แผนพ ฒนาบร การ (Service plan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบร การ (Service plan)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบร การ (Service plan) โรงพยาบาลกาฬส นธ รวบรวมโดย งานนโยบายและแผน กล มงานย ทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย กล มภารก จด านพ ฒนาระบบบร การส ขภาพและสน บสน นบร การ โรงพยาบาลกาฬส นธ

2 ค าน า เคร อข ายปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน โดยความร วมม อของส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเม อง ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ ดอนจาน และโรงพยาบาลกาฬส นธ ได ร วมก นวางแผนการท างานโดยใช แผนกลย ทธ เคร อข ายบร การส ขภาพเป นแนวทางในการประสานการ การพ ฒนาร วมก นและย ดประชาชนเป นเป าหมายของการพ ฒนา ย ทธศาสตร ท ส าค ญท จะสามารถรองร บการเปล ยนแปลงได ท กสถานการณ ค อ การพ ฒนาค ณภาพ การเพ มประส ทธ ภาพ การพ ฒนา ระบบสารสนเทศท เหมาะสม การเปล ยนแปลงไปส องค กรการเร ยนร และส งส าค ญ ค อการพ ฒนาบ คลากรให สามารถวางแผนได อย าง เหมาะสมสอดคล องก บสภาพความเป นจร ง และสามารถว เคราะห และประเม นผลเพ อการพ ฒนาได อย างต อเน อง เอกสารฉบ บน ประกอบด วย ว ส ยท ศน เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ว ส ยท ศน โรงพยาบาลกาฬส นธ แผนพ ฒนาบร การปฐมภ ม ท ต ยภ ม ตต ยภ ม (Service Plan) ประกอบด วย แผนบร หารทร พยากรบ คคล แผนคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง แผนการเง นการคล ง แผนพ ฒนาค ณภาพ ภาคผนวกประกอบด วย ข อม ลปร มาณบร การผ ป วยในป ท ผ านมา แผนพ ฒนาบ คลากร ภาระ ค าใช จ ายเก ยวก บเง นเด อนและประโยชน ตอบแทนอ น รวบรวมโดย งานนโยบายและแผนงาน กล มงานย ทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย กล มภารก จด านพ ฒนาระบบบร การและสน บสน นบร การส ขภาพ โรงพยาบาลกาฬส นธ ก

3 สารบ ญ เน อหา หน า ค าน า ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลท วไป - เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน 2 - โรงพยาบาลกาฬส นธ 3 ส วนท 2 แผนย ทธศาสตร - แผนย ทธศาสตร เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน 6 - แผนย ทธศาสตร โรงพยาบาลกาฬส นธ 16 - แผนพ ฒนาระบบบร การ โรงพยาบาลกาฬส นธ 22 ส วนท 3 Service plan - แผนคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง 23 - แผนบร หารทร พยากรบ คคล 68 - แผนพ ฒนาค ณภาพบร การ 96 ข

4 - แผนการเง นการคล ง 100 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ ๕ ป (Service Plan) ระด บอ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ค

5 ส วนท 1 ข อม ลท วไป

6 ข อม ลท วไป เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน สถานบร การเคร อข ายอ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ประกอบด วย 1. เทศบาลเม อง ม พ นท ร บผ ดชอบจ านวน 16,960 ตารางก โลเมตร แบ งเป น 1 ต าบล 1 เทศบาล ม พ นท PCU 2 แห ง ร บผ ดชอบประชากร จ านวน 7,124 หล งคาเร อน 36,186 ตน 2. อ าเภอเม อง ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเม อง ม พ นท ร บผ ดชอบจ านวน 682,288 ตารางก โลเมตร ม หน วยงานร บผ ดชอบด งน รพ.สต.หนองสอ รพ. สต.สะอาดนาทม รพ.สต.เหล าหลวง รพ.สต.ดงสวาง รพ.สต.โนนสว าง รพ.สต.นาจารย รพ.สต.เหล ากลาง รพ.สต.น าบ น รพ.สต.ต อน รพ.สต. เช ยงเคร อ รพ.สต.แกเปะ รพ.สต.โพนทอง รพ.สต.หนองโพน รพ.สต.หนองแวงใหญ รพ.สต.หนองแวงใต รพ.สต.ค าปลาฝา รพ.สต.ท าไคร รพ.สต. ค าไผ รพ.สต.ฝายแตก รพ.สต.โนนแพง รพ.สต.ดงเม อง จ านวนเทศบาล 4 แห ง และจ านวน PCU 21 แห ง ร บผ ดชอบประชากร จ านวน 23,009 หล งคาเร อน 111,545 ตน 3. อ าเภอดอนจาน ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอดอนจาน ม พ นท ร บผ ดชอบจ านวน 204,107 ตารางก โลเมตร ม หน วยงานร บผ ดชอบด งน รพ.สต.ก ดครอง รพ.สต.สะอาดไชยศร รพ.สต.บ านม วง รพ.สต.ดงเจร ญ รพ.สต.นาจ าปา CMUหนองแวงแสน จ านวน 2 PCU ร บผ ดชอบประชากร จ านวน 5,695 หล งคา เร อน 26,732 ตน ๒

7 ข อม ลท วไป โรงพยาบาลกาฬส นธ ท ต ง ถนนกาฬส นธ อ าเภอเม อง จ งหว ดกาฬส นธ ป ท ก อต ง พ.ศ เจ าของ/ต นส งก ด ส าน กพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ขกระทรวงสาธารณส ข ระด บการให บร การ ท ต ยภ ม ระด บส ง (2.3 plus) จ านวนเต ยง 540 เต ยง พ นท 32 ไร 1 งาน โรงพยาบาลกาฬส นธ เป นโรงพยาบาลท วไป ผ านการร บรองมาตรฐาน ISO 9002 ป 2543, ผ านการร บรองโรงพยาบาลค ณภาพ ป 2547, ผ านการร บรองโรงพยาบาลสร างเสร มส ขภาพ ป 2548 ผ านการร บรองมาตรฐานส ขศ กษา มาตรฐานงานพยาธ ว ทยาคล น ก มาตรฐานการพยาบาล โดยสภาว ชาช พ ป 2551 โรงพยาบาลกาฬส นธ ม พ นท ด แลส ขภาพประชาชนในเขตพ นท อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ม บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบได แก การให บร การสาธารณส ข โดยให บร การผสมผสาน(Integrated Service) ท งในด านการส งเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การร กษาพยาบาล และการฟ นฟ สภาพ รวมท งการให บร การแก ผ ป วย ท ต องการแพทย ท ม ความร ความช านาญเฉพาะทาง ซ งส งต อ มาจากโรงพยาบาลช มชนหร อโรงพยาบาลท วไปตามข นตอนการส งต อ ผ ป วย เพ อการร กษาพยาบาลและการฟ นฟ สภาพ และให บร การสาธารณส ขม ลฐานในเขตเม อง และพ นท ท ได ร บมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข ๓

8 รายนามผ อ านวยการโรงพยาบาลกาฬส นธ นายแพทย เปร อง อน ชวาณ ช พ.ศ นายแพทย ประสงค เศวตกน ษฐ พ.ศ นายแพทย ว ศ ษฐ ห งสพฤกษ พ.ศ นายแพทย ส พพจ ส รภ ฏพ ศ ษฏ พ.ศ นายแพทย อาล ย นากะพ นธ พ.ศ นายแพทย ย งส นต ศร ทอง พ.ศ นายแพทย ส พพจ ส รภ ฏพ ศ ษฏ พ.ศ นายแพทย ว จ ตร อ ตถากร พ.ศ นายแพทย อ ครเดช เพ ญศ ร พ.ศ นายแพทย ยงย ทธ ก มพ พงศ พ.ศ นายแพทย ช ชร นทร ป นส วรรณ พ.ศ นายแพทย สมช ย น จพาน ช พ.ศ นายแพทย ประว ง เอ อนนท ช พ.ศ นายแพทย สมปอง เจร ญว ฒน พ.ศ นายแพทย สมค ด ส ร ยเล ศ พ.ศ ป จจ บ น จ านวนประชากรท ร บผ ดชอบ 174,463 คน ประชากร ในเขตร บผ ดชอบโรงพยาบาลกาฬส นธ ท งจ งหว ด จ านวน 1,000,303 คน ๔

9 ประชากร UC ในเขตร บผ ดชอบโรงพยาบาลกาฬส นธ จ านวน 125,363 คน ข าราชการ จ านวน 5,796 คน ประก นส งคม จ านวน 17,415 คน อ น ๆ จ านวน 25,889 คน ๕

10 ส วนท 2 แผนย ทธศาสตร / แผนพ ฒนาระบบบร การ

11 ว ส ยท ศน เคร อข ายบร การปฐมภ ม อ าเภอเม องและอ าเภอดอนจาน ท ศทางย ทธศาสตร ตามแผนย ทธศาสตร ส ขภาพ คปสอ.เม อง-ดอนจาน ว ส ยท ศน (Vision) เป นเคร อข ายบร การท ได มาตรฐานประชาชนม ส ขภาวะท ด และแบบพอเพ ยง ป 2555 พ นธก จ (Mission) 1. จ ดระบบบร การส ขภาพท ม ค ณภาพแบบองค รวม (Health system quality holistic) 2. พ ฒนาระบบบร การจ ดการเคร อข ายแบบธรรมาภ บาล (Development of network management services Thammathirat governance) 3. สร างว ฒนธรรมองค กรแห งการเร ยนร ท เข มแข ง (Create a corporate culture of learning strong) ประเด นย ทธศาสตร 1. การสร างระบบส ขภาพและการแพทย ท ผ ร บบร การอ นใจผ ให บร การม ความส ข 2. การสร างระบบภ ม ค มก นเพ อลดผลกระทบจากโรคและภ ยค กคามส ขภาพ 3. การสร างว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตท ม ความส ขในส งคมแห งส ขภาพ 4. การสร างเอกภาพและธรรมาภ บาลในการจ ดการระบบส ขภาพ 5. การสร างระบบฐานความร ด านส ขภาพด วยการจ ดการความร ๖

12 การเช อมโยงย ทธศาสตร คปสอ.เม อง - ดอนจาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 1. การสร างระบบส ขภาพ และการแพทย ท ผ ร บการ บร การอ นใจผ ให บร การม ความส ข 1. ระบบบร การและการแพทย ม ประส ทธ ภาพม การใช เทคโนโลย อย างพอประมาณตามหล ก ว ชาการอย างถ กต องเหาะสม 1. ร อยละของหน วยบร การระด บ โรงพยาบาลท ผ านระด บความส าเร จ ของการพ ฒนาส ความเป นเล ศใน ค ณภาพการบร การส ขภาพของหน วย บร การ ( Center of excellence ) 1. เพ มประส ทธ ภาพการด แล ร กษาผ ป วย CA Brest ท งใน และนอกสถานบร การ 2. พ ฒนาสมรรถนะความ เช ยวชาญของ บ คลากร 3. พ ฒนาส งแวดล อมและ เคร องม อทางการแพทย 4. ส งเสร มพ ฒนาพฤต กรรม ส ขภาพท ถ กต องและการด แล ส ขภาพของตนเองของ ประชาชนและผ ป วย - ร อยละของกล มเป าหมายอาย มากกว า 35 ป ได ร บการค ดกรอง 100 % - ร อยละของผ ป วยท ได ร บการร กษาตาม มาตรฐานท ก าหนด - ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะตามส วนขาด - เคร องม อท ส าค ญเพ ยงพอ - ร อยละของประชาชนและผ ป วยม พฤต กรรม ส ขภาพและการด แลตนเองท ถ กต อง ๗

13 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 2. ผ ร บบร การม ความอ นใจและ เช อม นในค ณภาพการร กษาและ การบร การ 2. ร อยละของสถานบร การท ผ าน ระด บความเช อม นในค ณภาพการ ร กษาและการบร การในระด บ 5 5. ยกระด บบร การส ขภาพส ความเป นเล ศ 6. ยกระด บค ณภาพมาตรฐาน ระบบบร การส ขภาพท ย ดผ ป วย เป นศ นย กลาง 7. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม สมรรถนะส ง - ร อยละของก จกรรมท ได ร บการพ ฒนาและ ยกระด บส ความเป นเล ศตามเกณฑ ท ก าหนด - ร อยละของต วช ว ดมาตรฐานท ม การพ ฒนา และยกระด บ - ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะตามแผน 8. พ ฒนาระบบการสร าง ขว ญ และก าล งใจของผ ปฏ บ ต งาน ด านสาธารณส ขให ม ความส ข ในการท างาน 9. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ด านผล ตบ คลากรในสาขา ว ชาช พท ขาดแคลนให เพ ยงพอ และเหมาะสม 10. พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการด านการบร การและส ง - ร อยละของบ คลากรท ม ขว ญก าล งใจและ ความส ขในการปฏ บ ต งานในเกณฑ ด ข นไป - ร อยละของบ คลากรแต ละสาขาว ชาช พท ขาด แคลนม ความพอเพ ยงเหมาะสมตามเกณฑ - จ านวนระบบบร หารจ ดการบร การและส ง สน บสน นท ได มาตรฐานสากล (ค าเป าหมาย=4 ๘

14 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ สน บสน นให ม ประส ทธ ภาพได มาตรฐานสากล (HA)(IT,IC,พ สด คร ภ ณฑ, เวชภ ณฑ ยา) 11. ส งเสร มศ กยภาพบ คลากร หน วยปฐมภ ม ระบบ) - ร อยละการลดลงของผ ป วยโรคเร อร งท มาร บ บร การในโรงพยาบาล 3. ม หล กประก นส ขภาพท เป น ธรรมท วถ ง ม ค ณภาพ 3. ระด บความส าเร จในการ ด าเน นงานการสร างหล กประก น ส ขภาพในพ นท 12. เพ มศ กยภาพการบร หาร จ ดการกองท นส ขภาพระด บ ท องถ น 13. ส งเสร มนว ตกรรมระด บ ช มชนส เวท แลกเปล ยนเร ยนร -ร อยละของกองท นส ขภาพพ นท ท ม ความส าเร จ ในการบร หารจ ดการกองท นใน ระด บ 5 (ตาม เกณฑ 7 ข อ) -ร อยละของกองท นม นว ตกรรมด านส ขภาพ อย างน อย 1 เร องต อกองท น(กองท นท งหมด ม 23 กองท น ) 2. การสร างระบบภ ม ค มก น เพ อลดผลกระทบจากโรคและ ภ ยค กคามส ขภาพ 4. ม ระบบภ ม ค มก นท สามารถ รองร บความพร อมในการลด ผลกระทบจากโรคและภ ยค กคาม ส ขภาพได อย างท นการณ 5. คปสอ.เม อง - ดอนจาน ลดการ ป วยและตายด วยโรคท เป นป ญหา 4. ร อยละของหน วยบร การท ผ าน เกณฑ มาตรฐานด านระบบภ ม ค มก น ท สามารถรองร บความพร อมในการ ลดผลกระทบจากโรคและภ ยค กคาม ส ขภาพได อย างท นการณ 5. จ านวนโรคท เป นป ญหาของพ นท ผ านเกณฑ มาตรฐาน 14. สร างความพร อมให ก บ คป.สอ. เม อง ดอนจาน ในการ ตอบโต ภาวะฉ กเฉ นและภ ย ค กคามทางส ขภาพ 15. เสร มสร างศ กยภาพภาค เคร อข ายในการ ลดโรคในพ นท - ระด บความส าเร จของการพ ฒนาเตร ยมความ พร อมร บภาวะฉ กเฉ น/ภ ยค กคามทาง ส ขภาพใน ระด บ 5 - ร อยละของช มชนต นแบบท สามารถลดโรคได ตามเกณฑ ๙

15 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ ของจ งหว ดได 16. ส งเสร มสน บสน นประชาชน สามารถด แลตนเองในโรคท ป องก นได 17. พ ฒนาระบบข อม ลและ การส อสารเพ อการส งต อและ ด แลผ ป วยท ม ประส ทธ ภาพ 18. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร และเคร อข าย ในการลดโรค แบบม ส วนร วม 19. พ ฒนาระบบค ณภาพ บร การและส งต ออย างม ประส ทธ ภาพ - ร อยละของประชาชนท ร บร ข อม ลข าวสาร ด านส ขภาพท ครบถ วนและท นเวลา - ร อยละของก จกรรมและส อท ด าเน น การตาม แผน - ร อยละประชาชนท ม พฤต กรรมส ขภาพท เหมาะสม - ระด บความส าเร จของการพ ฒนาระบบข อม ล และการส อสารเพ อการจ ดการลดโรค - ร อยละของบ คลากรและเคร อข ายท ได ร บการ พ ฒนาตามแผน - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาค ณภาพ และ การส งต อตามเกณฑ มาตรฐานของโรค 3. การสร างทางเล อกบร การ ส ขภาพท หลากหลายผสม 6. ม ทางเล อกส ขภาพท หลากหลายผสมผสานภ ม ป ญญา ไทยและสากลอย างร เท าท น 6. ระด บความส าเร จการพ ฒนา การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อกของพ นท 20. ยกระด บมาตรฐานการ บร การแพทย แผนไทยของสถาน บร การ - ร อยละ 50 ของสถานพยาบาลม การจ ดการ บร การการแพทย แผนไทยผ านการประเม น มาตรฐานการแพทย แผนไทยในสถานบร การ สาธารณส ขของร ฐในระด บท ด ข น ๑๐

16 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 21. พ ฒนาระบบข าวสารข อม ล/ สารสนเทศเพ อบร หารจ ดการ ระบบบร การงานแพทย แผน ไทย 22. ส งเสร มความร วมม อการ จ ดบร การงานแพทย แผนไทยใน ช มชน -ร อยละ100 ของสถานบร การงานแพทย แผน ไทยม เจ าหน าท ท เก ยวข องได ร บการพ ฒนา เก ยวก บระบบข าวสารข อม ลงานแพทย แผนไทย - ร อยละของช มชนท ม การจ ดบร การแพทย แผน ไทยผ านเกณฑ ในระด บ 5 4. การสร างว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตท ม ความส ขในส งคมแห ง ส ขภาวะ 7. คปสอ.เม อง-ดอนจานม ป จจ ยพ นฐานท เอ อท เอ อต อการม ส ขภาพด บนพ นฐานของค ณภาพ การสร างเสร มส ขภาพเช งร ก 7. ร อยละของช มชนท ม ป จจ ยพ นฐาน ด านส ขภาพท เอ อ ต อการม ส ขภาพด 23. ส งเสร มการม ส วนร วมของ ภาค เคร อข าย ในการสร าง กระบวนการเร ยนร การพ ฒนา พฤต กรรมส ขภาพท ม ความ ปลอดภ ยในการ ประกอบอาช พ 24. การสร างช มชนน าอย บ าน น ามอง ครอบคร วปลอดภ ย - ช มชนต นแบบม ส วนร วมในการเสร มสร าง กระบวนการเร ยนร การพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพ ท ม ความปลอดภ ยในการประกอบอาช พ มากกว า ร อยละ 60 - ช มชนต นแบบผ านเกณฑ เม องน าอย มากกว า ร อยละ ส งคม คปสอ.เม อง-ดอนจานม 8. ร อยละของช มชนท ผ านเกณฑ 25.เสร มสร างว ฒนธรรมส ขภาพ 1.ร อยละของคร วเร อนในช มชนผ านการ ๑๑

17 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ ว ฒนธรรมส ขภาพ และว ถ ช ว ต ส ขภาพท ความส ขพอเพ ยงเป น องค กรรวม ว ฒนธรรมและว ถ แห งส ขภาวะใน ระด บ 5 และว ถ ส ขภาพ แบบพอเพ ยง พ ฒนาการสร างว ฒนธรรมส ขภาพและว ถ ส ขภาพ แบบพอเพ ยง (100) 2. ร อยละ100ของหม บ านม ส ขศาลาหม บ าน 26.ส งเสร มความร วมม อภาค เคร อข ายในการจ ดการส ขภาพ ช มชนท ได มาตรฐาน 27.พ ฒนา และการเผยแพร นว ตกรรมของช มชนอย าง ต อเน อง 1. อสม.ม การรวมกล มแต งต งคณะท างาน บทบาทหน าท ของสมาช กเพ อการจ ดการ ว ฒนธรรม ว ถ ส ขภาพแบบพอเพ ยง 2.ม อสม.เป นผ น าการเปล ยนแปลงให เก ดแก ช มชนและผ านเกณฑ การประเม นการด าเน นงาน 3.ช มชนม ระบบบร หารจ ดการและม ก จกรรม ทางด านการสร างว ฒนธรรมส ขภาพและว ถ ช ว ต ส ขภาพช มชนให เอ อต อการด แลส ขภาพแบบ พอเพ ยง 1. ม นว ตกรรมด านส ขภาพท เอ อต อการม ส ขภาพด 2. ม การส งเคราะห องค ความร และการน ามา แลกเปล ยนเร ยนร ก บช มชนอ น 3.ช มชนเก ดผลส มฤทธ จากว ฒนธรรมและว ถ ส ขภาพ และสามารถลดการเจ บป วยลดความ ร นแรง และลดการตายท ส งข น ๑๒

18 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 9. ระบบส ขภาพช มชนและ เคร อข ายบร ส ขภาพปฐมภ ม ท เข มแข ง 9. ร อยละของช มชนท ม ระบบ ส ขภาพช มชนท เข มแข ง 28.พ ฒนาท กษะบ คลากรในด าน การจ ดการส ขภาพอย างม ประส ทธ ภาพ 29. พ ฒนาระบบส ขภาพช มชน ท เข มแข ง 1.ม นว ตกรรมด านส ขภาพท เอ อต อการม ส ขภาพ ด 2.ม การส งเคราะห องค ความร และการน ามา แลกเปล ยนเร ยนร ก บภาคเคร อข าย 3.นว ตกรรม/ว จ ยเก ดผลส มฤทธ จากว ฒนธรรม และว ถ ส ขภาพ และสามารถลดการเจ บป วยลด ความร นแรง และลดการตายท ส งข น - ร อยละของช มชนท ม กระบวนการพ ฒนาตาม เกณฑ ระบบส ขภาพช มชนท เข มแข ง 4. การสร างว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตท ม ความส ขในส งคมแห ง ส ขภาวะ 10. คปสอ.เม อง-ดอนจานเป น ส งคมท ไม ทอดท งคนท กข ยาก ด แลร กษาคนจน คน ท กข คนยาก และผ ด อยโอกาสด านส ขภาพอย าง เคารพในค ณค าและศ กด ศร ความ เป นมน ษย 10. ร อยละของช มชนท ม ระด บ ความส าเร จในการจ ดการด าน ส ขภาพ"คนพ เศษทางส งคม" ได อย าง ม มาตรฐานและเป นองค รวม 30.ส งเสร มความร วมม อภาค เคร อข ายในการ ด แลกล มคน พ เศษทางส งคมอย างม ประ ส ทธ ภาพ 31.เพ มประส ทธ ภาพการ เข าถ ง บร การของ กล มคนพ เศษทาง ส งคมอย างท วถ งและ เสมอภาค - ร อยละ 60 ของภาค เคร อข ายม ก จกรรมการ ด าเน นงานร วมก นรายไตรมาส - ร อยละ 60 ของสถานบร การต องผ านเกณฑ ระด บ 3 32.เพ มศ กยภาพการด แลตนเอง - ร อยละ 70 ของคนพ เศษทางส งคมสามารถ ๑๓

19 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ ของคนพ เศษทางส งคม/ผ ด แล อย างเหมาะสม ด แลตนเองได อย างเหมาะสม 5. การสร างเอกภาพและธรร มาภ บาลในการจ ดการระบบ ส ขภาพ 6.การสร างระบบส ขภาพบน ฐานความร ด วยการจ ดการ ความร การสร างระบบ ฐานความร ด านส ขภาพด วย การ 11.การจ ดระบบส ขภาพ คปสอ. เม อง-ดอนจานม เอกภาพและธรร มาภ บาลท สมด ลและย งย น 12. ม ระบบส ขภาพบน ฐานความร ด วยการ จ ดการความร อย างม เหต ผล 11. ร อยละของหน วยงานท ม การ จ ดการระบบส ขภาพให ม เอกภาพ และธรรมาภ บาลท สมด ลย งย น ใน ระด บ ร อยละของหน วยงานท ผ าน เกณฑ ระด บความส าเร จของการน า องค ความร ไปใช ในการพ ฒนาระบบ ส ขภาพและแก ไขป ญหาส ขภาพใน พ น ท ระด บ 5 33.พ ฒนาระบบฐานข อม ลท ครอบคล มระบบ เคร อข าย บร การ 34. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เช งย ทธ ศาสตร ให ม ความ สอดคล องท วท ง คปสอ. 35. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ การเง นการ คล งให ม ประส ทธ ภาพ 36. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเอ อต อการ บร หารงานเช งย ทธศาสตร 37. ท มว จ ยได ร บการพ ฒนาให ม ความร ความสามารถในการ ด าเน นงานว จ ย 38. ส งเสร มให ม การ น าองค ความร ไปใช ในการพ ฒนาระบบ - ร อยละ 70 ของสถานบร การม ฐานข อม ลคน พ เศษทางส งคมท ม ค ณภาพ - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบ บร หาร จ ดการ ระด บ 5 - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบการเง น การคล ง ของ คปสอ. ระด บ 5 - ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ระด บ 5 1. ร อยละของท มว จ ยได ร บการพ ฒนาให ม ความร ความสามารถในการด าเน นงานว จ ย 2. ร อยละของหน วยงานม การน าองค ความร ไป ใช ในการพ ฒนาระบบส ขภาพและแก ไขป ญหา ๑๔

20 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดกลย ทธ 13. บ คลากรด านส ขภาพของ คป สอ.เม อง - ดอนจานม สมรรถนะส ง ปฏ บ ต งานอย างม ความส ขบน พ นฐานว ฒนธรรมองค กรท เข มแข ง 13. ร อยละของหน วยงานท ผ าน เกณฑ ระด บความส าเร จของการ ด าเน นงาน การพ ฒนาบ คลากร ระด บ 5 ส ขภาพและแก ไขป ญหาส ขภาพ ในพ นท ระด บ เพ มศ กยภาพบ คลากรให ม สมรรถนะการท างานตามความ คาดหว งขององค กร ส ขภาพในพ นท ระด บ 5 - ร อยละของบ คลากรท ผ านเกณฑ การประ เม น การปฏ บ ต งานและสมรรถนะไม น อยกว าร อยละ พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการและ สมรรถนะบ คลากร 1.ร อยละของบ คลากรม ท ศนคต ขว ญก าล งใจและ ความส ขในการปฏ บ ต งาน ไม น อยกว าร อยละ ระด บความส าเร จของการบร หารจ ดการไม น อยกว า 80 ๑๕

21 แผนย ทธศาสตร โรงพยาบาลกาฬส นธ ว ส ยท ศน โรงพยาบาลกาฬส นธ (VISION : V ) เป นโรงพยาบาลท วไป ค ณภาพช นน า ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ นธก จ (MISSION: M ) M1. จ ดบร การด านสาธารณส ขท ได ค ณภาพ ครบองค รวม ท ง 4 ม ต อย างต อเน องโดยใช หล กว ชาการท ได มาตรฐาน และธ ารงการร บรองเป น โรงพยาบาลค ณภาพมาตรฐานสากล M2. เป นสถาบ นผล ตแพทย และร วมผล ตบ คลากรทางสาธารณส ขตามมาตรฐานว ชาช พ M3. ส งเสร มความร วมม อก บเคร อข ายบร การส ขภาพและภาค เคร อข ายในการจ ดระบบส ขภาพ ๑๖

22 M4. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการและสน บสน นการจ ดบร การส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) SI 1 ประชาชนม ส ขภาพด SI 2 บ คลากรทางสาธารณส ขท ม ค ณภาพ SI 3 ภาค เคร อข ายม ส วนร วมในระบบส ขภาพ SI 4 ระบบบร หารจ ดการม งเน นผลส มฤทธ เป าหมายย ทธศาสตร (GOAL : G ) โรงพยาบาลกาฬส นธ G 1. ประชาชนม สภาวะส ขภาพด G 2. ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ G 3. แพทย และบ คลากรทางสาธารณส ขม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ G 4. ช มชนเข มแข งแบบพอเพ ยง G 5. ระบบสารสนเทศม ประส ทธ ภาพและท นสม ย G 6. ระบบบร หารจ ดการภายในองค กรม ประส ทธ ภาพ G 7. บ คลากรม สมรรถนะส ง ๑๗

23 Hochin Plan ป ) พ ฒนาระบบบร การท ปลอดภ ย 2) พ ฒนาระบบสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพและท นสม ย 3) การลดรอบระยะเวลาข นตอนกระบวนงานหล กโรงพยาบาล ค าน ยมและแนวค ดหล ก (Core Values & Concepts) KALASIN K = Knowledge การใฝ หาความร ม งม นพ ฒนาตนเอง A = Achievement in patient & Customer focus ม งผลส มฤทธ ในการบร การโดยย ดผ ป วยเป นศ นย กลาง L = Leadership effectiveness ความเป นผ น าท ม ประส ทธ ผล ๑๘

24 A = Agility ความคล องต ว ความย ดหย น S = Safety ย ดม นในความปลอดภ ยการบร การ I = Integrity ความม จร ยธรรม ม นคงในค ณธรรม N = Network การท างานเป นท มร วมก บเคร อข าย ว ฒนธรรมองค กร (Culture) S = Seniority ก ลยาณม ตร ความเป นพ เป นน องความหว งด ช วยเหล อก น T = Teamwork การท างานเป นท ม การเช อมโยงย ทธศาสตร ๑๙

25 พ นธก จ (MISSION : M) M1 จ ดบร การด านสาธารณส ข ท ได ค ณภาพ ครบองค รวม ท ง 4 ม ต อย างต อเน องโดยใช หล ก ว ชาการท ได มาตรฐาน และ ธ ารงการร บรองเป น โรงพยาบาลค ณภาพ มาตรฐานสากล ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) เป าหมาย (GOAL : G ) ต วช ว ด (KPI) SI 1. ประชาชนม ส ขภาพด G1. ประชาชนม สภาวะส ขภาพท ด KPI 1. ระด บความส าเร จในการจ ดการลดโรคท เป นป ญหาใน พ นท ร บผ ดชอบ ( 5โรค ) ระด บ 5 KPI 2. ระด บความส าเร จในการพ ฒนาการแพทย แผนไทยและ การแพทย ทางเล อก ระด บ 5 KPI 3. ร อยละถ วงน าหน กการบรรล ต วช ว ดตามพ นธก จของ หน วยงาน 19 ต วช ว ด ๒๐

26 พ นธก จ (MISSION : M) M 2. เป นสถาบ นผล ตแพทย และร วมผล ตบ คลากรทาง สาธารณส ขตามมาตรฐาน ว ชาช พ ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) SI 2. บ คลากรทางสาธารณส ข ท ม ค ณภาพ เป าหมาย (GOAL : G ) G 2. ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ G 3. บ คลากรทางการแพทย ม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ ต วช ว ด (KPI) KPI 4. ระด บความส าเร จของหน วยงานท ผ านระด บความ เช อม นในค ณภาพการร กษาและการบร การ ระด บ 5 KPI 5. ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กการลด รอบระยะเวลาข นตอนกระบวนงานหล กของโรงพยาบาล ระด บ 5 KPI 6. ระด บความส าเร จการพ ฒนาค ณภาพบร การส การร บรอง ตามมาตรฐานว ชาช พ ระด บ 5 KPI 7. ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงและความ ปลอดภ ย ระด บ 5 KPI 8. ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพบร การส ความ เป นเล ศ (Center of excellence) ระด บ 5 KPI 9. ระด บความส าเร จในการผล ตบ คลากรทางสาธารณส ขท ม ค ณภาพ ระด บ 5 ๒๑

27 พ นธก จ (MISSION : M) M 3. ส งเสร มความร วมม อก บ เคร อข ายบร การส ขภาพและ ภาค เคร อข ายในการจ ดระบบ ส ขภาพ M 4. พ ฒนาค ณภาพการ บร หารจ ดการและสน บสน น การจ ดบร การส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร ( STRATEGIC ISSUE : SI ) S1 3. ภาค เคร อข ายม ส วนร วม ในระบบส ขภาพ SI 4. ระบบบร หารจ ดการ ม งเน นผลส มฤทธ เป าหมาย ต วช ว ด (GOAL : G ) (KPI) G 4. ช มชนเข มแข งแบบพอเพ ยง KPI 10. ร อยละ ของช มชนท ม ระบบส ขภาพช มชนท เข มแข ง ระด บ 5 G 5. ระบบสารสนเทศม ประส ทธ ภาพและท นสม ย G 6. ระบบบร หารจ ดการภายใน องค กรม ประส ทธ ภาพ KPI 11. ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบการจ ดการ ข อม ลสารสนเทศและเทคโนโลย ส ขภาพ ระด บ 5 KPI 12. ความสมบ รณ ของเวชระเบ ยน KPI 13. ระด บความผาส กของบ คลากร KPI 14 ระด บความส าเร จในการบร หารจ ดการการเง นการ คล งท ม ประส ทธ ภาพ (ลดรายจ าย เพ มรายได ) ระด บ 5 KPI 15. ระด บความส าเร จในการควบค มภายใน ระด บ 5 G 7. บ คลากรม สมรรถนะส ง KPI 16. ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากร KPI 17. ระด บความส าเร จในการน าองค ความร ไปใช ในการ พ ฒนาระบบบร การและแก ไขป ญหาในพ นท ๒๒

28 แผนพ ฒนาระบบบร การ โรงพยาบาลกาฬส นธ ป พ ฒนาศ นย ความเช ยวชาญด านการร กษา ป 2555 เป นศ นย ความเช ยวชาญด านอ บ ต เหต (Trauma Center) 2. พ ฒนาด านตต ยภ ม ป 2557 การด แลทารกแรกเก ดว กฤต ป 2558 การด แลด านจ กษ ว ทยาแบบครบวงจร ๒๓

29 ส วนท 3 Service Plan

30 ภาคผนวก

31

32 แผนคร ภ ณฑ ท ด น ส งก อสร าง 5 ป

33 แผนค าของบประมาณรายจ าย รายการท ด น ส งก อสร าง โรงพยาบาลกาฬส นธ ล าด บ รายการ จ านวน (หน วย) งบประมาณ รวม หน วยงาน แหล ง งบประมาณ งบประมาณ (บาท) อาคารคลอดและ ผ าต ด ๖ ช น ๑ ๑๕๓,๑๓๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง 2. อาคารสน บสน น ๘ ช น พร อมล ฟท โดยสาร ๒ ช ด ประกอบด วย งาน จ ายกลาง งาน ซ กฟอก งานผล ต งานซ อมบ าร งและ งานโรงงาน 3. อาคารอ บ ต เหต ฉ กเฉ น ๑๐ ช น ๑ ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๑ ๓๑๕,๔๖๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง 4. อาคารพ กแพทย ๑ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๒๔

34 ล าด บ รายการ จ านวน (หน วย) งบประมาณ รวม ๘๘ ย น ต 5. อาคารพ กแพทย ๑๐ ย น ต 6. อาคารศ ลยกรรม กระด กและ กายภาพ ๓๒ ย น ต 7. อาคารแพทย แผน ไทย งบประมาณ (บาท) หน วยงาน แหล ง งบประมาณ ๑ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๑ NA งบไทย เข มแข ง ๑ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบไทย เข มแข ง ๒๕

35 แผนค าของบประมาณรายจ าย คร ภ ณฑ โรงพยาบาลกาฬส นธ ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ เคร องก าเน ดไฟฟ า งบไทยเข มแข ง 2 เคร องอบฆ าเช อด วยแก ส plasma งบไทยเข มแข ง 3 กล องผ าต ด (Laparoscope) งบไทยเข มแข ง 4 Mini air drill งบไทยเข มแข ง 5 Compact air drive งบไทยเข มแข ง 6 เต ยง fowler งบไทยเข มแข ง 7 Laparoscope UC 8 เคร องล างฆ าเช ออ ปกรณ อ ตโนม ต UC 9 เคร อง AED (Automatic External UC Defibrillator 10 Sonicaid (droptone) เง นบ าร ง ๒๖

36 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Clip เด ก เง นบ าร ง 12 เคร องว ด BP Dinamap + O 2 sat ได เง นบ าร ง 13 เคร องอ านผล Microbilirubin เง นบ าร ง 14 Defribillator เง นบ าร ง 15 Alfpha-Bed เง นบ าร ง 16 เคร องป น Hct เง นบ าร ง 17 เคร องว ด BP ล อเล อน เง นบ าร ง 18 เคร องว ด BP Digital (Dinamap) เง นบ าร ง 19 เคร องว ดความด นอ ตโนม ต เง นบ าร ง 20 EKG monitor เง นบ าร ง 21 Laparoscopic set เง นบ าร ง 22 เต ยง Fowler พร อมไม ก นเต ยง เง นบ าร ง 23 ต วขบน งในกระเพาะป สสาวะขนาดใหญ เง นบ าร ง 24 กล องส องตรวจระบบทางเด นป สสาวะ :๗๐ เง นบ าร ง 25 เคร องSuction ไฟฟ าแบบเคล อนย ายได เง นบ าร ง ๒๗

37 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Monitor ( EHK, NDBP O๒ sat, ETCO๒) เง นบ าร ง 27 Monitor ( EHK, NDBP O๒ sat)ส าหร บ เง นบ าร ง Transfer 28 Warm ASR Conveetive Airtherep เง นบ าร ง 29 volume Ventilator เง นบ าร ง 30 รถ Suction เง นบ าร ง 31 EKG ๑๒ lead เง นบ าร ง 32 Largngoscope เง นบ าร ง 33 เคร องจ บความเข มข นออกซ เจนในหลอด เง นบ าร ง เล อดส วนปลาย 34 เคร อง Suction แบบเคล อนท เง นบ าร ง 35 เคร องว ด BP แบบ Digital (ชน ดพกพา) เง นบ าร ง 36 EKG Monitor เง นบ าร ง 37 เคร องตรวจการได ย น เง นบ าร ง 38 เคร องตรวจสมรรถนะห ช นกลาง เง นบ าร ง 39 BP Digital สอดแขน เง นบ าร ง ๒๘

38 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Opthalmoscope เง นบ าร ง 41 Radiosurgical Graves Speculum wite เง นบ าร ง ๑๐ buit in Smoke evacuation ports( ด ดคว น)ใช ท า LEEP 42 ช ดเก าอ นวดฝ าเท า เง นบ าร ง 43 เคร องเส ยงพร อมไมโครโฟน เง นบ าร ง 44 Projecter ส าหร บฉายส อการเร ยนร เง นบ าร ง 45 เคร องซ ลป ดผน กซองบรรจ เวชภ ณฑ แบบ เง นบ าร ง สายพานเล อนอ ตโนม ต 46 เปลนอนยกห วส งให Spre โดยสร างเหล ก เง นบ าร ง หนาแข งแรงม O 2 ได 47 เคร องซ กและอบถ งม อผ าต ดขนาดใหญ เง นบ าร ง 48 เคร องคล กแป งถ งม อผ าต ดขนาดใหญ เง นบ าร ง 49 เคร องขยายคลองรากฟ ง(Endodontie Rotary machine) 50 เคร องด ดน าลายก าล งส งแบบเคร อนท (Mobile motor suction) เง นบ าร ง เง นบ าร ง ๒๙

39 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ ช ดด ามกรอฟ นความเร วส ง(High speed เง นบ าร ง handpiecce) 52 ช ดด ามกรอฟ นความเร วต าชน ดตรง (Low เง นบ าร ง speed handpiece) 53 ย น ตท าฟ น (Dental Unit) เง นบ าร ง 54 เคร องท าน ากล น (Water dirfilled เง นบ าร ง machine) 55 งานปร บปร งระบบไฟฟ า เง นบ าร ง 56 รถเข นส งอาหารสาม ญ เง นบ าร ง 57 เคร องด ดคว น เง นบ าร ง 58 เคร องบดอาหารแห ง เง นบ าร ง 59 เคร องซ กผ าก งอ ตโนม ต ๒ ถ ง เง นบ าร ง 60 Syring pump เง นบ าร ง 61 Radian Wormer เง นบ าร ง 62 เคร องจ บ O 2 Set Pulse oxymeter เง นบ าร ง 63 ว ทย ร บ - ส ง ส อสารแบบพกพา เง นบ าร ง ๓๐

40 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Oil bath ๑๐ ล ตร เง นบ าร ง 65 Serofuge เง นบ าร ง 66 Centrifuge (เคม ) เง นบ าร ง 67 ต เย นอาหารเล ยงเช อ ขนาด ๓ ประต เง นบ าร ง 68 Rotator (เคร องเขย าเล อด) เง นบ าร ง 69 Hct.Centrifuge (โลห ต) เง นบ าร ง 70 เต ยงร บบร จาคโลห ต เง นบ าร ง 71 Sealler (เคร อง seal สายถ งเล อด) เง นบ าร ง 72 Autoclave ~ ๘๐ lite (bact) เง นบ าร ง 73 Electrical stimulation เง นบ าร ง 74 เคร องข ดห นป น เง นบ าร ง 75 unit ท นตกรรม ๑ ช ด พร อมเก าอ บร การ เง นบ าร ง ๒ ต ว 76 เคร องตรวจสมรรถภาพปอด เง นบ าร ง 77 Syring pump เง นบ าร ง ๓๑

41 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Fundus camela พร อมขาต ง เง นบ าร ง รวม 16,471,990 8,004,580 4,551,500 2,186,000 2,506,000 แผนค าของบประมาณรายจ ายคร ภ ณฑ ตต ยภ ม และศ นย ความเป นเล ศ โรงพยาบาลกาฬส นธ ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ ด านการร กษาทารกแรกเก ด อ ลตราซาวต ค ณภาพส ง chemotherapy -Radiotherapy -Calposcope -LEEP การร กษาทารก อ ปกรณ การแพทย พ นฐานพร อมให บร การ ๓๒

42 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ 4 เต ยง 2555 สารsurfactant 800,000 บาท/ป ด านการร กษาส ต กรรม อ ลตราซาวต ค ณภาพส ง เวชภ ณฑ ยา - chemotherapy -Radiotherapy แผนค าของบประมาณรายจ ายคร ภ ณฑ ตต ยภ ม และศ นย ความเป นเล ศ โรงพยาบาลกาฬส นธ 2559 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Calposcope -LEEP 2 การร กษาทารก อ ปกรณ การแพทย พ นฐานพร อมให บร การ 4 เต ยง 2559 ๓๓

43 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ สารsurfactant 800,000 บาท/ป เคร องช วยหายใจส าหร บทารกแรกเก ด 3 เคร อง2,400,000 บาท เคร องช วยหายใจ High frequency 1 เคร อง 1,500,000บาท Neonatal Resuscitator 3 เคร อง 1,500,000บาท เคร องmonitor (BP, Oxygen sat. ) 4 เคร อง800,000บาท เคร องInfant Incubator 4 เคร อง 1,600,000บาท เคร องTransport incubator 3เคร อง 1,800,000บาท 3 ด านอ บ ต เหต Defibrillator Ultrasound CT Scan ๓๔

44 ล าด บ รายการ งบประมาณ แหล งงบประมาณ Patient monitoring Portable X-ray Mobile monitoring ๓๕

45 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) แผนค าของบประมาณรายจ าย รายการคร ภ ณฑ ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอดอนจาน จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS เคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คส าหร บ ประมวลผล 50, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องว ดความด นโลห ตแบบต งพ น 70, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องตรวจห คอ จม ก 21, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เต ยงนวดแผนไทย 8, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องฟ งห วใจเด กในครรภ 25, ,200 รพ.สต.สะอาด ไชยศร โคมไฟตรวจภายใน 25, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๖

46 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS ตะแกงล างแผล 6, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เต ยงฟาวว เลอร แบบ ก 19, ,600 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กล อง ว ด โอ 30, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน ชน ด 31, ,500 รพ.สต.สะอาด แขวนขนาด 18,000 BTU (ฉลาก ไชยศร เบอร 5) เคร องช งน าหน กแบบย น 15, ,500 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอร ระด บ XGA ขนาดไม น อยกว า 2,000 ANSI Lumens 24, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ รถจ กรยานยนต 50, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร ไฟส องสว างส าหร บท าแผล 13, ,500 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๗

47 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS ไชยศร เคร องพ นละอองฝอยส าหร บผ ป วย โรคหอบห ด 4, ,500 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องน งฆ าเช อไฟฟ า ขนาด 40 81, ,000 รพ.สต.สะอาด ล ตร ไชยศร ถ งออกซ เจนพร อมอ ปกรณ ครบช ด 8, ,100 รพ.สต.สะอาด ไชยศร ช ดอ ปกรณ ปฐมพยาบาลระด บ 66, ,600 รพ.สต.สะอาด การแพทย ฉ กเฉ น ไชยศร Ultra sound 500, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร เคร องตรวจคล นไฟฟ าห วใจ แบบ รพ.สต.สะอาด อ ตโนม ต ไชยศร ชน ด 12 leadพร อมอ านแปลผล 220, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร ต เย นเก บว คซ น 7, ,000 รพ.สต.สะอาด ไชยศร กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ กาฬส นธ รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๘

48 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม ช ดอ ปกรณ ท าแผล/เย บแผล 40 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร คอมพ วเตอร (PC) แบบต งโต ะ 30, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร รถยนต ด เชล ขานด 3,000 cc 700, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร เคร องซ กผ า 30, ,000 รพ.สต.สะอาด กาฬส นธ ไชยศร ตาช งแบบย น ม ท ว ดความส ง 1 ช ด รพ.สต.ก ดครอง ไม ม ช ดล างแผล 20 ช ด รพ.สต.ก ดครอง ช ดท าแผล 20 ช ด รพ.สต.ก ดครอง ช ดฟ นค นช พ 1 ช ด 5,000 รพ.สต.ก ดครอง ช าร ด เคร องให อ อกซ เจนพร อมอ ปกรณ 1 ช ด 10,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เคร องพ นโรคหอบห ด 1 ช ด 5,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เคร องป นฮ มาโตคร ต 1 ช ด 10,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม EkG 1 ช ด 20,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๓๙

49 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เต ยงเฟาร เลอร 1 20,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม เสาน าเกล อ 2 3,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม คอมพ วเตอร โน ตบ ค 2 35,000 รพ.สต.ก ดครอง คอมพ วเตอร ต งโต ะ 2 30,000 รพ.สต.ก ดครอง เคร องซ กผ า 1 8,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม โคมไฟตรวจภายใน 1 25,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม ผ าม านช นล าง 1 25,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม โปรเจคเตอร 1 50,000 รพ.สต.ก ดครอง ไม ม ๒๕๕๕ 43 โคมไฟตรวจภายใน 2, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 44 อ ปกรณ ส าหร บฆ าเช อตามระบบ 300, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ มาตรฐาน(เคร องน งส าหร บฆ าเช อ ไฟฟ า) ๒๕๕๕ 45 ถ งออกซ เจนพร อมอ ปกรณ ครบช ด 10, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 46 เต ยงตรวจโรค 7, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 47 เต ยงฟาว เลอร 8, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๔๐

50 ป ล าด บ รายการคร ภ ณฑ ราคาต อ หน วย(บาท) จ านวน ท ขอ จ านวนเง น สถานท จ งหว ด ระด บ บร การ ตาม GIS ๒๕๕๕ 48 ช ดผ าต ดเล กและอ ปกรณ ท าแผล 10 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ เบ องต น ๒๕๕๕ 49 เต ยงนวดแผนไทย 5, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 50 ห ฟ ง 2, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 51 เคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ 30, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 52 เคร องซ กผ า 10, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 53 เสาน าเกล อ 3, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 54 เคร องตรวจ ห ตา คอ จม ก 21, ,000 รพสต.ดงเจร ญ กาฬส นธ ๒๕๕๕ 55 โคมไฟตรวจภายใน ๒๕,๐๐๐ ๑ ๒๕,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 56 เต ยงตรวจภายใน ๗,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 57 เคร องข ดห นน าลายไฟฟ า ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 58 เคร องฟ งห วใจเด กในครรภ ๑๘,๕๐๐ ๑ ๑๘,๕๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 59 ถ งออกซ เจนพร อมอ ปกรณ ครบช ด ๙,๐๐๐ ๑ ๙,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ ๒๕๕๕ 60 อ ปกรณ ส าหร บฆ าเช อตามระบบ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ รพสต.บ านม วง กาฬส นธ ๐ มาตรฐาน ๒๕๕๕ 61 (เคร องน งส าหร บฆ าเช อไฟฟ า) รายการ คร ภ ณฑ เด มท ม เหต ผล/ค าช แจง จ านวน ป ท ซ อ เหต ผล ๔๑

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร

LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร แนวทางสน บสน น การพ ฒนาระบบส ขภาพ 2557 ให ม ประส ทธ ภาพ LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร 1. เป าหมายช ดเจน 1. เขตชนบท รพ.สต. 210 แห ง - 99 แห ง - แบบเคร อข าย 50 เคร อข าย (111 แห ง) 2. ศ นย ส ขภาพช

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information