แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป"

Transcription

1 แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล

2 ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ ซ งเป นกฎหมายท เป นท มาของการปฏ ร ประบบราชการ โดยได วางกรอบแนวทางการบร หารราชการไว ว า การบร หารราชการต องเป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าในเช งภารก จแห งร ฐ การลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จและย บเล กหน วยงานท ไม จ าเป น การ กระจายอ านาจต ดส นใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน และเพ อให ด าเน นการ ด งกล าวเป นไปตามกรอบ ท ศทาง และแนวทางการบร หารราชการด งกล าว จ งได ม การประกาศใช พระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 10 ต ลาคม 2546 เป นต นไป เพ อให การบร หารราชการบรรล เป าหมายตามเจตนารมณ ของพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ คณะร ฐมนตร ได ม มต ให ส วนราชการระด บกรมและจ งหว ดจ ดท าค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ โดยจะต องจ ดท าแผนย ทธศาสตร ซ งม ต วช ว ด ค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนต วช ว ด ตามกรอบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ 4 ม ต ค อ ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร ประกอบก บตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล หมวด 14 ก จการอ นเก ยวก บการบร หารงานบ คคล ส วนท 4 การ พ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ ข อ 300 ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 เป นต นไป ประกอบก บเพ อให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป (พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา แผนอ ตราก าล งพน กงานเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา และ สอดคล องก บแบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 (Core Team) ด านท 2 การบร หารงานบ คคลและก จการสภา ค อ ห วข อการประเม นท 1.14 แผนการพ ฒนาบ คลากร ท งน ผ บร หารเทศบาลฯ ได ตระหน กถ งความส าค ญในการบร หารระบบงานท เหมาะสมไม ซ าซ อนก บอ านาจหน าท ของ เทศบาล และ การพ ฒนางานบ คคล ซ งเป นทร พยากรท ส าค ญในการบร หารก จการให องค กรสามารถข บเคล อนไปได และด าเน นการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว ได โดยม การประเม นการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ก าหนด ต วช ว ดท ใช ในการต ดตาม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามย ทธศาสตร การประช มคณะท างาน และปฏ บ ต ตามแผน กล าวค อ เทศบาลฯ ระบ ความต องการ / ความคาดหว งระยะส น ระยะยาวของผ บร หาร ข าราชการและประชาชนท ม ต อ องค กร ประกอบด วย 1. การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 2. การก าหนดว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคลของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 3. การด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 4. การปฏ บ ต ตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 5. การประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 6. การน าผลการประเม น เพ อน าไปปร บปร งแก ไขเพ มเต มย ทธศาสาตร การพ ฒนาบ คลากรต อไป /เพ อ...

3 - 2 - เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว เทศบาลต าบลพระอ นทราชา จ งจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชาข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรของ เทศบาลต าบลพระอ นทราชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม ตลอดจนใช เป นเคร องม อ ในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาล เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน และผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการพ ฒนา และใช เป นแนวทางในการบร หารงานของ ผ บร หารเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง ในการปฏ บ ต งานราชการและการบร การประชาชน ได อย างท วถ ง ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผลย งข นต อไป จ ดท าโดย เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล

4 แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ******************************* สารบ ญ หน า ส วนท 1 - หล กการและเหต ผล 1 8 ส วนท 2 - ว ตถ ประสงค 9 - เป าหมายการพ ฒนา ส วนท 3 - ขอบเขตและแนวทางในการด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป ส วนท 4 - การว เคราะห ก าหนดต าแหน ง การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการพ ฒนาบ คลากร 16 ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 5 - แผนย ทธศาสตรการพ ฒนาบ คลากร (ก าหนดว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคล) การจ ดท าแผนกลย ทธ (HR Scorecard) ส วนท 6 - แผนย ทธศาสตรการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 7 - ข นตอนการด าเน นงานจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 8 - หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 41 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา ส วนท 9 - การด าเน นการตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ส วนท 10 - แนวทางการน าผลการประเม นปร บปร ง แก ไข และเพ มเต มเพ อการพ ฒนาบ คลากร ส วนท 11 - ประกาศค ณธรรมและจร ยธรรมบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 48 ********************************

5 ส วนท 1 หล กการและเหต ผล เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ได จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) โดยม หล กการและเหต ผล ด งน 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บอ ตราต าแหน งและ มาตรฐานของต าแหน ง ลงว นท 22 พฤศจ กายน 2545 ข อ 5 ก าหนดให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดต าแหน งพน กงานเทศบาลว าจะม ต าแหน งใด ระด บใด อย ในส วนราชการใด จ านวนเท าใด ให ค าน งถ งภารก จหน าท ความร บผ ดชอบ ล กษณะงานท ต องปฏ บ ต ความยากและค ณภาพของงาน ปร มาณ ตลอดจนภาระค าใช จ ายของเทศบาล ท จะต องจ ายในด านบ คคล โดยให เทศบาลจ ดท าแผนอ ตราก าล งของพน กงานเทศบาลสาม ญ และพน กงานคร เทศบาล ท ไม ส งก ดสถานศ กษา เพ อใช ในการก าหนดต าแหน ง โดยความเห นชอบของคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ท งน ให เป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 1.2 คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประช มคร งท 11/2544 เม อว นท 26 ธ นวาคม 2545 และในการประช มคร งท 5/2545 เม อว นท 31 พฤษภาคม 2545 ได ม มต เห นชอบประกาศก าหนด ต าแหน งพน กงานเทศบาลและก าหนดให จ ดท าแผนอ ตราก าล งของเทศบาล เพ อเป นกรอบในการก าหนดต าแหน งและการ ใช ต าแหน งพน กงานเทศบาล โดยเสนอให ก.ท.จ. พ จารณาให ความเห นชอบ โดยให เทศบาลแต งต งคณะกรรมการจ ดท า แผนอ ตราก าล ง ว เคราะห อ านาจหน าท และภารก จของเทศบาล ว เคราะห ความต องการก าล งคน ว เคราะห การวางแผน การใช ก าล งคน จ ดท ากรอบอ ตราก าล ง และก าหนดหล กเกณฑ และเง อนไขในการก าหนดต าแหน ง พน กงานเทศบาลตาม แผนอ ตราก าล ง 3 ป 1.3 ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 ได ก าหนด หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต ท ได ก าหนดไว ตามมาตรฐานท วไปตามข อ1.1 และตามประกาศก าหนดตามข อ1.2 ซ ง คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.) ได ให ความเห นชอบแล วในการประช มคณะกรรมการ (ก.ท.) คร งท 9/2545 เม อว นท 13 พฤศจ กายน 2545 และผ ว าราชการจ งหว ดพระนครศร อย ธยาในฐานะประธานกรรมการ พน กงาน เทศบาล (ก.ท.จ.) จ งหว ดพระนครศร อย ธยาได ลงนามแล ว 1.4 จากหล กการและเหต ผลด งกล าว เทศบาลต าบลพระอ นทราชา จ งได จ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) ข น และคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา (ก.ท.จ. พระนครศร อย ธยา) ในการประช มคร งท 9/2557 เม อว นท 29 เด อน ก นยายน พ.ศ ได เห นชอบแล ว 1.5 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ ซ งเป นกฎหมายท เป นท มาของการปฏ ร ประบบราชการ โดยได วางกรอบแนวทางการบร หารราชการไว ว า การบร หารราชการต องเป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าในเช งภารก จแห งร ฐ การลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จและย บเล กหน วยงาน ท ไม จ าเป น การ กระจายอ านาจต ดส นใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของประชาชน เพ อให การด าเน นการ ด งกล าวเป นไปตามกรอบ ท ศทาง และแนวทางการบร หารราชการด งกล าว จ งได ม การประกาศ ใช พระราชกฤษฎ กาว า ด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 10 ต ลาคม 2546 เป นต น ไป /1.6 ประกาศ...

6 ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล หมวด 14 ก จการอ นเก ยวก บการบร หารงานบ คคล ส วนท 4 การพ ฒนา พน กงานเทศบาล ข อ 297 ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชา ม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรมอ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการ ม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบ กฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต างๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ของต าแหน งหน งต าแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง เป นต น การวางแผน (3) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร อง การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร นและม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมายการเสร มสร างส ขภาพ อนาม ย เป นต น (5) ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรม ในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ตเพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เป นต น 1.7 ด วยส าน กงานคณะกรรมการมาตรฐานบร หารงานบ คคลส วนท องถ น ส าน กงานปล ดกระทรวง มหาดไทย ได ซ กซ อมแนวทางการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป จ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ ส วน ท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาลข น เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นและหน วยงาน ท เก ยวข องได ใช เป นมาตรฐานและแนวทางในการพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพข าราชการส วนท องถ นให เป น บ คลากรท ม ความร ความสามารถ สมรรถนะ ค ณธรรมและจร ยธรรมสามารถปฏ บ ต งานภายใต หล กการบร หาร ก จการบ านเม องท ด รวมท งเสร มสร างให ข าราชการปฏ บ ต งานโดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐ และ ประโยชน ส ขของประชาชน โดยจะเป นเคร องม อส าค ญท ช วยให องค กรปกครองส วนท องถ นและหน วยงานท เก ยวข องได ด าเน นการพ ฒนาข าราชการอย างเป นระบบและได มาตรฐานเด ยวก น อ นจะส งผลให ข าราชการ ส วน ท องถ นม ค ณภาพและค ณธรรมอย างแท จร ง 1.8 ด วยส าน กงาน ก.พ. ได ก าหนดให จ งหว ดจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อ สน บสน นการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ดให สามารถด าเน นการเพ อบรรล เป าหมายตามย ทธศาสตร ของจ งหว ด โดย แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลของจ งหว ดเป นแผนท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ซ งผ บร หารระด บส งเห นชอบท จะด าเน นการตามแนวทาง / แผนงาน / โครงการท ก าหนดในป งบประมาณ พ.ศ /ส าน กงาน...

7 - 3 - ส าน กงาน ก.พ. ได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จไว 5 ม ต ส าหร บเป นแนวทางแก ส วนราชการ ในการบร หารทร พยากรบ คคลให เป นไปตามกรอบมาตรฐานด งกล าว ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน 1.9 จากแนวค ดด งกล าว ประกอบก บความพยายามท จะว ดผลตอบแทนจากการลงท นด านทร พยากร บ คคล ตามหล กท ว า หากไม สามารถว ดประเม นทร พยากรบ คคลได ก จะไม สามารถบร หารทร พยากรบ คคลให เก ด ประโยชน ส งส ดต อองค กรได ด งน น การประเม นระบบบร หารทร พยากรบ คคล จ งเป นเคร องม อส าค ญ ซ งจะช วยให องค กรทราบว า จะใช ก าล งคนอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ความค มค าและช วยให องค กรบรรล พ นธก จ และ เป าหมายท ต งไว ได อย างไร เพ อให ส วนราชการทราบถ งสมรรถนะในการบร หารทร พยากรบ คคลของหน วยงาน ส าน กงาน ก.พ. จ งได ร เร มน าการประเม นการบร หารทร พยากรบ คคลแบบสมด ล (Human Resource Scorecard) ซ งม ความ แพร หลายท งในภาคเอกชนและภาคร ฐของต างประเทศมาประย กต ใช ในราชการพลเร อน โดยได ด าเน นการศ กษาและได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Standard for Success) ไว 5 ม ต (ตามท กล าวมา ข างต นข อ 1.8) และได ส งเสร มสน บสน นให ส วนราชการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามกรอบมาตรฐาน ความส าเร จด งกล าว ซ งเป นข นตอนแรกท จะน าไปส การปฏ บ ต ท ม งเน นให เก ดผลต อความส าเร จ ตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ และเป นกรอบในการต ดตามประเม นผลต อไป ความเช อมโยงของแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลก บแผนย ทธศาสตร ของส วนราชการ

8 HR Scorecard ค ออะไร และใช ท าอะไร - เคร องม อส าหร บประเม นผลการบร หารงานด านทร พยากรบ คคลโดยรวมของส วนราชการและจ งหว ด - เคร องม อช วยให ส วนราชการและจ งหว ดได พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ส งข น อย าง เป นระบบและครอบคล มท กด าน - เป นแนวทางในการปร บบทบาทการบร หารทร พยากรบ คคล ให สอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของส วนราชการ - เตร ยมความพร อมส าหร บการมอบ กระจายอ านาจ และบ รณาการการบร หารทร พยากรบ คคลท งใน ระด บนโยบาย ย ทธศาสตร และปฏ บ ต การให ม ความประสานสอดคล องก น 1.11 ความส าค ญของทร พยากรบ คคล (ท นมน ษย ) : การสร างข ดความสามารถในการแข งข นอย างย งย น ราคา <60 ว น การโฆษณา < 1 ป นว ตกรรม < 2 ป ระบบการผล ต < 3 ป ช องทางการกระจายส นค า < 4 ป ทร พยากรบ คคล (HUMAN RESOURCES) > 7 ป Some activities are much harder to replicate than others การพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง กระบวนการท ม งจะเปล ยนแปลงว ธ การท างาน ความร ความสามารถ ท กษะ และท ศนคต ของบ คลากรให เป นไปทางท ด ข น เพ อให บ คลากรท ได ร บการพ ฒนาแล วน น ปฏ บ ต งาน ได ผลตามว ตถ ประสงค ของหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาบ คลากร เป นการแก ป ญหา เก ยวก บการบร หารงานบ คคล เน องจากความเจร ญของว ทยาการ ต างๆ ตลอดจนเทคน คในการท างานท เปล ยนแปลงอย เสมอ คนท ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บต าแหน งหน าท ใน สม ยหน ง ก อาจกลายเป นคนท หย อนความสามารถไปในอ กสม ยหน งก ได เพ อให ผ ปฏ บ ต งานเป นผ ท ม ความร ความ เหมาะสมก บต าแหน งหน าท อย เสมอ ไม ว าว ทยาการ หน าท และความร บผ ดชอบจะได เปล ยนแปลงไป 1.13 หล กการพ ฒนาบ คลากร ม ด งน 1. ประส ทธ ผลของระบบงานข นอย ก บท กษะของสมาช ก ของคณะบ คคลในองค การประส ทธ ผล ของป จเจกบ คคลจะเพ มข น ถ าระบบงานให โอกาส หร อจ ดการพ ฒนาความสามารถของบ คลากร 2. การพ ฒนาเป นก จกรรม ท เร มต งแต การร บบรรจ เข าท างาน ไปจนกระท งการปลดเกษ ยณ การพ ฒนาเป นความต องการท บ คลากรท กคนต องการให ม อย ตลอดไป 3. ระบบงานจะต องให โอกาสแก บ คลากรได พ ฒนาประสบการณ อย างกว างขวาง และในหลายๆ โปรแกรม เพ อสมาช กท นคนในระบบงาน 4. โปรแกรมต างๆ ในการพ ฒนาบ คคลจ ดท าข น เพ อให โอกาสแก ป จเจกบ คคลได พ ฒนาตนเอง 5. ความม งประสงค เบ องต นของโปรแกรมพ ฒนา ก เพ อให ระบบพ ฒนาบ คลากรสามารถบรรล เป าประสงค โดยม งท การเร ยนร ของบ คลากรในอ นท จะปร บปร งประส ทธ ผลของตน เพ องานท ได ร บมอบหมาย /6. การพ ฒนา...

9 การพ ฒนาเก ยวข องก บการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของป จเจกบ คคล ซ งจะท าให บ คคล สามารถและต งใจท จะเส ยสละตนให ก บเป าประสงค ของระบบพ ฒนาบ คลากร อ นจะเป นการจ งใจบ คคลให ทราบว า การ พ ฒนาเป นทางท ก อให เก ดความพอใจท ต องการ 7. โปรแกรมการพ ฒนาม งท จะให ได ร บความต องการในการพ ฒนาของระบบท งหมดไม ว า จะ เป นหน วย กล ม หร อป จเจกบ คคล ด งน น การวางแผนการพ ฒนาจะต องเก ยวข องก บการทบทวนทบบาทขององค การ บทบาทของแต ละหน วยงาน และบทบาทของแต ละบ คคลในแต ละหน วยงาน รวมท งว ธ การท จะให หน วยงานแต ละหน วย ก าวหน ากว าท เป นอย จนไปถ งบทบาทในอ ดมคต ด วย 8. ระบบพ ฒนาบ คลากรในอนาคตจะต องม การกระจายอ านาจมากข น โดยม งท จะสร างให ป จเจกบ คคลม ประส ทธ ผลในงานท จะได ร บมอบหมายให ท า และอ ท ศตนให ก บเป าประสงค ของหน วยงาน 9. ระบบโรงเร ยนม ความต องการท จะต องจ ดให ม การวางแผนก าล งคน เพ อพ ฒนาบ คคลท ม อย และบ คคลท สรรหาใหม 1.14 หล กการพ ฒนาบ คลากร จะต องค าน งถ งส งต อไปน 1. ควรตอบสนองความต องการขององค กร 2. ควรม การวางแผนในการพ ฒนาบ คลากร 3. ควรตอบสนองความต องการของบ คลากร 4. ควรสนองความต องการของช มชนท องค การน นต งอย การพ ฒนาบ คลากร น บเป นกระบวนการท ม ความจ าเป นมากในการบร หารงานบ คลากร และ เป นกระบวนการท จะต องกระท าต อเน องก นไปตลอดระยะเวลาท องค การด าเน นอย ซ งม ว ธ การพ ฒนาบ คลากรแตกต างก น ออกไปในแต ละหน วยงาน 1.15 การประเม นสถานะภาพด านการพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วย 1. การว เคราะห ความคาดหว งของผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ประเด นค าถาม เพ อการส มภาษณ ผ บร หารระด บส ง / ประช มระดมสมอง คณะท างานฯ เป าหมายส งส ด หร อผลส มฤทธ ท ส าค ญด านการพ ฒนาบ คลากรท ส วน ราชการต องการให เก ดข นใน 1 3 ป ข างหน า - กระบวนงาน - คน - ทร พยากร - ผ ร บบร การ หร อผ ร บผลกระทบภายนอกองค กร อะไรบ างท เป นจ ดแข ง หร อส งท ด ด านการพ ฒนาบ คลากรท ส วนราชการ ม อย และอยากจะให ร กษาไว ต อไป หร อม งเน นให ด ย งๆ ข น อะไรบ างท เป นส งท าทาย หร อส งท ต องปร บปร ง (ด านการพ ฒนา บ คลากร)เพ อให การบร หารงานของส วนราชการประสบผลส าเร จตาม เป าหมายส งส ดท คาดหว ง 1.14 อะไรบ างท หน วยงานการเจ าหน าท ควรจะท า แต ไม ได ท าในช วงท ผ านมา หร อส งท ท านคาดหว งจากหน วยงานการเจ าหน าท

10 การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการพ ฒนาบ คลากร 3. ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการพ ฒนาบ คลากร และต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของ แต ละเป าประสงค 3.1 การว เคราะห แรงเสร ม แรงต าน (Force Field Analysis) การว เคราะห แรงเสร ม แรงต าน (Force Field Analysis) เพ อก าหนด เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการพ ฒนาบ คลากร น น ม ค าถามท ส าค ญก อนท จะเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการพ ฒนา บ คลากร โดยพ จารณาแต ละประเด นย ทธศาสตร ซ งม ท งหมด 10 ประเด นย ทธศาสตร น าแต ละประเด นย ทธศาสตร มาท า การตอบค าถามท งหมด 3 ข อ ค อ ค าถาม : อะไรบ างท เป นแรงเสร มและแรงต านของการด าเน นงาน ตามย ทธศาสตร ค าถาม : อะไรบ างท เราต องท าเพ อลดแรงต านและเพ มแรงเสร ม ค าถาม : เล อกส งท ต องท าเพ อลดแรงต าน หร อเพ มแรงเสร มท ส าค ญๆ มาก าหนดเป นเป าประสงค เช งกลย ทธ และก าหนดม ต (ไม ควรเก น 3 เป าประสงค ) 3.2 ก าหนดม ต แต ละเป าประสงค การน าแนวค ดและเทคน ค Balanced Scorecard มาประย กต ใช ในการ บร หารทร พยากรบ คคลน น จ าเป นอย างย งท จะต องม การว เคราะห และปร บใช ให เหมาะสม ด งน น ส าน กงาน ก.พ. จ งได ศ กษาค ม อการจ ดท าแผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร และก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จของการบร หารทร พยากร บ คคล หร อ HR Scorecard ส าหร บเป นแนวทางแก ส วนราชการในการบร หารทร พยากรบ คคลให เป นไปตามกรอบ มาตรฐานด งกล าว โดยม ว ตถ ประสงค ด งน เพ อจ ดให ท ศทางย ทธศาสตร และแนวปฏ บ ต ทางด านการบร หารทร พยากร บ คคล ตอบสนอง สน บสน น และเป นไปในแนวทางเด ยวก นก บย ทธศาสตร ของหน วยราชการ โดยให เก ดการม งเน นผลล พธ ย ทธศาสตร และการต ดตามว ดประเม นผลล พธ อย างต อเน อง และเพ อปร บบทบาทงานด านการบร หารทร พยากรบ คคลของ ส วนราชการให ม ความเป นห นส วนทางกลย ทธ (Strategic Partner) หร อสน บสน นความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ของ ส วนราชการท หน วยบร หารทร พยากรบ คคลน นให บร การอย 3.3 ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค ในการก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค น น ทาง ก.พ. เสนอแนะให ม การใช หล กของ SMART 1.16 แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร การด าเน นการพ ฒนาบ คลากร ม แนวทางการปฏ บ ต อย สองแนวทาง ค อ การฝ กอบรม (training) และ การศ กษา (education or further study) ว ธ การต างๆ ท องค การใช ในการพ ฒนาบ คลากร ม ว ธ การอย หลายว ธ ซ งม ผ ให แนวค ดไว หลายคนข นอย ก บหน วยงาน หร อองค การจะเล อกใช ว ธ ใดตามโอกาสและความเหมาะสม ด งน /1. ว ธ ศ กษางาน...

11 ว ธ ศ กษางานไปพร อมๆ ก บการปฏ บ ต งาน (on - the - job - study) เป นว ธ สะดวกและง าย เช น คร บรรจ ใหม ย งไม ร จ กงานด พอ ก ให ศ กษาจากคร ท บรรจ มาก อน หร อเป นคร พ เล ยงคอยให ค าแนะน า เป นต น 2. การปฐมน เทศ (vestibule training or orientation) เป นว ธ ก อนท จะบรรจ คร จะม การแนะน า ระเบ ยบการปฏ บ ต ต างๆ สภาพแวดล อมท โรงเร ยนต งอย ผ บร หารการศ กษา หร อคร ใหญ จะเป นผ ท าการปฐมน เทศ เป นต น 3. ว ธ ท างานในฐานะล กม อ หร อเป นผ ช วยไปพลางก อน (apprenticeship training) เช น การให เป น ผ ช วยคร ใหญ เป นต น 4. ว ธ ฝ กงานต อจากทฤษฎ (internship training) ว ธ น เป นว ธ ร วมม อก นระหว างโรงเร ยนว ชาช พ หร อ สถาบ นการศ กษาเฉพาะก บหน วยงานว ชาช พน นๆ เช น ว ทยาล ยคร ก บโรงเร ยนประถมศ กษาในการฝ กสอนหล งจากท จบ จากว ทยาล ยคร แล ว เป นต น 5. ว ธ ฝ กระยะส น (learner training) เวลาโรงเร ยนขาดคร กะท นห น เช น การฝ กอบรมคร ประชาบาล ระยะส น เป นต น 6. ว ธ ให ไปศ กษาในสถานศ กษาบางแห งนอกเวลาท างาน หร อใช เวลาบางส วนของการท างานไปร บ การศ กษา (outside courses) ค อ การท โรงเร ยนอน ญาตให คร ไปศ กษาว ชาท โรงเร ยนต องการ เช น ส งคร ไปเร ยนว ชาคร เพ มเต ม เป นต น 7. ว ธ ให ไปศ กษาใหม หร อศ กษาต อเพ มเต ม (retraining or upgrading) ว ธ น เป นการเพ มว ฒ ของคร ให ม ความร ด ข นอาจจะส งไปศ กษาต อตามว ทยาล ย หร อมหาว ทยาล ยท งภายในและภายนอกประเทศ เป นต น 1.17 ตามแผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา แผนอ ตราก าล งพน กงานเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา โดยผ บร หาร เทศบาลฯ ได ตระหน กถ งความส าค ญในการบร หารและพ ฒนางานบ คคล ซ งเป นทร พยากรท ส าค ญในการบร หารก จการ ให องค กรสามารถข บเคล อนไปได และด าเน นการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว ได และสอดคล องก บแบบประเม น มาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2557 (Core Teams) ด านท 2 การบร หารงานบ คคลและก จการสภา ค อ - ห วข อการประเม นท 1.14 แผนการพ ฒนาบ คลากร โดยม การประเม นว า ม การจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร ก าหนดต วช ว ดท ใช ในการต ดตาม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตาม ย ทธศาสตร การประช มคณะท างานและปฏ บ ต ตามแผน กล าวค อ เทศบาลฯ ระบ ความต องการ / ความคาดหว ง ระยะ ส น ระยะยาวของผ บร หาร ข าราชการและประชาชนท ม ต อองค กร ประกอบด วย 1. การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 2. การก าหนดว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคลของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 3. การด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 4. การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาทร พยากรบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 5. การประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 6. การน าผลการประเม น เพ อน าไปปร บปร งแก ไขเพ มเต มย ทธศาสาตร การพ ฒนาบ คลากรต อไป /ด งน น...

12 - 8 - ด งน น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ควรจ ดท าแผนการพ ฒนา บ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชาข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนา บ คลากร เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม ตลอดจนใช เป นเคร องม อในการต ดตามและ ประเม นผลการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาล เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน และผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการพ ฒนา และใช เป นแนวทางในการบร หารงานของผ บร หารเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง ในการปฏ บ ต งานราชการและการบร การประชาชนได อย างท วถ ง ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผลย งข นต อไป 1.18 จากหล กการและเหต ผลด งกล าวน เทศบาลต าบลพระอ นทราชา จ งได จ ดท าแผนการพ ฒนา บ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ข น โดยมต คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ในการประช ม คร งท 2/2557 เม อว นพฤห สบด ท 28 ส งหาคม 2557 และมต คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา ในการประช มคร งท 9/2557 เม อว นท 29 เด อน ก นยายน พ.ศ ได เห นชอบแล ว /ส วนท 2

13 2.1 ว ตถ ประสงค ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2.1 เพ อให เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการก อนมอบหมาย หน าท ความร บผ ดชอบให ปฏ บ ต 2.2 เพ อให บ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กการและ ว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาทและหน าท ของข าราชการในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข 2.3 เพ อให เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ม การก าหนดต าแหน ง ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คคล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ให เหมาะสมตามอ ตราก าล ง โครงสร างการบร หาร และระบบงานท เหมาะสมไม ซ าซ อน ก บอ านาจหน าท ของเทศบาล ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 12) พ.ศ ประกอบก บพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจแก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ และ กฎหมายอ นท เก ยวข อง 2.4 เพ อให การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบ พ.ศ ) ของเทศบาล ต าบลพระอ นทราชา เก ดประโยชน ต อบ คลากรท กต าแหน ง และเก ดผลส มฤทธ ต อภารก จตามอ านาจหน าท ม ประส ทธ ภาพ ม ความค มค า สามารถลดข นตอนการปฏ บ ต งานและม การลดภารก จและย บเล กหน วยงานท ไม จ าเป น การปฏ บ ต ภารก จ สามารถตอบสนองความต องการของประชาชนได เป นอย างด 2.5 เพ อใช แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระ อ นทราชา เป นแนวทางในการปฏ บ ต ตนให เหมาะสม และเป นข าราชการท ด 2.6 เพ อให บ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ได ม การพ ฒนาในการเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ 2.7 เพ อให เทศบาลต าบลพระอ นทราชา สามารถควบค มภาระค าใช จ ายด านการบร หารงานบ คคลให เป นไปตามท กฎหมายก าหนดไว 2.8 เพ อให คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา (ก.ท.จ.พระนครศร อย ธยา) ตรวจสอบและพ จารณาให ความเห นชอบถ งความจ าเป นในการพ ฒนาบ คลากร กล มเป าหมายท เข าร บการพ ฒนา หล กส ตร การพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการพ ฒนา งบประมาณท เทศบาลจ ดสรรส าหร บการพ ฒนา การก าหนดต าแหน ง และการใช ต าแหน งพน กงานเทศบาลว าถ กต องเหมาะสมหร อไม แล วให เทศบาลต าบลพระอ นทราชาประกาศใช บ งค บ เป นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลต อไป 2.9 เพ อใช แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระ อ นทราชา เป นแนวทางให ผ บร หารเทศบาลใช เป นเคร องม อในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาของเทศบาลฯ เพ อให ทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน และผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการ พ ฒนา /2.2 เป าหมาย...

14 เป าหมายการพ ฒนา เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา หมายถ ง พน กงานเทศบาล พน กงานคร เทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ น จะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการม ประส ทธ ภาพ เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ท ได เข าร บการพ ฒนา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการม ประส ทธ ภาพ เก ดประโยชน และเก ดผลส มฤทธ ต อภารก จตามอ านาจหน าท ม ความค มค า สามารถลดข นตอนการปฏ บ ต งาน และม การลดภารก จและย บเล กหน วยงาน ท ไม จ าเป น การปฏ บ ต ภารก จสามารถตอบสนองความต องการของประชาชนได เป นอย างด ความม งหมายของการพ ฒนาบ คลากร (institutional objectives) ความม งหมายของการพ ฒนาบ คลากร ม 2 ประการ เป นความม งหมายท เน นหน ก (institutional objectives) ในแง ของส วนรวม ได แก 1) เพ อสร างความสนใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากร 2) เพ อเสนอแนะว ธ ปฏ บ ต งานท ด ท ส ด 3) เพ อพ ฒนาการปฏ บ ต งานให ได ผลส งส ด 4) เพ อลดความส นเปล องและป องก นอ บ ต เหต ในการท างาน 5) เพ อจ ดวางมาตรฐานในการท างาน 6) เพ อพ ฒนาฝ ม อในการท างานของบ คคล 7) เพ อพ ฒนาการบร หารโดยเฉพาะการบร หารด านบ คคลให ม ความพอใจ 8) ฝ กฝนคนไว เพ อความก าวหน าของงานและการขยายองค กร 9) สนองบร การอ นม ประส ทธ ภาพแก สาธารณะและ/หร อผ มาต ดต อ เป นความม งหมายท เน นหน ก (employee objectives) ส วนบ คคล ได แก 1) เพ อความก าวหน าในการเล อนข นเล อนต าแหน ง 2) เพ อพ ฒนาท าท บ คล กภาพในการท างาน 3) เพ อพ ฒนาฝ ม อในการท างานโดยการทดลองปฏ บ ต 4) เพ อฝ กฝนการใช พ น ศจ ยในการต ดส นใจ 5) เพ อเร ยนร งานและลดการเส ยงอ นตรายในการท างาน 6) เพ อปร บปร งสภาพการท างานให ด ข น 7) เพ อส งเสร มและสร างขว ญในการท างาน 8) เพ อเข าใจนโยบายและความม งหมายขององค การท ปฏ บ ต งานอย ให ด ข น 9) เพ อให ม ความพอใจในการปฏ บ ต งาน /สร ปหล กการ...

15 สร ปหล กการพ ฒนาบ คลากร จะต องค าน งถ งส งต อไปน 1. ควรตอบสนองความต องการขององค กร 2. ควรม การวางแผนในการพ ฒนาบ คลากร 3. ควรตอบสนองความต องการของบ คลากร 4. ควรสนองความต องการของช มชนท องค กรน นต งอย /ส วนท 3...

16 ส วนท 3 ขอบเขตและแนวทางในการด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร การด าเน นการพ ฒนาบ คลากรม แนวทางการปฏ บ ต อย 2 แนวทาง ค อ การฝ กอบรม (training) และ การศ กษา (education or further study) ว ธ การต างๆ ท องค กรใช ในการพ ฒนาบ คลากร ม ว ธ การอย หลายว ธ ซ งม ผ ให แนวค ดไว หลายคนข นอย ก บ หน วยงาน หร อองค กรจะเล อกใช ว ธ ใด ตามโอกาสและความเหมาะสม ด งน 1. ว ธ ศ กษางานไปพร อมๆ ก บการปฏ บ ต งาน (on - the - job - study) เป นว ธ สะดวกและง าย เช น คร บรรจ ใหม ย งไม ร จ กงานด พอ ก ให ศ กษาจากคร ท บรรจ มาก อน หร อเป นคร พ เล ยงคอยให ค าแนะน า เป นต น 2. การปฐมน เทศ (vestibule training or orientation) เป นว ธ ก อนท จะบรรจ คร จะม การแนะน า ระเบ ยบการปฏ บ ต ต างๆ สภาพแวดล อมท โรงเร ยนต งอย ผ บร หารการศ กษาหร อคร ใหญ จะเป นผ ท าการปฐมน เทศ เป นต น 3. ว ธ ท างานในฐานะล กม อ หร อเป นผ ช วยไปพลางก อน (apprenticeship training) เช น การให เป น ผ ช วยคร ใหญ เป นต น 4. ว ธ ฝ กงานต อจากทฤษฎ (internship training) ว ธ น เป นว ธ ร วมม อก นระหว างโรงเร ยนว ชาช พ หร อ สถาบ นการศ กษาเฉพาะก บหน วยงานว ชาช พน นๆ เช น ว ทยาล ยคร ก บโรงเร ยนประถมศ กษาในการฝ กสอนหล งจากท จบ จากว ทยาล ยคร แล ว เป นต น 5. ว ธ ฝ กระยะส น (learner training) เวลาโรงเร ยนขาดคร กะท นห น เช น การฝ กอบรมคร ประชาบาล ระยะส น เป นต น 6. ว ธ ให ไปศ กษาในสถานศ กษาบางแห งนอกเวลาท างาน หร อใช เวลาบางส วนของการท างานไปร บ การศ กษา (outside courses) ค อ การท โรงเร ยนอน ญาตให คร ไปศ กษาว ชาท โรงเร ยนต องการ เช น ส งคร ไปเร ยนว ชาคร เพ มเต ม เป นต น 7. ว ธ ให ไปศ กษาใหม หร อศ กษาต อเพ มเต ม (retraining or upgrading) ว ธ น เป นการเพ มว ฒ ของคร ให ม ความร ด ข นอาจจะส งไปศ กษาต อตามว ทยาล ย หร อมหาว ทยาล ยท งภายในและภายนอกประเทศ เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบล พระอ นทราชา ซ งม นายกเทศมนตร ต าบลพระอ นทราชา เป นประธานกรรมการฯ ปล ดเทศบาล รองปล ดเทศบาล ห วหน า ส วนราชการ เป นกรรมการฯ และห วหน าส าน กปล ดเทศบาล เป นกรรมการและเลขาน การฯ ได น าแนวทางตามประกาศ คณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคล ข อ 299, ข อ 303 และข อ 308 ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 จ งเห นชอบแผนการพ ฒนา บ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ในการประช มคร งท 2/2557 เม อว นจ นทร ท 29 ส งหาคม 2557 และให ม ขอบเขตเน อหาครอบคล ม (เพ มเต ม) ในเร องต างๆ ด งต อไปน /3.1 ว เคราะห...

17 ว เคราะห ภารก จอ านาจหน าท ความร บผ ดชอบของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ตาม พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 12) พ.ศ ประกอบก บพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ และตลอดจนกฎหมายอ นให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนพ ฒนาอ าเภอ แผนพ ฒนาจ งหว ด นโยบายของร ฐบาล และ บร บทของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา 3.2 ก าหนดโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในและการจ ดระบบงาน เพ อรองร บภารก จตามอ านาจ หน าท ความร บผ ดชอบให สามารถแก ป ญหาของเทศบาลต าบลพระอ นทราชาได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.3 ก าหนดต าแหน งในสายงานต างๆ จ านวนต าแหน ง และระด บต าแหน งให เหมาะสมก บภาระหน าท ความร บผ ดชอบ ปร มาณงานและค ณภาพของงาน รวมท งสร างความก าวหน าในสายอาช พของกล มงานต างๆ 3.4 สอดคล องก บกรอบอ ตราก าล ง 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระ อ นทราชา โดยม ภาระค าใช จ ายด านการบร หารงานบ คคลต องไม เก นร อยละ 40 ของงบประมาณรายจ ายท ต งไว 3.5 ให บ คลากรท กคน ได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถอย างต อเน อง /ส วนท 4...

18 ส วนท 4 การว เคราะห ก าหนดต าแหน งและการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการพ ฒนาบ คลากร 4.1 การว เคราะห ก าหนดต าแหน ง จากภารก จของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา และโครงสร างส วนราชการ จ งได ท าการว เคราะห ก าหนดต าแหน ง จ านวนต าแหน ง และกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมในการปฏ บ ต ตามภารก จ โดยพ จารณาถ งความจ าเป น ด านงบประมาณ โดยเฉพาะอย างย งรายจ ายด านบ คคลตามท กฎหมายก าหนด จ งก าหนดแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ตามกรอบอ ตราก าล งพน กงานเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา ด งน กรอบอ ตราก าล งพน กงานเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา กรอบ กรอบอ ตราก าล ง (ใหม ) เพ ม / ลด ส วนราชการ อ ตรา ก าล ง (เด ม) น กบร หารงานเทศบาล (8) น กบร หารงานเทศบาล (7) หมายเหต 1. ส าน กปล ดเทศบาล น กบร หารงานท วไป (8) น กบร หารงานท วไป (7) น กบร หารงานท วไป (6) บ คลากร (3-5/6) เจ าหน าท บร หารงานทะเบ ยนและบ ตร (3-5/6) เจ าพน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (2-4/5) เจ าพน กงานเทศก จ (3-5/6) เจ าพน กงานธ รการ (2-4/5) กองคล ง น กบร หารงานการคล ง (8) น กบร หารงานการคล ง (7) น กบร หารงานการคล ง (6) เจ าพน กงานการเง นและบ ญช (2-4/5) เจ าพน กงานจ ดเก บรายได (2-4/5) เจ าพน กงานพ สด (2-4/5) ช างโยธา (1-3/4)

19 กรอบ กรอบอ ตราก าล ง (ใหม ) เพ ม / ลด ส วนราชการ อ ตรา ก าล ง (เด ม) 3. กองช าง น กบร หารงานช าง (8) น กบร หารงานช าง (7) น กบร หารงานช าง (6) ว ศวกรโยธา (3-5/6) นายช างโยธา (2-4/5) นายช างไฟฟ า (2-4/5/6/7) เจ าพน กงานสวนสาธารณะ (2-4/5/6) เจ าพน กงานธ รการ (2-4/5) นายช างเคร องยนต (2-4/5) หมายเหต 4. กองสาธารณส ขและส งแวดล อม น กบร หารงานสาธารณส ข (8) น กบร หารงานสาธารณส ข (7) น กบร หารงานสาธารณส ข (6) เจ าพน กงานสาธารณส ขช มชน (2-4/5) พยาบาลว ชาช พ (3-5/6) เจ าพน กงานธ รการ (2-4/5) กองว ชาการและแผนงาน น กบร หารงานท วไป (7) น กบร หารงานท วไป (6) เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน (3-5/6) น ต กร (3-5/6) เจ าพน กงานประชาส มพ นธ (2-4/5) กองการศ กษา น กบร หารการศ กษา (8) น กบร หารการศ กษา (6) น กว ชาการศ กษา (3-5/6) กองสว สด การส งคม น กบร หารงานสว สด การส งคม (7) น กพ ฒนาช มชน (3-5/6) เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน (2-4/5) /8. หน วยตรวจสอบ...

20 กรอบ กรอบอ ตราก าล ง (ใหม ) เพ ม / ลด ส วนราชการ อ ตรา ก าล ง (เด ม) 8. หน วยตรวจสอบภายใน เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน หมายเหต รวมท กส วนราชการ การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการฯ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของ เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ได ศ กษาว เคราะห ถ งความส าค ญในการด าเน นการพ ฒนาบ คลากรท กต าแหน ง ท งท ม ผ ครอง ต าแหน งและต าแหน งว าง ตลอดจนตามนโยบายของจ งหว ด อ าเภอ มต คณะร ฐมนตร หน งส อส งการต างๆ และผ บร หาร เทศบาลต าบลพระอ นทราชา ท ตระหน กและให ความส าค ญในระบบการบร หารราชการท เหมาะสมไม ซ าซ อน และ การพ ฒนางานบ คคลของเทศบาลฯ เพ อให การด าเน นงานสอดคล องก บประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ด พระนครศร อย ธยา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ซ งม ผลให ใช บ งค บต งแต ว นท 25 พฤศจ กายน 2545 ประกอบก บแผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบล พระอ นทราชา แผนอ ตราก าล งพน กงานเทศบาล 3 ป (ประจ าป พ.ศ ) ของเทศบาลต าบลพระอ นทราชา และงบประมาณรายจ ายประจ าป ตลอดจนแบบประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการและน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2557 (Core Teams) ด านท 2 การบร หารงานบ คคลและก จการสภา ค อ - ห วข อการประเม นท 1.14 แผนการพ ฒนาบ คลากร โดยม การประเม นว า ม การจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร ก าหนดต วช ว ดท ใช ในการต ดตาม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตาม ย ทธศาสตร การประช มคณะท างานและปฏ บ ต ตามแผน ท จ ดแข ง (Strengths) การว เคราะห จ ดอ อน (Weaknesses) 1. เทศบาลฯ ม สภาพแวดล อมท ต ดก บช มชนเม อง 1. ระบบข อม ลขาดการเช อมโยง ไม ท นสม ย 2. เทศบาลฯ ม การจ ดระบบงานในการปฏ บ ต งานโดยย ดระเบ ยบท ก าหนดไว 2. เคร องม อในการปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอ 3. เทศบาลฯ ม ภาพล กษณ น าเช อถ อในสายตาของช มชนในท องถ น 4. เทศบาลฯ ม บ คลากรท เพ ยงพอและปฏ บ ต งานทดแทนก นได 5. เทศบาลฯ ม งบประมาณด านบ คลากรไม เก นร อยละ ผ บร หารเทศบาลฯ ตระหน กถ งความก าวหน าในสายว ชาช พราชการ โอกาส (Opportunities) ภ ยค กคาม (Threats) 1. นโยบายของเทศบาลฯ เอ อต อการพ ฒนา 1. ระเบ ยบกฎหมายไม เอ อในการบร หารจ ดการ 2. ความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ 3. อ ตราการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จส งข น 4. ความร วมม อม อระหว างภาคร ฐ ภาคร ฐว สาหก จ ภาคเอกชน องค กร และช มชน เป นต น

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information