ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 หน วยร บผ ดชอบ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ไตรมาส ๑/๕๘ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ป แห งการปฏ บ ต งานของกองท พบกท ม งเน นผลส มฤทธ และเป นร ปธรรมในท กด าน (สายงานย ทธการ) หน วยท จ ดทารายงาน :... ห วงรายงาน : เด อน...๕๗ (แบบรายงาน ก - 1-1) ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ๑ การพ ท กษ และเท ดท นสถาบ น พระมหากษ ตร ย ก จกรรมท ๑ การถวายความปลอดภ ยและถวายพระเก ยรต - -ต วช ว ด การจ ดกาล ง ถปภ. พระบรมมหาราชว ง/พระตาหน กต างๆ, การแปรพระราชฐาน, การเสด จฯ ในวโรกาสต างๆ -เป าหมาย การปฏ บ ต เป นไปด วยความเร ยบร อยปลอดภ ย และสมพระเก ยรต ก จกรรมท ๒ การเฝ าตรวจ/รายงานการกระทาท บ อนทาลายสถาบ นฯเพ อให หน วยงานท เก ยวข อง - ดาเน นการต อไป -ต วช ว ด จานวนการกระทาท บ อนทาลายสถาบ นฯ ท ตรวจพบและรายงาน -เป าหมาย การกระทาท บ อนทาลายสถาบ นฯ ลดลง หร ออย ในวงจาก ด ก จกรรมท ๓ การช แจงข อเท จจร ง/ตอบโต ประเด นข าวสารท บ ดเบ อน/บ อนทาลายสถาบ นฯ - -ต วช ว ด จานวนการช แจงข อเท จจร ง/ตอบโต ประเด นข าวสารท บ ดเบ อน/บ อนทาลายสถาบ นฯ -เป าหมาย ประชาชนเข าใจข อเท จจร งและไม หลงเช อข าวสารท บ ดเบ อน/บ อนทาลายสถาบ นฯ ก จกรรมท ๔ การจ ดก จกรรมเท ดท นสถาบ นฯ อาท ก จกรรมถวายพระพร,ก จกรรมเน องใน กกร.กช. / / / / -ผลผล ต : ว นสาค ญต างๆ ฯลฯ -ต วช ว ด จานวนผ เข าร วมก จกรรมเท ดท นสถาบ นฯ -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ประชาชนเก ดจ ตสาน กในพระมหากร ณาธ ค ณของสถาบ นฯ และบ คคลในสถาบ นฯ ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน

2 ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน หน วยร บผ หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕ ไตรมาส ๒/๕ ไตรมาส ๓/๕ ไตรมาส ๔/๕ ป ๕๙ เป นต ไตรมาส ๑/๕๘ ก จกรรมท ๕ การเผยแพร ข อม ลเท ดท นสถาบ นฯผ านส อต างๆ อาท ส งพ มพ,ว ทย,โทรท ศน,อ นเทอร เน ต ฯลฯ กกร.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด จานวนข อม ลเท ดท นสถาบ นฯ ท เผยแพร -เป าหมาย ประชาชนร บทราบข าวสารเก ยวก บสถาบ นฯและบ คคลในสถาบ นฯ อย างถ กต อง/ต อเน อง -ผลส มฤทธ : ก จกรรมท ๖ การฝ กอบรมบ คลากรของ ทบ. ในการพ ท กษ และเท ดท นสถาบ นฯ ผ านระบบเทคโนโลย - สารสนเทศ -ต วช ว ด จานวนผ เข าร บการฝ กอบรมการพ ท กษ และเท ดท นสถาบ นฯ ผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ -เป าหมาย ผ เข าร บการอบรมม ความเข าใจในการพ ท กษ และเท ดท นสถาบ นฯ ผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อย างถ กต องและเหมาะสม รวมท งสามารถนาไปถ ายทอดขยายผลในหน วยต อไปได ๒ การด แลสว สด การของกาล งพล - ช นผ น อย ๓ การพ ฒนาการฝ กศ กษา ๓.๑ การปร บปร งระเบ ยบ ก จกรรมท ๑ การปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางร บราชการให ม ความท นสม ย รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : หล กส ตรและระบบการเร ยน -ต วช ว ด ม การปร บปร งหล กส ตรตามแนวทางร บราชการให ม ความท นสม ยท ก ๕ ป การสอนใน รร.เหล าสาย -เป าหมาย รร.เหล า/สายว ทยาการและหน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ม การปร บปร งหล กส ตร -ผลส มฤทธ : ว ทยาการและ รร.สธ.ทบ. ตามแนวทางร บราชการให ม ความท นสม ยท กหน วย (จานวน ๒๔ หน วย) ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๒ การปร บปร งการฝ กศ กษาว ชาทหารของ ทบ. ให ม ความสอดคล องท งระบบ รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด หล กส ตรการฝ กศ กษาว ชาทหารม มาตรฐานและม ความสอดคล องเช อมโยงท งระบบท กระด บ -เป าหมาย สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการและหน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ม หล กส ตร การฝ กศ กษาว ชาทหารท มาตรฐานและม ความสอดคล องเช อมโยงท งระบบในท กระด บ -ผลส มฤทธ :

3 หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ การศ กษาท งหล กส ตรการผล ต หล กส ตรสาหร บ น.ประทวน และหล กส ตร น.ส ญญาบ ตร ก จกรรมท ๓ พ ฒนาการจ ดการศ กษาหล กส ตรช นนายร อยและช นนายพ นร วมระหว างเหล า ร.,ม.,ป.,ช. รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : และ ส. ม งส การปฏ บ ต การรบระด บกรมผสม -ต วช ว ด กาล งพลของ เหล า ร.,ม.,ป., ช. และ ส. ท เข าร บการศ กษาสามารถปฏ บ ต การร วมก น -ผลส มฤทธ : อย างม ประส ทธ ภาพ -เป าหมาย กาล งพลของ เหล า ร.,ม., ป., ช.และ ส. ท เข าร บการศ กษาท กนายได ร บการพ ฒนาตาม จ ดม งหมายของหล กส ตร ม งส การปฏ บ ต การรบระด บกรมผสมตามแผนพ ฒนา ทบ. ก จกรรมท ๔ การปร บปร งระบบการเร ยนการสอนของ สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. -ต วช ว ด ๑) การนาเทคโนโลย ทางการศ กษามาใช ในการบร หารการศ กษาโดยการจ ดการศ กษาผ าน รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : ส ออ เล กทรอน กส (E-learning) อย างน อย ๑ รายว ชา ๒) ม การจ ดการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษในหล กส ตรตามแนวทางร บราชการ -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ๑) สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. นาเทคโนโลย ทางการศ กษามาใช ในการบร หารการศ กษา/นามาใช ในการจ ดการศ กษาผ านส อ -ผลผล ต : อ เล กทรอน กส (E-learning) ท กหน วย ๒) สถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ.ท กหน วย -ผลส มฤทธ : ม การจ ดการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษในหล กส ตรตามแนวทางร บราชการท กหล กส ตร ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๕ การประเม นผลกาล งพลท เข าร บการศ กษาในสถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และ รร.ช.กช. / / / / -ผลผล ต : หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. -ต วช ว ด ผลการประเม นกาล งพลท เข าร บการศ กษาในสถาบ นการศ กษา รร.เหล า/สายว ทยาการ และหน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ผ านเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย กาล งพลท เข าร บการศ กษาในสถาบ นการศ กษารร.เหล า/สายว ทยาการ และ หน วยจ ดการศ กษาของ ทบ. ผ านเกณฑ ตามมาตรฐานหล กส ตร ๓.๓ การตรวจสอบการฝ กอย าง ก จกรรมท ๑ การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบการฝ กตามวงรอบประจาป นขต.กช. / / / /

4 หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ จร งจ ง เป นมาตรฐานและย ต ธรรม -ต วช ว ด ๑) แผนงานการฝ กตามวงรอบประจาป ม การประเม นผลตามมาตรฐานการตรวจสอบ ๒) จานวนหน วยทาการฝ กตามแผนงานประจาป ผ านการมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. -เป าหมาย ๑) แผนงานการฝ กตามวงรอบประจาป ม การประเม นผลตามมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. การฝ กตามวงรอบ -ผลผล ต : ครบ ๔ รายการฝ กหล ก - การฝ กทหารใหม จานวน ๓๑๕ หน วย - การฝ กเป นหน วย หม ตอน หมวด ของ ทบ. จานวน ๔๘ หน วย -ผลส มฤทธ : - การฝ กเป นหน วยกองร อยของ ทบ. จานวน ๕๐ หน วย - การฝ กเป นหน วย กองพ น ของ ทบ. จานวน ๓๐ หน วย ๒) จานวนหน วยทาการฝ กตามแผนงานตามมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. ท กหน วย -ผลผล ต : - การฝ กทหารใหม - การฝ กเป นหน วย หม ตอน หมวด ของ ทบ. -ผลส มฤทธ : - การฝ กเป นหน วย กองร อยของ ทบ. - การฝ กเป นหน วยกองพ น ของ ทบ. ระด บกองร อย และกองพ นท ม ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๒ การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบการแข งข นการฝ กหน วย ของ ทบ. นขต.กช. ระด บ / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด ๑) การแข งข นการฝ กหน วยของ ทบ. ม มาตรฐานในการตรวจสอบตามแผนฯ กองพ นท เข าร วม -ผลส มฤทธ : ๒) จานวนการร องเร ยนของหน วยเข าร วมการแข งข นฯ -เป าหมาย ๑) การแข งข นการฝ กหน วยของ ทบ. ม มาตรฐานในการตรวจสอบครบจานวน การแข งข นตาม รายการท กาหนด -ผลผล ต : ๖ รายการแข งข น -ผลส มฤทธ : ๒) จานวนการร องเร ยนของหน วยเข าร วมการแข งข นฯ ท ลดลง ๔ การพ ฒนาการบร หารจ ดการกองท พ ๔.๑ การพ ฒนาการปฏ บ ต ภารก จ ก จกรรมท ๑ การเสร มสร างความพร อมของหน วยท จ ดต งข นใหม หร อม การปร บอ ตราการจ ด กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : ของหน วยท จ ดต งข นใหม - การเสร มสร าง ทน.๔ กวก.กช.

5 หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ - การเสร มสร าง พ น.ปพ. - การเสร มสร าง กรม ฝสธ. -ผลส มฤทธ : - การปร บ จทบ. เป น มทบ. - การประเม นผลการปร บเป น กรม/พ น.ร. ร ปแบบใหม -ต วช ว ด ความค บหน าของการเสร มสร างความพร อมของหน วยท จ ดต งข นใหม หร อม การปร บอ ตราการจ ด -เป าหมาย เป นไปตามแผน/อน ม ต หล กการ ทบ. ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๒ การดาเน นการตามแนวทางการปร บปร งโครงสร าง ทบ. ระยะท ๑ (ป ๕๖-๕๙) ของ กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : หน วยต างๆ เช น - การปร บปร งโครงสร างหน วยกาล งรบของ ทบ. เพ อการใช กาล งท สอดคล องก บภารก จและพ นท - การกาหนดร ปแบบกาล งรบผสมเหล าระด บกรม - การแปรสภาพ บชร. เป น ศบร.ทภ. กคช.กช. กวก.กช. ช.๒๑ พ น.บร.กบร.กช. -ผลส มฤทธ : - การ Outsource งานส งกาล งบาร งบางประเภท -ต วช ว ด ความค บหน าของการปร บปร งโครงสร าง ทบ. -เป าหมาย เป นไปตามแผน/อน ม ต หล กการ ทบ. หร อดาเน นการจนได ร บการอน ม ต หล กการ พ น.ช.คมศ. ช.พ น.๑๑๑ ช.พ น.๖๐๒ ช.พ น.๕๑ พ น.ช.กช.ร อย.๑ ช.ร อย.๑๔ ช.ร อย.๑๘

6 หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ ช.ร อย.๑๑๕ ร อย.ช.ซบร.สนาม ร อย.ช.ซบร.หน ก ๔.๓ การเสร มสร างความพร อมรบ ก จกรรมท ๑ การเสร มสร างความพร อมรบตามแผนพ ฒนา ทบ.ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นขต.กช. / / / / -ผลผล ต : หน วยระด บกองพ นสามารถสนธ -ต วช ว ด หน วยท ได ร บการเสร มสร างตามแผนท กาหนด ระด บกองพ น -ผลส มฤทธ : กาล งระด บกองร อยจากกาล งภายใน -เป าหมาย ร อยละ ๘๐ ของหน วยกาล งรบ/ร อยละ ๖๐ ของหน วยสน บสน น กองพ นเด ยวก น ก จกรรมท ๒ การตรวจสภาพความพร อมรบ นขต.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด ข ดความสามารถและความพร อมของหน วยก อนร บภารก จ ระด บกองพ น -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ร อยละ ๘๐ ของหน วยกาล งรบ/ร อยละ ๖๐ ของหน วยสน บสน น ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ๕ การพ ฒนาระบบงานข าว - ๖ การจ ดหาส งอ ปกรณ ก จกรรมท ๑ การปร บปร งแนวทางการเสนอและพ จารณาความต องการย ทโธปกรณ ให ตรงก บ กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : และย ทโธปกรณ ความต องการของหน วยใช ท งชน ดและจานวน -ต วช ว ด การจ ดทาแนวทางการเสนอและพ จารณาความต องการย ทโธปกรณ -ผลส มฤทธ : -เป าหมาย ได ร บอน ม ต ก จกรรมท ๒ การกาหนดมาตรฐาน การค ดเล อกแบบและการร บรองแบบของย ทโธปกรณ กวก.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด แบบและค ณล กษณะของย ทโธปกรณ ท เป นมาตรฐาน -เป าหมาย ทบ.ม แบบและค ณล กษณะของย ทโธปกรณ ท เป นมาตรฐานและการร บรอง -ผลส มฤทธ : แบบย ทโธปกรณ ท โปร งใสและเป นธรรมสาหร บจ ดหาเข ามาใช งานของ ทบ. ในแต ละป งบประมาณ ๗ การป องก นชายแดน ๘ การร กษาความสงบเร ยบร อย ภายในประเทศและการร กษา ความม นคงภายใน ๘.๑ การสน บสน นการดาเน น ก จกรรมท ๑ การจ ดกาล งสน บสน นการปฏ บ ต ของ คสช. และ กกล.รส. รวมท งภารก จอ นๆ ตามท ได กบร.กช. / / / / -ผลผล ต : การของร ฐบาล และ คสช. ร บมอบจาก คสช. หร อร ฐบาล (บก.ควบค ม

7 ไตรมาส ๑/๕๘ ในการร กษาความสงบเร ยบ ต วช ว ด กกล.ฉก.รส.(กช.)) ร อย และการเสร มสร างความ ๑) สถานการณ ภ ยค กคามในห วงเวลา -ผลส มฤทธ : ความปรองดองสมานฉ นท ๒) ความร วมม อของ ปชช.ในการด แลพ นท /การแก ไขสถานการณ เป าหมาย การควบค มสถานการณ ให เก ดความสงบเร ยบร อย/ความม นคง/ปลอดภ ย/ไม กระทบ ต อว ถ ช ว ต ปชช. เป นไปตามหล กส ทธ มน ษยชน ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ๙ การแก ไขป ญหา จชต. ๙.๒ การเตร ยมกาล งลงปฏ บ ต งาน ก จกรรมท ๑ การจ ดเตร ยมกาล งสน บสน นการแก ไขป ญหา จชต.ประจาป และกรณ เร งด วน ช.๒๑ / / / / -ผลผล ต : ในพ นท จชต. ต วช ว ด - ข ดความสามารถและความพร อมของหน วย -ผลส มฤทธ : - การแก ไขป ญหาตามสถานการณ เป าหมาย หน วยม ความพร อมและสามารถเข าปฏ บ ต งาน/แก ไขป ญหาได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑๐ การช วยเหล อประชาชน ๑๑ การสน บสน นโครงการอ นเน อง - มาจากพระราชดาร -หน วยร บผ ดชอบ ผลการดาเน นงาน ๑๒ การเตร ยมการเข าส การเป น ประชาคมอาเซ ยน ๑๒.๑ การเสร มสร างความ ก จกรรมท ๑ การจ ดทาบ นท กความร วมม อทางทหารแบบทว ภาค (MOU) - ส มพ นธ และความร วมม อ -ต วช ว ด การจ ดทาบ นท กความร วมม อ -เป าหมาย การร เร ม/ลงนามบ นท กความเข าใจความร วมม อแบบทว ภาค ก บประเทศอาเซ ยน ท ย งไม ดาเน นการ ก จกรรมท ๒ การสน บสน นการดาเน นการในกรอบ กห. (ADMM, ADMM Plus) กกบ.กช. / / / / -ผลผล ต : -ต วช ว ด การดาเน นก จกรรมตามแผนการเปล ยนผ านส อาเซ ยน -ผลส มฤทธ :

8 กกบ.กช. หน วยร บผ ดชอบ ไตรมาส ๑/๕๘ -เป าหมาย เป นไปตามแผนงานท กาหนด ข อ ก จกรรม/ต วช ว ด/เป าหมาย ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท ๓ การจ ดต งศ นย ประสานงานการแพทย ทหารอาเซ ยน - -ต วช ว ด การดาเน นก จกรรมตามแผนการจ ดต งศ นย ฯ -เป าหมาย เป นไปตามแผนงานท กาหนด ก จกรรมท ๔ การฝ กร วม/ผสม - -ต วช ว ด การดาเน นการฝ กร วม/ผสมตามห วงเวลาท กาหนด -เป าหมาย เป นไปตามแผนงานท กาหนด ก จกรรมท ๕ การเย อน ทบ. กล มประเทศอาเซ ยนของ ผบ.ทบ. - กช.ไม ต องรายงาน -ต วช ว ด ม การเย อนตามแผนและการขยายความร วมม อทางทหารแบบทว ภาค -เป าหมาย ม การเย อนตามแผนและม การแสดงเจตนาขยายความร วมม อทางทหาร ตรวจถ กต อง (ลงช อ)... (... ) ตาแหน ง....../.../.๕๗.../.../๕๗

9 .

10 ..

11

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information