แผนการบร หารทร พยากรบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการบร หารทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒)

2 ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ ฉบ บน เป นฉบ บปร บปร ง คร งท 1 จ ดท าข นเพ อภายใต กรอบย ทธศาสตร และแผนกลย ทธ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป (ปร บปร ง ปร บปร งคร งล าส ดเม อ มกราคม 2551) โดยอาศ ยข อม ลเช ง ประจ กษ จากหลายส วน อาท เช น ข อม ลการว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตราก าล งของ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานการส ารวจความต องการฝ กอบรมของบ คลากรสายสน บสน น คณะ ว ศวกรรมศาสตร ในช วงป พ.ศ ค ม อการปฏ บ ต งานด านการเจ าหน าท คณะว ศวกรรมศาสตร ข อค ดเห น ข อเสนอแนะจากการประเม นความพ งพอใจในการใช บร การส าน กงานเลขาน การ ตลอดจน ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาในช วงการประเม นในป การศ กษา ซ งได เสนอให คณะว ศวกรรมศาสตร น าข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรเพ อ จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรอย างเป นร ปธรรม ท งน งานการเจ าหน าท คณะว ศวกรรมศาสตร ใคร ขอขอบค ณผ บร หารและบ คลากรท กท านท ม ส วน ร วมให ข อม ลในการจ ดท าเอกสารฉบ บน ให เสร จล ล วงไปด วยด และหว งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ใน การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของคณะว ศวกรรมศาสตร ต อไป ธ ระพงษ วงศ บ ญ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 8 ระด บ 8 ห วหน าส าน กงานเลขาน การ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เมษายน 2552

3 สารบ ญ เร อง หน า 1.บทน า กรอบแนวค ดและเน อหา ข อม ลท วไปของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 3 2. ย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ข อม ลท วไปของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ข อม ลทางกายภาพ ย ทธศาสตร และท มาของย ทธศาสตร การจ ดท าย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน แผนการร บน กศ กษาสาขาว ศวกรรมศาสตร นโยบายและระบบ การประก นค ณภาพการศ กษา -QA Principal นโยบายด านการบร หารงานบ คคล (Human Resource Management Policies) ระบบการบร หารงานบ คคล (Human Resource Management System ) โครงการสร างองค กร (Organization) หน วยงานและภารก จในความร บผ ดชอบ การว เคราะห ความต องการอ ตราก าล งและแผนอ ตราก าล ง การว เคราะห อ ตราก าล ง (Workforce Analysis) หล กเกณฑ ข นตอนการ ว ธ การในการว เคราะห อ ตราก าล ง หล กทฤษฎ หร อเทคน คท ใช ในการว เคราะห อ ตราก าล ง ผลการว เคราะห และการก าหนดแผนอ ตราก าล งป (Workforce Analysis and Manpower Planning) การพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทน า ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล เป าหมายการพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าตอบแทนและสว สด การ ระบบค าตอบแทน ระบบสว สด การและส ทธ ประโยชน 64

4 7. ระบบการประเม น บ คลากรสายอาจารย บ คลากรสายสน บสน น ระบบความก าวหน าในสายว ชาช พ ข าราชการสายว ชาการ ข าราชการสายสน บสน น กล มล กจ างประจ า กล มพน กงานมหาว ทยาล ย กล มล กจ างช วคราว การร กษาไว และการเกษ ยณ บทน า การด าเน นการ ค ณภาพช ว ต การเกษ ยณอาย ราชการและส ทธ ประโยชน ท ข าราชการพ งได เม อพ นจากราชการโดยไม ม ความผ ด บรรณาน กรม ภาคผนวก 83

5 1 1. บทน า Introduction 1.1 กรอบแนวค ดและเน อหา ทร พยากรบ คคล ค อส งม ม ค าท ส ดขององค กร เป นค าส าค ญของปร ชญาการบร หารองค กรให เก ด ความก าวหน าและม ประส ทธ ภาพส งส ดท ได ร บการยอมร บอย างแพร หลายในท กวงการ น บต งแต ย คของการปฏ ร ป ระบบบร หารจ ดการ แนวความค ดปร บร อระบบ( Re-engineering) ได เร มข นและกลายเป นการเปล ยนแปลงระบบการ บร หารองค กรจากท เคยค ดว า คนเป นเพ ยง 1 ใน 4 ป จจ ยการผล ต (4 M : Man Money Material Management ) พ ฒนา มาเป น คน เป น M ท ส าค ญท ส ด ใน 4M จากน นก พ ฒนาต อไป เป น คน ไม ใช ป จจ ยการผล ต แต เป นทร พยากรบ คคล ขององค กร และเป น ทร พยากรมน ษย :Human Resource) จนถ งเป น ท นมน ษย ซ งเป นการพ ฒนาข นส ดยอดจาก การค ดกล บด านท เคยมองว า คนงานในอด ตจะเน นหน กไปท งานท ต องใช แรงงาน เทคโนโลย สม ยใหม ไปเปล ยนโฉม หน าของคนและงานจากอด ตท เน นแต การใช แรงงานมาใช ความร และท กษะมากข น หร อ องค กรจะไม ประสบ ความส าเร จเลยหากได เฉพาะแรงงาน แต จะต องได จ ตใจท มเทด วย การบร หารคนและงานเป นห วข อท ซ บซ อนมาก ห วข อหน งด วยเหต ผลท ว า หน ง คนงานเป นทร พยากรบ คคลไม ใช เคร องจ กร ล กษณะของคนแต ละคนก แตกต างก น ออกไป สอง เราต องถามว าบร ษ ทในฐานะของสถาบ นท ส าค ญในส งคมต องท าอะไรให คนงานท าตามความสามารถให ล ล วงไป และต องถามคนงานในฐานะมน ษย และประชากร หร อป จเจกบ คคล ว าต องม หน าท ท าอะไรให บร ษ ทบ าง ส ดท าย การบร หารคนงานจะต องท าให ค าใช จ ายเก ยวก บค าแรงงาน และแรงงานท เป นรายได ของคนงานม การประสาน สอดคล องก น หากเราพ จารณาคนงานท ว าเป นทร พยากรชน ดหน งซ งสามารถใช หร อจ บวางท ใดก ได จะเป นการมองในเช ง จ กรกลมากเก นไป ซ งจร งๆ แล วคนม ค ณสมบ ต พ เศษท ทร พยากรท วไปไม ม ค อ ความสามารถในการประสานงาน จ นตนาการ ม ว จารณญาณ ด งน น เราจ งต องม ค าว า บ คคล ซ งแสดงความเป นมน ษย พ วงท ายไปก บค าว าทร พยากร กลายเป น ทร พยากรบ คคล ทร พยากรบ คคลจะต องได ร บการกระต นและส งเสร มในกระบวนการท างาน ซ งจะต อง เป นการกระต นและส งเสร มในเช งบวก บ คคลหน งจะต องเป นผ ควบค มตนเอง ในเร องค ณภาพและปร มาณงานท ตนเอง ท า (น ตยสาร mba. ฉบ บท 25. Cover Story5. บร หารคนก บงาน. น ) จากความส าค ญด งกล าวจ งเป นท มาของแนวค ดเร องการวางแผนอ ตราก าล งคนและการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ขององค กรอย างเป นระบบ ช ดเจนและระม ดระว งเพราะเร องของทร พยากรมน ษย ม ความละเอ ยดอ อนและเก ยวโยงก บ ท กระบบ ท กโครงสร างท ย ดโยงก นเป นองค กรและความส มพ นธ ก บผล ตภาพผล ตผลขององค กร ด งน น กรอบแนวค ดและเน อหาของการท าเอกสารฉบ บน จ งม งด าเน นตามกระบวนการท เร มจากการทบทวน ข อม ลว เคราะห จ ดอ อนจ ดแข ง ป ญหา อ ปสรรคและโอกาสของ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ด วย เทคน ค SWOT ท เคยด าเน นการไว แล วและน าไปส การก าหนดว ส ยท ศน (Vision) ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issue) เป าประสงค (Goals) ย ทธศาสตร (Strategies) แผนงาน (Action Plan) โครงสร างองค กร (Organization) ระบบทร พยากร บ คคล(Human Resources)และต าแหน ง (Position) ภายใต แนวค ดหล ก : สรรหา พ ฒนา ร กษา ตามล าด บ โดยแสดง ได ตามร ปท 1.1 และจากน นจ งจะน าไปส กระบวนการในการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง(Manpower Planning) ตามร ปท 1.2

6 2 แผนงาน 5 ป S W O T Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies System& Policies Organization Human Resources Manpower Planning Position ร ปท 1.1 กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง ท มา : ป ณรส มาลาก ล ณ อย ธยา.2549.การพ ฒนาระบบบร หารราชการแผ นด นของไทย จากนโยบายส การปฏ บ ต สรรหา Manpower planning พ ฒนา ร กษา ร ปท 1.2 กระบวนการในการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง ท มา : ก ตต ศ กด ส าเภาเง น.2550.การบร หารทร พยากรบ คคลย คใหม และการพ ฒนาองค กร

7 3 1.2 ข อม ลท วไปของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เม อป พ ทธศ กราช 2530 น นม ฐานะเป นว ทยาล ยอ บลราชธาน ในส งก ด มหาว ทยาล ยขอนแก น เร มต นก อสร างด วยงบประมาณราว 16 ล านบาท ในป 2531 ต อมา ในป พ ทธศ กราช 2533 จ ง ถ กยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ ประกาศ ในราช ก จจาน เบกษา เม อว นท 29 กรกฎาคม พ.ศ ถ อเป นมหาว ทยาล ยล าด บท 19 ในส งก ดทบวงมหาว ทยาล ย สภา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ได แต งต ง รองศาสตราจารย สมจ ตต ยอดเศรณ ด ารงต าแหน งอธ การบด เป นคนแรก มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ในระยะเร มก อต ง ประกอบด วย 4 คณะและ 1 สถาบ น ค อ คณะว ทยาศาสตร คณะ เกษตรศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร คณะเภส ชศาสตร และสถาบ นภาษาและว ฒนธรรม น บแต บ ดน น มหาว ทยาล ย เจร ญก าวหน าข นโดยล าด บ ภายหล ง สถาบ นภาษาและว ฒนธรรม เปล ยนเป นคณะศ ลปศาสตร ในป พ.ศ และ มหาว ทยาล ยได ก อต งส าน กว ทยบร การ ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย คณะบร หารศาสตร คณะศ ลปประย กต และการ ออกแบบ คณะน ต ศาสตร คณะร ฐศาสตร และโครงการจ ดต งคณะแพทยศาสตร และการสาธารณส ข ตามล าด บ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ต งอย ณ ก โลเมตรท 10 ถนนวาร นช าราบ - เดชอ ดม ต าบลเม องศร ไค อ าเภอวาร น ช าราบ จ งหว ดอ บลราชธาน ม พ นท ท งหมดประมาณ 5,117 ไร เฉพาะเขตการศ กษาม พ นท ประมาณ 450 ไร (ร ปท 1.1) และม เว บไซท ค อ ปณ ธาน พ ฒนาความร ม งส ป ญญา พร อมค ณค าค ณธรรม ปร ชญา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานความพอเพ ยง 1 ว ส ยท ศน เป นมหาว ทยาล ยแห งค ณภาพ ท เน นนว ตกรรมการจ ดการเร ยนร เพ อเพ มข ดความสามารถของบ ณฑ ตและ ประชาชนบนฐานภ ม ป ญญาอ สานใต และอน ภ ม ภาคล มน าโขง 2 พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพมาตรฐานในระด บสากล ม ค ณธรรมน าความร ค ดเป น ท าเป น และ ด ารงช ว ตบน พ นฐานพอเพ ยง 2. ว จ ยและสร างนว ตกรรมเพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถน าไปประย กต ใช ได อย างม ความส ข และพอเพ ยง 3. บร การว ชาการแก ส งคมเพ อช ว ตท ด ของประชาชน และสร างม ลค าเพ มในก จกรรมต างๆ ของช มชนและ อ ตสาหกรรมท องถ นอ สานใต และอน ภ ม ภาคล มน าโขง เพ อก อให เก ดท กษะเพ ยงพอ ต อการพ ฒนาตนเองและ ประเทศชาต 4. ท าน บ าร ง ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ น และภ ม ภาคอ นเพ อให เก ดการเร ยนร ร บร และร กษา ไว ภายใต บร บทโลกาภ ว ตน 1 และ 2 ปร บปร งในเด อนมกราคม พ.ศ. 2551

8 4 ย ทธศาสตร 3 1. พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในย คท ม การเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว (ย ทธศาสตร ใหม ) 2. พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐานและสามารถน าความร ไปค ดแก ป ญหาใน พ นท ได จร ง 3. ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถน าไปใช เพ มข ด ความสามารถของช มชนในท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข 4. เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และอน ภ ม ภาคล มน าโขงเพ อการ บร การว ชาการแก ช มชนและสร างค ณค าและม ลค าเพ มให ก บมหาว ทยาล ยผ านการเร ยนร ร วมก บช มชน 5. ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และความค ดทางศ ลปะและว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ นและชาต โดย การซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงภายใต ความหลากหลายทางว ฒนธรรม 6. บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและม ความส ข เป าหมาย 1. เป นมหาว ทยาล ยท ม ความหลากหลายในสาขาว ชาต าง ๆ ท สามารถตอบสนองความต องการ ทางด าน ว ชาการของช มชนในท องถ น โดยเน นส วนตะว นออกของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 2. เป นมหาว ทยาล ยท สร างบ ณฑ ตให เป นก าล งส าค ญของประเทศ อ นจะน าไปส การพ ฒนาช มชน ส งคม และ เศรษฐก จ เพ อก อให เก ดความศานต ส ขอย างย งย น 3. เป นมหาว ทยาล ยท ม ศ กยภาพเป นศ นย หล กในการสร างและถ ายทอดเทคโนโลย ต าง ๆ ของส วนตะว นออก ของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และ 4. เป นมหาว ทยาล ยท ม ระบบการบร หารงานท ม ประส ทธ ภาพ โดยเน นท ผลการปฏ บ ต งานท คล องต ว โปร งใส และตรวจสอบได ตามแนวทางของมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ แนวทางการพ ฒนา 1. เน นน กศ กษา ช มชน และคนจนเป นส าค ญ 2. เน นพ นท ร บผ ดชอบ 8 จ งหว ด ในเขตอ สานใต และตะว นออก ซ งประกอบด วย อ บลราชธาน อ านาจเจร ญ ยโสธร ศร สะเกษ ส ร นทร บ ร ร มย ม กดาหาร และนครพนม 3. สร างเคร อข ายพ นธม ตรมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เพ อความร วมม อในการพ ฒนาโดยอาจจะประกอบด วย เคร อข ายองค กรท องถ น เคร อข ายราชการ เคร อข ายองค กรภาคเอกชน เคร อข ายประชาชนกล มต างๆ (เกษตรกร กล ม อาช พ สม ชชา ฯลฯ) และเคร อข ายธ รก จ (หอการค า สภาอ ตสาหกรรม สโมสร ฯลฯ) 4. จ ดท าแผนย ทธศาสตร ท ก 5 ป 5. จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ท เป นจร งเป นจ งและโดนใจท กฝ าย โดยเฉพาะอย างย งน กศ กษาและช มชน 6. ประเม นผลจากต วช ว ดผลการด าเน นงาน (Key Performance Indicators: KPIs) 3 ปร บปร งใน เด อนมกราคม พ.ศ. 2551

9 5 2. ย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน Strategy 2.1 ข อม ลท วไปของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เด มเป นภาคว ชาว ศวกรรมศาสตร ส งก ดว ทยาล ย อ บลราชธาน ได เป ดด าเน นการร บน กศ กษาร นแรกในป การศ กษา 2531 ในสาขาว ศวกรรมเคร องกล ต อมาในป พ.ศ ถ กยกฐานะเป นคณะว ศวกรรมศาสตร พร อม ๆ ก บเม อว ทยาล ยอ บลราชธาน ถ กยกฐานะเป นมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน ตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ ประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 29 กรกฎาคม 2533 ในเบ องต นประกอบด วย 3 ภาคว ชา ค อ ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมไฟฟ าและอ เล กทรอน กส และ ว ศวกรรมอ ตสาหการ ต อมาได จ ดต งภาคว ชาว ศวกรรมโยธา และภาคว ชาว ศวกรรมเคม ตามล าด บ ซ งในป จจ บ นคณะ ว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จ ดการเร ยนการสอนท งหมด 5 ภาคว ชา ม การเร ยนการสอนระด บ บ ณฑ ตศ กษา (ปร ญญาโท และเอก) ในสาขาว ศวกรรมส งแวดล อม ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมอ ตสาหการ และ ว ศวกรรมโยธา โดยม แผนท จะเป ดการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา ในสาขาว ศวกรรมไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ใน ป 2552 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ต งปณ ธานท จะเป นสต ป ญญาของส งคม ท เอ ออ านวยให ส งคมแก ป ญหาและพ ฒนาไปอย างสมด ลและย งย น โดยการพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการเพ อการบร หารจ ดการ เทคโนโลย ทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม อย างม ประส ทธ ภาพและประหย ด ม ว ส ยท ศน ท จะเป นก าล งหล กใน การศ กษา ว จ ยและพ ฒนางานด านว ศวกรรมของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยม เป าประสงค ค อ จ านวนและค ณภาพ ของบ ณฑ ตเพ มข น จ านวนงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม และการถ ายทอดเทคโนโลย เพ มข น จ านวนความร วมม อ ก บองค กรอ น ๆ ในภ ม ภาคเพ มข น ส ญล กษณ ส ญล กษณ ของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ม ล กษณะเป นสากล เช นเด ยวก บส ญล กษณ ของ คณะว ศวกรรมศาสตร แทบท กสถาบ น ค อ ประกอบด วยส ญล กษณ ของมหาว ทยาล ย ล อมรอบด วยเฟ องส เหล อง บนพ น ส แดงเล อดหม ซ งเป นส สากลของคณะว ศวกรรมศาสตร ท กสถาบ น ภายในเฟ องและเหน อส ญล กษณ มหาว ทยาล ย ม ค า ว า คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และ Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University (ร ปท 2.1) ส ประจ าคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค อ ส เล อดหม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ย อ บลราชธาน ม หมายเลขโทรศ พท หมายเลขโทรสาร และเว บไซท ร ปท 2.1 ส ญล กษณ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

10 6 2.2 ข อม ลทางกายภาพ อาคารเร ยน ห องปฏ บ ต การและโรงประลอง คณะว ศวกรรมศาสตร ม อาคารเร ยน ห องปฏ บ ต การ และโรงประลอง (Academic building, Laboratory and Workshop) ในความร บผ ดชอบ ด งน อาคาร EN 1 เป นอาคารปฏ บ ต การทางว ศวกรรมโยธาและว ศวกรรมเคม (CE & ChE) อาคาร EN 2 เป นอาคารปฏ บ ต การทางว ศวกรรมอ ตสาหการและว ศวกรรมเคม (IE & ChE) อาคาร EN 3 เป นอาคารปฏ บ ต การทางว ศวกรรมเคร องกล และว ศวกรรมอ ตสาหการ (ME & IE) อาคาร EN 4 เป นอาคารปฏ บ ต การทางว ศวกรรมเคร องกล (ME) อาคาร EN 5 เป นอาคารปฏ บ ต การทางว ศวกรรมอ ตสาหการ (IE) อาคาร EN 6 อาคารเร ยนรวม ห องประช ม ส มมนา ส าน กงานภาคว ชา ส าน กงานคณบด ศ นย คอมพ วเตอร งาน บร การสารสนเทศทางการศ กษา (Classroom, Seminar, Computer, IT, Library, Dean Office) อาคาร CLB 1 (เฉพาะ ช น 1 และช น 2) เป นอารคารปฏ บ ต การทางว ศวกรรมไฟฟ า (EE) โดยม รายละเอ ยดเก ยวก บพ นท ใช สอย ด งน อาคาร พ นท ใช สอย (ตารางเมตร) EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-5 EN-6 CLB-1 รวม Total สร างเม อ พ.ศ. Year จ านวนช น Stories 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/ ห องเร ยน Rooms ,991 1,248 5,309 สารสนเทศ IT ,329-1,489 คอมพ วเตอร Comp ห องปฏ บ ต การ Workshop ,135 1, ,749 ห องพ กอาจารย Faculty , ,003 ส าน กงาน Office ห องประช ม Meeting room ,338-1,396 ว สด หร อเคร องม อ Store ห องปฏ บ ต การเคม Lab ห องน าและอ นๆ Toilet , ,664 ท ว าง Circulation ,065 1,037 8,836 รวม 1,820 1,911 2,130 1,440 3,605 16,876 3,073 30,855 ตารางท 1 อาคารและพ นท ใช สอยของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

11 7 พ นท ในรอบเขตการศ กษาในความร บผ ดชอบ คณะว ศวกรรมศาสตร ม พ นท ในเขตการศ กษาท ได ร บมอบหมายจากมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ให ด แล จ านวน 68,964 ตรม. ได แก พ นท รอบอาคาร EN พ นท ในความด แลของ คณะว ศวกรรมศาสตร ร ปท 2.2 พ นท ในความด แลของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ท มา : 2.3 ย ทธศาสตร และท มาของย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร ได ก าหนดงแผนกลย ทธ หร อแผนย ทธศาสตร เพ อใช เป นกรอบช น าท ศทางท ช วยให หน วยงาน หร อองค กรพ ฒนาตนเองได ท นก บสภาพ และการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม โดยให ความส าค ญก บ การศ กษาว เคราะห บร บท และสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานเป นประเด นส าค ญ ภายใต ระบบงบประมาณแบบ ม งเน นผลงาน (Performance Based Budgeting) ซ งส าน กงบประมาณก าหนดให ส วนราชการและหน วยงานในส งก ด จ ดท าก อนท จะกระจายอ านาจด านงบประมาณโดยการจ ดสรรงบประมาณลงไปย งหน วยงานและภาคว ชา แผนย ทธศาสตร ของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เก ดข นจากความร วมม อของบ คลากร ของคณะว ศวกรรมศาสตร ท ช วยก นระดมศ กยภาพผ านกระบวนการส มมนาบ คลากรและการประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อ ผล กด นให เก ดการใช ทร พยากร เพ อการพ ฒนาอย างม ประส ทธ ภาพและม เป าหมายขององค กรอย างช ดเจน อ นจะ น าไปส ความส าเร จของการปฏ ร ปการศ กษาและสอดคล องก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และ ย ทธศาสตร ของชาต โดยม กระบวนจ ดท าอย างเป นระบบ ค อ

12 8 1. การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา (SWOT Analysis) โดยพ จารณาป จจ ยต างๆ ท งภายนอก และภายใน องค กร เพ อก าหนดจ ดแข งจ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค อ นเป นพ นฐานส าค ญในการวางแผนย ทธศาสตร โดยได ผล ว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา - SWOT Analysis จากป จจ ยแวดล อมภายในและภายนอก คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พบจ ดแข ง (Strengths), จ ดอ อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอ ปสรรค (Threats) ด งน ประเด น จ ดแข ง (Strengths : S) จ ดอ อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunities: O) อ ปสรรค (Threats: T) ตารางท 2 การว เคราะห SWOT รายการ 1) ความเป นสถาบ นใหม ม พ นท ว างส าหร บการพ ฒนาอ กมาก 2) ม ความสามารถบร การว ชาการแก อ ตสาหกรรมและช มชน 3) คณาจารย ส วนใหญ ม ค ณว ฒ ส ง เป นคนร นใหม อาย เฉล ยค อนข างน อย และม จ ตส าน ก ด ในการพ ฒนาองค กร 4) ม โครงสร างหล กส ตรท ท นสม ย 5) หล กส ตรสามารถตอบสนองความต องการของภาคอ ตสาหกรรมได ด 6) ได เปร ยบเช งพ นท (เป นคณะว ศวกรรมศาสตร ท อย ในพ นท อ สานตอนล างสามารถ รองร บน กเร ยน/ประชาชนท ต องการศ กษาในพ นท ใกล เค ยงรวมท งประเทศเพ อน บ าน) 1) การส งเสร มว ฒนธรรมท ด ขององค กร* 2) การกระต นต ดตามนโยบายไปส การปฏ บ ต * 3) การจ ดสรรงบประมาณย งไม เหมาะสมก บภารก จของแต ละหน วยงาน* 4) ขาดการว เคราะห การตลาด* 5) ป ญหาเร องค ณภาพน กศ กษา* 6) การประชาส มพ นธ ย งไม ส มฤทธ ผล* 7) การเช อมต อ (Connection) ก บภาคอ ตสาหกรรม* 8) ขาดข อม ลพ นฐานของท องถ นในการต ดส นใจ* 1) อ ปสงค ของการศ กษาระด บอ ดมศ กษาส งข น 2) อ ปสงค ของภาคอ ตสาหกรรมส งข น 3) โอกาสของคณะในการก าหนดท ศทางของตนเอง 4) โอกาสในการเช อมต อนโยบายของคณะฯ ก บนโยบายส าค ญ ของร ฐบาล 1) การแข งข นระหว างสถาบ นการศ กษา 2) งบประมาณลดลง 3) ค าน ยมของส งคมในการเข าเร ยนในสถาบ นเก าแก

13 9 หมายเหต (*) ภายหล ง จ ดอ อนด งกล าวได ถ กแก ไข โดยย ทธศาสตร แผนกลย ทธ และเป าหมาย ซ งปรากฏผลส มฤทธ ในกระบวนประก นค ณภาพ 2. การน าผลของการว เคราะห ศ กยภาพมาก าหนดเป นว ส ยท ศน เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และ ย ทธศาสตร ซ งจะท าให คณะว ศวกรรมศาสตร เป นองค กรท เห นท ศทาง เป าหมาย และประเด นย ทธศาสตร ส าค ญ (Strategic Issues) ประกอบด วย 1) การผล ตบ ณฑ ต 2) การผล ตงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม และการถ ายทอด เทคโนโลย 3) การสร างเคร อข ายความร วมม อก บองค กรอ นๆ การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร และ 4) การปร บปร ง ระบบการบร หารงาน 3. การน าย ทธศาสตร ไปแปลงเป นกลย ทธ มาตรการ แผนงานและโครงการ เพ อน าย ทธศาสตร ท ได ก าหนด ไว แล วไปส การปฏ บ ต ปร ชญา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จะเป นสต ป ญญาของส งคม ท เอ ออ านวยให ส งคมแก ป ญหา และพ ฒนาไปอย างสมด ลและย งย น โดยการพ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาการ เพ อการบร หารจ ดการเทคโนโลย ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อย างม ประส ทธ ภาพและประหย ด ว ส ยท ศน เป นก าล งหล กในการศ กษา ว จ ยและพ ฒนาด านว ศวกรรมของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เป าประสงค 1) จ านวนและค ณภาพของบ ณฑ ตเพ มข น 2) จ านวนงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม และการถ ายทอด เทคโนโลย เพ มข น 3) จ านวนความร วมม อก บองค กรอ นๆ ในภ ม ภาคเพ มข น 4) ส งเสร มค ณภาพช ว ตของบ คลากร 5) วางย ทธศาสตร การเตร ยมความพร อมของระบบการบร หารเพ อเป นมหาว ทยาล ยในก าก บ ประเด นย ทธศาสตร 1) การผล ตบ ณฑ ต2) การผล ตงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม และการถ ายทอดเทคโนโลย 3) การสร างเคร อข ายความร วมม อก บองค กรอ นๆ 4) การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร 5) การปร บปร งระบบการ บร หารงาน 2.4 การจ ดท าย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน คณะว ศวกรรมศาสตร ได ก าหนดย ทธศาสตร (Strategies)ในช วงป ไว 5 ข อ ค อ1) การเพ มศ กยภาพในการผล ตบ ณฑ ต 2) การเพ มข ดความสามารถด านการว จ ย การพ ฒนาส งประด ษฐ นว ตกรรมและการถ ายทอดเทคโนโลย 3) ย ทธศาสตร การสร างเคร อข ายทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษาอ ตสาหกรรม และช มชน 4) การส งเสร มว ฒนธรรมองค กรและการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร 5) การเตร ยมความพร อมของ ระบบการบร การเพ อเป นมหาว ทยาล ยในก าก บ แต ในป 2549 คณะได ปร บย ทธศาสตร เพ อให ครอบคล มมาตรฐาน ค ณภาพตามกรอบการประเม นค ณภาพและได น าย ทธศาสตร ไปแปลงเป นกลย ทธ มาตรการ ด งน

14 10 ย ทธศาสตร ท 1. ค ณภาพบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.การขยายโอกาสทางการศ กษา เป าประสงค 1.ให น กศ กษาในพ นท ยากจน ได ม โอกาสทางการศ กษามากข น ต วช ว ด ร อยละการเพ มข นของจ านวนน กศ กษาท ยากจน ด อยโอกาส เป าหมาย ร อยละ 5 ต อป มาตรการ 1. ปร บปร งระบบโควตาให ม ประส ทธ ภาพมากข น 2. ให ท นศ กษาแก น กเร ยนท ผลการเร ยนด ให กว างขวางมากข น 3. จ ดท าระบบ GIS ของโรงเร ยนในพ นท บร การ 4. ให ท นการศ กษาแก น กเร ยนท ผ าน ค าย Olympic ว ชาการสน บสน นการศ กษาทางเล อก กลย ทธ ท 2.การประชาส มพ นธ เป าประสงค 1.ประชาส มพ นธ คณะว ศวกรรมศาสตร และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ต วช ว ด ประชาส มพ นธ คณะว ศวกรรมศาสตร และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เป าหมาย ร อยละ 5 ต อป มาตรการ 1. การส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท สามารถสร างช อเส ยง 2. การส งเสร มก จกรรมของสมาคมศ ษย เก า 3. การจ ดก จกรรมร วมก บอาจารย แนะแนวของโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา 4. สน บสน นการประกวดส งประด ษฐ ในระด บม ธยมและอาช วศ กษา กลย ทธ ท 3.สร างแรงจ งใจให น กศ กษาท าผลการเร ยนให ด ข น เป าประสงค 1.ให น กศ กษาม ระด บผลการเร ยนในเกณฑ ด ต วช ว ด ร อยละของน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอย ในเกณฑ ด เพ มข น เป าหมาย ร อยละ 10 ต อภาคการศ กษา มาตรการ 1. ม รางว ลเช ดช เก ยรต ให ก บน กศ กษาท ม ผลการเร ยนเป นอ นด บ 1 และ 2 ของภาคว ชา 1. ให ท นการศ กษาน กศ กษาป จจ บ นท ม ผลการเร ยนด 2. ให ท นการศ กษาต อในระด บบ ณฑ ตศ กษา 3. ม ระบบประก นการได งาน ของน กศ กษาท ม ผลการเร ยนด 4. เท ยบโอนให น กศ กษาโครงการพ เศษท ม ผลการเร ยนด เข าส ระบบปกต โดยไม ต องสอบ Entrance ใหม 5. ประกาศช อผ ท าคะแนนส งส ดในการสอบแต ละภาคการศ กษาบน Web Site กลย ทธ ท 4. เพ มค ณภาพของการผล ตบ ณฑ ต เป าประสงค น กศ กษาท ส าเร จการศ กษาม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด 1.ร อยละของบ ณฑ ตท ได งานท า 2.รายได เร มต นของบ ณฑ ต 3.ความพ งพอใจของนายจ าง

15 11 เป าหมาย ร อยละ 90 ต อภาคการศ กษา มาตรการ 1. พ ฒนาค ณภาพงานบร การน กศ กษา 2. ก าหนดหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของภาคอ ตสาหกรรม 3. ปร บปร งระบบอาจารย ท ปร กษา 4. ร กษาส ดส วนการเพ มของอาจารย ให ม ความส มพ นธ ก บการเพ มของน กศ กษา 5. ให ความส าค ญก บรายว ชาฝ กงานและว ชาช พมากข นแก ป ญหาผลการศ กษาในว ชาพ นฐานทาง คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร กลย ทธ ท 5. เพ มค ณสมบ ต พ เศษให ก บบ ณฑ ต เป าประสงค น กศ กษาท ส าเร จการ ศ กษาม ประส ทธ ภาพตรง ม ค ณสมบ ต ตามความต องการของตลาดแรงงาน ต วช ว ด ร อยละของน กศ กษาท ได งานท า เป าหมาย ร อยละ 90 ต อภาคการศ กษา มาตรการ 1. จ ดการสอนภาษาอ งกฤษให ก บน กศ กษา 2. เพ มส ดส วนการใช ว ทยากรท ม ประส ทธ ภาพส งจากภายนอก 3. อบรมหล กส ตร (Course) พ เศษ ให น กศ กษา เพ อเพ มความสามารถในการใช เทคโนโลย ใหม 4. ส งเสร มก จกรรมของน กศ กษา ย ทธศาสตร ท 2. งานว จ ยและงานสร างสรรค กลย ทธ ท 1. เพ มแรงจ งใจในการท าว จ ย เป าประสงค เพ อให อาจารย ท าว จ ยมากข น ต วช ว ด ร อยละการเพ มข นของจ านวนผลงานว จ ย เป าหมาย ร อยละ 5 ต อป มาตรการ 1. ก าหนดหล กเกณฑ เง นเพ มพ เศษ 2. น าระบบภาระงานว จ ยมาใช 3. ส งเสร มการน าผลการว จ ยไปส การจดล ขส ทธ และส ทธ บ ตร 4. กระต นให อาจารย ท าการว จ ยผนวกก บการสอน 5. จ ดสรรงบประมาณในการเผยแพร งานว จ ย กลย ทธ ท 2. ยกระด บมาตรฐานงานว จ ย เป าประสงค 1.ให อาจารย สร าง สรรค งานว จ ยใหม ๆ มากข น 2.ให น กศ กษาม โอกาสน าเสนอปร ญญาน พนธ ต อบ คคลภาย นอกมากข น ต วช ว ด 1.ร อยละท เพ มข นของจ านวนผลงานว จ ย 2.ม โครงการ ว จ ยร วมก บหน วยงานภายนอก เป าหมาย ร อยละ 5 ต อป มาตรการ 1. พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการค นคว าและว จ ย

16 12 2. ให ม Workshop พ เศษ ส าหร บส งประด ษฐ และนว ตกรรม 3. สร างโครงการสหว ทยาการ (Multidisciplinaries) ของคณะ 4. ยกระด บมาตรฐานของโครงงานน กศ กษา 5. ออกวารสารว ชาการท ม มาตรฐานส ง 6. จ ดประกวดโครงงานน กศ กษา และงานว จ ยท กป ย ทธศาสตร ท 3. การบร การว ชาการ กลย ทธ ท 1. การสร างเคร อข ายทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษาอ น เป าประสงค ให บร การทางว ชาการแก ช มชน ต วช ว ด ร อยละท เพ มข นของจ านวนโครงการบร การว ชาการท สร างสรรค เป าหมาย ร อยละ 5 ต อป มาตรการ 1. ส งเสร มการถ ายทอดเทคโนโลย ให ก บสถาบ นการศ กษาอ น 2. พ ฒนาระบบการแลกเปล ยนน กศ กษา และ Staff ก บสถาบ นอ นท งในและนอกประเทศ 3. ม การส ารวจและใช ฐานข อม ลของน กว จ ย ในสถาบ นการศ กษาอ น 4. จ ดประช มว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาอ น กลย ทธ ท 2. สร างเคร อข ายทางว ชาการก บภาคอ ตสาหกรรมและช มชน เป าประสงค 1. เก ดความร วมม อในการให บร การทางว ชาการแก ช มชน 2. สร างความ ส มพ นธ ทางว ชาการอ นด ระหว างภาคร ฐก บภาค อ ตสาหกรรมและความส มพ นด าน เทคโนโลย และภ ม ป ญญาท องถ น ก บช มชน ต วช ว ด ร อยละท เพ มข นของจ านวนก จ กรรมท เป นความร วมม อระหว างคณะว ศวกรรม ศาสตร ก บภาค อ ตสาหกรรมและช มชน เป าหมาย ร อยละ 5 ต อป มาตรการ 1. ส ารวจและใช ฐานข อม ลของสภาอ ตสาหกรรมและหอการค าอย างเป นระบบ 2. จ ดให ม MOU ก บอ ตสาหกรรมขนาดใหญ และเป นตลาดแรงงานท ม ศ กยภาพ 3. ใช ระบบท ปร กษาร วม (สถาบ นอ ดมศ กษา: อ ตสาหกรรม) ในการท าโครงงานน กศ กษา 4. จ ดก จกรรมทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท อย ในความสนใจของประชาชน 5. สน บสน นให ม การว จ ยเพ อต อยอดภ ม ป ญญาท องถ น 6. จ ดก จกรรมท เป นประโยชน ก บการพ ฒนาช มชนรอบๆ มหาว ทยาล ย 7. จ ดว น Open Day ของคณะว ศวกรรมศาสตร 8. ส งเสร มการท าโครงงานน กศ กษาท แก ป ญหาในภาคอ ตสาหกรรมและช มชน

17 13 ย ทธศาสตร ท 4. การท าน บ าร งศ ลปและว ฒนธรรม กลย ทธ ท 1. ส งเสร มว ฒนธรรมท ด ขององค กร เป าประสงค เก ดว ฒนธรรมและความ ส มพ นธ ท ด ข นในองค กร ต วช ว ด ความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อค ณภาพช ว ตการท างาน (QWL) เป าหมาย ผ ปฏ บ ต งานม ความส มพ นธ อ นด ต อก น ส งผลให ระบบการท างานม ประส ทธ ภาพ มาตรการ 1. สน บสน นให ม ม มกาแฟภายในคณะ 2. สน บสน นก จกรรมสร างความส มพ นธ ระหว างบ คลากร 3. ปร บโครงสร างบ คลากรระหว างสายว ชาการ และสายสน บสน นให ม ส ดส วนท เหมาะสมมากข น 4. ปร บปร งสโมสรของคณะให ด ข น ย ทธศาสตร ท 5. พ ฒนาสถาบ นและบ คลากร กลย ทธ ท 1. กระจายอ านาจและภาระงานให ภาคว ชามากข น เป าประสงค เพ อให องค กรม ธรรมาภ บาลส งข น ต วช ว ด องค ประกอบของธรรมาภ บาล เป าหมาย ท กคนในองค กรม ส วนร วม มาตรการ 1. มอบอ านาจการบร หารงานบางส วนให ภาคว ชา 2. เพ มเจ าหน าท สายสน บสน นให ภาคว ชา 3. ใช อ ตราส วน อาจารย ต อน กศ กษา ในการจ ดอ ตราก าล งสายอาจารย ให แก ภาคว ชา กลย ทธ ท 2. ปร บปร งระบบการบร หารงาน เป าประสงค 1.ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ 2.ม ระบบตรวจสอบภายในท ม ประส ทธ ภาพ เช อถ อได 3.ระบบรายงานผลด าเน นงานท นสม ย น าเช อถ อ อ างอ งได ต วช ว ด ม การรายงานผลการด าเน นงานโดยใช ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ เป าหมาย ม โปรแกรมส าเร จร ปหร อระบบฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ มาตรการ 1. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารและการจ ดการ 2. พ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจ 3. พ ฒนาระบบการตรวจสอบภายในท เน นผลงานตามย ทธศาสตร 4. ปร บปร งระบบการรายงานให ถ กต องและรวดเร ว กลย ทธ ท 3. พ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร เป าประสงค บ คลากรม ค ณภาพช ว ตด ต วช ว ด จงร กภ กด องค กร เป าหมาย สภาพแวดล อมในการท างานด มาตรการ 1. ให ม ค าตอบแทนท เหมาะสมก บภาระงาน

18 14 2. จ ดส งแวดล อมในห องท างานให เหมาะสมมากข น 3. จ ดส งแวดล อมให ม ความร มร นมากย งข น 4. ม สถานท จอดยานพาหนะท เหมาะสม กลย ทธ ท 4. พ ฒนาความร ของบ คลากร เป าประสงค บ คลากรม ความร ความสามารถในงานเพ มข น ต วช ว ด การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานเพ มมากข น สามารถว ดได จาก 1)ความรวดเร วในการท างาน2)ความ รอบร ในงาน 3)ความถ กต องของข อ ม ลท เก ยว ก บงาน 4)ระยะเวลาการปฏ บ ต งานท เหมาะสม 5)งาน ไม ค าง มาตรการ 1. จ ดอบรมเพ มพ นความร ด านการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ใหม ๆ 2. จ ดอบรมความร ด านภาษาอ งกฤษ 3. ส งเสร มการศ กษาด งานท หน วยงาน/สถาบ นภายนอก 4. ส งเสร มการเข าร วมอบรม/ส มมนา ท จ ดโดยหน วยงาน/สถาบ นภายนอก 5. ส งเสร มด านจร ยธรรมให แก บ คลากร ย ทธศาสตร ท 6. หล กส ตรและการเร ยนการสอน กลย ทธ ท 1. ปร บปร งและพ ฒนาการศ กษา เป าประสงค น กศ กษาท ส าเร จการศ กษาม ประส ทธ ภาพตรง ม ค ณสมบ ต ตามความต องการของตลาดแรงงาน ต วช ว ด ร อยละของน กศ กษาท ได งานท า เป าหมาย ร อยละ 90 ต อป การศ กษา มาตรการ 1. ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ย ม ความย ดหย น สอดคล องก บความต องการของ ท องถ นและภ ม ภาค 2. ส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรสหว ทยาการ ท บ รณาการความร หลากหลายสาขาว ชา รวมท งความร ท องถ นและเทคโนโลย ท เหมาะสม 3. สามารถเข าถ งระบบ Computer ของมหาว ทยาล ยจากบ าน กลย ทธ ท 2. พ ฒนาการเร ยนการสอน เป าประสงค น กศ กษาก บอาจารย ผ สอนม ความส มพ นธ อ นด ต อก น ต วช ว ด ร อยละของน กศ กษาท สอบผ านในรายว ชา เป าหมาย ร อยละ 90 ต อป การศ กษา มาตรการ 1. จ ดอบรมให อาจารย ใหม 2. ส งเสร มการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3. ม ระบบการประเม นการสอนของอาจารย ท เหมาะสม 4. ส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเอง

19 15 5. จ ดท า E-Learning อย างน อยร อยละ 50 ของรายว ชาท เป ดสอน ย ทธศาสตร ท 7. การประก นค ณภาพ กลย ทธ ท 1. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา เป าประสงค เพ อยกระด บมาตรฐานระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา ต วช ว ด ม เกณฑ มาตรฐานและต วช ว ดค ณภาพทางการศ กษาเช อถ อได เป าหมาย ต วช ว ดค ณภาพการศ กษาสอด คล องก บย ทธศาสตร ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยและย ทธศาสตร ชาต มาตรการ 1. ม มาตรฐานและต วช ว ดค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยและย ทธศาสตร ชาต 2. ม ระบบการจ ดการฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจท เป นระบบ และสอดคล องก บการประก นค ณภาพ ทางการศ กษา กลย ทธ ท 2. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา เป าประสงค เพ อยกระด บมาตรฐานระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา ต วช ว ด ม เกณฑ มาตรฐานและต วช ว ดค ณภาพทางการศ กษาเช อถ อได เป าหมาย ต วช ว ดค ณภาพทางการศ กษาสอดคล องก บย ทธศาสตร ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยและย ทธศาสตร ชาต มาตรการ 1. ม มาตรฐานและต วช ว ดค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยและย ทธศาสตร ชาต 2. ม ระบบการจ ดการฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจท เป นระบบ และสอดคล องก บการประก นค ณภาพ ทางการศ กษา 3. การม ส วนร วมของท กฝ ายในการประก นค ณภาพการศ กษา 4. แต งต งต วแทนกรรมการประก นค ณภาพท ม ต วแทนมาจากท กหน วยงาน 5. ประชาส มพ นธ การประก นค ณภาพอย างต อเน อง 6. น าผลการประก นค ณภาพด านต าง ๆ มาปร บปร งแก ไข หมายเหต ย ทธศาสตร กลย ทธ เป าประสงค ต วช ว ด มาตรการ และเป าหมาย น เป นย ทธศาสตร ท ถ กปร บปร งในป 2549

20 16 ย ทธศาสตร การจ ดสรร งบประมาณ ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาคนและส งคมท ม ค ณภาพ ( ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 3 ปร บโครงสร างเศรษฐก จให ขยายต ว อย างสมด ล ( ล านบาท) แผน งบประมาณ สร างส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาคนให ม ความร ค ค ณธรรมและ จร ยธรรม ( ล านบาท) อน ร กษ ส บทอดประเพณ ว ฒนธรรมฯ และพ ฒนาภ ม ป ญญา ( ล านบาท) พ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ย และนว ตกรรม ( ล านบาท) เป าหมาย บร การ กระทรวง ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐาน ค ณภาพ ( ล านบาท) ประชาชนได ร บความร และเข าใจเก ยวก บ ศ ลปว ฒนธรรมไทย ( ล านบาท) การเพ มการว จ ยและพ ฒนาเพ อตอบสนอง ท ศทางการพ ฒนาประเทศและเพ มจ านวน ศ นย บ มเพาะว สาหก จในสถาบ นการศ กษา ( ล านบาท) เป าหมาย ให บร การ หน วยงาน ขยายการผล ตบ ณฑ ต และพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาท เพ มข นตาม ความต องการของตลาด ( ล านบาท) หน วยงานและผ ร บ บร การ ได ร บบร การว ชา การและองค ความร เพ อ พ ฒนาตนเอง หน วยงาน และช มชน ( ล านบท) เร งร ดการผล ต ก าล งคนด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย เพ มข น ( ล านบาท) ผ ร บบร การม ความร ค ณ ธรรม ค ณภาพ ร วมพ ฒนาส งคม ( ล านบาท) หน วยงานภาคร ฐและเอกชน/ผ ร บบร การได ร บ บร การความร นว ตกรรมและน าผลงานว จ ยไป ใช ในการพ ฒนาองค ความร ในการพ ฒนาด าน ต างๆ เพ มข น ( ล านบาท) ผลผล ต โครงการ และ งบประมาณ ผ ส าเร จการศ กษาด าน ส งคมศาสตร ( ล านบาท) โครงการผล ตแพทย และพยาบาลเพ ม ( ล านบาท) ผลงานบร การว ชาการ ( ล านบท) คณะว ศวกรรมศาสตร ( ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 3 ผ ส าเร จการศ กษา ด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ( ล านาท) ผ ส าเร จการศ กษา ด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ( ล านบาท) ผลงานท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ( ล านบาท) คณะว ศวกรรมศาสตร ( ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 4 ผลงานว จ ยเพ อสร าง องค ความร ( ล านบาท) ผลงานว จ ยเพ อ ถ ายทอดเทคโนโลย ( ล านบาท) คณะว ศวฯ ( ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 2 คณะว ศวฯ ( ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 2 คณะว ศวกรรมศาสตร (30,4183 ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 1, 5, 6, 7 หมายเหต มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะว ศวกรรมศาสตร ม.อบ. ร ปท 2.3 ความเช อมโยงย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ย ทธศาสตร ระด บกระทรวงและย ทธศาสตร ระด บชาต ท มา : คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน.2550.แผนย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จากแผนภ ม แสดงความเช อมโยงระหว างย ทธศาสตร ข างต น สามารถสร ปความเช อมโยงระหว างย ทธศาสตร ของคณะ ว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ก บย ทธ ศาสตร ศาสตร ชาต ด งแสดงในตารางท 2.3

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information