดยในป การศ กษา 2555 ม น กศ กษาต างชาต ชาวฝร งเศส จานวน 3 คน มาศ กษาท ว ทยาล ยนานาชาต 26

9 ท กป ) เป นเวลา 1 ป ตามโครงการ Marco polo (เอกสารหล กฐานหมายเลข 15) 3. สน บสน นท นการศ กษาแก น กศ กษาต างชาต และหร อการจ ดจ างบร ษ ท ในการค ดเล อกน กศ กษาต างชาต / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได จ ดทาแผนเบ องต นในการร บน กศ กษาต างชาต ซ ง คณะกรรมการบร หารเห นชอบแล ว และได จ ดสรรท นการศ กษาบางส วนสาหร บน กศ กษา (เป าหมาย: หาร อแนวทางก บคณะกรรมการบร หาร หากม ความพร อมจะเร ม ต างชาต ระด บบ ณฑ ตศ กษาแล ว ในส วนของการจ ดจ างบร ษ ทเพ อเป น Agency ในการ ได ไม ก อนป การศ กษา 2556) แสวงหาน กศ กษาต างชาต น น ว ทยาล ยนานาชาต ร วมก บสถาบ นวาแตลได ต ดต อไว แล ว แต ย ง จ ดจ างไม ได เน องจากน ต กรของมหาว ทยาล ยแนะนาให หาร อก บสาน กงานอ ยการก อนใน การจ ดทาร างส ญญาจ าง โดยในป การศ กษา 2555 ย งอย ระหว างประสานงานก บสาน กงาน อ ยการในการจ ดทาส ญญาจ าง (เอกสารหล กฐานหมายเลข 41 และ 59) 4. ประชาส มพ นธ หล กส ตรเช งร กส ประเทศเป าหมาย เช น จ น มาเลเซ ย ส งคโปร อ นเด ย เม ยนมาร (เป าหมาย: เร ม ในป การศ กษา 2555) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได เข าร วมน ทรรศการการศ กษา China Higher Education Exhibition Tour (9 th CHEET) ท นครเซ ยงไฮ และเม องห งโจว ประเทศ สาธารณร ฐประชาชนจ น เม อว นท 26เม.ย. 1 พ.ค เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรเช งร ก แก น กเร ยนในประเทศจ น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 53) 5. ปร บปร งการร บสม คร การสอบค ดเล อก และการอานวยความ / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งข นตอน/ว ธ การในการร บสม คร สะดวกในการเท ยบว ฒ ของผ สม ครชาวต างชาต และผ สม ครท ม ภ ม ลาเนาอย ในต างประเทศ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2556 และต อเน อง น กศ กษาจากต างประเทศเพ ออานวยความสะดวกแก น กศ กษามากข น เช น การบร การเท ยบ ค ณว ฒ ให การงดเว นการสอบข อเข ยนภาษาอ งกฤษแต ใช คะแนน TOFEL หร อ IELTS แทน รวมถ งการสอบส มภาษณ โดยการ SKYPE เป นต น (เอกสารหล กฐานหมายเลข 18) ท กป ) 6. เตร ยมการและความพร อมในการจ ดการศ กษาทางไกลท งภายในและ ระหว างประเทศ (เป าหมาย: ศ กษาแนวทางการและเตร ยมความพร อมเพ อสามารถ เร มทดลองระบบในป การศ กษา 2558) - ย งไม ได ในป การศ กษา 2555 เน องจากไม ได กาหนดไว เป นเป าหมายในป การศ กษา 2555 แต ได ศ กษาข อม ลไว บ าง ท งน หน วยงานท จะจ ดการเร ยนการสอนทางไกล ต องม ผลการประเม นค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรป จจ บ นในระด บด มาก (4.51 คะแนนข นไป) ก อน ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม ผลการประเม นค ณภาพการจ ด การศ กษาระด บด ( 4.41 คะแนน) ด งน นต องเตร ยมความพร อมในการปร บให เป นระด บด มากก อน และเร มเตร ยมการในการจ ดทาเอกสารการสอนแบบออนไลน ในบางรายว ชา 27

10 ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของน กศ กษาต างชาต ท ศ กษาในว ทยาล ยนานาชาต นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการพ ฒนาหล กส ตร นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. ก าก บด แลให สามารถปร บปร งหล กส ตรเด มของว ทยาล ย นานาชาต ท ง 4 หล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาท นตามกาหนดเวลา (เป าหมาย : เสร จส นภายในป การศ กษา 2555) 2. จ ดท าแผนการเป ดหล กส ตรใหม และการร บน กศ กษา ป การศ กษา โดยม ท ศทางเน นหล กส ตรนานาชาต ระด บ บ ณฑ ตศ กษามากข น ท งน โดยเป นการต อยอดจากหล กส ตรปร ญญา ตร สาขาเด มท ว ทยาล ยนานาชาต ม ศ กยภาพ เช น การเป ดหล กส ตร ระด บปร ญญาเอกสาขาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว หล กส ตรระด บปร ญญาโทสาขาการออกแบบส อสารด จ ท ล หร อ หล กส ตรท เป นการบ รณาการของสาขาการออกแบบและการ จ ดการ เช น หล กส ตรระด บปร ญญาโทสาขาการจ ดการการ ออกแบบ เป นต น (เป าหมาย: ม หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาเป ดสอนเพ มข นป ละ 1 หล กส ตรต งแต ป การศ กษา 2556) ไม ได กาล ง แล ว / - ว ทยาล ยนานาชาต ปร บปร งหล กส ตรท กหล กส ตร (4 หล กส ตร)ให เป นไปตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ เสร จส นเพ อให ท นใช ในป การศ กษา 2555 เร ยบร อยแล ว แต ม อย 1 หล กส ตรท ย งม ป ญหาเร อง ค ณว ฒ ของอาจารย ประจาหล กส ตร ซ งว ทยาล ยนานาชาต กาล งปร บเพ อให สอดคล องก บสาขาท เป ด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 60) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได เสนอขอปร บแผนในการเป ดหล กส ตรและจานวนร บน กศ กษา ต งแต ป การศ กษา ท งน โดยย งจาเป นท ต องเป ดหล กส ตรระด บปร ญญาตร เพ มเต ม ซ งว ทยาล ย นานาชาต ได เสนอเป ดหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาการจ ดการทางศ ลปะและว ฒนธรรม และ หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขการตลาดการจ ดการแสดงและน นทนจ ต ( Event and Leisure Marketing) ในป การศ กษา 2557 และเล อนแผนการเป ดหล กส ตรระด บปร ญญาเอกเป นป การศ กษา 2558 และปร บเป นปร ญญาเอกในสาขาธ รก จระหว างประเทศแทนสาขาการจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว เน องจากสาขาธ รก จระหว างประเทศม ความพร อมด านค ณว ฒ ของอาจารย ประจาหล กส ตรมากกว าสาขา การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยว ส วนปร ญญาโทสาขาการออกแบบส อสารด จ ท ลน นเล อนไปหล งป การศ กษา 2560 เน องจากย งไม ม ความพร อมด านอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอกสาขาน สาหร บหล กส ตร ปร ญญาโทสาขาการจ ดการการออกแบบน นเล อนไปก อน เน องจากมหาว ทยาล ยต างประเทศท เคยต ดต อ มาม การเปล ยนแปลงผ ประสานงานและไม ได ม ผ มาสานต อเร องน อ ก (เอกสารหล กฐานหมายเลข 61 และ 62) 28

11 3. บร หารจ ดการหล กส ตรด วยร ปแบบ แนวทาง หร อว ธ การท หลากหลายมากข นเพ อตอบสนองต อความต องการของผ เร ยน กล มเป าหมาย เช น Dual Degree, Cross-curriculum, Module system, หล กส ตรต อยอด การเท ยบโอนประสบการณ หร อการ เท ยบโอนความร และการให หน วยก ตจาการศ กษานอกระบบ/ศ กษา ตามอ ธยาศ ยเข าส การศ กษาในระบบ เป นต น (เป าหมาย: เร มจ ดสอนหล กส ตรต อยอดในป การศ กษา 2555 เร มใช module system โดยเน นหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ในป การศ กษา 2556 ศ กษาและก าหนดเกณฑ การเท ยบโอน ประสบการณ และทดลองใช ในป การศ กษา 2558) 4.ร วมม อก บมหาว ทยาล ยในการจ ดระบบและกลไกรองร บการจ ด การศ กษาหล กส ตรนานาชาต โดยนาประสบการณ ของว ทยาล ย นานาชาต มาประย กต เพ อการขยายต วด านการศ กษานานาชาต ใน คณะว ชาอ นๆ (เป าหมาย: เร มเตร ยมการต งแต ป การศ กษา 2555 และสามารถ รองร บนโยบายของมหาว ทยาล ยในการขยายพ นธก จของว ทยาล ย นานาชาต ต งแต ป การศ กษา 2558) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต เป ดร บน กศ กษาต อยอดของหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขา การจ ดการโรงแรม แต พบว าในระหว างเท ยบว ฒ ม ป ญหาท โรงเร ยนเป าหมายท เคยต ดต อไว ย ง ไม ได ร บการร บรองสถานภาพจากกระทรวงศ กษาธ การทาให ต องชะลอการร บไปก อน และเม อศ กษา ข อม ลต างๆแล วเห นว าช องทางร บน กศ กษาต อยอดในหล กส ตรนานาชาต ด งกล าวย งเป นไปได ยาก จ งได ปร บแผนโดยต ดน กศ กษาต อยอดออก - ได ร เร มวางแนวทางและเตร ยมความพร อมของคณาจารย น กศ กษา บ คลากร ในการจ ดการสอนระด บ ปร ญญาโทแบบ module system สาหร บป การศ กษา 2556 (เอกสารหล กฐานหมายเลข 61 และ 63) / - ว ทยาล ยนานาชาต เตร ยมความพร อมด านบ คลากรสายสน บสน นว ชาการเพ อให สามารถรองร บและเป น กลไกในการขยายพ นธก จหล กส ตรนานาชาต โดยการกาหนดเกณฑ การบรรจ เป นพน กงานสายสน บสน น ของงานว ชาการให ต องสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได การค ดเล อกบ คลากรใหม สายสน บสน นม การสอบ ข อเข ยนและสอบส มภาษณ โดยใช ภาษาอ งกฤษ ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของหล กส ตรท เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 2. ของหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาท เป ดสอนต อหล กส ตรท งหมด 3. ของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาต อจานวนน กศ กษาท งหมด ไม 29

12 5. นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. เร งพ ฒนาค ณว ฒ และเพ มจานวนคณาจารย ประจาระด บปร ญญาเอกให ว ทยาล ยนานาชาต สามารถพ งพาตนเองได ในการบร หารจ ดการหล กส ตร โดยเฉพาะหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา ด วยการบรรจ คณาจารย ว ฒ ปร ญญา เอกเพ มเต ม สน บสน นการศ กษาต อของคณาจารย ท ม อย เด มโดยการแสวงหา ท นศ กษาต อจากแหล งท นภายนอก การจ ดสรรท นการศ กษาแบบบางส วน การเจรจาก บสถาบ นท เป นพ นธม ตรในการลด/ยกเว นค าหน วยก ต การ สน บสน นให คณาจารย ศ กษาต อในหล กส ตรระด บปร ญญาเอกของว ทยาล ย นานาชาต โดยยกเว นหร อลดค าหน วยก ต เป นต น (เป าหมาย: จ ดจ างอาจารย ประจาเพ มเต มอ ก 1-3 คนโดยร บเฉพาะผ ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกเท าน น และเพ มจานวนอาจารย ประจาท ศ กษาต อระด บปร ญญา เอกป ละอย างน อย 1 คน ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยจะม ผลให ของ อาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเพ มข นจาก 25 ในป การศ กษา 2555 เป นร อย ละ 45 ในป การศ กษา 2558 และ 60 ในป การศ กษา 2560) 2. จ ดประช ม/อบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นอย างสม าเสมอ อย างน อยป ละ 2 คร งในแต ละกล ม โดยอาจใช ร ปแบบของการจ ดการความร หร อร ปแบบอ นๆท ครอบคล มประเด นท คณะ ว ชาพ จารณาว าม ความจาเป นและประเด นท คณาจารย หร อบ คลากรม ความ ต องการ เช น หล กส ตร/การบร หารจ ดการและการประก นค ณภาพหล กส ตร กลย ทธ การสอนและการว ดผล การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการ ว ธ การทา ว จ ยการเร ยนการสอน/การว จ ยด านมน ษยศาสตร ส งคมศาสตร /การทาว จ ย ไม ได กาล ง 30 ดาเน น การแล ว / - ในป การศ กษา 2555ว ทยาล ยนานาชาต จ างอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอกเพ มจานวน 1 คน (อ.ดร.สมน ก) และร บโอนย ายข าราชการค ณว ฒ ปร ญญาเอกอ ก 1 คน (รศ.ดร. วศ น) นอกจากน ย งสน บสน นให อาจารย ลาศ กษาต อระด บปร ญญาเอกเพ มข นอ ก 2 คน (อ.อมรา และ อ.ปภ งกร) โดยว ทยาล ยนานาชาต ย งม แผนจะจ ดจ างอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอกเพ มเต มอ ก 2-3 คน และสน บสน นอาจารย ประจาให ศ กษาต อระด บ ปร ญญาเอกเพ มอ ก แต ท งน ต องพ จารณาสาขาท จะศ กษาต อ/ร บใหม ให สอดคล อง ก บสาขาท ว ทยาล ยนานาชาต เป ดสอน หร อจะเป ดสอน - ว ทยาล ยนานาชาต ได ร บความอน เคราะห จากคณะว ทยาการจ ดการในการลด ค าลงทะเบ ยนให คณาจารย ของว ทยาล ยนานาชาต ท ศ กษาต อปร ญญาเอกท คณะ ว ทยาการจ ดการ และว ทยาล ยนานาชาต ได ร เร มจ ดสรรท นการศ กษาต อระด บ ปร ญญาเอกให คณาจารย ของว ทยาล ยนานาชาต อ กด วย - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม อาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกค ด เป น ของอาจารย ท งหมด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 12 และ 64-68) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต จ ดประช ม/อบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพของ อาจารย จานวน 4 ก จกรรม ด งน (1) การอบรมการเข ยน มคอ.3-7 และการ ปฐมน เทศน บ คลากรใหม (2) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร องการขอตาแหน ง ว ชาการและการทาว จ ย คร งท 1 ว นท 30 ม.ค. 56 (3) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร องการขอตาแหน งว ชาการและการทาว จ ย คร งท 2 ว นท 1 เม.ย. 56 (4) การอบรม เช งปฏ บ ต การโปรแกรมประมวลผลทางสถ ต สาหร บการว จ ยด วยโปรแกรม SPSS เม อ พ.ย. 55

13 ด านงานสร างสรรค การอบรมท กษะภาษาอ งกฤษแก บ คลากรสายสน บสน น เป นต น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยคณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาตามสายงาน ค ดเป น ของท กป ) 3. ม การดาเน นงานของการบร หารทร พยากรบ คคลอย างเป นระบบ เร มต งแต จ ดให ม หล กส ตรการปฐมน เทศบ คลากรใหม และจ ดปฐมน เทศ อย างเป นระบบ ม การต ดตามการปฏ บ ต งานเป นระยะ จ ดทาแผนพ ฒนา บ คลากรเป นรายบ คคล เพ อม งหว งให ได ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นแบบม ออาช พท ม ศ กยภาพระด บสากล (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยบ คลากรใหม แต ละป ท ได ร บการปฐมน เทศตามระบบ ค ดเป น ของท กป ม แผนพ ฒนา รายบ คคลและม การตามแผนท กป ) 4. สน บสน นการเข าร วมประช ม/อบรมของคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นท หน วยงานอ นจ ดข น โดยจะพ จารณาจ ดสรรงบประมาณสาหร บ บ คลากรท กคนให ได ร บการอบรมเพ อพ ฒนาตนเองตามสายงานอย างน อยคน ละ 2 คร ง/ป (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยคณาจารย และ 31 - ว ทยาล ยนานาชาต จ ดอบรมบ คลากรสายสน บสน น 3 โครงการ ด งน (1) โครงการ แลกเปล ยนเร ยนร เร องการขอตาแหน งว ชาการและการทาว จ ย คร งท 1 ว นท 30 ม.ค. 56 (2) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ด านการเข ยนหน งส อราชการ และการเข ยนค ม อปฏ บ ต การ เม อ 1 เม.ย. 56 (3) การอบรมเช งปฏ บ ต การโปรแกรม ประมวลผลทางสถ ต สาหร บการว จ ยด วยโปรแกรม SPSS เม อ พ.ย นอกจากน ย งม โครงการท จ ดสาหร บคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ได แก โครงการศ กษาด งาน ณ ประเทศก มพ ชา โครงการส มมนาบ คลากรเพ อทบทวน ว ส ยท ศน และแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร - นอกเหน อจากโครงการท ว ทยาล ยนานาชาต จ ดให บ คลากรแล ว ว ทยาล ย นานาชาต ย งสน บสน นให บ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนาในโครงการต างๆท หน วยงานอ นๆจ ดข นตามความสนใจของบ คลากร (เอกสารหล กฐานหมายเลข 9, และ 50) / - ว ทยาล ยนานาชาต ม การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสาหร บป การศ กษา โดยกาหนดกลย ทธ และมาตรการต างๆ โดยม การตามโครงการท กาหนด อย างเป นระบบ - ม การจ ดอบรม/ปฐมน เทศน /แนะนาการปฏ บ ต งานแก บ คลากรใหม ท กคน แต การ อบรมอาจจะไม ทาอย างเป นทางการหากบ คลากรใหม ม น อย - ม การจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคลตามแบบฟอร มในเอกสารการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานเพ อเล อนเง นเด อนท กรอบ 6 เด อน และมอบหมายให ม ผ ต ดตามการ พ ฒนา (เอกสารหล กฐานหมายเลข 38 และ 69) / - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให บ คลากรเข าร วมประช ม ส มมนาในโครงการ ต างๆท หน วยงานอ นๆจ ดข นตามความสนใจของบ คลากร โดยกาหนดงบประมาณ สน บสน นการประช มส มมนาของอาจารย คนละ 10,000 บาท/ป และส าหร บ บ คลากร คนละ 5,000 บาท/ป ท งน ให ม การต ดตามผลการนาองค ความร จากการ ประช มและส มมนามาใช ในการเร ยนการสอน ว จ ย หร อการปฏ บ ต งานตามหน าท

14 บ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาตามสายงาน ค ดเป น ของท กป ) 5. ผล กด นหร อม ระบบในการกระต นเต อนให คณาจารย ท ม ค ณสมบ ต ครบ ตามเกณฑ การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการได ในการย นขอ กาหนดตาแหน งตามเวลา รวมถ งม ระบบและกลไกในการกาก บ/ต ดตาม ภาระงานทางว ชาการ และผลงานทางว ชาการของคณาจารย และผ ดารง ตาแหน งทางว ชาการให เป นไปตามเกณฑ (เป าหมาย: จ ดอบรมคณาจารย ด านเกณฑ การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการ ภายในภาคต น ป การศ กษา 2555 และสน บสน นให คณาจารย ประจาท งชาว ไทยและชาวต างประเทศท ม ค ณสมบ ต ครบ รวบรวมและสร างผลงานว ชาการ ย นขอกาหนดตาแหน งฯ อย างช าภายในป การศ กษา 2556) 6. จ ดทาเกณฑ ระบบค าตอบแทนแรกบรรจ ให ม ความช ดเจน เป นธรรม แข งข นได แต ม ความย ดหย นเพ ยงพอในการสร างแรงจ งใจแก ผ ม ศ กยภาพส ง ให เข ามาทางาน รวมถ งม ระบบค าตอบแทนหล งปฏ บ ต งานท สอดคล องก บ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม KPIs และ Competency (เป าหมาย: ม การกาหนดเกณฑ ค าตอบแทนแรกบรรจ อย างช ดเจนภายในป การศ กษา 2555 ม การกาหนด KPI รายบ คคล ท สอดคล องก บภาระงานและ ท ศทางการพ ฒนาของว ทยาล ยนานาชาต ) และรายงานผ บร หารทราบ (เอกสารหล กฐานหมายเลข 70) / - ว ทยาล ยนานาชาต กาหนดมาตรการในการผล กด นให อาจารย ท ม ค ณสมบ ต ครบ ตามเกณฑ ย นขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการไว ในแผนพ ฒนาบ คลากร ป การศ กษา โดยได จ ดอบรมเร องเกณฑ การขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการในป การศ กษา 2555 เพ อให คณาจารย ทราบว าต องเตร ยมผลงานและเอกสารอย างไรบ าง และเตร ยมความพร อมในการขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการโดยม การแจ งต ว บ คคลท เป นเป าหมายให ทราบและเตร ยมต ว รวมถ งม มาตรการสน บสน นต างๆใน การผล ตผลงานทางว ชาการให ท นสาหร บย นขอตาแหน งว ชาการตามแผน (เอกสาร หล กฐานหมายเลข 30,34 และ 69) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บค าตอบแทนรายเด อน ให บ คลากรท กระด บเพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพ และปร บลดช องว าง ระหว างเง นเด อนและค าตอบแทนของพน กงานก บล กจ างช วคราวก อนท มหาว ทยาล ยจะม การปร บอ ตราเง นเด อนท งระบบ และเม อมหาว ทยาล ยม การปร บ อ ตราเง นเด อนว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บอ ตราเง นเด อนและค าตอบแทนอ กคร งให สามารถแข งข นได โดยเฉพาะตาแหน งอาจารย โดยม การกาหนดอ ตราเง นเด อนแรก เข าของอาจารย ตามค ณว ฒ และ ตามเกณฑ ของว ทยาล ยนานาชาต และการก าหนดค าตอบแทนเพ มเต มตาม ประสบการณ โดยไม รวมไว ในฐานของเง นเด อน - หล งจากเข าปฏ บ ต งานแล วว ทยาล ยนานาชาต ม ระบบการเพ มเง นเด อนตามผลการ ประเม นการปฏ บ ต งานตาม KPI 32

15 7. สน บสน นให ผ บร หารระด บต างๆ ต งแต ห วหน างาน ประธานสาขา ผ ช วย ผ อานวยการและ รองผ อานวยการ เข าร บการอบรมหล กส ตรผ บร หารของ มหาว ทยาล ย และว ทยาล ยนานาชาต จะจ ดอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร ตามท ศทางของว ทยาล ยนานาชาต เสร มเพ มเต มอย างสม าเสมอ เพ อม งเน น การสร างผ บร หารร นใหม ของว ทยาล ยนานาชาต (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และต อเน อง ท กป โดยม เป าหมายให ผ บร หาร ของท กป ได ร บการพ ฒนาด าน การบร หาร) / - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให ผ บร หารท กระด บ ได แก รองผ อานวยการ ผ ช วย ผ อานวยการ ประธานสาขา เข าร บการอบรมเพ อพ ฒนาท กษะและประสบการณ ด านการบร หารจ ดการองค กร รวมถ งงานท เก ยวข องก บตาแหน ง ท มหาว ทยาล ย และหน วยงานต างๆจ ดข น นอกจากน ว ทยาล ยนานาชาต ย งเป ดโอกาสให ผ ช วย ผ อานวยการ ประธานสาขา และร กษาการห วหน างาน(มอบหมายเป นการภายใน) ท งหมดเข าร วมประช มคณะกรรมการบร หารว ทยาล ยนานาชาต และคณะกรรมการ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ท เป นกรรมการส งส ดของว ทยาล ยนานาชาต เพ อให ผ บร หารร นใหม ได ร บทราบข อม ลข าวสาร แนวนโยบาย และท ศทางของ มหาว ทยาล ยและว ทยาล ยนานาชาต เป ดโอกาสในการร วมต ดส นใจในประเด น สาค ญสาค ญ และม ความพร อมระด บหน งในการร บมอบงาน/ดาเน นงานต อเน อง ในร นต อๆไป (เอกสารหล กฐานหมายเลข 50 และ 71) ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย 1. ของคณาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก 2. ของคณาจารย ประจาท ม ค ณว ฒ ต ากว าปร ญญาโท ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ 25 < บรรล /ไม บรรล เป าหมาย 33

16 3. จานวนคณจารย ประจาท ศ กษาต อระด บปร ญญาเอกเพ มข นต อป 4. ของคณาจารย ท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพด านการสอน การว จ ยต อจานวนคณาจารย ท งหมด 5. ของบ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพตามสายงานต อจานวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด 6. ของผ บร หารระด บต างๆท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารต อจานวนผ บร หารท งหมด 7. ของบ คลากรใหม ในแต ละป ท ได ร บการปฐมน เทศตามระบบ คน นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. สน บสน นงบประมาณและผล กด นการสร างและเผยแพร ผลงานว จ ยของ คณาจารย ในหลายระด บตามศ กยภาพของคณาจารย เช น การจ ดอบรม ว ธ การทาว จ ยแก คณาจารย ท ย งขาดประสบการณ ด านการทาว จ ย จ ดสรร ท นในการจ ดทาข อเสนอโครงงานว จ ย จ ดสรรท นสน บสน นการทาว จ ย และผล ตผลงานสร างสรรค ท นสน บสน นการเข าร วมประช มว ชาการ/ น ทรรศการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยและงานสร างสรรค จ ดสรรเง นรางว ล การเผยแพร ผลงานว ชาการและผลงานสร างสรรค และการจ ดหาน กว จ ยพ เล ยง รวมถ งการทาว จ ยร วมก บคณะว ชาอ นหร อสถาบ นร วมต างประเทศ (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม เป าหมายจะจ ดสรรท นว จ ยจากงบประมาณเง นรายร บ ของว ทยาล ยนานาชาต ประมาณ 2.5 ของงบในแต ละป ) ไม ได กาล ง แล ว / - ในป งบประมาณ พ.ศ (ป การศ กษา 2555) ว ทยาล ยนานาชาต จ ดสรร งบประมาณ 5 ของรายร บท งหมดก อนห กค าธรรมเน ยมให มหาว ทยาล ย เพ อ จ ดต งเป นกองท นว จ ยและสร างสรรค ว ทยาล ยนานาชาต ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ย โดยกองท นด งกล าวสามารถสน บสน นการผล ตและเผยแพร ผลงานว จ ย/สร างสรรค ในหลายร ปแบบ ได แก เง นท นการว จ ย เง นสน บสน นการ ผล ตผลงานสร างสรรค เง นสน บสน นการไปประช มเพ อเผยแพร ผลงานว จ ย การจ ด น ทรรศการผลงานสร างสรรค เง นรางว ลการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย/สร างสรรค เง นสน บสน นการผล ตหน งส อ/ตารา/ส อการสอนแ ละการพ ฒนานว ตกรรมการ เร ยนการสอน - ม คณาจารย ได ร บการสน บสน นตามประกาศเง นกองท นน แล วต งแต ป งบประมาณ พ.ศ โดยม การจ ดสรรแล ว 1,788, บาท ค ดเป น 3.13 ของ งบ (หล งห กค าใช จ ายให สถาบ นร วม) (เท าก บ 57,124, บาท) (เอกสารหล กฐานหมายเลข 26, 35 และ 72) 34

17 2. กาหนดให งานว จ ยและงานสร างสรรค เป น KPIs ในการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของคณาจารย และผล กด นให ม ส ดส วนส งข น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยคาดหว งให ส ดส วนโดยน าหน กของ KPI ด านการว จ ย เป น ของ KPI รวมของคณาจารย ) 3. สน บสน นงบประมาณในการทาว จ ยการเร ยนการสอนและ การว จ ย สถาบ นท งในส วนของคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นเพ อน า ผลการว จ ยมาปร บปร งการดาเน นงานของว ทยาล ยนานาชาต (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม เป าหมายจะจ ดสรรท นว จ ยจากงบประมาณเง นรายร บ ของว ทยาล ยนานาชาต ประมาณ 2.5 ของงบในแต ละป โดยจ ดสรรรวมก บท นว จ ยด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ) 4. พ ฒนาระบบและกลไกการสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ให ม ความเข มแข ง และพ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย/สร างสรรค ท เป น ป จจ บ น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 โดยจ ดให ม เจ าหน าท และผ บร หารท ได ร บมอบหมายให ร บผ ดชอบด านงานว จ ยอย างช ดเจน ม กระบวนการต ดตามการดาเน นงานว จ ยและรายงานผลอย างเป นระบบ และม การปร บปร งฐานข อม ลอย างน อยท กเด อน) 5. จ ดสรรงบประมาณสน บสน นการผล ตผลงานว ชาการอ นๆ เช น หน งส อ ตารา และบทความว ชาการ เป นต น (เป าหมาย: เร มได ต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป โดยม เป าหมายจะจ ดสรรท นการผล ตหน งส อ/ตารา จาก / - ว ทยาล ยนานาชาต กาหนดให ภาระงานว จ ย/สร างสรรค เป น KPI ของคณาจารย ท ก คนต งแต ป การศ กษา 2554 และปร บเพ มน าหน ก/ส ดส วนของต วช ว ดด านการว จ ยให เพ มข นเป น 30 ของต วช ว ดท งหมด (เอกสารหล กฐานหมายเลข 38) / -ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให ใช เง นกองท นว จ ยและ สร างสรรค ของว ทยาล ยนานาชาต เป นท นในการทาว จ ยการเร ยนการสอนด วย โดยม คณาจารย ขอร บการสน บสน นท งในร ปแบบของท นว จ ย การไปร วมประช มเพ อ นาเสนอผลงาน และเง นรางว ลการเผยแพร ผลงาน เป นต น ท งน บ คลากรสาย สน บสน นสามารถขอร บท นสน บสน นได เช นก น แต ต องท างานว จ ยร วมก บ คณาจารย โดยม คณาจารย เป นห วหน าโครงการว จ ย โดยบ คลากรสายสน บสน น สามารถนาผลงานว จ ยไปใช ในกดารขอกาหนดตาแหน งทางว ชาการได (เอกสาร หล กฐานหมายเลข 72) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต แต งต งผ ช วยผ อานวยการฝ ายบ ณฑ ตศ กษา และว จ ยให ร บผ ดชอบด แลงานว จ ยและการปร บปร งฐานข อม ลงานว จ ยให เป น ป จจ บ น ภายใต การกาก บของรองผ อานวยการฝ ายว ชาการ นอกจากน ย งกาหนดให บ คลากรสาน กงาน 1 ราย (นส.จ ฬาล กษณ ) เป นเจ าหน าท ธ รการด านงานว จ ย และ เจ าหน าท อ ก 1 ราย (นส.ณน ศรา) ทาหน าท เก บข อม ลผลงานสร างสรรค และจ ดทา ฐานข อม ลรวมถ งปร บปร งฐานข อม ลเพ อประกอบการประก นค ณภาพการศ กษา (เอกสารหล กฐานหมายเลข 73 และ 74) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ม กองท นว จ ยและสร างสรรค ซ งครอบคล ม ให สามารถจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการผล ตหน งส อ ตารา และการเข ยน บทความว ชาการ รวมถ งนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ นๆ (เอกสารหล กฐาน หมายเลข 72) 35

18 งบประมาณเง นรายร บของว ทยาล ยนานาชาต ประมาณ 2.5 ของ งบในแต ละป โดยจ ดสรรรวมก บท นว จ ยด านมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ) ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลการ บรรล /ไม 1. ของน าหน กผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ตามเกณฑ ของ สมศ. ต ออาจารย ประจา 2. ของผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพตามเกณฑ สมศ. ต อจานวนอาจารย ประจา 3. เง นสน บสน นงานว จ ย/งานสร งสรรค ต อจานวนอาจารย ประจา บาท/คน , , นโยบายและแนวทางการดาเน นงานด านการบร หารจ ดการองค กร นโยบายและแนวทางการดาเน นงาน การ คาอธ บาย 1. บร หารงานตามแนวทางธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมของ บ คลากร ทางานเป นท ม และกระจายอานาจ (เป าหมาย: เร มต งแต ป การศ กษา 2555 และ ต อเน องท กป ) 2. ปร บปร งระบบการส อสารเพ อสร างความเข าใจแก บ คลากรท ก ระด บ โดยการกาก บด แลให ม การประช มระด บสาขาว ชาอย าง สม าเสมอเพ อถ ายทอดข อม ลและนโยบายส บ คลากร จ ดให ม การ พบปะแลกเปล ยนความค ดเห นระหว างบ คลากรก บคณะผ บร หาร ในท กท ต งการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยนานาชาต และร ปแบบการ ไม ได กาล ง แล ว / - ผ อานวยการและท มผ บร หารว ทยาล ยนานาชาต ม การบร หารตามแนวทางธรรมาภ บาล เป นธรรม โปร งใส และตรวจสอบได การต ดส นใจในประเด นสาค ญต างๆ จะโดยมต คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย นานาชาต (เอกสารหล กฐานหมายเลข 75) / - ในป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยนานาชาต ได ปร บปร งระบบงานสารบรรณและการส งข อม ลข าวสารระหว าง สาน กงานอธ การบด ตล งช น ก บ สาขาการออกแบบม ลต ม เด ย ท ช น 9 อาคาร กสท. บางร ก ให สะดวกและม ประส ทธ ภาพมากข นโดยใช ระบบสารบรรณออนไลน - ว ทยาล ยนานาชาต สน บสน นให คณาจารย ประจาของแต ละหล กส ตรม การประช มร วมก นอย างน อยภาค การศ กษาละ 2 คร งตามเกณฑ ประก นค ณภาพของหล กส ตร เพ อวางแผนการจ ดการเร ยนการสอน 36

19 ส อสารแบบอ นๆ เช น การเผยแพร เอกสารและระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส (เป าหมาย: จ ดให ม การระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ภายในป การศ กษา 2555 ม การประช มระด บสาขาว ชาเด อนละ 1 คร งท กสาขา และม การพบปะระหว างผ บร หารก บบ คลากรในท ก ท ต ง ป ละไม น อยกว า 1 คร งในแต ละท ต ง) 3. พ ฒนาระบบบร การ บร หาร และระบบสารสนเทศให เอ อต อการ ปฏ บ ต งานของบ คลากรท กระด บ (เป าหมาย: ปร บปร งระบบฐานข อม ลต างๆด านการศ กษา และการ บร หารจ ดการให ม ความสมบ รณ และสามารถออกรายงานท ใช เป น ข อม ลการต ดส นใจได ) 4. จ ดเตร ยมและร วมก บมหาว ทยาล ยในการวางระบบและปร บ โครงสร างของว ทยาล ยนานาชาต ให เป นศ นย กลางการบร หาร จ ด ก าร ห ล กส ต ร น าน าชาต ข อ ง ม ห า ว ท ย าล ย ศ ล ป ากรใ น International Campus โดยอาจเร มจากหล กส ตรท เป นสหว ทยาการ หร อบ รณาการระหว างคณะว ชา (เป าหมาย: เร มเตร ยมการต งแต ป การศ กษา 2555 และสามารถ รองร บนโยบายของมหาว ทยาล ยในการขยายพ นธก จของว ทยาล ย นานาชาต ต งแต ป การศ กษา 2558) ประเม นผล และร บทราบการถ ายทอดนโยบายท สาค ญต างๆ โดยท กหล กส ตรม การตามน ส วน หล กส ตรสาขาการออกแบบม ลต ม เด ยจะม การประช มรายเด อนร วมด วยเพ อร บทราบ/ถ ายทอดข อม ลจาก การประช มคณะกรรมการบร หารว ทยาล ยนานาชาต สาหร บสาขาการจ ดการโรงแรมน นจะไม ม การประช ม รายเด อน เน องจากคณาจารย จานวนมากเข าร วมในการประช มคณะกรรมการบร หารแล ว และคณาจารย ม ภาระงานสอนมากหาเวลาว างตรงก นค อนข างยาก - เน องจากว ทยาล ยนานาชาต ม ท ต ง 2 แห ง ค อ ส าน กงานอธ การบด ตล งช น และ อาคาร กสท. บางร ก ด งน นท มผ บร หาร (ผ อานวยการและรองผ อานวยการ) จ งหม นเว ยนก นไปปฏ บ ต งานท อาคาร กสท. บางร ก บ างตามโอกาสเหมาะสม (เอกสารหล กฐานหมายเลข 76 และ 77) / - ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยนานาชาต ได ใช ระบบ GF-MIS ด านการเง นท สามารถออกรายงาน การเง นเพ อใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจได นอกจากน มหาว ทยาล ยย งจ ดเตร ยมการเช อมโยงข อม ล ด านอ นๆร วมด วยในระบบ MIS เช น ข อม ลบ คลากร และระบบทะเบ ยน เป นต น (เอกสารหล กฐาน หมายเลข 78) / - ว ทยาล ยนานาชาต ม การเตร ยมความพร อมด านบ คลากร โดยเฉพาะส วนของบ คลากรสายสน บสน นให ม ศ กยภาพด านการส อสารภาษาอ งกฤษมากข น โดยการค ดเล อกร บบ คลากรใหม ท สามารถส อสาร ภาษาอ งกฤษได ส วนบ คลากรเด มท ย งขาดท กษะในการส อสารภาษาอ งกฤษ ขณะน ย งอย ระหว างการ พ จารณาหาร ปแบบการพ ฒนาท เหมาะสมก บแต ละกล ม นอกจากน ย งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน ระบบงานราชการ และข นตอนการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบต างๆ เพ อให ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน มากข น ท งน เพ อเตร ยมความพร อมในการขยายพ นธก จในอนาคต - ว ทยาล ยนานาชาต ได หาร อร วมก นก บบ คลากรถ งท ศทางการพ ฒนาว ทยาล ยนานาชาต ซ งบ คลากรเห นว า ว ทยาล ยนานาชาต ควรพ ฒนาโดยจ ดการเร ยนการสอนในหล กส ตรสาขาท ว ทยาล ยนานาชาต ม ศ กยภาพเด ม อย ท งด านการบร หาร และศ ลปะการออกแบบ ท งน โดยอาจม การบ รณาการระหว างสาขาได นอกจากน ควร ขยายพ นธก จในการรองร บการจ ดการสอนหล กส ตรศ กษาท วไปของหล กส ตรนานาชาต ให แก คณะว ชา ต างๆท ประสงค จะเป ดสอนหล กส ตรนานาชาต หร อหล กส ตรสองภาษาเพ อช วยให คณะว ชาต างๆสามารถ เป ดสอนหล กส ตรนานาชาต ได สะดวกข น รวมถ งการร วมเป ดสอนหล กส ตรก บคณะว ชาต างๆท งน 37

20 ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต ได เสนอแนวทางด งกล าวในท ประช มท ม อธ การบด รองอธ การบด คณบด ท ก คณะว ชา ในการส มมนาถ ายทอดนโยบายมหาว ทยาล ยส ผ บร หารระด บห วหน าภาคว ชา ฯ แล ว แต มหาว ทยาล ยย งไม ได แสดงข อค ดเห นในเร องน อย างช ดเจนน ก 5. พ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ให ม ความเข มแข งด านค ณว ฒ ผลงานว ชาการ และตาแหน งทางว ชาการ เพ อสร างความเข มแข ง ขององค กรให สามารถพ งพาตนเอง (เป าหมาย: เช นเด ยวก บนโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร) 6. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให ม ศ กยภาพส งเพ อเตร ยมความ พร อมส การขยายภารก จรองร บการขยายต วของหล กส ตรนานาชาต ของมหาว ทยาล ยสาหร บ International Campus (เป าหมาย: เช นเด ยวก บนโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร) 7. จ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง นท ม การว เคราะห แนวทางการ แสวงหารายได จ ดทาแผนการจ ดสรรงบประมาณเง นรายร บโดย ควบค มค าใช จ ายประจา (งบบ คลากรและงบงานปกต ) ไม เก นประมาณ 60 ของรายร บหล งห กค าธรรมเน ยมให มหาว ทยาล ยและสถาบ นต างประเทศท ม ความร วมม อ ค าใช จ ายเช ง ย ทธศาสตร (งบพ ฒนาน กศ กษา บ คลากรและ งานว จ ย) ประมาณ 20 โดยรายร บส วนท เหน อรายจ ายแต ละป จะนาเข ากองท น พ ฒนาว ทยาล ยนานาชาต ซ งม เป าหมายเพ อพ ฒนาบ คลากร น กศ กษา และองค กรตามมต ของคณะกรรมการบร หารว ทยาล ย นานาชาต / - อธ บายเช นเด ยวก บด านการพ ฒนาบ คลากร / - อธ บายเช นเด ยวก บด านการพ ฒนาบ คลากร / - ว ทยาล ยนานาชาต ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง น ป งบประมาณ พ.ศ ท ม การว เคราะห และมาตรการ/แนวทางในการแสวงหารายได - ในป งบประมาณ พ.ศ ว ทยาล ยนานาชาต ม การจ ดทาแผนการจ ดสรรงบประมาณ เป นงบเง นเด อน ค าตอบแทน และงบปกต ประมาณ 62 (หล งห กค าใช จ ายให สถาบ นร วม) และม ค าใช จ าย เช งย ทธศาสตร ประมาณ 16 (เอกสารหล กฐานหมายเลข 79 และ 80) ต วช ว ดผลการดาเน นงานและเป าหมาย 38

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information