แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558"

Transcription

1 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1

2 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาการด าเน นงานของคณะ เทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตามพ นธก จหล กของหน วยงาน คณะเทคโนโลย การเกษตร ได เห นความส าค ญของการด าเน นงานท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาและนโยบายร ฐบาล จ งได ให บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการว เคราะห และ จ ดท าแผน พ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ เพ อใช ในการด าเน นงานขององค กรต อไป (ดร.ครวญ บ วค ร ) คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 2

3 สารบ ญ หน า ประว ต หน วยงาน 4 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ 5 นโยบายและว ส ยท ศน การบร หารงาน 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 8 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ แผนงานว ชาการ 10 แผนพ ฒนาน กศ กษา 17 แผนพ ฒนาบ คลากร 21 แผนพ ฒนาระบบบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ 24 แผนงานว จ ย บร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 30 แผนการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 33 หน า 3

4 ประว ต หน วยงาน พ.ศ ว ทยาล ยคร สงขลา ได ร บการอน ม ต ให จ ดต งคณะว ชาเกษตรและอ ตสาหกรรม ประกอบด วย ภาคว ชาเกษตรศาสตร และภาคว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร โดยในภาคว ชาเกษตรศาสตร ได เป ด สอนสาขาว ทยาศาสตร ระด บอน ปร ญญา ปร ญญาตร 2 ป ในว ชาเอกเทคโนโลย การเกษตรและปร ญญาตร 4 ป ว ชาเอกเกษตรศาสตร ส วนภาคว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร ได เป ดสอนระด บอน ปร ญญา ว ชาเอก ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนาม ว ทยาล ย คร ใหม เป นสถาบ นราชภ ฏ ท าให ม การเปล ยนแปลงโครงสร างการบร หารใหม ม ผลให คณะว ชาเกษตรและ อ ตสาหกรรมเปล ยนเป นคณะเกษตรและอ ตสาหกรรม ม คณบด เป นผ บร หารส งส ด และม การเป ดสอน ว ชาเอกว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหารเพ มข น เม อว นท 12 ต ลาคม พ.ศ.2542 สถาบ นราชภ ฏสงขลา ได เปล ยนช อคณะเกษตรและอ ตสาหกรรม เป น คณะเทคโนโลย การเกษตร ม การบร หารแบบโปรแกรมว ชาประกอบด วย 4 โปรแกรมว ชา ค อ โปรแกรมว ชาเกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และ โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ป จจ บ น คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป ดสอนในระด บปร ญญาตร 4 หล กส ตรและปร ญญาโท 1 หล กส ตร ประกอบด วย หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตสาขาว ชาเกษตรศาสตร, สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า,สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ตสาขาว ชาเทคโนโลย การเกษตรแขนงว ชาการผล ตพ ช และการผล ตส ตว ส าหร บปร ญญาโทเป ด สอน สาขาว ชาการจ ดการในหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย การเกษตร ท งน คณะเทคโนโลย การเกษตร ครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ จ งม ความพร อมท จะม งส ว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการเพ อผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาว ชาช พในท องถ นอย างย งย น หน า 4

5 ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าว ชาช พ ส การพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน คณะเทคโนโลย การเกษตร เป นแหล งว ชาการ ผล ตบ ณฑ ต และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ น อย างย งย น พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตและมหาบ ณฑ ตด านเทคโนโลย การเกษตร 2. ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ด านเทคโนโลย การเกษตร 3. บร การว ชาการ ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร และน าว ชาช พเพ อพ ฒนา ท องถ นให ย งย น 4. อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม 5. เตร ยมความพร อมของบ คลากรเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน นโยบายและว ส ยท ศน การบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานภายใน 1. คณะกรรมการบร หารคณะ ประกอบด วย คณบด รองคณบด ผ ช วยคณบด ประธานโปรแกรม ว ชาและห วหน าส าน กงาน ม ภารก จหล กค อ บร หารงานและด าเน นงานให เป นไปตามปร ชญา ว ส ยท ศน และ พ นธก จของคณะ 2. หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา ร บผ ดชอบสน บสน นงานธ รการ พ สด การเง นและ การประก นค ณภาพการศ กษา 3. หน วยบร การการศ กษาและว จ ย ร บผ ดชอบ สน บสน นด านงานว ชาการ งานหล กส ตร งานฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ งานก จการน กศ กษา งานว จ ย ตลอดจนด าเน นงานในร ปโครงการต าง ๆ 4. หน วยหน วยบร การว ชาการ ร บผ ดชอบ ด แลเร องงานบร การว ชาการ 5. หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป ร บผ ดชอบ ด แลเร องส งเสร มก จกรรมภายในสถาน ฝ ก ปฎ บ ต การและแปรร ปผล ตภ ณฑ ท ได ภายในสถาน ฝ กปฏ บ ต การ 6. ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร ร บผ ดชอบด แล การจ ดก จกรรมฝ ก ประสบการณ ว ชาช พในศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหารของคณะ หน า 5

6 7. โปรแกรมว ชา ประกอบด วย โปรแกรมว ชาเกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ม ภารก จหล ก ในงานว ชาการ ด านบร หารคณะ 1. การน าวงจรค ณภาพ (Quality Circle) ในระบบประก นค ณภาพการศ กษามาเป นกระ บวนการในการบร หารภายในคณะ โดยม งเน นประส ทธ ภาพของระบบงานในระยะยาวมากกว าผลส าเร จ ในระยะส น 2. การปร บระบบงาน โดยด าเน นการปร บโครงสร างการท างานภายในคณะให ตอบสนองงาน ให มากข น เน นการจ ดกล มหร อหน วยงานตามล กษณะงาน เพ อให การบร หารม ความช ดเจนท งต อผ บร หาร และผ ปฏ บ ต ด งต อไปน 1) หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยบร การการศ กษา 3) หน วยบร การว ชาการและว จ ย 4) หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป 5) ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในโอกาสท คณะครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ เพ อพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในท กม ต ให เป นคณะท ม ความเข มแข งทางว ชาการของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏสงขลาต อไป ด านว ชาการ 1. หล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรใหม ของคณะเทคโนโลย การเกษตรท ม ล กษณะสหว ทยาการ เพ อรองร บการเปล ยนแปลง โดยเบ องต นได ร บการสน บสน นท นว จ ยจาก สกว. ให ศ กษาร ปแบบการเร ยน การสอนเพ อการพ ฒนาหล กส ตรด านอาหารท องถ นส สากล 2. ค ณภาพผ สอน จ ดท าแผนพ ฒนาอาจารย ให ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกและหร อต าแหน งทาง ว ชาการให ส งข น และส งเสร มการฝ กอบรมในสาขาว ชาเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. ผ เร ยน ม งให ความส าค ญก บการเร ยนร ด วยตนเองของผ เร ยนในท กหล กส ตรท งว ทยา ศาสตรบ ณฑ ต และเทคโนโลย บ ณฑ ต ด วยกระบวนการของป ญหาพ เศษและโครงการพ เศษ 4. แหล งเร ยนร พ ฒนาห องปฏ บ ต การและสถาน ปฏ บ ต การให ม ความพร อมเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและบร การว ชาการ ภายใต หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป หน า 6

7 ด านพ ฒนาน กศ กษา 1. พ ฒนาน กศ กษาในร ปแบบ LAS (Learning : Activity : Skill) ภายใต หน วยบร การ การศ กษา และศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตรและอาหาร เพ อให น กศ กษาได เร ยนร ด วยตนเอง ร วมก จกรรม ม ท กษะในว ชาช พเพ อเป นแนวทางในการประกอบอาช พในอนาคต 2. สน บสน นเคร อข ายศ ษย เก า เพ อให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว างศ ษย เก าด วยก น และเพ อกระช บความผ กพ นก บคณะสถาบ น เป ดโอกาสให ศ ษย เก าส งเสร มก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ท งในด านความเช ยวชาญทางอาช พและอ น ๆ 3. ส งเสร มน กศ กษา ให ได ท าก จกรรมและเข าร วมก บเคร อข ายมหาว ทยาล ยอ นท เป ดสอน ทางการเกษตรท งก จกรรมว ชาการและก จกรรมส นทนาการ 4. สร างจ ตส าน ก ให น กศ กษาได ม ค ณธรรม ด าเน นตามแนวพระราชด าร ม ส วนร วมในการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ด านการว จ ย 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย โดยจ ดระบบส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาโจทย ว จ ย การสร างเคร อข ายและการเผยแพร งานว จ ยส การน าไปใช ประโยชน 2. ส งเสร มคณาจารย ให สร างท มว จ ยเพ อสน บสน นให อาจารย ร นใหม ได ม ส วนร วม และม ประสบการณ ท าว จ ยอย างต อเน อง 3. ว จ ยเพ อท องถ น ม งเน นการว จ ยเพ อการพ ฒนาและการใช ประโยชน ในท องถ นในพ นท ความร บผ ดชอบของมหาว ทยาล ย ด านบร การว ชาการ 1. การบร การว ชาการ เน นให ม การบร การด านว ชาช พการเกษตรแก ประชาชนในท องถ นอย าง ต อเน องภายใต หน วยบร การว ชาการและว จ ย 2. การบ รณาการ งานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย เพ อให คณาจารย และน กศ กษาในสาขาต างได ม ส วนร วม 3. การส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากรพราชด าร เพ อสน บสน นหน วยงาน และประชาชนท วไป หน า 7

8 ย ทธศาสตร ในการพ ฒนา ส าหร บย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ในการพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ม รายละเอ ยดด งต อไปน (1) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการเร ยนการสอน เป าประสงค 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ 2. บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของช มชน กลย ทธ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค 2. จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ 3. ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท ครบถ วนและสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 4. เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมและบ คล กภาพให แก บ ณฑ ต 5. พ ฒนาและปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน 6. พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษาของน กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน (2) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาค ณภาพบ คลากร เป าประสงค 1.บ คลากรม ความร ความสามารถทางด านว ชาการ และว ชาช พ กลย ทธ 1. พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ความร ความสามารถ และพ ฒนา ศ กยภาพในการท างาน 2. ส งเสร มให ผ บร หารได ร บการพ ฒนาศ กยภาพในการบร หารงาน 3. เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรของคณะ (3) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การบ รณาการ งานบร การว ชาการ งานว จ ย การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมเข าก บการเร ยนการสอน และพ ฒนาท องถ นอย างย งย น เป าประสงค 1. ส งเสร มการสร างผลงานว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและท องถ น 2. ให บร การว ชาการด านการเกษตรและเทคโนโลย การเกษตรท สอดคล องก บความ ต องการของท องถ น เพ อสร างช มชนท เข มแข ง 3. ร วมส บสานและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น หน า 8

9 กลย ทธ 1. ส งเสร มให อาจารย ท าว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และสร างองค ความร ใหม 2. ส งเสร มให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยส ท องถ น 3. ส งเสร มว ชาช พตามแนวพระราชด าร และจ ดบร การว ชาการทางด านเทคโนโลย การเกษตรให แก น กศ กษาและช มชน 4. อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม (4) ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. บร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล 2. ด าเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษา กลย ทธ 1. ก าหนดแผนในการด าเน นก จกรรมและรายงานผลการด าเน นงาน 2. พ ฒนาระบบการบร หารงานภายในคณะให ม ความโปร งใส และตรวจสอบได 3. จ ดท าแผนว เคราะห อ ตราก าล งให เพ ยงพอและสอดคล องก บพ นธก จและพ ฒนา บ คลากรอย างต อเน อง 4. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 5. การบร หารงานโดยใช วงจรค ณภาพการระบบประก นค ณภาพการศ กษา (5) ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค 1. ม การพ ฒนาข ดความสามารถให ม มาตรฐานในระด บสากล 2. คณะเทคโนโลย การเกษตรม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ 1. ส งเสร มความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนให บ คลากรและน กศ กษาในคณะ เทคโนโลย การเกษตร 2. พ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การเกษตรให ม สมรรถนะสากล หน า 9

10 แผนงานว ชาการ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา เพ อให การด าเน นงานว ชาการของคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา สอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ย ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น ม ว ส ยท ศน ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นผล ตและพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อท องถ น เด นทางศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน โดยพ นธก จหน งของมหาว ทยาล ยในด านว ชาการ ค อ จ ดการศ กษาท หลากหลายและพ ฒนาบ คลากรใน ท องถ นให ม ค ณภาพและค ณธรรม คณะเทคโนโลย การเกษตร ได ก าหนดว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการ ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ค ค ณธรรมและน าว ชาช พเพ อพ ฒนา ท องถ นอย างย งย น จ งม ย ทธศาสตร ของคณะ ท เก ยวข องโดยตรงก บทางด านว ชาการ หน งย ทธศาสตร หล ก ค อ พ ฒนาการเร ยน การสอน โดยม เป าประสงค ด งน 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ 2. บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของช มชน ภายใต 6 กลย ทธ โดยเป นงานทาง ว ชาการ 4 กลย ทธ ค อ กลย ทธ ท 1 ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาและ ปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน และ กลย ทธ ท 6 พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษา ของน กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน แต ละกลย ทธ ม โครงการและก จกรรม ในระยะ 5 ป ด งน หน า 10

11 กลย ทธ ท 1 ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. เตร ยมฝ กและฝ กประสบการณ ว ชาช พ 2. ส มมนาหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3. ต ดตามบ ณฑ ตคณะ เทคโนโลย การเกษตร 4. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การระบบ ประก นค ณภาพด านอาหาร น กศ กษาช นป ท 3 หร อ 4 ของแต ละสาขาว ชา ได ฝ กประสบการณ ว ชาช พนอกสถานศ กษา ไม น อยกว า 1 คร งคน น กศ กษาท ผ านการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ ภายนอก ได น าเสนอผล การฝ ก ต อน กศ กษาใน แต ละสาขา อย างน อย 1 คร ง คน คณะม ข อม ลของบ ณฑ ต ไม น อยกว าร อยละ 80 ของบ ณฑ ตท ลงทะเบ ยน ร บปร ญญา น กศ กษาโปรแกรมว ชา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร เข าร วมอบรม อย างน อย 40 คน หน า 11

12 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 5. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ ทางเล อกเกษตรกร : เกษตรอ นทร ย น กศ กษาและศ ษย เก า อย างน อยเข าอบรมร น ละ 25 คน (จ านวน 2 ร น) 6. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ ท ศทางตลาดเกษตรไทยในป จจ บ น 7. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การ เพ มท กษะว ชาช พทางส ตวบาล หล กส ตร การท ามาตรฐานฟาร ม 8. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การ เพ มท กษะว ชาช พทางพ ชศาสตร หล กส ตร การแปรร ปผลผล ตจาก พ ช 9. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนาท กษะการว ายน า ส าหร บ น กศ กษา สาขาว ชาการเพาะเล ยง ส ตว น า 10. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การใช เคร องม อว ทยาศาสตร ใน ห องปฏ บ ต การทางการเกษตร น กศ กษา และศ ษย เก า เข าอบรมอย างน อย 30 คน น กศ กษาหล กส ตร เกษตรศาสตร จ านวน 20 คน น กศ กษาหล กส ตร เกษตรศาสตร จ านวน 20 คน น กศ กษาช นป ท 2 และ 3 สาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น าท เข า ร วมอบรมพ ฒนาท กษะ การว ายน าไม ต ากว า ร อยละ 75 ร อยละ 80 ของน กศ กษา ช นป ท 3 ได ฝ กท กษะ การใช เคร องม อ ว ทยาศาสตร พ นฐาน ส าหร บห องปฏ บ ต การ หน า 12

13 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 11. โครงการสอนเสร มว ชาหล ก ใ นแต ละรายว ชาท น กศ กษาของคณะ ลงทะเบ ยนเร ยนม การ ยกเล กไม เก นร อยละ โครงการส งเสร มและสน บสน นให น กศ กษาระด บปร ญญาตร และ บ ณฑ ตศ กษาเข าร วมประช ม ว ชาการหร อน าเสนอผลงานทาง ว ชาการ ม น กศ กษาของคณะเข า ร วมประช มว ชาการหร อ น าเสนอผลงานไม น อย กว าร อยละ โครงการอบรมทางด านความ ปลอดภ ยในการใช ห องปฏ บ ต การ และอาคารเร ยน 14. โครงการประช มต ดตามผลการ ประเม นการเร ยนการสอน น กศ กษาช นป ท 1 ของ คณะได ร บความร เก ยวก บการใช ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร เกษตรและ อาคารเร ยนอย าง ปลอดภ ย คณาจารย ในคณะเข า ร วมก จกรรมไม น อยกว า ร อยละ 75 หน า 13

14 กลย ทธ ท 2 จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการเช ญว ทยากร น กศ กษาได ร บความร และ ประสบการณ จากผ ม ประสบการณ เฉพาะทางไม น อยกว า 10 รายว ชา 2. อบรมการว จ ยในช นเร ยนเพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอน 3. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ เตร ยมการเพ อการพ ฒนา หล กส ตรใหม อาจารย บ คลากรม ความร ความสามารถในการว จ ย ม ผ เข าร วมประช มไม น อย กว าร อยละ 75 ของอาจารย ท ร บผ ดชอบแต ละสาขา 4. โครงการปร บปร งหล กส ตรสาขา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ตและ เทคโนโลย บ ณฑ ต 5. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการ จ ดท า TQF สาขาว ทยาศาสตร เกษตร ม หล กส ตรตามมาตรฐาน สกอ. 4 หล กส ตร คณาจารย ท กหล กส ตรเข า ร วมไม น อยกว าร อยละ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การประเม นหล กส ตร 7. โครงการพ ฒนาหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาการ จ ดการและการพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารท องถ น 8. โครงการพ ฒนาและเผยแพร หล กส ตรส ช มชน คณาจารย ท กหล กส ตรเข า ร วมไม น อยกว าร อยละ 80 ม หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการและการ พ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร ท องถ น (หล กส ตรใหม ) ม ว ด ท ศน ประชาส มพ นธ คณะ 1 เร อง ม เพลงประจ า คณะอย างน อย 1 เพลง ม คร ภ ณฑ เพ องานเผยแพร 5 รายการ หน า 14

15 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาและปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพสถาน ปฏ บ ต การเพ อการเร ยนการ สอน 2. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ห องปฏ บ ต การเพ อการเร ยน การสอน ม การพ ฒนาและปร บปร ง สถาน ปฏ บ ต การอย างน อย 1 สถาน ม ห องปฏ บ ต การท ตรงตาม สาขา ว ชา ไม น อยกว า 3 ห อง 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ห องปฏ บ ต การกลางเพ อการ เร ยนการสอน 4. โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร คอมพ วเตอร 5. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อม ภายในองค กรเพ อการเร ยนร 6. โครงการพ ฒนาศ นย ฝ ก ประสบการณ ว ชาช พธ รก จ เกษตรและอาหาร ม ห องปฏ บ ต การกลางด าน เคม และจ ลช วว ทยา ม ห องคอมพ วเตอร 1 ห อง ม ส ญญาณคอมพ วเตอร ไร สายท วท กพ นท ของต กคณะ ม ห องสม ดเพ อการค นคว า และว จ ยทางด านการเกษตร 1 ห อง ม หน วยสน บสน นการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ 1 หน วย หน า 15

16 กลย ทธ ท 6 พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษาอขงน กศ กษา ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการพ ฒนาท กษะ ต างประเทศ 2. โครงการศ กษาด งานประเทศใน กล มประชาคมอาเซ ยน ผ เข าร วมโครงการไม น อย กว า ร อยละ 80 น กศ กษาช นป ท 4 ไม น อย กว า20คน หน า 16

17 แผนพ ฒนาน กศ กษา คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา การด าเน นงานด านการพ ฒนาน กศ กษาของคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา สอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ย ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ น ม ว ส ยท ศน ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อท องถ น เด นทาง ศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน ด งน นเพ อตอบสนองพ นธก จท ง 8 ด าน ของมหาว ทยาล ย จ งม ความ จ าเป นต องจ ดการศ กษา ท หลากหลายเพ อผล ตบ ณฑ ต คณะเทคโนโลย การเกษตรจ งก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการเร ยนการสอน ท งน คณะเทคโนโลย การเกษตรได ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชา เทคโนโลย การเกษตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร โดยม เป าประสงค ค อ บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของ ช มชน จ งก าหนด กลย ทธ 2 กลย ทธ ด งน กลย ทธ ท 3 ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท ครบถ วน และสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. พ ฒนาค ณล กษณะน กศ กษาท พ ง ประสงค จ านวนน กศ กษาท เข าร วม ก จกรรม อย างน อย ร อยละ ศ กษาด งานด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร น กศ กษาสาขาว ชา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหารได ศ กษาด งานไม น อยกว าป ละ 30 คน 3. โครงการศ กษาด งานทางการเกษตร น กศ กษาสาขาว ชา เกษตรศาสตร ได ศ กษาด งานป ละไม น อยกว า 30 คน หน า 17

18 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 4. โครงการศ กษาด งานด านเทคโนโลย การเกษตร น กศ กษาสาขาว ชา เทคโนโลย การเกษตรได ศ กษาด งานป ละไม น อย กว า 30 คน 5. โครงการศ กษาด งานด านการเพาะเล ยง ส ตว น า 6. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนา และส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า 7. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนา และส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 8. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ท กษะคอมพ วเตอร เพ องานว จ ยและ น าเสนอผลงาน 9. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ เพ อการ สอบส มภาษณ และสม ครงาน น กศ กษาสาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น าได ศ กษา ด งานป ละไม น อยกว า 30 คน น กศ กษาสาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น าท งศ ษย ป จจ บ นและศ ษย เก า เข า ร วมอบรม ไม น อยกว า 35 คน น กศ กษาสาขาว ชา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหารท ง ศ ษย ป จจ บ นและศ ษย เก า เข าร วมอบรม ไม น อยกว า 35 คน น กศ กษาช นป ท 4 เข าร วม อบรมไม ต ากว า ร อยละ 80 น กศ กษาช นป ท 4 เข าร วม ก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 80 หน า 18

19 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 10. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนา ท มงานก จการน กศ กษา กรรมการสโมสรน กศ กษา และต วแทนสาขาว ชาของ คณะเทคโนโลย การเกษตร เข าร วมก จกรรม ไม น อย กว า 20 คน 11. โครงการส นทร ยภาพยามเย นลาน เกษตรส มพ นธ 12. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เสร มสร าง ท กษะการพ ด และการน าเสนอในท ช มชน 13. โครงการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และ บ าเพ ญประโยชน ม ก จกรรมนอกเหน อจาก การเร ยนการสอนให น กศ กษา อย างน อย 5 คร ง ในป งบประมาณ น กศ กษาสาขาว ชา เทคโนโลย การเกษตรเข า ร วมไม น อยกว า 30 คน น กศ กษาสาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น า เข าร วม ไม น อยกว า 65 คน 14. โครงการพ ฒนาค ณล กษณะทาง ว ชาการแก น กศ กษา 15. โครงการส งเสร มส ขภาพน กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร 16. โครงการบ าเพ ญประโยชน ของน กศ กษา คณะเทคโนโลย การเกษตร น กศ กษาในแต ละหล กส ตร ได เข าร วมก จกรรมทาง ว ชาการ อย างน อย 20 คน น กศ กษาในแต ละหล กส ตร ได เข าร วมก จกรรม ไม น อย กว า 40 คน น กศ กษาในแต ละหล กส ตร ได เข าร วมก จกรรม ไม น อย กว า 40 คน หน า 19

20 กลย ทธ ท 4 เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และบ คล กภาพให แก บ ณฑ ต ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม น กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร เข าร วมก จกรรม ไม น อยกว าร อยละ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ศ ลปะ การป องก นต ว และเสร มสมรรถภาพแก ร างกาย 3. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การ เสร มสร างบ คล กภาพน กศ กษา เทคโนโลย การเกษตร 4. โครงการทบทวนค ณค าก อนอ าลาส โลก กว าง น กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร เข าร วมอบรม ไม น อย 50 คน น กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร เข าร วมอบรม ไม น อย กว า 40 คน น กศ กษาท จะส าเร จ การศ กษาเข าร วม ก จกรรมไม น อยกว า ร อยละ 80 5 น กศ กษาใหม ส มพ นธ น กศ กษาใหม เข าร วม ก จกรรม ไม น อยกว า ร อยละ 75 หน า 20

21 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา การด าเน นงานด านพ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เพ อตอบสนองปร ชญาของมหาว ทยาล ย ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นมหาว ทยาล ยเพ อการพ ฒนา ท องถ น ม ว ส ยท ศน ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาเป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรม น าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น เด นทางศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยนด งน นเพ อ ตอบสนองพ นธก จท ง 8 ด าน ของมหาว ทยาล ย จ งม ความจ าเป นต อง พ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการ และ สายสน บสน น ให ม ค ณภาพ คณะเทคโนโลย การเกษตรจ งม ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ในการพ ฒนาบ คลากร ของคณะ โดยม เป าประสงค ค อ คณะม บ คลากรท ม ความร ความสามารถทางด านว ชาการ และว ชาช พ เพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของคณะท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการ เพ อผล ตบ ณฑ ต และ พ ฒนาว ชาช พของท องถ นอย างย งย น จ งก าหนดกลย ทธ ด านการพ ฒนาบ คลากรของคณะเป น 3 กลย ทธ ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน น ให ม ความร ความสามารถ และพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. พ ฒนาอาจารย บ คลากรและเพ มพ นศ กยภาพ อาจารย และบ คลากรสาย ด านว ชาการ สน บสน น ได พ ฒนาด า น ว ชาการ 2. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน 3. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาบ คคลากรสาย สน บสน น จ านวนอาจารย เข าร วมไม น อยกว าร อยละ 80 จ านวนบ คลากรเข าร วมไม น อยกว าร อยละ 80 ป งบประมาณ หน า 21

22 ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 4. อบรมเช งปฏ บ ต การ สร างท ม - จ านวนอาจารย ในคณะเข าร วม ว จ ย อบรมไม น อยกว าร อยละ 80 - ม การด าเน นงานตามแผนท วางไว 5. ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อ ทบทวนแผนย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต การการบร หาร ประจ าป 6. ส งเสร มสน บสน นให อาจารย ไป ศ กษาต อ 7. ส งเสร มและสน บสน นการเข าส ต าแหน งทางว ชาการของ อาจารย กลย ทธ ท 2 ส งเสร มให ผ บร หารได ร บการพ ฒนาศ กยภาพในการบร หารงาน ป งบประมาณ - อาจารย และบ คลากรในคณะไม น อยกว าร อยละ 80 ได ม ส วนในการก าหนดแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การการ บร หารประจ าคณะ - ม ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ การบร หารประจ าป ของคณะท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย - สามารถด าเน นโครงการได ตาม แผนท ก าหนดไม น อยกว าร อยละ 80 ม อาจารย ไปศ กษาต อ อย างน อยป ละ 1 คน ม อาจารย เข าส ต าแหน งทางว ชาการ ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. พ ฒนาผ บร หารและเพ มพ นศ กยภาพ ด านการบร หารงาน - ผ บร หารของคณะได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพอย างน อย 4 คร ง 2. อบรมการเป นผ บร หาร ผ บร หารได ร บการอบรม อย างน อย 1 ท าน ป งบประมาณ หน า 22

23 กลย ทธ ท 3 เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรของคณะ ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. ส งเสร มส ขภาพท ด ของบ คลากร - ม ก จกรรมส งเสร มส ขภาพ อย างน อย 1 ก จกรรม - ผ เข าร วมก จกรรมไม น อย กว าร อยละ 75 - ผ เข าร วมก จกรรมม ความ พ งพอใจไม น อยกว าร อยละ สานส มพ นธ บ คลากรของคณะ - ม ก จกรรมก ฬาและ น นทนาการระหว างบ คลากร ในคณะอย างน อย 5 ชน ด - ผ บร หารของคณะมอบ ของขว ญแก บ คลากรสาย สน บสน นท กคน - ผ เข าร วมก จกรรมม ความ พ งพอใจไม น อยกว าร อยละ สร างแรงจ งใจส การท างาน - รางว ลผ สอนด เด น 1 รางว ล - รางว ลน กว จ ยด เด น 1 รางว ล - รางว ลบ คลากรสาย สน บสน น ด เด น 1 รางว ล ป งบประมาณ หน า 23

24 แผนพ ฒนาระบบบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา คณะเทคโนโลย การเกษตร ม ว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตร เป นแหล งว ชาการ ผล ต บ ณฑ ต และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โดยม พ นธก จหล ก 5 ประการ ด งน 1) จ ดการศ กษา และอบรมว ชาช พช นส งด านเทคโนโลย การเกษตร 2) ว จ ยและพ ฒนาว ชาการด านเทคโนโลย การเกษตร 3) บร การว ชาการ ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ นให ย งย น 4) อน ร กษ ว ฒนธรรมไทยภ ม ป ญญาท องถ นและส งแวดล อม 5) เตร ยมความพร อมของบ คลากรเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน โดยคณะเทคโนโลย การเกษตร เป ดสอนระด บปร ญญาตร และระด บปร ญญา โท ม การบร หารงานว ชาการเป นแบบโปรแกรมว ชา ประกอบด วย 4 โปรแกรมว ชา ค อ โปรแกรมว ชา เกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และโปรแกรมว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ซ งม ส าน กงานคณบด ท าหน าท เป นหน วยงานทางด านธ รการ เพ อให การบร หารงานของคณะเทคโนโลย การเกษตรเป นไปตามพ นธก จ จ งก าหนดประเด นย ทธศาสตร การบร หาร ในประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ โดยม เป าประสงค ค อ บร หาร จ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพการศ กษา จ งก าหนดนโยบายการ พ ฒนาด านบร หารคณะ ด งน 1. การน าวงจรค ณภาพ (Quality Circle) ในระบบประก นค ณภาพการศ กษามาเป นกระบวนการใน การบร หารภายในคณะ โดยม งเน นประส ทธ ภาพของระบบงานในระยะยาวมากกว าผลส าเร จในระยะส น 2. การปร บระบบงาน โดยด าเน นการปร บโครงสร างการท างานภายในคณะให ตอบสนองงานให มากข น เน นการจ ดกล มหร อหน วยงานตามล กษณะงาน ด งต อไปน 1) หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยบร การการศ กษา และว จ ย 3) หน วยบร การว ชาการ 4) หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป 5) ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในโอกาสท คณะครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ เพ อพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในท กม ต ให เป นคณะท ม ความเข มแข งทางว ชาการของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาต อไป ท งน ม กลย ทธ ในการบร หาร 5 กลย ทธ ค อ หน า 24

25 กลย ทธ ท 1 ก าหนดแผนในการด าเน นก จกรรมและรายงานผลการด าเน นงาน ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. บร หารจ ดการคณะเทคโนโลย การเกษตร คณะม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและได ร บผลการ ประเม นการด าเน นงานจาก หน วยงานท เก ยวข องไม น อย กว าระด บด มาก 2. พ ฒนาระบบส าน กงาน ม ว สด ส าน กงานสน บสน นการ เร ยนการสอนตลอดป การศ กษาไม น อยกว า 30 รายการ 3. อบรมเช งปฏ บ ต การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การการ บร หารความเส ยง 4. บร หารจ ดการคณะและให บร การด าน การเร ยนการสอน 5. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การการ บร หารประจ าป อาจารย และบ คลากรคณะได ม ส วนร วมในการลดความเส ยงท อาจข นในการด าเน นงาน น กศ กษาม ความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ อาจารย และบ คลากรใน คณะไม ต ากว าร อยละ 80ได ม ส วนร วมในการก าหนดแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ การบร หารประจ าคณะ 2. ม แผนย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต การการบร หาร ประจ าป ของคณะท สอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 3. สามารถด าเน นโครงการได ตามแผนไม น อยกว าร อยละ 80 ป งบประมาณ หน า 25

26 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ กลย ทธ ท 2 ปร บระบบการบร หารงานภายในคณะ โครงสร างการท างานภายในคณะเทคโนโลย การเกษตร หน า 26

27 ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. พ ฒนาศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ธ รก จเกษตรอาหาร 2. ส งเสร มและสน บสน นการฝ กท กษะ อาช พในสถาน ปฏ บ ต การ 1.ม หน วยสน บสน นการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พธ รก จ อาหารและเกษตร 1 หน วย ม การส งเสร มก จกรรมประจ า หน วยจ านวน 5 ก จกรรม - หน วยแปรร ปและพ ฒนา ผล ตภ ณฑ 1 ก จกรรม - หน วยพ ชสวน 1 ก จกรรม - หน วยเพาะเล ยงส ตว น า 1 ก จกรรม - หน วยส ตวบาล 1 ก จกรรม ป งบประมาณ กลย ทธ ท 3 จ ดท าแผนว เคราะห อ ตราก าล งให เพ ยงพอและสอดคล องก บพ นธก จ และพ ฒนา บ คคลากรอย างต อเน อง ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. โครงการท าแผนว เคราะห อ ตราก าล ง ม แผนอ ตราก าล งในการ บร หาร ป งบประมาณ หน า 27

28 กลย ทธ ท 4 ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. สารประชาส มพ นธ ม สารประชาส มพ นธ ของ คณะ 2. ประชาส มพ นธ คณะ เทคโนโลย การเกษตร ม เอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ คณะ 3 เด อน ฉบ บ 3. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ องานว จ ย ม ระบบสารสนเทศเพ อ งานว จ ย 1 ระบบ 4. พ ฒนาระบบฐานข อม ลบ ณฑ ตคณะ 1. ม ระบบสารสนเทศเพ อการ ต ดตามภาวะการม งานท า ของบ ณฑ ตอย างน อย 1 ระบบ 2. ม ฐานข อม ลศ ษย เก า 4 โปรแกรมว ชา 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการ 1. ม ระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารงาน บร หารงานอย างน อย 4 ด าน 2. ม ผลการประเม นความพ ง พอใจของผ ใช ระบบอย าง น อยร อยละ 80 ป งบประมาณ หน า 28

29 กลย ทธ ท 5 การบร หารโดยใช วงจรค ณภาพของการประก นค ณภาพการศ กษา ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. การประก นค ณภาพการศ กษา 1. ม ค ม อรายงานการประก น ค ณภาพการศ กษา จ านวน 20 เล ม 2. ม เล ม SAR ของคณะจ านวน 20 เล ม 3. ม เล ม SAR ของโปรแกรมว ชา จ านวน 20 เล ม 2. ถ ายทอดความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรและ น กศ กษา 3. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาของคณะ 4. ว จ ยระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาของคณะ 5. สร างเคร อข ายระบบประก นค ณภาพ การศ กษาก บหน วยงานภายนอก มหาว ทยาล ย 1. บ คลากรน าการประก น ค ณภาพการศ กษาไปใช ในการ พ ฒนางานอย างน อย 4 ประเภท 2. น กศ กษาน าการประก น ค ณภาพการศ กษาไปใช ในการท า ก จกรรมอย างน อย 5 ประเภท ได ระบบงานท ด าเน นงานตาม ระบบประก นค ณภาพ อย างน อย 4 ด าน ม แนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงาน สามารถน ามาเผยแพร ให หน วยงานอ นน ามาใช ประโยชน ได ม เคร อข ายภายนอกมหาว ทยาล ย อย างน อย 1 หน วยงาน ม ก จกรรมร วมก น อย างน อย 2 ก จกรรม ป งบประมาณ หน า 29

30 แผนงานว จ ย บร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา ตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาเป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น เด นทาง ศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน โดยม พ นธก จในด านการว จ ย ค อ ศ กษา ว จ ย และสร างสมองค ความร ให เป นแหล งเร ยนร ในท องถ น ด านบร การว ชาการ ค อ บร การว ชาการ และถ ายทอดเทคโนโลย เพ อพ ฒนา ท องถ นให เข มแข ง เป นฐานของการว จ ย และส งเสร ม ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร ด าน การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ค อ ส งเสร ม ส บสาน และสร างสรรค ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น และของชาต คณะเทคโนโลย การเกษตร ซ งเป นหน วยงานหน งของมหาว ทยาล ย ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ในด าน การว จ ย บร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เป นประเด นย ทธศาสตร ท 3 ค อ การบ รณาการ บร การว ชาการ ว จ ย การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เข าก บการเร ยนการสอน และพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โดยม เป าประสงค ด งน 1. ส งเสร มการสร างผลงานว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและท องถ น 2. ให บร การว ชาการด านการเกษตรและเทคโนโลย การเกษตรท สอดคล องก บความต องการของ ท องถ น เพ อสร างช มชนท เข มแข ง 3. ร วมส บสานและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น กลย ทธ ท 1 ส งเสร มให อาจารย ท าว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และสร างองค ความร ใหม ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. ส งเสร มบ รณาการและการว จ ยงานว จ ยในช น เร ยน อาจารย บ คลากรม ความร ความสามารถในการท าว จ ย ในช นเร ยนมากข น ป งบประมาณ หน า 30

31 กลย ทธ ท 2 ส งเสร มให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยส ท องถ น ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. การจ ดการความร ด านงานว จ ย 1. ได องค ความร จากงานว จ ย อย างน อย 1 ด าน 2.ได องค ความร จากงานว จ ย ท ม ค ณภาพและสามารถ น าไปใช ประโยชน ได 2. ส ารวจความต องการงานว จ ยจากท องถ น ได งานว จ ยท เป นความ ต องการของท องถ น อย าง น อย 1 เร องต อป 3. การเผยแพร งานว จ ยส ท องถ น ม ร ปแบบการเผยแพร อย าง น อย 2 ร ปแบบ อาท แผ นพ บ จ ลสาร ป งบประมาณ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มว ชาช พตามแนวพระราชด าร และจ ดบร การว ชาการทางด านเทคโนโลย การเกษตรให แก น กศ กษาและช มชน ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช ป งบประมาณ 1. ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร ศ นย ฝ กประสบการณ ฯ 1 และอาหาร แห ง 2. เกษตรเคล อนท ส ฟาร มช มชน ม ฟาร มในพ นท ของช มชน 1 แหล ง 3. ส ตวบาลบร การส ขภาพส ตว ม คล น กส ขภาพส ตว 1 แห ง 4. คล น กว เคราะห ด น ป ย น า ม คล น กว เคราะห ด น ป ย น า 1 แห ง 5. ส งเสร มการผล ตอาหารฮาลาล ม หน วยบร การเพ อการผล ต อาหารฮาลาล 1 หน วย หน า 31

32 กลย ทธ ท 4 อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม ล าด บท 1. อบรมเช งปฏ บ ต การส งเสร มภ ม ป ญญาและ ศ ลปว ฒนธรรมทางการเกษตร โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. น กศ กษาเข าร วม โครงการไม น อยกว า 100 คน 2. น กศ กษาสามารถ บ รณาการความร ท ได ร บ จากการอบรมเข าก บ รายว ชาท เร ยนและ ก จกรรมน กศ กษาได 3. น กศ กษาตระหน กและ เห นความส าค ญของการ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมท เก ยวเน องทางการเกษตร 2. ส งเสร มการอน ร กษ ป าชายเลน 1. น กศ กษาเข าร วม ก จกรรมการปล กป าชาย เลน ไม น อยกว า 70 คน ป งบประมาณ หน า 32

33 แผนการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา ตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาเป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น เด นทาง ศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน โดยม พ นธก จในด านการเต รมความพร อมของบ คลากรในท องถ น เข าส การเป นประชาคมอาเซ ยนค อ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน คณะเทคโนโลย การเกษตร ซ งเป นหน วยงานหน งของมหาว ทยาล ย ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ในด านการเตร ยมความพร อม ส ประชาคมอาเซ ยน เป นประเด นย ทธศาสตร ท 5 ค อ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน โดยม เป าประสงค ด งน 1) ม การพ ฒนาข ดความสามารถให ม มาตรฐานในระด บสากล 2) คณะเทคโนโลย การเกษตรม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ ท 1 ส งเสร มความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนให บ คลากรและน กศ กษาในคณะ เทคโนโลย การเกษตร ป งบประมาณ ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคม อาจารย บ คลากรน กศ กษา อาเซ ยน ม ความร เก ยวก บประชาคม อาเซ ยนมากข น 2. โครงการห องสม ดอาเซ ยน ห องสม ดอาเซ ยน 3. โครงการส นทร ยภาพว ถ ช ว ตประชาคม อาเซ ยน อาจารย บ คลากรน กศ กษา ม ความร เก ยวก บว ถ ช ว ต ประชาคมอาเซ ยนมากข น หน า 33

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

เอกสารแนบ ๑ โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณ (บาท)

เอกสารแนบ ๑ โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณ (บาท) โครงการ/ก จกรรม/ เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ประจ าป พ.ศ. 2556 เอกสารแนบ ๑ เป าประสงค ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรม ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การเสร มสร างสมรรถนะและท กษะการปฏ บ ต งานให แก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษา คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษา คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๑ ระบบและกลไกการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information