แผนพ ฒนาบร การ (Service plan)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบร การ (Service plan)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบร การ (Service plan) โรงพยาบาลกาฬส นธ รวบรวมโดย งานนโยบายและแผน กล มงานย ทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย กล มภารก จด านพ ฒนาระบบบร การส ขภาพและสน บสน นบร การ โรงพยาบาลกาฬส นธ

2 ค าน า เคร อข ายปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน โดยความร วมม อของส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเม อง ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ ดอนจาน และโรงพยาบาลกาฬส นธ ได ร วมก นวางแผนการท างานโดยใช แผนกลย ทธ เคร อข ายบร การส ขภาพเป นแนวทางในการประสานการ การพ ฒนาร วมก นและย ดประชาชนเป นเป าหมายของการพ ฒนา ย ทธศาสตร ท ส าค ญท จะสามารถรองร บการเปล ยนแปลงได ท กสถานการณ ค อ การพ ฒนาค ณภาพ การเพ มประส ทธ ภาพ การพ ฒนา ระบบสารสนเทศท เหมาะสม การเปล ยนแปลงไปส องค กรการเร ยนร และส งส าค ญ ค อการพ ฒนาบ คลากรให สามารถวางแผนได อย าง เหมาะสมสอดคล องก บสภาพความเป นจร ง และสามารถว เคราะห และประเม นผลเพ อการพ ฒนาได อย างต อเน อง เอกสารฉบ บน ประกอบด วย ว ส ยท ศน เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ว ส ยท ศน โรงพยาบาลกาฬส นธ แผนพ ฒนาบร การปฐมภ ม ท ต ยภ ม ตต ยภ ม (Service Plan) ประกอบด วย แผนบร หารทร พยากรบ คคล แผนคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง แผนการเง นการคล ง แผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคผนวกประกอบด วย ข อม ลปร มาณบร การผ ป วยในป ท ผ านมา แผนพ ฒนาบ คลากร ภาระ ค าใช จ ายเก ยวก บเง นเด อนและประโยชน ตอบแทนอ น รวบรวมโดย งานนโยบายและแผนงาน กล มงานย ทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย กล มภารก จด านพ ฒนาระบบบร การและสน บสน นบร การส ขภาพ โรงพยาบาลกาฬส นธ ก

3 สารบ ญ เน อหา หน า ค าน า ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลท วไป - เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน 2 - โรงพยาบาลกาฬส นธ 3 ส วนท 2 แผนย ทธศาสตร - แผนย ทธศาสตร เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน 6 - แผนย ทธศาสตร โรงพยาบาลกาฬส นธ 16 - แผนพ ฒนาระบบบร การ โรงพยาบาลกาฬส นธ 22 ส วนท 3 Service plan - แผนคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง 23 - แผนบร หารทร พยากรบ คคล 68 - แผนพ ฒนาค ณภาพบร การ 96 ข

4 - แผนการเง นการคล ง 100 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ ๕ ป (Service Plan) ระด บอ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ค

5 ส วนท 1 ข อม ลท วไป

6 ข อม ลท วไป เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน สถานบร การเคร อข ายอ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ประกอบด วย 1. เทศบาลเม อง ม พ นท ร บผ ดชอบจ านวน 16,960 ตารางก โลเมตร แบ งเป น 1 ต าบล 1 เทศบาล ม พ นท PCU 2 แห ง ร บผ ดชอบประชากร จ านวน 7,124 หล งคาเร อน 36,186 ตน 2. อ าเภอเม อง ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเม อง ม พ นท ร บผ ดชอบจ านวน 682,288 ตารางก โลเมตร ม หน วยงานร บผ ดชอบด งน รพ.สต.หนองสอ รพ. สต.สะอาดนาทม รพ.สต.เหล าหลวง รพ.สต.ดงสวาง รพ.สต.โนนสว าง รพ.สต.นาจารย รพ.สต.เหล ากลาง รพ.สต.น าบ น รพ.สต.ต อน รพ.สต. เช ยงเคร อ รพ.สต.แกเปะ รพ.สต.โพนทอง รพ.สต.หนองโพน รพ.สต.หนองแวงใหญ รพ.สต.หนองแวงใต รพ.สต.ค าปลาฝา รพ.สต.ท าไคร รพ.สต. ค าไผ รพ.สต.ฝายแตก รพ.สต.โนนแพง รพ.สต.ดงเม อง จ านวนเทศบาล 4 แห ง และจ านวน PCU 21 แห ง ร บผ ดชอบประชากร จ านวน 23,009 หล งคาเร อน 111,545 ตน 3. อ าเภอดอนจาน ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอดอนจาน ม พ นท ร บผ ดชอบจ านวน 204,107 ตารางก โลเมตร ม หน วยงานร บผ ดชอบด งน รพ.สต.ก ดครอง รพ.สต.สะอาดไชยศร รพ.สต.บ านม วง รพ.สต.ดงเจร ญ รพ.สต.นาจ าปา CMUหนองแวงแสน จ านวน 2 PCU ร บผ ดชอบประชากร จ านวน 5,695 หล งคา เร อน 26,732 ตน ๒

7 ข อม ลท วไป โรงพยาบาลกาฬส นธ ท ต ง ถนนกาฬส นธ อ าเภอเม อง จ งหว ดกาฬส นธ ป ท ก อต ง พ.ศ เจ าของ/ต นส งก ด ส าน กพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ขกระทรวงสาธารณส ข ระด บการให บร การ ท ต ยภ ม ระด บส ง (2.3 plus) จ านวนเต ยง 540 เต ยง พ นท 32 ไร 1 งาน โรงพยาบาลกาฬส นธ เป นโรงพยาบาลท วไป ผ านการร บรองมาตรฐาน ISO 9002 ป 2543, ผ านการร บรองโรงพยาบาลค ณภาพ ป 2547, ผ านการร บรองโรงพยาบาลสร างเสร มส ขภาพ ป 2548 ผ านการร บรองมาตรฐานส ขศ กษา มาตรฐานงานพยาธ ว ทยาคล น ก มาตรฐานการพยาบาล โดยสภาว ชาช พ ป 2551 โรงพยาบาลกาฬส นธ ม พ นท ด แลส ขภาพประชาชนในเขตพ นท อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ม บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบได แก การให บร การสาธารณส ข โดยให บร การผสมผสาน(Integrated Service) ท งในด านการส งเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การร กษาพยาบาล และการฟ นฟ สภาพ รวมท งการให บร การแก ผ ป วย ท ต องการแพทย ท ม ความร ความช านาญเฉพาะทาง ซ งส งต อ มาจากโรงพยาบาลช มชนหร อโรงพยาบาลท วไปตามข นตอนการส งต อ ผ ป วย เพ อการร กษาพยาบาลและการฟ นฟ สภาพ และให บร การสาธารณส ขม ลฐานในเขตเม อง และพ นท ท ได ร บมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข ๓

8 รายนามผ อ านวยการโรงพยาบาลกาฬส นธ นายแพทย เปร อง อน ชวาณ ช พ.ศ นายแพทย ประสงค เศวตกน ษฐ พ.ศ นายแพทย ว ศ ษฐ ห งสพฤกษ พ.ศ นายแพทย ส พพจ ส รภ ฏพ ศ ษฏ พ.ศ นายแพทย อาล ย นากะพ นธ พ.ศ นายแพทย ย งส นต ศร ทอง พ.ศ นายแพทย ส พพจ ส รภ ฏพ ศ ษฏ พ.ศ นายแพทย ว จ ตร อ ตถากร พ.ศ นายแพทย อ ครเดช เพ ญศ ร พ.ศ นายแพทย ยงย ทธ ก มพ พงศ พ.ศ นายแพทย ช ชร นทร ป นส วรรณ พ.ศ นายแพทย สมช ย น จพาน ช พ.ศ นายแพทย ประว ง เอ อนนท ช พ.ศ นายแพทย สมปอง เจร ญว ฒน พ.ศ นายแพทย สมค ด ส ร ยเล ศ พ.ศ ป จจ บ น จ านวนประชากรท ร บผ ดชอบ 174,463 คน ประชากร ในเขตร บผ ดชอบโรงพยาบาลกาฬส นธ ท งจ งหว ด จ านวน 1,000,303 คน ๔

9 ประชากร UC ในเขตร บผ ดชอบโรงพยาบาลกาฬส นธ จ านวน 125,363 คน ข าราชการ จ านวน 5,796 คน ประก นส งคม จ านวน 17,415 คน อ น ๆ จ านวน 25,889 คน ๕

10 ส วนท 2 แผนย ทธศาสตร / แผนพ ฒนาระบบบร การ

11 ว ส ยท ศน เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ท ศทางย ทธศาสตร ตามแผนย ทธศาสตร ส ขภาพ คปสอ.เม อง-ดอนจาน ว ส ยท ศน (Vision) เป นเคร อข ายบร การท ได มาตรฐานประชาชนม ส ขภาวะท ด และแบบพอเพ ยง ป 2555 พ นธก จ (Mission) 1. จ ดระบบบร การส ขภาพท ม ค ณภาพแบบองค รวม (Health system quality holistic) 2. พ ฒนาระบบบร การจ ดการเคร อข ายแบบธรรมาภ บาล (Development of network management services Thammathirat governance) 3. สร างว ฒนธรรมองค กรแห งการเร ยนร ท เข มแข ง (Create a corporate culture of learning strong) ประเด นย ทธศาสตร 1. การสร างระบบส ขภาพและการแพทย ท ผ ร บบร การอ นใจผ ให บร การม ความส ข 2. การสร างระบบภ ม ค มก นเพ อลดผลกระทบจากโรคและภ ยค กคามส ขภาพ 3. การสร างว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตท ม ความส ขในส งคมแห งส ขภาพ 4. การสร างเอกภาพและธรรมาภ บาลในการจ ดการระบบส ขภาพ 5. การสร างระบบฐานความร ด านส ขภาพด วยการจ ดการความร ๖

12 การเช อมโยงย ทธศาสตร คปสอ.เม อง - ดอนจาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 1. การสร างระบบส ขภาพ และการแพทย ท ผ ร บการ บร การอ นใจผ ให บร การม ความส ข 1. ระบบบร การและการแพทย ม ประส ทธ ภาพม การใช เทคโนโลย อย างพอประมาณตามหล ก ว ชาการอย างถ กต องเหาะสม 1. ร อยละของหน วยบร การระด บ โรงพยาบาลท ผ านระด บความส าเร จ ของการพ ฒนาส ความเป นเล ศใน ค ณภาพการบร การส ขภาพของหน วย บร การ ( Center of excellence ) 1. เพ มประส ทธ ภาพการด แล ร กษาผ ป วย CA Brest ท งใน และนอกสถานบร การ 2. พ ฒนาสมรรถนะความ เช ยวชาญของ บ คลากร 3. พ ฒนาส งแวดล อมและ เคร องม อทางการแพทย 4. ส งเสร มพ ฒนาพฤต กรรม ส ขภาพท ถ กต องและการด แล ส ขภาพของตนเองของ ประชาชนและผ ป วย - ร อยละของกล มเป าหมายอาย มากกว า 35 ป ได ร บการค ดกรอง 100 % - ร อยละของผ ป วยท ได ร บการร กษาตาม มาตรฐานท ก าหนด - ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะตามส วนขาด - เคร องม อท ส าค ญเพ ยงพอ - ร อยละของประชาชนและผ ป วยม พฤต กรรม ส ขภาพและการด แลตนเองท ถ กต อง ๗

13 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 2. ผ ร บบร การม ความอ นใจและ เช อม นในค ณภาพการร กษาและ การบร การ 2. ร อยละของสถานบร การท ผ าน ระด บความเช อม นในค ณภาพการ ร กษาและการบร การในระด บ 5 5. ยกระด บบร การส ขภาพส ความเป นเล ศ 6. ยกระด บค ณภาพมาตรฐาน ระบบบร การส ขภาพท ย ดผ ป วย เป นศ นย กลาง 7. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม สมรรถนะส ง - ร อยละของก จกรรมท ได ร บการพ ฒนาและ ยกระด บส ความเป นเล ศตามเกณฑ ท ก าหนด - ร อยละของต วช ว ดมาตรฐานท ม การพ ฒนา และยกระด บ - ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะตามแผน 8. พ ฒนาระบบการสร าง ขว ญ และก าล งใจของผ ปฏ บ ต งาน ด านสาธารณส ขให ม ความส ข ในการท างาน 9. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ด านผล ตบ คลากรในสาขา ว ชาช พท ขาดแคลนให เพ ยงพอ และเหมาะสม 10. พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการด านการบร การและส ง - ร อยละของบ คลากรท ม ขว ญก าล งใจและ ความส ขในการปฏ บ ต งานในเกณฑ ด ข นไป - ร อยละของบ คลากรแต ละสาขาว ชาช พท ขาด แคลนม ความพอเพ ยงเหมาะสมตามเกณฑ - จ านวนระบบบร หารจ ดการบร การและส ง สน บสน นท ได มาตรฐานสากล (ค าเป าหมาย=4 ๘

14 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ สน บสน นให ม ประส ทธ ภาพได มาตรฐานสากล (HA)(IT,IC,พ สด คร ภ ณฑ, เวชภ ณฑ ยา) 11. ส งเสร มศ กยภาพบ คลากร หน วยปฐมภ ม ระบบ) - ร อยละการลดลงของผ ป วยโรคเร อร งท มาร บ บร การในโรงพยาบาล 3. ม หล กประก นส ขภาพท เป น ธรรมท วถ ง ม ค ณภาพ 3. ระด บความส าเร จในการ ด าเน นงานการสร างหล กประก น ส ขภาพในพ นท 12. เพ มศ กยภาพการบร หาร จ ดการกองท นส ขภาพระด บ ท องถ น 13. ส งเสร มนว ตกรรมระด บ ช มชนส เวท แลกเปล ยนเร ยนร -ร อยละของกองท นส ขภาพพ นท ท ม ความส าเร จ ในการบร หารจ ดการกองท นใน ระด บ 5 (ตาม เกณฑ 7 ข อ) -ร อยละของกองท นม นว ตกรรมด านส ขภาพ อย างน อย 1 เร องต อกองท น(กองท นท งหมด ม 23 กองท น ) 2. การสร างระบบภ ม ค มก น เพ อลดผลกระทบจากโรคและ ภ ยค กคามส ขภาพ 4. ม ระบบภ ม ค มก นท สามารถ รองร บความพร อมในการลด ผลกระทบจากโรคและภ ยค กคาม ส ขภาพได อย างท นการณ 5. คปสอ.เม อง - ดอนจาน ลดการ ป วยและตายด วยโรคท เป นป ญหา 4. ร อยละของหน วยบร การท ผ าน เกณฑ มาตรฐานด านระบบภ ม ค มก น ท สามารถรองร บความพร อมในการ ลดผลกระทบจากโรคและภ ยค กคาม ส ขภาพได อย างท นการณ 5. จ านวนโรคท เป นป ญหาของพ นท ผ านเกณฑ มาตรฐาน 14. สร างความพร อมให ก บ คป.สอ. เม อง ดอนจาน ในการ ตอบโต ภาวะฉ กเฉ นและภ ย ค กคามทางส ขภาพ 15. เสร มสร างศ กยภาพภาค เคร อข ายในการ ลดโรคในพ นท - ระด บความส าเร จของการพ ฒนาเตร ยมความ พร อมร บภาวะฉ กเฉ น/ภ ยค กคามทาง ส ขภาพใน ระด บ 5 - ร อยละของช มชนต นแบบท สามารถลดโรคได ตามเกณฑ ๙

15 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ ของจ งหว ดได 16. ส งเสร มสน บสน นประชาชน สามารถด แลตนเองในโรคท ป องก นได 17. พ ฒนาระบบข อม ลและ การส อสารเพ อการส งต อและ ด แลผ ป วยท ม ประส ทธ ภาพ 18. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร และเคร อข าย ในการลดโรค แบบม ส วนร วม 19. พ ฒนาระบบค ณภาพ บร การและส งต ออย างม ประส ทธ ภาพ - ร อยละของประชาชนท ร บร ข อม ลข าวสาร ด านส ขภาพท ครบถ วนและท นเวลา - ร อยละของก จกรรมและส อท ด าเน น การตาม แผน - ร อยละประชาชนท ม พฤต กรรมส ขภาพท เหมาะสม - ระด บความส าเร จของการพ ฒนาระบบข อม ล และการส อสารเพ อการจ ดการลดโรค - ร อยละของบ คลากรและเคร อข ายท ได ร บการ พ ฒนาตามแผน - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาค ณภาพ และ การส งต อตามเกณฑ มาตรฐานของโรค 3. การสร างทางเล อกบร การ ส ขภาพท หลากหลายผสม 6. ม ทางเล อกส ขภาพท หลากหลายผสมผสานภ ม ป ญญา ไทยและสากลอย างร เท าท น 6. ระด บความส าเร จการพ ฒนา การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อกของพ นท 20. ยกระด บมาตรฐานการ บร การแพทย แผนไทยของสถาน บร การ - ร อยละ 50 ของสถานพยาบาลม การจ ดการ บร การการแพทย แผนไทยผ านการประเม น มาตรฐานการแพทย แผนไทยในสถานบร การ สาธารณส ขของร ฐในระด บท ด ข น ๑๐

16 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 21. พ ฒนาระบบข าวสารข อม ล/ สารสนเทศเพ อบร หารจ ดการ ระบบบร การงานแพทย แผน ไทย 22. ส งเสร มความร วมม อการ จ ดบร การงานแพทย แผนไทยใน ช มชน -ร อยละ100 ของสถานบร การงานแพทย แผน ไทยม เจ าหน าท ท เก ยวข องได ร บการพ ฒนา เก ยวก บระบบข าวสารข อม ลงานแพทย แผนไทย - ร อยละของช มชนท ม การจ ดบร การแพทย แผน ไทยผ านเกณฑ ในระด บ 5 4. การสร างว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตท ม ความส ขในส งคมแห ง ส ขภาวะ 7. คปสอ.เม อง-ดอนจานม ป จจ ยพ นฐานท เอ อท เอ อต อการม ส ขภาพด บนพ นฐานของค ณภาพ การสร างเสร มส ขภาพเช งร ก 7. ร อยละของช มชนท ม ป จจ ยพ นฐาน ด านส ขภาพท เอ อ ต อการม ส ขภาพด 23. ส งเสร มการม ส วนร วมของ ภาค เคร อข าย ในการสร าง กระบวนการเร ยนร การพ ฒนา พฤต กรรมส ขภาพท ม ความ ปลอดภ ยในการ ประกอบอาช พ 24. การสร างช มชนน าอย บ าน น ามอง ครอบคร วปลอดภ ย - ช มชนต นแบบม ส วนร วมในการเสร มสร าง กระบวนการเร ยนร การพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพ ท ม ความปลอดภ ยในการประกอบอาช พ มากกว า ร อยละ 60 - ช มชนต นแบบผ านเกณฑ เม องน าอย มากกว า ร อยละ ส งคม คปสอ.เม อง-ดอนจานม 8. ร อยละของช มชนท ผ านเกณฑ 25.เสร มสร างว ฒนธรรมส ขภาพ 1.ร อยละของคร วเร อนในช มชนผ านการ ๑๑

17 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ ว ฒนธรรมส ขภาพ และว ถ ช ว ต ส ขภาพท ความส ขพอเพ ยงเป น องค กรรวม ว ฒนธรรมและว ถ แห งส ขภาวะใน ระด บ 5 และว ถ ส ขภาพ แบบพอเพ ยง พ ฒนาการสร างว ฒนธรรมส ขภาพและว ถ ส ขภาพ แบบพอเพ ยง (100) 2. ร อยละ100ของหม บ านม ส ขศาลาหม บ าน 26.ส งเสร มความร วมม อภาค เคร อข ายในการจ ดการส ขภาพ ช มชนท ได มาตรฐาน 27.พ ฒนา และการเผยแพร นว ตกรรมของช มชนอย าง ต อเน อง 1. อสม.ม การรวมกล มแต งต งคณะท างาน บทบาทหน าท ของสมาช กเพ อการจ ดการ ว ฒนธรรม ว ถ ส ขภาพแบบพอเพ ยง 2.ม อสม.เป นผ น าการเปล ยนแปลงให เก ดแก ช มชนและผ านเกณฑ การประเม นการด าเน นงาน 3.ช มชนม ระบบบร หารจ ดการและม ก จกรรม ทางด านการสร างว ฒนธรรมส ขภาพและว ถ ช ว ต ส ขภาพช มชนให เอ อต อการด แลส ขภาพแบบ พอเพ ยง 1. ม นว ตกรรมด านส ขภาพท เอ อต อการม ส ขภาพด 2. ม การส งเคราะห องค ความร และการน ามา แลกเปล ยนเร ยนร ก บช มชนอ น 3.ช มชนเก ดผลส มฤทธ จากว ฒนธรรมและว ถ ส ขภาพ และสามารถลดการเจ บป วยลดความ ร นแรง และลดการตายท ส งข น ๑๒

18 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 9. ระบบส ขภาพช มชนและ เคร อข ายบร ส ขภาพปฐมภ ม ท เข มแข ง 9. ร อยละของช มชนท ม ระบบ ส ขภาพช มชนท เข มแข ง 28.พ ฒนาท กษะบ คลากรในด าน การจ ดการส ขภาพอย างม ประส ทธ ภาพ 29. พ ฒนาระบบส ขภาพช มชน ท เข มแข ง 1.ม นว ตกรรมด านส ขภาพท เอ อต อการม ส ขภาพ ด 2.ม การส งเคราะห องค ความร และการน ามา แลกเปล ยนเร ยนร ก บภาคเคร อข าย 3.นว ตกรรม/ว จ ยเก ดผลส มฤทธ จากว ฒนธรรม และว ถ ส ขภาพ และสามารถลดการเจ บป วยลด ความร นแรง และลดการตายท ส งข น - ร อยละของช มชนท ม กระบวนการพ ฒนาตาม เกณฑ ระบบส ขภาพช มชนท เข มแข ง 4. การสร างว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตท ม ความส ขในส งคมแห ง ส ขภาวะ 10. คปสอ.เม อง-ดอนจานเป น ส งคมท ไม ทอดท งคนท กข ยาก ด แลร กษาคนจน คน ท กข คนยาก และผ ด อยโอกาสด านส ขภาพอย าง เคารพในค ณค าและศ กด ศร ความ เป นมน ษย 10. ร อยละของช มชนท ม ระด บ ความส าเร จในการจ ดการด าน ส ขภาพ"คนพ เศษทางส งคม" ได อย าง ม มาตรฐานและเป นองค รวม 30.ส งเสร มความร วมม อภาค เคร อข ายในการ ด แลกล มคน พ เศษทางส งคมอย างม ประ ส ทธ ภาพ 31.เพ มประส ทธ ภาพการ เข าถ ง บร การของ กล มคนพ เศษทาง ส งคมอย างท วถ งและ เสมอภาค - ร อยละ 60 ของภาค เคร อข ายม ก จกรรมการ ด าเน นงานร วมก นรายไตรมาส - ร อยละ 60 ของสถานบร การต องผ านเกณฑ ระด บ 3 32.เพ มศ กยภาพการด แลตนเอง - ร อยละ 70 ของคนพ เศษทางส งคมสามารถ ๑๓

19 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ ของคนพ เศษทางส งคม/ผ ด แล อย างเหมาะสม ด แลตนเองได อย างเหมาะสม 5. การสร างเอกภาพและธรร มาภ บาลในการจ ดการระบบ ส ขภาพ 6.การสร างระบบส ขภาพบน ฐานความร ด วยการจ ดการ ความร การสร างระบบ ฐานความร ด านส ขภาพด วย การ 11.การจ ดระบบส ขภาพ คปสอ. เม อง-ดอนจานม เอกภาพและธรร มาภ บาลท สมด ลและย งย น 12. ม ระบบส ขภาพบน ฐานความร ด วยการ จ ดการความร อย างม เหต ผล 11. ร อยละของหน วยงานท ม การ จ ดการระบบส ขภาพให ม เอกภาพ และธรรมาภ บาลท สมด ลย งย น ใน ระด บ ร อยละของหน วยงานท ผ าน เกณฑ ระด บความส าเร จของการน า องค ความร ไปใช ในการพ ฒนาระบบ ส ขภาพและแก ไขป ญหาส ขภาพใน พ น ท ระด บ 5 33.พ ฒนาระบบฐานข อม ลท ครอบคล มระบบ เคร อข าย บร การ 34. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เช งย ทธ ศาสตร ให ม ความ สอดคล องท วท ง คปสอ. 35. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ การเง นการ คล งให ม ประส ทธ ภาพ 36. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเอ อต อการ บร หารงานเช งย ทธศาสตร 37. ท มว จ ยได ร บการพ ฒนาให ม ความร ความสามารถในการ ด าเน นงานว จ ย 38. ส งเสร มให ม การ น าองค ความร ไปใช ในการพ ฒนาระบบ - ร อยละ 70 ของสถานบร การม ฐานข อม ลคน พ เศษทางส งคมท ม ค ณภาพ - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบ บร หาร จ ดการ ระด บ 5 - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบการเง น การคล ง ของ คปสอ. ระด บ 5 - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ระด บ 5 1. ร อยละของท มว จ ยได ร บการพ ฒนาให ม ความร ความสามารถในการด าเน นงานว จ ย 2. ร อยละของหน วยงานม การน าองค ความร ไป ใช ในการพ ฒนาระบบส ขภาพและแก ไขป ญหา ๑๔

20 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 13. บ คลากรด านส ขภาพของ คป สอ.เม อง - ดอนจานม สมรรถนะส ง ปฏ บ ต งานอย างม ความส ขบน พ นฐานว ฒนธรรมองค กรท เข มแข ง 13. ร อยละของหน วยงานท ผ าน เกณฑ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นงาน การพ ฒนาบ คลากร ระด บ 5 ส ขภาพและแก ไขป ญหาส ขภาพ ในพ นท ระด บ เพ มศ กยภาพบ คลากรให ม สมรรถนะการท างานตามความ คาดหว งขององค กร ส ขภาพในพ นท ระด บ 5 - ร อยละของบ คลากรท ผ านเกณฑ การประ เม น การปฏ บ ต งานและสมรรถนะไม น อยกว าร อยละ พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการและ สมรรถนะบ คลากร 1.ร อยละของบ คลากรม ท ศนคต ขว ญก าล งใจและ ความส ขในการปฏ บ ต งาน ไม น อยกว าร อยละ ระด บความส าเร จของการบร หารจ ดการไม น อยกว า 80 ๑๕

21 แผนย ทธศาสตร โรงพยาบาลกาฬส นธ ว ส ยท ศน โรงพยาบาลกาฬส นธ (VISION : V ) เป นโรงพยาบาลท วไป ค ณภาพช นน า ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ นธก จ (MISSION: M ) M1. จ ดบร การด านสาธารณส ขท ได ค ณภาพ ครบองค รวม ท ง 4 ม ต อย างต อเน องโดยใช หล กว ชาการท ได มาตรฐาน และธ ารงการร บรองเป น โรงพยาบาลค ณภาพมาตรฐานสากล M2. เป นสถาบ นผล ตแพทย และร วมผล ตบ คลากรทางสาธารณส ขตามมาตรฐานว ชาช พ M3. ส งเสร มความร วมม อก บเคร อข ายบร การส ขภาพและภาค เคร อข ายในการจ ดระบบส ขภาพ ๑๖

22 M4. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการและสน บสน นการจ ดบร การส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) SI 1 ประชาชนม ส ขภาพด SI 2 บ คลากรทางสาธารณส ขท ม ค ณภาพ SI 3 ภาค เคร อข ายม ส วนร วมในระบบส ขภาพ SI 4 ระบบบร หารจ ดการม งเน นผลส มฤทธ เป าหมายย ทธศาสตร (GOAL : G ) โรงพยาบาลกาฬส นธ G 1. ประชาชนม สภาวะส ขภาพด G 2. ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ G 3. แพทย และบ คลากรทางสาธารณส ขม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ G 4. ช มชนเข มแข งแบบพอเพ ยง G 5. ระบบสารสนเทศม ประส ทธ ภาพและท นสม ย G 6. ระบบบร หารจ ดการภายในองค กรม ประส ทธ ภาพ G 7. บ คลากรม สมรรถนะส ง ๑๗

23 Hochin Plan ป ) พ ฒนาระบบบร การท ปลอดภ ย 2) พ ฒนาระบบสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพและท นสม ย 3) การลดรอบระยะเวลาข นตอนกระบวนงานหล กโรงพยาบาล ค าน ยมและแนวค ดหล ก (Core Values & Concepts) KALASIN K = Knowledge การใฝ หาความร ม งม นพ ฒนาตนเอง A = Achievement in patient & Customer focus ม งผลส มฤทธ ในการบร การโดยย ดผ ป วยเป นศ นย กลาง L = Leadership effectiveness ความเป นผ น าท ม ประส ทธ ผล ๑๘

24 A = Agility ความคล องต ว ความย ดหย น S = Safety ย ดม นในความปลอดภ ยการบร การ I = Integrity ความม จร ยธรรม ม นคงในค ณธรรม N = Network การท างานเป นท มร วมก บเคร อข าย ว ฒนธรรมองค กร (Culture) S = Seniority ก ลยาณม ตร ความเป นพ เป นน องความหว งด ช วยเหล อก น T = Teamwork การท างานเป นท ม การเช อมโยงย ทธศาสตร ๑๙

25 พ นธก จ (MISSION : M) M1 จ ดบร การด านสาธารณส ข ท ได ค ณภาพ ครบองค รวม ท ง 4 ม ต อย างต อเน องโดยใช หล ก ว ชาการท ได มาตรฐาน และ ธ ารงการร บรองเป น โรงพยาบาลค ณภาพ มาตรฐานสากล ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) เป าหมาย (GOAL : G ) ต วช ว ด (KPI) SI 1. ประชาชนม ส ขภาพด G1. ประชาชนม สภาวะส ขภาพท ด KPI 1. ระด บความส าเร จในการจ ดการลดโรคท เป นป ญหาใน พ นท ร บผ ดชอบ ( 5โรค ) ระด บ 5 KPI 2. ระด บความส าเร จในการพ ฒนาการแพทย แผนไทยและ การแพทย ทางเล อก ระด บ 5 KPI 3. ร อยละถ วงน าหน กการบรรล ต วช ว ดตามพ นธก จของ หน วยงาน 19 ต วช ว ด ๒๐

26 พ นธก จ (MISSION : M) M 2. เป นสถาบ นผล ตแพทย และร วมผล ตบ คลากรทาง สาธารณส ขตามมาตรฐาน ว ชาช พ ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) SI 2. บ คลากรทางสาธารณส ข ท ม ค ณภาพ เป าหมาย (GOAL : G ) G 2. ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ G 3. บ คลากรทางการแพทย ม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ ต วช ว ด (KPI) KPI 4. ระด บความส าเร จของหน วยงานท ผ านระด บความ เช อม นในค ณภาพการร กษาและการบร การ ระด บ 5 KPI 5. ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กการลด รอบระยะเวลาข นตอนกระบวนงานหล กของโรงพยาบาล ระด บ 5 KPI 6. ระด บความส าเร จการพ ฒนาค ณภาพบร การส การร บรอง ตามมาตรฐานว ชาช พ ระด บ 5 KPI 7. ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงและความ ปลอดภ ย ระด บ 5 KPI 8. ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพบร การส ความ เป นเล ศ (Center of excellence) ระด บ 5 KPI 9. ระด บความส าเร จในการผล ตบ คลากรทางสาธารณส ขท ม ค ณภาพ ระด บ 5 ๒๑

27 พ นธก จ (MISSION : M) M 3. ส งเสร มความร วมม อก บ เคร อข ายบร การส ขภาพและ ภาค เคร อข ายในการจ ดระบบ ส ขภาพ M 4. พ ฒนาค ณภาพการ บร หารจ ดการและสน บสน น การจ ดบร การส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) S1 3. ภาค เคร อข ายม ส วนร วม ในระบบส ขภาพ SI 4. ระบบบร หารจ ดการ ม งเน นผลส มฤทธ เป าหมาย ต วช ว ด (GOAL : G ) (KPI) G 4. ช มชนเข มแข งแบบพอเพ ยง KPI 10. ร อยละ ของช มชนท ม ระบบส ขภาพช มชนท เข มแข ง ระด บ 5 G 5. ระบบสารสนเทศม ประส ทธ ภาพและท นสม ย G 6. ระบบบร หารจ ดการภายใน องค กรม ประส ทธ ภาพ KPI 11. ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบการจ ดการ ข อม ลสารสนเทศและเทคโนโลย ส ขภาพ ระด บ 5 KPI 12. ความสมบ รณ ของเวชระเบ ยน KPI 13. ระด บความผาส กของบ คลากร KPI 14 ระด บความส าเร จในการบร หารจ ดการการเง นการ คล งท ม ประส ทธ ภาพ (ลดรายจ าย เพ มรายได ) ระด บ 5 KPI 15. ระด บความส าเร จในการควบค มภายใน ระด บ 5 G 7. บ คลากรม สมรรถนะส ง KPI 16. ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากร KPI 17. ระด บความส าเร จในการน าองค ความร ไปใช ในการ พ ฒนาระบบบร การและแก ไขป ญหาในพ นท ๒๒

28 แผนพ ฒนาระบบบร การ โรงพยาบาลกาฬส นธ ป พ ฒนาศ นย ความเช ยวชาญด านการร กษา ป 2555 เป นศ นย ความเช ยวชาญด านอ บ ต เหต (Trauma Center) 2. พ ฒนาด านตต ยภ ม ป 2557 การด แลทารกแรกเก ดว กฤต ป 2558 การด แลด านจ กษ ว ทยาแบบครบวงจร ๒๓

29 ส วนท 3 Service Plan

30 ภาคผนวก

31

32 แผนคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง 5 ป

33 แผนค าของบประมาณรายจ าย รายการท ด น ส งก อสร าง โรงพยาบาลกาฬส นธ ล าด บ รายการ จ านวน (หน วย) งบประมาณ รวม หน วยงาน แหล ง งบประมาณ งบประมาณ (บาท) อาคารคลอดและ ผ าต ด ๖ ช น ๑ ๑๕๓,๑๓๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง 2. อาคารสน บสน น ๘ ช น พร อมล ฟท โดยสาร ๒ ช ด ประกอบด วย งาน จ ายกลาง งาน ซ กฟอก งานผล ต งานซ อมบ าร งและ งานโรงงาน 3. อาคารอ บ ต เหต ฉ กเฉ น ๑๐ ช น ๑ ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๑ ๓๑๕,๔๖๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง 4. อาคารพ กแพทย ๑ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๒๔

34 ล าด บ รายการ จ านวน (หน วย) งบประมาณ รวม ๘๘ ย น ต 5. อาคารพ กแพทย ๑๐ ย น ต 6. อาคารศ ลยกรรม กระด กและ กายภาพ ๓๒ ย น ต 7. อาคารแพทย แผน ไทย งบประมาณ (บาท) หน วยงาน แหล ง งบประมาณ ๑ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๑ NA งบไทย เข มแข ง ๑ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๒๕

35 แผนค าของบประมาณรายจ าย คร ภ ณฑ โรงพยาบาลกาฬส นธ ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ เคร องก าเน ดไฟฟ า งบไทยเข มแข ง 2 เคร องอบฆ าเช อด วยแก ส plasma งบไทยเข มแข ง 3 กล องผ าต ด (Laparoscope) งบไทยเข มแข ง 4 Mini air drill งบไทยเข มแข ง 5 Compact air drive งบไทยเข มแข ง 6 เต ยง fowler งบไทยเข มแข ง 7 Laparoscope UC 8 เคร องล างฆ าเช ออ ปกรณ อ ตโนม ต UC 9 เคร อง AED (Automatic External UC Defibrillator 10 Sonicaid (droptone) เง นบ าร ง ๒๖

36 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Clip เด ก เง นบ าร ง 12 เคร องว ด BP Dinamap + O 2 sat ได เง นบ าร ง 13 เคร องอ านผล Microbilirubin เง นบ าร ง 14 Defribillator เง นบ าร ง 15 Alfpha-Bed เง นบ าร ง 16 เคร องป น Hct เง นบ าร ง 17 เคร องว ด BP ล อเล อน เง นบ าร ง 18 เคร องว ด BP Digital (Dinamap) เง นบ าร ง 19 เคร องว ดความด นอ ตโนม ต เง นบ าร ง 20 EKG monitor เง นบ าร ง 21 Laparoscopic set เง นบ าร ง 22 เต ยง Fowler พร อมไม ก นเต ยง เง นบ าร ง 23 ต วขบน งในกระเพาะป สสาวะขนาดใหญ เง นบ าร ง 24 กล องส องตรวจระบบทางเด นป สสาวะ :๗๐ เง นบ าร ง 25 เคร องSuction ไฟฟ าแบบเคล อนย ายได เง นบ าร ง ๒๗

37 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Monitor ( EHK, NDBP O๒ sat, ETCO๒) เง นบ าร ง 27 Monitor ( EHK, NDBP O๒ sat)ส าหร บ เง นบ าร ง Transfer 28 Warm ASR Conveetive Airtherep เง นบ าร ง 29 volume Ventilator เง นบ าร ง 30 รถ Suction เง นบ าร ง 31 EKG ๑๒ lead เง นบ าร ง 32 Largngoscope เง นบ าร ง 33 เคร องจ บความเข มข นออกซ เจนในหลอด เง นบ าร ง เล อดส วนปลาย 34 เคร อง Suction แบบเคล อนท เง นบ าร ง 35 เคร องว ด BP แบบ Digital (ชน ดพกพา) เง นบ าร ง 36 EKG Monitor เง นบ าร ง 37 เคร องตรวจการได ย น เง นบ าร ง 38 เคร องตรวจสมรรถนะห ช นกลาง เง นบ าร ง 39 BP Digital สอดแขน เง นบ าร ง ๒๘

38 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Opthalmoscope เง นบ าร ง 41 Radiosurgical Graves Speculum wite เง นบ าร ง ๑๐ buit in Smoke evacuation ports( ด ดคว น)ใช ท า LEEP 42 ช ดเก าอ นวดฝ าเท า เง นบ าร ง 43 เคร องเส ยงพร อมไมโครโฟน เง นบ าร ง 44 Projecter ส าหร บฉายส อการเร ยนร เง นบ าร ง 45 เคร องซ ลป ดผน กซองบรรจ เวชภ ณฑ แบบ เง นบ าร ง สายพานเล อนอ ตโนม ต 46 เปลนอนยกห วส งให Spre โดยสร างเหล ก เง นบ าร ง หนาแข งแรงม O 2 ได 47 เคร องซ กและอบถ งม อผ าต ดขนาดใหญ เง นบ าร ง 48 เคร องคล กแป งถ งม อผ าต ดขนาดใหญ เง นบ าร ง 49 เคร องขยายคลองรากฟ ง(Endodontie Rotary machine) 50 เคร องด ดน าลายก าล งส งแบบเคร อนท (Mobile motor suction) เง นบ าร ง เง นบ าร ง ๒๙

39 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ ช ดด ามกรอฟ นความเร วส ง(High speed เง นบ าร ง handpiecce) 52 ช ดด ามกรอฟ นความเร วต าชน ดตรง (Low เง นบ าร ง speed handpiece) 53 ย น ตท าฟ น (Dental Unit) เง นบ าร ง 54 เคร องท าน ากล น (Water dirfilled เง นบ าร ง machine) 55 งานปร บปร งระบบไฟฟ า เง นบ าร ง 56 รถเข นส งอาหารสาม ญ เง นบ าร ง 57 เคร องด ดคว น เง นบ าร ง 58 เคร องบดอาหารแห ง เง นบ าร ง 59 เคร องซ กผ าก งอ ตโนม ต ๒ ถ ง เง นบ าร ง 60 Syring pump เง นบ าร ง 61 Radian Wormer เง นบ าร ง 62 เคร องจ บ O 2 Set Pulse oxymeter เง นบ าร ง 63 ว ทย ร บ - ส ง ส อสารแบบพกพา เง นบ าร ง ๓๐

40 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Oil bath ๑๐ ล ตร เง นบ าร ง 65 Serofuge เง นบ าร ง 66 Centrifuge (เคม ) เง นบ าร ง 67 ต เย นอาหารเล ยงเช อ ขนาด ๓ ประต เง นบ าร ง 68 Rotator (เคร องเขย าเล อด) เง นบ าร ง 69 Hct.Centrifuge (โลห ต) เง นบ าร ง 70 เต ยงร บบร จาคโลห ต เง นบ าร ง 71 Sealler (เคร อง seal สายถ งเล อด) เง นบ าร ง 72 Autoclave ~ ๘๐ lite (bact) เง นบ าร ง 73 Electrical stimulation เง นบ าร ง 74 เคร องข ดห นป น เง นบ าร ง 75 unit ท นตกรรม ๑ ช ด พร อมเก าอ บร การ เง นบ าร ง ๒ ต ว 76 เคร องตรวจสมรรถภาพปอด เง นบ าร ง 77 Syring pump เง นบ าร ง ๓๑

41 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Fundus camela พร อมขาต ง เง นบ าร ง รวม 16,471,990 8,004,580 4,551,500 2,186,000 2,506,000 แผนค าของบประมาณรายจ ายคร ภ ณฑ ตต ยภ ม และศ นย ความเป นเล ศ โรงพยาบาลกาฬส นธ ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ ด านการร กษาทารกแรกเก ด อ ลตราซาวต ค ณภาพส ง chemotherapy -Radiotherapy -Calposcope -LEEP การร กษาทารก อ ปกรณ การแพทย พ นฐานพร อมให บร การ ๓๒

42 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ 4 เต ยง 2555 สารsurfactant 800,000 บาท/ป ด านการร กษาส ต กรรม อ ลตราซาวต ค ณภาพส ง เวชภ ณฑ ยา - chemotherapy -Radiotherapy แผนค าของบประมาณรายจ ายคร ภ ณฑ ตต ยภ ม และศ นย ความเป นเล ศ โรงพยาบาลกาฬส นธ 2559 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Calposcope -LEEP 2 การร กษาทารก อ ปกรณ การแพทย พ นฐานพร อมให บร การ 4 เต ยง 2559 ๓๓

43 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ สารsurfactant 800,000 บาท/ป เคร องช วยหายใจส าหร บทารกแรกเก ด 3 เคร อง2,400,000 บาท เคร องช วยหายใจ High frequency 1 เคร อง 1,500,000บาท Neonatal Resuscitator 3 เคร อง 1,500,000บาท เคร องmonitor (BP, Oxygen sat. ) 4 เคร อง800,000บาท เคร องInfant Incubator 4 เคร อง 1,600,000บาท เคร องTransport incubator 3เคร อง 1,800,000บาท 3 ด านอ บ ต เหต Defibrillator Ultrasound CT Scan ๓๔

44 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Patient monitoring Portable X-ray Mobile monitoring ๓๕

45 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) แผนค าของบประมาณรายจ าย รายการคร ภ ณฑ ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอดอนจาน จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS เคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คส าหร บ ประมวลผล 50, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องว ดความด นโลห ตแบบต งพ น 70, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องตรวจห คอ จม ก 21, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เต ยงนวดแผนไทย 8, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องฟ งห วใจเด กในครรภ 25, ,200 รพ.สต.สะอาด ไชยศร โคมไฟตรวจภายใน 25, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๖

46 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS ตะแกงล างแผล 6, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เต ยงฟาวว เลอร แบบ ก 19, ,600 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กล อง ว ด โอ 30, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน ชน ด 31, ,500 รพ.สต.สะอาด แขวนขนาด 18,000 BTU (ฉลาก ไชยศร เบอร 5) เคร องช งน าหน กแบบย น 15, ,500 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอร ระด บ XGA ขนาดไม น อยกว า 2,000 ANSI Lumens 24, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ รถจ กรยานยนต 50, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร ไฟส องสว างส าหร บท าแผล 13, ,500 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๗

47 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS ไชยศร เคร องพ นละอองฝอยส าหร บผ ป วย โรคหอบห ด 4, ,500 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องน งฆ าเช อไฟฟ า ขนาด 40 81, ,000 รพ.สต.สะอาด ล ตร ไชยศร ถ งออกซ เจนพร อมอ ปกรณ ครบช ด 8, ,100 รพ.สต.สะอาด ไชยศร ช ดอ ปกรณ ปฐมพยาบาลระด บ 66, ,600 รพ.สต.สะอาด การแพทย ฉ กเฉ น ไชยศร Ultra sound 500, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องตรวจคล นไฟฟ าห วใจ แบบ รพ.สต.สะอาด อ ตโนม ต ไชยศร ชน ด 12 leadพร อมอ านแปลผล 220, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร ต เย นเก บว คซ น 7, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๘

48 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม ช ดอ ปกรณ ท าแผล/เย บแผล 40 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร คอมพ วเตอร (PC) แบบต งโต ะ 30, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร รถยนต ด เชล ขานด 3,000 cc 700, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร เคร องซ กผ า 30, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร ตาช งแบบย น ม ท ว ดความส ง 1 ช ด รพ.สต.ก ดครอง ไม ม ช ดล างแผล 20 ช ด รพ.สต.ก ดครอง ช ดท าแผล 20 ช ด รพ.สต.ก ดครอง ช ดฟ นค นช พ 1 ช ด 5,000 รพ.สต.ก ดครอง ช าร ด เคร องให อ อกซ เจนพร อมอ ปกรณ 1 ช ด 10,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เคร องพ นโรคหอบห ด 1 ช ด 5,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เคร องป นฮ มาโตคร ต 1 ช ด 10,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม EkG 1 ช ด 20,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๙

49 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เต ยงเฟาร เลอร 1 20,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เสาน าเกล อ 2 3,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม คอมพ วเตอร โน ตบ ค 2 35,000 รพ.สต.ก ดครอง คอมพ วเตอร ต งโต ะ 2 30,000 รพ.สต.ก ดครอง เคร องซ กผ า 1 8,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม โคมไฟตรวจภายใน 1 25,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม ผ าม านช นล าง 1 25,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม โปรเจคเตอร 1 50,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม ๒๕๕๕ 43 โคมไฟตรวจภายใน 2, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 44 อ ปกรณ ส าหร บฆ าเช อตามระบบ 300, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ มาตรฐาน(เคร องน งส าหร บฆ าเช อ ไฟฟ า) ๒๕๕๕ 45 ถ งออกซ เจนพร อมอ ปกรณ ครบช ด 10, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 46 เต ยงตรวจโรค 7, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 47 เต ยงฟาว เลอร 8, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๔๐

50 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS ๒๕๕๕ 48 ช ดผ าต ดเล กและอ ปกรณ ท าแผล 10 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ เบ องต น ๒๕๕๕ 49 เต ยงนวดแผนไทย 5, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 50 ห ฟ ง 2, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 51 เคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ 30, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 52 เคร องซ กผ า 10, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 53 เสาน าเกล อ 3, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 54 เคร องตรวจ ห ตา คอ จม ก 21, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 55 โคมไฟตรวจภายใน ๒๕,๐๐๐ ๑ ๒๕,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 56 เต ยงตรวจภายใน ๗,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 57 เคร องข ดห นน าลายไฟฟ า ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 58 เคร องฟ งห วใจเด กในครรภ ๑๘,๕๐๐ ๑ ๑๘,๕๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 59 ถ งออกซ เจนพร อมอ ปกรณ ครบช ด ๙,๐๐๐ ๑ ๙,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 60 อ ปกรณ ส าหร บฆ าเช อตามระบบ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ มาตรฐาน ๒๕๕๕ 61 (เคร องน งส าหร บฆ าเช อไฟฟ า) รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๔๑

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information