(ประจำป งบประมำณ )

Size: px
Start display at page:

Download "(ประจำป งบประมำณ 2558 2560)"

Transcription

1 (ประจำป งบประมำณ ) องค กำรบร หำรส วนตำบลท ำยตลำด อ ำเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร

2 คำนำ การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรองค การบร หารส วนต าบลท กต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะ ต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมสาหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานส วนตาบลท ด ท ม ค ณธรรม โดย ได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลายม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงาน ในหน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะตาแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ได ใช กรอบแนว ทางการพ ฒนาบ คลากรตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการในตาแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป องค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด อาเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร สำรบ ญ

3 เร อง หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 2 เป าหมายการพ ฒนา 2 การว เคราะห การจ ดทาแผนด วยเทคน ค SWOT 4 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนฯ 4 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร 5 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการ 6 แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 6 ส วนท 5 เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร 8 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา 15 งบประมาณในการดาเน นการ ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 23 ภำคผนวก : - คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดทำแผนพ ฒนำพน กงำนส วนตำบล อบต.ท ำยตลำด - บ นท กประช มคณะกรรมกำรจ ดทำแผนพ ฒนำพน กงำนส วนตำบล อบต.ท ำยตลำด

4 ส วนท 1 หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ข อ ก าหนดให องค การบร หารส วนต าบลม การพ ฒนาผ ได ร บ การบรรจ เข าร บ ราชการเป นพน กงานส วนต าบลก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล ก และว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนต าบล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยการพ ฒนาพน กงานส วนต าบลต อง ด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท ก าหนด เช น การพ ฒนา ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การบร หารส วนตาบล ม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละองค การบร หารส วนต าบลก ให กระท าได ท งน องค การบร หารส วนต าบลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ก าหนดเป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท องค การบร หารส วนต าบล พ จารณาเห นว าม ความเหมาะสมต อไป การพ ฒนาพน กงานส วนต าบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การ บร หารส วนต าบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ส าน กงานคณะกรรมการ พน กงานส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อส าน กงานคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด หร อองค การบร หารส วนต าบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 ส วนท 3 การพ ฒนา พน กงานองค การบร หารส วนตาบล ข อ 269 ให องค การบร หารส วนตาบลจ ดทาแผนการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนา พน กงานส วนต าบลท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตรากาล งขององค การบร หารส วนตาบลและย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ตามมต คณะกรรมการ มาตรฐานการบร หารงานบ คคลท องถ น (ก.ถ.) ในการประช มคร งท 5/2556 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2556 แจ งให ทราบตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /10532 ลงว นท 26 ส งหาคม 2556 และหน งส อ อาเภอเม องลพบ ร ท ลบ /6091 ลงว นท 11 ก นยายน 2556

5 -2- ซ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร าง ธรรมาภ บาลข น เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นและหน วยงานท เก ยวข องได ใช เป นมาตรฐานและแนวทางใน การพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพข าราชการส วนท องถ น ให เป นบ คลากรท ม ความร ความสามารถ สมรรถนะ ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถปฏ บ ต งานภายใต หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด รวมท งเสร มสร างให ข าราชการปฏ บ ต งานโดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐและประโยชน ส ขของประชาชน ซ งได ก าหนดไว รวม 4 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศำสตร ท 1 การก าหนดมาตรฐานค ณและจร ยธรรมเพ อสร างกล มผ น าและองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organization Integrity) กลย ทธ ท 1.1 ยกย องข าราชการ/ผ นาร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม กลย ทธ ท 1.2 สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร กลย ทธ ท 1.3 กาหนดมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมของน กการเม องท องถ น 2. ย ทธศำสตร ท 2 การปร บเปล ยนกระบวนท ศน สร างท กษะ และพ ฒนาข าราชการส วนท องถ นใน ร ปแบบต างๆ กลย ทธ ท 2.1 ปล กจ ตสาน กผ านพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตรและพระบรมราโชวาท กลย ทธ ท 2.2 กาหนดหล กส ตรฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาภาคบ งค บแก ข าราชการ ท กระด บ กลย ทธ ท 2.3 สร างศ นย กลางในการว จ ย สารวจ ให คาปร กษาแนะนาและข อม ลข าวสาร ด านธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 พ ฒนาและปฐมน เทศข าราชการอย างเข มข น กลย ทธ ท 2.5 กาหนดหล กส ตรฝ กอบรมและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล 3. ย ทธศำสตร ท 3 การปร บปร งระบบบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 3.1 ปร บปร งแนวทางและกฎระเบ ยบในการสรรหา บรรจ แต งต ง โอน ย าย โดยย ดหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 3.2 ข บเคล อนจรรยาบรรณข าราชการไปส การปฏ บ ต กลย ทธ ท 3.3 ข บเคล อนระบบสว สด การและผลประโยชน เก อก ลแก ข าราชการส วนท องถ น 4. ย ทธศำสตร ท 4 การสร างการม ส วนร วมในระบบสน บสน นและโครงสร างพ นฐานทางด านค ณธรรม จร ยธรรมและธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 4.1 เป ดโอกาสให ข าราชการเข าไปม ส วนร วมในการกาหนดนโยบาย และกฎระเบ ยบท เก ยวข อง กลย ทธ ท 4.2 เป ดให ประชาชนและหน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วมและการต ดตามสถานการณ การทางานขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด อ าเภอเม องลพบ ร จ งหว ดลพบ ร จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ข น เพ อใช เป นแนวทาง

6 -3- ในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด เป นเคร องม อในการบร หารงาน บ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาศ กยภาพของพน กงาน เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ในการปฏ บ ต ราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส วนท 2 ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบล ได เร ยนร แบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เข าใจถ งบทบาทและหน าท และแนวทางการปฏ บ ต ตน เป นข าราชการท ด ตามหล กส ตรท ก.อบต.กาหนด 2. เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ๓. เพ อพ ฒนาและยกระด บข ดความสามารถของบ คลากรท กคน ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม เส ยสละ โปร งใส พร อมร บการตรวจสอบ โดยย ดประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน ๔. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล และการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท อย ภายใต การบ งค บบ ญชาโดยตรง รวมท งผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เพ งย ายหร อโอนมาด ารงตาแหน ง ซ ง อย ภายใต การบ งค บบ ญชาของตน ๖. เพ อพ ฒนาคณะผ บร หารและสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบล ม ความสามารถในการ บร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายการพ ฒนา 1. พน กงานส วนต าบลท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานส วนต าบลเข าใจแบบ แผนของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ ๒. เพ อส งเสร มให พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง ม การพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. เพ อให บ คลากรม การปฏ บ ต หน าท ได อย างถ กต อง ลดป ญหาในการปฏ บ ต งาน โดยย ดประโยชน ของส วนรวม ๔. เพ อให ผ บ งค บบ ญชาและผ อย ใต บ งค บบ ญชา ม ความพร อมในการปฏ บ ต งานในระด บ ท ส งข น ๕. เพ อให การประสานการทางานเป นท มและปฏ บ ต หน าท อย างสอดคล องก นและเป นระบบ ๖. เพ อพ ฒนาส งเสร มความร ความสามารถด านการบร หารให แก คณะผ บร หารและสมาช กสภา องค การบร หารส วนตาบล

7 -4- การว เคราะห การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรด วยเทคน ค SWOT Analysis จ ดแข ง (Strengths : S) 1. ผ บร หารเห นความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากรในส งก ด โดยการส งเข าร บการฝ กอบรม ศ กษา ด งาน เพ อนามาประย กต ใช ในหน วยงาน 2. ผ บร หารเห นความสาค ญในการพ ฒนาบ คลากรโดยการให ท นการศ กษาต อในระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโท 3. บ คลากรม การพ ฒนาตนโดยการศ กษาต อในระด บท ส งข น 4. ม ความพร อมด านสถาบ นการศ กษา ม เคร อข ายสถานศ กษาในระด บ ปวช. ปวส. ปร ญญาตร และ ปร ญญาโท ในเขตพ นท จ งหว ดลพบ ร 5. ผ บร หารเห นความสาค ญของบ คลากรส งเสร มและสน บสน นให ม ความก าวหน าในสายงาน 6. พน กงานส วนต าบลม โอกาสเข าถ งระบบสารสนเทศได อย างท วถ ง ม การต ดต งระบบอ นเตอร เน ต ภายในสาน กงาน เป นการขยายโอกาสการเร ยนร จ ดอ อน (Weaknesses : W) 1. จานวนพน กงานส วนตาบลบรรจ แต งต งไม ครบตามกรอบอ ตรากาล ง ปร มาณงานมากกว าจานวน บ คลากรท ร บผ ดชอบ 2. พน กงานส วนตาบลและพน กงานจ างบางส วนไม ม ความชานาญในงานท ตนปฏ บ ต โอกำส (Opportunities : O) 1. กรมส งเสร มการปกครองท องถ นให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คลากร 2. การเข าถ งระบบสารสนเทศ เช น การค นหาข อม ลด วยระบบอ นเตอร เน ต เป นต น 3. พน กงานส วนตาบลม ความก าวหน าตามสายงาน 4. ม การแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ระหว างหน วยงานด วยการศ กษาด งาน 5. ม ย ทธศาสตร ร วมก นในการพ ฒนาบ คลากร เช น อบรมร วมก น อ ปสรรค (Threats : T) 1. กฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บ ย งไม เอ อต อการพ ฒนาบ คลากรอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พน กงานส วนตาบลบางคนย งขาดการพ ฒนาตน ไม เร ยนร งาน 3. พน กงานส วนตาบลขาดความร ความเข าใจ เร องว น ยในการปฏ บ ต ราชการ 4. งบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรต องใช อย างจาก ด 5. งบประมาณในการพ ฒนาม งเน นในด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน มากกว าการพ ฒนา ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด เห นสมควร ให จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร โดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต างๆ ด งต อไปน 1) การก าหนดหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพ ฒนา พน กงานส วนต าบล ให ม ความสอดคล องก บต าแหน งและระด บต าแหน งในแต ละสายงาน ท ดารงอย ตามกรอบแผน อ ตรากาล ง 3 ป

8 -5-2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลท ายตลาด ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ ในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อยป ละ 1 คร ง หร อตามท ผ บร หารท องถ นเห นสมควร ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตรการพ ฒนาสาหร บพน กงานส วนตาบลแต ละต าแหน งต องได ร บการพ ฒนาอย างน อยใน หล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2. หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 3. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง 4. หล กส ตรด านการบร หาร 5. หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลของพน กงานส วนตาบล ลงว นท ๑๙ พฤศจ กายน 2545 กาหนดให ต องพ ฒนา 5 ด าน ได แก 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต าง ๆ เป นต น 2. ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง 3. ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กภาพท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมาย การ เสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานการปฏ บ ต งานอย างม ความส ข ด งน น จ งให ผ บร หาร สมาช กสภาฯ พน กงานส วนต าบลและพน กงานจ าง ได ร บการพ ฒนา ท กษะ ความร ความสามารถ การฝ กอบรมตามหล กส ตรการปฏ บ ต หน าท ราชการอย างน อย 1 หล กส ตร หร อหลายหล กส ตร ตามความเหมาะสมก บตาแหน ง -6-

9 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา 1. ว ธ การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนตาบล ว ธ การพ ฒนาผ บร หาร สมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบล พน กงานส วนต าบลและพน กงานจ าง องค การบร หารส วนตาบลจะเป นหน วยดาเน นการเอง หร ออาจด าเน นการร วมก บสถาบ นพ ฒนาบ คลากร หร อส วน ราชการหร อหน วยงานอ นเป นผ ดาเน นการอบรม โดยว ธ การใดว ธ การหน งตามความจาเป นและเหมาะสม ด งน 1. การปฐมน เทศ จะด าเน นการก อนท จะม การมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท เฉพาะพน กงานส วน ตาบลและพน กงานจ างผ ท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการใหม 2. การฝ กอบรม อาจด าเน นการโดยองค การบร หารส วนต าบลเอง หร อคณะกรรมการพน กงาน ส วนต าบลจ งหว ดลพบ ร ส าน กงานท องถ นจ งหว ดลพบ ร หร อสถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น กรมส งเสร ม การปกครองท องถ น หร อส วนราชการอ น ตามความจ าเป นและเหมาะสม รวมท งองค การบร หารส วนต าบล จะสน บสน นงบประมาณ เพ อให ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท แก ผ บร หาร สมาช กสภาองค การ บร หารส วนตาบล พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ าง 3. การศ กษาด งาน อาจด าเน นการในหล กส ตรอบรมและศ กษาด งานท อย ในความสนใจและ เก ยวข องก บอานาจหน าท ขององค การบร หารส วนตาบล 4. การประช มเช งปฏ บ ต การหร อส มมนา อาจด าเน นการโดยคณะกรรมการพน กงานส วน ตาบลจ งหว ดลพบ ร หร อหน วยงานอ นท เก ยวข อง 5. การสอนงาน ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท สอนงานให ก บผ อย ใต บ งค บบ ญชาก อนมอบหมายงาน 6. การให คาปร กษา ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ให คาปร กษาด วยว ธ การท เหมาะสม 7. การประช ม จะจ ดให ม การประช มพน กงานส วนตาบลอย างน อยเด อนละ 1 คร ง แนวทางการพ ฒนาบ คลากร การก าหนดแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด ได พ จารณา และให ความส าค ญแก บ คลากรในท กระด บท ง คณะผ บร หาร,สมาช กสภาฯ,พน กงานส วนต าบล,ล กจ างประจ าและ พน กงานจ างขององค การบร หารส วนต าบลท ายตลาด เพ อให ได ร บการพ ฒนาประส ทธ ภาพ ท งทางด านการ ปฏ บ ต งาน,หน าท ร บผ ดชอบ,ความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง,การบร หาร และค ณธรรม จร ยธรรม ด งน ตำมโครงสร ำงองค กำรบร หำรส วนตำบล ประกอบด วย ฝ ายการเม อง 1. นายกองค การบร หารส วนตาบล 2. รองนายกองค การบร หารส วนตาบล 3. เลขาน การนายกองค การบร หารส วนตาบล 4. สมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบล -7-

10 ฝ ายข าราชการประจา 1. ปล ดองค การบร หารส วนตาบล สำน กงำนปล ด ประกอบด วย 1. ห วหน าสาน กปล ด อบต. (น กบร หารงานท วไป) 2. เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 3. น กพ ฒนาช มชน 4. เจ าพน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 5. จนท.บร หารงานท วไป (ล กจ างประจา) กองคล ง ประกอบด วย 1. ผ อานวยการกองคล ง (น กบร หารงานการคล ง) 2. เจ าพน กงานจ ดเก บรายได 3. เจ าพน กงานการเง นและบ ญช 4. เจ าพน กงานพ สด กองช ำง 1. ผ อานวยการกองช าง (น กบร หารงานช าง) 2. นายช างโยธา ส วนกำรศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม 1. ห วหน าส วนการศ กษา (น กบร หารงานการศ กษา) 2. น กว ชาการศ กษา พน กงำนจ ำง 1. ผ ช วยเจ าหน าท พ สด 2. ผ ช วยช างไฟฟ า 3. พน กงานข บรถยนต 4. พน กงานจดมาตรน า 5. พน กงานผล ตน าประปา 6. ผ ช วยเจ าหน าท บ นท กข อม ล 7. น กการภารโรง 8. คนงานท วไป 9. คนสวน -8-

11 เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร (Development Tools) เคร องม อในการพ ฒนาบ คลากร แบ งออกเป น ๒ กล ม ด งแผนภ ม ต อไปน เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร (Development Tools) กำรฝ กอบรมในห องเร ยน (Classroom Training) กองฝ กอบรมเป นผ ร บผ ดชอบ ความร อย ต ดต วไม นาน ประมาณ ๑ ๒ ส ปดาห การเร ยนร ระยะส น (Short Term Learning) เคร องม ออ นๆ ท ไม ใช กำรฝ กอบรมในห องเร ยน (Non Classroom Training) ผ บ งค บบ ญชาหร อห วหน างานและบ คลากรเป นผ ร บผ ดชอบ การเร ยนร ระยะยาว (Long Term Learning) การสอนงาน ได แก (Coaching) การฝ กอบรมในขณะทางาน (On the Job Training : OJT) เป นองค กรพ เล ยง (Mentoring Program) การเพ มค ณค าในงาน (Job Enrichment) การเพ มปร มาณงาน (Job Enlargement) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การให คาปร กษาแนะนา (Consulting) การต ดตาม/ส งเกต (Job Shadowing) การทาก จกรรม (Activity) การเร ยนร ด วยตนเอง (Self Learning) การเป นว ทยากรภายใน (Internal Trainer) การด งานนอกสถานท (Site Visit) การให ข อม ลป อนกล บ (Feedback) การฝ กงานก บผ เช ยวชาญ (Counterpart) การเปร ยบเท ยบก บค แข ง / ค เปร ยบเท ยบ (Benchmarking) การประช ม / ส มมนา (Meeting / Seminar) การให ท นการศ กษา (Scholarship) -9-

12 ล กษณะเฉพำะของเคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร ล กษณะเฉพำะ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑. การฝ กอบรมในห องเร ยน เน นการเร ยนร จากผ เร ยนหลากหลาย กล มงาน/ตาแหน งงาน โดยม สาน กงาน ปล ด (งานบร หารงานบ คคล) ทาหน าท ดาเน นการจ ดอบรม ๒. การสอนงาน เน นอธ บายรายละเอ ยดของงาน ไม จาเป นจะต องอย ในภาคสนามเท าน น อาจจะเป นการสอนงานนอกภาคสนาม โดยส วนใหญ ห วหน างานโดยตรงจะทา หน าท สอนงานให ก บบ คลากร ๑. ปร บปร งจ ดอ อนหร อข อท ต องพ ฒนาของ บ คลากรให ม ประส ทธ ภาพมากข น ๒. พ ฒนาความสามารถท เป นจ ดแข งของ บ คลากรให ด ข นกว าเด ม ๓. เตร ยมความพร อมสาหร บตาแหน งงานท ส งข น ทาให ผ บ งค บบ ญชาและบ คลากร เก ดความม นใจว าจะสามารถร บผ ดชอบ งานท ได ร บมอบหมายเม อได ร บการเล อน ตาแหน งงานในอนาคต ๔. ใช เป นเคร องม อค ดเล อกบ คลากรดาวเด น (Talented People) หร อผ ส บทอด ตาแหน งงาน (Successors) ท จะก าวข นส ตาแหน งงานระด บบร หารต อไป 1. เพ อแก ป ญหาท เก ดข นในการทางาน ผ สอนช ให เห นแนวทางแก ไข และให บ คลากรค ดแก ไขป ญหาต อเอง 2. เพ อพ ฒนาอาช พเป นการเตร ยมให พร อม ก อนท จะเล อนตาแหน ง ผ สอนต องทบทวน ผลงาน ความสามารถท ม อย และกาหนด เป าหมายในการสอนงาน โดยเน นการ พ ฒนาความสามารถในตาแหน งท บ คลากร จะเล อนข นไป ๓. เพ อปร บปร งและพ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพมากข น ผ สอนจะต องค นหา ความสามารถท โดดเด น/ ท ต องปร บปร ง และจ ดลาด บความสาค ญของ ความสามารถท จะต องพ ฒนา หร อต องการ เสร มและพ ฒนา -10-

13 เคร องม อกำรพ ฒนำ บ คลำกร ๓. การฝ กอบรมในขณะ ทางาน ๔. โปรแกรมองค กร พ เล ยง ล กษณะเฉพำะ เน นการฝ กอบรมในภาคสนาม ฝ กปฏ บ ต จร ง โดยม ผ สอนท เป นห วหน างานหร อบ คคลท ได ร บมอบหมายให ทาหน าท ประกบเพ อ อธ บายและช แนะ ซ งเคร องม อน จะเก ด ประโยชน ได ถ าใช ค ก บการสอนงาน เน นพ ฒนาเร องจ ตใจ การปร บต ว การทางาน ร วมก บผ อ นภายในองค การ องค การบางแห ง เร ยก Buddy Program ซ งบ คลากรจะม พ เล ยงท ได ร บค ดเล อกให ด แลเอาใจใส และ พ ดค ยก บบ คลากรอย างไม เป นทางการ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ใช สาหร บบ คลากรใหม ท เพ งเข ามาทางาน ส บเปล ยน โอนย าย เล อนตาแหน ง ม การ ปร บปร งงานหร อต องอธ บายงานใหม ๆ เพ อ สอนให บ คลากรทราบและเร ยนร เก ยวก บค ม อ ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Procedure) ว ธ การ ปฏ บ ต งาน (Work Instruction) ค ม อการ ทางาน (Manual) ระเบ ยบปฏ บ ต ท เก ยวข องก บ การทางาน (Rules & Regulation) หร อ เทคโนโลย ใหม ๆ เพ อให บ คลากรสามารถ ทางานตามท ได ร บมอบหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑. เพ อด แลและร กษาบ คลากรใหม ให สามารถ ปฏ บ ต งานร วมก บท กคนในองค การได อย าง ม ความส ข สามารถปร บต วเข าก บองค การ เพ อนร วมงาน และสภาพแวดล อมในการ ทางานท แตกต างจากองค การเด มได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม พ เล ยงทาหน าท ในการ สร างความส มพ นธ ความค นเคย และ บรรยากาศท ด ในการทางาน รวมท งเป น แบบอย าง (Role Model) ท ด ให แก บ คลากรใหม ๒. เพ อช วยบ คลากรท กาล งจะปร บตาแหน งให เต บโตข นในองค การ พ เล ยงจะทาหน าท ให ข อม ลท เป นประโยชน ในการทางานรวมถ ง ข อควรระว งและความข ดแย งท อาจเก ดข น จากงานใหม ท ได ร บมอบหมาย -11-

14 เคร องม อกำรพ ฒนำ ล กษณะเฉพำะ บ คลำกร ๕. การเพ มค ณค าในงาน เน นการมอบหมายงานท ยาก หร อท าทาย มากข น ต องใช ความค ดร เร ม การค ดเช ง ว เคราะห การวางแผนงานมากกว าเด มท เคยปฏ บ ต ๖. การเพ มปร มาณงาน เน นการมอบหมายงานท มากข น เป นงานท ม ข นตอนงานคล ายก บงานเด มท เคยปฏ บ ต หร ออาจจะเป นงานท แตกต างจากเด มท เคยปฏ บ ต แต งานท ได ร บมอบหมายไม ยาก หร อไม ต องใช ความค ดเช งว เคราะห มากน ก ๗. การมอบหมาย โครงการ เน นการมอบหมายให บ คลากรร บผ ดชอบ โครงการระยะยาว ไม สามารถทาให เสร จ ภายในว นหร อสองว น เป นโครงการพ เศษท บ คลากรจะต องแยกต วจากเด มท เคย ปฏ บ ต หร อเป นโครงการท เพ มข นจากงาน ประจาท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑. Renewal การทาให เก ดความแปลกใหม ไม ให บ คลากรเก ดความเบ อหน าย โดย การเปล ยนแปลงล กษณะงาน บ คคลท จะต องต ดต อประสานงานด วย เปล ยน ม มมองหร อความค ดจากงานเด ม ๒. Exploration การพ ฒนาและการ แสวงหาท กษะความชานาญมากข น พ ฒนาส มพ นธภาพท เก ดข นจากการ ทางานใหม ๆ ๓. Specialization การชานาญในงานเป น พ เศษ ก อให เก ดความสามารถในการ บร หารจ ดการงานน นท ล กข น ยากและ ท าทายมากข น เพ อเป นการเพ มท กษะการทางานให ก บ บ คลากรโดยเฉพาะท กษะในด านการบร หาร จ ดการ (Managerial Competency) ท เพ มข นจากการบร หารงานท ม ปร มาณท มากข น กว าเด มท เคยปฏ บ ต ได แก ท กษะการวางแผน งาน ท กษะการบร หารเวลา ท กษะการแก ไข ป ญหาและต ดส นใจ การบร หารท มงาน การ สอนและการพ ฒนาท มงาน (เหมาะสาหร บ บ คลากรท ทางานเด มๆ ซ าๆ มาเป นระยะ เวลานาน) เพ อใช เป นเคร องม อในการว เคราะห หาจ ดแข ง และจ ดอ อนของบ คลากรจากโครงการท มอบหมายให บ คลากรไปปฏ บ ต เป นเคร องม อ ในการฝ กท กษะในการทางาน (Skill-based) โดยเฉพาะท กษะเฉพาะด านท เก ยวข องในงาน น น บางองค การนามาใช ในการเล อนระด บ ตาแหน งงาน การค ดเล อกหาบ คลากรดาวเด น และการหาผ ส บทอดทายาทตาแหน งงาน -12-

15 เคร องม อกำรพ ฒนำ ล กษณะเฉพำะ บ คลำกร ๘. การหม นเว ยนงาน เน นให บ คลากรเว ยนงานจากงานหน งไปย ง อ กงานหน ง เพ อเร ยนร งานน น ตาม ระยะเวลาท กาหนด โดยส วนใหญ ม กใช เป นเคร องม อในการพ ฒนาความสามารถ ของผ บร หารก อนการปร บตาแหน ง/ระด บ ๙. การให คาปร กษา แนะนา เน นการให คาปร กษาแนะนาเม อบ คลากรม ป ญหาท เก ดข นจากงานท ร บผ ดชอบ ห วหน างานจะต องทาหน าท ให แนวทาง เคล ดล บ และว ธ การเพ อให บ คลากร สามารถแก ไขป ญหาท เก ดข นน นได ๑๐. การต ดตาม/ส งเกต เน นการเร ยนร งานจากการเล ยนแบบ และ การต ดตามห วหน างานหร อผ ร ในงานน น ๆ เป นเคร องม อท ไม ต องใช เวลามากน กใน การพ ฒนาความสามารถของบ คลากร เน องจากบ คลากรจะต องทาหน าท ส งเกต ต ดตามพฤต กรรมของห วหน างาน ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย เพ อพ ฒนาความสามารถของบ คลากรให เก ด การทางานท หลากหลายด าน เป นการ เสร มสร างประสบการณ ของบ คลากรให เร ยนร งานมากข น จ งเหมาะสาหร บบ คลากรท เตร ยม ความพร อมในการร บผ ดชอบงานท ส งข น หร อ เป นกล มคนท ม ผลงานด และม ศ กยภาพส ง (High Performance and High Potential) เพ อใช ในการแก ไขป ญหาท เก ดข นก บบ คลากร ด วยการว เคราะห ป ญหาท เก ดข นในการทางาน และนามากาหนดแนวทางในการแก ไขป ญหา ร วมก นระหว างผ บ งค บบ ญชาก บ ผ ใต บ งค บบ ญชา ซ งผ บ งค บบ ญชาจะต อง นาเสนอแนวทางในการแก ไขป ญหาท เหมาะสมเพ อให บ คลากรม แนวทางในการ แก ไขป ญหาท เก ดข นก บตนเองได ม ๓ ล กษณะ ได แก - การแก ไขป ญหาท เก ดข นก บบ คลากร - การป องก นป ญหาท อาจเก ดข น - การส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนาท กษะและ ความร ต างๆ เพ อให บ คลากรได เห นสภาพแวดล อม ท กษะท จาเป นต องใช ในการทางาน ขอบเขตงานท ร บผ ดชอบ การจ ดการงานท เก ดข นจร ง รวมถ ง การแสดงออกและท ศนคต ของแม แบบหร อ Role Model ภายในระยะเวลาส น ๆ (Shotterm Experienced) ระยะเวลาต งแต หน งว น ไปจนถ งเป นเด อนหร อเป นป ม กใช ในการ พ ฒนาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent) หร อ การพ ฒนาคนเก ง หร อให บ คลากรท วไปได เร ยนร ว ธ การทางานของผ อ นเพ อนามา ปร บปร งการทางานของตนเองให ด ข น หร อใช ในการพ ฒนาความก าวหน าในอาช พของ บ คลากร (Career Path) -13-

16 เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร ล กษณะเฉพำะ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑๑. การทาก จกรรม เน นการมอบหมายก จกรรมระยะส น ไม ต องม ระยะเวลาหร อข นตอนการ ดาเน นงานมากน ก ความสาเร จของ เคร องม อด งกล าวน ต องอาศ ยความร วมม อ จากบ คลากรในการร บผ ดชอบก จกรรมให บรรล เป าหมายท กาหนด เพ อให บ คลากรเก ดความร วมม อสาม คค ก น เก ดการแลกเปล ยนความค ดเห นและม มมอง ซ งก นและก น ทาให เก ดการเร ยนร ร วมก น รวมถ งช วยสร างบรรยากาศและสร างขว ญ กาล งใจท ด ในการทางาน ทาให บ คลากรเก ด ความร ส กสน กสนานในระหว างว นทางาน อ นส งผลให ผลผล ตหร อผลการปฏ บ ต งาน เพ มส งข น และม ประส ทธ ภาพเป นไปตาม เป าหมายท กาหนด ๑๒. การเร ยนร ด วยตนเอง เน นการฝ กฝนฝ กปฏ บ ต ด วยตนเองจาก แหล ง/ ช องทาง การเร ยนร ต าง ๆ เช น อ านหน งส อ หร อศ กษาระบบงานจาก Work Instruction หร อ ค นคว าข อม ล ผ าน Internet หร อเร ยนร จาก e- Learning หร อ สอบถามผ ร เป นต น เพ อให บ คลากรม ความร บผ ดชอบในการ เร ยนร และพ ฒนาตนเองโดยไม จาเป นต องใช ช วงเวลาในการปฏ บ ต งานเท าน น บ คลากร สามารถแสวงหาโอกาสเร ยนร ได ด วยตนเอง ผ านช องทางการเร ยนร และส อต าง ๆ ท ต องการได ว ธ น เหมาะก บบ คลากรท ชอบ เร ยนร และพ ฒนาตนเองอย เสมอ (Self Development) โดยเฉพาะก บบ คลากรท ม ผลการปฏ บ ต งานด และม ศ กยภาพในการ ทางานส ง (Talented People) ๑๓. การเป นว ทยากร ภายใน ๑๔. การด งานนอก สถานท เน นการสร างบ คลากรท ม ความสามารถใน การถ ายทอด ร กการสอนและม ความร ใน เร องท จะสอน โดยมอบหมายให บ คคล เหล าน เป นว ทยากรภายในองค การทา หน าท จ ดอบรมให ก บบ คลากรใน หน วยงาน ต าง ๆ เน นการด ระบบและข นตอนงานจาก องค การท เป นต วอย าง (Best Practice) ในเร องท ต องการด งาน เพ อให บ คลากร เห นแนวค ด และหล กปฏ บ ต ท ประสบ ความสาเร จ อ นนาไปส การปร บใช ใน องค การต อไป เพ อเป นการสร างแรงจ งใจและพ ฒนา ความสามารถของบ คลากร ช วยให บ คลากร ได แสดงผลงานจากการเป นว ทยากรภายใน ให ก บบ คลากรภายในองค การ ว ธ น เหมาะ สาหร บบ คลากรท ม ความเช ยวชาญหร อรอบ ร ในงานท ร บผ ดชอบ ม ความชานาญในงาน เป นอย างมาก เช น ห วหน างาน หร อผ บร หาร เพ อให บ คลากรได เห นประสบการณ ใหม ๆ การได เห นร ปแบบการทางานท ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ หร อได เร ยนร เร องใหม ๆ ท ด จาก องค การภายนอก มาใช เพ มประส ทธ ภาพใน การทางานให ด ข น ว ธ น เหมาะก บบ คลากร ต งแต ระด บผ จ ดการข นไป -14-

17 เคร องม อกำรพ ฒนำบ คลำกร ล กษณะเฉพำะ ว ตถ ประสงค /เป ำหมำย ๑๕. การให ข อม ล ป อนกล บ ๑๖. การฝ กงานก บ ผ เช ยวชาญ ๑๗. การเปร ยบเท ยบ ก บค แข ง/ ค เปร ยบเท ยบ เน นการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและ แจ งผลหร อให ข อม ลป อนกล บแก บ คลากร เพ อให บ คลากรปร บปร ง พ ฒนาประส ทธ ภาพและความสามารถใน การทางาน เน นการฝ กปฏ บ ต จร งก บผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ในเร องน น เป นการฝ กงาน ภายนอกสถานท หร อการเช ญผ เช ยวชาญ ให เข ามาฝ กงานก บบ คลากรภายใต ระยะเวลาท กาหนด เน นการนาต วอย างของข นตอนหร อ ระบบงานจากองค การอ นท เป นต วอย าง (Best Practice) มาว เคราะห เปร ยบเท ยบก บข นตอนหร อระบบงาน ป จจ บ น เพ อกระต นจ งใจบ คลากรให เห น ถ งสถานะของหน วยงานเท ยบก บ องค การท เป น Best Practice ๑๘. การประช ม/ ส มมนา เน นการพ ดค ยระดมความค ดเห นของ ท มงาน ให เก ดการแลกเปล ยนม มมองท หลากหลาย ผ นาการประช ม/ส มมนาจ ง ม บทบาทสาค ญมากในการกระต นจ งใจ ให ผ เข าร วมประช ม/ส มมนานาเสนอ ความค ดเห นร วมก น ๑๙. การให ท นการศ กษา เน นการให ท นการศ กษาเพ อให ผ เร ยนม ความร ประสบการณ มากข นจาก อาจารย ผ สอน รวมถ งการสร างเคร อข าย ก บผ เร ยนด วยก น ซ งบ คคลท ได ร บท น จะต องใช เวลาการทางานหร อเวลา ส วนต วในการขอร บท นจากองค การ เพ อร บฟ งข อม ลต าง ๆ ไม ว าจะเป นเร องการ ทางานหร อเร องท ว ๆ ไปท เก ดข นของต ว บ คคลหร อกล มคน ม ๓ ร ปแบบ ค อ - แบบแจ งและช กจ ง (Tell and Sell) - แบบแจ งและร บฟ ง (Tell and Listen) - แบบร วมแก ป ญหา (Problem Solving) เพ อให บ คลากรในระด บผ จ ดการ ห วหน างาน และบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ซ งม ความสามารถในการเร ยนร และพ ฒนาตนเอง ได ภายในระยะเวลาท จาก ด เพ อให นาความร ท ได ร บจากผ เช ยวชาญมาถ ายทอดให ก บ บ คลากรคนอ น ๆ ในองค กรต อไป เพ อหาว ธ การปฏ บ ต ต าง ๆ ท ด ท ส ด หร อได เท ยบเท า หร อด กว า เหมาะก บบ คลากรระด บ ห วหน างาน หร อบ คลากรท ม ผลงานด และม ศ กยภาพส ง ท ม ความพร อมท จะเร ยนร และ ปร บปร งผลงานและความสามารถของตนเอง ให เป นไปตามหร อส งกว ามาตรฐานของค แข ง ภายในหร อภายนอกหน วยงานและองค การ เพ อให เก ดความร และประสบการณ ใหม ๆ จากผ อ นท งภายในและภายนอกองค การ เป น การเร ยนร จากการร บฟ งแนวค ดหร อผลงาน ใหม ๆ รวมถ งการหาร อหร อระดมความ ค ดเห นก นในห วข อใดห วข อหน ง เพ อให บ คลากรได ใช ช วงเวลาทางานปกต หร อ นอกเวลาทางานในการศ กษาหาความร เพ มเต มในระด บท ส งข น โดยศ กษาต อใน หล กส ตรท เป นประโยชน ต อการทางานป จจ บ น ของบ คลากร หร อการทางานในอนาคต หร อ เป นประโยชน ต อการเล อนระด บหร อตาแหน ง งานท ส งข นต อไปในอนาคต -23 -

18 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 1. ก าหนดให ผ เข าร บการฝ กอบรมพ ฒนาต องท ารายงานผลการเข าอบรมพ ฒนา ภายใน 7 ว น ท าการ น บแต ว นกล บจากการอบรมส มมนา เพ อเสนอต อผ บ งค บบ ญชาตามล าด บจนถ งนายกองค การบร หารส วน ต าบล 2. ให ผ บ งค บบ ญชาท าหน าท ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน โดยพ จารณาเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งาน ก อนและหล งการพ ฒนาตามข อ 1 3. น าข อม ลการต ดตามผลการปฏ บ ต งานมาประกอบการก าหนดหล กส ตรอบรมให เหมาะสมก บความ ต องการต อไป 4. ผ บ งค บบ ญชา น าผลการประเม นไปพ จารณา ในการเล อนข นเง นเด อน เล อนระด บ ตามผลส มฤทธ การปฏ บ ต งาน 5. ผลการตรวจประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการขององค กรปกครองส วนท องถ นประจ าป โดย core team ต องผ านการประเม นต วช ว ดไม น อยกว าร อยละ 60 คณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลแผนพ ฒนำพน กงำนส วนต ำบลขององค กำรบร หำร ส วน ต ำบลท ำยตลำด ประกอบด วย ๑. รองนำยกองค กำรบร หำรส วนตำบล ประธำนกรรมกำร ๒. ปล ดองค กำรบร หำรส วนตำบล กรรมกำร 3. ผ อำนวยกำรกองคล ง กรรมกำร ๔. ผ อำนวยกำรกองช ำง กรรมกำร 5. ห วหน าสำน กงำนปล ด กรรกำร 6. เจ าหน าท ว เครำะห ฯ กรรมกำร/ เลขำน กำร ให คณะกรรมกำร ม หน ำท ในกำรต ดตำมและประเม นผลแผนพ ฒนำของพน กงำนส วนต ำบล ก ำหนดว ธ กำรต ดตำมประเม นผลตลอดจนกำรด ำเน นกำรอ นๆ ท เก ยวข อง อย ำงน อยป ละ ๑ คร ง แล วเสนอผล กำรต ดตำมประเม นผลต อนำยกองค กำรบร หำรส วนตำบลท ำยตลำดทรำบ

19 ภำคผนวก

20 ส วนท 5 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา (1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ท 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน โครงการปฐมน เทศ พน กงานส วนท องถ น และพน กงานจ างท บรรจ แต งต งใหม เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ อบต. และบทบาทหน าท ท ได ร บ มอบหมาย พน กงานส วน ตาบลระด บ 1-3 ท บรรจ แต งต งใหม และพน กงาน จ างท ได ร บ แต งต งใหม เท าก บ พนง. ส วนตาบล/ และพน กงาน จ างท บรรจ แต งต งใหม ปฐมน เทศ / / / 5,000 5,000 5,000 อบต. ท ายตลาด สนง.ท องถ น จ งหว ด

21 ท แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน จ ดประช มเด อนละ 1 คร ง เพ อถ ายทอด ความร และสร างองค ความร ให เก ดใน องค กร เพ อเป นการแลกเปล ยน องค ความร ท ม ในแต ละ บ คคล ม การส อสารท ด ภายในองค กรระหว าง ผ บร หารก บพน กงานส วน ท องถ น ล กจ างและ พน กงานจ าง พน กงานส วน ตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 40 คน การจ ด ประช ม พน กงาน / / / อบต. ท ายตลาด ท 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ แผนงาน/ เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค ระด บ จานวน พ ฒนา ดาเน นการ 1. โครงการฝ กอบรม ส มมนาการสร าง องค กรแห งการ เร ยนร และการ จ ดการความร ใน องค กร เพ อให พน กงานส วนตาบล ล กจ างและพน กงานจ างม ความร ความเข าใจในเร อง การสร างองค กรแห งการ เร ยนร และการจ ดการ ความร ในองค กร พน กงานส วน ตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 40 คน ฝ กอบรม / / / 3,000 3,000 3,000 อบต. ท ายตลาด สนง.ท องถ น จ งหว ด สพบ./กรม ส งเสร มฯ

22 ท แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน โครงการฝ กอบรม ผ ปฏ บ ต การ ตาม แผนการดาเน นการ สถาบ นพ ฒนา บ คลากรท องถ น เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการทางาน ของพน กงานส วนตาบล ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง พน กงาน ส วนตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 10 คน ฝ กอบรม / / / 5,000 5,000 5, โครงการศ กษา ด งานในประเทศ เพ อพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรใน หน วยงาน เพ อนาความร ท ได มา ประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งาน พน กงาน ส วนตาบล ระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง เท าก บจานวน ของบ คลากรท เข าร บ การศ กษา ด งาน การศ กษา หร อด งาน / / / 300, , ,000

23 ท แผนงาน/ โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ ระยะเวลาดาเน นการ งบประมาณ หน วย พ ฒนา ดาเน นการ ระด บ จานวน โครงการส มมนา ผ บร หาร/ประช มเช ง ปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาความร และ ว ส ยท ศน ในการทางาน ของพน กงานส วนตาบล สายงานผ บร หาร พน กงานส วน ตาบล ระด บ คน ประช ม เช ง ปฏ บ ต การ หร อการ ส มมนา / / / 20,000 20,000 20, โครงการประช มเช ง ปฏ บ ต การ/หล กส ตร ท เก ยวข องก บหน าท ร บผ ดชอบแต ละ ตาแหน ง เพ อพ ฒนาความร ของ พน กงานส วนตาบล ล กจ างประจาและ พน กงานจ างในการบร หาร จ ดการองค กร พน กงานส วน ตาบลระด บ 1-7 ล กจ างประจา และพน กงาน จ าง 40 คน ประช ม เช ง ปฏ บ ต การ หร อการ ส มมนา / / / 15,000 15,000 15,000

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector 88 xxx HR Sharing from Private Sector HR Success Stories in Public Sector กรณ ต วอย าง การบร หารทร พยากรบ คคล กรณ ต วอย าง : บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จำก ด (มหาชน) แบบอย างความสำเร จท ด ด านระบบประเม นผลการปฏ

More information