แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา

2 คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ ยบท ตามแบบแผนของทางราชการรวมท งหล กและว ธ ปฏ บ ต หน าท ของแต ละบ คคล เพ อเป นการเพ มพ นความร ความสามารถและหล กประพฤต ปฏ บ ต ของพน กงานส วนตาบลท ด ด งน น องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ได คาน งถ งภารก จ อานาจ หน าท ตามกฎหมายท ด งกล าว จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ( ) ประกอบด วย ข าราชการส วนท องถ น ล กจ างประจา พน กงานจ าง โดยได กาหนดหล กส ตรการพ ฒนาสาหร บพน กงานส วนตาบลแต ละตาแหน งต างๆ ตามแผนอ ตรากาล ง 3 ป ( ) ให ได ร บการพ ฒนาในหลายๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ตาแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของพน กงานส วนตาบลซ งม อย ตาม แผนอ ตรากาล ง 3 ป ต อไป องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา

3 สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผน 2 ข นตอนการดาเน นงาน และแผนภาพแสดงข นตอน 3 4 ว ส ยท ศน และย ทธศาตร 5 8 การว เคราะห SWOT 9-0 ส วนท 2 2 หล กส ตรการพ ฒนา 3-4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลา 4 งบประมาณดาเน นการ 4 การต ดตามและประเม นผล 4 ส วนท 3 5 หล กส ตรการพ ฒนา ป ผนวก รายงานการประช ม และคาส งแต งต งคณะกรรมการ

4 -- ส วนท บทนา. หล กการและเหต ผล ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนตาบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท 8 พฤศจ กายน 25๔5 ให จ ดทาแผนพ ฒนา พน กงานส วนตาบล โดย ต องดาเน นการให สอดคล องตามกรอบของแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนตาบลท คณะกรรมการกลางพน กงานส วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด และเป นไปตามแผนอ ตรากาล ง 3 ป ขององค การ บร หารส วนตาบล เป นการหาความจาเป นในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล การศ กษาว เคราะห ถ งความจาเป นท จะต องพ ฒนาพน กงานส วนตาบลตาแหน งต าง ๆ ท งในฐานะต วบ คคลและฐานะตาแหน งตามท กาหนดในส วน ราชการตามแผนอ ตรากาล งขององค การบร หารส วนตาบล ตลอดท งความจาเป นในด านความร ความสามารถท วไป ในการปฏ บ ต งานด านความร ความสามารถและท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร และด าน ค ณธรรมจร ยธรรม กาหนดให องค การบร หารส วนตาบลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการเป นพน กงาน ส วนตาบล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานส วนตาบลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และ แนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนตาบลท ด โดยองค การบร หารส วนตาบล ต องดาเน นการพ ฒนาบ คลกรให ได ร บความร ความสามารถหล กส ตรใดหล กส ตรหน งตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนตาบล (ก.อบต. จ งหว ด) กาหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การในห อง การทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากองค การบร หารส วนตาบลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต ม ให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนาของแต ละองค การบร หารส วนตาบลก ให กระทาได ท งน องค การบร หาร ส วนตาบลท จะดาเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานส วนตาบล กาหนดเป นหล กส ตรหล ก และ เพ มเต มหล กส ตรตามความจาเป นท องค การบร หารส วนตาบลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสม การพ ฒนา พน กงานส วนตาบลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให องค การบร หารส วนตาบลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ นๆ ได และอาจกระทาได โดยสาน กงานคณะกรรมการกลางพน กงานส วนตาบล (ก.อบต.) สาน กงานคณะกรรมการ พน กงานส วนตาบล (ก.อบต.จ งหว ด) องค การบร หารส วนตาบลต นส งก ด หร อสาน กงานคณะกรรมการพน กงาน ส วนตาบล (ก.อบต.จ งหว ด) ร วมก บองค การบร หารส วนตาบลต นส งก ด หร อองค การบร หาร ส วนตาบลต นส งก ด ร วมก บส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะ ทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการในตาแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ น น เพ อให เป นไปตามแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ด ฉะเช งเทรา จ งได จ ดทาแผนการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ประจาป งบประมาณ พ.ศ ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ เป นเคร องม อในการ บร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมจร ยธรรม ของพน กงานส วนตาบลองค การบร หารส วนตาบลบางไผ ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

5 -2-2.ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ว ตถ ประสงค ) เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรองค การ บร หารส วนตาบลบางไผ ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2) เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการจ ดการพ ฒนาและบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบล บางไผ 3) เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการดาเน นงานพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วน ตาบลบางไผ เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลบางไผ ประกอบด วย พน กงานส วนตาบล ล กจ างประจา และ พน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งานท กคน เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลบางไผ ท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารนาความร ท ได ร บไปใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การ ประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด 3. ขอบเขตและแนวทางในการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร คณะกรรมการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ เห นสมควรให จ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากรโดยให ม ขอบเขต เน อหาครอบคล มในม ต ด านต าง ๆ ด งต อไปน ) การกาหนดหล กส ตรการพ ฒนาหล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ พน กงานส วนตาบล ให ม ความสอดคล องก บตาแหน งในแต ละสายงาน ท ดารงตาแหน งอย ในกรอบแผนอ ตรากาล ง 3 ป ( ) 2) ให บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตร ใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ คร ง หร อตามท ผ บร หารเห นสมควร ด งน - หล กส ตรด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท ก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญในการปฏ บ ต งาน สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น - หล กส ตรด านการพ ฒนาความร และท กษะเฉพาะของงาน ได แก ความร ความสามารถในการปฎ บ ต งาน ของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ เช นงาน งานพ มพ ด ด งานด านช าง - หล กส ตรด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานการบร การประชาชน เช น ในเร อง การวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น - หล กส ตรด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การทางาน การส อความหมาย การเสร มสร าง ส ขภาพอนาม ย เป นต น - หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานอย างม ความส ข

6 3)ว ธ การพ ฒนาบ คลากร ให องค การบร หารส วนตาบลบางไผ เป นหน วยดาเน นการเองหร อดาเน นการ ร วมก บ ก.อบต.จ งหว ดตราด หร อหน วยงานอ นโดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตามความจาเป น และความเหมาะสม ด งน - การปฐมน เทศ - การ - การศ กษาหร อด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา - การสอนงาน การให คาปร กษา หร อว ธ การอ นท เหมาะสม 4) งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ต องจ ดสรรงบประมาณสาหร บ การพ ฒนาบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากรอย างช ดเจนแน นอน โดยคาน งถ งความประหย ดค มค าเพ อให การ พ ฒนาบ คลากรเป นไปย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 4. ข นตอนการดาเน นงาน 4. การเตร ยมการและวางแผน ) แต งต งคณะทางานเพ อดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจาเป นในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได สาเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท กาหนดไว 3) กาหนดประเภทของความจาเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และด านค ณธรรมจร ยธรรม 4.2 การดาเน นการพ ฒนา ) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อได ข อม ลท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา จากการหาความจาเป นในการพ ฒนาแล ว ควรนาข อม ลเหล าน นมา พ จารณากาหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ ใต บ งค บบ ญชาจาเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล ม บ คคลท สมควรจะได ร บพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนา ได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การ การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การ และการส มมนา เป นต น 2) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาโดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดทาเป นโครงการเพ อดาเน นการเอง หร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ รายละเอ ยดข นตอนการ ดาเน นงานพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร ด งน -3-

7 -4- เร มต น. การเตร ยมการและการวางแผน. แต งต งคณะกรรมการ.2 พ จารณาเหต ผลและความจาเป น.3 กาหนดประเภทของความจาเป น 2. การดาเน นการ/ว ธ ดาเน นการ การดาเน นการ โดยอาจดาเน นการเอง หร อร วมก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างเอกชนดาเน นการและเล อกร ปแบบ ว ธ การท เหมาะสม เช น - การสอนงาน การให คาปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ร บผ ดชอบ - การ - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา ฯลฯ 3. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล เพ อให ทราบถ ง ความสาเร จ ความร ความสามารถและ ผลการกรอบความค ดย ทธศาสตร การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ

8 -5- การพ ฒนาข าราชการในป จจ บ น ม งเน นการพ ฒนาข าราชการโดยย ดหล กสมรรถนะ(Competency) และการ พ ฒนาข ดความสามารถ (Capability) เพ อให ข าราชการเป นผ ปฏ บ ต ท ทรงความร (Knowledge Worker) สามารถ ปฏ บ ต การภายใต หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และระบบบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ ก าวท นการเปล ยนแปลงสามารถพ ฒนางานในหน าท อย างต อเน อง สม าเสมอ โดยการพ ฒนาท เน นการเร ยนร จาก ประสบการณ จร ง กาหนดต วช ว ดความสาเร จในการบร หารทร พยากรบ คคล จะต องจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อสน บสน นการปฏ บ ต ราชการของ องค การบร หารส วนตาบล ให สามารถดาเน นการเพ อบรรล เป าหมายตามย ทธ ศาสตร ของ องค การบร หารส วนตาบลโดยแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลของ องค การ บร หารส วนตาบล เป นแผนท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ซ งผ บร หารเห นชอบท จะ ดาเน นการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการท กาหนดข นในป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ จ งได กาหนดแผนกลย ทธ ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลน ข น โดยม แนวทางท สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการ ย ทธศาสตร จ งหว ดและย ทธศาสตร ชาต และย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ว ส ยท ศน ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ (Vision) การคมนาคมสะดวก ค ณภาพช ว ตท ด ช มชนเข มแข ง ประเด นย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาสามป ( ) ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ย ทธศาสตร ท ด านโครงสร างพ นฐานทางเศรษฐก จ ประกอบด วยแนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน. ก อสร างบาร งร กษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณ ปโภค 2. ก อสร าง ด แล บาร งร กษาแหล งน า 3. การจ ดผ งเม องให สอดคล องรองร บการขยายต วของเม องหลวง และสนามบ นส วรรณภ ม ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม เส นทางการคมนาคมขนส งและระบบสาธารณ ปโภคท สะดวกสบายท วถ งตลอดจนให ประชาชนม แหล งน าเพ ออ ปโภค -บร โภคและใช ในการเกษตรอย างเพ ยงพอเพ อสร างความเป นอย ท ด ให แก ประชาชน ตลอดจนส งเสร มการจ ดระบบผ งเม องให สอดคล อง รองร บก บการขยายต วของเม องหลวงและสนามบ น ส วรรณภ ม ย ทธศาสตร ท 2 ด านการจ ดระเบ ยบช มชน / ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย ประกอบด วยแนวทาง การพ ฒนาท องถ นด งน. การจ ดระเบ ยบช มชมและส งคม 2. การร กษาความสงบเร ยบร อย และความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส น ของประชาชน 3. การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย

9 -6- ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ม การจ ดระเบ ยบช มชนและส งคม ม การร กษาความสงบเร ยบร อย ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ตลอดจนม การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ประกอบด วย แนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน. ส งเสร มการสร างจ ตสาน ก และความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม 2. ส งเสร มการบาบ ดและฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 3. ส งเสร มการป องก นและด แลทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. ส งเสร มการศ กษาว จ ยปฏ บ ต การทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. การจ ดการระบบบาบ ดน าเส ย ขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ว ตถ ประสงค ให พ นท ขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ เป นพ นท ส เข ยวม ส งแวดล อมท ด ปราศจากขยะม ลฝอยและ มลพ ษต าง ๆ เพ อให เก ดความหน าอย และม ความย งย น ย ทธศาสตร ท 4 ด านการส งเสร มค ณภาพช ว ต การศ กษา ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญา ท องถ น ประกอบด วยแนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน บ รณาการ. การส งเสร ม การดาเน นงานโดยย ดหล กเศรษฐก จแบบพอเพ ยงเพ อแก ไขป ญหาความยากจนเช ง 2. งานสว สด การส งคม 3. การส งเสร มก ฬา และน นทนาการ 4. การส งเสร มการศ กษา 5. การส งเสร มและบาร งร กษา ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 6. การสาธารณส ข ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข นโดยส งเสร มการดาเน นงานโดยย ดหล กเศรษฐก จแบบพอเพ ยงเพ อ แก ป ญหาความยากจนเช งบ รณาการม ความเข มแข งทางส งคมส งเสร มและสน บสน นการศ กษาขนบธรรมเน ยม ประเพณ อ นด งามและภ ม ป ญญาท องถ น ตลอดจนจ ดหาสว สด การส งเสร มก ฬาและน นทนาการและการป องก น แก ไขป ญหาด านส ขภาพอนาม ยของตนเองและคนในครอบคร วได ย ทธศาสตร ท 5 ด านการส งเสร มการลงท น พาณ ชยกรรม การท องเท ยว และการขนส ง ประกอบด วยแนวทาง การพ ฒนาท องถ นด งน. การส งเสร มการวางแผน 2. การส งเสร มการลงท น พาณ ชยกรรม และการขนส ง

10 -7-3. การส งเสร มและพ ฒนาด านการท องเท ยว 4. การส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตร 5. การส งเสร มและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรม ว ตถ ประสงค ให ประชาชนม งานทา ม การรวมกล มทางอาช พ ม รายได เพ มข น ม อานาจต อรองก บพ อค าคนกลางใน เร องของราคาพ ชผลทางการเกษตรเพ มข น ม การส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตร การท องเท ยว และด าน อ ตสาหกรรมตลอดจนส งเสร มการลงท น พาณ ชยกรรม และการขนส ง ย ทธศาสตร ท 6 ด านการบร หารก จการบ านเม อง และส งคมท ด ประกอบด วยแนวทางการพ ฒนาท องถ นด งน. การส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในการพ ฒนาท องถ น 2. การส งเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาค ส ทธ เสร ภาพของประชาชน 3. การปร บปร งระบบทะเบ ยนและเอกสาร 4. การปร บปร งและพ ฒนารายได 5. การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 6. การพ ฒนาประส ทธ ภาพ การให บร การประชาชน 7. การก อสร าง/การปร บปร ง สถานท ปฏ บ ต งานและการบาร งร กษา/จ ดหา ว สด อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช 8. การพ ฒนาประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการองค กร เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพข าราชการส วนท องถ น รวมท งเสร มสร างให ข าราชกปฏ บ ต งาน โดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐและประโยชน ส ขของประชาชน ให นา ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ ส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ดาเน นการตามย ทธศาสตร ฯ ในส วนท ด งน นในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ จ งได นาย ทธศาสตร ฯ ด งกล าว มาไว ใน แผนพ ฒนาบ คลากร ป ด งน ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท การกาหนดมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรมเพ อสร างกล มผ นาและองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organization) กลย ทธ ท. ยกย องข าราชการ/ผ นาร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม กลย ทธ ท.2 สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organizationnal IntegrityX กลย ทธ ท.3 กาหนดมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมของน กการเม องท องถ น ย ทธศาสตร ท 2 การปร บเปล ยนกระบวนท ศน สร างท กษะ และพ ฒนาข าราชการส วนท องถ นในร ปแบบต างๆ กลย ทธ ท 2. ปล กจ ตสาน กผ านพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตร และพระบรมราโชวาท กลย ทธ ท 2.2 กาหนดหล กส ตรและโครงการพ ฒนาภาคบ งค บแก ข าราชการท กระด บ กลย ทธ ท 2.3 สร างศ นย กลางในการว จ ย สารวจ ให คาปร กษาแนะนาและข อม ลข าวสารธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 พ ฒนาและปฐมน เทศข าราชการอย างเข มข น

11 กลย ทธ ท 2.5 กาหนดหล กส ตรและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน และส มาตรฐานสากล ย ทธศาสตร ท 3 การปร บปร งระบบบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 3. ปร บปร งแนวทางและกฎหมายระเบ ยบในการสรรหา บรรจ แต งต ง โอน ย าย โดยย ดหล กธรร มาภ บาล -8- กลย ทธ ท 3.2 ข บเคล อนจรรยาบรรณข าราชการไปส การปฏ บ ต กลย ทธ ท 3.3 ข บเคล อนระบบสว สด การและผลประโยชน เก อก ลแก ข าราชการส วนท องถ น ย ทธศาสตร ท 4 การสร างการม ส วนร วมในระบบสน บสน นและโครงสร างพ นฐานทางด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรร มาภ บาล กลย ทธ ท 4. เป ดโอกาสให ข าราชการเข าไปม ส วนร วมในการกาหนดนโยบายและกฎระเบ ยบท กลย ทธ ท 4.2 เป ดให ประชาชน และหน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วมและการต ดตามสถานการณ การทางานของ องค กรปกครองส วนท องถ น จากว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ขององค การบร หารส วนตาบลข างต น ส งผลต อการดาเน นงานการ พ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลในองค การบร หารส วนตาบล ในสถานการณ ป จจ บ น การปร บต วให สอดคล องก บป จจ ย ส งแวดล อมด งกล าวเพ อผล กด นให องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ท เป นส วนหน งขององค กรปกครองส วนท องถ นท ใกล ช ดประชาชน และม ภารก จตามพระราชบ ญญ ต การกระจายอานาจภายใต การบร หารจ ดการท ด ในการส งเสร มความ เข มแข งของท องถ นเพ อพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบล โดยการส งเสร มการพ ฒนาบ คลากรท กระด บในความ ร บผ ดชอบในพ นท เพ อเช อมโยงการดาเน นงานให บรรล เป าหมายของการพ ฒนาท องถ นได ในท ายท ส ด ด งน น พน กงาน และบ คลากรในส งก ดความร บผ ดชอบขององค การบร หารส วนตาบล บางไผ ควรจะได ร บการพ ฒนาแบบม ท ศทางท แน นอนภายใต กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ การม งเน นการพ ฒนา ท ปร บว ธ ค ดด วยกระบวนการพ ฒนาบ คลากรในล กษณะต างๆโดยถ อเป นภารก จร วมก นขององค กร การม ส วนร วมใน การกาหนดแนวทางการพ ฒนาให เก ดประส ทธ ผล จ งเป นส งสาค ญ ท งน การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคนให เป นระบบ และม ความต อเน อง การร วมก นสร างกระบวนการเร ยนร การว เคราะห ป จจ ยภายนอกขององค กรในการพ ฒนาบ คลากร ท อาจจะเป นท งโอกาสและภ ยค กคาม ตลอดจนท งป จจ ยภายในท เป นจ ดอ อน และจ ดแข ง ซ งเป นการว เคราะห บน พ นฐานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบลขององค กรเบ องต นก อนท จะนาไปส การจ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ขององค การบร หารส วนตาบลต อไป

12 -9- การว เคราะห : การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ด วยเทคน คการว เคราะห (Swot analysis) สภาพแวดล อมภายในองค กรการพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ประกอบด วย.จ ดแข ง (Strenght) ในการพ ฒนาในระบบบร หารบ คคลในองค กร - ผ บร หารม ว ส ยท ศน กว างไกล ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากร - ผ ปฏ บ ต งานร บผ ดชอบงานพ ฒนาและบร หารงานบ คคลม ความเข าใจหล กการพ ฒนาบ คลากรและ งานบร หารงานบ คลากร - ม คอมพ วเตอร เพ อการเร ยนร ผ านระบบคอมพ วเตอร (Computer Based Training) หร อ สามารถเร ยนร ด วยตนเอง (Self Development) ได ตลอดเวลา ม ระบบสารสนเทศท เอ อเฟ อและเป นช องทาง (Out Let) ในการพ ฒนาบ คลากร - ม งบประมาณเพ ยงพอในการบร หารงาน - ม สถานท ท ใช ในการอย างเพ ยงพอ เช น ห องประช มสภาองค การบร หารส วนตาบล 2.จ ดอ อน (Weakness) ของการพ ฒนาระบบบร หารความร ภายในองค กร - บ คลากรไม ได ร บการพ ฒนาข ดความสามารถให ส งข นอย างเป นระบบ ด านท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการปฏ บ ต งาน ด านท กษะ เทคน คว ธ การใหม ๆ - บ คลากรบางส วนขาดการวางแผนในการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง - ระบบการต ดตามการประเม นผลองค กรท ทาหน าท ในการพ ฒนาบ คลากรย งไม เป นท ยอมร บ เท าท ควร - ขาดเทคน คและว ธ การใหม ๆท ใช ในการพ ฒนาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ - ขาดระบบว จ ย การจ ดทา Traning Need เพ อค นหาความจาเป นและร ปแบบ สภาพแวดล อมภายนอกองค กรพ ฒนาบ คลากรของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ.โอกาส (Opportunity) ในการพ ฒนาระบบบร หารความร ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ - ข าราชการ บ คลากร ส งก ดหน วยงานต างๆ ม ความเช อถ อในศ กยภาพขององค กร ท ทาหน าท ในการ พ ฒนาบ คลากร เช น จ ดเป นแผนพ ฒนาบ คลากร - การปฏ ร ปราชการ การเน นการพ ฒนาบ คคล เพ อเพ มประส ทธ ภาพบ คลากร - นโยบายของร ฐบาล ให ความสาค ญในการพ ฒนาคน - แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 8,9 และฉบ บท 0 เน นคนเป นศ นย กลาง - ระบบการต ดต อส อสาร ม ความสะดวก รวดเร ว ทาให การร บร ข อม ลข าวสารม ประส ทธ ภาพย งข น เก ดการแลกเปล ยนความร อย างกว างขวาง

13 -0- - ม หน วยงานภายนอกพร อมให การสน บสน นการพ ฒนาบ คลากร เช น สถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น สถาบ นการศ กษาภาคร ฐ มหาว ทยาล ยเกษตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ฯลฯ 2.ภ ยค กคาม (Threat) - นโยบายของภาคร ฐมอบหมายให หน วยงานราชการปฏ บ ต งาน โดยม กรอบเวลาท จาก ด ทาให บ คลากรม ภาระงานท ต องเร งร ดให เสร จส นตามกาหนด ม ฉะน นจะม กระทบต อแผนการพ ฒนาบ คลากรในส งก ด - การปฏ ร ปราชการย งม การเปล ยนแปลงเคล อนไหวอย ตลอดเวลาและม ผลกระทบต อองค การบาง หน วยงาน ทาให ขาดความเช อม นในท ศทางการพ ฒนาตนเอง เพ อความก าวหน าในอาช พ - มาตรการทางการบร หารงานบ คคลไม ถ กนามาใช อย างจร งจ ง 3.การว เคราะห ผ ม ส วนได ส วนเส ยต อการบร หาร 3. กล มเป าหมายท ม ส วนได ส วนเส ยต อการบร หารงานทร พยากรบ คคล กล มผ บร หาร กล มผ ปฏ บ ต การ - นายก องค การบร หารส วนตาบล พน กงานส วนตาบล ระด บ -7 ท กส วน - รองนายก องค การบร หารส วนตาบล พน กงานจ างตามภารก จ ล กจ างประจา - ปล ด องค การบร หารส วนตาบล พน กงานจ างท วไป ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ได กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย เช งกลย ทธ และย ทธศาสตร ในการพ ฒนาอ ตรากาล ง เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรในความร บผ ดชอบ ด งน ม ว น ย สาม คค ร วมใจ ใฝ หาความร เช ดช จร ยธรรม นาหน าในบร การ ม ว น ย : ย ดระเบ ยบในการปฏ บ ต งาน และปฏ บ ต งานอย ในกรอบว น ยท วางไว สาม คค ร วมใจ : ปฏ บ ต งานแบบบ รณาการม ส วนร วมของท กภาคส วนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของ องค การ บร หารส วนตาบลบางไผ ตามประเด นย ทธศาสตร ให บรรล ตามเป าหมาย ใฝ หาความร : พน กงานองค การบร หารส วนตาบล ต องสนใจศ กษาหาความร ใหม ๆมาใช ในการพ ฒนา ศ กยภาพในการทางานให เก ดประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ต อตนเองและหน าท ในการปฏ บ ต งาน เช ดช จร ยธรรม : พน กงานองค การบร หารส วนตาบลท กคนจะต องปฏ บ ต หน าท ราชการด วยความโปร งใส เป น ธรรม และย ดหล กจร ยธรรมค ณธรรมอย างเคร งคร ด นาหน าในบร การ : การปฏ บ ต ตามแนวพระราชดาร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ข าราชการ ค อ ผ ทางาน ให ประชาชนช นใจ การให บร การประชาชนด วยความจร งใจ เพ อสนองนโยบายร ฐให สอดคล องตามพระราชบ ญญ ต

14 -- ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2545 ม.3/ การบร หารราชการ ตามพระราชบ ญญ ต ต องเป นไปเพ อ ประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าเช งภารก จแห งร ฐ การลด ข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จ และย บเล กหน วยงานท ไม จาเป น การกระจายภารก จและทร พยากรให แก ท องถ น การกระจายอานาจ การต ดส นใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต องการของประชาชน โดยม ผ ร บผ ดชอบต อผลงาน...ท งน ในการปฏ บ ต หน าท ของส วนราชการต องเป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 พ นธก จ - สร างระบบการพ ฒนากาล งคนการจ ดการความร ให เป นมาตรฐาน - ส งเสร มการทางานแบบบ รณาการ ภายใต หล กการม ส วนร วมเพ อสร างท มงาน และเคร อข าย โดยเน นการม ส มพ นธภาพท ด - ส งเสร มและพ ฒนากระบวนการเร ยนร บ คลากรท กส วนราชการ/หน วยงานอย างเป นระบบต อเน องและท วถ ง - เสร มสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บองค กรต างๆท งในระด บพ นท และระด บประเทศ - ดาเน นการและพ ฒนาการ โดยการให ความร ความเข าใจท กษะและท ศนคต ในกระบวนการทางาน ตลอดจนเสร มสร างความเช อม นตนเอง และให เก ดแก บ คลากรในส งก ดท กหน วยงานในพ นท เป าหมายเช งกลย ทธ - บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ออาช พ(Knowledge Worker)สอดคล องก บการพ ฒนาระบบราชการ และภารก จ - ระบบการพ ฒนากาล งคนม มาตรฐาน สามารถรองร บภารก จการพ ฒนาบ คลากรได อย างม ประส ทธ ภาพ - ว ชาการและระบบสารสนเทศการม ค ณภาพ ท นสม ย เหมาะสมและเพ ยงพอ - กระบวนการเร ยนร ของบ คลากรม ความต อเน อง สามารถสร างองค กรความร และเผยแพร ต อสาธารณะได อย างม ประส ทธ ภาพ - ขยายเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการไปย งองค กรปกครองส วนท องถ นในพ นท เพ อแสวงหาความร วมม อ แนวทางการปฏ บ ต และการดาเน นก จกรรมร วมก นตามโอกาสความเหมาะสม

15 -2 ส วนท 2 การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร องค กรจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ให ม คณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ประกอบด วย. นายกองค การบร หารส วนตาบล เป นประธานกรรมการ 2. ปล ดองค การบร หารส วนตาบล กรรมการ 3. ห วหน าส วนท กส วน /ผอ.กองท กกอง กรรมการ 4. ห วหน าสาน กงานปล ด อบต. กรรมการ/เลขาน การ ให คณะทางานม อานาจหน าท ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร เสนอขออน ม ต จากนายกองค การ บร หารส วนตาบล และให ทบทวนจ ดทาให แล วเสร จภายหล งจากการจ ดทาแผนอ ตรากาล ง 3 ป

16 หล กส ตรการพ ฒนา ให พน กงานส วนตาบลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ท ดารงตาแหน งตามกรอบแผนอ ตรากาล ง 3 ป ต องได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในหล กส ตรใดหล กส ตรหน ง หร อหลายหล กส ตรอย างน อย ป ละ คร งหร อตามท ผ บร หารท องถ นเห นสมควร ด งน () หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม หล กส ตรในการพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วย ข าราชการส วนท องถ น ล กจ างประจา และพน กงาน จ างตามกรอบแผนอ ตรากาล ง 3 ป (พ.ศ ) จานวน หล กส ตร. หล กส ตรน กบร หารงาน อบต.(ปล ดองค การบร หารส วนตาบล) หร อหล กส ตรอ นท 2. หล กส ตรน กบร หารงานการคล ง หร อหล กส ตรอ นท 3. หล กส ตรน กบร หารงานช าง หร อหล กส ตรอ นท 4. หล กส ตรน กบร หารงานท วไป หร อหล กส ตรอ นท 5. หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ข หร อหล กส ตรอ นท 6. หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษา หร อหล กส ตรอ นท 7. หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคม หร อหล กส ตรอ นท 8. หล กส ตรบ คลากร หร อหล กส ตรอ นท 9. หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน หร อหล กส ตรอ นท 0. หล กส ตรเจ าหน าท ธ รการ หร อหล กส ตรอ นท. หล กส ตรเจ าพน กงานพ สด หร อหล กส ตรอ นท 2. หล กส ตรเจ าหน าท เจ าหน าท จ ดเก บรายได หร อหล กส ตรอ นท 3. หล กส ตรนายช างโยธา หร อหล กส ตรอ นท 4. หล กส ตรน กพ ฒนาช มชน หร อหล กส ตรอ นท 5. หล กส ตรคร ผ ด แลเด ก หร อหล กส ตรอ นท 6. หล กส ตรพน กงานจ างท กตาแหน ง หร อหล กส ตรอ นท 7. หล กส ตรล กจ างท กตาแหน ง หร อหล กส ตรอ นท 8. การส งเสร มการศ กษาระด บปร ญญาตร 9. การส งเสร มการศ กษาระด บปร ญญาโท 20. หล กส ตรการพ ฒนาด านค ณธรรมและจร ยธรรม 2. หล กส ตรอบรมทางว น ยพน กงานส วนตาบล

17 -4-. หล กส ตรการปฐมน เทศพน กงานใหม 23. หล กส ตรอบรมผ ปฏ บ ต การตามแผนการดาเน นการพน กงานส วนตาบลท องถ น 24. หล กส ตรการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพ 25. หล กส ตรอ นๆ ท สามารถกาหนดภายหล งความจาเป นและสถานการณ 26. หล กส ตรโครงการประช ม/ส มมนาเช งปฏ บ ต การ 27. หล กส ตรและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล 4. ว ธ การพ ฒนาพน กงานส วนตาบลและระยะเวลาดาเน นการ ก.อบต.จ งหว ดดาเน นการเองหร ออาจมอบให องค การบร หารส วนตาบลบางไผ หร อผ ท เหมาะสม เป นหน วยดาเน นการเอง หร อดาเน นการร วมก บ ก.อบต. จ งหว ดฉะเช งเทรา หร อหน วยงานอ นโดย ว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตามความจาเป นและความเหมาะสม ด งน () การปฐมน เทศ (2) การ (3) การศ กษาหร อด งาน (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (5) การสอนงาน การให คาปร กษาหร อว ธ การอ นท เหมาะสม ระยะเวลาดาเน นการ กาหนดเป นไปตามความเหมาะสมก บกล มเป าหมายท เข าร บการ พ ฒนาว ธ การพ ฒนา และหล กส ตรการพ ฒนาแต ละหล กส ตร 5.งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบลบางไผ ต องจ ดสรรงบประมาณสาหร บการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ตามแผนแม บทการพ ฒนาพน กงานส วนตาบลอย างช ดเจนแน นอนโดยคาน งถ งความประหย ดค มค า เพ อให การ พ ฒนาพน กงานส วนตาบลเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 6. การต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล คณะกรรมการจ ดทาแผนการพ ฒนา พน กงานส วนตาบลขององค การบร หารส วนตาบลบางไผ ได ปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วน ตาบลจ งหว ดฉะเช งเทรา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท 8 พฤศจ กายน 2545 ในการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา ด งน ) หม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อ ผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว 2) ต ดตามและประเม นผลโดยคณะกรรมการตรวจร บรองมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการของ องค กรปกครองส วนท องถ น

18 -5- ส วนท 3 การต ดตามประเม นผล.องค กรต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ให ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ของ องค การบร หารส วน ตาบลบางไผ ประกอบด วย. รองนายกองค การบร หารส วนตาบลท นายกค ดเล อกเป น ประธานกรรมการ 2. ปล ดองค การบร หารส วนตาบล กรรมการ 3. ห วหน าส วนท กส วน /ผอ.กองท กกอง กรรมการ 4. ห วหน าสาน กงานปล ด กรรมการ/เลขาน การ ให คณะกรรมการ ม หน าท ในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล กาหนด ว ธ การต ดตามประเม นผล ตลอดจนการดาเน นการด านอ นท อย างน อยป ละ คร ง แล วเสนอผลการ ต ดตามประเม นผลต อนายกองค การบร หารส วนตาบล

19 - 6 - หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา และ การต ดตามและ ประเม นผลป งบประมาณ พ.ศ.2558 () หล กส ตรความร พ นฐานท ในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรน กบร หารงาน อบต.(ปล ด อบต.)หร อ หล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 2 หล กส ตรน กบร หารงานการคล งหร อหล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 3 หล กส ตรน กบร หารงานช างหร อหล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 4 หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคมหร อหล กส ตร ท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ 5 หล กส ตรน กบร หารงานท วไปหร อหล กส ตรท ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและรายงานผลต อ

20 - 7 - ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ขหร อหล กส ตรท หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษาหร อหล กส ตรท หล กส ตรบ คลากรหร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห ฯหร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าหน าท ธ รการหร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าพน กงานพ สด หร อหล กส ตรท หล กส ตรเจ าหน าท จ ดเก บรายได หร อหล กส ตรท หล กส ตรนายช างโยธาหร อหล กส ตรท หล กส ตรน กพ ฒนาช มชนหร อหล กส ตรท หล กส ตรคร ผ ด แลเด กหร อหล กส ตรท 23,500 23,500 2,000 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 ต.ค.57 - ก.ย.58 สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ

21 ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรพน กงานจ างท กตาแหน งหร อหล กส ตรท หล กส ตรล กจ างประจาท กตาแหน งหร อหล กส ตรท หล กส ตรการส งเสร มการศ กษาในระด บปร ญญาตร หล กส ตรการศ กษาในระด บปร ญญาโท หล กส ตรการพ ฒนาด านค ณธรรมและจร ยธรรม หล กส ตรอบรมทางว น ยของพน กงานส วนตาบล หล กส ตรการปฐมน เทศพน กงานใหม หล กส ตรอบรมผ ปฏ บ ต การตามแผนการดาเน นการ พน กงานบ คลากรท องถ น หล กส ตรการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพ หล กส ตรอ นๆ ท สามารถกาหนดภายหล งความ จาเป นและสถานการณ หล กส ตรโครงการประช ม/ส มมนาเช งปฏ บ ต การ หล กส ตรและโครงการพ ฒนาเพ อรองร บ ประชาคมอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล เพ อพ ฒนาความร ในการปฏ บ ต งานในหน าท เพ อนาความร ท ได มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนาและเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ในการปฏ บ ต งานของบ คลากร เพ อเร ยนร กฎ ระเบ ยบ และเพ มพ นความร ท กษะ เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจงานข นพ นฐาน อบต.และบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย เพ อพ ฒนาความร ในการปฏ บ ต งานในหน าท เพ อนาความร ท ได มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานเ พ อเสร มสร างความร ความเข าใจงานข นพ นฐาน อบต.และบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย เพ อพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะงานใน ตาแหน งและหน าท เพ อศ กษา กฎหมาย ระเบ ยบความร ความเข าใจ ด านเศรษฐก จ ส งคมว ฒนธรรมและการเม องของ ประเทศในกล มอาเซ ยนและส มาตรฐานสากล เข าร บการศ กษา ในสถาบ นการฯ เข าร บการศ กษา ในสถาบ นการฯ ศ กษาด งาน ปฐมน เทศ การศ กษาหร อด งาน ประช มเช ง ปฏ บ ต การหร อ การส มมนา /ศ กษา ด งาน 33,300 20,000 23,500 2,000 3, ,500 23,500 23, , ,000 50,000 50,000 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 ต.ค.57- ก.ย.58 สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการฝ กการเร ยนและ สร ปผลการเร ยนและ สร ปผลการและ ทดสอบตามแบบและ รายงานต อ สร ปผลการและ ทดสอบตามแบบสร ปผลการ และรายงาน ทดสอบตามแบบสร ปผลการ และรายงาน สร ปผลการและ สร ปผลการและ สร ปผลการและ

22 - 9 หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา และ การต ดตามและ ประเม นผลป งบประมาณ พ.ศ.2559 () หล กส ตรความร พ นฐานท ในการปฏ บ ต ราชการ (2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ (3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง (4) หล กส ตรด านการบร หาร (5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม ท โครงการ/หล กส ตรท พ ฒนา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การพ ฒนา งบประมาณ ระยะเวลา การต ดตามและประเม นผล หล กส ตรน กบร หารงาน อบต.(ปล ด อบต.)หร อ หล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 2 หล กส ตรน กบร หารงานการคล งหร อหล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 3 หล กส ตรน กบร หารงานช างหร อหล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 4 หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคมหร อหล กส ตร ท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ 5 หล กส ตรน กบร หารงานท วไปหร อหล กส ตรท ต.ค.58 - ก.ย.59 สร ปผลการและรายงานผลต อ

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information