แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา

2 คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ ยบท ตามแบบแผนของทางราชการรวมท งหล กและว ธ ปฏ บ ต หน าท ของแต ละบ คคล เพ อเป นการเพ มพ นความร ความสามารถและหล กประพฤต ปฏ บ ต ของพน กงานส วนตาบลท ด ด งน น องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ได คาน งถ งภารก จ อานาจ หน าท ตามกฎหมายท ด งกล าว จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ( ) ประกอบด วย ข าราชการส วนท องถ น ล กจ างประจา พน กงานจ าง โดยได กาหนดหล กส ตรการพ ฒนาสาหร บพน กงานส วนตาบลแต ละตาแหน งต างๆ ตามแผนอ ตรากาล ง 3 ป ( ) ให ได ร บการพ ฒนาในหลายๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ตาแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของพน กงานส วนตาบลซ งม อย ตาม แผนอ ตรากาล ง 3 ป ต อไป องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา

3 สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผน 2 ข นตอนการดาเน นงาน และแผนภาพแสดงข นตอน 3 4 ว ส ยท ศน และย ทธศาตร 5 8 การว เคราะห SWOT 9-0 ส วนท 2 2 หล กส ตรการพ ฒนา 3-4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลา 4 งบประมาณดาเน นการ 4 การต ดตามและประเม นผล 4 ส วนท 3 5 หล กส ตรการพ ฒนา ป ผนวก รายงานการประช ม และคาส งแต งต งคณะกรรมการ

4 -- ส วนท บทนา. หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนตาบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท 8 พฤศจ กายน 25๔5 ให จ ดทาแผนพ ฒนา พน กงานส วนตาบล โดย ต องดาเน นการให สอดคล องตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนตาบลท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด และเป นไปตามแผนอ ตรากาล ง 3 ป ขององค การ บร หารส วนตาบล เป นการหาความจาเป นในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล การศ กษาว เคราะห ถ งความจาเป นท จะต องพ ฒนาพน กงานส วนตาบลตาแหน งต าง ๆ ท งในฐานะต วบ คคลและฐานะตาแหน งตามท กาหนดในส วน ราชการตามแผนอ ตรากาล งขององค การบร หารส วนตาบล ตลอดท งความจาเป นในด านความร ความสามารถท วไป ในการปฏ บ ต งานด านความร ความสามารถและท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร และด าน ค ณธรรมจร ยธรรม กาหนดให องค การบร หารส วนตาบลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงาน ส วนตาบล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนตาบลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และ แนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนตาบลท ด โดยองค การบร หารส วนตาบล ต องดาเน นการพ ฒนาบ คลกรให ได ร บความร ความสามารถหล กส ตรใดหล กส ตรหน งตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนตาบล (ก.อบต. จ งหว ด) กาหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การในห อง การทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การบร หารส วนตาบลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนาของแต ละองค การบร หารส วนตาบลก ให กระทาได ท งน องค การบร หาร ส วนตาบลท จะดาเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนตาบล กาหนดเป นหล กส ตรหล ก และ เพ มเต มหล กส ตรตามความจาเป นท องค การบร หารส วนตาบลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนา พน กงานส วนตาบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การบร หารส วนตาบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ นๆ ได และอาจกระทาได โดยสาน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนตาบล (ก.อบต.) สาน กงานคณะกรรมการ พน กงานส วนตาบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนตาบลต นส งก ด หร อสาน กงานคณะกรรมการพน กงาน ส วนตาบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนตาบลต นส งก ด หร อองค การบร หาร ส วนตาบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะ ทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการในตาแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ น น เพ อให เป นไปตามแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ด ฉะเช งเทรา จ งได จ ดทาแผนการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ประจาป งบประมาณ พ.ศ ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ เป นเคร องม อในการ บร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมจร ยธรรม ของพน กงานส วนตาบลองค การบร หารส วนตาบลบางไผ ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

5 -2-2.ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ว ตถ ประสงค ) เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรองค การ บร หารส วนตาบลบางไผ ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2) เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการจ ดการพ ฒนาและบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบล บางไผ 3) เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการดาเน นงานพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วน ตาบลบางไผ เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลบางไผ ประกอบด วย พน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และ พน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งานท กคน เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลบางไผ ท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารนาความร ท ได ร บไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การ ประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด 3. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ เห นสมควรให จ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากรโดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต าง ๆ ด งต อไปน ) การกาหนดหล กส ตรการพ ฒนาหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ พน กงานส วนตาบล ให ม ความสอดคล องก บตาแหน งในแต ละสายงาน ท ดารงตาแหน งอย ในกรอบแผนอ ตรากาล ง 3 ป ( ) 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตร ใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ คร ง หร อตามท ผ บร หารเห นสมควร ด งน - หล กส ตรด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท ก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญในการปฏ บ ต งาน สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น - หล กส ตรด านการพ ฒนาความร และท กษะเฉพาะของงาน ได แก ความร ความสามารถในการปฎ บ ต งาน ของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ เช นงาน งานพ มพ ด ด งานด านช าง - หล กส ตรด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานการบร การประชาชน เช น ในเร อง การวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น - หล กส ตรด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การทางาน การส อความหมาย การเสร มสร าง ส ขภาพอนาม ย เป นต น - หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานอย างม ความส ข

6 3)ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนตาบลบางไผ เป นหน วยดาเน นการเองหร อดาเน นการ ร วมก บ ก.อบต.จ งหว ดตราด หร อหน วยงานอ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตามความจาเป น และความเหมาะสม ด งน - การปฐมน เทศ - การ - การศ กษาหร อด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา - การสอนงาน การให คาปร กษา หร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ต องจ ดสรรงบประมาณสาหร บ การพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอน โดยคาน งถ งความประหย ดค มค าเพ อให การ พ ฒนาบ คลากรเป นไปย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 4. ข นตอนการดาเน นงาน 4. การเตร ยมการและวางแผน ) แต งต งคณะทางานเพ อดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจาเป นในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได สาเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท กาหนดไว 3) กาหนดประเภทของความจาเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และด านค ณธรรมจร ยธรรม 4.2 การดาเน นการพ ฒนา ) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อได ข อม ลท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา จากการหาความจาเป นในการพ ฒนาแล ว ควรนาข อม ลเหล าน นมา พ จารณากาหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ ใต บ งค บบ ญชาจาเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล ม บ คคลท สมควรจะได ร บพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนา ได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การ การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การ และการส มมนา เป นต น 2) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาโดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดทาเป นโครงการเพ อดาเน นการเอง หร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ รายละเอ ยดข นตอนการ ดาเน นงานพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร ด งน -3-

7 -4- เร มต น. การเตร ยมการและการวางแผน. แต งต งคณะกรรมการ.2 พ จารณาเหต ผลและความจาเป น.3 กาหนดประเภทของความจาเป น 2. การดาเน นการ/ว ธ ดาเน นการ การดาเน นการ โดยอาจดาเน นการเอง หร อร วมก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างเอกชนดาเน นการและเล อกร ปแบบ ว ธ การท เหมาะสม เช น - การสอนงาน การให คาปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ร บผ ดชอบ - การ - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล เพ อให ทราบถ ง ความสาเร จ ความร ความสามารถและ ผลการกรอบความค ดย ทธศาสตร การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ

8 -5- การพ ฒนาข าราชการในป จจ บ น ม งเน นการพ ฒนาข าราชการโดยย ดหล กสมรรถนะ(Competency) และการ พ ฒนาข ดความสามารถ (Capability) เพ อให ข าราชการเป นผ ปฏ บ ต ท ทรงความร (Knowledge Worker) สามารถ ปฏ บ ต การภายใต หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และระบบบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ ก าวท นการเปล ยนแปลงสามารถพ ฒนางานในหน าท อย างต อเน อง สม าเสมอ โดยการพ ฒนาท เน นการเร ยนร จาก ประสบการณ จร ง กาหนดต วช ว ดความสาเร จในการบร หารทร พยากรบ คคล จะต องจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อสน บสน นการปฏ บ ต ราชการของ องค การบร หารส วนตาบล ให สามารถดาเน นการเพ อบรรล เป าหมายตามย ทธ ศาสตร ของ องค การบร หารส วนตาบลโดยแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลของ องค การ บร หารส วนตาบล เป นแผนท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ซ งผ บร หารเห นชอบท จะ ดาเน นการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการท กาหนดข นในป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ จ งได กาหนดแผนกลย ทธ ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลน ข น โดยม แนวทางท สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการ ย ทธศาสตร จ งหว ดและย ทธศาสตร ชาต และย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ว ส ยท ศน ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ (Vision) การคมนาคมสะดวก ค ณภาพช ว ตท ด ช มชนเข มแข ง ประเด นย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาสามป ( ) ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ย ทธศาสตร ท ด านโครงสร างพ นฐานทางเศรษฐก จ ประกอบด วยแนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน. ก อสร างบาร งร กษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณ ปโภค 2. ก อสร าง ด แล บาร งร กษาแหล งน า 3. การจ ดผ งเม องให สอดคล องรองร บการขยายต วของเม องหลวง และสนามบ นส วรรณภ ม ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม เส นทางการคมนาคมขนส งและระบบสาธารณ ปโภคท สะดวกสบายท วถ งตลอดจนให ประชาชนม แหล งน าเพ ออ ปโภค -บร โภคและใช ในการเกษตรอย างเพ ยงพอเพ อสร างความเป นอย ท ด ให แก ประชาชน ตลอดจนส งเสร มการจ ดระบบผ งเม องให สอดคล อง รองร บก บการขยายต วของเม องหลวงและสนามบ น ส วรรณภ ม ย ทธศาสตร ท 2 ด านการจ ดระเบ ยบช มชน / ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย ประกอบด วยแนวทาง การพ ฒนาท องถ นด งน. การจ ดระเบ ยบช มชมและส งคม 2. การร กษาความสงบเร ยบร อย และความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส น ของประชาชน 3. การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย

9 -6- ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ม การจ ดระเบ ยบช มชนและส งคม ม การร กษาความสงบเร ยบร อย ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ตลอดจนม การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ประกอบด วย แนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน. ส งเสร มการสร างจ ตสาน ก และความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม 2. ส งเสร มการบาบ ดและฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 3. ส งเสร มการป องก นและด แลทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. ส งเสร มการศ กษาว จ ยปฏ บ ต การทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. การจ ดการระบบบาบ ดน าเส ย ขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ว ตถ ประสงค ให พ นท ขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ เป นพ นท ส เข ยวม ส งแวดล อมท ด ปราศจากขยะม ลฝอยและ มลพ ษต าง ๆ เพ อให เก ดความหน าอย และม ความย งย น ย ทธศาสตร ท 4 ด านการส งเสร มค ณภาพช ว ต การศ กษา ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญา ท องถ น ประกอบด วยแนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน บ รณาการ. การส งเสร ม การดาเน นงานโดยย ดหล กเศรษฐก จแบบพอเพ ยงเพ อแก ไขป ญหาความยากจนเช ง 2. งานสว สด การส งคม 3. การส งเสร มก ฬา และน นทนาการ 4. การส งเสร มการศ กษา 5. การส งเสร มและบาร งร กษา ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 6. การสาธารณส ข ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข นโดยส งเสร มการดาเน นงานโดยย ดหล กเศรษฐก จแบบพอเพ ยงเพ อ แก ป ญหาความยากจนเช งบ รณาการม ความเข มแข งทางส งคมส งเสร มและสน บสน นการศ กษาขนบธรรมเน ยม ประเพณ อ นด งามและภ ม ป ญญาท องถ น ตลอดจนจ ดหาสว สด การส งเสร มก ฬาและน นทนาการและการป องก น แก ไขป ญหาด านส ขภาพอนาม ยของตนเองและคนในครอบคร วได ย ทธศาสตร ท 5 ด านการส งเสร มการลงท น พาณ ชยกรรม การท องเท ยว และการขนส ง ประกอบด วยแนวทาง การพ ฒนาท องถ นด งน. การส งเสร มการวางแผน 2. การส งเสร มการลงท น พาณ ชยกรรม และการขนส ง

10 -7-3. การส งเสร มและพ ฒนาด านการท องเท ยว 4. การส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตร 5. การส งเสร มและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรม ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม งานทา ม การรวมกล มทางอาช พ ม รายได เพ มข น ม อานาจต อรองก บพ อค าคนกลางใน เร องของราคาพ ชผลทางการเกษตรเพ มข น ม การส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตร การท องเท ยว และด าน อ ตสาหกรรมตลอดจนส งเสร มการลงท น พาณ ชยกรรม และการขนส ง ย ทธศาสตร ท 6 ด านการบร หารก จการบ านเม อง และส งคมท ด ประกอบด วยแนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน. การส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในการพ ฒนาท องถ น 2. การส งเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาค ส ทธ เสร ภาพของประชาชน 3. การปร บปร งระบบทะเบ ยนและเอกสาร 4. การปร บปร งและพ ฒนารายได 5. การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 6. การพ ฒนาประส ทธ ภาพ การให บร การประชาชน 7. การก อสร าง/การปร บปร ง สถานท ปฏ บ ต งานและการบาร งร กษา/จ ดหา ว สด อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช 8. การพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการองค กร เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพข าราชการส วนท องถ น รวมท งเสร มสร างให ข าราชกปฏ บ ต งาน โดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐและประโยชน ส ขของประชาชน ให นา ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ ส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ดาเน นการตามย ทธศาสตร ฯ ในส วนท ด งน นในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ จ งได นาย ทธศาสตร ฯ ด งกล าว มาไว ใน แผนพ ฒนาบ คลากร ป ด งน ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท การกาหนดมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรมเพ อสร างกล มผ นาและองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organization) กลย ทธ ท. ยกย องข าราชการ/ผ นาร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม กลย ทธ ท.2 สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organizationnal IntegrityX กลย ทธ ท.3 กาหนดมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมของน กการเม องท องถ น ย ทธศาสตร ท 2 การปร บเปล ยนกระบวนท ศน สร างท กษะ และพ ฒนาข าราชการส วนท องถ นในร ปแบบต างๆ กลย ทธ ท 2. ปล กจ ตสาน กผ านพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตร และพระบรมราโชวาท กลย ทธ ท 2.2 กาหนดหล กส ตรและโครงการพ ฒนาภาคบ งค บแก ข าราชการท กระด บ กลย ทธ ท 2.3 สร างศ นย กลางในการว จ ย สารวจ ให คาปร กษาแนะนาและข อม ลข าวสารธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 พ ฒนาและปฐมน เทศข าราชการอย างเข มข น

11 กลย ทธ ท 2.5 กาหนดหล กส ตรและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล ย ทธศาสตร ท 3 การปร บปร งระบบบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 3. ปร บปร งแนวทางและกฎหมายระเบ ยบในการสรรหา บรรจ แต งต ง โอน ย าย โดยย ดหล กธรร มาภ บาล -8- กลย ทธ ท 3.2 ข บเคล อนจรรยาบรรณข าราชการไปส การปฏ บ ต กลย ทธ ท 3.3 ข บเคล อนระบบสว สด การและผลประโยชน เก อก ลแก ข าราชการส วนท องถ น ย ทธศาสตร ท 4 การสร างการม ส วนร วมในระบบสน บสน นและโครงสร างพ นฐานทางด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรร มาภ บาล กลย ทธ ท 4. เป ดโอกาสให ข าราชการเข าไปม ส วนร วมในการกาหนดนโยบายและกฎระเบ ยบท กลย ทธ ท 4.2 เป ดให ประชาชน และหน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วมและการต ดตามสถานการณ การทางานของ องค กรปกครองส วนท องถ น จากว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ขององค การบร หารส วนตาบลข างต น ส งผลต อการดาเน นงานการ พ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลในองค การบร หารส วนตาบล ในสถานการณ ป จจ บ น การปร บต วให สอดคล องก บป จจ ย ส งแวดล อมด งกล าวเพ อผล กด นให องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ท เป นส วนหน งขององค กรปกครองส วนท องถ นท ใกล ช ดประชาชน และม ภารก จตามพระราชบ ญญ ต การกระจายอานาจภายใต การบร หารจ ดการท ด ในการส งเสร มความ เข มแข งของท องถ นเพ อพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบล โดยการส งเสร มการพ ฒนาบ คลากรท กระด บในความ ร บผ ดชอบในพ นท เพ อเช อมโยงการดาเน นงานให บรรล เป าหมายของการพ ฒนาท องถ นได ในท ายท ส ด ด งน น พน กงาน และบ คลากรในส งก ดความร บผ ดชอบขององค การบร หารส วนตาบล บางไผ ควรจะได ร บการพ ฒนาแบบม ท ศทางท แน นอนภายใต กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ การม งเน นการพ ฒนา ท ปร บว ธ ค ดด วยกระบวนการพ ฒนาบ คลากรในล กษณะต างๆโดยถ อเป นภารก จร วมก นขององค กร การม ส วนร วมใน การกาหนดแนวทางการพ ฒนาให เก ดประส ทธ ผล จ งเป นส งสาค ญ ท งน การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคนให เป นระบบ และม ความต อเน อง การร วมก นสร างกระบวนการเร ยนร การว เคราะห ป จจ ยภายนอกขององค กรในการพ ฒนาบ คลากร ท อาจจะเป นท งโอกาสและภ ยค กคาม ตลอดจนท งป จจ ยภายในท เป นจ ดอ อน และจ ดแข ง ซ งเป นการว เคราะห บน พ นฐานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบลขององค กรเบ องต นก อนท จะนาไปส การจ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ขององค การบร หารส วนตาบลต อไป

12 -9- การว เคราะห : การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ด วยเทคน คการว เคราะห (Swot analysis) สภาพแวดล อมภายในองค กรการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ประกอบด วย.จ ดแข ง (Strenght) ในการพ ฒนาในระบบบร หารบ คคลในองค กร - ผ บร หารม ว ส ยท ศน กว างไกล ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากร - ผ ปฏ บ ต งานร บผ ดชอบงานพ ฒนาและบร หารงานบ คคลม ความเข าใจหล กการพ ฒนาบ คลากรและ งานบร หารงานบ คลากร - ม คอมพ วเตอร เพ อการเร ยนร ผ านระบบคอมพ วเตอร (Computer Based Training) หร อ สามารถเร ยนร ด วยตนเอง (Self Development) ได ตลอดเวลา ม ระบบสารสนเทศท เอ อเฟ อและเป นช องทาง (Out Let) ในการพ ฒนาบ คลากร - ม งบประมาณเพ ยงพอในการบร หารงาน - ม สถานท ท ใช ในการอย างเพ ยงพอ เช น ห องประช มสภาองค การบร หารส วนตาบล 2.จ ดอ อน (Weakness) ของการพ ฒนาระบบบร หารความร ภายในองค กร - บ คลากรไม ได ร บการพ ฒนาข ดความสามารถให ส งข นอย างเป นระบบ ด านท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการปฏ บ ต งาน ด านท กษะ เทคน คว ธ การใหม ๆ - บ คลากรบางส วนขาดการวางแผนในการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง - ระบบการต ดตามการประเม นผลองค กรท ทาหน าท ในการพ ฒนาบ คลากรย งไม เป นท ยอมร บ เท าท ควร - ขาดเทคน คและว ธ การใหม ๆท ใช ในการพ ฒนาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ - ขาดระบบว จ ย การจ ดทา Traning Need เพ อค นหาความจาเป นและร ปแบบ สภาพแวดล อมภายนอกองค กรพ ฒนาบ คลากรของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ.โอกาส (Opportunity) ในการพ ฒนาระบบบร หารความร ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ - ข าราชการ บ คลากร ส งก ดหน วยงานต างๆ ม ความเช อถ อในศ กยภาพขององค กร ท ทาหน าท ในการ พ ฒนาบ คลากร เช น จ ดเป นแผนพ ฒนาบ คลากร - การปฏ ร ปราชการ การเน นการพ ฒนาบ คคล เพ อเพ มประส ทธ ภาพบ คลากร - นโยบายของร ฐบาล ให ความสาค ญในการพ ฒนาคน - แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 8,9 และฉบ บท 0 เน นคนเป นศ นย กลาง - ระบบการต ดต อส อสาร ม ความสะดวก รวดเร ว ทาให การร บร ข อม ลข าวสารม ประส ทธ ภาพย งข น เก ดการแลกเปล ยนความร อย างกว างขวาง

13 -0- - ม หน วยงานภายนอกพร อมให การสน บสน นการพ ฒนาบ คลากร เช น สถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น สถาบ นการศ กษาภาคร ฐ มหาว ทยาล ยเกษตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ฯลฯ 2.ภ ยค กคาม (Threat) - นโยบายของภาคร ฐมอบหมายให หน วยงานราชการปฏ บ ต งาน โดยม กรอบเวลาท จาก ด ทาให บ คลากรม ภาระงานท ต องเร งร ดให เสร จส นตามกาหนด ม ฉะน นจะม กระทบต อแผนการพ ฒนาบ คลากรในส งก ด - การปฏ ร ปราชการย งม การเปล ยนแปลงเคล อนไหวอย ตลอดเวลาและม ผลกระทบต อองค การบาง หน วยงาน ทาให ขาดความเช อม นในท ศทางการพ ฒนาตนเอง เพ อความก าวหน าในอาช พ - มาตรการทางการบร หารงานบ คคลไม ถ กนามาใช อย างจร งจ ง 3.การว เคราะห ผ ม ส วนได ส วนเส ยต อการบร หาร 3. กล มเป าหมายท ม ส วนได ส วนเส ยต อการบร หารงานทร พยากรบ คคล กล มผ บร หาร กล มผ ปฏ บ ต การ - นายก องค การบร หารส วนตาบล พน กงานส วนตาบล ระด บ -7 ท กส วน - รองนายก องค การบร หารส วนตาบล พน กงานจ างตามภารก จ ล กจ างประจา - ปล ด องค การบร หารส วนตาบล พน กงานจ างท วไป ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ได กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย เช งกลย ทธ และย ทธศาสตร ในการพ ฒนาอ ตรากาล ง เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรในความร บผ ดชอบ ด งน ม ว น ย สาม คค ร วมใจ ใฝ หาความร เช ดช จร ยธรรม นาหน าในบร การ ม ว น ย : ย ดระเบ ยบในการปฏ บ ต งาน และปฏ บ ต งานอย ในกรอบว น ยท วางไว สาม คค ร วมใจ : ปฏ บ ต งานแบบบ รณาการม ส วนร วมของท กภาคส วนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของ องค การ บร หารส วนตาบลบางไผ ตามประเด นย ทธศาสตร ให บรรล ตามเป าหมาย ใฝ หาความร : พน กงานองค การบร หารส วนตาบล ต องสนใจศ กษาหาความร ใหม ๆมาใช ในการพ ฒนา ศ กยภาพในการทางานให เก ดประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ต อตนเองและหน าท ในการปฏ บ ต งาน เช ดช จร ยธรรม : พน กงานองค การบร หารส วนตาบลท กคนจะต องปฏ บ ต หน าท ราชการด วยความโปร งใส เป น ธรรม และย ดหล กจร ยธรรมค ณธรรมอย างเคร งคร ด นาหน าในบร การ : การปฏ บ ต ตามแนวพระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ข าราชการ ค อ ผ ทางาน ให ประชาชนช นใจ การให บร การประชาชนด วยความจร งใจ เพ อสนองนโยบายร ฐให สอดคล องตามพระราชบ ญญ ต

14 -- ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2545 ม.3/ การบร หารราชการ ตามพระราชบ ญญ ต ต องเป นไปเพ อ ประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าเช งภารก จแห งร ฐ การลด ข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จ และย บเล กหน วยงานท ไม จาเป น การกระจายภารก จและทร พยากรให แก ท องถ น การกระจายอานาจ การต ดส นใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต องการของประชาชน โดยม ผ ร บผ ดชอบต อผลงาน...ท งน ในการปฏ บ ต หน าท ของส วนราชการต องเป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 พ นธก จ - สร างระบบการพ ฒนากาล งคนการจ ดการความร ให เป นมาตรฐาน - ส งเสร มการทางานแบบบ รณาการ ภายใต หล กการม ส วนร วมเพ อสร างท มงาน และเคร อข าย โดยเน นการม ส มพ นธภาพท ด - ส งเสร มและพ ฒนากระบวนการเร ยนร บ คลากรท กส วนราชการ/หน วยงานอย างเป นระบบต อเน องและท วถ ง - เสร มสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บองค กรต างๆท งในระด บพ นท และระด บประเทศ - ดาเน นการและพ ฒนาการ โดยการให ความร ความเข าใจท กษะและท ศนคต ในกระบวนการทางาน ตลอดจนเสร มสร างความเช อม นตนเอง และให เก ดแก บ คลากรในส งก ดท กหน วยงานในพ นท เป าหมายเช งกลย ทธ - บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ออาช พ(Knowledge Worker)สอดคล องก บการพ ฒนาระบบราชการ และภารก จ - ระบบการพ ฒนากาล งคนม มาตรฐาน สามารถรองร บภารก จการพ ฒนาบ คลากรได อย างม ประส ทธ ภาพ - ว ชาการและระบบสารสนเทศการม ค ณภาพ ท นสม ย เหมาะสมและเพ ยงพอ - กระบวนการเร ยนร ของบ คลากรม ความต อเน อง สามารถสร างองค กรความร และเผยแพร ต อสาธารณะได อย างม ประส ทธ ภาพ - ขยายเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการไปย งองค กรปกครองส วนท องถ นในพ นท เพ อแสวงหาความร วมม อ แนวทางการปฏ บ ต และการดาเน นก จกรรมร วมก นตามโอกาสความเหมาะสม

15 -2 ส วนท 2 การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร องค กรจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ให ม คณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ประกอบด วย. นายกองค การบร หารส วนตาบล เป นประธานกรรมการ 2. ปล ดองค การบร หารส วนตาบล กรรมการ 3. ห วหน าส วนท กส วน /ผอ.กองท กกอง กรรมการ 4. ห วหน าสาน กงานปล ด อบต. กรรมการ/เลขาน การ ให คณะทางานม อานาจหน าท ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร เสนอขออน ม ต จากนายกองค การ บร หารส วนตาบล และให ทบทวนจ ดทาให แล วเสร จภายหล งจากการจ ดทาแผนอ ตรากาล ง 3 ป

16 หล กส ตรการพ ฒนา ให พน กงานส วนตาบลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ท ดารงตาแหน งตามกรอบแผนอ ตรากาล ง 3 ป ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ คร งหร อตามท ผ บร หารท องถ นเห นสมควร ด งน () หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม หล กส ตรในการพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วย ข าราชการส วนท องถ น ล กจ างประจา และพน กงาน จ างตามกรอบแผนอ ตรากาล ง 3 ป (พ.ศ ) จานวน หล กส ตร. หล กส ตรน กบร หารงาน อบต.(ปล ดองค การบร หารส วนตาบล) หร อหล กส ตรอ นท 2. หล กส ตรน กบร หารงานการคล ง หร อหล กส ตรอ นท 3. หล กส ตรน กบร หารงานช าง หร อหล กส ตรอ นท 4. หล กส ตรน กบร หารงานท วไป หร อหล กส ตรอ นท 5. หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ข หร อหล กส ตรอ นท 6. หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษา หร อหล กส ตรอ นท 7. หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคม หร อหล กส ตรอ นท 8. หล กส ตรบ คลากร หร อหล กส ตรอ นท 9. หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน หร อหล กส ตรอ นท 0. หล กส ตรเจ าหน าท ธ รการ หร อหล กส ตรอ นท. หล กส ตรเจ าพน กงานพ สด หร อหล กส ตรอ นท 2. หล กส ตรเจ าหน าท เจ าหน าท จ ดเก บรายได หร อหล กส ตรอ นท 3. หล กส ตรนายช างโยธา หร อหล กส ตรอ นท 4. หล กส ตรน กพ ฒนาช มชน หร อหล กส ตรอ นท 5. หล กส ตรคร ผ ด แลเด ก หร อหล กส ตรอ นท 6. หล กส ตรพน กงานจ างท กตาแหน ง หร อหล กส ตรอ นท 7. หล กส ตรล กจ างท กตาแหน ง หร อหล กส ตรอ นท 8. การส งเสร มการศ กษาระด บปร ญญาตร 9. การส งเสร มการศ กษาระด บปร ญญาโท 20. หล กส ตรการพ ฒนาด านค ณธรรมและจร ยธรรม 2. หล กส ตรอบรมทางว น ยพน กงานส วนตาบล

17 -4-. หล กส ตรการปฐมน เทศพน กงานใหม 23. หล กส ตรอบรมผ ปฏ บ ต การตามแผนการดาเน นการพน กงานส วนตาบลท องถ น 24. หล กส ตรการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพ 25. หล กส ตรอ นๆ ท สามารถกาหนดภายหล งความจาเป นและสถานการณ 26. หล กส ตรโครงการประช ม/ส มมนาเช งปฏ บ ต การ 27. หล กส ตรและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล 4. ว ธ การพ ฒนาพน กงานส วนตาบลและระยะเวลาดาเน นการ ก.อบต.จ งหว ดดาเน นการเองหร ออาจมอบให องค การบร หารส วนตาบลบางไผ หร อผ ท เหมาะสม เป นหน วยดาเน นการเอง หร อดาเน นการร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดฉะเช งเทรา หร อหน วยงานอ นโดย ว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตามความจาเป นและความเหมาะสม ด งน () การปฐมน เทศ (2) การ (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให คาปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม ระยะเวลาดาเน นการ กาหนดเป นไปตามความเหมาะสมก บกล มเป าหมายท เข าร บการ พ ฒนาว ธ การพ ฒนา และหล กส ตรการพ ฒนาแต ละหล กส ตร 5.งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ต องจ ดสรรงบประมาณสาหร บการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ตามแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนตาบลอย างช ดเจนแน นอนโดยคาน งถ งความประหย ดค มค า เพ อให การ พ ฒนาพน กงานส วนตาบลเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 6. การต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล คณะกรรมการจ ดทาแผนการพ ฒนา พน กงานส วนตาบลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ได ปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วน ตาบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท 8 พฤศจ กายน 2545 ในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา ด งน ) หม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อ ผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว 2) ต ดตามและประเม นผลโดยคณะกรรมการตรวจร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการของ องค กรปกครองส วนท องถ น

18 -5- ส วนท 3 การต ดตามประเม นผล.องค กรต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ให ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ของ องค การบร หารส วน ตาบลบางไผ ประกอบด วย. รองนายกองค การบร หารส วนตาบลท นายกค ดเล อกเป น ประธานกรรมการ 2. ปล ดองค การบร หารส วนตาบล กรรมการ 3. ห วหน าส วนท กส วน /ผอ.กองท กกอง กรรมการ 4. ห วหน าสาน กงานปล ด กรรมการ/เลขาน การ ให คณะกรรมการ ม หน าท ในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล กาหนด ว ธ การต ดตามประเม นผล ตลอดจนการดาเน นการด านอ นท อย างน อยป ละ คร ง แล วเสนอผลการ ต ดตามประเม นผลต อนายกองค การบร หารส วนตาบล

19 - 6 - หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา และ การต ดตามและ ประเม นผลป งบประมาณ พ.ศ.2558 () หล กส ตรความร พ นฐานท ในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรน กบร หารงาน อบต.(ปล ด อบต.)หร อ หล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 2 หล กส ตรน กบร หารงานการคล งหร อหล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 3 หล กส ตรน กบร หารงานช างหร อหล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 4 หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคมหร อหล กส ตร ท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 5 หล กส ตรน กบร หารงานท วไปหร อหล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ

20 - 7 - ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ขหร อหล กส ตรท หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษาหร อหล กส ตรท หล กส ตรบ คลากรหร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห ฯหร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าหน าท ธ รการหร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าพน กงานพ สด หร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าหน าท จ ดเก บรายได หร อหล กส ตรท หล กส ตรนายช างโยธาหร อหล กส ตรท หล กส ตรน กพ ฒนาช มชนหร อหล กส ตรท หล กส ตรคร ผ ด แลเด กหร อหล กส ตรท 23,500 23,500 2,000 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ

21 ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรพน กงานจ างท กตาแหน งหร อหล กส ตรท หล กส ตรล กจ างประจาท กตาแหน งหร อหล กส ตรท หล กส ตรการส งเสร มการศ กษาในระด บปร ญญาตร หล กส ตรการศ กษาในระด บปร ญญาโท หล กส ตรการพ ฒนาด านค ณธรรมและจร ยธรรม หล กส ตรอบรมทางว น ยของพน กงานส วนตาบล หล กส ตรการปฐมน เทศพน กงานใหม หล กส ตรอบรมผ ปฏ บ ต การตามแผนการดาเน นการ พน กงานบ คลากรท องถ น หล กส ตรการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพ หล กส ตรอ นๆ ท สามารถกาหนดภายหล งความ จาเป นและสถานการณ หล กส ตรโครงการประช ม/ส มมนาเช งปฏ บ ต การ หล กส ตรและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บ ประชาคมอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล เพ อพ ฒนาความร ในการปฏ บ ต งานในหน าท เพ อนาความร ท ได มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนาและเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ในการปฏ บ ต งานของบ คลากร เพ อเร ยนร กฎ ระเบ ยบ และเพ มพ นความร ท กษะ เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจงานข นพ นฐาน อบต.และบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย เพ อพ ฒนาความร ในการปฏ บ ต งานในหน าท เพ อนาความร ท ได มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานเ พ อเสร มสร างความร ความเข าใจงานข นพ นฐาน อบต.และบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย เพ อพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะงานใน ตาแหน งและหน าท เพ อศ กษา กฎหมาย ระเบ ยบความร ความเข าใจ ด านเศรษฐก จ ส งคมว ฒนธรรมและการเม องของ ประเทศในกล มอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล เข าร บการศ กษา ในสถาบ นการฯ เข าร บการศ กษา ในสถาบ นการฯ ศ กษาด งาน ปฐมน เทศ การศ กษาหร อด งาน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา /ศ กษา ด งาน 33,300 20,000 23,500 2,000 3, ,500 23,500 23, , ,000 50,000 50,000 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการฝ กการเร ยนและ สร ปผลการเร ยนและ สร ปผลการและ ทดสอบตามแบบและ รายงานต อ สร ปผลการและ ทดสอบตามแบบสร ปผลการ และรายงาน ทดสอบตามแบบสร ปผลการ และรายงาน สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ

22 - 9 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา และ การต ดตามและ ประเม นผลป งบประมาณ พ.ศ.2559 () หล กส ตรความร พ นฐานท ในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรน กบร หารงาน อบต.(ปล ด อบต.)หร อ หล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 2 หล กส ตรน กบร หารงานการคล งหร อหล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 3 หล กส ตรน กบร หารงานช างหร อหล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 4 หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคมหร อหล กส ตร ท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 5 หล กส ตรน กบร หารงานท วไปหร อหล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ป งบประมาณ 2552 2554

ป งบประมาณ 2552 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information