แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)"

Transcription

1 แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5

2 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต งแต ในอด ตจนถ งป จจ บ น ท งการขนส งในแม น า ล าคลอง และทางทะเล เน องจากม ต นท นการขนส งท ต า แต เน องจากป จจ บ นการคมนาคมขนส งทางบกได ร บ ความสะดวกรวดเร วข น ท าให ปร มาณการขนส งทางน าลดลงบ าง อย างไรก ตามย งม ประชาชนใช การขนส งทาง น าเพ อการส ญจรและขนส งส นค าอย เน องจากป ญหาการจราจรทางบกแออ ด ค บค ง อ กท งป ญหาราคาน าม น เช อเพล งม แนวโน มส งข นประกอบก บประเทศไทยประสบป ญหาก บการขาดด ลการค าทางทะเลเป นอย างมาก และต อเน อง ร ฐบาลจ งม นโยบายในการพ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ท งภายในและระหว าง ประเทศ ตลอดจนพ ฒนาท าเร อน าล กบร เวณพ นท ภาคใต พ ฒนาท าเร อช มชน และกองเร อไทย เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพและข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ รวมท งส งเสร มการลดการใช พล งงานในภาคขนส ง เช อมโยงประต การค าใหม และสน บสน นการท องเท ยว กรมเจ าท า ม อ านาจหน าท หล กในการควบค ม ก าก บ ด แล และบร หารงานเก ยวก บการคมนาคม ขนส งทางน าโดยท วไปให สอดคล องตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต อ นได แก การเด นเร อ การ ล าเล ยงขนส งทางน า การน าร อง การจดทะเบ ยนเร อ การใช เร อหร อพาหนะอ นทางน าท กประเภท การ ปร บปร งด แลร กษาแม น าล าคลองหร อเส นทางน าโดยท วไปให สามารถเป นเส นทางล าเล ยงขนส งหร อใช เด นเร อส ญจรไปมาร วมก นเป นทางสาธารณะ ส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทยและ ก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ งและปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน น ภาคการส งออกเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข น รวมท งด แลเก ยวก บส งแวดล อมทางน าให อย ใน สภาพด ปราศจากมลภาวะ และด าเน นการตามพระราชบ ญญ ต การเด นเร อในน านน าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม รวมท งด าเน นการให เป นไปตามอน ส ญญาระหว างประเทศ ค อ ข อตกลงขององค การ ระหว างประเทศท ประเทศไทยเข าร วมเป นภาค สมาช ก นอกจากน ย งม หน าท ส าค ญในการพ ฒนางานด าน การขนส งทางน าอ นๆ ท ส าค ญของประเทศ กล าวค อการพ ฒนาท าเร อหร อสถาน ขนส งทางน า การพ ฒนา ร องน าทางเด นเร อด วยการข ดลอกและก อสร างเข อนก นทรายและก นคล น เข อนป องก นตล งพ ง การวาง เคร องหมายบ งค บร องน าทางเด นเร อ การจ ดท าแผนท ร องน าต างๆ การควบค มป องก นการล วงล าล าน า และการผล ตบ คลากรประจ าเร อท กระด บช นให ได มาตรฐานสากลและเพ ยงพอต อความต องการของ ประเทศ ในการน เพ อให กรมเจ าท าม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความสอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕5 ๒๕๕8) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕5 รวมท ง ครอบคล มประเด นการวางแผนและบร หารก าล งคน แผนพ ฒนาบ คลากร แผนการบร หารทร พยากร บ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งในสายงานหล กแผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ส าน กแผนงานจ งได จ ดท าแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ ๒๕๕5 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร งประจ าป ๒๕๕5) เพ อให ในส งก ดกรมเจ าท าท เก ยวข องได ด าเน นการตามแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลน ต อไป

3 สารบ ญ หน า ค าน า ๑. บทน า ๑-4 ๒. ผลการด าเน นงานท ผ านมา 4-22 ๓. การทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ ๒๕๕5-๒๕๕8 (ปร บปร งป งบประมาณ ๒๕๕5) 23 34

4 ๑. บทน า แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ ๒๕๕5 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส บเน องจากคณะร ฐมนตร ในการประช มเม อว นท ๒๘ ม ถ นายน ๒๕๔๘ ได เห นชอบค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐมาใช ตามข อเสนอของส าน กงาน ก.พ.ร. เพ อเป นเคร องม อผล กด นให การพ ฒนาระบบราชการม ประส ทธ ภาพและเก ดความย งย นของระบบการยกระด บค ณภาพมาตรฐานของภาคร ฐต อไป โดยใน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ได ก าหนดต วช ว ด ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เป น ต วช ว ดบ งค บในม ต ด านการพ ฒนาองค การ ต วช ว ดท ๑๔ ในระด บกรม ต อมาในป ๒๕๕๓ ได เปล ยนแปลงเป น ต วช ว ดท ๑๕ และเป นต วช ว ดน เป นต วช ว ดเด ยวก นก บต วช ว ดท ๑๑ ตามค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และในป ๒๕๕๔ เป นต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของกรมเจ าท า ซ งส าน กงาน ก.พ.ร. ได ส งเสร มให ม การพ ฒนาระบบ ราชการมาอย างต อเน อง เพ อให ม การปร บปร งการท างาน ยกระด บการบร หารจ ดการ โดยน าเทคน คและ เคร องม อบร หารจ ดการสม ยใหม มาใช เช น การลดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต ราชการ การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ เป นต น และตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนดในป ๒๕๕๒ ในหมวด ๒ การ วางแผนเช งย ทธศาสตร ก าหนดให ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ คณะร ฐมนตร ได ม มต ในการประช มเม อว นท ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห นชอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๕) ตามท ส าน กงาน ก.พ.ร.เสนอ ซ งแผนย ทธศาสตร พ ฒนาระบบราชการ ไทยฯ ในประเด นย ทธศาสตร ท ๓ ว าด วยการม งส การเป นองค การท ม ข ดสมรรถนะส ง บ คลากรม ความพร อมและ ความสามารถในการเร ยนร ค ดร เร ม เปล ยนแปลง และปร บต วได อย างเหมาะสมต อสถานการณ ต าง ๆ นอกจากน ป จจ บ นเป นย คเศรษฐก จท เน นองค ความร (Knowledge Economy) ซ งองค การต องเผช ญภาวะ ของการแข งข นท ร นแรงย งข น และเพ อความอย รอดขององค การ ท าให องค การต องตระหน กถ งความส าค ญในเร อง ของ การบร หารจ ดการคนในองค กร มากย งข น ซ งองค กรสม ยใหม ท งภาคร ฐและภาคเอกชนถ อว าทร พยากร บ คคลอ นเป นทร พย ส น (Asset) ขององค กรน น ม สภาพเป น ท น หร อ ท นมน ษย (Human Capital) ซ งม ความส าค ญย งต อการบร หารและการสร างค ณค า (Value Creation) และสร างความได เปร ยบในการแข งข น (Competitive Advantage)ให ก บองค กร ภายใต ระบบการบร หารส นทร พย ท จ บต องไม ได หมายถ ง การบร หารท น มน ษย ท นสารสนเทศ และท นความร ห วใจส าค ญของการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ค อ ส วนราชการจะต องจ ดท า แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (Strategic Human Resource Management Plan) ท ม งเน นให เก ดผล ต อความส าเร จตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลถ อเป น กระบวนการเช อมโยงและสร างความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ระหว างการบร หารทร พยากรบ คคลก บเป าหมาย ย ทธศาสตร ของส วนราชการ โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เร มจากการว เคราะห สถานภาพ การบร หารทร พยากรบ คคล (HRM) ความคาดหว งของผ ม ส วนได เส ย จ ดอ อน จ ดแข งของ HRM และจ ดท า ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด และแผนงานโครงการ

5 ๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จะม เน อหาย ดโยงอย ก บมาตรฐานความส าเร จด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (Standard for Success) ซ งหมายถ ง ผลการบร หารราชการด านการบร หารทร พยากรบ คคลซ ง เป นเป าหมายส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล โดยส าน กงาน ก.พ. ได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จไว ๕ ม ต ส าหร บเป นแนวทางแก ส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลให เป นไปตามกรอบมาตรฐานด งกล าว HR Scorecard ในภาคร ฐม องค ประกอบท งหมด ๔ ส วน ได แก ๑. มาตรฐานความส าเร จ หมายถ ง เป าหมายส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล ๒. ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จ หมายถ ง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการด าเน นการ ต างๆ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการท จะท าให บรรล มาตรฐานความส าเร จ ๓. มาตรว ดหร อต วช ว ดความส าเร จ ในการด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๔. ผลการด าเน นงาน ท ส วนราชการใช เป นหล กฐานในการประเม นว าได ด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลบรรล ตามมาตรฐานความส าเร จ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล มาตรฐาน ความส าเร จ ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ค ณภาพช ว ต: ความสมด ลระหว างช ว ต และการท างาน ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล รายละเอ ยดในแต ละม ต ม ด งน ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) หมายถ ง การท ส วนราชการม แนวทางและว ธ การบร หารทร พยากรบ คคลด งต อไปน (๑) ส วนราชการม นโยบาย แผนงานและมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งม ความ สอดคล องและสน บสน นให ส วนราชการบรรล พ นธก จ เป าหมายและว ตถ ประสงค ท ต งไว (๒) ส วนราชการม การวางแผนและบร หารก าล งคนท งในเช งปร มาณและค ณภาพ กล าวค อ ก าล งคนม ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสมสอดคล องก บการบรรล ภารก จและความจ าเป นของส วนราชการท งใน ป จจ บ นและในอนาคต ม การว เคราะห สภาพก าล งคน(Workforce Analysis) สามารถระบ ช องว างด านความ ต องการก าล งคนและม แผนเพ อลดช องว างด งกล าว

6 ๓ (๓) ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อด งด ดให ได มา พ ฒนาและร กษาไว ซ งกล มข าราชการ และผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะหร อสมรรถนะส ง ซ งจ าเป นต อ ความคงอย และข ดความสามารถในการแข งข นของส วนราชการ (Talent Management) (๔) ส วนราชการม แผนการสร างและแผนการพ ฒนาผ บร หารท กระด บ รวมท งม แผนสร าง ความต อเน องในการบร หารราชการ นอกจากน ย งรวมถ งการท ผ น าปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และสร างแรงบ นดาล ใจให ก บข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ท งในเร องของผลการปฏ บ ต งานและพฤต กรรมในการท างาน ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน (๑) ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ เช น การสรรหา ค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การพ ฒนาการเล อนข นเล อนต าแหน ง การโยกย าย และก จกรรมด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลอ นๆ ม ความถ กต องและท นเวลา (Accuracy and Timeliness) (๒) ส วนราชการม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย และน ามาใช ประกอบการต ดส นใจและการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการได จร ง (๓) ส ดส วนค าใช จ ายส าหร บก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลต องบประมาณ รายจ ายของส วนราชการ ม ความเหมาะสม และสะท อนผล ตภาพของบ คลากร (HR Productivity) ตลอดจน ความ ค มค า (Value for Money) (๔) ม การน าเทคโนโลย และเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในก จกรรมและกระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลของส วนราชการ เพ อปร บปร งการบร หารและการบร การ (HR Automation) ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วน ราชการ ก อให เก ดผลด งต อไปน (๑) การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งานซ งจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จของ ส วนราชการ (๒) ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากร ผ ปฏ บ ต งาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (๓) การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งส งเสร มให ม การ แบ งป นแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและความร (Development and Knowledge Management) เพ อพ ฒนา ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานให ม ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บการบรรล ภารก จและเป าหมายของส วนราชการ (๔) การม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management)ท เน นประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและความค มค า ม ระบบหร อว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท สามารถจ าแนกความแตกต างและ จ ดล าด บผลการปฏ บ ต งานของข าราชการและผ ปฏ บ ต งานซ งเร ยกช ออ นได อย างม ประส ทธ ผล นอกจากน ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความเข าใจถ งความเช อมโยงระหว างผลการปฏ บ ต งานส วนบ คคลและผลงานของ ท มงานก บความส าเร จหร อผลงานของส วนราชการ

7 ๔ ม ต ท ๔ ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) หมายถ ง การท ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะน าไปส การ พ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ ด งน (๑) ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างานตลอดจนม การน าเทคโนโลย การส อสารเข ามาใช ในการบร หารราชการและการให บร การ แก ประชาชน ซ งจะส งเสร มให ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานได ใช ศ กยภาพอย างเต มท โดยไม ส ญเส ยร ปแบบการใช ช ว ตส วนต ว (๒) ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาคบ งค บตาม กฎหมาย ซ งม ความเหมาะสมสอดคล องก บความต องการและสภาพของส วนราชการ (๓) ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วนราชการก บข าราชการและ บ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และในระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง ม ต ท ๕ ความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) หมายถ ง การท ส วนราชการจะต อง (๑) ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล ตลอดจนการด าเน นการด านว น ยโดยค าน งถ งหล กความสามารถและผลงาน หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรมและหล ก ส ทธ มน ษยชน (๒) ม ความโปร งใสในท กกระบวนการของการบร หารทร พยากรบ คคล ท งน จะต องก าหนดให ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคลแทรกอย ในท กก จกรรมด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วน ราชการ กล าวโดยสร ปการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล และการว ดผลโดยใช เคร องม อ HR Scorecard จะเป นประโยชน อย างย งต อการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล เพ มประส ทธ ผล การบรรล เป าหมายของ และช วยเสร มสร างการม ส วนร วมจากท กฝ าย ๒. ผลการด าเน นงานท ผ านมา ๒.๑ จากตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ตามโครงการ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดในป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๓ ในหมวด ๒ การ วางแผนเช งย ทธศาสตร ก าหนดให ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล อย างน อยต องครอบคล มในด านต าง ๆ - การวางแผนและบร หารก าล งคน - การบร หารทร พยากรบ คคลท ม ท กษะหร อสมรรถนะส ง - การจ ดระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล นอกจากน ควรครอบคล มการบร หารทร พยากรบ คคลในด านอ นๆ ด วย เช น - การปร บปร งระบบงาน โดยม งเน นให เก ดการมอบอ านาจการต ดส นใจให แก บ คลากรมากข น เก ด ความคล องต วในการปฏ บ ต งาน และการม ส วนร วมของบ คลากรในการบร หารจ ดการ

8 ๕ - การปร บปร งระบบการยกย อง ชมเชย โดยม งเน นให สอดคล องก บประส ทธ ภาพการท างานท ต องการให เก ดข น - การปร บปร งระบบสรรหา ค ดเล อก และการร กษาบ คลากร - การปร บปร งการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานตาม แผนปฏ บ ต งานอย างได ผลด ท งน การด าเน นการวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องตามการพ ฒนา ระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ( HR Scorecard) ในม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ซ งการจ ดท าแผน กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป นกระบวนการแรกท ส าค ญท ส ดท จะสร างความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ระหว างการบร หารทร พยากรบ คคลก บเป าหมายย ทธศาสตร ขององค การ นอกจากน ย งเป นการเพ มบทบาทของงาน บร หารทร พยากรบ คคลจากการม งเน นเพ ยงงานประจ า ซ งเป นงานในเช งร บมาเป นการวางแผนในเช งร ก เพ อหา แนวทางปฏ บ ต ว าก จกรรมต าง ๆ ท บร หารทร พยากรบ คคลด าเน นการอย เช น การวางแผนอ ตราก าล ง การพ ฒนาบ คลากร การจ ดสว สด การ จะสามารถช วยให บรรล ผลส มฤทธ ตามประเด นย ทธศาสตร ท ก าหนดไว ได ๒.๒ กรมฯ ได ม ค าส งท ๙/๒๕๕๒ ลงว นท ๗ มกราคม ๒๕๕๒ แต งต งคณะท างานเพ อด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ประกอบด วยคณะท างานฯ หมวด ๑-๗ โดยในส วนของหมวด ๒ การวางแผนเช งย ทธศาสตร ได ร บมอบหมายให ด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ ด านการ บร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ ซ งคณะท างานฯ หมวด ๒ ประกอบด วย ๑) ผ อ านวยการกองว ชาการและวางแผน ประธานคณะท างาน ๒) ผ แทนส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า คณะท างาน ๓) ผ แทนส าน กส ารวจและว ศวกรรม คณะท างาน ๔) ผ แทนส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว คณะท างาน ๕) ผ แทนส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า คณะท างาน ๖) ผ แทนศ นย ฝ กพาณ ชย นาว คณะท างาน ๗) ผ แทนกองทะเบ ยนเร อ คณะท างาน ๘) ผ แทนส าน กมาตรฐานเร อ คณะท างาน ๙) ผ แทนกองคล ง คณะท างาน ๑๐) ผ แทนส าน กกฎหมาย คณะท างาน ๑๑) ผ แทนกองน าร อง คณะท างาน ๑๒) ผ แทนส าน กเลขาน การกรม คณะท างาน ๑๓) ผ แทนกองก จการระหว างประเทศ คณะท างาน ๑๔) ผ แทนกล มตรวจสอบภายใน คณะท างาน ๑๕) ผ แทนกล มพ ฒนาระบบบร หาร คณะท างาน ๑๖) นางชน นทร วรวนาวงศ คณะท างานและเลขาน การ ๑๗) เจ าหน าท ฝ ายว ชาการและวางแผน คณะท างานและ ผ ช วยเลขาน การ

9 ๖ ๒.๓ กรมฯ ได เช ญว ทยากรท ม ความร ความช านาญและประสบการณ เก ยวก บการวางแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคลว ทยากร ค อ อาจารย บวรน นท ทองก ลยา ซ งเคยเป นบ คลากรด าน Human Resource โดยด ารงต าแหน ง Human Resource Manager, เป นท ปร กษาโครงการพ ฒนา Competency และ ระบบ Performance Management ให ก บบร ษ ทรถไฟฟ ามหานคร, พ ฒนาระบบ HR Work System & Corporate Culture ก บ BSL Leasing ในเคร อธนาคารกร งเทพ และท ปร กษาระบบ Core Competency มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นต น ท งน เพ อให กรมเจ าท า (กรมการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว เด ม) ม แผน กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลมาด าเน นงานให บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการฯของกรม โดย บ คลากรม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฎ บ ต งานให บรรล ตามเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และม การน าแผนกล ย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ไปปฎ บ ต และพ ฒนาการบร หารจ ดการบ คลากรท จะน าให ส วนราชการ/กรมฯ ไปส องค กรแห งความเป นเล ศได ๒.๔ กรมฯ ได จ ดให ม การประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การเม อว นท ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซ งผ เข าร วมส มมนา ประกอบด วยคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ/แผนกลย ทธ, แผนบร หารความเส ยงและข อตกลงค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ (แผนกลย ทธ ) ระด บส าน ก/กอง และเช อมโยงลงส ระด บบ คคล ตามค าส งท ๑๕/๒๕๕๒ ลงว นท ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ แต งต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ/แผนกลย ทธ, แผนบร หารความเส ยง และ ข อตกลงค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (แผนกลย ทธ ) ระด บส าน ก/กอง และเช อมโยงลงส ระด บบ คคล รวมท ง ผ บร หารระด บส ง และผ บร หารระด บกลาง โดยคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ/ แผนกลย ทธ, แผน บร หารความเส ยง และข อตกลงค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (แผนกลย ทธ ) ระด บส าน ก/กอง และเช อมโยงลงส ระด บบ คคล ประกอบด วยผ แทนจากในส งก ด และผ เก ยวข องประกอบด วย ๑) ผ อ านวยการกองว ชาการและวางแผน ประธานคณะท างาน ๒) ผ แทนส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า ๒ ท าน คณะท างาน ๓) ผ แทนส าน กส ารวจและว ศวกรรม ๒ ท าน คณะท างาน ๔) ผ แทนศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ๒ ท าน คณะท างาน ๕) ผ แทนส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ๒ ท าน คณะท างาน ๖) ผ แทนส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า ๒ ท าน คณะท างาน ๗) ผ แทนกองว ชาการและวางแผน ๒ ท าน คณะท างาน ๘) ผ แทนกองทะเบ ยนเร อ ๒ ท าน คณะท างาน ๙) ผ แทนกองน าร อง ๒ ท าน คณะท างาน ๑๐) ผ แทนกองคล ง ๒ ท าน คณะท างาน ๑๑) ผ แทนส าน กมาตรฐานเร อ ๒ ท าน คณะท างาน ๑๒) ผ แทนส าน กกฎหมาย ๒ ท าน คณะท างาน ๑๓) ผ แทนกล มตรวจสอบภายใน ๒ ท าน คณะท างาน ๑๔) ผ แทนกล มพ ฒนาระบบบร หาร ๒ ท าน คณะท างาน ๑๕) ผ แทนส าน กงานเลขาน การกรม ๒ ท าน คณะท างาน ๑๖) ผ แทนกองก จการระหว างประเทศ ๒ ท าน คณะท างาน ๑๗) ผ แทนส าน กงานการขนส งทางน าท ๑ ๗ แห งละ ๒ ท าน คณะท างาน ๑๘) นางชน นทร วรวนาวงศ เลขาน การคณะท างาน ๑๙) นางสาวอ จฉรา ไวยราบ ตร ผ ช วยเลขาน การคณะท างาน ๒๐) นายป นพงษ เข มทอง ผ ช วยเลขาน การคณะท างาน

10 ๗ ๒.๕ ในงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมฯ ได ม ค าส งท ๑๓/๒๕๕๓ ลงว นท ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ แต งต ง คณะท างานเพ อด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมเจ าท า โดยคณะท างานหมวด ๒ ม องค ประกอบเด ยวก บป ๒๕๕๒ ประกอบด วยผ แทนจากกอง/ส าน ก/ศ นย ด งน ๑) ผ อ านวยการส าน กแผนงาน ประธานคณะท างาน ๒) ผ แทนส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า คณะท างาน ๓) ผ แทนส าน กว ศวกรรม คณะท างาน ๔) ผ แทนส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว คณะท างาน ๕) ผ แทนส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า คณะท างาน ๖) ผ แทนศ นย ฝ กพาณ ชย นาว คณะท างาน ๗) ผ แทนส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ คณะท างาน ๘) ผ แทนส าน กมาตรฐานเร อ คณะท างาน ๙) ผ แทนกองคล ง คณะท างาน ๑๐) ผ แทนส าน กกฎหมาย คณะท างาน ๑๑) ผ แทนส าน กน าร อง คณะท างาน ๑๒) ผ แทนส าน กเลขาน การกรม คณะท างาน ๑๓) ผ แทนกองก จการระหว างประเทศ คณะท างาน ๑๔) ผ แทนกล มตรวจสอบภายใน คณะท างาน ๑๕) ผ แทนกล มพ ฒนาระบบบร หาร คณะท างาน ๑๖) นางชน นทร วรวนาวงศ คณะท างานและเลขาน การ ๑๗) เจ าหน าท กล มนโยบายและแผนงาน คณะท างานและ ผ ช วยเลขาน การ ๒.๖ นอกจากน นในป งบประมาณ ๒๕๕๓ กรมเจ าท าได จ ดให ม โครงการยกระด บมาตรฐานการพ ฒนา ระบบราชการตามเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ โดยได ลงนามในส ญญาจ างท ปร กษาจาก มหาว ทยาล ยขอนแก นเม อว นท ๒๘ ธ นวาคม ๒๕๕๒ โดยในส วนของแผนกลย ทธ ทร พยากรบ คคลได จ ดให ม การ ประช มวางกรอบแผนกลย ทธ ทร พยากรบ คคลเม อว นท ๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ และทบทวนแผนกลย ทธ ทร พยากร บ คคล (ป ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ในว นท ๑๐ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ ซ งม ผ เข าร วมด าเน นการประกอบด วย คณะท างานหมวด ๒ พร อมด วยผ แทนส าน ก/กอง/จภ.๑-๗ โดยได ทบทวนในประเด นของการประเม นสถานะภาพป จจ บ นด านการ บร หารทร พยากรบ คคล (SWOT), ประเด นย ทธศาสตร ของการบร หารทร พยากรบ คคล และย ทธศาสตร ด านการ บร หารทร พยากรบ คคลแล วย งสามารถใช ในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ได อย แต เห นควรปร บปร งในส วนของแผนฯ เพ อให สอดคล องก บสภาพป จจ บ น รายละเอ ยดประกอบด วย ย ทธศาสตร ๑๑ ย ทธศาสตร ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรมโครงการ แรงเสร ม และแรงต าน ม ด งน

11 ๘ ย ทธศาสตร ท ๑ : การวางแผนก าล งคนท เหมาะสมและสอดคล องก บภารก จของกรมฯ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. บ คลากรแต ละบ คคลของกรม ฯ ม ปร มาณงานท เหมาะสม และ - ระด บความส าเร จในการจ ดท า/ ทบทวน Job Description (JD) ครบ - ว เคราะห งานของแต ละบ คลากร (JD, JA, KPI รายบ คคล) ท กต าแหน ง สอดคล องก บภารก จกรมฯ - ระด บความส าเร จในการจ ดท า KPI รายบ คคล - ประช มร วมระหว างผ บ งค บบ ญชา และผ ปฏ บ ต งานเพ อกระจายงาน แรงเสร ม บ คลากรม ความสามารถหลายด าน PMQA เป นกรอบการประเม นท สามารถผล กด นให เก ดการบร หารทร พยากรบ คคลท ด แรงต าน ภารก จกรมฯ ม ปร มาณมากไม สอดคล องก บ อ ตราก าล งท ม การจ ดสรรปร มาณงานให แก บ คลากรไม เหมาะสม (บางคนม ปร มาณงานมาก บางคนม ปร มาณงานน อย) บ คลากรบางส วนไม ท มเทให ก บการปฏ บ ต งานตาม ภารก จของตน การวางแผนก าล งคนย งไม เป นร ปธรรม และไม ม การ ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผน ส วนใหญ ใช ด ลย พ น จในการกระจายงาน ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานให เก ดความเป นธรรม ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ม การประเม นผลฯ ตาม การปฏ บ ต งานจร งของแต ละ บ คคล - ร อยละความส าเร จของการ ประเม น ผลตามแบบ/เกณฑ ท ก าหนด - จ ดท าแบบฟอร มการประเม น - ก าหนดเกณฑ ท ใช ในการประเม นผล ๒. การประเม นผลม ความเป น ธรรม โปร งใสตรวจสอบได - ร อยละของบ คลากรท ม ความพ ง พอใจต อระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งานไม น อยกว าร อยละ ๗๐ แรงเสร ม ก.พ. ม กรอบหล กเกณฑ ท ใช ในการประเม นผลฯ ม การส งเสร มธรรมาภ บาลในด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล - ประเม นผลตามแบบ/เกณฑ ท ก าหนด -การส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อระบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน แรงต าน ไม ม เกณฑ การประเม นผลฯ ท ช ดเจน (ประเม นจาก ความร ส ก) ใช ระบบอ ปถ มภ ในการประเม นผลฯ

12 ๙ ย ทธศาสตร ท ๓ : การพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากรมน ษย ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ม การใช ประโยชน จาก ระบบฐานข อม ลท ม อย เพ อสน บสน นการต ดส นใจ ในการบร หารทร พยากร บ คคล - ร อยละความส าเร จในการน าประโยชน จากระบบฐานข อม ลไปใช ประกอบการ ต ดส นใจในการบร หาร HR - เก บสถ ต ของการน าประโยชน จาก ระบบฐานข อม ลไปใช - ร อยละความส าเร จในการปร บปร ง ระบบฐานข อม ลให ใช ประโยชน ในการ ต ดส นใจได - ท าการส ารวจความพ งพอใจของการใช ประโยชน จากระบบฐานข อม ล แรงเสร ม ม ระบบฐานข อม ล (DPIS) ของ กพ. ท จะช วยสน บสน นการบร หารทร พยากร มน ษย ของกรมฯ แรงต าน ความไม สมบ รณ ของ Hardware และ Software ของระบบ DPIS ข อม ลของบ คลากรใน DPIS ไม เป นป จจ บ น ไม ม ระบบสอบทานความถ กต องของข อม ล ไม สามารถใช DPIS ในการบร หารทร พยากรบ คคลได อย าง สมบ รณ ย ทธศาสตร ท ๔ : การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของกรมฯ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - บ คลากรได ร บการ ฝ กอบรมตามหล กส ตรต าง ๆ ตามระยะเวลาท ก าหนด - บ คลากรท ได ร บการ ฝ กอบรมม ประส ทธ ภาพใน การปฏ บ ต - ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลเพ อช วยให องค กรบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของกรมฯ - จ านวนบ คลากรผ านการฝ กอบรมตาม หล กส ตรต าง ๆ - จ ดท าจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล - ทบทวนแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล - จ ดท าก จกรรม/ส มมนาหล กส ตรต าง ๆ รวมท งการฝ กอบรมตามระยะเวลาท ก าหนด แรงเสร ม ม นโยบายช ดเจน ภารก จสอดคล อง ม ท ร บผ ดชอบโดยตรง ผ บร หารให การสน บสน น ม งบประมาณในการพ ฒนาอย างเพ ยงพอ ม หล กส ตร ว ทยากร เคร องม ออ ปกรณ พร อมในการ ฝ กอบรม ม การก าหนดระยะเวลาท ช ดเจนและเหมาะสมตาม ข นตอนและว ตถ ประสงค แรงต าน ม งบประมาณจ าก ดไม เพ ยงพอ สถานการณ ท เปล ยนแปลงตามนโยบาย สภาวะเศรษฐก จ ภ ยธรรมชาต ท ท าให ขาดความต อเน อง บ คลากรขาดความร และความร บผ ดชอบ เปล ยนผ บร หารบ อยคร ง ไม ม หล กส ตรศ กษาอบรมตามสาขาอาช พ

13 ๑๐ ย ทธศาสตร ท ๕ : การน า ITมาใช เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากรมน ษย ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. สามารถน าระบบ IT มาใช ในการบร หารงานบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ - ม ระบบฐานข อม ลบ คคล ครบถ วน ถ กต อง ท นสม ย - ร อยละของข อม ลด านบ คคลถ ก จ ดเก บด วยระบบฐานข อม ล (DPIS) ม ความถ กต อง ท นสม ยอย เสมอ ๒. ผ บร หารสามารถเร ยกข อม ล เพ อประกอบการพ จารณา ต าง ๆ ได สะดวก/รวดเร ว/ ถ กต อง ๓. ม โครงการเร ยนร ผ านระบบ IT (E-Learning) - ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรด าน HRให ม ความร ความสามารถในการใช ระบบ ฐานข อม ล DPIS ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - ม หล กส ตรการเร ยนร ผ านระบบ IT - จ านวนผ ผ านการอบรมแต ละ หล กส ตร แต ละสายงาน - จ ดท าระบบเพ อรองร บหล กส ตร E- Learning - จ ดท าหล กส ตรการเร ยนร ในสาย งานต าง ๆ แรงเสร ม ได ร บการส งเสร มจากร ฐบาล ม นว ตกรรมใหม ๆ เก ดข นอย ตลอดเวลา เช น การ พ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บการบร หารจ ดการ ทร พยากรมน ษย ม การน าระบบ IT มาใช อย างกว างขวางในป จจ บ น ส งเสร มภาพล กษณ ท ด ขององค กร แรงต าน พ นความร ทาง IT ของบ คลากรในองค กรย งไม เพ ยง พอท จะรองร บระบบได ความเปล ยนแปลงท รวดเร วของ IT ย ทธศาสตร ท ๖ : การพ ฒนาแนวการให รางว ลและการยกย องส าหร บพน กงานท ม ความสามารถ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. บ คลากรม ความม งม นและ ต งใจปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ -ม แนวทางการให รางว ลและการยก ย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ - ระด บความส าเร จในการก าหนด เกณฑ /แนวทางการให รางว ลและการ ยกย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ แรงเสร ม จ ดส งจ งใจและสว สด การให แก ข าราชการ จ ดท าความก าวหน าให แก ข าราชการท ม ความร ความสามารถ ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถโดดเด นในสายอาช พ ม บ คลากรท ม ความม งม นและร บผ ดชอบในการท างานท ได ร บมอบหมาย ม บ คลากรท ม ความค ดแบบก าวกระโดด และม การ บ รณาการท งภายในและภายนอก แรงต าน ม การเปล ยนแปลงผ บ งค บบ ญชาบ อย ม ผลท า ให นโยบายเปล ยนแปลงงานไม ต อเน อง งบประมาณไม เพ ยงพอ เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งานไม ช ดเจน

14 ๑๑ ย ทธศาสตร ท ๗ : การเสร มสร างขว ญก าล งใจให แก บ คลากรในการปฏ บ ต ราชการ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. การประเม นเล อนต าแหน ง/การให รางว ล/ยกย อง ต องพ จารณาจากผลงาน โดยเน นหล กธรรมาภ บาล ๒. บ คลากรม ขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน - ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรในการปฏ บ ต งาน -ระด บความพ งพอใจของ บ คลากรต อการจ ดสว สด การ นอกเหน อจากท กฎหมายก าหนด - จ ดท าการส ารวจความพ ง พอใจของบ คลากรในการ ปฏ บ ต งาน - ท าการส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการจ ด สว สด การนอกเหน อจากท กฎหมายก าหนด แรงเสร ม ม การให รางว ล/ยกย องข าราชการด เด น ม การส งเสร มให เก ดการพ ฒนาความร ความสามารถ เช น ศ กษาต อ การฝ กอบรม ม การน าระบบ IT มาใช อย างกว างขวางในป จจ บ น ส งเสร มภาพล กษณ ท ด ขององค กร แรงต าน การให รางว ลตอบแทนม ข อจ าก ด สภาพแวดล อมไม เอ ออ านวยต อการท างาน ขาดแรงจ งใจในการสร างสรรค งาน การประเม นเล อนต าแหน งไม พ จารณาจากผลงาน ย ทธศาสตร ท ๘ : ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. พ ฒนาบ คลากรให ม ความร เฉพาะด านแต ละสายงานเพ อเป น ว ทยากรถ ายทอดความร ให ก บ เจ าหน าท ท ปฏ บ ต งาน - ร อยละของบ คลากรท ได ร บการอบรมและพ ฒนา เพ อเป นว ทยากรม ออาช พ ของแต ละสายงาน - ส งเจ าหน าท เข าร บการอบรมเพ อเป น ว ทยากรม ออาช พ (ภายนอก) - จ ดโครงการฝ กอบรมให แก บ คลากรแต ละ สายงานให เป นว ทยากรม ออาช พ (ภายใน) - ส งเสร มให ม ก จกรรมการพ ฒนา/เร ยนร ด วย ๒. จ ดให ม สถานท ฝ กอบรมโดย เฉพาะท ได มาตรฐาน พร อม เคร องม ออ ปกรณ ท ท นสม ย ๓. บ คลากรได ร บการส งเสร ม พ ฒนาความร ในระด บท ส งข น โดย ให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ - ม สถานท ฝ กอบรมโดย เฉพาะท ได มาตรฐาน (อย าง น อย ๑ แห ง) ตนเอง เพ อให เก ดท กษะและความช านาญ - ปร บปร ง/ก อสร างสถานท ฝ กอบรมท ม เคร องม ออ ปกรณ ท ได ร บมาตรฐาน ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - จ านวนบ คลากรท ได ร บ การส งเสร มและพ ฒนาฯ แรงเสร ม บ คลากรม ความร ความสามารถในสายงาน ม พ ฒนาบ คลากรโดยเฉพาะ ผ บร หารให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากร ม ว ทยากรจากภายนอกมาถ ายทอดให แก บ คลากร - การจ ดท าก จกรรมคล งสมองเจ าท า - การจ ดท าก จกรรมพ พ ธภ ณฑ เจ าท า ออนไลน - โครงการจ ดท าก จกรรมตลาดน ดความร แรงต าน ไม ม ว ทยากรม ออาช พภายใน ในแต ละสายงาน ไม ม ศ นย ฝ กอบรมความร (สถานท อ ปกรณ และ เคร องม อท ท นสม ย) เจ าหน าท HR ขาดความช านาญงานเฉพาะด าน

15 ๑๒ ย ทธศาสตร ท ๙ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรมน ษย ตามหล กค ณธรรม/หล กธรรมาภ บาล ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ความพ งพอใจของบ คลากร ขน. ท ม ต อระบบการบร หารฯ - ร อยละของความพ งพอใจท ม ต อระบบฯ - ออกแบบส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากร ขน. ท ม ต อระบบฯ ๒. จ านวนข อร องเร ยนท ลดลงในเร องการ บร หารงานบ คคล - ร อยละของข อร องเร ยนท ลดลง เท ยบก บป ท ผ านมา - น าผลส ารวจมาว เคราะห และ ปร บปร ง/พ ฒนาระบบ - ต งคณะท างานพ จารณา กล นกรองผลการประเม นของ ๓.ม จ ตส าน กต อสถาบ นชาต ศาสนา และ พระมหากษ ตร ย แรงเสร ม ม หล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท ช ดเจน ตามท กพ. ก าหนด พรบ. ข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการพ ท กษ ระบบค ณธรรม ภาคประชาชนให ความคาดหว งในการเปล ยนแปลงใน การพ ฒนาฯ - ร อยละความส าเร จในการจ ด ก จกรรมเสร มสร างจ ตส าน กต อ สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ผ ปฏ บ ต งาน -โครงการจ ดก จกรรมเสร มสร าง จ ตส าน กต อสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย แรงต าน ม การแทรกแซงในเร องการบร หารงานบ คคล ว ฒนธรรมขององค กรท ข ดต อการพ ฒนาระบบฯ (การไม ยอมร บการเปล ยนแปลง)

16 ๑๓ ย ทธศาสตร ท ๑๐ : การพ ฒนาแนวทางการบร หารอาช พให เหมาะสมก บความร บผ ดชอบและความสามารถของ บ คคล ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ม ค ม อความก าวหน าสายงาน - ความส าเร จของการจ ดท า ค ม อความก าวหน าในสายงาน ๒. ม ค ม อ Competency ตาม สาย งานของกรม ๓. บ คลากรของกรมได ร บการฝ กอบรม การพ ฒนาศ กยภาพเฉพาะทางตาม ท ศทางหล กการประเม นสมรรถนะ (Competency) แรงเสร ม กพ. ได ก าหนดความก าวหน าของต าแหน งไว ใน มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ม ระบบการประเม นในเร องการเล อนข น/เล อน ต าแหน ง - ระด บความส าเร จในการ จ ดท า ระบบการประเม นสมรรถนะ (Competency) ของ ในส งก ด - ร อยละของบ คลากรท ได ร บ การฝ กอบรม - จ ดท าแบบส ารวจความต องการ ของกล มสายงาน - จ ดต งคณะท างานจ ดท าค ม อ ความก าวหน าในสายงาน - จ ดประช มเช งปฏ บ ต (Workshop) - จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ ( Workshop ) - ต งคณะท างานจ ดท าค ม อ Competencyและด าเน นการ ว เคราะห และจ ดท าระบบการ ประเม นสมรรถนะ ( Competency) ของใน ส งก ด - จ ดท าแผนการฝ กอบรมการพ ฒนา ศ กยภาพเฉพาะทางตามท ศทาง หล กการประเม นสมรรถนะ (Competency) ของ ประจ าป - ด าเน นการฝ กอบรมตามแผนการ พ ฒนาฯ แรงต าน ความหลากหลายของสายงาน ภายในกรมม มากกว า ๕๐ สายงาน ม ต าแหน งว างแต ไม สามารถสรรหาบ คคลมาด ารง ต าแหน งได อย างเหมาะสม (ว ฒ ขาดแคลน) ขาดหล กเกณฑ และการวางแผนท ช ดเจน ขาดแผนพ ฒนาบ คคล

17 ๑๔ ย ทธศาสตร ท ๑๑ การพ ฒนาความสามารถของบ คลากร HR ให เป นม ออาช พ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - ร อยละของจ านวนบ คลากรด าน HR ท เข าร บการประเม น - รายงานแสดงระด บความร ความ สามารถของบ คลากร ด าน HR บ คลากรด าน HR ๑. บ คลากรด าน HR ใน องค กร ร ถ งระด บ ความสามารถของ บ คลากรด าน HR ๒.ม ค ม อการปฏ บ ต งานของ บ คลากรด าน HR เพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน ๓.ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรด าน HR ๔.บ คลากรด าน HR เข า ฝ กอบรมหร อส มมนา หร อด งาน ก บต างๆเพ อ ใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน - ร อยละของความส าเร จการจ ดท า ค ม อการปฏ บ ต งานของ HR - ร อยละของจ านวนผ เข าร วม แลกเปล ยนเร ยนร - ร อยละของจ านวนบ คลากรด าน HR ท เข าร บการอบรม - จ ดให ม การประเม นสมรรถนะบ คลากร ด าน HR ในองค กร เพ อให ร ถ งระด บ ความสามารถของ - จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานของบ คลากร ด าน HR - จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรด าน HR ด วยก น - จ ดบ คลากรด าน HR เข าฝ กอบรมหร อ ส มมนา หร อด งาน ก บต างๆ แรงเสร ม ๑. ก.พ. ให การสน บสน น อบรมให ความร แก บ คลากรด าน HR ในองค กร ๒. ม กฎ ระเบ ยบ และค ม อสามารถใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน ๓. ผ บร หารขององค กรให ความส าค ญและสน บสน น บ คลากรด าน HR เป นอย างด แรงต าน ๑. นโยบายการจ าก ดอ ตราก าล งของภาคร ฐ ท าให บ คลากรด าน HR ม ภาระหน าท มาก ๒. นโยบายม การเปล ยนแปลงบ อย เน องจากม การ เปล ยนร ฐบาล ๓. กฎ ระเบ ยบ บางประการไม สามารถปฏ บ ต ตาม ได อย างสมบ รณ เน องจากขาดความช ดเจน ๔. งบประมาณในการด าเน นงานด าน HR ม จ านวน จ าก ด รายละเอ ยดแผนปฎ บ ต การของแผนพ ฒนาด านการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมเจ าท า (กรมการ ขนส งทางน าและพาณ ชยนาว เด ม) ป ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ ฉบ บปร บปร ง สผง. ได ด าเน นการแล วเสร จและท าน อจท. ได ให ความเห นชอบ เม อว นท ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓ และส งมอบให คณะท างานฯ หมวด ๕ เพ อด าเน นการต อไปแล ว ๒.๗ คณะท างานหมวด ๕ ได ม การประช มเม อว นท ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๓ เพ อพ จารณาจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ตามแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (ฉบ บปร บปร ง), แผนการ สร างความก าวหน าของบ คลากรประจ าป ๒๕๕๓ และแผนการสร างความผาส กและความพ งพอใจของบ คลากร กรมเจ าท าประจ าป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รวมท งแผนปฏ บ ต การสร างความผาส กและความพ งพอใจของบ คลากร กรมเจ าท า

18 ๑๕ ประจ าป ๒๕๕๓ และท าน อจท. ได ให ความเห นชอบเม อว นท ๑ เม.ย. ๒๕๕๓ และได ม การแจ งเว ยนใน ส งก ดเพ อร บทราบแผนฯ และด าเน นการในส วนท เก ยวข อง ตลอดจนการเผยแพร ลงในเว บไซด ของกรมฯ ด วยแล ว ท งน ได ด าเน นการรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ตามแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (ฉบ บปร บปร ง) ให แก สผง. และ สผง. ได น าเสนอท าน อจท. เพ อทราบแล ว 2.8 ในงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมฯ ได จ ดการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนและจ ดท าแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล (ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๕) ในว นท ๑ ๒ ธ นวาคม ๒๕๕๓ เพ อให การด าเน นการวางแผน กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการในป งบประมาณ ๒๕๕๔ เป นไปตามเกณฑ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ก อนส งให คณะท างาน หมวด ๕ พ จารณาจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป ๒๕๕๔ โดยม ผ ท เก ยวข องเข าร วมประช มเช งปฎ บ ต การ ประกอบด วย ผอ.ส าน ก/กอง ห วหน าสาขา และเจ าหน าท ผ ท เก ยวข องจาก ในส งก ด รวมประมาณ ๑๐๐ คน ท ประช มได พ จารณาทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความสอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๕) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ งตามเกณฑ กระบวนการวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล จะต องครอบคล มประเด นการวางแผนและบร หาร ก าล งคน แผนพ ฒนาบ คลากร แผนการบร หารทร พยากรบ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งในสายงานหล ก แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยในท ประช มได ร วมก นพ จารณาก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ และประเด นย ทธศาสตร ของแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลเพ มเต ม ด งน พ จารณาว ส ยท ศน และพ นธก จของกรมเจ าท าถ ายทอดส ว ส ยท ศน และพ นธก จของแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ด งน ว ส ยท ศน พ นธก จ บ คลากรกรมเจ าท าม ค ณภาพ ค ณธรรม ธรรมาภ บาล และม ความส ข ๑) พ ฒนาและวางระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความท นสม ย โปร งใส และม ประส ทธ ภาพ ๒) พ ฒนาและส งเสร มให บ คลากรม สมรรถนะส งและการท างานท ท นสม ย ๓) สร างกลไกท สน บสน นค ณภาพช ว ตและสว สด การท ด พ จารณาประเด นย ทธศาสตร ใหม ให ม ความกระช บ ๔ ด าน ได แก ด านการวางแผน, ด านการ พ ฒนา, ด านการส งเสร ม และด านการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช จากน นก าหนดเป าประสงค ต วช ว ด และก จกรรม/โครงการ ให ครอบคล มประเด นการวางแผนและบร หารก าล งคน, แผนพ ฒนาบ คลากร, แผนการ บร หารทร พยากรบ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งในสายงานหล ก, แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ด งน ๑) เปร ยบเท ยบประเด นย ทธศาสตร เด มส การจ ดกล มย ทธศาสตร ใหม เด ม ย ทธศาสตร ท ๑ : การวางแผนก าล งคนท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จขององค กร ย ทธศาสตร ท ๔ : การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ จท. ใหม ย ทธศาสตร ท ๑ การวางแผนบร หารและพ ฒนา ทร พยากรบ คคลท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร และภารก จขององค กร

19 ๑๖ เด ม ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งานให เก ดความเป นธรรม ย ทธศาสตร ท ๖ : การพ ฒนาแนวทางการให รางว ลและการ ยกย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ ย ทธศาสตร ท ๙ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรมน ษย ตามหล กค ณธรรม/หล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๑๐ : การพ ฒนาแนวทางการบร หารอาช พให เหมาะสมก บความร บผ ดชอบและความ สามารถของบ คคล ย ทธศาสตร ท ๑๑ : การพ ฒนาความสามารถของบ คลากร HR ให เป นม ออาช พ ย ทธศาสตร ท ๗ : การเสร มสร างขว ญก าล งใจให แก บ คลากร ในการปฏ บ ต ราชการ ย ทธศาสตร ท ๘ : ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ย ทธศาสตร ท ๓ : การพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากรมน ษย ย ทธศาสตร ท ๕ : การน า IT มาใช เพ มประส ทธ ภาพในการ บร หารทร พยากรมน ษย ใหม ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาระบบบร หาร ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ เป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และเสร มสร างขว ญก าล งใจในการ ปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๔ การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) มาใช เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากร บ คคล ๒) สร ปการพ จารณาประเด นย ทธศาสตร ใหม และการก าหนดเป าประสงค เพ อตอบสนองประเด น การพ จารณาท ส าค ญได ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ตอบสนองประเด นการตรวจ ด านการวางแผน ๑. การวางแผนบร หาร และพ ฒนาทร พยากร บ คคลท เหมาะสมและ สอดคล องก บย ทธศาสตร และภารก จขององค กร ๑.๑ เพ อให ม การวางแผนก าล งคนท เหมาะสม และสอดคล องก บภารก จของกรมฯ ๑.๒ เพ อให ม การพ ฒนาบ คลากรท ม ท กษะและ สมรรถนะส ง ๑.๓ เพ อให ม การเพ มข ดสมรรถนะของบ คลากร (training roadmap) ๑.๔ เพ อให ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของกรมฯ - การวางแผนและบร หารก าล งคน - แผนการบร หารทร พยากร บ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะ ส งในสายงาน ด านการพ ฒนา ๒. การพ ฒนาระบบ บร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ เป นไป ตามหล กธรรมาภ บาล ๒.๑ เพ อให ม การพ ฒนาระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งานให เก ดความเป นธรรม ๒.๒ เพ อให ม การพ ฒนาแนวทางการให รางว ล และการยกย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ - แผนพ ฒนาบ คลากร

20 ๑๗ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ตอบสนองประเด นการตรวจ ๒.๓ เพ อให ม การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากร บ คคลตามหล กค ณธรรม/หล กธรรมาภ บาล ๒.๔ เพ อให ม การพ ฒนาแนวทางการบร หาร อาช พให เหมาะสมก บความร บผ ดชอบและ ความ สามารถของบ คคล ๒.๕ เพ อให ม การพ ฒนาความสามารถของ บ คลากร HR ให เป นม ออาช พ ด านการส งเสร ม ๓. ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และ เสร มสร างขว ญก าล งใจใน การปฏ บ ต งาน ด านการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ๔. การน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ (IT) มาใช เพ มประส ทธ ภาพใน การบร หารทร พยากรบ คคล ๓.๑ เพ อให ม การส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ๓.๒ เพ อให ม การเสร มสร างขว ญก าล งใจให แก บ คลากรในการปฏ บ ต ราชการ ๔.๑ เพ อให ม ระบบฐานข อม ลบ คคล (DPIS) เพ อ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากร บ คคล - การวางแผนและบร หารก าล งคน - แผนการบร หารทร พยากร บ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะ ส งในสายงาน - แผนพ ฒนาบ คลากร - แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ท าน อจท. ให ความเห นชอบในแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ฉบ บปร บปร งประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ เม อว นท 28 ธ นวาคม 2554 ท ายบ นท ก สผง. กผ. ท คค 0314/524 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2554 และได มอบหมายให คณะท างานหมวด ๕ และ น าไปพ จารณา จ ดท าแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการด าเน นงานตามแผนต อไป แล ว ซ ง ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ แล ว เสร จ เสนอท าน รจท.บร. (ประธานคณะท างานหมวด 5) น าเสนอท าน อจท. ให ความเห นชอบแล ว เม อว นท 31 ม นาคม 2554 ท ายบ นท ก รจท.บร. ท 26/ ลงว นท 31 ม นาคม สร ปรายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ได ด งน 1) ย ทธศาสตร ท 1 : การวางแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร และภารก จของกรม 1.1) โครงการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง - กจ. ได ด าเน นการส ารวจโครงสร างอาย ข าราชการล วงหน าในระยะเวลา 5 ป แล วเสร จ และได ด าเน นการว เคราะห ความต องการอ ตราก าล งคนในช วงระยะเวลา 3 ป ข างหน าแล ว 1.2) โครงการพ ฒนาศ กยภาพเฉพาะทางตามท ศทางหล กสมรรถนะของงานต างๆ - อย ระหว างด าเน นการน าเข า อ.ก.พ. กรม เพ อพ จารณา

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8

~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8 ~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความ ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8 ~ 2 ~ แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information