แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก

2 ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต ให ม ความส ขท งทางร างกาย จ ตใจ อารมณ และส งคม เพ อเป นรากฐานท ส าค ญย งในการเสร มสร างส งคมไทยให เข มแข ง ต งแต ครอบคร ว ช มชน และส งคม โดยม แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 1 ( ) ซ งเป นแผนแม บท ในการพ ฒนาน นทนาการชาต เป นแนวทางในการด าเน นงาน บ ดน การด าเน นงานได ส นส ดระยะเวลา ท ก าหนดแล ว ด งน น กรมพลศ กษา จ งได จ ดท า แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ข น เพ อใช เป นกรอบในการ ก าหนดแนวทางพ ฒนาน นทนาการของชาต ให ด าเน นเป นไป ในท ศทางเด ยวก นท งประเทศ โดยให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) เป นแผน แม บทระด บชาต ท ม แผนย ทธศาสตร สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บ ท 11 (พ.ศ ) ซ งม งหว งให ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ขด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ได ก าหนดสาระส าค ญของแผนฯ 4 ย ทธศาสตร ค อ ย ทธศาสตร ท 1 การ ส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าและจ ดบร การน นทนาการ ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบและกลไก การบร หารจ ดการน นทนาการ และ ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย นด วยน นทนาการ กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ขอขอบค ณ ศาสตราจารย จร นทร ธาน ร ตน รองศาสตราจารย ดร.ร ชน ขว ญบ ญจ น และ ดร.สมชาย ประเสร ฐศ ร พ นธ ท ปร กษา โครงการ ผ ทรงค ณว ฒ คณะท างาน และผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย ตลอดจนหน วยงานต าง ๆ ท ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ให ส าเร จล ล วงไปด วยด และหว งเป นอย างย งว าหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน จะน าแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ไปส การปฏ บ ต อย างเป น ร ปธรรมต อไป กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทท 1 สถานการณ และแนวโน มของน นทนาการ 1 บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมท ม ผลกระทบต อการพ ฒนาน นทนาการ 3 บทท 3 สาระส าค ญของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 7 (พ.ศ ) ว ส ยท ศน พ นธก จ รายละเอ ยดย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 9 ย ทธศาสตร ท 1 การส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร 9 ความเข าใจ เร องการใช เวลาว างให เป นประโยชน และ ประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าบร การน นทนาการ และจ ดบร การน นทนาการ 11 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนากลไกและระบบการบร หารจ ดการน นทนาการ 13 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร มอน ร กษ ทร พยากร ธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม อย างย งย นด วยน นทนาการ 14 บทท 4 การแปลงแผนส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล 17 บทท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ 19 ภาคผนวก 21 - ค าจ าก ดความ 22

4 บทท 1 สถานการณ และแนวโน มของน นทนาการ สภาพแวดล อมของส งคมในโลกย คป จจ บ นโดยเฉพาะอ ทธ พลของกระแสท นน ยมท าให ผ คนแสวงหาความส ขจากว ตถ มากข น ก อให เก ดการแก งแย งช งด ท งด านอาช พการงาน เศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ส งคมโลกม แนวโน มแย งช งทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด ม การแข งข นส ง ประกอบก บ สภาพแวดล อมในป จจ บ นถ กท าลายอย างต อเน อง ส งต างๆเหล าน ล วนม ผลกระทบต อค ณภาพช ว ต ของบ คคลท าให เก ดความเคร ยด เก ดโรคภ ยไข เจ บและก อให เก ดป ญหาส งคมร นแรงมากข น ค ณภาพช ว ตของบ คคลเก ดจากการด ารงช ว ตอย างม ความส ข ซ งประกอบด วย ความส ข ท งทางกาย และทางจ ต ด งค ากล าวท ว า จ ตใจท สดใสย อมอย ในร างกายท สมบ รณ ด งน น การร กษา สมด ลท งทางด านร างกายและจ ตใจจ งเป นส งจ าเป น การใช เวลาว างให เป นประโยชน ด วยน นทนาการจะช วยร กษาสมด ลท าให บ คคล สามารถม ค ณภาพช ว ตท ด ได เน องจากน นทนาการเป นกลไกท ส าค ญของช ว ต เป นก จกรรมท กระท าใน ยามว างด วยความสม ครใจ เก ดจากแรงจ งใจภายในท าให เก ดความพ งพอใจในช ว ต ก อให เก ดประโยชน ต อตนเอง ส งคม และประเทศชาต สภาวการณ ของโลกในป จจ บ นให ความส าค ญก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน เพ อให ม ภ ม ค มก นส าหร บสถานการณ และภาวะแวดล อมซ งม ความเปล ยนแปลงเป นอย างมาก ร ฐบาลได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาคนเช นเด ยวก น ด งจะเห นได จากแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ ซ งให ความส าค ญเร องคนเป นศ นย กลาง การพ ฒนา โดยย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอด สมด ลระหว างส งคม เศรษฐก จ การเม อง และส งแวดล อมโดยม งหว งท จะเห นส งคมไทยอย ร วมก นอย างม ความส ขด วยความเสมอภาค ด วยเหต น ร ฐบาลจ งได มอบหมายให กระทรวง การท องเท ยวและก ฬา จ ดท าแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บ ท 2 พ.ศ โดยม งหว งให น นทนาการเป นเคร องม อในการพ ฒนาคน ส งคมและ ประเทศชาต อย างย งย น นโยบายของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 1. น นทนาการเป นย ทธศาสตร ท ส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพของคน โดยพ ฒนา ท งทางด านร างกาย จ ตใจและจ ตว ญญาณ ท าให เป นคนท สมบ รณ นอกจากน น นทนาการย งสร าง ส มพ นธภาพของคนในช มชน ท าให เก ดความสมานฉ นท ม ความเข มแข งทางว ฒนธรรม เสร มสร าง ความเข มแข งของช มชน และเคร อข ายช มชน ให เช อมโยงก บการพ ฒนาชนบท และเม องให เก ดความ น าอย ม ความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภ ย ม ระเบ ยบว น ย

5 น นทนาการเป นเคร องม อในการสร างฐานรากของส งคม สร างความปรองดอง ในชาต เป นส งคมแห งค ณธรรม จร ยธรรม โดยม งเน นการพ ฒนาคน ครอบคร ว ช มชน และส งคม รวมไปถ งกล มพ เศษต างๆ เช น กล มด อยโอกาส กล มคนพ การ กล มผ ส งอาย กล มผ ต องข ง กล มคนอาศ ย ตามเขตชายแดน กล มชาวเขา กล มเด กเร ร อน กล มช มชนแออ ด กล มคนต างด าว เป นต น ให เป นแกน หล กของส งคมไทยและท าให ประชาชนเก ดความตระหน กในการใช ก จกรรมน นทนาการอย างย งย นเพ อ เป นกลไกการพ ฒนาส งคมและพ ฒนาชาต 3. ผลพลอยได จากการด าเน นการน นทนาการอย างม ประส ทธ ภาพจะเสร มสร าง เศรษฐก จฐานราก โดยการสร างผล ตภ ณฑ และบร การทางด านน นทนาการท ม การพ ฒนาร ปแบบให สอดคล องก บความต องการของคนในแต ละกล มเป าหมาย ม การจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อใช ใน การพ ฒนาทร พยากรมน ษย อ นเป นป จจ ยส าค ญในด านการบร หารจ ดการเพ อสร างประส ทธ ภาพ ในการประกอบธ รก จของผ ประกอบการและผ ร บจ างในสถานประกอบการ 4. เพ มประส ทธ ภาพของการบร หารหน วยงานน นทนาการท กระด บ สร างเคร อข าย น นทนาการ พร อมก บยกระด บข ดความสามารถ โดยปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพคน อ ปกรณ สถานท เทคโนโลย และการบร หารจ ดการท ด เพ อยกระด บน นทนาการให ม มาตรฐานส งข น และพ ฒนาข ดความสามารถในการบร หารจ ดการน นทนาการเพ อการพาณ ชย ให สามารถแข งข นได ใน ระด บนานาชาต 5. สร างน กน นทนาการอาช พ ให แพร หลายรวมถ งการสน บสน นให เก ดการเร ยน ในสถานศ กษาจนสามารถผล ตน กน นทนาการร นใหม ท ม พ นฐานความร และม ข ดความสามารถใน การว เคราะห การใช ประโยชน จากส งคมน นทนาการจนเป นพล งในการข บเคล อนส งคมของประเทศ ท กลมกล นก บกระแสน นทนาการย คใหม 6. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านน นทนาการ ได แก อ ปกรณ สถานท ส งอ านวย ความสะดวก ให ม ค ณภาพและมาตรฐานความปลอดภ ย เพ อรองร บการร วมม อของประชาคมอาเซ ยน ด านประชาส งคม และว ฒนธรรมอาเซ ยน 7. ส งเสร มประชาชนให ประกอบก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ตลอดจนส งเสร ม อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยให ด ารงอย ได อย างย งย น 8. สร างและพ ฒนามาตรฐานน นทนาการแห งชาต ได แก มาตรฐานด านบ คลากร ด านการบร หาร ด านอ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวก เป นต น

6 บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมท ม ผลกระทบต อการพ ฒนาน นทนาการ บ คลากร และเทคโนโลย ประเม นจากต วแปรภายใน ได แก ด านสถานท เคร องม ออ ปกรณ องค กร งบประมาณ และ ประเม นจากต วแปรภายนอก ได แก ด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง นโยบายของร ฐ ด านต างๆ 1. สถานการณ ของน นทนาการในภาพรวม 1.1 สภาพแวดล อมของส งคมโลกในย คป จจ บ น และแนวโน มในอนาคต เป นป จจ ย ส าค ญท ม ผลกระทบต อกระบวนการน นทนาการของไทย ได แก อ ทธ พลของกระแสท นน ยมท าให ขาดความร วมม อใน การสร างเสร มการน นทนาการ การใช เวลาว างอย างม ค ณค าด วยน นทนาการถ กมอง เป นจ ดท ไม ส าค ญแต กล บห นไป สนใจสร างแนวค ดและกระบวนท ศน ท เก ยวข องก บว ตถ ทางธ รก จเพ ยงอย างเด ยวตามแบบย คเศรษฐก จใหม ท าให เก ด เป นป ญหาส งคมท ร นแรงมากข น 1.2 ขาดการน าความค ดเก ยวก บน นทนาการของท กฝ ายในส งคมและท กม ต มา ส งเคราะห เช อมโยงเข าด วยก นอย างเป นระบบ เช น ทางด านช มชน ส งคม เศรษฐก จ การศ กษาความม นคงและสภาวะ แวดล อม 1.3 ก จกรรมน นทนาการอย ในว ถ ช ว ตของคนไทย แต ย งขาดความร ความเข าใจและเห น ค ณค าของน นทนาการอย างแท จร ง 1.4 ขาดความเสมอภาคของประชาชนท กกล มในการเข าถ งน นทนาการ ได แก เด ก และเยาวชน ประชาชน ผ ส งอาย ผ พ การ ฯลฯ 1.5 ป จจ ยพ นฐานทางน นทนาการ ได แก สถานท ส งอ านวยความสะดวก และการบร การม ค ณภาพต าและไม ได มาตรฐานด านความปลอดภ ย 1.6 ก จกรรมน นทนาการท ส งเสร มการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และศ ลปว ฒนธรรม ย งไม ต อเน อง 1.7 ม ความจ าเป นต องส งเสร มน นทนาการ เพ อการพาณ ชย ให ม ความสามารถแข งข น ก บนานาประเทศได โดยเฉพาะต องม การปร บต วเพ อรองร บมาตรฐานของประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ป ญหาและอ ปสรรคของน นทนาการ 2.1 หน วยงาน/องค กรท เก ยวก บน นทนาการย งกระจ ดกระจาย ท าให การบร หารจ ดการ เป นไปแบบแยกส วน อ กท งการบร หารจ ดการของร ฐในการส งเสร มน นทนาการเท าท ผ านมาย งขาดการจ ดการท ด ไม เป นระบบ ขาดการประสานงาน ไม ม การก าหนดแผนส งเสร มเพ อใช เป นกรอบท ศทางการด าเน นงานให เป นเอกภาพ รวมท งขาดการต ดตามและประเม นผลท เช อมโยงท งระบบเข าด วยก น

7 ขาดการจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบ และไม ม การปร บเปล ยนหร อแลกเปล ยน ข อม ลเก ยวก บน นทนาการให เหมาะสมก บสถานการณ น นทนาการเช งพ นฐานและเช งก าวหน าท พอเพ ยง ท นสม ย และสามารถน าไปใช ปฏ บ ต ได ด รวมไปถ งขาดการประชาส มพ นธ เช งร กท สามารถกระต นส งคม น นทนาการอย างเต มท 2.3 ขาดความต อเน องในการพ ฒนาความเป นม ออาช พของบ คลากรทางน นทนาการ เช น แผนงานต างๆ ในการให ความร ท สอดร บก บการเปล ยนแปลงในระด บสากล ข อจ าก ดในอาช พ สายงานน นทนาการต างๆ รวมถ งขอบข ายงานความร บผ ดชอบ ความก าวหน า ความเสมอภาคทางการ เต บโตในอาช พ และความโปร งใสทางธ รก จ 2.4 การผล ตน กน นทนาการท ม ประส ทธ ภาพย งอย ในระด บต า เน องจากภาคร ฐขาด ความสนใจ แต ภาคประชาชนโดยท วไปม แนวโน มสนใจน นทนาการแบบถ กต องมากข นแต ไม ได ร บการ ตอบสนอง ส งผลให น นทนาการไม สามารถก าวไปส ระด บท ส งกว าได 2.5 ด านแหล งเง นท น งบประมาณสน บสน นม ข อจ าก ดจนไม สามารถน าไปจ ดระบบ การบร หารจ ดการด านน นทนาการอย างกว างขวางท วประเทศได โดยเฉพาะป ญหาการใช งบประมาณ ไปส โครงการท ไม ก อให เก ดประโยชน ต อช มชนอย างแท จร งม ค อนข างมาก จ ดแข ง 1. น นทนาการเป นก จกรรมท ม ค ณค าและม ความส าค ญต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ของประชาชนให เป นผ ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด 2. เป นการปล กจ ตส าน กและค าน ยมทางว ฒนธรรมของชาต สร างความภาคภ ม ใจ จนเก ดเป นอ ตล กษณ ของชนในชาต 3. สามารถน าไปสร างอาช พและน ารายได มาส ครอบคร ว ซ งเป นการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศอ กทางหน ง 4. ส งคมไทยอย ก บว ฒนธรรมท ม น นทนาการในช ว ตประจ าว น และม การอน ร กษ ตลอดจน การส บทอดแก คนร นหล ง 5. ก จกรรมน นทนาการล วนม ค ณค า และเป นส วนท สร างส งคมไทยให น าอย 6. ภาษา ท องถ น ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของประเทศไทยแข งแกร ง และม การอน ร กษ ส บทอดก นมาโดยตลอด 7. ทร พยากรในประเทศไทยซ งเป นแหล งน นทนาการม จ านวนมาก

8 จ ดอ อน ผ น าท องถ นและประชาชนย งขาดความร ความเข าใจ และไม เห นค ณค าของน นทนาการอย าง แท จร ง 2. ประชาชนย งขาดความร ความเข าใจ และไม เห นค ณค าของการร กษาส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม 3. เด กและเยาวชนใช เวลาไปก บการเร ยนหน งส อมากเก นไป ท าให ขาดความสนใจ ในเร อง น นทนาการในช ว ตประจ าว น 4. ขาดความเสมอภาคของประชาชนท กกล มในการเข าถ งน นทนาการ ได แก กล มผ ส งอาย กล มผ พ การ เป นต น 5. ป จจ ยพ นฐานของน นทนาการ ได แก สถานท ส งอ านวยความสะดวก การบร การ ย งไม ได ค ณภาพและมาตรฐาน 6. การบร หารจ ดการด านน นทนาการม ความซ าซ อนไม เป นระบบเท าท ควร 7. การบ รณาการการท างานในส วนของกระทรวงและหน วยงานต างๆ ย งไม ส มพ นธ ก น ท าให ขาด พล งในการข บเคล อนแผนฯ 8. หน วยงานต างๆ ไม เข าใจบทบาทของน นทนาการอย างแท จร งจ งท าให การด าเน นงาน ไม บรรล ว ตถ ประสงค ของแผนน นทนาการแห งชาต 9. บ คลากรท ท าหน าท ในการข บเคล อนแผนน นทนาการย งไม เข มแข งมากพอ ท จะ ข บเคล อนไปส การปฏ บ ต ได 10. บ คลากรด านน นทนาการย งไม ได มาตรฐานในระด บสากล 11. ขาดการด แลมาตรฐานผ น าน นทนาการในประเทศไทย ต าแหน งงานท รองร บบ ณฑ ต ท ส าเร จการศ กษาสาขาน นทนาการม น อย 12. ย งม การท าลายทร พยากรธรรมชาต อย างต อเน องและขาดการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม อย างจร งจ ง 13. ขาดการน าทร พยากรท ม อย ในประเทศจ านวนมากมาบร หารจ ดการ ขาดองค ความร ท จะสร างส งท ม อย ให เก ดประโยชน อย างแท จร ง โอกาส 1. หน วยงานและองค กรในระด บชาต หลายแห งพร อมท จะให ความร วมม อ 2. บ คลากรน นทนาการม อย ในท กหน วยงานของประเทศ สามารถรวมต วก นพ ฒนา งานด าน น นทนาการได 3. กระแสการร กษ ส ขภาพของประชาชนค อนข างส งมาก 4. ภาคร ฐสน บสน นงบประมาณ ม นโยบายให การสน บสน นน นทนาการ ก ฬาและ การท องเท ยว อย างต อเน อง

9 เทคโนโลย ท ท นสม ยท าให ประชาชนสามารถร บร ข าวสารก จกรรมด านน นทนาการ ก ฬาและการ ท องเท ยวได อย างกว างขวางจากส อต างๆ 6. ประชาชนม ความเช อว าก จกรรมน นทนาการจะท าให คนม ช ว ตท เป นส ข 7. ม หน วยงานและสถานศ กษาให ความร วมม อและสน บสน นการพ ฒนาด านน นทนาการ 8. พ นฐานคนไทยม ใจร กความสน กสนานร นเร ง และม ประเพณ ว ฒนธรรมด านน นทนาการ หลากหลาย 9. ม การประสานความร วมม อจากองค กรต างๆ สามารถใช เป นก าล งในการข บเคล อนแผน น นทนาการไปส ความส าเร จได 10. นโยบายด านส งคมของร ฐบาลม การส งเสร มก จกรรมน นทนาการช ดเจน 11. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ให ความส าค ญก บการน นทนาการ 12. การก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป นโอกาสในการพ ฒนาบ คลากรทางน นทนาการ 13. ม ก จกรรมอาสาสม ครหลากหลาย ซ งเป นส วนหน งของก จกรรมน นทนาการ 14. ม สวนสาธารณะ/สวนส ขภาพส าหร บการส งเสร มก จกรรมน นทนาการท วประเทศ 15. ประเทศไทยม ป จจ ยท จะสน บสน นก จกรรมด านน นทนาการอย างมากมายมหาศาล อ ปสรรคภายนอกท เป นภ ยค กคามต อการพ ฒนา 1. สถานศ กษา หน วยงานภาคร ฐ รวมท งภาคเอกชนย งไม ให ความส าค ญต อก จกรรมน นทนาการ เท าท ควร 2. เทคโนโลย การส อสารม ส วนโน มน าวให เด ก เยาวชน ไปในทางเส อม โดยเฉพาะ ด านศ ลธรรม เศรษฐก จ การเม องและส งแวดล อม 3. ระบบท นน ยมท าให คนเข าใจว าความส ขของคนข นอย ก บว ตถ และทร พย ส น 4. คนในชาต ย งไม ตระหน กและเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และใช อย างไม ค มค า 5. กระแสโลกาภ ว ตน ของว ฒนธรรมข ามชาต ท าให คนไทยเก ดกระแสความน ยม และท าตาม อย าง 6. สภาพแวดล อม และภาวะเศรษฐก จ ส งคมม การแข งข นในการประกอบอาช พส งมาก ท าให คน ไทยไม ม เวลาสนใจในเร องน นทนาการ 7. ประเทศต างๆให ความส าค ญและพ ฒนาก จการน นทนาการอย างเข มแข งเพราะเป นแหล งรายได ซ งเป นค แข งส าค ญของไทย 8. กระแสท นน ยมก อให เก ดความโลภ ส งคมม แต การแก งแย งช งด 9. ภาวะโลกร อน/ภ ม อากาศเปล ยนแปลง ท าให ธรรมชาต และส งแวดล อมถ กท าลาย 10. การแพร ระบาดเร องยาเสพต ด การม วส มทางเพศและการเล นเกมคอมพ วเตอร ก อให เก ดป ญหา ส งคม เยาวชนเป นกล มเส ยงต ออาชญากรรม เน องจากใช เวลาว างไม เหมาะสม

10 บทท 3 สาระส าค ญของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ว ส ยท ศน พ นธก จ น นทนาการสร างค ณภาพช ว ต ส งคมเป นส ข ส งแวดล อมงดงาม โดยม งส มาตรฐานสากล 1. เผยแพร ความร ความเข าใจให ประชาชนตระหน กและเห นค ณค าของน นทนาการ 2. ส งเสร มให เด ก เยาวชน และประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษ และผ ด อยโอกาส ได แก ผ พ การ และผ ส งอาย ม โอกาสเข าถ งก จกรรมน นทนาการโดยเสมอภาค เป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต 3. พ ฒนาศ กยภาพและข ดความสามารถของบ คลากรน นทนาการท งภาคร ฐ และภาคเอกชน ส ระด บมาตรฐานสากล 4. พ ฒนา อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกทางน นทนาการให ม มาตรฐาน ด าน ความปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพในการให บร การ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กรด านน นทนาการให ม ประส ทธ ภาพ 6. ส งเสร มการจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อมและส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ อย างย งย น ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ประชาชนม ความร ความเข าใจและตระหน กถ งค ณค าของน นทนาการ และการใช เวลาว างให เป นประโยชน 2. เพ อส งเสร มให ประชาชนท กกล มรวมท งบ คคลกล มพ เศษ ผ ด อยโอกาส ได แก ผ พ การ และผ ส งอาย ประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต และ พ ฒนาส งคม 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรน นทนาการท งภาคร ฐและภาคเอกชนให ม ความร ความสามารถส ระด บ มาตรฐานสากล 4. เพ อพ ฒนาอ ปกรณ สถานท ส งอ านวยความสะดวกทางน นทนาการ และส งแวดล อมให ม มาตรฐานด านความปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพในการให บร การ 5. เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการน นทนาการให ม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะน นทนาการ เพ อการพาณ ชย 6. เพ อส งเสร มให ประชาชนประกอบก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อม และส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ อย างย งย น

11 เป าหมาย ประชาชนท กเพศท กว ย รวมท งบ คคลกล มพ เศษ ผ ด อยโอกาส โดยเฉพาะอย างย ง เยาวชนกล มเส ยง ผ พ การและผ ส งอาย ม ความร ความเข าใจ เห นค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน ด วย น นทนาการและประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต โดยม เป าหมาย ร อยละ 80 ในป พ.ศ เด กและเยาวชนร อยละ 80 ม ความร ความเข าใจ และม เจตคต ท ด ต อน นทนาการ รวมท งประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ า เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต 3. สถานศ กษาร อยละ 80 และองค กรปกครองส วนท องถ น ร อยละ 80 จ ดให ม การ จ ดการเร ยนร เร องการใช เวลาว างและน นทนาการ รวมท งจ ดให ม ก จกรรมน นทนาการในช ว ตประจ าว นแก เด ก เยาวชน และประชาชน 4. บ คลากรน นทนาการ ได แก ผ น าน นทนาการและน กน นทนาการอาช พ ได ร บการ พ ฒนาความร อย างต อเน อง และม การผล ตบ ณฑ ตสาขาน นทนาการเพ มข น 5. ม การด าเน นการก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อมและส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ อย างต อเน อง 6. ม มาตรฐานและต วช ว ดด านความปลอดภ ยของอ ปกรณ สถานท และส งอ านวย ความสะดวกเก ยวก บน นทนาการและม การตรวจสอบร บรองมาตรฐานอย างเป นระบบ 7. ม การบร หารจ ดการน นทนาการอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งให ม องค กรตรวจสอบ ต ดตาม 7.1 ม คณะกรรมการก าก บนโยบายและต ดตามการด าเน นงาน 3 ระด บ ได แก คณะกรรมการระด บชาต คณะกรรมการระด บกระทรวงและคณะกรรมการระด บท องถ น ม องค กรหล กท า หน าท ร บผ ดชอบ ก าก บด แล และประสานงานการด าเน นงานน นทนาการของประเทศ 7.2 ม โครงสร างการบร หารงานน นทนาการช ดเจน หน วยงานท งภาคร ฐ และภาคเอกชน ม ส วนร วมในการพ ฒนาน นทนาการและสน บสน นน นทนาการเพ อการพาณ ชย 7.3 ม ศ นย น นทนาการด าเน นการอย างม ประส ทธ ภาพในท กต าบลและม องค กรเคร อข าย เช อมโยงประสานงานระหว างหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น 7.4 ม ศ นย ข อม ลเผยแพร ด านน นทนาการ สามารถเช อมโยงข อม ลน นทนาการได ต งแต ระด บ ท องถ นจนถ งระด บนานาชาต 7.5 ม กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท เหมาะสมเอ อต อการด าเน นการ ด านน นทนาการ 7.6 ม ผลงานการศ กษา ว จ ย ค นหา และพ ฒนานว ตกรรมด านน นทนาการ ท งระด บประเทศและระด บนานาชาต

12 ม การประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ท งในระยะกลางแผนฯ และปลายแผนฯ รวมท งม การน าผลการประเม นมา ปร บปร ง และพ ฒนา รายละเอ ยดย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท 1 การส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ า จนเป นว ถ ช ว ต น นทนาการ ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าและการจ ดบร การ ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาการบร หารจ ดการน นทนาการ ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย นด วยน นทนาการ ย ทธศาสตร ท 1 การส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาเด ก เยาวชน ประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษ และผ ด อยโอกาส ให ม ความร ความเข าใจ และตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน ตลอดจนเข าร วมก จกรรม น นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ผลผล ต 1. เด ก เยาวชน และประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษและผ ด อยโอกาส โดยเฉพาะอย างย ง เยาวชนกล มเส ยง ผ พ การและผ ส งอาย ได พ ฒนาค ณภาพช ว ตด วยการประกอบก จกรรม น นทนาการตามความถน ดและความสนใจของตนเองเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต 2. สถานศ กษาท กระด บต งแต ระด บก อนว ยเร ยน ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษาจ ดให ม การจ ดการเร ยนร เร องการศ กษาการใช เวลาว างและน นทนาการ โดยม การบ รณาการการ เร ยนร และจ ดก จกรรมน นทนาการอย างหลากหลายและต อเน อง 3. คร ผ น า และอาสาสม ครน นทนาการในสถานศ กษาและในช มชนได ร บการพ ฒนา ความร อย างต อเน อง

13 สถานศ กษาและช มชนจ ดหา พ ฒนาแหล งน นทนาการ โดยม อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกท ได มาตรฐานและม ความปลอดภ ย 5. ม การจ ดต งศ นย น นทนาการต งแต ระด บช มชนจนถ งระด บประเทศ ท าหน าท บร การ และจ ดก จกรรมน นทนาการ รวมท งก จกรรมเก ยวก บการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมไทย โดยประชาชนม ส วนร วมในการด าเน นงานตามความสนใจและศ กยภาพของช มชน ต วช ว ด 1. เด ก เยาวชน และประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษและผ ด อยโอกาส ร อยละ 80 ม ความร เจตคต และประกอบก จกรรมน นทนาการตามความถน ดและความสนใจ เป น ประจ า 2. สถานศ กษาท กระด บและองค กรบร หารส วนท องถ นร อยละ 80 ม การเร ยนร และจ ดก จกรรมน นทนาการอย างหลากหลายท วถ งและต อเน อง 3. คร ผ น า และอาสาสม ครน นทนาการได ร บการพ ฒนาเพ มข น เพ อท าหน าท เป นผ สอน ผ น า และจ ดก จกรรมน นทนาการในสถานศ กษาและช มชน 4. สถานศ กษาและช มชนร อยละ 80 จ ดหาแหล งน นทนาการ ม อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกทางน นทนาการท ได มาตรฐานและม ความปลอดภ ย 5. ม ศ นย น นทนาการในระด บต าบลไม น อยกว าร อยละ 80 ท าหน าท ให บร การ ประชาชน และจ ดก จกรรมน นทนาการ รวมท งก จกรรมเก ยวก บการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยอย างต อเน องตามความสนใจและศ กยภาพของช มชน กลย ทธ 1. ส งเสร มน กเร ยน น กศ กษาในสถานศ กษาให ม ความร ความเข าใจและเห นค ณค า ของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต โดย 1.1 จ ดน นทนาการในสถาบ นการศ กษาโดยบ รณาการการเร ยนร และการจ ด ก จกรรมน นทนาการในสถานศ กษาท งในระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษา 1.2 อบรมคร ผ น า และอาสาสม ครเพ อเป นผ น าและผ ให บร การน นทนาการ ในสถานศ กษา 1.3 จ ดต งชมรมก จกรรมน นทนาการในสถานศ กษาท กระด บ 1.4 พ ฒนาและปร บปร งมาตรฐาน อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวก ทางน นทนาการท ม ความปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพการใช งานในสถานศ กษาท กระด บ

14 ส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนในช มชนให ม ความร ความเข าใจ เห นค ณค า ของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และเข าร วมก จกรรมน นทนาการตามความถน ดและความสนใจ โดย 2.1 สร างกระแสความน ยมน นทนาการให ก บเด ก เยาวชน และประชาชน ในช มชน โดยการจ ดต งชมรมตามความสนใจและศ กยภาพของกล มประชาชน 2.2 เผยแพร ความร ความเข าใจเร องการใช เวลาว างให เป นประโยชน และ น นทนาการ เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต 2.3 อบรมผ น า อาสาสม ครน นทนาการและผ ให บร การน นทนาการในช มชน และหน วยงานต าง ๆ 2.4 จ ดต งศ นย น นทนาการส าหร บช มชนและจ ดก จกรรมน นทนาการ อย าง ต อเน องตามความสนใจและศ กยภาพของแต ละท องถ น 2.5 จ ดก จกรรมน นทนาการส าหร บบ คคลกล มพ เศษ และผ ด อยโอกาส ตาม ความสามารถ ความถน ดและความสนใจ 2.6 จ ดให ม ก จกรรมบ าบ ดร กษาโรคด วยน นทนาการในโรงพยาบาล 2.7 สน บสน นให ม การจ ดต งศ นย หร อชมรมน นทนาการและม การจ ดก จกรรม น นทนาการในท กหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน 2.8 จ ดก จกรรมน นทนาการส าหร บผ ส งอาย ผ พ การ และเยาวชนกล มเส ยง ต างๆ 2.9 จ ดก จกรรมน นทนาการเพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมท งใน ระด บประเทศ และระด บนานาชาต 2.10 จ ดให ม การประกวดและยกย องเช ดช เก ยรต ช มชนน นทนาการด เด น เพ อกระต นความสนใจของประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าและการจ ดบร การน นทนาการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาผ น าน นทนาการในโรงเร ยน ช มชน และองค กรระด บประเทศ ให ม ศ กยภาพสามารถข บเคล อนน นทนาการจากระด บช มชนส ระด บนานาชาต 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรน นทนาการให ม ศ กยภาพและข ดความสามารถ ในการจ ดบร การน นทนาการระด บมาตรฐานสากล 3. เพ อส งเสร มการผล ตบ คลากรน นทนาการอาช พ ให ม มาตรฐานระด บนานาชาต สามารถรองร บการร วมม อก บประชาคมอาเซ ยนทางด านประชาส งคมและว ฒนธรรมได

15 ผลผล ต ผ น าน นทนาการในระด บโรงเร ยนและช มชนได ร บการอบรมและพ ฒนา อย างต อเน อง 3. บ คลากรน นทนาการได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและข ดความสามารถในการบร หาร จ ดการส ระด บมาตรฐาน 4. ม การร บรองมาตรฐานบ คลากรน นทนาการอาช พโดยการออกใบประกอบว ชาช พ น นทนาการ 5. ม จ านวนบ คลากรน นทนาการอาช พเพ มข น และได ร บใบประกอบว ชาช พ น นทนาการ ต วช ว ด 1. บ คลากรน นทนาการได ร บการพ ฒนาการเป นผ น าน นทนาการและการจ ดบร การน นทนาการ อย างต อเน อง 2. บ คลากรน นทนาการอาช พม จ านวนเพ มข นและม โอกาสในการประกอบอาช พน นทนาการ ตามความสามารถ 3. ม การจ ดต งองค กรร บรองมาตรฐานว ชาช พน นทนาการ กลย ทธ 1. การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าน นทนาการและจ ดบร การน นทนาการ ให ม ค ณภาพและมาตรฐาน โดย 1.1 จ ดอบรมผ น า และผ ให บร การน นทนาการ 1.2 ร วมม อก บสถาบ นการศ กษา เพ อผล ตบ คลากรน นทนาการอาช พในท กสาขา ได แก สาขา น นทนาการเพ อส งเสร มส ขภาพ สาขาน นทนาการเพ อบ าบ ดร กษา สาขาน นทนาการเพ อการท องเท ยว สาขา น นทนาการส าหร บผ ส งอาย เป นต น 1.3 จ ดท าหล กส ตรการอบรมเพ อผล ตน กน นทนาการอาช พเฉพาะทาง ได แก สาขาน นทนาการ เพ อการพาณ ชย น นทนาการเพ อการส งเสร มส ขภาพ น นทนาการเพ อการบ าบ ดร กษา เป นต น 1. การจ ดท ามาตรฐานว ชาช พน นทนาการ โดย 2.1 จ ดท ามาตรฐานว ชาช พน นทนาการในสาขาต างๆ 2.2 จ ดต งหน วยงาน องค กรว ชาช พน นทนาการ โดยเฉพาะภาคร ฐเพ อด าเน นการให ม มาตรฐาน ว ชาช พน นทนาการ 2.3 จ ดต งสมาคมว ชาช พน นทนาการ

16 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบและกลไกการบร หารจ ดการน นทนาการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบและกลไกการบร หารจ ดการองค กรด านน นทนาการให เป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ ผลผล ต องค กรท ท าหน าท เก ยวข องด านน นทนาการและสถานประกอบการน นทนาการ เพ อการ พาณ ชย ม ระบบและกลไกบร หารจ ดการองค กรได อย างเป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ เพ อการรองร บการ ร วมม อของประชาคมอาเซ ยนด านประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยน ต วช ว ด 1. ศ นย น นทนาการในสถานศ กษาและช มชนร อยละ 80 ม ระบบและกลไก การบร หารงาน ได อย างเป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ 2. สถานประกอบการน นทนาการเพ อการพาณ ชย ม มาตรฐานสามารถแข งข น ก บประเทศอาเซ ยนได 3. ม ศ นย ข อม ลเผยแพร ก จการน นทนาการ ม ระบบสารสนเทศ และการประชาส มพ นธ เช อมโยงเคร อข ายท วประเทศรวมท งนานาประเทศ 4. ม การปร บปร ง กฎหมาย ข อบ งค บให เหมาะสมต อการด าเน นการ ด านน นทนาการ 5. ม ผลการศ กษา ว จ ย ค นหาและพ ฒนานว ตกรรมด านน นทนาการ ในระด บประเทศ และระด บนานาชาต กลย ทธ 1. พ ฒนาการบร หารจ ดการน นทนาการขององค กรภาคร ฐและเอกชน โดย 1.1 สร างระบบและกลไก การบร หารงานเคร อข ายชมรมและศ นย น นทนาการ ท กระด บ ต งแต ระด บช มชน จนถ งระด บประเทศและระด บนานาชาต 1.2 จ ดท าเกณฑ มาตรฐานองค กรน นทนาการ ท งภาคร ฐและเอกชน 1.3 จ ดต งศ นย ส งเสร มน นทนาการเพ อการพาณ ชย เพ อรองร บการร วมม อ ของประชาคมอาเซ ยน 2. พ ฒนาระบบข อม ล ระบบสารสนเทศและการประชาส มพ นธ 2.1 พ ฒนาระบบฐานข อม ลและการใช เทคโนโลย สารสนเทศให สมบ รณ เพ อการส งเสร มน นทนาการท กสาขา โดยเฉพาะน นทนาการเพ อการพาณ ชย

17 สร างและปร บปร ง ศ นย ข อม ลและการประชาส มพ นธ น นทนาการ ให เช อมโยงจากช มชนส ท องถ น ประเทศ และนานาชาต 3. ปร บปร ง กฎหมาย ข อบ งค บ ให เอ อต อการด าเน นการด านน นทนาการ โดย 3.1 ปร บปร งกฎหมายข อบ งค บให เหมาะสมต อการด าเน นงานด านน นทนาการ 3.2 ประสานความร วมม อระหว างหน วยงานท เก ยวข องเพ อปร บปร งกฎหมาย ข อบ งค บ เก ยวก บการพ ฒนา ร กษาส งแวดล อมและศ ลปว ฒนธรรม 4. ศ กษา ว จ ย ค นหา และพ ฒนานว ตกรรมด านน นทนาการระด บประเทศ และระด บนานาชาต โดย 4.1 สน บสน นและจ ดหาท นเพ อศ กษา ว จ ย ค นหา และพ ฒนานว ตกรรม ด านน นทนาการระด บประเทศและระด บนานาชาต 4.2 ประสานความร วมม อก บส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ในการจ ดท าแผนว จ ย ด านน นทนาการ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรม ท งในระด บประเทศและ ระด บนานาชาต ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย น ด วยน นทนาการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มให เด ก เยาวชนและประชาชนร วมก นประกอบก จกรรมน นทนาการ เพ อพ ฒนา ส งเสร มและอน ร กษ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย น 2. เพ อจ ดหา ปร บปร ง พ ฒนาส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต อ ปกรณ สถานท และส ง อ านวยความสะดวกให ม ประส ทธ ภาพและความปลอดภ ยในการจ ดการและการให บร การน นทนาการ ผลผล ต 1. เด ก เยาวชน ประชาชนม ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของแหล งธรรมชาต เห น ความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อมและศ ลปว ฒนธรรมไทย 2. เด ก เยาวชน ประชาชน ประกอบก จกรรมน นทนาการโดยเข าร วมในการด แล การอน ร กษ ทะน บ าร ง ร กษา ฟ นฟ แหล งธรรมชาต ต างๆและศ ลปว ฒนธรรมอย างจร งจ งต อเน อง 3. ม การจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ในแต ละท องถ นอย างต อเน อง 4. อ ปกรณ สถานท ส งอ านวยความสะดวก และส งแวดล อมด านน นทนาการได ร บ การปร บปร ง และพ ฒนาอย างต อเน องและเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานความปลอดภ ย

18 ต วช ว ด เด ก เยาวชน ประชาชน ร อยละ 80 ม ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค า ของ ศ ลปว ฒนธรรม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และช วยก นทะน บ าร งไว ให ย งย น 2. หน วยงานราชการ สถาบ นการศ กษา ช มชนและองค กรปกครองส วนท องถ น ให ความส าค ญ และสน บสน นก จกรรมน นทนาการท ส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมและ พ ฒนาส งแวดล อมอย างต อเน อง 3. เด ก เยาวชน ประชาชนเข าร วมก จกรรมน นทนาการของกล มชมรมในการเฝ าระว งการ ท าลายทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท วท กท องถ น 4. ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ไทยได ร บการพ ฒนา อน ร กษ และส งเสร มอย างต อเน อง 5. อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกเก ยวก บน นทนาการได ร บ การ ปร บปร งพ ฒนา และได ร บการตรวจสอบมาตรฐานอย างเป นระบบ กลย ทธ 1. ส งเสร มเด ก เยาวชนและประชาชน ให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ความส าค ญและ ค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อมและตระหน กร ถ งภ ยอ นเก ดจากการท าลาย ธรรมชาต และส งแวดล อม โดย 1.1 การส งเสร มให ม การจ ดการการเร ยนร เร องความส าค ญและค ณค าของส งแวดล อม รวมท งธรรมชาต ศ กษา ม การเข าร วมในก จกรรมท สน บสน นการด แลทะน บ าร งและพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม ท งในร ปแบบอาสาสม ครและการเข าร วมเป นสมาช กในชมรม ท เก ยวก บธรรมชาต และ ส งแวดล อม 1.2 อบรมคร อาสาสม คร และผ น าช มชนหร อท องถ นเพ อสน บสน นก จกรรม น นทนาการ ท เป นการเผยแพร ความร เก ยวก บการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมและการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น 1.3 เผยแพร ข าวสารความร ท เป นประโยชน ต อการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม การ ร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตลอดจนเผยแพร ความร ความเข าใจในอ นตรายอ นเก ดจากการ ท าลายธรรมชาต และสภาพแวดล อมท งในระด บช มชน ท องถ นและประเทศ 2. ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อการส งเสร มและการพ ฒนา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดย 2.1 จ ดหาพ นท ของช มชนเพ อพ ฒนาให เป นแหล งเร ยนร และแหล งน นทนาการ ของ ช มชน ท องถ น รวมท งเป นแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ ท ถาวร 2.2 จ ดก จกรรมปล กต นไม ในว นส าค ญต างๆ อาท เช น ว นเข าพรรษา ว นเฉล มพระ ชนมพรรษาหร อว นต นไม แห งชาต เป นต น

19 ส งเสร มสน บสน นการเร ยนร เพ อความเข าใจในความส าค ญ เห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต ได แก ป าต นไม ต นน าล าธาร 3. พ ฒนามาตรฐาน ความปลอดภ ยและประส ทธ ภาพของอ ปกรณ สถานท ส งอ านวย ความสะดวกและส งแวดล อมเก ยวก บน นทนาการ โดย 3.1 ม การอบรมให ความร แก บ คลากรผ ให บร การน นทนาการเก ยวก บการ ด แล ร กษา และจ ดด าเน นการเก ยวก บว สด อ ปกรณ ให ท นสม ยอย เสมอ โดยใช เทคโนโลย ใหม มาเป นป จจ ย ช วยเหล อ 3.2 ตรวจสอบความปลอดภ ย ศ กยภาพการท างานพร อมท งม การทะน บ าร ง และปร บปร งมาตรฐาน ของอ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกเพ อความปลอดภ ย ในการบร การน นทนาการ 3.3 ส งเสร มการศ กษาว จ ยเพ อการออกแบบและจ ดท ามาตรฐานด าน ความ ปลอดภ ยของอ ปกรณ สถานท ด านน นทนาการ 4. ส งเสร มก จกรรมการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย โดย 4.1 เผยแพร ความร และแลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมของช มชนและของ นานาประเทศ 4.2 จ ดก จกรรมน นทนาการเพ อการอน ร กษ และการส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยในภ ม ภาคและท องถ น

20 บทท 4 การแปลงแผนส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล การแปลงแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ส การปฏ บ ต จ าเป นต องให ความส าค ญต อการบร หารจ ดการเพ อให เก ดการประสานงาน ความร วมม อ ในการแปลง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การจ ดท าแผนงานและโครงการได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งม การพ ฒนา ระบบข อม ล และการต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผนอย างเป นระบบ เพ อให เก ดผล ในการปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม เพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายด งกล าว จ งก าหนดแนวทางการแปลงแผนส การ ปฏ บ ต ด งน 1. เสร มสร างความเข าใจในแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) พร อมก าหนดแนวทางในการบร หารจ ดการเพ อแปลงแผนส การปฏ บ ต เพ อให เก ดความเข าใจร วมก น ขององค กรท เก ยวข องให ม ความพร อมและม ส วนร วมในการแปลงแผนส การปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม โดย 1.1 สร างความเข าใจร วมก นเก ยวก บแนวค ดและสาระส าค ญของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยการจ ดเวท สร างความเข าใจในภารก จ เป าหมาย และย ทธศาสตร การพ ฒนาน นทนาการ แห งชาต ให ก บองค กรท เก ยวข องและท กภาคส วนในส งคมให ทราบถ งบทบาทความร บผ ดชอบของตนท จะ สน บสน นการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฯให เก ดผลในทางปฏ บ ต และผล กด นระบบ งบประมาณและบ คลากรให สอดคล องก บกลย ทธ แผนงาน และโครงการ ในแต ละย ทธศาสตร โดยเน น ผลล พธ ของการด าเน นงานเป นหล ก 1.2 ปร บว ธ การวางแผนเก ยวก บน นทนาการในแต ละระด บ และการจ ดท า งบประมาณโดยก าหนดพ นท เป าหมายร วมก น (Area/Function/Participation : AFP) ท เน นการม ส วนร วมและ การได ร บผลประโยชน ของประชาชนในพ นท เป นหล ก 1.3 ปร บปร งกฎหมายและกฎระเบ ยบ ข อบ งค บของหน วยงานต างๆ ท เป นอ ปสรรค ต อการท างานให เป นไปตามแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฯ 2. พ ฒนากระบวนการจ ดท าแผนงาน/โครงการของหน วยงานท เก ยวข องในล กษณะบ รณา การพร อมก บม การจ ดล าด บความส าค ญเพ อเป นเคร องม อในการประสานแผนส การปฏ บ ต โดย 2.1 สน บสน นการจ ดท าแผนงาน/โครงการในล กษณะบ รณาการและประสานงาน ระหว างหน วยงานท เก ยวข องท งในส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น 2.2 ก าหนดข นตอนของกระบวนการด าเน นงานตามแผนงานและโครงการให ช ดเจน ม การจ ดล าด บความส าค ญของภารก จและก จกรรมท ม งผลส มฤทธ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดในการ ด าเน นงาน 2.3 ผลท ได ร บจากการด าเน นงาน/โครงการ การตอบสนองต อย ทธศาสตร การพ ฒนา น นทนาการแห งชาต ฯ รวมท งสามารถต ดตามและประเม นผลได อย างเป นร ปธรรม 3. การข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต เป นส งส าค ญ ผ ร บผ ดชอบการข บเคล อนจะต องตระหน ก ม ความร ความเข าใจ และม ความสามารถในการข บเคล อนจ งจะเก ดผลส มฤทธ ได

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information