แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)"

Transcription

1 แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5

2 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต งแต ในอด ตจนถ งป จจ บ น ท งการขนส งในแม น า ล าคลอง และทางทะเล เน องจากม ต นท นการขนส งท ต า แต เน องจากป จจ บ นการคมนาคมขนส งทางบกได ร บ ความสะดวกรวดเร วข น ท าให ปร มาณการขนส งทางน าลดลงบ าง อย างไรก ตามย งม ประชาชนใช การขนส งทาง น าเพ อการส ญจรและขนส งส นค าอย เน องจากป ญหาการจราจรทางบกแออ ด ค บค ง อ กท งป ญหาราคาน าม น เช อเพล งม แนวโน มส งข นประกอบก บประเทศไทยประสบป ญหาก บการขาดด ลการค าทางทะเลเป นอย างมาก และต อเน อง ร ฐบาลจ งม นโยบายในการพ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ท งภายในและระหว าง ประเทศ ตลอดจนพ ฒนาท าเร อน าล กบร เวณพ นท ภาคใต พ ฒนาท าเร อช มชน และกองเร อไทย เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพและข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ รวมท งส งเสร มการลดการใช พล งงานในภาคขนส ง เช อมโยงประต การค าใหม และสน บสน นการท องเท ยว กรมเจ าท า ม อ านาจหน าท หล กในการควบค ม ก าก บ ด แล และบร หารงานเก ยวก บการคมนาคม ขนส งทางน าโดยท วไปให สอดคล องตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต อ นได แก การเด นเร อ การ ล าเล ยงขนส งทางน า การน าร อง การจดทะเบ ยนเร อ การใช เร อหร อพาหนะอ นทางน าท กประเภท การ ปร บปร งด แลร กษาแม น าล าคลองหร อเส นทางน าโดยท วไปให สามารถเป นเส นทางล าเล ยงขนส งหร อใช เด นเร อส ญจรไปมาร วมก นเป นทางสาธารณะ ส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทยและ ก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ งและปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน น ภาคการส งออกเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข น รวมท งด แลเก ยวก บส งแวดล อมทางน าให อย ใน สภาพด ปราศจากมลภาวะ และด าเน นการตามพระราชบ ญญ ต การเด นเร อในน านน าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม รวมท งด าเน นการให เป นไปตามอน ส ญญาระหว างประเทศ ค อ ข อตกลงขององค การ ระหว างประเทศท ประเทศไทยเข าร วมเป นภาค สมาช ก นอกจากน ย งม หน าท ส าค ญในการพ ฒนางานด าน การขนส งทางน าอ นๆ ท ส าค ญของประเทศ กล าวค อการพ ฒนาท าเร อหร อสถาน ขนส งทางน า การพ ฒนา ร องน าทางเด นเร อด วยการข ดลอกและก อสร างเข อนก นทรายและก นคล น เข อนป องก นตล งพ ง การวาง เคร องหมายบ งค บร องน าทางเด นเร อ การจ ดท าแผนท ร องน าต างๆ การควบค มป องก นการล วงล าล าน า และการผล ตบ คลากรประจ าเร อท กระด บช นให ได มาตรฐานสากลและเพ ยงพอต อความต องการของ ประเทศ ในการน เพ อให กรมเจ าท าม แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความสอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕5 ๒๕๕8) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕5 รวมท ง ครอบคล มประเด นการวางแผนและบร หารก าล งคน แผนพ ฒนาบ คลากร แผนการบร หารทร พยากร บ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งในสายงานหล กแผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ส าน กแผนงานจ งได จ ดท าแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ ๒๕๕5 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร งประจ าป ๒๕๕5) เพ อให ในส งก ดกรมเจ าท าท เก ยวข องได ด าเน นการตามแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลน ต อไป

3 สารบ ญ หน า ค าน า ๑. บทน า ๑-4 ๒. ผลการด าเน นงานท ผ านมา 4-22 ๓. การทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ ๒๕๕5-๒๕๕8 (ปร บปร งป งบประมาณ ๒๕๕5) 23 34

4 ๑. บทน า แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ ๒๕๕5 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส บเน องจากคณะร ฐมนตร ในการประช มเม อว นท ๒๘ ม ถ นายน ๒๕๔๘ ได เห นชอบค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐมาใช ตามข อเสนอของส าน กงาน ก.พ.ร. เพ อเป นเคร องม อผล กด นให การพ ฒนาระบบราชการม ประส ทธ ภาพและเก ดความย งย นของระบบการยกระด บค ณภาพมาตรฐานของภาคร ฐต อไป โดยใน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ได ก าหนดต วช ว ด ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เป น ต วช ว ดบ งค บในม ต ด านการพ ฒนาองค การ ต วช ว ดท ๑๔ ในระด บกรม ต อมาในป ๒๕๕๓ ได เปล ยนแปลงเป น ต วช ว ดท ๑๕ และเป นต วช ว ดน เป นต วช ว ดเด ยวก นก บต วช ว ดท ๑๑ ตามค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และในป ๒๕๕๔ เป นต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของกรมเจ าท า ซ งส าน กงาน ก.พ.ร. ได ส งเสร มให ม การพ ฒนาระบบ ราชการมาอย างต อเน อง เพ อให ม การปร บปร งการท างาน ยกระด บการบร หารจ ดการ โดยน าเทคน คและ เคร องม อบร หารจ ดการสม ยใหม มาใช เช น การลดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต ราชการ การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ เป นต น และตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนดในป ๒๕๕๒ ในหมวด ๒ การ วางแผนเช งย ทธศาสตร ก าหนดให ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ คณะร ฐมนตร ได ม มต ในการประช มเม อว นท ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห นชอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๕) ตามท ส าน กงาน ก.พ.ร.เสนอ ซ งแผนย ทธศาสตร พ ฒนาระบบราชการ ไทยฯ ในประเด นย ทธศาสตร ท ๓ ว าด วยการม งส การเป นองค การท ม ข ดสมรรถนะส ง บ คลากรม ความพร อมและ ความสามารถในการเร ยนร ค ดร เร ม เปล ยนแปลง และปร บต วได อย างเหมาะสมต อสถานการณ ต าง ๆ นอกจากน ป จจ บ นเป นย คเศรษฐก จท เน นองค ความร (Knowledge Economy) ซ งองค การต องเผช ญภาวะ ของการแข งข นท ร นแรงย งข น และเพ อความอย รอดขององค การ ท าให องค การต องตระหน กถ งความส าค ญในเร อง ของ การบร หารจ ดการคนในองค กร มากย งข น ซ งองค กรสม ยใหม ท งภาคร ฐและภาคเอกชนถ อว าทร พยากร บ คคลอ นเป นทร พย ส น (Asset) ขององค กรน น ม สภาพเป น ท น หร อ ท นมน ษย (Human Capital) ซ งม ความส าค ญย งต อการบร หารและการสร างค ณค า (Value Creation) และสร างความได เปร ยบในการแข งข น (Competitive Advantage)ให ก บองค กร ภายใต ระบบการบร หารส นทร พย ท จ บต องไม ได หมายถ ง การบร หารท น มน ษย ท นสารสนเทศ และท นความร ห วใจส าค ญของการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ค อ ส วนราชการจะต องจ ดท า แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (Strategic Human Resource Management Plan) ท ม งเน นให เก ดผล ต อความส าเร จตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลถ อเป น กระบวนการเช อมโยงและสร างความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ระหว างการบร หารทร พยากรบ คคลก บเป าหมาย ย ทธศาสตร ของส วนราชการ โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เร มจากการว เคราะห สถานภาพ การบร หารทร พยากรบ คคล (HRM) ความคาดหว งของผ ม ส วนได เส ย จ ดอ อน จ ดแข งของ HRM และจ ดท า ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด และแผนงานโครงการ

5 ๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จะม เน อหาย ดโยงอย ก บมาตรฐานความส าเร จด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (Standard for Success) ซ งหมายถ ง ผลการบร หารราชการด านการบร หารทร พยากรบ คคลซ ง เป นเป าหมายส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล โดยส าน กงาน ก.พ. ได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จไว ๕ ม ต ส าหร บเป นแนวทางแก ส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลให เป นไปตามกรอบมาตรฐานด งกล าว HR Scorecard ในภาคร ฐม องค ประกอบท งหมด ๔ ส วน ได แก ๑. มาตรฐานความส าเร จ หมายถ ง เป าหมายส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล ๒. ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จ หมายถ ง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการด าเน นการ ต างๆ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการท จะท าให บรรล มาตรฐานความส าเร จ ๓. มาตรว ดหร อต วช ว ดความส าเร จ ในการด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๔. ผลการด าเน นงาน ท ส วนราชการใช เป นหล กฐานในการประเม นว าได ด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลบรรล ตามมาตรฐานความส าเร จ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล มาตรฐาน ความส าเร จ ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ค ณภาพช ว ต: ความสมด ลระหว างช ว ต และการท างาน ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล รายละเอ ยดในแต ละม ต ม ด งน ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) หมายถ ง การท ส วนราชการม แนวทางและว ธ การบร หารทร พยากรบ คคลด งต อไปน (๑) ส วนราชการม นโยบาย แผนงานและมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งม ความ สอดคล องและสน บสน นให ส วนราชการบรรล พ นธก จ เป าหมายและว ตถ ประสงค ท ต งไว (๒) ส วนราชการม การวางแผนและบร หารก าล งคนท งในเช งปร มาณและค ณภาพ กล าวค อ ก าล งคนม ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสมสอดคล องก บการบรรล ภารก จและความจ าเป นของส วนราชการท งใน ป จจ บ นและในอนาคต ม การว เคราะห สภาพก าล งคน(Workforce Analysis) สามารถระบ ช องว างด านความ ต องการก าล งคนและม แผนเพ อลดช องว างด งกล าว

6 ๓ (๓) ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อด งด ดให ได มา พ ฒนาและร กษาไว ซ งกล มข าราชการ และผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะหร อสมรรถนะส ง ซ งจ าเป นต อ ความคงอย และข ดความสามารถในการแข งข นของส วนราชการ (Talent Management) (๔) ส วนราชการม แผนการสร างและแผนการพ ฒนาผ บร หารท กระด บ รวมท งม แผนสร าง ความต อเน องในการบร หารราชการ นอกจากน ย งรวมถ งการท ผ น าปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และสร างแรงบ นดาล ใจให ก บข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ท งในเร องของผลการปฏ บ ต งานและพฤต กรรมในการท างาน ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน (๑) ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ เช น การสรรหา ค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การพ ฒนาการเล อนข นเล อนต าแหน ง การโยกย าย และก จกรรมด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลอ นๆ ม ความถ กต องและท นเวลา (Accuracy and Timeliness) (๒) ส วนราชการม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย และน ามาใช ประกอบการต ดส นใจและการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการได จร ง (๓) ส ดส วนค าใช จ ายส าหร บก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลต องบประมาณ รายจ ายของส วนราชการ ม ความเหมาะสม และสะท อนผล ตภาพของบ คลากร (HR Productivity) ตลอดจน ความ ค มค า (Value for Money) (๔) ม การน าเทคโนโลย และเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในก จกรรมและกระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลของส วนราชการ เพ อปร บปร งการบร หารและการบร การ (HR Automation) ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วน ราชการ ก อให เก ดผลด งต อไปน (๑) การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งานซ งจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จของ ส วนราชการ (๒) ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากร ผ ปฏ บ ต งาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (๓) การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งส งเสร มให ม การ แบ งป นแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและความร (Development and Knowledge Management) เพ อพ ฒนา ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานให ม ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บการบรรล ภารก จและเป าหมายของส วนราชการ (๔) การม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management)ท เน นประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและความค มค า ม ระบบหร อว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท สามารถจ าแนกความแตกต างและ จ ดล าด บผลการปฏ บ ต งานของข าราชการและผ ปฏ บ ต งานซ งเร ยกช ออ นได อย างม ประส ทธ ผล นอกจากน ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความเข าใจถ งความเช อมโยงระหว างผลการปฏ บ ต งานส วนบ คคลและผลงานของ ท มงานก บความส าเร จหร อผลงานของส วนราชการ

7 ๔ ม ต ท ๔ ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) หมายถ ง การท ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะน าไปส การ พ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ ด งน (๑) ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างานตลอดจนม การน าเทคโนโลย การส อสารเข ามาใช ในการบร หารราชการและการให บร การ แก ประชาชน ซ งจะส งเสร มให ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานได ใช ศ กยภาพอย างเต มท โดยไม ส ญเส ยร ปแบบการใช ช ว ตส วนต ว (๒) ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาคบ งค บตาม กฎหมาย ซ งม ความเหมาะสมสอดคล องก บความต องการและสภาพของส วนราชการ (๓) ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วนราชการก บข าราชการและ บ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และในระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง ม ต ท ๕ ความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) หมายถ ง การท ส วนราชการจะต อง (๑) ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล ตลอดจนการด าเน นการด านว น ยโดยค าน งถ งหล กความสามารถและผลงาน หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรมและหล ก ส ทธ มน ษยชน (๒) ม ความโปร งใสในท กกระบวนการของการบร หารทร พยากรบ คคล ท งน จะต องก าหนดให ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคลแทรกอย ในท กก จกรรมด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วน ราชการ กล าวโดยสร ปการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล และการว ดผลโดยใช เคร องม อ HR Scorecard จะเป นประโยชน อย างย งต อการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล เพ มประส ทธ ผล การบรรล เป าหมายของ และช วยเสร มสร างการม ส วนร วมจากท กฝ าย ๒. ผลการด าเน นงานท ผ านมา ๒.๑ จากตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ตามโครงการ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดในป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๓ ในหมวด ๒ การ วางแผนเช งย ทธศาสตร ก าหนดให ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล อย างน อยต องครอบคล มในด านต าง ๆ - การวางแผนและบร หารก าล งคน - การบร หารทร พยากรบ คคลท ม ท กษะหร อสมรรถนะส ง - การจ ดระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล นอกจากน ควรครอบคล มการบร หารทร พยากรบ คคลในด านอ นๆ ด วย เช น - การปร บปร งระบบงาน โดยม งเน นให เก ดการมอบอ านาจการต ดส นใจให แก บ คลากรมากข น เก ด ความคล องต วในการปฏ บ ต งาน และการม ส วนร วมของบ คลากรในการบร หารจ ดการ

8 ๕ - การปร บปร งระบบการยกย อง ชมเชย โดยม งเน นให สอดคล องก บประส ทธ ภาพการท างานท ต องการให เก ดข น - การปร บปร งระบบสรรหา ค ดเล อก และการร กษาบ คลากร - การปร บปร งการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานตาม แผนปฏ บ ต งานอย างได ผลด ท งน การด าเน นการวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องตามการพ ฒนา ระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ( HR Scorecard) ในม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ซ งการจ ดท าแผน กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป นกระบวนการแรกท ส าค ญท ส ดท จะสร างความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ระหว างการบร หารทร พยากรบ คคลก บเป าหมายย ทธศาสตร ขององค การ นอกจากน ย งเป นการเพ มบทบาทของงาน บร หารทร พยากรบ คคลจากการม งเน นเพ ยงงานประจ า ซ งเป นงานในเช งร บมาเป นการวางแผนในเช งร ก เพ อหา แนวทางปฏ บ ต ว าก จกรรมต าง ๆ ท บร หารทร พยากรบ คคลด าเน นการอย เช น การวางแผนอ ตราก าล ง การพ ฒนาบ คลากร การจ ดสว สด การ จะสามารถช วยให บรรล ผลส มฤทธ ตามประเด นย ทธศาสตร ท ก าหนดไว ได ๒.๒ กรมฯ ได ม ค าส งท ๙/๒๕๕๒ ลงว นท ๗ มกราคม ๒๕๕๒ แต งต งคณะท างานเพ อด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ประกอบด วยคณะท างานฯ หมวด ๑-๗ โดยในส วนของหมวด ๒ การวางแผนเช งย ทธศาสตร ได ร บมอบหมายให ด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ ด านการ บร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ ซ งคณะท างานฯ หมวด ๒ ประกอบด วย ๑) ผ อ านวยการกองว ชาการและวางแผน ประธานคณะท างาน ๒) ผ แทนส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า คณะท างาน ๓) ผ แทนส าน กส ารวจและว ศวกรรม คณะท างาน ๔) ผ แทนส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว คณะท างาน ๕) ผ แทนส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า คณะท างาน ๖) ผ แทนศ นย ฝ กพาณ ชย นาว คณะท างาน ๗) ผ แทนกองทะเบ ยนเร อ คณะท างาน ๘) ผ แทนส าน กมาตรฐานเร อ คณะท างาน ๙) ผ แทนกองคล ง คณะท างาน ๑๐) ผ แทนส าน กกฎหมาย คณะท างาน ๑๑) ผ แทนกองน าร อง คณะท างาน ๑๒) ผ แทนส าน กเลขาน การกรม คณะท างาน ๑๓) ผ แทนกองก จการระหว างประเทศ คณะท างาน ๑๔) ผ แทนกล มตรวจสอบภายใน คณะท างาน ๑๕) ผ แทนกล มพ ฒนาระบบบร หาร คณะท างาน ๑๖) นางชน นทร วรวนาวงศ คณะท างานและเลขาน การ ๑๗) เจ าหน าท ฝ ายว ชาการและวางแผน คณะท างานและ ผ ช วยเลขาน การ

9 ๖ ๒.๓ กรมฯ ได เช ญว ทยากรท ม ความร ความช านาญและประสบการณ เก ยวก บการวางแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคลว ทยากร ค อ อาจารย บวรน นท ทองก ลยา ซ งเคยเป นบ คลากรด าน Human Resource โดยด ารงต าแหน ง Human Resource Manager, เป นท ปร กษาโครงการพ ฒนา Competency และ ระบบ Performance Management ให ก บบร ษ ทรถไฟฟ ามหานคร, พ ฒนาระบบ HR Work System & Corporate Culture ก บ BSL Leasing ในเคร อธนาคารกร งเทพ และท ปร กษาระบบ Core Competency มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นต น ท งน เพ อให กรมเจ าท า (กรมการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว เด ม) ม แผน กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลมาด าเน นงานให บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการฯของกรม โดย บ คลากรม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฎ บ ต งานให บรรล ตามเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และม การน าแผนกล ย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ไปปฎ บ ต และพ ฒนาการบร หารจ ดการบ คลากรท จะน าให ส วนราชการ/กรมฯ ไปส องค กรแห งความเป นเล ศได ๒.๔ กรมฯ ได จ ดให ม การประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การเม อว นท ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซ งผ เข าร วมส มมนา ประกอบด วยคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ/แผนกลย ทธ, แผนบร หารความเส ยงและข อตกลงค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ (แผนกลย ทธ ) ระด บส าน ก/กอง และเช อมโยงลงส ระด บบ คคล ตามค าส งท ๑๕/๒๕๕๒ ลงว นท ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ แต งต งคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ/แผนกลย ทธ, แผนบร หารความเส ยง และ ข อตกลงค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (แผนกลย ทธ ) ระด บส าน ก/กอง และเช อมโยงลงส ระด บบ คคล รวมท ง ผ บร หารระด บส ง และผ บร หารระด บกลาง โดยคณะท างานเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ/ แผนกลย ทธ, แผน บร หารความเส ยง และข อตกลงค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (แผนกลย ทธ ) ระด บส าน ก/กอง และเช อมโยงลงส ระด บบ คคล ประกอบด วยผ แทนจากในส งก ด และผ เก ยวข องประกอบด วย ๑) ผ อ านวยการกองว ชาการและวางแผน ประธานคณะท างาน ๒) ผ แทนส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า ๒ ท าน คณะท างาน ๓) ผ แทนส าน กส ารวจและว ศวกรรม ๒ ท าน คณะท างาน ๔) ผ แทนศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ๒ ท าน คณะท างาน ๕) ผ แทนส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ๒ ท าน คณะท างาน ๖) ผ แทนส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า ๒ ท าน คณะท างาน ๗) ผ แทนกองว ชาการและวางแผน ๒ ท าน คณะท างาน ๘) ผ แทนกองทะเบ ยนเร อ ๒ ท าน คณะท างาน ๙) ผ แทนกองน าร อง ๒ ท าน คณะท างาน ๑๐) ผ แทนกองคล ง ๒ ท าน คณะท างาน ๑๑) ผ แทนส าน กมาตรฐานเร อ ๒ ท าน คณะท างาน ๑๒) ผ แทนส าน กกฎหมาย ๒ ท าน คณะท างาน ๑๓) ผ แทนกล มตรวจสอบภายใน ๒ ท าน คณะท างาน ๑๔) ผ แทนกล มพ ฒนาระบบบร หาร ๒ ท าน คณะท างาน ๑๕) ผ แทนส าน กงานเลขาน การกรม ๒ ท าน คณะท างาน ๑๖) ผ แทนกองก จการระหว างประเทศ ๒ ท าน คณะท างาน ๑๗) ผ แทนส าน กงานการขนส งทางน าท ๑ ๗ แห งละ ๒ ท าน คณะท างาน ๑๘) นางชน นทร วรวนาวงศ เลขาน การคณะท างาน ๑๙) นางสาวอ จฉรา ไวยราบ ตร ผ ช วยเลขาน การคณะท างาน ๒๐) นายป นพงษ เข มทอง ผ ช วยเลขาน การคณะท างาน

10 ๗ ๒.๕ ในงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมฯ ได ม ค าส งท ๑๓/๒๕๕๓ ลงว นท ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ แต งต ง คณะท างานเพ อด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมเจ าท า โดยคณะท างานหมวด ๒ ม องค ประกอบเด ยวก บป ๒๕๕๒ ประกอบด วยผ แทนจากกอง/ส าน ก/ศ นย ด งน ๑) ผ อ านวยการส าน กแผนงาน ประธานคณะท างาน ๒) ผ แทนส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า คณะท างาน ๓) ผ แทนส าน กว ศวกรรม คณะท างาน ๔) ผ แทนส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว คณะท างาน ๕) ผ แทนส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า คณะท างาน ๖) ผ แทนศ นย ฝ กพาณ ชย นาว คณะท างาน ๗) ผ แทนส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ คณะท างาน ๘) ผ แทนส าน กมาตรฐานเร อ คณะท างาน ๙) ผ แทนกองคล ง คณะท างาน ๑๐) ผ แทนส าน กกฎหมาย คณะท างาน ๑๑) ผ แทนส าน กน าร อง คณะท างาน ๑๒) ผ แทนส าน กเลขาน การกรม คณะท างาน ๑๓) ผ แทนกองก จการระหว างประเทศ คณะท างาน ๑๔) ผ แทนกล มตรวจสอบภายใน คณะท างาน ๑๕) ผ แทนกล มพ ฒนาระบบบร หาร คณะท างาน ๑๖) นางชน นทร วรวนาวงศ คณะท างานและเลขาน การ ๑๗) เจ าหน าท กล มนโยบายและแผนงาน คณะท างานและ ผ ช วยเลขาน การ ๒.๖ นอกจากน นในป งบประมาณ ๒๕๕๓ กรมเจ าท าได จ ดให ม โครงการยกระด บมาตรฐานการพ ฒนา ระบบราชการตามเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ โดยได ลงนามในส ญญาจ างท ปร กษาจาก มหาว ทยาล ยขอนแก นเม อว นท ๒๘ ธ นวาคม ๒๕๕๒ โดยในส วนของแผนกลย ทธ ทร พยากรบ คคลได จ ดให ม การ ประช มวางกรอบแผนกลย ทธ ทร พยากรบ คคลเม อว นท ๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ และทบทวนแผนกลย ทธ ทร พยากร บ คคล (ป ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ในว นท ๑๐ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ ซ งม ผ เข าร วมด าเน นการประกอบด วย คณะท างานหมวด ๒ พร อมด วยผ แทนส าน ก/กอง/จภ.๑-๗ โดยได ทบทวนในประเด นของการประเม นสถานะภาพป จจ บ นด านการ บร หารทร พยากรบ คคล (SWOT), ประเด นย ทธศาสตร ของการบร หารทร พยากรบ คคล และย ทธศาสตร ด านการ บร หารทร พยากรบ คคลแล วย งสามารถใช ในป งบประมาณ ๒๕๕๓ ได อย แต เห นควรปร บปร งในส วนของแผนฯ เพ อให สอดคล องก บสภาพป จจ บ น รายละเอ ยดประกอบด วย ย ทธศาสตร ๑๑ ย ทธศาสตร ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรมโครงการ แรงเสร ม และแรงต าน ม ด งน

11 ๘ ย ทธศาสตร ท ๑ : การวางแผนก าล งคนท เหมาะสมและสอดคล องก บภารก จของกรมฯ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. บ คลากรแต ละบ คคลของกรม ฯ ม ปร มาณงานท เหมาะสม และ - ระด บความส าเร จในการจ ดท า/ ทบทวน Job Description (JD) ครบ - ว เคราะห งานของแต ละบ คลากร (JD, JA, KPI รายบ คคล) ท กต าแหน ง สอดคล องก บภารก จกรมฯ - ระด บความส าเร จในการจ ดท า KPI รายบ คคล - ประช มร วมระหว างผ บ งค บบ ญชา และผ ปฏ บ ต งานเพ อกระจายงาน แรงเสร ม บ คลากรม ความสามารถหลายด าน PMQA เป นกรอบการประเม นท สามารถผล กด นให เก ดการบร หารทร พยากรบ คคลท ด แรงต าน ภารก จกรมฯ ม ปร มาณมากไม สอดคล องก บ อ ตราก าล งท ม การจ ดสรรปร มาณงานให แก บ คลากรไม เหมาะสม (บางคนม ปร มาณงานมาก บางคนม ปร มาณงานน อย) บ คลากรบางส วนไม ท มเทให ก บการปฏ บ ต งานตาม ภารก จของตน การวางแผนก าล งคนย งไม เป นร ปธรรม และไม ม การ ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผน ส วนใหญ ใช ด ลย พ น จในการกระจายงาน ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานให เก ดความเป นธรรม ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ม การประเม นผลฯ ตาม การปฏ บ ต งานจร งของแต ละ บ คคล - ร อยละความส าเร จของการ ประเม น ผลตามแบบ/เกณฑ ท ก าหนด - จ ดท าแบบฟอร มการประเม น - ก าหนดเกณฑ ท ใช ในการประเม นผล ๒. การประเม นผลม ความเป น ธรรม โปร งใสตรวจสอบได - ร อยละของบ คลากรท ม ความพ ง พอใจต อระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งานไม น อยกว าร อยละ ๗๐ แรงเสร ม ก.พ. ม กรอบหล กเกณฑ ท ใช ในการประเม นผลฯ ม การส งเสร มธรรมาภ บาลในด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล - ประเม นผลตามแบบ/เกณฑ ท ก าหนด -การส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อระบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน แรงต าน ไม ม เกณฑ การประเม นผลฯ ท ช ดเจน (ประเม นจาก ความร ส ก) ใช ระบบอ ปถ มภ ในการประเม นผลฯ

12 ๙ ย ทธศาสตร ท ๓ : การพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากรมน ษย ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ม การใช ประโยชน จาก ระบบฐานข อม ลท ม อย เพ อสน บสน นการต ดส นใจ ในการบร หารทร พยากร บ คคล - ร อยละความส าเร จในการน าประโยชน จากระบบฐานข อม ลไปใช ประกอบการ ต ดส นใจในการบร หาร HR - เก บสถ ต ของการน าประโยชน จาก ระบบฐานข อม ลไปใช - ร อยละความส าเร จในการปร บปร ง ระบบฐานข อม ลให ใช ประโยชน ในการ ต ดส นใจได - ท าการส ารวจความพ งพอใจของการใช ประโยชน จากระบบฐานข อม ล แรงเสร ม ม ระบบฐานข อม ล (DPIS) ของ กพ. ท จะช วยสน บสน นการบร หารทร พยากร มน ษย ของกรมฯ แรงต าน ความไม สมบ รณ ของ Hardware และ Software ของระบบ DPIS ข อม ลของบ คลากรใน DPIS ไม เป นป จจ บ น ไม ม ระบบสอบทานความถ กต องของข อม ล ไม สามารถใช DPIS ในการบร หารทร พยากรบ คคลได อย าง สมบ รณ ย ทธศาสตร ท ๔ : การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของกรมฯ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - บ คลากรได ร บการ ฝ กอบรมตามหล กส ตรต าง ๆ ตามระยะเวลาท ก าหนด - บ คลากรท ได ร บการ ฝ กอบรมม ประส ทธ ภาพใน การปฏ บ ต - ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลเพ อช วยให องค กรบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของกรมฯ - จ านวนบ คลากรผ านการฝ กอบรมตาม หล กส ตรต าง ๆ - จ ดท าจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล - ทบทวนแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล - จ ดท าก จกรรม/ส มมนาหล กส ตรต าง ๆ รวมท งการฝ กอบรมตามระยะเวลาท ก าหนด แรงเสร ม ม นโยบายช ดเจน ภารก จสอดคล อง ม ท ร บผ ดชอบโดยตรง ผ บร หารให การสน บสน น ม งบประมาณในการพ ฒนาอย างเพ ยงพอ ม หล กส ตร ว ทยากร เคร องม ออ ปกรณ พร อมในการ ฝ กอบรม ม การก าหนดระยะเวลาท ช ดเจนและเหมาะสมตาม ข นตอนและว ตถ ประสงค แรงต าน ม งบประมาณจ าก ดไม เพ ยงพอ สถานการณ ท เปล ยนแปลงตามนโยบาย สภาวะเศรษฐก จ ภ ยธรรมชาต ท ท าให ขาดความต อเน อง บ คลากรขาดความร และความร บผ ดชอบ เปล ยนผ บร หารบ อยคร ง ไม ม หล กส ตรศ กษาอบรมตามสาขาอาช พ

13 ๑๐ ย ทธศาสตร ท ๕ : การน า ITมาใช เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากรมน ษย ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. สามารถน าระบบ IT มาใช ในการบร หารงานบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ - ม ระบบฐานข อม ลบ คคล ครบถ วน ถ กต อง ท นสม ย - ร อยละของข อม ลด านบ คคลถ ก จ ดเก บด วยระบบฐานข อม ล (DPIS) ม ความถ กต อง ท นสม ยอย เสมอ ๒. ผ บร หารสามารถเร ยกข อม ล เพ อประกอบการพ จารณา ต าง ๆ ได สะดวก/รวดเร ว/ ถ กต อง ๓. ม โครงการเร ยนร ผ านระบบ IT (E-Learning) - ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรด าน HRให ม ความร ความสามารถในการใช ระบบ ฐานข อม ล DPIS ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - ม หล กส ตรการเร ยนร ผ านระบบ IT - จ านวนผ ผ านการอบรมแต ละ หล กส ตร แต ละสายงาน - จ ดท าระบบเพ อรองร บหล กส ตร E- Learning - จ ดท าหล กส ตรการเร ยนร ในสาย งานต าง ๆ แรงเสร ม ได ร บการส งเสร มจากร ฐบาล ม นว ตกรรมใหม ๆ เก ดข นอย ตลอดเวลา เช น การ พ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บการบร หารจ ดการ ทร พยากรมน ษย ม การน าระบบ IT มาใช อย างกว างขวางในป จจ บ น ส งเสร มภาพล กษณ ท ด ขององค กร แรงต าน พ นความร ทาง IT ของบ คลากรในองค กรย งไม เพ ยง พอท จะรองร บระบบได ความเปล ยนแปลงท รวดเร วของ IT ย ทธศาสตร ท ๖ : การพ ฒนาแนวการให รางว ลและการยกย องส าหร บพน กงานท ม ความสามารถ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. บ คลากรม ความม งม นและ ต งใจปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ -ม แนวทางการให รางว ลและการยก ย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ - ระด บความส าเร จในการก าหนด เกณฑ /แนวทางการให รางว ลและการ ยกย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ แรงเสร ม จ ดส งจ งใจและสว สด การให แก ข าราชการ จ ดท าความก าวหน าให แก ข าราชการท ม ความร ความสามารถ ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถโดดเด นในสายอาช พ ม บ คลากรท ม ความม งม นและร บผ ดชอบในการท างานท ได ร บมอบหมาย ม บ คลากรท ม ความค ดแบบก าวกระโดด และม การ บ รณาการท งภายในและภายนอก แรงต าน ม การเปล ยนแปลงผ บ งค บบ ญชาบ อย ม ผลท า ให นโยบายเปล ยนแปลงงานไม ต อเน อง งบประมาณไม เพ ยงพอ เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งานไม ช ดเจน

14 ๑๑ ย ทธศาสตร ท ๗ : การเสร มสร างขว ญก าล งใจให แก บ คลากรในการปฏ บ ต ราชการ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. การประเม นเล อนต าแหน ง/การให รางว ล/ยกย อง ต องพ จารณาจากผลงาน โดยเน นหล กธรรมาภ บาล ๒. บ คลากรม ขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน - ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรในการปฏ บ ต งาน -ระด บความพ งพอใจของ บ คลากรต อการจ ดสว สด การ นอกเหน อจากท กฎหมายก าหนด - จ ดท าการส ารวจความพ ง พอใจของบ คลากรในการ ปฏ บ ต งาน - ท าการส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการจ ด สว สด การนอกเหน อจากท กฎหมายก าหนด แรงเสร ม ม การให รางว ล/ยกย องข าราชการด เด น ม การส งเสร มให เก ดการพ ฒนาความร ความสามารถ เช น ศ กษาต อ การฝ กอบรม ม การน าระบบ IT มาใช อย างกว างขวางในป จจ บ น ส งเสร มภาพล กษณ ท ด ขององค กร แรงต าน การให รางว ลตอบแทนม ข อจ าก ด สภาพแวดล อมไม เอ ออ านวยต อการท างาน ขาดแรงจ งใจในการสร างสรรค งาน การประเม นเล อนต าแหน งไม พ จารณาจากผลงาน ย ทธศาสตร ท ๘ : ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. พ ฒนาบ คลากรให ม ความร เฉพาะด านแต ละสายงานเพ อเป น ว ทยากรถ ายทอดความร ให ก บ เจ าหน าท ท ปฏ บ ต งาน - ร อยละของบ คลากรท ได ร บการอบรมและพ ฒนา เพ อเป นว ทยากรม ออาช พ ของแต ละสายงาน - ส งเจ าหน าท เข าร บการอบรมเพ อเป น ว ทยากรม ออาช พ (ภายนอก) - จ ดโครงการฝ กอบรมให แก บ คลากรแต ละ สายงานให เป นว ทยากรม ออาช พ (ภายใน) - ส งเสร มให ม ก จกรรมการพ ฒนา/เร ยนร ด วย ๒. จ ดให ม สถานท ฝ กอบรมโดย เฉพาะท ได มาตรฐาน พร อม เคร องม ออ ปกรณ ท ท นสม ย ๓. บ คลากรได ร บการส งเสร ม พ ฒนาความร ในระด บท ส งข น โดย ให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ - ม สถานท ฝ กอบรมโดย เฉพาะท ได มาตรฐาน (อย าง น อย ๑ แห ง) ตนเอง เพ อให เก ดท กษะและความช านาญ - ปร บปร ง/ก อสร างสถานท ฝ กอบรมท ม เคร องม ออ ปกรณ ท ได ร บมาตรฐาน ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - จ านวนบ คลากรท ได ร บ การส งเสร มและพ ฒนาฯ แรงเสร ม บ คลากรม ความร ความสามารถในสายงาน ม พ ฒนาบ คลากรโดยเฉพาะ ผ บร หารให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากร ม ว ทยากรจากภายนอกมาถ ายทอดให แก บ คลากร - การจ ดท าก จกรรมคล งสมองเจ าท า - การจ ดท าก จกรรมพ พ ธภ ณฑ เจ าท า ออนไลน - โครงการจ ดท าก จกรรมตลาดน ดความร แรงต าน ไม ม ว ทยากรม ออาช พภายใน ในแต ละสายงาน ไม ม ศ นย ฝ กอบรมความร (สถานท อ ปกรณ และ เคร องม อท ท นสม ย) เจ าหน าท HR ขาดความช านาญงานเฉพาะด าน

15 ๑๒ ย ทธศาสตร ท ๙ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรมน ษย ตามหล กค ณธรรม/หล กธรรมาภ บาล ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ความพ งพอใจของบ คลากร ขน. ท ม ต อระบบการบร หารฯ - ร อยละของความพ งพอใจท ม ต อระบบฯ - ออกแบบส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากร ขน. ท ม ต อระบบฯ ๒. จ านวนข อร องเร ยนท ลดลงในเร องการ บร หารงานบ คคล - ร อยละของข อร องเร ยนท ลดลง เท ยบก บป ท ผ านมา - น าผลส ารวจมาว เคราะห และ ปร บปร ง/พ ฒนาระบบ - ต งคณะท างานพ จารณา กล นกรองผลการประเม นของ ๓.ม จ ตส าน กต อสถาบ นชาต ศาสนา และ พระมหากษ ตร ย แรงเสร ม ม หล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท ช ดเจน ตามท กพ. ก าหนด พรบ. ข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการพ ท กษ ระบบค ณธรรม ภาคประชาชนให ความคาดหว งในการเปล ยนแปลงใน การพ ฒนาฯ - ร อยละความส าเร จในการจ ด ก จกรรมเสร มสร างจ ตส าน กต อ สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ผ ปฏ บ ต งาน -โครงการจ ดก จกรรมเสร มสร าง จ ตส าน กต อสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย แรงต าน ม การแทรกแซงในเร องการบร หารงานบ คคล ว ฒนธรรมขององค กรท ข ดต อการพ ฒนาระบบฯ (การไม ยอมร บการเปล ยนแปลง)

16 ๑๓ ย ทธศาสตร ท ๑๐ : การพ ฒนาแนวทางการบร หารอาช พให เหมาะสมก บความร บผ ดชอบและความสามารถของ บ คคล ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ ๑. ม ค ม อความก าวหน าสายงาน - ความส าเร จของการจ ดท า ค ม อความก าวหน าในสายงาน ๒. ม ค ม อ Competency ตาม สาย งานของกรม ๓. บ คลากรของกรมได ร บการฝ กอบรม การพ ฒนาศ กยภาพเฉพาะทางตาม ท ศทางหล กการประเม นสมรรถนะ (Competency) แรงเสร ม กพ. ได ก าหนดความก าวหน าของต าแหน งไว ใน มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ม ระบบการประเม นในเร องการเล อนข น/เล อน ต าแหน ง - ระด บความส าเร จในการ จ ดท า ระบบการประเม นสมรรถนะ (Competency) ของ ในส งก ด - ร อยละของบ คลากรท ได ร บ การฝ กอบรม - จ ดท าแบบส ารวจความต องการ ของกล มสายงาน - จ ดต งคณะท างานจ ดท าค ม อ ความก าวหน าในสายงาน - จ ดประช มเช งปฏ บ ต (Workshop) - จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ ( Workshop ) - ต งคณะท างานจ ดท าค ม อ Competencyและด าเน นการ ว เคราะห และจ ดท าระบบการ ประเม นสมรรถนะ ( Competency) ของใน ส งก ด - จ ดท าแผนการฝ กอบรมการพ ฒนา ศ กยภาพเฉพาะทางตามท ศทาง หล กการประเม นสมรรถนะ (Competency) ของ ประจ าป - ด าเน นการฝ กอบรมตามแผนการ พ ฒนาฯ แรงต าน ความหลากหลายของสายงาน ภายในกรมม มากกว า ๕๐ สายงาน ม ต าแหน งว างแต ไม สามารถสรรหาบ คคลมาด ารง ต าแหน งได อย างเหมาะสม (ว ฒ ขาดแคลน) ขาดหล กเกณฑ และการวางแผนท ช ดเจน ขาดแผนพ ฒนาบ คคล

17 ๑๔ ย ทธศาสตร ท ๑๑ การพ ฒนาความสามารถของบ คลากร HR ให เป นม ออาช พ ผลท คาดหว ง ต วช ว ด ก จกรรม/โครงการ - ร อยละของจ านวนบ คลากรด าน HR ท เข าร บการประเม น - รายงานแสดงระด บความร ความ สามารถของบ คลากร ด าน HR บ คลากรด าน HR ๑. บ คลากรด าน HR ใน องค กร ร ถ งระด บ ความสามารถของ บ คลากรด าน HR ๒.ม ค ม อการปฏ บ ต งานของ บ คลากรด าน HR เพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน ๓.ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรด าน HR ๔.บ คลากรด าน HR เข า ฝ กอบรมหร อส มมนา หร อด งาน ก บต างๆเพ อ ใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน - ร อยละของความส าเร จการจ ดท า ค ม อการปฏ บ ต งานของ HR - ร อยละของจ านวนผ เข าร วม แลกเปล ยนเร ยนร - ร อยละของจ านวนบ คลากรด าน HR ท เข าร บการอบรม - จ ดให ม การประเม นสมรรถนะบ คลากร ด าน HR ในองค กร เพ อให ร ถ งระด บ ความสามารถของ - จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานของบ คลากร ด าน HR - จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรด าน HR ด วยก น - จ ดบ คลากรด าน HR เข าฝ กอบรมหร อ ส มมนา หร อด งาน ก บต างๆ แรงเสร ม ๑. ก.พ. ให การสน บสน น อบรมให ความร แก บ คลากรด าน HR ในองค กร ๒. ม กฎ ระเบ ยบ และค ม อสามารถใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน ๓. ผ บร หารขององค กรให ความส าค ญและสน บสน น บ คลากรด าน HR เป นอย างด แรงต าน ๑. นโยบายการจ าก ดอ ตราก าล งของภาคร ฐ ท าให บ คลากรด าน HR ม ภาระหน าท มาก ๒. นโยบายม การเปล ยนแปลงบ อย เน องจากม การ เปล ยนร ฐบาล ๓. กฎ ระเบ ยบ บางประการไม สามารถปฏ บ ต ตาม ได อย างสมบ รณ เน องจากขาดความช ดเจน ๔. งบประมาณในการด าเน นงานด าน HR ม จ านวน จ าก ด รายละเอ ยดแผนปฎ บ ต การของแผนพ ฒนาด านการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมเจ าท า (กรมการ ขนส งทางน าและพาณ ชยนาว เด ม) ป ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ ฉบ บปร บปร ง สผง. ได ด าเน นการแล วเสร จและท าน อจท. ได ให ความเห นชอบ เม อว นท ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓ และส งมอบให คณะท างานฯ หมวด ๕ เพ อด าเน นการต อไปแล ว ๒.๗ คณะท างานหมวด ๕ ได ม การประช มเม อว นท ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๓ เพ อพ จารณาจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ตามแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (ฉบ บปร บปร ง), แผนการ สร างความก าวหน าของบ คลากรประจ าป ๒๕๕๓ และแผนการสร างความผาส กและความพ งพอใจของบ คลากร กรมเจ าท าประจ าป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รวมท งแผนปฏ บ ต การสร างความผาส กและความพ งพอใจของบ คลากร กรมเจ าท า

18 ๑๕ ประจ าป ๒๕๕๓ และท าน อจท. ได ให ความเห นชอบเม อว นท ๑ เม.ย. ๒๕๕๓ และได ม การแจ งเว ยนใน ส งก ดเพ อร บทราบแผนฯ และด าเน นการในส วนท เก ยวข อง ตลอดจนการเผยแพร ลงในเว บไซด ของกรมฯ ด วยแล ว ท งน ได ด าเน นการรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ตามแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (ฉบ บปร บปร ง) ให แก สผง. และ สผง. ได น าเสนอท าน อจท. เพ อทราบแล ว 2.8 ในงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมฯ ได จ ดการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนและจ ดท าแผนกลย ทธ ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล (ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๕) ในว นท ๑ ๒ ธ นวาคม ๒๕๕๓ เพ อให การด าเน นการวางแผน กลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการในป งบประมาณ ๒๕๕๔ เป นไปตามเกณฑ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ก อนส งให คณะท างาน หมวด ๕ พ จารณาจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป ๒๕๕๔ โดยม ผ ท เก ยวข องเข าร วมประช มเช งปฎ บ ต การ ประกอบด วย ผอ.ส าน ก/กอง ห วหน าสาขา และเจ าหน าท ผ ท เก ยวข องจาก ในส งก ด รวมประมาณ ๑๐๐ คน ท ประช มได พ จารณาทบทวนแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความสอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๕) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ งตามเกณฑ กระบวนการวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล จะต องครอบคล มประเด นการวางแผนและบร หาร ก าล งคน แผนพ ฒนาบ คลากร แผนการบร หารทร พยากรบ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งในสายงานหล ก แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยในท ประช มได ร วมก นพ จารณาก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ และประเด นย ทธศาสตร ของแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลเพ มเต ม ด งน พ จารณาว ส ยท ศน และพ นธก จของกรมเจ าท าถ ายทอดส ว ส ยท ศน และพ นธก จของแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ด งน ว ส ยท ศน พ นธก จ บ คลากรกรมเจ าท าม ค ณภาพ ค ณธรรม ธรรมาภ บาล และม ความส ข ๑) พ ฒนาและวางระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความท นสม ย โปร งใส และม ประส ทธ ภาพ ๒) พ ฒนาและส งเสร มให บ คลากรม สมรรถนะส งและการท างานท ท นสม ย ๓) สร างกลไกท สน บสน นค ณภาพช ว ตและสว สด การท ด พ จารณาประเด นย ทธศาสตร ใหม ให ม ความกระช บ ๔ ด าน ได แก ด านการวางแผน, ด านการ พ ฒนา, ด านการส งเสร ม และด านการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช จากน นก าหนดเป าประสงค ต วช ว ด และก จกรรม/โครงการ ให ครอบคล มประเด นการวางแผนและบร หารก าล งคน, แผนพ ฒนาบ คลากร, แผนการ บร หารทร พยากรบ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งในสายงานหล ก, แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ด งน ๑) เปร ยบเท ยบประเด นย ทธศาสตร เด มส การจ ดกล มย ทธศาสตร ใหม เด ม ย ทธศาสตร ท ๑ : การวางแผนก าล งคนท เหมาะสมและ สอดคล องก บภารก จขององค กร ย ทธศาสตร ท ๔ : การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ จท. ใหม ย ทธศาสตร ท ๑ การวางแผนบร หารและพ ฒนา ทร พยากรบ คคลท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร และภารก จขององค กร

19 ๑๖ เด ม ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งานให เก ดความเป นธรรม ย ทธศาสตร ท ๖ : การพ ฒนาแนวทางการให รางว ลและการ ยกย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ ย ทธศาสตร ท ๙ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรมน ษย ตามหล กค ณธรรม/หล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๑๐ : การพ ฒนาแนวทางการบร หารอาช พให เหมาะสมก บความร บผ ดชอบและความ สามารถของบ คคล ย ทธศาสตร ท ๑๑ : การพ ฒนาความสามารถของบ คลากร HR ให เป นม ออาช พ ย ทธศาสตร ท ๗ : การเสร มสร างขว ญก าล งใจให แก บ คลากร ในการปฏ บ ต ราชการ ย ทธศาสตร ท ๘ : ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ย ทธศาสตร ท ๓ : การพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากรมน ษย ย ทธศาสตร ท ๕ : การน า IT มาใช เพ มประส ทธ ภาพในการ บร หารทร พยากรมน ษย ใหม ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาระบบบร หาร ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ เป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และเสร มสร างขว ญก าล งใจในการ ปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๔ การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) มาใช เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากร บ คคล ๒) สร ปการพ จารณาประเด นย ทธศาสตร ใหม และการก าหนดเป าประสงค เพ อตอบสนองประเด น การพ จารณาท ส าค ญได ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ตอบสนองประเด นการตรวจ ด านการวางแผน ๑. การวางแผนบร หาร และพ ฒนาทร พยากร บ คคลท เหมาะสมและ สอดคล องก บย ทธศาสตร และภารก จขององค กร ๑.๑ เพ อให ม การวางแผนก าล งคนท เหมาะสม และสอดคล องก บภารก จของกรมฯ ๑.๒ เพ อให ม การพ ฒนาบ คลากรท ม ท กษะและ สมรรถนะส ง ๑.๓ เพ อให ม การเพ มข ดสมรรถนะของบ คลากร (training roadmap) ๑.๔ เพ อให ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของกรมฯ - การวางแผนและบร หารก าล งคน - แผนการบร หารทร พยากร บ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะ ส งในสายงาน ด านการพ ฒนา ๒. การพ ฒนาระบบ บร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ เป นไป ตามหล กธรรมาภ บาล ๒.๑ เพ อให ม การพ ฒนาระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งานให เก ดความเป นธรรม ๒.๒ เพ อให ม การพ ฒนาแนวทางการให รางว ล และการยกย องส าหร บบ คลากรท ม ความสามารถ - แผนพ ฒนาบ คลากร

20 ๑๗ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ตอบสนองประเด นการตรวจ ๒.๓ เพ อให ม การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากร บ คคลตามหล กค ณธรรม/หล กธรรมาภ บาล ๒.๔ เพ อให ม การพ ฒนาแนวทางการบร หาร อาช พให เหมาะสมก บความร บผ ดชอบและ ความ สามารถของบ คคล ๒.๕ เพ อให ม การพ ฒนาความสามารถของ บ คลากร HR ให เป นม ออาช พ ด านการส งเสร ม ๓. ส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และ เสร มสร างขว ญก าล งใจใน การปฏ บ ต งาน ด านการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ๔. การน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ (IT) มาใช เพ มประส ทธ ภาพใน การบร หารทร พยากรบ คคล ๓.๑ เพ อให ม การส งเสร มบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ๓.๒ เพ อให ม การเสร มสร างขว ญก าล งใจให แก บ คลากรในการปฏ บ ต ราชการ ๔.๑ เพ อให ม ระบบฐานข อม ลบ คคล (DPIS) เพ อ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารทร พยากร บ คคล - การวางแผนและบร หารก าล งคน - แผนการบร หารทร พยากร บ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะ ส งในสายงาน - แผนพ ฒนาบ คลากร - แผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ท าน อจท. ให ความเห นชอบในแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ฉบ บปร บปร งประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ เม อว นท 28 ธ นวาคม 2554 ท ายบ นท ก สผง. กผ. ท คค 0314/524 ลงว นท 24 ธ นวาคม 2554 และได มอบหมายให คณะท างานหมวด ๕ และ น าไปพ จารณา จ ดท าแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการด าเน นงานตามแผนต อไป แล ว ซ ง ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ แล ว เสร จ เสนอท าน รจท.บร. (ประธานคณะท างานหมวด 5) น าเสนอท าน อจท. ให ความเห นชอบแล ว เม อว นท 31 ม นาคม 2554 ท ายบ นท ก รจท.บร. ท 26/ ลงว นท 31 ม นาคม สร ปรายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ได ด งน 1) ย ทธศาสตร ท 1 : การวางแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลท เหมาะสมและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร และภารก จของกรม 1.1) โครงการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง - กจ. ได ด าเน นการส ารวจโครงสร างอาย ข าราชการล วงหน าในระยะเวลา 5 ป แล วเสร จ และได ด าเน นการว เคราะห ความต องการอ ตราก าล งคนในช วงระยะเวลา 3 ป ข างหน าแล ว 1.2) โครงการพ ฒนาศ กยภาพเฉพาะทางตามท ศทางหล กสมรรถนะของงานต างๆ - อย ระหว างด าเน นการน าเข า อ.ก.พ. กรม เพ อพ จารณา

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information