การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา ป 2557 เข าส ระบบสารสนเทศยาเสพต ดจ งหว ด! (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)!

Size: px
Start display at page:

Download "การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา ป 2557 เข าส ระบบสารสนเทศยาเสพต ดจ งหว ด! (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)!"

Transcription

1 การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา ป 2557 เข าส ระบบสารสนเทศยาเสพต ดจ งหว ด! (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)! 1!

2 ลำด บการนำเสนอ- 1. เป าหมายตามย ทธศาสตร ฯ ป แนวทางการรายงานผลการดำเน นงาน- 3. ข นตอนรายงานผลการดำเน นงาน- 4. ว ธ การกรอกข อม ลพ นฐานสถานศ กษา- 5. ว ธ การกรอกข อม ลก จกรรมด านยาเสพต ดของสถานศ กษา- 6. ว ธ การเร ยกด รายงานผลการดำเน นงาน- 7. เกณฑ เช งค ณภาพด านการป องก นและแก ป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจำป ข อควรคำน ง- 9. คำถามท พบบ อย- 10. สถานท ต ดต อหากม ป ญหา- 2!

3 เป าหมาย ร างภ ม ค มก นยาเสพต ด ป องก นและเฝ าระว ง ยาวชนก อนว ยเส ยง (อาย ป ) นร. ป.4 - ป.6 จ านวน 2.4 ล านคน เยาวชนว ยเส ยง (อาย ป ) - รร.ขยายโอกาส 7,998 แห ง - รร.ม ธยมศ กษา 2,893 แห ง - รร.อาช วศ กษา 695 แห ง 3!

4 2. แนวทางรายงานผลการดำเน นงาน- ด านยาเสพต ดในสถานศ กษาป !

5 1) กระทรวงศ กษาธ การ :! - สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาระด บประถมศ กษา ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และสถานศ กษาส งก ดสำน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชนในพ นท ร บผ ดชอบ! - สำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาระด บม ธยมศ กษา ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน! - สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งาน ในสถานศ กษาระด บอาช วศ กษาในส งก ด! - สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งาน ในโรงเร ยนสาธ ตฯ และมหาว ทยาล ยในส งก ด! - สำน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน : รายงาน ผลการปฏ บ ต งานสถานศ กษาในส งก ดในพ นท กร งเทพมหานคร! 5!

6 2) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา : สถาบ นการพลศ กษา รายงานผล งานปฏ บ ต งานในสถานศ กษาในส งก ด! 3) กระทรวงว ฒนธรรม : สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป รายงานผลการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาในส งก ด! 4) กร งเทพมหานคร : สำน กงานเขต รายงานผลการปฏ บ ต งาน ในสถานศ กษาในส งก ด! 5) กระทรวงมหาดไทย : กรมส งเสร มการปกครองท องถ น รายงานผลการ ปฏ บ ต งานในสถานศ กษาในส งก ด! 6!

7 3. ข นตอนการรายงานผลการดำเน นงาน- เข าระบบรายงาน ศพส.- 1. เข าเว บไซต - ห ามเปล ยน username/password! 2. ใส username/password- 3. เข าระบบรายงานผลการดำเน นงาน ศพส.- 1) เข าการบ นท กข อม ล สำหร บสถานศ กษา - 2) เล อกอำเภอ/เขต! 3) กรอก/ปร บปร งข อม ล - - ข อม ลพ นฐาน รร.- - ก จกรรมของโรงเร ยน - 4. เร ยกด รายงานผลการดำเน นงาน-

8 Click! 8!

9 Click! 9!

10 Click! 10!

11 Click เล อกช ออำเภอ! 11!

12 ต องตรวจสอบราย ช อโรงเร ยนก อนตาม ท ปรากฏ! ถ าพบว า ไม ม รายช อ ให Click ท น เพ อเพ มรายช อ โรงเร ยน! 12!

13 พ มพ ช อโรงเร ยนลงในช องแล ว Click ท ค นหา ถ าม ช อในฐานข อม ล จะปรากฏช อในระบบ แล วเราก Click เล อกท ช อโรงเร ยนได เลย แต ถ าไม ม รายช อในฐานข อม ล ระบบจะให เราเพ มเต มข อม ลโรงเร ยนได ใหม ท งหมด! 13!

14 4. ว ธ การกรอกข อม ลพ นฐานโรงเร ยน- 14!

15 ถ าพบรายช อโรงเร ยนแล ว ให Click ปร บปร งข อม ลพ น ฐาน! 15!

16 กรอกข อม ลพ นฐานให ครบ โดยเฉพาะท เป นส ญล กษณ * เพราะฐานข อม ลน จะเช อมโยง ก บการรายงานก จกรรมในหน า ต อไป ถ ากรอกไม ครบเราจะ กรอกต วเลขในช องรายงาน ก จกรรมไม ได! 16!

17 จำนวนน กเร ยนตามระด บช น ระบบจะล อคตามระด บช นท โรงเร ยนเป ดสอน เช น ถ า โรงเร ยนเป นระด บช นประถม โรงเร ยนจะกรอกข อม ลจำนวน น กเร ยนม ธยม อาช วะ อ ดม ไม ได และระบบจะรวมต วเลขท กรอกแต ละช นอ ตโนม ต เราไม ต องกรอกจำนวนรวมท งหมด! 17!

18 กรอกรายช อ ตำรวจ ประสานงาน โรงเร ยน ถ าม! 18!

19 Click เล อกคำนำหน า! 19!

20 Click เล อก สน.! 20!

21 21!

22 กรอก ช อ นามสก ล แล ว Click บ นท ก! 22!

23 Click บ นท ก ช อคร แกนนำ! 23!

24 ในกรณ น ม การกรอกราย ช อคร แกนนำไว แล ว เรา สามารถแก ไขช อ หร อลบ ช อก ได 5 ถ าต องการเพ มรายช อคร แกนนำ ให Click ท น! 24!

25 กรอกรายช อ นามสก ล รห สบ ตรประชาชน (ไม บ งค บ) แล ว Click บ นท ก! เล อนด ข อม ล! 25!

26 กรอกข อม ลเสร จแล ว Click ท บ นท ก! 26!

27 5. ว ธ การกรอกข อม ลก จกรรมด านยาเสพต ด ของโรงเร ยน- 27!

28 Click กรอกก จกรรม! 28!

29 Click ตรวจสอบข อม ลก อนท กคร งว าเราม การ รายงานไปแล วเม อไหร หากยอดผลงานสะสม ไม ถ กต องให แก ไขข อม ลโดยเล อกว นจากปฏ ท น เพ อทำการแก ไขข อม ลย อนหล ง ณ ว นท รายงานผ ด! 29!

30 การตรวจสอบผลงานสะสม ก อนกรอกข อม ลรายงานผล!

31 Click ท บ นท กช อว ทยากร ให กรอก ข อม ลให ครบ ท งประเภทว ทยากร ระด บช น ท เข าสอน รห สบ ตรประชาชน ไม บ งค บ กรอก ส วนใหญ ระบบจะแสดงข อม ลรายช อ เด มท เคยกรอกไว ป ท แล ว เราสามารถเล อก แก ไข เพ ม ลบ ข อม ลเด มได หร อ จะกรอก รายช อใหม ท งหมดก ได! 31!

32 เม อเรา Click ท บ นท กช อว ทยากรแล ว จะปรากฏหน าน ข นมา ให เรา Click ท ค นหา-เพ ม รายช อว ทยากร!

33 Click เล อกประเภทว ทยากร เพราะจะม ฐานข อม ลเด มป 2556บ นท กไว!

34 เม อ Click เล อกประเภทว ทยากรล ว จะปรากฎหน าน ข นมา โดย ในหน าน เราสามารถแก ไข หร อลบข อม ลรายช อออกได! แต หากปรากฏรายช อว ทยากรท เราต องการให Click ท รายช อ เพ อกรอกข อม ลการเข าสอนต อไป!

35 เม อ Click ท ช อว ทยากรจะปรากฏหน าน ข นมา ให เรากรอก ข อม ลการสอน และระด บช นท สอน และ Click ท บ นท ก!

36 หากไม ปรากฏช อว ทยากรท เราต องการ ให Click ท เพ มรายช อ ว ทยากรเพ อกรอกข อม ลต อไป!

37 เม อ Click ท เพ มรายช อว ทยากร จะปรากฎหน าน ข นมา ให เรากรอก ข อม ลว ทยากให ครบ และ Click ท ตกลง!

38 การกรอกข อม ลล กเส อฯ ถ า ม เราสามารถระบ จำนวน ได เลย! แต ในส วนของการระบ ช อล กเส อฯ ให ระบ เฉพาะช อล กเส อฯ! ท เป นแกนนำในการปฏ บ ต หน าท ป องก น เฝ าระว งฯ ในโรงเร ยน เท าน น โดย Click ท บ นท กช อ (ใช หล กการเด ยวก บการ บ นท กช อคร แกนนำ โดยรห สบ ตรประชาชนไม บ งค บกรอก)! 38!

39 กรอกข อม ลล กเส อฯ ให ครบ (รห สบ ตรประชาชนไม บ งค บกรอก)! แล ว Click ท บ นท ก!

40 6. การเร ยกด รายงานผลการดำเน นงาน- 40!

41 Click! 41!

42

43

44 ค ม อ/แบบฟอร ม! - ค ม อการรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา! - แบบฟอร มการกรอกข อม ลรายงานผล! - เกณฑ การพ จารณาค ณภาพดำเน นงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานศ กษาป ๒๕๕๗! - น ยามศ พท! ท งน จะวางไฟล ข อม ลไว ท หน าระบบ! 44!

45

46 7. เกณฑ การพ จารณาค ณภาพดำเน นงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษาป !

47 1. เกณฑ การพ จารณาค ณภาพการสร างภ ม ค มก นยาเสพต ดในน กเร ยน ช น ป.4 ถ ง ป.6 หมายถ ง การสร างเสร มท กษะช ว ตเพ อการป องก นยาเสพต ดใน น กเร ยนช น ป.4-ป.6 โดยเล อกใช ร ปแบบก จกรรมอย างใดอย างหน ง ด งต อ ไปน! ร ปแบบท 1 การจ ดให ม ว ทยากรสอนท กษะช ว ตเพ อการป องก นยาเสพต ดใน โรงเร ยนท ต องทำการสอนอย างต อเน องและเป นระบบ โดยให ม เน อหาหล ก ของการสร างภ ม ค มก นยาเสพต ดและจำนวนช วโมงการสอนใกล เค ยงก น อาท เช น คร ผ สอนในโรงเร ยน คร พระสอนศ ลธรรมเพ อการป องก นยาเสพต ด คร สอนศาสนา คร ตำรวจ D.A.R.E. คร ตำรวจ คร แกนนำ หร อว ทยากรอ นๆ! 47!

48 ร ปแบบท 2 การจ ดให ม ก จกรรมเสร มสร างท กษะช ว ตเพ อการป องก นยาเสพต ด ท หลากหลาย อย างต อเน องและเป นระบบ โดยสถานศ กษาต องจ ดก จกรรมอย างน อย 5 ก จกรรม เช น! 1. ม การจ ดก จกรรมน กเร ยนแกนนำ! 2. ม การจ ดก จกรรมศ นย เพ อนใจ TO BE NUMBER ONE! 3. ม การจ ดต งกล มเพ อนปร กษาเพ อน (Youth Consuler)! 4. ม การจ ดก จกรรมต านยาเสพต ดของสภาน กเร ยน/องค กรว ชาช พ/องค การ น กศ กษา/เคร อข ายต างๆ! 5. ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมตามศาสนาท ตนน บถ อ! 6. ก จกรรมจ ตอาสา/บำเพ ญสาธารณะประโยชน! 7. ก จกรรมให ความร เก ยวก บยาเสพต ดหร อการป องก นยาเสพต ด! 8. ก จกรรมฝ กอาช พ! 9. ก จกรรมส งเสร มท กษะการเร ยนร เช น ก จกรรมส งเสร มการอ าน การใช เทคโนโลย ต างๆ เช น Computer/Internet ค ายเสร มท กษะการเร ยนร ต างๆ เป นต น! 10. ก จกรรรมก ฬาและน นทนาการ เช น ก จกรรมส งเสร มว ฒนธรรม ศ ลปะ ดนตร ฯลฯ! 48! 11. ก จกรรมอ นๆ!

49 2. เกณฑ การพ จารณาค ณภาพการจ ดก จกรรมป องก น เฝ าระว ง และแก ไข ป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ระด บช น ป.1-ม.3 (ขยายโอกาส), ม.1-ม.6, อาช วศ กษา และอ ดมศ กษา! ม เกณฑ ด งน : สถานศ กษาต องม การจ ดก จกรรมป องก น เฝ าระว งยาเสพต ด อย างน อย 6 ก จกรรม จากท งหมด 23 ก จกรรม โดยใน 6 ก จกรรมน น จะต องเป นก จกรรมสำค ญตามย ทธศาสตร ฯ อย างน อย 4 ก จกรรม จากช ดก จกรรม ด งน! 49!

50 ลำด บท 1-17 ก จกรรมสำค ญตามย ทธศาสตร พล งแผ นด นฯ ป 2557! 1. ม ว ทยากรเพ อการป องก นยาเสพต ดเข าสอนน กเร ยนในโรงเร ยน! 2. ม การจ ดเจ าหน าท ตำรวจประสานงานโรงเร ยน! 3. ม การสำรวจ ค นหา น กเร ยนกล มเส ยง เสพ/ต ด และกล มค า! 4. ม การให คำปร กษา (โดยน กเร ยน ผ ปกครอง อ นๆ ฯลฯ)! 5. ม การจ ดค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมสำหร บน กเร ยน/น กศ กษา ท อย ในกล มเส ยง! 6. ม การจ ดค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมสำหร บน กเร ยน/น กศ กษา ท อย ในกล มเสพ! 7. ม การทำจ ตส งคมบำบ ดในโรงเร ยน (เฉพาะกล มเสพ)! 8. ม การส งต อผ เสพ/ผ ต ด เข าร บการบำบ ดร กษาท อ น! 9. ม การจ ดต งหน วยล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด ต านยาเสพต ดในโรงเร ยน! 10. ม การเฝ าระว งภายในโรงเร ยน (โดยท มงานห องอ นใจ ตำรวจประสานงานโรงเร ยน ท มอ นๆ ฯลฯ)! 11. ม การเฝ าระว งนอกโรงเร ยน (โดยท มงานห องอ นใจ ตำรวจประสานงานโรงเร ยน ท มอ นๆ ฯลฯ)! 12. ม การสำรวจพ นท เส ยง/ป จจ ยเส ยงรอบสถานศ กษาในระยะ 500 เมตร! 13. ม การตรวจเย ยม/ตรวจตราพ นท เส ยงรอบๆ สถานศ กษาในระยะ 500 เมตร! 14. ม ก จกรรมเพ อการป องก นและเฝ าระว งป ญหายาเสพต ดร วมก บผ ประกอบการหอพ ก/ร านเกม ฯลฯ รอบสถาน ศ กษา! 15. ม การจ ดพ นท ในโรงเร ยนเพ อใช สำหร บการให คำปร กษา พบปะ ระหว างคร น กเร ยน ผ ปกครอง กล มเพ อน ฯลฯ (ห องอ นใจ / อ นๆ)! 16. ม การจ ดก จกรรมศ นย เพ อนใจ TO BE NUMBER ONE! 17. ม การจ ดก จกรรมต านยาเสพต ดของสภาน กเร ยน/องค กรว ชาช พ/องค การน กศ กษา /เคร อข ายต างๆ! 50!

51 ลำด บท ก จกรรมท วไป! 18. ม การจ ดก จกรรมช วงเวลาหล งเล กเร ยน* (ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมตามศาสนาท ตนน บถ อ ก จกรรมจ ตอาสา/บำเพ ญสาธารณะประโยชน ก จกรรมให ความร เก ยวก บยาเสพต ดหร อการป องก นยาเสพต ด ก จกรรมฝ กอาช พ ก จกรรมส งเสร มท กษะการเร ยนร เช น ก จกรรมส งเสร มการอ าน การใช เทคโนโลย ต างๆ เช น Computer/Internet ค ายเสร มท กษะการเร ยนร ต างๆ เป นต น ก จกรรรมก ฬาและน นทนาการ เช น ก จกรรมส งเสร ม ว ฒนธรรม ศ ลปะ ดนตร ฯลฯ และก จกรรมอ นๆ)! 19. ม น กเร ยนแกนนำต อต านยาเสพต ด! 20. ม คร แกนนำท ร บผ ดชอบงานด านยาเสพต ด! 21. ม การจ ดต งเคร อข ายผ ปกครองในสถานศ กษาและช มชน! 22. ม การจ ดต งกล มเพ อนปร กษาเพ อน (Youth Consuler)! 23. ม การจ ดก จกรรมในช วงป ดภาคเร ยน** (ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมตามศาสนาท ตนน บถ อ ก จกรรมจ ตอาสา/บำเพ ญสาธารณะประโยชน ก จกรรมให ความร เก ยวก บยาเสพต ดหร อการป องก นยาเสพต ด ก จกรรมฝ กอาช พ ก จกรรมส งเสร มท กษะการเร ยนร เช น ก จกรรมส งเสร มการอ าน การใช เทคโนโลย ต างๆ เช น Computer/Internet ค ายเสร มท กษะการเร ยนร ต างๆ เป นต น ก จกรรรมก ฬาและน นทนาการ เช น ก จกรรมส งเสร ม ว ฒนธรรม ศ ลปะ ดนตร ฯลฯ และก จกรรมอ นๆ)! ก จกรรมหล งเร ยน* หมายถ ง ก จกรรมท จ ดให น กเร ยนในช วงเวลาหล งเล กเร ยน ตามความสนใจของน กเร ยน โดยม การ ด แลอย างต อเน อง ก อนน กเร ยนกล บบ าน! ก จกรรมป ดภาคเร ยน** หมายถ ง ก จกรรมท จ ดให น กเร ยนในช วงป ดภาคเร ยน ท งในภาคเร ยนท 1 และภาคเร ยนท 2 ในป การศ กษา ! 51!

52 8. ข อควรคำน ง-

53 1. ก อนกรอกต วเลขในช องก จกรรมท กคร ง ขอให ตรวจสอบผล งานสะสมก อน เน องจากเราจะกรอกเฉพาะส วนท เพ มเข า มา ถ ากรอกจำนวนซ ำซ อนระบบจะน บรวมกลายเป นต วเลขท มากเก นความเป นจร ง-

54 2. การตรวจสอบข อม ลจากแบบรายงานเป นเร องสำค ญ (จากผลงานสะสม หร อ หน า Report) ท งน เราจะได ทราบ สถานะข อม ล หากม ข อแก ไขสามารถเข าไปแก ไขต วเลข ในระบบได แต ต องย อนหล ง ณ ว นท กรอก-

55 3. ข อม ลบางต วสามารถกรอกได ในคร งเด ยว เช น รายช อคร แกนนำ รายช อตำรวจประสานงานโรงเร ยน รายช อว ทยากรท เข าสอนในโรงเร ยน รายช อล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ต านยาเสพต ด จำนวนเคร อข ายผ ปกครองฯ การจ ดพ นท ในโรงเร ยนเพ อให คำปร กษา จำนวนน กเร ยนแกนนำ จำนวนศ นย เพ อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวนกล ม Youth Consuler เป นต น!

56 4. ข อม ลท ต องตรวจสอบให ถ ถ วน- - จำนวน นร. กล ม เส ยง เสพ/ต ด จากการสำรวจค นหา- - จำนวน นร. ท ได ร บการปร บเปล ยนพฤต กรรม ได แก ค าย กล มเส ยง ค ายกล มเสพ จ ตส งคมบำบ ดในโรงเร ยน และส งต อ เข าร บการบำบ ดท อ น ในแต ละรายการจะต อง ไม เก น จำนวน นร. กล ม เส ยง เสพ/ต ด จากการสำรวจค นหา!

57 9. คำถามท พบบ อย?-

58 1. ทำไมถ งไม สามารถค ย ข อม ลจำนวนต วเลขต างๆ ลงในช องการรายงานก จกรรมได?- ท กคร งก อนท จะค ย ต วเลขลงในช องก จกรรมต างๆ ส งแรกท ควรทำ ค อ ตรวจสอบข อม ลพ นฐานก อนท กคร ง โดยเฉพาะ ช องท ม * ต องกรอกจำนวนต วเลขให ครบ ถ าเรากรอก จำนวนต วเลขข อม ลพ นฐานไม ครบ จะไม สามารถกรอก จำนวนต วเลขในช องท ทำก จรรมได เน องจากฐานข อม ลม ความเช อมโยงก น เช น เราจะกรอกจำนวนน กเร ยนช น ป.4 ป.6 ท ได ร บการสร างภ ม ค มก นฯ ไม ได ถ าเราไม กรอก จำนวนข อม ลพ นฐานก อน-

59 2. ทำไมการสร างภ ม ฯ น กเร ยน ป.4-ป.6 ถ งไม ผ านเกณฑ ท งท ทำก จกรรมครบแล ว?- สาเหต ท ผลการสร างภ ม ค มก น ป.4-ป.6 ไม ผ านเกณฑ เน องจาก ม การทำก จกรรมท ผ านเกณฑ สร างภ ม ฯ แต ไม กรอกจำนวนน กเร ยน ท ได ร บการสร างภ ม ฯ- 2. ม การกรอกจำนวนน กเร ยนท ได ร บการสร างภ ม ฯ แต ทำก จกรรม ย งไม ผ านเกณฑ -

60 โดยส วนใหญ โรงเร ยนจะล มกรอกจำนวนน กเร ยนในส วนน! ท งๆ ท ม การรายงานก จกรรมท ผ านเกณฑ เช งค ณภาพแล ว! ส งผลให ใน Report แสดงสถานะว าไม ผ านเกณฑ อย างไรก ตาม ถ งแม โรงเร ยนจะม การกรอกจำนวนในส วนน แต ถ าก จกรรมท รายงานไม ผ านเกณฑ เช งค ณภาพ ใน Report ก จะแสดงสถานะ ว าไม ผ านเกณฑ เช นเด ยวก น! 60!

61 3. ถ าม น กเร ยนท ส บบ หร ด มเหล า จะให กรอกต วเลข ในช องใด?- กรอกในช องรายงานก จกรรม การสำรวจค นหาน กเร ยนกล มเส ยง/ เสพ/ค า-

62 กรอกต วเลขท ช องน ค ะ- - กล มเส ยง หมายถ ง น กเร ยนท ม พฤต กรรมเบ ยงเบนม แนวโน มเก ยวข องก บยา เสพต ด เช น น กเร ยนท ด มเหล า ส บบ หร สมาช กในครอบคร วเก ยวข องก บยาเสพต ด ครอบคร วแตกแยก หน เร ยน ผลการเร ยนตกต ำ ฯลฯ- - กล มเสพ/ต ด หมายถ ง น กเร ยนท เสพ/ต ดยาเสพต ด (ในท น ไม น บรวมส รา เบ ยร และบ หร ) 5! โดยม ผลการตรวจป สสาวะพบสารเสพต ด หร อซ กประว ต ว าเคยใช / หร อเสพสารเสพต ด- - กล มค า หมายถ ง น กเร ยนท เก ยวข องก บการค ายาเสพต ด (ในท น ไม น บรวม ส รา เบ ยร และบ หร ) - 62!

63 4. จำเป นต องกรอกข อม ลท กว นหร อไม?- ไม จำเป น : เราจะกรอกข อม ลก ต อเม อ- - ม การทำก จรรม- - ม ข อม ลรายงานผลการดำเน นงาน- - สามารถนำข อม ลเข าระบบได ท กว น (เป ด 24 ช.ม. จนถ ง ก.ย. 2557)- - ข อม ลสามารถกรอกย อนหล งได ต งแต ต ลาคม 2556 เป นต นมา-

64 การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ด ในสถานศ กษาเข าส ระบบ NISPA สามารถรายงานผลย อนหล งได น บต งแต ว นท 1 ต ลาคม ก นยายน !

65 ต ดต อได ท! ส วนพ ฒนาและประสานการป องก น 2 (สถานศ กษา)! สำน กพ ฒนาการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด! สำน กงาน ป.ป.ส.!! หมายเลขโทรศ พท : i i i ต อ 2502, 2522! และ ! 65!

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 6 3. ข

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information