แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558"

Transcription

1 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1

2 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาการด าเน นงานของคณะ เทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตามพ นธก จหล กของหน วยงาน คณะเทคโนโลย การเกษตร ได เห นความส าค ญของการด าเน นงานท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาและนโยบายร ฐบาล จ งได ให บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการว เคราะห และ จ ดท าแผน พ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ เพ อใช ในการด าเน นงานขององค กรต อไป (ดร.ครวญ บ วค ร ) คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 2

3 สารบ ญ หน า ประว ต หน วยงาน 4 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ 5 นโยบายและว ส ยท ศน การบร หารงาน 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 8 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ แผนงานว ชาการ 10 แผนพ ฒนาน กศ กษา 17 แผนพ ฒนาบ คลากร 21 แผนพ ฒนาระบบบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ 24 แผนงานว จ ย บร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 30 แผนการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 33 หน า 3

4 ประว ต หน วยงาน พ.ศ ว ทยาล ยคร สงขลา ได ร บการอน ม ต ให จ ดต งคณะว ชาเกษตรและอ ตสาหกรรม ประกอบด วย ภาคว ชาเกษตรศาสตร และภาคว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร โดยในภาคว ชาเกษตรศาสตร ได เป ด สอนสาขาว ทยาศาสตร ระด บอน ปร ญญา ปร ญญาตร 2 ป ในว ชาเอกเทคโนโลย การเกษตรและปร ญญาตร 4 ป ว ชาเอกเกษตรศาสตร ส วนภาคว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร ได เป ดสอนระด บอน ปร ญญา ว ชาเอก ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนาม ว ทยาล ย คร ใหม เป นสถาบ นราชภ ฏ ท าให ม การเปล ยนแปลงโครงสร างการบร หารใหม ม ผลให คณะว ชาเกษตรและ อ ตสาหกรรมเปล ยนเป นคณะเกษตรและอ ตสาหกรรม ม คณบด เป นผ บร หารส งส ด และม การเป ดสอน ว ชาเอกว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหารเพ มข น เม อว นท 12 ต ลาคม พ.ศ.2542 สถาบ นราชภ ฏสงขลา ได เปล ยนช อคณะเกษตรและอ ตสาหกรรม เป น คณะเทคโนโลย การเกษตร ม การบร หารแบบโปรแกรมว ชาประกอบด วย 4 โปรแกรมว ชา ค อ โปรแกรมว ชาเกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และ โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ป จจ บ น คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป ดสอนในระด บปร ญญาตร 4 หล กส ตรและปร ญญาโท 1 หล กส ตร ประกอบด วย หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตสาขาว ชาเกษตรศาสตร, สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า,สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ตสาขาว ชาเทคโนโลย การเกษตรแขนงว ชาการผล ตพ ช และการผล ตส ตว ส าหร บปร ญญาโทเป ด สอน สาขาว ชาการจ ดการในหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย การเกษตร ท งน คณะเทคโนโลย การเกษตร ครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ จ งม ความพร อมท จะม งส ว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการเพ อผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาว ชาช พในท องถ นอย างย งย น หน า 4

5 ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าว ชาช พ ส การพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน คณะเทคโนโลย การเกษตร เป นแหล งว ชาการ ผล ตบ ณฑ ต และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ น อย างย งย น พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตและมหาบ ณฑ ตด านเทคโนโลย การเกษตร 2. ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ด านเทคโนโลย การเกษตร 3. บร การว ชาการ ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร และน าว ชาช พเพ อพ ฒนา ท องถ นให ย งย น 4. อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม 5. เตร ยมความพร อมของบ คลากรเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน นโยบายและว ส ยท ศน การบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานภายใน 1. คณะกรรมการบร หารคณะ ประกอบด วย คณบด รองคณบด ผ ช วยคณบด ประธานโปรแกรม ว ชาและห วหน าส าน กงาน ม ภารก จหล กค อ บร หารงานและด าเน นงานให เป นไปตามปร ชญา ว ส ยท ศน และ พ นธก จของคณะ 2. หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา ร บผ ดชอบสน บสน นงานธ รการ พ สด การเง นและ การประก นค ณภาพการศ กษา 3. หน วยบร การการศ กษาและว จ ย ร บผ ดชอบ สน บสน นด านงานว ชาการ งานหล กส ตร งานฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ งานก จการน กศ กษา งานว จ ย ตลอดจนด าเน นงานในร ปโครงการต าง ๆ 4. หน วยหน วยบร การว ชาการ ร บผ ดชอบ ด แลเร องงานบร การว ชาการ 5. หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป ร บผ ดชอบ ด แลเร องส งเสร มก จกรรมภายในสถาน ฝ ก ปฎ บ ต การและแปรร ปผล ตภ ณฑ ท ได ภายในสถาน ฝ กปฏ บ ต การ 6. ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร ร บผ ดชอบด แล การจ ดก จกรรมฝ ก ประสบการณ ว ชาช พในศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหารของคณะ หน า 5

6 7. โปรแกรมว ชา ประกอบด วย โปรแกรมว ชาเกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ม ภารก จหล ก ในงานว ชาการ ด านบร หารคณะ 1. การน าวงจรค ณภาพ (Quality Circle) ในระบบประก นค ณภาพการศ กษามาเป นกระ บวนการในการบร หารภายในคณะ โดยม งเน นประส ทธ ภาพของระบบงานในระยะยาวมากกว าผลส าเร จ ในระยะส น 2. การปร บระบบงาน โดยด าเน นการปร บโครงสร างการท างานภายในคณะให ตอบสนองงาน ให มากข น เน นการจ ดกล มหร อหน วยงานตามล กษณะงาน เพ อให การบร หารม ความช ดเจนท งต อผ บร หาร และผ ปฏ บ ต ด งต อไปน 1) หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยบร การการศ กษา 3) หน วยบร การว ชาการและว จ ย 4) หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป 5) ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในโอกาสท คณะครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ เพ อพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในท กม ต ให เป นคณะท ม ความเข มแข งทางว ชาการของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏสงขลาต อไป ด านว ชาการ 1. หล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรใหม ของคณะเทคโนโลย การเกษตรท ม ล กษณะสหว ทยาการ เพ อรองร บการเปล ยนแปลง โดยเบ องต นได ร บการสน บสน นท นว จ ยจาก สกว. ให ศ กษาร ปแบบการเร ยน การสอนเพ อการพ ฒนาหล กส ตรด านอาหารท องถ นส สากล 2. ค ณภาพผ สอน จ ดท าแผนพ ฒนาอาจารย ให ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกและหร อต าแหน งทาง ว ชาการให ส งข น และส งเสร มการฝ กอบรมในสาขาว ชาเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. ผ เร ยน ม งให ความส าค ญก บการเร ยนร ด วยตนเองของผ เร ยนในท กหล กส ตรท งว ทยา ศาสตรบ ณฑ ต และเทคโนโลย บ ณฑ ต ด วยกระบวนการของป ญหาพ เศษและโครงการพ เศษ 4. แหล งเร ยนร พ ฒนาห องปฏ บ ต การและสถาน ปฏ บ ต การให ม ความพร อมเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและบร การว ชาการ ภายใต หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป หน า 6

7 ด านพ ฒนาน กศ กษา 1. พ ฒนาน กศ กษาในร ปแบบ LAS (Learning : Activity : Skill) ภายใต หน วยบร การ การศ กษา และศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตรและอาหาร เพ อให น กศ กษาได เร ยนร ด วยตนเอง ร วมก จกรรม ม ท กษะในว ชาช พเพ อเป นแนวทางในการประกอบอาช พในอนาคต 2. สน บสน นเคร อข ายศ ษย เก า เพ อให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว างศ ษย เก าด วยก น และเพ อกระช บความผ กพ นก บคณะสถาบ น เป ดโอกาสให ศ ษย เก าส งเสร มก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ท งในด านความเช ยวชาญทางอาช พและอ น ๆ 3. ส งเสร มน กศ กษา ให ได ท าก จกรรมและเข าร วมก บเคร อข ายมหาว ทยาล ยอ นท เป ดสอน ทางการเกษตรท งก จกรรมว ชาการและก จกรรมส นทนาการ 4. สร างจ ตส าน ก ให น กศ กษาได ม ค ณธรรม ด าเน นตามแนวพระราชด าร ม ส วนร วมในการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ด านการว จ ย 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย โดยจ ดระบบส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาโจทย ว จ ย การสร างเคร อข ายและการเผยแพร งานว จ ยส การน าไปใช ประโยชน 2. ส งเสร มคณาจารย ให สร างท มว จ ยเพ อสน บสน นให อาจารย ร นใหม ได ม ส วนร วม และม ประสบการณ ท าว จ ยอย างต อเน อง 3. ว จ ยเพ อท องถ น ม งเน นการว จ ยเพ อการพ ฒนาและการใช ประโยชน ในท องถ นในพ นท ความร บผ ดชอบของมหาว ทยาล ย ด านบร การว ชาการ 1. การบร การว ชาการ เน นให ม การบร การด านว ชาช พการเกษตรแก ประชาชนในท องถ นอย าง ต อเน องภายใต หน วยบร การว ชาการและว จ ย 2. การบ รณาการ งานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย เพ อให คณาจารย และน กศ กษาในสาขาต างได ม ส วนร วม 3. การส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากรพราชด าร เพ อสน บสน นหน วยงาน และประชาชนท วไป หน า 7

8 ย ทธศาสตร ในการพ ฒนา ส าหร บย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ในการพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ม รายละเอ ยดด งต อไปน (1) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการเร ยนการสอน เป าประสงค 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ 2. บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของช มชน กลย ทธ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค 2. จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ 3. ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท ครบถ วนและสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 4. เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมและบ คล กภาพให แก บ ณฑ ต 5. พ ฒนาและปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน 6. พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษาของน กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน (2) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาค ณภาพบ คลากร เป าประสงค 1.บ คลากรม ความร ความสามารถทางด านว ชาการ และว ชาช พ กลย ทธ 1. พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ความร ความสามารถ และพ ฒนา ศ กยภาพในการท างาน 2. ส งเสร มให ผ บร หารได ร บการพ ฒนาศ กยภาพในการบร หารงาน 3. เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรของคณะ (3) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การบ รณาการ งานบร การว ชาการ งานว จ ย การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมเข าก บการเร ยนการสอน และพ ฒนาท องถ นอย างย งย น เป าประสงค 1. ส งเสร มการสร างผลงานว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและท องถ น 2. ให บร การว ชาการด านการเกษตรและเทคโนโลย การเกษตรท สอดคล องก บความ ต องการของท องถ น เพ อสร างช มชนท เข มแข ง 3. ร วมส บสานและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น หน า 8

9 กลย ทธ 1. ส งเสร มให อาจารย ท าว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และสร างองค ความร ใหม 2. ส งเสร มให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยส ท องถ น 3. ส งเสร มว ชาช พตามแนวพระราชด าร และจ ดบร การว ชาการทางด านเทคโนโลย การเกษตรให แก น กศ กษาและช มชน 4. อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม (4) ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. บร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล 2. ด าเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษา กลย ทธ 1. ก าหนดแผนในการด าเน นก จกรรมและรายงานผลการด าเน นงาน 2. พ ฒนาระบบการบร หารงานภายในคณะให ม ความโปร งใส และตรวจสอบได 3. จ ดท าแผนว เคราะห อ ตราก าล งให เพ ยงพอและสอดคล องก บพ นธก จและพ ฒนา บ คลากรอย างต อเน อง 4. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 5. การบร หารงานโดยใช วงจรค ณภาพการระบบประก นค ณภาพการศ กษา (5) ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค 1. ม การพ ฒนาข ดความสามารถให ม มาตรฐานในระด บสากล 2. คณะเทคโนโลย การเกษตรม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ 1. ส งเสร มความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนให บ คลากรและน กศ กษาในคณะ เทคโนโลย การเกษตร 2. พ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การเกษตรให ม สมรรถนะสากล หน า 9

10 แผนงานว ชาการ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา เพ อให การด าเน นงานว ชาการของคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา สอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ย ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น ม ว ส ยท ศน ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นผล ตและพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อท องถ น เด นทางศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน โดยพ นธก จหน งของมหาว ทยาล ยในด านว ชาการ ค อ จ ดการศ กษาท หลากหลายและพ ฒนาบ คลากรใน ท องถ นให ม ค ณภาพและค ณธรรม คณะเทคโนโลย การเกษตร ได ก าหนดว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการ ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ค ค ณธรรมและน าว ชาช พเพ อพ ฒนา ท องถ นอย างย งย น จ งม ย ทธศาสตร ของคณะ ท เก ยวข องโดยตรงก บทางด านว ชาการ หน งย ทธศาสตร หล ก ค อ พ ฒนาการเร ยน การสอน โดยม เป าประสงค ด งน 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ 2. บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของช มชน ภายใต 6 กลย ทธ โดยเป นงานทาง ว ชาการ 4 กลย ทธ ค อ กลย ทธ ท 1 ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาและ ปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน และ กลย ทธ ท 6 พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษา ของน กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน แต ละกลย ทธ ม โครงการและก จกรรม ในระยะ 5 ป ด งน หน า 10

11 กลย ทธ ท 1 ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. เตร ยมฝ กและฝ กประสบการณ ว ชาช พ 2. ส มมนาหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พ 3. ต ดตามบ ณฑ ตคณะ เทคโนโลย การเกษตร 4. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การระบบ ประก นค ณภาพด านอาหาร น กศ กษาช นป ท 3 หร อ 4 ของแต ละสาขาว ชา ได ฝ กประสบการณ ว ชาช พนอกสถานศ กษา ไม น อยกว า 1 คร งคน น กศ กษาท ผ านการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ ภายนอก ได น าเสนอผล การฝ ก ต อน กศ กษาใน แต ละสาขา อย างน อย 1 คร ง คน คณะม ข อม ลของบ ณฑ ต ไม น อยกว าร อยละ 80 ของบ ณฑ ตท ลงทะเบ ยน ร บปร ญญา น กศ กษาโปรแกรมว ชา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร เข าร วมอบรม อย างน อย 40 คน หน า 11

12 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 5. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ ทางเล อกเกษตรกร : เกษตรอ นทร ย น กศ กษาและศ ษย เก า อย างน อยเข าอบรมร น ละ 25 คน (จ านวน 2 ร น) 6. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ ท ศทางตลาดเกษตรไทยในป จจ บ น 7. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การ เพ มท กษะว ชาช พทางส ตวบาล หล กส ตร การท ามาตรฐานฟาร ม 8. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การ เพ มท กษะว ชาช พทางพ ชศาสตร หล กส ตร การแปรร ปผลผล ตจาก พ ช 9. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนาท กษะการว ายน า ส าหร บ น กศ กษา สาขาว ชาการเพาะเล ยง ส ตว น า 10. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การใช เคร องม อว ทยาศาสตร ใน ห องปฏ บ ต การทางการเกษตร น กศ กษา และศ ษย เก า เข าอบรมอย างน อย 30 คน น กศ กษาหล กส ตร เกษตรศาสตร จ านวน 20 คน น กศ กษาหล กส ตร เกษตรศาสตร จ านวน 20 คน น กศ กษาช นป ท 2 และ 3 สาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น าท เข า ร วมอบรมพ ฒนาท กษะ การว ายน าไม ต ากว า ร อยละ 75 ร อยละ 80 ของน กศ กษา ช นป ท 3 ได ฝ กท กษะ การใช เคร องม อ ว ทยาศาสตร พ นฐาน ส าหร บห องปฏ บ ต การ หน า 12

13 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 11. โครงการสอนเสร มว ชาหล ก ใ นแต ละรายว ชาท น กศ กษาของคณะ ลงทะเบ ยนเร ยนม การ ยกเล กไม เก นร อยละ โครงการส งเสร มและสน บสน นให น กศ กษาระด บปร ญญาตร และ บ ณฑ ตศ กษาเข าร วมประช ม ว ชาการหร อน าเสนอผลงานทาง ว ชาการ ม น กศ กษาของคณะเข า ร วมประช มว ชาการหร อ น าเสนอผลงานไม น อย กว าร อยละ โครงการอบรมทางด านความ ปลอดภ ยในการใช ห องปฏ บ ต การ และอาคารเร ยน 14. โครงการประช มต ดตามผลการ ประเม นการเร ยนการสอน น กศ กษาช นป ท 1 ของ คณะได ร บความร เก ยวก บการใช ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร เกษตรและ อาคารเร ยนอย าง ปลอดภ ย คณาจารย ในคณะเข า ร วมก จกรรมไม น อยกว า ร อยละ 75 หน า 13

14 กลย ทธ ท 2 จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการเช ญว ทยากร น กศ กษาได ร บความร และ ประสบการณ จากผ ม ประสบการณ เฉพาะทางไม น อยกว า 10 รายว ชา 2. อบรมการว จ ยในช นเร ยนเพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอน 3. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ เตร ยมการเพ อการพ ฒนา หล กส ตรใหม อาจารย บ คลากรม ความร ความสามารถในการว จ ย ม ผ เข าร วมประช มไม น อย กว าร อยละ 75 ของอาจารย ท ร บผ ดชอบแต ละสาขา 4. โครงการปร บปร งหล กส ตรสาขา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ตและ เทคโนโลย บ ณฑ ต 5. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการ จ ดท า TQF สาขาว ทยาศาสตร เกษตร ม หล กส ตรตามมาตรฐาน สกอ. 4 หล กส ตร คณาจารย ท กหล กส ตรเข า ร วมไม น อยกว าร อยละ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การประเม นหล กส ตร 7. โครงการพ ฒนาหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาการ จ ดการและการพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารท องถ น 8. โครงการพ ฒนาและเผยแพร หล กส ตรส ช มชน คณาจารย ท กหล กส ตรเข า ร วมไม น อยกว าร อยละ 80 ม หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการและการ พ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร ท องถ น (หล กส ตรใหม ) ม ว ด ท ศน ประชาส มพ นธ คณะ 1 เร อง ม เพลงประจ า คณะอย างน อย 1 เพลง ม คร ภ ณฑ เพ องานเผยแพร 5 รายการ หน า 14

15 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาและปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพสถาน ปฏ บ ต การเพ อการเร ยนการ สอน 2. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ห องปฏ บ ต การเพ อการเร ยน การสอน ม การพ ฒนาและปร บปร ง สถาน ปฏ บ ต การอย างน อย 1 สถาน ม ห องปฏ บ ต การท ตรงตาม สาขา ว ชา ไม น อยกว า 3 ห อง 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ห องปฏ บ ต การกลางเพ อการ เร ยนการสอน 4. โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร คอมพ วเตอร 5. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อม ภายในองค กรเพ อการเร ยนร 6. โครงการพ ฒนาศ นย ฝ ก ประสบการณ ว ชาช พธ รก จ เกษตรและอาหาร ม ห องปฏ บ ต การกลางด าน เคม และจ ลช วว ทยา ม ห องคอมพ วเตอร 1 ห อง ม ส ญญาณคอมพ วเตอร ไร สายท วท กพ นท ของต กคณะ ม ห องสม ดเพ อการค นคว า และว จ ยทางด านการเกษตร 1 ห อง ม หน วยสน บสน นการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ 1 หน วย หน า 15

16 กลย ทธ ท 6 พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษาอขงน กศ กษา ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการพ ฒนาท กษะ ต างประเทศ 2. โครงการศ กษาด งานประเทศใน กล มประชาคมอาเซ ยน ผ เข าร วมโครงการไม น อย กว า ร อยละ 80 น กศ กษาช นป ท 4 ไม น อย กว า20คน หน า 16

17 แผนพ ฒนาน กศ กษา คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา การด าเน นงานด านการพ ฒนาน กศ กษาของคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา สอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ย ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ น ม ว ส ยท ศน ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อท องถ น เด นทาง ศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน ด งน นเพ อตอบสนองพ นธก จท ง 8 ด าน ของมหาว ทยาล ย จ งม ความ จ าเป นต องจ ดการศ กษา ท หลากหลายเพ อผล ตบ ณฑ ต คณะเทคโนโลย การเกษตรจ งก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการเร ยนการสอน ท งน คณะเทคโนโลย การเกษตรได ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชา เทคโนโลย การเกษตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร โดยม เป าประสงค ค อ บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของ ช มชน จ งก าหนด กลย ทธ 2 กลย ทธ ด งน กลย ทธ ท 3 ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท ครบถ วน และสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. พ ฒนาค ณล กษณะน กศ กษาท พ ง ประสงค จ านวนน กศ กษาท เข าร วม ก จกรรม อย างน อย ร อยละ ศ กษาด งานด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร น กศ กษาสาขาว ชา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหารได ศ กษาด งานไม น อยกว าป ละ 30 คน 3. โครงการศ กษาด งานทางการเกษตร น กศ กษาสาขาว ชา เกษตรศาสตร ได ศ กษาด งานป ละไม น อยกว า 30 คน หน า 17

18 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 4. โครงการศ กษาด งานด านเทคโนโลย การเกษตร น กศ กษาสาขาว ชา เทคโนโลย การเกษตรได ศ กษาด งานป ละไม น อย กว า 30 คน 5. โครงการศ กษาด งานด านการเพาะเล ยง ส ตว น า 6. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนา และส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า 7. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนา และส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 8. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ท กษะคอมพ วเตอร เพ องานว จ ยและ น าเสนอผลงาน 9. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ เพ อการ สอบส มภาษณ และสม ครงาน น กศ กษาสาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น าได ศ กษา ด งานป ละไม น อยกว า 30 คน น กศ กษาสาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น าท งศ ษย ป จจ บ นและศ ษย เก า เข า ร วมอบรม ไม น อยกว า 35 คน น กศ กษาสาขาว ชา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหารท ง ศ ษย ป จจ บ นและศ ษย เก า เข าร วมอบรม ไม น อยกว า 35 คน น กศ กษาช นป ท 4 เข าร วม อบรมไม ต ากว า ร อยละ 80 น กศ กษาช นป ท 4 เข าร วม ก จกรรมไม น อยกว าร อยละ 80 หน า 18

19 ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 10. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนา ท มงานก จการน กศ กษา กรรมการสโมสรน กศ กษา และต วแทนสาขาว ชาของ คณะเทคโนโลย การเกษตร เข าร วมก จกรรม ไม น อย กว า 20 คน 11. โครงการส นทร ยภาพยามเย นลาน เกษตรส มพ นธ 12. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เสร มสร าง ท กษะการพ ด และการน าเสนอในท ช มชน 13. โครงการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และ บ าเพ ญประโยชน ม ก จกรรมนอกเหน อจาก การเร ยนการสอนให น กศ กษา อย างน อย 5 คร ง ในป งบประมาณ น กศ กษาสาขาว ชา เทคโนโลย การเกษตรเข า ร วมไม น อยกว า 30 คน น กศ กษาสาขาว ชาการ เพาะเล ยงส ตว น า เข าร วม ไม น อยกว า 65 คน 14. โครงการพ ฒนาค ณล กษณะทาง ว ชาการแก น กศ กษา 15. โครงการส งเสร มส ขภาพน กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร 16. โครงการบ าเพ ญประโยชน ของน กศ กษา คณะเทคโนโลย การเกษตร น กศ กษาในแต ละหล กส ตร ได เข าร วมก จกรรมทาง ว ชาการ อย างน อย 20 คน น กศ กษาในแต ละหล กส ตร ได เข าร วมก จกรรม ไม น อย กว า 40 คน น กศ กษาในแต ละหล กส ตร ได เข าร วมก จกรรม ไม น อย กว า 40 คน หน า 19

20 กลย ทธ ท 4 เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และบ คล กภาพให แก บ ณฑ ต ล าด บท โครงการ ก จกรรม ต วบ งช ป ท ด าเน นการ 1. โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม น กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร เข าร วมก จกรรม ไม น อยกว าร อยละ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ศ ลปะ การป องก นต ว และเสร มสมรรถภาพแก ร างกาย 3. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การ เสร มสร างบ คล กภาพน กศ กษา เทคโนโลย การเกษตร 4. โครงการทบทวนค ณค าก อนอ าลาส โลก กว าง น กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร เข าร วมอบรม ไม น อย 50 คน น กศ กษาคณะ เทคโนโลย การเกษตร เข าร วมอบรม ไม น อย กว า 40 คน น กศ กษาท จะส าเร จ การศ กษาเข าร วม ก จกรรมไม น อยกว า ร อยละ 80 5 น กศ กษาใหม ส มพ นธ น กศ กษาใหม เข าร วม ก จกรรม ไม น อยกว า ร อยละ 75 หน า 20

21 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา การด าเน นงานด านพ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เพ อตอบสนองปร ชญาของมหาว ทยาล ย ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นมหาว ทยาล ยเพ อการพ ฒนา ท องถ น ม ว ส ยท ศน ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาเป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรม น าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น เด นทางศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยนด งน นเพ อ ตอบสนองพ นธก จท ง 8 ด าน ของมหาว ทยาล ย จ งม ความจ าเป นต อง พ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการ และ สายสน บสน น ให ม ค ณภาพ คณะเทคโนโลย การเกษตรจ งม ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ในการพ ฒนาบ คลากร ของคณะ โดยม เป าประสงค ค อ คณะม บ คลากรท ม ความร ความสามารถทางด านว ชาการ และว ชาช พ เพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของคณะท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการ เพ อผล ตบ ณฑ ต และ พ ฒนาว ชาช พของท องถ นอย างย งย น จ งก าหนดกลย ทธ ด านการพ ฒนาบ คลากรของคณะเป น 3 กลย ทธ ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน น ให ม ความร ความสามารถ และพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. พ ฒนาอาจารย บ คลากรและเพ มพ นศ กยภาพ อาจารย และบ คลากรสาย ด านว ชาการ สน บสน น ได พ ฒนาด า น ว ชาการ 2. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน 3. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาบ คคลากรสาย สน บสน น จ านวนอาจารย เข าร วมไม น อยกว าร อยละ 80 จ านวนบ คลากรเข าร วมไม น อยกว าร อยละ 80 ป งบประมาณ หน า 21

22 ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 4. อบรมเช งปฏ บ ต การ สร างท ม - จ านวนอาจารย ในคณะเข าร วม ว จ ย อบรมไม น อยกว าร อยละ 80 - ม การด าเน นงานตามแผนท วางไว 5. ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อ ทบทวนแผนย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต การการบร หาร ประจ าป 6. ส งเสร มสน บสน นให อาจารย ไป ศ กษาต อ 7. ส งเสร มและสน บสน นการเข าส ต าแหน งทางว ชาการของ อาจารย กลย ทธ ท 2 ส งเสร มให ผ บร หารได ร บการพ ฒนาศ กยภาพในการบร หารงาน ป งบประมาณ - อาจารย และบ คลากรในคณะไม น อยกว าร อยละ 80 ได ม ส วนในการก าหนดแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การการ บร หารประจ าคณะ - ม ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ การบร หารประจ าป ของคณะท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย - สามารถด าเน นโครงการได ตาม แผนท ก าหนดไม น อยกว าร อยละ 80 ม อาจารย ไปศ กษาต อ อย างน อยป ละ 1 คน ม อาจารย เข าส ต าแหน งทางว ชาการ ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. พ ฒนาผ บร หารและเพ มพ นศ กยภาพ ด านการบร หารงาน - ผ บร หารของคณะได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพอย างน อย 4 คร ง 2. อบรมการเป นผ บร หาร ผ บร หารได ร บการอบรม อย างน อย 1 ท าน ป งบประมาณ หน า 22

23 กลย ทธ ท 3 เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรของคณะ ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. ส งเสร มส ขภาพท ด ของบ คลากร - ม ก จกรรมส งเสร มส ขภาพ อย างน อย 1 ก จกรรม - ผ เข าร วมก จกรรมไม น อย กว าร อยละ 75 - ผ เข าร วมก จกรรมม ความ พ งพอใจไม น อยกว าร อยละ สานส มพ นธ บ คลากรของคณะ - ม ก จกรรมก ฬาและ น นทนาการระหว างบ คลากร ในคณะอย างน อย 5 ชน ด - ผ บร หารของคณะมอบ ของขว ญแก บ คลากรสาย สน บสน นท กคน - ผ เข าร วมก จกรรมม ความ พ งพอใจไม น อยกว าร อยละ สร างแรงจ งใจส การท างาน - รางว ลผ สอนด เด น 1 รางว ล - รางว ลน กว จ ยด เด น 1 รางว ล - รางว ลบ คลากรสาย สน บสน น ด เด น 1 รางว ล ป งบประมาณ หน า 23

24 แผนพ ฒนาระบบบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา คณะเทคโนโลย การเกษตร ม ว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตร เป นแหล งว ชาการ ผล ต บ ณฑ ต และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โดยม พ นธก จหล ก 5 ประการ ด งน 1) จ ดการศ กษา และอบรมว ชาช พช นส งด านเทคโนโลย การเกษตร 2) ว จ ยและพ ฒนาว ชาการด านเทคโนโลย การเกษตร 3) บร การว ชาการ ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ นให ย งย น 4) อน ร กษ ว ฒนธรรมไทยภ ม ป ญญาท องถ นและส งแวดล อม 5) เตร ยมความพร อมของบ คลากรเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน โดยคณะเทคโนโลย การเกษตร เป ดสอนระด บปร ญญาตร และระด บปร ญญา โท ม การบร หารงานว ชาการเป นแบบโปรแกรมว ชา ประกอบด วย 4 โปรแกรมว ชา ค อ โปรแกรมว ชา เกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และโปรแกรมว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ซ งม ส าน กงานคณบด ท าหน าท เป นหน วยงานทางด านธ รการ เพ อให การบร หารงานของคณะเทคโนโลย การเกษตรเป นไปตามพ นธก จ จ งก าหนดประเด นย ทธศาสตร การบร หาร ในประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ โดยม เป าประสงค ค อ บร หาร จ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพการศ กษา จ งก าหนดนโยบายการ พ ฒนาด านบร หารคณะ ด งน 1. การน าวงจรค ณภาพ (Quality Circle) ในระบบประก นค ณภาพการศ กษามาเป นกระบวนการใน การบร หารภายในคณะ โดยม งเน นประส ทธ ภาพของระบบงานในระยะยาวมากกว าผลส าเร จในระยะส น 2. การปร บระบบงาน โดยด าเน นการปร บโครงสร างการท างานภายในคณะให ตอบสนองงานให มากข น เน นการจ ดกล มหร อหน วยงานตามล กษณะงาน ด งต อไปน 1) หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยบร การการศ กษา และว จ ย 3) หน วยบร การว ชาการ 4) หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป 5) ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในโอกาสท คณะครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ เพ อพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในท กม ต ให เป นคณะท ม ความเข มแข งทางว ชาการของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาต อไป ท งน ม กลย ทธ ในการบร หาร 5 กลย ทธ ค อ หน า 24

25 กลย ทธ ท 1 ก าหนดแผนในการด าเน นก จกรรมและรายงานผลการด าเน นงาน ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. บร หารจ ดการคณะเทคโนโลย การเกษตร คณะม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและได ร บผลการ ประเม นการด าเน นงานจาก หน วยงานท เก ยวข องไม น อย กว าระด บด มาก 2. พ ฒนาระบบส าน กงาน ม ว สด ส าน กงานสน บสน นการ เร ยนการสอนตลอดป การศ กษาไม น อยกว า 30 รายการ 3. อบรมเช งปฏ บ ต การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การการ บร หารความเส ยง 4. บร หารจ ดการคณะและให บร การด าน การเร ยนการสอน 5. อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การการ บร หารประจ าป อาจารย และบ คลากรคณะได ม ส วนร วมในการลดความเส ยงท อาจข นในการด าเน นงาน น กศ กษาม ความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ อาจารย และบ คลากรใน คณะไม ต ากว าร อยละ 80ได ม ส วนร วมในการก าหนดแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ การบร หารประจ าคณะ 2. ม แผนย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต การการบร หาร ประจ าป ของคณะท สอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 3. สามารถด าเน นโครงการได ตามแผนไม น อยกว าร อยละ 80 ป งบประมาณ หน า 25

26 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ กลย ทธ ท 2 ปร บระบบการบร หารงานภายในคณะ โครงสร างการท างานภายในคณะเทคโนโลย การเกษตร หน า 26

27 ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. พ ฒนาศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ธ รก จเกษตรอาหาร 2. ส งเสร มและสน บสน นการฝ กท กษะ อาช พในสถาน ปฏ บ ต การ 1.ม หน วยสน บสน นการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พธ รก จ อาหารและเกษตร 1 หน วย ม การส งเสร มก จกรรมประจ า หน วยจ านวน 5 ก จกรรม - หน วยแปรร ปและพ ฒนา ผล ตภ ณฑ 1 ก จกรรม - หน วยพ ชสวน 1 ก จกรรม - หน วยเพาะเล ยงส ตว น า 1 ก จกรรม - หน วยส ตวบาล 1 ก จกรรม ป งบประมาณ กลย ทธ ท 3 จ ดท าแผนว เคราะห อ ตราก าล งให เพ ยงพอและสอดคล องก บพ นธก จ และพ ฒนา บ คคลากรอย างต อเน อง ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. โครงการท าแผนว เคราะห อ ตราก าล ง ม แผนอ ตราก าล งในการ บร หาร ป งบประมาณ หน า 27

28 กลย ทธ ท 4 ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. สารประชาส มพ นธ ม สารประชาส มพ นธ ของ คณะ 2. ประชาส มพ นธ คณะ เทคโนโลย การเกษตร ม เอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ คณะ 3 เด อน ฉบ บ 3. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ องานว จ ย ม ระบบสารสนเทศเพ อ งานว จ ย 1 ระบบ 4. พ ฒนาระบบฐานข อม ลบ ณฑ ตคณะ 1. ม ระบบสารสนเทศเพ อการ ต ดตามภาวะการม งานท า ของบ ณฑ ตอย างน อย 1 ระบบ 2. ม ฐานข อม ลศ ษย เก า 4 โปรแกรมว ชา 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการ 1. ม ระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารงาน บร หารงานอย างน อย 4 ด าน 2. ม ผลการประเม นความพ ง พอใจของผ ใช ระบบอย าง น อยร อยละ 80 ป งบประมาณ หน า 28

29 กลย ทธ ท 5 การบร หารโดยใช วงจรค ณภาพของการประก นค ณภาพการศ กษา ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. การประก นค ณภาพการศ กษา 1. ม ค ม อรายงานการประก น ค ณภาพการศ กษา จ านวน 20 เล ม 2. ม เล ม SAR ของคณะจ านวน 20 เล ม 3. ม เล ม SAR ของโปรแกรมว ชา จ านวน 20 เล ม 2. ถ ายทอดความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษาแก บ คลากรและ น กศ กษา 3. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาของคณะ 4. ว จ ยระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาของคณะ 5. สร างเคร อข ายระบบประก นค ณภาพ การศ กษาก บหน วยงานภายนอก มหาว ทยาล ย 1. บ คลากรน าการประก น ค ณภาพการศ กษาไปใช ในการ พ ฒนางานอย างน อย 4 ประเภท 2. น กศ กษาน าการประก น ค ณภาพการศ กษาไปใช ในการท า ก จกรรมอย างน อย 5 ประเภท ได ระบบงานท ด าเน นงานตาม ระบบประก นค ณภาพ อย างน อย 4 ด าน ม แนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงาน สามารถน ามาเผยแพร ให หน วยงานอ นน ามาใช ประโยชน ได ม เคร อข ายภายนอกมหาว ทยาล ย อย างน อย 1 หน วยงาน ม ก จกรรมร วมก น อย างน อย 2 ก จกรรม ป งบประมาณ หน า 29

30 แผนงานว จ ย บร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา ตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาเป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น เด นทาง ศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน โดยม พ นธก จในด านการว จ ย ค อ ศ กษา ว จ ย และสร างสมองค ความร ให เป นแหล งเร ยนร ในท องถ น ด านบร การว ชาการ ค อ บร การว ชาการ และถ ายทอดเทคโนโลย เพ อพ ฒนา ท องถ นให เข มแข ง เป นฐานของการว จ ย และส งเสร ม ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร ด าน การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ค อ ส งเสร ม ส บสาน และสร างสรรค ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น และของชาต คณะเทคโนโลย การเกษตร ซ งเป นหน วยงานหน งของมหาว ทยาล ย ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ในด าน การว จ ย บร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เป นประเด นย ทธศาสตร ท 3 ค อ การบ รณาการ บร การว ชาการ ว จ ย การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เข าก บการเร ยนการสอน และพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โดยม เป าประสงค ด งน 1. ส งเสร มการสร างผลงานว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและท องถ น 2. ให บร การว ชาการด านการเกษตรและเทคโนโลย การเกษตรท สอดคล องก บความต องการของ ท องถ น เพ อสร างช มชนท เข มแข ง 3. ร วมส บสานและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น กลย ทธ ท 1 ส งเสร มให อาจารย ท าว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และสร างองค ความร ใหม ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. ส งเสร มบ รณาการและการว จ ยงานว จ ยในช น เร ยน อาจารย บ คลากรม ความร ความสามารถในการท าว จ ย ในช นเร ยนมากข น ป งบประมาณ หน า 30

31 กลย ทธ ท 2 ส งเสร มให ม การเผยแพร ผลงานว จ ยส ท องถ น ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. การจ ดการความร ด านงานว จ ย 1. ได องค ความร จากงานว จ ย อย างน อย 1 ด าน 2.ได องค ความร จากงานว จ ย ท ม ค ณภาพและสามารถ น าไปใช ประโยชน ได 2. ส ารวจความต องการงานว จ ยจากท องถ น ได งานว จ ยท เป นความ ต องการของท องถ น อย าง น อย 1 เร องต อป 3. การเผยแพร งานว จ ยส ท องถ น ม ร ปแบบการเผยแพร อย าง น อย 2 ร ปแบบ อาท แผ นพ บ จ ลสาร ป งบประมาณ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มว ชาช พตามแนวพระราชด าร และจ ดบร การว ชาการทางด านเทคโนโลย การเกษตรให แก น กศ กษาและช มชน ล าด บท โครงการก จกรรม ต วบ งช ป งบประมาณ 1. ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร ศ นย ฝ กประสบการณ ฯ 1 และอาหาร แห ง 2. เกษตรเคล อนท ส ฟาร มช มชน ม ฟาร มในพ นท ของช มชน 1 แหล ง 3. ส ตวบาลบร การส ขภาพส ตว ม คล น กส ขภาพส ตว 1 แห ง 4. คล น กว เคราะห ด น ป ย น า ม คล น กว เคราะห ด น ป ย น า 1 แห ง 5. ส งเสร มการผล ตอาหารฮาลาล ม หน วยบร การเพ อการผล ต อาหารฮาลาล 1 หน วย หน า 31

32 กลย ทธ ท 4 อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม ล าด บท 1. อบรมเช งปฏ บ ต การส งเสร มภ ม ป ญญาและ ศ ลปว ฒนธรรมทางการเกษตร โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. น กศ กษาเข าร วม โครงการไม น อยกว า 100 คน 2. น กศ กษาสามารถ บ รณาการความร ท ได ร บ จากการอบรมเข าก บ รายว ชาท เร ยนและ ก จกรรมน กศ กษาได 3. น กศ กษาตระหน กและ เห นความส าค ญของการ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมท เก ยวเน องทางการเกษตร 2. ส งเสร มการอน ร กษ ป าชายเลน 1. น กศ กษาเข าร วม ก จกรรมการปล กป าชาย เลน ไม น อยกว า 70 คน ป งบประมาณ หน า 32

33 แผนการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ ความเป นมา ตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาเป นสถาบ นผล ต และพ ฒนาคร และบ ณฑ ตท ม ค ณธรรมน าความร บร การว ชาการ งานว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น เด นทาง ศ ลปว ฒนธรรม พร อมน าส อาเซ ยน โดยม พ นธก จในด านการเต รมความพร อมของบ คลากรในท องถ น เข าส การเป นประชาคมอาเซ ยนค อ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน คณะเทคโนโลย การเกษตร ซ งเป นหน วยงานหน งของมหาว ทยาล ย ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ในด านการเตร ยมความพร อม ส ประชาคมอาเซ ยน เป นประเด นย ทธศาสตร ท 5 ค อ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน โดยม เป าประสงค ด งน 1) ม การพ ฒนาข ดความสามารถให ม มาตรฐานในระด บสากล 2) คณะเทคโนโลย การเกษตรม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ ท 1 ส งเสร มความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนให บ คลากรและน กศ กษาในคณะ เทคโนโลย การเกษตร ป งบประมาณ ล าด บ ท โครงการก จกรรม ต วบ งช 1. โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคม อาจารย บ คลากรน กศ กษา อาเซ ยน ม ความร เก ยวก บประชาคม อาเซ ยนมากข น 2. โครงการห องสม ดอาเซ ยน ห องสม ดอาเซ ยน 3. โครงการส นทร ยภาพว ถ ช ว ตประชาคม อาเซ ยน อาจารย บ คลากรน กศ กษา ม ความร เก ยวก บว ถ ช ว ต ประชาคมอาเซ ยนมากข น หน า 33

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information