แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน

2 คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท ๒๔ ต ลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดท ๒ การบร หารงานบ คคล ส วนท ๓ การพ ฒนาบ คลากร ได ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนา บ คลากรก อนมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาต องพ ฒนา ๕ ด าน ได แก ด านความร ท วไปใน การปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะของงานแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และ ด านศ ลธรรมค ณธรรม น น ด งน นเพ อให เป นไปตามประกาศ ก.อบต.จ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท ๒๔ ต ลาคม ๒๕๔๕ ประกอบก บมต ก.อบต.จ งหว ด อ บลราชธาน ประช มคร งท เม อว นท 22 ต ลาคม 2557 เห นชอบการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบลธาต น อย จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ข นโดยจ ดท าให สอดคล องก บแผนอ ตราก าล ง ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วน ต าบลธาต น อยและจ ดท าให ครอบคล มถ งพน กงานส วนต าบล และพน กงานจ าง ขององค การบร หารส วน ตาบลธาต น อย องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย ต ลาคม ๒๕๕๗

3 สารบ ญ ส วนท หล กการและเหต ผล ส วนท ๒ ว ตถ ประสงค เป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๔ ส วนท ๓ แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๙ ส วนท ๔ หล กส ตรการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๓ ส วนท ๕ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร ๔ ส วนท ๖ งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา ๒ ส วนท ๗ การต ดตามและประเม นผล ๒๔ ภาคผนวก ๒๕ - คาส งคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนตาบลธาต น อย - บ นท กเช ญประช มคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร - รายงานการประช มคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนตาบลธาต น อย หน า

4 ส วนท หล กการและเหต ผล. หล กการและเหต ผลของการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร. ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หาร จ ดการย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต างๆ ต องม ความต นต วและเก ดความพยายามปร บต วในร ปแบบต างๆ โดยเฉพาะการเร งร ดพ ฒนาทร พยากรมน ษย และองค การ การปร บเปล ยนว ธ ค ด ว ธ การท างาน เพ อแสวงหา ร ปแบบใหม ๆ และนาระบบมาตรฐานในระด บต างๆ มาพ ฒนาองค การ ซ งน าไปส แนวค ดการพ ฒนาระบบบร หาร ความร ภายในองค การ เพ อให องค การสามารถใช และพ ฒนาความร ท ม อย ภายในองค การได อย างม ประส ทธ ภาพ และปร บเปล ยนว ทยาการความร ใหม มาใช ก บองค การได อย างเหมาะสม อ กท งใน พ.ศ.๒๕๕๘ การเป ดเสร ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community AEC) จ งท าให บ คลากรขององค กรปกครอง ส วนท องถ นจาเป นท จะได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเพ อเป นการปร บต วให สอดคล องก บภาวการณ ท เปล ยนแปลง.๒ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ระบ ด งน ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บการบร หาร ราชการให เก ดผลส มฤทธ ในการบร หารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพ ฒนาความร ความเช ยวชาญให เพ ยงพอแก การ ปฏ บ ต งาน ให สอดคล องก บสภาพส งคมท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วและสถานการณ ของต างประเทศท ม ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซ งในการบร หารราชการตามพระราชกฤษฎ กาน จะต องเปล ยนแปลงท ศนคต เด มเส ยใหม จากการท ย ดแนวความค ดว าต องปฏ บ ต งานตามระเบ ยบแบบแผนท วางไว ต งแต อด ตจนต อเน อง ถ งป จจ บ น เน นการสร างความค ดใหม ๆ ตามว ชาการสม ยใหม และนามาปร บใช ก บการปฏ บ ต ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎ กาฉบ บน ก าหนดเป นหล กการว า ส วนราชการต องม การพ ฒนาความร เพ อให ม ล กษณะเป น องค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยม แนวทางปฏ บ ต ด งน. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสารได อย างกว างขวาง ๒. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย าง ถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป ๓. ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการ เพ อให ข าราชการท กคนเป นผ ม ความร ความสามารถในว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลาม ความสามารถ ในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดและม ค ณธรรม ๔. ต องม การสร างการม ส วนร วมในหม ข าราชการให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก นและก น เพ อการ นามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ

5 .๓ ประกาศ ก.อบต.จ งหว ดอ บลราชธาน ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท ๒๔ ต ลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดท ๒ การบร หารงานบ คคล ส วนท ๓ การพ ฒนาบ คลากร ได ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนา บ คลากรก อนมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาต องพ ฒนา ๕ ด าน ด งน. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ๒. ด านความร และท กษะของงานแต ละต าแหน ง ๓. ด านการบร หาร ๔. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ๕. ด านศ ลธรรมค ณธรรม เพ อให เป นไปตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๒๔ ต ลาคม ๒๕๔๕ หมวดท ๒ การบร หารงานบ คคล ส วนท ๓ การพ ฒนาบ คลากร จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร (ประจ า งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) โดยจ ดท าให สอดคล องก บแผนอ ตราก าล ง ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบลธาต น อย และจ ดท าให ครอบคล มถ งพน กงานส วนต าบล ล กจ างประจ า และ พน กงานจ างขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย

6 .๔ การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการบร หารทร พยากรบ คคล (ว เคราะห ของแต ละท จร งๆ) จ ดแข ง (Strengths). ม เจ าหน าท และผ ร บผ ดชอบในแต ละตาแหน ง ช ดเจน สามารถปฏ บ ต งานได สะดวกรวดเร วท น ต อเหต การณ ๒. ม การกาหนดส วนราชการเหมาะสมก บงานท ปฏ บ ต ๓. ส งเสร มให ม การใช ระบบสารสนเทศ และ IT ให ท นสม ยอย เสมอ ๔. ม จานวนเจ าหน าท เพ ยงพอในการปฏ บ ต งาน ๕. ผ บร หารให การสน บสน นการพ ฒนาท งด าน ว ชาการและด านพ ฒนาบ คลากร โอกาส (Opportunities). นโยบายร ฐบาลเอ อต อการพ ฒนาและการแข งข น ๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส งเสร มการ ปกครองท องถ นสน บสน นการพ ฒนาพน กงาน ส วนตาบลด านความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. อ ตราการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จของประเทศ ๔. ประชาชนให ความสนใจต อการปฏ บ ต งานของ องค กรปกครองส วนท องถ น จ ดอ อน (Weaknesses). การปฏ บ ต งานภายในส วนราชการและระหว างภาค ส วนราชการย งขาดความเช อมโยงเก อหน นซ งก น และก น ๒. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานย งขาดความร ท เป นระบบและ เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน ๓. เจ าหน าท ม ความตระหน กในหน าท และความ ร บผ ดชอบต องานท ปฏ บ ต ค อนข างน อย ๔. ขาดการสร างว ฒนธรรมองค กร และพ ฒนาแนวค ด รวมถ งค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อให เก ดส งจ งใจ และขว ญกาล งใจ ท จะทาให ข าราชการและ เจ าหน าท ท มเทกาล งกายและความค ดในการ ปฏ บ ต งาน ภ ยค กคาม(Threats). ระเบ ยบกฎหมายไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน ๒. กระแสความน ยมของต างชาต ม ผลกระทบต อ ค ณภาพช ว ตของประชาชน ๓. ใน พ.ศ.๒๕๕๘ การเป ดเสร ประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน AEC จะทาให เก ดความหลากหลายด าน ภาษา เช อชาต และว ฒนธรรมอ นเป นอ ปสรรคต อ การทางาน.๕ ประเด นท ต องพ ฒนา. ควรให ม การปร บปร งกระบวนการทางานพร อมเน นกระบวนการสารสนเทศมาใช งาน ๒. ควรม การพ ฒนาองค ความร เพ อสร างข าราชการให เป นม ออาช พ ๓. บร หารจ ดการฐานข อม ลให เช อมโยงท กส วนราชการ ๔. พ ฒนาระบบบร การประชาชนให ม ประส ทธ ภาพได มาตรฐาน ๕. พ ฒนาระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานข าราชการ ๖. วางแผนบร หารอ ตรากาล งและปร บอ ตรากาล งให เหมาะสม ๗. พ ฒนาการกระจายอานาจ ๘. พ ฒนาระบบตอบแทนและแรงจ งใจ ๙. พ ฒนาท กษะด านภาษาและต องเร ยนร เก ยวก บว ฒนธรรมท แตกต างของประเทศเพ อนบ าน

7 ๒. ว ตถ ประสงค ส วนท ๒ ว ตถ ประสงค เป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล. เพ อนาความร ท ม อย ภายนอกองค กรมาปร บใช ก บองค การบร หารส วนตาบลธาต น อย ๒. เพ อให ม การปร บเปล ยนแนวค ดในการทางาน เน นสร างกระบวนการค ดและการพ ฒนาตนเอง ให เก ดข นก บบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย ๓. เพ อให บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลมากท ส ด ๔. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรท องถ นให ม ท กษะและความร ในการปฏ บ ต งานด งน. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ๒. ด านความร และท กษะของงานแต ละต าแหน ง ๓. ด านการบร หาร ๔. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ๕. ด านศ ลธรรมค ณธรรม ๒.๒ เป าหมายของการพ ฒนา 1. พน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างม สมรรถนะและความม งม นในการปฏ บ ต ราชการ โดยย ด หล กการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม และการบร หารก จการบ านเม องท ด 2. ส วนราชการในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลธาต น อย ม ข ดความสามารถและมาตรฐานการ ปฏ บ ต งานในระด บส ง ท งน เพ อประโยชน ส ขของประชาชน และเก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของ องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย ๒.๓ ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ย ทธศาสตร ท 1 การกาหนดมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรม. การยกย องพน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างในการข บเคล อนค ณธรรมและ จร ยธรรม.๒ สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organizational Integrity).๓ กาหนดมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรมของพน กงานส วนตาบลและพน กงานจ าง ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาบ คลากรตามข ดสมรรถนะท จาเป นเพ อร บรองการบร หารภาคร ฐแนวใหม 2. ปร บเปล ยนกระบวนท ศน ว ฒนธรรม และค าน ยมของพน กงานส วนตาบลและ พน กงานจ างเพ อรองร บว ฒนธรรมใหม โดยย ดประชาชนเป นศ นย กลาง 2.2 สร างเสร มสมรรถนะให แก บ คลากรอย างท วถ ง 2.๓ กาหนดหล กส ตรการฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Economic Community AEC)

8 ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบและกลไกสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ 3.1 พ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากรให ครอบคล มท กภารก จขององค การบร หารส วน ต าบลธาต น อย 3.2 ส งเสร มให ใช ระบบ IT ในการพ ฒนาบ คลากร 3.3 ส งเสร มให ม การประเม นบ คลากร เพ อสร างค ณภาพและผลส มฤทธ ในการ ปฏ บ ต งาน 3.4 สร างเคร อข ายการพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาค ณภาพช ว ต และความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน 4.1 ส งเสร มให สร างสภาพ แวดล อมการทางานอย างเป นระบบ 4.2 ส งเสร มระบบสว สด การ และผลประโยชน เก อก ลแก พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ย ทธศาสตร ท 1 การกาหนดมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรม การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ต วช ว ด. การยกย องพน กงานส วน - เพ อให พน กงานส วน - พน กงานส วนต าบล 1. ร อยละของพน กงานส วนตาบล ตาบลและพน กงานจ าง ตาบลและพน กงานจ าง และพน กงานจ างท ก และพน กงานจ างท เข าใจหล ก ในการข บเคล อน เข าใจหล กค ณ ธรรม ส วนราช การส งก ดองค ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณธรรมและจร ยธรรม จร ยธรรม การบร หารส วนต าบล ธาต น อย.๒ สร างองค การส จร ตธรรม ท ม ศ กด ศร (Organizational Integrity) - เพ อเป นเกณฑ ในการ ป ร ะ เม น ผ ล ก า ร ป ฏ บ ต ง า น ข อ ง พน กงานส วนต าบล แ ล ะ พ น ก งาน จ า ง ประจา - พน กงานส วนต าบล และพน กงานจ างท ก ส วนราช การส งก ดองค การบร หารส วนต าบล ธาต น อย ร อยละของพน กงานส วนตาบลและ พน กงานจ างท ผ านเกณฑ การ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน.๓ ก าห น ด ม าต รฐาน ค ณธรรมและจร ยธรรมของ พน กงานส วนต าบลและ พน กงานจ าง - เพ อเป นแนวทางการ ท างานของพน กงาน ส ว น ต า บ ล แ ล ะ พ น ก งาน จ าง แล ว เผยแพร ให ประชาชน ร บทราบ - พน กงานส วนต าบล และพน กงานจ าง ท ก ส วนราชการส งก ดองค การบร หารส วนต าบล ธาต น อยและประชาชน ท วไป ระด บความส าเร จของการจ ดท า ม าต รฐาน ท างค ณ ธรรม แล ะ จร ยธรรมและข อบ งค บจรรยาแก พน กงานส วนต าบล และพน กงาน จ างขององค การบร หารส วนต าบล ธาต น อย

9 ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาบ คลากรตามข ดสมรรถนะท จาเป นเพ อร บรองการบร หารภาคร ฐแนวใหม การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ต วช ว ด 2.1 ปร บเปล ยนกระบวน ท ศน ว ฒนธรรม และค าน ยม ของพน กงานส วนต าบลและ พน กงานจ างเพ อรองร บ ว ฒ น ธรรม ให ม โด ย ย ด - เพ อ ให ท ก ส ว น ราชการม การพ ฒนา บ คลากรด านกระบวน ท ศ น ว ฒ น ธ ร ร ม ค า น ย ม ใ น ก า ร - ท กส วนราชการ ส งก ด อ งค ก า ร บร หารส วนต าบล ธาต น อย 1. ร อยละของส วน ราชการม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรด านกระบวนท ศน ว ฒนธรรม ค าน ยม ครอบคล มกล มเป าหมาย 100% ภายใน ๒๕๖๐ 2. ส วนราชการม ผลการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาฯ ประชาชนเป นศ นย กลาง ปฏ บ ต งานเช งร กและ ไม น อยกว าร อยละ 80, 90 และ 100 เน นผลส มฤทธ ในงบประมาณ พ.ศ ตามลาด บ 2.2 สร างเสร มสมรรถนะ ให แก บ คลากรอย างท วถ ง 2.๓ กาหนดหล กส ตรการ ฝ กอบรมและโครงการพ ฒนา เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล - เพ อให พน กงาน ส ว น ต า บ ล แ ล ะ พน กงานจ างท กคน ท กระด บได ร บการ พ ฒนาสมรรถนะตาม แผนพ ฒนาบ คลากร - เพ อให พน กงาน ส ว น ต า บ ล แ ล ะ พน กงานจ างท กคน ท กระด บได ร บการ พ ฒ น าท ก ษ ะ แ ล ะ เร ยนร ว ฒนธรรมเพ อ การปฏ บ ต ตนได อย าง ถ กต องสามารถน า ความร มาประย กต ใช ไ ด จ ร ง ใ น ช ว ต ประจาว น - พ น ก งาน ส วน ต าบลท กต าแหน ง และพน กงานจ าง ในกรอบอ ตราก าล ง ๓ ข อ งอ บ ต. ธาต น อย ต องผ าน การฝ กอบรมตาม ห ล ส ต ร เฉ พ า ะ ส าหร บ ต าแห น ง ภายใน ๓ - พน กงาน ส วน ต า บ ล แ ล ะ พน กงานจ างส งก ด องค การบ ร ห าร ส วน ต าบ ล ธาต น อยท กคน - ร อยละของจ านวนพน กงานส วนต าบลและ พน กงานจ างท ได ร บการฝ กอบรมตามหล กส ตร เฉพาะสาหร บตาแหน ง ๐๐% ภายใน ๒๕๖๐ - ร อยละของจ านวนข าราชการหร อพน กงาน ส วนต าบล และล กจ างประจ าท ได ร บการพ ฒนา ท กษะตามหล กส ตรการฝ กอบรมและโครงการ พ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน

10 ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบและกลไกสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ต วช ว ด 3.1 พ ฒ น าแ ผ น พ ฒ น า บ คลากรให ครอบคล มท ก ภารก จขององค การบร หาร ส วนตาบลธาต น อย - เพ อให ท กส วน ราชการม แผนกล ย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ครอบ คล มตาม ภารก จ - ท ก ส ว น ราชการส งก ด อ ง ค ก า ร บ ร ห ารส วน ตาบลธาต น อย - ร อยละของส วนราชการม แผนพ ฒนาบ คลากรท ครอบ คล มตาม ภ ารก จ ภ ายใน ส งเสร มให ใช ระบบ IT ในการพ ฒนาบ คลากร - เพ อพ ฒ นาส อ เท ค โน โล ย ส าร สน เท ศ ท ห ลาก ห ล า ย ร ป แ บ บ ส าหร บการพ ฒนา บ คลากร - ส าน ก งาน ปล ดองค การ บ ร ห ารส วน ตาบลธาต น อย ซ งม หน าท ร บ ผ ดชอบด าน ก ารบ ร ห าร ท ร พ ย า ก ร บ ค ค ล แล ะ เท ค โน โล ย สารสนเทศ - ร อยละของท กส วนราชการม ฐานข อม ลด าน บ คคลท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ยอย เสมอ และนามาใช งานได จร ง 3.3 ส งเสร มให ม การประเม น บ คลากร เพ อสร างค ณภาพ แ ล ะ ผ ล ส ม ฤ ท ธ ใน ก า ร ปฏ บ ต งาน - เพ อให ม ระบบ การควบค มก าก บ และป ระเม นผล ก า ร พ ฒ น า บ คลากร - ท ก ส ว น ราชการส งก ด อ ง ค ก า ร บ ร ห ารส วน ตาบลธาต น อย - ร อยละ 80,90และ100 ของส วนราชการม การควบค ม ก าก บ และประเม นผลการพ ฒนา บ คลากร ในงบประมาณพ.ศ ส ร างเค ร อข าย ก าร พ ฒนาบ คลากร - เพ อให เก ดการ ป ระส าน ค วาม ร วมม อและม การ แลกเปล ยนองค ความร ระห ว าง องค กร - อ ง ค ก ร ปกครองส วน ท องถ นในเขต อ าเภอเข องใน จ ง ห ว ด อ บลราชธาน - ร อยละขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขต อ าเภอเข องในท เข าร วมการสร างเคร อข ายการ พ ฒนาบ คลากรผ านส ออ เลคทรอน กส

11 ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาค ณภาพช ว ต และความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ต วช ว ด 4.1 ส งเสร มให สร างสภาพ แวดล อมการทางานอย างเป น ระบบ - เพ อให ท กส วน ราชการม การเสร ม สร างบรรยากาศท เ อ อ ต อ ก า ร ปฏ บ ต งานอย าง เป นระบบ - ท ก ส ว น ราชการส งก ด อ ง ค ก า ร บ ร ห ารส วน ตาบลธาต น อย 1. ระด บความพ งพอใจของพน กงานส าวนต าบล และพน กงานจ างต อสภาพแวดล อมการท างาน ขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย 2. ร อยละของส วนราชการม โครงการหร อ ก จกรรมท สร างสมานฉ นท ในท กระด บ ระหว าง ผ บร หารก บพน กงานส วนต าบลพน กงานจ าง และระหว างพน กงานส วนต าบลก บพน กงานจ าง ผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง 4.2 ส งเสร มระบบสว สด การ และผลประโยชน เก อก ลแก ผ บร หารท องถ น พน กงาน ส วนตาบลและพน กงานจ าง - เพ อให ผ บร หาร พ น ก ง า น ส ว น ต า บ ล แ ล ะ พน กงานจ างได ร บ สว สด การตามส ทธ ท กฎหมายก าหนด ไว อย างท วถ ง - ผ บ ร ห า ร ท องถ น พน ก งานส วนต าบล และพน กงาน จ างท ก ส วน ราชการของ อ ง ค ก า ร บ ร ห ารส วน ตาบลธาต น อย ร อยละของผ บร หารท องถ น พน กงานส วนต าบล และพน กงานจ างขององค การบร หารส วนต าบล ธาต น อยท ได ร บสว สด การและผลประโยชน ตาม ส ทธ ท กฎหมายให ได ร บ

12 ส วนท ๓ แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอนและว ธ การ ระยะเวลา หน วยงาน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ผ ร บผ ดชอบ. การยกย องพน กงานส วน เพ อให พน กงานส วนตาบลและ - พ น ก งาน ส วน ต าบ ล แ ล ะ. กาหนดหล กเกณฑ และแนวทางมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรม สาน กงานปล ด ตาบลและพน กงานจ างในการ พน กงานจ างเข าใจหล กค ณธรรม พน กงานจ างท กส วนราช การ ๒. ประเม นผลการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานส วนตาบลและพน กงาน อบต.ธาต น อย ข บเคล อนค ณธรรมและ จร ยธรรม ส งก ดองค การบร หารส วนต าบล จ างเพ อให ได ผ ม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ จร ยธรรม ธาต น อย ๓. ประกาศการยกย องพน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างและ เผยแพร ให ประชาชนทราบอย างท วถ ง. การกาหนดมาตรฐาน ค ณธรรมและจร ยธรรม หมายเหต.๒ สร างองค กรส จร ตท ม ศ กด ศร (Organizational Integrity) เพ อเป นเกณฑ ในการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของพน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง - ท กส วนราชการส งก ดองค การ บร หารส วนตาบล ธาต น อย. จ ดทามาตรฐานองค กรส จ ตรท ม ศ กด ศร ๒. ร บฟ งความค ดเห นความค ดเห นเพ อปร บมาตรฐานและแนวทางการ ประเม น ๓. นาเสนอผ บร หารเพ ออน ม ต ในหล กการและว ธ การประเม น ๔. ประกาศแนวทางการประเม นผล และมาตรฐานองค กรส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร ๕. ดาเน นการประเม นผล และสร ปผลการประเม นตามแนวทางท กาหนด ๖. ประกาศผลการประเม นส วนราชการท ผ านเกณฑ มาตรฐาน สาน กงานปล ด อบต.ธาต น อย.๓ กาหนดมาตรฐาน ค ณธรรมและจร ยธรรมของ พน กงานส วนตาบลและ พน กงานจ าง เพ อเป นแนวทางการทางานของ พน กงานส วนตาบลและพน กงานจ าง แล วเผยแพร ให ประชาชนร บทราบ - พน กงานส วนตาบลและพน กงาน จ าง ท กส วนราชการส งก ดองค การบร หารส วนต าบล ธาต น อย และประชาชนท วไป. ศ กษาจรรยาบรรณของข าราชการพลเร อนและข าราชการอ น ๒. ประมวลและจ ดทาร างมาตรฐานและแนวทางการทางานของ พน กงานส วนตาบลและพน กงานจ าง ๓. ร บฟ งความค ดเห นจากท กส วนราชการของ อบต.ธาต น อย ผ นา ช มชน และประชาชนในพ นท ๔. สร ปผลและจ ดทามาตรฐานและแนวทางการทางานของพน กงาน ส วนตาบลและพน กงานจ าง ๕. เสนอผ บร หารเพ อทราบและอน ม ต ๖. ประกาศและเผยแพร มาตรฐานให พน กงานส วนตาบลและพน กงาน จ าง ของ อบต.ธาต น อยและประชาชนในพ นท ทราบ ๗. ต ดตามและสร ปผลการดาเน นงาน สาน กงานปล ด อบต.ธาต น อย

13 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอนและว ธ การ ระยะเวลา หน วยงาน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ผ ร บผ ดชอบ ๒. พ ฒนาบ คลากรตามข ด 2.1 ปร บเปล ยนกระบวน - เพ อให ท กส วนราชการม การพ ฒนา - ท กส วนราชการส งก ดองค การ. รวบรวมพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตร และพระบรมราโชวาท สาน กงานปล ด สมรรถนะท จาเป นเพ อ ท ศน ว ฒนธรรม และค าน ยม บ ค ล า ก ร ด า น ก ร ะ บ ว น ท ศ น บร หารส วนตาบลธาต น อย ท พระราชทานให แก ข าราชการ อบต.ธาต น อย ร บรองการบร หาร ของพน กงานส วนต าบลและ ว ฒนธรรม ค าน ยม ในการปฏ บ ต งาน ๒. จ ดทาเอกสารท รวบรวมข อม ลและจ ดทาส อสารสนเทศ ภาคร ฐแนวใหม พน กงานจ างเพ อรองร บ เช ง ร ก แ ล ะ เน น ผ ล ส ม ฤ ท ธ ๓. นาเสนอผ บร หารเพ อทราบและเผยแพร ข อม ลข าวสาร ว ฒ น ธรรม ให ม โด ย ย ด ๔. ส งเสร มให เก ดการจ ดก จกรรม เพ อให เก ดการประย กต ความเข าใจ ประชาชนเป นศ นย กลาง ด งกล าว หมายเหต 2.2 สร างเสร มสมรรถนะ ให แก บ คลากรอย างท วถ ง - เพ อให พน กงานส วนต าบลและ พน กงานจ างท กคน ท กระด บได ร บ การพ ฒนาสมรรถนะตามแผนพ ฒนา บ คลากร - พน กงานส วนต าบลท กต าแหน ง แ ล ะ พ น ก งาน จ างใน ก รอ บ อ ตราก าล ง ๓ ขอ งอบ ต. ธาต น อยต องผ านการฝ กอบรม ตามหล กส ตรเฉพ าะส าห ร บ ตาแหน งภายใน ๓. รวบรวมข อม ลหล กส ตรท เก ยวข องก บตาแหน งในกรอบอ ตรา กาล ง ๓ ของอบต.ธาตน อย ๒. นาเสนอท ประช ม คกก.จ ดทาแผนอ ตรากาล ง ๓. นาเสนอผ บร หารเพ ออน ม ต ๔. ส งต วพน กงานส วนต าบลและพน กงานจ างเข าฝ กอบรมในหล กส ตร ด งกล าว ๕. การประเม นผล และสร ปผลการเข าร บการฝ กอบรมฯ ๖. บ นท กข อม ลพน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างของอบต.ธาต น อย ท ผ านการฝ กอบรม สาน กงานปล ด อบต.ธาต น อย 2.๓ กาหนดหล กส ตรการ ฝ กอบรมและโครงการพ ฒนา เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล - เพ อให คณ ะผ บร หาร ก าน น ผ ใหญ บ าน ส.อบต. พน กงานส วน ต าบ ลและพ น กงาน จ างท กคน ท กระด บได ร บการพ ฒนาท กษะและ เร ยนร ว ฒนธรรมเพ อการปฏ บ ต ตนได อย างถ กต องสามารถน าความร มา ประย กต ใช ได จร งในช ว ตประจาว น - คณะผ บร หาร ก าน นผ ใหญ บ าน ส.อบต. พน กงานส วนต าบลและ พน กงานจ างส งก ดองค การบร หาร ส วนตาบลธาต น อยท กคน. กาหนดแนวทางการพ ฒนาเพ อรองร บอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล ๒. เสนอผ บร หารเพ อทราบและอน ม ต โครงการฝ กอบรม ๓. จ ดทาโครงการฝ กอบรมเพ อรองร บอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล ๔. สร ปผลโครงการฝ กอบรม สาน กงานปล ด อบต.ธาต น อย

14 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอนและว ธ การ ระยะเวลา หน วยงาน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ผ ร บผ ดชอบ 3.1 พ ฒ น าแ ผ น พ ฒ น า - เพ อให ท กส วนราชการม แผนกล - ท กส วนราชการส งก ดองค การ ท กส วนราชการ บ คลากรให ครอบคล มท ก ย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล บ ร ห ารส วน ต าบ ล ธาต น อ ย ของ อบต.ธาต น อย ภารก จขององค การบร หาร ครอบคล มตามภารก จ ส วนตาบลธาต น อย ๓. พ ฒนาระบบและกลไก สน บสน นการพ ฒนา บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ. ตรวจสอบตาแหน งของส วนราชการในแผนอ ตรากาล ง ๓ ๒. สารวจความต องการฝ กอบรมของพน กงานส วนตาบลและพน กงาน จ างในส วนราชการ เพ อกาหนดแผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร ๓. แจ งงานบ คคลเพ อนาเสนอผ บร หารเพ อทราบและอน ม ต ๔. ส งเสร มให พน กงานส วนต าบลและพน กงานจ างได ร บการพ ฒนาตาม แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากรของท กส วนราชการ ๕. สร ปผลการพ ฒนาตามแผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร หมายเหต 3.2 ส งเสร มให ใช ระบบ IT ในการพ ฒนาบ คลากร - เพ อพ ฒ นาส อเทคโนโลย สาร สนเท ศท หลาก หลายร ป แบ บ สาหร บการพ ฒนาบ คลากร - ส าน กงานปล ดองค การบร หาร ส วนต าบลธาต น อยซ งม หน าท ร บ ผ ดชอบด าน การบร หารทร พยากร บ คคล และเทคโนโลย สารสนเทศ. เม ออบต.ธาต น อยได ร บแจ งจากกรมส งเสร มฯ หร อหน วยงานท เก ยวข อง ๒. นาเสนอผ บร หารเพ อทราบและขออน ม ต ดาเน นการส งเจ าหน าท ท เก ยวข องเข าร บการพ ฒนาส อเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. ส งต วเจ าหน าท ท เก ยวข องเข าร บการพ ฒนาส อเทคโนโลย ฯตาม ระยะเวลาท ได ร บแจ งจากหน วยงานท เก ยวข อง ๕. ให เจ าหน าท ดาเน นการฯ โดยท นท เม อกล บมาปฏ บ ต หน าท ๖. การประเม นผล และสร ปผลการเข าร บการพ ฒนาส อเทคโนโลย ฯ สาน กงานปล ด อบต.ธาต น อย 3.3 ส งเสร มให ม การประเม น บ คลากร เพ อสร างค ณภาพ แ ล ะ ผ ล ส ม ฤ ท ธ ใน ก า ร ปฏ บ ต งาน - เพ อให ม ระบบการควบค มก าก บ และประเม นผลการพ ฒนาบ คลากร - ท กส วนราชการส งก ดองค การ บร หารส วนตาบลธาต น อย. ห วหน าส วนราชการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานส วน ตาบลและพน กงานจ าง ละ ๒ คร ง ๒. เสนอผ บร หารเพ อพ จารณาผลการปฏ บ ต งาน ๓. สร ปผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจา ๔. แจ งพน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างให ทราบผลการประเม น ท กส วนราชการ ของ อบต.ธาต น อย 3.4 ส ร างเค ร อข ายก าร พ ฒนาบ คลากร - เพ อให เก ดการป ระสานความ ร วมม อและม การแลกเปล ยนองค ความร ระหว างองค กร - องค กรปกครองส วนท องถ นใน เข ต อ าเภ อ เข อ งใน จ งห ว ด อ บลราชธาน. ตรวจสอบหมายเลขโทรศ พท หน วยงานให สามารถต ดต อราชการได เสมอ ๒. จ ดสร างเฟชบ คของหน วยงานให อย ในเคร อข ายกล ม อปท.เด ยวก น และอปท.ท วประเทศ ๓. ปร บปร งเว บไซต หน วยงานให ท นสม ย ม ข อม ลข าวสารของ หน วยงานอย างครอบคล ม รวมท ง E mail ของผ บร หารและ เจ าหน าท ท กคนให อย ในเว บไซต หน วยงาน ๔. ทาการประชาส มพ นธ ข อม ล ให หน วยงานใกล เค ยงได ทราบอย เป น ประจา ท กส วนราชการ ของ อบต.ธาต น อย

15 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอนและว ธ การ ระยะเวลา หน วยงาน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ผ ร บผ ดชอบ 4.1 ส งเสร มให สร างสภาพ - เพ อให ท กส วนราชการม การเสร ม - ท กส วนราชการส งก ดองค การ ท กส วนราชการ แวดล อมการท างานอย างเป น สร างบ รรยากาศท เอ อต อการ บร หารส วนตาบลธาต น อย ของ อบต.ธาต น อย ระบบ ปฏ บ ต งานอย างเป นระบบ ๔. พ ฒนาค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว างช ว ต ก บการทางาน. ตรวจสอบแผนผ งองค กร โครงสร างองค กร ภารก จงาน ๒. ออกแบบให สอดคล องก บโครงสร างองค กร ภารก จงาน ๓. นาเสนอผ บร หารเพ อทราบ ๔. ส งเสร มให เก ดการจ ดก จกรรม ๕ ส.เพ อสร างความส มพ นธ องค กร หมายเหต 4.2 ส งเสร มระบบสว สด การ และผลประโยชน เก อก ลแก ผ บร หารท องถ น พน กงาน ส วนตาบลและพน กงานจ าง - เพ อให ผ บร หารพน กงานส วนต าบล และพน กงานจ างได ร บสว สด การตาม ส ทธ ท กฎหมายกาหนดไว อย างท วถ ง - ผ บร หารท องถ น พน กงานส วน ต าบลและพน กงานจ างท กส วน ราชการขององค การบร หารส วน ตาบลธาต น อย. ศ กษาระเบ ยบ กฎหมายท เก ยวข อง ๒. ตรวจสอบระบบสว สด การ ส ทธ และผลประโยชน ท ควรได ร บของ ผ บร หารท องถ น พน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างท กคน ๓. นาเสนอรายงานผ ม ส ทธ ตามระเบ ยบกฎหมายก บผ บร หารเพ อทราบ ๔. ประชาส มพ นธ เผยแพร ส ทธ และสว สด การต างๆ ผ านห วหน าส วน ราชการ ท กส วนราชการ ของ อบต.ธาต น อย

16 ส วนท 4 หล กส ตรการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 4. หล กส ตรการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐). หล กส ตรปล ด อบต.รองปล ด อบต. (น กบร หารงาน อบต.) ๒. หล กส ตรห วหน าสาน กงานปล ด (น กบร หารงานท วไป) ๓. หล กส ตรห วหน าส วนการคล ง (น กบร หารงานคล ง) ๔. หล กส ตรห วหน าส วนโยธา (น กบร หารงานช าง) ๕. หล กส ตรห วหน าส วนการศ กษาฯ (น กบร หารงานการศ กษา) ๖. หล กส ตรบ คลากร ๗. หล กส ตรน ต กร ๘. หล กส ตรน กพ ฒนาช มชน ๙. หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ๐. หล กส ตรเจ าหน าท เจ าพน กงานธ รการ. หล กส ตรเจ าหน าท เจ าพน กงานการเกษตร ๒. หล กส ตรน กว ชาการเง นและบ ญช ๓. หล กส ตรน กว ชาการจ ดเก บรายได ๔. หล กส ตรน กว ชาการพ สด ๕. หล กส ตรเจ าหน าท เจ าพน กงานพ สด ๖. หล กส ตรช างโยธานายช างโยธา ๗. หล กส ตรน กว ชาการศ กษา ๘. หล กส ตรคร ผ ด แลเด ก ๙. หล กส ตรผ ช วยคร ผ ด แลเด กผ ด แลเด ก ๒๐. หล กส ตรล กจ างประจา และพน กงานจ างท กตาแหน ง ๒. การส งเสร มการพ ฒนาท กษะด านภาษา ๒๒. การส งเสร มระบบค ณธรรมจร ยธรรม ๒๓. พ ฒนาระบบ IT ให ม ประส ทธ ภาพ ๒๔. จ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรเพ อการทางานท ม ประส ทธ ภาพ ๒๕. โครงการเพ มประส ทธ ภาพของผ บร หารท องถ น สมาช กสภาท องถ น พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ างขององค การบร หารส วนตาบลธาต น อย (โครงการศ กษาด งานฯ)

17 ๔ หล กส ตรการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ส วนท 5 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน ท โครงการหล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การดาเน นการ ๒ ๓ ๔ หล กส ตรเก ยวก บปล ด อบต.หร อ หล กส ตรเก ยวก บห วหน าสาน กงาน ปล ดหร อ หล กส ตรเก ยวก บห วหน าส วน การคล งหร อ หล กส ตรเก ยวก บห วหน าส วนโยธา หร อ เพ อพ ฒนาระบบการบร หารงานของปล ด อบต. ให ม ท กษะ ความร และความเข าใจใน การบร หารงานมากย งข น เพ อพ ฒนาระบบการบร หารงานของห วหน า ส วนงานแต ละส วน ให ม ท กษะ ความร และความเข าใจในการบร หารงานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากย งข น เพ อพ ฒนาระบบการบร หารงานของห วหน า ส วนงานแต ละส วน ให ม ท กษะ ความร และความเข าใจในการบร หารงานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากย งข น เพ อพ ฒนาระบบการบร หารงานของห วหน า ส วนงานแต ละส วน ให ม ท กษะ ความร และความเข าใจในการบร หารงานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากย งข น ปล ด อบต. และรองปล ด อบต. ได ร บการฝ กอบรม คร ง ห วหน าสาน กงานปล ดได ร บการ ฝ กอบรม คร ง ห วหน าส วนการคล งได ร บการ ฝ กอบรม คร ง ห วหน าส วนโยธาได ร บการฝ กอบรม คร ง ๒๕๕๘ ๒ งบประมาณท พ ฒนา ล กษณะการฝ กอบรมพ ฒนา ๒๕๕๙ ๒ ๒๕๖๐ ๒ อบต. ดาเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น

18 ๕ ส วนท ๕ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน หล กส ตรการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ท โครงการหล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การดาเน นการ ๕ ๖ หล กส ตรเก ยวก บห วหน าส วน การศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม หร อ หล กส ตรเก ยวก บงานบ คคลหร อ เพ อพ ฒนาระบบการบร หารงานของห วหน า ส วนงานแต ละส วน ให ม ท กษะ ความร และความเข าใจในการบร หารงานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากย งข น เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น ห วหน าส วนการศ กษาฯ ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง บ คลากร ได ร บการฝ กอบรม คร ง ๒๕๕๘ งบประมาณท พ ฒนา ล กษณะการฝ กอบรมพ ฒนา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ อบต. ดาเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น ๗ หล กส ตรเก ยวก บน กพ ฒนาช มชน หร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น น กพ ฒนาช มชน ได ร บการฝ กอบรม คร ง ๘ หล กส ตรเก ยวก บน ต กรหร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น น ต กร ได ร บการฝ กอบรม คร ง

19 ๖ ส วนท ๕ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน หล กส ตรการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ท โครงการหล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การดาเน นการ ๙ หล กส ตรเก ยวก บงานว เคราะห นโยบายและแผนหร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละ ตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น จนท.ว เคราะห นโยบายและแผน ได ร บการฝ กอบรม คร ง ๒๕๕๘ งบประมาณท พ ฒนา ล กษณะการฝ กอบรมพ ฒนา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ อบต. ดาเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น ๐ หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท เจ าพน กงานธ รการหร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละ ตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น จพง.ธ รการ ได ร บการฝ กอบรม คร ง หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท เจ าพน กงานการเกษตรหร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละ ตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น จนท.การเกษตร ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง ๒ หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการเง นและ บ ญช หร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละ ตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น นวก.เง นและบ ญช ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง ๓ หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการจ ดเก บ รายได หร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจใน การปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บแต ละ ตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น นวก.จ ดเก บรายได ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง

20 ๗ ส วนท ๕ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน หล กส ตรการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ท โครงการหล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การดาเน นการ ๒๕๕๘ งบประมาณท พ ฒนา ล กษณะการฝ กอบรมพ ฒนา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ อบต. ดาเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น ๔ ๕ ๖ ๗ หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการพ สด หร อ หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท เจ า พน กงานพ สด หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง หล กส ตรเก ยวก บช างโยธานายช าง โยธาหร อ หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการศ กษา หร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น นวก.พ สด ได ร บการฝ กอบรม คร ง จพง.พ สด ได ร บการฝ กอบรม คร ง นายช างโยธา ได ร บการฝ กอบรม คร ง นวก.ศ กษา ได ร บการฝ กอบรม คร ง

21 ๘ ส วนท ๕ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน หล กส ตรการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ท โครงการหล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การดาเน นการ ๒๕๕๘ งบประมาณท พ ฒนา ล กษณะการฝ กอบรมพ ฒนา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ อบต. ดาเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น ๘ ๙ ๒๐ หล กส ตรคร ผ ด แลเด กหร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง หล กส ตรเก ยวก บผ ช วยคร ผ คร ด แล เด กผ ด แลเด ก หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง หล กส ตรเก ยวก บล กจ างประจาและ พน กงานจ างแต ละตาแหน งหร อ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละระด บ แต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งานได ด ย งข น คร ผ ด แลเด ก ได ร บการฝ กอบรม คร ง ผช.คร ผ ด แลเด กผ ด แลเด ก ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง ล กจ างประจา พน กงานจ าง ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง ๔ ๙ ๔ ๔ ๙ ๔ ๔ ๙ ๔

22 ๙ ส วนท ๕ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการดาเน นการพ ฒนาแผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน หล กส ตรการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ท โครงการหล กส ตรการพ ฒนา ว ตถ ประสงค การดาเน นการ ๒๕๕๘ งบประมาณท พ ฒนา ล กษณะการฝ กอบรมพ ฒนา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ อบต. ดาเน นการเอง ส งฝ กอบรมก บ หน วยงานอ น ๒ การส งเสร มการพ ฒนาท กษะ ด านภาษา เพ อพ ฒนาท กษะด านภาษา ศ กษา ว ฒนธรรมประเทศเพ อนบ าน เป นการ ปร บต วส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC ผ บร หารท องถ น ส.อบต. ผ นาช มขน พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ได ร บการฝ กอบรม คร ง ๒๒ การส งเสร มระบบค ณธรรมจร ยธรรม เพ อให พน กงานส วนตาบล และพน กงาน จ างเข าใจหล กค ณธรรม จร ยธรรม ประพฤต ตนอย างเหมาะสม พน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ได ร บการ ฝ กอบรม คร ง การพ ฒนาระบบ IT ให ม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาท กษะ ความร และความ เข าใจในการปฏ บ ต งานของพน กงานแต ละ ระด บแต ละตาแหน งให สามารถปฏ บ ต งาน ได ด ย งข น ต ดต ง Internet ให ท กส วนราชการ ส งจนท.ท เก ยวข องเข าร บการ ฝ กอบรม ๔6 ๔6 ๔6

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎ กา ว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 1 JIM. Admin. 51 เจตนารมณ ของการบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ม ประส ทธ ภาพและเก

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information