(ประจำป งบประมำณ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "(ประจำป งบประมำณ 2558 2560)"

Transcription

1 (ประจำป งบประมำณ ) องค กำรบร หำรส วนตำบลท ำยตลำด อ ำเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร

2 คำนำ การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรองค การบร หารส วนต าบลท กต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะ ต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมสาหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานส วนตาบลท ด ท ม ค ณธรรม โดย ได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลายม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงาน ในหน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะตาแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ได ใช กรอบแนว ทางการพ ฒนาบ คลากรตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการในตาแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป องค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด อาเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร สำรบ ญ

3 เร อง หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 2 เป าหมายการพ ฒนา 2 การว เคราะห การจ ดทาแผนด วยเทคน ค SWOT 4 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนฯ 4 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร 5 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการ 6 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 6 ส วนท 5 เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร 8 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา 15 งบประมาณในการดาเน นการ ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 23 ภำคผนวก : - คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดทำแผนพ ฒนำพน กงำนส วนตำบล อบต.ท ำยตลำด - บ นท กประช มคณะกรรมกำรจ ดทำแผนพ ฒนำพน กงำนส วนตำบล อบต.ท ำยตลำด

4 ส วนท 1 หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ข อ ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บ การบรรจ เข าร บ ราชการเป นพน กงานส วนต าบลก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล ก และว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนต าบล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยการพ ฒนาพน กงานส วนต าบลต อง ด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท ก าหนด เช น การพ ฒนา ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การบร หารส วนตาบล ม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละองค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนดเป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การบร หารส วนต าบล พ จารณาเห นว าม ความเหมาะสมต อไป การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การ บร หารส วนต าบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ส าน กงานคณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานองค การบร หารส วนตาบล ข อ 269 ให องค การบร หารส วนตาบลจ ดทาแผนการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนา พน กงานส วนต าบลท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตรากาล งขององค การบร หารส วนตาบลและย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ตามมต คณะกรรมการ มาตรฐานการบร หารงานบ คคลท องถ น (ก.ถ.) ในการประช มคร งท 5/2556 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2556 แจ งให ทราบตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /10532 ลงว นท 26 ส งหาคม 2556 และหน งส อ อาเภอเม องลพบ ร ท ลบ /6091 ลงว นท 11 ก นยายน 2556

5 -2- ซ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร าง ธรรมาภ บาลข น เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นและหน วยงานท เก ยวข องได ใช เป นมาตรฐานและแนวทางใน การพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพข าราชการส วนท องถ น ให เป นบ คลากรท ม ความร ความสามารถ สมรรถนะ ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถปฏ บ ต งานภายใต หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด รวมท งเสร มสร างให ข าราชการปฏ บ ต งานโดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐและประโยชน ส ขของประชาชน ซ งได ก าหนดไว รวม 4 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศำสตร ท 1 การก าหนดมาตรฐานค ณและจร ยธรรมเพ อสร างกล มผ น าและองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organization Integrity) กลย ทธ ท 1.1 ยกย องข าราชการ/ผ นาร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม กลย ทธ ท 1.2 สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร กลย ทธ ท 1.3 กาหนดมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมของน กการเม องท องถ น 2. ย ทธศำสตร ท 2 การปร บเปล ยนกระบวนท ศน สร างท กษะ และพ ฒนาข าราชการส วนท องถ นใน ร ปแบบต างๆ กลย ทธ ท 2.1 ปล กจ ตสาน กผ านพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตรและพระบรมราโชวาท กลย ทธ ท 2.2 กาหนดหล กส ตรฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาภาคบ งค บแก ข าราชการ ท กระด บ กลย ทธ ท 2.3 สร างศ นย กลางในการว จ ย สารวจ ให คาปร กษาแนะนาและข อม ลข าวสาร ด านธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 พ ฒนาและปฐมน เทศข าราชการอย างเข มข น กลย ทธ ท 2.5 กาหนดหล กส ตรฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล 3. ย ทธศำสตร ท 3 การปร บปร งระบบบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 3.1 ปร บปร งแนวทางและกฎระเบ ยบในการสรรหา บรรจ แต งต ง โอน ย าย โดยย ดหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 3.2 ข บเคล อนจรรยาบรรณข าราชการไปส การปฏ บ ต กลย ทธ ท 3.3 ข บเคล อนระบบสว สด การและผลประโยชน เก อก ลแก ข าราชการส วนท องถ น 4. ย ทธศำสตร ท 4 การสร างการม ส วนร วมในระบบสน บสน นและโครงสร างพ นฐานทางด านค ณธรรม จร ยธรรมและธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 4.1 เป ดโอกาสให ข าราชการเข าไปม ส วนร วมในการกาหนดนโยบาย และกฎระเบ ยบท เก ยวข อง กลย ทธ ท 4.2 เป ดให ประชาชนและหน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วมและการต ดตามสถานการณ การทางานขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด อ าเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ข น เพ อใช เป นแนวทาง

6 -3- ในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด เป นเคร องม อในการบร หารงาน บ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาศ กยภาพของพน กงาน เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ในการปฏ บ ต ราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส วนท 2 ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ได เร ยนร แบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เข าใจถ งบทบาทและหน าท และแนวทางการปฏ บ ต ตน เป นข าราชการท ด ตามหล กส ตรท ก.อบต.กาหนด 2. เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ๓. เพ อพ ฒนาและยกระด บข ดความสามารถของบ คลากรท กคน ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม เส ยสละ โปร งใส พร อมร บการตรวจสอบ โดยย ดประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน ๔. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล และการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท อย ภายใต การบ งค บบ ญชาโดยตรง รวมท งผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เพ งย ายหร อโอนมาด ารงตาแหน ง ซ ง อย ภายใต การบ งค บบ ญชาของตน ๖. เพ อพ ฒนาคณะผ บร หารและสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบล ม ความสามารถในการ บร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายการพ ฒนา 1. พน กงานส วนต าบลท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบลเข าใจแบบ แผนของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ ๒. เพ อส งเสร มให พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ม การพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. เพ อให บ คลากรม การปฏ บ ต หน าท ได อย างถ กต อง ลดป ญหาในการปฏ บ ต งาน โดยย ดประโยชน ของส วนรวม ๔. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาและผ อย ใต บ งค บบ ญชา ม ความพร อมในการปฏ บ ต งานในระด บ ท ส งข น ๕. เพ อให การประสานการทางานเป นท มและปฏ บ ต หน าท อย างสอดคล องก นและเป นระบบ ๖. เพ อพ ฒนาส งเสร มความร ความสามารถด านการบร หารให แก คณะผ บร หารและสมาช กสภา องค การบร หารส วนตาบล

7 -4- การว เคราะห การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรด วยเทคน ค SWOT Analysis จ ดแข ง (Strengths : S) 1. ผ บร หารเห นความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากรในส งก ด โดยการส งเข าร บการฝ กอบรม ศ กษา ด งาน เพ อนามาประย กต ใช ในหน วยงาน 2. ผ บร หารเห นความสาค ญในการพ ฒนาบ คลากรโดยการให ท นการศ กษาต อในระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโท 3. บ คลากรม การพ ฒนาตนโดยการศ กษาต อในระด บท ส งข น 4. ม ความพร อมด านสถาบ นการศ กษา ม เคร อข ายสถานศ กษาในระด บ ปวช. ปวส. ปร ญญาตร และ ปร ญญาโท ในเขตพ นท จ งหว ดลพบ ร 5. ผ บร หารเห นความสาค ญของบ คลากรส งเสร มและสน บสน นให ม ความก าวหน าในสายงาน 6. พน กงานส วนต าบลม โอกาสเข าถ งระบบสารสนเทศได อย างท วถ ง ม การต ดต งระบบอ นเตอร เน ต ภายในสาน กงาน เป นการขยายโอกาสการเร ยนร จ ดอ อน (Weaknesses : W) 1. จานวนพน กงานส วนตาบลบรรจ แต งต งไม ครบตามกรอบอ ตรากาล ง ปร มาณงานมากกว าจานวน บ คลากรท ร บผ ดชอบ 2. พน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างบางส วนไม ม ความชานาญในงานท ตนปฏ บ ต โอกำส (Opportunities : O) 1. กรมส งเสร มการปกครองท องถ นให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คลากร 2. การเข าถ งระบบสารสนเทศ เช น การค นหาข อม ลด วยระบบอ นเตอร เน ต เป นต น 3. พน กงานส วนตาบลม ความก าวหน าตามสายงาน 4. ม การแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ระหว างหน วยงานด วยการศ กษาด งาน 5. ม ย ทธศาสตร ร วมก นในการพ ฒนาบ คลากร เช น อบรมร วมก น อ ปสรรค (Threats : T) 1. กฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บ ย งไม เอ อต อการพ ฒนาบ คลากรอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พน กงานส วนตาบลบางคนย งขาดการพ ฒนาตน ไม เร ยนร งาน 3. พน กงานส วนตาบลขาดความร ความเข าใจ เร องว น ยในการปฏ บ ต ราชการ 4. งบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรต องใช อย างจาก ด 5. งบประมาณในการพ ฒนาม งเน นในด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน มากกว าการพ ฒนา ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด เห นสมควร ให จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร โดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต างๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในแต ละสายงาน ท ดารงอย ตามกรอบแผน อ ตรากาล ง 3 ป

8 -5-2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ ในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อยป ละ 1 คร ง หร อตามท ผ บร หารท องถ นเห นสมควร ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตรการพ ฒนาสาหร บพน กงานส วนตาบลแต ละต าแหน งต องได ร บการพ ฒนาอย างน อยใน หล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2. หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 3. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง 4. หล กส ตรด านการบร หาร 5. หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลของพน กงานส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 กาหนดให ต องพ ฒนา 5 ด าน ได แก 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต าง ๆ เป นต น 2. ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง 3. ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กภาพท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมาย การ เสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานการปฏ บ ต งานอย างม ความส ข ด งน น จ งให ผ บร หาร สมาช กสภาฯ พน กงานส วนต าบลและพน กงานจ าง ได ร บการพ ฒนา ท กษะ ความร ความสามารถ การฝ กอบรมตามหล กส ตรการปฏ บ ต หน าท ราชการอย างน อย 1 หล กส ตร หร อหลายหล กส ตร ตามความเหมาะสมก บตาแหน ง -6-

9 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา 1. ว ธ การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนตาบล ว ธ การพ ฒนาผ บร หาร สมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบล พน กงานส วนต าบลและพน กงานจ าง องค การบร หารส วนตาบลจะเป นหน วยดาเน นการเอง หร ออาจด าเน นการร วมก บสถาบ นพ ฒนาบ คลากร หร อส วน ราชการหร อหน วยงานอ นเป นผ ดาเน นการอบรม โดยว ธ การใดว ธ การหน งตามความจาเป นและเหมาะสม ด งน 1. การปฐมน เทศ จะด าเน นการก อนท จะม การมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท เฉพาะพน กงานส วน ตาบลและพน กงานจ างผ ท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการใหม 2. การฝ กอบรม อาจด าเน นการโดยองค การบร หารส วนต าบลเอง หร อคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร ส าน กงานท องถ นจ งหว ดลพบ ร หร อสถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น กรมส งเสร ม การปกครองท องถ น หร อส วนราชการอ น ตามความจ าเป นและเหมาะสม รวมท งองค การบร หารส วนต าบล จะสน บสน นงบประมาณ เพ อให ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท แก ผ บร หาร สมาช กสภาองค การ บร หารส วนตาบล พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง 3. การศ กษาด งาน อาจด าเน นการในหล กส ตรอบรมและศ กษาด งานท อย ในความสนใจและ เก ยวข องก บอานาจหน าท ขององค การบร หารส วนตาบล 4. การประช มเช งปฏ บ ต การหร อส มมนา อาจด าเน นการโดยคณะกรรมการพน กงานส วน ตาบลจ งหว ดลพบ ร หร อหน วยงานอ นท เก ยวข อง 5. การสอนงาน ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท สอนงานให ก บผ อย ใต บ งค บบ ญชาก อนมอบหมายงาน 6. การให คาปร กษา ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ให คาปร กษาด วยว ธ การท เหมาะสม 7. การประช ม จะจ ดให ม การประช มพน กงานส วนตาบลอย างน อยเด อนละ 1 คร ง แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ได พ จารณา และให ความส าค ญแก บ คลากรในท กระด บท ง คณะผ บร หาร,สมาช กสภาฯ,พน กงานส วนต าบล,ล กจ างประจ าและ พน กงานจ างขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด เพ อให ได ร บการพ ฒนาประส ทธ ภาพ ท งทางด านการ ปฏ บ ต งาน,หน าท ร บผ ดชอบ,ความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง,การบร หาร และค ณธรรม จร ยธรรม ด งน ตำมโครงสร ำงองค กำรบร หำรส วนตำบล ประกอบด วย ฝ ายการเม อง 1. นายกองค การบร หารส วนตาบล 2. รองนายกองค การบร หารส วนตาบล 3. เลขาน การนายกองค การบร หารส วนตาบล 4. สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบล -7-

10 ฝ ายข าราชการประจา 1. ปล ดองค การบร หารส วนตาบล สำน กงำนปล ด ประกอบด วย 1. ห วหน าสาน กปล ด อบต. (น กบร หารงานท วไป) 2. เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 3. น กพ ฒนาช มชน 4. เจ าพน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 5. จนท.บร หารงานท วไป (ล กจ างประจา) กองคล ง ประกอบด วย 1. ผ อานวยการกองคล ง (น กบร หารงานการคล ง) 2. เจ าพน กงานจ ดเก บรายได 3. เจ าพน กงานการเง นและบ ญช 4. เจ าพน กงานพ สด กองช ำง 1. ผ อานวยการกองช าง (น กบร หารงานช าง) 2. นายช างโยธา ส วนกำรศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม 1. ห วหน าส วนการศ กษา (น กบร หารงานการศ กษา) 2. น กว ชาการศ กษา พน กงำนจ ำง 1. ผ ช วยเจ าหน าท พ สด 2. ผ ช วยช างไฟฟ า 3. พน กงานข บรถยนต 4. พน กงานจดมาตรน า 5. พน กงานผล ตน าประปา 6. ผ ช วยเจ าหน าท บ นท กข อม ล 7. น กการภารโรง 8. คนงานท วไป 9. คนสวน -8-

11 เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร (Development Tools) เคร องม อในการพ ฒนาบ คลากร แบ งออกเป น ๒ กล ม ด งแผนภ ม ต อไปน เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร (Development Tools) กำรฝ กอบรมในห องเร ยน (Classroom Training) กองฝ กอบรมเป นผ ร บผ ดชอบ ความร อย ต ดต วไม นาน ประมาณ ๑ ๒ ส ปดาห การเร ยนร ระยะส น (Short Term Learning) เคร องม ออ นๆ ท ไม ใช กำรฝ กอบรมในห องเร ยน (Non Classroom Training) ผ บ งค บบ ญชาหร อห วหน างานและบ คลากรเป นผ ร บผ ดชอบ การเร ยนร ระยะยาว (Long Term Learning) การสอนงาน ได แก (Coaching) การฝ กอบรมในขณะทางาน (On the Job Training : OJT) เป นองค กรพ เล ยง (Mentoring Program) การเพ มค ณค าในงาน (Job Enrichment) การเพ มปร มาณงาน (Job Enlargement) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การให คาปร กษาแนะนา (Consulting) การต ดตาม/ส งเกต (Job Shadowing) การทาก จกรรม (Activity) การเร ยนร ด วยตนเอง (Self Learning) การเป นว ทยากรภายใน (Internal Trainer) การด งานนอกสถานท (Site Visit) การให ข อม ลป อนกล บ (Feedback) การฝ กงานก บผ เช ยวชาญ (Counterpart) การเปร ยบเท ยบก บค แข ง / ค เปร ยบเท ยบ (Benchmarking) การประช ม / ส มมนา (Meeting / Seminar) การให ท นการศ กษา (Scholarship) -9-

12 ล กษณะเฉพำะของเคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร ล กษณะเฉพำะ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑. การฝ กอบรมในห องเร ยน เน นการเร ยนร จากผ เร ยนหลากหลาย กล มงาน/ตาแหน งงาน โดยม สาน กงาน ปล ด (งานบร หารงานบ คคล) ทาหน าท ดาเน นการจ ดอบรม ๒. การสอนงาน เน นอธ บายรายละเอ ยดของงาน ไม จาเป นจะต องอย ในภาคสนามเท าน น อาจจะเป นการสอนงานนอกภาคสนาม โดยส วนใหญ ห วหน างานโดยตรงจะทา หน าท สอนงานให ก บบ คลากร ๑. ปร บปร งจ ดอ อนหร อข อท ต องพ ฒนาของ บ คลากรให ม ประส ทธ ภาพมากข น ๒. พ ฒนาความสามารถท เป นจ ดแข งของ บ คลากรให ด ข นกว าเด ม ๓. เตร ยมความพร อมสาหร บตาแหน งงานท ส งข น ทาให ผ บ งค บบ ญชาและบ คลากร เก ดความม นใจว าจะสามารถร บผ ดชอบ งานท ได ร บมอบหมายเม อได ร บการเล อน ตาแหน งงานในอนาคต ๔. ใช เป นเคร องม อค ดเล อกบ คลากรดาวเด น (Talented People) หร อผ ส บทอด ตาแหน งงาน (Successors) ท จะก าวข นส ตาแหน งงานระด บบร หารต อไป 1. เพ อแก ป ญหาท เก ดข นในการทางาน ผ สอนช ให เห นแนวทางแก ไข และให บ คลากรค ดแก ไขป ญหาต อเอง 2. เพ อพ ฒนาอาช พเป นการเตร ยมให พร อม ก อนท จะเล อนตาแหน ง ผ สอนต องทบทวน ผลงาน ความสามารถท ม อย และกาหนด เป าหมายในการสอนงาน โดยเน นการ พ ฒนาความสามารถในตาแหน งท บ คลากร จะเล อนข นไป ๓. เพ อปร บปร งและพ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพมากข น ผ สอนจะต องค นหา ความสามารถท โดดเด น/ ท ต องปร บปร ง และจ ดลาด บความสาค ญของ ความสามารถท จะต องพ ฒนา หร อต องการ เสร มและพ ฒนา -10-

13 เคร องม อกำรพ ฒนำ บ คลำกร ๓. การฝ กอบรมในขณะ ทางาน ๔. โปรแกรมองค กร พ เล ยง ล กษณะเฉพำะ เน นการฝ กอบรมในภาคสนาม ฝ กปฏ บ ต จร ง โดยม ผ สอนท เป นห วหน างานหร อบ คคลท ได ร บมอบหมายให ทาหน าท ประกบเพ อ อธ บายและช แนะ ซ งเคร องม อน จะเก ด ประโยชน ได ถ าใช ค ก บการสอนงาน เน นพ ฒนาเร องจ ตใจ การปร บต ว การทางาน ร วมก บผ อ นภายในองค การ องค การบางแห ง เร ยก Buddy Program ซ งบ คลากรจะม พ เล ยงท ได ร บค ดเล อกให ด แลเอาใจใส และ พ ดค ยก บบ คลากรอย างไม เป นทางการ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ใช สาหร บบ คลากรใหม ท เพ งเข ามาทางาน ส บเปล ยน โอนย าย เล อนตาแหน ง ม การ ปร บปร งงานหร อต องอธ บายงานใหม ๆ เพ อ สอนให บ คลากรทราบและเร ยนร เก ยวก บค ม อ ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Procedure) ว ธ การ ปฏ บ ต งาน (Work Instruction) ค ม อการ ทางาน (Manual) ระเบ ยบปฏ บ ต ท เก ยวข องก บ การทางาน (Rules & Regulation) หร อ เทคโนโลย ใหม ๆ เพ อให บ คลากรสามารถ ทางานตามท ได ร บมอบหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑. เพ อด แลและร กษาบ คลากรใหม ให สามารถ ปฏ บ ต งานร วมก บท กคนในองค การได อย าง ม ความส ข สามารถปร บต วเข าก บองค การ เพ อนร วมงาน และสภาพแวดล อมในการ ทางานท แตกต างจากองค การเด มได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม พ เล ยงทาหน าท ในการ สร างความส มพ นธ ความค นเคย และ บรรยากาศท ด ในการทางาน รวมท งเป น แบบอย าง (Role Model) ท ด ให แก บ คลากรใหม ๒. เพ อช วยบ คลากรท กาล งจะปร บตาแหน งให เต บโตข นในองค การ พ เล ยงจะทาหน าท ให ข อม ลท เป นประโยชน ในการทางานรวมถ ง ข อควรระว งและความข ดแย งท อาจเก ดข น จากงานใหม ท ได ร บมอบหมาย -11-

14 เคร องม อกำรพ ฒนำ ล กษณะเฉพำะ บ คลำกร ๕. การเพ มค ณค าในงาน เน นการมอบหมายงานท ยาก หร อท าทาย มากข น ต องใช ความค ดร เร ม การค ดเช ง ว เคราะห การวางแผนงานมากกว าเด มท เคยปฏ บ ต ๖. การเพ มปร มาณงาน เน นการมอบหมายงานท มากข น เป นงานท ม ข นตอนงานคล ายก บงานเด มท เคยปฏ บ ต หร ออาจจะเป นงานท แตกต างจากเด มท เคยปฏ บ ต แต งานท ได ร บมอบหมายไม ยาก หร อไม ต องใช ความค ดเช งว เคราะห มากน ก ๗. การมอบหมาย โครงการ เน นการมอบหมายให บ คลากรร บผ ดชอบ โครงการระยะยาว ไม สามารถทาให เสร จ ภายในว นหร อสองว น เป นโครงการพ เศษท บ คลากรจะต องแยกต วจากเด มท เคย ปฏ บ ต หร อเป นโครงการท เพ มข นจากงาน ประจาท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑. Renewal การทาให เก ดความแปลกใหม ไม ให บ คลากรเก ดความเบ อหน าย โดย การเปล ยนแปลงล กษณะงาน บ คคลท จะต องต ดต อประสานงานด วย เปล ยน ม มมองหร อความค ดจากงานเด ม ๒. Exploration การพ ฒนาและการ แสวงหาท กษะความชานาญมากข น พ ฒนาส มพ นธภาพท เก ดข นจากการ ทางานใหม ๆ ๓. Specialization การชานาญในงานเป น พ เศษ ก อให เก ดความสามารถในการ บร หารจ ดการงานน นท ล กข น ยากและ ท าทายมากข น เพ อเป นการเพ มท กษะการทางานให ก บ บ คลากรโดยเฉพาะท กษะในด านการบร หาร จ ดการ (Managerial Competency) ท เพ มข นจากการบร หารงานท ม ปร มาณท มากข น กว าเด มท เคยปฏ บ ต ได แก ท กษะการวางแผน งาน ท กษะการบร หารเวลา ท กษะการแก ไข ป ญหาและต ดส นใจ การบร หารท มงาน การ สอนและการพ ฒนาท มงาน (เหมาะสาหร บ บ คลากรท ทางานเด มๆ ซ าๆ มาเป นระยะ เวลานาน) เพ อใช เป นเคร องม อในการว เคราะห หาจ ดแข ง และจ ดอ อนของบ คลากรจากโครงการท มอบหมายให บ คลากรไปปฏ บ ต เป นเคร องม อ ในการฝ กท กษะในการทางาน (Skill-based) โดยเฉพาะท กษะเฉพาะด านท เก ยวข องในงาน น น บางองค การนามาใช ในการเล อนระด บ ตาแหน งงาน การค ดเล อกหาบ คลากรดาวเด น และการหาผ ส บทอดทายาทตาแหน งงาน -12-

15 เคร องม อกำรพ ฒนำ ล กษณะเฉพำะ บ คลำกร ๘. การหม นเว ยนงาน เน นให บ คลากรเว ยนงานจากงานหน งไปย ง อ กงานหน ง เพ อเร ยนร งานน น ตาม ระยะเวลาท กาหนด โดยส วนใหญ ม กใช เป นเคร องม อในการพ ฒนาความสามารถ ของผ บร หารก อนการปร บตาแหน ง/ระด บ ๙. การให คาปร กษา แนะนา เน นการให คาปร กษาแนะนาเม อบ คลากรม ป ญหาท เก ดข นจากงานท ร บผ ดชอบ ห วหน างานจะต องทาหน าท ให แนวทาง เคล ดล บ และว ธ การเพ อให บ คลากร สามารถแก ไขป ญหาท เก ดข นน นได ๑๐. การต ดตาม/ส งเกต เน นการเร ยนร งานจากการเล ยนแบบ และ การต ดตามห วหน างานหร อผ ร ในงานน น ๆ เป นเคร องม อท ไม ต องใช เวลามากน กใน การพ ฒนาความสามารถของบ คลากร เน องจากบ คลากรจะต องทาหน าท ส งเกต ต ดตามพฤต กรรมของห วหน างาน ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย เพ อพ ฒนาความสามารถของบ คลากรให เก ด การทางานท หลากหลายด าน เป นการ เสร มสร างประสบการณ ของบ คลากรให เร ยนร งานมากข น จ งเหมาะสาหร บบ คลากรท เตร ยม ความพร อมในการร บผ ดชอบงานท ส งข น หร อ เป นกล มคนท ม ผลงานด และม ศ กยภาพส ง (High Performance and High Potential) เพ อใช ในการแก ไขป ญหาท เก ดข นก บบ คลากร ด วยการว เคราะห ป ญหาท เก ดข นในการทางาน และนามากาหนดแนวทางในการแก ไขป ญหา ร วมก นระหว างผ บ งค บบ ญชาก บ ผ ใต บ งค บบ ญชา ซ งผ บ งค บบ ญชาจะต อง นาเสนอแนวทางในการแก ไขป ญหาท เหมาะสมเพ อให บ คลากรม แนวทางในการ แก ไขป ญหาท เก ดข นก บตนเองได ม ๓ ล กษณะ ได แก - การแก ไขป ญหาท เก ดข นก บบ คลากร - การป องก นป ญหาท อาจเก ดข น - การส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนาท กษะและ ความร ต างๆ เพ อให บ คลากรได เห นสภาพแวดล อม ท กษะท จาเป นต องใช ในการทางาน ขอบเขตงานท ร บผ ดชอบ การจ ดการงานท เก ดข นจร ง รวมถ ง การแสดงออกและท ศนคต ของแม แบบหร อ Role Model ภายในระยะเวลาส น ๆ (Shotterm Experienced) ระยะเวลาต งแต หน งว น ไปจนถ งเป นเด อนหร อเป นป ม กใช ในการ พ ฒนาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent) หร อ การพ ฒนาคนเก ง หร อให บ คลากรท วไปได เร ยนร ว ธ การทางานของผ อ นเพ อนามา ปร บปร งการทางานของตนเองให ด ข น หร อใช ในการพ ฒนาความก าวหน าในอาช พของ บ คลากร (Career Path) -13-

16 เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร ล กษณะเฉพำะ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑๑. การทาก จกรรม เน นการมอบหมายก จกรรมระยะส น ไม ต องม ระยะเวลาหร อข นตอนการ ดาเน นงานมากน ก ความสาเร จของ เคร องม อด งกล าวน ต องอาศ ยความร วมม อ จากบ คลากรในการร บผ ดชอบก จกรรมให บรรล เป าหมายท กาหนด เพ อให บ คลากรเก ดความร วมม อสาม คค ก น เก ดการแลกเปล ยนความค ดเห นและม มมอง ซ งก นและก น ทาให เก ดการเร ยนร ร วมก น รวมถ งช วยสร างบรรยากาศและสร างขว ญ กาล งใจท ด ในการทางาน ทาให บ คลากรเก ด ความร ส กสน กสนานในระหว างว นทางาน อ นส งผลให ผลผล ตหร อผลการปฏ บ ต งาน เพ มส งข น และม ประส ทธ ภาพเป นไปตาม เป าหมายท กาหนด ๑๒. การเร ยนร ด วยตนเอง เน นการฝ กฝนฝ กปฏ บ ต ด วยตนเองจาก แหล ง/ ช องทาง การเร ยนร ต าง ๆ เช น อ านหน งส อ หร อศ กษาระบบงานจาก Work Instruction หร อ ค นคว าข อม ล ผ าน Internet หร อเร ยนร จาก e- Learning หร อ สอบถามผ ร เป นต น เพ อให บ คลากรม ความร บผ ดชอบในการ เร ยนร และพ ฒนาตนเองโดยไม จาเป นต องใช ช วงเวลาในการปฏ บ ต งานเท าน น บ คลากร สามารถแสวงหาโอกาสเร ยนร ได ด วยตนเอง ผ านช องทางการเร ยนร และส อต าง ๆ ท ต องการได ว ธ น เหมาะก บบ คลากรท ชอบ เร ยนร และพ ฒนาตนเองอย เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะก บบ คลากรท ม ผลการปฏ บ ต งานด และม ศ กยภาพในการ ทางานส ง (Talented People) ๑๓. การเป นว ทยากร ภายใน ๑๔. การด งานนอก สถานท เน นการสร างบ คลากรท ม ความสามารถใน การถ ายทอด ร กการสอนและม ความร ใน เร องท จะสอน โดยมอบหมายให บ คคล เหล าน เป นว ทยากรภายในองค การทา หน าท จ ดอบรมให ก บบ คลากรใน หน วยงาน ต าง ๆ เน นการด ระบบและข นตอนงานจาก องค การท เป นต วอย าง (Best Practice) ในเร องท ต องการด งาน เพ อให บ คลากร เห นแนวค ด และหล กปฏ บ ต ท ประสบ ความสาเร จ อ นนาไปส การปร บใช ใน องค การต อไป เพ อเป นการสร างแรงจ งใจและพ ฒนา ความสามารถของบ คลากร ช วยให บ คลากร ได แสดงผลงานจากการเป นว ทยากรภายใน ให ก บบ คลากรภายในองค การ ว ธ น เหมาะ สาหร บบ คลากรท ม ความเช ยวชาญหร อรอบ ร ในงานท ร บผ ดชอบ ม ความชานาญในงาน เป นอย างมาก เช น ห วหน างาน หร อผ บร หาร เพ อให บ คลากรได เห นประสบการณ ใหม ๆ การได เห นร ปแบบการทางานท ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ หร อได เร ยนร เร องใหม ๆ ท ด จาก องค การภายนอก มาใช เพ มประส ทธ ภาพใน การทางานให ด ข น ว ธ น เหมาะก บบ คลากร ต งแต ระด บผ จ ดการข นไป -14-

17 เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร ล กษณะเฉพำะ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑๕. การให ข อม ล ป อนกล บ ๑๖. การฝ กงานก บ ผ เช ยวชาญ ๑๗. การเปร ยบเท ยบ ก บค แข ง/ ค เปร ยบเท ยบ เน นการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและ แจ งผลหร อให ข อม ลป อนกล บแก บ คลากร เพ อให บ คลากรปร บปร ง พ ฒนาประส ทธ ภาพและความสามารถใน การทางาน เน นการฝ กปฏ บ ต จร งก บผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ในเร องน น เป นการฝ กงาน ภายนอกสถานท หร อการเช ญผ เช ยวชาญ ให เข ามาฝ กงานก บบ คลากรภายใต ระยะเวลาท กาหนด เน นการนาต วอย างของข นตอนหร อ ระบบงานจากองค การอ นท เป นต วอย าง (Best Practice) มาว เคราะห เปร ยบเท ยบก บข นตอนหร อระบบงาน ป จจ บ น เพ อกระต นจ งใจบ คลากรให เห น ถ งสถานะของหน วยงานเท ยบก บ องค การท เป น Best Practice ๑๘. การประช ม/ ส มมนา เน นการพ ดค ยระดมความค ดเห นของ ท มงาน ให เก ดการแลกเปล ยนม มมองท หลากหลาย ผ นาการประช ม/ส มมนาจ ง ม บทบาทสาค ญมากในการกระต นจ งใจ ให ผ เข าร วมประช ม/ส มมนานาเสนอ ความค ดเห นร วมก น ๑๙. การให ท นการศ กษา เน นการให ท นการศ กษาเพ อให ผ เร ยนม ความร ประสบการณ มากข นจาก อาจารย ผ สอน รวมถ งการสร างเคร อข าย ก บผ เร ยนด วยก น ซ งบ คคลท ได ร บท น จะต องใช เวลาการทางานหร อเวลา ส วนต วในการขอร บท นจากองค การ เพ อร บฟ งข อม ลต าง ๆ ไม ว าจะเป นเร องการ ทางานหร อเร องท ว ๆ ไปท เก ดข นของต ว บ คคลหร อกล มคน ม ๓ ร ปแบบ ค อ - แบบแจ งและช กจ ง (Tell and Sell) - แบบแจ งและร บฟ ง (Tell and Listen) - แบบร วมแก ป ญหา (Problem Solving) เพ อให บ คลากรในระด บผ จ ดการ ห วหน างาน และบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ซ งม ความสามารถในการเร ยนร และพ ฒนาตนเอง ได ภายในระยะเวลาท จาก ด เพ อให นาความร ท ได ร บจากผ เช ยวชาญมาถ ายทอดให ก บ บ คลากรคนอ น ๆ ในองค กรต อไป เพ อหาว ธ การปฏ บ ต ต าง ๆ ท ด ท ส ด หร อได เท ยบเท า หร อด กว า เหมาะก บบ คลากรระด บ ห วหน างาน หร อบ คลากรท ม ผลงานด และม ศ กยภาพส ง ท ม ความพร อมท จะเร ยนร และ ปร บปร งผลงานและความสามารถของตนเอง ให เป นไปตามหร อส งกว ามาตรฐานของค แข ง ภายในหร อภายนอกหน วยงานและองค การ เพ อให เก ดความร และประสบการณ ใหม ๆ จากผ อ นท งภายในและภายนอกองค การ เป น การเร ยนร จากการร บฟ งแนวค ดหร อผลงาน ใหม ๆ รวมถ งการหาร อหร อระดมความ ค ดเห นก นในห วข อใดห วข อหน ง เพ อให บ คลากรได ใช ช วงเวลาทางานปกต หร อ นอกเวลาทางานในการศ กษาหาความร เพ มเต มในระด บท ส งข น โดยศ กษาต อใน หล กส ตรท เป นประโยชน ต อการทางานป จจ บ น ของบ คลากร หร อการทางานในอนาคต หร อ เป นประโยชน ต อการเล อนระด บหร อตาแหน ง งานท ส งข นต อไปในอนาคต -23 -

18 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 1. ก าหนดให ผ เข าร บการฝ กอบรมพ ฒนาต องท ารายงานผลการเข าอบรมพ ฒนา ภายใน 7 ว น ท าการ น บแต ว นกล บจากการอบรมส มมนา เพ อเสนอต อผ บ งค บบ ญชาตามล าด บจนถ งนายกองค การบร หารส วน ต าบล 2. ให ผ บ งค บบ ญชาท าหน าท ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน โดยพ จารณาเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งาน ก อนและหล งการพ ฒนาตามข อ 1 3. น าข อม ลการต ดตามผลการปฏ บ ต งานมาประกอบการก าหนดหล กส ตรอบรมให เหมาะสมก บความ ต องการต อไป 4. ผ บ งค บบ ญชา น าผลการประเม นไปพ จารณา ในการเล อนข นเง นเด อน เล อนระด บ ตามผลส มฤทธ การปฏ บ ต งาน 5. ผลการตรวจประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการขององค กรปกครองส วนท องถ นประจ าป โดย core team ต องผ านการประเม นต วช ว ดไม น อยกว าร อยละ 60 คณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลแผนพ ฒนำพน กงำนส วนต ำบลขององค กำรบร หำร ส วน ต ำบลท ำยตลำด ประกอบด วย ๑. รองนำยกองค กำรบร หำรส วนตำบล ประธำนกรรมกำร ๒. ปล ดองค กำรบร หำรส วนตำบล กรรมกำร 3. ผ อำนวยกำรกองคล ง กรรมกำร ๔. ผ อำนวยกำรกองช ำง กรรมกำร 5. ห วหน าสำน กงำนปล ด กรรกำร 6. เจ าหน าท ว เครำะห ฯ กรรมกำร/ เลขำน กำร ให คณะกรรมกำร ม หน ำท ในกำรต ดตำมและประเม นผลแผนพ ฒนำของพน กงำนส วนต ำบล ก ำหนดว ธ กำรต ดตำมประเม นผลตลอดจนกำรด ำเน นกำรอ นๆ ท เก ยวข อง อย ำงน อยป ละ ๑ คร ง แล วเสนอผล กำรต ดตำมประเม นผลต อนำยกองค กำรบร หำรส วนตำบลท ำยตลำดทรำบ

19 ภำคผนวก

20 ส วนท 5 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา (1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ท 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน โครงการปฐมน เทศ พน กงานส วนท องถ น และพน กงานจ างท บรรจ แต งต งใหม เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ อบต. และบทบาทหน าท ท ได ร บ มอบหมาย พน กงานส วน ตาบลระด บ 1-3 ท บรรจ แต งต งใหม และพน กงาน จ างท ได ร บ แต งต งใหม เท าก บ พนง. ส วนตาบล/ และพน กงาน จ างท บรรจ แต งต งใหม ปฐมน เทศ / / / 5,000 5,000 5,000 อบต. ท ายตลาด สนง.ท องถ น จ งหว ด

21 ท แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน จ ดประช มเด อนละ 1 คร ง เพ อถ ายทอด ความร และสร างองค ความร ให เก ดใน องค กร เพ อเป นการแลกเปล ยน องค ความร ท ม ในแต ละ บ คคล ม การส อสารท ด ภายในองค กรระหว าง ผ บร หารก บพน กงานส วน ท องถ น ล กจ างและ พน กงานจ าง พน กงานส วน ตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 40 คน การจ ด ประช ม พน กงาน / / / อบต. ท ายตลาด ท 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ แผนงาน/ เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค ระด บ จานวน พ ฒนา ดาเน นการ 1. โครงการฝ กอบรม ส มมนาการสร าง องค กรแห งการ เร ยนร และการ จ ดการความร ใน องค กร เพ อให พน กงานส วนตาบล ล กจ างและพน กงานจ างม ความร ความเข าใจในเร อง การสร างองค กรแห งการ เร ยนร และการจ ดการ ความร ในองค กร พน กงานส วน ตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 40 คน ฝ กอบรม / / / 3,000 3,000 3,000 อบต. ท ายตลาด สนง.ท องถ น จ งหว ด สพบ./กรม ส งเสร มฯ

22 ท แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน โครงการฝ กอบรม ผ ปฏ บ ต การ ตาม แผนการดาเน นการ สถาบ นพ ฒนา บ คลากรท องถ น เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการทางาน ของพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง พน กงาน ส วนตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 10 คน ฝ กอบรม / / / 5,000 5,000 5, โครงการศ กษา ด งานในประเทศ เพ อพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรใน หน วยงาน เพ อนาความร ท ได มา ประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งาน พน กงาน ส วนตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง เท าก บจานวน ของบ คลากรท เข าร บ การศ กษา ด งาน การศ กษา หร อด งาน / / / 300, , ,000

23 ท แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน โครงการส มมนา ผ บร หาร/ประช มเช ง ปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการทางาน ของพน กงานส วนตาบล สายงานผ บร หาร พน กงานส วน ตาบล ระด บ คน ประช ม เช ง ปฏ บ ต การ หร อการ ส มมนา / / / 20,000 20,000 20, โครงการประช มเช ง ปฏ บ ต การ/หล กส ตร ท เก ยวข องก บหน าท ร บผ ดชอบแต ละ ตาแหน ง เพ อพ ฒนาความร ของ พน กงานส วนตาบล ล กจ างประจาและ พน กงานจ างในการบร หาร จ ดการองค กร พน กงานส วน ตาบลระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 40 คน ประช ม เช ง ปฏ บ ต การ หร อการ ส มมนา / / / 15,000 15,000 15,000

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ป งบประมาณ 2552 2554

ป งบประมาณ 2552 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information