แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก

2 ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต ให ม ความส ขท งทางร างกาย จ ตใจ อารมณ และส งคม เพ อเป นรากฐานท ส าค ญย งในการเสร มสร างส งคมไทยให เข มแข ง ต งแต ครอบคร ว ช มชน และส งคม โดยม แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 1 ( ) ซ งเป นแผนแม บท ในการพ ฒนาน นทนาการชาต เป นแนวทางในการด าเน นงาน บ ดน การด าเน นงานได ส นส ดระยะเวลา ท ก าหนดแล ว ด งน น กรมพลศ กษา จ งได จ ดท า แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ข น เพ อใช เป นกรอบในการ ก าหนดแนวทางพ ฒนาน นทนาการของชาต ให ด าเน นเป นไป ในท ศทางเด ยวก นท งประเทศ โดยให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) เป นแผน แม บทระด บชาต ท ม แผนย ทธศาสตร สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บ ท 11 (พ.ศ ) ซ งม งหว งให ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ขด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ได ก าหนดสาระส าค ญของแผนฯ 4 ย ทธศาสตร ค อ ย ทธศาสตร ท 1 การ ส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าและจ ดบร การน นทนาการ ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบและกลไก การบร หารจ ดการน นทนาการ และ ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย นด วยน นทนาการ กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ขอขอบค ณ ศาสตราจารย จร นทร ธาน ร ตน รองศาสตราจารย ดร.ร ชน ขว ญบ ญจ น และ ดร.สมชาย ประเสร ฐศ ร พ นธ ท ปร กษา โครงการ ผ ทรงค ณว ฒ คณะท างาน และผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย ตลอดจนหน วยงานต าง ๆ ท ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ให ส าเร จล ล วงไปด วยด และหว งเป นอย างย งว าหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน จะน าแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ไปส การปฏ บ ต อย างเป น ร ปธรรมต อไป กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทท 1 สถานการณ และแนวโน มของน นทนาการ 1 บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมท ม ผลกระทบต อการพ ฒนาน นทนาการ 3 บทท 3 สาระส าค ญของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 7 (พ.ศ ) ว ส ยท ศน พ นธก จ รายละเอ ยดย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 9 ย ทธศาสตร ท 1 การส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร 9 ความเข าใจ เร องการใช เวลาว างให เป นประโยชน และ ประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าบร การน นทนาการ และจ ดบร การน นทนาการ 11 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนากลไกและระบบการบร หารจ ดการน นทนาการ 13 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร มอน ร กษ ทร พยากร ธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม อย างย งย นด วยน นทนาการ 14 บทท 4 การแปลงแผนส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล 17 บทท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ 19 ภาคผนวก 21 - ค าจ าก ดความ 22

4 บทท 1 สถานการณ และแนวโน มของน นทนาการ สภาพแวดล อมของส งคมในโลกย คป จจ บ นโดยเฉพาะอ ทธ พลของกระแสท นน ยมท าให ผ คนแสวงหาความส ขจากว ตถ มากข น ก อให เก ดการแก งแย งช งด ท งด านอาช พการงาน เศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ส งคมโลกม แนวโน มแย งช งทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด ม การแข งข นส ง ประกอบก บ สภาพแวดล อมในป จจ บ นถ กท าลายอย างต อเน อง ส งต างๆเหล าน ล วนม ผลกระทบต อค ณภาพช ว ต ของบ คคลท าให เก ดความเคร ยด เก ดโรคภ ยไข เจ บและก อให เก ดป ญหาส งคมร นแรงมากข น ค ณภาพช ว ตของบ คคลเก ดจากการด ารงช ว ตอย างม ความส ข ซ งประกอบด วย ความส ข ท งทางกาย และทางจ ต ด งค ากล าวท ว า จ ตใจท สดใสย อมอย ในร างกายท สมบ รณ ด งน น การร กษา สมด ลท งทางด านร างกายและจ ตใจจ งเป นส งจ าเป น การใช เวลาว างให เป นประโยชน ด วยน นทนาการจะช วยร กษาสมด ลท าให บ คคล สามารถม ค ณภาพช ว ตท ด ได เน องจากน นทนาการเป นกลไกท ส าค ญของช ว ต เป นก จกรรมท กระท าใน ยามว างด วยความสม ครใจ เก ดจากแรงจ งใจภายในท าให เก ดความพ งพอใจในช ว ต ก อให เก ดประโยชน ต อตนเอง ส งคม และประเทศชาต สภาวการณ ของโลกในป จจ บ นให ความส าค ญก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน เพ อให ม ภ ม ค มก นส าหร บสถานการณ และภาวะแวดล อมซ งม ความเปล ยนแปลงเป นอย างมาก ร ฐบาลได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาคนเช นเด ยวก น ด งจะเห นได จากแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ ซ งให ความส าค ญเร องคนเป นศ นย กลาง การพ ฒนา โดยย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอด สมด ลระหว างส งคม เศรษฐก จ การเม อง และส งแวดล อมโดยม งหว งท จะเห นส งคมไทยอย ร วมก นอย างม ความส ขด วยความเสมอภาค ด วยเหต น ร ฐบาลจ งได มอบหมายให กระทรวง การท องเท ยวและก ฬา จ ดท าแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บ ท 2 พ.ศ โดยม งหว งให น นทนาการเป นเคร องม อในการพ ฒนาคน ส งคมและ ประเทศชาต อย างย งย น นโยบายของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 1. น นทนาการเป นย ทธศาสตร ท ส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพของคน โดยพ ฒนา ท งทางด านร างกาย จ ตใจและจ ตว ญญาณ ท าให เป นคนท สมบ รณ นอกจากน น นทนาการย งสร าง ส มพ นธภาพของคนในช มชน ท าให เก ดความสมานฉ นท ม ความเข มแข งทางว ฒนธรรม เสร มสร าง ความเข มแข งของช มชน และเคร อข ายช มชน ให เช อมโยงก บการพ ฒนาชนบท และเม องให เก ดความ น าอย ม ความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภ ย ม ระเบ ยบว น ย

5 น นทนาการเป นเคร องม อในการสร างฐานรากของส งคม สร างความปรองดอง ในชาต เป นส งคมแห งค ณธรรม จร ยธรรม โดยม งเน นการพ ฒนาคน ครอบคร ว ช มชน และส งคม รวมไปถ งกล มพ เศษต างๆ เช น กล มด อยโอกาส กล มคนพ การ กล มผ ส งอาย กล มผ ต องข ง กล มคนอาศ ย ตามเขตชายแดน กล มชาวเขา กล มเด กเร ร อน กล มช มชนแออ ด กล มคนต างด าว เป นต น ให เป นแกน หล กของส งคมไทยและท าให ประชาชนเก ดความตระหน กในการใช ก จกรรมน นทนาการอย างย งย นเพ อ เป นกลไกการพ ฒนาส งคมและพ ฒนาชาต 3. ผลพลอยได จากการด าเน นการน นทนาการอย างม ประส ทธ ภาพจะเสร มสร าง เศรษฐก จฐานราก โดยการสร างผล ตภ ณฑ และบร การทางด านน นทนาการท ม การพ ฒนาร ปแบบให สอดคล องก บความต องการของคนในแต ละกล มเป าหมาย ม การจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อใช ใน การพ ฒนาทร พยากรมน ษย อ นเป นป จจ ยส าค ญในด านการบร หารจ ดการเพ อสร างประส ทธ ภาพ ในการประกอบธ รก จของผ ประกอบการและผ ร บจ างในสถานประกอบการ 4. เพ มประส ทธ ภาพของการบร หารหน วยงานน นทนาการท กระด บ สร างเคร อข าย น นทนาการ พร อมก บยกระด บข ดความสามารถ โดยปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพคน อ ปกรณ สถานท เทคโนโลย และการบร หารจ ดการท ด เพ อยกระด บน นทนาการให ม มาตรฐานส งข น และพ ฒนาข ดความสามารถในการบร หารจ ดการน นทนาการเพ อการพาณ ชย ให สามารถแข งข นได ใน ระด บนานาชาต 5. สร างน กน นทนาการอาช พ ให แพร หลายรวมถ งการสน บสน นให เก ดการเร ยน ในสถานศ กษาจนสามารถผล ตน กน นทนาการร นใหม ท ม พ นฐานความร และม ข ดความสามารถใน การว เคราะห การใช ประโยชน จากส งคมน นทนาการจนเป นพล งในการข บเคล อนส งคมของประเทศ ท กลมกล นก บกระแสน นทนาการย คใหม 6. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านน นทนาการ ได แก อ ปกรณ สถานท ส งอ านวย ความสะดวก ให ม ค ณภาพและมาตรฐานความปลอดภ ย เพ อรองร บการร วมม อของประชาคมอาเซ ยน ด านประชาส งคม และว ฒนธรรมอาเซ ยน 7. ส งเสร มประชาชนให ประกอบก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ตลอดจนส งเสร ม อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยให ด ารงอย ได อย างย งย น 8. สร างและพ ฒนามาตรฐานน นทนาการแห งชาต ได แก มาตรฐานด านบ คลากร ด านการบร หาร ด านอ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวก เป นต น

6 บทท 2 การประเม นสภาพแวดล อมท ม ผลกระทบต อการพ ฒนาน นทนาการ บ คลากร และเทคโนโลย ประเม นจากต วแปรภายใน ได แก ด านสถานท เคร องม ออ ปกรณ องค กร งบประมาณ และ ประเม นจากต วแปรภายนอก ได แก ด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง นโยบายของร ฐ ด านต างๆ 1. สถานการณ ของน นทนาการในภาพรวม 1.1 สภาพแวดล อมของส งคมโลกในย คป จจ บ น และแนวโน มในอนาคต เป นป จจ ย ส าค ญท ม ผลกระทบต อกระบวนการน นทนาการของไทย ได แก อ ทธ พลของกระแสท นน ยมท าให ขาดความร วมม อใน การสร างเสร มการน นทนาการ การใช เวลาว างอย างม ค ณค าด วยน นทนาการถ กมอง เป นจ ดท ไม ส าค ญแต กล บห นไป สนใจสร างแนวค ดและกระบวนท ศน ท เก ยวข องก บว ตถ ทางธ รก จเพ ยงอย างเด ยวตามแบบย คเศรษฐก จใหม ท าให เก ด เป นป ญหาส งคมท ร นแรงมากข น 1.2 ขาดการน าความค ดเก ยวก บน นทนาการของท กฝ ายในส งคมและท กม ต มา ส งเคราะห เช อมโยงเข าด วยก นอย างเป นระบบ เช น ทางด านช มชน ส งคม เศรษฐก จ การศ กษาความม นคงและสภาวะ แวดล อม 1.3 ก จกรรมน นทนาการอย ในว ถ ช ว ตของคนไทย แต ย งขาดความร ความเข าใจและเห น ค ณค าของน นทนาการอย างแท จร ง 1.4 ขาดความเสมอภาคของประชาชนท กกล มในการเข าถ งน นทนาการ ได แก เด ก และเยาวชน ประชาชน ผ ส งอาย ผ พ การ ฯลฯ 1.5 ป จจ ยพ นฐานทางน นทนาการ ได แก สถานท ส งอ านวยความสะดวก และการบร การม ค ณภาพต าและไม ได มาตรฐานด านความปลอดภ ย 1.6 ก จกรรมน นทนาการท ส งเสร มการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และศ ลปว ฒนธรรม ย งไม ต อเน อง 1.7 ม ความจ าเป นต องส งเสร มน นทนาการ เพ อการพาณ ชย ให ม ความสามารถแข งข น ก บนานาประเทศได โดยเฉพาะต องม การปร บต วเพ อรองร บมาตรฐานของประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ป ญหาและอ ปสรรคของน นทนาการ 2.1 หน วยงาน/องค กรท เก ยวก บน นทนาการย งกระจ ดกระจาย ท าให การบร หารจ ดการ เป นไปแบบแยกส วน อ กท งการบร หารจ ดการของร ฐในการส งเสร มน นทนาการเท าท ผ านมาย งขาดการจ ดการท ด ไม เป นระบบ ขาดการประสานงาน ไม ม การก าหนดแผนส งเสร มเพ อใช เป นกรอบท ศทางการด าเน นงานให เป นเอกภาพ รวมท งขาดการต ดตามและประเม นผลท เช อมโยงท งระบบเข าด วยก น

7 ขาดการจ ดเก บข อม ลอย างเป นระบบ และไม ม การปร บเปล ยนหร อแลกเปล ยน ข อม ลเก ยวก บน นทนาการให เหมาะสมก บสถานการณ น นทนาการเช งพ นฐานและเช งก าวหน าท พอเพ ยง ท นสม ย และสามารถน าไปใช ปฏ บ ต ได ด รวมไปถ งขาดการประชาส มพ นธ เช งร กท สามารถกระต นส งคม น นทนาการอย างเต มท 2.3 ขาดความต อเน องในการพ ฒนาความเป นม ออาช พของบ คลากรทางน นทนาการ เช น แผนงานต างๆ ในการให ความร ท สอดร บก บการเปล ยนแปลงในระด บสากล ข อจ าก ดในอาช พ สายงานน นทนาการต างๆ รวมถ งขอบข ายงานความร บผ ดชอบ ความก าวหน า ความเสมอภาคทางการ เต บโตในอาช พ และความโปร งใสทางธ รก จ 2.4 การผล ตน กน นทนาการท ม ประส ทธ ภาพย งอย ในระด บต า เน องจากภาคร ฐขาด ความสนใจ แต ภาคประชาชนโดยท วไปม แนวโน มสนใจน นทนาการแบบถ กต องมากข นแต ไม ได ร บการ ตอบสนอง ส งผลให น นทนาการไม สามารถก าวไปส ระด บท ส งกว าได 2.5 ด านแหล งเง นท น งบประมาณสน บสน นม ข อจ าก ดจนไม สามารถน าไปจ ดระบบ การบร หารจ ดการด านน นทนาการอย างกว างขวางท วประเทศได โดยเฉพาะป ญหาการใช งบประมาณ ไปส โครงการท ไม ก อให เก ดประโยชน ต อช มชนอย างแท จร งม ค อนข างมาก จ ดแข ง 1. น นทนาการเป นก จกรรมท ม ค ณค าและม ความส าค ญต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ของประชาชนให เป นผ ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด 2. เป นการปล กจ ตส าน กและค าน ยมทางว ฒนธรรมของชาต สร างความภาคภ ม ใจ จนเก ดเป นอ ตล กษณ ของชนในชาต 3. สามารถน าไปสร างอาช พและน ารายได มาส ครอบคร ว ซ งเป นการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศอ กทางหน ง 4. ส งคมไทยอย ก บว ฒนธรรมท ม น นทนาการในช ว ตประจ าว น และม การอน ร กษ ตลอดจน การส บทอดแก คนร นหล ง 5. ก จกรรมน นทนาการล วนม ค ณค า และเป นส วนท สร างส งคมไทยให น าอย 6. ภาษา ท องถ น ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของประเทศไทยแข งแกร ง และม การอน ร กษ ส บทอดก นมาโดยตลอด 7. ทร พยากรในประเทศไทยซ งเป นแหล งน นทนาการม จ านวนมาก

8 จ ดอ อน ผ น าท องถ นและประชาชนย งขาดความร ความเข าใจ และไม เห นค ณค าของน นทนาการอย าง แท จร ง 2. ประชาชนย งขาดความร ความเข าใจ และไม เห นค ณค าของการร กษาส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม 3. เด กและเยาวชนใช เวลาไปก บการเร ยนหน งส อมากเก นไป ท าให ขาดความสนใจ ในเร อง น นทนาการในช ว ตประจ าว น 4. ขาดความเสมอภาคของประชาชนท กกล มในการเข าถ งน นทนาการ ได แก กล มผ ส งอาย กล มผ พ การ เป นต น 5. ป จจ ยพ นฐานของน นทนาการ ได แก สถานท ส งอ านวยความสะดวก การบร การ ย งไม ได ค ณภาพและมาตรฐาน 6. การบร หารจ ดการด านน นทนาการม ความซ าซ อนไม เป นระบบเท าท ควร 7. การบ รณาการการท างานในส วนของกระทรวงและหน วยงานต างๆ ย งไม ส มพ นธ ก น ท าให ขาด พล งในการข บเคล อนแผนฯ 8. หน วยงานต างๆ ไม เข าใจบทบาทของน นทนาการอย างแท จร งจ งท าให การด าเน นงาน ไม บรรล ว ตถ ประสงค ของแผนน นทนาการแห งชาต 9. บ คลากรท ท าหน าท ในการข บเคล อนแผนน นทนาการย งไม เข มแข งมากพอ ท จะ ข บเคล อนไปส การปฏ บ ต ได 10. บ คลากรด านน นทนาการย งไม ได มาตรฐานในระด บสากล 11. ขาดการด แลมาตรฐานผ น าน นทนาการในประเทศไทย ต าแหน งงานท รองร บบ ณฑ ต ท ส าเร จการศ กษาสาขาน นทนาการม น อย 12. ย งม การท าลายทร พยากรธรรมชาต อย างต อเน องและขาดการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม อย างจร งจ ง 13. ขาดการน าทร พยากรท ม อย ในประเทศจ านวนมากมาบร หารจ ดการ ขาดองค ความร ท จะสร างส งท ม อย ให เก ดประโยชน อย างแท จร ง โอกาส 1. หน วยงานและองค กรในระด บชาต หลายแห งพร อมท จะให ความร วมม อ 2. บ คลากรน นทนาการม อย ในท กหน วยงานของประเทศ สามารถรวมต วก นพ ฒนา งานด าน น นทนาการได 3. กระแสการร กษ ส ขภาพของประชาชนค อนข างส งมาก 4. ภาคร ฐสน บสน นงบประมาณ ม นโยบายให การสน บสน นน นทนาการ ก ฬาและ การท องเท ยว อย างต อเน อง

9 เทคโนโลย ท ท นสม ยท าให ประชาชนสามารถร บร ข าวสารก จกรรมด านน นทนาการ ก ฬาและการ ท องเท ยวได อย างกว างขวางจากส อต างๆ 6. ประชาชนม ความเช อว าก จกรรมน นทนาการจะท าให คนม ช ว ตท เป นส ข 7. ม หน วยงานและสถานศ กษาให ความร วมม อและสน บสน นการพ ฒนาด านน นทนาการ 8. พ นฐานคนไทยม ใจร กความสน กสนานร นเร ง และม ประเพณ ว ฒนธรรมด านน นทนาการ หลากหลาย 9. ม การประสานความร วมม อจากองค กรต างๆ สามารถใช เป นก าล งในการข บเคล อนแผน น นทนาการไปส ความส าเร จได 10. นโยบายด านส งคมของร ฐบาลม การส งเสร มก จกรรมน นทนาการช ดเจน 11. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ให ความส าค ญก บการน นทนาการ 12. การก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป นโอกาสในการพ ฒนาบ คลากรทางน นทนาการ 13. ม ก จกรรมอาสาสม ครหลากหลาย ซ งเป นส วนหน งของก จกรรมน นทนาการ 14. ม สวนสาธารณะ/สวนส ขภาพส าหร บการส งเสร มก จกรรมน นทนาการท วประเทศ 15. ประเทศไทยม ป จจ ยท จะสน บสน นก จกรรมด านน นทนาการอย างมากมายมหาศาล อ ปสรรคภายนอกท เป นภ ยค กคามต อการพ ฒนา 1. สถานศ กษา หน วยงานภาคร ฐ รวมท งภาคเอกชนย งไม ให ความส าค ญต อก จกรรมน นทนาการ เท าท ควร 2. เทคโนโลย การส อสารม ส วนโน มน าวให เด ก เยาวชน ไปในทางเส อม โดยเฉพาะ ด านศ ลธรรม เศรษฐก จ การเม องและส งแวดล อม 3. ระบบท นน ยมท าให คนเข าใจว าความส ขของคนข นอย ก บว ตถ และทร พย ส น 4. คนในชาต ย งไม ตระหน กและเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และใช อย างไม ค มค า 5. กระแสโลกาภ ว ตน ของว ฒนธรรมข ามชาต ท าให คนไทยเก ดกระแสความน ยม และท าตาม อย าง 6. สภาพแวดล อม และภาวะเศรษฐก จ ส งคมม การแข งข นในการประกอบอาช พส งมาก ท าให คน ไทยไม ม เวลาสนใจในเร องน นทนาการ 7. ประเทศต างๆให ความส าค ญและพ ฒนาก จการน นทนาการอย างเข มแข งเพราะเป นแหล งรายได ซ งเป นค แข งส าค ญของไทย 8. กระแสท นน ยมก อให เก ดความโลภ ส งคมม แต การแก งแย งช งด 9. ภาวะโลกร อน/ภ ม อากาศเปล ยนแปลง ท าให ธรรมชาต และส งแวดล อมถ กท าลาย 10. การแพร ระบาดเร องยาเสพต ด การม วส มทางเพศและการเล นเกมคอมพ วเตอร ก อให เก ดป ญหา ส งคม เยาวชนเป นกล มเส ยงต ออาชญากรรม เน องจากใช เวลาว างไม เหมาะสม

10 บทท 3 สาระส าค ญของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ว ส ยท ศน พ นธก จ น นทนาการสร างค ณภาพช ว ต ส งคมเป นส ข ส งแวดล อมงดงาม โดยม งส มาตรฐานสากล 1. เผยแพร ความร ความเข าใจให ประชาชนตระหน กและเห นค ณค าของน นทนาการ 2. ส งเสร มให เด ก เยาวชน และประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษ และผ ด อยโอกาส ได แก ผ พ การ และผ ส งอาย ม โอกาสเข าถ งก จกรรมน นทนาการโดยเสมอภาค เป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต 3. พ ฒนาศ กยภาพและข ดความสามารถของบ คลากรน นทนาการท งภาคร ฐ และภาคเอกชน ส ระด บมาตรฐานสากล 4. พ ฒนา อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกทางน นทนาการให ม มาตรฐาน ด าน ความปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพในการให บร การ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กรด านน นทนาการให ม ประส ทธ ภาพ 6. ส งเสร มการจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อมและส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ อย างย งย น ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ประชาชนม ความร ความเข าใจและตระหน กถ งค ณค าของน นทนาการ และการใช เวลาว างให เป นประโยชน 2. เพ อส งเสร มให ประชาชนท กกล มรวมท งบ คคลกล มพ เศษ ผ ด อยโอกาส ได แก ผ พ การ และผ ส งอาย ประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต และ พ ฒนาส งคม 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรน นทนาการท งภาคร ฐและภาคเอกชนให ม ความร ความสามารถส ระด บ มาตรฐานสากล 4. เพ อพ ฒนาอ ปกรณ สถานท ส งอ านวยความสะดวกทางน นทนาการ และส งแวดล อมให ม มาตรฐานด านความปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพในการให บร การ 5. เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการน นทนาการให ม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะน นทนาการ เพ อการพาณ ชย 6. เพ อส งเสร มให ประชาชนประกอบก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อม และส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ อย างย งย น

11 เป าหมาย ประชาชนท กเพศท กว ย รวมท งบ คคลกล มพ เศษ ผ ด อยโอกาส โดยเฉพาะอย างย ง เยาวชนกล มเส ยง ผ พ การและผ ส งอาย ม ความร ความเข าใจ เห นค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน ด วย น นทนาการและประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต โดยม เป าหมาย ร อยละ 80 ในป พ.ศ เด กและเยาวชนร อยละ 80 ม ความร ความเข าใจ และม เจตคต ท ด ต อน นทนาการ รวมท งประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ า เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต 3. สถานศ กษาร อยละ 80 และองค กรปกครองส วนท องถ น ร อยละ 80 จ ดให ม การ จ ดการเร ยนร เร องการใช เวลาว างและน นทนาการ รวมท งจ ดให ม ก จกรรมน นทนาการในช ว ตประจ าว นแก เด ก เยาวชน และประชาชน 4. บ คลากรน นทนาการ ได แก ผ น าน นทนาการและน กน นทนาการอาช พ ได ร บการ พ ฒนาความร อย างต อเน อง และม การผล ตบ ณฑ ตสาขาน นทนาการเพ มข น 5. ม การด าเน นการก จกรรมน นทนาการเพ อพ ฒนาส งแวดล อมและส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ อย างต อเน อง 6. ม มาตรฐานและต วช ว ดด านความปลอดภ ยของอ ปกรณ สถานท และส งอ านวย ความสะดวกเก ยวก บน นทนาการและม การตรวจสอบร บรองมาตรฐานอย างเป นระบบ 7. ม การบร หารจ ดการน นทนาการอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งให ม องค กรตรวจสอบ ต ดตาม 7.1 ม คณะกรรมการก าก บนโยบายและต ดตามการด าเน นงาน 3 ระด บ ได แก คณะกรรมการระด บชาต คณะกรรมการระด บกระทรวงและคณะกรรมการระด บท องถ น ม องค กรหล กท า หน าท ร บผ ดชอบ ก าก บด แล และประสานงานการด าเน นงานน นทนาการของประเทศ 7.2 ม โครงสร างการบร หารงานน นทนาการช ดเจน หน วยงานท งภาคร ฐ และภาคเอกชน ม ส วนร วมในการพ ฒนาน นทนาการและสน บสน นน นทนาการเพ อการพาณ ชย 7.3 ม ศ นย น นทนาการด าเน นการอย างม ประส ทธ ภาพในท กต าบลและม องค กรเคร อข าย เช อมโยงประสานงานระหว างหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น 7.4 ม ศ นย ข อม ลเผยแพร ด านน นทนาการ สามารถเช อมโยงข อม ลน นทนาการได ต งแต ระด บ ท องถ นจนถ งระด บนานาชาต 7.5 ม กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท เหมาะสมเอ อต อการด าเน นการ ด านน นทนาการ 7.6 ม ผลงานการศ กษา ว จ ย ค นหา และพ ฒนานว ตกรรมด านน นทนาการ ท งระด บประเทศและระด บนานาชาต

12 ม การประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ท งในระยะกลางแผนฯ และปลายแผนฯ รวมท งม การน าผลการประเม นมา ปร บปร ง และพ ฒนา รายละเอ ยดย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท 1 การส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ า จนเป นว ถ ช ว ต น นทนาการ ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าและการจ ดบร การ ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาการบร หารจ ดการน นทนาการ ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย นด วยน นทนาการ ย ทธศาสตร ท 1 การส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนให ม ความร ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาเด ก เยาวชน ประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษ และผ ด อยโอกาส ให ม ความร ความเข าใจ และตระหน กถ งค ณค าของการใช เวลาว างให เป นประโยชน ตลอดจนเข าร วมก จกรรม น นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต ผลผล ต 1. เด ก เยาวชน และประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษและผ ด อยโอกาส โดยเฉพาะอย างย ง เยาวชนกล มเส ยง ผ พ การและผ ส งอาย ได พ ฒนาค ณภาพช ว ตด วยการประกอบก จกรรม น นทนาการตามความถน ดและความสนใจของตนเองเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต 2. สถานศ กษาท กระด บต งแต ระด บก อนว ยเร ยน ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษาจ ดให ม การจ ดการเร ยนร เร องการศ กษาการใช เวลาว างและน นทนาการ โดยม การบ รณาการการ เร ยนร และจ ดก จกรรมน นทนาการอย างหลากหลายและต อเน อง 3. คร ผ น า และอาสาสม ครน นทนาการในสถานศ กษาและในช มชนได ร บการพ ฒนา ความร อย างต อเน อง

13 สถานศ กษาและช มชนจ ดหา พ ฒนาแหล งน นทนาการ โดยม อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกท ได มาตรฐานและม ความปลอดภ ย 5. ม การจ ดต งศ นย น นทนาการต งแต ระด บช มชนจนถ งระด บประเทศ ท าหน าท บร การ และจ ดก จกรรมน นทนาการ รวมท งก จกรรมเก ยวก บการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมไทย โดยประชาชนม ส วนร วมในการด าเน นงานตามความสนใจและศ กยภาพของช มชน ต วช ว ด 1. เด ก เยาวชน และประชาชนท กกล ม รวมท งบ คคลกล มพ เศษและผ ด อยโอกาส ร อยละ 80 ม ความร เจตคต และประกอบก จกรรมน นทนาการตามความถน ดและความสนใจ เป น ประจ า 2. สถานศ กษาท กระด บและองค กรบร หารส วนท องถ นร อยละ 80 ม การเร ยนร และจ ดก จกรรมน นทนาการอย างหลากหลายท วถ งและต อเน อง 3. คร ผ น า และอาสาสม ครน นทนาการได ร บการพ ฒนาเพ มข น เพ อท าหน าท เป นผ สอน ผ น า และจ ดก จกรรมน นทนาการในสถานศ กษาและช มชน 4. สถานศ กษาและช มชนร อยละ 80 จ ดหาแหล งน นทนาการ ม อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกทางน นทนาการท ได มาตรฐานและม ความปลอดภ ย 5. ม ศ นย น นทนาการในระด บต าบลไม น อยกว าร อยละ 80 ท าหน าท ให บร การ ประชาชน และจ ดก จกรรมน นทนาการ รวมท งก จกรรมเก ยวก บการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยอย างต อเน องตามความสนใจและศ กยภาพของช มชน กลย ทธ 1. ส งเสร มน กเร ยน น กศ กษาในสถานศ กษาให ม ความร ความเข าใจและเห นค ณค า ของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และประกอบก จกรรมน นทนาการเป นประจ าจนเป นว ถ ช ว ต โดย 1.1 จ ดน นทนาการในสถาบ นการศ กษาโดยบ รณาการการเร ยนร และการจ ด ก จกรรมน นทนาการในสถานศ กษาท งในระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษา 1.2 อบรมคร ผ น า และอาสาสม ครเพ อเป นผ น าและผ ให บร การน นทนาการ ในสถานศ กษา 1.3 จ ดต งชมรมก จกรรมน นทนาการในสถานศ กษาท กระด บ 1.4 พ ฒนาและปร บปร งมาตรฐาน อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวก ทางน นทนาการท ม ความปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพการใช งานในสถานศ กษาท กระด บ

14 ส งเสร มเด ก เยาวชน และประชาชนในช มชนให ม ความร ความเข าใจ เห นค ณค า ของการใช เวลาว างให เป นประโยชน และเข าร วมก จกรรมน นทนาการตามความถน ดและความสนใจ โดย 2.1 สร างกระแสความน ยมน นทนาการให ก บเด ก เยาวชน และประชาชน ในช มชน โดยการจ ดต งชมรมตามความสนใจและศ กยภาพของกล มประชาชน 2.2 เผยแพร ความร ความเข าใจเร องการใช เวลาว างให เป นประโยชน และ น นทนาการ เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต 2.3 อบรมผ น า อาสาสม ครน นทนาการและผ ให บร การน นทนาการในช มชน และหน วยงานต าง ๆ 2.4 จ ดต งศ นย น นทนาการส าหร บช มชนและจ ดก จกรรมน นทนาการ อย าง ต อเน องตามความสนใจและศ กยภาพของแต ละท องถ น 2.5 จ ดก จกรรมน นทนาการส าหร บบ คคลกล มพ เศษ และผ ด อยโอกาส ตาม ความสามารถ ความถน ดและความสนใจ 2.6 จ ดให ม ก จกรรมบ าบ ดร กษาโรคด วยน นทนาการในโรงพยาบาล 2.7 สน บสน นให ม การจ ดต งศ นย หร อชมรมน นทนาการและม การจ ดก จกรรม น นทนาการในท กหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน 2.8 จ ดก จกรรมน นทนาการส าหร บผ ส งอาย ผ พ การ และเยาวชนกล มเส ยง ต างๆ 2.9 จ ดก จกรรมน นทนาการเพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมท งใน ระด บประเทศ และระด บนานาชาต 2.10 จ ดให ม การประกวดและยกย องเช ดช เก ยรต ช มชนน นทนาการด เด น เพ อกระต นความสนใจของประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าและการจ ดบร การน นทนาการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาผ น าน นทนาการในโรงเร ยน ช มชน และองค กรระด บประเทศ ให ม ศ กยภาพสามารถข บเคล อนน นทนาการจากระด บช มชนส ระด บนานาชาต 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรน นทนาการให ม ศ กยภาพและข ดความสามารถ ในการจ ดบร การน นทนาการระด บมาตรฐานสากล 3. เพ อส งเสร มการผล ตบ คลากรน นทนาการอาช พ ให ม มาตรฐานระด บนานาชาต สามารถรองร บการร วมม อก บประชาคมอาเซ ยนทางด านประชาส งคมและว ฒนธรรมได

15 ผลผล ต ผ น าน นทนาการในระด บโรงเร ยนและช มชนได ร บการอบรมและพ ฒนา อย างต อเน อง 3. บ คลากรน นทนาการได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและข ดความสามารถในการบร หาร จ ดการส ระด บมาตรฐาน 4. ม การร บรองมาตรฐานบ คลากรน นทนาการอาช พโดยการออกใบประกอบว ชาช พ น นทนาการ 5. ม จ านวนบ คลากรน นทนาการอาช พเพ มข น และได ร บใบประกอบว ชาช พ น นทนาการ ต วช ว ด 1. บ คลากรน นทนาการได ร บการพ ฒนาการเป นผ น าน นทนาการและการจ ดบร การน นทนาการ อย างต อเน อง 2. บ คลากรน นทนาการอาช พม จ านวนเพ มข นและม โอกาสในการประกอบอาช พน นทนาการ ตามความสามารถ 3. ม การจ ดต งองค กรร บรองมาตรฐานว ชาช พน นทนาการ กลย ทธ 1. การผล ตและพ ฒนาบ คลากรในการเป นผ น าน นทนาการและจ ดบร การน นทนาการ ให ม ค ณภาพและมาตรฐาน โดย 1.1 จ ดอบรมผ น า และผ ให บร การน นทนาการ 1.2 ร วมม อก บสถาบ นการศ กษา เพ อผล ตบ คลากรน นทนาการอาช พในท กสาขา ได แก สาขา น นทนาการเพ อส งเสร มส ขภาพ สาขาน นทนาการเพ อบ าบ ดร กษา สาขาน นทนาการเพ อการท องเท ยว สาขา น นทนาการส าหร บผ ส งอาย เป นต น 1.3 จ ดท าหล กส ตรการอบรมเพ อผล ตน กน นทนาการอาช พเฉพาะทาง ได แก สาขาน นทนาการ เพ อการพาณ ชย น นทนาการเพ อการส งเสร มส ขภาพ น นทนาการเพ อการบ าบ ดร กษา เป นต น 1. การจ ดท ามาตรฐานว ชาช พน นทนาการ โดย 2.1 จ ดท ามาตรฐานว ชาช พน นทนาการในสาขาต างๆ 2.2 จ ดต งหน วยงาน องค กรว ชาช พน นทนาการ โดยเฉพาะภาคร ฐเพ อด าเน นการให ม มาตรฐาน ว ชาช พน นทนาการ 2.3 จ ดต งสมาคมว ชาช พน นทนาการ

16 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบและกลไกการบร หารจ ดการน นทนาการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบและกลไกการบร หารจ ดการองค กรด านน นทนาการให เป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ ผลผล ต องค กรท ท าหน าท เก ยวข องด านน นทนาการและสถานประกอบการน นทนาการ เพ อการ พาณ ชย ม ระบบและกลไกบร หารจ ดการองค กรได อย างเป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ เพ อการรองร บการ ร วมม อของประชาคมอาเซ ยนด านประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยน ต วช ว ด 1. ศ นย น นทนาการในสถานศ กษาและช มชนร อยละ 80 ม ระบบและกลไก การบร หารงาน ได อย างเป นเอกภาพ และม ประส ทธ ภาพ 2. สถานประกอบการน นทนาการเพ อการพาณ ชย ม มาตรฐานสามารถแข งข น ก บประเทศอาเซ ยนได 3. ม ศ นย ข อม ลเผยแพร ก จการน นทนาการ ม ระบบสารสนเทศ และการประชาส มพ นธ เช อมโยงเคร อข ายท วประเทศรวมท งนานาประเทศ 4. ม การปร บปร ง กฎหมาย ข อบ งค บให เหมาะสมต อการด าเน นการ ด านน นทนาการ 5. ม ผลการศ กษา ว จ ย ค นหาและพ ฒนานว ตกรรมด านน นทนาการ ในระด บประเทศ และระด บนานาชาต กลย ทธ 1. พ ฒนาการบร หารจ ดการน นทนาการขององค กรภาคร ฐและเอกชน โดย 1.1 สร างระบบและกลไก การบร หารงานเคร อข ายชมรมและศ นย น นทนาการ ท กระด บ ต งแต ระด บช มชน จนถ งระด บประเทศและระด บนานาชาต 1.2 จ ดท าเกณฑ มาตรฐานองค กรน นทนาการ ท งภาคร ฐและเอกชน 1.3 จ ดต งศ นย ส งเสร มน นทนาการเพ อการพาณ ชย เพ อรองร บการร วมม อ ของประชาคมอาเซ ยน 2. พ ฒนาระบบข อม ล ระบบสารสนเทศและการประชาส มพ นธ 2.1 พ ฒนาระบบฐานข อม ลและการใช เทคโนโลย สารสนเทศให สมบ รณ เพ อการส งเสร มน นทนาการท กสาขา โดยเฉพาะน นทนาการเพ อการพาณ ชย

17 สร างและปร บปร ง ศ นย ข อม ลและการประชาส มพ นธ น นทนาการ ให เช อมโยงจากช มชนส ท องถ น ประเทศ และนานาชาต 3. ปร บปร ง กฎหมาย ข อบ งค บ ให เอ อต อการด าเน นการด านน นทนาการ โดย 3.1 ปร บปร งกฎหมายข อบ งค บให เหมาะสมต อการด าเน นงานด านน นทนาการ 3.2 ประสานความร วมม อระหว างหน วยงานท เก ยวข องเพ อปร บปร งกฎหมาย ข อบ งค บ เก ยวก บการพ ฒนา ร กษาส งแวดล อมและศ ลปว ฒนธรรม 4. ศ กษา ว จ ย ค นหา และพ ฒนานว ตกรรมด านน นทนาการระด บประเทศ และระด บนานาชาต โดย 4.1 สน บสน นและจ ดหาท นเพ อศ กษา ว จ ย ค นหา และพ ฒนานว ตกรรม ด านน นทนาการระด บประเทศและระด บนานาชาต 4.2 ประสานความร วมม อก บส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ในการจ ดท าแผนว จ ย ด านน นทนาการ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรม ท งในระด บประเทศและ ระด บนานาชาต ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสภาวะแวดล อมและการส งเสร ม อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย น ด วยน นทนาการ ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มให เด ก เยาวชนและประชาชนร วมก นประกอบก จกรรมน นทนาการ เพ อพ ฒนา ส งเสร มและอน ร กษ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมอย างย งย น 2. เพ อจ ดหา ปร บปร ง พ ฒนาส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต อ ปกรณ สถานท และส ง อ านวยความสะดวกให ม ประส ทธ ภาพและความปลอดภ ยในการจ ดการและการให บร การน นทนาการ ผลผล ต 1. เด ก เยาวชน ประชาชนม ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค าของแหล งธรรมชาต เห น ความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อมและศ ลปว ฒนธรรมไทย 2. เด ก เยาวชน ประชาชน ประกอบก จกรรมน นทนาการโดยเข าร วมในการด แล การอน ร กษ ทะน บ าร ง ร กษา ฟ นฟ แหล งธรรมชาต ต างๆและศ ลปว ฒนธรรมอย างจร งจ งต อเน อง 3. ม การจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ในแต ละท องถ นอย างต อเน อง 4. อ ปกรณ สถานท ส งอ านวยความสะดวก และส งแวดล อมด านน นทนาการได ร บ การปร บปร ง และพ ฒนาอย างต อเน องและเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานความปลอดภ ย

18 ต วช ว ด เด ก เยาวชน ประชาชน ร อยละ 80 ม ความเข าใจ ตระหน กถ งค ณค า ของ ศ ลปว ฒนธรรม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และช วยก นทะน บ าร งไว ให ย งย น 2. หน วยงานราชการ สถาบ นการศ กษา ช มชนและองค กรปกครองส วนท องถ น ให ความส าค ญ และสน บสน นก จกรรมน นทนาการท ส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ศ ลปว ฒนธรรมและ พ ฒนาส งแวดล อมอย างต อเน อง 3. เด ก เยาวชน ประชาชนเข าร วมก จกรรมน นทนาการของกล มชมรมในการเฝ าระว งการ ท าลายทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท วท กท องถ น 4. ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ไทยได ร บการพ ฒนา อน ร กษ และส งเสร มอย างต อเน อง 5. อ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกเก ยวก บน นทนาการได ร บ การ ปร บปร งพ ฒนา และได ร บการตรวจสอบมาตรฐานอย างเป นระบบ กลย ทธ 1. ส งเสร มเด ก เยาวชนและประชาชน ให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ความส าค ญและ ค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อมและตระหน กร ถ งภ ยอ นเก ดจากการท าลาย ธรรมชาต และส งแวดล อม โดย 1.1 การส งเสร มให ม การจ ดการการเร ยนร เร องความส าค ญและค ณค าของส งแวดล อม รวมท งธรรมชาต ศ กษา ม การเข าร วมในก จกรรมท สน บสน นการด แลทะน บ าร งและพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม ท งในร ปแบบอาสาสม ครและการเข าร วมเป นสมาช กในชมรม ท เก ยวก บธรรมชาต และ ส งแวดล อม 1.2 อบรมคร อาสาสม คร และผ น าช มชนหร อท องถ นเพ อสน บสน นก จกรรม น นทนาการ ท เป นการเผยแพร ความร เก ยวก บการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมและการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น 1.3 เผยแพร ข าวสารความร ท เป นประโยชน ต อการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม การ ร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตลอดจนเผยแพร ความร ความเข าใจในอ นตรายอ นเก ดจากการ ท าลายธรรมชาต และสภาพแวดล อมท งในระด บช มชน ท องถ นและประเทศ 2. ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมน นทนาการเพ อการส งเสร มและการพ ฒนา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดย 2.1 จ ดหาพ นท ของช มชนเพ อพ ฒนาให เป นแหล งเร ยนร และแหล งน นทนาการ ของ ช มชน ท องถ น รวมท งเป นแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ ท ถาวร 2.2 จ ดก จกรรมปล กต นไม ในว นส าค ญต างๆ อาท เช น ว นเข าพรรษา ว นเฉล มพระ ชนมพรรษาหร อว นต นไม แห งชาต เป นต น

19 ส งเสร มสน บสน นการเร ยนร เพ อความเข าใจในความส าค ญ เห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต ได แก ป าต นไม ต นน าล าธาร 3. พ ฒนามาตรฐาน ความปลอดภ ยและประส ทธ ภาพของอ ปกรณ สถานท ส งอ านวย ความสะดวกและส งแวดล อมเก ยวก บน นทนาการ โดย 3.1 ม การอบรมให ความร แก บ คลากรผ ให บร การน นทนาการเก ยวก บการ ด แล ร กษา และจ ดด าเน นการเก ยวก บว สด อ ปกรณ ให ท นสม ยอย เสมอ โดยใช เทคโนโลย ใหม มาเป นป จจ ย ช วยเหล อ 3.2 ตรวจสอบความปลอดภ ย ศ กยภาพการท างานพร อมท งม การทะน บ าร ง และปร บปร งมาตรฐาน ของอ ปกรณ สถานท และส งอ านวยความสะดวกเพ อความปลอดภ ย ในการบร การน นทนาการ 3.3 ส งเสร มการศ กษาว จ ยเพ อการออกแบบและจ ดท ามาตรฐานด าน ความ ปลอดภ ยของอ ปกรณ สถานท ด านน นทนาการ 4. ส งเสร มก จกรรมการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย โดย 4.1 เผยแพร ความร และแลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมของช มชนและของ นานาประเทศ 4.2 จ ดก จกรรมน นทนาการเพ อการอน ร กษ และการส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยในภ ม ภาคและท องถ น

20 บทท 4 การแปลงแผนส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล การแปลงแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ส การปฏ บ ต จ าเป นต องให ความส าค ญต อการบร หารจ ดการเพ อให เก ดการประสานงาน ความร วมม อ ในการแปลง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การจ ดท าแผนงานและโครงการได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งม การพ ฒนา ระบบข อม ล และการต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผนอย างเป นระบบ เพ อให เก ดผล ในการปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม เพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายด งกล าว จ งก าหนดแนวทางการแปลงแผนส การ ปฏ บ ต ด งน 1. เสร มสร างความเข าใจในแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ ) พร อมก าหนดแนวทางในการบร หารจ ดการเพ อแปลงแผนส การปฏ บ ต เพ อให เก ดความเข าใจร วมก น ขององค กรท เก ยวข องให ม ความพร อมและม ส วนร วมในการแปลงแผนส การปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม โดย 1.1 สร างความเข าใจร วมก นเก ยวก บแนวค ดและสาระส าค ญของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยการจ ดเวท สร างความเข าใจในภารก จ เป าหมาย และย ทธศาสตร การพ ฒนาน นทนาการ แห งชาต ให ก บองค กรท เก ยวข องและท กภาคส วนในส งคมให ทราบถ งบทบาทความร บผ ดชอบของตนท จะ สน บสน นการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฯให เก ดผลในทางปฏ บ ต และผล กด นระบบ งบประมาณและบ คลากรให สอดคล องก บกลย ทธ แผนงาน และโครงการ ในแต ละย ทธศาสตร โดยเน น ผลล พธ ของการด าเน นงานเป นหล ก 1.2 ปร บว ธ การวางแผนเก ยวก บน นทนาการในแต ละระด บ และการจ ดท า งบประมาณโดยก าหนดพ นท เป าหมายร วมก น (Area/Function/Participation : AFP) ท เน นการม ส วนร วมและ การได ร บผลประโยชน ของประชาชนในพ นท เป นหล ก 1.3 ปร บปร งกฎหมายและกฎระเบ ยบ ข อบ งค บของหน วยงานต างๆ ท เป นอ ปสรรค ต อการท างานให เป นไปตามแผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฯ 2. พ ฒนากระบวนการจ ดท าแผนงาน/โครงการของหน วยงานท เก ยวข องในล กษณะบ รณา การพร อมก บม การจ ดล าด บความส าค ญเพ อเป นเคร องม อในการประสานแผนส การปฏ บ ต โดย 2.1 สน บสน นการจ ดท าแผนงาน/โครงการในล กษณะบ รณาการและประสานงาน ระหว างหน วยงานท เก ยวข องท งในส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น 2.2 ก าหนดข นตอนของกระบวนการด าเน นงานตามแผนงานและโครงการให ช ดเจน ม การจ ดล าด บความส าค ญของภารก จและก จกรรมท ม งผลส มฤทธ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดในการ ด าเน นงาน 2.3 ผลท ได ร บจากการด าเน นงาน/โครงการ การตอบสนองต อย ทธศาสตร การพ ฒนา น นทนาการแห งชาต ฯ รวมท งสามารถต ดตามและประเม นผลได อย างเป นร ปธรรม 3. การข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต เป นส งส าค ญ ผ ร บผ ดชอบการข บเคล อนจะต องตระหน ก ม ความร ความเข าใจ และม ความสามารถในการข บเคล อนจ งจะเก ดผลส มฤทธ ได

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 สารบ ญ หน า มต สภามหาว ทยาล ย 1 ส วนน า 2 ส วนท 1 เป าหมาย 3 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 4 ส วนท 3 ค ณล กษณะท พ งม 6 ส วนท 4 ทร พยากรท ใช ในการด

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information